SANAYĐ ÜRETĐMĐNDE TATĐL ETKĐLERĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SANAYĐ ÜRETĐMĐNDE TATĐL ETKĐLERĐ"

Transkript

1 Ekonomeri ve Đsaisik Sayı: ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSAT FAKÜLTESĐ EKONOMETRĐ VE ĐSTATĐSTĐK DERGĐSĐ SANAYĐ ÜRETĐMĐNDE TATĐL ETKĐLERĐ Necmein Alpay KOÇAK Absrac Omiing he official and religious holidays which are deerminisic componens of a ime series causes a bias on analyzing of economic ime series and evaluaions abou his biased series will be a faul. In his sudy, I discuss how he holiday variables can be consruced and analyzed in Turkish indusrial producion index (2005=100), and also how his effec adjus from original series and inerpre. According o applicaion resuls achieved by RegARIMA model, i is carried ou moving holidays have negaive and saisical significan effecs on indusrial producion index. In addiion, i is found ou ha raher han level of series, holiday effecs make unignorable differences in growh rae of series. Keywords: Time Series Decomposiion, Sochasic Componens, Deerminisic Componens, Holiday Effecs, Religious Holidays, SARIMA, RegARIMA, Airline Model. Jel Classificaion: C32, C51 Öze Zaman serisinin deerminisik bileşenlerinden olan resmi ve dini aillerin ekonomik faaliyeler üzerindeki olası ekilerinin gözardı edilmesi, ekonomik zaman serilerinin analizinde sapmalı sonuçlara ve bu seriler üzerinden yapılacak değerlendirmelerin haalı olmasına neden olmakadır. Bu çalışmada, Türkiye nin 2005=100 emel yıllı sanayi üreim endeksi örneği ile resmi aillerin (sabi aillerin), Ramazan ve Kurban Bayramı aillerinin (harekeli aillerin) ekilerinin hangi yönem aracılığı ile espi edileceği, ilgili zaman serisinden nasıl arındırılacağı ve bu ekilerin nasıl yorumlanacağı arışılacakır. RegARIMA modeli kullanılarak elde edilen uygulama sonuçlarına göre, harekeli ailerin sanayi üreim endeksi üzerinde negaif ve anlamlı bir eki yaraığı oraya çıkmışır. Bununla birlike, ail ekilerinin ilgili zaman serisinin seviye değerlerine kıyasla büyüme oranlarında göz ardı edilemeyecek farklılıklar meydana geirdiği anlaşılmışır. Anahar Kelimeler: Zaman Serisi Ayrışırması, Sokasik Bileşenler, Deerminisik Bileşenler, Tail Ekileri, Dini Tailler, SARIMA, RegARIMA, Airline Modeli. Jel Sınıflaması : C32, C51 Adres: TÜĐK Uzman Yardımcısı, Türkiye Đsaisik Kurumu Çalışmadaki yorum ve görüşler hazırlayanın kendisine ai olup, Türkiye Đsaisik Kurumunu bağlamaz. The views expressed in his paper are hose of he auhor and do no necessarily reflec he policies of Turkish Saisical Insiue.

2 Ekonomeri ve Đsaisik Sayı: Giriş Zaman serisi bileşenlerinden rend, konjonkür ve mevsimsel bileşen sokasik yada deerminisik olabilirken, akvim ekileri ve uç-nokalar deerminisik olarak bulunmakadır (Gomez ve Maravall, 1996). Deerminisik akvim ekileri ise kendi içerisinde ail ekileri, iş-günü ekisi, çalışma-günü ekisi ve arık yıl ekisi olarak kaegorilere ayrılmakadır. Tail ekileri, yılın belirli dönemlerinde meydana gelen aillerin zaman serisi üzerindeki ekileri olarak değerlendirebilir. Örneğin, ail dönemlerinde çalışanlar ve firmalar faaliyelerini durdurmakadırlar. Bu süreçe üreim ya da ükeim kayıpları yaşanmaka ve ilgili zaman serisi dışsal bir eki nedeniyle düşüş gösermekedir 1. Bu düşüş, bir verimlilik düşüşü ya da reel bir alep daralması nedeniyle gerçekleşmediği için yapılacak kıyaslamalar sapmalı olacakır. 1 Zaman serisinin dönemler/aylar arasında objekif olarak karşılaşırılabilmesi için, mevsimsel ve iş-günü ekilerinin yanında ail ekilerinin de ilgili seriden arındırılması gerekmekedir. Bu düşünce ile yapılmış çalışmalara örnek olarak, Bell ve Hillmer (1983), Findley and Soukup (2000), Lin ve Liu (2003), Alper ve Aruoba (2004), Shuja vd. (2007), ve Koçak (2009) verilebilir. Alper ve Aruoba (2004), ail ekileri ile ilgili lieraürde Türkiye için yapılan ilk ve ek çalışma olması açısından önemlidir. Çalışmada, sanayi üreim endeksi dönemleri için aylık olarak incelenmişir. Sanayi üreim endeksi, öncelikle rend, mevsimsel ve düzensiz bileşen olarak üç kısma ayrılmış ve ramazan ve kurban bayramlarının ekileri düzensiz bileşen üzerine koşularak elde edilmişir. Ancak bu çalışmada bulunan bazı yönemsel eksiklikler, çalışma sonucunda elde edilen bulgular üzerinde şüpheler uyandırmakadır. Çünkü, bileşenlerin ayrışırılması amamen keyfi varsayımlar ile yapılmışır. Đlk olarak zaman serisindeki bileşenlerin çarpımsal olarak birleşiğini (çarpımsal ayrışırma) varsayılmışır. Faka, bu ayrışırmanın biçimi isaisiksel olarak es edilmemişir. Đkincisi, serideki rend ve mevsimsel bileşenin deerminisik olduğu varsayılarak, ilgili bileşenlerin ayrışırılmasında sırasıyla Hodrick-Presco (1997) filresi ve mevsimsel kukla değişkenler kullanılmışır. Ancak, Yamak ve Sivri (1998) çalışmasında sanayi üreiminde mevsimselliğin sokasik olduğu yönünde bulgular elde edilmişir. Dolayıysıyla, ilgili bileşenlerin seri üzerindeki ekisinin deerminisik ya da sokasik olabileceği belirlenmemişir. Bununla 11 Tail dönemleri öncesinde üreimi ya da ükeimi arırıcı ekiler bu çalışma kapsamı dışında bırakılmışır. Bu ür bir çalışma için bkz. Findley ve Soukup (2000). 21

3 Sanayi Üreiminde Tail Ekileri birlike, Maravall (2001) HP filresinin seri mevsimselliken arındırıldıkan sonra kullanılması gerekiğini, aksi akdirde, mevsimsel bileşenin deerminisik kısmının rend bileşenine akarılabileceğini belirmişir. Son olarak, Hodrick Presco filresi uzun dönemli rend ekisini arındırdığı için, ail ekilerinin analiz edildiği düzensiz bileşenin hala konjonkür bileşeni içereceği açıkır. Bu çalışmanın amacı, Alper ve Aruoba (2004) çalışmasından farklı olarak, üm zaman serisi bileşenlerini aynı sisem içerisinde değerlendirerek bileşenlerin sokasik ya da deerminisik özelliklerini dikkae alan Reg-ARIMA modeli ile ail ekilerini espi emekedir. Yönem bölümünde ail ekilerinin belirlenmesi ve arındırılması sürecine değinilecekir. Ardından, sanayi üreim endeksi uygulamasından elde edilen bulgular verildiken sonra, sonuç bölümünde çalışmanın genel bir değerlendirilmesi yapılacakır. 2. Yönem 2.1 Tail değişkenlerinin oluşurulması Đncelenecek ail değişkenleri iki ayrı grupa oluşurulacakır. Birincisi, Türkiye de yaşanan 5 resmi ailin oluşurduğu (yıl içinde aynı arihlerde meydana gelen) sabi ail değişkeni, ikincisi ise yine Türkiye yaşayan ramazan ve kurban bayramlarının oluşurduğu (yıl içinde değişen arihlerde meydana gelen) harekeli ail değişkenidir. D SABĐT TATĐL : D 1,i, =. yılın i. ayında hafasonu hariç günlerde meydana gelen resmi ail gün sayısı, Diğer durumlarda, D i, = 0. D HAREKETLĐ TATĐL : D 2,i, =. yılın i. ayında hafasonu hariç günlerde meydana gelen ramazan ve kurban bayramı ail gün sayısı, Diğer durumlarda, D i, = 0. Değişkenler oluşurulurken, hafasonu hariç günlerde meydana gelen ail günlerinin belirlenmesinin sebebi, Koçak (2009) çalışmasında bahsedildiği gibi hafasonu aillerinde yaşanan üreim kayıplarının dışlanarak sadece resmi ve dini aillerden kaynaklanan ekinin espi edilmek isenmesidir. Oluşurulan değişkenlerin diğer bir özelliği, seri üzerinde fazladan bir oralama ekisi yaramaması için, ilgili yıldaki oralamalarında arındırılarak modele kaılmasıdır. Diğer bir ifade ile, 22

4 Ekonomeri ve Đsaisik Sayı: D 1,i, = D1,i, D1,i, D 2,i, D 2,i, D2, i = olarak oluşurulur. 2.2 Modelin kuruluşu ve ahmini Z ail ekisi içeren ekonomik bir değişken olsun. Bu değişkende ail ekilerinin yanı sıra rend-konjonkür, mevsimsel ve esadüfi bileşen gibi emel zaman serisi bileşenleri de bulunmakadır (Z ). Herhangi bir spesifikasyon haası ya da eşanlılık problemi ile karşılaşılmaması için modelin aşağıdaki şekilde kurulması gerekmekedir (Hillmer, Bell, Tiao, 1983). Z = CE + Z (1) Z = β D + β D + Z (2) 1 1, 2 2, ( 1+ 1B)( + θb ) a u Z = θ 1 + (3) ; Fark operaörünü, alındaki indis ise fark derecesini, B ; Gecikme operaörünü, üsündeki indis ise gecikme uzunluğunu göserir. Z, ail ve çalışma günü ekilerini içermeyen (,1,1 )( 0,1,1 ) 0 olarak ifade edilen mevsimsel ARIMA (SARIMA)sürecidir. Basilik olması amacıyla birinci derece düzenli ve mevsimsel farkı alınarak durağan hale geirilmiş bir seriyi emsil kabiliyei yüksek (,1,1 )( 0,1,1 ) 0 modeli 2 kullanılmakadır (Box ve Jenkins 1970). Eğer daha uygun bir ARIMA modeli uygulanmak isenirse, ookorelasyon ve kısmi ookorelasyon kasayılarının kullanıldığı prosedür de kullanılabilir. Yukarıdaki sisemde değişkenini emsil ederken, haa erimi u ( 0,1) a ( 0,1) N olarak dağılmakadır. 2 N harekeli oralama SARIMA modeli ve eşanlı deerminisik değişkenlerin kullanıldığı bu modelleme şekli, lieraürde RegARIMA (Regression ARIMA) adını almakadır (Bell,1995). Modelin oplamsal ya da çarpımsal olarak ifade edileceğine Bayesyen Bilgi Krieri (BIC) ile karar verilir. Diğer arafan, Airline modelindeki θ 1 ve θ kasayılarının değerleri sırasıyla rendkonjonkür ve mevsimsel bileşenin deerminisik ya da sokasik olduğu konusunda bilgiler aşımakadır (Findley vd.,2002). (3) nolu denklemin paramere ahmininde En Yüksek Olabilirlik (Maximum Likelihood) ahmin yönemi kullanılırken, (2) nolu denklemlemin de dahil olduğu sisemdeki paramelerinin ahmininde Genelleşirilmiş En Küçük Kareler Yönemi (GEKK) kullanılır Box ve Jenkins (1970), bu modeli Airline model olarak adlandırmışır. 23

5 Sanayi Üreiminde Tail Ekileri Bunun sebebi, Z ile Z arasında oraya çıkacak muhemel bir korelasyon sonucunda paramere ahminlerinin ekin (minimum varyanslı) olmasını sağlamakır Modelin güvenilirliği ve paramerelerin anlamlılığı (3) numaralı denklemdeki u nin başlangıçaki varsayımları aşıması modelin güvenilirliğinin ispaıdır. Yani u nin normal dağılması (eğiklik ve basıklık kasayılarının isaisiksel olarak bir sorun eşkil ememesi) gerekmekedir. Diğer arafan, model ahminlerinde doğrusal bir spesifikasyon kullanıldığından, sonuça oraya çıkacak haa erimlerinin doğrusal olmayan özellikler aşımaması gerekmemekedir. Aksi akdirde spesifikasyon haasından bahsedilebilir. Ayrıca aynı deklemdeki MA kasayılarının anlamlı ve karakerisik denkleme ai köklerinin birden küçük olması gerekmekedir. (3) numaralı denklemdeki θ 1 ve θ kasayılarının anlamlılığı -esi ile ölçülür. Sisemdeki paramere ahminleri sapmasız ve ekin olduğu için -esi geçerlidir. Dolayısıyla, β i ve α kasayılarının anlamlılığında -esi kullanılabilir. olarak anlamlı olması ilgili seride ail ekilerinin varolduğunu göserir. β i kasayılarının isaisiksel 2.4 Tail ekisinin seriden arındırılması RegARIMA denklem sisemindeki ail ekilerine ai değişken kasayılarının ( β 1 ve β 2 ) anlamlı olması, ilgili seriden ail ekisinin arındırılması gerekiğine işare emekedir. Toplamsal ayrışırma kulanılması durumunda ail ekilerinin seriden çıkarılması, çarpımsal ayrışırma kullanıldığında ise analiz edilen seri elde edilen ail ekilerine bölünerek 100 ile çarpılması sonucu ail ekilerinden arındırılmış seri elde edilecekir. 3. UYGULAMA Türkiye Đsaisik Kurumu arafından aylık olarak yayımlanan 2005=100 emel yıllı Sanayi Üreim Endeksinin kullanıldığı çalışmada, bu serinin Ocak 2005 Aralık GEKK yöneminin deaylı anlaımı için bkz. Planas (1997). 24

6 Ekonomeri ve Đsaisik Sayı: dönemi analiz edilmişir. Bununla birlike, ekileri belirlenecek resmi ve dini bayramları değişkenleri de Ocak 2005 Aralık 2008 dönemi için oluşurulmuşur. TSW 4 yazılımı kullanılarak gerçekleşirilen analiz sonuçları aşağıda raporlanmışır. 4 Tablo 1. RegARIMA model sonuçları Z = D Z 1, D ( 0.42) ( 8.2) = 2, ( B)( B ) ( 2.6) ( 2.9) 2 Ljung Box (Q ) = < Z a Ljung Box (Q) = < Jarque Bera Tesi = 2.35 < 9.02 Pierce(Q )Tesi = 0 < 9.21 BIC = 6.52 No. Kasayılar alındaki paranez içindeki ifadeler, ilgili kasayının -isaisiği değerini gösermekedir. Ayrışırma ipi olarak, BIC krierine göre çarpımsal ayrışırma seçilmişir Tablo 1 e bakıldığında, D 1 ile ifade edilen resmi ail değişkeninin seri üzerindeki ekisinin poziif ve isaisiksel olarak anlamsız olduğu (-isaisiği < 2 ) diğer arafan D 2 ile ifade edilen dini ail ekisinin negaif ve isaisiksel olarak anlamlı bir ekiye sahip olduğu anlaşılmakadır. Böylece, sanayi üreim endeksi serisinden dini aillerin ekisinin arındırılması gerekiği sonucuna varılmışır. Tahmin sonucu elde edilen bir başka bilgi ise, sanayi üreim endeksinin oldukça sokasik bir rend-konjonkür bileşenine, bununla birlike nispeen daha deerminisik ancak kukla değişkenler ile arındırılamayacak düzeyde sokasik bir mevsimsel bileşene sahip olduğu görülmekedir. Tablo 1 in ikinci kısmında ise modelin güvenilirliğini oraya koyan bazı anımlayıcı esler bulunmakadır. Ljung Box Q isaisiğinin sonucuna göre, ahmin sonucu elde edilen haa erimlerinde 1. dereceden ookorelasyon problemi bulunmamakadır. Ljung Box Q 2 isaisiğinin sonucuna göre ise haa erimlerinin karelerinde ookorelasyon problemi bulunmamaka ve böylelike haa erimlerinin doğrusal bir yapı sergilediği anlaşılmakadır. Pierce Q - isaisiğinin sonucu ise haa erimlerinde mevsimsel ookorelasyon 44 Bu yazılım Đspanya Merkez Bankası resmi inerne sayfasından ücresiz olarak emin edilebilir. hp://www.bde.es/servicio/sofware/ramo/seuptswdisribr136.exe 25

7 Sanayi Üreiminde Tail Ekileri bulunmadığına işare emekedir. Son olarak, Jarque-Bera es isaisiği sonuçlarına göre haa erimleri normal dağılım gösermekedir. Elde edilen bu bulgular ışığında, sanayi üreim endeksi üzerindeki resmi ve dini ail ekileri anlamlı bir model çerçevesinde espi edilmiş ve sonuç olarak dini ail ekisinin ilgili seriden arındırılmasına karar verilmişir. Dini ail ekisinden arındırılmış sanayi üreim endeksi serisinin seviye ve büyüme değerlerinin 2008 yılına ilişkin değerleri Şekil 1 ve Şekil 2 de verilmişir Oca.08 Şub.08 Mar.08 Nis.08 May.08 Haz.08 Tem.08 Ağu.08 Eyl.08 Eki.08 Kas.08 Ara.08 Orjinal Dini ail ekilerinden arındırılmış Şekil 1. Sanayi Üreim Endeksi Seviye Kıyaslaması Oca.08 Şub.08 Mar.08 Nis.08 May.08 Haz.08 Tem.08 Ağu.08 Eyl.08 Eki.08 Kas.08 Ara.08 Orjinal Dini ail ekilerinden arındırılmış Şekil 2. Sanayi Üreim Endeksi Yıllık Büyüme Oranı Kıyaslaması Tail ekilerinden arındırılmış sanayi üreim endeksi serilerine bakıldığında, seviye değerlerinde önemli bir değişiklik göze çarpmazken, bir önceki yılın aynı ayına göre 26

8 Ekonomeri ve Đsaisik Sayı: hesaplanan değişim oranlarında önemli farklılıklar dikkai çekmekedir yılı Eylül ayında orijinal seri % 4.3 oranında küçülürken, dini ail ekilerinden arındırılmış seri, % 1.0 oranında küçülmüşür. Bununla birlike, 2008 yılı Aralık ayında orijinal seri % 17.8 oranında küçülürken, ail ekilerinden arındırılmış seri % 11.8 oranında küçüldüğü görülmekedir. Böylelikle, dini aillerden meydana gelen dışsal üreim kayıpları dikkae alınarak daha gerçekçi bir kıyaslama yapma imkanı oraya çıkmakadır. 5. SONUÇ Deerminisik bir zaman serisi bileşeni olan ail ekilerinin, ekonomik bir zaman serisinden arındırılarak daha objekif bir kıyaslama yapılabileceği, yabancı lieraürde oldukça yankı bulmuşur. Türkiye de Ramazan ve Kurban Bayramlarının ekilerini araşıran çalışmalarda kullanılan yönem, ilgili çalışmaların bulgularını değerlendirmede şüphe uyandırmakadır. Bu çalışmada Ramazan, Kurban Bayramı ve resmi ailler de dikkae alınarak, ARIMA modeline dayanan RegARIMA modelleme ekniği kullanılmışır. Elde edilen bulgular çerçevesinde, dini ail ekilerinin sanayi üreim endeksi üzerinde anlamlı ekiler yaraığı ve daha objekif kıyaslamalar için bu ip ekilerin dikkae alınması gerekiği oraya çıkmışır. Arındırılan serilerin yıllık değişim oranları orijinale göre önemli ölçüde değişiklik gösermişir. Sonuç olarak, verilerin kıyaslanmasında ve akademik çalışmalarda kullanılan mevsimsel düzelme ve akvim ekileri düzelmelerinin yanında, Türkiye ye özgü Ramazan ve Kurban bayramı ekilerinin dikkae alınmasıyla daha objekif değerlendirmeler yapılabileceği düşünülmekedir. 27

9 Sanayi Üreiminde Tail Ekileri Kaynakça Alper, C.E. ve Aruoba, S.B. (2004) Moving Holidays and Seasonal Adjusmen: The Case of Turkey, Review of Middle Eas Economics and Finance, Vol.2 (3), Bell, W.R., ve Hillmer, S.C. (1983), Modelling Time Series wih Calendar Variaion Journal of American Saisical Associaion, 78, Bell, W.R. (1995), X-Time Series Modeling Course, Washingon D.C.: U.S. Dep. of Commerce, Bureau of The Census. Box, G.E.P. ve Jenkins, G.M. (1970), Time Series Analysis: Forecasing and Conrol, San Francisco: Holden-Day. Findley, D. F. ve Soukup R. J. (2000), Deecion and Modeling of Trading Day Effecs, ICES Proceedings. Findley, D.F., Marin, D.E.K., Wills, K.C., (2002) Generalizaions of he Box-Jenkins Airline Model Proceedings of he Survey Research Mehods Secion, American Saisical Associaion. Gómez, V., ve Maravall, A. (1996), Programs TRAMO (Time Series Regression wih ARIMA Noise, Missing Observaions and Ouliers) and SEATS (Signal Exracion in ARIMA Time Series), Insrucion for he user, Working Paper 9628, Bank of Spain, Madrid. Hodrick, R., ve Presco E.C. (1997), Poswar U.S. Business Cycles: An Empirical Invesigaion Journal of Money, Credi, and Banking, 29 (1), Koçak, N. A., (2009), Takvim Ekileri: Ulusal Hesaplar Uygulaması, 17. Đsaisik Araşırma Sempozyumu Bildiriler Kiabı, Türkiye Đsaisik Kurumu, Ankara. Lin, J-L. ve Liu, T-S. (2003), Modeling Lunar Calendar Holiday Effecs in Taiwan, Taiwan Economic Forecas and Policy,Vol 33, No 2, Insiue of Economics, Academia Sinica, Taiwan. Maravall, A., (2001) Time aggregaion and he hodrick-presco filer, Anal De Rio, Banco De España, Documeno De Trabajo N Planas, C., (1997), Applied Time Series Analysis: Modelling, Forecasing, Unobserved Componens Analysis and he Wiener-Kolmogorov Filer, Eurosa Inernal Course. Shuja, N., Lazim, M. A. ve Wah, Y.B. (2007) Moving Holiday Effecs Adjusmen for Malaysian Economic Time Series, Journal of he Deparmen of Saisics, Malaysia, Vol. 1, Yamak, R. ve Sivri U. (1998) Türk Sanayi Üreiminde Mevsimsellik, Đkisa, Đşleme ve Finans, Cil:13, Sayı:147,

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH- YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ ÖZET Yard.Doç. Dr. Tülin ATAKAN İsanbul Üniversiesi, İşleme Fakülesi, Finans Anabilim Dalı Bu çalışmada,

Detaylı

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun Paramerik ve Paramerik Olmayan Eşbüünleşme Tesleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:37, Sayı/No:2, 2008, 98-110 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2008 İsanbul Menkul Kıymeler

Detaylı

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ Dr. Burcu GÜVENEK Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F. Đkisa Bölümü Dr. Volkan ALPTEKĐN Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F.

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU?

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? Yrd. Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Yrd. Doç. Dr. Feride Özürk

Detaylı

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK Nuray ERGÜL ÖZET Son yıllarda, Türk Sermaye Piyasalarında hukuk, muhasebe ve deneim alanlarında, uluslararası kuralların uygulanması için büyük değişiklikler

Detaylı

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 23-35 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi Osman Karamusafa * Ayku Karakaya ** Öze: Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının

Detaylı

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.99-114. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2009, Vol.14,

Detaylı

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ 45 ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ Zehra ABDİOĞLU * ÖZET Bu çalışma Türkiye için 2005-2012 dönemi iibariyle ara malı, dayanıklı ükeim malı, dayanıksız ükeim malı, enerji ve sermaye malı

Detaylı

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Finansal İsikrarın Bankacılık Siseminin Borç Verme Poliikaları Üzerindeki Ekisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Öze Ekrem ERDEM * M. Faih İLGÜN ** Cüney DUMRUL *** 2008 yılında

Detaylı

Türkiye nin Marshall-Lerner Koşuluna İlişkin Parçalı Eşbütünleşme Analizi

Türkiye nin Marshall-Lerner Koşuluna İlişkin Parçalı Eşbütünleşme Analizi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cil:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Türkiye nin Marshall-Lerner Koşuluna İlişkin Parçalı Eşbüünleşme Analizi Yrd. Doç. Dr. C. Erdem HEPAKTAN Celal Bayar Üniversiesi,

Detaylı

Halloween Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Geçerliliğinin Testi. The Validity of the Halloween Effect in the Istanbul Stock Exchange

Halloween Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Geçerliliğinin Testi. The Validity of the Halloween Effect in the Istanbul Stock Exchange Halloween Ekisinin İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında Geçerliliğinin Tesi Öze Halloween Ekisinin İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında Geçerliliğinin Tesi Dr. Veli YILANCI İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi

Detaylı

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 10 Sayı: 4 Ekim 2010 ss. 1139-1153 Yaz Saai Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Geirisine Ekisinin Tes Edilmesi Tesing he Effec of he Dayligh Saving Time

Detaylı

Murat MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.tr Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ÖZET

Murat MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.tr Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ÖZET İMKB Piyasalarındaki Volailienin Modellenmesi ve Öngörülmesi: Asimerik GARCH Modelleri ile bir Uygulama Mura MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.r Bankacılık Düzenleme ve Deneleme Kurumu (BDDK) ÖZET Çalışmada, 5

Detaylı

PETROL FİYATLARININ DIŞ TİCARET AÇIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

PETROL FİYATLARININ DIŞ TİCARET AÇIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ PETROL FİYATLARININ DIŞ TİCARET AÇIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Tayfur BAYAT * Ahme ŞAHBAZ ** Taner AKÇACI *** ÖZ Bu çalışmada Türkiye nin 1992:1-212:4 dönemine ai aylık veriler kullanılarak reel

Detaylı

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Mura ÇETİN Doç. Dr., Bozok Üniversiesi, İİBF İkisa Bölümü mura.cein@bozok.edu.r Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Detaylı

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ Cenral Bank Review Vol. 10 (July 2010), pp.23-32 ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2010 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ

Detaylı

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma 200 18 19 Yrd. Doç. Dr.Melek Acar Boyacıoğlu 20 Dr. Burcu Güvenek Geiri Volailiisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Amirik Bir Çalışma Dr. Volkan Alekin Yrd. Doç. Dr. Melek ACAR BOYACIOĞLU Dr.

Detaylı

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey SESSION C: Çalışma Ekonomisi 67 Büyüme ve İsihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği Yusuf Muraoğlu (Hii Universiy, Turkey) The Relaionship beween Growh and Employmen: The Case of Turkey Absrac One of he

Detaylı

Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi

Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 4 Sayı: 2 Nisan 204 ss. 2-220 Türk Sermaye Piyasasında Fiya ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimerik Nedensellik Analizi Price and Trade Volume Relaionship

Detaylı

EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL

EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL Ümran M. TEKŞEN KAHRAMAN *, Aşır GENÇ ** ÖZET Bu çalışmada, eşiksel ooregresif (TAR) modeller sınıfından kendinden

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

Prof. Dr. A. Ayşen Kaya - Berna Canlı

Prof. Dr. A. Ayşen Kaya - Berna Canlı Anadolu Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu Universiy Journal of Social Sciences Türkiye ye Yönelik Uluslararası Turizm Talebinin Belirleyenleri: Panel Veri Yaklaşımı The Deerminans of Inernaional

Detaylı

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Leven ERDOĞAN ÖZET. Bu çalışmada verimliliğin devrevi harekei, ekonomik faaliyelerle ilişkisi ve verimliliği nelerin belirlediği açıklanmaya

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılar Dergisi, Sayı 68, 2009 Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Doç. Dr. Haydar Akyazı * - Ayku Ekinci ** Bu çalışma, enflasyon hedeflemesi (EH) döneminde ilk defa ciddi

Detaylı

EĞİTİM, SAĞLIK VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLER: TÜRKİYE İÇİN BİR ANALİZ

EĞİTİM, SAĞLIK VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLER: TÜRKİYE İÇİN BİR ANALİZ The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Managemen / Volume: V SPRING EĞİTİM, SAĞLIK VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLER: TÜRKİYE İÇİN BİR ANALİZ Hilal BOZKURT Öze: Çok sayıda ampirik araşırma

Detaylı