Yükselen Yeni Nesil, Ġstikbal Sizsiniz!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yükselen Yeni Nesil, Ġstikbal Sizsiniz!"

Transkript

1

2 Yükselen Yeni Nesil, Ġstikbal Sizsiniz! Gençler! Cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz... Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız... Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları!.. Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir... Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz!.. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz... Mustafa Kemal ATATÜRK

3 REKTÖRÜN SUNUġU Tarım ve sanayi devriminden sonra yaģanan insanlık tarihinin üçüncü büyük dönüģümü olarak tanımlanabilecek iletiģim, bilgi teknolojisi ve ekonomik rekabetin gerçekleģtiği bu dönemde üniversitelerin rolü eskisine göre farklılaģmıģ ama azalmamıģtır. Dünya, günümüzde büyük bir alt-üst oluģ sürecinden geçerken bilimin ve üniversitelerin önemi de bir o kadar ön plana çıkmaktadır. Üniversiteler hızla dönüģmekte, düģün-felsefe-bilim-sanat yerine günlük teknolojilerin oluģturulması ve rekabet koģullarına uyarlanmaları beklenmektedir. Üniversiteler, çağdaģlaģmada öncü kurumlarıdır. Özgür düģüncelerin yaratıcı düģüncelere dönüģtürüldüğü, insanlık yararına olan bilgi ve deneyimlerin paylaģıldığı, evrensel değerlerin, ulusal değerlerle bütünleģtirilerek genç kuģaklara aktarıldığı kurumlardır. Ürettikleri bilgi ve teknoloji, verdikleri eğitim, barındırdığı insan öğelerinin dinamik düģünce yapısı, yönetim ve iģleyiģ biçimlerinin birer sonucu olarak çağı ve toplumları etkileyen ve yönlendiren üniversiteler, kendilerinden beklenileni verebilmek için ileri eğitim teknolojileri geliģtirmek, bunları kullanmak ve yaygınlaģtırmak zorundadır. Üniversitelerin bilgi üretimini gerçekleģtirebilmeleri öncelikle bilimsel temellerine dayanan eğitim-öğretimin biçimlendirdiği insan gücü ile mümkündür. GeliĢen ve değiģen bilginin derlenmesi, denenmesi, analizi ve aktarılması aģamasında üniversiteler ülkemiz için de yegâne kaynaktır. Bilindiği üzere, üniversitelerin mevcut durumlarıyla yetinerek günümüz dünyasının baģ döndürücü geliģmelerine kayıtsız kalmaları artık mümkün değildir. Dünyadaki her türlü teknolojik ve sosyal geliģmeleri takip ederek, araģtırma yeteneklerimizin geliģtirilmesi, bunların uygulama alanlarına aktarılması ve bu geliģmelerin yeni lisans ve lisansüstü programlarla desteklenmesi ana hedefimizdir. Bunlar yapılırken eğitim-öğretim ve araģtırma alt yapısının evrensel standartlara çıkarılması, fiziki alt yapının ve akademisyenlerimizin çalıģma ortamlarının kaliteli olması kaçınılmazdır.

4 Bu bağlamda GYTE, bir yandan sürekli kendini yenileyerek nitelikli eğitim sürecine ivme kazandırırken, diğer yandan toplumun gereksinimlerini de dikkate alan bir yaklaģımı benimsemiģtir. Günümüzün gereksinimleri ve geleceğe dair doğru öngörüler doğrultusunda lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim programlarımız düzenlenmekte ve sürekli güncelleģtirilmektedir. GYTE; AB normlarına uygun, yarının Türkiye sinin gençlerini yetiģtirerek bölgenin ve ülkenin kalkınmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir. Türkiye nin, Büyük Önder, EĢsiz Devlet Adamı Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ün gösterdiği çağdaģ uygarlık seviyesine ulaģma gayretlerinde Enstitümüzün bugün olduğu gibi yarınlarda da üzerine düģen görevleri en iyi Ģekilde yerine getirecektir. Avrupa Birliği Uyum Süreci içerisinde kamunun yeniden yapılandırılması çerçevesinde uygulamaya konulan önemli reform giriģimlerinin baģında gelen 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9 uncu maddesi gereğince; mali saydamlık ve hesap verebilirliği sağlamak için stratejik planlama ve performansa dayalı çok yıllı bütçelemeye geçilmesi hükme bağlanmıģ olup, bu bağlamda Enstitümüzün dönemi stratejik planı hazırlanmıģ ve uygulamaya konulmuģtur. 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama Rehberi çerçevesinde hazırlanan ve program dönemine iliģkin performans hedeflerinin, hedeflere ulaģmak için yürütülecek faaliyet projelerin, bunların kaynak ihtiyacının ve performans göstergelerinin belirtildiği Enstitümüz 2009 Yılı Performans Programı ekte sunulmuģtur. Saygılarımla, Prof. Dr. Alinur BÜYÜKAKSOY Rektör

5 ĠÇĠNDEKĠLER I GENEL BĠLGĠLER. - 9 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- TeĢkilat Yapısı D- Fiziksel Kaynaklar E- Ġnsan Kaynakları F- Diğer Hususlar II PERFORMANS BĠLGĠLERĠ A- Temel Politika ve Öncelikler. 2 B- Amaç ve ler C- Performans ve Göstergeleri ile Kaynak Ġhtiyacı D- Faaliyet Projelere ĠliĢkin Bilgi ve Değerlendirmeler E- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği F- Diğer Hususlar III MALĠ BĠLGĠLER 0-0

6 I GENEL BĠLGĠLER

7 A- Misyon ve Vizyon M Ġ S Y O N ve Cumhuriyetin temel ilkelerine ve evrensel etik değerlere sahip çıkan, Bağımsız ve eleģtirel düģünen, Bilgiye eriģmeyi bilen, bilgiyi kullanan, Üreten, geliģtiren ve yaygınlaģtıran, AraĢtırmacı, Bağımsız çalıģma yetkinliğinde ancak ekip çalıģmasında da baģarılı, Toplumsal sorumluluğu ve çevre bilinci geliģmiģ, Lisans düzeyinde mesleğinin temel kavramlarını bilen, Lisansüstü düzeyde ilgili alt disiplinde uzmanlaģan, ÇağdaĢ teknolojileri üreten ve uygulayan bireyler yetiģtirmek; Sanayi ile iģbirliğine dayalı Ar-Ge çalıģmaları yaparak Ülke sanayinin uluslararası rekabet gücünün yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. V Ġ Z Y O N Dünyadaki örnekleri ile rekabet edebilecek nitelikte alt yapı olanakları ve insan gücüne sahip olarak, Bilim ve teknolojide ileri düzeyde araģtırma, eğitim, öğretim, yayın ve danıģmanlık yapmaktır. 2

8 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yükseköğretim kurumlarının yetki, görev ve sorumlulukları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 30 uncu maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile düzenlenmiģtir. Anayasada yer aldığı üzere; Yükseköğretim kurumları, ÇağdaĢ eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiģtirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeģitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma, yayın ve danıģmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeģitli birimlerden oluģan kamu tüzel kiģiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip kurumlar olarak tanımlanmıģtır sayılı Yükseköğretim Kanununda ise, Üniversite; Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kiģiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel araģtırma, yayın ve danıģmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluģ ve birimlerden oluģan bir yükseköğretim kurumu olarak tanımlanmıģ ve yükseköğretim kurumlarının görevleri aģağıda belirtildiği Ģekilde belirlenmiģtir. a. ÇağdaĢ uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeģitli düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araģtırma, yayım ve danıģmanlık yapmak, b. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik Ģekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiģtirmek, c. Türk toplumunun yaģam düzeyini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d. Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileģme ve tarımda modernleģme alanlarında eğitilmesini sağlamak, 3

9 e. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve geliģmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluģlarla iģbirliği yaparak, kamu kuruluģlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araģtırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluģlarınca istenecek inceleme ve araģtırmaları sonuçlandırarak düģüncelerini ve önerilerini bildirmek, f. Eğitim - öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g. Yörelerindeki tarım ve sanayinin geliģmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetiģmesine ve bilgilerinin geliģmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleģmeyi, üretimde artıģı sağlayacak çalıģma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla iģbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h. Eğitim teknolojisini üretmek, geliģtirmek, kullanmak, yaygınlaģtırmak, ı. Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını geliģtirmek, döner sermaye iģletmelerini kurmak, verimli çalıģtırmak ve bu faaliyetlerin geliģtirilmesine iliģkin gerekli düzenlemeleri yapmak olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 2 nci maddesinde hükme bağlanmıģtır sayılı Yükseköğretim Kanununa göre Enstitümüz üst yönetim görev, yetki ve sorumlulukları Ģunlardır, ÜNĠVERSĠTE ORGANLARI Rektör Madde 3- a) Devlet üniversitelerinde rektör, profesör akademik unvanına sahip kiģiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından CumhurbaĢkanınca atanır. Rektörün süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzelkiģiliğini temsil eder. Rektör adayı seçimleri gizli oyla yapılır. Oy veren her 4

10 öğretim üyesi oy pusulasına yalnız bir isim yazabilir. Birinci toplantıda öğretim üyelerinin en az yarısının hazır bulunması Ģarttır. Bu sağlanamadığı takdirde toplantı 48 saat ertelenir ve nisap aranmaksızın seçime geçilir. Bu toplantıda en çok oy alan 6 kiģi aday olarak seçilmiģ sayılır, bunlardan Yükseköğretim Kurulu nun seçeceği üç kiģi atanmak üzere CumhurbaĢkanına sunulur-vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör adaylarının seçimi ve rektörün atanması ilgili mütevelli heyet tarafından yapılır. Rektörlerin yaģ haddi 67 yaģtır. Ancak rektör olarak atanmıģ olanlara görev süreleri bitinceye kadar yaģ haddi aranmaz. Rektör, çalıģmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitesinin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kiģiyi rektör yardımcısı olarak seçer. Ancak, merkezi açık öğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde rektör tarafından beģ rektör yardımcısı seçilebilir. Rektör yardımcıları, rektör tarafından beģ yıl için atanır. Rektör, görevi baģında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır-rektör görevi baģından iki haftadan fazla uzaklaģtığında Yükseköğretim Kuruluna bilgi verir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir rektör atanır. b) Görev, yetki ve sorumlulukları: () Üniversite kurullarına baģkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluģlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluģlar arasında düzenli çalıģmayı sağlamak, (2) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitesinin eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek, (3) Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüģ ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak, 5

11 (4) Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluģturan kuruluģ ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiģtirmek veya bunlara yeni görevler vermek, (5) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, (6)Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Üniversitenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir Ģekilde kullanılmasında ve geliģtirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur. Senato Madde 4- a) KuruluĢ ve iģleyiģi: Senato, rektörün baģkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teģekkül eder. defa toplanır. Senato, her eğitim-öğretim yılı baģında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır b) Görevleri: Senato, Üniversitenin akademik organı olup aģağıdaki görevleri yapar: () Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak, (2) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüģ bildirmek, 6

12 (3) Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak, (4) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karar bağlamak, (5) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik ünvanlar vermek ve fakülte kurumlarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak, (6) Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak, (7) Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek, (8) Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Üniversite Yönetim Kurulu Madde 5- a) KuruluĢ ve iģleyiģi: Üniversite yönetim kurulu; rektörün baģkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değiģik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek Ģekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluģur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. b) Görevleri: Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aģağıdaki görevleri yapar. ) Yükseköğretim üst kuruluģları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek, 2) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak, 3) Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak, 7

13 4) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak, 5) Bu kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır. FAKÜLTE ORGANLARI Dekan Madde 6- a) Atanması: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinde veya dıģında üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir. Dekan kendisine çalıģmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kiģiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Ancak merkezi açık öğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde açık öğretim yapmakla görevli fakültenin dekanı tarafından dört dekan yardımcısı seçilebilir. Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır. Dekana, görevi baģında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder- Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır. b) Görev, yetki ve sorumlulukları: () Fakülte kurullarına baģkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygula mak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalıģmayı sağlamak, (2) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve iģleyiģi hakkında rektöre rapor vermek, (3) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili fakülte yönetim kurulunun da görüģünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, (4) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, 8

14 (5) Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir Ģekildi kullanılmasında ve geliģtirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilerin gerekli sosyal hizmetlerinin sağlanmasında, eğitim-öğretim bilimsel araģtırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir Ģekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karģı birinci derecede sorumludur. Fakülte Kurulu Madde 7- a) KuruluĢ ve iģleyiģi: Fakülte kurulu, dekanın baģkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin baģkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluģur. Fakülte kurulu normal olarak her yarıyıl baģında ve sonunda toplanır. b-görevleri: Fakülte kurulu akademik bir organ olup aģağıdaki görevleri yapar. () Fakültenin, eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaģtırmak, (2) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek, (3) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakülte Yönetim Kurulu Madde 8- a-kuruluģ ve ĠĢleyiĢi: Fakülte yönetim kurulu, dekanın baģkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluģur. Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. 9

15 Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalıģma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. b-görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aģağıdaki görevleri yapar. () Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek, (2) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile takviminin uygulanmasını sağlamak, (3) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, (4) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün iģlerde karar almak, (5) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait iģlemleri hakkında karar vermek, (6) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. ENSTĠTÜLER Organlar Madde 9- a-enstitünün organları, enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kuruludur. b-enstitü müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı enstitüler bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Müdürün, enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcı bulunur. Müdüre vekâlet etme veya müdürlüğün boģalması hallerinde yapılacak iģlem, dekanlarda olduğu gibidir. Enstitü müdürü, bu kanun ile dekanlara verilmiģ olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir. 0

16 c-enstitü kurulu müdürün baģkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluģturan ana bilim dalı baģkanlarından oluģur. d-enstitü yönetim kurulu, müdürün baģkanlığında, müdür yardımcıları, müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluģur. e-enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu, bu kanunla fakülte kurulu ve fakülte kuruluna verilmiģ görevleri enstitü bakımından yerine getirirler. C- TeĢkilat Yapısı Temmuz 992 de kurulan Enstitümüz bugün 2 farklı yerleģim biriminde, 5 Fakülte, 2 Enstitü 5 AraĢtırma ve uygulama merkezinde hizmet vermektedir.

17 REKTÖR SENATO REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI YÖNETĠM KURULU ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ FAKÜLTELER ENSTĠTÜLER BÖLÜM BAġKANLIKLARI VE BĠRĠMLER ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERĠ GENEL SEKRETERLĠK MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MÜHENDĠSLĠK VE FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YABANCI DĠLLER BÖLÜM BAġKANLIĞI GYTE-KOSGEB TEKMER YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI FEN FAKÜLTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TÜRKÇE HAZIRLIK BÖLÜM BAġKANLIĞI TÜRKBĠLTEK PERSONEL DAĠRE BAġKANLIĞI ĠġLETME FAKÜLTESĠ ENFORMATĠK BÖLÜM BAġKANLIĞI KAZAK-TÜRK YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ KAYNAKLARI MERKEZĠ ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR BÖLÜM BAġKANLIĞI ALÜMĠNYUM ARAġTIRMALARI MERKEZĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI TEKNĠK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ NANOTEKNOLOJĠ ARAġTIRMALARI MERKEZĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI BĠLĠMSEL ARAġTIRMALAR BĠRĠMĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI BASIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĠRE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ 2

18 D- Fiziksel Kaynaklar Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kapalı Alan Ġcmali BĠNA ADI m² A BLOK - REKTÖRLÜK ( Makam + Ġdari Birimler + Konferans Salonu ).833 B BLOK -DEKANLIK BĠNASI.468 C BLOK - LABORATUAR BĠNASI (MALZEME BĠLĠMĠ) 624 D BLOK - FĠZĠK BÖLÜM BĠNASI 540 E BLOK - FĠZĠK BÖLÜMÜ (DERSLĠK + LAB.) + ĠġLETME LAB..0 F BLOK - TASARIM ĠMALAT BÖLÜM BĠNASI 535 G BLOK - TASARIM ĠMALAT BÖLÜM LABORATUARI 389 H BLOK - DERSLĠK ( 2 ) 855 I BLOK - MATEMATĠK BÖLÜM BĠNASI 675 J BLOK - YEMEKHANE BĠNASI 800 K BLOK - KÜTÜPHANE BĠNASI 355 L BLOK - FEN FAKÜLTESĠ LAB. (FĠZĠK LAB.) VE OFĠS BĠNASI 700 ÇAYIROVA YERLEġKESĠ M BLOK - MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠNASI 828 N BLOK - SAĞLIK KÜLTÜR BĠNASI 334 O BLOK - AKADEMĠK KÜLTÜR BĠNASI 300 P BLOK - YENĠLĠK MERKEZĠ ( ).24 R BLOK - YENĠLĠK MERKEZĠ ( 2 ) ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ+MALZEME LAB. 976 S BLOK - ISI TESHĠN MERKEZĠ 325 T BLOK - KAPALI SPOR TESĠSĠ.70 U BLOK - DERSLĠK ( 3 ) 585 ATÖLYE ( DEPO ) 245 PREFABRĠK BĠNALAR 244 DANIġMA BĠNASI 20 V BLOK -YABANCI DĠLLER BÖLÜM BĠNASI MÜH. FAK.KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜM BĠNASI 2.92 MÜH.FAK.BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜM BĠNASI TOPLAM

19 BĠNA ADI m² KÜLTÜR MERKEZĠ BĠNASI ġehġr YERLEġKESĠ KÜLTÜR MERKEZĠ BĠNASI.084 TOPLAM.084 EK HĠZMET BĠNASI TOPLAM MUALLĠMKÖY FEN FAKÜLTESĠ KĠMYA VE BĠYOLOJĠ BÖLÜM BĠNASI 2.40 MUALLĠMKÖY YERLEġKESĠ MUALLĠMKÖY MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE BÖLÜMÜ, JEODEZĠ VE FOTOĞROMETRĠ, ENERJĠ SĠSTEMLERĠ BÖLÜMÜ BĠNASI TOPLAM GENEL TOPLAM Diğer Fiziksel Kaynaklar I. HĠZMET ALIMLARI VE BAKIM ONARIM GĠDERLERĠ. Üçüncü Ģahıslara temizliği ihale edilen hizmet yerlerinin alanı (m 2 ) TAHMĠN TAHMĠN TAHMĠN Telefon hattı sayısı Faks sayısı Cep telefonu hattı sayısı Onarım ihtiyacı olan taģıt sayısı Diğer makine, teçhizat sayısı SözleĢme ile bakım onarımı yaptırılan makine teçhizata iliģkin sözleģme bedelleri

20 8. Bütün hizmet binalarının toplam kapalı mekân alanı (m 2 ) II. MAMUL MAL ALIMLARI TAHMĠN TAHMĠN TAHMĠN Bilgisayar (PC) sayısı Masaüstü bilgisayar sayısı TaĢınabilir bilgisayar sayısı Yazıcı sayısı Fotokopi makinesi sayısı Yangın söndürme cihazı sayısı 5. Diğer büro makineleri ile büro malzemeleri cins ve adet itibariyle bu formdaki düzenlemeye uygun olarak bir liste halinde ayrıca bildirilecektir. III. KURUMA ĠLĠġKĠN ÖZELLĠK ARZEDEN DĠĞER BĠLGĠLER Posta Ücret Ödeme Cihazı 2. Terazi 3. Tarayıcı Faks Cihazı 5. El Telsizi Telsiz Ġstasyonu 7. Güvenlik Kapısı ve Sistemleri Kondisyon Merkezi Aletleri

21 E- Ġnsan Kaynakları Ġdari Personel İdari Personel (Kadroların Dolu-Boş Durumuna Göre) Genel İdare Hizmetleri Sınıfı Dolu BoĢ Toplam Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 3 4 Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı Toplam Akademik Personel Akademik Personel Kadroların Dolu-BoĢ Durumuna Göre Kadroların Ġstihdam ġekline Göre Dolu BoĢ Toplam Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman

22 Yabancı Uyruklu SözleĢmeli Akademik Personel Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Unvan Geldiği Ülke ÇalıĢtığı Bölüm Profesör AZERBAYCAN FEN FAKÜLTESĠ MOLDOVA UKRAYNA UKRAYNA MÜHENDĠSLĠK FAK. MÜHENDĠSLĠK FAK. MÜHENDĠSLĠK FAK. Doçent AZERBAYCAN FEN FAKÜLTESĠ AZERBAYCAN AZERBAYCAN TATARĠSTAN FEN FAKÜLTESĠ FEN FAKÜLTESĠ FEN FAKÜLTESĠ Yrd. Doç. Dr. FRANSA FEN FAKÜLTESĠ FRANSA FEN FAKÜLTESĠ Öğretim Görevlisi TATARĠSTAN FEN FAKÜLTESĠ UKRAYNA MÜHENDĠSLĠK FAK. Toplam 2 2 ĠĢçiler İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre) Dolu BoĢ Toplam Sürekli İşçiler 9-9 Toplam 9-9 SözleĢmeli Personel Sözleşmeli Personel (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre) 7 Dolu BoĢ Toplam Sözleşmeli Personel ( 4/B) 2-2 Kısmi Zamanlı Personel(Öğrenci) 4-4 Toplam 6-6

23 F- Diğer Hususlar Yıllar Ġtibari ile Lisans Öğrencilerinin Dağılımları LĠSANS ÖĞRENCĠLERĠN DAĞILIMLARI BÖLÜMÜ TOPLAM Bilgisayar Müh Elektronik Müh Malzeme Bil.ve Müh Fizik Matematik Mimarlık ĠĢletme 3 3 TOPLAM Yıllar Ġtibari ile Lisansüstü Öğrencilerinin Dağılımları B= Bahar Yarıyılı Ġtibari Ġle Bölümlerin Öğrenci Dağılımları G= Güz Yarıyılı Ġtibari Ġle Bölümlerin Öğrenci Dağılımları 8

24 Ö Ğ R E N C Ġ D A Ğ I L I M L A R I B Ö L Ü M Ü G B G B G B G B G B G B G B G B G B ĠĢletme ĠĢletme II. Öğretim ĠĢletme Doktora Strateji Bilimi Elektronik Elektronik Doktora Bilgisayar Bilgisayar Doktora Tasarım ve Ġmalat Tasarım ve Ġmalat Doktora Çevre Çevre Doktora Kimya Mühendisliği Kimya Müh.Doktora Biyoloji Biyoloji Doktora Enerji Sistemleri Matematik Matematik Doktora Malzeme Bilimi Malzeme Bil. Dok Mimarlık ġehir ve Böl. Pl Deprem ve Yapı Bilgisi Jeodezi ve Fotog Fizik Fizik Doktora Kimya Kimya Doktora GiriĢimcilik ve Yenilik Yön. II.Öğ. T O P L A M

25 II PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 20

26 A- Temel Politika ve Öncelikler GYTE, temel bilimsel ve stratejik araģtırmaların yanı sıra, kısa sürede toplumsal faydaya dönüģebilecek ve yakın çevremizden baģlayarak, sanayi sektörünün sorunlarına çözüm üretebilecek nitelikteki uygulamalı araģtırmaları ve disiplinler arası çalıģmayı özendirmeyi; evrensel bilimin üretilmesine zemin hazırlayacak alt yapıyı oluģturmayı; öğrencileri ile birlikte genç ve nitelikli öğretim elemanlarına gerekli destekleri sağlamayı; spora ve sosyal etkinliklere yönelik olanakları yaratmayı ve iyileģtirmeyi görev edinmiģtir. Enstitümüzde, öğretim elemanları ve öğrencileri sürekli öğrenmeye, araģtırmaya, araģtırma sonuçlarını yayınlamaya ve kendilerini yenilemeye teģvik eden; bilginin üretilmesi ve paylaģımına hiçbir kısıt getirmeksizin, öğretim ve araģtırma programlarındaki özerkliği kabul eden ve koruyan; öğretim elemanları ve öğrencilerine düģüncelerini özgürce ifade edebilecekleri, araģtırma programlarını bağımsız hazırlayabilecekleri ortamı sunan; Ģeffaf, hoģgörülü ve demokratik bir yönetim modeli benimsenmiģtir. GYTE nin bilim ve teknolojide ileri düzeyde araģtırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danıģmanlık yapmayı hedefleyen bir yükseköğretim kurumu olduğu gözetilmekte ve Kalite Yönetim Sistemi ilkeleri özenli bir seçicilikle yerleģtirilerek, uygulanmaktadır. B- Amaç ve ler - Eğitim Öğretim Faaliyetleri Ġçin Stratejik Amaç : Sunulan Eğitim Öğretim Programlarının Kalitesini Artırmak Ve Güvence Altına Almak : Eğitimde KurumsallaĢmayı Sağlamak 2: Kurum Ġçi ve DıĢı Uzmanların Ders Ġçeriklerini ĠyileĢtirme ve Program Kalitesini Artırma Konusunda Katkı Yapmalarını Sağlamak 3: Çok Disiplinli Programlar OluĢturmak 4: Öğretim Üyeleri, AraĢtırma Görevlileri ve Öğrencilerin Yurt DıĢındaki Üniversitelerde Bilgi, Görgü Ve Becerilerini Artırmalarını Sağlamak 2

27 5: Lisansüstü Programlarında En Son Bilimsel Literatürü Yakından Takip Etmek 6: Genç ve Alanında BaĢarılı Öğretim Üyelerini Kuruma Çekmek ve Mevcut Olanların GYTE de Kalmalarını Özendirmek 7: Saha ÇalıĢmalarının Etkinliğini Artırmak 8: Öğrencilere Türkçe ve Ġngilizce Dil Becerileri Konusunda Sunulan Eğitim Hizmetini ĠyileĢtirmek Stratejik Amaç 2: Öğrenci / Öğretim Üyesi ve Lisans Öğrenci Sayısı / Lisansüstü Öğrenci Sayısı Oranlarını Koruyarak ve Öğrenci Kalitesini Artırarak Dengeli Bir ġekilde Büyümek ve Öğrenci Kalitesini Artırarak Dengeli Bir ġekilde Büyümek : Lisans Programlarına Kabul Edilen Öğrencilerin ÖSS deki Yüzdelik Dilimini Yükseltmek 2: Lisansüstü Programlarına Kabul Edilen Öğrencilerin Nitelikleri Ġle Ġlgili Sayısal Göstergeleri ĠyileĢtirmek 3: Öğretim Üyesi Sayısını Artırmak 4: Öğrenci Sayısını Mevcut Oranları Bozmadan Artırmak 5: Mezun Olan Lisansüstü Öğrenci Oranını Artırmak 6: Sanayi Ġle ĠĢbirliğini GeliĢtirerek Mezunların ĠĢ Bulmasına Yardımcı Olmak 7: Öğrencilere Yönelik Burs Olanaklarını Artırmak 2- Bilimsel AraĢtırma Faaliyetleri Ġçin Stratejik Amaç : AraĢtırma Alt Yapısı ve Ortamını GeliĢtirmek : Bölümlerde Proje Faaliyetlerini Artırmak 2: Öğretim Üyelerince Sunulan Lisansüstü Tez DanıĢmanlığı Hizmetinin Kalitesini Artırmak 3: Tez Kalitesini Değerlendirme Sürecini Daha ġeffaf ve Etkin Hale Getirmek 4: AraĢtırma Alanlarını Belirlemek 22

