Ýthalatýmýzda ihracatýmýzda yükseliyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýthalatýmýzda ihracatýmýzda yükseliyor"

Transkript

1 Çorum'da ölüm hýzý binde 7,2 Türkiye'de ölüm sayýsý 2012 yýlýnda 376 bin iken bu sayý 2013 yýlýnda 372 bin 094 oldu. Ölenlerin %55'ini erkekler, %45'ini kadýnlar oluþturdu. Kaba ölüm hýzý ise binde 4,9 oldu. Kaba ölüm hýzý, bin kiþi baþýna düþen ölüm sayýsýný ifade ediyor. SAYFA 14 TE TEK GAZETESÝ ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 40 KURUÞ Kandiliniz Mübaret olsun Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) Ýthalatýmýzda ihracatýmýzda yükseliyor Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre, ihracat 2014 yýlý Mart ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna göre %12,4 artarak 14 milyar 748 milyon dolar, ithalat %3 azalarak 19 milyar 943 milyon dolar olarak gerçekleþti. Çorum'da ise geçen yýlýn ayný dönemine göre ihracat %118,9, ithalat ise %20,3 arttý. Çorum'un 2014 yýlý Ocak ayýnda gerçekleþen ihracaatý 16 milyon 395 bin dolar iken bu rakam þubatta 25 milyon 319 bin dolara, martta ise 27 milyon 628 bin dolara yükseldi. Ýthalat ise 2014 Ocak ayýnda 14 milyon 290 bin dolar olarak gerçekleþirken bu rakam þubatta 8 milyon 364 bin dolar, martta ise 5 milyon 094 bin dolara düþtü.2014 yýlý ilk üç ayýnda topam 69 milyon 341 bin dolar ihracaat yapýlýrken ayný dönemde yapýlan ithalat miktarý ise 27 milyon 748 bin dolar oldu. Jandarma'dan çocuklara 175. yýl hediyesi Jandarmanýn 175. kuruluþ yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda Jandarma personeli tarafýndan çocuklara yap-boz hediye edildi. SAYFA 4 TE "Kaza yerinde ilk beþ dakikada yapýlacak ilkyardým önemli" Vali Baþköy'den mesai saatlerine ayar Çorum Valisi Sabri Baþköy, kentte mesai saatlerinin deðiþtirildiðini açýkladý. Vali Baþköy, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada 16 Þubat 2014 tarih ve 2014/5883 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararýna istinaden 31 Mart 2014 Pazartesi günü bütün yurtta... SAYFA 6 DA Kur'an bülbülleri yarýþtý Ýl Geneli Kur'an-ý Kerimi Güzel Okuma Yarýþmasý dün yapýldý. Ulu Camii de öðle namazý sonrasý gerçekleþtirilen yarýþmaya, Numan Acer, Kenan Deve Hüseyin Kaya, Ramazan Doðan, Yüksel Dikici, Sefer Çetin, Mehmet Yiðit katýldý. Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'ýn baþkanlýðýný yaptýðý jüride þu isimler yer aldý: SAYFA 3 TE SAYFA 11 DE Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, acil durum ve güvenlik personellerine ilk yardým eðitimleri verdiklerini bildirdi. Ýsmail Yücel þimdiye kadar 93 personele Sertifikalý Temel Ýlkyardým Eðitimi verdiklerini ifade ederek, bundan sonrada eðitimlerin devam edeceðini kaydetti. Yücel yaptýðý açýklamada ilk yardýmýn öneminden de bahsetti. SAYFA 9 DA 1 Mayýs ý ayrý ayrý kutlayacaklar Ensar'dan Regaib Kandili'ne özel program Ensar Vakfý Çorum Þubesi gençleri afiþ tasarýmýndan programýn tanýtýmý ve içeriðine kadar her þeyi bizzat kendileri hazýrlayýp organize ederek Regaip Kandiline özel bir etkinlik organize ettiler. Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, konu hakkýnda verdiði bilgide... SAYFA 3 TE Kültür Köprüsü yarýþmasýndan dereceyle döndüler Samsun'da "Kültür Köprüsü Projesi" kapsamýnda yapýlan þiir ve türkü yarýþmasýnda Karadeniz Bölgesi Ön Elemeleri'nde þiir dalýnda Artvin'den 'Sokak Çocuðu' þiiri ile 15 yaþýndaki Tuðçe Uçar, türkü dalýnda da Çorum'dan 'Gezsem de Dünyanýn Dört Bucaðýný' türküsü ile 18 yaþýndaki Gamze Salar birinci oldu. SAYFA 10 DA Yargýdan 4/C'lileri sevindiren karar SAYFA 12 DE "Taksim tabu olmaktan çýkmýþtýr" TBMM Ýdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu, Þanlýurfa Milletvekili Mahmut Kaçar ile TBMM'de düzenlediði basýn toplantýsýnda, Ýstanbul'da 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü dolayýsýyla yapýlacak kutlamalarýn yerine iliþkin tartýþmalara deðindi. Kutlamalar yerine iliþkin talepler üzerinden siyasi bir pozisyon üretilmeye çalýþýldýðýný ifade eden Uslu, 1 Mayýs'ýn kutlamalarýn yeri ile deðil, çalýþanlarýn sorunlarýyla gündeme gelmesi gerektiðine iþaret etti. SAYFA 10 DA

2 2 2 AJANDA Tüm Ýslam aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Regaib Kandilini Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz ANOTALÝA TURÝZM Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Regaib Kandilini Kutlar Hayýrlara Vesile Olmasýný Dileriz Eti Anadolu THM Korosundan yýlsonu konseri Ýmsâk : 03:53 Güneþ : 05:33 Öðle : 12:44 Ýkindi : 16:32 Akþam : 19:44 Yatsý : 21: Ay, 31 Gün, 18. Hafta En güzel nasîhatçý, seni Allahü teâlâya sevk edendir. Abdüsselâm bin Meþîþ Hasenî "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri BÝR KEZ GÖNÜL YIKTINISA Bir kez gönül yýktýnýsa Bu kýldýðýn namaz deðil Yetmiþ iki millet dahi Elin yüzün yumaz deðil Bir gönülü yaptýnýsa Er eteðin tuttunusa Bir kez hayýr ettinise Binde bir ise az deðil Yol odur ki doðru vara Göz odur ki Hakk'ý göre Er odur alçakta dura Yüceden bakan göz deðil Erden sana nazar ola Ýçin dýþýn pür nur ola Belî kurtulmuþtan ola Þol kiþi kim gammaz deðil Doðru yola gittin ise Er eteðin tuttunusa Bir hayýr dua ettinise Birine bindir az deðil Yunus bu sözleri çatar Sanki balý yaða katar Halka meta'larýn satar Yükü gevherdir tuz deðil YUNUS EMRE Eti Anadolu Lisesi Türk Halk Müziði Korosu yýlsonu etkinlikleri kapsamýnda konser verdi. Önceki akþam saat 20.00'da Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirilen konsere Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Mesut Kibaroðlu, bazý þube müdürleri, okul idarecileri, öðrenciler ve çok sayýda veli katýldý. Konser öncesi kýsa bir konuþma yapan Eti Anadolu Lisesi Müdürü Osman Bostan, öðrencilere eðitim hayatlarýnda baþarýlar diledi. Eti Anadolu Lisesi Müzik Öðretmeni Rýza Aydýn'ýn yönettiði okul korosu seslendirdikleri koro ve solo türkülerle büyük alkýþ topladýlar. Bahadýr YÜCEL HAVA DURUMU Altýkardeþ Tic. TÜM ÝSLÂM ALEMÝNÝN VE MÜÞTERÝLERÝMÝZÝN REGAÝB KANDÝLÝNÝ KUTLAR HAYIRLARA VESÝLE OLMASINI DÝLERÝZ Bahattin - Mahmut - Ömer Altýkardeþ Kandiliniz Mübarek olsun LEVENTLER Kuyumcu Atölyesi Ercan & Ergün ÇAKMAK *Altýn Gümüþ Tamiratý *Fantazi Gümüþ Taký Çeþitleri *Metal Gözlük Tamiri Cep: Tel: Yeni Yol Mah. Hamam Sok. No: 14 Çorum Yýl: 10 Sayý: 2771 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,112 2,113 EUR 2,929 2,931 STERLiN 3,556 3,557 JPY YENi 0,206 0,207 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER UÐUR ECZANESÝ TEL: BAHABEY CAD. 17/A ÖZTÜRK ECZANESÝ TEL: BUHARA EVLER 2.CAD. NO:5 -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Mübarek Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Mübarek Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim Celal Onay Zekeriya YURTTAÞ ÇÝZGÝ KIRTASÝYE Kur'an bülbülleri yarýþtý Sektöründe Lider Ýl Geneli Kur'an-ý Kerimi Güzel Okuma Yarýþmasý dün yapýldý. Ulu Camii de öðle namazý sonrasý gerçekleþtirilen yarýþmaya, Numan Acer, Kenan Deve Hüseyin Kaya, Ramazan Doðan, Yüksel Dikici, Sefer Çetin, Mehmet Yiðit katýldý. Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'ýn baþkanlýðýný yaptýðý jüride þu isimler yer aldý: Ýl Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, Ýl Vaizi Fazýl Saraç, ilahiyat Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Selahattin Öz, Ýmam Hatip Lisesi Meslek Dersi Öðretmeni Ýsmail Sert, Eðitim Uzmaný Rahmi Güccan, Ulu Camii Ýmam Hatibi Mustafa Bozduman. Ýmam Hatipler yarýþmada jüri üyeleri tarafýndan belirtilen Kur'an-ý Kerim'den ayetleri okudular. Yapýlan deðerlendirme sonucu, Ýskilip Ulu Camii Müezzin Kayyýmý Ramazan Doðan birinci, Valide Cami Vekil Ýmam Hatipi Numan Acer ikinci, Kargý Ulu Cami Müezzin Kayyýmý Yüksel Dikici ise üçüncü oldu. Dereceye girenlere çeþitli ödüller verildi. Yasin YÜCEL Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Regaib Kandilini Kutlar Hayýrlara Vesile Olmasýný Dileriz Tel: (0364) Fax: (0364) Göðüs Hastanesi'nde yangýn tatbikatý Ceylan'dan, Regaib Kandili mesajý AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, RegaibKandili nedeniyle, kutlama mesajý yayýnladý. "Yýlýn manevi açýdan feyizle ve bereketli üç aylarýn baþlangýcý sayýlan mübarek Regaib Kandiline Cenabý Hakkýn lütfu ile bu yýl da ulaþmýþ bulunuyoruz" diyerek mesajýna baþlayan Ahmet Sami Ceylan, "Her emrinde biz kullarý için sayýsýz yararlarý bulunan Yüce Rabbimiz belli gün, gece ve aylarý emrine uymamýz ve rýzasýna ermemizi vesile kýlmýþtýr. Dini hayatýmýza pozitif alanda yeni bir heyecan, canlýlýk ve ivme kazandýran üç aylar ve bu aylar içinde yer alan kandiller yaratýlýþ gayemizi düþünmemizi yaratan ve yaratýlanlara olan münasebetlerimizi deðerlendirmemiz için son derece deðerli fýrsatlardýr" dedi. Ceylan'ýn kandil mesajý þöyle: "Regaib Kandili yüce Allah'ýn af ve maðfiretinin istediði umut, huzur ve ilahi müjdelerle dolu bir gecedir. Bu mübarek gece ve onu izleyen aylar yaratýcýmýza, ailemize,çocuklarýmýza, milletimize ve tüm insanlýða karþý görev ve sorumluluklarýmýzýn olduðunu bir kez daha bizlere hatýrlatmalý yanlýþ ve kusurlarýmýzdan dönmemize vesile olmalýdýr. Bu özel zamanlar günümüzün yoðun ve karmaþýk hayat akýþý içinde kaybolup giden ve öze dönüþü ihmal eden modern birey için içe dönük bakýþ ve öz denetim fýrsatýdýr. Ýlahi Rahmete fazlasýyla mazhar olan bu zaman diliminde gönül huzuru içerisinde insanlýða karþý görev ve sorumluluklarýmýzýn olduðunu bir kez daha hatýrlayalým yanlýþ ve kusurlarýmýzdan dönelim, elimizi ve gönlümüzü uzanabileceðimiz herkese açalým aramýzdaki sevgi baðýný dayanýþma ruhunu güçlendirelim, kýrgýn gönülleri barýþtýralým, ihtiraslarýmýzý dizginleyip küçük menfaat çekiþmelerinden uzak duralým. Yüce dinimizin bizden istediði kardeþlik ve beraberliðimizin güçlenmesine insani ve ahlaki meziyetlerin yaygýnlaþmasýna gayret gösterelim. Bu duygu ve düþüncelerle Regaip Kandilinin aziz milletimizin ve bütün Ýslam âleminin birlik ve beraberliðine vesile olmasýný diler hemþehrilerimizin, milletimizin ve bütün Ýslam âleminin RegaibKandilini tebrik ederim." Bahadýr YÜCEL Çorum Kamu Hastaneler Birliði ile Belediye Ýtfaiyesi iþbiliðinde Göðüs Hastanesinde Yangýn ve Kurtarma Tatbikatý yapýldý. Olasý bir yangýn durumunda hastane binasýnýn nasýl tahliye edileceði senaryosu üzerine kurulan tatbikat baþarýyla gerçekleþtirildi. Hastane bahçesinde yapýlan yangýn, tahliye ve ilk yarým tatbikatýna Belediye Ýtfaiyesi de destek verdi. Tatbikata saðlýk çalýþanlarý ve güvenlik görevlileri katýldý. Senaryo gereði hastane binasýndan çýkan yangýn sýrasýnda binanýn üst katlarýnda mahsur kalan hastalarýn kurtarýlmasý, ilk yardýmýn yapýlmasý ve yangýnýn söndürülmesi konusunda hastane personeline eðitim verildi. Ýlk olarak itfaiye merdiveni ile binanýn üst katlarýnda rehin kalan hastalar kurtarýldý. Hastalarýn sedyelerle taþýnmasýnýn ardýndan yangýn söndürme tatbikatý yapýldý. Personele yangýn söndürme tüplerinin nasýl kullanýlacaðý anlatýldý. Bahadýr YÜCEL Ensar'dan Regaib Kandili'ne özel program Ensar Vakfý Çorum Þubesi gençleri afiþ tasarýmýndan programýn tanýtýmý ve içeriðine kadar her þeyi bizzat kendileri hazýrlayýp organize ederek Regaip Kandiline özel bir etkinlik organize ettiler. Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, konu hakkýnda verdiði bilgide, "Ensar'ýn gençlerinin kendi tertemiz gönüllerinden ve samimi duygularýndan ortaya çýkan bu etkinliðin kutlu doðum haftasýnýn ana temasýnýn da samimiyet olduðu gözönüne alýndýðýnda anlam ve manasý çok büyük. Samimiyet ve gayretlerinden dolayý gençlerimizi ve onlara aðabeylik yapan ve fedakarane bir þekilde gençlerimizle alakadar olan Adem Uzun kardeþimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizin 1 Mayýs Perþembe günü saat 18.00'da Turgut Özal Konferans Salonunda gerçekleþtireceði bu etkinliðe farklý ve son derece samimi bir Regaip gecesi yaþamak isteyen herkesi bekliyoruz" dedi. Etkinlikte Kur'an-ý Kerim tilaveti, þiirler, ilahiler ve dualar yer alacak. Aþgýn açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý. "Bu geceye iþtirak ederek, gözümüzün aydýnlýðý gençlerimizi izleyelim. Ülkemiz, milletimiz ve ümmeti Muhammed'in geleceði için ümitvar olmamýz için birçok sebebimizin olduðunu kendi gözlerimizle görelim. Onlarý izlerken yaþaran gözlerimiz bu sefer mutluluktan yaþarsýn ve gençlerimizin günahsýz aðýzlarýyla yapacaklarý dualarýna hep birlikte âmin diyelim. Dualarýmýz Suriye'de, Mýsýr'da, Orta Afrika'da, Filistin'de, Doðu Türkistan'da ve daha dünyanýn birçok noktasýnda zulüm ve ýstýrap içerisinde olan kardeþlerimiz için aydýnlýk yarýnlarýn muþtusu olsun. Bu muþtu halka halka tüm dünyayý kuþatsýn. Tüm dünya huzur, barýþ ve kardeþlik yurdu haline gelsin. Bu duygu ve düþüncelerle Ensarýn gençlerinin hazýrladýðý bu etkinliðe tüm duygudaþlarýmýzý bekliyoruz."

