Yükselen Yeni Nesil, Ġstikbal Sizsiniz!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yükselen Yeni Nesil, Ġstikbal Sizsiniz!"

Transkript

1

2 Yükselen Yeni Nesil, Ġstikbal Sizsiniz! Gençler! Cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz... Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız... Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları!.. Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir... Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz!.. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz... Mustafa Kemal ATATÜRK

3 REKTÖRÜN SUNUġU Tarım ve sanayi devriminden sonra yaģanan insanlık tarihinin üçüncü büyük dönüģümü olarak tanımlanabilecek iletiģim, bilgi teknolojisi ve ekonomik rekabetin gerçekleģtiği bu dönemde üniversitelerin rolü eskisine göre farklılaģmıģ ama azalmamıģtır. Dünya, günümüzde büyük bir alt-üst oluģ sürecinden geçerken bilimin ve üniversitelerin önemi de bir o kadar ön plana çıkmaktadır. Üniversiteler hızla dönüģmekte, düģün-felsefe-bilim-sanat yerine günlük teknolojilerin oluģturulması ve rekabet koģullarına uyarlanmaları beklenmektedir. Üniversiteler, çağdaģlaģmada öncü kurumlarıdır. Özgür düģüncelerin yaratıcı düģüncelere dönüģtürüldüğü, insanlık yararına olan bilgi ve deneyimlerin paylaģıldığı, evrensel değerlerin, ulusal değerlerle bütünleģtirilerek genç kuģaklara aktarıldığı kurumlardır. Ürettikleri bilgi ve teknoloji, verdikleri eğitim, barındırdığı insan öğelerinin dinamik düģünce yapısı, yönetim ve iģleyiģ biçimlerinin birer sonucu olarak çağı ve toplumları etkileyen ve yönlendiren üniversiteler, kendilerinden beklenileni verebilmek için ileri eğitim teknolojileri geliģtirmek, bunları kullanmak ve yaygınlaģtırmak zorundadır. Üniversitelerin bilgi üretimini gerçekleģtirebilmeleri öncelikle bilimsel temellerine dayanan eğitim-öğretimin biçimlendirdiği insan gücü ile mümkündür. GeliĢen ve değiģen bilginin derlenmesi, denenmesi, analizi ve aktarılması aģamasında üniversiteler ülkemiz için de yegâne kaynaktır. Bilindiği üzere, üniversitelerin mevcut durumlarıyla yetinerek günümüz dünyasının baģ döndürücü geliģmelerine kayıtsız kalmaları artık mümkün değildir. Dünyadaki her türlü teknolojik ve sosyal geliģmeleri takip ederek, araģtırma yeteneklerimizin geliģtirilmesi, bunların uygulama alanlarına aktarılması ve bu geliģmelerin yeni lisans ve lisansüstü programlarla desteklenmesi ana hedefimizdir. Bunlar yapılırken eğitim-öğretim ve araģtırma alt yapısının evrensel standartlara çıkarılması, fiziki alt yapının ve akademisyenlerimizin çalıģma ortamlarının kaliteli olması kaçınılmazdır.

4 Bu bağlamda GYTE, bir yandan sürekli kendini yenileyerek nitelikli eğitim sürecine ivme kazandırırken, diğer yandan toplumun gereksinimlerini de dikkate alan bir yaklaģımı benimsemiģtir. Günümüzün gereksinimleri ve geleceğe dair doğru öngörüler doğrultusunda lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim programlarımız düzenlenmekte ve sürekli güncelleģtirilmektedir. GYTE; AB normlarına uygun, yarının Türkiye sinin gençlerini yetiģtirerek bölgenin ve ülkenin kalkınmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir. Türkiye nin, Büyük Önder, EĢsiz Devlet Adamı Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ün gösterdiği çağdaģ uygarlık seviyesine ulaģma gayretlerinde Enstitümüzün bugün olduğu gibi yarınlarda da üzerine düģen görevleri en iyi Ģekilde yerine getirecektir. Avrupa Birliği Uyum Süreci içerisinde kamunun yeniden yapılandırılması çerçevesinde uygulamaya konulan önemli reform giriģimlerinin baģında gelen 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9 uncu maddesi gereğince; mali saydamlık ve hesap verebilirliği sağlamak için stratejik planlama ve performansa dayalı çok yıllı bütçelemeye geçilmesi hükme bağlanmıģ olup, bu bağlamda Enstitümüzün dönemi stratejik planı hazırlanmıģ ve uygulamaya konulmuģtur. 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama Rehberi çerçevesinde hazırlanan ve program dönemine iliģkin performans hedeflerinin, hedeflere ulaģmak için yürütülecek faaliyet projelerin, bunların kaynak ihtiyacının ve performans göstergelerinin belirtildiği Enstitümüz 2009 Yılı Performans Programı ekte sunulmuģtur. Saygılarımla, Prof. Dr. Alinur BÜYÜKAKSOY Rektör

5 ĠÇĠNDEKĠLER I GENEL BĠLGĠLER. - 9 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- TeĢkilat Yapısı D- Fiziksel Kaynaklar E- Ġnsan Kaynakları F- Diğer Hususlar II PERFORMANS BĠLGĠLERĠ A- Temel Politika ve Öncelikler. 2 B- Amaç ve ler C- Performans ve Göstergeleri ile Kaynak Ġhtiyacı D- Faaliyet Projelere ĠliĢkin Bilgi ve Değerlendirmeler E- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği F- Diğer Hususlar III MALĠ BĠLGĠLER 0-0

6 I GENEL BĠLGĠLER

7 A- Misyon ve Vizyon M Ġ S Y O N ve Cumhuriyetin temel ilkelerine ve evrensel etik değerlere sahip çıkan, Bağımsız ve eleģtirel düģünen, Bilgiye eriģmeyi bilen, bilgiyi kullanan, Üreten, geliģtiren ve yaygınlaģtıran, AraĢtırmacı, Bağımsız çalıģma yetkinliğinde ancak ekip çalıģmasında da baģarılı, Toplumsal sorumluluğu ve çevre bilinci geliģmiģ, Lisans düzeyinde mesleğinin temel kavramlarını bilen, Lisansüstü düzeyde ilgili alt disiplinde uzmanlaģan, ÇağdaĢ teknolojileri üreten ve uygulayan bireyler yetiģtirmek; Sanayi ile iģbirliğine dayalı Ar-Ge çalıģmaları yaparak Ülke sanayinin uluslararası rekabet gücünün yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. V Ġ Z Y O N Dünyadaki örnekleri ile rekabet edebilecek nitelikte alt yapı olanakları ve insan gücüne sahip olarak, Bilim ve teknolojide ileri düzeyde araģtırma, eğitim, öğretim, yayın ve danıģmanlık yapmaktır. 2

8 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yükseköğretim kurumlarının yetki, görev ve sorumlulukları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 30 uncu maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile düzenlenmiģtir. Anayasada yer aldığı üzere; Yükseköğretim kurumları, ÇağdaĢ eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiģtirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeģitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma, yayın ve danıģmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeģitli birimlerden oluģan kamu tüzel kiģiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip kurumlar olarak tanımlanmıģtır sayılı Yükseköğretim Kanununda ise, Üniversite; Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kiģiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel araģtırma, yayın ve danıģmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluģ ve birimlerden oluģan bir yükseköğretim kurumu olarak tanımlanmıģ ve yükseköğretim kurumlarının görevleri aģağıda belirtildiği Ģekilde belirlenmiģtir. a. ÇağdaĢ uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeģitli düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araģtırma, yayım ve danıģmanlık yapmak, b. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik Ģekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiģtirmek, c. Türk toplumunun yaģam düzeyini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d. Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileģme ve tarımda modernleģme alanlarında eğitilmesini sağlamak, 3

9 e. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve geliģmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluģlarla iģbirliği yaparak, kamu kuruluģlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araģtırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluģlarınca istenecek inceleme ve araģtırmaları sonuçlandırarak düģüncelerini ve önerilerini bildirmek, f. Eğitim - öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g. Yörelerindeki tarım ve sanayinin geliģmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetiģmesine ve bilgilerinin geliģmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleģmeyi, üretimde artıģı sağlayacak çalıģma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla iģbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h. Eğitim teknolojisini üretmek, geliģtirmek, kullanmak, yaygınlaģtırmak, ı. Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını geliģtirmek, döner sermaye iģletmelerini kurmak, verimli çalıģtırmak ve bu faaliyetlerin geliģtirilmesine iliģkin gerekli düzenlemeleri yapmak olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 2 nci maddesinde hükme bağlanmıģtır sayılı Yükseköğretim Kanununa göre Enstitümüz üst yönetim görev, yetki ve sorumlulukları Ģunlardır, ÜNĠVERSĠTE ORGANLARI Rektör Madde 3- a) Devlet üniversitelerinde rektör, profesör akademik unvanına sahip kiģiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından CumhurbaĢkanınca atanır. Rektörün süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzelkiģiliğini temsil eder. Rektör adayı seçimleri gizli oyla yapılır. Oy veren her 4

10 öğretim üyesi oy pusulasına yalnız bir isim yazabilir. Birinci toplantıda öğretim üyelerinin en az yarısının hazır bulunması Ģarttır. Bu sağlanamadığı takdirde toplantı 48 saat ertelenir ve nisap aranmaksızın seçime geçilir. Bu toplantıda en çok oy alan 6 kiģi aday olarak seçilmiģ sayılır, bunlardan Yükseköğretim Kurulu nun seçeceği üç kiģi atanmak üzere CumhurbaĢkanına sunulur-vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör adaylarının seçimi ve rektörün atanması ilgili mütevelli heyet tarafından yapılır. Rektörlerin yaģ haddi 67 yaģtır. Ancak rektör olarak atanmıģ olanlara görev süreleri bitinceye kadar yaģ haddi aranmaz. Rektör, çalıģmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitesinin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kiģiyi rektör yardımcısı olarak seçer. Ancak, merkezi açık öğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde rektör tarafından beģ rektör yardımcısı seçilebilir. Rektör yardımcıları, rektör tarafından beģ yıl için atanır. Rektör, görevi baģında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır-rektör görevi baģından iki haftadan fazla uzaklaģtığında Yükseköğretim Kuruluna bilgi verir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir rektör atanır. b) Görev, yetki ve sorumlulukları: () Üniversite kurullarına baģkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluģlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluģlar arasında düzenli çalıģmayı sağlamak, (2) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitesinin eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek, (3) Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüģ ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak, 5

11 (4) Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluģturan kuruluģ ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiģtirmek veya bunlara yeni görevler vermek, (5) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, (6)Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Üniversitenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir Ģekilde kullanılmasında ve geliģtirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur. Senato Madde 4- a) KuruluĢ ve iģleyiģi: Senato, rektörün baģkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teģekkül eder. defa toplanır. Senato, her eğitim-öğretim yılı baģında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır b) Görevleri: Senato, Üniversitenin akademik organı olup aģağıdaki görevleri yapar: () Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak, (2) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüģ bildirmek, 6

12 (3) Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak, (4) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karar bağlamak, (5) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik ünvanlar vermek ve fakülte kurumlarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak, (6) Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak, (7) Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek, (8) Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Üniversite Yönetim Kurulu Madde 5- a) KuruluĢ ve iģleyiģi: Üniversite yönetim kurulu; rektörün baģkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değiģik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek Ģekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluģur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. b) Görevleri: Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aģağıdaki görevleri yapar. ) Yükseköğretim üst kuruluģları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek, 2) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak, 3) Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak, 7

13 4) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak, 5) Bu kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır. FAKÜLTE ORGANLARI Dekan Madde 6- a) Atanması: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinde veya dıģında üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir. Dekan kendisine çalıģmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kiģiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Ancak merkezi açık öğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde açık öğretim yapmakla görevli fakültenin dekanı tarafından dört dekan yardımcısı seçilebilir. Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır. Dekana, görevi baģında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder- Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır. b) Görev, yetki ve sorumlulukları: () Fakülte kurullarına baģkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygula mak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalıģmayı sağlamak, (2) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve iģleyiģi hakkında rektöre rapor vermek, (3) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili fakülte yönetim kurulunun da görüģünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, (4) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, 8

14 (5) Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir Ģekildi kullanılmasında ve geliģtirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilerin gerekli sosyal hizmetlerinin sağlanmasında, eğitim-öğretim bilimsel araģtırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir Ģekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karģı birinci derecede sorumludur. Fakülte Kurulu Madde 7- a) KuruluĢ ve iģleyiģi: Fakülte kurulu, dekanın baģkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin baģkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluģur. Fakülte kurulu normal olarak her yarıyıl baģında ve sonunda toplanır. b-görevleri: Fakülte kurulu akademik bir organ olup aģağıdaki görevleri yapar. () Fakültenin, eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaģtırmak, (2) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek, (3) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakülte Yönetim Kurulu Madde 8- a-kuruluģ ve ĠĢleyiĢi: Fakülte yönetim kurulu, dekanın baģkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluģur. Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. 9

15 Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalıģma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. b-görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aģağıdaki görevleri yapar. () Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek, (2) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile takviminin uygulanmasını sağlamak, (3) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, (4) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün iģlerde karar almak, (5) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait iģlemleri hakkında karar vermek, (6) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. ENSTĠTÜLER Organlar Madde 9- a-enstitünün organları, enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kuruludur. b-enstitü müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı enstitüler bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Müdürün, enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcı bulunur. Müdüre vekâlet etme veya müdürlüğün boģalması hallerinde yapılacak iģlem, dekanlarda olduğu gibidir. Enstitü müdürü, bu kanun ile dekanlara verilmiģ olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir. 0

16 c-enstitü kurulu müdürün baģkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluģturan ana bilim dalı baģkanlarından oluģur. d-enstitü yönetim kurulu, müdürün baģkanlığında, müdür yardımcıları, müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluģur. e-enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu, bu kanunla fakülte kurulu ve fakülte kuruluna verilmiģ görevleri enstitü bakımından yerine getirirler. C- TeĢkilat Yapısı Temmuz 992 de kurulan Enstitümüz bugün 2 farklı yerleģim biriminde, 5 Fakülte, 2 Enstitü 5 AraĢtırma ve uygulama merkezinde hizmet vermektedir.

17 REKTÖR SENATO REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI YÖNETĠM KURULU ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ FAKÜLTELER ENSTĠTÜLER BÖLÜM BAġKANLIKLARI VE BĠRĠMLER ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERĠ GENEL SEKRETERLĠK MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MÜHENDĠSLĠK VE FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YABANCI DĠLLER BÖLÜM BAġKANLIĞI GYTE-KOSGEB TEKMER YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI FEN FAKÜLTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TÜRKÇE HAZIRLIK BÖLÜM BAġKANLIĞI TÜRKBĠLTEK PERSONEL DAĠRE BAġKANLIĞI ĠġLETME FAKÜLTESĠ ENFORMATĠK BÖLÜM BAġKANLIĞI KAZAK-TÜRK YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ KAYNAKLARI MERKEZĠ ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR BÖLÜM BAġKANLIĞI ALÜMĠNYUM ARAġTIRMALARI MERKEZĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI TEKNĠK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ NANOTEKNOLOJĠ ARAġTIRMALARI MERKEZĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI BĠLĠMSEL ARAġTIRMALAR BĠRĠMĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI BASIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĠRE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ 2

18 D- Fiziksel Kaynaklar Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kapalı Alan Ġcmali BĠNA ADI m² A BLOK - REKTÖRLÜK ( Makam + Ġdari Birimler + Konferans Salonu ).833 B BLOK -DEKANLIK BĠNASI.468 C BLOK - LABORATUAR BĠNASI (MALZEME BĠLĠMĠ) 624 D BLOK - FĠZĠK BÖLÜM BĠNASI 540 E BLOK - FĠZĠK BÖLÜMÜ (DERSLĠK + LAB.) + ĠġLETME LAB..0 F BLOK - TASARIM ĠMALAT BÖLÜM BĠNASI 535 G BLOK - TASARIM ĠMALAT BÖLÜM LABORATUARI 389 H BLOK - DERSLĠK ( 2 ) 855 I BLOK - MATEMATĠK BÖLÜM BĠNASI 675 J BLOK - YEMEKHANE BĠNASI 800 K BLOK - KÜTÜPHANE BĠNASI 355 L BLOK - FEN FAKÜLTESĠ LAB. (FĠZĠK LAB.) VE OFĠS BĠNASI 700 ÇAYIROVA YERLEġKESĠ M BLOK - MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠNASI 828 N BLOK - SAĞLIK KÜLTÜR BĠNASI 334 O BLOK - AKADEMĠK KÜLTÜR BĠNASI 300 P BLOK - YENĠLĠK MERKEZĠ ( ).24 R BLOK - YENĠLĠK MERKEZĠ ( 2 ) ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ+MALZEME LAB. 976 S BLOK - ISI TESHĠN MERKEZĠ 325 T BLOK - KAPALI SPOR TESĠSĠ.70 U BLOK - DERSLĠK ( 3 ) 585 ATÖLYE ( DEPO ) 245 PREFABRĠK BĠNALAR 244 DANIġMA BĠNASI 20 V BLOK -YABANCI DĠLLER BÖLÜM BĠNASI MÜH. FAK.KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜM BĠNASI 2.92 MÜH.FAK.BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜM BĠNASI TOPLAM

19 BĠNA ADI m² KÜLTÜR MERKEZĠ BĠNASI ġehġr YERLEġKESĠ KÜLTÜR MERKEZĠ BĠNASI.084 TOPLAM.084 EK HĠZMET BĠNASI TOPLAM MUALLĠMKÖY FEN FAKÜLTESĠ KĠMYA VE BĠYOLOJĠ BÖLÜM BĠNASI 2.40 MUALLĠMKÖY YERLEġKESĠ MUALLĠMKÖY MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE BÖLÜMÜ, JEODEZĠ VE FOTOĞROMETRĠ, ENERJĠ SĠSTEMLERĠ BÖLÜMÜ BĠNASI TOPLAM GENEL TOPLAM Diğer Fiziksel Kaynaklar I. HĠZMET ALIMLARI VE BAKIM ONARIM GĠDERLERĠ. Üçüncü Ģahıslara temizliği ihale edilen hizmet yerlerinin alanı (m 2 ) TAHMĠN TAHMĠN TAHMĠN Telefon hattı sayısı Faks sayısı Cep telefonu hattı sayısı Onarım ihtiyacı olan taģıt sayısı Diğer makine, teçhizat sayısı SözleĢme ile bakım onarımı yaptırılan makine teçhizata iliģkin sözleģme bedelleri

20 8. Bütün hizmet binalarının toplam kapalı mekân alanı (m 2 ) II. MAMUL MAL ALIMLARI TAHMĠN TAHMĠN TAHMĠN Bilgisayar (PC) sayısı Masaüstü bilgisayar sayısı TaĢınabilir bilgisayar sayısı Yazıcı sayısı Fotokopi makinesi sayısı Yangın söndürme cihazı sayısı 5. Diğer büro makineleri ile büro malzemeleri cins ve adet itibariyle bu formdaki düzenlemeye uygun olarak bir liste halinde ayrıca bildirilecektir. III. KURUMA ĠLĠġKĠN ÖZELLĠK ARZEDEN DĠĞER BĠLGĠLER Posta Ücret Ödeme Cihazı 2. Terazi 3. Tarayıcı Faks Cihazı 5. El Telsizi Telsiz Ġstasyonu 7. Güvenlik Kapısı ve Sistemleri Kondisyon Merkezi Aletleri

21 E- Ġnsan Kaynakları Ġdari Personel İdari Personel (Kadroların Dolu-Boş Durumuna Göre) Genel İdare Hizmetleri Sınıfı Dolu BoĢ Toplam Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 3 4 Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı Toplam Akademik Personel Akademik Personel Kadroların Dolu-BoĢ Durumuna Göre Kadroların Ġstihdam ġekline Göre Dolu BoĢ Toplam Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman

22 Yabancı Uyruklu SözleĢmeli Akademik Personel Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Unvan Geldiği Ülke ÇalıĢtığı Bölüm Profesör AZERBAYCAN FEN FAKÜLTESĠ MOLDOVA UKRAYNA UKRAYNA MÜHENDĠSLĠK FAK. MÜHENDĠSLĠK FAK. MÜHENDĠSLĠK FAK. Doçent AZERBAYCAN FEN FAKÜLTESĠ AZERBAYCAN AZERBAYCAN TATARĠSTAN FEN FAKÜLTESĠ FEN FAKÜLTESĠ FEN FAKÜLTESĠ Yrd. Doç. Dr. FRANSA FEN FAKÜLTESĠ FRANSA FEN FAKÜLTESĠ Öğretim Görevlisi TATARĠSTAN FEN FAKÜLTESĠ UKRAYNA MÜHENDĠSLĠK FAK. Toplam 2 2 ĠĢçiler İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre) Dolu BoĢ Toplam Sürekli İşçiler 9-9 Toplam 9-9 SözleĢmeli Personel Sözleşmeli Personel (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre) 7 Dolu BoĢ Toplam Sözleşmeli Personel ( 4/B) 2-2 Kısmi Zamanlı Personel(Öğrenci) 4-4 Toplam 6-6

23 F- Diğer Hususlar Yıllar Ġtibari ile Lisans Öğrencilerinin Dağılımları LĠSANS ÖĞRENCĠLERĠN DAĞILIMLARI BÖLÜMÜ TOPLAM Bilgisayar Müh Elektronik Müh Malzeme Bil.ve Müh Fizik Matematik Mimarlık ĠĢletme 3 3 TOPLAM Yıllar Ġtibari ile Lisansüstü Öğrencilerinin Dağılımları B= Bahar Yarıyılı Ġtibari Ġle Bölümlerin Öğrenci Dağılımları G= Güz Yarıyılı Ġtibari Ġle Bölümlerin Öğrenci Dağılımları 8

24 Ö Ğ R E N C Ġ D A Ğ I L I M L A R I B Ö L Ü M Ü G B G B G B G B G B G B G B G B G B ĠĢletme ĠĢletme II. Öğretim ĠĢletme Doktora Strateji Bilimi Elektronik Elektronik Doktora Bilgisayar Bilgisayar Doktora Tasarım ve Ġmalat Tasarım ve Ġmalat Doktora Çevre Çevre Doktora Kimya Mühendisliği Kimya Müh.Doktora Biyoloji Biyoloji Doktora Enerji Sistemleri Matematik Matematik Doktora Malzeme Bilimi Malzeme Bil. Dok Mimarlık ġehir ve Böl. Pl Deprem ve Yapı Bilgisi Jeodezi ve Fotog Fizik Fizik Doktora Kimya Kimya Doktora GiriĢimcilik ve Yenilik Yön. II.Öğ. T O P L A M

25 II PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 20

26 A- Temel Politika ve Öncelikler GYTE, temel bilimsel ve stratejik araģtırmaların yanı sıra, kısa sürede toplumsal faydaya dönüģebilecek ve yakın çevremizden baģlayarak, sanayi sektörünün sorunlarına çözüm üretebilecek nitelikteki uygulamalı araģtırmaları ve disiplinler arası çalıģmayı özendirmeyi; evrensel bilimin üretilmesine zemin hazırlayacak alt yapıyı oluģturmayı; öğrencileri ile birlikte genç ve nitelikli öğretim elemanlarına gerekli destekleri sağlamayı; spora ve sosyal etkinliklere yönelik olanakları yaratmayı ve iyileģtirmeyi görev edinmiģtir. Enstitümüzde, öğretim elemanları ve öğrencileri sürekli öğrenmeye, araģtırmaya, araģtırma sonuçlarını yayınlamaya ve kendilerini yenilemeye teģvik eden; bilginin üretilmesi ve paylaģımına hiçbir kısıt getirmeksizin, öğretim ve araģtırma programlarındaki özerkliği kabul eden ve koruyan; öğretim elemanları ve öğrencilerine düģüncelerini özgürce ifade edebilecekleri, araģtırma programlarını bağımsız hazırlayabilecekleri ortamı sunan; Ģeffaf, hoģgörülü ve demokratik bir yönetim modeli benimsenmiģtir. GYTE nin bilim ve teknolojide ileri düzeyde araģtırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danıģmanlık yapmayı hedefleyen bir yükseköğretim kurumu olduğu gözetilmekte ve Kalite Yönetim Sistemi ilkeleri özenli bir seçicilikle yerleģtirilerek, uygulanmaktadır. B- Amaç ve ler - Eğitim Öğretim Faaliyetleri Ġçin Stratejik Amaç : Sunulan Eğitim Öğretim Programlarının Kalitesini Artırmak Ve Güvence Altına Almak : Eğitimde KurumsallaĢmayı Sağlamak 2: Kurum Ġçi ve DıĢı Uzmanların Ders Ġçeriklerini ĠyileĢtirme ve Program Kalitesini Artırma Konusunda Katkı Yapmalarını Sağlamak 3: Çok Disiplinli Programlar OluĢturmak 4: Öğretim Üyeleri, AraĢtırma Görevlileri ve Öğrencilerin Yurt DıĢındaki Üniversitelerde Bilgi, Görgü Ve Becerilerini Artırmalarını Sağlamak 2

27 5: Lisansüstü Programlarında En Son Bilimsel Literatürü Yakından Takip Etmek 6: Genç ve Alanında BaĢarılı Öğretim Üyelerini Kuruma Çekmek ve Mevcut Olanların GYTE de Kalmalarını Özendirmek 7: Saha ÇalıĢmalarının Etkinliğini Artırmak 8: Öğrencilere Türkçe ve Ġngilizce Dil Becerileri Konusunda Sunulan Eğitim Hizmetini ĠyileĢtirmek Stratejik Amaç 2: Öğrenci / Öğretim Üyesi ve Lisans Öğrenci Sayısı / Lisansüstü Öğrenci Sayısı Oranlarını Koruyarak ve Öğrenci Kalitesini Artırarak Dengeli Bir ġekilde Büyümek ve Öğrenci Kalitesini Artırarak Dengeli Bir ġekilde Büyümek : Lisans Programlarına Kabul Edilen Öğrencilerin ÖSS deki Yüzdelik Dilimini Yükseltmek 2: Lisansüstü Programlarına Kabul Edilen Öğrencilerin Nitelikleri Ġle Ġlgili Sayısal Göstergeleri ĠyileĢtirmek 3: Öğretim Üyesi Sayısını Artırmak 4: Öğrenci Sayısını Mevcut Oranları Bozmadan Artırmak 5: Mezun Olan Lisansüstü Öğrenci Oranını Artırmak 6: Sanayi Ġle ĠĢbirliğini GeliĢtirerek Mezunların ĠĢ Bulmasına Yardımcı Olmak 7: Öğrencilere Yönelik Burs Olanaklarını Artırmak 2- Bilimsel AraĢtırma Faaliyetleri Ġçin Stratejik Amaç : AraĢtırma Alt Yapısı ve Ortamını GeliĢtirmek : Bölümlerde Proje Faaliyetlerini Artırmak 2: Öğretim Üyelerince Sunulan Lisansüstü Tez DanıĢmanlığı Hizmetinin Kalitesini Artırmak 3: Tez Kalitesini Değerlendirme Sürecini Daha ġeffaf ve Etkin Hale Getirmek 4: AraĢtırma Alanlarını Belirlemek 22

28 Stratejik Amaç 2: Bilimsel Yayın Sayı ve Kalitesini Artırmak : Akademisyenlerin ĠĢe Alma ve Terfi Kararlarında Yayın Sayı ve Kalitelerini En Önemli Kriter Olarak Dikkate Almak 2: Bilimsel Yayın Yapımını TeĢvik Etmek 3- Ġdari Faaliyetler ve Alt Yapı Hizmetleri Ġçin Stratejik Amaç : Ġdari ve Akademik Faaliyetlerle Ġlgili ĠĢ Süreçlerini Daha Etkili ve Verimli Hale Getirmek : Etkin Bir Yönetim Bilgi Sisteminin OluĢturulması 2: ĠĢ Gerekleri Doğrultusunda Ġhtiyaç Duyulan Miktarda Ġdari Personel Temin Edilmesi 3: Ġdari Personelin GeliĢimini Sağlamak Amacıyla Hizmet Ġçi Eğitim Seminerlerinin Düzenli Olarak Yapılması 4: Personel Memnuniyetinin Artırılması Stratejik Amaç 2: Öğrencilere ve ÇalıĢanlara Verilen Destek Hizmetlerini ĠyileĢtirmek : Öğrenci ĠĢleri Hizmetlerini ĠyileĢtirmek 2: Kütüphane Hizmetlerini ĠyileĢtirmek 3: Bilgi ĠĢlem Hizmetlerini ĠyileĢtirmek 4: Sağlık Kültür ve Spor Hizmetlerini ĠyileĢtirmek 5: Öğrencilere Kampüs Ġçinde Barınma Ġmkânları Sunmak Stratejik Amaç 3: Kullanılan Kapalı Alanları Artırmak ve YerleĢkelerdeki Çevre Düzenlemesi Tamamlamak : Çayırova YerleĢkesinde Yeni Eğitim ve AraĢtırma Binaları ĠnĢaa Ederek Bu YerleĢkede Büyümek 2: Çayırova YerleĢkesinde Yeni Hizmet Binaları ĠnĢaa Ederek Bu YerleĢkede Büyümek 3: YerleĢkelerdeki Çevre Düzenlemesini ve Altyapı Ġmalatlarını Tamamlamak 23

29 4: Çayırova ve Muallimköy YerleĢkelerindeki Bina Bakım-Onarım ÇalıĢmalarını Yürütmek 4- SOSYAL FAALĠYETLER ĠÇĠN Stratejik Amaç : Öğretim Üyelerinin Kamu ve Özel Sektöre Yönelik Faaliyetlerini Artırmak : Kamu Yararına Yönelik Proje Almak 2: Bölümlerin Endüstriye Yönelik Hizmetlerini GeliĢtirmek Stratejik Amaç 2: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nü Tanıtmak : Enstitü Ġnternet Sayfalarını GeliĢtirmek 2: Enstitünün Tanıtımına Yönelik AfiĢ ve BroĢürler Hazırlamak 3: Basın Yayın Organları Aracılığıyla Enstitüyü Tanıtmak 4: Mezunlar Derneğinin Etkinliğini Artırmak ve Mezun Olan Öğrencilerle Mezuniyetlerinden Sonra da ĠletiĢime Devam Etmek 24

30 Kaynaklar Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERĠ ĠLE KAYNAK ĠHTĠYACI Ġdare Performans i Tablosu Ġdare Adı Amaç GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ SUNULAN EĞĠTĠM ÖĞRETĠM PROGRAMLARININ KALĠTESĠNĠ ARTIRMAK VE GÜVENCE ALTINA ALMAK EĞĠTĠMDE KURUMSALLAġMAYI SAĞLAMAK Performans i 2009 Yılı sonunda yeni ders bilgi formlarının tüm dersler için % 80 oranında doldurulması 6.979, , ,00 Enstitümüzün dört fakültesinde eğitim gören lisans öğrencilerinin ders bilgi formlarının doldurulması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Ders bilgi formlarının AKTS ne uygun olarak doldurulma oranı TÜM AKADEMĠK BÖLÜMLER Ġlgili Harcama Birimleri Kaynak Ġhtiyacı FEN FAKÜLTESĠ.009,00.07,00.209,00 2 MĠMARLIK FAKÜLTESĠ 366,00 400,00 437,00 3 MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 4.5, , ,00 4 ĠġLETME FAKÜLTESĠ 590,00 649,00 70,00 Ġdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler 503,00 4,00 478,00 Genel Toplam 6.979, , ,00 Bütçe Ödeneği 6.979, , ,00 Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt Ġçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Yurt DıĢı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam 6.979, , ,00 25

31 Kaynaklar Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ġdare Performans i Tablosu 2 Ġdare Adı Amaç GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ SUNULAN EĞĠTĠM ÖĞRETĠM PROGRAMLARININ KALĠTESĠNĠ ARTIRMAK VE GÜVENCE ALTINA ALMAK EĞĠTĠMDE KURUMSALLAġMAYI SAĞLAMAK Performans i 2009 Yılı sonunda tüm ders notları, ödev ve sınav soru çözümlerinin ders internet sayfalarına konulması 4.60, , ,00 Eğitimde kurumsallaģma kapsamında tüm ders notları, ödev ve sınav soru çözümlerinin ders internet sayfal arına konulması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Aktif internet sayfası hazırlanmıģ olan derslerin tüm derslere oranı Ġlgili Harcama Birimleri Kaynak Ġhtiyacı FEN FAKÜLTESĠ 76,00 834,00 9,00 2 MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 3.00, , ,00 3 ĠġLETME FAKÜLTESĠ 587,00 646,00 706,00 Ġdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler 252,00 205,00 239,00 Genel Toplam 4.60, , ,00 Bütçe Ödeneği 4.60, , ,00 Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt Ġçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Yurt DıĢı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam 4.60, , ,00 26

32 Kaynaklar Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ġdare Performans i Tablosu 3 Ġdare Adı Amaç GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ SUNULAN EĞĠTĠM ÖĞRETĠM PROGRAMLARININ KALĠTESĠNĠ ARTIRMAK VE GÜVENCE ALTINA ALMAK EĞĠTĠMDE KURUMSALLAġMAYI SAĞLAMAK Performans i 2009 Yılında lisans ve lisansüstü olmak üzere toplam 302 öğrencimize ders ve danıģmanlık hizmeti verilmesi , , ,00 Enstitümüz lisans ve yüksek lisans öğrencileri olmak üzere 302 öğrenciye ders ve danıģmanlık hizmeti vermektedir. Performans Göstergeleri Lisans öğrenci sayısı Lisansüstü öğrenci sayısı Öğretim Üyesi sayısı Ġlgili Harcama Birimleri Kaynak Ġhtiyacı ÖĞRENCĠ ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 07.09, , ,00 MÜHENDĠSLĠK VE FEN BĠLĠMLERĠ , , ,00 2 ENSTĠTÜSÜ 3 FEN FAKÜLTESĠ , , ,00 4 MĠMARLIK FAKÜLTESĠ , , ,00 5 MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ , , ,00 6 TEKNĠK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ , , ,00 7 SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ , , ,00 8 ĠġLETME FAKÜLTESĠ , , ,00 Ġdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler , , ,00 Genel Toplam , , ,00 Bütçe Ödeneği , , ,00 Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt Ġçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Yurt DıĢı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam , , ,00 27

33 Kaynaklar Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ġdare Performans i Tablosu 4 Ġdare Adı Amaç GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ SUNULAN EĞĠTĠM ÖĞRETĠM PROGRAMLARININ KALĠTESĠNĠ ARTIRMAK VE GÜVENCE ALTINA ALMAK KURUM ĠÇĠ VE DIġI UZMANLARIN DERS ĠÇERĠKLERĠNĠ ĠYĠLEġTĠRME VE PROGRAM KALĠTESĠNĠ ARTIRMA KONUSUNDA KATKI YAPMALARINI SAĞLAMAK Performans i Ders içeriklerini iyileģtirmek ve program kalitesini artırmak için, öğrencilere seminer vermek üzere 2009 yılında en az 5 uzmanın misafir konuģmacı olarak çağrılması , , ,00 Enstitümüz öğrencilerine verilen eğitimde kaliteyi artırmak için konusu dalında uzman kiģilerin kurumumuza davet edilmesi hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Gelen misafir konuģmacı sayısı Ġlgili Harcama Birimleri Kaynak Ġhtiyacı FEN FAKÜLTESĠ 5.625, , ,00 2 MĠMARLIK FAKÜLTESĠ.430,00.494,00.567,00 3 MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 7.464, , ,00 4 ĠġLETME FAKÜLTESĠ 2.796, , ,00 Ġdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler.087,00.026,00.96,00 Genel Toplam 8.402, , ,00 Bütçe Ödeneği 8.402, , ,00 Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt Ġçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Yurt DıĢı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam 8.402, , ,00 28

34 Kaynaklar Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ġdare Performans i Tablosu 5 Ġdare Adı GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ Amaç SUNULAN EĞĠTĠM ÖĞRETĠM PROGRAMLARININ KALĠTESĠNĠ ARTIRMAK VE GÜVENCE ALTINA ALMAK ÖĞRETĠM ÜYELERĠ, ARAġTIRMA GÖREVLĠLERĠ VE ÖĞRENCĠLERĠN YURTDIġINDAKĠ ÜNĠVERSĠTELERDE BĠLGĠ, GÖRGÜ VE BECERĠLERĠNĠ ARTIRMALARINI SAĞLAMAK Performans i 2009 Yılında Fakülte bazında en az akademik personelin bilgi, görgü ve becerilerini artırmak amacıyla yurtdıģına gönderilmesi , , ,00 Performans Göstergeleri YurtdıĢındaki okullara görevlendirmeyle giden akademisyen sayısı Kaynak Ġhtiyacı Ġlgili Harcama Birimleri FEN FAKÜLTESĠ 9.00, , ,00 2 MĠMARLIK FAKÜLTESĠ 6.400, , ,00 3 MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 9.00, , ,00 4 ĠġLETME FAKÜLTESĠ 6.263, , ,00 Ġdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler 4.095, , ,00 Genel Toplam , , ,00 Bütçe Ödeneği , , ,00 Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt Ġçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Yurt DıĢı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam , , ,00 29

35 Kaynaklar Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ġdare Performans i Tablosu 6 Ġdare Adı Amaç GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ SUNULAN EĞĠTĠM ÖĞRETĠM PROGRAMLARININ KALĠTESĠNĠ ARTIRMAK VE GÜVENCE ALTINA ALMAK ÖĞRETĠM ÜYELERĠ, ARAġTIRMA GÖREVLĠLERĠ VE ÖĞRENCĠLERĠN YURTDIġINDAKĠ ÜNĠVERSĠTELERDE BĠLGĠ, GÖRGÜ VE BECERĠLERĠNĠ ARTIRMALARINI SAĞLAMAK Performans i 2009 Yılı sonunda 2 öğretim elemanının DeğiĢim Programları kapsamında yurtdıģına gönderilmesi 8.450, , ,00 Performans Göstergeleri YurtdıĢına gönderilen öğretim elemanı sayısı Ġlgili Harcama Birimleri Kaynak Ġhtiyacı ÖZEL KALEM 8.450, , ,00 Ġdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam 8.450, , ,00 Bütçe Ödeneği 0,00 0,00 0,00 Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt Ġçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Yurt DıĢı Kaynaklar 8.450, , ,00 Genel Toplam 8.450, , ,00 30

36 Kaynaklar Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ġdare Performans i Tablosu 7 Ġdare Adı Amaç GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ SUNULAN EĞĠTĠM ÖĞRETĠM PROGRAMLARININ KALĠTESĠNĠ ARTIRMAK VE GÜVENCE ALTINA ALMAK ÖĞRETĠM ÜYELERĠ, ARAġTIRMA GÖREVLĠLERĠ VE ÖĞRENCĠLERĠN YURTDIġINDAKĠ ÜNĠVERSĠTELERDE BĠLGĠ, GÖRGÜ VE BECERĠLERĠNĠ ARTIRMALARINI SAĞLAMAK Performans i 2009 yılında DeğiĢim Programları aracılığı ile 20 öğrencimizin yurtdıģına gönderilmesi ,00.535, ,00 Performans Göstergeleri YurtdıĢına gönderilen öğrenci sayısı Ġlgili Harcama Birimleri Kaynak Ġhtiyacı SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 9.906, , ,00 Ġdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler 822,00 69,00 972,00 Genel Toplam ,00.535, ,00 Bütçe Ödeneği 3.822, , ,00 Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt Ġçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Yurt DıĢı Kaynaklar , , ,00 Genel Toplam ,00.535, ,00 3

37 Kaynaklar Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ġdare Performans i Tablosu 8 Ġdare Adı GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ Amaç SUNULAN EĞĠTĠM ÖĞRETĠM PROGRAMLARININ KALĠTESĠNĠ ARTIRMAK VE GÜVENCE ALTINA ALMAK GENÇ VE ALANINDA BAġARILI ÖĞRETĠM ÜYELERĠNĠ KURUMA ÇEKMEK VE MEVCUT OLANLARIN GYTE DE KALMALARINI ÖZENDĠRMEK Performans i BaĢarılı Öğretim Üyelerini kuruma çekmek amacıyla 2009 yılında fakülte bazında en az bir Yrd. Doç. ve Doç. Statüsündeki öğretim elemanının, seminer vermek üzere GYTE' ye davet edilmesi veya yürütülen projelere dâhil edilmesi 3.502, , ,00 Performans Göstergeleri Seminer veren misafir öğretim elemanı sayısı Projelere dâhil edilen misafir öğretim elemanı sayısı Ġlgili Harcama Birimleri Kaynak Ġhtiyacı FEN FAKÜLTESĠ.000,00.027,00.056,00 2 MĠMARLIK FAKÜLTESĠ.250,00.37,00.399,00 3 MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ.000,00.027,00.056,00 Ġdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler 252,00 205,00 239,00 Genel Toplam 3.502, , ,00 Bütçe Ödeneği 3.502, , ,00 Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt Ġçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Yurt DıĢı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam 3.502, , ,00 32

38 Kaynaklar Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ġdare Performans i Tablosu 9 Ġdare Adı Amaç GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ SUNULAN EĞĠTĠM ÖĞRETĠM PROGRAMLARININ KALĠTESĠNĠ ARTIRMAK VE GÜVENCE ALTINA ALMAK ÖĞRENCĠLERE TÜRKÇE VE ĠNGĠLĠZCE DĠL BECERĠLERĠ KONUSUNDA SUNULAN EĞĠTĠM HĠZMETĠNĠ ĠYĠLEġTĠRMEK Performans i 2009 Yılında Öğrenci Memnuniyet Anketlerinin Yabancı Diller ve Türk Dili derslerini de içermesinin sağlanması , , ,00 Performans Göstergeleri Anketlerin doldurulma oranı Ġlgili Harcama Birimleri Kaynak Ġhtiyacı ÖZEL KALEM , , ,00 Ġdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler 3.56,00.78, ,00 Genel Toplam , , ,00 Bütçe Ödeneği , , ,00 Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt Ġçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Yurt DıĢı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam , , ,00 33

39 Kaynaklar Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ġdare Performans i Tablosu 0 Ġdare Adı Amaç GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ SUNULAN EĞĠTĠM ÖĞRETĠM PROGRAMLARININ KALĠTESĠNĠ ARTIRMAK VE GÜVENCE ALTINA ALMAK ÖĞRENCĠLERE TÜRKÇE VE ĠNGĠLĠZCE DĠL BECERĠLERĠ KONUSUNDA SUNULAN EĞĠTĠM HĠZMETĠNĠ ĠYĠLEġTĠRMEK Performans i Öğrencilere verilen Türkçe derslerinin etkinliğini artırarak, 2009 yılı sonunda memnuniyet düzeyinin % 70 e çıkarılması , , ,00 Enstitümüz Türkçe Bölümü tarafından öğrencilerimize verilen Türkçe derslerinin etkinliğinin anket veril eri dikkate alınarak artırılması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Anketlerin doldurulma oranı Türkçe derslerinden memnuniyet düzeyi Ġlgili Harcama Birimleri Kaynak Ġhtiyacı ÖZEL KALEM , , ,00 Ġdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler 4.064,00.943,00 3.9,00 Genel Toplam , , ,00 Bütçe Ödeneği , , ,00 Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt Ġçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Yurt DıĢı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam , , ,00 34

40 Kaynaklar Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ġdare Performans i Tablosu Ġdare Adı Amaç GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ SUNULAN EĞĠTĠM ÖĞRETĠM PROGRAMLARININ KALĠTESĠNĠ ARTIRMAK VE GÜVENCE ALTINA ALMAK ÖĞRENCĠLERE TÜRKÇE VE ĠNGĠLĠZCE DĠL BECERĠLERĠ KONUSUNDA SUNULAN EĞĠTĠM HĠZMETĠNĠ ĠYĠLEġTĠRMEK Performans i Öğrencilere verilen Ġngilizce derslerinin etkinliğini arttırarak, 2009 yılı sonunda Ġngilizce Hazırlık Programından memnuniyet düzeyini % 70 e çıkarılması , , ,00 Öğrencilere alanlarında gerekli literatür taraması yapabilecek düzeyde Ġngilizce öğretmek hedeflenmiģtir. Performans Göstergeleri Anketlerin doldurulma oranı Ġngilizce derslerinden memnuniyet düzeyi Ġlgili Harcama Birimleri Kaynak Ġhtiyacı ÖZEL KALEM , , ,00 Ġdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler , , ,00 Genel Toplam , , ,00 Bütçe Ödeneği , , ,00 Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt Ġçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Yurt DıĢı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam , , ,00 35

41 Kaynaklar Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ġdare Performans i Tablosu 2 Ġdare Adı GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ Amaç ÖĞRENCĠ / ÖĞRETĠM ÜYESĠ VE LĠSANS ÖĞRENCĠ SAYISI / LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠ SAYISI ORANLARINI KORUYARAK VE ÖĞRENCĠ KALĠTESĠNĠ ARTIRAR AK DENGELĠ BĠR ġekġlde BÜYÜMEK ÖĞRETĠM ÜYESĠ SAYISINI ARTIRMAK Performans i Fen Fakültesi ve Mühendislik Fakültesindeki öğretim üyesi sayısının 2009 yılında artırılması , , ,00 Performans Göstergeleri Öğretim üyesi sayısındaki artıģ oranı Ġlgili Harcama Birimleri Kaynak Ġhtiyacı FEN FAKÜLTESĠ , , ,00 2 MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 3.054, , ,00 Ġdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler 3.845, , ,00 Genel Toplam , , ,00 Bütçe Ödeneği , , ,00 Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt Ġçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Yurt DıĢı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam , , ,00 36

42 Kaynaklar Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ġdare Performans i Tablosu 3 Ġdare Adı GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ Amaç ÖĞRENCĠ / ÖĞRETĠM ÜYESĠ VE LĠSANS ÖĞRENCĠ SAYISI / LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠ SAYISI ORANLARINI KORUYARAK VE ÖĞRENCĠ KALĠTESĠNĠ ARTIRARAK DENGELĠ BĠR ġekġlde BÜYÜMEK ÖĞRENCĠ SAYISINI MEVCUT ORANLARI BOZMADAN ARTIRMAK Performans i 2009 Yılında öğrenci sayısının % 5 artırılması 4.446, , ,00 Performans Göstergeleri Öğrenci sayısı artıģ oranı Ġlgili Harcama Birimleri Kaynak Ġhtiyacı ÖĞRENCĠ ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI , , ,00 2 MÜHENDĠSLĠK VE FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 4.24, , ,00 3 FEN FAKÜLTESĠ.500,00.575,00.655,00 4 MĠMARLIK FAKÜLTESĠ.95,00.28,00.384,00 5 MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ.922, , ,00 6 SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ.920, , ,00 Ġdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler 2.585, , ,00 Genel Toplam 4.446, , ,00 Bütçe Ödeneği 4.446, , ,00 Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt Ġçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Yurt DıĢı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam 4.446, , ,00 37

43 Kaynaklar Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ġdare Performans i Tablosu 4 Ġdare Adı GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ Amaç ÖĞRENCĠ / ÖĞRETĠM ÜYESĠ VE LĠSANS ÖĞRENCĠ SAYISI / LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠ SAYISI ORANLARINI KORUYARAK VE ÖĞRENCĠ KALĠTESĠNĠ ARTIRARAK DENGELĠ BĠR ġekġlde BÜYÜMEK BURS OLANAKLARINI ARTIRMAK Performans i 2009 Yılında burs desteği sağlayan kurum sayısını ve burs desteği sağlanan öğrenci sayısını artırmak , , ,00 Bu hedef ile TÜBĠTAK, Sanayi Bakanlığı ve diğer kamu kurumu ile özel kuruluģlardan sağlanan burs olanaklarının artırılması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Burs desteği alan öğrenci sayısı Burs desteği sağlayan kurum sayısı Ġlgili Harcama Birimleri Kaynak Ġhtiyacı ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI , , ,00 Ġdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam , , ,00 Bütçe Ödeneği 0,00 0,00 0,00 Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt Ġçi Kaynaklar , , ,00 Yurt DıĢı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam , , ,00 38

44 Kaynaklar Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ġdare Performans i Tablosu 5 Ġdare Adı GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ Amaç ARAġTIRMA ALT YAPISI VE ORTAMINI GELĠġTĠRMEK BÖLÜMLERDE PROJE FAALĠYETLERĠNĠ ARTIRMAK Performans i 2009 Yılında en az adet DPT projesine baģlanılması ve yürütülmesi , , ,00 Özellikle yatırım kökenli olan DPT projelerinden sağlanan kaynak yüksek miktarda olduğu için, hem bilimsel içerikli maliyeti yüksek projelerin yapılabilmesine olanak sağlamaktadır hem de bu çalıģmalar kapsamında alınan makine, teçhizat ve diğer malzemeler laboratuar alt yapımızı güçlendirmektedir. Performans Göstergeleri Her yıl alınan yeni DPT projesi sayısı Ġlgili Harcama Birimleri Kaynak Ġhtiyacı ÖZEL KALEM , , ,00 Ġdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler , , ,00 Genel Toplam , , ,00 Bütçe Ödeneği , , ,00 Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt Ġçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Yurt DıĢı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam , , ,00 39

45 Kaynaklar Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ġdare Performans i Tablosu 6 Ġdare Adı GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ Amaç ARAġTIRMA ALT YAPISI VE ORTAMINI GELĠġTĠRMEK BÖLÜMLERDE PROJE FAALĠYETLERĠNĠ ARTIRMAK Performans i 2009 Yılında en az 20 adet BAP projesine baģlanılması ve yürütülmesi , , ,00 Özellikle Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için büyük önem arz eden BAP Projeleri beraberinde münferit araģtırmalarda imkan sağlamaktadır. Yapılan harcamalar birden çok öğrencinin ve öğretim üyesinin çalıģmasına kaynak oluģturmaktadır. Performans Göstergeleri Her yıl alınan yeni BAP projesi sayısı BAP bütçesi artıģ oranı Kaynak Ġhtiyacı Ġlgili Harcama Birimleri ÖZEL KALEM , , ,00 Ġdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler 6.649, , ,00 Genel Toplam , , ,00 Bütçe Ödeneği , , ,00 Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt Ġçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Yurt DıĢı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam , , ,00 40

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Yükselen Yeni Nesil, İstikbal Sizsiniz! Gençler! Cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz... Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan

Detaylı

Yükselen Yeni Nesil, İstikbal Sizsiniz!

Yükselen Yeni Nesil, İstikbal Sizsiniz! Yükselen Yeni Nesil, İstikbal Sizsiniz! Gençler! Cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz... Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin

Detaylı

Sabire ÖZOĞUL. Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü

Sabire ÖZOĞUL. Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Sabire ÖZOĞUL Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Amaç Üniversite birimlerinin akademik yönden teşkilâtlanması, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, ilgili alt birimlerin üst

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR 1. Üniversite; fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ve benzeri birimlerden oluşur. Ancak bir üniversitede en az... fakültenin bulunması zorunludur.

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Yükselen Yeni Nesil, İstikbal Sizsiniz! Gençler! Cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz... Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI 1 ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Yükselen Yeni Nesil, İstikbal Sizsiniz! Gençler! Cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz... Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan

Detaylı

Yükselen Yeni Nesil, İstikbal Sizsiniz!

Yükselen Yeni Nesil, İstikbal Sizsiniz! Yükselen Yeni Nesil, İstikbal Sizsiniz! Gençler! Cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz... Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ. (Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609)

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ. (Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609) ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609) Amaç MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda öngörülen üniversite

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Acıbadem Üniversitesinden: ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Acıbadem Üniversitesinin akademik ve idari birimlerinin

Detaylı

13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27933 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27933 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27933 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 1 Rektör kim tarafından atanır? a) Cumhurbaşkanı. b) Yükseköğretim Kurulu c) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı d) Mütevelli Heyet 2 Rektörün görev süresi kaç yıldır? 3 Rektör adaylarını kim önerir? a)

Detaylı

a) Dekan: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesindeki ilgili fakültenin dekanını,

a) Dekan: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesindeki ilgili fakültenin dekanını, FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin yönetimi, işleyişi,

Detaylı

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27559 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUġ... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 6 Müdürün Görevleri...

Detaylı

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2013 BĠRĠM-YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON a) Misyon: insan odaklı çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hoca Ahmet Yesevi

Detaylı

19 Ekim 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27381 YÖNETMELİK

19 Ekim 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27381 YÖNETMELİK 19 Ekim 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27381 YÖNETMELİK İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Kuruluş : MADDE 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

c) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip öğretim üyesini,

c) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip öğretim üyesini, İZMİR ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, organlarına, organlarının görevlerine

Detaylı

2 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27569 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27569 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27569 YÖNETMELİK Hasan Kalyoncu Üniversitesinden: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/08/20060813-2.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/08/20060813-2.htm Sayfa 1 / 6 13 Ağustos 2006 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 26258 İstanbul Bilim Üniversitesinden: YÖNETMELİK İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teģkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarıyla ilgili hususlar ayrı kanunlarla düzenlenir.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teģkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarıyla ilgili hususlar ayrı kanunlarla düzenlenir. YÜKSEK ÖĞRETĠM KANUNU KANUN NO: 2547 Resmi Gazete ile NeĢir ve Ġlânı: 6 Kasım 1981 - Sayı: 17506 BĠRĠNCĠ BÖLÜM KANUNUN AMACI, KAPSAMI VE TANIMLAR AMAÇ MADDE 1 - Bu kanunun amacı; yükseköğretimle ilgili

Detaylı

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 28.11.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26360 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilgi

Detaylı

KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS-2010 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... 1 I- GENEL BĠLGĠLER.. 2 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3-4 B- TeĢkilat Yapısı.. 5 C-Fiziksel Kaynaklar... 6-7 D-Ġnsan

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 22 Eylül 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28062 YÖNETMELİK Mevlana Üniversitesinden: MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KIRGIZ CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ TÜZÜĞÜ HAKKINDA MUTABAKAT ZAPTI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KIRGIZ CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ TÜZÜĞÜ HAKKINDA MUTABAKAT ZAPTI Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 19 Mart 2013 Sayı : 28592 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KIRGIZ CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ TÜZÜĞÜ HAKKINDA MUTABAKAT ZAPTI Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

Doğuş Üniversitesinden:

Doğuş Üniversitesinden: 16 Kasım 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27056 Doğuş Üniversitesinden: YÖNETMELİK DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme Misyon ve Vizyon 1.1 Misyonumuz: Üniversitemiz, evrensel değerler ışığında,

Detaylı

a) Başkan: Bursa Orhangazi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını, b) Başkan Vekili: Bursa Orhangazi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekilini,

a) Başkan: Bursa Orhangazi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını, b) Başkan Vekili: Bursa Orhangazi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekilini, YÖNETMELİK Bursa Orhangazi Üniversitesinden: BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Bursa

Detaylı

EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI

EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI B 30 2 GYE 0 00 00 00 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ B 30 2 GYE 0 01 00 00 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) B 30 2 GYE 0 05 00 00 KURULLAR B 30 2 GYE

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

2015 YILI FAALĠYET RAPORU

2015 YILI FAALĠYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 13 Ağustos 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27671 Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ OF TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ PAYDAġ ANALĠZĠ ANKETĠ

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ OF TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ PAYDAġ ANALĠZĠ ANKETĠ Hiç Yeterli Kararsızım Oldukça Tamamen KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ OF TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ PAYDAġ ANALĠZĠ ANKETĠ AKADEMĠK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler Karadeniz Teknik Üniversitesi akademik personelinin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRET ĠM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 : 6/11/1981 Sayı : Yayımlandığı R. Gazete ve Tarih 17506 : Tertip : 5 Cilt :

YÜKSEKÖĞRET ĠM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 : 6/11/1981 Sayı : Yayımlandığı R. Gazete ve Tarih 17506 : Tertip : 5 Cilt : YÜKSEKÖĞRET ĠM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 : 6/11/1981 Sayı : Yayımlandığı R. Gazete ve Tarih 17506 : Tertip : 5 Cilt : Yayımlandığı Düstur 21 Sayfa : 3 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Kanunun

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI TASARISI

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI TASARISI ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI TASARISI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Ankara -2009 2 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... 5 I- GENEL BĠLGĠLER... 7 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 7 B-

Detaylı

Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur.

Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur. Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur. SUNUġ 2006 yılından itibaren etkin olarak uygulanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kaynakların etkin, etkili

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İ Ç İ N D E K İ L E R ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 3 I- GENEL BİLGİLER 4 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 8 B- Teşkilat

Detaylı

REKTÖR SEÇİMLERİNDEN MEMNUN MUSUNUZ?

REKTÖR SEÇİMLERİNDEN MEMNUN MUSUNUZ? REKTÖR SEÇİMLERİNDEN MEMNUN MUSUNUZ? Rektör seçimlerinin özellikle son dönemlerde her düzeyde sıkıntı ve şikâyet konusu haline geldiği malumlarınızdır. Bu durum 1982 Anayasasının hazırlanışını belirleyen

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU (BĠRĠMLER ĠÇĠN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTĠTÜ/DAĠRE BAġKANLIĞI/HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ)

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER...

Detaylı

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ 2012 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Nisan-2013 Eğitimde süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin hayat mücadelesinde maddi

Detaylı

2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 4 İÇİNDEKİLER... 2 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 A.1. MİSYON... 5

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve

Detaylı

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU SUNUġ 2010 yılında kurulan fakültemizin misyon ve vizyonuna paralel olarak yetki, görev ve sorumlulukları, amaç

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU.. i I- GENEL BİLGİLER... 1 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B- Teşkilat Yapısı... 23 C- Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 YILI BÜTÇESĠ PERFORMANS PROGRAMI

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 YILI BÜTÇESĠ PERFORMANS PROGRAMI T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 YILI BÜTÇESĠ PERFORMANS PROGRAMI Ġçindekiler I GENEL BĠLGĠLER... 1 Yetki Görev ve Sorumluluklar... 1 TeĢkilat Yapısı... 2 Fiziksel Kaynaklar... 4 Ġnsan Kaynakları... 10 Diğer

Detaylı

Uşak Üniversitesi 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu

Uşak Üniversitesi 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu Uşak Üniversitesi 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Hazırlayanlar Mesut ÇETİNKAYA Strateji Geliştirme Daire Başkanı İnan AKTAŞ İstatistikçi Fatih ŞAHİN Uzman

Detaylı

SUNUġ... 9 I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- TeĢkilat Yapısı... 27

SUNUġ... 9 I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- TeĢkilat Yapısı... 27 2009 YILI PERFORMANS PROGRAMI TASARI 1 2 2009 YILI PERFORMANS PROGRAMI TASARI ĠĠÇĠĠNDEKĠĠLER SUNUġ... 7 SUNUġ... 9 I- GENEL BĠLGĠLER... 11 A- Misyon ve Vizyon... 13 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2012 0 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Ocak 2012 Türk gençliği amaca, bizim yüksek ülkümüze, durmadan, yorulmadan yürüyecektir.

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Dekan Görev Tanımı Görevin Adı : Eğitim Fakültesi Dekanı Sınıfı : Yönetim Yetkileri: Fakülte Dekanı, Fakültenin ve bağlı birimlerin personelini

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 5 Temmuz 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27279 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME..1 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz 3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (16.02.2011 gün ve 27848 Sayılı Resmi Gazete) Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU i I- GENEL BİLGİLER 1 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 1 B- Teşkilat Yapısı 22 C- Fiziksel Kaynaklar 27 1- Fiziksel

Detaylı

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini,

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini, 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1 GENEL BİLGİLER... 2 1.1 Misyon, Vizyon ve Temel Değerler... 7 1.1.1 Görev (Misyon)... 7 1.1.2 Hedef (Vizyon)... 7 1.1.3 Temel Değerler... 8 1.2 Görev, Yetki ve Sorumluluklar...

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 1 Aralık 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29192 ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

2014 YILI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI FAALĠYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU KONYA 2014 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ SİNOP

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ SİNOP T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ SİNOP ÜNİVERSİTE SENATOSU M KURULU MÜDÜR YARDIMCILARI Yrd. Doç.Dr. Esra BOZKURT ALTAN Yrd. Doç. Dr. Serhat ERCAN REKTÖR Prof.Dr.

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2013 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2013 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2013 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun yürürlüğe girmesiyle, kamu mali yönetiminde kalkınma planları ve programlarında

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Buyönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezlerini,

YÖNETMELİK. a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezlerini, 2 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28013 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sunum Planı Bütçe Hazırlık Mevzuatı ve Dokümanları 2018-2020 Düzce Üniversitesi Bütçe Hazırlık Çalışmaları ve Hazırlanacak Formlar Bütçe Hazırlık

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 16.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28943 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (27.12.2009 gün ve 27445 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GELİŞTİRME MERKEZİ YÖNETMELİK

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GELİŞTİRME MERKEZİ YÖNETMELİK GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GELİŞTİRME MERKEZİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç YÖNETMELİK Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Girne Amerikan Üniversitesi bünyesinde kurulan

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2015 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2015 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2015 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bartın Üniversitesinden: BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi

Detaylı