KULLANMA KILAVUZU. GARANTĠ ġartlari. Kullanım Talimatları Güvenlik Talimatları Bakım Talimatları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KULLANMA KILAVUZU. GARANTĠ ġartlari. Kullanım Talimatları Güvenlik Talimatları Bakım Talimatları"

Transkript

1 i GARANTĠ ġartlari Tüketicinin korunması hakkında 4077 sayılı kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan garanti belgesi uygulama esaslarına dair tebliğ uyarınca POM- VAK, garanti belgesi hazırlamakla yükümlüdür ve üzerinde imalatçı firma ünvanı, adresi, satılan tarih, pompa modeli, seri numarası bilgileri ile satıcı firma kaģesi ve yetkili imzası bulunmak üzere yeni pompa ile birlikte verilmektedir. Ürünlerimizin garanti Ģartları Ģu Ģekildedir : Pompalarımız, elektrik motorları hariç, imalat hatalarına karģı (Ġki) yıl garantili olarak kullanıma sunulmaktadır. Bu süre dahilinde pompalarda görülen iģletme Ģartlarını sağlamama, kılavuzda belirtilen Ģartlardaki değiģim süresi içerisinde sızdırmazlık elemanından normalin dıģında kaçırma gibi oluģabilecek sorunlarda üretici firma haricinde müdahale husule geldiğinde ürün garanti dıģında kabul edilir. Olumsuz iģletme Ģartlarında pompaların çalıģması esnasında oluģabilecek malzeme hasarları da garanti kapsamı dıģındadır. Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi en fazla 0 iģ günüdür. Garanti süresi dahilinde olası arızanın bu süre içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı, ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip baģka bir sanayi ürününü tüketicinin kullanımına tahsis eder. Garanti dahilinde oluģabilecek arızaların üründen yararlanmamayı sürekli kılması durumunda, ürün yenisi ile değiģtirilir. Pompaların içerisinde, belirli zaman periyodlarında değiģtirilmesi gereken sarf malzemeleri vardır. Rulmanlar ve salmastralar bunlardan baģlıcaları olup bu kılavuda belirtilen sürelerde yenilenmelidirler. Garanti Ģartlarının devamı için bu parçaların belirtilen sürelerde değiģiminin yapılması Ģarttır. Garanti ile ilgili çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü ne baģvurulabilir. Tüm hakları saklıdır. (All rights reserved.) - POM-VAK - 0 KULLANMA KILAVUZU Bu kullanma kılavuzu, sıvı halkalı vakum pompaları ve sistemleri için Kullanım Talimatları Güvenlik Talimatları Bakım Talimatları konularını içerir. SIVI HALKALI VAKUM POMPALARI Model: PVM - PVN - PVK - PVT SIVI HALKALI VAKUM SĠSTEMLERĠ Model: PVL - PVY

2 Bu kullanma kılavuzu POM-VAK marka PVM, PVN, PVZ, PVK ve PVT tip sıvı halkalı vakum pompaları ile PVL ve PVY tip sıvı halkalı vakum sistemlerini kapsar. (Pompa tiplerinin özellikleri için bölüm 5'e bakınız.) Üretici : Garanti : POM-VAK Pompa Makine San. ve Tic. Ltd. ġti. Ġkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Tormak Sanayi Sitesi, S Blok, No:9-, BaĢakĢehir, Ġstanbul, TURKEY Tel : 0090 / , Fax : 0090 / , POM-VAK tarafından üretilen ve bu kullanma kılavuzuna konu olan tüm ürünler, bu kılavuzda belirtilen Ģartlara ve sipariģ edilen kullanma amacına uyulduğu takdirde firmmızın garanti altındadır. Garanti Ģartları ayrıca 80. sayfada belirtilmiģtir. Belirtilen Ģartlara uyulmaması durumunda üreticinin garantisi hükümsüzdür. Bu kullanma kılavuzu, belirtilen ürünlerin düzgün yerleģtirilmesi ve çalıģtırılması için siz müģterilerimize, saha mühendis ve operatörlerine yardımcı olması amacıyla hazırlanmıģtır. Herhangi bir hata, anlam bozukluğu veya uyumsuzluk bulmanız, veya ekleyeceğiniz tavsiyelerinizin olması durumunda lütfen bize bildirmekte tereddüt etmeyiniz. Ġmalatçı : AT UYGUNLUK BEYANI POM-VAK Pompa Makine San. ve Tic. Ltd. ġti. Ġkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Tormak Sanayi Sitesi, S Blok, No:9-, BaĢakĢehir, Ġstanbul, TÜRKĠYE Tel : (0) Faks : (0) web: Ürün Tanımı : PVM, PVN, PVZ, PVK, PVT - Serisi Sıvı halkalı vakum pompaları Uygulanan Direktifler : 006/4/AT Makine Emniyeti Direktifleri 006/95/AT Alçak Gerilim Direktifleri 004/08/AT Elektromanyetik Uyumluluk Direktifleri Uygulanan Standartlar : SAYI YAYIN TARĠHĠ TS EN ISO TS EN ISO EN TS EN 0-+A 00 YUKARIDA TANIMLANAN VE CE ĠġARETĠ ĠLĠġTĠRĠLEREK PĠYASAYA ARZ EDĠLEN ÜRÜNÜN ĠLGĠLĠ STANDARTLARA VE DĠREKTĠFLERE UYGUN OLARAK ÜRETĠLDĠĞĠNĠ, ĠNSAN SAĞLIĞI, CAN VE MAL GÜVENLĠĞĠ, HAYVAN VE BĠTKĠ YAġAM SAĞLIĞI, ÇEVRE VE TÜKETĠCĠNĠN KORUNMASI AÇISINDAN SAĞLANMASI GEREKEN ASGARĠ GÜVENLĠK KOġULLARINI SAĞLADIĞINI BEYAN EDERĠZ. H.GÜRKAN ÜNSAL Ġkitelli, Ġstanbul, /07/0 Genel Müdür

3 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER Konu Sayfa Konu Sayfa AB UYGUNLUK BEYANI ( CE BELGESĠ ) 5 - Pompalar 45 - Genel Talimatlar ÇalıĢma sistemi 46 - Temel talimatlar Kodlama sistemi 5 - Güvenlik talimatları Pompa tipleri 5. - Acil durumlar PVM serisi pompalar 5. - TaĢıma talimatları PVN serisi pompalar Depolama talimatları PVK serisi pompalar Mekanik güvenlik kuralları PVT serisi pompalar Elektrik ile ilgili güvenlik kuralları PVL serisi sistemler Isı ile ilgili güvenlik kuralları PVY serisi sisyemler Gürültü ile ilgili güvenlik kuralları Pompa özellikleri IĢınım ile ilgili güvenlik kuralları Kesit ve parça resimleri Atıklar ile ilgili güvenlik kuralları Monoblok tip pompalar 6.0- Ergonomik kurallar Kademeli tip pompalar 66.- Arıza halinde güvenlik kuralları Bakım ÇalıĢtırma 6. - Periyodik bakım Pompa bağlantısı 6. - Tamir kiti ġase bağlantısı 6. - Rulman değiģimi Motor bağlantısı Mekanik salmastra değiģimi Monoblok bağlantı Demontaj Kaplin bağlantısı Tamirat Boru hattı bağlantısı Montaj Aksesuarlar ve bağlantıları 7 GARANTĠ ġartlari Açık sistem Kısmen açık sistem Kapalı sistem ÇalıĢma sistemleri ekipmanları Elektrik bağlantısı Kontrol listesi ÇalıĢtırma Yol Verme Operasyon Durdurma Elektrik tasarrufu Hata çözümleri 8

4 - GENEL TALĠMATLAR - TEMEL TALĠMATLAR Bu kılavuz, Ģunları amaçlamaktadır : SadeleĢtirilmiĢ halde bir sıvı halkalı vakum pompasının kullanımı için temel kurallar - Uygulama ve çalıģtırma güvenliği kısaca Ģu Ģekildedir : - Bağlantı ve bakım esasları - Yol verme, çalıģtırma ve durdurma prosedürleri. Pompa kaidesini sağlam olarak tespit ediniz.. Elektrik motorunun etiket değerlerine uygun tesisat yapınız. Pompa veya sistemle ilgili çalıģma yapmadan önce bu kılavuzun tüm sayfaları DĠKKATLĠCE okunmalı ve ileride tekrar baģvurulmak üzere güvenli bir Ģekilde saklanmalıdır. Pompanın iģletmeye alınması ve çalıģtırlması kalifiye operatör ve bakım personeli tarafından yapılmalıdır. Olası olumsuz durumlara karģı tedbirli olmak amacıyla, sözkonusu kalifiye personel, güvenlik standartları hakkında bilgi sahibi ve tecrübeli olmasının yanısıra ilk yardım eğitimi almıģ olmalıdır. Pompa veya sistem, sipariģ edilen uygulama için çalıģtırılmalıdır. Pompa malzemeleri, tipi, kapasitesi, basıncı ve/veya özellikleri sipariģ edilen amaçtan farklı uygulamalar için yeterli olmayabilir. Pompa veya sistem, sipariģ edilen amaçtan farklı uygulamalar için kullanılmak isteniyorsa POM-VAK'a danıģınız. Aksi durumlarda, sipariģ edilen amaçtan farklı kullanma neticesinde yanlıģ uygulama veya olumsuz durumların oluģması halinde POM-VAK sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı, pompanın veya sistemin uygun depolanma ve çalıģma ortamını sağlamakla sorumludur. Gerekli önlemler alınmazsa çok soğuk veya çok sıcak ortamlar pompa veya sisteme zarar verebilir. POM-VAK, kullanım yeri değiģikliği veya yetkili olmayan personel tarafından pompaya veya sisteme yapılan müdahalelere garanti vermez. Özel dizaynlar, konstrüksiyonlar, uygulamalar ve/veya özel malzemelerden imal edilmiģ pompa veya sistemler bu kullanma kılavuzunda belirtilenlerden farklı kullanım Ģartlarına sahip olabilir. Herhangi bir konuda zorluk yaģar veya Ģüphe duyarsanız POM-VAK ile irtibata geçiniz. Not : Bu kılavuzdaki çizimler Ģematik olarak belirtilmiģtlerdir, herhangi bir Ģekilde pompaların veya sistemlerin dizayn bilgilerini içermez. Dizayn resimleri veya teknik resimler ile ilgili bilgi almak için POM-VAK veya yetkili temsilcimize ulaģınız.. Pompa bağlantıları yapılmadan önce emme bağlantılarını tamamen temizleyiniz. Vakum tankı, emme borusu ve su giriģ bağlantılarında kaynak çapakları vb. katı parçacıkların bulunmadığından EMĠN OLUNUZ. Pompaya katı parçacıklar girmemelidir. 4. Pompa çıkıģ borusu çapını pompa çıkıģ deliğinden küçük tutmayınız ve su giriģ borusu çapını küçültmeyiniz. 5. Kademeli pompalar (sistem üzerindekiler de dahil olmak üzere), (bir) aydan uzun sürelerde çalıģtırılmadan bekletilmiģse veya nemli ortamda nakledilmiģse, kaplin muhafazasını çıkartarak kavrama elle rahat dönene kadar boru anahtarıyla mili birkaç tur döndürünüz. 6. Pompa vakum yaparken aniden durdurulursa, içerisindeki sıvı, vakum yapılan tanka veya ürünün bulunduğu bölmeye doğru hücum eder. Bu nedenle pompa emme hattında uygun bir çek valf kullanınız. 7. Pompa çalıģtırıldığında sıvı giriģi sağlanmalı, durdurulduğunda kesilmelidir. Bu nedenle pompa su giriģ hattında bir selenoid valf kullanılması tavsiye edilir. Pompa tamamen su ile dolar ve tekrar çalıģtırılırsa, bir süre sonra mil ve fan kanatları tahrip olabilir. 8. Pompa çıkıģ borusunu KESĠNLĠKLE 80 cm'den yüksek tutmayınız ve/veya kapalı bir kap ya da sıvı içerisine daldırmayınız. ÇıkıĢ borusunun ucu atmosfere açık olmalıdır. 9. Pompayı çalıģtırmadan önce üzerindeki küresel vanayı açarak buradan sıvı gelinceye kadar pompayı sıvı ile doldurunuz. Küresel vanayı kapatarak pompayı çalıģmaya hazır hale getiriniz. ĠÇERĠSĠNDE SIVI YOKKEN POMPAYI KESĠNLĠKLE ÇALIġTIRMAYINIZ. 0. Küresel vanaya hiçbir bağlantı yapmayınız. Pompa çalıģırken, ulaģılabilen en yüksek vakum basıncına gelindiğinde kavitasyon (vuruntu) sesi oluģursa,bunu engellemek için bu vana az miktarda açılarak atmosferden harici hava emdirilecektir.. Pompa üzerindeki ok yönü ile motor dönüģ yönünün aynı olduğundan EMĠN OLUNUZ.

5 . Mümkün olduğunca kireçli su kullanmayınız. Kireçli su kullanıldığında pompa 4. kısa zamanda kireçle dolar, aģınmalara ve tahribatlara sebep olmasının yanısıra pompa kapasitesini düģürür, pompa çıkıģ kesitini daraltarak fazla enerji tüketir, 5. sık sık temizleme gerektirir.. ÇalıĢma esnasında pompaya sürekli sıvı temin ediniz. Bu servis sıvısı 6. KESĠNLĠKLE BASINÇLI OLMAMALIDIR. Pompa atmosfere açık ve kendisiyle aynı seviyedeki bir tanktan ihtiyacı olan sıvıyı çekebilir. neden olabilir. 4. Pompaya mümkün olduğunca soğuk su sağlamaya çalıģınız. Su sıcaklığı 5 C'yi 7. geçerse pompa kapasitesi ve basıncı azalır, pompa daha çabuk yıpranır Pompa mekanik salmastralı değilse örgülü yumuģaksalmastra bölgesinden dakikada 5-0 damla su gelmelidir. Fazla su geliyorsa baskı glenini hafifçe sıkınız, az geliyorsa salmastraların yanmaması için hafifçe gevģetiniz. Pompa (bir) aydan daha uzun sürelerde çalıģtırılmayacaksa içerisindeki suya antifiriz veya bor yağı ekleyiniz ya da suyu tamamen boģaltarak madeni olmayan bir yağ ile doldurunuz. SadeleĢtirilmiĢ halde bir su halkalı vakum sisteminin kullanımı için temel kurallar kısaca Ģu Ģekildedir :. Sistem ve üzerindeki vakum pompası için yukarıdaki,,, 5, 6, 9, 0,,, ve 6. maddelere uyunuz.. Sistemin su tankını belirtilen seviyeye kadar su ile doldurunuz. ÇalıĢma esnasında uygun periyodlarda tanktaki su seviyesini kontrol ediniz ve seviye azalmıģsa su ekleyiniz. (ÇeĢitli su besleme tesisatları için bölüm.'ye bakınız.). Seperatör çıkıģ ağzına, su veya herhangi bir sıvıya daldırılan hat çekmeyiniz. SadeleĢtirilmiĢ halde bir yağ halkalı vakum sisteminin kullanımı için temel kurallar kısaca Ģu Ģekildedir :. Sistem ve üzerindeki vakum pompası için yukarıdaki,,, 5, 0 ve. maddelere uyunuz.. Seperatör çıkıģ ağzına, su veya herhangi bir sıvıya daldırılan hat çekmeyiniz.. Vakum pompası çalıģtırılmadan önce sistem üzerindeki sirkülasyon pompası çalıģtırılarak vakum pompasına yağ gelmesi sağlanmalıdır. 8. Sistemin yağ seviyesinin üzerindeki göstergenin kabul sınırları içerisinde olup olmadığını kontrol ediniz. Yağseviyesi düģük ise ekleyiniz. Sistemi çalıģtırmadan önce yağ haznesine yağ ekleme ağzındaki kör tapayı çıkartınız. Sistemin su taģarı ağzına KESĠNLĠKLE hortum bağlamayınız. Bu durum, sifon etkisi yaratarak sisteme emilen suyla beraber tanktaki yağın da tahliye edilmesine Pompa yağ haznesinin en alt seviyesinde yaklaģık 0 litre kadar su bulunmaktadır. Bu su, sistem ilk çalıģtırıldığında ve sonraki çalıģtırılmalarında haznenin altında kalan yağın tahliye olmaması içindir. Yağ haznesinin altındaki vanadan bu suyu tahliye etmeyiniz. Yağ haznesinde aģırı su birikmesi sözkonusu ise bu suyu yağ haznesinin altındaki vanadan yağ gelinceye kadar tahliye ediniz. Sonrasında çıkıģ seperatörünün (ayrıģtırıcı tank) çıkıģ ağzından en az 0 litre su ekleyiniz.

6 - GÜVENLĠK TALĠMATLARI KĠġĠSEL YARALANMALARDAN VE/VEYA EKĠPMAN HASARLARINDAN KAÇINMAK ĠÇĠN BU TALĠMATLARI DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ VE KESĠNLĠKLE UYUNUZ.. Pompaları MUTLAKA sipariģ edilen uygulama için kullanınız.. Elektrik bağlantılarını MUTLAKA yetkili ve kalifiye personele veya yetkili servise yaptırınız.. Pompa üzerindeki her çalıģma en az (iki) kiģi ile yapılmalıdır. 4. Pompa üzerinde çalıģma yapılırken MUTLAKA uygun giysiler giyiniz (geniģ kollu ve yakalı giysilerden, kolye, bileklik, yüzük gibi akseuar giymekten kaçınınız vb.) ve güvenlik ekipmanları giyiniz (bere, gözlük, çelik burunlu ayakkabı vb.). 5. Herhangi bir temastan önce pompayı her ne sebeple olursa olsun MUTLAKA durdurunuz. 6. Pompa üzerinde çalıģma yapmadan önce (bakım, pompayı Ģaseden ayırma, motordan ayırma vb.) MUTLAKA motordan gücü kesiniz. 7. Pompa sıcakken ASLA üzerinde çalıģma yapmayınız. 8. Pompa üzerinde yapılan çalıģmadan sonra, daha önce çıkartılmıģ olan muhafazalar varsa pompayı yeniden çalıģtırmadan önce MUTLAKA bunları tekrar yerlerine yerleģtiriniz. 9. Pompa çalıģma Ģartları veya uygulama yeri sebebiyle asit veya tehlikeli maddelerle muhatap ise, pompa ve parçalarına dokunurken dikkatli olunuz ve MUTLAKA uygun eldiven giyiniz. 0. Pompa üzerinde çalıģılırken ulaģılabilecek yakınlıkta MUTLAKA bir yangın tüpü bulundurunuz.. Pompanın doğru yönde döndüğüne emin olunuz, ASLA yanlıģ yönde çalıģtırmayınız.. Pompa çalıģırken el veya parmaklarınızı ASLA pompa ağızlarına veya pompaya herhangi bir giriģ veya çıkıģı olan açıklıklarına koymayınız.. Pompa veya bağlantı hatları üzerine ASLA çıkmayınız. 4. Pompa üzerinde herhangi bir çalıģma yapılırken emme veya çıkıģ hatlarında vakum basıncı veya yüksek basınç olmadığına emin olunuz. 5. Pompa veya sistemde kullanılan bazı malzemeler bazı kiģiler için allerjik olabilir. Bakım personeli ve operatörler tablo-'i inceleyerek çalıģmalıdırlar. Malzeme Kullanım yeri Muhtemel tehlike Genel yağlama, rulmanlar Yağ ve gres Ten ve gözde tahriģ ve yataklar Plastik ve elastomer parçalar Teflon ve kevler lifler Boya, vernik veya cila Sıvı bileģikler Koruyucu sıvılar.. Acil Durumlar O-ring, V-ring, yağ keçesi, mekanik salmastra elastomerleri YumuĢak salmastra Pompa dıģ yüzeyi Düzlem yüzeyler arasında bulunan contalar Pompa iç yüzeyleri Yüksek sıcaklıklarda duman ve buhar açığa çıkarma durumunda bunların solunması sonucu solunum yollarında tahriģ Yüksek sıcaklıklarda duman ve tehlikeli toz açığa çıkarma durumunda bunların solunması sonucu solunum yollarında tahriģ Yüksek sıcaklıklarda duman ve buhar açığa çıkarma durumunda bunların solunması sonucu solunum yollarında tahriģ, ayrıca yanıcı olması Tablo- Ten, göz ve solunum yollarında tahriģ Ten ve gözde yanma hissi, tahriģ Elle müdahale ihtiyacı olabilecek tehlikeli durumlarda, EN 48 ve EN 60-'e uygun acil durdurma düzeneği tesis ediniz. Normal durdurma cihazı, iģlev olarak acil durdurma kurallarına uygunsa buna göre kabul edip iģaretleyiniz. Pompada oluģabilecek ve gövde bütünlüğünü bozabilecek bir kırılma oluģtuğunda veya pompa içerisinden dıģarıya kaçak oluģtuğunda DERHAL elektrik motoruna gelen gücü kesiniz. Herhangi bir Ģekilde yaralanmıģ veya zararlı gaz solumuģ personel varsa DERHAL sağlık ekibini bilgilendiriniz ve firmanızdaki sağlık güvenliği talimatlarına uyunuz. Mümkünse pompayı motordan ayırınız ve eğer pompa, tehlikeli ve/veya zararlı maddeler emiyor veya buna benzer maddeler ile çalıģıyorsa çok hızlı bir Ģekilde pompayı ve gerekiyorsa bölgeyi kontrol altına alınız. Ġlgili bakım personelini uyararak en az (iki) yetkili ve kalifiye personelle pompaya müdahale edilmesini sağlayınız. Uygun müdahale ile sorunun giderilmesinden sonra pompaya tekrar yol verirken bölüm 4.4.'deki yöndergeleri takip ediniz.

7 .. TaĢıma Talimatları Bir POM-VAK ürünü size ulaģtığında aģağıdaki kontrolleri mutlaka yapınız.. Üründe ve/veya varsa ambalajında nakliye esnasında oluģmuģ gözle görünür herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz.. Ambalajı dikkatlice açıp çıkartınız.. Üründe nakliye esnasında oluģmuģ hasarlar varsa DERHAL nakliye firmasını ve POM-VAK yetkili temsilcisine bilgi veriniz. 4. Hasar varsa bununla ilgili nakliye firmasına rapor tutturunuz. 5. Ürünü sipariģ bilgilerine göre kontrol ediniz ve herhangi bir eksiklik veya yanlıģlık olduğunu düģünüyorsanız DERHAL POM-VAK yetkili temsilcisine 6. Herhangi bir aksaklık veya kazaya sebebiyet vermemek için çıkartılmıģ olan ambalajı çalıģma ortamından uzaklaģtırınız. Ürünü taģırken aģağıdaki bilgileri kontrol ederek talimatlara uyunuz.. Bu kılavuza konu olan POM-VAK ürünleri DAĠMA yatay pozisyonda taģınmalıdır.. Ürünün toplam ağırlığını biliniz.. Ürünün ağırlık merkezini tespit ediniz. 4. Ürünün boyutlarını öğreniniz. 5. En uygun taģıma noktalarını bulunuz. 6. Güvenli bir taģıma için uygun bir halat, kemer veya kayıģ kullanınız. Ürünleri uygun pozisyonda askıya alınız ve hızlı hareketlerden kaçınınız. 7. Elektrik motoru ve benzer ekipmanlar üzerinde mapalar olabilir. Bunlar bu ekipmenların tek baģına taģınması içindir. BirleĢtirilmiĢ ürünü taģırken bunları kullanmayınız. 8. Ürünleri askıya alırken, Ģekil-'de görüldüğü gibi halat tepe açısnın 90 ve daha büyük olmamasına dikkat ediniz. 9. Ürünleri taģımadan önce içerisindeki sıvıları boģaltınız ve sızmayı engellemek için gerekli olan ağızları ve delikleri kapatınız. ġekil- UYGUN UYGUN DEĞĠL Uygun ve uygun olmayan taģıma Ģekilleri bir sonraki sayfa 'deki Ģekil-'de görülmektedir. ġekil-

8 .. Depolama Talimatları. Ürün hemen monte edilerek çalıģtırılmayacaksa tekrar paketleyerek kapalı, temiz, kuru ve titreģime maeuz olmayan bir yerde muhafaza ediniz.. DONMA TEHLĠKESĠ! Ürünleri 5 C'den daha düģük sıcaklıktaki yerlerde depolamayınız. Bu mümkün değilse pompa ve ekipmanlarının içerisinde donabilecek sıvı kalmadığına emin olunuz. -. Pompalar son test yapıldıktan sonra, pompanın iģlem görmüģ parçalarının paslanmasını belli bir süre engelleyebilmesi açısından uygun bir yağ ile anlık çalıģtırılır. Bu koruma yaklaģık ile ay arası etkili olabilir. Pompa uzun süre çalıģtırılmayacaksa içerisini pompa malzemeleri, o-ring ve contalara uygun bir yağ veya pas önleyici sıvı ile doldurunuz Pompanın kaplin muhafazasını ayda bir kez sökerek pompa milini elle rahat dönebilecek hale gelinceye kadar boru anahtarıyla birkaç kez çeviriniz. 5. Pompanın iç kısmının atmosfere açık ağızlarını kapatınız. 6. Pompayı dıģ etkenlerden korumak için plastik folyo veya benzeri ambalaj - malzemeleriyle tamamen sarınız. 7. Varsa pompa aksesuarları için de aynı iģlemleri uygulayınız Mekanik Güvenlik Kuralları yacak Ģekilde yapılmıģtır. Tıkanma ve daralmalar nedeniyle pompa iģlevini yitirebilir veya sıkıģabilir fakat çatlama, patlama, fırlama vb. tehlikelere yol açmaz. Kullanıcı, çok katı parçaların pompaya grimesini engelleyici tedbirleri almalıdır. Pompa fanına kadar ulaģarak kanatların tahrip olması durumunda gövdede çatlaklara rastlanabilir fakat pompa bütünlüğü bozulmaz, pompa sıkıģarak durur ve bu durum yaralanmalara yol açmaz. Pompalarımız ve sistemlerimiz dengede (kararlı) olacak Ģekilde tasarlanmaktadır. Herhangi bir yönde 0 'lik bir açı ile eğildiğinde pompalarımız ve sistemlerimiz devrilmemektedir. Bu durum her modelimiz tasarım aģamasından sonra hayata geçtiğinde, firmamız bünyesinde test edilerek doğrulanmaktadır. Sıvı halkalı vakum pompalarımızda yağ kullanılmamaktadır ve yağ sızdırmasıyla ilgili bir tedbir doğal olarak yoktur. Pompanın, çalıģma sıvısının (servis sıvısı) sızdırmasını engellemek amacıyla mekanik sızdırmazlık elemanları (mekanik salmastralar) kullanılmaktadır. Yağ halkalı vakum sistemlerimizde, yağ sızıntısını engelleyecek tedbirler alınmıģtır. Pompanın kendisi mekanik salmastralı olarak imal edilmektedir. Sıvı halkalı vakum pompaları ve sistemleri, rotadinamik pompalar sınıfındandır ve bu kılavuzda belirtilen güvenlik kuralları dıģında, buhar pompaları, kriyojenik kapanlı pompalar, Getter pompaları, moleküler pompalar vb. için gerekli - Hareketli parçalarla temas, EN 95'e uygun muhafazalar kullanılarak güvenlik kurallarına uyulmasına gerek yoktur. önlenmiģtir.bir muhafaza, EN 6059'da tanımlanan "deney parmağı"nın,.5. Elektrik ile Ġlgili Güvenlik Kuralları hareketli parçalara temas etmesini engelleyebiliyorsa, yeterli olarak kabul Sıvı halkalı vakum pompaları, standart olarak temin edilen elektrik motorlarına edilmektedir. POM-VAK ürünlerindeki muhafazalar, bu konudaki standartlara bağlanarak müģterilere sunulabilmektedir. uygun olarak yerleģtirilmektedir. Sıvı halkalı vakum pompaları, özel olarak sipariģ edilmediği sürece standart olarak, - Pompa üzerinde, eriģilebilir bütün keskin kenar ve köģeler, yaralanmalardan korunmak için yuvarlatılmıģtır. elektrik tesisatlarını içerecek Ģekilde müģterilere sunulmamaktadır. Sıvı halkalı vakum sistemleri, yağ halkalı olarak, üzerlerinde bulunan devirdaim - Pompa mekanizmasına, pompa ağzından eriģilebilme ihtimaline karģı pompa giriģleri kapaklarla kapatılmaktadır. Bu kapakları, pompanın sisteme monte (sirkülasyon) pompası ve soğutma fanına kumanda eden bir elektrik kutusu ile birlikte müģterilere verilmektedir. Sistemin üzerindeki vakum pompası için, özel edilmesi aģamasına kadar çıkartmayınız. olarak sipariģ edilmediği sürece standart olarak, baģka bir kumanda panosu - Vakum pompalarının gvdeleri ve parçaları, vakum sisteminin basınç altında verilememektedir. Kumanda panosu ile birlikte verilen sistem veya pompaların kalan ekipmanları ve bileģenleri, kullanım ömrü boyunca içeri çökmenin elektrik tesisatı POM-VAK tarafından sağlanmamaktadır. yaģanamayacağı kadar dayanıklıdırlar, etraflarında herhangi bir korumaya gerek Elektrik tesisat ve aksamları için aģağıdaki talimatlara uyunuz. yoktur. Bu durum, ürünlerimizin tamamı son vakum basıncı testinden geçerken. Bu elektrik tesisatlarını IEC 600- veya EN 6004-'deki özelliklere uygun doğrulanmaktadır. olarak yapınız. - Pompalarımızın tasarımı, emilen ve pompa çıkıģına itilen maddelerin. Elektrik tesisatındaki koruma cihazlarını ve anahtarları, "hata güvenliği" döküntülerinin birikmesi nedeniyle tıkanma veya daralmalar tehlike yaratma - kurallarını yerine getirecek Ģekilde bağlayınız.

9 . Arazi Ģartlarında güç devresinin aģırı akım koruması (termik Ģalteri), vakum. Bu sınırların dıģında çalıģma ihtimali olan iģlem ortamının, yüksek veya düģük pompası gövdesinin dıģına yerleģtirilebilir. Bu durumda gerekli güvenlik sıcaklıktaki yağlayıcı veya soğutma sıvısının personele zarar verebileceği önlemlerini alınız. durumlarda, sıcaklığı izleyiniz ve vakum pompasının sıcaklık sınırlarını 4. Vakum pompası ve sistemi, özel olarak komple elektrik panosu ile birlikte sipariģ aģtığında, güvenli bir duruma getiriniz. edilmediği sürece bu aksamları içermez. Dolayısıyla, vakum pompasında elektrik beslemesini kesmek için bir cihaz bulunmamaktadır. Bu durumda, tesisatınızın. Yüksek sıcaklıkta buhar veya gaz emen veya hacmi öngörülenden çok daha küçük bir ayrıģtırıcı su tankı ile sürekli çevrim içi çalıģan vakum pompalarının kumanda panosuna, gerektiğinde elektrik beslemesini kesebilecek bir cihaz içerisindeki servis suyu gereğinden fazla ısınarak, pompa gövdesini ve bağlantı koyunuz. ekipmanlarının sıcaklığı bu sınır değeri aģabilir. Bu durumda, çalıģma esnasında Vakum pompası sistemlerimizle birlikte verilen kumanda panosunun, gerektiğinde personelin kazayla dokunabileceği bütün pompa parçalarını ve boru bağlantı elektrik beslemesini kesen aksamları üzerindedir. hatlarını, muhafaza ile koruyunuz veya yalıtınız ve uygun bir uyarı iģareti ile Vakum pompası sistemlerimizde bulunan kablo donanımı yeterince güvenlidir ve kolayca görülebilecek Ģekilde iģaretleyiniz. esnek bir koruma borusu içerisine alınmıģtır; sıcak yüzeylerle temas etmemektedir ve. Varsa, hareket etmesi için serbest olması gereken borular ve sıcak su uygun elektrik yalıtımına sahiptir. donanımının, ahģap veya tutuģabilir malzeme ile temas etmemesini sağlayınız. Patlama tehlikesi muhtemel olan ortamlarda POM-VAK, ürünlerini bu ortamlara uygun malzeme çiftleriyle imal eder. Ortam bilgisinin firmamıza sipariģten önce 4. Potansiyel patlama riski taģıyan ortamlarda tesis edilen vakum pompalarının bildirilmesi gereklidir. Firmamız bu tür ortamlar için "ateģalmaz" (ex-proof) özelliği yüzey sıcaklıklarını sınırlandıracak tedbirler alınız ve diğer tutuģma olan elektrik motorları temin ederek kullanır. Bu tür ortamlar için elektrik tesisatını kaynaklarından uzak tutunuz. yapmak firmamızın mesuliyetinde değildir. Sıvı halkalı vakum pompaları ve sistemleri, rotadinamik pompalar sınıfındandır ve. Bu tür patlama tehlikesi muhtemel olan ortamlar için kullanılan elektrik donanımlarını EN 5004 standardına uygun olarak seçiniz ve kullanınız. bu kılavuzda belirtilen güvenlik kuralları dıģında, buhar pompaları için gerekli güvenlik kurallarına uyulmasına gerek yoktur.. Pompalarımızda elektrostatik yük oluģturabilecek bir unsur yoktur. Buna karģın,.7. Gürültü ile Ġlgili Güvenlik Kuralları kiģilere karģı bir tehlike veya etkili bir ateģleme kaynağı oluģması ihtimali varsa, bütün sabit iletken bileģenlerin topraklanması suretiyle elektrostatik yüklerin oluģmasını engelleyiniz.. Güvenlik cihazları ve donanımını, kısa devre, dıģ darbeler, besleme gerilimindeki değiģmeler, elektromanyetik alanlar ve topraklama hataları gibi zararlı etkilerin olması halinde dahi tehlike yaratmayacak Ģekilde tasarlayıp seçiniz ve kullanınız. Sıvı halkalı vakum pompaları ve sistemleri, rotadinamik pompalar sınıfındandır ve bu kılavuzda belirtilen güvenlik kuralları dıģında, buhar pompaları ve Getter pompaları için gerekli güvenlik kurallarına uyulmasına gerek yoktur..6. Isı ile Ġlgili Güvenlik Kuralları Normal çalıģma Ģartlarında sıvı halkalı vakum pompalarının dıģ yüzey sıcaklığı +70 C'nin üzerine veya -0 C'nin altına inmemektedir. Yağ ile çalıģan yağ halkalı vakum sisteminde yağın aģırı ısınması, sistem üzerinde kullanılan bir soğutma fanı ile sınırlandırılmıģtır. Bu fan kontrolü ile yağ radyatörü dahi belirtilen sıcaklık sınırına ulaģamaz. Sıvı halkalı vakum pompaları ve sistemlerinde, elektrik motorunun ve pompa fanının ataletinden kaynaklanan gürültü bileģenlerinin yanısıra, sıvı ile çalıģma esnasında oluģan türbülans ve mutlak vakum basıncına yaklaģıldığında oluģan kavitasyon nedeniyle gürültü mevcuttur. Ürünlerimiz, bu bileģenler dikkate alınarak tasarlanmıģ olup gürültü seviyeleri 0C'de 50 mbar basınçta 90 db değerin altında kalmaktadır. Pompa, emme hattında 50 mbar basıncın altındaki basınçlara ulaģtığında gürültü seviyesi 90 db değerini aģabilir. Bu durumda pompa yanında çalıģan personelin kulak tıkacı kullanması tavsiye edilir..8. IĢınım ile Ġlgili Güvenlik Kuralları Sıvı halkalı vakum pompaları ve sistemleri, rotadinamik pompalar sınıfındandır ve bu kılavuzda belirtilen güvenlik kuralları dıģında, iyon pompaları için gerekli güvenlik kurallarına uyulmasına gerek yoktur..9. Atıklar ile Ġlgili Güvenlik Kuralları. Sıvı halkalı vakum pompaları veya sistemlerinde, emilen gaz veya buharın tehlikeli maddeler olması halinde bunların pompadan sıvıya karıģarak veya

10 direkt atmosfere karıģarak tahliye olmasının yaratacağı olumsuz etkileri ortadan kaldıracak tedbirler alınız. Pompanın veya sistemin içine herhangi bir zararlı sıvı ve/veya katı parçacıkların giriģini, uygun kapan veya ayırıcıların takılması suretiyle engelleyiniz. TutuĢabilir maddelerin iģlenmesi nedeniyle çıkabilecek yangınlara karģı firmamız, pompada kullandığı malzemeleri uygun Ģekilde, tutuģturma kaynaklarını azaltacak Ģekilde sipariģten önce seçmektedir. SipariĢten önce belirtilmediyse firmamız sorumluluk kabul etmez. Pompa veya sistem, sipariģ edilen yerden farklı ve tutuģabilir maddelerin iģlenmesiyle ilgili bir uygulamada çalıģacaksa POM-VAK yetkili personeline veya temsilcisine danıģınız. Pompalarımızda elektrostatik yük oluģturabilecek bir unsur yoktur. Buna karģın, tutuģabilir maddelerin iģlenmesi nedeniyle çıkabilecek yangınlara karģı etkili bir ateģleme kaynağı oluģması ihtimali varsa, bütün sabit iletken bileģenlerin topraklanması suretiyle elektrostatik yüklerin oluģmasını engelleyiniz. Dönen mille temas ettiğinde tutuģabilecek tarzda yabancı parçacıkların pompaya veya sisteme giriģini engelleyecek bir düzenek kurunuz. Oksitleyicilerin iģlenmesi nedeniyle oluģabilecek yangın ve patlamaların önlenmesi için pompanın ve sisteminin bütün parçalarının organik madde izleri, montajdan önce uygun bir kimyasal kullanılarak temizlenmektedir. Bu uygulama için sipariģten önce çalıģma amacının firmamıza bildirilmesi gereklidir, aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmez. Böyle bir ortamda çalıģılacaksa POM-VAK yetkili personeline veya temsilcisine danıģınız. Oksitleyicilerin ve paraferik gazların iģlenmesi nedeniyle çıkabilecek yangın ve patlamalara karģı firmamız, pompada kullandığı malzemeleri uygun Ģekilde, tutuģturma kaynaklarını azaltacak Ģekilde sipariģten önce seçmektedir. SipariĢten önce belirtilmediyse firmamız sorumluluk kabul etmez. Pompa veya sistem, sipariģ edilen yerden farklı ve bu tip maddelerin iģlenmesiyle ilgili bir uygulamada çalıģacaksa POM-VAK yetkili personeline veya temsilcisine danıģınız. Oksitleyicilerin ve paraferik gazların iģlenmesi nedeniyle oluģabilecek yangın ve patlamalara karģı, uygun olduğu takdirde bu gazların, bilinen bir asal gazla seyreltilmesini sağlayınız. Gazın ayrıģması veya bir patlama riski varsa pompa veya sistem, sonuçta doğacak basınca dayanacak Ģekilde tasarlanmıģtır ve bu durum her bir model için test edilmiģtir. Sıvı halkalı vakum pompaları ve sistemleri, rotadinamik pompalar sınıfındandır ve bu kılavuzda belirtilen güvenlik kuralları dıģında, buhar pompaları ve kriyojenik kapanlı pompalar için gerekli güvenlik kurallarına uyulmasına gerek yoktur..0. Ergonomik Kurallar. BaĢlatma ve durdurma cihazlarını kolayca anlaģılabilir ve açıkça iģaretleyiniz. POM-VAK, yağ halkalı sistemlerinde kullandığı, sirkülasyon pompası ve soğutma fanına kumanda eden pano üzerindeki baģlatma ve durdurma cihazlarını EN 48 veya IEC 6047 standardına uyarak iģaretlemektedir.. Elle kontrol elemanlarını ve sürekli kullanılan diğer cihazları, kolayca eriģilebilecek ve aģırı güç kullanmadan idare edebilecek Ģekilde düzenleyiniz.. Ġlgili cihazları, bunlarla ilgili kontrol personelinin idare ettiği operatör konumundan kolayca görülebilecek Ģekilde yerleģtiriniz. 4. Kontrol elemanlarını ve cihazları, iģlevlerinin operatör tarafından kolayca anlaģılabilir Ģekilde, operatörün hata yapmasına engel olacak biçimde düzenleyiniz. Vakum pompalarımız ve sistemlerimiz, doldurma, temizleme, havalandırma, iyileģtirme ve boģaltma esnasında sıvıların güvenli olarak hareket etmesine imkan everecek Ģekilde dizayn ve imal edilmiģtir... Arıza Halinde Güvenlik Kuralları. ġebeke veya yardımcı enerji beslemesinin kesintiye uğraması halinde, pompa veya pompa sistemini emniyetli bir duruma getiriniz.. Enerji beslemesindeki arıza süresince veya enerji beslemesi tekrar normal hale geldiğinde tehlikeli bir durum oluģturmayacak Ģekilde önlem alınız.. Bu önlemi pompa sistemi içerisindeki tüm düzenekleri (sıvı besleme düzeneği, vana konumları, kontrol devreleri, vb) kapsayacak Ģekilde uygulayınız. Vakum pompalarımız ve sistemlerimiz, yorulma, yaģlanma, kırılganlık, korozyon, aģınma, kimyasal reaksiyon, ısı ve elektrostatik etkilere karģı dirençli malzemelerden imal edilmektedirler. Uygun malzeme seçimi için, sipariģ öncesinde kullanım yeri ve amacı ile ilgili firmamıza bilgi aktarılmıģ olması gereklidir.

11 Pompalarımızda kullanılan malzemeler personelin sağlığı ve güvenliği için tehlike arzetmemektedir. Muhtemel tehlikeler için sayfa 'deki çizelge-'i inceleyiniz. Vakum pompalarımız ve sistemlerimiz, iģlenen maddelerle uyumlu malzemelerden imal edilebilmektedirler. Uyumlu malzeme seçimi için, sipariģ öncesinde kullanım yeri ve amacı ile ilgili firmamıza bilgi aktarılmıģ olması gereklidir Ortamda bir vinç sisteminin bulunmasına veya gerektiğinde seyyar bir vincin rahatlıkla kullanılmasına olanak sağlayacak yeterlilikte yer bulunmasını sağlayınız. Yerinde bakım gerektiğinde, pompa etrafında çalıģılacak uygun büyüklükte temiz bir alanın bulunmasını sağlayınız. Pompa ve sistem motorunun soğutma fanının ve sistem soğutma fanının uygun Ģekilde soğutma yapabilmesine imkan tanıyacak büyüklükte temiz, tozsuz ve Pompalarımızda kullanılan gres, yağ ve pompa servis suyu, karģılaģılabilecek aģırı havalandırması iyi bir ortamda bulunmasını sağlayınız. basınç ve sıcaklıklara dayanıklıdır. 5. Pompalarımızda kullanılan conta ve sızdırmazlık malzemeleri, karģılaģılabilecek aģırı basınç ve sıcaklıklara dayanıklıdır. - Pompa veya sistem, otomatik veya el ile güvenlik cihazları kullanılarak 6. durdurulmuģ ise, bu duruģtan sonraki yeniden çalıģtırmayı yalnızca el ile ve temiz olduğundan emin olunuz. müdahaleden sonra mümkün olabilecek Ģekilde düzenleyiniz Operatörle arabirim olarak bir klavye kullanılıyorsa, tehlikeli bir duruma sebebiyet verebilecek yanlıģ bir komutun verilmesinin mümkün olamayacağından havalandırması iyi olan bir yere monte edilmesine dikkat ediniz. emin olunuz ġase Bağlantısı - Pompa veya sistemin güvenlik sistemini, herhangi bir yazılımın veya herhangi bir bilgisayar donanımının doğru çalıģmasına bağlı olmayacak Ģekilde düzenleyiniz. Donanım, bir yazılım hatası durumunda güvenli çalıģmayı sağlamalıdır. Zeminin titreģimlere karģı sönümleyici etkide ve yeterli mukavemette olmasına dikkat ediniz. Genellikle beton ya da dayanıklı çelik konstrüksiyon temelleri tercih ediniz. Beton temel kullanılacaksa, betonun uygun bir zaman dinlendirildiğinden, kuru Pompa motorunun veya sistem motorları ile varsa elektrik kutusunun bağlantılarının tozlardan etkilenmeyecek, aģırı ısınmayacak Ģekilde ġekil-'te görülen kademeli pompa Ģasesinin ve benzer Ģekilde monoblok pompa ve vakum sistemi Ģasesinin zemin bağlantılarını ġekil-4'deki gibi temele bağlayınız. Şase 4 - ÇALIġTIRMA Pompa veya sisteme yol vermeden önce, bağlantılarının doğru Ģekilde yapıldığına emin olunuz. Bu kılavuzdaki bağlantı ve çalıģtırma Ģartlarına uyunuz. 4.. Pompa Bağlantısı Pompa veya sistemin iģletmede çalıģacağı vakum sistemini, boru boyutları ve hattını belirlemek için öncelikle aģağıda belirtilen boyutlarını mevcut kataloglarımızdan veya bu kılavuzdaki bölüm 'den öğreniniz. Buna göre hattınızı tesis ediniz.. Emme ve çıkıģ flanģlarının yeri ve büyüklükleri. Servis sıvısı giriģinin yeri ve büyüklüğü. Pompa Ģasesinin zemine bağlantı yerleri ve ve ölçüleri 4. Pompa veya sistemin genel boyutları Pompa veya sistemin yerini tespit ederken Ģunlara dikkat ediniz.. Daha sonra pompanın bakım veya baģka nedenlerle yerinden kaldırılması gerektiğinde bunun kolayca yapılabilmesi için uygun hacmin bulunmasına dikkat ediniz. Ara pul Beton zemin Çıpa cıvata veya çelik dübel ġekil- ġekil Motor Bağlantısı Pompa, komple değil de çıplak yani motorsuz olarak sipariģ edilmiģse, motor ve kaplin bağlantılarını bu kılavuzda belirtildiği gibi, gerekliyse Ģase hazırlayarak yapınız. Pompa Ģasesi titreģim ve deformasyonlara karģı yeterli mukavemette dizayn edilmelidir. Kademeli pompalarda, Ģekil-'dekine benzer Ģekilde yeterli mukavemeti sağlayacak NPU profiller kullanılması tavsiye edilir. Bir pompa motorsuz olarak sipariģ edildiğinde, öncelikle uygun motor seçilerek bağlantı ekipmanları (kaplin ve/veya Ģase vb.) hazırlanmalıdır. Motor seçimini yaparken aģağıdakilere dikkat ediniz :

12 . Pompanın ihtiyacı olan en yüksek enerji (kw) 4... Kaplin Bağlantısı. Pompanın operasyon dönüģ hızı (devir/dakika).. Mevcut gücün durumu (Faz-Hertz, Voltaj, vb.) 4. Motor koruma sınıfı (IP, TEFC, EX, vb.) 5. Motor gövde büyüklüğü (AGM, GM, GMM) 6. Motor bağlantı ekipmanı (B, B5, B4, yatay, dik, vb.) Kademeli pompalarda, Ģase üzerinde motor ile pompayı akuple etmek için gerekli elastik kaplin seçimini yaparken ve hazırlarken Ģunlara dikkat ediniz :. Nominal motor gücü.. Motor devri.. Pompa motorlu olarak sipariģ edilmiģ bile olsa, nakliye esnasında oluģabilecek. Kullanılacak muhafazalar için EN 00- ve Standartlarına uyunuz. olumsuz Ģartlardan dolayı kaplin ayarının bozulması mümkün olabilmektedir. 4. Motor mili ve kama boyutları. Böyle bir durumdan Ģüphelendiğiniz zaman, kaplin bağlantısını kontrol ediniz. 5. Pompa mili ve kama boyutları. Tekrar ayarlanması gerekiyorsa pompayı motordan ayırınız, sonrasında bu 4... Monoblok Bağlantı bölümde verilen talimatlara uyarak ayarını yapınız. Uygun olmayan ve bozuk PVM 50 serisi pompalar motorsuz olarak sipariģ edilememektedir. PVM ve PVN kaplin ayarı sonucunda pompa sesli çalıģır, rulmanlar çabuk bozulur ve pompa serisi pompaların akuplajı için aģağıdaki talimatlarıģu Ģekilde uygulayınız. mili kırılabilir.. B5 flanģlı ve ayaklı motor kullanınız.. Pompa ile motoru kaplin ile bağlamadan önce ellerinizi korumak için uygun bir. Pompayı motorun B5 flanģına uygun cıvatalarla (8.8 kalite tercih ediniz) eldiven kullanınız. bağlayınız. 4. Pompa ve motor milini ve kamalarını temizleyiniz, uygun kama kullanınız.. Pompanın ön kapağının bağlandığı 5 adet cıvata veya saplamayı sökünüz Pompa ön kapağını açarken, arkasındaki presbant contaya zarar vermemeye dikkat ediniz. Pompa ön kapağını açınız. PVN serisi pompalarda ön kapak, plaka ile bağlı 5. olarak gövdeden ayrılacaktır. 6. Presbant contayı, zarar vermeden emin ve temiz bir yere koyunuz. 7. Fanın önündeki oyukta bulunan cıvatayı motor miline sıkınız. 8. Pompa fanının el ile rahat bir biçimde döndürülebildiğine emin olunuz. Kademeli pompaların elastik kaplinlerini seçerken POM-VAK'ın tablo-'de belirlediği boyutlarda kaplinleri kullanınız. Pompa serisi Kaplin çapı [Ømm] Pompa serisi Kaplin çapı [Ømm] PVK/T 0 Serisi 5 PVK/T 80 Serisi 00 PVK/T 50 Serisi 40 PVK/T 50 Serisi 50 PVK/T 75 Serisi 60 PVK/T 600 Serisi 00 Tablo- Kaplinin yarım kısımlarını Ģekil-6'da görüldüğü gibi mil düzlem yüzeyi ile kaplin iç yüzeyi aynı seviyede olacak Ģekilde mile geçiriniz. 9. Kenara ayırmıģ olduğunuz presbant contayı tekrar yerine koyarak ön kapağı gövdeye yerleģtiriniz. Bu esnada presbant conta yerinden kayıyor ve yerleģmede zorluk yaģıyorsanız, contayı çok az miktarda gres yağı ile yağlayarak yüzeye ġekil-6 6. Kaplin mil ile boģluklu geçmiģse Ģekil-7'de görüldüğü gibi bir setuskur tutunmasını sağlayınız. kullanınız. 0. Ön kapağın bağlandığı 5 adet cıvata veya saplamayı tekrar bağlayınız. 7. Motor ve pompa milinin kaplin parçalarını geçirdikten sonra Ģase üzerine. Elektrik motorunun arkasındaki fan koruma kapağını sökerek, milin döndürülüp döndürülemediğini kontrol ediniz. yerleģtiriniz. 8. Pompa ve motor tarafının kaplin parçaları arasında Ģekil-7'de görülen A aralığı,. Fan koruma kapağını tekrar yerine takınız. tablo-'te verilen değer olacak Ģekilde pompa ve motoru birbirlerine yaklaģtırınız.. Pompayı ve/veya motoru Ģaseye bağlayarak akuplajı tamamlayınız.

13 9. Kaplin ayarını Ģekil-8'de gösterilen ve tablo-'de izin verilen B ve C değerlerine 4. Pompa ve motoru Ģase üzerinde akuple ettikten sonra kaplin muhafazasını uygun olarak yapınız, her iki parçanın ve millerin birbirlerine paralelliğini takınız. Tam kapalı muhafazanın Ģekil-0'da görüldüğü gibi elektrik motorundan sağlayınız. Birkaç farklı konumdan B değerini ölçünüz. -mm açıkta kalmasını sağlayınız. ġekil-7 ġekil-8 0. Bu ayarı yaparken pompa veya motorun ayaklarının altını Ģim veya benzeri parçalarla destekleyiniz. ġekil-0. Açısal olarak farklılık oluģup oluģmadığını kontrol ederken Ģekil-8'de görüldüğü gibi biribirine 80 olan iki ölçüm yapınız. C değeri olarak bu iki ölçümün farkını hesaplayınız ve tablo-'teki değerle karģılaģtırınız. C=C-C. Bu ölçümü 4... Boru Hattı Bağlantısı. Sıvı halkalı vakum pompaları emme, çıkıģ ağızları ve sıvı giriģi bağlantılarını, kataloglarda ve sipariģ Ģartlarında belirtildiği boyutlarda yapınız. birkaç farklı konumdan yapınız ve ayarlayınız.. Pompaya yabancı madde giriģini engellemek için emme ağzından önce bir elek Kaplin çapı Aralık Paralellik Açısallık veya filtre sistemi kullanınız. D [mm] 5 A [mm] ~.50 B [mm] 0.5 C [mm] 0.5. Bağlantıları yapmadan önce, emme hattında herhangi bir yabancı katı madde (kaynak çapağı, somun, cıvata, artık, vb) kalmadığına emin olunuz. Hattı 40 ~ muhakkak temizleyiniz ~.75 ~ Pompa ağızlarına yapacağınız bağlantıda kullanacağınız flanģların, pompa ağzına uygun olmasına dikkat ediniz. 50 ~ FlanĢ arasında kullanacağınız conta deliğinin pompa ağzından küçük 00 4 ~ olmamasına dikkat ediniz. Tablo- 6. Boru hattını destekleyiniz ve pompa üzerine yük getirmediğine emin olunuz.. Kaplin ayarını yaptıktan sonra Ģekil-9'da görülem pompa ve motor sabitleme deliklerini Ģase üzerinde iģaretleyiniz ve pompa ile motoru kaldırarak bu delikleri, kullanacağınız cıvatalara uygun olarak deliniz. 7. Emme hattınızın, pompanın emme ağzına bağlandığından emin olunuz. 8. Pompa emme hattında kaçak olup olmadığını kontrol ediniz. 9. Pompa çıkıģ bağlantısını ASLA küçültmeyiniz ve mümkünse bağlantıyı daha büyük çapta yapınız. 0. Pompa çıkıģını atmosfere açık bir Ģekilde yapınız.. Pompa çıkıģ hattını ASLA atmosfere kapalı bir tank içerisine bağlamayınız.. Pompa çıkıģ hattını ASLA sıvı içerisine daldırmayınız.. Pompa çıkıģ hattını ASLA 80 cm'den fazla yükseltmeyiniz. ġekil-9 4. Pompa çıkıģ hattını yatay olarak ASLA metreden fazla uzatmayınız.. Pompa ve motoru Ģase üzerinde sabitleyerek kaplin ayarını tekrar kontrol ediniz. 5. Pompa su giriģine ASLA basınçlı bir hattan (hidrofor hattı vb.) bağlantı yapmayınız. Pompa ihtiyacı olan suyu yakınındaki bir tanktan emebilir.

14 6. Pompa su giriģine basınçlı hattan bir bağlantı yapma zorunluluğu varsa, bir 7. basınç düģürücü kullanarak, suyun basıncının pompaya giriģinden önce bar'ın altına inmesini sağlayınız. Pompa üzerinde bulunan küresel vanaya bağlantı yapmayınız. Bu vana, vakum basıncı, yapılan iģleme göre yüksek olduğunda veya pompa, sürekli kavitasyon sınırını geçerek çalıģıyorsa, uygun oranda açılarak atmosferden hava emdirmek Pompaya sürekli soğuk su beslemesi sağlayabilmek için bir ısı değiģtirici (eģanjör, radyatör, su kulesi, vb) kullanınız. Su ile çalıģan pompalarda servis suyunun sıcaklığı pompa basınç ve kapasitesini etkiler. Bu durum bölüm.'de 7. anlatılmıģtır. 8. Bir ön vakum tankı ile çalıģılacaksa, pompanın sürekli devreye girip çıkmasını engellemek için bu tankın hacmini mümkün olduğunca büyük seçiniz. içindir. 8. Sıvı halkalı vakum sistemleri için de aynı talimatlar geçerli olmakla birlikte, 9. Pompaya sürekli su sağlayacak bir hat yerine ayrıģtırıcı su tankı ile çalıģmayı pompa aksesuarları ve bağlantıların çoğunluğu sistem üzerinde tercih ediniz. yapılandırılmıģtır. Sisteme emme hattını bağlarken emme hattıyla ilgili Su halkalı vakum sistemlerinde pompa, ayrıģtırıcı su tankı ve bağlantılarıyla arasındaki talimatları uygulayınız. birlikte bir sistemdir. SipariĢte istenen ekipmanlarıyla birlikte müģteriye sunulur. Vakum sisteminin ayrıģtırıcı sıvı tankının çıkıģ ağzını kapatmayınız ve bir hat Burada bahsi geçen ekipmanları, sipariģ bilgilerini kontrol ederek kullanınız. 9. çekerek suya daldırmayınız. 0. Sistemin ayrıģtırıcı sıvı tankının çıkıģ ağzına bir baca biçiminde boru hattı. Yağ halkalı vakum sistemleri komple bir bütündür. Vakum tankı hariç burada çekilebilir fakat bu hattı atmosfere açık tutunuz.. Yağ halkalı vakum sisteminin su tahliye ağzına hiçbir bağlantı yapmayınız. Buraya yapılacak herhangi bir boru veya hortum bağlantısı, sifon etkisi yaratacağından, sistemin içerisindeki tüm yağın boģalmasına sebep olabilir. bahsi geçen tüm ekipmanları içerir. Daha fazla bilgi için bknz. bölüm... Su halkalı vakum pompalarının çalıģma prensibi sebebiyle sürekli servis suyu giriģine ihtiyacı vardır. Bu su, pompa çıkıģından, emilen gaz veya buharla birlikte dıģarı atılır. Pompaların ihtiyacı olan su miktarı bölüm 'deki tablolarda görülebilir Aksesuarlar ve Bağlantıları. Pompa durduğunda, emme hattına gaz ve pompanın içerisindeki suyun geri kaçmaması için emme hattında geri dönüģsüzbir vana (çek valf) kullanınız. Pompa servis sıvısı, pompa emdiği gazı sıkıģtırarak dıģarı atarken oluģan ısıyı bünyesine alır. Her bir çevrimde suyun sıcaklığı -4 C 'ye kadar artabilmektedir.. Belli bir vakum basıncının aģılması istenmiyorsa veya sistem kavitasyona girecek derecede yüksek vakum altında sesli çalıģıyorsa, pompa emme hattına, vakum Pompa servis sıvısının sıcaklığının 5 C 'yi geçmesi durumunda vakum basıncının yanısıra pompa kapasitesi de düģmeye baģlar. Bknz. tablo... Pompaya ne kadar tankına veya çok mecbur kalınırsa pompanın üzerindeki küresel vanaya basınç soğuk su verilebilirse performansta o kadar artıģ gözlenecektir. kontrol valfi bağlayınız. Bu valfi, istenen basınca göre ayarlayınız. Pompa ve sistem üzerinde 60 C 'ye varan sıcaklık yüzeyler oluģabilir.. Pompa çalıģtırıldığında sıvı giriģi sağlanmalı, durdurulduğunda kesilmelidir. Bu nedenle pompa su giriģ hattında bir selenoid valf kullanınız. Pompa tamamen su Pompa, sistem ve ekipmanlarına, yanıklardan kaçınmak için çıplak elle dokunmayınız. ile dolar ve tekrar çalıģtırılırsa ve bu sık tekrarlanıyorsa, bir süre sonra mil ve AyrıĢtırıcı su tankı ile çok çeģitli Ģekillerde çalıģılabilinir. Genel olarak üç tip fan kanatları tahrip olabilir. çalıģma sistemi tercih edilmektedir. Bunlar : 4. Pompa, suyu kendisi yanındaki, pompa mili seviyesinde su taģarı olan bir tanktan Açık Sistem alıyorsa selenoid valf kullanımına gerek yoktur. - Sistemin Ģematik resmi Ģekil-'de görülmektedir. 5. Vakum basıncını görebilmek için emme hattına ve pompaya mümkün olduğunca - Bu sistemde servis suyu direkt bir hattan pompaya bağlanmıģtır. yakın bir noktaya manometre koyunuz. - Emilen gaz ve su bir su ayrıģtırıcı tanka yönlendirilmiģtir. 6. Pompaya yabancı ve tanecikli parçaların giriģini engellemek için emme hattında - Bu tanktan su fazlası bir taģar vasıtasıyla drene edilir. ve pompa su giriģinde uygun bir filtre veya pislik tutucu kullanınız. - Pompanın fazla suyla dolmasını engellemek için servis suyu basıncı 0.4 bar'ı geçmemelidir.

15 - Su ayrıģtırıcı tankın taģarı, pompa miliyle aynı seviyede olmalıdır. Açık sistemde sürekli taze sıvı kullanılmaktadır. Bu sistem en genel olarak kullanılan sistemdir. Özellikle, emilen gaz içerisinden suya karıģan kimyasallar daha sonra bir arıtma iģlemine tabi tutulacaksa, bu sistem tavsiye edilir. Aksi takdirde ekonomik bir sistem olup olmadığı tartıģılır. Bu, en fazla su tüketimi olan sistemdir. Kısmen açık sistemde, pompa tarafından kullanılan suyun büyük bir kısmı yeniden değerlendirilir. Emilen gaz sıkıģtırılarak dıģarı atılırken oluģan ısı servis suyuna geçtiğinden dolayı bu suyun bir kısmı buharlaģır. Su eksilmesini engellemek ve pompaya geri beslenen ayrıģtırıcı tanktaki aģırı ısınmıģ su ile karıģım sağlayarak pompaya, sıcaklığı azaltılmıģ su temin etmek amacıyla sürekli taze su takviyesi yapılır. AyrıĢtırıcı tanktaki suyun ısısını çevreye daha kolay atması için yüzey alanı geniģ ve yeterli büyüklükte tanklar kullanılmalıdır. ġekil Kapalı Sistem ġekil- - Sistemin Ģematik resmi Ģekil-'de görülmektedir Kısmen Açık Sistem - Bu sistemde servis suyu ayrıģtırıcı tanktan alınıp soğutularak pompaya geri - Sistemin Ģematik resmi Ģekil-'de görülmektedir. beslenmektedir. - Bu sistemde servis suyunun bir kısmı, su ayrıģtırıcı tanktan alınarak pompaya - Emilen gaz ve su bir su ayrıģtırıcı tanka yönlendirilmiģtir. geri beslenmektedir. - Bu tanktan su fazlası bir taģar vasıtasıyla drene edilir. - Emilen gaz ve su bir su ayrıģtırıcı tanka yönlendirilmiģtir. - Pompanın fazla suyla dolmasını engellemek için servis suyu basıncı 0.4 bar'ı - Bu tanktan su fazlası bir taģar vasıtasıyla drene edilir. geçmemelidir. - Pompa, ihtiyacı olan suyu kendisi tanktan emebilir. - Su ayrıģtırıcı tankın taģarı, pompa miliyle aynı seviyede olmalıdır. - Su ayrıģtırıcı tankın taģarı, pompa miliyle aynı seviyede olmalıdır. Kapalı sistemde, pompa tarafından kullanılan suyun hemen hemen tamamı yeniden değerlendirilir. Emilen gaz sıkıģtırılarak dıģarı atılırken oluģan ısı

16 servis suyuna geçtiğinden dolayı bu suyun bir kısmı buharlaģır fakat bu buharlaģma miktarı, su, her seferinde bir ısı değiģtirici vasıtasıyla soğutularak pompaya geri beslendiği için çok az miktardadır. Buna rağmen az miktardaki eksilme, zaman zaman ayrıģtırıcı tanka taze su takviyesi yapılmak suretiyle dengelenir. ġekil-. Drenaj vanası 7. Su takviye bağlantısı 4. Drenaj selenoid valfi 8. By-pass hattı 5. Soğutucu sıvı selenoid valfi 9. Orifis 6. Sıcaklık göstergesi 0. Otomatik tahliye vanası 4.. Elektrik Bağlantısı Elektrik bağlantıları, konusunda eğitimli, kalifiye personel tarafından, elektrik motoru ve diğer ekipmanların üreticisinin kullanım talimatlarına ve bu kullanma kılavuzundaki ile birlikte, iģletmenin güvenlik talimatlarına uyulmak suretiyle yapılmalıdır. Elektrik bağlantısını yapacak olan personel, bulunduğu bölge ve/veya ülkenin elektrik tesisatı, sistemi ve ulusal standartlarına uymalıdır. BU KULLANMA KILAVUZUNUN. BÖLÜMÜNDE BELĠRTĠLEN GÜVENLĠK KURALLARINA UYUNUZ. ÇALIġMAYA BAġLAMADAN ÖNCE, ÇALIġACAĞINIZ BÖLGEDEKĠ TÜM ELEKTRĠK GÜCÜNÜ KESĠNĠZ. - Elektrik motoruna uygun amperajda Ģalter ve kontaktörler kullanınız. Kontaktör koruması olmayan motorların devreleri, aģırı yüklenme sonucu yanabilmektedir. Unutmayınız ki, elektrik motoru üreticileri bu tip durumlarda elektrik motoruna garanti vermemektedir. - Acil durumlarda çalıģmayı durduracak bir elektrik düğmesinin pompa yakınında ve kolay ulaģılabilir bir yerde olmasını tavsiye ederiz. - Elektrik kablolarını bağlamadan önce pompa milinin el ile serbestçe döndürülüp döndürülemediğini kontrol ediniz ÇalıĢma Sistemleri Ekipmanları - Kabloları bağlarken bölge standartlarına dikkat ediniz. ġekil-, Ģekil- ve Ģekil-'de görülen çalıģma sistemlerinin ekipmanları aģağıdaki - Kabloları bağlarken elektrik motorunun sabitlendiğine emin olunuz. gibidir. - Motor bağlantılarını yaparken motor etiketinde belirtilen özelliklere (faz ve. Su ayrıģtırıcı tank. AkıĢ kontrol valfi voltaj) uygun bağlantı yaptığınıza emin olunuz.. Geri dönüģsüz vana (çek valf). By-pass vanası - 5,5 kw güçten daha yüksek güce sahip olan motorların yıldız-üçgen Ģeklinde. Kısma vanası 4. Basınç manometresi bağlanmasını tavsiye ederiz. Bu durum hem motoru aģırı akım yüklenmesinden, 4. Sıvı halkalı vakum pompası 5. Seviye kontrol sviçi hem de pompanın aģırı mekanik yüklenmesinden koruyacaktır. 5. Selenoid valf 6. Filtre veya pislik tutucu 6. Elektrik motoru 7. Otomatik tahliye vanası (çek valf) - Elektrik vermeden önce tüm muhafazaların yerinde olduğundan emin olunuz. 7. Seviye gözetleme camı 8. Harici vakum hattı vanası - Pompanın kuru çalıģmamasına dikkat ediniz. 8. ġamandıra vanası 9. Vakum manometresi - Motorun doğru yönde döndüğünü kontrol ediniz. 9. Isı değiģtirici(eģanjör,radyatör,vb) 0. Anti kavitasyon vanası - 0. Takviye valfi. Devir daim pompası. Tahliye vanası. Basınç emniyet valfi Motor doğru yönde dönmüyorsa tüm elektrik gücünü kesip gerekli güvenlik tedbirlerini alarak kabloları yeniden düzenleyiniz.

KULLANMA KILAVUZU. GARANTĠ ġartlari. Kullanım Talimatları Güvenlik Talimatları Bakım Talimatları

KULLANMA KILAVUZU. GARANTĠ ġartlari. Kullanım Talimatları Güvenlik Talimatları Bakım Talimatları i GARANTĠ ġartlari Tüketicinin korunması hakkında 4077 sayılı kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan garanti belgesi uygulama esaslarına dair tebliğ uyarınca POM- VAK, garanti belgesi hazırlamakla

Detaylı

GARANTĠ ġartlari KULLANMA KILAVUZU. PALETLĠ VAKUM POMPALARI Model: PVP - PVD YAĞLI-PALETLĠ / KURU PALETLĠ

GARANTĠ ġartlari KULLANMA KILAVUZU. PALETLĠ VAKUM POMPALARI Model: PVP - PVD YAĞLI-PALETLĠ / KURU PALETLĠ i GARANTĠ ġartlari KULLANMA KILAVUZU Tüketicinin korunması hakkında 4077 sayılı kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan garanti belgesi uygulama esaslarına dair tebliğ uyarınca POM- VAK, garanti

Detaylı

AKARYAKIT MALZ. PETROL KİMYA SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ. ER 72 M/E E3014 AKARYAKIT SAYACI KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

AKARYAKIT MALZ. PETROL KİMYA SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ. ER 72 M/E E3014 AKARYAKIT SAYACI KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU AKARYAKIT MALZ. PETROL KİMYA SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ. ER 72 M/E E3014 AKARYAKIT SAYACI KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU BU KILAVUZU OKUMADAN SAYACI ÇALIġTIRMAYINIZ. Yayın Tarihi: 23.05.2008 Revizyon: 02.12.2013

Detaylı

TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU DĠZEL MOTOR MODELLER Z482-E3 Z602-E3 D722-E3 D782-E3 D902-E3 1ABAAAAAP1560 LÜTFEN BU KILAVUZU DİKKATLE OKUYUNUZ VE SAKLAYINIZ

TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU DĠZEL MOTOR MODELLER Z482-E3 Z602-E3 D722-E3 D782-E3 D902-E3 1ABAAAAAP1560 LÜTFEN BU KILAVUZU DİKKATLE OKUYUNUZ VE SAKLAYINIZ KULLANIM KILAVUZU DĠZEL MOTOR MODELLER Z482-E3 Z602-E3 D722-E3 D782-E3 D902-E3 1ABAAAAAP1560 LÜTFEN BU KILAVUZU DİKKATLE OKUYUNUZ VE SAKLAYINIZ ÖNSÖZ Artık bir KUBOTA Motor sahibisiniz. Bu motor, KUBOTA

Detaylı

TOMAHAWK 1025 & 1538 KULLANIM KILAVUZU. IM2014 07/2009 Rev. 2 TURKISH

TOMAHAWK 1025 & 1538 KULLANIM KILAVUZU. IM2014 07/2009 Rev. 2 TURKISH TOMAHAWK 1025 & 1538 IM2014 07/2009 Rev. 2 KULLANIM KILAVUZU TURKISH LINCOLN ELECTRIC ITALIA S.r.l Via Fratelli Canepa 8, 16010 Serrà Riccò (GE), Italia www.lincolnelectric.eu Uygunluk Beyanı LINCOLN ELECTRIC

Detaylı

SKY HAVA SOĞUTMALI KIZGIN YAĞ POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...

SKY HAVA SOĞUTMALI KIZGIN YAĞ POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :... SKY SKY HAVA SOĞUTMALI KIZGIN YAĞ POMPALARI MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK SKY

Detaylı

PC ATIK SU ve PROSES POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...m

PC ATIK SU ve PROSES POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...m PC PC ATIK SU ve PROSES POMPALARI MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK PC 00 09-11

Detaylı

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :... SKM SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK SKM 0

Detaylı

SNK TEK KADEMELİ UÇTAN EMİŞLİ SANTRİFÜJ YANGIN POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :...

SNK TEK KADEMELİ UÇTAN EMİŞLİ SANTRİFÜJ YANGIN POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... SNK TEK KADEMELİ UÇTAN EMİŞLİ SANTRİFÜJ YANGIN POMPALARI MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...GPM Man. Yükseklik :...PSI Motor Gücü :...kw Devir Sayısı

Detaylı

PS200 PS600 PS1200 PS1800 GÜNEŞ ENERJİLİ POMPA SİSTEMLERİ MONTAJ, KULLANMA VE BAKIM EL KİTABI

PS200 PS600 PS1200 PS1800 GÜNEŞ ENERJİLİ POMPA SİSTEMLERİ MONTAJ, KULLANMA VE BAKIM EL KİTABI PS200 PS600 PS1200 PS1800 GÜNEŞ ENERJİLİ POMPA SİSTEMLERİ MONTAJ, KULLANMA VE BAKIM EL KİTABI 1/68 ĠÇĠNDEKĠLER 1 UYARILAR 2 SĠSTEM RAPOR FORMU 3 GĠRĠġ 4 GÜNEġ PANELĠ GRUPLARININ KURULMASI 4.1 GüneĢ Paneli

Detaylı

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU MARKA : TÜRBOSAN CİNSİ : SU POMPASI MODEL : KOT SERİSİ, KAT SERİSİ KADEMELİ YATAY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPA TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9905 2010/01

Detaylı

PRĠZMATĠK SIVI ve GAZ YAKITLI KAZANLAR

PRĠZMATĠK SIVI ve GAZ YAKITLI KAZANLAR PRĠZMATĠK SIVI ve GAZ YAKITLI KAZANLAR 1 ĠÇĠNDEKĠLER: 1 ) GİRİŞ. 03 2 ) UYARILAR 04 3 ) GARANTİ ve SERVİS 07 4 ) İŞLETME ŞARTLARI. 08 5 ) GENEL ÖZELLİKLER 10 6 ) TEKNİK ÖZELLİKLER. 11 7 ) MONTAJ 15 8 )

Detaylı

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU MARKA : TÜRBOSAN CİNSİ : SU POMPASI MODEL : NORM SERİSİ YATAY MİLLİ UÇTAN EMMELİ SANTRİFÜJ POMPA TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9905 2010/01 1/45

Detaylı

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. - 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Giriş 02 Uyarılar 03 AT Uygunluk Beyanı 05 Garanti Ve Servis 06 İşletme Şartları 07 Kazanın Ana Bölümleri 08 Montaj Talimatı 09 Güvenlik Sistemleri

Detaylı

S-CE Serisi Motorlu Su Pompası

S-CE Serisi Motorlu Su Pompası S-CE Serisi Motorlu Su Pompası TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER Kullanma Kılavuzu Hakkında Genel Uyarılar 1 Güvenlik Talimatları 2 Pompa Kullanım Alanları 3 Pompaların Sevk Edilmesi 4 Taşıma

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU SLG TİPİ SANTRİFÜJ POMPALAR İÇİN ÇALIŞMA VE SERVİS KILAVUZU GİRİŞ BİLGİLERİ

KULLANIM KILAVUZU SLG TİPİ SANTRİFÜJ POMPALAR İÇİN ÇALIŞMA VE SERVİS KILAVUZU GİRİŞ BİLGİLERİ GİRİŞ BİLGİLERİ KULLANIM KILAVUZU SLG TİPİ SANTRİFÜJ POMPALAR İÇİN ÇALIŞMA VE SERVİS KILAVUZU ÖZKAN POMPA SANAYİ İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TORMAK SANAYİSİTESİ 104 SOKAK C BLOK NO 13 BAŞAKŞEHİR -

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU TİPİ SANTRİFÜJ POMPALAR İÇİN ÇALIŞMA VE SERVİS KILAVUZU GİRİŞ BİLGİLERİ

KULLANIM KILAVUZU TİPİ SANTRİFÜJ POMPALAR İÇİN ÇALIŞMA VE SERVİS KILAVUZU GİRİŞ BİLGİLERİ GİRİŞ BİLGİLERİ KULLANIM KILAVUZU KU TİPİ SANTRİFÜJ POMPALAR İÇİN ÇALIŞMA VE SERVİS KILAVUZU ÖZKAN POMPA SANAYİ İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TORMAK SANAYİSİTESİ 104 SOKAK C BLOK NO 13 BAŞAKŞEHİR -

Detaylı

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU MARKA : TÜRBOSAN CİNSİ : SU POMPASI MODEL : ÇEP SERİSİ ÇİFT EMİŞLİ SANTRİFÜJ POMPA TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9905 2010/01 1/45 İÇİNDEKİLER

Detaylı

ARS-D Serisi Motorlu Su Pompaları

ARS-D Serisi Motorlu Su Pompaları ARS-D Serisi Motorlu Su Pompaları TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER Kullanma Kılavuzu Hakkında Genel Uyarılar 1 Güvenlik Talimatları 2 Uygulama Alanları 3 Pompaların Sevk Edilmesi 4 Taşıma

Detaylı

GENLEŞME VE DENGE TANKLARI (DEĞİŞTİRİLEBİLİR MEMBRANLI)

GENLEŞME VE DENGE TANKLARI (DEĞİŞTİRİLEBİLİR MEMBRANLI) GENLEŞME VE DENGE TANKLARI (DEĞİŞTİRİLEBİLİR MEMBRANLI) ISITMA, KULLANMA ve İÇME SUYU TANKLARI KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU EK-71-01 Revizyon No/Tarih: 0/08.11.2011 Sayfa 1 / 16 İÇİNDEKİLER 1.) Giriş 2.)

Detaylı

TKF-I Serisi Motorlu Su Pompası

TKF-I Serisi Motorlu Su Pompası TKF-I Serisi Motorlu Su Pompası TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER Kullanım Kılavuzu Hakkında Genel Uyarılar 1 Güvenlik Talimatları 2 Motorlu Su Pompası Kullanım Alanları 3 Pompanın Sevk Edilmesi

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu. AL 24 KH Plus

Kombi Kullanma Kılavuzu. AL 24 KH Plus Kombi Kullanma Kılavuzu AL 24 KH Plus Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

Kullanım Kitabı ve Bakım Talimatı Sayfa 2

Kullanım Kitabı ve Bakım Talimatı Sayfa 2 Kullllanıım Kiitabıı ve Bakıım Talliimatıı Radyall Vantiillatör Kullanım Kitabı ve Bakım Talimatı Sayfa 2 İÇİNDEKİLER : İÇİNDEKİLER 2 1 GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI 4 1.1 Genel Güvenlik Talimatları Giriş

Detaylı

APD 12E - APD12EM AAP12000E3 - AAP12000E. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI

APD 12E - APD12EM AAP12000E3 - AAP12000E. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DIESEL GENERATING SETS INSTALATION RECOMMENDATIONS AND OPERATIONS MANUAL APD 12E - APD12EM AAP12000E3 - AAP12000E DİZEL MOTOR

Detaylı

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU MARKA : TÜRBOSAN CİNSİ : SU POMPASI MODEL : DAS SERİSİ DIŞTAN SU SOĞUTMALI (YAŞ MONTAJ) (1,5 kw 11 kw) TS EN ISO 9001:2008 TS 12599 2010/01 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJĠSĠ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJĠSĠ OTOMOTĠV PERĠYODĠK BAKIMI 525MT0125 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU

AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU Değerli Müşterimiz; Airfel ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ürününüzü güvenli monte etmek, uzun

Detaylı

DOMAK Pompa tüm teknolojik gelişmeleri uzun yılların tecrübesiyle birleştirerek, her alanda kullanılabilecek pompalar üretmektedir.

DOMAK Pompa tüm teknolojik gelişmeleri uzun yılların tecrübesiyle birleştirerek, her alanda kullanılabilecek pompalar üretmektedir. İÇİNDEKİLER 3 4 A- Önsöz DOMAK Pompa tüm teknolojik gelişmeleri uzun yılların tecrübesiyle birleştirerek, her alanda kullanılabilecek pompalar üretmektedir. Kaliteyi tüm ayrıntılarda yakalayabilmek amacıyla,

Detaylı

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası:

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası: Standart su pompası Etaseco/Etaseco I Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok İşletim ve montaj talimatı İş numarası: Baskı İşletim ve montaj talimatı Etaseco/Etaseco I Orijinal işletim talimatı KSB Aktiengesellschaft

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 1012-2 + A1 Temmuz 2010 2. Baskı ICS 23.140; 23.080; 23.160 KOMPRESÖRLER VE VAKUM POMPALARI - GÜVENLİK KURALLARI - BÖLÜM 2: VAKUM POMPALARI Compressors and vacuum

Detaylı