28 Stratejik Amaç 2: Bilimsel Yayın Sayı ve Kalitesini Artırmak : Akademisyenlerin ĠĢe Alma ve Terfi Kararlarında Yayın Sayı ve Kalitelerini En Önemli Kriter Olarak Dikkate Almak 2: Bilimsel Yayın Yapımını TeĢvik Etmek 3- Ġdari Faaliyetler ve Alt Yapı Hizmetleri Ġçin Stratejik Amaç : Ġdari ve Akademik Faaliyetlerle Ġlgili ĠĢ Süreçlerini Daha Etkili ve Verimli Hale Getirmek : Etkin Bir Yönetim Bilgi Sisteminin OluĢturulması 2: ĠĢ Gerekleri Doğrultusunda Ġhtiyaç Duyulan Miktarda Ġdari Personel Temin Edilmesi 3: Ġdari Personelin GeliĢimini Sağlamak Amacıyla Hizmet Ġçi Eğitim Seminerlerinin Düzenli Olarak Yapılması 4: Personel Memnuniyetinin Artırılması Stratejik Amaç 2: Öğrencilere ve ÇalıĢanlara Verilen Destek Hizmetlerini ĠyileĢtirmek : Öğrenci ĠĢleri Hizmetlerini ĠyileĢtirmek 2: Kütüphane Hizmetlerini ĠyileĢtirmek 3: Bilgi ĠĢlem Hizmetlerini ĠyileĢtirmek 4: Sağlık Kültür ve Spor Hizmetlerini ĠyileĢtirmek 5: Öğrencilere Kampüs Ġçinde Barınma Ġmkânları Sunmak Stratejik Amaç 3: Kullanılan Kapalı Alanları Artırmak ve YerleĢkelerdeki Çevre Düzenlemesi Tamamlamak : Çayırova YerleĢkesinde Yeni Eğitim ve AraĢtırma Binaları ĠnĢaa Ederek Bu YerleĢkede Büyümek 2: Çayırova YerleĢkesinde Yeni Hizmet Binaları ĠnĢaa Ederek Bu YerleĢkede Büyümek 3: YerleĢkelerdeki Çevre Düzenlemesini ve Altyapı Ġmalatlarını Tamamlamak 23

29 4: Çayırova ve Muallimköy YerleĢkelerindeki Bina Bakım-Onarım ÇalıĢmalarını Yürütmek 4- SOSYAL FAALĠYETLER ĠÇĠN Stratejik Amaç : Öğretim Üyelerinin Kamu ve Özel Sektöre Yönelik Faaliyetlerini Artırmak : Kamu Yararına Yönelik Proje Almak 2: Bölümlerin Endüstriye Yönelik Hizmetlerini GeliĢtirmek Stratejik Amaç 2: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nü Tanıtmak : Enstitü Ġnternet Sayfalarını GeliĢtirmek 2: Enstitünün Tanıtımına Yönelik AfiĢ ve BroĢürler Hazırlamak 3: Basın Yayın Organları Aracılığıyla Enstitüyü Tanıtmak 4: Mezunlar Derneğinin Etkinliğini Artırmak ve Mezun Olan Öğrencilerle Mezuniyetlerinden Sonra da ĠletiĢime Devam Etmek 24

30 Kaynaklar Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERĠ ĠLE KAYNAK ĠHTĠYACI Ġdare Performans i Tablosu Ġdare Adı Amaç GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ SUNULAN EĞĠTĠM ÖĞRETĠM PROGRAMLARININ KALĠTESĠNĠ ARTIRMAK VE GÜVENCE ALTINA ALMAK EĞĠTĠMDE KURUMSALLAġMAYI SAĞLAMAK Performans i 2009 Yılı sonunda yeni ders bilgi formlarının tüm dersler için % 80 oranında doldurulması 6.979, , ,00 Enstitümüzün dört fakültesinde eğitim gören lisans öğrencilerinin ders bilgi formlarının doldurulması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Ders bilgi formlarının AKTS ne uygun olarak doldurulma oranı TÜM AKADEMĠK BÖLÜMLER Ġlgili Harcama Birimleri Kaynak Ġhtiyacı FEN FAKÜLTESĠ.009,00.07,00.209,00 2 MĠMARLIK FAKÜLTESĠ 366,00 400,00 437,00 3 MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 4.5, , ,00 4 ĠġLETME FAKÜLTESĠ 590,00 649,00 70,00 Ġdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler 503,00 4,00 478,00 Genel Toplam 6.979, , ,00 Bütçe Ödeneği 6.979, , ,00 Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt Ġçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Yurt DıĢı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam 6.979, , ,00 25

31 Kaynaklar Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ġdare Performans i Tablosu 2 Ġdare Adı Amaç GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ SUNULAN EĞĠTĠM ÖĞRETĠM PROGRAMLARININ KALĠTESĠNĠ ARTIRMAK VE GÜVENCE ALTINA ALMAK EĞĠTĠMDE KURUMSALLAġMAYI SAĞLAMAK Performans i 2009 Yılı sonunda tüm ders notları, ödev ve sınav soru çözümlerinin ders internet sayfalarına konulması 4.60, , ,00 Eğitimde kurumsallaģma kapsamında tüm ders notları, ödev ve sınav soru çözümlerinin ders internet sayfal arına konulması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Aktif internet sayfası hazırlanmıģ olan derslerin tüm derslere oranı Ġlgili Harcama Birimleri Kaynak Ġhtiyacı FEN FAKÜLTESĠ 76,00 834,00 9,00 2 MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 3.00, , ,00 3 ĠġLETME FAKÜLTESĠ 587,00 646,00 706,00 Ġdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler 252,00 205,00 239,00 Genel Toplam 4.60, , ,00 Bütçe Ödeneği 4.60, , ,00 Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt Ġçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Yurt DıĢı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam 4.60, , ,00 26

32 Kaynaklar Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ġdare Performans i Tablosu 3 Ġdare Adı Amaç GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ SUNULAN EĞĠTĠM ÖĞRETĠM PROGRAMLARININ KALĠTESĠNĠ ARTIRMAK VE GÜVENCE ALTINA ALMAK EĞĠTĠMDE KURUMSALLAġMAYI SAĞLAMAK Performans i 2009 Yılında lisans ve lisansüstü olmak üzere toplam 302 öğrencimize ders ve danıģmanlık hizmeti verilmesi , , ,00 Enstitümüz lisans ve yüksek lisans öğrencileri olmak üzere 302 öğrenciye ders ve danıģmanlık hizmeti vermektedir. Performans Göstergeleri Lisans öğrenci sayısı Lisansüstü öğrenci sayısı Öğretim Üyesi sayısı Ġlgili Harcama Birimleri Kaynak Ġhtiyacı ÖĞRENCĠ ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 07.09, , ,00 MÜHENDĠSLĠK VE FEN BĠLĠMLERĠ , , ,00 2 ENSTĠTÜSÜ 3 FEN FAKÜLTESĠ , , ,00 4 MĠMARLIK FAKÜLTESĠ , , ,00 5 MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ , , ,00 6 TEKNĠK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ , , ,00 7 SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ , , ,00 8 ĠġLETME FAKÜLTESĠ , , ,00 Ġdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler , , ,00 Genel Toplam , , ,00 Bütçe Ödeneği , , ,00 Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt Ġçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Yurt DıĢı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam , , ,00 27

33 Kaynaklar Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ġdare Performans i Tablosu 4 Ġdare Adı Amaç GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ SUNULAN EĞĠTĠM ÖĞRETĠM PROGRAMLARININ KALĠTESĠNĠ ARTIRMAK VE GÜVENCE ALTINA ALMAK KURUM ĠÇĠ VE DIġI UZMANLARIN DERS ĠÇERĠKLERĠNĠ ĠYĠLEġTĠRME VE PROGRAM KALĠTESĠNĠ ARTIRMA KONUSUNDA KATKI YAPMALARINI SAĞLAMAK Performans i Ders içeriklerini iyileģtirmek ve program kalitesini artırmak için, öğrencilere seminer vermek üzere 2009 yılında en az 5 uzmanın misafir konuģmacı olarak çağrılması , , ,00 Enstitümüz öğrencilerine verilen eğitimde kaliteyi artırmak için konusu dalında uzman kiģilerin kurumumuza davet edilmesi hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Gelen misafir konuģmacı sayısı Ġlgili Harcama Birimleri Kaynak Ġhtiyacı FEN FAKÜLTESĠ 5.625, , ,00 2 MĠMARLIK FAKÜLTESĠ.430,00.494,00.567,00 3 MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 7.464, , ,00 4 ĠġLETME FAKÜLTESĠ 2.796, , ,00 Ġdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler.087,00.026,00.96,00 Genel Toplam 8.402, , ,00 Bütçe Ödeneği 8.402, , ,00 Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt Ġçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Yurt DıĢı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam 8.402, , ,00 28

34 Kaynaklar Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ġdare Performans i Tablosu 5 Ġdare Adı GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ Amaç SUNULAN EĞĠTĠM ÖĞRETĠM PROGRAMLARININ KALĠTESĠNĠ ARTIRMAK VE GÜVENCE ALTINA ALMAK ÖĞRETĠM ÜYELERĠ, ARAġTIRMA GÖREVLĠLERĠ VE ÖĞRENCĠLERĠN YURTDIġINDAKĠ ÜNĠVERSĠTELERDE BĠLGĠ, GÖRGÜ VE BECERĠLERĠNĠ ARTIRMALARINI SAĞLAMAK Performans i 2009 Yılında Fakülte bazında en az akademik personelin bilgi, görgü ve becerilerini artırmak amacıyla yurtdıģına gönderilmesi , , ,00 Performans Göstergeleri YurtdıĢındaki okullara görevlendirmeyle giden akademisyen sayısı Kaynak Ġhtiyacı Ġlgili Harcama Birimleri FEN FAKÜLTESĠ 9.00, , ,00 2 MĠMARLIK FAKÜLTESĠ 6.400, , ,00 3 MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 9.00, , ,00 4 ĠġLETME FAKÜLTESĠ 6.263, , ,00 Ġdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler 4.095, , ,00 Genel Toplam , , ,00 Bütçe Ödeneği , , ,00 Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt Ġçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Yurt DıĢı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam , , ,00 29

35 Kaynaklar Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ġdare Performans i Tablosu 6 Ġdare Adı Amaç GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ SUNULAN EĞĠTĠM ÖĞRETĠM PROGRAMLARININ KALĠTESĠNĠ ARTIRMAK VE GÜVENCE ALTINA ALMAK ÖĞRETĠM ÜYELERĠ, ARAġTIRMA GÖREVLĠLERĠ VE ÖĞRENCĠLERĠN YURTDIġINDAKĠ ÜNĠVERSĠTELERDE BĠLGĠ, GÖRGÜ VE BECERĠLERĠNĠ ARTIRMALARINI SAĞLAMAK Performans i 2009 Yılı sonunda 2 öğretim elemanının DeğiĢim Programları kapsamında yurtdıģına gönderilmesi 8.450, , ,00 Performans Göstergeleri YurtdıĢına gönderilen öğretim elemanı sayısı Ġlgili Harcama Birimleri Kaynak Ġhtiyacı ÖZEL KALEM 8.450, , ,00 Ġdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam 8.450, , ,00 Bütçe Ödeneği 0,00 0,00 0,00 Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt Ġçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Yurt DıĢı Kaynaklar 8.450, , ,00 Genel Toplam 8.450, , ,00 30

36 Kaynaklar Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ġdare Performans i Tablosu 7 Ġdare Adı Amaç GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ SUNULAN EĞĠTĠM ÖĞRETĠM PROGRAMLARININ KALĠTESĠNĠ ARTIRMAK VE GÜVENCE ALTINA ALMAK ÖĞRETĠM ÜYELERĠ, ARAġTIRMA GÖREVLĠLERĠ VE ÖĞRENCĠLERĠN YURTDIġINDAKĠ ÜNĠVERSĠTELERDE BĠLGĠ, GÖRGÜ VE BECERĠLERĠNĠ ARTIRMALARINI SAĞLAMAK Performans i 2009 yılında DeğiĢim Programları aracılığı ile 20 öğrencimizin yurtdıģına gönderilmesi ,00.535, ,00 Performans Göstergeleri YurtdıĢına gönderilen öğrenci sayısı Ġlgili Harcama Birimleri Kaynak Ġhtiyacı SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 9.906, , ,00 Ġdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler 822,00 69,00 972,00 Genel Toplam ,00.535, ,00 Bütçe Ödeneği 3.822, , ,00 Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt Ġçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Yurt DıĢı Kaynaklar , , ,00 Genel Toplam ,00.535, ,00 3

37 Kaynaklar Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ġdare Performans i Tablosu 8 Ġdare Adı GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ Amaç SUNULAN EĞĠTĠM ÖĞRETĠM PROGRAMLARININ KALĠTESĠNĠ ARTIRMAK VE GÜVENCE ALTINA ALMAK GENÇ VE ALANINDA BAġARILI ÖĞRETĠM ÜYELERĠNĠ KURUMA ÇEKMEK VE MEVCUT OLANLARIN GYTE DE KALMALARINI ÖZENDĠRMEK Performans i BaĢarılı Öğretim Üyelerini kuruma çekmek amacıyla 2009 yılında fakülte bazında en az bir Yrd. Doç. ve Doç. Statüsündeki öğretim elemanının, seminer vermek üzere GYTE' ye davet edilmesi veya yürütülen projelere dâhil edilmesi 3.502, , ,00 Performans Göstergeleri Seminer veren misafir öğretim elemanı sayısı Projelere dâhil edilen misafir öğretim elemanı sayısı Ġlgili Harcama Birimleri Kaynak Ġhtiyacı FEN FAKÜLTESĠ.000,00.027,00.056,00 2 MĠMARLIK FAKÜLTESĠ.250,00.37,00.399,00 3 MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ.000,00.027,00.056,00 Ġdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler 252,00 205,00 239,00 Genel Toplam 3.502, , ,00 Bütçe Ödeneği 3.502, , ,00 Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt Ġçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Yurt DıĢı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam 3.502, , ,00 32

38 Kaynaklar Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ġdare Performans i Tablosu 9 Ġdare Adı Amaç GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ SUNULAN EĞĠTĠM ÖĞRETĠM PROGRAMLARININ KALĠTESĠNĠ ARTIRMAK VE GÜVENCE ALTINA ALMAK ÖĞRENCĠLERE TÜRKÇE VE ĠNGĠLĠZCE DĠL BECERĠLERĠ KONUSUNDA SUNULAN EĞĠTĠM HĠZMETĠNĠ ĠYĠLEġTĠRMEK Performans i 2009 Yılında Öğrenci Memnuniyet Anketlerinin Yabancı Diller ve Türk Dili derslerini de içermesinin sağlanması , , ,00 Performans Göstergeleri Anketlerin doldurulma oranı Ġlgili Harcama Birimleri Kaynak Ġhtiyacı ÖZEL KALEM , , ,00 Ġdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler 3.56,00.78, ,00 Genel Toplam , , ,00 Bütçe Ödeneği , , ,00 Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt Ġçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Yurt DıĢı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam , , ,00 33

39 Kaynaklar Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ġdare Performans i Tablosu 0 Ġdare Adı Amaç GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ SUNULAN EĞĠTĠM ÖĞRETĠM PROGRAMLARININ KALĠTESĠNĠ ARTIRMAK VE GÜVENCE ALTINA ALMAK ÖĞRENCĠLERE TÜRKÇE VE ĠNGĠLĠZCE DĠL BECERĠLERĠ KONUSUNDA SUNULAN EĞĠTĠM HĠZMETĠNĠ ĠYĠLEġTĠRMEK Performans i Öğrencilere verilen Türkçe derslerinin etkinliğini artırarak, 2009 yılı sonunda memnuniyet düzeyinin % 70 e çıkarılması , , ,00 Enstitümüz Türkçe Bölümü tarafından öğrencilerimize verilen Türkçe derslerinin etkinliğinin anket veril eri dikkate alınarak artırılması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Anketlerin doldurulma oranı Türkçe derslerinden memnuniyet düzeyi Ġlgili Harcama Birimleri Kaynak Ġhtiyacı ÖZEL KALEM , , ,00 Ġdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler 4.064,00.943,00 3.9,00 Genel Toplam , , ,00 Bütçe Ödeneği , , ,00 Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt Ġçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Yurt DıĢı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam , , ,00 34

40 Kaynaklar Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ġdare Performans i Tablosu Ġdare Adı Amaç GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ SUNULAN EĞĠTĠM ÖĞRETĠM PROGRAMLARININ KALĠTESĠNĠ ARTIRMAK VE GÜVENCE ALTINA ALMAK ÖĞRENCĠLERE TÜRKÇE VE ĠNGĠLĠZCE DĠL BECERĠLERĠ KONUSUNDA SUNULAN EĞĠTĠM HĠZMETĠNĠ ĠYĠLEġTĠRMEK Performans i Öğrencilere verilen Ġngilizce derslerinin etkinliğini arttırarak, 2009 yılı sonunda Ġngilizce Hazırlık Programından memnuniyet düzeyini % 70 e çıkarılması , , ,00 Öğrencilere alanlarında gerekli literatür taraması yapabilecek düzeyde Ġngilizce öğretmek hedeflenmiģtir. Performans Göstergeleri Anketlerin doldurulma oranı Ġngilizce derslerinden memnuniyet düzeyi Ġlgili Harcama Birimleri Kaynak Ġhtiyacı ÖZEL KALEM , , ,00 Ġdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler , , ,00 Genel Toplam , , ,00 Bütçe Ödeneği , , ,00 Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt Ġçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Yurt DıĢı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam , , ,00 35

41 Kaynaklar Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ġdare Performans i Tablosu 2 Ġdare Adı GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ Amaç ÖĞRENCĠ / ÖĞRETĠM ÜYESĠ VE LĠSANS ÖĞRENCĠ SAYISI / LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠ SAYISI ORANLARINI KORUYARAK VE ÖĞRENCĠ KALĠTESĠNĠ ARTIRAR AK DENGELĠ BĠR ġekġlde BÜYÜMEK ÖĞRETĠM ÜYESĠ SAYISINI ARTIRMAK Performans i Fen Fakültesi ve Mühendislik Fakültesindeki öğretim üyesi sayısının 2009 yılında artırılması , , ,00 Performans Göstergeleri Öğretim üyesi sayısındaki artıģ oranı Ġlgili Harcama Birimleri Kaynak Ġhtiyacı FEN FAKÜLTESĠ , , ,00 2 MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 3.054, , ,00 Ġdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler 3.845, , ,00 Genel Toplam , , ,00 Bütçe Ödeneği , , ,00 Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt Ġçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Yurt DıĢı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam , , ,00 36

42 Kaynaklar Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ġdare Performans i Tablosu 3 Ġdare Adı GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ Amaç ÖĞRENCĠ / ÖĞRETĠM ÜYESĠ VE LĠSANS ÖĞRENCĠ SAYISI / LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠ SAYISI ORANLARINI KORUYARAK VE ÖĞRENCĠ KALĠTESĠNĠ ARTIRARAK DENGELĠ BĠR ġekġlde BÜYÜMEK ÖĞRENCĠ SAYISINI MEVCUT ORANLARI BOZMADAN ARTIRMAK Performans i 2009 Yılında öğrenci sayısının % 5 artırılması 4.446, , ,00 Performans Göstergeleri Öğrenci sayısı artıģ oranı Ġlgili Harcama Birimleri Kaynak Ġhtiyacı ÖĞRENCĠ ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI , , ,00 2 MÜHENDĠSLĠK VE FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 4.24, , ,00 3 FEN FAKÜLTESĠ.500,00.575,00.655,00 4 MĠMARLIK FAKÜLTESĠ.95,00.28,00.384,00 5 MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ.922, , ,00 6 SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ.920, , ,00 Ġdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler 2.585, , ,00 Genel Toplam 4.446, , ,00 Bütçe Ödeneği 4.446, , ,00 Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt Ġçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Yurt DıĢı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam 4.446, , ,00 37

43 Kaynaklar Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ġdare Performans i Tablosu 4 Ġdare Adı GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ Amaç ÖĞRENCĠ / ÖĞRETĠM ÜYESĠ VE LĠSANS ÖĞRENCĠ SAYISI / LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠ SAYISI ORANLARINI KORUYARAK VE ÖĞRENCĠ KALĠTESĠNĠ ARTIRARAK DENGELĠ BĠR ġekġlde BÜYÜMEK BURS OLANAKLARINI ARTIRMAK Performans i 2009 Yılında burs desteği sağlayan kurum sayısını ve burs desteği sağlanan öğrenci sayısını artırmak , , ,00 Bu hedef ile TÜBĠTAK, Sanayi Bakanlığı ve diğer kamu kurumu ile özel kuruluģlardan sağlanan burs olanaklarının artırılması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Burs desteği alan öğrenci sayısı Burs desteği sağlayan kurum sayısı Ġlgili Harcama Birimleri Kaynak Ġhtiyacı ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI , , ,00 Ġdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam , , ,00 Bütçe Ödeneği 0,00 0,00 0,00 Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt Ġçi Kaynaklar , , ,00 Yurt DıĢı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam , , ,00 38

44 Kaynaklar Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ġdare Performans i Tablosu 5 Ġdare Adı GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ Amaç ARAġTIRMA ALT YAPISI VE ORTAMINI GELĠġTĠRMEK BÖLÜMLERDE PROJE FAALĠYETLERĠNĠ ARTIRMAK Performans i 2009 Yılında en az adet DPT projesine baģlanılması ve yürütülmesi , , ,00 Özellikle yatırım kökenli olan DPT projelerinden sağlanan kaynak yüksek miktarda olduğu için, hem bilimsel içerikli maliyeti yüksek projelerin yapılabilmesine olanak sağlamaktadır hem de bu çalıģmalar kapsamında alınan makine, teçhizat ve diğer malzemeler laboratuar alt yapımızı güçlendirmektedir. Performans Göstergeleri Her yıl alınan yeni DPT projesi sayısı Ġlgili Harcama Birimleri Kaynak Ġhtiyacı ÖZEL KALEM , , ,00 Ġdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler , , ,00 Genel Toplam , , ,00 Bütçe Ödeneği , , ,00 Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt Ġçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Yurt DıĢı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam , , ,00 39

45 Kaynaklar Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ġdare Performans i Tablosu 6 Ġdare Adı GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ Amaç ARAġTIRMA ALT YAPISI VE ORTAMINI GELĠġTĠRMEK BÖLÜMLERDE PROJE FAALĠYETLERĠNĠ ARTIRMAK Performans i 2009 Yılında en az 20 adet BAP projesine baģlanılması ve yürütülmesi , , ,00 Özellikle Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için büyük önem arz eden BAP Projeleri beraberinde münferit araģtırmalarda imkan sağlamaktadır. Yapılan harcamalar birden çok öğrencinin ve öğretim üyesinin çalıģmasına kaynak oluģturmaktadır. Performans Göstergeleri Her yıl alınan yeni BAP projesi sayısı BAP bütçesi artıģ oranı Kaynak Ġhtiyacı Ġlgili Harcama Birimleri ÖZEL KALEM , , ,00 Ġdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler 6.649, , ,00 Genel Toplam , , ,00 Bütçe Ödeneği , , ,00 Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt Ġçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Yurt DıĢı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam , , ,00 40

Yükselen Yeni Nesil, İstikbal Sizsiniz!

Yükselen Yeni Nesil, İstikbal Sizsiniz! Yükselen Yeni Nesil, İstikbal Sizsiniz! Gençler! Cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz... Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Yükselen Yeni Nesil, İstikbal Sizsiniz! Gençler! Cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz... Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan

Detaylı

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI NĠSAN 2012-1 - ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 27.11.1973 tarihinde 1785 sayılı Kanunla Diyarbakır Üniversitesi adı altında kurulan

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2013 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2013 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2013 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun yürürlüğe girmesiyle, kamu mali yönetiminde kalkınma planları ve programlarında

Detaylı

Siirt Üniversitesi 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Siirt Üniversitesi 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU. 5 I- GENEL BĠLGĠLER... 6 A- Misyon ve Vizyon.. 13 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.. 13 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler. 26

Detaylı

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür.

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU....3

Detaylı

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ 2012 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Nisan-2013 Eğitimde süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin hayat mücadelesinde maddi

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 HAZIRLAYAN Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RĠZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03

Detaylı

FAALİYET 2 0 1 4 RAPORU

FAALİYET 2 0 1 4 RAPORU 2 0 1 4 FAALİYET RAPORU 2 0 1 4 FAALİYET RAPORU Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı-ġubat 2015 içindekiler ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon 15 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

Prof. Dr. Adnan GÖRÜR Rektör. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1

Prof. Dr. Adnan GÖRÜR Rektör. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 Uluslararası standartlara uygun daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin oluşturulması amacıyla, 5018 sayılı kanun çıkartılmıştır. Bu kanunla, kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan 2010 KIRKLARELĠ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı K I R K L A R E L Ġ Ü N Ġ V E R S Ġ T E S Ġ ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Ülkemiz kamu mali yönetiminin Avrupa Birliği mevzuatlarına uyumu sürecinde mali saydamlık ve hesap verilebilirlik kavramlarıyla tanışmış ve bu süreçte

Detaylı

2012 YILI FAALĠYET RAPORU

2012 YILI FAALĠYET RAPORU 2012 YILI FAALĠYET RAPORU HAZIRLAYANLAR : Tekin ARIKAN Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanı Engin ERKMEN ġube Müdürü Levent TANSOY Memur Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı-Nisan 2013 içindekiler ÜST YÖNETĠCĠ

Detaylı

5.8.4 FAKÜLTE-YÜKSEKOKUL...74 5.9 YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI...78 5.9.1 Yönetici Özeti...78 5.9.2 GENEL BĠLGĠLER...79 5.9.

5.8.4 FAKÜLTE-YÜKSEKOKUL...74 5.9 YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI...78 5.9.1 Yönetici Özeti...78 5.9.2 GENEL BĠLGĠLER...79 5.9. İçindekiler Ġçindekiler...1 SUNUġ...3 1 GENEL BĠLGĠLER...4 1.1 MĠSYON VE VĠZYON...5 1.1.1 MĠSYON...5 1.1.2 VĠZYON...5 1.2 YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...5 1.2.1 YETKĠ...5 1.2.2 GÖREV VE SORUMLULUKLAR...5

Detaylı

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur. Prof. Dr. Rıza AYHAN Rektör

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur. Prof. Dr. Rıza AYHAN Rektör SUNUġ Bilimde, eğitimde ve öğretimde Türkiye Cumhuriyeti nin meģalesi olarak kurulan Gazi Üniversitesi nin tarihi Cumhuriyetin ilk yıllarına uzanmaktadır. Üniversitenin kuruluģunun temelini, Türkiye Cumhuriyetinin

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Nisan Daire 2009 Başkanlığı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Nisan Daire 2009 Başkanlığı 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Nisan Daire 2009 Başkanlığı 24 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I- GENEL BİLGİLER 3 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye

Detaylı

IV- KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

IV- KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı-Nisan 2014 içindekiler ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon 15 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 17 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 25 1- Fiziksel

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2008 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Nisan 2009 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜġ... 3 B. YETKĠ, GÖREV

Detaylı

NEVŞEHİR NEVŞEHİR İDARE FAALİYET İDARE FAALİYET RAPORU

NEVŞEHİR NEVŞEHİR İDARE FAALİYET İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU T.C. T.C. NEVŞEHİR HACI NEVŞEHİR BEKTAŞ VELİ HACI BEKTAŞ ÜNİVERSİTESİ VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1-

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi olarak kurulduğumuz 17 Mayıs 007 tarihinden itibaren eğitimde kaliteyi ilke edinerek zorluklardan yılmadan ve azimle, daha iyi ve tercih edilir bir üniversite olmaya çalıştık.

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

Bartın Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Bartın Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2015) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-204 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 Sunuş Bozok Üniversitesi kurulduğu 2006 yılından bugüne eğitim-öğretim faaliyetlerini 0 yerleşkede

Detaylı

T.C. ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU MART-2014 "Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüce bir sosyal topluluk hâlinde yaşatır veya bir milleti esaret ve sefalete terk eder."

Detaylı