KULLANMA KILAVUZU. GARANTĠ ġartlari. Kullanım Talimatları Güvenlik Talimatları Bakım Talimatları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KULLANMA KILAVUZU. GARANTĠ ġartlari. Kullanım Talimatları Güvenlik Talimatları Bakım Talimatları"

Transkript

1 i GARANTĠ ġartlari Tüketicinin korunması hakkında 4077 sayılı kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan garanti belgesi uygulama esaslarına dair tebliğ uyarınca POM- VAK, garanti belgesi hazırlamakla yükümlüdür ve üzerinde imalatçı firma ünvanı, adresi, satılan tarih, pompa modeli, seri numarası bilgileri ile satıcı firma kaģesi ve yetkili imzası bulunmak üzere yeni pompa ile birlikte verilmektedir. Ürünlerimizin garanti Ģartları Ģu Ģekildedir : Pompalarımız, elektrik motorları hariç, imalat hatalarına karģı (Ġki) yıl garantili olarak kullanıma sunulmaktadır. Bu süre dahilinde pompalarda görülen iģletme Ģartlarını sağlamama, kılavuzda belirtilen Ģartlardaki değiģim süresi içerisinde sızdırmazlık elemanından normalin dıģında kaçırma gibi oluģabilecek sorunlarda üretici firma haricinde müdahale husule geldiğinde ürün garanti dıģında kabul edilir. Olumsuz iģletme Ģartlarında pompaların çalıģması esnasında oluģabilecek malzeme hasarları da garanti kapsamı dıģındadır. Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi en fazla 0 iģ günüdür. Garanti süresi dahilinde olası arızanın bu süre içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı, ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip baģka bir sanayi ürününü tüketicinin kullanımına tahsis eder. Garanti dahilinde oluģabilecek arızaların üründen yararlanmamayı sürekli kılması durumunda, ürün yenisi ile değiģtirilir. Pompaların içerisinde, belirli zaman periyodlarında değiģtirilmesi gereken sarf malzemeleri vardır. Rulmanlar ve salmastralar bunlardan baģlıcaları olup bu kılavuda belirtilen sürelerde yenilenmelidirler. Garanti Ģartlarının devamı için bu parçaların belirtilen sürelerde değiģiminin yapılması Ģarttır. Garanti ile ilgili çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü ne baģvurulabilir. Tüm hakları saklıdır. (All rights reserved.) - POM-VAK - 0 KULLANMA KILAVUZU Bu kullanma kılavuzu, sıvı halkalı vakum pompaları ve sistemleri için Kullanım Talimatları Güvenlik Talimatları Bakım Talimatları konularını içerir. SIVI HALKALI VAKUM POMPALARI Model: PVM - PVN - PVK - PVT SIVI HALKALI VAKUM SĠSTEMLERĠ Model: PVL - PVY

2 Bu kullanma kılavuzu POM-VAK marka PVM, PVN, PVZ, PVK ve PVT tip sıvı halkalı vakum pompaları ile PVL ve PVY tip sıvı halkalı vakum sistemlerini kapsar. (Pompa tiplerinin özellikleri için bölüm 5'e bakınız.) Üretici : Garanti : POM-VAK Pompa Makine San. ve Tic. Ltd. ġti. Ġkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Tormak Sanayi Sitesi, S Blok, No:9-, BaĢakĢehir, Ġstanbul, TURKEY Tel : 0090 / , Fax : 0090 / , POM-VAK tarafından üretilen ve bu kullanma kılavuzuna konu olan tüm ürünler, bu kılavuzda belirtilen Ģartlara ve sipariģ edilen kullanma amacına uyulduğu takdirde firmmızın garanti altındadır. Garanti Ģartları ayrıca 80. sayfada belirtilmiģtir. Belirtilen Ģartlara uyulmaması durumunda üreticinin garantisi hükümsüzdür. Bu kullanma kılavuzu, belirtilen ürünlerin düzgün yerleģtirilmesi ve çalıģtırılması için siz müģterilerimize, saha mühendis ve operatörlerine yardımcı olması amacıyla hazırlanmıģtır. Herhangi bir hata, anlam bozukluğu veya uyumsuzluk bulmanız, veya ekleyeceğiniz tavsiyelerinizin olması durumunda lütfen bize bildirmekte tereddüt etmeyiniz. Ġmalatçı : AT UYGUNLUK BEYANI POM-VAK Pompa Makine San. ve Tic. Ltd. ġti. Ġkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Tormak Sanayi Sitesi, S Blok, No:9-, BaĢakĢehir, Ġstanbul, TÜRKĠYE Tel : (0) Faks : (0) web: Ürün Tanımı : PVM, PVN, PVZ, PVK, PVT - Serisi Sıvı halkalı vakum pompaları Uygulanan Direktifler : 006/4/AT Makine Emniyeti Direktifleri 006/95/AT Alçak Gerilim Direktifleri 004/08/AT Elektromanyetik Uyumluluk Direktifleri Uygulanan Standartlar : SAYI YAYIN TARĠHĠ TS EN ISO TS EN ISO EN TS EN 0-+A 00 YUKARIDA TANIMLANAN VE CE ĠġARETĠ ĠLĠġTĠRĠLEREK PĠYASAYA ARZ EDĠLEN ÜRÜNÜN ĠLGĠLĠ STANDARTLARA VE DĠREKTĠFLERE UYGUN OLARAK ÜRETĠLDĠĞĠNĠ, ĠNSAN SAĞLIĞI, CAN VE MAL GÜVENLĠĞĠ, HAYVAN VE BĠTKĠ YAġAM SAĞLIĞI, ÇEVRE VE TÜKETĠCĠNĠN KORUNMASI AÇISINDAN SAĞLANMASI GEREKEN ASGARĠ GÜVENLĠK KOġULLARINI SAĞLADIĞINI BEYAN EDERĠZ. H.GÜRKAN ÜNSAL Ġkitelli, Ġstanbul, /07/0 Genel Müdür

3 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER Konu Sayfa Konu Sayfa AB UYGUNLUK BEYANI ( CE BELGESĠ ) 5 - Pompalar 45 - Genel Talimatlar ÇalıĢma sistemi 46 - Temel talimatlar Kodlama sistemi 5 - Güvenlik talimatları Pompa tipleri 5. - Acil durumlar PVM serisi pompalar 5. - TaĢıma talimatları PVN serisi pompalar Depolama talimatları PVK serisi pompalar Mekanik güvenlik kuralları PVT serisi pompalar Elektrik ile ilgili güvenlik kuralları PVL serisi sistemler Isı ile ilgili güvenlik kuralları PVY serisi sisyemler Gürültü ile ilgili güvenlik kuralları Pompa özellikleri IĢınım ile ilgili güvenlik kuralları Kesit ve parça resimleri Atıklar ile ilgili güvenlik kuralları Monoblok tip pompalar 6.0- Ergonomik kurallar Kademeli tip pompalar 66.- Arıza halinde güvenlik kuralları Bakım ÇalıĢtırma 6. - Periyodik bakım Pompa bağlantısı 6. - Tamir kiti ġase bağlantısı 6. - Rulman değiģimi Motor bağlantısı Mekanik salmastra değiģimi Monoblok bağlantı Demontaj Kaplin bağlantısı Tamirat Boru hattı bağlantısı Montaj Aksesuarlar ve bağlantıları 7 GARANTĠ ġartlari Açık sistem Kısmen açık sistem Kapalı sistem ÇalıĢma sistemleri ekipmanları Elektrik bağlantısı Kontrol listesi ÇalıĢtırma Yol Verme Operasyon Durdurma Elektrik tasarrufu Hata çözümleri 8

4 - GENEL TALĠMATLAR - TEMEL TALĠMATLAR Bu kılavuz, Ģunları amaçlamaktadır : SadeleĢtirilmiĢ halde bir sıvı halkalı vakum pompasının kullanımı için temel kurallar - Uygulama ve çalıģtırma güvenliği kısaca Ģu Ģekildedir : - Bağlantı ve bakım esasları - Yol verme, çalıģtırma ve durdurma prosedürleri. Pompa kaidesini sağlam olarak tespit ediniz.. Elektrik motorunun etiket değerlerine uygun tesisat yapınız. Pompa veya sistemle ilgili çalıģma yapmadan önce bu kılavuzun tüm sayfaları DĠKKATLĠCE okunmalı ve ileride tekrar baģvurulmak üzere güvenli bir Ģekilde saklanmalıdır. Pompanın iģletmeye alınması ve çalıģtırlması kalifiye operatör ve bakım personeli tarafından yapılmalıdır. Olası olumsuz durumlara karģı tedbirli olmak amacıyla, sözkonusu kalifiye personel, güvenlik standartları hakkında bilgi sahibi ve tecrübeli olmasının yanısıra ilk yardım eğitimi almıģ olmalıdır. Pompa veya sistem, sipariģ edilen uygulama için çalıģtırılmalıdır. Pompa malzemeleri, tipi, kapasitesi, basıncı ve/veya özellikleri sipariģ edilen amaçtan farklı uygulamalar için yeterli olmayabilir. Pompa veya sistem, sipariģ edilen amaçtan farklı uygulamalar için kullanılmak isteniyorsa POM-VAK'a danıģınız. Aksi durumlarda, sipariģ edilen amaçtan farklı kullanma neticesinde yanlıģ uygulama veya olumsuz durumların oluģması halinde POM-VAK sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı, pompanın veya sistemin uygun depolanma ve çalıģma ortamını sağlamakla sorumludur. Gerekli önlemler alınmazsa çok soğuk veya çok sıcak ortamlar pompa veya sisteme zarar verebilir. POM-VAK, kullanım yeri değiģikliği veya yetkili olmayan personel tarafından pompaya veya sisteme yapılan müdahalelere garanti vermez. Özel dizaynlar, konstrüksiyonlar, uygulamalar ve/veya özel malzemelerden imal edilmiģ pompa veya sistemler bu kullanma kılavuzunda belirtilenlerden farklı kullanım Ģartlarına sahip olabilir. Herhangi bir konuda zorluk yaģar veya Ģüphe duyarsanız POM-VAK ile irtibata geçiniz. Not : Bu kılavuzdaki çizimler Ģematik olarak belirtilmiģtlerdir, herhangi bir Ģekilde pompaların veya sistemlerin dizayn bilgilerini içermez. Dizayn resimleri veya teknik resimler ile ilgili bilgi almak için POM-VAK veya yetkili temsilcimize ulaģınız.. Pompa bağlantıları yapılmadan önce emme bağlantılarını tamamen temizleyiniz. Vakum tankı, emme borusu ve su giriģ bağlantılarında kaynak çapakları vb. katı parçacıkların bulunmadığından EMĠN OLUNUZ. Pompaya katı parçacıklar girmemelidir. 4. Pompa çıkıģ borusu çapını pompa çıkıģ deliğinden küçük tutmayınız ve su giriģ borusu çapını küçültmeyiniz. 5. Kademeli pompalar (sistem üzerindekiler de dahil olmak üzere), (bir) aydan uzun sürelerde çalıģtırılmadan bekletilmiģse veya nemli ortamda nakledilmiģse, kaplin muhafazasını çıkartarak kavrama elle rahat dönene kadar boru anahtarıyla mili birkaç tur döndürünüz. 6. Pompa vakum yaparken aniden durdurulursa, içerisindeki sıvı, vakum yapılan tanka veya ürünün bulunduğu bölmeye doğru hücum eder. Bu nedenle pompa emme hattında uygun bir çek valf kullanınız. 7. Pompa çalıģtırıldığında sıvı giriģi sağlanmalı, durdurulduğunda kesilmelidir. Bu nedenle pompa su giriģ hattında bir selenoid valf kullanılması tavsiye edilir. Pompa tamamen su ile dolar ve tekrar çalıģtırılırsa, bir süre sonra mil ve fan kanatları tahrip olabilir. 8. Pompa çıkıģ borusunu KESĠNLĠKLE 80 cm'den yüksek tutmayınız ve/veya kapalı bir kap ya da sıvı içerisine daldırmayınız. ÇıkıĢ borusunun ucu atmosfere açık olmalıdır. 9. Pompayı çalıģtırmadan önce üzerindeki küresel vanayı açarak buradan sıvı gelinceye kadar pompayı sıvı ile doldurunuz. Küresel vanayı kapatarak pompayı çalıģmaya hazır hale getiriniz. ĠÇERĠSĠNDE SIVI YOKKEN POMPAYI KESĠNLĠKLE ÇALIġTIRMAYINIZ. 0. Küresel vanaya hiçbir bağlantı yapmayınız. Pompa çalıģırken, ulaģılabilen en yüksek vakum basıncına gelindiğinde kavitasyon (vuruntu) sesi oluģursa,bunu engellemek için bu vana az miktarda açılarak atmosferden harici hava emdirilecektir.. Pompa üzerindeki ok yönü ile motor dönüģ yönünün aynı olduğundan EMĠN OLUNUZ.

5 . Mümkün olduğunca kireçli su kullanmayınız. Kireçli su kullanıldığında pompa 4. kısa zamanda kireçle dolar, aģınmalara ve tahribatlara sebep olmasının yanısıra pompa kapasitesini düģürür, pompa çıkıģ kesitini daraltarak fazla enerji tüketir, 5. sık sık temizleme gerektirir.. ÇalıĢma esnasında pompaya sürekli sıvı temin ediniz. Bu servis sıvısı 6. KESĠNLĠKLE BASINÇLI OLMAMALIDIR. Pompa atmosfere açık ve kendisiyle aynı seviyedeki bir tanktan ihtiyacı olan sıvıyı çekebilir. neden olabilir. 4. Pompaya mümkün olduğunca soğuk su sağlamaya çalıģınız. Su sıcaklığı 5 C'yi 7. geçerse pompa kapasitesi ve basıncı azalır, pompa daha çabuk yıpranır Pompa mekanik salmastralı değilse örgülü yumuģaksalmastra bölgesinden dakikada 5-0 damla su gelmelidir. Fazla su geliyorsa baskı glenini hafifçe sıkınız, az geliyorsa salmastraların yanmaması için hafifçe gevģetiniz. Pompa (bir) aydan daha uzun sürelerde çalıģtırılmayacaksa içerisindeki suya antifiriz veya bor yağı ekleyiniz ya da suyu tamamen boģaltarak madeni olmayan bir yağ ile doldurunuz. SadeleĢtirilmiĢ halde bir su halkalı vakum sisteminin kullanımı için temel kurallar kısaca Ģu Ģekildedir :. Sistem ve üzerindeki vakum pompası için yukarıdaki,,, 5, 6, 9, 0,,, ve 6. maddelere uyunuz.. Sistemin su tankını belirtilen seviyeye kadar su ile doldurunuz. ÇalıĢma esnasında uygun periyodlarda tanktaki su seviyesini kontrol ediniz ve seviye azalmıģsa su ekleyiniz. (ÇeĢitli su besleme tesisatları için bölüm.'ye bakınız.). Seperatör çıkıģ ağzına, su veya herhangi bir sıvıya daldırılan hat çekmeyiniz. SadeleĢtirilmiĢ halde bir yağ halkalı vakum sisteminin kullanımı için temel kurallar kısaca Ģu Ģekildedir :. Sistem ve üzerindeki vakum pompası için yukarıdaki,,, 5, 0 ve. maddelere uyunuz.. Seperatör çıkıģ ağzına, su veya herhangi bir sıvıya daldırılan hat çekmeyiniz.. Vakum pompası çalıģtırılmadan önce sistem üzerindeki sirkülasyon pompası çalıģtırılarak vakum pompasına yağ gelmesi sağlanmalıdır. 8. Sistemin yağ seviyesinin üzerindeki göstergenin kabul sınırları içerisinde olup olmadığını kontrol ediniz. Yağseviyesi düģük ise ekleyiniz. Sistemi çalıģtırmadan önce yağ haznesine yağ ekleme ağzındaki kör tapayı çıkartınız. Sistemin su taģarı ağzına KESĠNLĠKLE hortum bağlamayınız. Bu durum, sifon etkisi yaratarak sisteme emilen suyla beraber tanktaki yağın da tahliye edilmesine Pompa yağ haznesinin en alt seviyesinde yaklaģık 0 litre kadar su bulunmaktadır. Bu su, sistem ilk çalıģtırıldığında ve sonraki çalıģtırılmalarında haznenin altında kalan yağın tahliye olmaması içindir. Yağ haznesinin altındaki vanadan bu suyu tahliye etmeyiniz. Yağ haznesinde aģırı su birikmesi sözkonusu ise bu suyu yağ haznesinin altındaki vanadan yağ gelinceye kadar tahliye ediniz. Sonrasında çıkıģ seperatörünün (ayrıģtırıcı tank) çıkıģ ağzından en az 0 litre su ekleyiniz.

6 - GÜVENLĠK TALĠMATLARI KĠġĠSEL YARALANMALARDAN VE/VEYA EKĠPMAN HASARLARINDAN KAÇINMAK ĠÇĠN BU TALĠMATLARI DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ VE KESĠNLĠKLE UYUNUZ.. Pompaları MUTLAKA sipariģ edilen uygulama için kullanınız.. Elektrik bağlantılarını MUTLAKA yetkili ve kalifiye personele veya yetkili servise yaptırınız.. Pompa üzerindeki her çalıģma en az (iki) kiģi ile yapılmalıdır. 4. Pompa üzerinde çalıģma yapılırken MUTLAKA uygun giysiler giyiniz (geniģ kollu ve yakalı giysilerden, kolye, bileklik, yüzük gibi akseuar giymekten kaçınınız vb.) ve güvenlik ekipmanları giyiniz (bere, gözlük, çelik burunlu ayakkabı vb.). 5. Herhangi bir temastan önce pompayı her ne sebeple olursa olsun MUTLAKA durdurunuz. 6. Pompa üzerinde çalıģma yapmadan önce (bakım, pompayı Ģaseden ayırma, motordan ayırma vb.) MUTLAKA motordan gücü kesiniz. 7. Pompa sıcakken ASLA üzerinde çalıģma yapmayınız. 8. Pompa üzerinde yapılan çalıģmadan sonra, daha önce çıkartılmıģ olan muhafazalar varsa pompayı yeniden çalıģtırmadan önce MUTLAKA bunları tekrar yerlerine yerleģtiriniz. 9. Pompa çalıģma Ģartları veya uygulama yeri sebebiyle asit veya tehlikeli maddelerle muhatap ise, pompa ve parçalarına dokunurken dikkatli olunuz ve MUTLAKA uygun eldiven giyiniz. 0. Pompa üzerinde çalıģılırken ulaģılabilecek yakınlıkta MUTLAKA bir yangın tüpü bulundurunuz.. Pompanın doğru yönde döndüğüne emin olunuz, ASLA yanlıģ yönde çalıģtırmayınız.. Pompa çalıģırken el veya parmaklarınızı ASLA pompa ağızlarına veya pompaya herhangi bir giriģ veya çıkıģı olan açıklıklarına koymayınız.. Pompa veya bağlantı hatları üzerine ASLA çıkmayınız. 4. Pompa üzerinde herhangi bir çalıģma yapılırken emme veya çıkıģ hatlarında vakum basıncı veya yüksek basınç olmadığına emin olunuz. 5. Pompa veya sistemde kullanılan bazı malzemeler bazı kiģiler için allerjik olabilir. Bakım personeli ve operatörler tablo-'i inceleyerek çalıģmalıdırlar. Malzeme Kullanım yeri Muhtemel tehlike Genel yağlama, rulmanlar Yağ ve gres Ten ve gözde tahriģ ve yataklar Plastik ve elastomer parçalar Teflon ve kevler lifler Boya, vernik veya cila Sıvı bileģikler Koruyucu sıvılar.. Acil Durumlar O-ring, V-ring, yağ keçesi, mekanik salmastra elastomerleri YumuĢak salmastra Pompa dıģ yüzeyi Düzlem yüzeyler arasında bulunan contalar Pompa iç yüzeyleri Yüksek sıcaklıklarda duman ve buhar açığa çıkarma durumunda bunların solunması sonucu solunum yollarında tahriģ Yüksek sıcaklıklarda duman ve tehlikeli toz açığa çıkarma durumunda bunların solunması sonucu solunum yollarında tahriģ Yüksek sıcaklıklarda duman ve buhar açığa çıkarma durumunda bunların solunması sonucu solunum yollarında tahriģ, ayrıca yanıcı olması Tablo- Ten, göz ve solunum yollarında tahriģ Ten ve gözde yanma hissi, tahriģ Elle müdahale ihtiyacı olabilecek tehlikeli durumlarda, EN 48 ve EN 60-'e uygun acil durdurma düzeneği tesis ediniz. Normal durdurma cihazı, iģlev olarak acil durdurma kurallarına uygunsa buna göre kabul edip iģaretleyiniz. Pompada oluģabilecek ve gövde bütünlüğünü bozabilecek bir kırılma oluģtuğunda veya pompa içerisinden dıģarıya kaçak oluģtuğunda DERHAL elektrik motoruna gelen gücü kesiniz. Herhangi bir Ģekilde yaralanmıģ veya zararlı gaz solumuģ personel varsa DERHAL sağlık ekibini bilgilendiriniz ve firmanızdaki sağlık güvenliği talimatlarına uyunuz. Mümkünse pompayı motordan ayırınız ve eğer pompa, tehlikeli ve/veya zararlı maddeler emiyor veya buna benzer maddeler ile çalıģıyorsa çok hızlı bir Ģekilde pompayı ve gerekiyorsa bölgeyi kontrol altına alınız. Ġlgili bakım personelini uyararak en az (iki) yetkili ve kalifiye personelle pompaya müdahale edilmesini sağlayınız. Uygun müdahale ile sorunun giderilmesinden sonra pompaya tekrar yol verirken bölüm 4.4.'deki yöndergeleri takip ediniz.

7 .. TaĢıma Talimatları Bir POM-VAK ürünü size ulaģtığında aģağıdaki kontrolleri mutlaka yapınız.. Üründe ve/veya varsa ambalajında nakliye esnasında oluģmuģ gözle görünür herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz.. Ambalajı dikkatlice açıp çıkartınız.. Üründe nakliye esnasında oluģmuģ hasarlar varsa DERHAL nakliye firmasını ve POM-VAK yetkili temsilcisine bilgi veriniz. 4. Hasar varsa bununla ilgili nakliye firmasına rapor tutturunuz. 5. Ürünü sipariģ bilgilerine göre kontrol ediniz ve herhangi bir eksiklik veya yanlıģlık olduğunu düģünüyorsanız DERHAL POM-VAK yetkili temsilcisine 6. Herhangi bir aksaklık veya kazaya sebebiyet vermemek için çıkartılmıģ olan ambalajı çalıģma ortamından uzaklaģtırınız. Ürünü taģırken aģağıdaki bilgileri kontrol ederek talimatlara uyunuz.. Bu kılavuza konu olan POM-VAK ürünleri DAĠMA yatay pozisyonda taģınmalıdır.. Ürünün toplam ağırlığını biliniz.. Ürünün ağırlık merkezini tespit ediniz. 4. Ürünün boyutlarını öğreniniz. 5. En uygun taģıma noktalarını bulunuz. 6. Güvenli bir taģıma için uygun bir halat, kemer veya kayıģ kullanınız. Ürünleri uygun pozisyonda askıya alınız ve hızlı hareketlerden kaçınınız. 7. Elektrik motoru ve benzer ekipmanlar üzerinde mapalar olabilir. Bunlar bu ekipmenların tek baģına taģınması içindir. BirleĢtirilmiĢ ürünü taģırken bunları kullanmayınız. 8. Ürünleri askıya alırken, Ģekil-'de görüldüğü gibi halat tepe açısnın 90 ve daha büyük olmamasına dikkat ediniz. 9. Ürünleri taģımadan önce içerisindeki sıvıları boģaltınız ve sızmayı engellemek için gerekli olan ağızları ve delikleri kapatınız. ġekil- UYGUN UYGUN DEĞĠL Uygun ve uygun olmayan taģıma Ģekilleri bir sonraki sayfa 'deki Ģekil-'de görülmektedir. ġekil-

8 .. Depolama Talimatları. Ürün hemen monte edilerek çalıģtırılmayacaksa tekrar paketleyerek kapalı, temiz, kuru ve titreģime maeuz olmayan bir yerde muhafaza ediniz.. DONMA TEHLĠKESĠ! Ürünleri 5 C'den daha düģük sıcaklıktaki yerlerde depolamayınız. Bu mümkün değilse pompa ve ekipmanlarının içerisinde donabilecek sıvı kalmadığına emin olunuz. -. Pompalar son test yapıldıktan sonra, pompanın iģlem görmüģ parçalarının paslanmasını belli bir süre engelleyebilmesi açısından uygun bir yağ ile anlık çalıģtırılır. Bu koruma yaklaģık ile ay arası etkili olabilir. Pompa uzun süre çalıģtırılmayacaksa içerisini pompa malzemeleri, o-ring ve contalara uygun bir yağ veya pas önleyici sıvı ile doldurunuz Pompanın kaplin muhafazasını ayda bir kez sökerek pompa milini elle rahat dönebilecek hale gelinceye kadar boru anahtarıyla birkaç kez çeviriniz. 5. Pompanın iç kısmının atmosfere açık ağızlarını kapatınız. 6. Pompayı dıģ etkenlerden korumak için plastik folyo veya benzeri ambalaj - malzemeleriyle tamamen sarınız. 7. Varsa pompa aksesuarları için de aynı iģlemleri uygulayınız Mekanik Güvenlik Kuralları yacak Ģekilde yapılmıģtır. Tıkanma ve daralmalar nedeniyle pompa iģlevini yitirebilir veya sıkıģabilir fakat çatlama, patlama, fırlama vb. tehlikelere yol açmaz. Kullanıcı, çok katı parçaların pompaya grimesini engelleyici tedbirleri almalıdır. Pompa fanına kadar ulaģarak kanatların tahrip olması durumunda gövdede çatlaklara rastlanabilir fakat pompa bütünlüğü bozulmaz, pompa sıkıģarak durur ve bu durum yaralanmalara yol açmaz. Pompalarımız ve sistemlerimiz dengede (kararlı) olacak Ģekilde tasarlanmaktadır. Herhangi bir yönde 0 'lik bir açı ile eğildiğinde pompalarımız ve sistemlerimiz devrilmemektedir. Bu durum her modelimiz tasarım aģamasından sonra hayata geçtiğinde, firmamız bünyesinde test edilerek doğrulanmaktadır. Sıvı halkalı vakum pompalarımızda yağ kullanılmamaktadır ve yağ sızdırmasıyla ilgili bir tedbir doğal olarak yoktur. Pompanın, çalıģma sıvısının (servis sıvısı) sızdırmasını engellemek amacıyla mekanik sızdırmazlık elemanları (mekanik salmastralar) kullanılmaktadır. Yağ halkalı vakum sistemlerimizde, yağ sızıntısını engelleyecek tedbirler alınmıģtır. Pompanın kendisi mekanik salmastralı olarak imal edilmektedir. Sıvı halkalı vakum pompaları ve sistemleri, rotadinamik pompalar sınıfındandır ve bu kılavuzda belirtilen güvenlik kuralları dıģında, buhar pompaları, kriyojenik kapanlı pompalar, Getter pompaları, moleküler pompalar vb. için gerekli - Hareketli parçalarla temas, EN 95'e uygun muhafazalar kullanılarak güvenlik kurallarına uyulmasına gerek yoktur. önlenmiģtir.bir muhafaza, EN 6059'da tanımlanan "deney parmağı"nın,.5. Elektrik ile Ġlgili Güvenlik Kuralları hareketli parçalara temas etmesini engelleyebiliyorsa, yeterli olarak kabul Sıvı halkalı vakum pompaları, standart olarak temin edilen elektrik motorlarına edilmektedir. POM-VAK ürünlerindeki muhafazalar, bu konudaki standartlara bağlanarak müģterilere sunulabilmektedir. uygun olarak yerleģtirilmektedir. Sıvı halkalı vakum pompaları, özel olarak sipariģ edilmediği sürece standart olarak, - Pompa üzerinde, eriģilebilir bütün keskin kenar ve köģeler, yaralanmalardan korunmak için yuvarlatılmıģtır. elektrik tesisatlarını içerecek Ģekilde müģterilere sunulmamaktadır. Sıvı halkalı vakum sistemleri, yağ halkalı olarak, üzerlerinde bulunan devirdaim - Pompa mekanizmasına, pompa ağzından eriģilebilme ihtimaline karģı pompa giriģleri kapaklarla kapatılmaktadır. Bu kapakları, pompanın sisteme monte (sirkülasyon) pompası ve soğutma fanına kumanda eden bir elektrik kutusu ile birlikte müģterilere verilmektedir. Sistemin üzerindeki vakum pompası için, özel edilmesi aģamasına kadar çıkartmayınız. olarak sipariģ edilmediği sürece standart olarak, baģka bir kumanda panosu - Vakum pompalarının gvdeleri ve parçaları, vakum sisteminin basınç altında verilememektedir. Kumanda panosu ile birlikte verilen sistem veya pompaların kalan ekipmanları ve bileģenleri, kullanım ömrü boyunca içeri çökmenin elektrik tesisatı POM-VAK tarafından sağlanmamaktadır. yaģanamayacağı kadar dayanıklıdırlar, etraflarında herhangi bir korumaya gerek Elektrik tesisat ve aksamları için aģağıdaki talimatlara uyunuz. yoktur. Bu durum, ürünlerimizin tamamı son vakum basıncı testinden geçerken. Bu elektrik tesisatlarını IEC 600- veya EN 6004-'deki özelliklere uygun doğrulanmaktadır. olarak yapınız. - Pompalarımızın tasarımı, emilen ve pompa çıkıģına itilen maddelerin. Elektrik tesisatındaki koruma cihazlarını ve anahtarları, "hata güvenliği" döküntülerinin birikmesi nedeniyle tıkanma veya daralmalar tehlike yaratma - kurallarını yerine getirecek Ģekilde bağlayınız.

9 . Arazi Ģartlarında güç devresinin aģırı akım koruması (termik Ģalteri), vakum. Bu sınırların dıģında çalıģma ihtimali olan iģlem ortamının, yüksek veya düģük pompası gövdesinin dıģına yerleģtirilebilir. Bu durumda gerekli güvenlik sıcaklıktaki yağlayıcı veya soğutma sıvısının personele zarar verebileceği önlemlerini alınız. durumlarda, sıcaklığı izleyiniz ve vakum pompasının sıcaklık sınırlarını 4. Vakum pompası ve sistemi, özel olarak komple elektrik panosu ile birlikte sipariģ aģtığında, güvenli bir duruma getiriniz. edilmediği sürece bu aksamları içermez. Dolayısıyla, vakum pompasında elektrik beslemesini kesmek için bir cihaz bulunmamaktadır. Bu durumda, tesisatınızın. Yüksek sıcaklıkta buhar veya gaz emen veya hacmi öngörülenden çok daha küçük bir ayrıģtırıcı su tankı ile sürekli çevrim içi çalıģan vakum pompalarının kumanda panosuna, gerektiğinde elektrik beslemesini kesebilecek bir cihaz içerisindeki servis suyu gereğinden fazla ısınarak, pompa gövdesini ve bağlantı koyunuz. ekipmanlarının sıcaklığı bu sınır değeri aģabilir. Bu durumda, çalıģma esnasında Vakum pompası sistemlerimizle birlikte verilen kumanda panosunun, gerektiğinde personelin kazayla dokunabileceği bütün pompa parçalarını ve boru bağlantı elektrik beslemesini kesen aksamları üzerindedir. hatlarını, muhafaza ile koruyunuz veya yalıtınız ve uygun bir uyarı iģareti ile Vakum pompası sistemlerimizde bulunan kablo donanımı yeterince güvenlidir ve kolayca görülebilecek Ģekilde iģaretleyiniz. esnek bir koruma borusu içerisine alınmıģtır; sıcak yüzeylerle temas etmemektedir ve. Varsa, hareket etmesi için serbest olması gereken borular ve sıcak su uygun elektrik yalıtımına sahiptir. donanımının, ahģap veya tutuģabilir malzeme ile temas etmemesini sağlayınız. Patlama tehlikesi muhtemel olan ortamlarda POM-VAK, ürünlerini bu ortamlara uygun malzeme çiftleriyle imal eder. Ortam bilgisinin firmamıza sipariģten önce 4. Potansiyel patlama riski taģıyan ortamlarda tesis edilen vakum pompalarının bildirilmesi gereklidir. Firmamız bu tür ortamlar için "ateģalmaz" (ex-proof) özelliği yüzey sıcaklıklarını sınırlandıracak tedbirler alınız ve diğer tutuģma olan elektrik motorları temin ederek kullanır. Bu tür ortamlar için elektrik tesisatını kaynaklarından uzak tutunuz. yapmak firmamızın mesuliyetinde değildir. Sıvı halkalı vakum pompaları ve sistemleri, rotadinamik pompalar sınıfındandır ve. Bu tür patlama tehlikesi muhtemel olan ortamlar için kullanılan elektrik donanımlarını EN 5004 standardına uygun olarak seçiniz ve kullanınız. bu kılavuzda belirtilen güvenlik kuralları dıģında, buhar pompaları için gerekli güvenlik kurallarına uyulmasına gerek yoktur.. Pompalarımızda elektrostatik yük oluģturabilecek bir unsur yoktur. Buna karģın,.7. Gürültü ile Ġlgili Güvenlik Kuralları kiģilere karģı bir tehlike veya etkili bir ateģleme kaynağı oluģması ihtimali varsa, bütün sabit iletken bileģenlerin topraklanması suretiyle elektrostatik yüklerin oluģmasını engelleyiniz.. Güvenlik cihazları ve donanımını, kısa devre, dıģ darbeler, besleme gerilimindeki değiģmeler, elektromanyetik alanlar ve topraklama hataları gibi zararlı etkilerin olması halinde dahi tehlike yaratmayacak Ģekilde tasarlayıp seçiniz ve kullanınız. Sıvı halkalı vakum pompaları ve sistemleri, rotadinamik pompalar sınıfındandır ve bu kılavuzda belirtilen güvenlik kuralları dıģında, buhar pompaları ve Getter pompaları için gerekli güvenlik kurallarına uyulmasına gerek yoktur..6. Isı ile Ġlgili Güvenlik Kuralları Normal çalıģma Ģartlarında sıvı halkalı vakum pompalarının dıģ yüzey sıcaklığı +70 C'nin üzerine veya -0 C'nin altına inmemektedir. Yağ ile çalıģan yağ halkalı vakum sisteminde yağın aģırı ısınması, sistem üzerinde kullanılan bir soğutma fanı ile sınırlandırılmıģtır. Bu fan kontrolü ile yağ radyatörü dahi belirtilen sıcaklık sınırına ulaģamaz. Sıvı halkalı vakum pompaları ve sistemlerinde, elektrik motorunun ve pompa fanının ataletinden kaynaklanan gürültü bileģenlerinin yanısıra, sıvı ile çalıģma esnasında oluģan türbülans ve mutlak vakum basıncına yaklaģıldığında oluģan kavitasyon nedeniyle gürültü mevcuttur. Ürünlerimiz, bu bileģenler dikkate alınarak tasarlanmıģ olup gürültü seviyeleri 0C'de 50 mbar basınçta 90 db değerin altında kalmaktadır. Pompa, emme hattında 50 mbar basıncın altındaki basınçlara ulaģtığında gürültü seviyesi 90 db değerini aģabilir. Bu durumda pompa yanında çalıģan personelin kulak tıkacı kullanması tavsiye edilir..8. IĢınım ile Ġlgili Güvenlik Kuralları Sıvı halkalı vakum pompaları ve sistemleri, rotadinamik pompalar sınıfındandır ve bu kılavuzda belirtilen güvenlik kuralları dıģında, iyon pompaları için gerekli güvenlik kurallarına uyulmasına gerek yoktur..9. Atıklar ile Ġlgili Güvenlik Kuralları. Sıvı halkalı vakum pompaları veya sistemlerinde, emilen gaz veya buharın tehlikeli maddeler olması halinde bunların pompadan sıvıya karıģarak veya

10 direkt atmosfere karıģarak tahliye olmasının yaratacağı olumsuz etkileri ortadan kaldıracak tedbirler alınız. Pompanın veya sistemin içine herhangi bir zararlı sıvı ve/veya katı parçacıkların giriģini, uygun kapan veya ayırıcıların takılması suretiyle engelleyiniz. TutuĢabilir maddelerin iģlenmesi nedeniyle çıkabilecek yangınlara karģı firmamız, pompada kullandığı malzemeleri uygun Ģekilde, tutuģturma kaynaklarını azaltacak Ģekilde sipariģten önce seçmektedir. SipariĢten önce belirtilmediyse firmamız sorumluluk kabul etmez. Pompa veya sistem, sipariģ edilen yerden farklı ve tutuģabilir maddelerin iģlenmesiyle ilgili bir uygulamada çalıģacaksa POM-VAK yetkili personeline veya temsilcisine danıģınız. Pompalarımızda elektrostatik yük oluģturabilecek bir unsur yoktur. Buna karģın, tutuģabilir maddelerin iģlenmesi nedeniyle çıkabilecek yangınlara karģı etkili bir ateģleme kaynağı oluģması ihtimali varsa, bütün sabit iletken bileģenlerin topraklanması suretiyle elektrostatik yüklerin oluģmasını engelleyiniz. Dönen mille temas ettiğinde tutuģabilecek tarzda yabancı parçacıkların pompaya veya sisteme giriģini engelleyecek bir düzenek kurunuz. Oksitleyicilerin iģlenmesi nedeniyle oluģabilecek yangın ve patlamaların önlenmesi için pompanın ve sisteminin bütün parçalarının organik madde izleri, montajdan önce uygun bir kimyasal kullanılarak temizlenmektedir. Bu uygulama için sipariģten önce çalıģma amacının firmamıza bildirilmesi gereklidir, aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmez. Böyle bir ortamda çalıģılacaksa POM-VAK yetkili personeline veya temsilcisine danıģınız. Oksitleyicilerin ve paraferik gazların iģlenmesi nedeniyle çıkabilecek yangın ve patlamalara karģı firmamız, pompada kullandığı malzemeleri uygun Ģekilde, tutuģturma kaynaklarını azaltacak Ģekilde sipariģten önce seçmektedir. SipariĢten önce belirtilmediyse firmamız sorumluluk kabul etmez. Pompa veya sistem, sipariģ edilen yerden farklı ve bu tip maddelerin iģlenmesiyle ilgili bir uygulamada çalıģacaksa POM-VAK yetkili personeline veya temsilcisine danıģınız. Oksitleyicilerin ve paraferik gazların iģlenmesi nedeniyle oluģabilecek yangın ve patlamalara karģı, uygun olduğu takdirde bu gazların, bilinen bir asal gazla seyreltilmesini sağlayınız. Gazın ayrıģması veya bir patlama riski varsa pompa veya sistem, sonuçta doğacak basınca dayanacak Ģekilde tasarlanmıģtır ve bu durum her bir model için test edilmiģtir. Sıvı halkalı vakum pompaları ve sistemleri, rotadinamik pompalar sınıfındandır ve bu kılavuzda belirtilen güvenlik kuralları dıģında, buhar pompaları ve kriyojenik kapanlı pompalar için gerekli güvenlik kurallarına uyulmasına gerek yoktur..0. Ergonomik Kurallar. BaĢlatma ve durdurma cihazlarını kolayca anlaģılabilir ve açıkça iģaretleyiniz. POM-VAK, yağ halkalı sistemlerinde kullandığı, sirkülasyon pompası ve soğutma fanına kumanda eden pano üzerindeki baģlatma ve durdurma cihazlarını EN 48 veya IEC 6047 standardına uyarak iģaretlemektedir.. Elle kontrol elemanlarını ve sürekli kullanılan diğer cihazları, kolayca eriģilebilecek ve aģırı güç kullanmadan idare edebilecek Ģekilde düzenleyiniz.. Ġlgili cihazları, bunlarla ilgili kontrol personelinin idare ettiği operatör konumundan kolayca görülebilecek Ģekilde yerleģtiriniz. 4. Kontrol elemanlarını ve cihazları, iģlevlerinin operatör tarafından kolayca anlaģılabilir Ģekilde, operatörün hata yapmasına engel olacak biçimde düzenleyiniz. Vakum pompalarımız ve sistemlerimiz, doldurma, temizleme, havalandırma, iyileģtirme ve boģaltma esnasında sıvıların güvenli olarak hareket etmesine imkan everecek Ģekilde dizayn ve imal edilmiģtir... Arıza Halinde Güvenlik Kuralları. ġebeke veya yardımcı enerji beslemesinin kesintiye uğraması halinde, pompa veya pompa sistemini emniyetli bir duruma getiriniz.. Enerji beslemesindeki arıza süresince veya enerji beslemesi tekrar normal hale geldiğinde tehlikeli bir durum oluģturmayacak Ģekilde önlem alınız.. Bu önlemi pompa sistemi içerisindeki tüm düzenekleri (sıvı besleme düzeneği, vana konumları, kontrol devreleri, vb) kapsayacak Ģekilde uygulayınız. Vakum pompalarımız ve sistemlerimiz, yorulma, yaģlanma, kırılganlık, korozyon, aģınma, kimyasal reaksiyon, ısı ve elektrostatik etkilere karģı dirençli malzemelerden imal edilmektedirler. Uygun malzeme seçimi için, sipariģ öncesinde kullanım yeri ve amacı ile ilgili firmamıza bilgi aktarılmıģ olması gereklidir.

11 Pompalarımızda kullanılan malzemeler personelin sağlığı ve güvenliği için tehlike arzetmemektedir. Muhtemel tehlikeler için sayfa 'deki çizelge-'i inceleyiniz. Vakum pompalarımız ve sistemlerimiz, iģlenen maddelerle uyumlu malzemelerden imal edilebilmektedirler. Uyumlu malzeme seçimi için, sipariģ öncesinde kullanım yeri ve amacı ile ilgili firmamıza bilgi aktarılmıģ olması gereklidir Ortamda bir vinç sisteminin bulunmasına veya gerektiğinde seyyar bir vincin rahatlıkla kullanılmasına olanak sağlayacak yeterlilikte yer bulunmasını sağlayınız. Yerinde bakım gerektiğinde, pompa etrafında çalıģılacak uygun büyüklükte temiz bir alanın bulunmasını sağlayınız. Pompa ve sistem motorunun soğutma fanının ve sistem soğutma fanının uygun Ģekilde soğutma yapabilmesine imkan tanıyacak büyüklükte temiz, tozsuz ve Pompalarımızda kullanılan gres, yağ ve pompa servis suyu, karģılaģılabilecek aģırı havalandırması iyi bir ortamda bulunmasını sağlayınız. basınç ve sıcaklıklara dayanıklıdır. 5. Pompalarımızda kullanılan conta ve sızdırmazlık malzemeleri, karģılaģılabilecek aģırı basınç ve sıcaklıklara dayanıklıdır. - Pompa veya sistem, otomatik veya el ile güvenlik cihazları kullanılarak 6. durdurulmuģ ise, bu duruģtan sonraki yeniden çalıģtırmayı yalnızca el ile ve temiz olduğundan emin olunuz. müdahaleden sonra mümkün olabilecek Ģekilde düzenleyiniz Operatörle arabirim olarak bir klavye kullanılıyorsa, tehlikeli bir duruma sebebiyet verebilecek yanlıģ bir komutun verilmesinin mümkün olamayacağından havalandırması iyi olan bir yere monte edilmesine dikkat ediniz. emin olunuz ġase Bağlantısı - Pompa veya sistemin güvenlik sistemini, herhangi bir yazılımın veya herhangi bir bilgisayar donanımının doğru çalıģmasına bağlı olmayacak Ģekilde düzenleyiniz. Donanım, bir yazılım hatası durumunda güvenli çalıģmayı sağlamalıdır. Zeminin titreģimlere karģı sönümleyici etkide ve yeterli mukavemette olmasına dikkat ediniz. Genellikle beton ya da dayanıklı çelik konstrüksiyon temelleri tercih ediniz. Beton temel kullanılacaksa, betonun uygun bir zaman dinlendirildiğinden, kuru Pompa motorunun veya sistem motorları ile varsa elektrik kutusunun bağlantılarının tozlardan etkilenmeyecek, aģırı ısınmayacak Ģekilde ġekil-'te görülen kademeli pompa Ģasesinin ve benzer Ģekilde monoblok pompa ve vakum sistemi Ģasesinin zemin bağlantılarını ġekil-4'deki gibi temele bağlayınız. Şase 4 - ÇALIġTIRMA Pompa veya sisteme yol vermeden önce, bağlantılarının doğru Ģekilde yapıldığına emin olunuz. Bu kılavuzdaki bağlantı ve çalıģtırma Ģartlarına uyunuz. 4.. Pompa Bağlantısı Pompa veya sistemin iģletmede çalıģacağı vakum sistemini, boru boyutları ve hattını belirlemek için öncelikle aģağıda belirtilen boyutlarını mevcut kataloglarımızdan veya bu kılavuzdaki bölüm 'den öğreniniz. Buna göre hattınızı tesis ediniz.. Emme ve çıkıģ flanģlarının yeri ve büyüklükleri. Servis sıvısı giriģinin yeri ve büyüklüğü. Pompa Ģasesinin zemine bağlantı yerleri ve ve ölçüleri 4. Pompa veya sistemin genel boyutları Pompa veya sistemin yerini tespit ederken Ģunlara dikkat ediniz.. Daha sonra pompanın bakım veya baģka nedenlerle yerinden kaldırılması gerektiğinde bunun kolayca yapılabilmesi için uygun hacmin bulunmasına dikkat ediniz. Ara pul Beton zemin Çıpa cıvata veya çelik dübel ġekil- ġekil Motor Bağlantısı Pompa, komple değil de çıplak yani motorsuz olarak sipariģ edilmiģse, motor ve kaplin bağlantılarını bu kılavuzda belirtildiği gibi, gerekliyse Ģase hazırlayarak yapınız. Pompa Ģasesi titreģim ve deformasyonlara karģı yeterli mukavemette dizayn edilmelidir. Kademeli pompalarda, Ģekil-'dekine benzer Ģekilde yeterli mukavemeti sağlayacak NPU profiller kullanılması tavsiye edilir. Bir pompa motorsuz olarak sipariģ edildiğinde, öncelikle uygun motor seçilerek bağlantı ekipmanları (kaplin ve/veya Ģase vb.) hazırlanmalıdır. Motor seçimini yaparken aģağıdakilere dikkat ediniz :

12 . Pompanın ihtiyacı olan en yüksek enerji (kw) 4... Kaplin Bağlantısı. Pompanın operasyon dönüģ hızı (devir/dakika).. Mevcut gücün durumu (Faz-Hertz, Voltaj, vb.) 4. Motor koruma sınıfı (IP, TEFC, EX, vb.) 5. Motor gövde büyüklüğü (AGM, GM, GMM) 6. Motor bağlantı ekipmanı (B, B5, B4, yatay, dik, vb.) Kademeli pompalarda, Ģase üzerinde motor ile pompayı akuple etmek için gerekli elastik kaplin seçimini yaparken ve hazırlarken Ģunlara dikkat ediniz :. Nominal motor gücü.. Motor devri.. Pompa motorlu olarak sipariģ edilmiģ bile olsa, nakliye esnasında oluģabilecek. Kullanılacak muhafazalar için EN 00- ve Standartlarına uyunuz. olumsuz Ģartlardan dolayı kaplin ayarının bozulması mümkün olabilmektedir. 4. Motor mili ve kama boyutları. Böyle bir durumdan Ģüphelendiğiniz zaman, kaplin bağlantısını kontrol ediniz. 5. Pompa mili ve kama boyutları. Tekrar ayarlanması gerekiyorsa pompayı motordan ayırınız, sonrasında bu 4... Monoblok Bağlantı bölümde verilen talimatlara uyarak ayarını yapınız. Uygun olmayan ve bozuk PVM 50 serisi pompalar motorsuz olarak sipariģ edilememektedir. PVM ve PVN kaplin ayarı sonucunda pompa sesli çalıģır, rulmanlar çabuk bozulur ve pompa serisi pompaların akuplajı için aģağıdaki talimatlarıģu Ģekilde uygulayınız. mili kırılabilir.. B5 flanģlı ve ayaklı motor kullanınız.. Pompa ile motoru kaplin ile bağlamadan önce ellerinizi korumak için uygun bir. Pompayı motorun B5 flanģına uygun cıvatalarla (8.8 kalite tercih ediniz) eldiven kullanınız. bağlayınız. 4. Pompa ve motor milini ve kamalarını temizleyiniz, uygun kama kullanınız.. Pompanın ön kapağının bağlandığı 5 adet cıvata veya saplamayı sökünüz Pompa ön kapağını açarken, arkasındaki presbant contaya zarar vermemeye dikkat ediniz. Pompa ön kapağını açınız. PVN serisi pompalarda ön kapak, plaka ile bağlı 5. olarak gövdeden ayrılacaktır. 6. Presbant contayı, zarar vermeden emin ve temiz bir yere koyunuz. 7. Fanın önündeki oyukta bulunan cıvatayı motor miline sıkınız. 8. Pompa fanının el ile rahat bir biçimde döndürülebildiğine emin olunuz. Kademeli pompaların elastik kaplinlerini seçerken POM-VAK'ın tablo-'de belirlediği boyutlarda kaplinleri kullanınız. Pompa serisi Kaplin çapı [Ømm] Pompa serisi Kaplin çapı [Ømm] PVK/T 0 Serisi 5 PVK/T 80 Serisi 00 PVK/T 50 Serisi 40 PVK/T 50 Serisi 50 PVK/T 75 Serisi 60 PVK/T 600 Serisi 00 Tablo- Kaplinin yarım kısımlarını Ģekil-6'da görüldüğü gibi mil düzlem yüzeyi ile kaplin iç yüzeyi aynı seviyede olacak Ģekilde mile geçiriniz. 9. Kenara ayırmıģ olduğunuz presbant contayı tekrar yerine koyarak ön kapağı gövdeye yerleģtiriniz. Bu esnada presbant conta yerinden kayıyor ve yerleģmede zorluk yaģıyorsanız, contayı çok az miktarda gres yağı ile yağlayarak yüzeye ġekil-6 6. Kaplin mil ile boģluklu geçmiģse Ģekil-7'de görüldüğü gibi bir setuskur tutunmasını sağlayınız. kullanınız. 0. Ön kapağın bağlandığı 5 adet cıvata veya saplamayı tekrar bağlayınız. 7. Motor ve pompa milinin kaplin parçalarını geçirdikten sonra Ģase üzerine. Elektrik motorunun arkasındaki fan koruma kapağını sökerek, milin döndürülüp döndürülemediğini kontrol ediniz. yerleģtiriniz. 8. Pompa ve motor tarafının kaplin parçaları arasında Ģekil-7'de görülen A aralığı,. Fan koruma kapağını tekrar yerine takınız. tablo-'te verilen değer olacak Ģekilde pompa ve motoru birbirlerine yaklaģtırınız.. Pompayı ve/veya motoru Ģaseye bağlayarak akuplajı tamamlayınız.

13 9. Kaplin ayarını Ģekil-8'de gösterilen ve tablo-'de izin verilen B ve C değerlerine 4. Pompa ve motoru Ģase üzerinde akuple ettikten sonra kaplin muhafazasını uygun olarak yapınız, her iki parçanın ve millerin birbirlerine paralelliğini takınız. Tam kapalı muhafazanın Ģekil-0'da görüldüğü gibi elektrik motorundan sağlayınız. Birkaç farklı konumdan B değerini ölçünüz. -mm açıkta kalmasını sağlayınız. ġekil-7 ġekil-8 0. Bu ayarı yaparken pompa veya motorun ayaklarının altını Ģim veya benzeri parçalarla destekleyiniz. ġekil-0. Açısal olarak farklılık oluģup oluģmadığını kontrol ederken Ģekil-8'de görüldüğü gibi biribirine 80 olan iki ölçüm yapınız. C değeri olarak bu iki ölçümün farkını hesaplayınız ve tablo-'teki değerle karģılaģtırınız. C=C-C. Bu ölçümü 4... Boru Hattı Bağlantısı. Sıvı halkalı vakum pompaları emme, çıkıģ ağızları ve sıvı giriģi bağlantılarını, kataloglarda ve sipariģ Ģartlarında belirtildiği boyutlarda yapınız. birkaç farklı konumdan yapınız ve ayarlayınız.. Pompaya yabancı madde giriģini engellemek için emme ağzından önce bir elek Kaplin çapı Aralık Paralellik Açısallık veya filtre sistemi kullanınız. D [mm] 5 A [mm] ~.50 B [mm] 0.5 C [mm] 0.5. Bağlantıları yapmadan önce, emme hattında herhangi bir yabancı katı madde (kaynak çapağı, somun, cıvata, artık, vb) kalmadığına emin olunuz. Hattı 40 ~ muhakkak temizleyiniz ~.75 ~ Pompa ağızlarına yapacağınız bağlantıda kullanacağınız flanģların, pompa ağzına uygun olmasına dikkat ediniz. 50 ~ FlanĢ arasında kullanacağınız conta deliğinin pompa ağzından küçük 00 4 ~ olmamasına dikkat ediniz. Tablo- 6. Boru hattını destekleyiniz ve pompa üzerine yük getirmediğine emin olunuz.. Kaplin ayarını yaptıktan sonra Ģekil-9'da görülem pompa ve motor sabitleme deliklerini Ģase üzerinde iģaretleyiniz ve pompa ile motoru kaldırarak bu delikleri, kullanacağınız cıvatalara uygun olarak deliniz. 7. Emme hattınızın, pompanın emme ağzına bağlandığından emin olunuz. 8. Pompa emme hattında kaçak olup olmadığını kontrol ediniz. 9. Pompa çıkıģ bağlantısını ASLA küçültmeyiniz ve mümkünse bağlantıyı daha büyük çapta yapınız. 0. Pompa çıkıģını atmosfere açık bir Ģekilde yapınız.. Pompa çıkıģ hattını ASLA atmosfere kapalı bir tank içerisine bağlamayınız.. Pompa çıkıģ hattını ASLA sıvı içerisine daldırmayınız.. Pompa çıkıģ hattını ASLA 80 cm'den fazla yükseltmeyiniz. ġekil-9 4. Pompa çıkıģ hattını yatay olarak ASLA metreden fazla uzatmayınız.. Pompa ve motoru Ģase üzerinde sabitleyerek kaplin ayarını tekrar kontrol ediniz. 5. Pompa su giriģine ASLA basınçlı bir hattan (hidrofor hattı vb.) bağlantı yapmayınız. Pompa ihtiyacı olan suyu yakınındaki bir tanktan emebilir.

14 6. Pompa su giriģine basınçlı hattan bir bağlantı yapma zorunluluğu varsa, bir 7. basınç düģürücü kullanarak, suyun basıncının pompaya giriģinden önce bar'ın altına inmesini sağlayınız. Pompa üzerinde bulunan küresel vanaya bağlantı yapmayınız. Bu vana, vakum basıncı, yapılan iģleme göre yüksek olduğunda veya pompa, sürekli kavitasyon sınırını geçerek çalıģıyorsa, uygun oranda açılarak atmosferden hava emdirmek Pompaya sürekli soğuk su beslemesi sağlayabilmek için bir ısı değiģtirici (eģanjör, radyatör, su kulesi, vb) kullanınız. Su ile çalıģan pompalarda servis suyunun sıcaklığı pompa basınç ve kapasitesini etkiler. Bu durum bölüm.'de 7. anlatılmıģtır. 8. Bir ön vakum tankı ile çalıģılacaksa, pompanın sürekli devreye girip çıkmasını engellemek için bu tankın hacmini mümkün olduğunca büyük seçiniz. içindir. 8. Sıvı halkalı vakum sistemleri için de aynı talimatlar geçerli olmakla birlikte, 9. Pompaya sürekli su sağlayacak bir hat yerine ayrıģtırıcı su tankı ile çalıģmayı pompa aksesuarları ve bağlantıların çoğunluğu sistem üzerinde tercih ediniz. yapılandırılmıģtır. Sisteme emme hattını bağlarken emme hattıyla ilgili Su halkalı vakum sistemlerinde pompa, ayrıģtırıcı su tankı ve bağlantılarıyla arasındaki talimatları uygulayınız. birlikte bir sistemdir. SipariĢte istenen ekipmanlarıyla birlikte müģteriye sunulur. Vakum sisteminin ayrıģtırıcı sıvı tankının çıkıģ ağzını kapatmayınız ve bir hat Burada bahsi geçen ekipmanları, sipariģ bilgilerini kontrol ederek kullanınız. 9. çekerek suya daldırmayınız. 0. Sistemin ayrıģtırıcı sıvı tankının çıkıģ ağzına bir baca biçiminde boru hattı. Yağ halkalı vakum sistemleri komple bir bütündür. Vakum tankı hariç burada çekilebilir fakat bu hattı atmosfere açık tutunuz.. Yağ halkalı vakum sisteminin su tahliye ağzına hiçbir bağlantı yapmayınız. Buraya yapılacak herhangi bir boru veya hortum bağlantısı, sifon etkisi yaratacağından, sistemin içerisindeki tüm yağın boģalmasına sebep olabilir. bahsi geçen tüm ekipmanları içerir. Daha fazla bilgi için bknz. bölüm... Su halkalı vakum pompalarının çalıģma prensibi sebebiyle sürekli servis suyu giriģine ihtiyacı vardır. Bu su, pompa çıkıģından, emilen gaz veya buharla birlikte dıģarı atılır. Pompaların ihtiyacı olan su miktarı bölüm 'deki tablolarda görülebilir Aksesuarlar ve Bağlantıları. Pompa durduğunda, emme hattına gaz ve pompanın içerisindeki suyun geri kaçmaması için emme hattında geri dönüģsüzbir vana (çek valf) kullanınız. Pompa servis sıvısı, pompa emdiği gazı sıkıģtırarak dıģarı atarken oluģan ısıyı bünyesine alır. Her bir çevrimde suyun sıcaklığı -4 C 'ye kadar artabilmektedir.. Belli bir vakum basıncının aģılması istenmiyorsa veya sistem kavitasyona girecek derecede yüksek vakum altında sesli çalıģıyorsa, pompa emme hattına, vakum Pompa servis sıvısının sıcaklığının 5 C 'yi geçmesi durumunda vakum basıncının yanısıra pompa kapasitesi de düģmeye baģlar. Bknz. tablo... Pompaya ne kadar tankına veya çok mecbur kalınırsa pompanın üzerindeki küresel vanaya basınç soğuk su verilebilirse performansta o kadar artıģ gözlenecektir. kontrol valfi bağlayınız. Bu valfi, istenen basınca göre ayarlayınız. Pompa ve sistem üzerinde 60 C 'ye varan sıcaklık yüzeyler oluģabilir.. Pompa çalıģtırıldığında sıvı giriģi sağlanmalı, durdurulduğunda kesilmelidir. Bu nedenle pompa su giriģ hattında bir selenoid valf kullanınız. Pompa tamamen su Pompa, sistem ve ekipmanlarına, yanıklardan kaçınmak için çıplak elle dokunmayınız. ile dolar ve tekrar çalıģtırılırsa ve bu sık tekrarlanıyorsa, bir süre sonra mil ve AyrıĢtırıcı su tankı ile çok çeģitli Ģekillerde çalıģılabilinir. Genel olarak üç tip fan kanatları tahrip olabilir. çalıģma sistemi tercih edilmektedir. Bunlar : 4. Pompa, suyu kendisi yanındaki, pompa mili seviyesinde su taģarı olan bir tanktan Açık Sistem alıyorsa selenoid valf kullanımına gerek yoktur. - Sistemin Ģematik resmi Ģekil-'de görülmektedir. 5. Vakum basıncını görebilmek için emme hattına ve pompaya mümkün olduğunca - Bu sistemde servis suyu direkt bir hattan pompaya bağlanmıģtır. yakın bir noktaya manometre koyunuz. - Emilen gaz ve su bir su ayrıģtırıcı tanka yönlendirilmiģtir. 6. Pompaya yabancı ve tanecikli parçaların giriģini engellemek için emme hattında - Bu tanktan su fazlası bir taģar vasıtasıyla drene edilir. ve pompa su giriģinde uygun bir filtre veya pislik tutucu kullanınız. - Pompanın fazla suyla dolmasını engellemek için servis suyu basıncı 0.4 bar'ı geçmemelidir.

15 - Su ayrıģtırıcı tankın taģarı, pompa miliyle aynı seviyede olmalıdır. Açık sistemde sürekli taze sıvı kullanılmaktadır. Bu sistem en genel olarak kullanılan sistemdir. Özellikle, emilen gaz içerisinden suya karıģan kimyasallar daha sonra bir arıtma iģlemine tabi tutulacaksa, bu sistem tavsiye edilir. Aksi takdirde ekonomik bir sistem olup olmadığı tartıģılır. Bu, en fazla su tüketimi olan sistemdir. Kısmen açık sistemde, pompa tarafından kullanılan suyun büyük bir kısmı yeniden değerlendirilir. Emilen gaz sıkıģtırılarak dıģarı atılırken oluģan ısı servis suyuna geçtiğinden dolayı bu suyun bir kısmı buharlaģır. Su eksilmesini engellemek ve pompaya geri beslenen ayrıģtırıcı tanktaki aģırı ısınmıģ su ile karıģım sağlayarak pompaya, sıcaklığı azaltılmıģ su temin etmek amacıyla sürekli taze su takviyesi yapılır. AyrıĢtırıcı tanktaki suyun ısısını çevreye daha kolay atması için yüzey alanı geniģ ve yeterli büyüklükte tanklar kullanılmalıdır. ġekil Kapalı Sistem ġekil- - Sistemin Ģematik resmi Ģekil-'de görülmektedir Kısmen Açık Sistem - Bu sistemde servis suyu ayrıģtırıcı tanktan alınıp soğutularak pompaya geri - Sistemin Ģematik resmi Ģekil-'de görülmektedir. beslenmektedir. - Bu sistemde servis suyunun bir kısmı, su ayrıģtırıcı tanktan alınarak pompaya - Emilen gaz ve su bir su ayrıģtırıcı tanka yönlendirilmiģtir. geri beslenmektedir. - Bu tanktan su fazlası bir taģar vasıtasıyla drene edilir. - Emilen gaz ve su bir su ayrıģtırıcı tanka yönlendirilmiģtir. - Pompanın fazla suyla dolmasını engellemek için servis suyu basıncı 0.4 bar'ı - Bu tanktan su fazlası bir taģar vasıtasıyla drene edilir. geçmemelidir. - Pompa, ihtiyacı olan suyu kendisi tanktan emebilir. - Su ayrıģtırıcı tankın taģarı, pompa miliyle aynı seviyede olmalıdır. - Su ayrıģtırıcı tankın taģarı, pompa miliyle aynı seviyede olmalıdır. Kapalı sistemde, pompa tarafından kullanılan suyun hemen hemen tamamı yeniden değerlendirilir. Emilen gaz sıkıģtırılarak dıģarı atılırken oluģan ısı

16 servis suyuna geçtiğinden dolayı bu suyun bir kısmı buharlaģır fakat bu buharlaģma miktarı, su, her seferinde bir ısı değiģtirici vasıtasıyla soğutularak pompaya geri beslendiği için çok az miktardadır. Buna rağmen az miktardaki eksilme, zaman zaman ayrıģtırıcı tanka taze su takviyesi yapılmak suretiyle dengelenir. ġekil-. Drenaj vanası 7. Su takviye bağlantısı 4. Drenaj selenoid valfi 8. By-pass hattı 5. Soğutucu sıvı selenoid valfi 9. Orifis 6. Sıcaklık göstergesi 0. Otomatik tahliye vanası 4.. Elektrik Bağlantısı Elektrik bağlantıları, konusunda eğitimli, kalifiye personel tarafından, elektrik motoru ve diğer ekipmanların üreticisinin kullanım talimatlarına ve bu kullanma kılavuzundaki ile birlikte, iģletmenin güvenlik talimatlarına uyulmak suretiyle yapılmalıdır. Elektrik bağlantısını yapacak olan personel, bulunduğu bölge ve/veya ülkenin elektrik tesisatı, sistemi ve ulusal standartlarına uymalıdır. BU KULLANMA KILAVUZUNUN. BÖLÜMÜNDE BELĠRTĠLEN GÜVENLĠK KURALLARINA UYUNUZ. ÇALIġMAYA BAġLAMADAN ÖNCE, ÇALIġACAĞINIZ BÖLGEDEKĠ TÜM ELEKTRĠK GÜCÜNÜ KESĠNĠZ. - Elektrik motoruna uygun amperajda Ģalter ve kontaktörler kullanınız. Kontaktör koruması olmayan motorların devreleri, aģırı yüklenme sonucu yanabilmektedir. Unutmayınız ki, elektrik motoru üreticileri bu tip durumlarda elektrik motoruna garanti vermemektedir. - Acil durumlarda çalıģmayı durduracak bir elektrik düğmesinin pompa yakınında ve kolay ulaģılabilir bir yerde olmasını tavsiye ederiz. - Elektrik kablolarını bağlamadan önce pompa milinin el ile serbestçe döndürülüp döndürülemediğini kontrol ediniz ÇalıĢma Sistemleri Ekipmanları - Kabloları bağlarken bölge standartlarına dikkat ediniz. ġekil-, Ģekil- ve Ģekil-'de görülen çalıģma sistemlerinin ekipmanları aģağıdaki - Kabloları bağlarken elektrik motorunun sabitlendiğine emin olunuz. gibidir. - Motor bağlantılarını yaparken motor etiketinde belirtilen özelliklere (faz ve. Su ayrıģtırıcı tank. AkıĢ kontrol valfi voltaj) uygun bağlantı yaptığınıza emin olunuz.. Geri dönüģsüz vana (çek valf). By-pass vanası - 5,5 kw güçten daha yüksek güce sahip olan motorların yıldız-üçgen Ģeklinde. Kısma vanası 4. Basınç manometresi bağlanmasını tavsiye ederiz. Bu durum hem motoru aģırı akım yüklenmesinden, 4. Sıvı halkalı vakum pompası 5. Seviye kontrol sviçi hem de pompanın aģırı mekanik yüklenmesinden koruyacaktır. 5. Selenoid valf 6. Filtre veya pislik tutucu 6. Elektrik motoru 7. Otomatik tahliye vanası (çek valf) - Elektrik vermeden önce tüm muhafazaların yerinde olduğundan emin olunuz. 7. Seviye gözetleme camı 8. Harici vakum hattı vanası - Pompanın kuru çalıģmamasına dikkat ediniz. 8. ġamandıra vanası 9. Vakum manometresi - Motorun doğru yönde döndüğünü kontrol ediniz. 9. Isı değiģtirici(eģanjör,radyatör,vb) 0. Anti kavitasyon vanası - 0. Takviye valfi. Devir daim pompası. Tahliye vanası. Basınç emniyet valfi Motor doğru yönde dönmüyorsa tüm elektrik gücünü kesip gerekli güvenlik tedbirlerini alarak kabloları yeniden düzenleyiniz.

17 - Pompa ters yönde çalıģtırıldığında vakum basıncı yaratmayacağı gibi pompa içerisinde çok ciddi hasarlar oluģabileceğini unutmayınız.. Tüm güvenlik aksamları doğru yerinde ve bağlı mı?. Pompa ve sistemde varsa devir daim pompası ve soğutma fanının dönüģ yönleri - Selenoid valf, seviye Ģalteri, sıcaklık ölçer gibi elektrikli ekipmanları, üreticilerin belirtmiģ olduğu Ģartlara ve Ģekillere uygun olarak bağlayınız. doğru yönde dönecek Ģekilde bağlı mı?. Pompa acil durum durdurma butonunun kolay eriģilebilir ve gözönünde mi? - Su halkalı vakum sistemlerinde elektrikli ekipmanların olup olmadığını, sipariģ 4. Pompa veya sistem yol verme için tamamen hazır mı? - bilgilerini kontrol ederek bulunuz. Bu ekipmanları, üreticilerinin belirtmiģ olduğu Ģartlara ve Ģekillere uygun olarak bağlayınız. Yağ halkalı vakum sistemleri, vakum pompası hariç, devir daim pompası, yağ soğutma fanı, sıcaklık göstergesi gibi ekipmanların kontrolünün sağlandığı bir elektrik kutusu ile birlikte verilmiģse, vakum pompasına uygun elektrik tesisatını Standart imalat dıģı özel sipariģ verilen veya özel yaptırılan pompa veya sistemlerde ek güvenlik önlemleri veya kullanım Ģekilleri gerekebilir. Bu Ģekilde verilmiģ olan sipariģler için firmamızdan ayrıca bilgi alınız. 4.4.ÇalıĢtırma. Vakum pompası, varsa sirkülasyon pompası ve soğutma fanının dönüģ yönünün - yaparak, bu kutuya da tesisat çekiniz. Su halkalı vakum sistemi veya yağ halkalı vakum sistemi komple elektrik doğru olduğuna emin olunuz.. Pompa milinin el ile döndürülebildiğine emin olunuz. Döndürülemiyor ise, bir panosuyla birlikte sipariģ edilmiģse,bu panonun elektrik gücüne uygun tesisatı sağlayınız ve pompa dönüģ yönünü bu bölümde belirtildiği gibi kontrol ediniz. boru anahtarı ile kaplin baģlarına tork uygulayarak birkaç tur döndürünüz ve elle dönüp dönmediğini tekrar kontrol ediniz. Monoblok tip pompaların kontrolünü, elektrik motorunun arkasındaki kapağı ve soğutma fanını çıkararak yapınız. - Devir daim pompasının vakum pompasından hemen önce (-5 saniye) çalıģmasını sağlayack Ģekilde bağlantıları düzenleyiniz.. Pompa mili, boru anahtarı ile de döndürülemiyorsa, pompa içerisini pas sökücü - SipariĢin niteliğine göre, elektrikli ekipmanlar ve/veya elektrik panolarının üretici kullanım talimatlarını ve bağlantı Ģemalarını, bu kullanma kılavuzuyla beraber gönderilmediyse POM-VAK'tan talep ediniz. bir solvent sıvı veya uygun bir yağ ile doldurup birkaç saat bekleyiniz. Bu sıvıyı, pompadan tahliye ederek tekrar boru anahtarıyla çevirmeyi deneyiniz. Bu uygulamayı pompa elle dönebilecek duruma gelinceye kadar tekrar ediniz. 4..Kontrol Listesi Pompa veya pompa sisteme yol vermeden önce aģağıdaki kontrol listesinde sorulan soruların tümünün cevabının EVET olduğundan 4. Kullandığınız sıvının pompa malzemeleri ve mekanik salmastra elastomerleriyle uyumlu olup olmadğına dikkat ediniz. Kademeli pompalar için, kaplin ayarının doğru olup olmadığını kontrol emin olunuz. ediniz. Pompa yer değiģtirmedikçe, aģırı bir vibrasyona maruz. Bu kullanım kılavuzunun tümünü okuyup iyice anladınız mı?. Emme hattını yabancı parçalardan (kaynak çapağı, cıvata, somun, vb.) tamamen temzilediniz mi? kalmadıkça ve darbe almadıkça bu kontrolün tekrar yapılmasına gerek yoktur. 5. Pompaya yol vermeden önce tüm yardımcı ekipmanların doğru olarak bağlı ve. Tüm boru hattı ve vanaları tamamen açık mı? 4. Tüm boru hattı ve bağlantılarında kaçak olup olmadığına emin oldunuz mu? doğru pozisyonda açık veya kapalı olup olmadığını kontrol ediniz. 6. Eğer emilen gaz sıcaklığı ve/veya servis sıvısı tehlikeli sıcaklıklarda ise, pompa, 5. Boru hattı ve pompa flanģlarına (pompa ağızlarına) herhangi bir yük veya moment uygulanmadığından emin olunuz. boru hatları ve ayrıģtırıcı tankın izole edildiğine emin olunuz. Böyle durumlarda, herhangi bir yüzeye temastan kaçınınız. 6. Pompa ve motorun, eğer gerekliyse yağlamasını yaptınız mı? 7. Yağ halkalı sistemde, yağ haznesinin yağ dolum ağzının atmosfere açık 7. Pompa ve motor bağlantısı ve kaplin ayarını kontrol ettiniz mi? 8. Eğer varsa, mekanik salmastra besleme sıvısının bağlantısını yapıp çalıģır olduğundan emin olunuz. 8. Yağ halkalı sistemde, su taģarı ağzına herhangi bir boru, hortum vb. bağlantı duruma getirdiniz mi? 9. Sistem ile birlikte tüm boru hattındaki vanalar doğru pozisyonda mı? yapmayınız. Bu durumda bu bağlantı sifon etkisi yaparak suyun taģması ile birlikte tankın içerisindeki yağı da dıģarı atar. 0. Pompanın içerisinde ilk çalıģma için sıvı var mı?

18 4.4.. Yol Verme 7. Devir daim pompasının, vakum pompası çalıģmadan hemen önce (-5 saniye) çalıģmasının sağlanıp sağlanmadığına dikkat ediniz. Su ile çalıģan sıvı halkalı vakum pompa ve sistemlerine yol vermek için Ģu 8. Sistemin soğutucu radyatöründen yağ geçiģinin olup olmadığını, pompa sıvı talimatları uygulayınız:. Sıvı halkalı vakum pompalarını çalıģtırmadan önce mil seviyesine kadar sıvı ile giriģinde tanka geri besleme yapan Ģeffaf hortumdan yağ geçip geçmediğini gözleyerek kontrol ediniz. doldurunuz. Pompa üzerindeki küresel vanadan sıvı gelinceye kadar 9. Pompa çalıģırken önce pompa üzerindeki vanayı yavaģça kısarak kapatınız. doldurabilirsiniz. Sonrasında bu vanayı kapatınız. 0. Pompa üzerindeki küresel vana kapatıldıktan sonra, emme hattındaki vanayı. Pompa çıkıģ ağzının kapalı olmadığına, bir ayrıģtırıcı tanka bağlıysa bu tankın atmosfere açık bir ağzının olduğuna emin olunuz. yavaģ yavaģ kısarak kapatınız.. Pompanın tam rejime girmesini bekleyiniz.. Pompayı çalıģtırmadan önce pompa üzerindeki küresel vanayı ve emme hattına. Pompada anormal titreģimler olup olmadığını gözleyiniz. bağlı olan vanayı atmosfere açınız.. Soğutma fanının yağ sıcaklığı arttığında zaman zaman devreye girip girmediğini 4. Pompaya yol veriniz, çalıģtırınız. 5. Pompa sıvı giriģinden pompaya sıvının girebildiğine emin olunuz. kontrol ediniz. 4. OlağandıĢı bir durum olduğunu düģündüğünüz anda pompayı kapatınız ve tüm 6. Pompa çalıģırken önce pompa üzerindeki küresel vanayı yavaģ yavaģ kısarak kontrolleri tekrar yapınız. kapatınız. 7. Pompa üzerindeki küresel vana kapatıldıktan sonra, emme hattındaki vanayı Operasyon yavaģ yavaģ kısarak kapatınız. 8. Pompanın tam rejime girmesini bekleyiniz. Pompa çalıģtırıldıktan sonra operasyon esnasında Ģunlara dikkat ediniz : 9. Pompada anormal titreģimler olup olmadığını gözleyiniz.. Ġstenilen vakum basıncı değerine göre, eğer gerekiyorsa, pompanın üzerindeki 0. OlağandıĢı bir durum olduğunu düģündüğünüz anda pompayı kapatınız ve tüm veya emme hattındaki vanayı hafifçe açarak sistemi bu değere ayarlayınız. kontrolleri tekrar yapınız.. Pompa sıvı giriģ vanasının açıklığını değiģtirerek, istenilen vakum basıncı Yağ halkalı vakum sistemlerine yol vermek için Ģu talimatları uygulayınız :. Sistem yağ ile sevk edilmemiģse, tankı önce 0 litre su sonrasında su taģarından değerinde pompanın en az enerji harcadığı amperaj değerini kontrol ediniz.. Bu noktada pompa sıvı giriģ vanasının açıklığını sabit tutunuz. su gelinceye kadar POM-VAK tarafından kullanım Ģartlarınız için önerilen yağ ile doldurunuz. Sistem yağ ile sevk edilmiģse tankın yağ seviyesini üzerindeki göstergeden kontrol ediniz. Eksikse tamamlayınız. 4. Operasyon esnasında çekilen amperaj değerinin, motorun etiketinde belirtilen değerden yüksek olmamasına dikkat ediniz. 5. Pompa su giriģ sıcaklığının 5 C'yi geçmemesine dikkat ediniz.. Sıvı halkalı vakum pompasını çalıģtırmadan önce mil seviyesine kadar sıvı ile 6. Pompa vakum basıncı çok yüksek değerlere ulaģıp kavitasyon nedeniyle çok doldurunuz. Pompa üzerindeki küresel vanadan sıvı gelinceye kadar yüksek ses çıkartıyorsa, pompa üzerindeki küresel vanayı minimal düzeyde doldurabilirsiniz. Sonrasında bu vanayı kapatınız. Sistem yağ ile sevk edilmiģse buna gerek yoktur. açarak bu sesi kesiniz. 7. Pompa veya sistemden çok fazla titreģim ve kavitasyon sesine benzer anormal bir. Sistemin ayrıģtrıcı tankının çıkıģının kapalı olmadığına emin olunuz. 4. Pompayı çalıģtırmadan önce pompa üzerindeki küresel vanayı ve emme hattına bağlı olan ön emme tankının üzerindeki vanayı atmosfere açınız. ses geliyorsa pompayı veya sistemi durdurarak kaplin ayarını tekrar kontrol ediniz. 8. Operasyon esnasında pompada herhangi bir noktadaki sıcaklığın 85 C'yi geçmesi 5. Ön emme tankının, fleksiglas gözetleme camına bitiģik olan bölmesine, buraya bağlı olan vananın seviyesini geçecek Ģekilde su koyunuz. 6. Pompaya yol veriniz, çalıģtırınız. normal Ģartlarda imkansızdır. Bu değerin aģıldığı gözleniyorsa pompayı veya sistemi durdurarak aģırı ısınan yerleri, herhangi bir iģ kazasına sebebiyet vermemek üzere yalıtınız.

19 9. Mekanik salmastra bölgesinden sızıntı olup olmadığını kontrol ediniz Elektrik Tasarrufu 0. AyrıĢtırıcı tank ile çalıģılıyorsa su seviyesini belirli aralıklarla kontrol ediniz, minimum düzeyden eksilme varsa maksimum düzeye kadar su ekleyiniz. Sıvı halkalı vakum pompaları ve sistemlerinin enerji tüketimi açısından verimli kullanılması için uyulması gereken kurallar genel olarak bu kullanma kılavuzunda. Yağ halkalı sistemde yağ seviyesini kontrol ediniz. Yağ eksilmesi varsa ekleyiniz. değiģik bölümlerde izah edilmiģtir ve Ģu Ģekilde kısaca derlenebilir:. Yağ halkalı sistemde, emme tankının gözetleme camından, burada bulunan suyun kirlilik durumunu kontrol ediniz ve gerekiyorsa pompa durdurulduğu zamanlarda. Elektrik motorunun etiket değerlerine uygun tesisat yapınız.. Pompa çıkıģ borusu çapını pompa çıkıģ deliğinden küçük tutmayınız ve su giriģ bu suyu tahliye ediniz. borusu çapını küçültmeyiniz.. Pompa çıkıģ borusunu KESĠNLĠKLE 80 cm'den yüksek tutmayınız ve/veya POMPAYI KESĠNLĠKLE KURU ÇALIġTIRMAYINIZ! kapalı bir kap ya da sıvı içerisine daldırmayınız. ÇıkıĢ borusunun ucu atmosfere açık olmalıdır. POMPANIN ASLA KAVĠTASYON BÖLGESĠNDE UZUN 4. Pompa üzerindeki ok yönü ile motor dönüģ yönünün aynı olduğundan EMĠN SÜRE ÇALIġMASINA ĠZĠN VERMEYĠNĠZ! OLUNUZ. 5. Mümkün olduğunca kireçli su kullanmayınız. Kireçli su kullanıldığında pompa Durdurma kısa zamanda kireçle dolar, aģınmalara ve tahribatlara sebep olmasının yanısıra pompa kapasitesini düģürür, pompa çıkıģ kesitini daraltarak fazla enerji tüketir,. Pompayı operasyon esnasında acil durumlar hariç aniden kapatmayınız. sık sık temizleme gerektirir.. Sistemin vakum altında kalması gerekiyorsa önce emme hattında pompaya giriģ 6. ÇalıĢma esnasında pompaya sürekli sıvı temin ediniz. Bu servis sıvısı vanasını kapatınız.. Sonrasında pompa üzerindeki küresel vanayı açınız. KESĠNLĠKLE BASINÇLI OLMAMALIDIR. Pompa atmosfere açık ve kendisiyle aynı seviyedeki bir tanktan ihtiyacı olan sıvıyı çekebilir. 4. Elektrik motoruna gelen gücü kesiniz. 7. Pompa mekanik salmastralı değilse örgülü yumuģaksalmastra bölgesinden 5. Pompa üzerindeki açmıģ olduğunuz küresel vanayı kapatınız. 6. Pompa su giriģ vanasını kapatınız. Su veya yağ halkalı sistemde pompa sıvı giriģ vanasını kapatmanıza gerek yoktur. dakikada 5-0 damla su gelmelidir. Fazla su geliyorsa baskı glenini hafifçe sıkınız, az geliyorsa salmastraların yanmaması için hafifçe gevģetiniz. 8. Seperatör çıkıģ ağzına, su veya herhangi bir sıvıya daldırılan hat çekmeyiniz. 7. Emme hattında bulunan geri dönüģsüz valfin (çek valf) çalıģtığına emin olunuz. 9. Pompa su giriģindeki vanayı sonuna kadar açarak çalıģtırmayınız. 0. Pompa emme ağzından su emdirmeyiniz. Pompa ne kadar fazla su emerse, bunu 8. Pompa durduğunda mekanik salmastra bölgesinden dıģarıya kaçak olup atarken o kadar fazla enerjiye ihtiyaç duyar. olmadığını kontrol ediniz.. Pompa çıkıģ ağzının kapalı olmadığına, bir ayrıģtırıcı tanka bağlıysa bu tankın 9. Pompa uzun süre çalıģmayacaksa, elektrik panosuna gelen gücü kesiniz ve pompa içerisindeki suyu tahliye ederek içerisine yağ veya antifiriz koyunuz. atmosfere açık bir ağzının olduğuna emin olunuz.. Pompa sıvı giriģ vanasının açıklığını değiģtirerek, istenilen vakum basıncı 0. Yağ halkalı sistem uzun süre çalıģtırılmayacaksa, elektrik panosuna gelen gücü kesiniz ve sistemin açık ağızlarını (yağ dolum ağzı, su taģarı, ayrıģtırıcı tank değerinde pompanın en az enerji harcadığı amperaj değerini kontrol ediniz. Bu noktada pompa sıvı giriģ vanasının açıklığını sabit tutunuz. çıkıģı) kapatınız.. Emme haznesinin ön bölmesinde bulunan suyu tahliye ediniz.. Varsa soğutmalı mekanik salmastraların devir daim sistemini kapatınız.

20 4.6. Hata Çözümleri AĢağıdaki listeden oluģabilecek sorunları ve muhtemel sebeplerini, bu nedenlerin çözümlerini bulabilirsiniz. Bu listede belirtilenlerin dıģında bir sorunla karģılaģtığınızda veya herhangi bir konuda Ģüpheye düģtüğünüzde POM-VAK'ı aramaktan çekinmeyiniz. SORUN SEBEP veya KONTROL ÇÖZÜM Yol verme esnasında motor çalıģmıyor. Yol verme esnasında motora güç geliyor fakat pompa dönmüyor. Yol verildiği anda elektrik motoru termik Ģalteri atıyor. Elektrik panosuna güç gelmiyor Kablo bağlantıları temassız ÇalıĢtırma butonu bozuk Motora uygun elektrik tesisatı çekilmemiģ. Motor dönmüyor. Pompa fanı ile ön yüzeyindeki kademe plakası biribirine pas veya benzeri bir etki ile tutunmuģ. Pompa içerisinde aģırı kireçlenme nedeniyle pompa milinin dönmesi mümkün olmuyor. Termik Ģalter atıyorsa pompa sıkıģmıģ. Termik Ģalter, elektrik motorunun etiketindeki değerine uygun değil, ayarı doğru değil veya bozuk. Gelen elektrik gücünü kontrol ediniz. Kablo bağlantılarını kontrol ediniz. DeğiĢtiriniz Motor etiket değerleri ile verdiğiniz güç değerlerini (güç, voltaj, frekans, faz, vb.) karģılaģtırarak kontrol ediniz, gerekliyse tesisatını değiģtiriniz. Motoru pompadan ayırınız ve motor ile ilgili kalifiye personele veya servise kontrol ettiriniz, rulmanları dağılmıģ, sargıları yanmıģ, vb. sorunlar olabilir. Elektrik gücünü keserek, pompa milini el ile çeviriniz. Dönmüyorsa bir boru anahtarı ile çeviriniz. Yine dönmüyorsa, pompa içerisindeki suyu tahliye ederek bir pas sökücü solvent veya yağlayıcı ile pompayı doldurunuz. Bir süre beklettikten sonra bu sıvıyı tahliye ederek tekrar boru anahtarı ile döndürmeye çalıģınız. Bu iģlemi pompa mili elle döndürülebilecek hale gelene kadar tekrarlayınız. Pompa içerisini, pompa malzemelerine zarar vermeyen, uygun bir kireç çözücü sıvı ile doldurunuz ve bir süre bekleterek sonrasında içerisini iyice yıkayınız. Sorun çözülmemiģse pompayı bu kılavuda belirtildiği Ģekilde demonte ederek temizleyiniz. Pompayı bu kılavuda belirtildiği Ģekilde demonte ederek arızalı yüzeylere müdahale ediniz, rulmanları değiģtiriniz ve tekrar monte ediniz veya yetkili teknik servise ulaģtırınız. Termik Ģalteri kontrol ediniz ve gerekiyorsa motor etiket değerine uygun olan ile değiģtirerek buna göre ayarlayınız. SORUN SEBEP veya KONTROL ÇÖZÜM Pompa çalıģtıktan sonra elektrik motorunun termik Ģalteri zaman zaman atıyor. Motor amperaj değerinden fazla akım çekiyor. Elektrik motoru yandı Pompa içerisine verilen servis suyu basınçlı olarak veriliyor. Pompa içerisine verilen servis suyu miktarı çok fazla. Pompa çıkıģı veya bağlı olduğu ayrıģtırıcı tank çıkıģı kapalı veya sıvı Pompa çıkıģını atmosfere açınız. içerisine daldırılmıģ. Pompa çıkıģ bağlantısı pompanın çıkıģ ağzından daha küçük çekilmiģ. Pompa içerisinde kabul edilebilenden daha fazla kireç oluģumu var Pompa, emme hattından çok fazla su emiyor Gelen elektrik gücü frekansı veya voltajı değiģkenlik gösteriyor. Elektrik motoru kablo bağlantıları yanlıģ Elektrik motoru içerisinde veya klemens kutusunda kısa devre oluģmuģ. Elektrik motoru aģırı ısınmıģ. Termik Ģalter elektrik motorunun etiketindeki değerinden daha büyük bir amperaj değerinde seçilmiģ veya ayarlanmıģ. Pompa çıkıģflanģı ve hattını pompanın çıkıģ ağzından küçük yapmayınız, mümkünse büyütünüz. Pompa çıkıģ ağzına bağlanan hat Pompa çıkıģını 80 cm'den yüksek veya kabul edilebilir değerden yüksek metreden uzun tutmayınız ve/veya uzun Elektrik motoru içerisine su girmiģ. Pompa servis suyu hattındaki basıncın bar'ın altına inmesini sağlamak için gereken tedbirleri alınız. Pompa servis suyu giriģindeki vanayı kısarak giren sıvı miktarını azaltınız. Pompa içerisini, pompa malzemelerine zarar vermeyen, uygun bir kireç çözücü sıvı ile doldurunuz ve bir süre bekleterek sonrasında içerisini iyice yıkayınız. Sorun çözülmemiģse pompayı bu kılavuda belirtildiği Ģekilde demonte ederek temizleyiniz. Pompa öncesinde fazla suyu tutabilecek siklon vb ekipmanlar kullanınız. Panonuza gelen gücü kontrol ediniz. Panoya ve oradan motora gelen kabloları kontrol ediniz. Elektrik motorunu kullanmayınız, yenisi ile değiģtiriniz. Elektrik motorunun çalıģtığı yerin olumsuz iklim Ģartlarına (yağmur, kar vb.) maruz kalmamasına dikkat ediniz. Elektrik motorunun çalıģtığı yerin ortam sıcaklığını kontrol ediniz. Termik Ģalteri kontrol ediniz ve motor etiket değerine uygun olan ile değiģtirerek buna göre ayarlayınız. Elektrik motorlarının, uygun termik Ģalter ile çalıģtığında garanti dahilinde olduklarını ve termik koruması olmayan motorların, pompadan kaynaklanan fazla güç ihtiyacı sebebiyle fazla akım çekerek yanmaları durumunda dahi garanti dıģında sayılacaklarını unutmayınız.

KULLANMA KILAVUZU. GARANTĠ ġartlari. Kullanım Talimatları Güvenlik Talimatları Bakım Talimatları

KULLANMA KILAVUZU. GARANTĠ ġartlari. Kullanım Talimatları Güvenlik Talimatları Bakım Talimatları i GARANTĠ ġartlari Tüketicinin korunması hakkında 4077 sayılı kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan garanti belgesi uygulama esaslarına dair tebliğ uyarınca POM- VAK, garanti belgesi hazırlamakla

Detaylı

GARANTĠ ġartlari KULLANMA KILAVUZU. PALETLĠ VAKUM POMPALARI Model: PVP - PVD YAĞLI-PALETLĠ / KURU PALETLĠ

GARANTĠ ġartlari KULLANMA KILAVUZU. PALETLĠ VAKUM POMPALARI Model: PVP - PVD YAĞLI-PALETLĠ / KURU PALETLĠ i GARANTĠ ġartlari KULLANMA KILAVUZU Tüketicinin korunması hakkında 4077 sayılı kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan garanti belgesi uygulama esaslarına dair tebliğ uyarınca POM- VAK, garanti

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU. GARANTĠ ġartlari. Kullanım Talimatları Güvenlik Talimatları Bakım Talimatları SÜPER LOB POMPALAR. Model: PSL

KULLANMA KILAVUZU. GARANTĠ ġartlari. Kullanım Talimatları Güvenlik Talimatları Bakım Talimatları SÜPER LOB POMPALAR. Model: PSL i GARANTĠ ġartlari KULLANMA KILAVUZU Tüketicinin korunması hakkında 4077 sayılı kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan garanti belgesi uygulama esaslarına dair tebliğ uyarınca POM- VAK, garanti

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU GARANTİ ŞARTLARI. Kullanım Talimatları Güvenlik Talimatları Bakım Talimatları

KULLANMA KILAVUZU GARANTİ ŞARTLARI. Kullanım Talimatları Güvenlik Talimatları Bakım Talimatları i GARANTİ ŞARTLARI Tüketicinin korunması hakkında 4077 sayılı kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan garanti belgesi uygulama esaslarına dair tebliğ uyarınca POM- VAK, garanti belgesi hazırlamakla

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070706 Kitap Baský Tarihi: 070706 Revizyon No: 4 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel Özellikler

Detaylı

Montaj kılavuzu. Fan coil cihazları için 2 yollu vana kiti/ 3 yollu vana kiti EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

Montaj kılavuzu. Fan coil cihazları için 2 yollu vana kiti/ 3 yollu vana kiti EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 Fan coil cihazları için yollu vana kiti/ yollu vana kiti EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 Fan coil cihazları için yollu vana kiti/ yollu vana kiti EKMVC09B7 Montaja başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice

Detaylı

GARANTĠ ġartlari KULLANMA KILAVUZU. Kullanım Talimatları Güvenlik Talimatları Bakım Talimatları HAVA TAHRĠKLĠ DĠYAFRAMLI POMPALAR.

GARANTĠ ġartlari KULLANMA KILAVUZU. Kullanım Talimatları Güvenlik Talimatları Bakım Talimatları HAVA TAHRĠKLĠ DĠYAFRAMLI POMPALAR. i GARANTĠ ġartlari KULLANMA KILAVUZU Tüketicinin korunması hakkında 4077 sayılı kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan garanti belgesi uygulama esaslarına dair tebliğ uyarınca POM- VAK, garanti

Detaylı

REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Kemalpaşa Org. San. Böl. Kuyucak Mevkii No:211 Kemalpaşa-İZMİR Tel : 0090-232- 479 68 48 Faks : 0090-232- 479 68 49 www.remakreduktor.com.tr

Detaylı

KK01 / Rev: 00 / 20.06.2011 Sayfa 1 / 9

KK01 / Rev: 00 / 20.06.2011 Sayfa 1 / 9 NİP MAKİNA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Adres : Cumhuriyet Mah. Çilek Sok. No:7/A Yakacık Kartal / İstanbul Tel :. 0216 3773420 Faks :. 0216 3773420 Web : http://www.nippompa.com E.posta : info@nippompa.com

Detaylı

Montaj kılavuzu. Isı pompası konvektörü için 2 yollu vana kiti EKVKHPC

Montaj kılavuzu. Isı pompası konvektörü için 2 yollu vana kiti EKVKHPC Isı pompası konvektörü için yollu vana kiti Isı pompası konvektörü için yollu vana kiti Montajdan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bir kenara atmayın. İleride başvurmak üzere arşivinizde saklayın. Ekipmanın

Detaylı

DARBESİZ DİNAMİK VANTUZ

DARBESİZ DİNAMİK VANTUZ su kadar güçlü DARBESİZ DİNAMİK VANTUZ İÇERİK 1. GENEL BİLGİLER 1.1 Verimli Kullanım için İpuçları 1.2 Nakliye ve Depolama için Talimatlar 2. MONTAJ KILAVUZU & DEVREYE ALMA TALİMATLARI 2.1 Montaj Yeri

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

BESTPUMP Pistonlu Basınç Pompaları

BESTPUMP Pistonlu Basınç Pompaları 1 BESTPUMP Pistonlu Basınç Pompaları KULLANIM KILAVUZU GARANTİ BELGESİ SATIN ALDIĞINIZ POMPANIZI İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI DİLERİZ. GARANTİ BELGENİZ POMPANIZIN HÜVİYETİDİR. SERVİSİNİZE BAŞVURMANIZ DURUMUNDA

Detaylı

TEKNİK DOSYA SB KANATLI MAKAS - GÜVENLİK ETİKETLERİ - SEMBOL ANLAMI BULUNDUĞU YER. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Koruyucu giysi giyiniz.

TEKNİK DOSYA SB KANATLI MAKAS - GÜVENLİK ETİKETLERİ - SEMBOL ANLAMI BULUNDUĞU YER. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Koruyucu giysi giyiniz. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Radyatör, hidrolik yağ tankı ve boru hatları Koruyucu giysi giyiniz. paneli bölgesinde Çizme, bot vb. koruyucu ayakkabı kullanınız. paneli bölgesi Dikkat! Tehlike! Elektrik panosu,

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

MĐCRO HERMETĐK ŞOFBEN KULLANMA KILAVUZU

MĐCRO HERMETĐK ŞOFBEN KULLANMA KILAVUZU PINAR EMAYE ISI GEREÇLERİ MERMER MADEN İNŞAAT SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. Organize sanayi Bölgesi 8. Cadde 26110 ESKİŞEIİR / TURKEY Tel :+ Tel + 90.222.236 00 91 Fax : 0.222.236 0032 e-mail : www.pinaremaye.c

Detaylı

GRUP-EX PBB-XX-YY POWER BATTERY BOX - KULLANICI KILAVUZU -

GRUP-EX PBB-XX-YY POWER BATTERY BOX - KULLANICI KILAVUZU - GRUP-EX PBB-XX-YY POWER BATTERY BOX - KULLANICI KILAVUZU - Bu kılavuz GRUP ASM tarafından üretilen PBB-XX-YY Akü hakkında güvenliğiniz için gerekli bilgileri ve kullanım talimatlarını içerir. 1. Genel

Detaylı

Endüstriyel Temizlik Makineleri MULTİ SİKLON SİSTEMLİ. Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı

Endüstriyel Temizlik Makineleri MULTİ SİKLON SİSTEMLİ. Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı Endüstriyel Temizlik Makineleri MULTİ SİKLON SİSTEMLİ Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi Kullanım Kitapçığı ÖNEMLİ : Makineyi çalıştırmadan önce lütfen bu kitapçığı okuyunuz! HAZAN ISI VE

Detaylı

YAKACIK VALF. DN 15 125 KÜRESEL VANALAR için MONTAJ ve KULLANMA TALİMATLARI. Hazırlayan : Z. GÖY 14.02.2011 T:\EL_KITABI\küre15-125.

YAKACIK VALF. DN 15 125 KÜRESEL VANALAR için MONTAJ ve KULLANMA TALİMATLARI. Hazırlayan : Z. GÖY 14.02.2011 T:\EL_KITABI\küre15-125. YAKACIK VALF DN 15 125 KÜRESEL VANALAR için MONTAJ ve KULLANMA TALİMATLARI Hazırlayan : Z. GÖY 14.02.2011 T:\EL_KITABI\küre15-125.doc Sayfa 1 / 9 İÇİNDEKİLER Bağlantı şekilleri Sayfa 3 Vana ve yedek parçaları

Detaylı

PERFORMANS ALANI n= 2900 1/dak

PERFORMANS ALANI n= 2900 1/dak PERFORMANS ALANI n= 2900 1/dak 700 600 500 400 300 200 100 50 40 30 20 10 5 1 1 5 10 20 30 50 100 200 300 500 Debi Q AÇIKLAMA Kuyu genişliği inç Seri Maksimum debisi m 3 /s Monofaze motor Kademe sayısı

Detaylı

LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TÜRKÇE LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARI : ❶ ❷ ❶ ❷ ❸ ❸ ❶ ❷ ❸ i GÜVENLIK ÖNLEMLERI - ii iii iv LK-1900AN Serisini daha güvenli şekilde kullanmak için alınması

Detaylı

SICAK AKIŞKAN (Kızgın Yağ, Kaynar Su) POMPALARI SAP

SICAK AKIŞKAN (Kızgın Yağ, Kaynar Su) POMPALARI SAP SICAK AKIŞKAN (Kızgın Yağ, Kaynar Su) POMPALARI SAP 32 250 Yüksek verim, Uzun ömür, Üstün kalite, DIN 24255 normunda (TS EN 733 standardında) salyangoz gövde, DIN 2533 normuna (TS EN 1092-2 ve TS EN 1092-1)

Detaylı

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 2010 DEMK-V Serisi Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 DEMK-V SERİSİ VİLLA TİPİ ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI STANDART ÖZELLİKLER OPSİYONEL EKİPMAN VE TALEP SEÇENEKLERİ

Detaylı

PA 6300 PA 6400 PA 6500 PLASTİK ASİT POMPASI KULLANIM KILAVUZU

PA 6300 PA 6400 PA 6500 PLASTİK ASİT POMPASI KULLANIM KILAVUZU PA 6300 PA 6400 PA 6500 PLASTİK ASİT POMPASI KULLANIM KILAVUZU MODEL PA 6300-6400 - 6500 Sayfa 1 ELEKTRİKLİ MEKANİK SALMASTRALI PLASTİK ASİT TRANSFER POMPALARI İÇİNDEKİLER POMPALARIN PERFORMANS EGRİLERİ

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU GARANTİ ŞARTLARI. PALETLİ VAKUM POMPALARI Model: PVP YAĞLI-PALETLİ / KURU PALETLİ

KULLANMA KILAVUZU GARANTİ ŞARTLARI. PALETLİ VAKUM POMPALARI Model: PVP YAĞLI-PALETLİ / KURU PALETLİ i GARANTİ ŞARTLARI KULLANMA KILAVUZU Tüketicinin korunması hakkında 4077 sayılı kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan garanti belgesi uygulama esaslarına dair tebliğ uyarınca POM- VAK,garanti

Detaylı

IN-LINE TİP YANDAN EMİŞLİ SALYANGOZLU MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPALAR YEP

IN-LINE TİP YANDAN EMİŞLİ SALYANGOZLU MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPALAR YEP IN-LINE TİP YANDAN EMİŞLİ SALYANGOZLU MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPALAR YEP 40 200 Yüksek verim, Uzun ömür, Üstün kalite, DIN 2533 ve TS EN 1092-2 ve TS EN 1092-1 normlarına uygun flanşlar, IEC, VDE normlarına

Detaylı

Soğutma suyu doldurulması

Soğutma suyu doldurulması Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma UYARI! Soğutma sisteminde değişiklikler yapılırken soğutma sisteminin boşaltılması, yeniden doldurulması ve basınç testinin

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC - DC Standart ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0 532

Detaylı

PA 6800 PA 6900 PLASTİK ASİT POMPASI KULLANIM KILAVUZU

PA 6800 PA 6900 PLASTİK ASİT POMPASI KULLANIM KILAVUZU PA 6800 PA 6900 PLASTİK ASİT POMPASI KULLANIM KILAVUZU MODEL PA 6800-6900 Sayfa 1 ELEKTRİKLİ MEKANİK SALMASTRALI PLASTİK ASİT TRANSFER POMPALARI İÇİNDEKİLER POMPALARIN PERFORMANS EGRİLERİ 3 ÖLÇÜLENDİRME

Detaylı

GARANTİ ŞARTLARI KULLANMA KILAVUZU. Kullanım Talimatları Güvenlik Talimatları Bakım Talimatları SÜPER LOB POMPALAR. Model: PSL

GARANTİ ŞARTLARI KULLANMA KILAVUZU. Kullanım Talimatları Güvenlik Talimatları Bakım Talimatları SÜPER LOB POMPALAR. Model: PSL i GARANTİ ŞARTLARI KULLANMA KILAVUZU Tüketicinin korunması hakkında 4077 sayılı kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan garanti belgesi uygulama esaslarına dair tebliğ uyarınca POM- VAK, garanti

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- SU TANKI: St -37 A1 kalite 5 mm sac kullanılmaktadır. Tank içinde Enine 2, Boyuna 4 adet tank malzemesi ile ayni malzemeden dalgakıran Tank üzerinde

Detaylı

KLİMA İÇ TESİSAT YIKAMA MAKİNASI SERVİS BÜLTENİ

KLİMA İÇ TESİSAT YIKAMA MAKİNASI SERVİS BÜLTENİ KLİMA İÇ TESİSAT YIKAMA MAKİNASI SERVİS BÜLTENİ Satış Sonrası Hizmetler Yöneticiliği 1 / 13 02.2008 Rev 0 01/2008 02.2008 İÇİNDEKİLER 1. ÜRÜN TANITIMI... 3 2. MONTAJ ŞEMASI... 3 3. MONTAJ ŞEMASINDA BELİRTİLEN

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB401. Dikkat!

KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB401. Dikkat! KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB401 Dikkat! I.Tedbirler 1. Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride referans olması için saklayın. Kılavuzda verilen talimatlara

Detaylı

DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV)

DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV) DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV) SABİT AYARLI Aralık 01 TANITIM Diyaframlı emniyet ventilleri kapalı devre ısıtma sistemlerinde oluşan basıncı tahliye ederek, önceden belirlenmiş bir değere sınırlamak

Detaylı

TSEK. ELEKTRİKLİ ISITICI KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU

TSEK. ELEKTRİKLİ ISITICI KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU 1. CİHAZ TİP ve MODEL TANITIMI ELEKTRİKLİ ISITICI KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU 2 3 3 1 2 1 VRE Modeli Elektrikli Isıtıcı VCE Modeli Elektrikli Isıtıcı 1. Isıtıcı Gövdesi; isteğe ve kullanım yerine bağlı

Detaylı

BANKET ARABASI KULLANMA KILAVUZU

BANKET ARABASI KULLANMA KILAVUZU BANKET ARABASI KULLANMA KILAVUZU CĠHAZI ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ABA-6 /1 ABA-1 /1 1 I-CĠHAZIN TANIMI Banket arabası, alçak gerilim direktifi kapsamında endüstriyel tip kullanımına

Detaylı

B. EMNİYET ÖNLEMLERİ A. MONTAJ

B. EMNİYET ÖNLEMLERİ A. MONTAJ İÇİNDEKİLER Otomatik Akü Şarj Redresörü A. MONTAJ... 3 B. EMNİYET ÖNLEMLERİ... 4 C. KULLANMA TALİMATI... 5 D. CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI... 6 E. CİHAZIN TAŞINMASI VE DEPOLANMASI... 7 F. GARANTİ ŞARTLARI...

Detaylı

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI İÇİNDEKİLER İNGİLİZCE 8 VERİ 13 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Elektrikli bir cihazı kullanırken, aşağıdakiler dahil temel önlemleri daima alın : CİHAZI KULLANMADAN

Detaylı

SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ FİLO HAVA KURUTUCU KULLANMA KILAVUZU

SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ FİLO HAVA KURUTUCU KULLANMA KILAVUZU YENİCİ MAKİNA KOMPRESÖR SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ FİLO HAVA KURUTUCU KULLANMA KILAVUZU BÖLÜM 1 GĠRĠġ Firmamız YENĠCĠ MAKĠNA KOMPRESÖR SAN. TĠC. LTD. ġtġ. 1997 yılında kurulmuģtur. Hizmet verdiği ürünler;

Detaylı

PREFERİKAL SU POMPASI

PREFERİKAL SU POMPASI PREFERİKAL SU POMPASI MODEL RTM873 TANITMA VE KULLANIM KLAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SU GİRİŞİ 2. SU ÇIKIŞI 3. ELEKTRİK KUTUSU TEKNİK ÖZELLİKLER 1. GERİLİM 230V~50HZ 2. GÜÇ 370W/0.5HP 3. MAK.BASMA YÜK.

Detaylı

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu Sirkülasyon Pompasý Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 080306 Kitap Baský Tarihi: 080306 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 10 10 11 11 11 11 12 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16

Detaylı

AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI

AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI 71AT Serisi Ürün No: 71 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52. Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar)

Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52. Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar) Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52 Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar) Document ID: 4957 İçindekiler İçindekiler Genel. Genel

Detaylı

PİS SU DALGIÇ POMPALARI GENEL KULLANIM KILAVUZU

PİS SU DALGIÇ POMPALARI GENEL KULLANIM KILAVUZU PİS SU DALGIÇ POMPALARI GENEL KULLANIM KILAVUZU ÖNSÖZ Atık Su Pompaları ürün programımızdaki pompaların tamamında motor ile pompa arasındaki sızdırmazlık iki adet mekanik salmastra ve bir adet sızdırmazlık

Detaylı

DEMK-M SERİSİ MARİN TİP ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI

DEMK-M SERİSİ MARİN TİP ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI DEMK-M SERİSİ MARİN TİP ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI STANDART ÖZELLİKLER OPSİYONEL EKİPMAN VE TALEP SEÇENEKLERİ ÜRÜN TANIMI KULLANIM ALANLARI TESİSAT BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ BOYUTLAR - ÇİZİM BOYUTLAR - TABLO

Detaylı

DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0

Detaylı

Basınçlı Havanın Yeni Yüzü...

Basınçlı Havanın Yeni Yüzü... Basınçlı Havanın Yeni Yüzü... 2 Neden Ekosan Kompresör 3 Pazarda tecrübe edinmiş müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutan dinamik ve tecrübeli kadrosu ile imalatını sürdüren EKOSAN KOMPRESÖR, Türkiye

Detaylı

TURBO GENEL TALIMATLAR

TURBO GENEL TALIMATLAR ADIM 1: TURBOYU DEĞIŞTIRMEDEN ÖNCE Arızanın gerçekten turboşarjdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için motor sisteminde ayrıntılı bir arıza teşhis kontrolü yapmak önemlidir. Güç yetersizliği,

Detaylı

UYGULAMA ALANLARI. TABLO-1 MLG X-Y-Z ÖLÇÜLERİ Ölçüler

UYGULAMA ALANLARI. TABLO-1 MLG X-Y-Z ÖLÇÜLERİ Ölçüler MLG SERİSİ MANYETİK SEVİYE GÖSTERGELERİ Seviye göstergesi montajı yapılırken bakım kolaylığı olması bakımından; bağlantı tipi ve ölçüsüne göre vana kullanılması, tahliye tapası yerine de ½ tahliye vanası

Detaylı

ALEVSIZDIRMAZLIK TESTĠ

ALEVSIZDIRMAZLIK TESTĠ REFERANS BASINÇ TESTĠ Testi yapılacak alevsızdırmaz muhafaza içine tüm aksesuar ve iç malzemeleri yerleģtirilir, Cıvatalar belirtilen tork değerinden daha fazla değerde sıkılmak sureti ile flanģ yüzeylerinden

Detaylı

Duraflow Kullanım Kılavuzu

Duraflow Kullanım Kılavuzu Duraflow Kullanım Kılavuzu BLOVER KULLANIM KILAVUZU EL KİTABI Kerep Çubuk DURA MAKİNA OSB. 14 CAD. NO:7 / ÇORUM TEL : +90 364 254 92 22 1 İÇİNDEKİLER A. ÖNSÖZ..2 B. UYGULANAN DİREKTİF VE STANDARTLAR..3

Detaylı

BESTPUMP KULLANIM KILAVUZU H35 H55 H110 SÜS HAVUZU POMPALARI SATIN ALDIĞINIZ POMPANIZI İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI DİLERİZ.

BESTPUMP KULLANIM KILAVUZU H35 H55 H110 SÜS HAVUZU POMPALARI SATIN ALDIĞINIZ POMPANIZI İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI DİLERİZ. 1 BESTPUMP H35 H55 H110 SÜS HAVUZU POMPALARI KULLANIM KILAVUZU SATIN ALDIĞINIZ POMPANIZI İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI DİLERİZ. GARANTİ BELGENİZ POMPANIZIN HÜVİYETİDİR. SERVİSİNİZE BAŞVURMANIZ DURUMUNDA GARANTİ

Detaylı

su kadar güçlü DEMONTAJ PARÇALARI * Tüm hakları Özkan Makina'da saklıdır. Kopyalamanız durumda yasal yollara başvurulucaktır.

su kadar güçlü DEMONTAJ PARÇALARI * Tüm hakları Özkan Makina'da saklıdır. Kopyalamanız durumda yasal yollara başvurulucaktır. su kadar güçlü DEMONTAJ PARÇALARI İÇERİK 1. GENEL BİLGİLER 1.1 Verimli Kullanım için İpuçları 1.2 Nakliye ve Depolama için Talimatlar 2. MONTAJ KILAVUZU & DEVREYE ALMA TALİMATLARI 2.1 Montaj Yeri 2.2 Montaj

Detaylı

3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası

3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası HİDROLİK SİSTEM KURMAK VE ÇALIŞTIRMAK 3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası Basınç hattından gelen hidrolik akışkan, 3/2 yön kontrol valfine basılınca valften geçer. Silindiri

Detaylı

HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290 HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290. Kullanım Kılavuzu.

HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290 HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290. Kullanım Kılavuzu. HARİCİ SİREN Kullanım Kılavuzu www.eds.com.tr 1 Giriş Harici Sirenler, harici ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, tüm güvenlik sistemlerine uyumlu, her türlü hava şartlarına ve darbeye dayanıklı

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.

KULLANIM KILAVUZU NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR. BENZİNLİ JENERATÖR MODEL RTM9665 KULLANIM KILAVUZU NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.. 1) Yakıt deposu 9) Boru çerçeve 2) Egzost susturucu 10) Buji 3) Toprak 11) Yakıt Kapağı 4) Devre

Detaylı

Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü dikkatle okuyunuz.

Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü dikkatle okuyunuz. AKINLAR ŞÖMİNE... yeni ısı kaynağı... Değerli Müşterimiz, AKINLAR Şömine haznesini tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU TSE-HYB. Avrupa Standartlarýna Uygunluk Belgesi. T. C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Satýþ Sonrasý Yeterlilik ve Garanti Belgesi

KULLANIM KILAVUZU TSE-HYB. Avrupa Standartlarýna Uygunluk Belgesi. T. C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Satýþ Sonrasý Yeterlilik ve Garanti Belgesi Diþli Transfer Pompalarý www.kuparpompa.com KULLANIM KILAVUZU Helis Diþli Transfer Pompalar KHP½" KHP¾" KHP1" KHP1½" KHP2" KHP2½" KÇP2½" KHP3" KHP6" Helis Diþli Paslanmaz Çelik Pompalar KHP1"-C KHP1"-B

Detaylı

MAKARNA PİŞİRİCİ KULLANMA KILAVUZU MAKARNA PİŞİRİCİYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

MAKARNA PİŞİRİCİ KULLANMA KILAVUZU MAKARNA PİŞİRİCİYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ MAKARNA PİŞİRİCİ KULLANMA KILAVUZU MAKARNA PİŞİRİCİYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AMP 490 İÇİNDEKİLER I Makarna Pişirici Tanımı ve Kullanım Alanları 3 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri

Detaylı

4204G / 4304G / 4404G Serisi Motorlar TURBO AFTERCOOLER DİZEL MOTOR BAKIM KILAVUZU

4204G / 4304G / 4404G Serisi Motorlar TURBO AFTERCOOLER DİZEL MOTOR BAKIM KILAVUZU 4204G / 4304G / 4404G Serisi Motorlar TURBO AFTERCOOLER DİZEL MOTOR BAKIM KILAVUZU MOTOR YAĞ SEVİYESİ KONTROLÜ Motor yağ seviyesi Motorun herhangi bir yerinde yağ veya su kaçağı olup olmadığını kontrol

Detaylı

Montaj kılavuzu. Dijital basınç gösterge kiti BHGP26A1

Montaj kılavuzu. Dijital basınç gösterge kiti BHGP26A1 Montaj kılavuzu Dijital basınç gösterge kiti BHGP6A BHGP6A Dijital basınç gösterge kiti Montaj kılavuzu İçindekiler Sayfa Montaj Aksesuarlar... Montaj... İşlem prosedürü... İşletim kontrolü... 3 Sorun

Detaylı

Motorun herhangi bir yerinde yağ veya su kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz. Motor yağ seviyesini yağ çubuğu ile kontrol ediniz, eksik ise yağ

Motorun herhangi bir yerinde yağ veya su kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz. Motor yağ seviyesini yağ çubuğu ile kontrol ediniz, eksik ise yağ Motorun herhangi bir yerinde yağ veya su kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz. Motor yağ seviyesini yağ çubuğu ile kontrol ediniz, eksik ise yağ ekleme deliğinden yağ seviyesi istenilen yüksekliğe çıkana

Detaylı

PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ.

PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ. PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ. VİDANJÖR 2013 A. GENEL BİLGİLER Vidanjörler araç üzerine montajı yapılan ve fosseptik ya da çamurlu sıvıları vakum ile emerek tank içerisinde toplayan

Detaylı

NK Numune Alma Kabı Montaj ve Kullanım Kitapçığı

NK Numune Alma Kabı Montaj ve Kullanım Kitapçığı NK Numune Alma Kabı Montaj ve Kullanım Kitapçığı NK MKK v10.01-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 3 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 4 4. MONTAJ... 5 5. NUMUNE ALMA İŞLEMİ... 6 6. BAKIM... 6

Detaylı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Monofaze. Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Monofaze. Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı Endüstriyel Temizlik Makineleri Monofaze Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi Kullanım Kitapçığı ÖNEMLİ : Makineyi çalıştırmadan önce lütfen bu kitapçığı okuyunuz. HAZAN ISI VE MAKİNA SANAYİ

Detaylı

ABO valve,s.r.o. Dalimilova 285/ Olomouc Czech Republic. Guvenlik Talimatı. Kurulum,İşletme Ve Bakım İçin ABO KELEBEK VANA MODEL 600,900

ABO valve,s.r.o. Dalimilova 285/ Olomouc Czech Republic. Guvenlik Talimatı. Kurulum,İşletme Ve Bakım İçin ABO KELEBEK VANA MODEL 600,900 Guvenlik Talimatı Kurulum,İşletme Ve Bakım İçin ABO KELEBEK VANA MODEL 600,900 1 1. Tüm Güvenlik Talimatları dikkatlice okunmalıdır. Aksi durumda üretici garantisi geçersiz ve yükümsüzdür. Vana montaj

Detaylı

YATAY SANTRIFUJ POMPALARIN MONTAJI VE DEVREYE ALINMALARI. exit

YATAY SANTRIFUJ POMPALARIN MONTAJI VE DEVREYE ALINMALARI. exit YATAY SANTRIFUJ POMPALARIN MONTAJI VE DEVREYE ALINMALARI YATAY SANTRİFÜJ POMPALARA KAİDE YAPIMI * Her pompa için ayrı bir BETON kaide düşünülmelidir. * Kaide konulacak yerin ve pompanın su terazisi ile

Detaylı

ROCKER MARKA ROCKER VAKUM POMPASI CİHAZLARI TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU

ROCKER MARKA ROCKER VAKUM POMPASI CİHAZLARI TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU ROCKER MARKA ROCKER VAKUM POMPASI CİHAZLARI TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU Add: 11F,No.402,Sec.1, Ren-Ai Rd., Linkou Shiang, Taipei County 244, Taiwan (R.O.C) Tel : 886-2-2603-3311 Fax : 886-2-2603-6622 E-Mail:

Detaylı

DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR

DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR GENEL ÖZELLİKLER ÜRÜN TANITIMI KULLANIM ALANLARI ISITMA SÜRESİ BOYUTLAR TEKNİK TABLO ÖRNEK TESİSAT ŞEMASI MODEL & SİPARİŞ NOTASYON

Detaylı

HUPF/HUP Serisi. Honeywell UNIVERSAL GAS VALVES UYGULAMA

HUPF/HUP Serisi. Honeywell UNIVERSAL GAS VALVES UYGULAMA UNIVERSAL GAS VALVES HUPF/HUP Serisi GAZ BASINÇ REGÜLATÖRLERİ FİLTRELİ VEYA FİLTRESİZ UYGULAMA KULLANMA KILAVUZU Karışımlı, birleşik sistemler ve endüstriyel dağıtım sistemleri dahil tüm gaz yakıcılardaki

Detaylı

MARINE SU ISITICILARI MARINE & TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

MARINE SU ISITICILARI MARINE & TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI MARINE SU ISITICILARI MARINE & TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 62EWH-M Serisi Ürün No: 62 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr

Detaylı

Harici ısıtma için soğutma suyu çıkışı. Genel

Harici ısıtma için soğutma suyu çıkışı. Genel Motor soğutma suyu harici elemanları ısıtmak için kullanılabilir. Kutu gövdeleri, vinç kabinleri ve saklama kutuları birer örnek olarak gösterilebilir. Isı, silindir bloğunun içindeki akıştan alınır ve

Detaylı

BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı

BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı BKV 5400 MKK v10.01-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 3 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 4 3.1. BKA 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

DAŞ 01 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

DAŞ 01 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU DAŞ 01 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0

Detaylı

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR DX SERİLERİ

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR DX SERİLERİ HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI SERİLERİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE MONTAJ İŞLETME ve BAKIM KILAVUZUNU www.venco.com.tr ADRESİNDEN İNDİREREK OKUYUN ve SERVİS ELEMANININ KOLAYLIKLA

Detaylı

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ TURNİKE GÜVENLİK TALİMATI TURNİKE KULLANIM TALİMATI T150 MOTORLU SWG TURNİKE TEKNİK ÖZELLİLERİ T150 MOTORLU SWG TURNİKE SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Detaylı

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA /KAPAMA ŞALTERİ 2. İŞ PARÇASI TABLASI 3. KIVILCIM/ÇAPAK KORUYUCU 4. ZIMPARA TAŞI 5. ZIMPARA TAŞI

Detaylı

ALL-5 AC - Basýnç þalterli tip ALL-5 AC - By-Pass tipi ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

ALL-5 AC - Basýnç þalterli tip ALL-5 AC - By-Pass tipi ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 ALL-5 AC - Basýnç þalterli tip ALL-5 AC - By-Pass tipi ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda

Detaylı

Akrilik Küvet. Garanti Belgesi

Akrilik Küvet. Garanti Belgesi Akrilik Küvet Garanti Belgesi KÜVET GARANTİ BELGESİ Ece ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. ECE KÜVETİNİZİN BÜTÜN PARÇALARI DAHİL TAMAMI ÜRETİM HATALARINA KARŞI 2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ ALTINDADIR.

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU

GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU 1. GÜVENLİK TALİMATLARI Genel Olarak; Lütfen, ürünü kullanmadan önce, bu ürünle beraber verilen dökümanları okuyun böylece güvenlik talimatlarını

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 460 ASB 860 ĠÇĠNDEKĠLER 2 I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

TEKNİK DEĞERLER. Derinlik (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) 485 mm 485 mm 870 mm AÇIKLAMA. Renkler

TEKNİK DEĞERLER. Derinlik (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) 485 mm 485 mm 870 mm AÇIKLAMA. Renkler www.hosseven.com.tr 2 www.hosseven.com.tr TEKNİK DEĞERLER Nominal Isı Güç KW_N 2,2-6,5 Saatlik Tüketim Kg/h 0,6-1,8 Verim % 92-88,5 Maksimum Isıtma Hacmi M3 185 Net Kg kg 82 Baca Çapı mm 80 Besleme Haznesi

Detaylı

GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU

GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAĞI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AGO 890 1 İÇİNDEKİLER I- Gazlı Ocakların Kullanım Alanı 3 II- Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 4 III- Teknik Özellikler

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 470 ASB 870 2 ĠÇĠNDEKĠLER I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

For Comfort and Savings

For Comfort and Savings TERMOSTATİK RADYATÖR VANALARI KULLANMA KLAVUZU Algılayıcı Temas Yüzeyi Algılayıcı Ayar Seçici Bağlantı Somunu Manuel Plastik Kapak Gövde Somunu Gövde Masura MODEL: W-TRV-LC01 TS EN 215 DIN EN ISO 9001:2008

Detaylı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Trifaze. Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Trifaze. Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı Endüstriyel Temizlik Makineleri Trifaze Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi Kullanım Kitapçığı ÖNEMLİ : Makineyi çalıştırmadan önce lütfen bu kitapçığı okuyunuz. HAZAN ISI VE MAKİNA SANAYİ

Detaylı

İletken Boru Hattı ile Daha Güvenli ve Daha Kolay. Emniyetli yakıt akışı. www.opwglobal.com

İletken Boru Hattı ile Daha Güvenli ve Daha Kolay. Emniyetli yakıt akışı. www.opwglobal.com İletken Boru Hattı ile Daha Güvenli ve Daha Kolay Emniyetli yakıt akışı www.opwglobal.com Yangın Önleme Dolum istasyonunda yangın önlenmesi gereken bir şeydir. Alevlenebilir bir ortam oluşma riski, petrol

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

GRUP-EX ECB-XXX ELECTRIC CONTROL BUTTON - KULLANICI KILAVUZU -

GRUP-EX ECB-XXX ELECTRIC CONTROL BUTTON - KULLANICI KILAVUZU - GRUP-EX ECB-XXX ELECTRIC CONTROL BUTTON - KULLANICI KILAVUZU - Bu kılavuz GRUP ASM tarafından üretilen ECB-XXX Buton hakkında güvenliğiniz için gerekli bilgileri ve kullanım talimatlarını içerir. 1. Genel

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

IR SPOT LAMBA CAS323-100 KULLANIM KILAVUZU

IR SPOT LAMBA CAS323-100 KULLANIM KILAVUZU CAS323-100 IR SPOT LAMBA KULLANIM KILAVUZU 1 2 IR IP Kamera CAS323-100 KULLANIM KILAVUZU KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İSTANBUL Tel : 0.212.288.31.00 Faks : 0.212.275.40.01 istanbul@karel.com.tr

Detaylı

Kondenstop BK 212.. BK 212-ASME T R. Orijinal işletme kılavuzu 819395-00. T ü r k ç e

Kondenstop BK 212.. BK 212-ASME T R. Orijinal işletme kılavuzu 819395-00. T ü r k ç e Kondenstop BK 212.. BK 212-ASME T R T ü r k ç e Orijinal işletme kılavuzu 819395-00 1 İçerik 2 Sayfa Önemli bilgiler Amacına uygun kullanım... 3 Güvenlik talimatı... 3 Tehlike... 3 Dikkat... 3 DGRL (Basınçlı

Detaylı

BD 5400 İletkenlik Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı

BD 5400 İletkenlik Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı BD 5400 İletkenlik Duyargası Montaj ve Kullanım Kitapçığı BD 5400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 3 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 4 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 5 4.1. Montaj...

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ ASB 490 İÇİNDEKİLER I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri

Detaylı