$-I. mirnunr-ticiixr' T]LUBEY. Sap : / Konu: Alan-Dal Diiniisiimleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "$-I. mirnunr-ticiixr' T]LUBEY. Sap : 78502186/105.021 611127 5 Konu: Alan-Dal Diiniisiimleri"

Transkript

1 '1ii'r r $-I T.C. ULUBEYKAYMAKAMLIEI ir,qr nailr,i rgirilr lruounr,ucii Sap : / Konu: Alan-Dal Diiniisiimleri 05t12t20t4 mirnunr-ticiixr' T]LUBEY Mifli Egitim Bakanltgr Mesleki ve Teknik Elitim Genel Miidiirltifnniin 27111/2014 tarih ve saytlt "Alan-Dal Diiniigiimleri" hakkrndaki yazrsr ve ekleri ilisikte gdnderilmigtir. Gerelini bilgilerinize rica ederrm. MustafaTURGUT Ilge Milli Elitim Miidiirii EK: Bakanhk Yazrsr ve Ekleri (3 Sayfa) DAGITIM: Mesleki ve Teknik Ortadlretim Okul Miid. Ne Alagr Mah. Hiikiimet Kona$ Ulubeytu$AK Elektronik AE: e-posta: Aynnhh bilgi igin: Mclek KARAKUS - V.H.K.i. Tel (02'76) IgHat:19 Faks: (0 276) Bu evrak givenli elekfonik irnza ile imzalanmr br- http/evraksorgu.meb.gov.tr adresindenc I l8-f985-37b4-alaf-2e45 xodu ile teyit edilebilir.

2 Sayr : /105.02/ 57 &127 Konu: Alan-Dal Ddntigiimleri 27/11/2014 VALILiGi].TE (it Milli Egitim Miidiirliigii) ilgi : a) tarihti ve 2014/50 sayrh Talim ve Terbiye Kurulu Karan, b) tnihli ve 2014/51 sayrh Talim ve Terbiye Kurulu Kararl c) Mesleki ve Teknik Elitim Genel Miidiirlii${inim07 /ll/2014 taihli ve / / sayth Makam Onayr. Genel Miid0rliiliimiize balh olarak faaliyet gdsteren mesleki ve teknik orta6$retim okullanmn biinyesindeki Anadolu meslek ve Anadolu teknik programlanndaki alan ve dallarda ilgi (a) ve (b) Kararlar dogrultusunda elitim tiltetim yrhndan itibaren uygulamaya konulmak iizere deligiklik yaprldr$rna iligkin ilgi (c) Makam Onayntn bir drneli ekte gdnderi lmigtir. Bilgilerinizi ve konunun ilgili okul m0dihltiklerine duyurulmasr hususunda gere$ni rica ederim, Osman YILDIRIM Bakan a. Genel Miidiir V. EK: ilgi (c) Makam Onayr (2 sayfa) DAGITIM: B Plam Aianhk Blv Kralay/ANKARA Eleku,onik Ag: wwwmeb.gov.tr e-posta: gov.tr Bu cvrak g0venli clcktronik imza itc imzatumr$r. Aynntrh bilgi igin: Fatih HAZAN Uznatr Ogt tnen Tel: (0 312) 413 l3 E5 Faks: (0 312) adresindcnb I 2-2 7t-35e5-a97a{d9fkodu ile tcyit edilebilir

