EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 I. YARIYIL EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ TEMEL MATEMATİK I (2+0=2) AKTS=4 Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi. Kümeler ve kümelerle işlemler. Sayı sistemi kurma, doğal sayılar. Değişik tabanlı sayılar, tam sayılar. Bölünebilme kuralları, EKOK ve EBOB kavramları ve uygulamaları. Oran, orantı, bileşik orantı kavramları ve uygulamaları. Reel sayılar, üslü ve köklü çokluklar. Kartezyen çarpım, bağıntı, fonksiyon, işlem kavramları ve bunların grafikle gösterimi. Denklik ve sıralama bağıntıları, ayrık örtüler ve zincirler. Veri toplama, verilerin özetlenmesi, grafikle gösterme, merkezi eğilim ölçüleri (ortalama, tepe değer, ortanca), dağılım ölçüleri (ranj, mutlak sapma, standart sapma) BASIC MATHEMATICS I (2+0=2) AKTS=4 Definition of mathematics, relation with other science. Sets and operation at sets. Foundation of number system, natural number. Different based number, integer Divisibility rules, EKOK and EBOB concepts and applications. Ratio and proportion, compound ratio concepts and application. Real number, exponentiation and rational exponents. Cartesian product, correlation, function, operation concepts and their graphics. Equality and ordering correlation. Data collection and summary of data, their graph, measure of central distribution GENEL BİYOLOJİ (2+0=2) AKTS=4 Canlı ve cansız farkı, canlıların çeşitliliği: hayvanlar, bitkiler, mikroorganizmalar, tek hücreliler, mantarlar; canlıların yapısı: hücreler, dokular, organlar ve organ sistemleri; insan vücudu ve organ sistemleri; beslenme, sağlık ve ilk yardım; canlı toplulukları ve çevre GENERAL BIOLOGY (2+0=2) AKTS=4 The difference between animate and unanimate: animals, plants and microorganisms, one- celled creatures; fungi;morphology of the living; human body and organ systems; nutrition, health and first aid; living things and environment UYGARLIK TARİHİ (2+0=2) AKTS= 4 Geçmişten günümüze insanlığın ortaya koyduğu uygarlıkların incelenmesi; yazı, takvim, tekerlek, ateş, barut, matbaa, buharlı gemi, pusula; günümüze doğru aşamalar; Akdeniz, Uzakdoğu, Orta Amerika (Astek-inka Medeniyetleri), Orta Asya Bozkır Medeniyetleri HISTORY OF CIVILIZATION(2+0=2) AKTS=4 Examining of civilization created by human from past to present; writing, calender, wheel, fire, gunpowder, press, steamboats, compass; developmental stages up to present; Mediterranean, Far East, Middle Asia Savannah Civilization, Middle America (Aztek-Inka Civilizations) TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM (2+0=2) AKTS=2 Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imla kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme; çeşitli yazı türleri, (anı, fıkra, hikaye, eleştiri, roman, vb.), formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale, vb.), makalelerin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri TURKISH I: WRITTEN PRODUCTION (2+0=2) AKTS=2 Description and importance of language, language-culture relation slip, relevance and characteristics; structures and rules in narratives, spelling and punctuation, different topics, points of view, supporting ideas, paragraphs, concepts, rules and layout in writing, frameworks for selected types of written composition, topics and paragraphs, correction and general problems of expressing ideas and thinking, different types of writing (recollections, anecdotes, stories, 1

2 criticism, novels) formal writing (curriculum vitae, petitions, reports, advertisements, bibliographies, announcements, official documents, scientific writing, academic papers), writing introductions, main sections and conclusions in essays; note taking, summary methods and techniques ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I (2+0=2) AKTS=2 Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışı ve I.Dünya savaşının başlama nedenleri ile Osmanlı İmp.nun bu savaşa dahil olması, Mondros Ateşkes Amt.ile uğradığımız işgaller ele alınmaktadır.yüce önder Atatürkün işgallere karşı duyduğu tepkiler, Samsuna çıkışından sonra Amasya Tamimi ve kongreler yoluyla Milli Mücadeleyi başlatması,istanbulun işgale uğramasından sonra Ankarada TBMM nin açılması ile Türk İstiklal Harbinin kazanılmasından sonra imzalanan Mudanya Ateş.Ant. ve Lozan Barış Ant PRINC. OF ATATURK&HIST. OFTR. REVALUTUON I (2+0=2) AKTS=2 the reasons of the decline of the Ottoman Empire and the reasans of the world war I are discussed.why the Ottoman Empire was in this war and what the results of the occupations,amasya Circular,Erzurum and Sivas Cogresses,the occupation of İstanbul,the end of the Ottoman Assembly,the opening of the National Assembly in Ankara,Mudanya Armistice,Lozan Peace Treaty are the topics of the first semester İNGİLİZCE-I (YABANCI DİL) (3+0=3) AKTS=4 Öğrencilerin İngilizce'de kendilerini ifade etmeleri için gerekli temel yapıların öğretimi ve uygulanması ENGLISH-I (FOREIGN LANGUAGE) (3+0=3) AKTS=4 Teaching student basic structures to express themselves in English and applications BİLGİSAYAR I (2+2=4) AKTS=4 Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları COMPUTING I (2+2=4) AKTS=4 This course is taught through the Turkish language. This course covers basic concepts in information technology, software and hardware, operating systems, word processing, spreadsheets, databases, using the internet in education, effects of information technology on social structures and in education, system security and ethical considerations EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ (3+0=3) AKTS=4 Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler INTRODUCTION TO EDUCATIONAL SCIENCE (3+0=3) AKTS=4 Basic concepts of education, the function and role of education and its relationships with other disciplines, philosophical, social, psychological, economic and political foundations of education, the historical development of educational sciences, directions in educational sciences in the 21st Century. Research methods in education, the structure of Turkish National Education System and its features, the place of teacher in this system, characteristics of teaching profession, the practices of teacher education and developments in this area BEDEN EĞİTİMİ I (2+0=2) AKTS=2 Beden Eğitimi; spor branşları; insan gelişiminde oyunlar ve beden eğitiminin rolü, sağlıklı olma; insan fizyolojisi, sağlık ve ilk yardım, jimnastik malzemeleri ve kullanımı PHYSICAL TRAINING I (2+0=2) AKTS=2 Physical training; branches of sports; role of play and physical training in human development; healthiness; human psychology; health and first aid; sports materials and utilization GÜZEL SANATLAR I (2+0=2) AKTS=2 1. Müzik I: Müziğin temel bileşenleri, temel müzik bilgileri, nota bilgisi, müzikte aralık kavramı, müzikte ritm kavramı, şarkı dağarcığı oluşturulması, Türkiye de ve dünyada müzik tür ve biçimleri, geleneksel müzikten çağdaş müziğe geçiş, çalgı öğretimi, toplu çalma ve söyleme, eğitimde müziğin rolü, yaratıcılığı geliştirmede müziksel işitme. 2. Resim: Resim ve iş kavramları, eğitimdeki yeri ve önemi, estetik duygu ve becerilerin geliştirilmesi, resim ve iş yoluyla düşüncenin ifadesi, resim okuma ve anlatma, resim çizme teknikleri; İlköğretimde I. kademe Resim ve İş- 2

3 Teknik ders programlarının incelenmesi, diğer derslerle ilişkileri. İlköğretim I. kademede uygulanan Resim-İş öğretimi yöntem ve teknikleri, ders planlarının hazırlanması, değerlendirme, öğrencide resim ve iş becerilerinin geliştirilmesi FINE ARTS I (2+0=2) AKTS=2 1. Music I Basic components of music, basic information of music; note information, Interval concept in music, rhythm concept in music, construct songs repertoire; style and category of music in Turkey and the world; movement from traditional music towards contemporary music, teaching playing instrument, group playing and singing, role of music in education, musical hearing for development of creativeness. Art I: History of thinking and art theories in philosophy, comprehension of theoretical and implementation aspects of knowledge and experiences in the field of art. History of art and critical thinking in philosophy, assessment, interpretation of art theories by the help of science and technology, educational functions of art, differences between art object and industrial object, gaining reading skill of art product in different fields on the basis of art events, gaining knowledge about the environment showing art products, concept of creativity, creative individual and his / her characteristics, creative thinking, process of art creation II. YARIYIL TEMEL MATEMATİK II (2+0=2) AKTS=4 Cebirsel ifadeler, denklem ve özdeşlik kavramları, cebirsel ifadelerin çarpanlarına ayrılması, cebirsel ifadelerde işlemler, denklem ve eşitsizlikler, denklem ve eşitsizlik sistemleri, iki değişkenli fonksiyonlar, sürekli ve kesikli fonksiyonların grafikleri. Geometrinin kuruluşu, düzlemsel şekiller, bunların alan ve çevreleri, cisimler, bunların alan ve hacimleri, eşlik ve benzerlik kavramları, dik üçgen, Pisagor Bağıntısı, dik üçgende metrik bağıntılar, temel geometrik çizimler, geometrik yer çizimleri, trigonometrinin temel kavramları, doğru ve çemberin analitik incelenmesi BASIC MATHEMATICS II (2+0=2) AKTS=4 Algebraic expressions, equation and identity concepts, factoring of algebraic expressions, operations on algebraic expressions, equation and inequality concepts, systems of equation and inequality. Functions of two variable, graphs of continuous and discontinuous functions, foundations of geometry, plane shapes and their areas and perimeters, solids and their areas and volumes, equivalenty and similarity, equivalent triangles, right triangles, metric relations of right triangles, geometric place, fundemental concepts of trigonometry, analytic examination of line and circle GENEL KİMYA (2+0=2) AKTS=4 Kimyaya giriş, maddenin özel ve genel özellikleri; etkileşimler, elementler ve bileşikler, çözeltiler ve karışımlar; maddenin halleri, asitler ve bazlar, polimerler, karbon bileşikleri, zehir bilimi, ölçme ve maddenin katı hal yapısı, maddenin biçimindeki değişiklikler; çözünürlük ve çökertme, oksitlenme ve redüklenme, değişim kalıpları, yaşamın kimyası, sistemler ve alt sistemler, kimyasal tepkimeler, nitel analiz, elektrokimya; kara maddeleri: kayalar, mineral biçimleri, yeryüzü değişmeleri ve bunların etkileşimleri; kara şekilleri ve hareketleri; insan etkisi; doğal kaynaklar ve kirlenme; doğal kaynakların korunması GENERAL CHEMISTRY (2+0=2) AKTS=4 Introduction to chemistry; general and specific characteristics of matter ; their interactions; elements and compounds; solutions and mixtures; phases of the matter; polymers; carbon compounds; toxicology; measurement and solid state of the matter; the change of the state of the matter; solubility and precipitation; oxidation and reduction; reaction types; chemistry of life; systems and sub systems; chemical reactions; qualitative analysis; electrochemistry; earth compounds; rocks; mineral types; changes in the earth crux and their interactions; ground shapes and their motions ; human effect; natural sources and pollution; preservation of natural sources TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ (2+0=2) AKTS=2 Bu derste hem Türk Tarihine ana hatları ile değinilmekte hem de Türklerin kültür hayatı anlatılmaktadır. Bu bağlamda kültür, uygarlık, kültürün özellikleri, kültürün sınıflamasına değinildikten sonra kültürün öğelerinden dil, yazı, din, bilim, giyim kuşam, sanat, sahne sanatları ve seyirlik oyunlar ile şehir hayatını etkileyen toplumsal ve kültürel kurumlar üzerinde durulmaktadır. Ayrıca Türk tarihinin önemli bir evresi olan Orta Asya, Uygurlar, Anadolu Selçuklu Devleti dönemi üzerine vurgu yapılmaktadır. Daha sonra Anadolu?da kentlerin oluşumu, kültürler arası etkileşim ve Tanzimat dönemi üzerinde durulmaktadır. Ayrıca İttihat Terakki ve Cumhuriyet döneminde kültür irdelenmektedir TURKISH HISTORY AND CULTURE (2+0=2) AKTS=2 During the lectures Turkish history and cultural life of Turks will be treated. It will be attained to culture, civilization, the features of culture, the classification of culture, and then will be considered on language, writing, religion, science, 3

4 clothing, art, stage arts and social and cultural institutions. It will be stressed on The Middle Asia, Uygurs, Anatolian State of Seljuks and thens, will be treated the formation of cities in Anatolia, the interaction between cultures, the period of Tanzimat. It will be examined culture in period of İttihat and Terakki, in the period of Turkish Republic GENEL COĞRAFYA (2+0=2) AKTS=3 Coğrafyanın konusu ve ilkeleri, coğrafya biliminin temel kavramları, coğrafyanın diğer bilimler arasındaki yeri, tarihi gelişimi, coğrafya öğretiminin amaçları, doğal sistemler (iklim, yer şekilleri, bitki örtüsü, sular vb.) hakkında genel bilgi, bu sistemler ve gelişim özellikleri, evren ve güneş sistemleri, dünyanın şekli, fiziksel özellikleri, hareketleri ve bu hareketlerin sonuçları, harita kullanma uygulamaları GENERAL GEOGRAPHY (2+0=2) AKTS=3 The principles and topic of geography, fundamental concepts of geography, the relationships of geography to other sciences, historical developments, and the aim of geography instruction, general information about natural systems such as climate, forms of earth, vegetation, water and the like, these systems and the features of their advancements, universe solar system, the shape of earth, physical aspects, movements, and the results of these movements, the application of the use of maps BİLGİSAYAR II (2+2=4) AKTS=4 Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi COMPUTING II (2+2=4) AKTS=4 This course is taught through the Turkish language. This course covers basic concepts of computer assisted learning, its elements, theoretical foundations, benefits and limitations, methods, popular programmes for computer-assisted learning, evaluation and selection of electronic materials, distance education practices, databases, negative effects of computers and the internet on young people and solutions TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM (2+0=2) AKTS=2 Konuşma becerilerinin geliştirilmesi, Türkçenin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar, diksiyon ve önemi, imla, vurgu, tonlama, metin ağırlıklı uygulamalar, konuşma bozuklukları; diyalog, güzel konuşmaya yardımcı teknikler, önemli günler için konuşma hazırlama, konuşma içeriğinin düzenlenmesi, konuşmanın vücutla ilgili unsurları, konuşmayı etkileyen faktörler, şiir okuma teknikleri, münazara, açık oturum, panel, forum, sempozyum, konferans üzerine çalışmalar. Anlama teknikleri: Okuduğunu anlama, okuma becerileri ve teknikleri, etkili okumayı engelleyen etkenler, okuma ve not alma, eleştirel okuma, okuduğunu transfer etme, dinlediğini anlama, çeşitli dinleme becerileri ve teknikleri, etkili dinlemeyi engelleyen etkenler, dinleme ve not alma, eleştirel dinleme, dinlemenin verimliliğini arttırma, dinlemenin diğer öğrenme biçimleriyle ilişkisi TURKISH II: ORAL COMMUNICATION(2+0=2) AKTS=2 Course content: developing and evaluating speaking skills, correct pronunciation, diction, spelling, rhythm, intonation, stress, spoken errors and correction techniques, dialogues, techniques for clear speaking, national holiday speeches, organisation of spoken language, body language, affective factors, poetry reading, debates, discussions, panels, forums, symposium, conferences Comprehension techniques: understanding reading, types of reading skills, barriers to successful reading, reading and note taking, reading critically, transferring, relationships between reading with other educational subjects, reading speed and how to increase it, listening comprehension, types of listening skills and techniques, barriers to successful listening, listening and note taking, critical listening, better listening, relationships between listening and other subjects ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2+0=2) AKTS=2 Saltanatın kaldırılması ile başlayıp Cumhuriyetin ilanıyla devam eden inkılapların gercekleştirildiği bu dönemde T.C.nin laik çağdaş bir hukuk devleti olma yönünde atılan adımlar ile iç ve dış politikada ekonomide meydana gelen gelısmeler degerlendirilmektedir. Aynı zamanda cumhuriyete yönelik tehditler ele alınmakta olup Yüce önderin ölümünden sonra Cumhurbaşkanı olan İnönü dönemindeki gelişmeler ele alınmaktadır.(1950 yılına kadar) 4

5 PRINC.OF ATATURK&HISTOF TR.REVALUTION II (2+0=2) AKTS=2 the end of the sultanete,the proclamation of the Republic,the principles of Atatürk and the relutionary changes are discussed.the changes in the system of law,economy and political life are examined. the reactionary activities against the republic,the death of Mustafa Kemal Atatürk,the changes during the time of İnönü the position of Turkey during the world wor II are discussed in the second semester İNGİLİZCE II (YABANCI DİL) (3+0=3) AKTS=4 Öğrencilere okuma, yazma, ve konuşma becerilerinin temel yapı bilgisi ile kazandırılması ENGLISH II FOREINGN LANGUAGE II (3+0=3) AKTS=4 Getting the students to arguire reading, writing and speaking skills together with basic grammar EĞİTİM PSİKOLOJİSİ (3+0=3) AKTS=3 Eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi) EDUCATIONAL PSYCHOLOGY (3+0=3) AKTS=3 Definition and functions of educational psychology; basic concepts of learning and education; physical, cognitive, psychosexual, psychosocial and moral development; factors affecting learning; theories of learning; effective learning; factors effecting learning (motivation, individual differences, group dynamics) 0015 BEDEN EĞİTİMİ II (2+0=2) AKTS=2 Oyun türleri; futbol, voleybol ve basketbolun kural ve teknikleri, halk dansları (Türk halk oyunları), kişisel sağlık, cimnastik; düzen çalışmaları, müzikli danslar, modern danslar PHYSICAL EDUCATION II (2+0=2) AKTS=2 Types of games; rules and principles of football, voleyball and basketball; folklore, personal health; gymnastics; rhytmic studies; musical dances; modern dances GÜZEL SANATLAR I (2+0=2) AKTS=2 1. Müzik I: Müziğin temel bileşenleri, temel müzik bilgileri, nota bilgisi, müzikte aralık kavramı, müzikte ritm kavramı, şarkı dağarcığı oluşturulması, Türkiye de ve dünyada müzik tür ve biçimleri, geleneksel müzikten çağdaş müziğe geçiş, çalgı öğretimi, toplu çalma ve söyleme, eğitimde müziğin rolü, yaratıcılığı geliştirmede müziksel işitme. 2. Resim: Resim ve iş kavramları, eğitimdeki yeri ve önemi, estetik duygu ve becerilerin geliştirilmesi, resim ve iş yoluyla düşüncenin ifadesi, resim okuma ve anlatma, resim çizme teknikleri; İlköğretimde I. kademe Resim ve İş- Teknik ders programlarının incelenmesi, diğer derslerle ilişkileri. İlköğretim I. kademede uygulanan Resim-İş öğretimi yöntem ve teknikleri, ders planlarının hazırlanması, değerlendirme, öğrencide resim ve iş becerilerinin geliştirilmesi FINE ARTS I (2+0=2) AKTS=2 1. Music I Basic components of music, basic information of music; note information, Interval concept in music, rhythm concept in music, construct songs repertoire; style and category of music in Turkey and the world; movement from traditional music towards contemporary music, teaching playing instrument, group playing and singing, role of music in education, musical hearing for development of creativeness. Art I: History of thinking and art theories in philosophy, comprehension of theoretical and implementation aspects of knowledge and experiences in the field of art. History of art and critical thinking in philosophy, assessment, interpretation of art theories by the help of science and technology, educational functions of art, differences between art object and industrial object, gaining reading skill of art product in different fields on the basis of art events, gaining knowledge about the environment showing art products, concept of creativity, creative individual and his / her characteristics, creative thinking, process of art creation III. YARIYIL TÜRK DİLİ I: SES VE YAPI BİLGİSİ (2+0=2) AKTS=3 Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; dilbilim; Türk dilinin gelişim evreleri; ses bilgisi, ünlüler, ünsüzler, ses olayları, Türkçe nin ses özellikleri; yabancı kelimelerin Türkçeleştirilmesi; yapı bilgisi, kök, morfem, basit, türemiş ve birleşik kelimeler; kelime grupları, kelime çeşitleri, fiil, isim, zarf, sıfat, zamir, bağlaç, takı, ünlem; Türkçede kök kelimeler, isimden isim ve fiil yapma ekleri, fiilden isim ve fiil yapma ekleri, çekim eklerinin çeşitleri, kalıplaştırma. 5

6 TURKISH L. I: PHONETICH AND MORPHOLOGY (2+0=2) AKTS=3 Definition of language and its importance; language-culture relationship; linguistics; development phases of Turkish language; knowledge of sound; vowels; consonants; sound events, sound characteristics of Turkish; making Turkish of foreign words; knowledge of structure; root; morpheme; simple, generated and united words, word groups, word variety, verb, noun, adverb, conjunction, preposition, interjection, stems word in Turkish; the suffixes and prefixes forming nouns or verbs from nouns using suffixes and prefixes and forming nouns or verbs from verbs; type of conjugation suffixes; moulding GENEL FİZİK (2+0=2) AKTS=4 Hareket, hız ve ivme, kütle ve kuvvet; denge; iş ve enerji korunumu; basit makinalar; momentum; yer küre ve uzay sistemleri; yer kürenin hareketleri; gezegenler ve evren; kütle çekimi; basınç ve sıvılar. ISI VE SICAKLIK: Isının kaynakları, yayılması, yalıtımı, etkileri; genleşme; hal değişimi ve çevreye etkisi. DALGALAR VE YAYILMASI, OPTİK: Kaynakları, maddelerden geçişi, yayılması, yansıma, aynalar, kırılma, mercekler, göz ve görme, göz kusurları, optik araçlar, ışıkta girişim, SES: Meydana gelişi, yayılması, özellikleri, yalıtımı, kaydı, ELEKTRİK: Manyetik etkileşimler, elektriksel kuvvetler, elektriksel alan, potansiyel ve sığa; elektrik akımı devresi, direnç ve değişken direnç, pil, elektrik akımının etkileri; evlerimizde kullandığımız elektrik, elektrik santralleri, elektrik enerjisinin nakli ve kullanımı GENERAL PHYSICS (2+0=2) AKTS=4 Motion, velocity and acceleration, mass and force; balance; work and conservation of energy; simple machines; momentum; earth and space systems; motion of the earth; planets and cosmos; gravitation; pressure and liquids. HEAT AND TEMPERATURE: Heat sources, transfer; insulation; expansion; change of phase; WAVES AND PROPAGATION,OPTICS: Sources, propagation, reflection, mirrors, refraction, lenses, human eye optic instruments, diffraction. SOUND: Sources, propagation, features, insulation, recording. Electricity: Electrical forces, electrical field, potential and capacitance; electrical current circuits, resistance, battery; electric power, production, transmission, and use of electricity at houses MÜZİK (1+2=3) AKTS=4 Eğitimde müzik; rolü ve içeriği; temel müzik bilgileri, nota yazmanın doğası ve amacı, çalgı ve ses eğitimine giriş; toplu çalma ve söyleme; yaratıcılığı geliştirmede müziksel işitme okuma ve yazma çalışmaları MUSIC (1+2=3) AKTS=4 Music is education, its role and contents, basic music knowledge, the purpose and nature of writing musical note, introduction to instrument and sound education, collective singing, musical listening, reading and writing studies BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR KÜLTÜRÜ (1+2=3) AKTS=3 İnsan gelişiminde beden eğitiminin rolü, ilköğretim birinci kademe çocuklarının motor gelişim özellikleri, sağlıklı yaşam için egzersizler hakkında genel bilgi, beden eğitimi derslerinde düzenler, yürüyüşler, dönüşler, sıralanmalar, beden eğitimi ders araç-gereç ve malzemeleri, özellikler, serbest jimnastik alıştırmaları, bireysel ve eşli jimnastik egzersizleri, araçta ve araçla yapılan alıştırmalar, beden eğitimi derslerinde vegünlük yaşantıda egzersiz esnasında sakatlıklar, yaralanmalar, zorlamalar, ilk yardım, atletizm temel teknikleri ve kuralalrı, spor ve sağlık, spor ve sosyal hayat, spor ve yaşam, ülkemiz ve spor, olimpiyatlar hakkında genel bilgi PHYSICAL EDUCATION AND SPORT CULTURE (1+2=3) AKTS=3 People in the development of physical education role, primary school childrens motor development features, healthy living exercise for general information about physical education classes layouts, walks, cycles, while, physical education equipment and materials, features, free gymnastic exercises, individual and paired gymnastics exercises, tools and tool configuration exercises, physical education classes and in daily life during the exercise injuries, injuries, coercion, first aid, athletics basic techniques and kuralalrı, sports and health, sports and social life, sports and life, our country and sport, General information about the Olympics FEN VE TEKNOLOJİ LAB. UYG. I (0+2=2) AKTS=3 Fen ve Teknoloji öğretiminde Laboratuvarın önemi ve amacı, Yapılandırmacı yaklaşım ve laboratuvar çalışmaları, Laboratuvarda güvenlik. Bilimsel yöntem, bilimsel süreç becerileri ve nasıl kazandırıldıkları, deney çeşitleri. İlköğretim I. kademeye yönelik laboratuvar deneyleri (deneylerin planlanması, yürütülmesi ve deneylerin sonuçlarının değerlendirilmesi). 6

7 LABORATORY APPLICATIONS IN SCIENCE AND I (0+2=2) AKTS=3 The importance and purpose of laboratory in Science and Technology instruction. Constructivist approach and lab studies, security in lab Scientific method, scientific process skills and how to gain the skills. Lab experiments for primary education (planning lab experiments and evaluation of the results of experiments ÇEVRE EĞİTİMİ (2+0=2) AKTS=3 Bu ders öğrencilere çevre eğitimi hakkında temel bilgi ve beceri kazandırmak ve bu eğitimi etkin bir şekilde ilköğretim seviyesinde verebilmeleri için hazırlanmıştır. Öğrenciler çevre eğitimi kapsamında başarılı stratejik planlama ve uygulama modelleri, süreç ve teknikleri geliştirmeyi, çevre eğitiminin tarihi gelişimi, amaçları ve hedefleri, çevre eğitimi yaklaşımları ve öğretim metotlarını öğrenirler ENVIRONMENTAL EDUCATION (2+0=2) AKTS=3 This course is designed to provide students with the basic knowledge and skills needed to make EE relevant. They learn how to develop successful strategic planning and implementation models, processes and techniques. They gain a foundational knowledge of environmental education and learn how to incorporate quality EE into their instruction. Students learn the history and goals of EE, develop an understanding of the professional roles and instructional methods of un environmental educators FELSEFE (2+0=2) AKTS=2 Felsefe ile bilim arasındaki ilişkiler, Felsefe Tarihi, İonyada görülen sofistler ve görüşleri, Sofislerin görüşleri ile Materyalist Felsefeciler arasındaki benzerlikler, İdealist Felsefenin Atina?daki yükselişi, Sokrat, Aristo, Eflatun?nun belli başlı görüşleri, Solastik Felsefenin çöküşü ve Aydınlanmacıların görüşleri, Pragmatist felsefenin ortaya çıkışı, Varoluşculuk Felsefesi ve Satreın görüşleri PHILOSOPHY (2+0=2) AKTS=2 The relation between philosophies and science, the history of philosophy, the Sophists who were seen in Ionia and their opinions, the relations between materialist philosophies and sophists, Idealist philosophies in Athens and the views of Socrates. Aristotle and Platoons, the end of Scholastic Philosophy and essentials of enlightment philosophy, existentialism and opinions of Sartre SOSYOLOJİ (2+0=2) AKTS=3 Sosyolojinin tanımı, konusu, kapsamı, sosyolojide temel kavramlar, çalışma alanları, Dünyada ve Türkiye de sosyolojinin tarihsel gelişimi, Türkiyede ve dünyada önemli sosyologlar, sosyolojinin diğer bilimler ile ilişkisi; sosyal gruplar ve özellikleri, sosyolojide yöntem, birey toplum ilişkisi ve toplumun bireye etkisi, sosyolojik açıdan eğitim, eğitim toplum birey ilişkisi, toplumsal bir kurum olarak okul, öğretmen ve öğrencinin sosyolojik açıdan rol ve sorumlulukları, eğitimde fırsat eşitliği, sosyal hareketlilik, statü, sınıf ve tabakalaşma, kültür toplum ve medeniyet ilişkisi, güncel sosyolojik çalışma örnekleri SOCIOLOGY (2+0=2) AKTS=3 The definition, scope and extent of sociology; basic concepts and research areas in sociology; the historical development of sociology in Turkey and in the world; prominent sociologists in Turkey and in the world; social groups and their defining features; methodology in sociology; the relationship between the individual and the society and the influence of the society on individuals; education from the sociological perspective; the relationship among education, society, and individual; school as a social institution; the roles and responsibilities of teachers and pupils from a sociological perspective; equity in education; social mobility, social status, class and stratification; the interaction among culture, society, and civilization; recent sociological research samples ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ (3+0=3) AKTS=5 Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri PRINCIPLES AND METHODS OF TEACHING (3+0=3) AKTS=5 Basic concepts related to teaching, principles of learning and teaching, importance and benefits of planned study in teaching, planning of teaching (annual plan, daily plan and activity samples), strategies of learning and teaching, teaching methods and techniques and their relation to practice, teaching materials, duty and responsibility of a teacher in improving the quality of teaching, teacher?s competences. 7

8 IV. YARIYIL TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ (2+0=2) AKTS=2 Türkçede fiil çatıları ve bunların anlam bakımından incelenmesi; kelime öbekleri; Türkçede cümle çeşitleri; basit cümle, birleşik cümle, şartlı birleşik cümle, içiçe birleşik cümle; çeşitli metinler üzerinde kelime ve cümle tahlilleri; Türkçede belirlilik, ad ve fiil cümlelerinde belirlilik; ad tamlamaların özellikleri; metin çalışmaları (metnin seçimi, metnin yaş grubuna göre güçlük derecesinin belirlenmesi, metnin iç ve dış yapısının incelenmesi) TURKISH LAN. II: SEN. AND TEXT KNOW (2+0=2) AKTS=2 Verb roofs in Turkish and examining of them in terms of the meaning; word heaps; sentence variety in Turkish; simple sentence; complex sentence; conditional united (allied) sentence; compound sentences; analyzing words and sentences in a variety of texts; definition in Turkish, definition in noun and verb clauses; characteristics of the noun compound word; text studies (selection of text with regard to the age groups, examination of the internal and external structure of the text) ÇOCUK EDEBİYATI (2+0=2) AKTS=3 Çocuk Edebiyatı ile ilgili kaynakların taranması ve tanıtımı; çocukların seviyelerine uygun kitap ve diğer materyallerin seçimi ve değerlendirilmesi; Çocuk Edebiyatına ilişkin örnekler ve incelenmesi; folklor, masal, mit ve efsaneler, gerçek hikayeler, şiir, biyografi incelemesi CHILDREN'S LITERATURE (2+0=2) AKTS=3 Review and introduction of related literature; selection and evaluation of book and other materials suitable for children; examples of Child Literature and their review ; folklore, tales, myths and fables; real stories; poems, examination of biography TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ (3+0=3) AKTS=3 Türkiyenin yeri ve konumu; Türkiye nin fiziki özellikleri; (jeopolitik ve jeomorfolojik özellikleri) iklimi, hidrografi özellikler, toprak yapısı, bitki örtüsü); sosyo-ekonomik özellikleri; nüfus, yerleşimi, tarım (ormancılık, hayvancılık); enerji, sanayi, ulaşım, ticaret, turizm; Türkiyenin jeopolitik özellikleri; matematiksel konum özellikleri; özel konum özellikleri (komşular); ülke grupları özellikleri (siyasi, askeri, ekonomik, kültürel organizasyonlar) GEOGRAPHY AND GEOPOLITICS OF TURKEY (3+0=3) AKTS=3 Turkey s place and positions, position and properties of Turkeys geopolitics and geostrategic, properties of mathematical position, properties of special position, country groups properties (political, militarily, economical, cultural organization). Physical properties of Turkey (climate, hygrograph?s properties, structure of soil, flora), socialeconomical properties (population, settlement, agriculture, forestry, stock breeding, energy, industry, transport, tourism) SANAT EĞİTİMİ (1+2=3) AKTS=3 Düşünce tarihi ve felsefede sanat kuramlarına bakış, sanat alanında bilgi ve deneyimlerin kuramsal ve uygulamalı yönünü kavrama, sanat tarihi ve felsefe konusunda eleştirel düşünme, değerlendirme, bilim ve teknolojiden yararlanarak sanat kuramlarını yorumlama, sanatın eğitsel işlevleri, sanat objesiyle sanayi objesini ayırabilme, sanatsal olay ve olgular üzerinden farklı disiplinlere ait yapıtları okuma becerisi kazandırma, sanat eserlerinin sergilendiği ortamlar hakkında bilgi ve yaşantılar edinme, yaratıcılık kavramı, yaratıcı birey ve özellikleri, yaratıcı düşünme, sanatsal yaratma süreçleri ART EDUCATION (1+2=3) AKTS=3 Comprehension of the theories of art in history of ideas and philosophy; comprehension of the theories and practices of information and experience in the filed of art; critical thinking and assessment of the history of art and philosophy; interpreting art theories using science and technology; developing reading skills for reading texts on various disciplines of art events and phenomenon; gaining information and experience about the exhibition of art; the concept of creativity; creative individual and his features; creative thinking and creative processes FEN VE TEKNOLOJİ LABORATUVAR UYG. II (0+2=2) AKTS=3 Laboratory Applications in Science and İlköğretim I. kademeye yönelik laboratuvar deneyleri (deneylerin planlanması, yürütülmesi ve deney sonuçlarının değerlendirilmesi). Deney çalışma yaprakları ve deney raporu hazırlama. Basit ve ucuz malzemelerle yapılabilecek deney örnekleri, grup çalışmaları. 8

9 LABORATORY APPLICATIONS IN SCIENCE AND I (0+2=2) AKTS=3 Laboratory experiments for primary education, planning, implementation and the results of the experiments. Preparing worksheets and reports for experiment. Examples of experiments required simple and cheap materials, group working MÜZİK ÖĞRETİMİ (1+2=3) AKTS=4 Müzik öğretim yöntem ve teknikleri, nota öğretimi teknikleri, ritm ve melodiden yararlanarak orf çalgılarıyla çocuklar için şarkıların düzenlenmesi, çalgının şarkı öğretiminde etkili kullanımı, oyun, müzik, dans, drama ve konuşma ilişkisi, müzik-estetik ilişkisi ile müziksel beğeninin geliştirilmesi, müzik dersi etkinliklerinin diğer disiplinlerle ilişkilendirilmesi, İlköğretim müzik programı ile ilgili etkinlik uygulamaları MUSIC TEACHING (1+2=3) AKTS=4 Music teaching methods, note teaching techniques, arrangment of the songs for children with Orff instruments,the effective use of instruments in song teaching, game, music, dance, drama and speech and their relationships, the development of the musical perception through esthetics, association of music lesson activities and other disciplines, applications of elementary music programme BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ (1+2=3) AKTS=4 İlköğretim beden eğitimi dersi(1-5.sınıflar)öğretim programıyla ilgili kuramsal yapı(programın yapısı,temel beceriler,programın temel unsurları,sınıflara göre kazanımlar,öğretim yöntemleri,sınıf yönetimi,ölçme değerlendirme),ilköğretim birinci kademe beden eğitimi dersi kazanımlarına ilşkin uygulamalar(ders planı, çalışma planları,ölçme araçları hazırlama ve uygulama),eğitsel ve müzikli oyunlar,modern halk dansları ile ilgili örnekler,oyunun tanımı ve genel özellikleri,oyun öğretimi BODY EDUCATION AND GAME LESSONS (1+2=3) AKTS=4 Elementary physical education lessons (1-5.sınıflar) curriculum related to the theoretical structure (the programs structure, basic skills, the programs basic elements, according to the class achievements, teaching methods, classroom management, measurement and evaluation), primary school physical education gains regard to applications (lesson plans, work plans, preparation and implementation of measurement tools), educational and musical games, folk dances with modern examples, definitions and general features of the game, a game teaching GÜZEL YAZI TEKNİKLERİ (1+2=3) AKTS=2 Sırada Oturma Kuralları; Yazı Araç - Gereçleri: Yazı araç - gereçlerini kullanma, Tür Alfabesinin Özellikleri; Güzel Yazının Özellikleri ve Önemi; Dik, Temel ve Bitişik Eğik El Yazısının Öğretimi: Doğru kullanımı ile okunaklı, süratli, işlek bir el yazısı becerisinin kazandırılması; Yazıda Blok Düzenleme ve İstif Çalışmaları; Estetik ve Dekoratif Yazıların Oluşturulması; Rakamlar; Noktalama işaretleri; Matematik İşaretleri GOOD WRITING TECNIQUES (1+2=3) AKTS=2 The rule of the sitting on the desk; Tools for writing: To using writing tools, The characteristics of type script; The features and importance of goog writing; The teachingof upright, basic and italic handwriting: To Bring skill of proper use and, fast and much used a handwriting. Black arrangement and sequence study in article, to Render aesthetics and decorqtive writing; Numbers; Punctuatins; Maths marks BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (2+0=2) AKTS=2 Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli(nicel ve nitel araştırma modeli), evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri, verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması SCIENTIFIC RESESARCH METHODS (2+0=2) AKTS=2 Science and basic concepts (phenomena, knowledge, right, wrong and universal knowledge), history of science, principles of scientific research, scientific methodology and different aspects of research methods, problem, research design (qualitative and quantitative research), sampling, collecting data, recording, analyzing, interpreting and reporting data ÖĞRETİM TEKN. VE MATERYAL TASARIMI (2+2=4) AKTS=4 Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin 9

10 değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye'de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY AND MAT.DEVELOP (2+2=4) AKTS=4 The objectives of this course are to provide students with the basic knowledge and skills necessary to create and design effective intructional media materials, such as posters, WWW pages, models3d, PowerPoint presentations etc. The course also covers a range of instructional tecniques, models, and tools connecting them to the learning process. V. YARIYIL FEN VE TEKNOLOJİSİ ÖĞRETİMİ I (3+0=3) AKTS=4 Fen bilimleri ve fen eğitimine ilişkin temel kavramlar. Fen, teknoloji, bilimsel bilgi ve bilimsel yöntemin özellikleri, fen ve teknoloji okuryazarlığı, fen-teknoloji-toplum-çevre ilişkileri, fen alanına yönelik tutumlar, fen öğretiminin amaçları, Fen öğretiminin Türkiye ve Dünya?daki tarihsel gelişimi, yapılandırmacı yaklaşım ve fen öğrenme, bilişsel gelişim ve fen eğitimi, İlköğretim Fen programının özellikleri ve diğer derslerle ilişkisi, bilimsel süreç becerilerini geliştirme ve örnek uygulamalar TEACHING SCIENCE AND TECHNOLOGY I (3+0=3) AKTS=4 The basic concepts related science and science education. Science, technology, features of scientific knowledge and scientific methods, science and technology literacy, the relationship of Science-Technology-Society-Environment and their attitudes towards the field of science, aims of science education, the historical development of science education in Turkey and in the world, constructivist approach and science education, cognitive development and science education, the introduction of primary education science and technology teaching program and relationship with other disciplines, improvement of scientific skills and practices İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ (3+0=3) AKTS=5 Okuma ve yazma kavramları; okuma ve yazma süreci; okuma ve yazmanın amaçları; okuma ve yazmayı kazandırma (öğretme) yöntem (cümle çözümleme, harf yöntemi, vb.) ve yaklaşımları; okuma çağındaki çocukların dili ve özellikleri; sesler ve öğretimi; araç-gereç ve materyallerin seçimi ve kullanımı; kelime tanıma; kelime ayırt etme; kelime haznesini geliştirme yolları TEACHING READING AND WRITING SKILLS (3+0=3) AKTS=5 Concepts of reading and writing; process of reading and writing; purposes of reading and writing; techniques (sentence analyses, letter techniques etc.) and approaches of teaching and writing; language characteristics of children at primary level; sounds and their teaching; selection of teaching tools and materials and their uses; recognizing and distinguishing words; ways of improving vocabulary HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ (3+0=3) AKTS=4 Hayat Bilgisi dersinin amaç, kavram ve içeriği, Türkiyede Hayat Bilgisi dersinin tarihsel gelişimi ve diğer ülkelerdeki Hayat Bilgisi dersi yaklaşımları. Hayat Bilgisi öğretim programının kazanım, beceri, kavram v.b. özellikler yönünden incelenmesi, programda yer alan temalar ve temaların içerdiği kazanımların sınıflara göre dağılımı. Hayat Bilgisi öğretiminde temel öğretim becerileri, öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve tekniklerinin Hayat Bilgisi dersinde kullanımına ilişkin çalışmalar-örnekler, Hayat Bilgisi öğretiminde kaynak ve materyal kullanımı, Hayat Bilgisi dersinde değerler ve demokrasi eğitimi, Hayat Bilgisi Programına ilişkin örnek uygulamalar ve sınıf içi etkinliklerin değerlendirilmesi TEACHING SCIENCE OF LIFE (3+0=3) AKTS=4 The purpose, concept and the content of Science of life lesson, the historical development of Science of Life Lesson in Turkey and the approaches of science of life lesson in other countries. Analyzing Science of life lesson in terms of such aspects as acquisition, skill, concept, etc., the distribution of topics and the acquisition of these topics which take part in the programme according to classes, basic teaching skills of science of life lesson, teaching strategies, teaching techniques and methods and the examples related to their application in the classroom, using materials and sources in teaching Science of life lesson, teaching values and democracy education in science of life lesson, sample applications related to Science of Life programme and the assessment of classroom activities MATEMATİK ÖĞRETİMİ I (3+0=3) AKTS=4 Matematik öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; matematik öğretiminin tarihçesi (Dünyada ve Türkiyede); matematik öğretiminde yararlanılacak öğretme ve öğrenme stratejileri; ilköğretim matematik programının kapsamı, amacı ve özellikleri; belli başlı öğrenme kuramları ve matematik öğrenimi ile ilişkileri; Matematik eğitiminde önemli beceriler, ilişkilendirme, temsiller, iletişim, akıl yürütme, problem çözme (stratejiler, aşamalar, problem türleri, vb.); bilgi 10

11 teknolojilerini kullanma, çocukta sayı kavramının gelişimi (sayma öncesi gelişmeler, birebir eşleme, kardinal değer, birleştirme, ayırma, karşılaştırma, denklik, azlık, çokluk, vb.); basamak değeri, doğal sayıların oluşumu ve yapısal özellikleri; Aritmetik işlemler, İlköğretim matematik dersi ve 3. sınıf öğretim programındaki ilgili konular, kazanımlar ve bunlara uygun etkinlik örnekleri TEACHING MATHEMATICS I (3+0=3) AKTS=4 Historical development of teaching mathematics, teaching methods in mathematics education, learning-teaching process, primary mathematics education program, adaptations of general teaching methods to mathematics education, special teaching methods and strategies in mathematics education, measure and evaluate in mathematics education, problem solving, concept of number, natural numbers, basic operations with natural numbers DRAMA (2+2=4) AKTS=5 Eğitimde yaratıcı drama nedir? Drama-tiyatro-oyun ilişkisi. Drama tekniklerinin uygulanması. Ders planı hazırlama. Ölçme ve değerlendirme nasıl olmalı DRAMA (2+2=4) AKTS=5 What is creative drama in education? Drama-theater-game relationship. The implementation of drama techniques. Lesson plan preparation. What should be the measurement and evaluation ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (3+0=3) AKTS=4 Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme EDUCATION MEASURMENT AND EVALUATION (3+0=3) AKTS=4 The role and importance of testing and assessment in education, basic concepts in testing and assessment, the required features of testing instruments (reliability, validity, feasibility), testing instruments and their features used in education, instruments based on traditional approaches (written exams, cloze tests, true-false tests, multiple choice tests, matching tests, oral exams, assignments), instruments providing information on the pupils from multiple sources (observation, interview, performance assessment, portfolio, research papers, research projects, peer assessment, self-assessment, attitude scales), basic statistical processes used on the results of assessment, evaluation of the learning outcomes, grading, developing assessment instruments in the students' own field of education SINIF YÖNETİMİ (2+0=2) AKTS=4 Öğrenci davranışını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler, sınıf ortamı ve grup etkileşimi, sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulama, sınıf içinde zaman kullanımı, sınıf organizasyonu, motivasyon, iletişim, yeni bir döneme başlangıç, olumlu ve öğrenmeye uygun bir ortam yaratma, sınıf içinde karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilecek önlemler CLASSROOM MANAGEMENT (2+0=2) AKTS=4 Course content: social and psychological factors influencing students' behaviour, ways of improving classroom management and discipline in the classroom environment and in group activities, time management, classroom organisation, motivation, communication, starting a new term, creating a positive learning atmosphere, responding to behaviour problems. VI. YARIYIL FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ II (3+0=3) AKTS=4 Kavram geliştirme süreçleri ve teknikleri, kavram yanılgıları ve kavramsal değişim, öğretim modelleri (probleme dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme, öğrenme döngüsü yaklaşımı, çoklu zeka kuramının fen öğretiminde kullanımı vb.), fen öğretiminde ölçme ve değerlendirme: geleneksel ve alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımları (gözlem, görüşme, proje, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası vb.), Fen ve teknoloji öğretim programına ilişkin örnek etkinlik geliştirme ve sunma. 11

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL 0901101 TEMEL MATEMATİK I (2+0=2) AKTS=4 Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL 0905101GENEL FİZİK I (4+0=4) AKTS=3 Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL SNÖ 1001 Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Temel Matematik I 2 0 2 A Temel Matematik II 2 0 2 A Genel Biyoloji 2 0 2 A Genel Kimya 2 0 2 A Uygarlık Tarihi 2 0 2 A Türk Tarihi ve Kültürü

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL 0957101 GENEL MATEMATİK (4+2=6) AKTS=11 Doğal

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ I. YARIYIL Temel Matematik I SINIF ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ Ders Kodu Ders Adı T-U-L * Yıl Dönem AKTS Kredisi S101B Temel Matematik I 2-0-0 1

Detaylı

DR.RAMIN ALIYEV 1. SINIF

DR.RAMIN ALIYEV 1. SINIF 1 ZİRVE ÜNİVERSİTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (ING - TR) 1. SINIF I. YARIYIL TURK101 TÜRK DİLİ-I (YAZILI ANLATIM) (2-0-2) AKTS KREDİSİ: 2 Yazı dilinin

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL FIRST SEMESTER

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL FIRST SEMESTER MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL FIRST SEMESTER Türk Dilbilgisi I: Ses Bilgisi (2-0-2) Türkçenin tarihsel gelişimi ve yayılma

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ 1 I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 A Bağlamsal Dilbilgisi II 3 0 3 A İleri Okuma ve Yazma I 3 0 3 A İleri Okuma ve

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Genel Fizik I (4-0-4) Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Standartlar,

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ. BİLGİSAYAR I ENF101 BĠLGĠSAYAR I T 2 U 2 Kredi 3 ETCS 4

DERS İÇERİKLERİ. BİLGİSAYAR I ENF101 BĠLGĠSAYAR I T 2 U 2 Kredi 3 ETCS 4 DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL BİLGİSAYAR I ENF101 BĠLGĠSAYAR I T 2 U 2 Kredi 3 ETCS 4 Temel kavramlar Windows 7,8 iģletim sistemi Microsoft Word 2010, 2013 kelime iģlem programı Microsoft Excel 2010, 2013

Detaylı

Toplam Total 18 0 18 30

Toplam Total 18 0 18 30 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISEMENT 1. Dönem / 1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Principles of Atatürk and History of

Detaylı

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS 6UYDATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 6UYDING101 İngilizce-I 2 0 2 2 6304M101 Mimarlığa Giriş 2 2 3 5 6MMFTBA103 Teknik Resim-I 2 2 3 6 6MMFTBA101 Temel

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MANDATORY FOREIGN LANGUAGES PREPARATORY PROGRAM ZORUNLU HAZIRLIK PROGRAMI YDL000 General English In the Classroom setting, a main course book series is followed. With a weekly

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği 1. YARIYIL DERSLERİ DERS KODU AIT181 DERS ADI Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU TEORİ UYGULAMA DERS SAATİ KREDİ AKTS Zorunlu 2 0 2 2 2 KIG103 Genel Kimya Zorunlu 2 0 2 2 3 Bilgisayar I Zorunlu

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Couse Code TDB 101 Türk Dili 1 /Turkish Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri 2 2 3 4

BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri 2 2 3 4 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS HLK101 Halkla İlişkilere Giriş 3 0 3 6 HIT103 İletişime Giriş 2 2 3 6 MYO103 İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 6 MYO101 İş Etiği 2 0 2 3 HLK103

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ TUR1001 TÜRK DİL BİLGİSİ I SES BİLGİSİ (2 0 2) Türk dilinin kaynağı, tarihî gelişimi, Türkçenin diğer dillerle karşılaştırılması, Türkçe nin sesleri; ünlü, ünsüz seslerin

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU. 1. Yıl. Kodu Ders Adı AKTS Kredisi Z/S Dili

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU. 1. Yıl. Kodu Ders Adı AKTS Kredisi Z/S Dili SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU 1. Yıl Kodu Ders Adı AKTS Kredisi Z/S Dili GÜZ DÖNEMİ ESN725 Eğitimde Araştırma Yöntem ve Teknikleri 6 3 0 3 Zorunlu Türkçe

Detaylı

YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri

YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ/COURSE DESCRIPTIONS BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)/FIRST YEAR/FIRST SEMESTER (AUTUMN)

DERS İÇERİKLERİ/COURSE DESCRIPTIONS BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)/FIRST YEAR/FIRST SEMESTER (AUTUMN) DERS İÇERİKLERİ/COURSE DESCRIPTIONS BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)/FIRST YEAR/FIRST SEMESTER (AUTUMN) 1 103 İstatistik-I (3 0 3) 3 İstatistiksel verilerin toplanmasında, analizinde ve sunulmasında

Detaylı

6. Dönem. 7. Dönem. 8. Dönem

6. Dönem. 7. Dönem. 8. Dönem Psikoloji Bölümü / Psychology 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ATA101 Ataturk's Prın. and the Hıst. of the Turkısh Rep. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4 FLS101 Felsefeye Giriş Introduction

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri Ders Kodu TDB 101 Ders İsmi TÜRK DİLİ I YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri 2 0 0 3 : Dil, dilin özellikleri,

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI YARIYILLARA AİT DERS DAĞILIM TABLOLARI 1.YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T U K 00101 Matematik

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 1 I.YARIYIL OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI II.YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K AKTS KODU DERSİN ADI T U K AKTS OKÖ101 Okul Öncesi Eğitime Giriş 3 0 3 5 OKÖ102 Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 3 0

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL MAT101 MATEMATİK-I Matematik Analizin temel kavramları, Küme ve Sayı kavramları,

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL Adı Ulusal Kredi AKTS Adı Ulusal Kredi AKTS SBP101 Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 4 SBP102 Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 6 SBP103 Sosyal

Detaylı

1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication

1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to

Detaylı