T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 70 NİSAN 2007 SAYI: 2595 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 17 Karar Tarihi : 16/03/2007 Konu : Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Yönergesi Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2007 tarihli ve 463 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülerek uygun bulunan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Yönergesi nin ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Kurul Başkanı Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Nazım İrfan TANRIKULU Füsun KÖKSAL Zübeyir YILMAZ Dr. Muammer YILDIZ Prof. Dr. Ali İlker GÜMÜŞELİ Dr. Veli KILIÇ Ahmet SÖNMEZ İbrahim BÜKEL Halil AŞICI Dr. Vahap ÖZPOLAT Ömer ÖZCAN Ahmet Ergun BEDÜK Hüseyin Alp BOYDAK Merdan TUFAN

2 306 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI İLE ATATÜRK'Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramının tarihî önemine yaraşır coşku ve katılımla anma etkinlikleri, tören ve gösterilere yönelik yapılacak kutlamalara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönerge, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına yönelik uygulamalar ile kutlama komitesi ve teknik komitenin oluşturulmasını, görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönerge, 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayramlar ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun ve 1/10/1981 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği nin 18 inci maddesi ile Resmî Bayramlar ve Anma Günlerinde Anıtlara Konulacak Çelenklerin Hazırlanma, Taşınma ve Sunulması Hakkında Yönetmelik ve Anıtkabir Tören Hizmetleri Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönergede geçen; a) Bakanlık : Millî Eğitim Bakanlığını, b) Daire Başkanlığı: Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığını, c) Kutlama komitesi: İl ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını gerçekleştirmek amacıyla mülki idare amiri başkanlığında oluşturulan yetkili ve sorumlu komiteyi, ç) Teknik komite: İl, ilçe, bucak, kasaba ve köylerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı hazırlıklarını gerçekleştirmek üzere kutlama komitesince görevlendirilen öğretmen ve teknik elemanlardan oluşan komiteyi, d) Tören yöneticisi: Bayramların hazırlanan programa göre akışını sağlamak üzere, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince önerilen ve kutlama komitesince onaylanan teknik komitede görevli beden eğitimi öğretmenini, e) İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu : Daire Başkanlığınca oluşturulan Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı gösteri ve kutlamalarına ilişkin illerden Bakanlığa gönderilen dosya ve dokümanları inceleyen komisyonu, f) Formatör beden eğitimi öğretmeni: Beden eğitimi formatörlük kursuna katılan ve bu kurs sonucunda belge alan beden eğitimi öğretmenini, g) Koordinatör formatör beden eğitimi öğretmeni: Formatör beden eğitimi öğretmeni iken, koordinatör formatör beden eğitimi kursuna katılan ve bu kurs sonucunda belge alan beden eğitimi öğretmenini, ğ) İşaret levhası: Tören geçişi sırasında öğrencilerin protokolü selamladığı alanın başlama ve bitiş yerini belirlemede kullanılan işaret levhalarını ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Kutlama Komitesinin Oluşumu, Görev ve Yetkileri Kutlama komitesinin oluşumu MADDE 5 (1) Bayramların tören ve gösterilerini kanun, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirlere uygun şekilde hazırlamak ve uygulamak üzere il, ilçe, bucak, kasaba ve köylerde kutlama komitesi oluşturulur. Bu komiteler:

3 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 307 a) İl kutlama komitesi; valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında garnizon komutanlığı, belediye başkanlığı, emniyet müdürlüğü, millî eğitim müdürlüğü, kültür ve turizm müdürlüğü, gençlik ve spor il müdürlüğü, sağlık müdürlüğü temsilcileri ile millî eğitim müdürlüğünden beden eğitimi spor ve izcilikle ilgili müdür yardımcısı veya şube müdürü, izci kurulu başkanı, koordinatör formatör beden eğitimi öğretmeni, bir beden eğitimi, bir müzik ve bir resim/görsel sanatlar öğretmeninden oluşur. Devlet töreni yapılmasına karar verilen ilde oluşturulacak Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlama komitesinde Daire Başkanı ile ilgili şube müdürü de yer alır. b) İlçe kutlama komitesi; kaymakamın başkanlığında garnizon komutanı, belediye başkanı, emniyet müdürü, millî eğitim müdürü, gençlik ve spor müdürü, sağlık grup başkanı, törenlerle ilgili millî eğitim şube müdürü, izci kurulu başkanı, koordinatör formatör veya formatör beden eğitimi öğretmeni, bir beden eğitimi, bir müzik ve bir resim/görsel sanatlar öğretmeninden oluşur. c) Bucak, kasaba ve köylerde kutlama komitesi; bucak müdürü bulunmayan bucaklarla, kasaba ve köylerde varsa ortaöğretim okulu/kurumu, yoksa ilköğretim okulu müdürlerinden en kıdemlisinin koordinatörlüğünde varsa belediye başkanı, karakol komutanı, sağlık ocağı temsilcisi, köy muhtarı ile bir beden eğitimi, bir müzik ve bir resim/görsel sanatlar öğretmeninden oluşur. Beden eğitimi, müzik ve resim/görsel sanatlar öğretmeninin bulunmadığı yerlerde diğer sınıf veya branş öğretmenlerinden oluşur. (2) Kutlama komiteleri, uygulanacak kutlama programı için yararlı buldukları kurum ve kuruluşların temsilcileri, spor kulübü başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve ihtiyaç duyulan teknik elemanlarla da üye sayısını artırabilir. Kutlama komitesinin görev ve yetkileri MADDE 6 (1) Kutlama komitesinin görev ve yetkileri şunlardır: a) 1 15 ekim tarihleri arasında ilk toplantısını yapmak. Bu toplantıda il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince okullarda eğitimöğretimin aksatılmaması için gerekli tedbirler alınarak isimleri belirlenmiş öğretmenlerden oluşan teknik komite üyeleri ile tören yöneticisi beden eğitimi öğretmenini onaylamak. Bucak, kasaba ve köylerde kutlama komitesi üyesi olan okul müdürü tarafından önerilen teknik komite üyelerini ve tören yöneticisi beden eğitimi öğretmenini belirlemek. b) Bayramların nisan ve mayıs aylarında iklim şartlarını da dikkate alarak tören ve gösterilerin varsa stadyum, yoksa hipodrom, meydan, alan, cadde, sokak ve benzeri yerlerden hangisinde yapılacağına karar vermek. c) Bayramların hangi etkinliklerden oluşacağına karar vermek. ç) Teknik komitece hazırlanan bayram kutlama programını görüşerek onaylamak. d) Gerekli tedbirleri almak koşuluyla mevsim özelliklerini de dikkate alarak çelenk sunma dışında, bayramların, tören ve gösterilerin başlama ve bitiş saatleri ile yerini belirlemek. e) Bayram kutlamalarına; kurum ve kuruluşların, halkın, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının etkin ve coşkulu katılımını sağlamak için gerekli tedbirleri almak. f) Bayram kutlamalarına katılmak için 15 kasım tarihine kadar yazılı başvuruda bulunan kurumların, sivil toplum kuruluşlarının istek ve önerilerini değerlendirmek, uygun bulunan önerileri bayram programına dahil etmek ve kesinleşen programı ilgililere duyurmak. g) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının eğitici, ilgi çekici ve eğlendirici özellikte olmasına özen göstermek. ğ) Bayram kutlama giderlerinin karşılanması için sponsorların, belediyelerin, resmî/ özel kurum ve kuruluşların katkısını sağlamak. h) Teknik komite üyeleriyle; bayram senaryosu, saha içi gösterilerine katılan öğrencilerin araçları ve kıyafetleri ile kullanılacak müzikler üzerinde görüş birliğine varmak. ı) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu veya özel televizyon kuruluşlarıyla iş birliği yaparak bayram kutlamalarının tanıtımını ve yayınlanmasını sağlamak. (2) Kutlama komitesi başkanı; il, ilçe, bucak, kasaba ve köylerde bayramların hazırlık çalışmalarını yakından izleyerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

4 308 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Teknik Komitelerin Oluşumu, Seçimi, Görevlendirilmeleri, Çalışma Şekli ve Görevleri Teknik komitelerin oluşumu MADDE 7 (1) Bayram kutlamaları için sadece bir teknik komite oluşturulabileceği gibi ayrı teknik komiteler de oluşturulabilir. a) Teknik komiteler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince; tören yöneticisi beden eğitimi öğretmeni, il/ilçe izci kurulu üyesi, koordinatör formatör veya formatör beden eğitimi öğretmeni, 3 bayan, 3 erkek beden eğitimi öğretmeni, 1 resim/görsel sanatlar öğretmeni, fon gösterisi yapılması hâlinde 3 resim/görsel sanatlar öğretmeni,1 müzik öğretmeni, 1 Türkçe veya Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni ile 1 bilgisayar öğretmeninden oluşturulabilir. b) Gerek duyulması hâlinde teknik komitelere; Devlet opera ve balesi, Devlet tiyatroları, konservatuvar, güzel sanatlar fakültesi, beden eğitimi ve spor yüksek okulu elemanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ilave edilebilir. (2) Program yoğunluğu dikkate alınarak bayram etkinlikleri için 3 kişilik alt komiteler de oluşturulabilir. Alt komitelerde görevlendirilen öğretmenlerle birlikte, bayram komitelerinde görevlendirilen öğretmenlerin toplam sayısı 18 kişiyi geçemez. seçimi ve görevlendirilmeleri MADDE 8(1) İl ve ilçelerde oluşturulan teknik komite üyeleri, kutlama komitelerinin yapacakları ilk toplantıda kutlama komitesinin onayına sunulur. (2) Teknik komitelere seçilen öğretmenlerin görevlendirilmeleri, 1 kasım tarihinde çalışmalara başlamalarını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. Çalışma şekli MADDE 9 (1) Teknik komiteler çalışmalarını, kutlama komitesinin de üyesi olan il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü ile ilçe millî eğitim şube müdürünün başkanlığında yürütür. Görevleri MADDE 10 (1) Teknik komitelerin görevleri şunlardır: a) Bayramlarla ilgili hazırlıkların çalışma takvimini oluşturmak. b) Kasım ayının ilk haftasından itibaren bayram kutlama programlarını hazırlamaya başlamak ve 15 aralık tarihine kadar tamamladıktan sonra kutlama komitesinin onayına sunarak kesinleştirmek. c) Ortak çalışma sayısını, genel prova dahil olmak üzere merkez nüfusu bir milyonun üzerindeki illerde en fazla 10, diğer il ve ilçelerde en fazla 7 çalışma günü olarak tespit etmek. ç) Tören ve gösterilere katılacak okulları/kurumları, bayramın senaryosunu, gösterilerdeki koreografileri, hareketleri, kullanılacak müzikleri, kıyafetleri, materyalleri, şiir ve konuşma metinlerini tespit etmek. d) Şiir ve konuşma metinlerini okuyacak öğrencileri yarışma yöntemiyle belirlemek. e) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, yönetim makamlarında temsili olarak görev yapacak öğrencileri tespit etmek. f) Tören ve gösterilerde görevli grupların tören alanına yerleşimlerini, tören geçişini ve gösteri sırasını düzenlemek. g) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, kutlamalara katılan öğrencilerin yaş düzeyini dikkate alarak uygulanacak tören geçiş şekline karar vermek. ğ) Kutlama komitesince gerek görülmesi hâlinde, bayram hazırlıklarına ve karşılaşılan sorunları değerlendirme toplantılarına katılmak. h) Bucak, kasaba ve köylerde teknik komiteler tarafından hazırlanan bayram kutlama programlarını incelenmek üzere 15 aralık tarihine kadar ilçe millî eğitim müdürlüklerine göndermek. İlçelerde üçten az Beden Eğitimi öğretmeninin bulunması durumunda, bayram kutlama programlarını incelenmek üzere il millî eğitim müdürlüğüne göndermek.

5 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 309 ı) Bayram kutlamalarında tasarruf ilkesine uyarak anma, tören ve gösterilerde kullanılacak tüketime yönelik mal ve malzemenin cinsini, sayısını belirlemek. i) Mahallen temin edilecek gelirler ile Bakanlıkça genel bütçe imkânları ölçüsünde ekonomik tertipten gönderilecek ödeneklerden cins ve sayıları belirlenen mal ve malzemeyi temin etmek. j) Temin edilen mal ve malzemenin dağıtımı ile tören sonrası toplanması ve depolanmasını sağlamak. k) Başkentte veya başka bir ilde Devlet töreni olarak kutlanacak Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramının kutlama giderlerinin her yıl bütçenin merkez ve taşra için ilgili tertibine konulan ve Bakanlıkça illere gönderilecek ödeneklerden karşılanmasını sağlamak. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Başkentte Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları MADDE 11 (1) Bayram kutlamaları; ulusal egemenlik etkinlikleri ile tören ve gösteri bölümlerinden oluşur. Ulusal Egemenlik etkinlikleri MADDE 12 (1) Ulusal egemenlik etkinlikleri; a) Hafta boyunca; Anıtkabir, Kurtuluş Savaşı Müzesi (İlk Meclis Binası), Türkiye Büyük Millet Meclisi ve müzelere ziyaretler, ulusal ve uluslararası çocuk şenlikleri, ulusal ve yerel basında bayram kutlama programının tanıtımı; Atatürk ve ulusal egemenlikle ilgili panel, konferans, açık oturum, koro ve konserler; kermes, sergi ve fuarlar; tiyatro, çeşitli branşlarda spor organizasyonları; bilgi, proje, şiir, resim ve karikatür yarışmaları, münazaralar; izcilik, gezi ve Engelliler Konfederasyonu ve bağlı kuruluşların etkinlikleri, ayrıca imkânlar ölçüsünde Çanakkale ve Kurtuluş Savaşının yapıldığı tarihî mekânlara ziyaretler; sağlık taramaları ve ödül törenlerinden oluşur. b) Kutlama komiteleri, günün anlam ve önemine uygun olmak koşuluyla bu etkinlikleri artırabilir veya bu etkinlikler içerisinden kendi imkânlarıyla gerçekleştirilmesi mümkün olanları uygulayabilirler. c) Ulusal egemenlik etkinlikleri, bayram haftasında yoğunlaşacak şekilde planlanıp gerçekleştirilir. Tören ve gösteriler MADDE 13 (1) Tören ve gösteriler aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir: a) 23 Nisan günü saat arasında Millî Eğitim Bakanı ve beraberindeki heyetle Anıtkabir de mozoleye çelenk konulmasını takiben, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı söylenerek Bayrağın direğe çekilmesiyle başlar. b) Başkent te, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nda Atatürk Anıtlarına, Heykel ve Büstlerine çelenk koyma törenleri, valilik adına il millî eğitim müdürlüğünce düzenlenir. Atatürk Anıtları ile Heykel ve Büstlerine çelenk koyma, tebrikata giriş sırasına göre uygulanır. c) Bayram kutlamalarına katılacak tören ve gösteri grupları, 23 Nisan günü saat arasında kutlama komitesince belirlenen tören alanında yerlerini alır. ç) 23 Nisan günü saat da Millî Eğitim Bakanı, vali, garnizon komutanı ve belediye başkanı törene katılanların ve halkın bayramını kutlar. d) İstiklal Marşı eşliğinde Bayrak direğe çekilir. e) Bayramın açış konuşması, Millî Eğitim Bakanı tarafından tören alanında yapılır. f) Teknik komite tarafından seçilen bir öğrenci, Öğrenci Andını okur ve diğer öğrenciler de yüksek sesle tekrar eder. g) Bir öğrenci, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapar, bir öğrenci de şiir okur. ğ) Tören geçişi; tören yöneticisi, Bayrak grubu, flama grubu ve teknik komitenin geçişinden sonra; diğer grupların geçiş sırası ise teknik komite tarafından belirlenen sıraya göre yapılır. h) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gösterileri; çocuk kortejleri, halk oyunları, dans, bale, cimnastik gösterileri, bando gösterileri, seçilecek konuların müzik eşliğinde dramatize edilmesi, ulusal kahramanları, masal kahramanlarını, doğayı ve çizgi kahramanlarını canlan

6 310 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan dırma, eğlenceli ve sportif yarışmalar, korolar, konserler, ulusal ve uluslararası çocuk şenlikleri, fener alayı, ışık, havai fişek gösterileri, ulusal egemenlik kapsamında yapılan etkinliklerin ve spor yarışmalarının final ve ödül törenlerinden oluşur. Kutlama komiteleri, günün anlam ve önemine uygun olmak koşuluyla bu gösterileri artırabilir veya etkinliklerden gerçekleştirilmesi mümkün olanları uygulayabilir. ı) Teknik komite tarafından belirlenen ve millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen öğrenciler, bayram günü yönetim makamlarını ziyaret ederek ve bu makamlarda temsili olarak görev yapar. i) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında tören ve kutlamaların yapıldığı alanlara ve kutlama komitelerince uygun görülecek diğer yerlere, Bayrak, Atatürk Posterleri, ulusal egemenlik, Türkiye Büyük Millet Meclisi, demokrasi ve çocuklarla ilgili döviz ve afişler asılır. j) Okul öncesi ve ilköğretim kurumlarından, il veya ilçelerde kutlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tören ve gösterilerine katılmayan diğer öğrenciler, okullarında bayramı yoğun etkinliklerle kutlar. k) Ortaöğretim okul/kurumları bayramı, egemenlik haftasında ulusal egemenlik etkinlikleri kapsamında kutlar. BEŞİNCİ BÖLÜM Başkent Dışında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları Kutlamalar MADDE 14 (1) İl, ilçe, bucak kasaba ve köylerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları; ulusal egemenlik etkinlikleri ile tören ve gösteri bölümlerinden oluşur. Etkinlikler MADDE 15 (1) Ulusal Egemenlik etkinliklerinde Yönergenin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri uygulanır. Tören ve gösteriler MADDE 16 (1)Tören ve gösteriler aşağıda belirtilen şekilde gerçekleştirilir: a) 23 Nisan günü saat arasında Atatürk Anıtlarına, Heykel ve Büstlerine çelenk konulmasını takiben bir dakikalık saygı duruşunda bulunulur ve İstiklal Marşı eşliğinde Bayrak direğe çekilir. Atatürk Anıtlarına, Heykel ve Büstlerine çelenk koyma törenleri, valilik veya kaymakamlık adına; il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından tebrikata giriş sırasına göre uygulanır. b) Bayram kutlamalarına katılacak tören ve gösteri grupları, 23 Nisan günü saat arasında kutlama komitesince belirlenen tören alanında yerlerini alır. c) İllerde; vali, garnizon komutanı ve belediye başkanı, ilçelerde; kaymakam, garnizon komutanı ve belediye başkanı 23 Nisan günü saat da tören alanındaki öğrencilerin ve halkın bayramını kutlar. Bucak müdürü bulunmayan bucaklar ile köylerdeki bayram programında törene katılanların ve halkın bayramının kutlanması ile tören geçişi uygulamasına yer verilmez. ç) İstiklal Marşı ile Bayrağın direğe çekilmesini takiben bayramın açış konuşması, millî eğitim müdürü tarafından yapılır. İl, ilçe, bucak, kasaba ve köylerde, Yönergenin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f), (g), (ğ), (h), (ı), (i) ve (j) bentleri uygulanır. ALTINCI BÖLÜM Başkentte Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları MADDE 17 (1) Bayram kutlamaları; Atatürk ü anma etkinlikleri ile tören ve gösteri bölümlerinden oluşur.

7 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 311 Atatürk ü anma etkinlikleri MADDE 18 (1) Atatürk ü anma etkinlikleri; Gençlik Haftasında Anıtkabir, Kurtuluş Savaşı Müzesi, (İlk Meclis Binası) Türkiye Büyük Millet Meclisi ve diğer müze ziyaretleri, ulusal ve uluslararası gençlik şenlikleri, ulusal ve yerel basında bayram programlarının tanıtımı; panel ve konferanslar, koro ve konserler; kermes, sergi ve fuarlar; tiyatro, çeşitli branşlarda spor organizasyonları; bilgi, proje, şiir, resim ve karikatür yarışmaları, izcilik, geziler, Engelliler Konfederasyonu ile bağlı kuruluşların etkinlikleri, sağlık taramaları ve ödül törenleriyle imkânlar ölçüsünde Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşı nın geçtiği tarihî mekânlara yapılacak programlarla ziyaret gerçekleştirilebilir.yukarıda belirtilen etkinliklerin hangilerinin yapılacağına Kutlama Komitelerince karar verilir. Tören ve gösteriler MADDE 19 (1) Tören ve gösteriler aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir: a) Kutlama töreni, 19 Mayıs günü saat arasında Cumhurbaşkanı ile Millî Eğitim Bakanının beraberindeki heyetle Anıtkabir'de Atatürk ün mozolesine çelenk konulmasını takiben bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde Bayrağın direğe çekilmesiyle başlar. b) Atatürk Anıtlarına, Heykel ve Büstlerine çelenk koyma törenleri, valilik veya kaymakamlık adına il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince düzenlenir. c) Bayrama katılacak gruplar, 19 Mayıs günü saat arasında kutlama komitesince belirlenen tören alanında yerlerini alır. ç) Cumhurbaşkanı'nın 19 Mayıs günü saat 10.00'da tören alanını onurlandırmalarını takiben İstiklal Marşı eşliğinde Bayrak direğe çekilir. d) Bayramın açış konuşması, Millî Eğitim Bakanı tarafından tören alanında yapılır. e) Gençlik adına bir öğrenci, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapar, bir öğrenci de şiir okur. f) Bir öğrenci, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini okur. g) Törene katılan bütün öğrenciler, bir öğrenci eşliğinde Türk Gençliğinin Andının aşağıdaki bölümünü yüksek sesle okur. Türk Gençliğinin Andı Ey Büyük Atam; Türk gençliği olarak, özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, Cumhuriyet ve İnkılapların yılmaz bekçileriyiz. Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığı geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize, namus ve şeref sözü verir, kendimizi büyük Türk ulusuna adarız. ğ) Samsun'dan getirilen Bayrak, Cumhurbaşkanı'na sunulur. h) Şeref çağrısı; tören yöneticisi beden eğitimi öğretmeninin bayrak flama al komutu ile Bayrak, flama alınır ve hazır ol! komutuyla da bütün gruplar hazır ol duruşuna geçer. Türk Ulusu ve Sayın Cumhurbaşkanı adına şeklindeki bildirim komutuyla bütün gruplar, yüksek sesle üç defa sağ ol şeklinde karşılık verir. ı) Tören ve gösteri gruplarının katılımıyla yüksek sesle Gençlik Marşı söylenir. i) Tören geçişi; tören yöneticisi,bayrak grubu, flama grubu ve teknik komitenin geçişinden sonra, diğer grupların geçiş sırası, teknik komite tarafından belirlenen şekilde olur. j) Gösteriler; gençlik korteji, halk oyunları, dans gösterileri, cimnastik gösterileri, sportif oyun ve yarışmalar, bando gösterileri, ulusal ve uluslararası gençlik şenlikleri ve gösteriler, öğrenci konserleri, sanatçı konserleri, fener alayı, ışık ve havai fişek gösterileri, Atatürk ü anma kapsamında yapılan etkinliklerin ve sportif organizasyonların final ve ödül törenlerinden oluşur. k) Atatürk ü Anma etkinlikleri; tören ve gösterilerin yapıldığı alanlara veya kutlama komitesince uygun görülecek diğer yerlere Bayrak, Atatürk Posteri, kurtuluş savaşı, gençlik ve spor ile ilgili döviz ve afişler asılır. l) Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramına temsili guruplarla katılan ilköğretim ve ortaöğretim okul/kurumları, okullarında da bayramı yoğun etkinliklerle kutlar.

8 312 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan YEDİNCİ BÖLÜM Başkent Dışında Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları Kutlamalar MADDE 20 (1) il, ilçe, bucak, kasaba ve köylerde bayram kutlamaları; Atatürk ü anma etkinlikleri ile tören ve gösteri bölümlerinden oluşur. Atatürk ü anma etkinliklerinde, Bu Yönergenin 18 inci maddesinin birinci fıkrası uygulanır. Tören ve gösteriler, aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilir. a) Atatürk Anıtları, Heykel ve Büstlerine çelenk koyma töreni, 19 Mayıs günü saat da tebrikata giriş sırasına göre uygulanır. Kutlamalar, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde Bayrağın direğe çekilmesiyle başlar. b) Bayrama katılacak gruplar, 19 Mayıs günü saat arasında kutlama komitesince belirlenen tören alanında yerlerini alır. c) İllerde; vali, garnizon komutanı veya temsilcisi, belediye başkanı; ilçelerde; kaymakam, garnizon komutanı, belediye başkanı 19 Mayıs günü saat da tören alanında toplanan öğrenci ve halkın bayramını kutlar. Bucak müdürü bulunmayan bucaklar ile köylerdeki bayram programında geçişe katılanların ve halkın bayramının kutlanması ve tören geçişinin ayakta kabulü uygulamasına yer verilmez. ç) İstiklal Marşı ile Bayrağın direğe çekilmesini takiben bayramın açış konuşması, millî eğitim müdürü tarafından yapılır. Başkent dışında ; yapılacak tören ve gösterilerde Yönergenin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e),(f), (g), (h), (ı,) (i), (j) ve (k) bentleri uygulanır. SEKİZİNCİ BÖLÜM Tören Geçişi ve Selamlama Tören geçişi ve selamlama MADDE 21 (1) Tören geçişi ve selamlama, protokolün yer aldığı tribünün veya platformun önündeki yürüyüş güzergâhının kırmızı işaret flamalarıyla başlangıç ve bitimi belirlenmiş bölümünde gerçekleştirilir. Törenlerde : a) Tören yöneticisi: kırmızı işaret levhaları arasındaki yürüyüş güzergâhında, diz çekip kolları sallamadan uygun adımla yürürken şeref tribününde tören geçişini ayakta kabul eden protokoldekileri başıyla takip ederek selamlar. b) Bayrak grubu: bayrak direğini sağ el baş hizasında dirsekten 90 derece bükülü olarak üstten, sol el kemer hizasında ve dıştan tutarak geçer.bayraklar kırmızı işaret levhaları arasında sağ kol dirseğinin gergin tutulmasıyla hafif öne eğim şeklindeki selamlaması, yalnız Cumhurbaşkanı nın bulunduğu tören de yapılır. c) Flama grubu: flama direğini sağ el baş hizasında dirsekten 90 derece bükülü olarak üstten, sol el kemer hizasında ve dıştan tutarak geçer. Flamalar kırmızı işaret levhaları arasında sağ kol dirseğinin gergin tutulmasıyla hafif öne eğim şeklinde selamlama yapar. ç) Teknik komite üyeleri ve diğer görevli öğretmenler: kırmızı işaret levhaları arasındaki yürüyüş güzergâhında diz çekip kolları sallamadan uygun adımla yürürken şeref tribününde tören geçişini ayakta kabul eden protokoldekileri başlarıyla takip ederek selamlar. d) İzci Grubu: grup sorumlusu izci lideri, kırmızı işaret levhaları arasındaki yürüyüş güzergâhında diz çekip kolları sallamadan uygun adımla yürürken, şeref tribününde tören geçişini ayakta kabul eden protokoldekilere şapka selamı vererek ve başıyla takip ederek selamlar. Lider yardımcıları ise kız ve erkek izci öğrenciler gibi geçer. e) Kız izci ve diğer öğrenci grupları: kırmızı işaret levhaları arasındaki kolları sallayarak adım atarken ayak basıldığı anda yerle ilk temas edecek bölüm ayak parmakları, daha sonra taban olacak şekilde uygun adımla yürürler ve sağ baştakiler ileri bakar, diğerleri ise şeref tribününde tören geçişini ayakta kabul eden protokoldekileri başlarıyla takip ederek selamlar. f) Erkek izci ve diğer öğrenci grupları: kırmızı işaret levhaları arasındaki yürüyüş güzergâhında kolları sallayarak ve dizleri çekerek uygun adımla yürürken sağ baştakiler ileri

9 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 313 bakar diğerleri ise şeref tribününde tören geçişini ayakta kabul eden protokoldekileri başlarıyla takip ederek selamlar. g) Teknik komite, gerekli gördüğünde görevli öğretmenlerin ve okulların birleştirilerek toplu veya gruplar hâlinde geçmelerine karar verebilir. ğ) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nda ilköğretim öğrencilerinin tören geçişinde uyacakları yürüyüş ve selamlama şekli, teknik komite tarafından belirlenir. (2) Tören geçişinde ; Tören yöneticisi, Bütün Gruplar Hazır ol! Bayrak Flama al! Yerinde Say! Marş! komutu ile gruplar ve bando tören geçiş düzeni aldıktan sonra İleri Marş! komutu verilir. DOKUZUNCU BÖLÜM Resmî Bayramlar ve Kurtuluş Günlerinde Dikkat Edilecek Diğer Hususlar Anma etkinlikleri, tören ve gösterilerde dikkat edilecek diğer hususlar MADDE 22 (1) Anma etkinlikleri ile tören ve gösterilerde aşağıdaki esaslara uyulur: a) Bayramlarda stadyumlardaki tribünlerin uygun olması durumunda fon gösterilerine yer verilebilir.öğrencilerin eğitimöğretimini olumsuz etkileyecek yorucu ve uzun süreli ortak çalışma gerektiren fon gösteri provalarında, bu Yönergenin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre hareket edilir. b) Kutlama komitesi, nisan ayının hava şartlarını dikkate alarak Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlama şeklini ve yerini belirler. c) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için 21 nisan, Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı için 17 mayıs günlerinde genel prova yapılır. Bu tarihlerde genel provanın yapılamaması durumunda bir sonraki gün yapılabilir. ç) Gösterilerin müzik eşliğinde yapılması hâlinde, seçilen müziklerin sözsüz, öğrenci seviyesine uygun olmasına ve çağdaş Türk bestecilerinin eserleri ile gösterilerin özelliğine göre özgün halk müziği eserlerine de yer verilmesine özen gösterilir. Müzik ritminin kolay anlaşılır olmasına dikkat edilerek gerektiğinde müziğe canlılık getirmek ve coşku yaratmak amacıyla efekt kullanılabilir. d) Bayramların gösteri bölümlerinde eğitsel değeri bulunmayan ve öğrencilerin yaş düzeylerine uygun olmayan tehlikeli, yorucu ve uzun zaman alıcı etkinliklerden kaçınılır. e) Halk oyunları dışında, şalvar ve benzeri giysiler gösteri kıyafeti olarak giyilmez. f) Bayramla ilgili tören ve gösterilerin, iki saatlik sürede tamamlanmasına özen gösterilir. g) Eğitimöğretim etkinlikleri aksatılmaksızın ortak çalışma, prova ve bayram günlerinde tören alanının düzen ve disiplini, tören yöneticisi ve teknik komitenin ilgili kurumlarla yapacağı iş birliği ile sağlanır. ğ) Bayram hazırlık çalışmalarında ve provalarında görev alan teknik komite üyeleri, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler görevli sayılır. Çalışmalarda geçen günler, öğrencilerin okula devamsızlıklarından sayılmaz.yönetici ve öğretmenlere çalışmalara katıldığı günlere denk gelen ek ders ücretleri ile ders dışı eğitim ücretleri, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek ders Saatlerine İlişkin Karar hükümlerince ödenir. h) Çelenk koyma töreninin 5 dakikalık sürede yapılması esastır. Törenlerin ertelenmesi MADDE 23 (1) Bayram günlerinde havanın yağışlı ve tören alanının gösterilerin yapılmasına uygun olmaması hâlinde, kutlama komitesince aynı gün içinde olmak üzere önceden belirlenecek kapalı mekânlarda programın kutlama bölümü gerçekleştirilir.gösteriler bölümü ise bayram günlerini takip eden ilk tatil gününe de ertelenebilir.ancak ikinci bir erteleme yapılmaz. Kutlama programlarının Bakanlığa gönderilmesi MADDE 24 (1) Kutlama programlarına ait CD kayıtları Bakanlığa aşağıda belirtildiği şekilde gönderilir:

10 314 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan a) İl millî eğitim müdürlükleri; kutlama programlarına ait CD görüntü kayıtlarını değerlendirilmek üzere 1 ocak tarihine, Atatürk'ü anma, tören ve gösterilerinin EK1, 2 istatistik raporları ile il merkezlerindeki kutlamalara ait CD görüntü kayıtlarını ise 15 haziran tarihine kadar Daire Başkanlığına gönderir. b) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının il merkezlerindeki kutlamalarına ait CD görüntü kayıtları, istenilmesi hâlinde değerlendirilmek üzere İlköğretim Genel Müdürlüğüne de gönderilir. Diğer bayram ve kurtuluş günleri kutlamaları MADDE 25 (1) Koordinesi diğer bakanlıklarca yapılan bayramlar ile kurtuluş günlerinde yapılacak anma etkinlikleri, kutlama, tören ve gösterilerde bu Yönerge hükümleri uygulanır. ONUNCU BÖLÜM İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunun görevleri Komisyon MADDE 26 (1) İnceleme ve değerlendirme komisyonu, her öğretim yılı başında Ankara il merkezinde görevli 10 yıllık hizmeti bulunan ve son üç yılın sicil notu ortalaması en az iyi olan, il/ilçe teknik komitelerinde öncelikle üç yıl veya daha fazla süreli çalıştığını belgelendiren üç beden eğitimi öğretmeninden Daire Başkanlığının teklifi doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ın 21 inci maddesi hükmünce Makam onayı ile oluşturulur. Bu komisyonda görev alanlar, en fazla üç kez görevlendirilebilir. Komisyonun görevleri MADDE 27 (1) Komisyon; a) İllere ait Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramının stadyum içi ve dışı tören ve gösterilerine ait kutlama programlarını ve bayram sonu gösteri CD görüntü kayıtlarını inceleyerek rapor düzenler. b) İllerde yapılan anma etkinlikleri ile tören ve gösterilere ait CD görüntü kayıtlarını arşivler ve yararlanmak isteyen il/ilçe teknik komitelerine yardımcı olur. c) Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı stadyum içi ve dışı kutlamalarına ait illerden, EK:12 formuna uygun olarak gönderilen istatistik raporlarını değerlendirir. ç) Törenlerle ilgili yaşanan sorunlara yönelik inceleme araştırma yapar ve değerlendirmesini rapor hâline getirir. d) Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapar. ONBİRİNCİ BÖLÜM Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat, Yürürlük, Yürütme Yürürlükten kaldırılan mevzuat MADDE 28 (1) 6 Kasım 1995 tarihli ve 2442 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Yönergesi ile 19 Mart 2004 tarihli ve 2560 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Gençlik ve Spor Bayramı İnceleme Değerlendirme Komisyonu ve Danışma Kurulu Hakkında Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 29 (1) Bu Yönerge, onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 30 (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

11 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 315 EK:1 ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI STADYUM İÇİ GÖSTERİLERİ BAYRAM SONU RAPORU İLİ : YILI : BAŞLAMA SAATİ : BİTİŞ SAATİ TAHMİNİ SEYİRCİ SAYISI : ÖĞRENCİ SAYILARI KIZ ERKEK TOPLAM Saha İçi Gösterilerine Katılan Fon Gösterilerine Katılan Halk Oyunlarına Katılan İzci Grupları Üniversitelerin Gösterileri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcuları Diğer Gruplar GENEL TOPLAM İLÇE MERKEZLERİ SIRA NO İLÇE ADI GÖSTERİLERE KATILAN KIZ ERKEK TOPLAM GENEL TOPLAM../../.. Şube Müdürü

12 316 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan EK2 ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI STADYUM DIŞI ETKİNLİKLERİ BAYRAM SONU RAPORU İLİ : YILI : ETKİNLİKLER ÖĞRENCİ SAYISI TOPLAM KIZ ERKEK PANEL VE KONFERANSLAR KORO VE KONSERLER KERMES, SERGİ VE FUARLAR TİYATRO CİMNASTİK HALK OYUNLARI SPORTİF YARIŞMALAR KÜLTÜREL YARIŞMALAR İZCİLİK GEZİ, ZİYARET VE GENÇLİK PİKNİKLERİ SAĞLIK TARAMASI ENGELLİLER KONFEDERASYONU İLE BAĞLI KURULUŞLARIN ETKİNLİKLERİ / / Şube Müdürü

13 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 317 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KÜTÜPHANE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNERGESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1 27/2/1995 tarihli ve 2427 sayılı Tebliğler Dergisi nde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 2 Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 3 Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. FORMATÖR VE KOORDİNATÖR FORMARTÖR BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ HAKKINDAKİ YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE Madde 1 Ağustos 2004 tarih ve 2363 sayılı tebliğler dergisinde yayımlanan yönergenin 17. maddesinin değiştirilmesi. Değişiklik yapılan 17. maddenin yeni şekli Madde 17 Formatör ve kordinatör formatör beden eğitimi öğretmenleri yönergede belirtilen görevleri yerine getirmek zorundadırlar. Bu çerçevede kendi isteği ile görev almayan koordinatör formatör veya formatör beden eğitimi öğretmenleri ile görev verildiği halde bu görevde başarısızlığı tespit edilenlerin belgeleri iptal edilir. ALTINCI BÖLÜM Yürürlük, Yürütme Yürürlük Madde 18 Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 19 Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

14 318 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan YURT DIŞI EĞİTİM ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : B.08.0.YEG /97 22/01/2007 Konu : Mevzuat BAKANLIK MAKAMINA İlgi : a) 23/12/1994 tarihli ve B.08.0.YEG sayılı Makam Onayı, b) 08/02/1996 tarihli ve B.08.0.YEG sayılı Makam Onayı, c) 03/03/1998 tarihli ve B.08.0.YEG sayılı Makam Onayı, d) 21/06/1994 tarihli ve B.08.0.YEG sayılı Makam Onayı, e) 27/03/1995 tarihli ve B.08.0.YEG / sayılı Makam Onayı, f) 24/03/1995 tarihli ve B.08.0.YEG (6c) sayılı Makam Onayı, g) 24/04/1997 tarihli ve B.08.0.YEG sayılı Makam Onayı. Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarına kavuşması sonucu ülkemiz ile adı geçen ülkeler arasında başlayan eğitim ilişkilerinin yürütülmesi amacıyla görevlendirilen Genel Müdürlüğümüzce, söz konusu çalışmalara yönelik mevzuat hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. Bu çerçevede hazırlanan ve ekte yer alan; İlgi (a) Makam Onayı ile uygulamaya konulan Türk Cumhuriyetlerinden Türkiye ye Gelecek Orta Öğrenim Öğrencilerinin Seçimi ve Gelişlerine İlişkin Yönerge nin, İlgi (b) Makam Onayı ile uygulamaya konulan Aşkabat Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezinde Bulunan Misafirhanenin Kullanımına İlişkin Esasları Belirleyen Yönerge nin, İlgi (c) Makam Onayı ile uygulamaya konulan Türk Cumhuriyetleri ve Türk Topluluklarında Görevlendirilecek Yönetici, Öğretmen ve Diğer Personelin Seçimi, İstihdamı ve Özlük Haklarının Düzenlenmesine İlişkin Yönerge nin, Türk Cumhuriyetlerinde görevli öğretmen ve idarecilerin izinleri konulu ilgi (d) Makam Onayının, Burs kesilmesi ve tahsisi konulu ilgi (e) Makam Onayının, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından Dernek, Vakıf ve Şahıslar Tarafından Ülkemize Getirilen Öğrenciler konulu ilgi (f) Makam Onayının, Yönetici ve öğretmenlerin izinleri konulu ilgi (g) Makam Onayının uygulamada ihtiyaç kalmaması nedeniyle yürürlükten kaldırılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Makamlarınızca uygun görüldüğü takdirde söz konusu Makam Onayları ve Yönergelerin yürürlükten kaldırılması hususuna olurlarınıza arz ederim. EKLER: 1 İlgi (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) Makam Onayları ve Yönergeler Uygun görüşle arz ederim. 19/01/2007 Prof. Dr. Necat BİRİNCİ Müsteşar Hasan KAPLAN Genel Müdür V. OLUR./01/2007 Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı

15 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 319 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 16 Karar Tarihi : 13/03/2007 Konu : Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ın ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı. Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Kurul Başkanı Nazım İrfan TANRIKULU Füsun KÖKSAL Zübeyir YILMAZ Dr. Muammer YILDIZ Prof. Dr. Ali İlker GÜMÜŞELİ Dr. Veli KILIÇ Ahmet SÖNMEZ İbrahim BÜKEL Halil AŞICI Dr. Vahap ÖZPOLAT Ömer ÖZCAN Ahmet Ergun BEDÜK Hüseyin Alp BOYDAK Merdan TUFAN

16 320 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI NA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR MADDE 1 Ağustos 2004 tarihli ve 2563 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar ın Geçici 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Geçici Madde 13 Besin/Gıda TeknolojisiEv Yönetimi ve Beslenme, Tekstil, Trikotaj, El Sanatları/Dekoratif Sanatlar, Nakış, Seramik, Giyim/Hazır Giyim/Moda Tasarımı, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Grubu, Muhasebe Grubu, Turizm ve Otelcilik Grubu, Mahallî İdareler Grubu, Resim/Grafik, Resimİş/Resim/Görsel Sanatlar, Elektrik, Elektronik/Telekomünikasyon, Makine Ressamlığı, Matbaa, Mobilya ve Dekorasyon, Motor, Döküm/Endüstriyel Döküm, Makine/Tesviye/Kalıp, Metal İşleri, Model, Yapı/Yapı Ressamlığı/Harita Kadastro ve Tesisat Teknolojisi alan öğretmenlerinden kadrolu veya görevlendirme şeklinde İş Eğitim Öğretmenliği yapanlar ile bu alanlardan mezun olup norm fazlası durumunda olan öğretmenler, istekleri hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere 30/09/2007 tarihine kadar, alan değişikliği yapılarak Teknoloji ve tasarım alanına atanırlar. Bu şekilde Teknoloji ve Tasarım alanında istihdam edilenler hizmet içi eğitim kursundan geçirilirler. MADDE 2 Bu Esaslar onay tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Esaslar ile ilgili hükümleri Millî Eğitim Bakanı yürütür.

17 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 321 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 31 Karar Tarihi : 05/04/2007 Konu : Bakıma Muhtaç Özürlü Bireylere Hizmet Verecek Bakım Elemanı Yetiştirme Kurs Programı Özel Öğretim Kurumları Genel müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen, 390 saat süreli Bakıma Muhtaç Özürlü Bireylere Hizmet Verecek Bakım Elemanı Yetiştirme kurs programının ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı. Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Kurul Başkanı Nazım İrfan TANRIKULU Füsun KÖKSAL Zübeyir YILMAZ Dr. Muammer YILDIZ Prof. Dr. Ali İlker GÜMÜŞELİ Dr. Veli KILIÇ Ahmet SÖNMEZ İbrahim BÜKEL Halil AŞICI Dr. Vahap ÖZPOLAT Ömer ÖZCAN Ahmet Ergun BEDÜK Hüseyin Alp BOYDAK Merdan TUFAN

18 322 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 11 Karar Tarihi : 09/02/2007 Konu : Anadolu Öğretmen Liseleri Haftalık Ders Çizelgelerinde Değişiklik Yapılması Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün tarih ve 5467 sayılı teklif yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Anadolu Öğretmen Liseleri Haftalık Ders Çizgelerindeki Değişikliklerin, Öğretim Yılından itibaren uygulanmak üzere ekli örneklerine göre kabulü, Kurulumuzun tarih ve 193 sayılı Kararıyla kabul edilen Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizgeleri nde yer alan Anadolu Öğretmen Liseleri Haftalık Ders Çizelgelerinin Öğretim Yılından itibaren uygulamadan kaldırılması kararlaştırıldı. Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Kurul Başkanı Nazım İrfan TANRIKULU Füsun KÖKSAL Zübeyir YILMAZ Dr. Muammer YILDIZ Prof. Dr. Ali İlker GÜMÜŞELİ Dr. Veli KILIÇ Ahmet SÖNMEZ İbrahim BÜKEL Halil AŞICI Dr. Vahap ÖZPOLAT Ömer ÖZCAN Ahmet Ergun BEDÜK Hüseyin Alp BOYDAK Merdan TUFAN

19 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 323 DERS KATEGORİLERİ ORTAK DERSLER ALAN DERSLERİ SEÇMELİ DERSLER Alınabilecek Ders Saati Sayısı DERSLER ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Fen Bilimleri Alanı DİL VE ANLATIM TÜRK EDEBİYATI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ TARİH 2 2 T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2 COĞRAFYA 2 2 MATEMATİK 4 FİZİK 2 KİMYA 2 BİYOLOJİ 2 SAĞLIK BİLGİSİ 2 FELSEFE 2 YABANCI DİL İKİNCİ YABANCI DİL BEDEN EĞİTİMİ 2 MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ 1 RESİM/MÜZİK (*) TRAFİK VE İLK YARDIM 1 TOPLAM MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ GEOMETRİ ANALİTİK GEOMETRİ 2 EĞİTİM BİLİMLERİNE GİRİŞ 2 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 2 GRUPLA ÇALIŞMA TEKNİKLERİ 1 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 2 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 1 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1 TOPLAM BEDEN EĞİTİMİ (2) TARİH (2) COĞRAFYA (2) PSİKOLOJİ (2) SOSYOLOJİ (2) MANTIK (2) ANALİTİK GEOMETRİ (2) SEÇMELİ YABANCI DİL (2) SANAT TARİHİ (2) GİRİŞİMCİLİK (1) HALK EĞİTİMİ VE TOPLUM KALKINMASI (1) ÇOCUK EDEBİYATI (1) EĞİTİM YÖNETİMİ (1) BİLGİ KURAMI (1) PROJE HAZIRLAMA (1) BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (2) DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (1) SANAT TARİHİ (2) SOSYAL ETKİNLİK (2) REHBERLİK TOPLAM DERS SAATİ Not: 1. Alana kaynaklık eden dersler; Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleridir. 2. II. Yabancı Dil dersi olarak; Almanca, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca ve Rusça derslerinden biri seçilip okutulur. 3. Yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak dersler Dil ve Anlatım dersidir. (*) Öğrencinin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bu derslerden herhangi biri seçilir.

20 324 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan DERS KATEGORİLERİ ORTAK DERSLER ALAN DERSLERİ SEÇMELİ DERSLER Alınabilecek Ders Saati Sayısı DERSLER ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Sosyal Bilimler Alanı DİL VE ANLATIM 2 TÜRK EDEBİYATI 3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ TARİH 2 T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2 COĞRAFYA 2 MATEMATİK 4 FİZİK 2 KİMYA 2 BİYOLOJİ 2 SAĞLIK BİLGİSİ 2 FELSEFE 2 YABANCI DİL İKİNCİ YABANCI DİL BEDEN EĞİTİMİ 2 MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ 1 RESİM/MÜZİK (*) TRAFİK VE İLK YARDIM 1 TOPLAM DİL VE ANLATIM TÜRK EDEBİYATI TARİH 4 4 ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 4 COĞRAFYA PSİKOLOJİ 2 SOSYOLOJİ 2 MANTIK 2 EĞİTİM BİLİMLERİNE GİRİŞ 2 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 2 GRUPLA ÇALIŞMA TEKNİKLERİ 1 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 2 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 1 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1 TOPLAM BEDEN EĞİTİMİ (2) MATEMATİK (2) GEOMETRİ (2) FİZİK (2) KİMYA (2) BİYOLOJİ (2) ANALİTİK GEOMETRİ (2) SEÇMELİ YABANCI DİL (2) SANAT TARİHİ (2) ÇOCUK EDEBİYATI (1) HALK EĞİTİM VE TOPLUM KALKINMASI (1) EĞİTİM YÖNETİMİ (1) GİRİŞİMCİLİK (1) BİLGİ KURAMI (1) PROJE HAZIRLAMA (1) BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (2) DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (1) SANAT TARİHİ (2) SOSYAL ETKİNLİK (2) REHBERLİK TOPLAM DERS SAATİ Not: 1. Alana kaynaklık eden dersler; Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı ile Tarih ve Coğrafya dersleridir. 2. II. Yabancı Dil dersi olarak; Almanca, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca ve Rusça derslerinden biri seçilip okutulur. 3. Yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak dersler Dil ve Anlatım dersidir. (*) Öğrencinin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bu derslerden herhangi biri seçilir.

21 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 325 DERS KATEGORİLERİ ORTAK DERSLER ALAN DERSLERİ SEÇMELİ DERSLER Alınabilecek Ders Saati Sayısı DERSLER ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ TürkçeMatematik Alanı DİL VE ANLATIM 2 TÜRK EDEBİYATI 3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ TARİH 2 2 T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2 COĞRAFYA 2 MATEMATİK 4 FİZİK 2 KİMYA 2 BİYOLOJİ 2 SAĞLIK BİLGİSİ 2 FELSEFE 2 YABANCI DİL İKİNCİ YABANCI DİL BEDEN EĞİTİMİ 2 MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ 1 RESİM/MÜZİK (*) TRAFİK VE İLK YARDIM 1 TOPLAM DİL VE ANLATIM TÜRK EDEBİYATI MATEMATİK GEOMETRİ ANALİTİK GEOMETRİ 2 COĞRAFYA EĞİTİM BİLİMLERİNE GİRİŞ 2 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 2 GRUPLA ÇALIŞMA TEKNİKLERİ 1 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 2 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 1 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1 TOPLAM BEDEN EĞİTİMİ (2) TARİH (2) FİZİK (2) KİMYA (2) BİYOLOJİ (2) PSİKOLOJİ (2) SOSYOLOJİ (2) MANTIK (2) SEÇMELİ YABANCI DİL (2) ÇOCUK EDEBİYATI (1) HALK EĞİTİMİ VE TOPLUM KALKINMASI (1) EĞİTİM YÖNETİMİ (1) SANAT TARİHİ (2) GİRİŞİMCİLİK (1) BİLGİ KURAMI (1) PROJE HAZIRLAMA (1) BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (2) DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (1) SANAT TARİHİ (2) SOSYAL ETKİNLİK (2) REHBERLİK TOPLAM DERS SAATİ Not: 1. Alana kaynaklık eden dersler; Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı ile Matematik dersleridir. 2. II. Yabancı Dil dersi olarak; Almanca, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca ve Rusça derslerinden biri seçilip okutulur. 3. Yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak dersler Dil ve Anlatım dersidir. (*) Öğrencinin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bu derslerden herhangi biri seçilir.

22 326 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan DERS KATEGORİLERİ ORTAK DERSLER ALAN DERSLERİ SEÇMELİ DERSLER Alınabilecek Ders Saati Sayısı DERSLER ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Yabancı Dil Alanı DİL VE ANLATIM 2 TÜRK EDEBİYATI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ TARİH 2 2 T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2 COĞRAFYA 2 2 MATEMATİK 4 FİZİK 2 KİMYA 2 BİYOLOJİ 2 SAĞLIK BİLGİSİ 2 FELSEFE 2 YABANCI DİL 10 İKİNCİ YABANCI DİL BEDEN EĞİTİMİ 2 MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ 1 RESİM/MÜZİK (*) TRAFİK VE İLK YARDIM 1 TOPLAM DİL VE ANLATIM YABANCI DİL EĞİTİM BİLİMLERİNE GİRİŞ 2 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 2 GRUPLA ÇALIŞMA TEKNİKLERİ 1 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 2 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 1 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1 TOPLAM BEDEN EĞİTİMİ (2) TARİH (2) COĞRAFYA (2) MATEMATİK (2) GEOMETRİ (2) FİZİK (2) KİMYA (2) BİYOLOJİ (2) SOSYOLOJİ (2) ÇOCUK EDEBİYATI (1) HALK EĞİTİMİ VE TOPLUM KALKINMASI (1) EĞİTİM YÖNETİMİ (1) MANTIK (2) SEÇMELİ YABANCI DİL (2) SANAT TARİHİ (2) GİRİŞİMCİLİK (1) BİLGİ KURAMI (1) PROJE HAZIRLAMA (1) BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (2) DEMOKRASI VE İNSAN HAKLARI (1) SANAT TARİHİ (2) SOSYAL ETKİNLİK (2) REHBERLİK TOPLAM DERS SAATİ Not: 1. Alana kaynaklık eden dersler; Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı ile Yabancı Dil dersleridir. 2. II. Yabancı Dil dersi olarak; Almanca, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca ve Rusça derslerinden biri seçilip okutulur. 3. Yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak dersler Dil ve Anlatım dersidir. (*) Öğrencinin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bu derslerden herhangi biri seçilir.

23 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 327 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 12 Karar Tarihi : 09/02/2007 Konu : Özel Fransız Liseleri Haftalık Ders Çizelgelerinde Değişiklik Yapılması Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Özel Fransız Liseleri Haftalık Ders Çizelgelerindeki Değişikliliklerin, Öğretim Yılından itibaren 9. sınıftan başlamak ve kademeli olarak uygulanmak üzere ekli örneklerine göre kabulü, Kurulumuzun tarih ve 60 sayılı Kararıyla kabul edilen Özel Fransız Liseleri Haftalık Ders Çizelgelerinin Öğretim Yılından itibaren 9. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması kararlaştırıldı. Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Kurul Başkanı Nazım İrfan TANRIKULU Füsun KÖKSAL Zübeyir YILMAZ Dr. Muammer YILDIZ Prof. Dr. Ali İlker GÜMÜŞELİ Dr. Veli KILIÇ Ahmet SÖNMEZ İbrahim BÜKEL Halil AŞICI Dr. Vahap ÖZPOLAT Ömer ÖZCAN Ahmet Ergun BEDÜK Hüseyin Alp BOYDAK Merdan TUFAN

24 328 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan DERS KATEGORİLERİ ORTAK DERSLER ALAN DERSLERİ SEÇMELİ DERSLER Alınabilecek Ders Saati Sayısı DERSLER ÖZEL FRANSIZ LİSELERİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Fen Bilimleri Alanı HAZIRLIK TÜRKÇE 4 DİL VE ANLATIM TÜRK EDEBİYATI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ TARİH 2 2 T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2 COĞRAFYA 2 2 MATEMATİK 2 4 FEN BİLİMLERİ 3 FİZİK 2 KİMYA 2 BİYOLOJİ 2 SAĞLIK BİLGİSİ 2 FELSEFE 2 YABANCI DİL İKİNCİ YABANCI DİL BEDEN EĞİTİMİ 2 2 MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ 1 TRAFİK VE İLK YARDIM 1 TOPLAM MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ GEOMETRİ ANALİTİK GEOMETRİ 2 TOPLAM RESİM (2) MÜZİK (2) BEDEN EĞİTİMİ (2) TARİH (12) COĞRAFYA (12) PSİKOLOJİ (12) SOSYOLOJİ (12) MANTIK (12) FELSEFE (12) TAKVİYELİ YABANCI DİL (12) GİRİŞİMCİLİK (1) BİLGİ KURAMI (1) ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (2) PROJE HAZIRLAMA (1) BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (2) DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (1) SANAT TARİHİ (2) T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK (SEMİNER) (2) ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ (2) SOSYAL ETKİNLİK (2) TAKVİYELİ İKİNCİ YABANCI DİL (2) ÜÇÜNCÜ YABANCI DİL (12) TÜRKÇE (12) TÜRK EDEBİYATI (12) FEN BİLİMLERİ (12) MATEMATİK (12) FİZİKKİMYABİYOLOJİ (12) FİZİK UYGULAMALARI (123) KİMYA UYGULAMALARI (123) REHBERLİK TOPLAM DERS SAATİ Not: 1. Alana kaynaklık eden dersler; Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleridir. 2. Yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak dersler Dil ve Anlatım dersidir. 3. Takviyeli Yabancı Dil dersi olarak; Almanca Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Çince ve Rusça derslerinden biri seçip okutulur. 4. İkinci Yabancı Dil dersi İngilizcedir. 5. Üçüncü Yabancı Dil dersi olarak; Almanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Çince ve Rusça derslerinden biri seçilip okutulur. 6. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 15/9/2006 tarih ve 367 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır. 7. Çizelgede yer alan derslerde; Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen öğretim programları uygulanır.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 72 ARALIK 2009 SAYI: 2627 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 69 ARALIK 2006 SAYI: 2591 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.01.2005 / 25699 Tebliğler Dergisi: Şubat 2005/2569 Ek ve Değişiklikler: 1) 12.8.2005/25904 RG

Detaylı

23 5 2014 mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7262&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=yeşilay

23 5 2014 mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7262&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=yeşilay ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: yeşilay Resmi Gazete

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 68 NİSAN 2005 SAYI: 2571 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 EYLÜL-EK 2014 SAYI: 2684 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 66 ARALIK 003 SAYI: 555 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 EYLÜL 2014 SAYI: 2684 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 69 KASIM 2006 SAYI: 2590 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

Lisans eğitimindeki alanı üzerine yapılmayan yüksek lisans veya doktora eğitimi yan alan olarak değerlendirilebilir.

Lisans eğitimindeki alanı üzerine yapılmayan yüksek lisans veya doktora eğitimi yan alan olarak değerlendirilebilir. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî

Detaylı

2008-2009 ÖĞRETİM YILI RESMİ VE ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULLARI TEFTİŞ REHBERİ A. FİZİKİ DURUM. 1. Okul Bahçesi:

2008-2009 ÖĞRETİM YILI RESMİ VE ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULLARI TEFTİŞ REHBERİ A. FİZİKİ DURUM. 1. Okul Bahçesi: 2008-2009 ÖĞRETİM YILI RESMİ VE ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULLARI TEFTİŞ REHBERİ A. FİZİKİ DURUM 1. Okul Bahçesi: 1.1. Okul çevre duvarı bulunur (MEB İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 26 Temmuz 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29072 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM - ORTAÖĞRETİM VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI HALK OYUNLARI YARIŞMALARI YÖNERGESİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM - ORTAÖĞRETİM VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI HALK OYUNLARI YARIŞMALARI YÖNERGESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM - ORTAÖĞRETİM VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI HALK OYUNLARI YARIŞMALARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Millî

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 67 KASIM 2004 SAYI: 2566 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 7 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28758 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL OKULLAR ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL OKULLAR ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ AÇIKLAMA Milli Eğitim Bakanlığı nın 20 Mart 2012 tarih ve 28239 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğinin 70. Maddesi gereği yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak dileyen okullar Eski Çerçeve Yönetmeliğine

Detaylı

ANAOKULLARI TEFTİŞ REHBERİ

ANAOKULLARI TEFTİŞ REHBERİ A- FİZİKİ DURUM ANAOKULLARI TEFTİŞ REHBERİ 1. Okul Bahçesi a) Okul çevre duvarı bulunur ve bahçenin ağaçlandırılması ve çimlendirilmesi sağlanır(meb İMB Rehberlik ve Teftiş Yönergesi Madde: 17/a-6). b)

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Şubat 2013 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 8 Şubat 2013 69471265-305-1484

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İÇİNDEKİLER

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İÇİNDEKİLER T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR CİLT:6 EYLÜL 1999 SAYI:504 İÇİNDEKİLER 1. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları İnceleme Yönetmeliği. Millî

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 67 ARALIK 2004 SAYI: 2567 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MÎ ĞTM BKIĞI TBĞ G YYIM BŞKIĞIC Y B ÇIKII lk Çıkış Tarihi: 09011939 CT: 69 TMMUZ 2006 YI: 2586 TM V TBY KUUU BŞKIĞI Karar ayısı : 301 Karar Tarihi : 30062006 Konu : Millî ğitim Bakanlığı ers Kitapları

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIKLARI YÖNETMELİĞİ. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih:13/08/1999 Sayı:23785

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIKLARI YÖNETMELİĞİ. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih:13/08/1999 Sayı:23785 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIKLARI YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih:13/08/1999 Sayı:23785 Değişikliğin Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi:21/07/2005 Sayı: 25882 Değişikliğin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 1) 7/9/2013-28758 RG 2) 19/2/2014-28918 RG 3) 21/6/2014-29037 RG 4) 13/9/2014-29118 RG 5) 19/9/2014-29124 RG 6) 1/7/2015-29403 RG BİRİNCİ KISIM

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEBLĠĞLER DERGĠSĠ

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEBLĠĞLER DERGĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEBLĠĞLER DERGĠSĠ YAYIMLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞINCA AYDA BĠR ÇIKARILIR Ġlk ÇıkıĢ Tarihi: 09/01/1939 CĠLT: 74 NĠSAN 2011 SAYI: 2643 TALĠM VE TERBĠYE KURULU BAġKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 76 MART 2013 SAYI: 2666 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İnsan Kaynakları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 18 TARİH : 28.03.2013 SAYI : 76 132 10 135-138 ÖNCEKİ KARARIN TARİH : 20.07.2010 17.09.2010 08.02.2011 27.08.2012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı KONU: Millî Eğitim

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ORTAÖĞRETİM OKULLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ 1. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ORTAÖĞRETİM OKULLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ 1. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ORTAÖĞRETİM OKULLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ 1 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim

Detaylı