Eğitim Sektörü Raporu. Dilara AY TSKB Ekonomik Araştırmalar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eğitim Sektörü Raporu. Dilara AY TSKB Ekonomik Araştırmalar ayd@tskb.com.tr"

Transkript

1 Eğitim Sektörü Raporu Dilara AY TSKB Ekonomik Araştırmalar Haziran 2014

2 Eğitim sektörünün analizi amacıyla hazırlanmış olan bu rapor, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin uzman kadrosunca güveni lir olarak kabul edilen kaynaklardan elde edilen verilerle hazırlanmıştır. Raporda yer alan görüşler ve öngörüler, rapor kapsamında belirtilen ve kullanılan yöntemler ile sektör temsilcileriyle yapılan görüşmelerle üretilen sonuçları yansıtmakta olup bu verilerin tamlığı ve doğruluğundan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer ala n sonuçlar, görüşler, düşünceler ve öngörüler, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından açık ya da gizli olarak bir garanti ve beklenti oluşt urmaz. Diğer bir ifadeyle; bu raporda yer alan tüm bilgi ve verileri kullanma ve uygulama sorumluluğu, doğrudan veya dolaylı olarak, bu rapora dayanarak yatırım kararı veren ya da finansman sağlayan kişilere ait olup, elde edilen sonuçtan dolayı üçüncü kişilerin doğrudan ya da dolaylı olarak uğradıkları zarardan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu döküman ileriye dönük tahminleri de kapsamaktadır. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., bu tahminlere ulaşılamaması ya da Rapor daki bilgilerin tam ve doğru olmamasından sorumlu tutulamaz Bu raporun tüm hakları saklıdır. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin izni olmadan raporun içeriği herhangi bir şekilde basılamaz, çoğaltılamaz, fotokopi veya teksir edilemez, dağıtılamaz.

3 Yönetici Özeti Eğitim, bir ülkenin orta gelir tuzağı ndan çıkışı için gereken teknolojik ilerlemede kritik bir rol oynamaktadır. Ülkemizin inovasyon ve bilgiye dayalı yeni dünyada rekabet edebilmesi, yarattığı katma değeri artırması, inovasyon ve Ar-Ge ye dayalı bir sanayi yapısına geçebilmesi ve bunların sonucunda $ düzeyindeki kişi başına milli gelirini artırabilmesi için bu dönüşümü sağlayacak nitelikli iş gücüne ve genç nüfusa ihtiyacı vardır. Bu da ancak eğitim alanına yapılacak, niceliğin yanında niteliği de artırmaya yönelik, planlı ve uzun vadeli yatırımlar neticesinde mümkün olabilecektir. Tüm bunların ötesinde eğitim, temelinde bireyin bilgi düzeyini artıran bireysel bir olgu olmasının yanında, esasen tüm toplumu ele alan sosyal bir olgudur. Bu özelliğiyle bireyin bulunduğu ülkenin kalkınmasına olanak sağlamakta, merkezinde insan bulunan kalkınmanın sağlanması ise sürdürülebilir ekonomik büyümenin temel dinamiklerinden olan beşeri sermaye ile ol maktadır. 1 Türkiye deki eğitim sektörünün ele alındığı raporda, öncelikle Türkiye dünyanın neresinde? sorusuna cevap aranmış ve ülkelerin eğitim sistemlerinin çıktılarını ölçme amacıyla kullanılan PISA sonuçlarının ışığında, Türkiye nin yıllar itibarıyla gelişimi ele alınmıştır. Sonraki bölümlerde eğitimin tüm kademelerinde istatistikler yardımıyla mevcut durum ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kamu da dahil olmak üzere çeşitli kuruluşların eğitimle ilişkili konulardaki yaklaşımları özetlendikten sonra rapora ilişkin genel bir değerlendirme yapılmıştır. Raporda öne çıkan bazı bulgular aşağıdaki şekilde sıralanabilir: Türkiye nin kişi başına gelirine yakın düzeyde geliri olan ülkelerin vatandaşlarının ortalama eğitim süresi 7,2 ile 11,7 yıl arasında seyrederken Türkiye deki yetişkinlerin ortalama eğitim süresi sadece 6,5 yıldır. Dolayısıyla, Türk insanı benzer zenginlikteki ülkelere kıyasla daha az eğitimlidir. Ülkeler, eğitim düzeylerine göre sıralandığında ise; Türkiye nin aynı ortalama eğitim düzeyindeki ülkelere göre yaklaşık üç kat daha zengin olduğu sonucuna varılmaktadır. Bu veriler, Türkiye nin eğitim düzeyine göre fazla zengin, zenginlik düzeyine göre ise oldukça düşük eğitimli olduğunu göstermektedir. Son yıllarda Asya Kaplanları nın yüksek performansının dikkat çektiği PISA da Türkiye 2012 yılı itibarıyla 65 ülke içerisinde matematikte 44., okumada 41., fen alanında ise 43. sırada yer almıştır ten bu yana her üç alanda da Türkiye nin puanı artmasına rağmen katılımcı ülkeler arasındaki sıralaması aynı kalmıştır. 1 Eğitim ve Beşeri Sermayenin Kalkınma Üzerine Etkisi, Arş. Gör. Murat Çolak, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C:11, S:3/2010

4 Soruların çeşitli zorluk derecelerine göre gruplandırıldığı ve en karmaşık soruları çözebilen öğrencilerin 6. düzeyde yer aldığı PISA da, Türkiye deki öğrencilerin matematikte %68 inin, fen alanında %62 sinin ve okumada %53 ünün 2. düzey ve altında becerilere sahip olduğu görülmektedir. Türkiye için özellikle fen alanında dikkat çekici olan gösterge, anadolu ve fen liselerinde okuyan öğrencilerin de sınava dahil olmasına rağmen, 2006 yılından beri 6. düzey soruları doğru yanıtlayan öğrenci oranının %1 in altında olmasıdır. PISA da başarılı modeller incelendiğinde, bu ülkelerin okul öncesi eğitim ve öğretmen niteliğini artırmaya yönelik alanlara yatırım yaptığı görülmektedir. Ülkemizde öğretim döneminde toplam ilkokul ve ortaokul bulunmaktadır. İlkokulların %4 ü özel ve %96 sı resmi; ortaokulların ise %6 sı özel, geriye kalanı resmi niteliktedir. Ortaöğretimde adet genel lisenin %27 si özel ve %73 ü resmi statüdedir adet mesleki ve teknik lisenin ise %6 sı özel ve %94 ü resmidir. Yalnız döneminde 285 i sağlık alanına yönelik olan 300 adet özel meslek lisesi kurulmuştur. Eğitimin yükseköğretim öncesi tüm kademelerinde özel okul sayısı artış trendindedir. Türkiye de yükseköğretim öncesi eğitim alan 16,2 milyon öğrencinin yaklaşık %7 si okul öncesi eğitim kurumlarında, %68 i ilköğretim, %11 i genel lise ve %14 ü de mesleki teknik liselerde eğitim görmektedir. Özel okullardaki öğrenci sayısı son yıllarda sürekli artmış ve özel okulların payı ilköğretimde %3, ortaöğretimde %8 seviyesinde oluşurken mesleki teknik liselerde %2 ye yükselmiştir. Farklı türlerdeki okulları puan sıralamasına göre sınıflandırdığımızda, anadolu ve fen liselerinin e n fazla tercih edilen okullar arasında olduğu görülmektedir. Mesleki ve teknik liselerde ise, sağlık alanında yaşanan ara eleman ihtiyacının etkisiyle, ilk 10 da yer alan tüm okulların sağlık alanına yönelik olması dikkat çekmektedir. Ancak bu artış önümüzdeki yıllarda me vzuat değişikliği nedeniyle sınırlandırılacaktır. Lise seviyesindeki özel öğretim kurumlarında, tercih yapan öğrencilerin başarı sırasına göre ilk 10 da yer alan okulların tamamı fen liselerinden oluşmaktadır. Hem resmi hem de özel okullarda en fazla talep sayısal ağırlıklı öğretim yapan bu tür okullara olmaktadır. Büyük bir kısmı İstanbul da bulunan yabancı özel okullar kontenjanlarını son üç yılda ortalama %2 artırmıştır. Bir önceki yıla göre kontenjanını en fazla artıran okullar St. Georg Avusturya Lisesi ile Notre Dame de Sion Fransız Lisesi iken, İtalyan Lisesi nin kontenjanını azaltan tek okul olduğu anlaşılmaktadır. Ülke genelinde öğretmen başına ilköğretimde yaklaşık 19, liselerde 16 öğrenci düşerken özel okullarda bu sayı ilköğretimde 9 ve lisede 7 öğrencidir. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının en fazla olduğu bölge ilköğretimde İstanbul la benzer seviyelerde olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi iken Karadeniz, bu oranın en düşük olduğu bölge olarak öne çıkmaktadır.

5 öğretim yılı itibarıyla okul başına düşen öğrenci sayısı ilkokul seviyesinde İstanbul da 587 iken Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Ardahan gibi illerin dahil olduğu Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi nde 88 dir. MEB bütçesinin konsolide bütçeden aldığı pay 2014 yılı itibarıyla %12,76 seviyesinde olup son 15 yılın en yüksek düzeyindedir itibarıyla toplam 536,3 milyon adet kitap basılmış ve ücretsiz dağıtılan ders kitabı adedi (MEB) 206,2 milyon olarak gerçekleşmiştir. Bakanlığın 2011 yılında öğrencilere dağıttığı kitapların %77 si özel sektör, geri kalanı Devlet Döner Sermaye İşletmesi tarafından üretilmiştir. Bilişim teknolojilerinin hayatımızın her alanında daha çok yer aldığı yeni dünyada, eğitimde öğretim sürecinin geleneksel metotlardan vazgeçilerek uzun vadede sanal ortamlara taşınması sektörün geleceğe dair vizyonu olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitimde global ölçekteki yeni trendler mobil öğrenme, bulut bilişim (cloud computing), her yerde her zaman öğrenmeyi ifade eden ubiquitous learning (u-learning), eğitsel oyunlar, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına yönelik olarak kişiselleştirilmiş öğrenme, öğrenim mekanlarının yeniden tanımlanması, öğretmenler tarafından üretilen açık ve online içerikler, öğrencilere yönelik oluşturulan kişisel online portfolyoların değerlendirilmesi ve öğretmen rollerinin bilginin kaynağı olmaktan ziyade öğrencilere birçok konuda rehberlik sağlayan öğretici/mentor niteliğinde olması yönündeki değişimdir. Türkiye de 108 i devlet, 72 si vakıf olmak üzere toplam 180 üniversite ve 8 adet vakıf meslek yüksekokulu bulunmaktadır. %76 sı İstanbul, İzmir ve Ankara da yer alan vakıf üniversitelerinin kontenjanları son on yılda 4 kata yakın artmıştır. Sadece arası dönemde ise 7 si İstanbul da bulunan 19 adet vakıf üniversitesi kurulmuştur. Son on yıllık dönemde üniversitelerin ortalama kontenjan doluluk oranlarının, devlet üniversitelerinin lisans programlarında ortalama %97, vakıf üniversitelerinde ise %85 olduğu görülmektedir. Zorunlu eğitim süresinin 12 yıla yükseltilmesi ve okula başlama yaşının öne çekilmesi sonucunda resmi örgün eğitim sisteminin döneminde ihtiyaç duyacağı ek derslik sayısı ilköğretimde 19 bin ve ortaöğretimde 48 bin olarak hesaplanmaktadır. ERG 2 nin hesaplamalarına göre okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeylerinde derslik başına düşen öğrenci sayılarının hızla artmasının önüne geçebilmek için döneminde her yıl ortalama 26 bin yeni dersliğe ve ortalama 4,6 milyar TL lik kaynağa ihtiyaç vardır. Ancak, MEB 2014 yılı için derslik yapımına yaklaşık 1,5 milyar TL ayırmaktadır. Bu hesaplamalara göre, MEB in derslik ve okul açığının giderilmesinde dershanelerin özel okula ve açık liseye dönüştürülmesi ve özel okulların eğitim sistemindeki payının artırılması gibi uygulamalardan destek almayı planladığı öne sürülebilir. 2 Eğitim Reformu Girişimi

6 Orta gelir tuzağını aşmış ülkeler içerisinde Hong Kong, İrlanda, Japonya, Kore, Singapur, İspanya ve Tayvan gibi eğitimde uluslararası bir gösterge olan PISA da yüksek performans gösteren ülkelerin bulunması, bunun tesadüf olmadığını düşündürmektedir. Türkiye nin genç nüfusunu kaliteli bir şekilde eğiterek diğer ülkelerin gençleriyle rekabete hazırlayabilmesi, hatta rekabet halinde olduğu ülkelerin bir adım önüne geçebilmesi için nitelikli bir eğitim sistemi başlangıç noktasıdır. Önümüzdeki döneme bakıldığında, eğitimin gelişime açık alanları arasında, ilkokul ve ortaokul kademeleri ile okula başlama yaşının erkene çekilmesiyle alanı daralan, ancak zorunlu hale getirilirse önemli yatırım fırsatları sunacak okul öncesi eğitim yer almaktadır. Lise kademesinde, anadolu ve fen liseleri ile rekabet halinde olan özel okullarda ise bu konuda marka olabilmiş ve başarılı özel okullara talep devam edecektir. Bir diğer gelişim vadeden alan ise eğitim yazılımcılığı, eğitimde e-içerik sağlamaya yönelik iş alanları ve bilişim teknolojileri temelli her türlü eğitim araç ve gerecidir.

7

Eğitim Sektörü Raporu. Dilara AY TSKB Ekonomik Araştırmalar ayd@tskb.com.tr

Eğitim Sektörü Raporu. Dilara AY TSKB Ekonomik Araştırmalar ayd@tskb.com.tr Eğitim Sektörü Raporu Dilara AY TSKB Ekonomik Araştırmalar ayd@tskb.com.tr Haziran 2014 Eğitim sektörünün analizi amacıyla hazırlanmış olan bu rapor, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin uzman kadrosunca

Detaylı

Yükseköğretimde Hizmetler Sektörü Hala Revaçta. Dilara AY TSKB Ekonomik Araştırmalar ayd@tskb.com.tr

Yükseköğretimde Hizmetler Sektörü Hala Revaçta. Dilara AY TSKB Ekonomik Araştırmalar ayd@tskb.com.tr Yükseköğretimde Hizmetler Sektörü Hala Revaçta Dilara AY TSKB Ekonomik Araştırmalar ayd@tskb.com.tr Yükseköğretimde Hizmetler Sektörü Hala Revaçta ÖSYM nin son halini 14 te yayınladığı 2014-ÖSYS Yükseköğretim

Detaylı

Kimya Sektörü Raporu. Esin ERTEK TSKB Ekonomik Araştırmalar erteke@tskb.com.tr

Kimya Sektörü Raporu. Esin ERTEK TSKB Ekonomik Araştırmalar erteke@tskb.com.tr Kimya Sektörü Raporu Esin ERTEK TSKB Ekonomik Araştırmalar erteke@tskb.com.tr Ağustos 2014 Katkıda Bulunanlar: Dilara Ay Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü Ece Yılmazer Mühendislik Müdürlüğü Esin Ertek Ekonomik

Detaylı

KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi

KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETI YÜKSEKÖĞRENIM SEKTÖRÜNE İLIŞKIN DURUM TESPITI ÇALIŞMASI KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi 30 Ekim 2012 Türkiye Cumhuriyeti LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ Yardım

Detaylı

Değişen Emek Piyasaları ve Gelişen Teknoloji: Yükseköğretim Dünyada Nereye Gidiyor? Dilara AY TSKB Ekonomik Araştırmalar ayd@tskb.com.

Değişen Emek Piyasaları ve Gelişen Teknoloji: Yükseköğretim Dünyada Nereye Gidiyor? Dilara AY TSKB Ekonomik Araştırmalar ayd@tskb.com. Dilara AY TSKB Ekonomik Araştırmalar ayd@tskb.com.tr Günümüzde yükselen maliyetler, değişen talep ve hızla ilerleyen teknolojiyle beraber mevcut eğitim sisteminin sürdürülebilirliği ve özellikle bir zamanlar

Detaylı

Dicle Bölgesi. Sosyal Durum Raporu. T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi

Dicle Bölgesi. Sosyal Durum Raporu. T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi Dicle Bölgesi Sosyal Durum Raporu T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi 2010 İçindekiler 1. GİRİŞ...6 2. NÜFUS... 10 2.1 Demografik Nitelikler... 13 2.2 Göç...

Detaylı

Özet Metin. Eğitime Bakış: OECD Göstergeleri - 2003

Özet Metin. Eğitime Bakış: OECD Göstergeleri - 2003 Özet Metin Eğitime Bakış: OECD Göstergeleri - 2003 Overview Education at a Glance: OECD Indicators - 2003 Edition Turkish translation Bu özet metinler, OECD yayınlarının kısaltılmış çevirileridir. Bunları

Detaylı

YALOVA İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ RAPORU. Türkiye'de İstihdam Oranları, 2011 68,2 65,1 63,7 51,8 45,0 41,9 36,2 25,6 20,7 KADIN KADIN KADIN ERKEK ERKEK

YALOVA İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ RAPORU. Türkiye'de İstihdam Oranları, 2011 68,2 65,1 63,7 51,8 45,0 41,9 36,2 25,6 20,7 KADIN KADIN KADIN ERKEK ERKEK TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN 25,6 20,7 45,0 41,9 36,2 51,8 2 0 1 2 65,1 63,7 68,2 Türkiye'de İstihdam Oranları, 2011 80,0 70,0 60,0 YALOVA 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 İŞGÜCÜ

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu 1 TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 I.GİRİŞ... 6 II. DURUM ANALİZİ... 8 II.1. DÜNYADA

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE GÜNCELLENMİŞ DURUM ANALİZİ

MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE GÜNCELLENMİŞ DURUM ANALİZİ MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE GÜNCELLENMİŞ DURUM ANALİZİ YAYINA HAZIRLAYANLAR İREM AKTAŞLI SUNA KAFADAR IŞIK TÜZÜN Yapım Myra Koordinasyon Rauf Kösemen, Engin Doğan

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ VE 4+4+4 DÜZENLEMESİ

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ VE 4+4+4 DÜZENLEMESİ POLİTİKA RAPORU GİRİŞ 4 ERİŞİLEBİLİRLİK 5 ÖDENEBİLİRLİK 14 NİTELİK 18 4+4+4 DÜZENLEMESİ VE OKULÖNCESİ EĞİTİME ERİŞİM 27 4+4+4 DÜZENLEMESİ VE OKULÖNCESİ EĞİTİMDE NİTELİK 29 ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM:

Detaylı

PISA 2012 ULUSAL ÖN RAPORU

PISA 2012 ULUSAL ÖN RAPORU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 1 S a y f a PISA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME PROGRAMI HAZIRLAYANLAR HÜSEYİN HÜSNÜ YILDIRIM SELDA YILDIRIM MEHMET İKBAL

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI TR83 BÖLGESİ ANALİZİ

İNSAN KAYNAKLARI TR83 BÖLGESİ ANALİZİ İNSAN KAYNAKLARI TR83 BÖLGESİ ANALİZİ TR83 BÖLGESİ İNSAN KAYNAKLARI ANALİZİ GİRİŞ İşgücüne her gün yeni katılımların olduğu ülkemizin ve dünyanın son yıllardaki en büyük problemlerinden biri işgücü piyasasındaki

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BİLİŞİM VE İNTERNETİN EĞİTİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 3.1. TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN ULUSLARARASI ÖRNEKLERLE KIYASLANMASI

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BİLİŞİM VE İNTERNETİN EĞİTİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 3.1. TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN ULUSLARARASI ÖRNEKLERLE KIYASLANMASI 502 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BİLİŞİM VE İNTERNETİN EĞİTİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 3.1. TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN ULUSLARARASI ÖRNEKLERLE KIYASLANMASI Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler eğitim sistemlerini etkilemekte

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE AR-GE FAALİYETLERİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE AR-GE FAALİYETLERİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE AR-GE FAALİYETLERİ İktisadi Araştırmalar Bölümü Haziran 2013 Hatice Erkiletlioğlu Uzman Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz. 1 İçindekiler

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı I TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association

Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association n n Eylül 2012 Bu yayının tüm hakları saklıdır. YASED'in izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden basılamaz, gösterimi

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013)

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Murat Gürkan GÜLCAN Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Değişime ayak uydurmak yetmez. Asıl o değişimi yaratmak gerekir.

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ HAZIRLAYAN EBİLTEM Ege Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji İZKA İzmir Kalkınma Ajansı Uygulama ve Araştırma

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ VE 4+4+4 DÜZENLEMESİ

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ VE 4+4+4 DÜZENLEMESİ POLİTİKA RAPORU ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ VE 4+4+4 DÜZENLEMESİ Eğitimin ilk basamağını oluşturan okulöncesi eğitim gömleğin ilk düğmesidir ve kamunun eşitlikçi ve nitelikli eğitim sağlayabilmesi için bu ilk

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1 ÖZEL DERSHANELER: GÖLGE EĞİTİM SİSTEMİYLE YÜZLEŞMEK MURAT ÖZOĞLU

Detaylı

Türkiye de Okullarda Mükemmeliyeti Teşvik Etmek

Türkiye de Okullarda Mükemmeliyeti Teşvik Etmek Public Disclosure Authorized Rapor No: 77722-TR Türkiye de Okullarda Mükemmeliyeti Teşvik Etmek Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized 1 Mart 2013. Beşeri

Detaylı

TR33 Bölgesi Yenilik Stratejisi

TR33 Bölgesi Yenilik Stratejisi T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği Cumhuriyet Mahallesi, Hayme Ana Caddesi, METEM Tesisleri, Kat: 4, 43020 Kütahya - TÜRKİYE T: + 90 274 271 77 61 (pbx) F: + 90 274 271 77 63 e-posta: info@zafer.org.tr

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 3 2 1 7 T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 Haziran 2010 i ÖNSÖZ Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda yürütülen e-dönüşüm Türkiye Projesi,

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

KSÜ 2015 Mali Yılı Performans Programı 1

KSÜ 2015 Mali Yılı Performans Programı 1 KSÜ 2015 Mali Yılı Performans Programı 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve

Detaylı

OKULLARDA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPISININ KURULMASI

OKULLARDA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPISININ KURULMASI OKULLARDA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPISININ KURULMASI Çağımızda bilgi, tükenmeyen ve her gün yeniden üretilen bir kaynak olarak her türlü sosyal ve iktisadi faaliyette en önemli ve temel girdi hâline gelmiştir.

Detaylı