3 '<t T.C. rwir,t i rdirirrl BAKANLTGT Mesleki ve Teknik Efitim Genel Miidiirlfilii Sayr : /105.02/ Konu: Alan -Dal Ddntigtimleri 07/t1/2014 BAKANLIK MAKAMINA ilgi : a) Mesleki ve Teknik Elitim Genel Miidiirliiliinnn 021O tarihli ve / 20/ sayth Makam Onayr, b) Mesleki ve Teknik E$itim Genel M0dtrliiliiniin 0l/05/2014 tarihli ve / 10.06/ (2014/8) saytlt Genelgesi, c) taihli ve 2014/50 sayrh Talim ve Terbiye Kurulu Karan, d) tarihli ve 2014/51 sayrh Talim ve Terbiye Kurulu Karan, e) Mesleki ve Teknik Elitim Cenel MiidiirliiliiLniin l8/06/2014 tarihli ve l / sayrlt Makam Onayt. Mesleki ve Teknik Elitim Genel Miidiirliiliine balh olarak faaliyet gdsteren 22 okul tiiriiniin, 6lrenim siireleri ile mezunlannrn hak ve yetkilerinde herhangi bir deligiklik yaprlmakszrn..mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" ile "Qok Programh Anadolu Lisesi" adr altrnda yeniden yaprlandrnlmasr ilgi (a) Makam Onayr ile uygun bulunmut ve uygulamaya esas ig ve iglemlerin ilgi (b) Genelgede belirtilen usul ve esaslar do!rultusunda yaprlmast hususu Bakanhltmtz birimlerine ve valiliklere duyurulmugtur. Buna gtire, Genel Miidiirliigomtlze ballr olarak faaliyet gdsteren mesleki ve teknik ortadgtetim okullarrmn biinyesindeki okul, pfogram ti,irleri ile alan ve dallanmn ilgi (b) Genelge dogrultusunda okul adlan, okul tiirleri, program tiirleri, alan ve dallarrn diiniiqi.imleri ilgi (e) Makam Onayr ile yaprlmrg ve uygulamaya konulmuqtur. Genel Miidiirliiliimiize balh mesleki ve teknik orta dlretim okul ve kurumlanntn; Adalet, Qocuk Geligimi ve Epitimi, Denizcilik, Gemi Yaprmr, Grda Teknolojisi' Hasta ve yaslr Hizmetleri, Hayvan Yetigtiricilili ve Sa!h!r, Laboratuvar Hiznetleri, Sa[ltk Hizmetleri ile Tanm alanlanna ait gerqeve dlretim programlan ve haftalk ders gizelgeleri elitim-dfretim yrhndan itibaren 9 uncu smtflardan baglamak ve kademeli olarak uygulamaya konulmak iizere ilgi (c) ve (d) Kurul Karan ile kabul edilmigtir. ilgi 1e; tr,takam Onayr ile litim iilretim yrhndan itibaren mesleki ve teknik ortatilretim okullan biinyesinde agrlmrg olan Bahgecilik, Denizcilik, Cemi Yaprmr, Grda Teknolojisi, Hasta ve YaSh Hiznretleri, Hayvan Sa$rpr, Hayvan Yetigtiricilili, Laboratuvar Hizmetleri ile Tanm Teknolojileri alanlarr ve dallanmn; 1-Bahgecilik ile Tanm Teknolojileri alanlannrn Tanm alant olarak diiniigtiiriilmesine, 2-Bahqecilik alaru Qigek Diizenleme, Dr; Mekan Bitkileri, i9 Mekan Bitkileri, Kesme Qigek dallan ile Tanm Teknolojileri alanr Siis Bitkileri ve Peyzaj dahnrn Tanm alant Siis Bitkileri dah olarak diiniigtiiriilmesine, 3-Bahqecilik alanr Peyzaj dahmn Tanm alam Peyzaj dah olarak dtiniigtiilrfilmesine, Atat0rk Blv KErlay/ANKARA Elektronik Ag: lr'\,vw.meb.gov.tr e-posta: gov.tr Aynntrlr bilbi iqin: Fatih HAZAN U2rnan Og'eun n Tel: (0 312) Faks: (0 312) Bu evrsk giivenli elektronik imza ile imzalanmrgrrr. htrp://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden3tsc-4c0b-325e-ade2-e57e kodu ile teyit edilebilir.

4 4-Bahgecilik alanr Meyve Yetigtirme ve Sebze Yetiqtirme dallarr ile Tanm Teknolojileri alanr Endiistriyel Sebze ve Meyve Yetigtiricilili dahnn Tanm alanr Bahge Bitkileri dah olarak diinti'tiiriilmesine, 5-Tanm Teknolojileri alanr Tanm Alet ve Makineleri dalmrn Tanm alanr Tanm Alet ve Makineleri dah olarak dtiniigtiiriilmesine, 6-Tanm Teknolojileri alanr Tarla Bitkileri YetistiriciliEi dahmn Tarrm alaru Tarla Bitkileri dah olarak diiniigiiriilmesine, 7-Denizcilik alanr Gemi Yiinetimi ile Yat Kaptanhsr dallannrn Giiverte lgletme dah olarak. Makine Zabirlipi dalrmn Cemi Makineleri igletme dah olarak. Su Urunleri Uretimi ile Bahkgr Gemisi Kaptanhg datlanmn Bahkgrhk ve Su Uriinleri dah olarak diiniiqtiirolmesine, 8-Denizcilik alam Gerni Otomasyonu dahnrn kapattlmasrn4 9-Gemi Yaprmr alanr Qelik Gemi Yaprmr dahnrn Gemi inpa olarak, Tekne ve Yat Yaprmr dahmn Yat inga dah olarak, Gemi Tesisat Donatrm dalrrun Gemi Donatrm dah olarak ddniigtiiriilmesine, lo-gemi Yaprmr alanr Gemi Ressamhfr dahnrn kapatllmastn4 ll-grda Teknolojisi alanr Grda Kontrol dahmn Grda Kalite Kontrol dah olarak dbniiqtiiriilmesine, l2-grda Teknolojisi alanr Qay Uretimi ve igleme, Hububat igleme, Sebze ve Meywe lqleme, Siit iqleme ile Zeytin igleme dallanmn Grda igleme dah olarak diiniigtiiriilmesine, 13-Hasta ve Yagh Hizmetleri alaru Engelli Bakrm daltnrn kapatrlmastn4 l4-hayvan Sallfr ile Hayvan Yetigtiricili$i alanlanntn Hayvan Yetigtiricilili ve Sa!h!r alanr olarak diiniigtiirtilmesine, l5-hayvan Yetigtiricili$ alamnrn Biiyiik ve Kiigiik Bag Hayvan Yetigtiricilili ile Kanath Hayvan Yetiqtiricilili dallannrn Hayvan Yetigtiricili$i ve Sagh$ alam Hayvan Yetigtiriciligi dah olarak ddnt\tiiriilmesine, l6-hayvan Salhlr alam Veteriner Salhk dahmn Hayvan Yetigtiricilili ve Salhlt alanr Veteriner SaShk dah olank dtiniigtiiriilmesine, l7-laboratuvar Hiznetleri alam Tanm Laboratuvan dahntn Grda" Tanm ve Hayvan Salhlr Laboratuvan dah olarak diinii$ttiriilmesine ihtiyag duyulmaktadtr. Makamlanntzca da uygun giirtilmesi halinde olurlanntza arz ederim. Osman YILDIRIM Genel MiidiiLr V. OLIJR 07/11n014 OmeTAQIKCOZ Bakan a Milstegar Yardrmcrsr Atatiirk Blv Krzr laylankara Elektronik Ag: gov.tr e-posta: b.gov.tr Bu evrak gilvenli elektronik inza ile imzatanmrifir. Aynntrtr bilgi igin: Fatih HAZAN Uznan Ogetmen Tel: (0312) Faks: (0 312) adresirden3t5c-4c{b-325e-ade2-e57e kodu ilo teyit edilebilit.

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

TÜRKİYE DE EĞİTİM SİSTEMİ VE 02EĞİTİM İMKÂNLARI

TÜRKİYE DE EĞİTİM SİSTEMİ VE 02EĞİTİM İMKÂNLARI İstanbul Kalkınma Ajansı Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı MESLEKİ EĞİTİM, REHBERLİK VE KARİYER DANIŞMANLIĞI MERKEZİ PROJESİ TÜRKİYE DE EĞİTİM

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ 1 GEREKLİ FORM, BELGE, RAPOR ve İZİN İŞLEMLERİ 2 3 BAŞVURU İŞLEMİ EVRAK VE BİNA İNCELEME

Detaylı

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A Tablo 3A, Sınavsız Geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI

MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ İLE GÖREVLİ MÜHENDİS VEYA TEKNİK ELEMANLARIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ İLE GÖREVLİ MÜHENDİS VEYA TEKNİK ELEMANLARIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ İLE GÖREVLİ MÜHENDİS VEYA TEKNİK ELEMANLARIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 -

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.11.05.03/367 08/06/2011 Konu : Yol ve gündelik giderleri GENELGE 2011/47 Yol ve gündelik giderlerine ait iģlemler değiģik tarihlerde yayımlanan genelge ve genel yazılar ile yürütülmüģtür.

Detaylı

25.113.2010 ~flil.537

25.113.2010 ~flil.537 TARIM VE KOYISLER~ BAKANLIGI Koruma ve Kontrol Genel Mudurlugu 25.113.2010 ~flil.537 Say1 : B.12.0.KKG.O. 191108-01-17-1\21 Konu : Trakya' ya Yapilacak Canll Hayvan Sevkleri Uygulama talimatl Genelge No

Detaylı

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU. Başvuru Adresi (Elektronik)

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU. Başvuru Adresi (Elektronik) SAĞLIK BAKANLIĞINDAN: UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU Sınavın Adı Başvuru tarihleri Başvuru Adresi (Elektronik) Sınav Tarihi ve Saati Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Unvan Değişikliği Sınavı 11

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ÖRNEKLER

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ÖRNEKLER RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ÖRNEKLER 1 ÖRNEK 1 BAŞLIK ÖRNEKLERİ Merkez Teşkilatı Örneği: Bağlı Kuruluş Örnekleri: Strateji Geliştirme Başkanlığı HAZİNE

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı

Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı SAYI : B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/4343 29 NİSAN 2005 KONU : Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı DAĞITIM GENELGE (2005/ 5) Bu Genelge, 08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; el yazısıyla atılan imza ile fiziksel

Detaylı

cj,-- il'i ilqnsi niruix BA$KANI 2lrz-zlt3YILLARr inani ve MALi DENETiMi unnerivr r^mini :24.01.2014 :BALIKESiR DENETLEMN girlix

cj,-- il'i ilqnsi niruix BA$KANI 2lrz-zlt3YILLARr inani ve MALi DENETiMi unnerivr r^mini :24.01.2014 :BALIKESiR DENETLEMN girlix r -l T.C. BALIKEsin v.q.lilici sulama girliklnni unxrrivr n^q.poru r il'i ilqnsi :BALIKESiR :SAVA$TEPE DENETLEMN girlix :SAVA$TEPE SULAM.I' girligi DEI\mTiMn t',q.gi KONULAR 26172 SAYILI SULAMA ninf,ixf,nni

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı ÜNİVERSİTELERARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı ÜNİVERSİTELERARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 17/04/2015-31653 *BE6P3DMNS* Sayı :62637355-903.07.02/ Konu :ÜNİP ÜNİVERSİTELERARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜNE İlgi : Düzce Üniversitesi Rektörlüğünün 10/04/2015 tarihli

Detaylı

ALT YAPI ELEMANI TANIM

ALT YAPI ELEMANI TANIM TANIM Bina, köprü, baraj, yol, sulama kanalları, kanalizasyon vb. inşaatların, sağlam temellerle inşa edilmesi için, inşaat işçileri ve ustalarla birlikte çalışan, inşaat teknikeri ve inşaat mühendisi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

ffi*il,flh:#"i[indeki mahaller ve kurumlannca sa4anan tasrt araglan ite gidilif

ffi*il,flh:#i[indeki mahaller ve kurumlannca sa4anan tasrt araglan ite gidilif T.C" M.Eg,iVE ts.ek,an{,{gn Btttge ve Ma[i Kontrol Genei Mtidfne"nffifi{r Sayr : 77112040-125.99-[s34-2rsg]:?g$s Konu : Memuriyet Mahalli 't?"sg"2et{t V,4ti[,iGTIvE (Defterdarhk) Bilindigi iizere 6360

Detaylı

MEZUNİYET KODLARI ÖĞRENİM KOŞULU

MEZUNİYET KODLARI ÖĞRENİM KOŞULU 3001 3002 Herhangi bir önlisans programından mezun Adalet Meslek Eğitimi önlisans programından 9339 3003 3004 3005 3007 3008 3009 3011 3013 3015 3016 3017 Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek

Detaylı

GEMİADAMLARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ

GEMİADAMLARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ GEMİADAMLARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge; gemiadamları eğitimleri ve sınavlarının asgari gerekleri ile eğitim kurumlarının

Detaylı

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN 10. MADDESİ

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.2004 Sayı: 25427 MADDE 1 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINDA İLAN EDİLECEK UNVANLARA İLİŞKİN DERS KONU BAŞLIKLARI

2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINDA İLAN EDİLECEK UNVANLARA İLİŞKİN DERS KONU BAŞLIKLARI 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINDA İLAN EDİLECEK UNVANLARA İLİŞKİN A) GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA TABİ UNVANLAR İÇİN: 1-) İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRÜ 10 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu

Detaylı

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir:

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir: BESİLİK SIĞIR İTHALATINDA UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TALİMAT İthalat, Bakanlığımızca belirlenen teknik ve sağlık şartları çerçevesinde ve yine uygun görülecek ülkelerden yapılır. Bakanlığımız

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN TEMMUZ 2014 İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU

ÖĞRETMENLERİN TEMMUZ 2014 İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU ÖĞRETMENLERİN TEMMUZ 2014 İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin Temmuz 2014 il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri, 06/05/2010

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 19662804-866 20 Ekim 2014 Konu : Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU (EYLÜL 2014)

ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU (EYLÜL 2014) ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU (EYLÜL 2014) Öğretmenlerin, Eylül 2014 iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri, 06/05/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî

Detaylı

2014 YILI ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU

2014 YILI ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU 2014 YILI ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin 2014 yılı il içi yer değiştirme işlemleri 06/05/2010 tarihli ve 27573 sayılı

Detaylı