Nuh Çimento Sanayi A.Þ.'de Çimento Üretim Þefi olarak çalýþmakta olup, paralel çalýþan presvals

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nuh Çimento Sanayi A.Þ.'de Çimento Üretim Þefi olarak çalýþmakta olup, paralel çalýþan presvals"

Transkript

1 haber NUH ÇÝMENTO SAN. A.Þ. ÇALIÞANI ORHAN GÜR VE MÜRSEL KAYA YILIN VERÝMLÝ ÝÞÇÝ VE ÝÞVERENÝ SEÇÝLDÝ Sanayi ve Ticaret Bakaný Ali Coþkun Orhan Gür'e ödülünü verirken Sanayi ve Ticaret Bakaný Ali Coþkun ve törende ödüllerini alan yýlýn verimli iþçi ve iþverenleri ile birlikte 46 Milli Prodüktivite Merkezi, toplumun deðiþik kesimlerinde verimlilik bilinci oluþturmak ve yaygýnlaþtýrmak, verimli çalýþmayý teþvik etmek amacýyla, 1988 yýlýndan bu yana çalýþtýklarý iþyerlerinde gerçekleþtirdikleri buluþ yöntem ya da tekniklerle verimli çalýþmalar yapan, dolayýsýyla kuruluþlarýna ve ülke ekonomisine yeni teknolojiler, emek, zaman, para tasarrufu gibi katkýlar saðlayan iþçiler arasýndan her yýl altý iþçiyi "Yýlýn Ýþçisi" olarak seçmekte, bu iþçilere gerekli çalýþma ve araþtýrma olanaklarýný saðlayan iþçilerin çalýþtýklarý kuruluþun yöneticilerini de "Yýlýn Ýþvereni" olarak belirlemektedir yýlýnda belirlenen altý iþçiden bir tanesi de üyemiz Nuh Çimento Sanayi A.Þ.'de çalýþan Orhan Gür, yýlýn iþvereni de Üretim Müdürü Mürsel Kaya olmuþtur. Orhan Gür ve Mürsel Kaya'nýn ödüllerini 19 Haziran 2003 Perþembe günü M.P.M.'nde yapýlan törende Sanayi ve Ticaret Bakaný Ali Coþkun vermiþtir. Ýþçimiz Nuh Çimento Sanayi A.Þ.'de Çimento Üretim Þefi olarak çalýþmakta olup, paralel çalýþan presvals ve yüksek verimli Sepol Separatörler içeren, kombi öðütme sistemli iki deðirmen prosesinde faydalý bir model geliþtirmiþtir. Geliþtirilen bu modelle, yatýrým maliyeti USD'ý deðerindeki ekipmanlar devre dýþý býrakýldýðýndan, bakým maliyetinde ciddi düþüþler saðlanmýþtýr. Yýl averajlarýna göre menfaat USD'dir. Devredýþý býrakýlan ekipmanlardan kaynaklanan mekanik ve elektrik arýza duruþlarý da ortadan kalkmýþtýr yýlýnýn ilk yedi ayýnda modikasyonu tamamlanan faydalý modelin, Aðustos 2002 tarihinde deneme üretimlerine baþlanmýþtýr. Bu þekilde 2002 yýlýnýn son beþ ayýndaki % 10 daha az enerji tüketimiyle USD ve USD daha az bakým gideriyle toplam USD tasarruf saðlanmýþtýr. Orhan Gür'ün geliþtirdiði bu modelle, Nuh Çimento San. A.Þ.'nin 2003 yýlý hedeflenen toplam tasarrufu USD olacaktýr. Orhan Gür ve Mürsel Kaya ile birlikte Ford Otomotiv San. A.Þ.'den Yýldýray Olgun- Muhsin Budakoðlu, Otoyol San. A.Þ.'den Ali Yaman-Savlet Gürsel, Tekel'den Ýbrahim Ergüven-Ýsmail Yýlmaz, Delpi Automotive Systems Ltd. Þti.'den Sevginar Vatansever- Sevinç Yener ve 1010 uncu Ordudonatým Ana Tamir Fabrika Müdürlüðü'nden Mehmet Bilir-Ahmet Sezer Þengül yýlýn iþçi ve iþvereni seçilmiþlerdir. Soldan Saða; Sendikamýz Genel Sekreter Yardýmcýsý Burçak Çubukçu, Orhan Gür, Mürsel Kaya ve Sendikamýz Avukatý Füsun Gökçen Ayrýca, Öger Holding Yönetim Kurulu Baþkaný, Vural Öger, Escort Computer Elektronik San. ve Tic. A.Þ Yönetim Kurulu Baþkaný Ýbrahim Özer, Desa Deðirmen Sanayi Yönetim Kurulu Baþkaný Ayfer Demiray ve Þölen Çikolata Gýda San. ve Tic. A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmail Çoban'da "Yýlýn Ýþvereni" olarak ödüllendirilmiþlerdir.

2 çimento iþveren ÝLKYARDIM EÐÝTÝMLERÝ BAÞLATILDI 22 Mayýs 2002 tarih ve sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanarak yürürlüðe giren Ýlkyardým Yönetmeliði nin 1. maddesinde özetle... her kamu, özel kurum ve kuruluþunda personel sayýlarýna göre ilkyardýmcý bulundurulmasý, bu doðrultuda eðitimci eðitmeni, ilkyardým eðitimi düzenleyecek kuruluþ ve merkezlerin açýlýþ, iþleyiþ ve denetimi ile ilgili usul ve esaslarý düzenleyeceði hükme baðlanmýþ, 16. maddesinde ise;... Kapsam bölümünde belirtilen tüm kurum ve kuruluþlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir ilkyardýmcý nýn bu yönetmeliðin yayýmýndan itibaren 3 yýl içerisinde bulundurulmasý zorunludur ibarelerine yer verilmiþtir. Sendikamýz, Yönetmeliðin hükümlerinin yerine getirilmesi konusunda üye kuruluþlarýmýza yardýmcý olabilmek açýsýndan konu ile ilgili bir araþtýrmada bulunmuþ ve KIZILAY Genel Müdürlüðü ile iþbirliði yapmaya karar vermiþtir. Fabrika bazýnda Mayýs 2003 ayýnda eðitimlere baþlanýlmýþtýr. 5 gün ve toplam saat süren eðitimlerde; Kaza, Felaket ve Hayat Kurtarma Kavramlarý, Ýnsan Vücudunun Yapýsý, Ýlkyardýmýn Aþamalarý, Kanamalar, Bayýlma, Þok ve Koma Durumlarýnda Yapýlmasý Gerekenler, Yaralanmalara Müdahale Teknikleri, Solunum ve Kalp Durmalarýnda Acil Müdahale, Kýrýk, Çýkýk ve Burkulmalar, Zehirlenme, Donma ve Boðulmalar, Yaralýlarýn Taþýnmasý gibi konulara deðinilmektedir. Eðitim Programý neticesinde Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde istihdam edilen beyaz+mavi yakalý çalýþanlardan (taþeron iþçileri hariç) her 20 personel için bir ilkyardýmcý eðitilmesi amaçlanmaktadýr. 47

3 haber 48 Tufan Ünal Batýçim Murahhas Aza ve Yönetim Kurulu Baþkan Vekili BATIÇÝM VERGÝ REKORTMENÝ Ýzmir de çok ortaklý þirket modelinin ilk temsilcilerinden olan ve krizin fýrtýna gibi hissedildiði 2001 yýlýnda ÝTO üyeleri arasýnda en yüksek kurumlar vergisi ödeyen firma unvanýný almayý baþaran üyemiz BATIÇÝM 2002 yýlýnda da 6 trilyon 230 milyarla üçüncü sýrada yer aldý. Yüzde 25 i halka açýk olan ve 40 milyon dolarlýk yatýrým planý bulunan BATIÇÝM bu yýl BATISÖKE ile birlikte ilk 10 a 2 þirketiyle girmeyi baþardý. 10 uncu sýrada yer alan BATISÖKE de, 2 Trilyon 27 milyar lira ödeyecek. BATIÇÝM in krizden büyüyerek çýkmasýnýn sýrrýný Murahhas Aza ve Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Tufan Ünal þöyle açýklýyor: Biz krizin ayak seslerini 1998 yýlýnda hissettik. Bu tarihten itibaren tedbirimizi aldýk. Yatýrýmlarýmýzý erteledik. Ýhracata aðýrlýk verdik. Bu yüzden iç piyasadaki krizi çok hissetmedik. Hem krizden yara almadan çýktýk, hem de büyümemizi sürdürdük. Ünal dan þirketlere kriz reçetesi Sektörünüzü yakýndan takip edin Dünya ölçeðinde düþünün Sonuçlarý önyargýsýz olarak deðerlendirin Herþeyi bilirim demeyin Firma için demokrasiyi iþletin Yatýrýmlara dikkat edin Yatýrýmlarda özkaynaklara güvenin Dýþ piyasalara hitap edin Sabýrsýz olmayýn Derneklerin içine girin Yaþananlardan ders çýkar mayý ihmal etmeyin AKÇANSA DA DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ KUTLAMALARI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Her yýl olduðu gibi bu yýlda Üyemiz Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Þ. Çanakkale Fabrikasýnda Çevre günü kutlamalarý yapýldý. Geleneksel hale getirilen ve bu yýl dördüncüsü düzenlenen kutlamalar tam bir panayýr havasý içerisinde geçerken fabrika sahasý içerisinde nostalji rüzgarlarý estirildi. Akçansa Çimento Genel Müdür Yardýmcýsý Wilhelm Lotz ve Bayan Lotz Çanakkale nin üst düzey yönetici ve bürokratlarý ile çalýþanlarýn ve eþlerinin katýldýðý kokteylde söz alan Ýl Çevre ve Orman Müdürü Ýbrahim DENÝZ, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Þ. nin 2003 yýlý Ocak ayý içerisinde yapýlan denetlemelerden sonra 5 Þubat 2003 tarihinde BSI dan almaya hak kazandýðý ISO belgesi ile Türkiye de bir ilke daha imza attýðýný belirtmiþtir. Fabrika Ýdari Müdürü Ali Recai Gürle ve Çanakkale Vali Yardýmcýsý Turhan Ayvaz

4 çimento iþveren TÜRKÝYE DE ÝSTÝHDAM, YATIRIM ve HAKSIZ REKABET SORUNLARI SEMÝNERÝ DÜZENLENDÝ Birinci oturumdan bir görünüm Türkiye Tekstil Sanayii Ýþverenleri Sendikasý (TÜTSÝS) tarafýndan Türkiye de Ýstihdam, Yatýrým ve Haksýz Rekabet Sorunlarý konulu bir seminer düzenlendi Mayýs 2003 tarihleri arasýnda Antalya Tekirova da Martý Myra Tatil Köyü nde gerçekleþtirilen seminer, TÜTSÝS Genel Sekreteri Metin EMÝROÐLU nun açýþ konuþmasý ile baþlamýþ ve sýrasý ile TÜTSÝS Yönetim Kurulu Baþkaný Halit NARÝN, Devlet Bakaný Kürþad TÜZMEN, Kültür ve Turizm Bakaný Erkan MUMCU, Devlet Eski Bakaný Mehmet KEÇECÝLER, Türkiye Ýþveren Sendikalarý Konfederasyonu (TÝSK) Yönetim Kurulu Baþkaný Refik BAYDUR, Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi Baþkaný Oðuz SATICI, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneði Baþkaný Umut ORAN, Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayi Ýþçileri Sendikasý (TEKSÝF) Genel Baþkaný Zeki POLAT, Öz Ýplik Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Yusuf ENGÝN ve Tekstil Ýþçileri Sendikasý Genel Sekreteri Ali YILMAZ birer konuþma yapmýþlardýr. Türkiye Tekstil Sanayii Ýþverenleri Sendikasý üyesi iþverenlerle, iþçi ve iþveren sendikasý liderlerinin, bazý kamu görevlilerinin, çok sayýda yazýlý ve görsel basýn mensuplarýnýn katýldýðý ve uzun yýllardan beri gelenekselleþen toplantýlardan biri olan bu seminerin; Birinci oturumunda, Moderatörlüðünü gazeteci-yazar Cüneyt ÜLSEVER in yaptýðý Türkiye de Ýstihdam ve Yatýrým Sorunlarý konulu panelde, T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Teþvik ve Uygulama Genel Müdürü Dr. Turan SERDENGEÇTÝ, Türkiye Ýþ Kurumu Genel Müdürü Necdet KENAR, TÝSK Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Necmettin ÖZTEMÝR ve TÝSK Genel Sekreteri Bülent PÝRLER, Güntaþ Tekstil A.Þ. Koordinatörü Dr. Mehmet ÝÞCAN panelist olarak görüþlerini bildirmiþlerdir. Seminerden genel bir görünüm 49

5 haber Seminerin ikinci günündeki sabahki oturumunda Moderatörlüðünü Doðan Holding Yönetim Kurulu Baþkan Danýþmaný Tevfik ALTIN- OK un yaptýðý Maliye Politikalarýndaki Yeni Düzenlemeler konulu panele Baþbakan Eski Yardýmcýsý ve Maliye Eski Bakaný Prof. Dr. Ekrem PAKDEMÝRLÝ, Yýldýrým Danýþmanlýk Yönetim Kurulu Baþkaný Zekeriya YILDIRIM, Paxar-Teslo Tekstil Ürünleri San. ve Tic. A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet ÞUHUBÝ konuþmacý olarak katýlmýþlardýr. Öðleden sonraki toplantýda Tübitak Tekstil Araþtýrma Merkezi Genel Müdürü Prof. Dr. Iþýk TARAKÇIOÐLU Tübitak Tekstil Araþtýrma Merkezi nin tanýtýmýný yapmýþtýr. ACI KAYBIMIZ PROF. DR. NUSRET EKÝN 1932 yýlýnda Ýzmit'te doðan Prof. Dr. Nusret EKÝN; Haydarpaþa Lisesi'ni bitirdikten sonra, 1955 yýlýnda Ý.Ü. Ýktisat Fakültesi'nden mezun olmuþ, 1956 yýlýnda Ý.Ü.'ne baðlý Gazetecilik Enstitüsünü bitirmiþtir yýlýnda Ýktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Kürsüsü'ne Asistan olarak giren Prof. Ekin, 1959 yýlýnda Doktor, 1964 yýlýnda Doçent ve 1971 yýlýnda Profesör olmuþtur. Seminerden genel bir görünüm Tekstilde Haksýz Rekabet ve Gümrüklerdeki Yeni Düzenlemeler konulu, üçüncü günün son toplantýsýnda Þiþe- Cam Genel Sekreteri Dr. Rüþtü BOZ- KURT un Moderatörlüðünde Gümrük Müsteþarý Nevzat SAYGILI, Maliye Bakanlýðý Gelirler Genel Müdürü Osman ARIOÐLU, Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý Ýthalat Genel Müdürü Ahmet YAKICI, Güney Polgat Tekstil San. ve Tic. A.Þ. Yönetim Kurulu Üyesi Bülent BAÞER konuþmacý olarak görüþlerini açýklamýþlardýr. Türkiye de Ýstihdam, Yatýrým ve Haksýz Rekabet sorunlarýnýn incelenerek çözüm yollarý aranan söz konusu seminere yoðun bir ilgi olmuþ ve basýnda da oldukça geniþ yer bulmuþtur. Bugüne kadar yayýmlanmýþ Prof. Dr. Nusret Ekin 20'yi aþkýn kitabý, 10 araþtýrmasý, 300'e yakýn etüt, rapor ve makalesi olan EKÝN, 17 Temmuz 1999 tarihinde 44 yýllýk çalýþma hayatýndan sonra Fakültesinden emekli olmuþtu günü kaybettiðimiz EKÝN evli ve iki çocuk babasýydý. BAÞSAÐLIÐI Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi emekli öðretim üyelerinden PROF. DR. NUSRET EKÝN'in vefatýný üzüntü ile öðrendik. Merhuma Allahtan Rahmet, mesai arkadaþlarýna ve kederli ailesine sabýr ve baþsaðlýðý dileklerimizi sunarýz. ÇÝMENTO ÝÞVEREN DERGÝSÝ 50

6 çimento iþveren KÝPLAS GENEL SEKRETER YARDIMCISI AV. SAADET CEYLAN ÝNTES GENEL SEKRETER YARDIMCISI AV. DERYA KARADEMÝR Ödemiþ doðumludur. Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi dönemi mezunudur yýlýnda Serbest Avukat olarak baþladýðý meslek hayatýna, 1988 yýlýndan itibaren Av. Saadet Ceylan Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii Ýþverenleri Sendikasý nda (KÝPLAS) devam etmiþtir. Avukat, Toplu Sözleþme Uzmaný, Hukuk Müþaviri ve Sosyal Ýliþkiler Servis Þefi olarak hizmet verdiði KÝPLAS da halen Genel Sekreter Yardýmcýlýðý görevi ile çalýþmaktadýr. Marka Vekili sýfatý da bulunan Av. Saadet Ceylan, Ýstanbul Barosu Çalýþma Hukuku Komisyonu ve TÝSK Mevzuat Komisyonu üyesidir. Yayýnlanmýþ çalýþmalarý da bulunmaktadýr. Doðal Hayatý Koruma Derneði ve Kalamýþ Yelken Kulübü üyesi olan Av. Saadet Ceylan, Fenerbahçe Spor Kulübü Yelken Þubesi Sosyal Komite üyesi olup; ayrýca Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü Türkiye Yelken Federasyonu Ýstanbul Ýl Hakemidir. Av. Derya Karademir serbest avukatlýk yaptý Ankara doðumlu olan Derya Ka-rademir, 1990 yýlýnda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun oldu. Mezuniyetini takiben Ankara Barosu nda avukatlýk stajýný tamamladý. Kýsa süre 1992 yýlýnda ÝNTES te (Türkiye Ýnþaat Sanayicileri Ýþveren Sendikasý) Müþavir Avukat olarak göreve baþladý yýllarý arasýnda Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsünce düzenlenen Ýnþaat Sözleþmeleri ve Tahkim Hukuku Programýnda lisansüstü eðitim yaptý. Ýþ Hukuku ve Yapý Denetimi Sistemi hakkýnda çeþitli dergilerde makaleleri yayýmlandý. Daha önce ÝNTES Hukuk Müþaviri olarak görev yapan Karademir, tarihi itibariyle ÝNTES Genel Sekreter Yardýmcýlýðýna atandý. Evli ve bir çocuk annesidir ve 1985 doðumlu iki kýz annesidir. Çimento Ýþveren Dergisi olarak, Karademir ve Ceylan ý yeni görevlerinden dolayý kutluyoruz. 51

MELAHAT TEKKUL un vefatýný üzüntü ile öðrendik. Merhumeye Allahtan Rahmet, kederli ailesine sabýr ve baþsaðlýðý dileklerimizi sunarýz.

MELAHAT TEKKUL un vefatýný üzüntü ile öðrendik. Merhumeye Allahtan Rahmet, kederli ailesine sabýr ve baþsaðlýðý dileklerimizi sunarýz. BAÞSAÐLIÐI Sendikamýz Yönetim Kurulu Üyesi SET Group Holding A.Þ. Genel Müdürü ve Murahhas Azasý Sayýn Adnan Ýðnebekçili nin muhterem annesi FATMA ÝÐNEBEKÇÝLÝ 05 Mart 2001 tarihinde vefat etmiþ, ayný gün

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

NUH ÇÝMENTOYA CE BELGESÝ GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝ BAÞLADI YARGITAY'IN 2000 YILI ÝÞ HUKUKU KARARLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ SEMÝNERÝ YAPILDI

NUH ÇÝMENTOYA CE BELGESÝ GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝ BAÞLADI YARGITAY'IN 2000 YILI ÝÞ HUKUKU KARARLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ SEMÝNERÝ YAPILDI 37 NUH ÇÝMENTOYA CE BELGESÝ GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝ BAÞLADI TÝSK XXI. OLAGAN GENEL KURULU YAPILDI YARGITAY'IN 2000 YILI ÝÞ HUKUKU KARARLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ SEMÝNERÝ YAPILDI NUH ÇÝMENTO

Detaylı

FAALÝYET RAPORU 2009 23. Uluslararasý Tüketici Zirvesi Kalite Ödülleri nde Iþýk Sigorta, Türkiye genelinde yapýlan Markalarýn Tüketici Üzerindeki Etkileri konulu araþtýrma sonuçlarý ve 9 Eylül 2009 yýlýnda

Detaylı

Oto çetesine þafak baskýný

Oto çetesine þafak baskýný THY Acentesi avuþoðlu Turizm orum Þube Müdürü Halit Ýnaltekin, orum un kültür turizminin geliþmesi için orumlular ýn topyekün seferber olmalarý Halit Ýnaltekin gerektiðini belirterek, tanýtým için ilgili

Detaylı

Darýsý Saat Kulesi ne

Darýsý Saat Kulesi ne Anadolu nun þifreleri Hitit eserlerinde gizli Hitit dönemi eserleri, Anadolu tarihine ýþýk tutan bilgi ve belgeler içeriyor. ÇORUM Çorum daki arkeolojik kazýlarla gün yüzüne çýkarýlan Hitit dönemi eserleri,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝMLERÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝMLERÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝMLERÝ OHSAS 18001 HAKKINDA ÖZET BÝLGÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ TEÞEKKÜR MESAJLARI BASINDA EÐÝTÝMLERÝMÝZ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mayýs 2003, Cilt 17, Sayý 3 çimento

Detaylı

YÖNETÝMDEN TEÞVÝKLER KAMU TAÞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSÝSÝ VE 4706 SAYILI TEÞVÝK KANUNU UYGULAMALARI Yatýrým Teþvik Kanunu kapsamýnda Kütahya mýz 3. bölgede yer almaktadýr. 4706 sayýlý Kanunun Ek- 3

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

PKK silah býrakmak zorunda kaldý

PKK silah býrakmak zorunda kaldý HUZEM e YÖK onayý ABD vatandaþý Joseph Anthony Wheeler in HÝTÝTSEM de göreve baþladýðý bildirildi. Hitit e ABD li hoca Hitit Üniversitesi nde yabancý uyruklu bir öðretim elemaný da daha göreve baþladý.

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Tüm ana sektörler masaya yatýrýldý

Tüm ana sektörler masaya yatýrýldý Hisarcýklýoðlu: Deðiþen dünyayý yakalamak için öðrenmek zorundayýz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, dünyanýn büyük bir hýzla deðiþtiðine vurgu yaparak, "Beþikten

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine "Dershanelerin kapatýlmasý yerine bir karar deðildir" SAYFA TE "Dershanelerin kapatýlmasýnýn altýnda nasýl bir hesap var?" Dershanelerin kapatýlmasýna tepkiler çýð gibi büyüyor. Eðitim dünyasý, iþ adamlarý

Detaylı

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ.

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Fikri Türkel Fikri Türkel Deðer katanlar Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Yayýn haklarý 2011 TÜGÝS e aittir. ISBN: Tanýtým nüshasýdýr,

Detaylı

Bizim Enerjimiz... Geçmiþimiz, Yenilikçiliðimiz, Sorumluluðumuz, Geleceðimiz. Akçansa 2011 Faaliyet Raporu Ýçindekiler Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon

Detaylı

Þehide rahmet, teröre lanet

Þehide rahmet, teröre lanet Organik Tarým alýþtayý baþladý orum da organik tarým yaygýnlaþtýrýlmalý OKA 2013 e hazýrlanýyor * HABERÝ 7 DE 5 EYLÜL 2012 ARÞAMBA * HABERÝ 10 DA Günlük Siyasi Gazete Organik tarým konusu, orum da düzenlenen

Detaylı

Rumi Bekiroðlu. Üçtutlar Mahallesi nde Bilaller Konaðý olarak bilinen tescilli tarihi konak 49 yýllýðýna Özel Ýdare ye devredildi.

Rumi Bekiroðlu. Üçtutlar Mahallesi nde Bilaller Konaðý olarak bilinen tescilli tarihi konak 49 yýllýðýna Özel Ýdare ye devredildi. Gençler keþfe çýktýlar Arkadaþýmýz Recep Mebet, Çorum yerel basýný ve gazetecilik konusunda bilgiler verdi. Liseli gençlere yerel medyayý anlatan Recep Mebet: Yerel gazetecilik fikir ve gönül iþi * HABERÝ

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi. ADANA ODA'mýzýn "Özel Hizmet Alanlarýndaki Çalýþmalarýyla Ýlgili Mesleki Denetim Uygulamalarý Hakkýndaki Yönetmelik" gereðince Adana Þubemiz, Adana Ticaret Odasý ile birlikte 8 Nisan 2005'te "Zirai Mücadele

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

"Ýmam Hatip Günleri"ne mehterli açýlýþ

Ýmam Hatip Günlerine mehterli açýlýþ Baðcý'nýn 'Kanun Teklifi' komisyonda Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ile birlikte "Bazý Kamu Alacaklarýnýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna

Detaylı

TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU

TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU ODA'mýzýn Tarým Danýþmaný Meslektaþlarýmýzla ilgili sorunlarýn çözümüne yönelik çalýþmalarý sürüyor. 2004 yýlýnda baþlayan ve bu yýl sonunda sona erecek olan "1000 Tarým Gönüllüsü"

Detaylı

Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý. Acýlý aile periþan * HABERÝ 3 DE. Selim Kefçeli

Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý. Acýlý aile periþan * HABERÝ 3 DE. Selim Kefçeli Blok Aktüel orum u tanýtacak Hamdi Özseçer ve kýzý kazada yaralandý Elvançelebi Belde Belediye Baþkaný Hamdi Özseçer, geçirdiði trafik kazasýnda yaralandý. * HABERÝ 16 DA Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý.

Detaylı

Faruk Zingi Ulu mezarlýkta defnedildi

Faruk Zingi Ulu mezarlýkta defnedildi Faruk Zingi Ulu mezarlýkta defnedildi Çorumun sevilen eþraflarýndan ve ayný zamanda Sakkaoðlu poþetcilik çalýþanlarýndan Faruk Zingi ( 45 ) dün Ulu camii de öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn

Detaylı

Alo Kar Hattý hizmette

Alo Kar Hattý hizmette AK Partiden "10 Ocak" ziyareti AK Parti Çorum Tanýtým ve Medya Baþkaný Cemalettin Polattaþ ve yardýmcýlarý Yurdanur Özzehinli, Mehmet Döngel, Eþref Yýlmaz gazetemizi ziyaret ederek "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Mahmut Tunaboylu. Otobüs iþletmecileri Terminal den yer istiyor. Çorum. Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði yöneticileri, ticaret ve.

Mahmut Tunaboylu. Otobüs iþletmecileri Terminal den yer istiyor. Çorum. Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði yöneticileri, ticaret ve. Mahmut Tunaboylu Öykü Yarýþmasý sonuçlandý Mahmut Tunaboylu Öykü Yarýþmasý nýn sonuçlarýný evinde ziyaret ettiðimiz merhum Mahmut Tunaboylu nun babasý Emekli Eðitimci-Gazeteci Müslüm Tunaboylu açýkladý.

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı