Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Müflteri No. Ad Soyad / Unvan

2 GENEL KRED SÖZLEfiMES Bir taraftan, (1) Büyükdere Cad. No:163 Zincirlikuyu fiiflli STANBUL-TÜRK YE adresinde mukim ve Türkiye Cumhuriyeti Yasalar na tabi olarak faaliyet gösteren AKT F YATIRIM BANKASI A.fi.,(K saca BANKA ) ile (2) Di er taraftan, bu sözleflmenin alt nda isim,unvan ve adresleri yaz l imzalar bulunan, KRED BORÇLUSU ve KEF L(LER) aras nda; afla da yaz l ve taraflarca kabul edilen flartlar çerçevesinde, Kredi Borçlusu na kredi limiti aç lmas ve bu limit içerisinde Kredi Borçlusu nun Banka dan kulland ve kullanaca tüm krediler ile ilgili olarak bu Genel Kredi Sözleflmesinin (k saca GKS ) hükümlerinin geçerli olaca yönünde bu GKS de imzas bulunan Taraflar müzakere ederek, anlaflmaya varm fllard r. Bu Sözleflmede Kredi Borçlusu, Banka ve Kefil(ler) birlikte Taraflar olarak ifade edilecektir. KRED LERE UYGULANACAK GENEL HÜKÜM VE fiartlar 1. Kredi Borçlusu ile Banka aras nda ayr ca sözleflmeye ba lanmam fl iliflkilerde bu GKS; kredi, bankac l k hizmetleri, kefalet ve rehin sözleflmesi hüküm ve özelli ine sahip olacakt r. Taraflar, say lan iliflkilerde de bu GKS nin uygulanaca n ve bu GKS den do an bütün yükümlülükler ve haklar n yerine getirilece ini kabul ederler. 2. Bu GKS de yaz l flartlar çerçevesinde Banka taraf ndan Kredi Borçlusu lehine tahsis edilecek Kredilerin toplam limiti (Yaln z ) dir. 3. Banka, Kredi Borçlusu na tahsis etti i krediyi, limit içinde kalmak üzere, tamamen veya k smen kulland r p kulland rmama, kullan m koflullar n saptama ve gerekti inde bunlar de ifltirme, krediyi dondurma, kredinin limitini azaltma veya temerrüt flartlar gerçekleflti i takdirde kredinin tümünü diledi i anda kat etme yetkisine sahiptir. 4. Kredi, Madde 2 de belirtilen limit içinde kalmas ve Türkiye Cumhuriyeti nin kanun ve düzenlemelerine uygun olmas koflulu ile bir veya birden fazla kredi hesab açarak Türk Liras (TL) veya di er döviz cinslerinden (USD,EURO vesair konvertibl döviz cinsleri),nakit kredi (spot,rotatif,borçlu cari hesap,eflit taksitli vs.) veya gayrinakdi kredi (teminat mektubu, harici garanti, akreditif, kabul-aval vs.) veya Kurumsal Finansman Deste i türünde kulland r labilecektir. 5. Bu GKS kapsam nda kullan lacak olan kredilerin tutar, kulland r m koflullar, kredi türü, faiz oran, komisyon, maliyet unsurlar, teminatlar, kredinin geri ödeme vadesi, ödeme takvimi, geç ödeme cezas ve benzeri hususlar her bir kredi kulland r m nda, Kredi Borçlusu taraf ndan düzenlenecek olan Kredi Talep Formu nda belirtilecektir. Kredi Borçlusunun talebi, Banka n n kredi tahsisine ve kulland r m na yetkili organlar nca, mevcut piyasa koflullar ve Taraflar n mali yap lar göz önünde bulundurulmak suretiyle de erlendirilecektir. Banka, Kredi Talep Formunda belirtilen hususlar üzerinde de ifliklik yap lmas n talep edebilir. Kredi Borçlusu ve Banka n n, Kredi Talep Formu nda yer alan unsurlar üzerinde mutab k kalmas ve öngörülen teminatlar n sa lanmas durumunda kredi kullan m gerçeklefltirilir. 