Ýthalatýmýzda ihracatýmýzda yükseliyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýthalatýmýzda ihracatýmýzda yükseliyor"

Transkript

1 Çorum'da ölüm hýzý binde 7,2 Türkiye'de ölüm sayýsý 2012 yýlýnda 376 bin iken bu sayý 2013 yýlýnda 372 bin 094 oldu. Ölenlerin %55'ini erkekler, %45'ini kadýnlar oluþturdu. Kaba ölüm hýzý ise binde 4,9 oldu. Kaba ölüm hýzý, bin kiþi baþýna düþen ölüm sayýsýný ifade ediyor. SAYFA 14 TE TEK GAZETESÝ ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 40 KURUÞ Kandiliniz Mübaret olsun Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) Ýthalatýmýzda ihracatýmýzda yükseliyor Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre, ihracat 2014 yýlý Mart ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna göre %12,4 artarak 14 milyar 748 milyon dolar, ithalat %3 azalarak 19 milyar 943 milyon dolar olarak gerçekleþti. Çorum'da ise geçen yýlýn ayný dönemine göre ihracat %118,9, ithalat ise %20,3 arttý. Çorum'un 2014 yýlý Ocak ayýnda gerçekleþen ihracaatý 16 milyon 395 bin dolar iken bu rakam þubatta 25 milyon 319 bin dolara, martta ise 27 milyon 628 bin dolara yükseldi. Ýthalat ise 2014 Ocak ayýnda 14 milyon 290 bin dolar olarak gerçekleþirken bu rakam þubatta 8 milyon 364 bin dolar, martta ise 5 milyon 094 bin dolara düþtü.2014 yýlý ilk üç ayýnda topam 69 milyon 341 bin dolar ihracaat yapýlýrken ayný dönemde yapýlan ithalat miktarý ise 27 milyon 748 bin dolar oldu. Jandarma'dan çocuklara 175. yýl hediyesi Jandarmanýn 175. kuruluþ yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda Jandarma personeli tarafýndan çocuklara yap-boz hediye edildi. SAYFA 4 TE "Kaza yerinde ilk beþ dakikada yapýlacak ilkyardým önemli" Vali Baþköy'den mesai saatlerine ayar Çorum Valisi Sabri Baþköy, kentte mesai saatlerinin deðiþtirildiðini açýkladý. Vali Baþköy, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada 16 Þubat 2014 tarih ve 2014/5883 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararýna istinaden 31 Mart 2014 Pazartesi günü bütün yurtta... SAYFA 6 DA Kur'an bülbülleri yarýþtý Ýl Geneli Kur'an-ý Kerimi Güzel Okuma Yarýþmasý dün yapýldý. Ulu Camii de öðle namazý sonrasý gerçekleþtirilen yarýþmaya, Numan Acer, Kenan Deve Hüseyin Kaya, Ramazan Doðan, Yüksel Dikici, Sefer Çetin, Mehmet Yiðit katýldý. Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'ýn baþkanlýðýný yaptýðý jüride þu isimler yer aldý: SAYFA 3 TE SAYFA 11 DE Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, acil durum ve güvenlik personellerine ilk yardým eðitimleri verdiklerini bildirdi. Ýsmail Yücel þimdiye kadar 93 personele Sertifikalý Temel Ýlkyardým Eðitimi verdiklerini ifade ederek, bundan sonrada eðitimlerin devam edeceðini kaydetti. Yücel yaptýðý açýklamada ilk yardýmýn öneminden de bahsetti. SAYFA 9 DA 1 Mayýs ý ayrý ayrý kutlayacaklar Ensar'dan Regaib Kandili'ne özel program Ensar Vakfý Çorum Þubesi gençleri afiþ tasarýmýndan programýn tanýtýmý ve içeriðine kadar her þeyi bizzat kendileri hazýrlayýp organize ederek Regaip Kandiline özel bir etkinlik organize ettiler. Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, konu hakkýnda verdiði bilgide... SAYFA 3 TE Kültür Köprüsü yarýþmasýndan dereceyle döndüler Samsun'da "Kültür Köprüsü Projesi" kapsamýnda yapýlan þiir ve türkü yarýþmasýnda Karadeniz Bölgesi Ön Elemeleri'nde þiir dalýnda Artvin'den 'Sokak Çocuðu' þiiri ile 15 yaþýndaki Tuðçe Uçar, türkü dalýnda da Çorum'dan 'Gezsem de Dünyanýn Dört Bucaðýný' türküsü ile 18 yaþýndaki Gamze Salar birinci oldu. SAYFA 10 DA Yargýdan 4/C'lileri sevindiren karar SAYFA 12 DE "Taksim tabu olmaktan çýkmýþtýr" TBMM Ýdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu, Þanlýurfa Milletvekili Mahmut Kaçar ile TBMM'de düzenlediði basýn toplantýsýnda, Ýstanbul'da 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü dolayýsýyla yapýlacak kutlamalarýn yerine iliþkin tartýþmalara deðindi. Kutlamalar yerine iliþkin talepler üzerinden siyasi bir pozisyon üretilmeye çalýþýldýðýný ifade eden Uslu, 1 Mayýs'ýn kutlamalarýn yeri ile deðil, çalýþanlarýn sorunlarýyla gündeme gelmesi gerektiðine iþaret etti. SAYFA 10 DA