4 4 "HEMÞERÝLERÝMÝZÝN REGAÝB KANDÝLÝNÝ EN KALBÝ DUYGULARIMLA KUTLAR, MÝLLETÝMÝZ VE TÜM ÝNSANLIK ÝÇÝN HAYIRLARA VESÝLE OLMASINI ALLAH'TAN DÝLERÝM." DR. CAHÝT BAÐCI ÇORUM MÝLLETVEKÝLÝ YILPEN PLASTÝK Sadýk Yýldýrým Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Regaib Kandilini Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz Adres: OSB 8. Cad. D:6 Çorum TEL: Tüm Ýslam aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Regaib Kandilini Kutlar Hayýrlara vesile olmasýný dileriz Yalçýn Kýlýç ÇESOB'a yine talip Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkan adayý ve Mobilyacýlar Odasý Baþkaný Yalçýn Kýlýç, esnafa baþkanlýk için deðil, onlarla iç içe olmak için tekrar aday olduðunu söyledi. "El ele, gönül gönüle" sloganýyla baþkan adaylýðýný kamuoyuna duyuran Yalçýn Kýlýç, 3 Mayýs tarihinde yapýlacak olan genel kurul öncesi yaptýðý açýklamada 5,5 yýldýr hizmet verdiði ÇESOB'ta þeffaf ve açýk yürekli bir yönetim anlayýþý sergilediklerini ifade ederek, esnafla sürekli iç içe olduðunu ve hiçbir zaman onlara tepeden bakmadýðýný kaydetti.esnaf odalarý baþkanlarýyla iç içe olmaya çalýþtýðýný altýný çizen Kýlýç, "Ýl ve ilçelerimizde faaliyet gösteren oda baþkanlarýyla hiçbir zaman iliþkimi kesmedim. Onlarýn sorunlarýný kendi odamýn sorunlarý olarak kabul edip acilen çözmek üzere yönetim kurulu arkadaþlarýmla beraber çareler aradýk. Araç gereç konusunda yardým ettiðimiz odalarýmýz da mevcuttur. Birlik Baþkanlýðý yaptýðým kurumumda mesai mefhumu gözetmeksizin çalýþýyoruz. Benim ve yönetim kurulu arkadaþlarým için gece gündüz, hafta sonu diye bir kavram yoktur. Elimizden geldiði kadar gücümüzün üzerinde çalýþtýk hiç bir zaman 'ben' demedik hep 'biz' dedik. Alýþtýk çalýþmaya ve inþallah devam edeceðiz" dedi.bugüne kadar odalara maddi ve manevi destek olmaya çalýþtýklarýný ve birçok odanýn tefriþatýný yaparak mezbelelikten kurtardýklarýný vurgulayan Kýlýç, "Hiçbir oda kendi kaderine terk edilmeyecek. Esnaf Odalarý Birliði kimsenin þahsi malý deðildir, kimsenin þahsi birliði de deðildir. Burasý esnafýmýn ve onlarýn temsilcilerinin evidir. Eðer bu göreve layýk deðilsem dönüp mesleðime devam edeceðim. Esnaflara yüksekten bakmak gibi bir lüksümüz kesinlikle yok, olamazda, yerimizi biliyoruz konumumuzu biliyoruz. Sonuç itibariyle esnafýmýzýn bize verdiði bir emaneti en iyi þekilde taþýmak zorundayýz. Bu makamlarýn ebedi makamlar olmadýðýný biliyoruz" ifadelerini kullandý. -"HESAP VEREBÝLÝR BÝR ANLAYIÞ ÝÇÝNDEYÝZ"- Tekrar aday olmasýndaki amacýn esnafa daha faydalý hizmetler sunabilmek olduðunun altýný çizen Kýlýç, "Birliði hesap verebilir bir anlayýþla yönetmeye devam edeceðiz. Oluþturacaðýmýz Ar-Ge merkezimizde projeler üreterek odalarýmýzýn aktif olarak bu projelerden yararlanmasýna katký sunacaðýz" dedi. Sosyete pazarlarýnýn kaldýrýlmasý yönünde takýndýklarý kararlý duruþlarýný büyük marketler konusunda da sürdüreceklerini vurgulayan ÇESOB Baþkan adayý Kýlýç, TBMM'de yýllardýr bekleyen Perakende Yasasý'nýn çýkmasýyla birlikte büyük marketlerin þehir dýþýna çýkacaðýna inancýnýn devam ettiðini ve böylelikle küçük esnafýn rahat bir nefes alacaðýný kaydederek, "Bu arada bizi idare edenlerinde yeni yapýlacak uygulamalar da ve desteklerde esnaf ve sanatkarlara sahip çýkmalarýný bekliyoruz. Çorum esnafýnýn en büyük sorunu marketler konusudur. Ýl ve ilçe belediyelerimizden market þubelerinin açýlmasý konusunda daha hassas olmalarýný ve esnafý korumaya yönelik uygulamalar yapmasýný bekliyoruz" þeklinde konuþtu. Esnafýn mesleki alanda geliþimi için Çorum Hitit Üniversitesi'yle iþbirliði yapacaklarýný ifade eden Yalçýn Kýlýç, "Hitit Üniversitesi ile saðlayacaðýmýz iþbirliði, esnafýmýzýn nitelikli ve kalifiye istihdam bulmasýna yardýmcý olacak mesleki alanda geliþmelerini hýzlandýracak. Bununla birlikte oluþturacaðýmýz Esnaf-Üniversite Ýþbirliði Platformu aracýlýðýyla düzenli konferanslar ve seminerler düzenlenerek esnafýmýza teorik bilgiler de vereceðiz" diye belirtti. ÇESOB'a tekrar baþkan seçilmesi halinde teknolojiyi de etkin bir þekilde kullanacaklarýný söyleyen Kýlýç, ayrýca esnafýn ve odalarýn AB hibeleri, KOS- GEB hibe ve kredileri, marka hibeleri konusunda sürekli haberdar olmalarýný saðlayacaklarýný kaydetti. Ýl ve ilçe oda baþkanlarýndan kendisine yol arkadaþlýðý yapmaya devam etmelerini isteyen Kýlýç, "Ýçerisinde bulunduðumuz Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkanlýðý seçim sürecinde odalarýmýzýn, esnaf ve sanatkarýmýzýn sorun ve sýkýntýlarýnýn bilincinde olan bir Birlik Baþkaný olarak bilgi, birikim ve tecrübemle çözüm üretebilen yönetim, denetim ve disiplin kurulu organlarýný çalýþtýrarak, kaliteli bir hizmet anlayýþýyla hizmetlerimize kaldýðýmýz yerden devam etmek istiyoruz. Benimle ayný düþünceyi paylaþan il ve ilçelerdeki oda baþkanlarý ve yönetim kurulu üyesi arkadaþlarýmý Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði'ni yönetmeye ve yol arkadaþlýðý yapmaya davet ediyorum. 3 Mayýs 2014 tarihinde yapýlacak olan Birlik Baþkanlýðý seçimlerinin baþta esnaf ve sanatkarýmýz olmak üzere odalarýmýza, birliðimize ve Çorum'umuza hayýrlar getirmesini Cenab-ý Allah'tan diliyorum" diyerek açýklamasýný tamamladý. Jandarma'dan çocuklara 175. yýl hediyesi Jandarmanýn 175. kuruluþ yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda Jandarma personeli tarafýndan çocuklara yap-boz hediye edildi. Sorumluk bölgesinde bulunan karayollarýnda, halkýn güven içerisinde yolculuk edebilmesi için 24 saat görev yapan Jandarma Trafik Timleri, çocuklara, Jandarma Teþkilatýnýn 175. Kuruluþ Yýlý dolayýsýyla hazýrlanan ve üzerinde Jandarma resimlerinin bulunduðu yap-bozlar daðýttý. Yap-boz hediyelerini alan çocuklar ise Jandarma personeline teþekkür ettiler.

5 5 Tüm Çorumlu Hemþehrilerimin ve Partililerimizin Mübarek Regaib Kandilini Kutlar Hayýrlara vesile olmasýný dileriz Ak Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan MYO'da "Yeni Nesil Creo PTC" konferansý Ýnformatik Bilgisayar Yeni Nesil Creo PTC programý Meslek Yüksek Okul'u öðrencilerine tanýtýldý. MYO Konferans Salonu'nda dün düzenlenen tanýtýma konuþmacý olarak ise Ýnformatrik MCAD Proje ve Destek Mühendisi Vahap Sönmez oldu. Konferansa Hitit Üniversitesi Meslek Vahap Sönmez Yüksekoku Otomotiv Teknoloji Programý Öðretim Görevlisi Derviþ Erol firma yetkilileri ve makine otomotiv öðrencileri katýldý. Program hakkýnda bilgi veren Proje ve Destek Mühendisi Vahap Sönmez programý tanýtýrken nasýl kullanýlmasý gerektiðini ifade etti. Programýn bir çok ünlü firma ve þirketlerin ürünleri 3D þekilde tasarladýklarýný dile getirdi. Kubilay Kaan YÜCEL "1 Mayýs hesaplaþma günü deðil, çözümlerin bulunduðu gün olmalý" KANDÝLÝNÝZ MÜBAREK OLSUN Nasip Ekmek Fabrikasý Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mahmut Alparslan 1 Mayýs Ýþçi Bayramý nedeniye basýn açýklamasý yaptý. Basýn açýklamasýna "Sevgili iþçi, memur, emekçi kardeþler tüm emekçilerin 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Gününü en içten dileklerimle kutluyoruz unutmayalým ki içinde bulunduðumuz karanlýklardan bizlere mutlu bir geleceðin kapýlarýný açacak tek anahtar, birlik, beraberlik ve kardeþliðimizdir. Bu birlik ve dayanýþma ruhu bizlere; yapýlmaz denileni yaptýracak, olmaz denileni olduracak güç vermektedir" diyerek baþlayan Mahmýt Alparslan, "1 Mayýs bir hesaplaþma günü deðil, çalýþanlarýn sorunlarýnýn gündeme taþýndýðý ve çözümlerin bulunduðu gün olmalýdýr. Ülkemizi gerginliðe sürükleyerek, memurun, iþçinin, emeklinin sorunlarýný hasýr altý etme, gündemi saptýrma amacý güdenler, çalýþanlara ve sendikacýlýða en büyük darbeyi vurmaktadýr" dedi. Çalýþanlarýn örgütlü mücadelesini zayýflatarak, küresel saldýrýlar karþýsýnda bizleri çaresiz býrakmak isteyenlerin olduðunu ifade eden Alparslan, "Ne yazýk ki bugün, çalýþanlara karþý uygulanan hukuksuzluk var. Bugün, kamu görevlilerine verdiði sözleri unutanlar, attýklarý imzaya sahip çýkamayanlar var. Yandaþlarýna yer açabilmek için bir gecede 73 bin okul yöneticisini görevden alan idareciler var. Koltuklarýný koruyabilmek için yüz binlerce kamu görevlisini oradan oraya savuran sözde siyasetçiler var. Bugün en küçük ekonomik olumsuzlukta iþten çýkarýlan, sendika üyesi olduðu için sürülen, tehdit edilen, iþ akdi feshedilen çalýþanlar var. Bugün çalýþanlarý devletin ve iþverenin omuzlarýnda yük, gereksiz bir maliyet unsuru olarak gören ve kaderine terk eden bir iktidar var. Bugün emeðinin karþýlýðýný alamayan, alýn terini akýtan ama kýymeti bilinmeyen çalýþanlar var Birlikteliðimizi kaybettikçe haklarýmýzý da kaybediyoruz. Bizler birlik oldukça, hiç bir güç çalýþanlarýn haklarýný gasp etmeye yetmeyecektir. Bizler bu mücadeleyi yalnýzca bir alanda deðil; her alanda, her platformda veriyoruz. Bu nedenle Taksim, yalnýzca bizlerin 1 Mayýs kutlamalarýný gerçekleþtirme mücadelesi þeklidir. Taksim ayný zamanda adil ve hakca bir paylaþým Bugün taksim, memuruyla, iþçisiyle, iþsiziyle, emeklisiyle, hepimizin sorunu Sorunumuz gelirin adil taksimi, haklarýn adil taksimi, hukukun adil taksimi, külfetin de nimetin de adil taksimidir. Umudumuz ve dileðimiz, gelirin de, haklarýn da, hukukun da, adaletin de, nimetin de, külfetin de adil taksim edildiði bir ülkedir. Bizim mücadelemiz, paylaþýmýn adil yapýlmasý içindir. Ne mutlu ki, bugün burada toplanan kalabalýða baktýðýmda, her þeye raðmen aydýnlýk bir gelecek görüyorum. Bugün burada toplanan kalabalýða baktýðýmda; insanýmýzýn adil bir ülke, hakça bir paylaþým, barýþ içinde bir yaþam özlemini ve bu uðurda mücadele etmekte ne denli kararlý olduðunu görüyorum. "gerçek anlamda toplu sözleþme ve grev hakký olmayan sendika, sendikalý olmayan çalýþan kalmasýn" diyen milyonlarca emekçinin iradesini görüyorum. "Babam bugün iþten atýlmasýn" diyen çocuklarýn, yaþama sevinçlerini görüyorum. Baharýn kurumuþ dallara hayat verdiði gibi bu 1 Mayýs da çalýþanýn mücadelesine yeni bir soluk, yeni bir hayat verecek inþallah. Güzel ülkemin dört bir yanýndan yayýlan coþku, kardeþliðimizin eseri; geleceðimizin teminatý. Ýnanýyorum ki bu coþku, azim ve umut, çalýþanlarýmýzýn üzerine çöken kara bulutlarý daðýtacak, güneþli, güzel günlerin habercisi" diyerek açýklamasýný tamamladý. Bahadýr YÜCEL Tüm Ýslam aleminin ve Çorumlu hemþehrilerimizin REGAÝB KANDÝLÝNÝ kutlar Yüce Allah tan hayýrlara vesile olmasýný dileriz Necmi - Murat AKDEMÝR Merkez Varinli Cad. No:2 Çorum TEel:

6 HAER TEK 6 ÝZMÝR LOKANTASI EVLERDE VE ÝÞYERÝMÝZDE DÜÐÜN - MEVLÝD TOPLANTI YEMEKLERÝ VERÝLÝR Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Müþterilerimizin Regaib Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz MRK.: 9. HÜRRÝYET SOK. NO: 1 TEL: RÝFAT BARAN, ORTAKLARI VE ÇALIÞANLARI ALO PAKET ÞUBE: CAMÝÝ KEBÝR SOK. NO:3 ÇORUM TEL: (ULU CAMÝÝ KARÞISI) Vali Baþköy'den mesai saatlerine ayar Çorum Valisi Sabri Baþköy, kentte mesai saatlerinin deðiþtirildiðini açýkladý. Vali Baþköy, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada 16 Þubat 2014 tarih ve 2014/5883 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararýna istinaden 31 Mart 2014 Pazartesi günü bütün yurtta saatlerin 1 saat ileri alýndýðýndan 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 100. maddesi uyarýnca mesai saatlerinin 1 Mayýs 2014 Perþembe gününden itibaren ila þeklinde deðiþtirildiðini kaydetti. Vali Baþköy açýklamasýnýn devamýn þu ifadeleri kullandý: "Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalýþma saatleri düzenlemek zorunda olan kamu kurum ve kuruluþlarýna ait hükümler saklýdýr. Ayrýca, 611 sayýlý Kanunun 104. maddesi ile eklenen 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunun 100. maddesinin ikinci fýkrasý gereðince, özürlüler için, özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaþým þartlarý gözönünde bulundurulmak suretiyle günlük çalýþmanýn baþlama ve bitiþ saatleri ile öðle dinlenme süreleri Valilik Makamýndan onay alýnmak suretiyle belirlenebilir." Tüm Saðlýk -Sen Genel Baþkaný hemþehrimiz Okay Erözgün, "1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü" dolayýsýyla bir mesaj yayýnladý. Tüm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün yaptýðý açýklamada, bütün dünya emekçilerinin evrensel bayramý olan "1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü"nýn Karþýyaka Belediyesi ve Ýzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin ortaklaþa verdiði Basýn Özgürlüðü Ödülü'nün bu yýlki sahibi araþtýrmacý gazeteci-yazar Soner Yalçýn oldu. 9 kiþiden oluþan jüri; "Odatv gibi özgürlükçü ve habercilikte örnek olan bir siteyi kurarak, her türlü baskýya, zulme karþý basýn ve ifade özgürlüðünü savunmasý, cezaevinden çýktýktan sonra da mücadeleci "1 Mayýs bayram havasýnda geçsin" çizgisinden asla ödün vermeyerek Türkiye'nin aydýnlanmasýna katký koymasý" dolayýsýyla 2014 Yýlý Basýn Özgürlüðü Ödülü'nün usta gazeteci Soner Yalçýn'a verilmesini kararlaþtýrdý. Soner Yalçýn'ýn ödülü 24 Temmuz Gazeteciler Günü'nde düzenlenen ülkede olaylardan uzak, huzur ve sükûnet içerisinde yaþanmasý gerektiðine dikkat çekti. Ýþçi ve emekçilerin bu güne kadar vermiþ olduklarý kutsal ve haklý mücadelenin gelecekte "Gerçek Bayramlarý" getireceðine olan inancýnýn tam olduðunu dile getiren Erözgün, alýn terini emeðiyle birleþtirip ülkenin kalkýnmasý için üretime ve hizmete katký saðlayan çalýþanlarýn "1 Mayýs"ý bayram havasý içerisinde geçirmeleri temennisinde bulundu. Ülkemizdeki en büyük sýkýntýnýn hiç kuþkusuz iþsizlik olduðunu belirten Erözgün, iþçilerin kendi çalýþma alanlarýnda ve hayat standartlarýnda karþýlaþtýklarý sýkýntýlarýn da en az iþsizlik kadar ürkütücü boyutta olduðunu söyledi. Erözgün, yýllarca standartlarý yükseltmek için mücadele eden emekçilerin 1 Mayýs'ý bayram olarak kutlamak yerine, hak ve hukuk mücadelesi vererek geçirmek zorunda kalmalarýnýn ve bunun her yýl ayný üzücü tablo ile sergilenmesinin "Ülkede hala tam bir refah sistemine ulaþýlamadýðý" düþüncesini akla getirdiðini ifade etti. Erözgün, açýklamasýný þu i fadelerle tamamladý: "Sendikal örgütlenmenin önündeki görünen ve görünmeyen engellerin kaldýrýlmasý, güvencesiz, esnek, kuralsýz istihdam modellerinden vazgeçilmesini, kamu çalýþanlarýna grev hakkýnýn verilmesini ve siyaset yasaðýnýn kaldýrýlmasýný, Emeðin sömürülmediði, çalýþanlara baskýnýn, zulmün olmadýðý bir Türkiye dileðiyle ülkemizin 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü'nü kutluyor, ülkemize ve dünyaya, barýþ getirmesini temenni ediyorum." Bahadýr YÜCEL Basýn Özgürlüðü Ödülü Soner Yalçýn'a törenle verilecek. Ýlki 2012 yýlýnda cezaevinde yatan gazeteciler adýna Nedim Þener'e verilen ödülün geçen yýlki sahibi iþsiz býrakýlan gazeteciler adýna Ayþenur Arslan olmuþtu. Ödülün bu yýlki sahibini açýklamak üzere Ýzmir Gazeteciler Cemiyeti (ÝGC) Baþkaný Atila Sertel, Karþýyaka Belediye Baþkaný Hüseyin Mutlu Akpýnar ve jüri üyelerinin katýlýmýyla ÝGC merkezinde basýn toplantýsý düzenlendi. TÜM ÝSLÂM ALEMÝNÝN VE MÜÞTERÝLERÝMÝZÝN REGAÝB KANDÝLÝNÝ KUTLAR HAYIRLARA VESÝLE OLMASINI DÝLERÝZ CEVHER PASTANESÝ Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Müþterilerimizin Mübarek Regaib Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz. Ömer-Mustafa UZUN

7 7 TÜM ÇORUMLU HEMÞEHRÝLERÝMÝZÝN VE MÜÞTERÝLERÝMÝZÝN MÜBAREK REGAÝB KANDÝLÝNÝ KUTLAR HAYIRLAR GETÝRMESÝNÝ DÝLERÝZ. WOS-CAR ÖZEL SERVÝS RAÞÝT KARAKAÞ MEKANÝK & ELEKTRÝK EMRE DURUKAN FATÝH BOYRAZ /24 K.S.S. 15. CAD. NO: 3/A ÇORUM - DALYAN MAKÝNA KARÞISI ÇESÝAD ve ÇEKVA'dan Baþkan Çaðrýcý'ya tebrik Çorumlu Eðitimci Sanayici Ýþadamlarý Dayanýþma Derneði (ÇESÝAD) ile Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý (ÇEKVA), Baðcýlar Belediye Baþkanlýðýna seçilen Lokman Çaðrýcý'yý makamýnda ziyaret etti. Gerçekleþtirilen hayýrlý olsun ziyaretine ÇESÝAD Baþkaný Ahmet Lapacý, Baþkan yardýmcýsý Muzaffer Canýdemir,ÇEKVA Genel Müdürü Erdal Karslý,ÇESÝ- AD yönetim kurulu üyesi Mustafa Özsoy, ÇEKVA eðitim sorumlusu Fatma Çifteci katýldý. Ziyaret sýrasýnda Belediye Baþkaný Çaðýrýcý'ya Çorum leblebisi hediye edildi. Baþkan Çaðýrýcý, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek,çesýad ve ÇEKVA heyetine teþekkür etti. "Hiç kimseyi ötekileþtirmeyen demokratik sosyal hukuk devletini önemsiyoruz" KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Derste öðrenip tenefüste pekiþterecekler Ýskilip Anadolu Lisesi geçen yýl hayata geçirdiði "Edebiyat Sokaðý" projesinin ardýndan bu yýlda "Bilim Sokaðý" projesiyle bir ilke imza attý. Hazýrladýðý sokak projeleri ile eðitim öðretimi sýnýflardan koridorlara taþýmayý baþaran okul yönetimi ve öðretmenler eðitimde devrim niteliði taþýyan bu uygulamalarý ile rutin eðitim anlayýþýnýn yerine yenilikçi bir eðitim anlayýþý getirmeyi de baþardý. Eðitim sadece sýnýfta deðil, okul koridorlarýnda da verilebilir düþüncesi ile yola çýkan Ýskilip Anadolu Lisesi, Bilim Sokaðý ile öðrencilerin araþtýrma yapmaya yönlenmelerini de hedefliyor. Öðrencilerin yaþayarak öðrenmelerini amaçlayan okul yönetimi, bilimin eðlenceli yüzünü göstermeye çalýþýyor. Teneffüslerini eðitim sokaklarýnda geçiren öðrenciler, derste öðrendikleri bilgileri de bu sokakta pekiþtirme ve pratiðe dönüþtürme þansý bulacak. Öðrencilerin ilgisini Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerine çekmek ve meraklandýrmak için eðitimi görsel þölene çevirmek istediklerini söyleyen Okul Müdürü Tuðcan Demirel, bu deðiþimle soru soran, merak eden, araþtýrma ve gözlem yapan, kendisini iyi ifade eden öðrenciler yetiþtirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Düzenlenen proðramla tanýtýlan "Bilim Sokaðý" projesinin açýlýþýný Kaymakam Þuayib Gürsoy, Belediye Baþkaný Recep Çatma, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa Selvi ve Okul Müdürü Tuðcan Demirel gerçekleþtirdi. Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, düzenlediði basýn toplantýsýnda, "Birlik ve beraberliðimizi, farklýlýklarýmýzý ortak zenginliðimiz kabul ederek özgür birey ve eþit vatandaþlýk temelinde daha da kuvvetlendireceðiz" dedi. Türkiye'nin en büyük sivil toplum hareketi Memur Sen ailesi olarak, 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Bayramý'ný, kardeþliðin pekiþmesi, çözüm sürecinin milletin iradesi doðrultusunda sonuçlanmasý ve kadim medeniyetin yeniden inþasý için "Emek, Dayanýþma, Kardeþlik ve Medeniyet Buluþmasý" temasýyla Diyarbakýr'da kutlamanýn mutluluðunu yaþadýklarýný kaydeden Ahmet Saatçi, "Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn, anlayýþýyla, temel hak ve özgürlükleri, hukukun üstünlüðünü, katýlýmcý demokrasiyi ve insan onurunu esas alan, emeði deðerli kýlan, hiç kimseyi ötekileþtirmeyen demokratik sosyal hukuk devletini önemsiyoruz. Birlik ve beraberliðimizi; farklýlýklarýmýzý ortak zenginliðimiz kabul ederek özgür birey ve eþit vatandaþlýk temelinde daha da kuvvetlendireceðiz. Suriye'de, Mýsýr'da, Arakan'da, Filistin'de, Gazze'de, Doðu Türkistan'da, Orta Afrika'da yaþanan zulümler bitene, zalim yönetimler devrilinceye kadar "mazlumlar için direniþ, insanlýk için diriliþ" mücadelemizi sürdüreceðiz. Saygýn iþ, örgütlenme hakký ve kýdem tazminatý konusundaki talepler karþýlanarak modern kölelik olan taþeron iþçiliðe son verilmesini talep ediyoruz. Ýþ güvencesiz, esnek ve kuralsýz çalýþma uygulamalarýnýn çalýþma hayatýný kuþatmasýna izin vermeyeceðimizi bir kez daha ifade ediyor, herkesi, "saygýn iþ" ilke ve uygulamalarýný hakim kýlmak noktasýnda kararlý olmaya davet ediyoruz. Sendikal mücadelemizi; emeðin, alýnterinin, ekmeðin daha deðerli olduðu Türkiye vizyonuyla yürütüyoruz. Ekmeðin hakça bölüþülmesini, emeðin hakkýnýn verilmesini, kamu görevlilerine yönelik yasaklarýn sona ermesini sendikal misyonumuz olarak görüyoruz. Bunun için; Ekonomideki büyümenin istihdama yansýmasýný ve iþsizliðin önlenmesini istiyoruz. Asgari ücretin insan onuruna yaraþýr bir düzeye çýkarýlmasýný istiyoruz. Kamu görevlilerine refah artýþýndan pay verilmesini talep ediyoruz. Disiplin cezalarý affedilsin diyoruz. 2005'den sonra göreve baþlayanlara, bir derece verilsin istiyoruz. Öðretim elemanlarýnýn ücretlerinin iyileþtirilmesine mahsus akademik zammýn yapýlmasýný istiyoruz. 4/C'li personelin kadroya geçirilmesini vazgeçilmez talebimiz olarak görüyoruz. Üniversite mezunu kamu iþçilerinin memur kadrolarýna geçirilmesini istiyoruz. Emekli ikramiyesinin hesaplanmasýndaki 30 yýllýk süre sýnýrlamasýnýn kaldýrýlmasýný talep ediyoruz. Ek ödemelerin tamamý emekli maaþýna yansýtýlmalý diyoruz. Bütün kamu görevlilerinin ek göstergeden yararlanmasýný ve ek göstergelerin artýrýlmasýný talep ediyoruz. Fazla çalýþma ücreti ödenmesini ve fazla çalýþma ücretinin artýrýlmasýný istiyoruz. Kamu görevlilerinin grev ve siyaset hakkýna sahip olmasýný istiyoruz. Bütün çalýþanlarýn sendikal örgütlenme hakkýna sahip olmasýný istiyoruz. Darbelerin, muhtýralarýn, ara rejim dönemlerinin mevzuattaki kalýntýlarýnýn ve toplumsal hayattaki bütün izlerinin silinmesini istiyoruz. Milletimizin, 17 Aralýk küresel operasyonunda olduðu gibi vesayetin her türlüsünü tasfiye etmek konusundaki kararlýlýðýný destekliyoruz. Özgürlükçü, katýlýmcý, sivil, demokratik, insan onuruna dayanan ve demokratik sosyal hukuk devletini var edecek Yeni Anayasa'nýn, milletimizin vazgeçilmez talebi olduðunu bir kez daha hatýrlatýyoruz. Büyük Memur Sen ailesi olarak, Büyük ve Yeni Türkiye hedefinde milletimizle birlikte yol almaktan, dünyada zulmün bitmesi adýna mazluma destek olmaktan, zalime ve zulme karþý çýkmaktan, sömürü düzenine direnmekten vazgeçmeyeceðimizin bilinmesini istiyoruz. Emperyalizm, kapitalizm ve siyonizmin dünyayý hapsetmek istediði kan, zulüm ve sömürü düzeninin "önce insan" ve "mutlaka insan onuru" diyenlerin elbirliðiyle yýkýlacaðýna inanýyoruz" þeklinde kaydetti. Yasin YÜCEL KANDÝLÝNÝZ MÜBAREK OLSUN ÝKÝNCÝ BAHAR Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek REGAÝB KANDÝLÝNÝ Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz Kulaksýz Sk. No: 11/A Tel:

8 Amcanýn Aðlama Sebebi Cami cami gezip cemaate vaaz veren hoca bir camiye girer. Bakar ki iki yaþlý amcadan baþka cemaat yok. Kendine kendine Ben yine de konuþmamý yapayým! diyerek kürsüye çýkar. Hoca konuþmaya baþlayýnca yaþlý amcalardan biri uyur. Diðeri de aðlamaya baþlar. Hoca anlattýkça o aðlar, o aðladýkça Kelime Avý hoca coþar. Konuþma bitince hoca kürsüden iner. Sürekli aðlayan amcayla vedalaþýrken: Ya amca sen niye bu kadar aðladýn ki? diye sorar. Yaþlý amca: Ah evladým ah! Sen kürsüde o kadar coþarak anlatýyordun ki, keþke þu kulaklarým duysa da ne dediðini anlasam diye aðlýyordum! demiþ. Günün Sudoku Bulmacasý YAÞAM Kaçýrýlmaya karþý çocuklarý Uyarma yöntemleri Uzman psikolog Ahmet Kurt, son günlerde çocuk kaçýrma olaylarýnda artýþ yaþandýðýný belirterek, ailelerin, çocuklarýna; kaçýrýlmaya karþý net, kýsa ve emir kipi cümlelerle sürekli telkinde bulunmasý gerektiðini söyledi.son yýllarda çocuk kaçýrmanýn endiþe verici boyutlara ulaþtýðýný vurgulayan Kurt, ailelerin çok dikkatli olmasý gerektiðini belirtti. Anne babanýn okulda, sokakta, her zaman ve her yerde çocuðun yanýnda bulunmasýnýn mümkün olmadýðýný dile getiren Kurt, sýk yapýlan telkinlerin bu sebeple önemli olduðunun altýný çizdi. Kurt, çocuklara evden çýkarken, okula giderken sýk sýk aþaðýdaki uyarýlarda bulunulmasý gerektiðine dikkat çekti: * Yabancýlarla konuþma. * Tanýmadýðýn biri sana yaklaþmaya çalýþýyorsa oradan hemen uzaklaþ. * Tanýmadýðýn hiç kimsenin bir yere gitme teklifini kabul etme. * Biri sana ýsrarla yaklaþmaya, konuþmaya, dokunmaya çalýþýyorsa 'imdat' diye baðýr. * Kimseden bir þey alýp yeme. * Kimsenin olmadýðý yerlerde dolaþma. * Seni annene babana götüreceðiz, þurada bekliyorlar sözünde kesinlikle inanma. "RAHAT ÝLETÝÞÝM KURAN ÇOCUKLAR DAHA KOLAY KAÇIRILIYOR" Sosyal yönü güçlü, çok rahat iletiþim kurabilen, insanlarla kýsa sürede arkadaþ olmayý beceren çocuklarýn daha kolay kaçýrýldýðýný dile getiren Kurt, bunun nedenini ise þöyle açýkladý: "Sosyal yönü güçlü çocuk çok rahat bir þekilde tanýdýðý ya da tanýmadýðý kiþilerle sokak, okul, park gibi yerlerde çekinmeden iletiþim kurabiliyor. Dýþarýdan gören insanlar çocuðu bir yakýnýyla konuþuyor gibi algýlýyor, þüphelenmiyor. Çocuk istismarcýlarý gözüne kestirdikleri çocuklarý belli bir süre izliyor, sonra yanýna gidip laf atarak yaklaþýyor. Rahat bir þekilde, çekinmeden karþýlýk veren çocuklar daha kolay kaçýrýlýyor. Bu sebeple sürekli yapýlan telkin önemli. Yabancýyla konuþurken tedirgin olan, aðlayan, baðýran, mýzmýzlanan çocuk tipi ise genelde tercih edilmiyor." "SORUNLU AKRABALARINIZLA MESAFELÝ OLUN" Psikolog Kurt, çocuklara bazen akrabalardan da kötülük gelebildiðini, bu sebeple sorunlu, suça bulaþmýþ, genel ahlak kurallarýna uymayan, örf ve adetleri hiçe sayan, psikolojisi bozuk akrabalarla mesafeli durulmasýnda fayda olduðunu vurguladý. Anne-baba ve çocuk arasýnda sevgi ve güven baðýnýn çok önemli olduðunu anlatan Kurt, ailenin çocuða bu sevgi ve güveni vermesi, onun her zaman arkasýnda olduðunu hissettirmesi gerektiðini söyledi. Kurt, "Çocuk 'Þunu söylersem annem babam bana kýzar, ceza verir' diye korkmamasý gerekiyor. Çocuk her türlü sorununu ailesiyle çekinmeden paylaþabilmeli. Bu sebeple çocuklara sevgiyle yaklaþmalý. Sevgiyle yaklaþýlan çocuklarda çekinmeden gelip anne ve babasýna her þeyi anlatabilir. Bu durum belki çocuk için birçok tehlikenin erken fark edilmesini saðlayacaktýr." diye konuþtu. (CÝHAN) Baharda yorgunsanýz Yaþam tarzýnýzý deðiþtirin! Dizi 20:00 20:00 8 Ýstanbul a annesini bulmaya gelen Türkan ý ise Paþa Dede den aldýðý izinle annesini aramaya devam eder. Ancak sokak serserilerinin saldýrýsýna uðrar. Onu Melih kurtarýr, delikanlý, bunun Türkan ile yeni bir baþlangýç yapmak için iyi bir fýrsat olduðunu düþünür. Annesini aramaktan yine eli boþ dönen Türkan, evde Paþa Dede yi bulamaz ve kapýda kalýr. Türkan ýn soðukta beklemesine gönlü razý olmayan Fikret ona bir teklifte bulunur.oyuncular : Tarýk Pabuççuoðlu, Kerem Atabeyoðlu, Derya Alabora, Sema Keçik, Ýsmail Filiz, Can Nergis, Leyla Feray Yönetmen : Hamdi Alkan Dizi Paþa Gönlüðm Güldür Güldür Sevgiliye araba kullanmayý öðretmek ne kadar zor olabilir. Sevgilisi Burcu'ya araba kullanmayý öðreten Ýbrahim'in baþýna neler gelecek? Trafiðe takýlan Burcu ve Ýbrahim'in karþýsýna trafik magandalarý Ýsmail, Mustafa ve Bahadýr, çýkýnca neler yaþanýr? Küçük esnaf Bilal ve oðlu Bahadýr'ýn baþý yine belada... Bahadýr'ýn aþýk olduðu Burcu'nun annesi okula þikayete gelirse neler olur? Burcu'nun babasý Ümit Besen olabilir mi? Cimrilik karý-koca iliþkisini nasýl etkiler? Kocasý Þevket'in cimriliðinden býkan Yeter, evine geri dönecek mi? Þevket ve Yeter'in çocuklarý anne-babalarýný barýþtýrabilecek mi? Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Beslenme ve Diyet Uzmaný Sanem Apa, bahar aylarý doða ve metabolizmanýn uyanýþý kimileri için enerji kaynaðý olurken kimileri için ciddi bir yorgunluk sebebi olabileceðini söyledi. Apa, "Son günlerde sürekli uykulu, yorgun ve halsizseniz beslenme ve yaþam tarzýnýzda yapacaðýnýz deðiþikliklerle enerjinizi geri kazanabilirsiniz." dedi. Liv Hospital Beslenme ve Diyet Uzmaný Sanem Apa, bahar yorgunluðuna karþý yapýlabilecekler hakkýnd bilgiler verdi. Bahar yorgunluðuna karþý beslenmenin önemine deðinen Apa, "Bahar yorgunluðu ile baþa çýkmanýn en önemli yolu iyi ve dengeli beslenmeden geçiyor. Bol bol su içmek, sebze ve meyve tüketimini artýrmak, akþam öðünlerinde az yaðlý, hafif beslenmek, kahve, çay, kola, kakao gibi kafeinli içeceklerden uzak durmak enerjinizi yerine getirecek." diye konuþtu. Az ama sýk yiyin diyen Beslenme ve Diyet Uzmaný Sanem Apa þunlarý sýraladý: "Beyin performansý için en önemli öðün olan kahvaltýyý kesinlikle atlamayýn. Az az, sýk sýk yemek yemeði tercih edin. Sigara tüketiyorsanýz C vitamini alýmýnýzý içmeyen birine göre 2 kat daha fazla olacak þekilde ayarlayýn. Beyaz rafine edilmiþ besinler yerine tam buðday, çavdar, kepek gibi rafine edilmemiþ tahýllarý tercih edebilirsiniz. Öðünlerinizin protein, karbonhidrat ve sebze açýsýndan dengeli olmasýna özen gösterin." Yorgunluða karþý hayat tarzýnýzda deðiþiklik yapýn diyen Sanem Apa, "Akþam yatmadan önce ve sabah kalkýnca odanýzý mutlaka havalandýrýn. Oksijen sizi daha enerjik kýlabilir. Günde 7-8 saat uyumanýn önemini unutmayýn. Haftada 3 gün açýk havada yapacaðýnýz tempolu yürüyüþ hem kilo kontrolünü saðlar hem de yorgunluða karþý korur. Ailenizle zaman geçirmek ve dostlarla sohbet rahatlatýcý etki gösterecektir. Sabahlarý ýlýk bir duþ almak dinçleþtirici bir etki yapar." dedi. Beslenmenin önemli olduðunu söyleyen Apa, "Günde litre su tüketmelisiniz. Bahar yorgunluðundan korunmak için baðýþýklýk sisteminizi güçlendirecek besinlere beslenmenizde özellikle yer verin. Baðýþýklýk sisteminizi güçlendirebilecek besinlerin baþýnda prebiyotik yoðurtlarý sayabiliriz. Bitkisel çaylarý rahatlatýcý etkilerinden de yararlanmak için tercih edebilirsiniz." ifadelerini kullandý. (CÝHAN) Dizi 20:00 Kurtlar Vadisi Pusu Kurtlar Vadisi Pusu'da bu hafta: Þamil, Diþçi'nin kontrolünden çýkmaya çalýþýrken geçmiþiyle ilgili hayati bir gerçek ortaya çýkar. Diþçi, Þamil'den sonra kimi ele geçirecektir? Mete, Arif ve Abdülhey'i aldýktan sonra KGT'den ne isteyecek? Mete kimlerle iþbirliðine gidecek? Kara ve Siyah, Sancak ekibine baskýn düzenler. Kara iþkencelerden sað çýkabilecek mi? Bu baskýnýn kaynaðý Tapýnakçýlar mý? Diþçi, Raskoln'e ihanet mi edecek? Baltazar ve Pusat, Polpo'dan intikam alacak mý? Raskoln kimin tarafýný seçecek? Safiye, abisi Polat Alemdar'ýn yaþadýðýný öðrenmiþtir. Katy Perry Katheryn Elizabeth "Katy" Hudson (d. 25 Ekim 1984), sahne adýyla Katy Perry, ABD'li þarkýcý, söz yazarý ve oyuncu. Gospel müziði ile büyüdü, babasýnýn papaz olarak görev yaptýðý kilisenin korosunda sekiz yýl görev aldý yýlýnda müzik listelerinde herhangi bir baþarý elde edemeyen ilk albümü Katy Hudson'ý piyasaya sürdü, müzikal kariyerinin ilk altý yýlýnda Katy Hudson adýyla sahneye çýktý. Ýlerleyen yýllarda yeni bir stüdyo albümü kaydetti fakat yayýnlamaktan vazgeçti. 2007'de Capitol Records ile anlaþma imzaladýktan sonra Katy Perry sahne adýný kullanmaya baþladý.perry, 2008'de yayýnladýðý ikinci stüdyo albümü One of the Boys ile tanýndý ve albümdeki "I Kissed A Girl", "Hot n Cold" ve "Waking Up in Vegas" þarkýlarý Billboard Hot 100 listesinde ilk ona girmeyi baþardý. 2009'da, albümünü tanýtmak amacýyla Hello Katy Tour adýný verdiði ilk dünya turnesine çýktý. Bir sonraki yýl üçüncü stüdyo albümü Teenage Dream'i piyasaya sürdü. Albümdeki "California Gurls", "Teenage Dream", "Firework", "E.T." ve "Last Friday Night (T.G.I.F.)" þarkýlarý Hot 100 listesinin bir numarasýna yükseldi. Böylece Perry, ayný albümden beþ tane bir numaralý þarký çýkaran ilk kadýn sanatçý oldu. Albümünü tanýtmak amacýyla California Dreams Tour adýný verdiði ikinci dünya turnesini gerçekleþtirdi. Mart 2012'de, üçüncü stüdyo albümünü yeniden düzenleyerek Teenage Dream: The Complete Confection adýyla tekrar piyasaya sürdü. Yeniden düzenlenen albümün ilk single çalýþmasý "Part of Me", ikinci single çalýþmasý "Wide Awake" olarak yayýnlandý.perry, Billboard Hot 100 listesinin ilk onu içerisinde aralýksýz elli iki hafta kalabilen tek þarkýcýdýr.[1] 2012 itibariyle, sekiz Grammy Ödülü'ne adaylýðý bulunmaktadýr. MTV'nin 2011'de "Yýlýn Sanatçýsý" olarak seçtiði isimdir.[2] ABD'de 37.6 milyon, dünya genelinde 74.6 milyon dijital þarký satýþý; dünya genelinde 11 milyon albüm satýþý bulunmaktadýr. AHTAPOT SALATASI Malzemeler 500 gr ahtapot 3 diþ sarmýsak 1 kahve fincaný beyaz þarap 1/2 kahve fincaný zeytinyaðý 1 limonun suyu 1 demet maydanoz 5 adet taze soðan 10 adet siyah zeytin Tuz, karabiber Kiraz domates Yemeðin Tarifi Ahtapotu temizlenmiþ ya da dondurulmuþ olarak alýn. Ahtapotu 1 diþ sarýmsak ve 4 sap maydanozla birlikte bir tencereye koyun. Üzerini kaplayacak kadar su ilave edin. Ahtapot iyice yumuþayýncaya kadar haþlayýn.haþlanmýþ ahtapotu küçük doðrayýn. Salata kasesine koyup, üzerine beyaz þarap gezdirin. Sosunu hazýrlamak için, zeytinyaðý, limon suyu, ezilmiþ 2 diþ sarýmsak, tuz ve karabiberi karýþtýrýn. Ahtapot salatasýnýn üzerine ince kýyýlmýþ taze soðan ve maydanoz serpip, ince kesilmiþ limon kabuðu, zeytin ve ikiye bölünmüþ kiraz domateslerle süsleyin. Hazýrladýðýnýz sosu salatanýn üzerine gezdirip, servis yapýn. Aklýn yoksa yandýn, ya kalbin yoksa o zaman Sen zaten yoksun ki. (Hz. Mevlana) 04:30 Yahþi Cazibe Hatýrla Sevgili Haberleri Müge Anlý Ýle Tatlý Sert Kýzlar Ve Annleri Alemin Kralý Zahide Ýle Yetiþ Hayata Atv Ana Haber Kurtlar Vadisi Pusu 23:15 Nihat Hatipoðlu ile Kandil Özel Kanal 7 de Sabah Zeynep Dr. Feridun Kunak Yeni Bana Kalasýn Uður Arslan la Umut Var Öfke 18:00 Kanal 7 Ana Haber 18:45 Hayat Dediðin 20:40 Regaip Kandili Özel 22:10 Haber Saati 23:00 Ömer Döngeloðlý ile Önden Gidenler Kart Horoz Cennet Mahallesi Show Dünyasý Her Þey Dahil Gülben Adýný Feriha Koydum Misafir Ol Bana Pepee 18:30 Ana Haber 19:15 Büyük Risk 20:00 Güldür Güldür Sevdaluk Geniþ Aile Doktorum Mutfaðým Gün Arasý Kaynana Gelin Seda'ya Gelin Evim Þahane Arka Sokaklar Yerli Dizi Koca Kafalar Ana Haber Bülteni Paþa Gönlüm Yerli Dizi Sarayýn Doktoru Sabah Haber Kapýlar TRT 1 Stüdyosu: Saðlýk Sýhat Ýyi Þeyler Ýyi Fikir Haber Aileler Yarýþýyor Seksenler Ana Haber Bülteni 19:45 Regaib Kandili Özel 23:45 Büyük Yolculuk Belgesel Merhaba Yenigün Tv Filmi Saðlýcakla Tv Filmi Tv Filmi Yeþil Elma Tv Filmi Ana Haber Bülteni Ýki Dünya Arasýnda 19:45 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Þefkat Tepe 23:00 Jurassic Park 3

9 9 HOCAM OTOGAZ SIRALI LPG SÝSTEMLERÝ ÝBRAHÝM ÇALIÞKAN Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizinve Müþterilerimizin Regaib Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz AÞAÐI SANAYÝ KIÞLA KARÞISI NO:3 ÇORUM TEL: CEP: Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Regaib Kandilini Kutlar Hayýrlara Vesile Olmasýný Dileriz Kerman Mobilya ÝSTÝKBAL ve DECO BAYÝ KÜLTÜR SÝTESÝ YANI Tel: "Kaza yerinde ilk beþ dakikada yapýlacak ilkyardým önemli" Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, acil durum ve güvenlik personellerine ilk yardým eðitimleri verdiklerini bildirdi. Ýsmail Yücel þimdiye kadar 93 personele Sertifikalý Temel Ýlkyardým Eðitimi verdiklerini ifade ederek, bundan sonrada eðitimlerin devam edeceðini kaydetti. Yücel yaptýðý açýklamada ilk yardýmýn öneminden de bahsetti. Ýlk yardýmýn, herhangi bir kaza ya da yaþamý tehlikeye düþüren bir durumda, saðlýk görevlilerinin yardýmý saðlanýncaya kadar, hayatýn kurtarýlmasý ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacýyla olay yerinde, týbbi araç gereç aranmaksýzýn mevcut araç ve gereçlerle yapýlan ilaçsýz uygulamalar olduðunu kaydeden Yücel, "Ýlkyardým bu konuda eðitim almýþ herkesin olayýn olduðu yerde bulabildiði malzemeleri kullanarak yaptýðý hayat kurtarýcý müdahaledir. Kaza yerinde ilk beþ dakika içerisinde uygulanacak etkili bir ilkyardým ile ölümleri önlemek mümkündür. Kaza ölümlerinin %10'u ilk beþ dakika içinde, %54'ü ise ilk yarým saat içinde meydana gelmektedir. Kaza yerinde ilk beþ dakika içerisinde uygulanacak etkili bir ilkyardým ile ölümlerin yaklaþýk yarýsýný önleme þansý vardýr" dedi. Ýlk yardýmýn amaçlarý hakkýnda da bilgi veren Yücel, "Hayati tehlikenin ortadan kaldýrýlmasý, yaþamsal fonksiyonlarýn sürdürülmesinin saðlanmasý, hasta/yaralýnýn durumunun kötüleþmesinin önlenmesi, iyileþmenin kolaylaþtýrýlmasý, olay/kaza mümkün olduðu kadar hýzlý bir þekilde telefon veya diðer kiþiler aracýlýðý ile gerekli yardým kuruluþlarýna bildirilmelidir. Türkiye'de ilkyardým gerektiren her durumda telefon iletiþimleri,112 acil telefon numarasý üzerinden gerçekleþtirilir. 112'nin aranmasý sýrasýnda nelere dikkat edilmelidir. Sakin olunmalý ya da sakin olan bir kiþinin aranmasý saðlanmalýdýr. 112 Komuta Kontrol Merkezi (KKM) tarafýndan sorulan sorulara net bir þekilde cevap verilmelidir. Kesin yer ve adres bilgileri verilirken, olayýn olduðu yere yakýn bir caddenin ya da çok bilinen biryerin adý verilmelidir. Hasta /yaralý sayýsý ve durumu bildirilmelidir. 112 hattýnda bilgi alan kiþi tüm bilgileri aldýðýný söyleyinceye kadar telefon kapatýlmamalýdýr" ifadelerini kullandý. Ýl Saðlýk Müdürlüðü olarak Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda çalýþan personelin temel saðlýk bilgilerinin artýrýlmasý, ilk yardým bilgi ve becerisinin öðretilmesi ile kazalara baðlý ölüm riskinin azalmasýna yönelik olarak Saðlýk Bakanlýðý personeli ile asayiþ ve kurtarma görevleri yapan Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü, itfaiye, emniyet ve jandarma personeline "Sertifikalý Temel Ýlkyardým Eðitimleri" verildiðini ifade eden Yücel, bugüne kadar 93 personele Sertifikalý Temel Ýlkyardým Eðitimi verildiðini ve eðitimlere düzenli olarak devam edildiðini açýkladý. Uður ÇINAR Ýsmail Yücel Çorum MÜSÝAD'dan kandil mesajý Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝ- AD) Çorum Þubesi, Regaib Kandili mesajý yayýnlandý. MÜSÝAD Çorum Þubesi'nden yapýlan açýklamada, 11 ayýn sultaný Ramazan ayýnýn da müjdecisi olan 3 aylara eriþmenin mutluluðu ve sevincinin yaþandýðý, bu aylarda ayrý bir huzur ve maneviyat iklimi içinde kâinatýn, ayrý bir soluk alacaðýnýn belirtildiði açýklamada þu ifadelere yer verildi: " Günümüz dünyasýnda birçok mukaddes deðerlerin ayaklar altýna alýnarak, her bir coðrafyanýn kan ve kaosa gömüldüðünü gözlemlemekteyiz. Bu nedenle vicdan muhasebesi yapabilen, manevi huzur ve ahiret saadeti arzusuyla hareket eden bireylerin sorumluluðunun daha fazla olduðu kanaatindeyiz. Bizlere düþen, bu bilinç ve düþünce ile hayatýn ve ahiretin anahtarý olarak gördüðümüz imaný tüm kâinatýn huzura, barýþa, kardeþliðe ve esenliðe kavuþmasý için büyük bir baðlýlýkla kullanmaktýr. Regaip kandilinin, ülkemiz ve tüm Ýslam Alemi için hayýr ve bereket getirmesini temenni ederiz." ÖKSÜZOÐLU Orman Ürünleri Erdal Öksüz Tahta, Taban-Parke Laminant Parke, Pergule, Ahþap Merdiven Adres: Ulukavak Çiftlik Cad. No: 4/C ÇORUM Tel : Gsm: Tüm islam Aleminin Regaib Kandilini kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dileriz. ÖKSÜZOÐLU Ýnþaat Taahhüt Hüseyin Öksüz Adres: Ulukavak Çiftlik Cad. No: 4/A Çorum Tel : Faks: Gsm:

10 TEK 10 ÞAMLIOÐLU TOYOTA PLAZA Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Regaib Kandilini Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz ANKARA YOLU 5. KM TEL: PBX. 18. HAT FAX: Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Mübarek Regaib Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim. Sancaktar Ýþ Merkezi Zemin Kat No: 1 Çorum Tel: Kadir SOL ÝLKADIM BASIMEVÝ "Taksim tabu olmaktan çýkmýþtýr" TBMM Ýdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu, Þanlýurfa Milletvekili Mahmut Kaçar ile TBMM'de düzenlediði basýn toplantýsýnda, Ýstanbul'da 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü dolayýsýyla yapýlacak kutlamalarýn yerine iliþkin tartýþmalara deðindi. Kutlamalar yerine iliþkin talepler üzerinden siyasi bir pozisyon üretilmeye çalýþýldýðýný ifade eden Uslu, 1 Mayýs'ýn kutlamalarýn yeri ile deðil, çalýþanlarýn sorunlarýyla gündeme gelmesi gerektiðine iþaret etti. Bazý kesimlerin 1 Mayýs'ýn Taksim'de kutlanmasý konusundaki ýsrarlarýn farkýnda olduklarýný, kendisinin de Hak-Ýþ Baþkaný olduðu dönemde, Taksim'in 1977 yýlýnda yaþananlar nedeniyle taþýdýðý anlam yüzünden burada kutlanmasýndan yana olduðunu anlatan Uslu, þöyle konuþtu: "Bizce Taksim tabu olmaktan çýkmýþtýr artýk. Bu nedenle ben þahsen Taksim tabusunun yýkýldýðýný ve Taksim'in o kanlý olaylara sahne olan Taksim'in ya da kriminal vakalarla anýlan 1 Mayýs'larýn geride kaldýðýný, kalmýþ olmasý gerektiðini düþünenlerdenim. Taksim tabusu yýkýldýktan sonra Taksim üzerinde ýsrar etmenin çok da doðru ve mantýklý olmadýðýný düþünenlerden birisiyim." 1 Mayýs'ýn tüm emekçilerin bayramý olduðunu, bazý kesimlerin bugünü kendi tekeline alma çabasýnýn beyhude bir yaklaþým olduðunu söyleyen Uslu, bunun günün anlamýna da, 1 Mayýs ruhunu da aykýrý olduðunu vurguladý. Bugüne kadar 1 Mayýs kutlamalarýnýn yapýldýðý alanlar ve kutlamaya katýlan konfederasyonlar hakkýnda bilgi veren Uslu, "DÝSK 1967'de kurulmuþtur ve ilk 1 Mayýs kutlamasý 1976 tarihinde olmuþtur tarihine kadar bütün 1 Mayýs kutlamalarý o günkü örgütlerin gündeminde deðildir. Hak-Ýþ'in kuruluþ tarihi ise 1976'nýn 22 Ekim'idir ve Taksim'de 1 Mayýs konusunda en kararlý ve en çok çýkan örgüt olduðunu söyledi" diye konuþtu. Ýlk kez 2007 yýlýnda Taksim ýsrarýnýn yüksek sesle dillendirildiðini ifade eden Uslu, 2009 yýlýnda çýkan yasa ile 1 Mayýs'ýn Emek ve Dayanýþma Günü olarak tatil ilan edildiðini hatýrlattý. "DÝSK yada KESK yada 1 Mayýs konusunda bugün ileri geri konuþanlar aslýnda 1 Mayýs mücadelesi içinde olmadýlar" diyen Uslu 1 Mayýs'ýn AK Parti iktidarýnda kutlanabilir hale geldiðini kaydetti. Uslu, 1 Mayýs'la ilgili meþruiyet tartýþmalarýný sona erdirerek "1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü" ismini Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, Hak-Ýþ Baþkaný olarak Salim Uslu ve Türk-Ýþ Baþkaný Mustafa Kumlu ile beraber belirlediklerini söyledi. Uslu, "Gerek Anamuhalefet Partisi liderine önceki grup toplantýsýnda söyletilen gerekse bazý sayýn milletvekillerinin ifade ettiði '2010 yýlýnda 1 Mayýs'ý bayram coþkusunda kutladýk' iddiasý da külliyen yalandýr. O dönemde birlik ve beraberlikten söz edenler ETUC üyesi olmadýðý gerekçesi ile kutlama komitesine Memur-Sen ve Kamu-Sen'i almak istemediler" dedi yýlýnda Taksim'deki 1 Mayýs kutlamalarýnda olaylar yaþandýðýný Þanlýurfa Milletvekili Mahmut Kaçar'ýnolaylar sýrasýnda kolunun kýrýldýðýný anlatan Uslu, buna iliþkin fotoðraflar gösterdi. Uslu, Türk-Ýþ Baþkaný Mustafa Kumlu ve Hak-Ýþ Baþkaný olarak ben orada konuþturulmadým. Türk-Ýþ Baþkaný Mustafa Kumlu'nun üzerine yürüyen provokatörler ellerinde kesici aletler ve gaz tüpleri ile Atatürk Kültür Merkezine kadar kovalayýp Kültür Merkezinin camlarýný kýrmýþlardýr. Sendikalarýn kutlamalarýn yeri konusunda neden ayrýþtýklarýnýn özeleþtirisini yapmasýný isteyen Uslu, Ýstanbul'daki kutlamalarýn Yenikapý'da yapýlmasý konusundaki düþüncenin de herhangi bir siyasetçinin ya da kamu görevlisinin tercihi olmadýðýný söyledi. Uslu, burada bir miting alaný yapýlmasý ve kutlamalarýnda bu alanda gerçekleþtirilmesinin kendisinin fikri olduðunu anlattý. AK Parti hükümeti döneminde çalýþma hayatýnda yapýlan uygulamalarý da anlatan Uslu, "Slogan atarak, yumruklarý ya da diþleri sýkarak hiçbir sorunun çözülmediðini belirtmek istiyorum" dedi. Uslu daha sonra gazetecilerin sorularýný da yanýtladý. Bir soru üzerine Uslu, DÝSK ve KESK'in özeleþtiri yapmasý gerektiðini vurgulayarak, "1 Mayýs'ýn birlik ve dayanýþma ruhuna uygun davranmak sadece Hak-Ýþ'in, Memur-Sen'in, Türk-Ýþ'in görevi deðildir. Birlikteliði sürdürmek konusunda herkesin sorumlu ve duyarlý davranmasý gerekir. "1 Mayýs'ý ayrý kutlamayýn" diyenler bizi eleþtireceklerine dönsünler, özeleþtiri yapsýnlar" ifadelerini kullandý. Uslu, kutlamalarýn Taksim'de yapýlmasýna neden karþý çýktýklarý sorusuna ise "Taksim bir gelenekse DÝSK'in bir geleneði yok orada. En çok Taksim'de kutlayan biziz. Orada bir tabuyu yýktýk. Yasaðý deldikten sonra orada tekrar ýsrar etmenin faydasý yok, çünkü ihtiyaçlara uygun uygar bir alan deðil" cevabýný verdi. Kültür Köprüsü yarýþmasýndan dereceyle döndüler Samsun'da "Kültür Köprüsü Projesi" kapsamýnda yapýlan þiir ve türkü yarýþmasýnda Karadeniz Bölgesi Ön Elemeleri'nde þiir dalýnda Artvin'den 'Sokak Çocuðu' þiiri ile 15 yaþýndaki Tuðçe Uçar, türkü dalýnda da Çorum'dan 'Gezsem de Dünyanýn Dört Bucaðýný' türküsü ile 18 yaþýndaki Gamze Salar birinci oldu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüðü'ne baðlý kuruluþlarda korunma altýnda bulunan yaþ grubundaki çocuk ve gençlerin katký ve katýlýmlarýyla kardeþliðin ve dayanýþmanýn tesis edilmesi ve iller arasý kültür köprüsü inþa edilerek ülke barýþýna hizmet etmeyi amaçlayan "Kültür Köprüsü Projesi"nin bölge elemeleri Samsun'da yapýldý. Yarýþmanýn birinci aþamasý olan bölge elemeleri 7 ilde gerçekleþtirildi. Samsun'da yapýlan elemelere, Samsun, Zonguldak, Amasya, Kastamonu, Ordu, Rize,Artvin ve Çorum illerinden 13 koruma altýnda olan çocuk yarýþtý. Çorum Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdundan yarýþmaya katýlan 17 yaþýndaki Hatice Türkoðlu 'Kahramaným' þiiri ile ikinci, türkü dalýnda ise 'Gezsem de Dünyanýn Dört Bucaðýný' türküsü ile 18 yaþýndaki Gamze Salar birinci oldular. Çocuklarýn sosyal ve sportif faaliyetlerdeki baþarýsýnýn, hayattaki baþarýsýna da etki edeceðini dile getiren Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, yarýþmada dereceye giren çocuklarý tebrik ederek altýn ile ödüllendirdi. TBMM Kültür Sanat ve Yayýn Kurulu toplandý Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri ve Salim Uslu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür Sanat ve Yayýn Kurulu toplantýsýna katýldý. Toplantýya, TBMM Baþkanvekili Ýstanbul Milletvekili Ayþe Nur Bahçekapýlý, Çorum Milletvekili ve Amasya Milletvekili, Milli Eðitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Baþkaný Mehmet Naci Bostancý, TBMM Basýn, Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Baþkaný Ali Özer ile diðer üst düzey yöneticiler katýldý. Kültür Sanat ve Yayýn Kurulu toplantýsýnda yayýn baþvurularý deðerlendirildi. HOÞ GELDÝN AF, MAÐFÝRET VE BEREKET MEVSÝMÝ ÜÇ AYLAR Yüce Allah'ýn bizlere bahþetmiþ olduðu mübarek bir zaman dilimine, üçaylara girmiþ bulunuyoruz. Ýçinde mübarek gecelerin, günlerin olduðu bereketli ve feyizli zaman dilimlerini idrak edeceðiz. Üç aylar manevî ticaret bakýmýndan çok bereketli, kazançlý ve sevaplý bir mevsimdir. Bu mevsimde yapacaðýmýz mânevi" çalýþmalar, iç âlemimizde bambaþka ufuklar açar. Ali Yýldýz Diyanet-Sen Çorum Þube Baþkaný Ancak, buaylarda kazanýlan ruh disiplinini daha sonra da devam ettirmek gerekir. Çünkü bir sonraki üçaylara eriþebileceðimiz hususunda elimizde bir senet yoktur. Yaratýcýmýz, bize çok merhametli. Bizim mutluluðumuz için hayrý da, þerri de sebep kýlýyor. Hayýr veriyor, þükredeni mükâfatlandýrýyor. Þer veriyor, sabredeni mükâfatlandýrýyor. Kur'ân bunu, "Belki sevmediðiniz þey, hakkýnýzda hayýrlýdýr"1 âyetiyle ilân ediyor. Bu üç aylarda ve üç aylarýn içinde bulunan muhtelif gün ve gecelerde rahmet-i Rahman'ýn daha coþkulu bir rahmet ve daha büyük bir þefkatle bizi sardýðý, bize yöneldiði, bu gün ve gecelerin mânevî yükseliþimiz için, günahlarýmýzdan arýnmamýz için, tövbe ve istiðfar etmemiz için ve makbul bir kul olmamýz için daha münbit ve daha verimli bir zemin teþkil ettiði konusunda çok sayýda bilgi mevcut. Baþka zamanda bire on sevap getiren ibâdetler, bu aylarda, bu gün ve gecelerde bire yüz, bire yedi yüz, bire bin, bire on bin, bire yirmi bin, bire otuz bin mânevî kazanca vesîle olabilmektedir. Duâlara daha çok icabet olmakta, niyazlar reddedilmemektedir. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü Vesselâm buyurdu ki: "Recep Allah'ýn ayý, Þaban benim ayým, Ramazan ise ümmetimin ayýdýr." "Bu aya Recep denmiþtir. Çünkü bu ayda Þaban ve Ramazan hürmetine büyük hayýr ve hürmet lütfedilmiþtir." "Beþ gece vardýr ki, onlarda yapýlan duâ geri çevrilmez. Bunlar: 1- Receb ayýnýn ilk Cuma gecesi olan Regâib Gecesi, 2- Þaban ayýnýn on beþinci gecesi olan Berat Kandili, 3- Cuma Gecesi, 4- Ramazan Bayramý gecesi, 5- Kurban Bayramý Gecesi." "Þaban ayý, Receple Ramazan ayý arasýnda bulunan, insanlarýn çoðunun deðerini bilmediði bir aydýr. Onda kullarýn amelleri Allah'a arz edilir. Ben amelimin ancak oruçlu iken Allah'a arz edilmesini isterim." "Þaban ayýna bu ismin verilmesinin sebebi, bol ve bereketli hayýrlar, onda oruç tutan kimse Cennete girinceye kadar dallanýp budaklandýðý içindir." "Þaban ayýnýn yarýsý geldi mi, o geceyi ibadetle ihyâ edin, gündüzün de oruç tutun. Çünkü Allah Teâlâ o akþam güneþ battýktan sonra dünya semasýna tecelli eder ve der: 'Ýstiðfar eden yok mu, affedeyim. Rýzýk isteyen yok mu, rýzýk vereyim. Hastalýða uðramýþ olan yok mu, afiyet vereyim! Keza, duâ eden yok mu, kabul edeyim!' Bu böyle sabaha kadar devam eder." "Ramazan ayýna bu ismin verilmesinin sebebi, günahlarý yakýp erittiði içindir." "Ramazan ayýnýn baþý rahmet, ortasý maðfiret, sonu ise Cehennem ateþinden kurtuluþtur." Gerek kendi af ve maðfiretimiz için gerek kan gölüne dönen Ýslam coðrafyasý ve zalimlerin zulmü altýnda inim inim inleyen Müslüman kardeþlerimiz ve bütün insanlýðýn kurtuluþu için bu özel günleri vesile bilip bol bol dua edelim. Üç Aylarýn Ýslâm âlemi için, bütün Müslümanlar için ve camiamýz için hayýrlara ve bereketlere vesile olmasýný Cenâb-ý Allah'tan dileriz.

11 11 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. KANDÝLÝNÝZ MÜBAREK OLSUN Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM ADEM GÜNGÖR MURAT ÞAHÝN HÜNEREL RESTAURANT TOPLU VE ÖZEL GÜNLERÝNÝZDE YEMEK SÝPARÝÞÝ ALINIR TABLDOT YEMEK 3 Türlü Yemek Salata ve Tatlý SÝPARÝÞ: Azap Ahmet Sk. No: 19/A ÇORUM KANDÝLÝNÝZ MÜBAREK OLSUN PMD 50. yýlýný kutladý Parlamento Muhabirleri Derneði (PMD), 50. kuruluþ yýl dönümü dolayýsýyla TBMM'de resepsiyon verdi. Resepsiyona, TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, TBMM Baþkanvekili Sadýk Yakut, TBMM Ýdare Amirleri Salim Uslu, Ömer Faruk Öz, AK Parti Grup Baþkanvekili Belma Satýr, CHP Grup Baþkanvekilleri Akif Hamzaçebi, Engin Altay, MHP Grup Baþkanvekili Yusuf Halaçoðlu, milletvekilleri, TBMM Genel Sekreteri Ýrfan Neziroðlu, Meclis bürokratlarý ve parlamento muhabirleri katýldý. PMD Baþkaný Göksel Bozkurt, yaptýðý konuþmada, 29 Nisan 1964'te kurulan PMD'nin, basýn özgürlüðü ve demokrasi mücadelesiyle geçen yarým asrý geride býraktýðýný söyledi. Bozkurt, "Aslýnda 50, bizim resmi yaþýmýz. 23 Nisan 1920'de TBMM kurulduðunda tanýklarý, parlamento muhabirleriydi. O nedenle bugün biz 94. yaþýmýzý kutluyoruz" dedi. Bozkurt'un konuþmasýnýn ardýndan PMD'nin 50 yýllýk tarihinden bazý kesitlerin yer aldýðý belgesel izlenildi. Derneðin 50. yaþ günü pastasýný ise Çiçek, Bozkurt, siyasiler ve parlamento muhabirleri birlikte kesti. 1 Mayýs'ý ayrý ayrý kutlayacaklar 1 Mayýs Ýþçi Bayramýnda Çorum'da iki farklý kutlama yapýlacak.ýlk kutlama programý Eðitim Ýþ, ADD, CHP, ÝP tarafýndan PTT önünde saat 11.00'da yapýlacak. Diðer bir kutlama programý ise KESK ve DÝSK tarafýndan birlikte yapýlacak.saat 11.00'de Özdoðanlar Sinemasý önünde toplanacak sendika üyeleri Saat Kulesi Meydaný'na yürüyecek. Bahadýr YÜCEL Ethem Sarýsülük adýna hatýra ormaný kurdular Halklarýn Demokratik Partisi Çorum Gençlik Meclisi ve Sarimbey Köyü Halk Meclisinin ortak çalýþmasý ile Gezi eylemlerinde öldürülen Ethem Sarýsülük'ün köyünde yine Ethem Sarýsülük adýný taþýyan bir orman kuruldu. Ormana ilk fidanlarda dikildi. Ethem Sarýsülük' ün annesi Sayfý Sarýsülük ve kardeþi Cem Sarýsülük' ün de katýldýðý etkinliðe Beylice köylüleri de destek verdi. Salim Uslu'dan kandil mesajý Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu yaptýðý yazýlý açýklama ile Regaip Kandilini kutladý. Uslu, açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "Geleceðe yönelik arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularýmýzý gözden geçirme imkâný veren, Manevi duygularýn üst seviyelere yükseldiði bu kutsal gecede, yapacaðýmýz dualarýn ailelerimiz, milletimiz, ülkemizin dirliði adýna kabul olmasýný diliyorum. Ecdadýmýzýn yüz yýllar boyunca birlik beraberlik içerisinde yaþamýþ olduðu bu topraklarda, tek millet ve tek bayrak altýnda huzurlu bir þekilde yaþamamýz için, manevî iklimi ile benliðimizi kuþatan bu günlerde dualarýmýzý eksik etmeyelim. Bu vesile ile gönüllerimizi ferahlatan üç aylara ulaþmanýn mutluluðunu hep birlikte yaþýyoruz. Bu günlerde her zaman ihtiyaç duyduðumuz sevginin, tüm insanlar arasýnda yayýlmasý dileðiyle, üç aylarý ve Regaip Kandilini en içten duygularýmla tebrik ediyorum." Uslu, "Çalýþma Hayatýnýn Son On Yýlýnýn Analizi: " panaline katýldý SDE Ýç Politika ve Demokratikleþme Koordinatörlüðünde Tarkan Zengin'in hazýrladýðý "Çalýþma Hayatýnýn Son On Yýlýnýn Analizi: " paneli gerçekleþtirildi. Ekonomi, siyaset, insan haklarý, uluslararasý iliþkiler ve demokratikleþme konularýnda çalýþmalar yürüten Stratejik Düþünce Enstitüsü, Türkiye'nin en önemli konularýndan biri olan çalýþma hayatý ile ilgili olarak, Tarkan Zengin'in hazýrladýðý "Çalýþma Hayatýnýn Son On Yýlýnýn Analizi: " baþlýklý raporu kamuoyu ile paylaþtý. "Çalýþma Hayatýnýn Son On Yýlýnýn Analizi: " paneline;çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Þanlýurfa Milletvekili Mahmut Kaçar, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Müsteþarý Ahmet Erdem, Memur Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu, Hak-Ýþ Konfederasyonu Genel Baþkan Yardýmcýsý Öz Orman-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Settar Arslan, Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkaný Yadigâr Gökalp Ýnan ve Sivil Toplum Örgütleri Temsilcileri katýldý. Platin öðrencilerine arkeolojik kazý eðitimi Özel Platin Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi After School çalýþmalarý kapsamýnda Resim Kulübü öðrencileri Çorum Müzesi'nde arkeolojik kazý çalýþmasý yaptý. Cumartesi Resim Kulübündeki öðrencilerle birlikte Okul Müdürü Zuhal Yekta Saraç ve kulüp öðretmeni Altan Özeskici'nin katýldýðý etkinlik 2 saat sürdü.çorum Müzesi bahçesinde bulunan ve öðrencilerin arkeolojik kazý denemelerinin yaptýklarý kum kazý havuzu müze müdürlüðü tarafýndan eðitim amaçlý olarak faaliyet veriyor. Çorum Müzesi'nden Hititolog Meral Yýlmaz'ýn rehberlik ettiði kazý çalýþmasýnda kabartma parçalarý titizlikle kum havuzundan çýkarýldý. Kazý çalýþmasýný deðerlendiren Resim Öðretmeni Altan Özeskici " Okulumuz öðrencileri müze bahçesinde gerçekleþtirilen etkinlik sayesinde hem tarihin derinliklerine yolculuk yapma fýrsatý bulmuþ hem de sosyal açýdan olumlu kazanýmlar elde etmiþtir" dedi.

12 TEK 12 Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Regaib Kandilini Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz AK ÝNÞAAT Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Müþterilerimizin Regaib Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz OSMAN DEMÝREL OSMANCIK CAD. NO:22/A TEL DALGIÇLAR OTEL Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Kýymetli MüþterilerimizinMübarek Regaib Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim Bahçelievler Mh., Bahabey Cd 15, Çorum TEL: Faks: Pýnar Koleji miniklerinin Ankara'da bilim ve tarih turu Pýnar Koleji öðrenci ve velileri Ankara'yý gezdiler. Ankara'da Atatürk Müzesi ile baþlayan gezide öðrenciler Atatürk'ün kullandýðý eþyalarý ve hediye edilen giysilerle aldýðý madalya ve niþanlarý görme fýrsatý buldular. Anýtkabirin Panorama kýsmýnýda gezen öðrenciler ses ve görsellerle tarihe tanýklýk ettiler.2. Mecliside gezen öðrenciler, Akvaryum ve Bilim Sanat Merkezine geçtiler. Bilim Merkezinde öðrenciler algý, refleks, yansýtma konulu deneylere katýldýlar. Ankara' nýn güzelliklerini gören çocuklar hoþca bir vakit geçirdikten sonra Çorum' a döndüler. OKTUD'dan Güneydoðu gezisi Osmancýk Kültür Turizm Derneði (OKTUD) Güneydoðu Anadolu bölgesine gezi düzenledi. Kafile baþkanlýðýný Sakin Karakaþ'ýn yaptýðý gezinin ilk gününde Hasankeyf'i fotoðraflayan ve burada rehber eþliðinde Antik köprü,büyük saray, Kale ve El rýzk camii hakkýnda bilgi alan konuklar daha sonra Midyat Mor Gabriel Manastýrýný ziyaret ede grup daha sonra Midyat telkâri çarþýsýnda alýþveriþ yaptý. Grup daha sonra Mardin Abbaralar, Mardin müzesi, Ulucami ve Kasýmýye medresesi ziyareti ile günü tamamlayan konuklar gezinin ikinci gününde Balýklý göl, Ayn Zeliha gölü, Rýzvaniye camii, Halil- Ül Rahman camii, Mevlid-i Halil Camii, Ýsotcular Çarþýsý, Kilimciler Çarþýsý, Gümrük Han'ý gezdikten sonra akþam sýra gecesine katýldý. Gezinin üçüncü gününde bölgenin tarihi ve turistik yelerini gezen ekip daha sonra kente döndü. Bahadýr YÜCEL Yargýdan 4/C'lileri sevindiren karar Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Saðlýk Sen tarafýndan açýlan dava sonrasý, Gaziantep Bölge Ýdare Mahkemesi'nin, 4/C'lilere ek ödeme verilmesine karar verdiðini beliterek, mahkemenin ayrýca, Gaziantep Valiliði tarafýndan yapýlan karar düzeltme istemini de reddederek kararý kesinleþtirdiðini kaydetti. Verilen kararý deðerlendiren Saatçi, "Haklý taleplerini yargý yoluyla da olsa kazanýma dönüþtürmeye devam edeceðiz. Konuyla ilgili olarak Saðlýk- Sen tarafýndan açýlan davayý bakan Gaziantep Bölge Ýdare Mahkemesi kararýnda, "Sözleþmeli personelin yaptýklarý iþin niteliði gereði, asli ve sürekli bir kamu hizmeti ile görevlendirilmiþ kiþiler olduðu görülmektedir. Buna göre, asli ve sürekli bir kamu hizmeti görmekle görevlendirilen 4/C'li sözleþmeli personelin, bu dört istihdam þekli içinde ancak memur statüsünde kabul edilmeleri gerekmektedir. Atanma þekli diðer memurlara göre farklý olmakla birlikte, 4/C'li sözleþmeli personelin de, memur statüsünde kabul edilerek, memurlara tanýnan ayný özlük haklarýndan yararlandýrýlmasý hakkaniyete uygun olacaktýr. Dolayýsýyla, döner sermaye gelirlerinin elde edilmesinde asýl görevli ile ayný oranda katký saðlamalarý nedeniyle de, 4/C'li sözleþmeli personele döner sermayeden ek ödeme yapýlmasý gerekeceði açýktýr" dedi. 4/C'lilerin ek ödeme almasý gerektiðini sürekli dile getirmelerine karþýn, kamu bürokrasisinin buna ayak dirediðini, ancak yargýnýn 4/C'lileri talepleri doðrultusunda karar verdiðini kaydeden Saatçi, "Türkiye'nin birçok bölgesinde açýlan davalarda yargýnýn 4/C'lilerin ek ödemeden faydalanmasý yönünde karar vermektedir. Davalar bireysel olarak açýlýyor ve bizim kazandýðýmýz her dava sonrasý kurumlar vekâlet ücreti ve yargýlama giderlerini ödüyor. Kamunun daha fazla zarara girmemesi, çalýþma hayatýndaki bu belirsizlik ortamýnýn sona ermesi için 4/C'lilere ek ödeme verilmesi hükümet tarafýndan kabul edilerek sorun çözülmelidir" diyerek açýklamasýný tamamladý. Fatih AKBAÞ

13 13 "HEMÞERÝLERÝMÝZÝN REGAÝB KANDÝLÝNÝ EN KALBÝ DUYGULARIMLA KUTLAR, MÝLLETÝMÝZ VE TÜM ÝNSANLIK ÝÇÝN HAYIRLARA VESÝLE OLMASINI ALLAH'TAN DÝLERÝM." SALÝM USLU ÇORUM MÝLLETVEKÝLÝ TBMM ÝDARE AMÝRÝ Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Müþterilerimizin Mübarek REGAÝB KANDÝLÝNÝ kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz Turan Çalýkuþu Mustafa Razi & Osman OKUDAN Ýsmail Ümehan ÇMS ORMAN ÜRÜNLERÝ TEL: ADRES: K. SANAYÝ SÝTESÝ 9. CAD. NO:8 Gönül Elçileri ekibinden Ýskilip'te inceleme Gönül Elçileri Ýl Koordinasyon ekibi "Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesinin" tanýtým ve destek çalýþmalarýna Ýskilip'te devam etti. Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy'e, Ýlçe Kaymakamlarýnýn eþleri ile Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ýn eþi Gülcan Doðan eþlik etti. Gönül Elçileri Ýl Koordinasyon ekibi ilk olarak Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü Meslek Edindirme Kurslarýný, ardýndan ise Hitit Üniversitesi Ýskilip MYO El Sanatlarý Bölümünü ziyaret ettiler.fatma Baþköy ziyarette, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardýmcýsý Doç.Dr. Aþkýn Asan tarafýndan il valileri eþlerine yazýlan mektubu Ýlçe Kaymakamý ve diðer katýlanlar ve kursiyerlerle paylaþtý. Mevcut kurslara devam edip açýk öðretim ortaokul, lise veya mesleki açýk liseye kayýt yaptýrmak isteyenlerin kayýtlarýnýn en kýsa zamanda yapýlacaðý dile getirildi. Gönül Elçileri Ýl Koordinasyon ekibi, yaptýðý incelemelerin ardýndan Ýskilip'in tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Bahadýr YÜCEL Mahir ODABAÞI BANA DOKUNMAYAN YILAN BÝN YIL YAÞAMA-SIN Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Her atasözü doðru deðildir veya söyleniþ amacý ile toplumdaki anlaþýlmasý farklýdýr. En basiti 'devletin malý deniz, yemeyen domuz' derken hemen duyarlý insanlar 'yiyen domuz' deyiverir. Diðer taraftan toplumda herkesin bildiði 'bana dokunmayan yýlan bin yýl yaþasýn' atasözüne karþýlýk kötülüklere, tehlikelere vurdumduymazlýk gösterme. Elinle, dilinle hiç olmadý ise gönlünle mücadele et ve sana dokunmasa bile baþkasýna dokunacaðýný hesap ederek bir gün bile yaþama-sýna rýza gösterme. Yolda çocuðunuzla yürüyorsunuz kaldýrýmdaki aðaç sökülmüþ ama çukuru geri doldurulmamýþ, hiçbir güvenlik tedbiri alýnmadan býrakýlmýþ olduðunu gördünüz. Sizde kenarýndan geçip gittiniz. Okulda sivil savunma eðitimine katýlan çocuðunuz 'BA- BA BURAYA BÝRÝ DÜÞER. BELEDÝYE YE ALO DESENDE HÝÇ OLMAZSA TOPRAK DOLDURSA' dedi. Sizde 'boþ ver bebeðim biz düþmedik ya' deyip yolunuza devam ettiniz. 'Yalan dolan hile pusu / Kim demiþ ki kurtulursun / Etme bulma dünyasý bu / Ben ederim sen bulursun' hesabý yatsý namazýndan sonra size gelen yaþlý babanýz çukuru görmedi ve ayaðý takýlýnca yere çakýlýnca aþýný betona çarptý. Beyin kanamasýndan hayatýný kaybetti Sonuç mu? Mezar baþýnda siz gözyaþý dökerken çocuðunuz: 'Aðlama baba aðlama. Ben söylemiþtim sana. Sende demiþtin boþ ver dokunma. Ama dokundu zavallý büyük babama' derken, sizde aðlayarak keþke keþke diye devam ettiniz Lafý fazla uzatmadan sizleri aþaðýdaki hikâye ile baþ baþa býrakayým. Evin minik faresi çatlak duvar aralarýnda gezinirken þehirden yeni gelen çiftçinin açtýðý kutuyu seyreder. Oh bana yine yeni bir þeyler çýktý diye iç geçirirken birde bakar ki 'fare kapaný' Korku ve panik içerisinde 'evde fare fare kapaný var! - evde fare kapaný var!' baðýrarak bahçeye çýkar. En yakýn gördüðü dostlardan olan tavuða gider. Durumu anlatýr. - Tavuk: küçücük fare kapanýnýn bana ne zararý dokunacak ki diye düþünüp umursamaz bile. Yemini yemeye devam eder. - Zavallý fare, tavuktan umduðunu bulamayýnca karþý köþede aðacýn gölgesinde dinlenen koyunun yanýna gider. Ona da telaþla 'evde fare kapaný var!' diye durumu anlatýr. - Koyun da: 'fare kardeþ korkmakla haklýsýn ama dua etmekten baþka çaren yok' diyerek rahatýna devam eder. - Koyundan da umduðunu bulamayan fare son bir ümitle yan tarafta durmadan bir þeyler atýþtýran ineðin yanýna gider. Ýneðe de ayný þekilde tavuða, koyuna anlattýklarýný heyecanla anlatýr. O da ne inek dinleme zahmetinde bile bulunmaz. 'Bana ne, beni ilgilendirmez' diyerek yemesine içmesine devam eder. - Aradýðýný bulamayan fare çaresiz eve geri döner. Yemeden içmeden kesilir. Hep 'aklýmda aklýmda' diye tedbirli bir þekilde otururken, korku içerisinde bir ses duyar ve hemen sesin geldiði yöne bakýnca birde ne görsün, yýlanýn kuyruðu fare kapanýna kýsmýþ can havliyle saða sola hareket ediyor. Bu arada gürültüye uyanan çiftçinin hanýmý karanlýkta yýlaný görmeden fare kapanýnýn yanýna gelince yýlan ýsýrdý. Kadýnýn feryadýný duyan eþi gelir ve hemen doktora götürdü. Doktor zehiri temizledi ve evine geri gönderdi. Evde kadýnýn ateþi yükseldi. Bir türlü düþmüyordu. Bu durumda taze tavuk suyunun iyi geleceðini hepimiz biliriz. Bunun için adam hemen gidip kümesteki tavuðu kesti. Aradan birkaç gün geçince eþidostu geçmiþ olsuna gelmeye baþladý. Bunlara da ikram için avludaki koyunu kesti. Aradan birkaç hafta geçmeden adamýn eþi öldü. Bu durumda can dostunun kýrkýnda tüm köye yemek verilmesi gerektiðinden bunun içinde ahýrdaki ÝNEÐÝ kesti. Bu arada olup bitenleri ibretle izleyen fare: uyardýðý halde derdiyle hem hal olmayan tavuða, koyuna, ineðe hitaben 'YILAN SÝZE DOKUNMADI AMA YANSIMASI KELLE- NÝZÝ KESTÝRDÝ' diye mýrýldanarak kis kis gülmeye baþladý Peki ne anladýk? Biraz düþünelim

14 14 Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer Üyelerimizin Mübarek Regaib Kandilini Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz S.S. TRAKTÖRCÜLER TOPLU ÝÞYERÝ YAPI KOOP. ADINA BAÞKAN MUHARREM KIRIÞ KADÝFELER Çorum Elektrik Aydýnlatma Ltd.Þti. Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek REGAÝB KANDÝLÝNÝ Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz Kunduzhan Cd. No:4 Çorum Tel: Faks: MODLÝFE Aydýnlatma ve Iþýk Sistemi Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek REGAÝB KANDÝLÝNÝ Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz Eþref Hoca Cad.No: 30/16 Tel: Fax: Ömer Kadife Çorum'da ölüm hýzý binde 7,2 Türkiye'de ölüm sayýsý 2012 yýlýnda 376 bin iken bu sayý 2013 yýlýnda 372 bin 094 oldu. Ölenlerin %55'ini erkekler, %45'ini kadýnlar oluþturdu. Kaba ölüm hýzý ise binde 4,9 oldu. Kaba ölüm hýzý, bin kiþi baþýna düþen ölüm sayýsýný ifade ediyor. Kaba ölüm hýzý, 2012 yýlýnda 5 iken bu hýz 2013 yýlýnda 4,9'a düþtü. Diðer bir ifade ile 2012 yýlýnda 1000 kiþi baþýna 5 ölüm düþerken, 2013 yýlýnda 1000 kiþi baþýna 4,9 ölüm düþtü. Kaba ölüm hýzýnýn en yüksek olduðu il binde 9,2 ile Kastamonu oldu. Kaba ölüm hýzý illere göre incelendiðinde, 2013 yýlýnda kaba ölüm hýzýnýn en yüksek olduðu il 9,2 ile Kastamonu oldu. Kastamonu ilini 9 ile Sinop, 8 ile Çankýrý ve 7,9 ile Çanakkale ve Kýrklareli izledi. Kaba ölüm hýzýnýn en düþük olduðu iller ise 2,7 ile Hakkari ve Þýrnak oldu. Bu illeri 3 ile Batman, 3,1 ile Mardin ve 3,2 ile Þanlýurfa, Muþ ve Diyarbakýr izledi. Çorum'da kaba ölüm hýzý ise binde 7,2 oldu. Osmancýk Hýdrellez Þenlikleri 11 Mayýs'ta Osmancýk Belediye Encümeni, 2014 Hýdrellez Þenliklerinin 11 Mayýs 2014 Pazar günü yapýlmasýna karar verdi. Osmancýk'ta yaklaþýk 50 yýldýr devam eden geleneksel þenliklerden biri olan Hýdrellez Þenlikleri her yýl mayýs ayýnýn ikinci pazarýnda yapýlacak. Konuyla ilgili açýklama yapan Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, "Hýdrellez Þenlikleri uzun yýllardan bu yana belediyemizce kutlanan geleneksel etkinliklerden biri haline gelmiþ bulunmaktadýr. Bu yýlda 11 Mayýs 2014 Pazar günü yine ayný alanda gerçekleþtirilecektir. Etkinliðimizin Anneler Gününe denk gelmesi de güzel bir tesadüf olmuþtur. Bu etkinliðimizi bizim yönetimimizde ilk defa gerçekleþtireceðimiz için yerel sanatçýlarýmýza öncelik vermek istedik. Müzik eðlence programýmýzýn yaný sýra, etkinlik kapsamýnda yine geleneksel hale gelmiþ, haným kardeþlerimiz tarafýndan büyük raðbet gösterilen, altýn ödüllü yöresel yemek, tatlý, hamur iþi ve el ürünleri yarýþmalarý bu yýl da devam edecektir. Yöresel kültürümüzü gelecek kuþaklara aktarmak için bu tür etkinlikleri elimizden geldiðince devam ettirmeye gayret edeceðiz" dedi. Þampiyonunun hafta sonu belirleneceði ligde gözler Petrol ve Düzyurt maçlarýnda olacak. 3. Lig 2. Grupta þampiyon Pazar günü belirlenecek. Ýki puan farkla Petrol'ün önünde olan Düzyurt, sahasýnda Maltepe'yle karþýlaþacak. Petrolspor ise Orhangazi deplasmanýnda galibiyet arayacak. Petrolspor Genel Kaptaný Ýlhan Erken, Bursa Orhangazi maçýna kenetlendiklerini söyledi. Erken; "Lig bizim için bitmedi. Son maça kadar þampiyonluðu kovalayacaðýz" dedi. SON HAFTA HEYECANI Grubunda þampiyonluk umutlarýný son Batman'da nefesler tutuldu maça kadar taþýyan Batman Petrolspor'da Bursa Orhangazi maçýnýn hazýrlýklarý sürüyor. Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Genel Kaptaný Ýlhan Erken, Bursa Nilüferspor maçýný kazanýp, Düzyurt'tan gelecek haberi bekleyeceklerini söyledi. Ligi bitirmediklerini belirten Genel Kaptan Erken: "Ligin son maçýndayýz. Ýkinci yarýda en çok puan toplayan ekip Batman Petrolspor A.Þ'dir. Herkes kulübümüzün yakaladýðý baþarýyý konuþuyor. Yönetim, teknik heyet, futbolcularýmýz, kulüp çalýþanlarýmýz, taraftarýmýz ve basýnýmýzla omuz omuza vererek baþarýya kenetlendik. 16 Yýl sonra Batman stadýnda kale arkasýndaki tribünlerin bile dolmasý kentin þampiyonluða susadýðýnýn fotoðrafýdýr. Ligin son maçýný da üç puanla kapatmanýn hesabýný yapýyoruz. Play-off'a garantiledik ama þampiyon da olabiliriz. Pazar günü rakibimizi deplasmanda devirip, Düzyurt'un maðlubiyetini bekleyeceðiz" dedi. GALÝBÝYET ÝSTÝYOR Batman Petrolspor Teknik Direktörü Durmuþ Ali Çolak, Erzurum maçýnda iyi mücadele eden futbolcularýný, haftanýn ilk idmanýnda kutladý. Pazar günü Bursa Orhangazi maçýndan galibiyet almayý hedeflediklerini belirten Çolak; "Ligde her an herkes farklý sonuçlar alabilir. Biz ligin son maçýný üç puanla kapatalým. Belki de alacaðýmýz bu galibiyet bizi þampiyon yapacaktýr. Umutlarýmýzý son haftaya taþýdýk. Elimizden geleni yaptýk. Direk þampiyon olmasak da play-off'ta bu kente þampiyonluðu yaþatacaðýz" dedi. Kaynak:Batman Çaðdaþ

15 TEK 15 Adil ÜSTÜNEL Tahir ÜSTÜNEL Ýnönü Cad. No: 138 TÜM ÝSLÂM ALEMÝNÝN REGAÝB KANDÝLÝNÝ KUTLAR HAYIRLARA VESÝLE OLMASINI DÝLERÝZ Nihat Armutçu'dan 10 bin lira prim Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, Ulukavakspor maçýnýn kazanýlmasý durumunda futbolcularýna 10 bin lira prim daðýtacaðýný söyledi. Ýlk kez bir teknik adamýn kendi takýmýna bir prim açýkladýðý görülürken Armutçu "Sezon boyunca tüm zorluklara raðmen özveri ile mücadele eden ve takýmlarýný kümede býrakan futbolcularýma bende kendi çabamla 10 bin lira prim vermek istedim. Þu anda Ýskilip'te öyle bir kenetlenme saðlandý ki inanýn çok mutluyum. Belediye Baþkanýmýz, Kaymakamýmýz bizlere gerekli destekleri saðlýyorlar. Baþkanýmýz ve Kaymakamýmýzýn destekleri maç öncesi ilçeye yeniden bir hava verdiler. Kendilerine bir kez daha çok teþekkür ediyorum. Öte yandan Ýskilip esnafýyla vatandaþýyla yanýmýzda olduðunu gösteriyor. Sosyal paylaþým sitemden baþlattýðýmýz kampanyaya geri dönüþlerin olduðunu görmekten de büyük mutluluk duyuyorum. Ýskilip takýmýna sahip çýktýðýný bir kez daha gösterdi. Ýnþallah Ulukavakspor maçýný kazanarak gelecek yýlda Ýskilip'i Bölgesel Ligde temsil edeceðimize inanýyorum." Dedi. Ýskilip Belediyespor bugün Çorum'da Bölgesel Amatör Lig'de gelecek sezonda ilimizi temsil etmeye gönüllü olan Ýskilip ilçe olarak Ulukavakspor ile yapýlacak karþýlaþmaya tek vücut olarak hazýrlanýrken takým olarak Ýskilip Belediyespor bugün Çorum'da 1 Nolu Sentetik Saha'da Ulukavakspor maçýnýn taktik provasýný yapacak. Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu çalýþmalar hakkýnda kýsa bilgiler verirken Bayat sahasýnda hazýrlýklarýný sürdürdüklerini bugün ve yarýn Çorum'da son iki çalýþmalarýný yapacaklarýný kaydetti. Armutçu, takýmda futbolcularýn morallerinin üst düzeyde olduðunu belirtti ve Ulukavakspor maçýnýn centilmence oynayarak hak edenin kazanmasýný temenni ettiðini söyledi. ADNAN YALÇIN Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Mübarek REGAÝB KANDÝLÝNÝ kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz Fenerbahçeliler 19. Þampiyonluðu Çorum'a has kutlayacaklar Gerçekleþtirilen olaðan genel kurul sonrasý açýklama yapan Fenerbahçeliler Derneði Çorum Þubesi, Fenerbahçe'nin 19. Þampiyonluðunu plaka numarasý 19 olan Çorum'da çok farklý etkinliklerle kutlayacak. 19. þampiyonluðunu tüm Çorumlu Fenerbahçeliler için ayrý bir anlamý olduðunu belirten Fenerbahçeliler Derneði Yönetim Kurulu üyeleri, bu amaçla 19 Mayýs'ta saat 19.00'da 19 farklý sürpriz hediyenin verileceði bir etkinlik gerçekleþtirerek 19. Þampiyonluðu kutlayacaklarýný vurguladýlar. 19 Mayýs'ta Vadi Restaurant'ta yemekli bir buluþmayla 19. Þampiyonluðu doyasýya kutlayacaklarýna vurgu yapan yönetim kurulu "Tüm Fenerbahçelileri bu özel geceye katýlmaya davet ediyoruz. Þampiyonluk kutlamasýný gerçekleþtireceðimiz programýmýza katýlmak isteyen Fenerbahçeliler, biletlerini Þellale Fýrýn, Denizkýzý oyun salonu ve Þellale Bistro'dan bilet temin edebilir. Geceyle ilgili detaylý bilgi almak isteyenler de numaralý telefonu arayarak bilgi alabilirler" ifadeleri yer aldý. GECEYE FENERBAHÇE YÖNETÝMÝN DEN ÝSÝMLER DE KATILACAK 19. þampiyonluðun kutlanacaðý geceye Fenerbahçe yönetim kurulundan isimlerin de katýlacaðýnýn belirtildiði açýklamada "Biz gecemize baþkanýmýz Aziz Yýldýrým'ýn katýlmasýný çok istiyoruz. Malum sebeplerden dolayý katýlmasý çok zor görünüyor. Ancak yönetim kurulumuzun kýymetli üyeleri ve bazý ünlü spor yazarlarý katýlacaklarýný bildirdiler." ifadeleri yer aldý. EML'de futbol turnuvasý Merkez Endüstri Meslek Lisesi rehber öðretmenleri tarafýndan düzenlenen alanlar arasý futbol turnuvasýnda þampiyonluðu Mobilya ve Ýç Dekorasyon takýmý kazandý. Rehber Öðretmenleri Adem Karadeniz, Recep Yücel, Osman Karakaþ, Fatih Topuz, Tuba Karabýyýk, Metin Çetin ve Mustafa Münir Çenesiz tarafýndan organize edilen geleneksel Alanlar arasý futbol turnuvasýnda bu yýl 17 takým mücadele etti. Mimar Sinan sahasýnda oynanan turnuvada tek maçlý eliminasyon sistemine göre oynanan maçlar sonunda dört grupta ilk iki sýrayý alan sekiz takým çeyrek finale yükseldi. Çeyrek final maçlarýný kazanan Mobilya ve Ýç Dekorasyon, Makina, Elektirik ve elektronik ile Metal Teknolojisi takýmlarý yarý finale yükseldiler. Yarý final maçlarýný kazanan Elektrik ve Elektronik ile Mobilya ve Ýç Dekorasyon takýmlarý önceki akþam Mimar Sinan sahasýnda bu yýlýn þampiyonunu belirlemek için karþýlaþtýlar. Final maçý ile toplam 36 karþýlaþmanýn oynandýðý turnuvada zorlu bir mücadele sonunda Elektrik ve Elektronik Teknolojisi'ni 3-2 yenen Mobilya ve Ýç Dekorasyon takýmý þampiyonluðu kazandý. Turnuvanýn final maçýný Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ile Okul Ýdarecileri ve öðretmenleri de izlediler. Final maçýnýn ardýndan düzenlenen törenle ilk iki sýrayý alan takýmlara kupa ve sporcularýna madalyalarý verildi. Tören sonunda okul idaresi tarafýndan sporculara tatlý ikram edildi. ADNAN YALÇIN

16 Spor Toto 3. Lig Play Off tarihleri belli oldu Spor Toto 2.Lig'e yükselecek son 3 takýmýn belirleneceði Spor Toto 3. Lig Play Off müsabakalarýnýn tarihleri belli oldu. Buna göre, Spor Toto 3. Lig 1.Grup Play Off Yarý Final Müsabakalarý 12 Mayýs 2014 Pazartesi günü oynanýrken final müsabakasý ise 15 Mayýs Perþembe günü oynanacak. 2.Grup Play Off Yarý Final müsabakalarý 13 Mayýs Salý günü, final müsabakasý 16 Mayýs Cuma günü oynanacak. 3.Grupta ise yarý finaller 14 Mayýs Çarþamba günü, final müsabakasý ise 17 Mayýs Cumartesi günü oynanacak. Tarafsýz sahada tek maç usulüne göre oynanacak olan play off müsabakalarýnýn yer ve saatleri önümüzdeki günlerde açýklanacak. Belediyespor taktik çalýþma yaptý Erzurum Büyükþehir Belediyespor ile haftasonunda play-off'a kalma maçýna çýkacak olan Çorum Belediyespor bu maçýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý tek antrenmanla devam ettirdi. Dün saat 15.30'da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda yapýlan antrenman Teknik Direktör Mustafa Altýndað idaresinde baþlarken antrenman tüm futbolcular katýldý. Antrenmanda hafif sakatlýklarý bulunan Ýmam, Osman Bodur ve Erol takýmdan ayrý yürüyüþ yaptýlar. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenmanýn 5'e 2 çalýþmasý ile devam etti. Antrenmanýn ikinci bölümünde eski skorboard tarafýndaki kaleye gol yandan yapýlan ortalarla gol çalýþmasý yaptýran teknik adam antrenmaný dara alanda yapýlan pas ve prese dayalý taktik çalýþmayla tamamladý. Çorum Belediyespor bugün saat 15.30'da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda yapacaðý çift kale çalýþmasýyla Erzurum maçýnýn taktik provasýný tamamlayacak. Kýrmýzý siyahlýlar gece geç saatlerde Erzurum'a hareket edecek. ADNAN YALÇIN Belediyesporlu Ersin Torun fair play ödülü alacak Çorum Belediyespor futbolcusu Ersin Torun'a Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komitesi tarafýndan 2013 yýlý 'Sportif Davranýþ Dalý Kutlama Mektubu Ödülü'ne layýk görüldü. U 17 kategorisinde Çorum Belediyespor ile Çorumspor takýmlarý arasýndaki þampiyonu belirleyecek maçta galip gelen Çorumspor'lu futbolcularýn þampiyonluk kutlamasý sýrasýnda rakip takým futbolcularýný omuzuna alarak onlarýn þampiyonluk sevincine ortak olan Ersin Torun'un bu hareketi fotoðraflanmýþ ve bu davranýþ Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafýndan fair play davranýþ olarak Türkiye Olimpiyat Komitesi'ne bildirilmiþti. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu 2013 Türkiye Fair Play Ödülleri Jürisi yaptýðý deðerlendirme sonucunda Ersin Torun'a 'Sportif Davranýþ Dalý Kutlama Mektubu Ödülü'ne layýk görüldü. Ersin Torun 13 Mayýs 2014 Salý günü saat 18.00'de Ýstanbul Olimpiyat Evinde düzenlenecek olan ödül törenine davet edildi. Genç futbolcu Çorum tarihinde Milli Olimpiyat Komitesi tarafýndan verilen fairplay ödülüne almaya hak kazanan ilk isim olarak babasý Orhan Torun ile birlikte Ýstanbul'a giderek ödülünü alacak. Spor Lisesi, Samsun'dan yarý finale yükseldi Okullararasý Gençler Türkiye Futbol Þampiyonasý 1. Kademe maçlarýný Samsun'da oynayan Spor Lisesi yarý final grubuna yükseldi. Hafta baþýnda Samsun'da baþlayan Liseli Gençler futbol grup birinciliðinde ilimizi temsil eden Spor Lisesi, Tokat Endüstri Meslek Lisesi, Sinop Spor Lisesi ve Ýstanbul Gaziosmanpaþa Ticaret Meslek Lisesi ile ayný grupta yer aldý. Spor Lisesi gruptaki ilk maçýnda Tokat Endüstri Meslek Lisesi'ni 4-1, ikinci maçýnda ise Sinop Spor Lisesi'ni 1-0 yenerek grup birinciliði için Ýstanbul Gaziosmanpaþa Ticaret Meslek Lisesi ile karþýlaþtý. Normal süresi 1-1 sonuçlanan zorlu karþýlaþma sonunda penaltý atýþlarýna geçildi. Penaltý atýþlarýný 5-3 kazanan Spor Lisesi yarý final grubuna yükselme baþarýsý gösterdi. Spor Lisesi'nin yarý final grubunda mücadele edeceði il merkezi ve rakipleri önümüzdeki günlerde belli olacak. ADNAN YALÇIN Anadolu Spor Gazetecileri Derneði (ASGD) Çorum Þubesi tarafýndan bu yýl 19.'su düzenlenecek olan Geleneksel Orta Kuþak Futbol Turnuvasý'na Orta Kuþak Futbol Turnuvasý'na baþvurular devam ediyor baþvurular devam ediyor. Turnuvaya katýlacaðýný bildiren takýmlar Cezaevi, Çorum Sürücü Kursu, Balaban Makina, Çorum Barosu, Abdalata Köyü, Osmancýkspor ve Örnek Tur oldu. Tertip Komitesi bu yýldan itibaren turnuvada geçerli olmak üzere lisans hazýrlanmasýna karar verdi. Bu nedenle turnuvada forma giyecek tüm sporcularýn birer vesikalýk fotoðraf getirmesi gerekiyor. Öte yandan sporculardan saðlýk raporu yerine teknik toplantý sýrasýnda takým temsilcilerine daðýtýlacak taahhütnamenin sporcularýn tarafýndan doldurularak Tertip Komitesi'ne teslim edilmesi istenecek. Geçtiðimiz yýl disiplin suçundan ihraç edilen isimler bu yýlki turnuvada kesinlikle forma giyemeyecekler. Baþvurular 7 Mayýs çarþamba günü sona erecek, Turnuvanýn teknik toplantýsý 10 Mayýs Cumartesi günü saat 11.00'de sentetik sahalar yanýnda bulunan Hakem Derneði Lokali'nde yapýlacak. Toplantýda gruplarla statü belirlenecek olup turnuvanýn baþlama tarihi kararlaþtýrýlacak. ADNAN YALÇIN Tuncay, Avrupa Þampiyonasý'nda oynayacak HÝTOK ile jandarma birlikte etkinlik yapacak 4 Mayýs pazar günü yapýlacak Hitit Off Road Oyunlarý bu yýl Jandarmanýn 175. yýlý kutlama etkinlikleri arasýnda yapýlacak. HÝ- TOK Baþkaný Mehmet Özenç, hafta içinde Garnizon ve Ýl Jandarma Komutaný J. Kd. Albay Ahmet Çelik ile yaptýklarý görüþmede Hitit Off Road oyunlarýnýn Jandarmanýn 175. yýlý kutlama etkinlikleri arasýnda yapýlmasýna karar verdiklerini söyledi. Bu organizeyi Çorumlulara duyurmak için 3 Mayýs cumartesi günü saat 17.00'de Jandarma araçlarý ve Çorum Off Road ve Arama Kurtarma ekibi araçlarýnýn Fuar alanýnda toplanarak þehir içinde konvoy yapacaklarýný belirten Mehmet Özenç, organizeye verdiði bu destekten dolayý Garnizon Komutaný Ahmet Çelik'e teþekkür etti,özenç, Hitit Off Road oyunlarý için hazýrlýklarýnýn devam ettiðini ve kayýtlarýn sürdüðünü belirterek pazar günü KSS 10. Cadde giriþinde kurulacak parkura tüm Çorumlularý davet etti. ADANAN YALÇIN Spor Toto 2. Lig'de Göztepe formasý giyen ve son maçlarda takýmýn banko isimlerinden olan Tuncay U17 Milli Takýmý ile Avrupa Þampiyonasý'nda forma giyecek. U17 Milli Takýmýmýzýn, 7-21 Mayýs 2014 tarihleri arasýnda Malta'da düzenlenecek U17 Avrupa Þampiyonasý finallerine katýlacak aday kadrosu açýklandý. Aday kadroya davet edilen oyuncular 2 Mayýs 2014 Cuma günü saat 16.00'da Antalya Titanic Beach Lara Otel'de toplanacak. Aday kadroda Göztepe'nin son maçlarýnda yeniden dikkatleri üzerine çeken Tuncay Kýlýç'ta yer aldý. U17 Milli Takým kadrosunda Tuncay Kýlýç ile birlikte; Alican Özfesli, Fatih Aktay(Altýnordu), Emirhan Aydoðan, Enes Ünal, Furkan Enver Ünver, Mehmet Zeki Çelik(Bursaspor), Bahadýr Çiloðlu, Tarýk Çetin, Savaþ Polat(Fenerbahçe), Doðuþ Can Ýncedere, Birhan Vatansever(Galatasaray), Okan Çelik, Übeyd Adýyaman(Gençlerbirliði), Burak Bekaroðlu(Sakaryaspor), Sabit Hakan Yýlmaz(Turgutluspor), Ertuðrul Ersoy(Yeþil Bursa), Hayrullah Alýcý(Borussia Dortmund), Uður Oðulcan Tezel(Hertha Berlin), Hasan Özkan(KV mechelen), Batuhan Ergül(Young Boys) GENÇ FUTBOLCU BÜYÜKLERÝN DÝKKATÝNÝ ÇEKTÝ Son haftalarda Göztepe'nin ilk onbirinde sahaya çýkan ve þampiyonluk yolunda zorlu karþýlaþmalarda baþarýlý futboluyla dikkat çeken Çorumspor'un eski futbolcusu Tuncay Kýlýç üç büyüklerinde dikkatini çekti. Futbolcunun menajerliðini yürüten Çorumspor'un eski futbolcusu ve Ýdari menajeri Bekir Takkaç'tan alýnan bilgilere göre, Beþiktaþ, Fenerbahçe, Galatasaray ve PTT 1. Lig'de þampiyon olarak Süper Lig'e yeniden dönüþ yapan Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor'un futbolcu izleme komitelerinin genç futbolcuyu yakýn takibe aldý. Ýstanbul BB'nin genç futbolcuyu kadrosuna katmakta kararlý olduðunu belirten Takkaç, sezon sonunda bu takýmlardan birine transfer olabileceðini söyledi. ADNAN YALÇIN Tuncay menajeri Bekir Takkaç ile Çorumspor maçýný izlerken

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri 4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri Habib-i Neccar Hz. Çeşit li Et kinliklerle Anıldı Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Üniversitemiz tarafından 26-28 Mayıs tarihleri arasında

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Otobüs devrildi: 1 ölü

Otobüs devrildi: 1 ölü Tufan Köse Uslu ve Köse'nin TBMM TEK GAZETESÝ nöbet tarihleri belli oldu Salim Uslu Türkiye Büyük Millet Meclisi RTÜK üyelerinin seçilmesiyle birlikte kabul edilen öneriye göre Genel Kurul 1 Ekim Perþembe

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz.

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz. Kutlu Olsun 5 www..com www.yerelgrup.com www.yerelajans.net ÖDEMİŞ TİCARET ODASI ı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve www.odemisto.org.tr Üçeylül Mah. Gençlik Cad. No:2 Ödemiş İZMİR 35760

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ NISAN 2015

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ NISAN 2015 KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ NISAN 2015 1-7 NISAN DÜNYA KANSER GÜNÜ 1 NISAN DÜNYA MIZAH GÜNÜ 4-10 POLIS GÜNÜ VE HAFTASı Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Türk Polis Teşkilatının

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ÇALIŞAN GENÇLERLE EL ELE

ÇALIŞAN GENÇLERLE EL ELE ÇALIŞAN GENÇLERLE EL ELE TASLAK PROJE NİSAN 2014 PROJENİN ADI: ÇALIŞAN GENÇLERLE EL ELE PROJENİN AMACI: 1. Çeşitli nedenlerle eğitim hayatını sürdürmeyip çeşitli sektörlerde çalışan gençlerimize yönelik

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Şerif Kocadon için mevlit

Şerif Kocadon için mevlit Şerif Kocadon için mevlit 85 yaşında aramızdan ayrılan Bekir Şerif Kocadon için evinde mevlit okundu. Bodrum eşrafından merhum Mehmet Kocadon un oğlu, Fatma Kocadon un eşi; Bodrum Belediye Başkanı Mehmet

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 14.05.2014 Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Çalışma ve İş Kurumu Ordu İl Müdürlüğü işbirliğinde alternatif iş fırsatları yaratmak, öğrenciler ile

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

18 Haziran - 19 Temmuz Atatürk Bulvarı Üzeri Ramazan Etkinlik Alanı

18 Haziran - 19 Temmuz Atatürk Bulvarı Üzeri Ramazan Etkinlik Alanı Kur an-ı Kerim Tilaveti Söyleşi Şiir Ezgi Konser Sohbet Tiyatro Gösterimi Çocuk Gösterileri Cahit ALTUNAY Belediye Başkanı 18 Haziran - 19 Temmuz Atatürk Bulvarı Üzeri Etkinlik Alanı MANEVİ İKLİMİ DOYASIYA

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR 2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR Elazığ İl Müftülüğü Aile İrşat ve Dinî Rehberlik Bürosu görevlilerinden İl

Detaylı

"Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir" Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý

Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý Genç mucitler projelerini Bilim ve Teknoloji Günleri'nde tanýttý Hitit Üniversitesinin ev sahipliðinde Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) Fuar Merkezi'nde Orta Karadeniz Üniversiteleri Platformu'na (OKÜP)

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

AK Parti mazlum coğrafyaların umudu

AK Parti mazlum coğrafyaların umudu AK Parti mazlum coğrafyaların umudu AK Parti İSTANBUL İL BAŞKANIMIZ AZİZ BABUŞCU nun yazısı 03 te 4 te AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2013 SAYI : 199 29-TEMMUZ-5 AĞUSTOS

Detaylı