6. Kredi Borçlusu, gerek Türk Paras K ymetini Koruma mevzuat n n, gerekse d fl ve iç ifllemler ile ilgili hususlar düzenleyen ve ileride düzenleyecek her türlü yasa, kararname, yönetmelik, tebli, mevzuat ve sair hükümleri uyar nca, Kredi Borçlusu taraf ndan yerine getirilmesi gerekli tüm yükümlülükleri, yerine getirece ini, bu hususa uyulmamas ndan do acak her türlü sorumlulu un kendisine ait olaca n kabul eder. Kredi Borçlusu, kredinin yürürlükteki mevzuat ve tebli hükümlerine uygun olarak aç lmas n teminen Banka ya gerekli belgeleri ibraz edecektir. 7. Banka, bu GKS ile tahsis etti i kredi limitini k smen veya tamamen, uygun görece i her türlü teminat karfl l nda kulland rmaya yetkilidir. Banka, her zaman, Kredi Borçlusu nun verdi i teminat n de ifltirilmesini, yeni veya ek teminat verilmesini ya da Banka n n saptayaca tutarda nakit yat r lmas n Kredi Borçlusu ndan isteyebilir. Banka taraf ndan istenen teminatlar n verilememesi veya tamamlanamamas halinde, Banka krediyi kulland rmama, krediyi durdurma ve iptal etme hakk na sahiptir. Her bir kredinin kulland r lmas için istenen teminatlar, kredinin türüne göre ilgili Kredi Talep Formu nda belirtilecektir. 8. Kredi Borçlusu, kendisi, iflletmesi, ifltirakleri, hissedarlar ve/veya kulland krediler ile ilgili olarak T.C. kanunlar gere ince Banka veya resmi denetim kurulufllar taraf ndan istenebilecek her türlü bilgi ve belgeleri vermekle yükümlü oldu unu kabul ve beyan eder. Banka, Kredi Borçlusu ndan talep etti i bilgi ve belgelerin verilmemesi veya eksik veya gerçe e uygun olmayan, hukuken geçersiz bilgi veya teminat n tespit edilmesi durumunda Krediyi kulland rmama veya mevcut kredileri iptal ederek sözleflmeyi feshetme hakk na sahiptir. 9. Kredi Borçlusu, Bankaya karfl olan her türlü borçlar ve taahhütlerinin teminat n teflkil etmek üzere; Banka nezdindeki her türlü paralar n n ve menkul k ymetlerinin münhas ran Bankaya rehnedilmifl oldu unu ve Bankan n alacaklar n n muaccel olmas durumunda, herhangi bir ihbarda bulunmaks z n, Bankan n alacaklar n bunlarla takas/mahsuba yetkili oldu unu, henüz muaccel olmam fl borçlar n teminat için Kredi Borçlusuna ait alacaklar n Banka taraf ndan teminat amac yla bloke edilebilece ini kabul eder. Kredi Borçlusu, Banka ile aras ndaki kredilerden ve di er bankac l k ifllemlerinden do an ödenmemifl borçlar n n temini için Kredi Borçlusu nun Bankada bulunan varl klar,hak ve alacaklar üzerinde Bankan n hapis hakk bulunaca n kabul eder. 10. Banka, bu GKS kapsam nda kulland r lacak krediler için, Kredi Borçlusu taraf ndan verilmesi gerekli maddi teminatlar, her türlü rizikolara karfl sigorta ettirebilir. Sigorta konusu teminatlar daha önce sigorta ettirilmifl ise Banka, bunlara ait poliçelerin, usulünce kendisine veya iliflkili oldu u kurulufllara devredilmesini Kredi Borçlusu ndan isteyebilir. Kredi Borçlusu, talep durumunda poliçeleri ve bundan do an haklar Banka ya devretmeyi kabul ve taahhüt eder. Banka, Kredi Borçlusu ndan süresi biten sigorta poliçelerinin yenilenmesini talep edebilir. Kredi Borçlusu nun sigorta primlerini ödememesi durumunda, Banka ödenmesi gereken sigorta primlerini Kredi Borçlusu nam ve hesab na öder. Bu durumda Kredi Borçlusu, Bankan n ödemifl oldu u sigorta primlerini, bu konudaki ihbar ald ktan sonra derhal Bankaya ödemekle mükelleftir. 1

3 11- Dövize Endeksli Krediler: Kredi Borçlusu,bu GKS ile tahsis edilen kredinin k smen veya tamamen Dövize Endeksli Kredi olarak kulland r lmas halinde, bu Dövize Endeksli Kredi hakk nda GKS nin ilgili di er hükümleri ile birlikte afla daki hükümlerinin de geçerli olaca n kabul eder Kredi Borçlusu, dövize endeksli kredi kulland takdirde, döviz olarak tahsis edilen ve kulland r lan kredi Banka n n döviz al fl kuru karfl l üzerinden Türk Liras na çevrilerek kulland r l r. Ancak, kredinin belirli bir ödeme plan na ba l olarak kulland r lmas durumunda, ödeme plan yabanc para cinsinden yap larak GKS ye eklenecektir Kredi Borçlusu, dövize endeksli krediyi vadesinde, kredinin taksitler halinde geri ödenmesi öngörülmüflse taksit ödeme tarihlerinde, aynen efektif olarak ödeyece ini ya da vade tarihindeki Banka gifle döviz sat fl kuru üzerinden Türk Liras karfl l n ödeyece ini, efektif olarak ödemesi halinde ödeme tarihindeki efektif al fl kuru üzerinden hesaplanacak Türk Liras karfl l n n Banka kay tlar na intikal etmesini kabul eder Kredi Borçlusu, ödeme plan na ba l ifllemlerde her bir taksit, ödeme plan na ba l olmayan ifllemlerde ise anapara geri ödeme an nda, kredi kulland r m tarihindeki kur ile ödeme yap lan taksit tarihi aras nda oluflan kur fark yla, ödenen anapara veya taksit içerisindeki anapara tutarlar çarp m sonucunda hesaplanacak Türk Liras tutar kur fark olarak ödeyecektir. Kredi Borçlusu, yukar da belirtilen hesaplama sonucunda oluflan kur fark üzerinden ayr ca hesaplanacak olan BSMV, fon vs. yasal yükümlülükleri ayn gün Banka ya ödeyecektir Kredi Borçlusu ödeme plan na ba l kredilerde taksit ödeme tarihindeki, ödeme plan na ba l olmayan di er kredilerde ise, anapara veya faiz tahsilat tarihindeki kurun, kulland r m an ndaki veya bu yeni ödemeden önceki taksit, anapara veya faiz tahsilat yap lan tarihlerdeki kurlardan yüksek oldu u durumlarda yeni ödeme tarihindeki kur ile kulland r m tarihinde ve sonras nda KKDF hesaplamas na esas al nan en yüksek kur aras nda oluflan fark n KKDF sini ödemeyi kabul eder Kredi Borçlusu; anapara geri ödemelerinde oluflan kur farklar n n tahsilindeki tahakkuk tarihlerinin esas oldu unu, tahakkuk eden ve ödeme yükümlülü ünde oldu u ve hesaben veya nakden ve kesin olarak ödedi i kur farklar n geri isteme hakk bulunmad n kabul eder. Tahakkuk tarihinden sonraki kur de ifliklikleri dikkate al nmayacakt r Kredi Borçlusu; belirli bir ödeme plan na ba l olmaks z n Banka taraf ndan kulland r lacak dövize endeksli kredilerde, anapara borcunu, tahakkuk ettirilecek kur fark ve kur fark için hesaplanan KKDF ve BSMV ile birlikte kredinin vade bitiminde nakden ödeyece ini kabul eder Kredi Borçlusu; belirli bir ödeme plan na ba l olmayan di er dövize endeksli kredilerde; kredi borcuna, vade sonunda veya üçer ayl k dönemlerde döviz cinsinden Banka taraf ndan saptanacak oranda faiz tahakkuk ettirilece ini, dövize endekslenen kredi tutar üzerinden bu oranla hesaplanarak bulunacak faiz tutar n n tahakkukunun yap ld tarihteki Banka cari döviz sat fl kuru üzerinden Türk Liras karfl l n n ve KKDF ile BSMV nin kendisi taraf ndan tahakkuk tarihinde ödenece ini, kredi limiti müsait olsa dahi, hesaplanan faiz, KKDF ve BSMV ile oluflan toplam tutar n Banka taraf ndan kredi hesab na borç kaydedilmeyece ini kabul eder Kredi Borçlusu, kredi geri ödemelerini efektif veya dövizle yapmas na karfl n Banka n n Kredi Hesab n Türk Liras olarak takip edecek olmas nedeniyle do acak kur fark na katlanacakt r. Banka krediden do an alaca n n, Türk Borçlar Kanunu kapsam nda alaca n muaccel hale geldi i tarihte veya dava ve takip tarihinde cari Türk Liras karfl l n talep edebilir. 12-Teminat Mektubu Kredileri: Kredi Borçlusu, GKS ile aç lan kredinin k smen veya tamamen Teminat Mektubu veya Harici Garanti Kredisi olarak kulland r lmas halinde, bu Teminat Mektubu veya Harici Garanti Kredisi hakk nda GKS nin ilgili di er hükümleri ile birlikte afla daki hükümlerinin de geçerli olaca n kabul eder Kredi Borçlusu,teminat mektubu veya garanti talebini Kredi Talep Formu ile, mektup metinleri için gerekli bilgi ve belgelerle birlikte Banka ya iletebilecektir. Banka yapt de erlendirme sonucunda uygun görece i flartlarla geçici, avans, kat i, özel veya resmi formlarda haz rlayaca teminat mektubunu, teslim belgesi mukabili Kredi Borçlusuna teslim edecektir. Kredi Borçlusu nun teminat mektuplar ndan do an sorumlulu u talep tarihinden itibaren bafllayacak ve teminat mektubunu muhataba teslim etmenin yüküm ve sorumlulu u münhas ran Kredi Borçlusu na ait olacakt r Kredi Borçlusu, Banka ca verilecek teminat mektubu ve kontrgarantiler nedeniyle afla da aç klanan flekilde sorumlulu unun sona ermesine kadar, yetkili mercilerce tespit ve/veya Kredi Borçlusu ve Bankan n üzerinde anlaflaca oranda komisyon ve bunun gider vergisini ve di er resim, harç ve masraflar n, muhabir taraf ndan tahakkuk ettirilecek her tür masraf ve komisyonlar ve onun gider vergilerini Bankan n borçlanaca valör ile üçer ayl k dönemler için peflin olarak ödeyecektir. Teminat mektubunun Muhatab taraf ndan iadesi veya ifllevsizlik beyan Banka ya ulaflmad sürece Kredi Borçlusu, Teminat Mektubunun, Banka nezdinde risk ç k fl yap lmayaca gibi, Teminat mektubunun yükümlülüklerinden sorumlu olaca n kabul ve beyan eder Ekonomik koflullardaki de ifliklikler ile Banka n n kredi tesis ve idame maliyetlerinde art fl olmas halinde, Banka komisyon oranlar n ilan ederek veya bildirimde bulunarak de ifltirebilir. De ifltirilen yeni komisyon oranlar ilan veya bildirim tarihinden itibaren henüz iade edilmemifl mektuplar yönünden de geçerli hale gelecektir Kredi Borçlusu, teminat mektubu ve kontrgarantilerin dönem bitiminden önce iade, iptal, k smen tazmin veya baflka bir gerekçe ile, ilgili komisyon dönemine ait Banka veya muhabirlerince tahakkuk ettirilen komisyon ve gider vergilerini kendisine geri verilmeyece ini kabul eder Kredi Borçlusu, talebi üzerine Banka dan alaca teminat mektubu ve kontrgaranti tutarlar, komisyonlar ve do abilecek bütün hukuki ve mali sonuçlar ndan; mektubun muhatap taraf ndan iptali veya geri verilmesi, muhatab n mektuptan do an yükümlülükleri ile ilgili olarak bankay ibra etmesi, mektup veya kontrgarantinin iptali hakk nda kesinleflmifl bir mahkeme ilam n n Banka ya tevdi edilmifl olmas nedenleri ile Banka n n ödeme yükümlülü ünün ortadan kalkmas na kadar sorumludur. 2

4 12.6. Döviz üzerinden teminat mektubu ve kontrgaranti düzenlendi i hallerde, Banka n n alaca komisyon nispetinde, bunlar n tahakkuk günündeki Banka ca cari olarak ilan edilen döviz sat fl kurunun esas al naca n ve kur de iflikli inde laz m gelen tashihin yap laca n, verilen mektuplar n tazmini halinde yine Banka n n transfer an ndaki cari döviz sat fl kurunun esas al naca n Kredi Borçlusu kabul eder Döviz kurlar n n de iflmesi nedeniyle, teminat mektuplar ve kontrgarantilerdeki dövizlerin karfl l Türk Liras tutarlar n n GKS de belirtilen kredi limitini aflmas veya al nan teminatlar n bu sebeple yetersiz kalmas halinde, Banka n n talebi üzerine Kredi Borçlusu aflan k s m kadar ek bir sözleflme imzalamay, bu fark n tutar n faizsiz bloke bir hesaba yat rmay veya yeni teminat vermeyi kabul eder. 13- Akreditifler, Kabul ve Aval Kredileri ve D fl Ticaret fllemleri Banka, Kredi Borçlusunun talebini uygun görmesi halinde, bu GKS ile tahsis etti i kredi limitinin tümünü veya bir bölümünü, yurtiçi ve yurtd fl banka muhabirleri nezdinde Kredi Borçlusu lehine veya baflkalar lehine akreditif açmak, Kredi Borçlusu lehine ithalat kabul ve aval kredisi vermek fleklinde kulland rabilir. Bu say lanlar ile kredili olsun veya olmas n, di er her türlü D fl Ticaret fllemleri, bu GKS deki hükümler yan nda, ulusal mevzuat, uluslararas teamüller ve afla da belirtilen uluslararas kurallara (ve bunlar n yerine geçecek teamül ve kurallara) göre yürütülecektir. UCP600 Akreditiflere liflkin Yeknesak Usuller ve Uygulama ISBP Uluslararas Standart Bankac l k Uygulamalar ICC Tahsiller çin Yeknesak Kurallar URR Akreditiflere liflkin Bankalar Aras Rambursmanlar çin Yeknesak Kurallar URDG Garantilere liflkin Yeknesak Kurallar 14- Peflin hracat fllemlerine liflkin Taahhütname Kredi Borçlusu nun, Banka nezdinde gerçeklefltirece i peflin ihracat ifllemleri nedeni ile ileride bu ifllemlere ba l olarak Kaynak Kullan m n Destekleme Fonu (KKDF) veyahut baflka her ne nam alt nda olursa olsun vergi, fon gibi mali bir yükümlülü ün tahakkuk ettirilmesi durumunda, an lan bu mebla lar faiz ve ferileri ve her türlü cezas ile birlikte Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödemekle yükümlü oldu unu, bu hususta Banka Taraf ndan yap lan bildirimi tebellü etmesini müteakiben söz konusu yükümlülük tutar n 3 (Üç) ifl günü içinde nakden ve defaten Banka ya ödeyece ini gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. 15- Temerrüt Hali ve Takip Süreci Afla daki hallerin her biri ayr ayr Kredi Borçlusu için Temerrüt Hali say lacak, bu durumlardan birinin veya bir kaç n n gerçekleflmesi halinde Bankan n ayr ca bir ihtar na gerek kalmaks z n Kredi Borçlusu nun Bankaya olan tüm borçlar muaccel olacakt r. a) Kredi Borçlusu nun, Bankaya olan anapara,faiz,komisyon ve di er her türlü borçlar n vadelerinde k smen veya tamamen ödememesi, veya taahhütlerini yerine getirmemesi yahut bu borçlar için verdi i teminatlara baflvurulmas, b) Kredi Borçlusu nun bu GKS de ve/veya Banka ile Kredi Borçlusu aras nda akdedilen di er her türlü sözleflme, protokol, taahhütname vesair âkide ayk r davranmas, Banka ya olan taahhüt ve yükümlülüklerini hiç veya zaman nda getirmemesi, c) Banka n n talebine ra men istenilen teminatlar n zaman nda ve istenilen koflullarda temin edilememesi, d) Kredi Borçlusu nun, veya Kredi Borçlusu nun hissedar olan veya ifltirak etti i fiirket(ler)in veya Kefil(ler)in ödeme aczine düflmesi, mali yükümlülüklerini yerine getiremeyece ini ilan etmesi, iflas etmesi, iflas koruma tedbirine müracaat etmesi veya bu GKS den kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeye engel oluflturacak düzeyde, haklar nda alacakl lar taraf ndan dava veya icra takibine bafllanmas Temerrüt Hali gerçekleflti inde Banka; (a) flbu GKS uyar nca kulland r lm fl kredilerden kaynakl ödenmemifl tutarlar n tümünü vadesi gelmifl ve muaccel ilan etme, kredileri kat etme, kredi limitini dondurma veya iptal etme, (b) yürürlükte olan teminat mektuplar n n iadesini veya gayrinakdi risk tutarlar n n depo edilmesini talep etme, (c) teminatlar n paraya çevirme, (d) Kredi Borçlusu ve Kefil(ler)e karfl haciz yolu ile veya iflas yolu ile takibe geçme haklar n haiz olacakt r Kredi Borçlusu, Banka taraf ndan hesab n veya hesaplar n kat edilmesinden sonra, borç bakiyelerini tamamen ödeyinceye kadar Banka n n faiz, temerrüt tarihinden itibaren cari faizin yüzde elli fazlas kadar oranda iflletilecek temerrüt faizi, fon, komisyon, Gider Vergisi, di er vergi ve masraflar n, kesilme veya fesih an nda geçerli olan oran ve koflullarla iflletmeye devam edece ini ve ayr ca borç bakiyesini ihbarda belirtilen sürede ödemedi i takdirde temerrüde düflmüfl say laca n, temerrüt durumunda temerrüt tarihinde temerrüt faizi ve buna iliflkin di er vergi ve masraflar, Noter ihtarname ücretlerini derhal ve nakden ödeyece ini gayr kabili rücu kabul ve taahhüt eder Banka n n, Kredi Borçlusu nun borçlar n n tahsili konusunda Mahkeme veya cra Müdürlüklerinde yasal takip yapmak zorunda kalmas durumunda, bu yolda yap lacak, tüm masraflar n,( avukatl k ücretleri,noter ücretleri,ulafl m, posta giderleri, ihtiyati haciz-ihtiyati tedbir için al nan Teminat Mektuplar n n komisyonlar ve resmi harçlar dahil fakat bunlarla s n rl olmamak üzere) kredi borcuna ilave edilebilece ini ve bu borçlar ödemeyi Kredi Borçlusu ve Kefil(ler) kabul ve taahhüt ederler. 16. Kredi Borçlusu ve Kefil(ler) bu sözleflme kapsam nda kendisine tahsis edilen kredilerin kullan m, geri ödenmesi veya teminatlar nedeniyle veya bu amaçlarla haz rlanan di er her türlü belge veya sözleflmelerden kaynaklanacak her türlü anapara, faiz, sigorta primi, vergi, harç,fon,komisyon, Noter ücretleri, masraf ve di er her türlü resmi veya akdi giderleri ödemekle yükümlü olduklar n, kabul ve beyan ederler. 3

5 17. Kredi Borçlusu nun, bu GKS kapsam nda Bankaya karfl olan her türlü borçlar n, kredinin aç ld döviz cinsinden (akdi para cinsi) baflka bir dövizle ödemesi (ödenen para cinsi) durumunda, borçlu oldu u döviz tutar n ayn döviz cinsi üzerinden sa lamak için döviz de iflimine (exchange) dair ek masraflar ve vergilerini de ödemeyi kabul eder Banka, cari hesap veya k sa, orta, uzun vadeli flekilde iflleyen kredilerde, Kredi Borçlusu nun bu Genel Kredi Sözleflmesinde belirtti i adresine, faiz tahakkuk dönemlerini takip eden 15 gün içinde hesap özetini, masraflar Kredi Borçlusuna ait olmak üzere Noter arac l ile gönderir. Sözleflmede gösterilen adresin de ifltirilmesi, ancak Noter arac l ile Bankaya bildirildi i takdirde geçerli olur Kredi Borçlusu, kendisine gönderilen hesap özetine yasal süresi olan 1 ay içinde (6102 say l T.T.K. 94. Madde uyar nca) noter arac l ile itiraz etmezse, kendisi ve kefillerinin bu hesap özetlerinin içeri ini itirazs z kabul etmifl say laca n kabul eder. 19. Kredi Borçlusu ve Kefiller, cari hesap veya k sa, orta, uzun vadeli flekilde iflleyen kredilerde, 6102 say l T.T.K. 96. Maddesi uyar nca, bileflik faiz uygulanaca n kabul ve beyan ederler. 20. Kredi Borçlusu ve Kefil(ler) bu sözleflmeden do an hak ve borçlar n üçüncü kiflilere devir ve temlik edemez. 21. Bu Sözleflmeden do an anlaflmazl klarda, Banka n n defter ve belgelerindeki kay tlar geçerlidir say l HMK 193. Maddesi uyar nca, Taraflar bu kay tlar n tek ve kesin delil oluflturaca n kabul ve beyan ederler. 22. Taraflar bu sözleflme flartlar n n uygulanmas nda ve Banka taraf ndan gerekli bildirimlerin yap lmas nda bu sözleflmede yaz l adreslerini, yasal yerleflim yeri edindiklerini, adres de iflikliklerini yaz l olarak bildirmedikleri takdirde sözü geçen adreslere gönderilecek yaz l bildirimlerin kendilerine yap lm fl say laca n kabul ederler. 23. Bu sözleflmeden do acak her türlü anlaflmazl kta, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlar n n uygulanaca n ve stanbul (Merkez/Ça layan) Adliyesi Mahkemeleri ve cra Müdürlüklerinin yetkisini Taraflar kabul ederler. 24. GENEL filem KOfiULU KULLANILDI I UYARISI VE B LG LEND RME Bu GKS, Banka taraf ndan önceden, tek bafl na haz rlanarak Kredi Borçlusu ve Kefil(ler)e sunulan, 6098 say l Türk Borçlar Kanunu nun 20. vd. Maddelerinde tan mlanan Genel fllem Koflullar niteli indeki hükümlerden oluflmaktad r. Bu hükümler Kredi Borçlusu ve Kefil(ler)in menfaatine ayk r hususlar düzenleyebilmektedir. Bu GKS metni, Banka n n adresindeki internet sitesinde yer almakta olup, ayr ca imzalanmas ndan önce Genel fllem Koflullar n n içeri i hakk nda bilgi edinmeleri amac yla Kredi Borçlusu ve Kefil(ler)in incelemesine sunularak, Kredi Borçlusu ve Kefil(ler)in bilgilendirilmesi sa lanm flt r. Kredi Borçlusu ve Kefil(ler), bu GKS içerisindeki genel ifllem koflullar n kabul etmifller, GKS bu suretle imzalanm flt r. TARAFLAR (BANKA, KRED BORÇLUSU, KEF L/KEF LLER) TOPLAM 24 (Y RM DÖRT) ANA MADDEDEN OLUfiAN, TARAF SAYISI KADAR DÜZENLENEN VE MZALI B RER NÜSHASI KEND LER NE TESL M ED LEN BU GENEL KRED SÖZLEfiMES N N BÜTÜN MADDELER N OKUDUKLARINI, MADDELER Ç NDE YER ALAN GENEL filem KOfiULLARININ ÇER HAKKINDA SÖZLEfiME MZALANMADAN ÖNCE B LG SAH B OLDUKLARINI, KABUL ETT KLER N, BU MADDELERDE YER ALAN HÜKÜMLER N AYNEN UYGULANACA INI VE YÜKÜMLÜLÜKLER YER NE GET RECEKLER N, TÜM SÖZLEfiME HÜKÜMLER N N KEND LER HAKKINDA GEÇERL OLACA INI VE AfiA IDAK MZALARININ TÜM SÖZLEfiMEY KAPSADI INI KABUL VE BEYAN EDERLER. TAR H SÖZLEfiME TUTARI BANKA ADINA : / / : : AKT F YATIRIM BANKASI A.fi. KRED BORÇLUSU ADINA : ADRES VERG DA RES NO : : VD. KAfiE- MZASI : 4

6 5

7 6

8

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

MOTORLU KARA TAfiITLARI HT YAR MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

MOTORLU KARA TAfiITLARI HT YAR MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari MOTORLU KARA TAfiITLARI HT YAR MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari Sigorta Teminat n n Kapsam Madde 1 Sigortac, iflbu poliçede gösterilen arac n kullan lmas ndan do an ve Karayollar Trafik Kanunu'na

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

ASANSÖR KAZALARINDA ÜÇÜNCÜ K fi LERE KARfiI SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

ASANSÖR KAZALARINDA ÜÇÜNCÜ K fi LERE KARfiI SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari ASANSÖR KAZALARINDA ÜÇÜNCÜ K fi LERE KARfiI SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari Sigorta Teminat n n Kapsam Madde 1 Bu sigorta, sözleflme ile daimi bak ma tabi olan ve marka, tip, kullan fl tarz, tafl

Detaylı

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU 4956 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU NUN VE TARIMDA KEND ADINA VE HESABINA ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KANUNU NUN BAZI MADDELER N N DE fit R LMES,

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari Sigortan n Kapsam Madde 1 Bu sigorta, likit petrol gaz (LPG) tüpleyen firmalar n, doldurduklar veya doldurttuklar ve yetkili bayileri vas tas yla veya

Detaylı

Genel Kredi Sözleşmesi

Genel Kredi Sözleşmesi Genel Kredi Sözleşmesi Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Sayfa Madde 1 - Taraflar ve Limit Bilgisi 2 Madde 2 - Sözleşme Hakkında Müşteri nin Bilgilendirilmesi

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2)

ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2) mali ÇÖZÜM 203 ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2) Cengiz SAZAK* G R fi 0 2.01.2004 Tarih ve 25334 Mükerrer Say l Resmi Gazete de yay mlanarak 01.01.2004 tarihinde

Detaylı

ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D

ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D Arfl. Gör. RAMAZAN DURGUT G R fi Kambiyo senetleri Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) k ymetli evrak bafll - n tafl yan üçüncü kitab n n dördüncü fasl nda düzenlenmifltir.

Detaylı

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır.

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır. HSBC İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TANIMLAR: İşbu sözleşmede yer alan; BANKA: HSBC Bank A.Ş. yi; BORÇLU: BANKA tarafından kendisine İhtiyaç Kredisi tahsis edilen ve bu krediyi kullanma yetkisine

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı

4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER

4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER 4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER Av. AYDEN Z AL SBAH TUSKAN (*) Tüketici kavram, mal ve hizmet edimlerini mesleki amaçlar d fl nda

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/2584 K: 2002/4338 T: 18.4.2002 ELEKTR K ABONEL ESK ABONEN N BORÇLARI YEN ABONEN N HAKLARI ELEKTR K DARES N N SÖZLEfiME YAPMA ZORUNLU U (*)(**)(***)

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu bireysel ihtiyaç kredisi sözleşmesi

Detaylı

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ* I- G R fi Bankac l k sektöründe yaflanan krizlerin en belirgin göstergelerinden

Detaylı

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme bir tarafta aşağıda Banka olarak adlandırılan, idare merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10, 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresinde bulunan

Detaylı

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ (aşağıda kısaca ARACI KURUM denilecektir.), diğer tarafta...(aşağıda

Detaylı