2 2 2 AJANDA Tüm Ýslam aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Regaib Kandilini Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz ANOTALÝA TURÝZM Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Regaib Kandilini Kutlar Hayýrlara Vesile Olmasýný Dileriz Eti Anadolu THM Korosundan yýlsonu konseri Ýmsâk : 03:53 Güneþ : 05:33 Öðle : 12:44 Ýkindi : 16:32 Akþam : 19:44 Yatsý : 21: Ay, 31 Gün, 18. Hafta En güzel nasîhatçý, seni Allahü teâlâya sevk edendir. Abdüsselâm bin Meþîþ Hasenî "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri BÝR KEZ GÖNÜL YIKTINISA Bir kez gönül yýktýnýsa Bu kýldýðýn namaz deðil Yetmiþ iki millet dahi Elin yüzün yumaz deðil Bir gönülü yaptýnýsa Er eteðin tuttunusa Bir kez hayýr ettinise Binde bir ise az deðil Yol odur ki doðru vara Göz odur ki Hakk'ý göre Er odur alçakta dura Yüceden bakan göz deðil Erden sana nazar ola Ýçin dýþýn pür nur ola Belî kurtulmuþtan ola Þol kiþi kim gammaz deðil Doðru yola gittin ise Er eteðin tuttunusa Bir hayýr dua ettinise Birine bindir az deðil Yunus bu sözleri çatar Sanki balý yaða katar Halka meta'larýn satar Yükü gevherdir tuz deðil YUNUS EMRE Eti Anadolu Lisesi Türk Halk Müziði Korosu yýlsonu etkinlikleri kapsamýnda konser verdi. Önceki akþam saat 20.00'da Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirilen konsere Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Mesut Kibaroðlu, bazý þube müdürleri, okul idarecileri, öðrenciler ve çok sayýda veli katýldý. Konser öncesi kýsa bir konuþma yapan Eti Anadolu Lisesi Müdürü Osman Bostan, öðrencilere eðitim hayatlarýnda baþarýlar diledi. Eti Anadolu Lisesi Müzik Öðretmeni Rýza Aydýn'ýn yönettiði okul korosu seslendirdikleri koro ve solo türkülerle büyük alkýþ topladýlar. Bahadýr YÜCEL HAVA DURUMU Altýkardeþ Tic. TÜM ÝSLÂM ALEMÝNÝN VE MÜÞTERÝLERÝMÝZÝN REGAÝB KANDÝLÝNÝ KUTLAR HAYIRLARA VESÝLE OLMASINI DÝLERÝZ Bahattin - Mahmut - Ömer Altýkardeþ Kandiliniz Mübarek olsun LEVENTLER Kuyumcu Atölyesi Ercan & Ergün ÇAKMAK *Altýn Gümüþ Tamiratý *Fantazi Gümüþ Taký Çeþitleri *Metal Gözlük Tamiri Cep: Tel: Yeni Yol Mah. Hamam Sok. No: 14 Çorum Yýl: 10 Sayý: 2771 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,112 2,113 EUR 2,929 2,931 STERLiN 3,556 3,557 JPY YENi 0,206 0,207 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER UÐUR ECZANESÝ TEL: BAHABEY CAD. 17/A ÖZTÜRK ECZANESÝ TEL: BUHARA EVLER 2.CAD. NO:5 -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Mübarek Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Mübarek Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim Celal Onay Zekeriya YURTTAÞ ÇÝZGÝ KIRTASÝYE Kur'an bülbülleri yarýþtý Sektöründe Lider Ýl Geneli Kur'an-ý Kerimi Güzel Okuma Yarýþmasý dün yapýldý. Ulu Camii de öðle namazý sonrasý gerçekleþtirilen yarýþmaya, Numan Acer, Kenan Deve Hüseyin Kaya, Ramazan Doðan, Yüksel Dikici, Sefer Çetin, Mehmet Yiðit katýldý. Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'ýn baþkanlýðýný yaptýðý jüride þu isimler yer aldý: Ýl Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, Ýl Vaizi Fazýl Saraç, ilahiyat Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Selahattin Öz, Ýmam Hatip Lisesi Meslek Dersi Öðretmeni Ýsmail Sert, Eðitim Uzmaný Rahmi Güccan, Ulu Camii Ýmam Hatibi Mustafa Bozduman. Ýmam Hatipler yarýþmada jüri üyeleri tarafýndan belirtilen Kur'an-ý Kerim'den ayetleri okudular. Yapýlan deðerlendirme sonucu, Ýskilip Ulu Camii Müezzin Kayyýmý Ramazan Doðan birinci, Valide Cami Vekil Ýmam Hatipi Numan Acer ikinci, Kargý Ulu Cami Müezzin Kayyýmý Yüksel Dikici ise üçüncü oldu. Dereceye girenlere çeþitli ödüller verildi. Yasin YÜCEL Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Regaib Kandilini Kutlar Hayýrlara Vesile Olmasýný Dileriz Tel: (0364) Fax: (0364) Göðüs Hastanesi'nde yangýn tatbikatý Ceylan'dan, Regaib Kandili mesajý AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, RegaibKandili nedeniyle, kutlama mesajý yayýnladý. "Yýlýn manevi açýdan feyizle ve bereketli üç aylarýn baþlangýcý sayýlan mübarek Regaib Kandiline Cenabý Hakkýn lütfu ile bu yýl da ulaþmýþ bulunuyoruz" diyerek mesajýna baþlayan Ahmet Sami Ceylan, "Her emrinde biz kullarý için sayýsýz yararlarý bulunan Yüce Rabbimiz belli gün, gece ve aylarý emrine uymamýz ve rýzasýna ermemizi vesile kýlmýþtýr. Dini hayatýmýza pozitif alanda yeni bir heyecan, canlýlýk ve ivme kazandýran üç aylar ve bu aylar içinde yer alan kandiller yaratýlýþ gayemizi düþünmemizi yaratan ve yaratýlanlara olan münasebetlerimizi deðerlendirmemiz için son derece deðerli fýrsatlardýr" dedi. Ceylan'ýn kandil mesajý þöyle: "Regaib Kandili yüce Allah'ýn af ve maðfiretinin istediði umut, huzur ve ilahi müjdelerle dolu bir gecedir. Bu mübarek gece ve onu izleyen aylar yaratýcýmýza, ailemize,çocuklarýmýza, milletimize ve tüm insanlýða karþý görev ve sorumluluklarýmýzýn olduðunu bir kez daha bizlere hatýrlatmalý yanlýþ ve kusurlarýmýzdan dönmemize vesile olmalýdýr. Bu özel zamanlar günümüzün yoðun ve karmaþýk hayat akýþý içinde kaybolup giden ve öze dönüþü ihmal eden modern birey için içe dönük bakýþ ve öz denetim fýrsatýdýr. Ýlahi Rahmete fazlasýyla mazhar olan bu zaman diliminde gönül huzuru içerisinde insanlýða karþý görev ve sorumluluklarýmýzýn olduðunu bir kez daha hatýrlayalým yanlýþ ve kusurlarýmýzdan dönelim, elimizi ve gönlümüzü uzanabileceðimiz herkese açalým aramýzdaki sevgi baðýný dayanýþma ruhunu güçlendirelim, kýrgýn gönülleri barýþtýralým, ihtiraslarýmýzý dizginleyip küçük menfaat çekiþmelerinden uzak duralým. Yüce dinimizin bizden istediði kardeþlik ve beraberliðimizin güçlenmesine insani ve ahlaki meziyetlerin yaygýnlaþmasýna gayret gösterelim. Bu duygu ve düþüncelerle Regaip Kandilinin aziz milletimizin ve bütün Ýslam âleminin birlik ve beraberliðine vesile olmasýný diler hemþehrilerimizin, milletimizin ve bütün Ýslam âleminin RegaibKandilini tebrik ederim." Bahadýr YÜCEL Çorum Kamu Hastaneler Birliði ile Belediye Ýtfaiyesi iþbiliðinde Göðüs Hastanesinde Yangýn ve Kurtarma Tatbikatý yapýldý. Olasý bir yangýn durumunda hastane binasýnýn nasýl tahliye edileceði senaryosu üzerine kurulan tatbikat baþarýyla gerçekleþtirildi. Hastane bahçesinde yapýlan yangýn, tahliye ve ilk yarým tatbikatýna Belediye Ýtfaiyesi de destek verdi. Tatbikata saðlýk çalýþanlarý ve güvenlik görevlileri katýldý. Senaryo gereði hastane binasýndan çýkan yangýn sýrasýnda binanýn üst katlarýnda mahsur kalan hastalarýn kurtarýlmasý, ilk yardýmýn yapýlmasý ve yangýnýn söndürülmesi konusunda hastane personeline eðitim verildi. Ýlk olarak itfaiye merdiveni ile binanýn üst katlarýnda rehin kalan hastalar kurtarýldý. Hastalarýn sedyelerle taþýnmasýnýn ardýndan yangýn söndürme tatbikatý yapýldý. Personele yangýn söndürme tüplerinin nasýl kullanýlacaðý anlatýldý. Bahadýr YÜCEL Ensar'dan Regaib Kandili'ne özel program Ensar Vakfý Çorum Þubesi gençleri afiþ tasarýmýndan programýn tanýtýmý ve içeriðine kadar her þeyi bizzat kendileri hazýrlayýp organize ederek Regaip Kandiline özel bir etkinlik organize ettiler. Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, konu hakkýnda verdiði bilgide, "Ensar'ýn gençlerinin kendi tertemiz gönüllerinden ve samimi duygularýndan ortaya çýkan bu etkinliðin kutlu doðum haftasýnýn ana temasýnýn da samimiyet olduðu gözönüne alýndýðýnda anlam ve manasý çok büyük. Samimiyet ve gayretlerinden dolayý gençlerimizi ve onlara aðabeylik yapan ve fedakarane bir þekilde gençlerimizle alakadar olan Adem Uzun kardeþimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizin 1 Mayýs Perþembe günü saat 18.00'da Turgut Özal Konferans Salonunda gerçekleþtireceði bu etkinliðe farklý ve son derece samimi bir Regaip gecesi yaþamak isteyen herkesi bekliyoruz" dedi. Etkinlikte Kur'an-ý Kerim tilaveti, þiirler, ilahiler ve dualar yer alacak. Aþgýn açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý. "Bu geceye iþtirak ederek, gözümüzün aydýnlýðý gençlerimizi izleyelim. Ülkemiz, milletimiz ve ümmeti Muhammed'in geleceði için ümitvar olmamýz için birçok sebebimizin olduðunu kendi gözlerimizle görelim. Onlarý izlerken yaþaran gözlerimiz bu sefer mutluluktan yaþarsýn ve gençlerimizin günahsýz aðýzlarýyla yapacaklarý dualarýna hep birlikte âmin diyelim. Dualarýmýz Suriye'de, Mýsýr'da, Orta Afrika'da, Filistin'de, Doðu Türkistan'da ve daha dünyanýn birçok noktasýnda zulüm ve ýstýrap içerisinde olan kardeþlerimiz için aydýnlýk yarýnlarýn muþtusu olsun. Bu muþtu halka halka tüm dünyayý kuþatsýn. Tüm dünya huzur, barýþ ve kardeþlik yurdu haline gelsin. Bu duygu ve düþüncelerle Ensarýn gençlerinin hazýrladýðý bu etkinliðe tüm duygudaþlarýmýzý bekliyoruz."

4 4 "HEMÞERÝLERÝMÝZÝN REGAÝB KANDÝLÝNÝ EN KALBÝ DUYGULARIMLA KUTLAR, MÝLLETÝMÝZ VE TÜM ÝNSANLIK ÝÇÝN HAYIRLARA VESÝLE OLMASINI ALLAH'TAN DÝLERÝM." DR. CAHÝT BAÐCI ÇORUM MÝLLETVEKÝLÝ YILPEN PLASTÝK Sadýk Yýldýrým Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Regaib Kandilini Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz Adres: OSB 8. Cad. D:6 Çorum TEL: Tüm Ýslam aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Regaib Kandilini Kutlar Hayýrlara vesile olmasýný dileriz Yalçýn Kýlýç ÇESOB'a yine talip Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkan adayý ve Mobilyacýlar Odasý Baþkaný Yalçýn Kýlýç, esnafa baþkanlýk için deðil, onlarla iç içe olmak için tekrar aday olduðunu söyledi. "El ele, gönül gönüle" sloganýyla baþkan adaylýðýný kamuoyuna duyuran Yalçýn Kýlýç, 3 Mayýs tarihinde yapýlacak olan genel kurul öncesi yaptýðý açýklamada 5,5 yýldýr hizmet verdiði ÇESOB'ta þeffaf ve açýk yürekli bir yönetim anlayýþý sergilediklerini ifade ederek, esnafla sürekli iç içe olduðunu ve hiçbir zaman onlara tepeden bakmadýðýný kaydetti.esnaf odalarý baþkanlarýyla iç içe olmaya çalýþtýðýný altýný çizen Kýlýç, "Ýl ve ilçelerimizde faaliyet gösteren oda baþkanlarýyla hiçbir zaman iliþkimi kesmedim. Onlarýn sorunlarýný kendi odamýn sorunlarý olarak kabul edip acilen çözmek üzere yönetim kurulu arkadaþlarýmla beraber çareler aradýk. Araç gereç konusunda yardým ettiðimiz odalarýmýz da mevcuttur. Birlik Baþkanlýðý yaptýðým kurumumda mesai mefhumu gözetmeksizin çalýþýyoruz. Benim ve yönetim kurulu arkadaþlarým için gece gündüz, hafta sonu diye bir kavram yoktur. Elimizden geldiði kadar gücümüzün üzerinde çalýþtýk hiç bir zaman 'ben' demedik hep 'biz' dedik. Alýþtýk çalýþmaya ve inþallah devam edeceðiz" dedi.bugüne kadar odalara maddi ve manevi destek olmaya çalýþtýklarýný ve birçok odanýn tefriþatýný yaparak mezbelelikten kurtardýklarýný vurgulayan Kýlýç, "Hiçbir oda kendi kaderine terk edilmeyecek. Esnaf Odalarý Birliði kimsenin þahsi malý deðildir, kimsenin þahsi birliði de deðildir. Burasý esnafýmýn ve onlarýn temsilcilerinin evidir. Eðer bu göreve layýk deðilsem dönüp mesleðime devam edeceðim. Esnaflara yüksekten bakmak gibi bir lüksümüz kesinlikle yok, olamazda, yerimizi biliyoruz konumumuzu biliyoruz. Sonuç itibariyle esnafýmýzýn bize verdiði bir emaneti en iyi þekilde taþýmak zorundayýz. Bu makamlarýn ebedi makamlar olmadýðýný biliyoruz" ifadelerini kullandý. -"HESAP VEREBÝLÝR BÝR ANLAYIÞ ÝÇÝNDEYÝZ"- Tekrar aday olmasýndaki amacýn esnafa daha faydalý hizmetler sunabilmek olduðunun altýný çizen Kýlýç, "Birliði hesap verebilir bir anlayýþla yönetmeye devam edeceðiz. Oluþturacaðýmýz Ar-Ge merkezimizde projeler üreterek odalarýmýzýn aktif olarak bu projelerden yararlanmasýna katký sunacaðýz" dedi. Sosyete pazarlarýnýn kaldýrýlmasý yönünde takýndýklarý kararlý duruþlarýný büyük marketler konusunda da sürdüreceklerini vurgulayan ÇESOB Baþkan adayý Kýlýç, TBMM'de yýllardýr bekleyen Perakende Yasasý'nýn çýkmasýyla birlikte büyük marketlerin þehir dýþýna çýkacaðýna inancýnýn devam ettiðini ve böylelikle küçük esnafýn rahat bir nefes alacaðýný kaydederek, "Bu arada bizi idare edenlerinde yeni yapýlacak uygulamalar da ve desteklerde esnaf ve sanatkarlara sahip çýkmalarýný bekliyoruz. Çorum esnafýnýn en büyük sorunu marketler konusudur. Ýl ve ilçe belediyelerimizden market þubelerinin açýlmasý konusunda daha hassas olmalarýný ve esnafý korumaya yönelik uygulamalar yapmasýný bekliyoruz" þeklinde konuþtu. Esnafýn mesleki alanda geliþimi için Çorum Hitit Üniversitesi'yle iþbirliði yapacaklarýný ifade eden Yalçýn Kýlýç, "Hitit Üniversitesi ile saðlayacaðýmýz iþbirliði, esnafýmýzýn nitelikli ve kalifiye istihdam bulmasýna yardýmcý olacak mesleki alanda geliþmelerini hýzlandýracak. Bununla birlikte oluþturacaðýmýz Esnaf-Üniversite Ýþbirliði Platformu aracýlýðýyla düzenli konferanslar ve seminerler düzenlenerek esnafýmýza teorik bilgiler de vereceðiz" diye belirtti. ÇESOB'a tekrar baþkan seçilmesi halinde teknolojiyi de etkin bir þekilde kullanacaklarýný söyleyen Kýlýç, ayrýca esnafýn ve odalarýn AB hibeleri, KOS- GEB hibe ve kredileri, marka hibeleri konusunda sürekli haberdar olmalarýný saðlayacaklarýný kaydetti. Ýl ve ilçe oda baþkanlarýndan kendisine yol arkadaþlýðý yapmaya devam etmelerini isteyen Kýlýç, "Ýçerisinde bulunduðumuz Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkanlýðý seçim sürecinde odalarýmýzýn, esnaf ve sanatkarýmýzýn sorun ve sýkýntýlarýnýn bilincinde olan bir Birlik Baþkaný olarak bilgi, birikim ve tecrübemle çözüm üretebilen yönetim, denetim ve disiplin kurulu organlarýný çalýþtýrarak, kaliteli bir hizmet anlayýþýyla hizmetlerimize kaldýðýmýz yerden devam etmek istiyoruz. Benimle ayný düþünceyi paylaþan il ve ilçelerdeki oda baþkanlarý ve yönetim kurulu üyesi arkadaþlarýmý Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði'ni yönetmeye ve yol arkadaþlýðý yapmaya davet ediyorum. 3 Mayýs 2014 tarihinde yapýlacak olan Birlik Baþkanlýðý seçimlerinin baþta esnaf ve sanatkarýmýz olmak üzere odalarýmýza, birliðimize ve Çorum'umuza hayýrlar getirmesini Cenab-ý Allah'tan diliyorum" diyerek açýklamasýný tamamladý. Jandarma'dan çocuklara 175. yýl hediyesi Jandarmanýn 175. kuruluþ yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda Jandarma personeli tarafýndan çocuklara yap-boz hediye edildi. Sorumluk bölgesinde bulunan karayollarýnda, halkýn güven içerisinde yolculuk edebilmesi için 24 saat görev yapan Jandarma Trafik Timleri, çocuklara, Jandarma Teþkilatýnýn 175. Kuruluþ Yýlý dolayýsýyla hazýrlanan ve üzerinde Jandarma resimlerinin bulunduðu yap-bozlar daðýttý. Yap-boz hediyelerini alan çocuklar ise Jandarma personeline teþekkür ettiler.

5 5 Tüm Çorumlu Hemþehrilerimin ve Partililerimizin Mübarek Regaib Kandilini Kutlar Hayýrlara vesile olmasýný dileriz Ak Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan MYO'da "Yeni Nesil Creo PTC" konferansý Ýnformatik Bilgisayar Yeni Nesil Creo PTC programý Meslek Yüksek Okul'u öðrencilerine tanýtýldý. MYO Konferans Salonu'nda dün düzenlenen tanýtýma konuþmacý olarak ise Ýnformatrik MCAD Proje ve Destek Mühendisi Vahap Sönmez oldu. Konferansa Hitit Üniversitesi Meslek Vahap Sönmez Yüksekoku Otomotiv Teknoloji Programý Öðretim Görevlisi Derviþ Erol firma yetkilileri ve makine otomotiv öðrencileri katýldý. Program hakkýnda bilgi veren Proje ve Destek Mühendisi Vahap Sönmez programý tanýtýrken nasýl kullanýlmasý gerektiðini ifade etti. Programýn bir çok ünlü firma ve þirketlerin ürünleri 3D þekilde tasarladýklarýný dile getirdi. Kubilay Kaan YÜCEL "1 Mayýs hesaplaþma günü deðil, çözümlerin bulunduðu gün olmalý" KANDÝLÝNÝZ MÜBAREK OLSUN Nasip Ekmek Fabrikasý Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mahmut Alparslan 1 Mayýs Ýþçi Bayramý nedeniye basýn açýklamasý yaptý. Basýn açýklamasýna "Sevgili iþçi, memur, emekçi kardeþler tüm emekçilerin 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Gününü en içten dileklerimle kutluyoruz unutmayalým ki içinde bulunduðumuz karanlýklardan bizlere mutlu bir geleceðin kapýlarýný açacak tek anahtar, birlik, beraberlik ve kardeþliðimizdir. Bu birlik ve dayanýþma ruhu bizlere; yapýlmaz denileni yaptýracak, olmaz denileni olduracak güç vermektedir" diyerek baþlayan Mahmýt Alparslan, "1 Mayýs bir hesaplaþma günü deðil, çalýþanlarýn sorunlarýnýn gündeme taþýndýðý ve çözümlerin bulunduðu gün olmalýdýr. Ülkemizi gerginliðe sürükleyerek, memurun, iþçinin, emeklinin sorunlarýný hasýr altý etme, gündemi saptýrma amacý güdenler, çalýþanlara ve sendikacýlýða en büyük darbeyi vurmaktadýr" dedi. Çalýþanlarýn örgütlü mücadelesini zayýflatarak, küresel saldýrýlar karþýsýnda bizleri çaresiz býrakmak isteyenlerin olduðunu ifade eden Alparslan, "Ne yazýk ki bugün, çalýþanlara karþý uygulanan hukuksuzluk var. Bugün, kamu görevlilerine verdiði sözleri unutanlar, attýklarý imzaya sahip çýkamayanlar var. Yandaþlarýna yer açabilmek için bir gecede 73 bin okul yöneticisini görevden alan idareciler var. Koltuklarýný koruyabilmek için yüz binlerce kamu görevlisini oradan oraya savuran sözde siyasetçiler var. Bugün en küçük ekonomik olumsuzlukta iþten çýkarýlan, sendika üyesi olduðu için sürülen, tehdit edilen, iþ akdi feshedilen çalýþanlar var. Bugün çalýþanlarý devletin ve iþverenin omuzlarýnda yük, gereksiz bir maliyet unsuru olarak gören ve kaderine terk eden bir iktidar var. Bugün emeðinin karþýlýðýný alamayan, alýn terini akýtan ama kýymeti bilinmeyen çalýþanlar var Birlikteliðimizi kaybettikçe haklarýmýzý da kaybediyoruz. Bizler birlik oldukça, hiç bir güç çalýþanlarýn haklarýný gasp etmeye yetmeyecektir. Bizler bu mücadeleyi yalnýzca bir alanda deðil; her alanda, her platformda veriyoruz. Bu nedenle Taksim, yalnýzca bizlerin 1 Mayýs kutlamalarýný gerçekleþtirme mücadelesi þeklidir. Taksim ayný zamanda adil ve hakca bir paylaþým Bugün taksim, memuruyla, iþçisiyle, iþsiziyle, emeklisiyle, hepimizin sorunu Sorunumuz gelirin adil taksimi, haklarýn adil taksimi, hukukun adil taksimi, külfetin de nimetin de adil taksimidir. Umudumuz ve dileðimiz, gelirin de, haklarýn da, hukukun da, adaletin de, nimetin de, külfetin de adil taksim edildiði bir ülkedir. Bizim mücadelemiz, paylaþýmýn adil yapýlmasý içindir. Ne mutlu ki, bugün burada toplanan kalabalýða baktýðýmda, her þeye raðmen aydýnlýk bir gelecek görüyorum. Bugün burada toplanan kalabalýða baktýðýmda; insanýmýzýn adil bir ülke, hakça bir paylaþým, barýþ içinde bir yaþam özlemini ve bu uðurda mücadele etmekte ne denli kararlý olduðunu görüyorum. "gerçek anlamda toplu sözleþme ve grev hakký olmayan sendika, sendikalý olmayan çalýþan kalmasýn" diyen milyonlarca emekçinin iradesini görüyorum. "Babam bugün iþten atýlmasýn" diyen çocuklarýn, yaþama sevinçlerini görüyorum. Baharýn kurumuþ dallara hayat verdiði gibi bu 1 Mayýs da çalýþanýn mücadelesine yeni bir soluk, yeni bir hayat verecek inþallah. Güzel ülkemin dört bir yanýndan yayýlan coþku, kardeþliðimizin eseri; geleceðimizin teminatý. Ýnanýyorum ki bu coþku, azim ve umut, çalýþanlarýmýzýn üzerine çöken kara bulutlarý daðýtacak, güneþli, güzel günlerin habercisi" diyerek açýklamasýný tamamladý. Bahadýr YÜCEL Tüm Ýslam aleminin ve Çorumlu hemþehrilerimizin REGAÝB KANDÝLÝNÝ kutlar Yüce Allah tan hayýrlara vesile olmasýný dileriz Necmi - Murat AKDEMÝR Merkez Varinli Cad. No:2 Çorum TEel:

6 HAER TEK 6 ÝZMÝR LOKANTASI EVLERDE VE ÝÞYERÝMÝZDE DÜÐÜN - MEVLÝD TOPLANTI YEMEKLERÝ VERÝLÝR Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Müþterilerimizin Regaib Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz MRK.: 9. HÜRRÝYET SOK. NO: 1 TEL: RÝFAT BARAN, ORTAKLARI VE ÇALIÞANLARI ALO PAKET ÞUBE: CAMÝÝ KEBÝR SOK. NO:3 ÇORUM TEL: (ULU CAMÝÝ KARÞISI) Vali Baþköy'den mesai saatlerine ayar Çorum Valisi Sabri Baþköy, kentte mesai saatlerinin deðiþtirildiðini açýkladý. Vali Baþköy, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada 16 Þubat 2014 tarih ve 2014/5883 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararýna istinaden 31 Mart 2014 Pazartesi günü bütün yurtta saatlerin 1 saat ileri alýndýðýndan 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 100. maddesi uyarýnca mesai saatlerinin 1 Mayýs 2014 Perþembe gününden itibaren ila þeklinde deðiþtirildiðini kaydetti. Vali Baþköy açýklamasýnýn devamýn þu ifadeleri kullandý: "Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalýþma saatleri düzenlemek zorunda olan kamu kurum ve kuruluþlarýna ait hükümler saklýdýr. Ayrýca, 611 sayýlý Kanunun 104. maddesi ile eklenen 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunun 100. maddesinin ikinci fýkrasý gereðince, özürlüler için, özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaþým þartlarý gözönünde bulundurulmak suretiyle günlük çalýþmanýn baþlama ve bitiþ saatleri ile öðle dinlenme süreleri Valilik Makamýndan onay alýnmak suretiyle belirlenebilir." Tüm Saðlýk -Sen Genel Baþkaný hemþehrimiz Okay Erözgün, "1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü" dolayýsýyla bir mesaj yayýnladý. Tüm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün yaptýðý açýklamada, bütün dünya emekçilerinin evrensel bayramý olan "1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü"nýn Karþýyaka Belediyesi ve Ýzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin ortaklaþa verdiði Basýn Özgürlüðü Ödülü'nün bu yýlki sahibi araþtýrmacý gazeteci-yazar Soner Yalçýn oldu. 9 kiþiden oluþan jüri; "Odatv gibi özgürlükçü ve habercilikte örnek olan bir siteyi kurarak, her türlü baskýya, zulme karþý basýn ve ifade özgürlüðünü savunmasý, cezaevinden çýktýktan sonra da mücadeleci "1 Mayýs bayram havasýnda geçsin" çizgisinden asla ödün vermeyerek Türkiye'nin aydýnlanmasýna katký koymasý" dolayýsýyla 2014 Yýlý Basýn Özgürlüðü Ödülü'nün usta gazeteci Soner Yalçýn'a verilmesini kararlaþtýrdý. Soner Yalçýn'ýn ödülü 24 Temmuz Gazeteciler Günü'nde düzenlenen ülkede olaylardan uzak, huzur ve sükûnet içerisinde yaþanmasý gerektiðine dikkat çekti. Ýþçi ve emekçilerin bu güne kadar vermiþ olduklarý kutsal ve haklý mücadelenin gelecekte "Gerçek Bayramlarý" getireceðine olan inancýnýn tam olduðunu dile getiren Erözgün, alýn terini emeðiyle birleþtirip ülkenin kalkýnmasý için üretime ve hizmete katký saðlayan çalýþanlarýn "1 Mayýs"ý bayram havasý içerisinde geçirmeleri temennisinde bulundu. Ülkemizdeki en büyük sýkýntýnýn hiç kuþkusuz iþsizlik olduðunu belirten Erözgün, iþçilerin kendi çalýþma alanlarýnda ve hayat standartlarýnda karþýlaþtýklarý sýkýntýlarýn da en az iþsizlik kadar ürkütücü boyutta olduðunu söyledi. Erözgün, yýllarca standartlarý yükseltmek için mücadele eden emekçilerin 1 Mayýs'ý bayram olarak kutlamak yerine, hak ve hukuk mücadelesi vererek geçirmek zorunda kalmalarýnýn ve bunun her yýl ayný üzücü tablo ile sergilenmesinin "Ülkede hala tam bir refah sistemine ulaþýlamadýðý" düþüncesini akla getirdiðini ifade etti. Erözgün, açýklamasýný þu i fadelerle tamamladý: "Sendikal örgütlenmenin önündeki görünen ve görünmeyen engellerin kaldýrýlmasý, güvencesiz, esnek, kuralsýz istihdam modellerinden vazgeçilmesini, kamu çalýþanlarýna grev hakkýnýn verilmesini ve siyaset yasaðýnýn kaldýrýlmasýný, Emeðin sömürülmediði, çalýþanlara baskýnýn, zulmün olmadýðý bir Türkiye dileðiyle ülkemizin 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü'nü kutluyor, ülkemize ve dünyaya, barýþ getirmesini temenni ediyorum." Bahadýr YÜCEL Basýn Özgürlüðü Ödülü Soner Yalçýn'a törenle verilecek. Ýlki 2012 yýlýnda cezaevinde yatan gazeteciler adýna Nedim Þener'e verilen ödülün geçen yýlki sahibi iþsiz býrakýlan gazeteciler adýna Ayþenur Arslan olmuþtu. Ödülün bu yýlki sahibini açýklamak üzere Ýzmir Gazeteciler Cemiyeti (ÝGC) Baþkaný Atila Sertel, Karþýyaka Belediye Baþkaný Hüseyin Mutlu Akpýnar ve jüri üyelerinin katýlýmýyla ÝGC merkezinde basýn toplantýsý düzenlendi. TÜM ÝSLÂM ALEMÝNÝN VE MÜÞTERÝLERÝMÝZÝN REGAÝB KANDÝLÝNÝ KUTLAR HAYIRLARA VESÝLE OLMASINI DÝLERÝZ CEVHER PASTANESÝ Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Müþterilerimizin Mübarek Regaib Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz. Ömer-Mustafa UZUN

7 7 TÜM ÇORUMLU HEMÞEHRÝLERÝMÝZÝN VE MÜÞTERÝLERÝMÝZÝN MÜBAREK REGAÝB KANDÝLÝNÝ KUTLAR HAYIRLAR GETÝRMESÝNÝ DÝLERÝZ. WOS-CAR ÖZEL SERVÝS RAÞÝT KARAKAÞ MEKANÝK & ELEKTRÝK EMRE DURUKAN FATÝH BOYRAZ /24 K.S.S. 15. CAD. NO: 3/A ÇORUM - DALYAN MAKÝNA KARÞISI ÇESÝAD ve ÇEKVA'dan Baþkan Çaðrýcý'ya tebrik Çorumlu Eðitimci Sanayici Ýþadamlarý Dayanýþma Derneði (ÇESÝAD) ile Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý (ÇEKVA), Baðcýlar Belediye Baþkanlýðýna seçilen Lokman Çaðrýcý'yý makamýnda ziyaret etti. Gerçekleþtirilen hayýrlý olsun ziyaretine ÇESÝAD Baþkaný Ahmet Lapacý, Baþkan yardýmcýsý Muzaffer Canýdemir,ÇEKVA Genel Müdürü Erdal Karslý,ÇESÝ- AD yönetim kurulu üyesi Mustafa Özsoy, ÇEKVA eðitim sorumlusu Fatma Çifteci katýldý. Ziyaret sýrasýnda Belediye Baþkaný Çaðýrýcý'ya Çorum leblebisi hediye edildi. Baþkan Çaðýrýcý, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek,çesýad ve ÇEKVA heyetine teþekkür etti. "Hiç kimseyi ötekileþtirmeyen demokratik sosyal hukuk devletini önemsiyoruz" KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Derste öðrenip tenefüste pekiþterecekler Ýskilip Anadolu Lisesi geçen yýl hayata geçirdiði "Edebiyat Sokaðý" projesinin ardýndan bu yýlda "Bilim Sokaðý" projesiyle bir ilke imza attý. Hazýrladýðý sokak projeleri ile eðitim öðretimi sýnýflardan koridorlara taþýmayý baþaran okul yönetimi ve öðretmenler eðitimde devrim niteliði taþýyan bu uygulamalarý ile rutin eðitim anlayýþýnýn yerine yenilikçi bir eðitim anlayýþý getirmeyi de baþardý. Eðitim sadece sýnýfta deðil, okul koridorlarýnda da verilebilir düþüncesi ile yola çýkan Ýskilip Anadolu Lisesi, Bilim Sokaðý ile öðrencilerin araþtýrma yapmaya yönlenmelerini de hedefliyor. Öðrencilerin yaþayarak öðrenmelerini amaçlayan okul yönetimi, bilimin eðlenceli yüzünü göstermeye çalýþýyor. Teneffüslerini eðitim sokaklarýnda geçiren öðrenciler, derste öðrendikleri bilgileri de bu sokakta pekiþtirme ve pratiðe dönüþtürme þansý bulacak. Öðrencilerin ilgisini Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerine çekmek ve meraklandýrmak için eðitimi görsel þölene çevirmek istediklerini söyleyen Okul Müdürü Tuðcan Demirel, bu deðiþimle soru soran, merak eden, araþtýrma ve gözlem yapan, kendisini iyi ifade eden öðrenciler yetiþtirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Düzenlenen proðramla tanýtýlan "Bilim Sokaðý" projesinin açýlýþýný Kaymakam Þuayib Gürsoy, Belediye Baþkaný Recep Çatma, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa Selvi ve Okul Müdürü Tuðcan Demirel gerçekleþtirdi. Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, düzenlediði basýn toplantýsýnda, "Birlik ve beraberliðimizi, farklýlýklarýmýzý ortak zenginliðimiz kabul ederek özgür birey ve eþit vatandaþlýk temelinde daha da kuvvetlendireceðiz" dedi. Türkiye'nin en büyük sivil toplum hareketi Memur Sen ailesi olarak, 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Bayramý'ný, kardeþliðin pekiþmesi, çözüm sürecinin milletin iradesi doðrultusunda sonuçlanmasý ve kadim medeniyetin yeniden inþasý için "Emek, Dayanýþma, Kardeþlik ve Medeniyet Buluþmasý" temasýyla Diyarbakýr'da kutlamanýn mutluluðunu yaþadýklarýný kaydeden Ahmet Saatçi, "Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn, anlayýþýyla, temel hak ve özgürlükleri, hukukun üstünlüðünü, katýlýmcý demokrasiyi ve insan onurunu esas alan, emeði deðerli kýlan, hiç kimseyi ötekileþtirmeyen demokratik sosyal hukuk devletini önemsiyoruz. Birlik ve beraberliðimizi; farklýlýklarýmýzý ortak zenginliðimiz kabul ederek özgür birey ve eþit vatandaþlýk temelinde daha da kuvvetlendireceðiz. Suriye'de, Mýsýr'da, Arakan'da, Filistin'de, Gazze'de, Doðu Türkistan'da, Orta Afrika'da yaþanan zulümler bitene, zalim yönetimler devrilinceye kadar "mazlumlar için direniþ, insanlýk için diriliþ" mücadelemizi sürdüreceðiz. Saygýn iþ, örgütlenme hakký ve kýdem tazminatý konusundaki talepler karþýlanarak modern kölelik olan taþeron iþçiliðe son verilmesini talep ediyoruz. Ýþ güvencesiz, esnek ve kuralsýz çalýþma uygulamalarýnýn çalýþma hayatýný kuþatmasýna izin vermeyeceðimizi bir kez daha ifade ediyor, herkesi, "saygýn iþ" ilke ve uygulamalarýný hakim kýlmak noktasýnda kararlý olmaya davet ediyoruz. Sendikal mücadelemizi; emeðin, alýnterinin, ekmeðin daha deðerli olduðu Türkiye vizyonuyla yürütüyoruz. Ekmeðin hakça bölüþülmesini, emeðin hakkýnýn verilmesini, kamu görevlilerine yönelik yasaklarýn sona ermesini sendikal misyonumuz olarak görüyoruz. Bunun için; Ekonomideki büyümenin istihdama yansýmasýný ve iþsizliðin önlenmesini istiyoruz. Asgari ücretin insan onuruna yaraþýr bir düzeye çýkarýlmasýný istiyoruz. Kamu görevlilerine refah artýþýndan pay verilmesini talep ediyoruz. Disiplin cezalarý affedilsin diyoruz. 2005'den sonra göreve baþlayanlara, bir derece verilsin istiyoruz. Öðretim elemanlarýnýn ücretlerinin iyileþtirilmesine mahsus akademik zammýn yapýlmasýný istiyoruz. 4/C'li personelin kadroya geçirilmesini vazgeçilmez talebimiz olarak görüyoruz. Üniversite mezunu kamu iþçilerinin memur kadrolarýna geçirilmesini istiyoruz. Emekli ikramiyesinin hesaplanmasýndaki 30 yýllýk süre sýnýrlamasýnýn kaldýrýlmasýný talep ediyoruz. Ek ödemelerin tamamý emekli maaþýna yansýtýlmalý diyoruz. Bütün kamu görevlilerinin ek göstergeden yararlanmasýný ve ek göstergelerin artýrýlmasýný talep ediyoruz. Fazla çalýþma ücreti ödenmesini ve fazla çalýþma ücretinin artýrýlmasýný istiyoruz. Kamu görevlilerinin grev ve siyaset hakkýna sahip olmasýný istiyoruz. Bütün çalýþanlarýn sendikal örgütlenme hakkýna sahip olmasýný istiyoruz. Darbelerin, muhtýralarýn, ara rejim dönemlerinin mevzuattaki kalýntýlarýnýn ve toplumsal hayattaki bütün izlerinin silinmesini istiyoruz. Milletimizin, 17 Aralýk küresel operasyonunda olduðu gibi vesayetin her türlüsünü tasfiye etmek konusundaki kararlýlýðýný destekliyoruz. Özgürlükçü, katýlýmcý, sivil, demokratik, insan onuruna dayanan ve demokratik sosyal hukuk devletini var edecek Yeni Anayasa'nýn, milletimizin vazgeçilmez talebi olduðunu bir kez daha hatýrlatýyoruz. Büyük Memur Sen ailesi olarak, Büyük ve Yeni Türkiye hedefinde milletimizle birlikte yol almaktan, dünyada zulmün bitmesi adýna mazluma destek olmaktan, zalime ve zulme karþý çýkmaktan, sömürü düzenine direnmekten vazgeçmeyeceðimizin bilinmesini istiyoruz. Emperyalizm, kapitalizm ve siyonizmin dünyayý hapsetmek istediði kan, zulüm ve sömürü düzeninin "önce insan" ve "mutlaka insan onuru" diyenlerin elbirliðiyle yýkýlacaðýna inanýyoruz" þeklinde kaydetti. Yasin YÜCEL KANDÝLÝNÝZ MÜBAREK OLSUN ÝKÝNCÝ BAHAR Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek REGAÝB KANDÝLÝNÝ Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz Kulaksýz Sk. No: 11/A Tel:

8 Amcanýn Aðlama Sebebi Cami cami gezip cemaate vaaz veren hoca bir camiye girer. Bakar ki iki yaþlý amcadan baþka cemaat yok. Kendine kendine Ben yine de konuþmamý yapayým! diyerek kürsüye çýkar. Hoca konuþmaya baþlayýnca yaþlý amcalardan biri uyur. Diðeri de aðlamaya baþlar. Hoca anlattýkça o aðlar, o aðladýkça Kelime Avý hoca coþar. Konuþma bitince hoca kürsüden iner. Sürekli aðlayan amcayla vedalaþýrken: Ya amca sen niye bu kadar aðladýn ki? diye sorar. Yaþlý amca: Ah evladým ah! Sen kürsüde o kadar coþarak anlatýyordun ki, keþke þu kulaklarým duysa da ne dediðini anlasam diye aðlýyordum! demiþ. Günün Sudoku Bulmacasý YAÞAM Kaçýrýlmaya karþý çocuklarý Uyarma yöntemleri Uzman psikolog Ahmet Kurt, son günlerde çocuk kaçýrma olaylarýnda artýþ yaþandýðýný belirterek, ailelerin, çocuklarýna; kaçýrýlmaya karþý net, kýsa ve emir kipi cümlelerle sürekli telkinde bulunmasý gerektiðini söyledi.son yýllarda çocuk kaçýrmanýn endiþe verici boyutlara ulaþtýðýný vurgulayan Kurt, ailelerin çok dikkatli olmasý gerektiðini belirtti. Anne babanýn okulda, sokakta, her zaman ve her yerde çocuðun yanýnda bulunmasýnýn mümkün olmadýðýný dile getiren Kurt, sýk yapýlan telkinlerin bu sebeple önemli olduðunun altýný çizdi. Kurt, çocuklara evden çýkarken, okula giderken sýk sýk aþaðýdaki uyarýlarda bulunulmasý gerektiðine dikkat çekti: * Yabancýlarla konuþma. * Tanýmadýðýn biri sana yaklaþmaya çalýþýyorsa oradan hemen uzaklaþ. * Tanýmadýðýn hiç kimsenin bir yere gitme teklifini kabul etme. * Biri sana ýsrarla yaklaþmaya, konuþmaya, dokunmaya çalýþýyorsa 'imdat' diye baðýr. * Kimseden bir þey alýp yeme. * Kimsenin olmadýðý yerlerde dolaþma. * Seni annene babana götüreceðiz, þurada bekliyorlar sözünde kesinlikle inanma. "RAHAT ÝLETÝÞÝM KURAN ÇOCUKLAR DAHA KOLAY KAÇIRILIYOR" Sosyal yönü güçlü, çok rahat iletiþim kurabilen, insanlarla kýsa sürede arkadaþ olmayý beceren çocuklarýn daha kolay kaçýrýldýðýný dile getiren Kurt, bunun nedenini ise þöyle açýkladý: "Sosyal yönü güçlü çocuk çok rahat bir þekilde tanýdýðý ya da tanýmadýðý kiþilerle sokak, okul, park gibi yerlerde çekinmeden iletiþim kurabiliyor. Dýþarýdan gören insanlar çocuðu bir yakýnýyla konuþuyor gibi algýlýyor, þüphelenmiyor. Çocuk istismarcýlarý gözüne kestirdikleri çocuklarý belli bir süre izliyor, sonra yanýna gidip laf atarak yaklaþýyor. Rahat bir þekilde, çekinmeden karþýlýk veren çocuklar daha kolay kaçýrýlýyor. Bu sebeple sürekli yapýlan telkin önemli. Yabancýyla konuþurken tedirgin olan, aðlayan, baðýran, mýzmýzlanan çocuk tipi ise genelde tercih edilmiyor." "SORUNLU AKRABALARINIZLA MESAFELÝ OLUN" Psikolog Kurt, çocuklara bazen akrabalardan da kötülük gelebildiðini, bu sebeple sorunlu, suça bulaþmýþ, genel ahlak kurallarýna uymayan, örf ve adetleri hiçe sayan, psikolojisi bozuk akrabalarla mesafeli durulmasýnda fayda olduðunu vurguladý. Anne-baba ve çocuk arasýnda sevgi ve güven baðýnýn çok önemli olduðunu anlatan Kurt, ailenin çocuða bu sevgi ve güveni vermesi, onun her zaman arkasýnda olduðunu hissettirmesi gerektiðini söyledi. Kurt, "Çocuk 'Þunu söylersem annem babam bana kýzar, ceza verir' diye korkmamasý gerekiyor. Çocuk her türlü sorununu ailesiyle çekinmeden paylaþabilmeli. Bu sebeple çocuklara sevgiyle yaklaþmalý. Sevgiyle yaklaþýlan çocuklarda çekinmeden gelip anne ve babasýna her þeyi anlatabilir. Bu durum belki çocuk için birçok tehlikenin erken fark edilmesini saðlayacaktýr." diye konuþtu. (CÝHAN) Baharda yorgunsanýz Yaþam tarzýnýzý deðiþtirin! Dizi 20:00 20:00 8 Ýstanbul a annesini bulmaya gelen Türkan ý ise Paþa Dede den aldýðý izinle annesini aramaya devam eder. Ancak sokak serserilerinin saldýrýsýna uðrar. Onu Melih kurtarýr, delikanlý, bunun Türkan ile yeni bir baþlangýç yapmak için iyi bir fýrsat olduðunu düþünür. Annesini aramaktan yine eli boþ dönen Türkan, evde Paþa Dede yi bulamaz ve kapýda kalýr. Türkan ýn soðukta beklemesine gönlü razý olmayan Fikret ona bir teklifte bulunur.oyuncular : Tarýk Pabuççuoðlu, Kerem Atabeyoðlu, Derya Alabora, Sema Keçik, Ýsmail Filiz, Can Nergis, Leyla Feray Yönetmen : Hamdi Alkan Dizi Paþa Gönlüðm Güldür Güldür Sevgiliye araba kullanmayý öðretmek ne kadar zor olabilir. Sevgilisi Burcu'ya araba kullanmayý öðreten Ýbrahim'in baþýna neler gelecek? Trafiðe takýlan Burcu ve Ýbrahim'in karþýsýna trafik magandalarý Ýsmail, Mustafa ve Bahadýr, çýkýnca neler yaþanýr? Küçük esnaf Bilal ve oðlu Bahadýr'ýn baþý yine belada... Bahadýr'ýn aþýk olduðu Burcu'nun annesi okula þikayete gelirse neler olur? Burcu'nun babasý Ümit Besen olabilir mi? Cimrilik karý-koca iliþkisini nasýl etkiler? Kocasý Þevket'in cimriliðinden býkan Yeter, evine geri dönecek mi? Þevket ve Yeter'in çocuklarý anne-babalarýný barýþtýrabilecek mi? Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Beslenme ve Diyet Uzmaný Sanem Apa, bahar aylarý doða ve metabolizmanýn uyanýþý kimileri için enerji kaynaðý olurken kimileri için ciddi bir yorgunluk sebebi olabileceðini söyledi. Apa, "Son günlerde sürekli uykulu, yorgun ve halsizseniz beslenme ve yaþam tarzýnýzda yapacaðýnýz deðiþikliklerle enerjinizi geri kazanabilirsiniz." dedi. Liv Hospital Beslenme ve Diyet Uzmaný Sanem Apa, bahar yorgunluðuna karþý yapýlabilecekler hakkýnd bilgiler verdi. Bahar yorgunluðuna karþý beslenmenin önemine deðinen Apa, "Bahar yorgunluðu ile baþa çýkmanýn en önemli yolu iyi ve dengeli beslenmeden geçiyor. Bol bol su içmek, sebze ve meyve tüketimini artýrmak, akþam öðünlerinde az yaðlý, hafif beslenmek, kahve, çay, kola, kakao gibi kafeinli içeceklerden uzak durmak enerjinizi yerine getirecek." diye konuþtu. Az ama sýk yiyin diyen Beslenme ve Diyet Uzmaný Sanem Apa þunlarý sýraladý: "Beyin performansý için en önemli öðün olan kahvaltýyý kesinlikle atlamayýn. Az az, sýk sýk yemek yemeði tercih edin. Sigara tüketiyorsanýz C vitamini alýmýnýzý içmeyen birine göre 2 kat daha fazla olacak þekilde ayarlayýn. Beyaz rafine edilmiþ besinler yerine tam buðday, çavdar, kepek gibi rafine edilmemiþ tahýllarý tercih edebilirsiniz. Öðünlerinizin protein, karbonhidrat ve sebze açýsýndan dengeli olmasýna özen gösterin." Yorgunluða karþý hayat tarzýnýzda deðiþiklik yapýn diyen Sanem Apa, "Akþam yatmadan önce ve sabah kalkýnca odanýzý mutlaka havalandýrýn. Oksijen sizi daha enerjik kýlabilir. Günde 7-8 saat uyumanýn önemini unutmayýn. Haftada 3 gün açýk havada yapacaðýnýz tempolu yürüyüþ hem kilo kontrolünü saðlar hem de yorgunluða karþý korur. Ailenizle zaman geçirmek ve dostlarla sohbet rahatlatýcý etki gösterecektir. Sabahlarý ýlýk bir duþ almak dinçleþtirici bir etki yapar." dedi. Beslenmenin önemli olduðunu söyleyen Apa, "Günde litre su tüketmelisiniz. Bahar yorgunluðundan korunmak için baðýþýklýk sisteminizi güçlendirecek besinlere beslenmenizde özellikle yer verin. Baðýþýklýk sisteminizi güçlendirebilecek besinlerin baþýnda prebiyotik yoðurtlarý sayabiliriz. Bitkisel çaylarý rahatlatýcý etkilerinden de yararlanmak için tercih edebilirsiniz." ifadelerini kullandý. (CÝHAN) Dizi 20:00 Kurtlar Vadisi Pusu Kurtlar Vadisi Pusu'da bu hafta: Þamil, Diþçi'nin kontrolünden çýkmaya çalýþýrken geçmiþiyle ilgili hayati bir gerçek ortaya çýkar. Diþçi, Þamil'den sonra kimi ele geçirecektir? Mete, Arif ve Abdülhey'i aldýktan sonra KGT'den ne isteyecek? Mete kimlerle iþbirliðine gidecek? Kara ve Siyah, Sancak ekibine baskýn düzenler. Kara iþkencelerden sað çýkabilecek mi? Bu baskýnýn kaynaðý Tapýnakçýlar mý? Diþçi, Raskoln'e ihanet mi edecek? Baltazar ve Pusat, Polpo'dan intikam alacak mý? Raskoln kimin tarafýný seçecek? Safiye, abisi Polat Alemdar'ýn yaþadýðýný öðrenmiþtir. Katy Perry Katheryn Elizabeth "Katy" Hudson (d. 25 Ekim 1984), sahne adýyla Katy Perry, ABD'li þarkýcý, söz yazarý ve oyuncu. Gospel müziði ile büyüdü, babasýnýn papaz olarak görev yaptýðý kilisenin korosunda sekiz yýl görev aldý yýlýnda müzik listelerinde herhangi bir baþarý elde edemeyen ilk albümü Katy Hudson'ý piyasaya sürdü, müzikal kariyerinin ilk altý yýlýnda Katy Hudson adýyla sahneye çýktý. Ýlerleyen yýllarda yeni bir stüdyo albümü kaydetti fakat yayýnlamaktan vazgeçti. 2007'de Capitol Records ile anlaþma imzaladýktan sonra Katy Perry sahne adýný kullanmaya baþladý.perry, 2008'de yayýnladýðý ikinci stüdyo albümü One of the Boys ile tanýndý ve albümdeki "I Kissed A Girl", "Hot n Cold" ve "Waking Up in Vegas" þarkýlarý Billboard Hot 100 listesinde ilk ona girmeyi baþardý. 2009'da, albümünü tanýtmak amacýyla Hello Katy Tour adýný verdiði ilk dünya turnesine çýktý. Bir sonraki yýl üçüncü stüdyo albümü Teenage Dream'i piyasaya sürdü. Albümdeki "California Gurls", "Teenage Dream", "Firework", "E.T." ve "Last Friday Night (T.G.I.F.)" þarkýlarý Hot 100 listesinin bir numarasýna yükseldi. Böylece Perry, ayný albümden beþ tane bir numaralý þarký çýkaran ilk kadýn sanatçý oldu. Albümünü tanýtmak amacýyla California Dreams Tour adýný verdiði ikinci dünya turnesini gerçekleþtirdi. Mart 2012'de, üçüncü stüdyo albümünü yeniden düzenleyerek Teenage Dream: The Complete Confection adýyla tekrar piyasaya sürdü. Yeniden düzenlenen albümün ilk single çalýþmasý "Part of Me", ikinci single çalýþmasý "Wide Awake" olarak yayýnlandý.perry, Billboard Hot 100 listesinin ilk onu içerisinde aralýksýz elli iki hafta kalabilen tek þarkýcýdýr.[1] 2012 itibariyle, sekiz Grammy Ödülü'ne adaylýðý bulunmaktadýr. MTV'nin 2011'de "Yýlýn Sanatçýsý" olarak seçtiði isimdir.[2] ABD'de 37.6 milyon, dünya genelinde 74.6 milyon dijital þarký satýþý; dünya genelinde 11 milyon albüm satýþý bulunmaktadýr. AHTAPOT SALATASI Malzemeler 500 gr ahtapot 3 diþ sarmýsak 1 kahve fincaný beyaz þarap 1/2 kahve fincaný zeytinyaðý 1 limonun suyu 1 demet maydanoz 5 adet taze soðan 10 adet siyah zeytin Tuz, karabiber Kiraz domates Yemeðin Tarifi Ahtapotu temizlenmiþ ya da dondurulmuþ olarak alýn. Ahtapotu 1 diþ sarýmsak ve 4 sap maydanozla birlikte bir tencereye koyun. Üzerini kaplayacak kadar su ilave edin. Ahtapot iyice yumuþayýncaya kadar haþlayýn.haþlanmýþ ahtapotu küçük doðrayýn. Salata kasesine koyup, üzerine beyaz þarap gezdirin. Sosunu hazýrlamak için, zeytinyaðý, limon suyu, ezilmiþ 2 diþ sarýmsak, tuz ve karabiberi karýþtýrýn. Ahtapot salatasýnýn üzerine ince kýyýlmýþ taze soðan ve maydanoz serpip, ince kesilmiþ limon kabuðu, zeytin ve ikiye bölünmüþ kiraz domateslerle süsleyin. Hazýrladýðýnýz sosu salatanýn üzerine gezdirip, servis yapýn. Aklýn yoksa yandýn, ya kalbin yoksa o zaman Sen zaten yoksun ki. (Hz. Mevlana) 04:30 Yahþi Cazibe Hatýrla Sevgili Haberleri Müge Anlý Ýle Tatlý Sert Kýzlar Ve Annleri Alemin Kralý Zahide Ýle Yetiþ Hayata Atv Ana Haber Kurtlar Vadisi Pusu 23:15 Nihat Hatipoðlu ile Kandil Özel Kanal 7 de Sabah Zeynep Dr. Feridun Kunak Yeni Bana Kalasýn Uður Arslan la Umut Var Öfke 18:00 Kanal 7 Ana Haber 18:45 Hayat Dediðin 20:40 Regaip Kandili Özel 22:10 Haber Saati 23:00 Ömer Döngeloðlý ile Önden Gidenler Kart Horoz Cennet Mahallesi Show Dünyasý Her Þey Dahil Gülben Adýný Feriha Koydum Misafir Ol Bana Pepee 18:30 Ana Haber 19:15 Büyük Risk 20:00 Güldür Güldür Sevdaluk Geniþ Aile Doktorum Mutfaðým Gün Arasý Kaynana Gelin Seda'ya Gelin Evim Þahane Arka Sokaklar Yerli Dizi Koca Kafalar Ana Haber Bülteni Paþa Gönlüm Yerli Dizi Sarayýn Doktoru Sabah Haber Kapýlar TRT 1 Stüdyosu: Saðlýk Sýhat Ýyi Þeyler Ýyi Fikir Haber Aileler Yarýþýyor Seksenler Ana Haber Bülteni 19:45 Regaib Kandili Özel 23:45 Büyük Yolculuk Belgesel Merhaba Yenigün Tv Filmi Saðlýcakla Tv Filmi Tv Filmi Yeþil Elma Tv Filmi Ana Haber Bülteni Ýki Dünya Arasýnda 19:45 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Þefkat Tepe 23:00 Jurassic Park 3

9 9 HOCAM OTOGAZ SIRALI LPG SÝSTEMLERÝ ÝBRAHÝM ÇALIÞKAN Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizinve Müþterilerimizin Regaib Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz AÞAÐI SANAYÝ KIÞLA KARÞISI NO:3 ÇORUM TEL: CEP: Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Regaib Kandilini Kutlar Hayýrlara Vesile Olmasýný Dileriz Kerman Mobilya ÝSTÝKBAL ve DECO BAYÝ KÜLTÜR SÝTESÝ YANI Tel: "Kaza yerinde ilk beþ dakikada yapýlacak ilkyardým önemli" Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, acil durum ve güvenlik personellerine ilk yardým eðitimleri verdiklerini bildirdi. Ýsmail Yücel þimdiye kadar 93 personele Sertifikalý Temel Ýlkyardým Eðitimi verdiklerini ifade ederek, bundan sonrada eðitimlerin devam edeceðini kaydetti. Yücel yaptýðý açýklamada ilk yardýmýn öneminden de bahsetti. Ýlk yardýmýn, herhangi bir kaza ya da yaþamý tehlikeye düþüren bir durumda, saðlýk görevlilerinin yardýmý saðlanýncaya kadar, hayatýn kurtarýlmasý ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacýyla olay yerinde, týbbi araç gereç aranmaksýzýn mevcut araç ve gereçlerle yapýlan ilaçsýz uygulamalar olduðunu kaydeden Yücel, "Ýlkyardým bu konuda eðitim almýþ herkesin olayýn olduðu yerde bulabildiði malzemeleri kullanarak yaptýðý hayat kurtarýcý müdahaledir. Kaza yerinde ilk beþ dakika içerisinde uygulanacak etkili bir ilkyardým ile ölümleri önlemek mümkündür. Kaza ölümlerinin %10'u ilk beþ dakika içinde, %54'ü ise ilk yarým saat içinde meydana gelmektedir. Kaza yerinde ilk beþ dakika içerisinde uygulanacak etkili bir ilkyardým ile ölümlerin yaklaþýk yarýsýný önleme þansý vardýr" dedi. Ýlk yardýmýn amaçlarý hakkýnda da bilgi veren Yücel, "Hayati tehlikenin ortadan kaldýrýlmasý, yaþamsal fonksiyonlarýn sürdürülmesinin saðlanmasý, hasta/yaralýnýn durumunun kötüleþmesinin önlenmesi, iyileþmenin kolaylaþtýrýlmasý, olay/kaza mümkün olduðu kadar hýzlý bir þekilde telefon veya diðer kiþiler aracýlýðý ile gerekli yardým kuruluþlarýna bildirilmelidir. Türkiye'de ilkyardým gerektiren her durumda telefon iletiþimleri,112 acil telefon numarasý üzerinden gerçekleþtirilir. 112'nin aranmasý sýrasýnda nelere dikkat edilmelidir. Sakin olunmalý ya da sakin olan bir kiþinin aranmasý saðlanmalýdýr. 112 Komuta Kontrol Merkezi (KKM) tarafýndan sorulan sorulara net bir þekilde cevap verilmelidir. Kesin yer ve adres bilgileri verilirken, olayýn olduðu yere yakýn bir caddenin ya da çok bilinen biryerin adý verilmelidir. Hasta /yaralý sayýsý ve durumu bildirilmelidir. 112 hattýnda bilgi alan kiþi tüm bilgileri aldýðýný söyleyinceye kadar telefon kapatýlmamalýdýr" ifadelerini kullandý. Ýl Saðlýk Müdürlüðü olarak Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda çalýþan personelin temel saðlýk bilgilerinin artýrýlmasý, ilk yardým bilgi ve becerisinin öðretilmesi ile kazalara baðlý ölüm riskinin azalmasýna yönelik olarak Saðlýk Bakanlýðý personeli ile asayiþ ve kurtarma görevleri yapan Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü, itfaiye, emniyet ve jandarma personeline "Sertifikalý Temel Ýlkyardým Eðitimleri" verildiðini ifade eden Yücel, bugüne kadar 93 personele Sertifikalý Temel Ýlkyardým Eðitimi verildiðini ve eðitimlere düzenli olarak devam edildiðini açýkladý. Uður ÇINAR Ýsmail Yücel Çorum MÜSÝAD'dan kandil mesajý Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝ- AD) Çorum Þubesi, Regaib Kandili mesajý yayýnlandý. MÜSÝAD Çorum Þubesi'nden yapýlan açýklamada, 11 ayýn sultaný Ramazan ayýnýn da müjdecisi olan 3 aylara eriþmenin mutluluðu ve sevincinin yaþandýðý, bu aylarda ayrý bir huzur ve maneviyat iklimi içinde kâinatýn, ayrý bir soluk alacaðýnýn belirtildiði açýklamada þu ifadelere yer verildi: " Günümüz dünyasýnda birçok mukaddes deðerlerin ayaklar altýna alýnarak, her bir coðrafyanýn kan ve kaosa gömüldüðünü gözlemlemekteyiz. Bu nedenle vicdan muhasebesi yapabilen, manevi huzur ve ahiret saadeti arzusuyla hareket eden bireylerin sorumluluðunun daha fazla olduðu kanaatindeyiz. Bizlere düþen, bu bilinç ve düþünce ile hayatýn ve ahiretin anahtarý olarak gördüðümüz imaný tüm kâinatýn huzura, barýþa, kardeþliðe ve esenliðe kavuþmasý için büyük bir baðlýlýkla kullanmaktýr. Regaip kandilinin, ülkemiz ve tüm Ýslam Alemi için hayýr ve bereket getirmesini temenni ederiz." ÖKSÜZOÐLU Orman Ürünleri Erdal Öksüz Tahta, Taban-Parke Laminant Parke, Pergule, Ahþap Merdiven Adres: Ulukavak Çiftlik Cad. No: 4/C ÇORUM Tel : Gsm: Tüm islam Aleminin Regaib Kandilini kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dileriz. ÖKSÜZOÐLU Ýnþaat Taahhüt Hüseyin Öksüz Adres: Ulukavak Çiftlik Cad. No: 4/A Çorum Tel : Faks: Gsm:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz.

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz. Kutlu Olsun 5 www..com www.yerelgrup.com www.yerelajans.net ÖDEMİŞ TİCARET ODASI ı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve www.odemisto.org.tr Üçeylül Mah. Gençlik Cad. No:2 Ödemiş İZMİR 35760

Detaylı

Otobüs devrildi: 1 ölü

Otobüs devrildi: 1 ölü Tufan Köse Uslu ve Köse'nin TBMM TEK GAZETESÝ nöbet tarihleri belli oldu Salim Uslu Türkiye Büyük Millet Meclisi RTÜK üyelerinin seçilmesiyle birlikte kabul edilen öneriye göre Genel Kurul 1 Ekim Perþembe

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ NISAN 2015

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ NISAN 2015 KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ NISAN 2015 1-7 NISAN DÜNYA KANSER GÜNÜ 1 NISAN DÜNYA MIZAH GÜNÜ 4-10 POLIS GÜNÜ VE HAFTASı Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Türk Polis Teşkilatının

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 14.05.2014 Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Çalışma ve İş Kurumu Ordu İl Müdürlüğü işbirliğinde alternatif iş fırsatları yaratmak, öğrenciler ile

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

18 Haziran - 19 Temmuz Atatürk Bulvarı Üzeri Ramazan Etkinlik Alanı

18 Haziran - 19 Temmuz Atatürk Bulvarı Üzeri Ramazan Etkinlik Alanı Kur an-ı Kerim Tilaveti Söyleşi Şiir Ezgi Konser Sohbet Tiyatro Gösterimi Çocuk Gösterileri Cahit ALTUNAY Belediye Başkanı 18 Haziran - 19 Temmuz Atatürk Bulvarı Üzeri Etkinlik Alanı MANEVİ İKLİMİ DOYASIYA

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

"Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz"

Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA Ahmet Hamoðlu Kýz Kulesi'nin kullaným hakkýný satýyor 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz" "Müslüman

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR 2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR Elazığ İl Müftülüğü Aile İrşat ve Dinî Rehberlik Bürosu görevlilerinden İl

Detaylı

Müftülüðümüzden Haberler

Müftülüðümüzden Haberler Müftülüðümüzden Haberler Onaylayan Media Station Web Center Thursday, 19 April 2012 Son Güncelleme Tuesday, 24 May 2016...MÜFTÜLÜÐÜMÜZDEN HABERLER...* Alo 190 Personeli Eðitildi * Dünya Kadýnlar Günü Kutlandý

Detaylı

"Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir" Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý

Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý Genç mucitler projelerini Bilim ve Teknoloji Günleri'nde tanýttý Hitit Üniversitesinin ev sahipliðinde Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) Fuar Merkezi'nde Orta Karadeniz Üniversiteleri Platformu'na (OKÜP)

Detaylı

2. ROBOT YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA BESYO SPOR SALONUNDA YAPILDI

2. ROBOT YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA BESYO SPOR SALONUNDA YAPILDI 2. ROBOT YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA BESYO SPOR SALONUNDA YAPILDI Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun organize ettiği, bu yıl Çizgi İzleyen Robot ve Sumo Robot olmak üzere

Detaylı

http://www.haber18.com

http://www.haber18.com http://www.haber18.com Haberin Ayrıntıları: 5 Haziran Dünya Çevre Günü Karatekin Parkı nda Çankırı Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla kutlandı. Programa Valimiz Vahdettin

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI KONULAR 01.04.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık

Detaylı

ORDU İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI 2. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) ÜÇ AYLIK VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

ORDU İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI 2. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) ÜÇ AYLIK VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI 1 M.Süleyman KAYIŞ VAİZ AKYAZI MH. C. Ö.ÖNCE TEVBE VE İSTİĞFAR Raşit DEMİR VAİZ KARŞIYAKA MH. MERKEZ C. Ö.ÖNCE TEVBE VE İSTİĞFAR Mustafa FIRAT VAİZ AZİZİYE (YALI) C. Ö.ÖNCE TEVBE VE İSTİĞFAR ZEYNEP TEKİN

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI D 1.4.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık ve Önemi 1.4.2014 Salı 14:00

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Rize de Kutlu Doğum Haftası Kutlama etkinlikleri başladı. Bugün Rize Lunaparkı tüm çocuklara ücretsiz hizmet verecek...

Rize de Kutlu Doğum Haftası Kutlama etkinlikleri başladı. Bugün Rize Lunaparkı tüm çocuklara ücretsiz hizmet verecek... 14 Nisan 2013 Pazar 11:57 Haydi Çocuklar Lunaparka... Bugün Lunapark Ücretsiz Rize de Kutlu Doğum Haftası Kutlama etkinlikleri başladı. Bugün Rize Lunaparkı tüm çocuklara ücretsiz hizmet verecek... 14-20

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Þehir Hastanesi. temeli atýldý Çorum'a AMATEM açýlacak. Gýda Paketi ve saat daðýtarak oy peþinde koþuyorlar

Þehir Hastanesi. temeli atýldý Çorum'a AMATEM açýlacak. Gýda Paketi ve saat daðýtarak oy peþinde koþuyorlar Malatya'ya Çorumlu müftü Ýstanbul Kartal Ýlçe Müftüsü Ümit Çimen, Malatya'ya Ýl Müftüsü olarak atandý. SAYFA 4 TE Ümit Çimen www.yildizhaber.com 40 KURUÞ SP Çorum Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk: Baþkan

Detaylı

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI AY S.N ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAPACAĞI YER TARİHİ GÜNÜ VAKTİ Ana Konu Alt Konu Vaaz Konusu 1 H.Basri DÜZDAŞ Müezzin-Kayyım

Detaylı

için büyük gayret gösteriyoruz"

için büyük gayret gösteriyoruz Belediye 10 Ocak'ta geleneði bozmadý Çorum Belediyesi her yýl "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nde" geleneksel hale getirdiði programda gazetecileri biraraya getirdi. Anitta Otelde düzenlenen programa

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

1.GÜN 2.GÜN 3.GÜN 3.GÜN. Mehmet AVCI İmam Hatip Müftülük Sitesi Camii Seyit BADIR Eğitim Görevlisi Taşçıoğlu Camii

1.GÜN 2.GÜN 3.GÜN 3.GÜN. Mehmet AVCI İmam Hatip Müftülük Sitesi Camii Seyit BADIR Eğitim Görevlisi Taşçıoğlu Camii Yakup TURHAN Vaiz Yeni Orta Camii Abdulvahit AVCI Baş İmam Eski Orta Camii Mustafa ÇAKIR Vaiz Sahil Camii Ramazan GÜNDÜZ Kursiyer Şeyh Camii Hakan USTA Kursiyer Müftü Mah. Camii Abdulhalim ÇEVİK Kursiyer

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Dutludere Sulama Projesinde aksama yok

Dutludere Sulama Projesinde aksama yok AKP de dün temayül devredeydi Yakup Alar 25 Ocak tarihinde Yapýlacak olan il kongresi Rumi Bekiroðlu Fatih Yaðlý adýna Genel merkez aðýrlýklý Ýl Baþkan adayý belirleme süreci devam ediyor. Dün, Çorum Koordinatör

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı