Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Müflteri No. Ad Soyad / Unvan

2 GENEL KRED SÖZLEfiMES Bir taraftan, (1) Büyükdere Cad. No:163 Zincirlikuyu fiiflli STANBUL-TÜRK YE adresinde mukim ve Türkiye Cumhuriyeti Yasalar na tabi olarak faaliyet gösteren AKT F YATIRIM BANKASI A.fi.,(K saca BANKA ) ile (2) Di er taraftan, bu sözleflmenin alt nda isim,unvan ve adresleri yaz l imzalar bulunan, KRED BORÇLUSU ve KEF L(LER) aras nda; afla da yaz l ve taraflarca kabul edilen flartlar çerçevesinde, Kredi Borçlusu na kredi limiti aç lmas ve bu limit içerisinde Kredi Borçlusu nun Banka dan kulland ve kullanaca tüm krediler ile ilgili olarak bu Genel Kredi Sözleflmesinin (k saca GKS ) hükümlerinin geçerli olaca yönünde bu GKS de imzas bulunan Taraflar müzakere ederek, anlaflmaya varm fllard r. Bu Sözleflmede Kredi Borçlusu, Banka ve Kefil(ler) birlikte Taraflar olarak ifade edilecektir. KRED LERE UYGULANACAK GENEL HÜKÜM VE fiartlar 1. Kredi Borçlusu ile Banka aras nda ayr ca sözleflmeye ba lanmam fl iliflkilerde bu GKS; kredi, bankac l k hizmetleri, kefalet ve rehin sözleflmesi hüküm ve özelli ine sahip olacakt r. Taraflar, say lan iliflkilerde de bu GKS nin uygulanaca n ve bu GKS den do an bütün yükümlülükler ve haklar n yerine getirilece ini kabul ederler. 2. Bu GKS de yaz l flartlar çerçevesinde Banka taraf ndan Kredi Borçlusu lehine tahsis edilecek Kredilerin toplam limiti (Yaln z ) dir. 3. Banka, Kredi Borçlusu na tahsis etti i krediyi, limit içinde kalmak üzere, tamamen veya k smen kulland r p kulland rmama, kullan m koflullar n saptama ve gerekti inde bunlar de ifltirme, krediyi dondurma, kredinin limitini azaltma veya temerrüt flartlar gerçekleflti i takdirde kredinin tümünü diledi i anda kat etme yetkisine sahiptir. 4. Kredi, Madde 2 de belirtilen limit içinde kalmas ve Türkiye Cumhuriyeti nin kanun ve düzenlemelerine uygun olmas koflulu ile bir veya birden fazla kredi hesab açarak Türk Liras (TL) veya di er döviz cinslerinden (USD,EURO vesair konvertibl döviz cinsleri),nakit kredi (spot,rotatif,borçlu cari hesap,eflit taksitli vs.) veya gayrinakdi kredi (teminat mektubu, harici garanti, akreditif, kabul-aval vs.) veya Kurumsal Finansman Deste i türünde kulland r labilecektir. 5. Bu GKS kapsam nda kullan lacak olan kredilerin tutar, kulland r m koflullar, kredi türü, faiz oran, komisyon, maliyet unsurlar, teminatlar, kredinin geri ödeme vadesi, ödeme takvimi, geç ödeme cezas ve benzeri hususlar her bir kredi kulland r m nda, Kredi Borçlusu taraf ndan düzenlenecek olan Kredi Talep Formu nda belirtilecektir. Kredi Borçlusunun talebi, Banka n n kredi tahsisine ve kulland r m na yetkili organlar nca, mevcut piyasa koflullar ve Taraflar n mali yap lar göz önünde bulundurulmak suretiyle de erlendirilecektir. Banka, Kredi Talep Formunda belirtilen hususlar üzerinde de ifliklik yap lmas n talep edebilir. Kredi Borçlusu ve Banka n n, Kredi Talep Formu nda yer alan unsurlar üzerinde mutab k kalmas ve öngörülen teminatlar n sa lanmas durumunda kredi kullan m gerçeklefltirilir. 6. Kredi Borçlusu, gerek Türk Paras K ymetini Koruma mevzuat n n, gerekse d fl ve iç ifllemler ile ilgili hususlar düzenleyen ve ileride düzenleyecek her türlü yasa, kararname, yönetmelik, tebli, mevzuat ve sair hükümleri uyar nca, Kredi Borçlusu taraf ndan yerine getirilmesi gerekli tüm yükümlülükleri, yerine getirece ini, bu hususa uyulmamas ndan do acak her türlü sorumlulu un kendisine ait olaca n kabul eder. Kredi Borçlusu, kredinin yürürlükteki mevzuat ve tebli hükümlerine uygun olarak aç lmas n teminen Banka ya gerekli belgeleri ibraz edecektir. 7. Banka, bu GKS ile tahsis etti i kredi limitini k smen veya tamamen, uygun görece i her türlü teminat karfl l nda kulland rmaya yetkilidir. Banka, her zaman, Kredi Borçlusu nun verdi i teminat n de ifltirilmesini, yeni veya ek teminat verilmesini ya da Banka n n saptayaca tutarda nakit yat r lmas n Kredi Borçlusu ndan isteyebilir. Banka taraf ndan istenen teminatlar n verilememesi veya tamamlanamamas halinde, Banka krediyi kulland rmama, krediyi durdurma ve iptal etme hakk na sahiptir. Her bir kredinin kulland r lmas için istenen teminatlar, kredinin türüne göre ilgili Kredi Talep Formu nda belirtilecektir. 8. Kredi Borçlusu, kendisi, iflletmesi, ifltirakleri, hissedarlar ve/veya kulland krediler ile ilgili olarak T.C. kanunlar gere ince Banka veya resmi denetim kurulufllar taraf ndan istenebilecek her türlü bilgi ve belgeleri vermekle yükümlü oldu unu kabul ve beyan eder. Banka, Kredi Borçlusu ndan talep etti i bilgi ve belgelerin verilmemesi veya eksik veya gerçe e uygun olmayan, hukuken geçersiz bilgi veya teminat n tespit edilmesi durumunda Krediyi kulland rmama veya mevcut kredileri iptal ederek sözleflmeyi feshetme hakk na sahiptir. 9. Kredi Borçlusu, Bankaya karfl olan her türlü borçlar ve taahhütlerinin teminat n teflkil etmek üzere; Banka nezdindeki her türlü paralar n n ve menkul k ymetlerinin münhas ran Bankaya rehnedilmifl oldu unu ve Bankan n alacaklar n n muaccel olmas durumunda, herhangi bir ihbarda bulunmaks z n, Bankan n alacaklar n bunlarla takas/mahsuba yetkili oldu unu, henüz muaccel olmam fl borçlar n teminat için Kredi Borçlusuna ait alacaklar n Banka taraf ndan teminat amac yla bloke edilebilece ini kabul eder. Kredi Borçlusu, Banka ile aras ndaki kredilerden ve di er bankac l k ifllemlerinden do an ödenmemifl borçlar n n temini için Kredi Borçlusu nun Bankada bulunan varl klar,hak ve alacaklar üzerinde Bankan n hapis hakk bulunaca n kabul eder. 10. Banka, bu GKS kapsam nda kulland r lacak krediler için, Kredi Borçlusu taraf ndan verilmesi gerekli maddi teminatlar, her türlü rizikolara karfl sigorta ettirebilir. Sigorta konusu teminatlar daha önce sigorta ettirilmifl ise Banka, bunlara ait poliçelerin, usulünce kendisine veya iliflkili oldu u kurulufllara devredilmesini Kredi Borçlusu ndan isteyebilir. Kredi Borçlusu, talep durumunda poliçeleri ve bundan do an haklar Banka ya devretmeyi kabul ve taahhüt eder. Banka, Kredi Borçlusu ndan süresi biten sigorta poliçelerinin yenilenmesini talep edebilir. Kredi Borçlusu nun sigorta primlerini ödememesi durumunda, Banka ödenmesi gereken sigorta primlerini Kredi Borçlusu nam ve hesab na öder. Bu durumda Kredi Borçlusu, Bankan n ödemifl oldu u sigorta primlerini, bu konudaki ihbar ald ktan sonra derhal Bankaya ödemekle mükelleftir. 1

3 11- Dövize Endeksli Krediler: Kredi Borçlusu,bu GKS ile tahsis edilen kredinin k smen veya tamamen Dövize Endeksli Kredi olarak kulland r lmas halinde, bu Dövize Endeksli Kredi hakk nda GKS nin ilgili di er hükümleri ile birlikte afla daki hükümlerinin de geçerli olaca n kabul eder Kredi Borçlusu, dövize endeksli kredi kulland takdirde, döviz olarak tahsis edilen ve kulland r lan kredi Banka n n döviz al fl kuru karfl l üzerinden Türk Liras na çevrilerek kulland r l r. Ancak, kredinin belirli bir ödeme plan na ba l olarak kulland r lmas durumunda, ödeme plan yabanc para cinsinden yap larak GKS ye eklenecektir Kredi Borçlusu, dövize endeksli krediyi vadesinde, kredinin taksitler halinde geri ödenmesi öngörülmüflse taksit ödeme tarihlerinde, aynen efektif olarak ödeyece ini ya da vade tarihindeki Banka gifle döviz sat fl kuru üzerinden Türk Liras karfl l n ödeyece ini, efektif olarak ödemesi halinde ödeme tarihindeki efektif al fl kuru üzerinden hesaplanacak Türk Liras karfl l n n Banka kay tlar na intikal etmesini kabul eder Kredi Borçlusu, ödeme plan na ba l ifllemlerde her bir taksit, ödeme plan na ba l olmayan ifllemlerde ise anapara geri ödeme an nda, kredi kulland r m tarihindeki kur ile ödeme yap lan taksit tarihi aras nda oluflan kur fark yla, ödenen anapara veya taksit içerisindeki anapara tutarlar çarp m sonucunda hesaplanacak Türk Liras tutar kur fark olarak ödeyecektir. Kredi Borçlusu, yukar da belirtilen hesaplama sonucunda oluflan kur fark üzerinden ayr ca hesaplanacak olan BSMV, fon vs. yasal yükümlülükleri ayn gün Banka ya ödeyecektir Kredi Borçlusu ödeme plan na ba l kredilerde taksit ödeme tarihindeki, ödeme plan na ba l olmayan di er kredilerde ise, anapara veya faiz tahsilat tarihindeki kurun, kulland r m an ndaki veya bu yeni ödemeden önceki taksit, anapara veya faiz tahsilat yap lan tarihlerdeki kurlardan yüksek oldu u durumlarda yeni ödeme tarihindeki kur ile kulland r m tarihinde ve sonras nda KKDF hesaplamas na esas al nan en yüksek kur aras nda oluflan fark n KKDF sini ödemeyi kabul eder Kredi Borçlusu; anapara geri ödemelerinde oluflan kur farklar n n tahsilindeki tahakkuk tarihlerinin esas oldu unu, tahakkuk eden ve ödeme yükümlülü ünde oldu u ve hesaben veya nakden ve kesin olarak ödedi i kur farklar n geri isteme hakk bulunmad n kabul eder. Tahakkuk tarihinden sonraki kur de ifliklikleri dikkate al nmayacakt r Kredi Borçlusu; belirli bir ödeme plan na ba l olmaks z n Banka taraf ndan kulland r lacak dövize endeksli kredilerde, anapara borcunu, tahakkuk ettirilecek kur fark ve kur fark için hesaplanan KKDF ve BSMV ile birlikte kredinin vade bitiminde nakden ödeyece ini kabul eder Kredi Borçlusu; belirli bir ödeme plan na ba l olmayan di er dövize endeksli kredilerde; kredi borcuna, vade sonunda veya üçer ayl k dönemlerde döviz cinsinden Banka taraf ndan saptanacak oranda faiz tahakkuk ettirilece ini, dövize endekslenen kredi tutar üzerinden bu oranla hesaplanarak bulunacak faiz tutar n n tahakkukunun yap ld tarihteki Banka cari döviz sat fl kuru üzerinden Türk Liras karfl l n n ve KKDF ile BSMV nin kendisi taraf ndan tahakkuk tarihinde ödenece ini, kredi limiti müsait olsa dahi, hesaplanan faiz, KKDF ve BSMV ile oluflan toplam tutar n Banka taraf ndan kredi hesab na borç kaydedilmeyece ini kabul eder Kredi Borçlusu, kredi geri ödemelerini efektif veya dövizle yapmas na karfl n Banka n n Kredi Hesab n Türk Liras olarak takip edecek olmas nedeniyle do acak kur fark na katlanacakt r. Banka krediden do an alaca n n, Türk Borçlar Kanunu kapsam nda alaca n muaccel hale geldi i tarihte veya dava ve takip tarihinde cari Türk Liras karfl l n talep edebilir. 12-Teminat Mektubu Kredileri: Kredi Borçlusu, GKS ile aç lan kredinin k smen veya tamamen Teminat Mektubu veya Harici Garanti Kredisi olarak kulland r lmas halinde, bu Teminat Mektubu veya Harici Garanti Kredisi hakk nda GKS nin ilgili di er hükümleri ile birlikte afla daki hükümlerinin de geçerli olaca n kabul eder Kredi Borçlusu,teminat mektubu veya garanti talebini Kredi Talep Formu ile, mektup metinleri için gerekli bilgi ve belgelerle birlikte Banka ya iletebilecektir. Banka yapt de erlendirme sonucunda uygun görece i flartlarla geçici, avans, kat i, özel veya resmi formlarda haz rlayaca teminat mektubunu, teslim belgesi mukabili Kredi Borçlusuna teslim edecektir. Kredi Borçlusu nun teminat mektuplar ndan do an sorumlulu u talep tarihinden itibaren bafllayacak ve teminat mektubunu muhataba teslim etmenin yüküm ve sorumlulu u münhas ran Kredi Borçlusu na ait olacakt r Kredi Borçlusu, Banka ca verilecek teminat mektubu ve kontrgarantiler nedeniyle afla da aç klanan flekilde sorumlulu unun sona ermesine kadar, yetkili mercilerce tespit ve/veya Kredi Borçlusu ve Bankan n üzerinde anlaflaca oranda komisyon ve bunun gider vergisini ve di er resim, harç ve masraflar n, muhabir taraf ndan tahakkuk ettirilecek her tür masraf ve komisyonlar ve onun gider vergilerini Bankan n borçlanaca valör ile üçer ayl k dönemler için peflin olarak ödeyecektir. Teminat mektubunun Muhatab taraf ndan iadesi veya ifllevsizlik beyan Banka ya ulaflmad sürece Kredi Borçlusu, Teminat Mektubunun, Banka nezdinde risk ç k fl yap lmayaca gibi, Teminat mektubunun yükümlülüklerinden sorumlu olaca n kabul ve beyan eder Ekonomik koflullardaki de ifliklikler ile Banka n n kredi tesis ve idame maliyetlerinde art fl olmas halinde, Banka komisyon oranlar n ilan ederek veya bildirimde bulunarak de ifltirebilir. De ifltirilen yeni komisyon oranlar ilan veya bildirim tarihinden itibaren henüz iade edilmemifl mektuplar yönünden de geçerli hale gelecektir Kredi Borçlusu, teminat mektubu ve kontrgarantilerin dönem bitiminden önce iade, iptal, k smen tazmin veya baflka bir gerekçe ile, ilgili komisyon dönemine ait Banka veya muhabirlerince tahakkuk ettirilen komisyon ve gider vergilerini kendisine geri verilmeyece ini kabul eder Kredi Borçlusu, talebi üzerine Banka dan alaca teminat mektubu ve kontrgaranti tutarlar, komisyonlar ve do abilecek bütün hukuki ve mali sonuçlar ndan; mektubun muhatap taraf ndan iptali veya geri verilmesi, muhatab n mektuptan do an yükümlülükleri ile ilgili olarak bankay ibra etmesi, mektup veya kontrgarantinin iptali hakk nda kesinleflmifl bir mahkeme ilam n n Banka ya tevdi edilmifl olmas nedenleri ile Banka n n ödeme yükümlülü ünün ortadan kalkmas na kadar sorumludur. 2

4 12.6. Döviz üzerinden teminat mektubu ve kontrgaranti düzenlendi i hallerde, Banka n n alaca komisyon nispetinde, bunlar n tahakkuk günündeki Banka ca cari olarak ilan edilen döviz sat fl kurunun esas al naca n ve kur de iflikli inde laz m gelen tashihin yap laca n, verilen mektuplar n tazmini halinde yine Banka n n transfer an ndaki cari döviz sat fl kurunun esas al naca n Kredi Borçlusu kabul eder Döviz kurlar n n de iflmesi nedeniyle, teminat mektuplar ve kontrgarantilerdeki dövizlerin karfl l Türk Liras tutarlar n n GKS de belirtilen kredi limitini aflmas veya al nan teminatlar n bu sebeple yetersiz kalmas halinde, Banka n n talebi üzerine Kredi Borçlusu aflan k s m kadar ek bir sözleflme imzalamay, bu fark n tutar n faizsiz bloke bir hesaba yat rmay veya yeni teminat vermeyi kabul eder. 13- Akreditifler, Kabul ve Aval Kredileri ve D fl Ticaret fllemleri Banka, Kredi Borçlusunun talebini uygun görmesi halinde, bu GKS ile tahsis etti i kredi limitinin tümünü veya bir bölümünü, yurtiçi ve yurtd fl banka muhabirleri nezdinde Kredi Borçlusu lehine veya baflkalar lehine akreditif açmak, Kredi Borçlusu lehine ithalat kabul ve aval kredisi vermek fleklinde kulland rabilir. Bu say lanlar ile kredili olsun veya olmas n, di er her türlü D fl Ticaret fllemleri, bu GKS deki hükümler yan nda, ulusal mevzuat, uluslararas teamüller ve afla da belirtilen uluslararas kurallara (ve bunlar n yerine geçecek teamül ve kurallara) göre yürütülecektir. UCP600 Akreditiflere liflkin Yeknesak Usuller ve Uygulama ISBP Uluslararas Standart Bankac l k Uygulamalar ICC Tahsiller çin Yeknesak Kurallar URR Akreditiflere liflkin Bankalar Aras Rambursmanlar çin Yeknesak Kurallar URDG Garantilere liflkin Yeknesak Kurallar 14- Peflin hracat fllemlerine liflkin Taahhütname Kredi Borçlusu nun, Banka nezdinde gerçeklefltirece i peflin ihracat ifllemleri nedeni ile ileride bu ifllemlere ba l olarak Kaynak Kullan m n Destekleme Fonu (KKDF) veyahut baflka her ne nam alt nda olursa olsun vergi, fon gibi mali bir yükümlülü ün tahakkuk ettirilmesi durumunda, an lan bu mebla lar faiz ve ferileri ve her türlü cezas ile birlikte Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödemekle yükümlü oldu unu, bu hususta Banka Taraf ndan yap lan bildirimi tebellü etmesini müteakiben söz konusu yükümlülük tutar n 3 (Üç) ifl günü içinde nakden ve defaten Banka ya ödeyece ini gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. 15- Temerrüt Hali ve Takip Süreci Afla daki hallerin her biri ayr ayr Kredi Borçlusu için Temerrüt Hali say lacak, bu durumlardan birinin veya bir kaç n n gerçekleflmesi halinde Bankan n ayr ca bir ihtar na gerek kalmaks z n Kredi Borçlusu nun Bankaya olan tüm borçlar muaccel olacakt r. a) Kredi Borçlusu nun, Bankaya olan anapara,faiz,komisyon ve di er her türlü borçlar n vadelerinde k smen veya tamamen ödememesi, veya taahhütlerini yerine getirmemesi yahut bu borçlar için verdi i teminatlara baflvurulmas, b) Kredi Borçlusu nun bu GKS de ve/veya Banka ile Kredi Borçlusu aras nda akdedilen di er her türlü sözleflme, protokol, taahhütname vesair âkide ayk r davranmas, Banka ya olan taahhüt ve yükümlülüklerini hiç veya zaman nda getirmemesi, c) Banka n n talebine ra men istenilen teminatlar n zaman nda ve istenilen koflullarda temin edilememesi, d) Kredi Borçlusu nun, veya Kredi Borçlusu nun hissedar olan veya ifltirak etti i fiirket(ler)in veya Kefil(ler)in ödeme aczine düflmesi, mali yükümlülüklerini yerine getiremeyece ini ilan etmesi, iflas etmesi, iflas koruma tedbirine müracaat etmesi veya bu GKS den kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeye engel oluflturacak düzeyde, haklar nda alacakl lar taraf ndan dava veya icra takibine bafllanmas Temerrüt Hali gerçekleflti inde Banka; (a) flbu GKS uyar nca kulland r lm fl kredilerden kaynakl ödenmemifl tutarlar n tümünü vadesi gelmifl ve muaccel ilan etme, kredileri kat etme, kredi limitini dondurma veya iptal etme, (b) yürürlükte olan teminat mektuplar n n iadesini veya gayrinakdi risk tutarlar n n depo edilmesini talep etme, (c) teminatlar n paraya çevirme, (d) Kredi Borçlusu ve Kefil(ler)e karfl haciz yolu ile veya iflas yolu ile takibe geçme haklar n haiz olacakt r Kredi Borçlusu, Banka taraf ndan hesab n veya hesaplar n kat edilmesinden sonra, borç bakiyelerini tamamen ödeyinceye kadar Banka n n faiz, temerrüt tarihinden itibaren cari faizin yüzde elli fazlas kadar oranda iflletilecek temerrüt faizi, fon, komisyon, Gider Vergisi, di er vergi ve masraflar n, kesilme veya fesih an nda geçerli olan oran ve koflullarla iflletmeye devam edece ini ve ayr ca borç bakiyesini ihbarda belirtilen sürede ödemedi i takdirde temerrüde düflmüfl say laca n, temerrüt durumunda temerrüt tarihinde temerrüt faizi ve buna iliflkin di er vergi ve masraflar, Noter ihtarname ücretlerini derhal ve nakden ödeyece ini gayr kabili rücu kabul ve taahhüt eder Banka n n, Kredi Borçlusu nun borçlar n n tahsili konusunda Mahkeme veya cra Müdürlüklerinde yasal takip yapmak zorunda kalmas durumunda, bu yolda yap lacak, tüm masraflar n,( avukatl k ücretleri,noter ücretleri,ulafl m, posta giderleri, ihtiyati haciz-ihtiyati tedbir için al nan Teminat Mektuplar n n komisyonlar ve resmi harçlar dahil fakat bunlarla s n rl olmamak üzere) kredi borcuna ilave edilebilece ini ve bu borçlar ödemeyi Kredi Borçlusu ve Kefil(ler) kabul ve taahhüt ederler. 16. Kredi Borçlusu ve Kefil(ler) bu sözleflme kapsam nda kendisine tahsis edilen kredilerin kullan m, geri ödenmesi veya teminatlar nedeniyle veya bu amaçlarla haz rlanan di er her türlü belge veya sözleflmelerden kaynaklanacak her türlü anapara, faiz, sigorta primi, vergi, harç,fon,komisyon, Noter ücretleri, masraf ve di er her türlü resmi veya akdi giderleri ödemekle yükümlü olduklar n, kabul ve beyan ederler. 3

5 17. Kredi Borçlusu nun, bu GKS kapsam nda Bankaya karfl olan her türlü borçlar n, kredinin aç ld döviz cinsinden (akdi para cinsi) baflka bir dövizle ödemesi (ödenen para cinsi) durumunda, borçlu oldu u döviz tutar n ayn döviz cinsi üzerinden sa lamak için döviz de iflimine (exchange) dair ek masraflar ve vergilerini de ödemeyi kabul eder Banka, cari hesap veya k sa, orta, uzun vadeli flekilde iflleyen kredilerde, Kredi Borçlusu nun bu Genel Kredi Sözleflmesinde belirtti i adresine, faiz tahakkuk dönemlerini takip eden 15 gün içinde hesap özetini, masraflar Kredi Borçlusuna ait olmak üzere Noter arac l ile gönderir. Sözleflmede gösterilen adresin de ifltirilmesi, ancak Noter arac l ile Bankaya bildirildi i takdirde geçerli olur Kredi Borçlusu, kendisine gönderilen hesap özetine yasal süresi olan 1 ay içinde (6102 say l T.T.K. 94. Madde uyar nca) noter arac l ile itiraz etmezse, kendisi ve kefillerinin bu hesap özetlerinin içeri ini itirazs z kabul etmifl say laca n kabul eder. 19. Kredi Borçlusu ve Kefiller, cari hesap veya k sa, orta, uzun vadeli flekilde iflleyen kredilerde, 6102 say l T.T.K. 96. Maddesi uyar nca, bileflik faiz uygulanaca n kabul ve beyan ederler. 20. Kredi Borçlusu ve Kefil(ler) bu sözleflmeden do an hak ve borçlar n üçüncü kiflilere devir ve temlik edemez. 21. Bu Sözleflmeden do an anlaflmazl klarda, Banka n n defter ve belgelerindeki kay tlar geçerlidir say l HMK 193. Maddesi uyar nca, Taraflar bu kay tlar n tek ve kesin delil oluflturaca n kabul ve beyan ederler. 22. Taraflar bu sözleflme flartlar n n uygulanmas nda ve Banka taraf ndan gerekli bildirimlerin yap lmas nda bu sözleflmede yaz l adreslerini, yasal yerleflim yeri edindiklerini, adres de iflikliklerini yaz l olarak bildirmedikleri takdirde sözü geçen adreslere gönderilecek yaz l bildirimlerin kendilerine yap lm fl say laca n kabul ederler. 23. Bu sözleflmeden do acak her türlü anlaflmazl kta, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlar n n uygulanaca n ve stanbul (Merkez/Ça layan) Adliyesi Mahkemeleri ve cra Müdürlüklerinin yetkisini Taraflar kabul ederler. 24. GENEL filem KOfiULU KULLANILDI I UYARISI VE B LG LEND RME Bu GKS, Banka taraf ndan önceden, tek bafl na haz rlanarak Kredi Borçlusu ve Kefil(ler)e sunulan, 6098 say l Türk Borçlar Kanunu nun 20. vd. Maddelerinde tan mlanan Genel fllem Koflullar niteli indeki hükümlerden oluflmaktad r. Bu hükümler Kredi Borçlusu ve Kefil(ler)in menfaatine ayk r hususlar düzenleyebilmektedir. Bu GKS metni, Banka n n adresindeki internet sitesinde yer almakta olup, ayr ca imzalanmas ndan önce Genel fllem Koflullar n n içeri i hakk nda bilgi edinmeleri amac yla Kredi Borçlusu ve Kefil(ler)in incelemesine sunularak, Kredi Borçlusu ve Kefil(ler)in bilgilendirilmesi sa lanm flt r. Kredi Borçlusu ve Kefil(ler), bu GKS içerisindeki genel ifllem koflullar n kabul etmifller, GKS bu suretle imzalanm flt r. TARAFLAR (BANKA, KRED BORÇLUSU, KEF L/KEF LLER) TOPLAM 24 (Y RM DÖRT) ANA MADDEDEN OLUfiAN, TARAF SAYISI KADAR DÜZENLENEN VE MZALI B RER NÜSHASI KEND LER NE TESL M ED LEN BU GENEL KRED SÖZLEfiMES N N BÜTÜN MADDELER N OKUDUKLARINI, MADDELER Ç NDE YER ALAN GENEL filem KOfiULLARININ ÇER HAKKINDA SÖZLEfiME MZALANMADAN ÖNCE B LG SAH B OLDUKLARINI, KABUL ETT KLER N, BU MADDELERDE YER ALAN HÜKÜMLER N AYNEN UYGULANACA INI VE YÜKÜMLÜLÜKLER YER NE GET RECEKLER N, TÜM SÖZLEfiME HÜKÜMLER N N KEND LER HAKKINDA GEÇERL OLACA INI VE AfiA IDAK MZALARININ TÜM SÖZLEfiMEY KAPSADI INI KABUL VE BEYAN EDERLER. TAR H SÖZLEfiME TUTARI BANKA ADINA : / / : : AKT F YATIRIM BANKASI A.fi. KRED BORÇLUSU ADINA : ADRES VERG DA RES NO : : VD. KAfiE- MZASI : 4

6 5

7 6

8

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI HOfi GELD N Z PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin 22.06.2010 tarihinden

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan mali ÇÖZÜM 205 HRACAT filemler N N VERG KANUNLARI VE KAMB YO MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEMES : Zübeyir BAKMAZ * A- G R fi: 2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan defter ve

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No :

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : 1. KREDİ VERENİN BİLGİLERİ Unvan ve Adres : Burgan Bank A.Ş. ( Banka ) Esentepe Mah. Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA EK-1 LEKÇE T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA Bakanl zca Tescilli Kültür Varl klar n Kulland lmas artnamesi TK-009 kapsam nda kamuya duyurulan 5225 Say

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No : TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No : İşbu Tüketici Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Krediye İlişkin Bilgiler ve Ödeme Planı ile Tüketici Kredisi Sözleşmesi nin ayrılmaz bir parçası

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI ÜRÜNE AİT BİLGİLER: İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: FAİZ MASRAFIN

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: 15.12.2005 CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

KONUT FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No: İşbu Konut Finansman Kredisi Sözleşmesi, Konut Finansman Kredisi Krediye İlişkin Bilgiler ve Ödeme Planı ile Konut Finansman Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu nun ayrılmaz bir parça olup

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan LG Bireysel

Detaylı

Kontratl Paketler Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Paketler Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin düzenlemekte oldu u 13.04.2010

Detaylı

Bu ek sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır.

Bu ek sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. Bu ek sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. Bir taraftan Finansbank A.Ş. (aşağıda Banka diye anılacaktır) ile diğer taraftan borçlu.. (aşağıda "Müşteri" diye anılacaktır), taraflar

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

Ü lkeye döviz giriflinin ve yurt d fl kaynakl kredi kullan m n n art r lmas

Ü lkeye döviz giriflinin ve yurt d fl kaynakl kredi kullan m n n art r lmas YURTDIfiINDAN TEM N ED LEN VADES B R YILDAN UZUN NAKD KRED LER N YURT Ç YERLEfi K F RMALARA GERÇEK MAL YET Dr. Rasim Y lmaz Dumlup nar Üniversitesi, BF 1. G R fi Ü lkeye döviz giriflinin ve yurt d fl kaynakl

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil)

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takas Kredisi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ - EK SÖZLEŞME

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ - EK SÖZLEŞME Bu ek sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. Bir taraftan Finansbank A.Ş. (aşağıda Banka diye anılacaktır) ile diğer taraftan borçlu.. (aşağıda "Müşteri" diye anılacaktır), taraflar

Detaylı

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES VOB-DOLAR/ONS ALTIN VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES V A D E L fi L E M V E O P S Y O

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ - TEMEL SÖZLEŞME Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ - TEMEL SÖZLEŞME Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. MADDE 1 Bir taraftan Finansbank A.Ş. (aşağıda Banka diye anılacaktır) ile diğer taraftan borçlu.. (aşağıda Müşteri diye anılacaktır)

Detaylı

Kontratl Paketler Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Paketler Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin düzenlemekte oldu u 13.04.2010

Detaylı

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı)

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı) ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı/Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK İhtiyaç Kredisi Banka Sigorta Muamele

Detaylı

fi RKET KRED KARTI ÜYEL K SÖZLEfiMES

fi RKET KRED KARTI ÜYEL K SÖZLEfiMES fi RKET KRED KARTI ÜYEL K SÖZLEfiMES TANIMLAR: Madde 1: flbu sözleflmenin uygulanmas nda, afla daki deyimler karfl lar ndaki anlamlar ifade eder. BANKA: Türkiye Garanti Bankas A.fi. ÜYE fi RKET: Banka

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen bireysel krediye ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari A. S GORTANIN KAPSAMI A.1. A.2. A.3. A.4. A.4.1. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile sigortal n n poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 189356 Mersis No: 0876004342000105 TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye/ İSTANBUL www.teb.com.tr

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

Aylık Akdî Kâr Oranı (Net Basit) Tahsis Ücreti Tutarı (BSMV Dahil İpotek Tesis Ücreti (BSMV Dahil) Ekspertiz Ücreti KKDF Oranı BSMV Oranı

Aylık Akdî Kâr Oranı (Net Basit) Tahsis Ücreti Tutarı (BSMV Dahil İpotek Tesis Ücreti (BSMV Dahil) Ekspertiz Ücreti KKDF Oranı BSMV Oranı TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Kredinin Türü: İşbu sözleşme konusu kredi, belirli süreli tüketici kredisidir. 2. Kredinin Süresi: Sözleşme, ödeme planında

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ ÜRÜN BİLGİ FORMU

İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ ÜRÜN BİLGİ FORMU Sermayesi: 1.250.000.000 MÜŞTERİYE AİT BİLGİLER : Müşterinin Adı Soyadı TCKN/YKN - Müşteri Numarası İPOTEK TEMİNAI İHTİYAÇ KREDİSİ ÜRÜN BİLGİ FORMU KREDİ KURULUŞUNA AİT BİLGİLER: Kredi Kuruluşu (İşbu bilgi

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI Mehmet BULUT* A. G R fi Sosyal güvenlik sistemine iliflkin reform niteli i tafl yan 5510 say l Kanunun 88. maddesinin

Detaylı

S-53-4 TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ : Sabit Faizli Tüketici (İhtiyaç) Kredisi TL Odea Bank A.Ş. ( Banka ) ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler

S-53-4 TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ : Sabit Faizli Tüketici (İhtiyaç) Kredisi TL Odea Bank A.Ş. ( Banka ) ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler S-53-4 Kredinin Türü TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ : Sabit Faizli Tüketici (İhtiyaç) Kredisi TL Odea Bank A.Ş. ( Banka ) ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu Tüketici (İhtiyaç) Kredisi

Detaylı

TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI:

TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Sayın Bankamızdan taşıt kredisi kullanmak üzere yaptığınız başvuru tarafımızca değerlendirmeye alınmıştır. İşbu ön bilgilendirme formunda (sözleşme öncesi

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

NOTEBOOK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

NOTEBOOK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ NOTEBOOK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 22.06.2012 tarihinden itibaren düzenlenen Notebook Kampanyası ndan ( Kampanya ) Bireysel abone olarak yararlanmak

Detaylı

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası : : : Kredi türü ihtiyaç ise; TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANDIRIM BİLGİLENDİRME FORMU (İhtiyaç Kredisi) Kredi türü taşıt ise; TÜKETİCİ KREDİSİ

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz.

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz. : Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Kredi Numarası :.. :.. :.. (Kredi sabit faizli ise) EK1 - SABİT FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI (Kredi düşen faizli ise) EK1 - DÜŞEN FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI

Detaylı

Sirküler no: 010 İstanbul, 15 Ocak 2009

Sirküler no: 010 İstanbul, 15 Ocak 2009 Sirküler no: 010 İstanbul, 15 Ocak 2009 Konu: Maliye Bakanlığı tarafından, dövize endeksli kredilerde KKDF uygulamasıyla ilgili açıklamalar yapıldı. Özet: Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 14 Ocak

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, ilgili kanun ve yönetmelik koşulları hakkında genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. uyarınca tüketiciye kredi Tüketici Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU

TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Kredinin Türü: İşbu sözleşme konusu kredi, belirli süreli tüketici kredisidir. 2. Kredinin Süresi: Sözleşme, ödeme planında

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Tarih 14/01/2009 Sayı KKDF-1/2009-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme

Detaylı

TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI

TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI 01.07.2008/105 TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : TMSF ye geçen bazı kıyı (offshore) bankalarında mevduat hesabı bulunan

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI 29.05.2008/88 TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : Kıymetli maden ve depo hesaplarına ilişkin olaral Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE KONUT FİNANSMAN KREDİSİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER VE ÖDEME PLANI

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE KONUT FİNANSMAN KREDİSİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER VE ÖDEME PLANI Müşteri No: İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye İlişkin Bilgiler ve Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu ile Konut Finansman Kredisi Sözleşmesi nin ayrılmaz

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık ÖRNEKTIR. Tahsilat Periyodu Tutar/Oran Nakit Avans Ücreti (TL) (3)

Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık ÖRNEKTIR. Tahsilat Periyodu Tutar/Oran Nakit Avans Ücreti (TL) (3) KREDİ KARTI / EK HESAP ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 85TL 42.5TL

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

KRED S GORTASI GENEL fiartlari

KRED S GORTASI GENEL fiartlari KRED S GORTASI GENEL fiartlari A. Sigortan n Kapsam A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.1.6. A.2. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile kararlaflt r lan kredili sat fl ve kredili hizmet ifllemlerinde

Detaylı

KRED S GORTASI GENEL fiartlari

KRED S GORTASI GENEL fiartlari KRED S GORTASI GENEL fiartlari A. Sigortan n Kapsam A.1. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile kararlaflt r lan kredili sat fl ve kredili hizmet ifllemlerinde al c n n; A.1.1. flas etmesi, A.1.2.

Detaylı

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda mali ÇÖZÜM 189 S GORTA ACENTELER VE KATMA DE ER VERG S KARfiISINDAK DURUMLARI Memifl KÜRK* I-G R fi: S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda Sigorta " Bir akittir

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi Başvuru Bilgileri Başvuru No Ad TCKN İletişim Bilgileri Ev Adresi İş Adresi Cep Telefonu İş Telefonu Ev Telefonu İletişim Telefonu İletişim Adresi İletişim Eposta Adresi KEP Adresi TÜKETİCİ KREDİSİ EK

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı