TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD"

Transkript

1 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS Mart 2002 ICS YETKİLİ SERVİSLER - GENEL KURALLAR Competent services - General rules TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlõklar/ANKARA

2 Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanõlarak hazõrlanmõş olan bu standardõn, zamanla ortaya çõkacak gelişme ve değişikliklere uydurulmasõ mümkün olduğundan ilgililerin yayõnlarõ izlemelerini ve standardõn uygulanmasõnda karşõlaştõklarõ aksaklõklarõ Enstitümüze iletmelerini rica ederiz. Bu standardõ oluşturan Hazõrlõk Grubu üyesi değerli uzmanlarõn emeklerini; tasarõlar üzerinde görüşlerini bildirmek suretiyle yardõmcõ olan bilim, kamu ve özel sektör kuruluşlarõ ile kişilerin değerli katkõlarõnõ şükranla anarõz. Kalite Sistem Belgesi İmalât ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlarõn sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite Standardlarõna uygun olarak kurmalarõ durumunda TSE tarafõndan verilen belgedir. Türk Standardlarõna Uygunluk Markasõ (TSE Markasõ) TSE Markasõ, üzerine veya ambalâjõna konulduğu mallarõn veya hizmetin ilgili Türk Standardõna uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çõktõğõnda Türk Standardlarõ Enstitüsü nün garantisi altõnda olduğunu ifade eder. TSEK Kalite Uygunluk Markasõ (TSEK Markasõ) TSEK Markasõ, üzerine veya ambalâjõna konulduğu mallarõn veya hizmetin henüz Türk Standardõ olmadõğõndan ilgili milletlerarasõ veya diğer ülkelerin standardlarõna veya Enstitü tarafõndan kabul edilen teknik özelliklere uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çõktõğõnda Türk Standardlarõ Enstitüsü nün garantisi altõnda olduğunu ifade eder. DİKKAT! TS işareti ve yanõnda yer alan sayõ tek başõna iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardõna uygun üretildiğine dair üreticinin beyanõnõ ifade eder. Türk Standardlarõ Enstitüsü tarafõndan herhangi bir garanti söz konusu değildir. Standardlar ve standardizasyon konusunda daha geniş bilgi Enstitümüzden sağlanabilir. TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR.

3 Ön söz Bu standard, Türk Standardlarõ Enstitüsü nün Hizmet Standardlarõ Hazõrlõk Grubu nca TS (1997) in revizyonu olarak hazõrlanmõş ve sonra, TSE Teknik Kurulu nun 15 Mart 2002 tarihli toplantõsõnda kabul edilerek yayõmõna karar verilmiştir. Bu standardõn daha önce yayõmlanmõş bulunan baskõlarõ geçersizdir. Bu standardõn hazõrlanmasõnda, milli ihtiyaç ve imkanlarõmõz ön planda olmak üzere, milletlerarasõ standardlar ve ekonomik ilişkilerimiz bulunan yabancõ ülkelerin standardlarõndaki esaslar da gözönünde bulundurularak; yarar görülen hallerde, olabilen yakõnlõk ve benzerliklerin sağlanmasõna ve bu esaslarõn, ülkemiz şartlarõ ile bağdaştõrõlmasõna çalõşõlmõştõr. Bu standard son şeklini almadan önce; bilimsel kuruluşlar, üretici/ imalatçõ ve tüketici durumundaki konunun ilgilileri ile gerekli işbirliği yapõlmõş ve alõnan görüşlere göre olgunlaştõrõlmõştõr.

4 İÇİNDEKİLER 0 Konu, tarif, kapsam Konu Tarifler Yetkili servis Ana firma Servis hizmeti Kapsam Kurallar İşletmecilik ile ilgili kurallar Servis oluşumu Müşteri haklarõ Çalõşan elemanlar Eğitim Servis hizmeti Müşteri ilişkileri Yapõsal özellikler ile ilgili kurallar Teknik donanõmla ilgili kurallar Çeşitli hükümler... 5

5 Atõf yapõlan standardlar References TS 266/Nisan 1997 TS 828/Ekim 1983 TS 863/Nisan 1995 TS 1108/Nisan 1995 TS 3419/Haziran 1979 TS 3420/Haziran 1979 TS 4156/Nisan 1995 Sular-İçme ve Kullanma Sularõ Water intended for human consumption Binalarda Temizsu Tesisat Kurallarõ Rules for õnstallation water supply for buildings. Asansörler - İnsan Taşõmak İçin Elektrikli Electrical lifts for passenger Asansörler Yük Taşõmak İçin - Elektrikli Electric lifts for goods Havalandõrma ve İklimlendirme Tesislerinin Projelendirilmesi Kurallarõ Principles for the preparation of the projects of ventilation and air conditioning installation Havalandõrma ve İklimlendirme Tesislerini Yerleştirme Kurallarõ Principles for the disposition of ventilation and air conditioning installations Yangõndan Korunma-Umumi Yerlerde İlgili Genel Kurallar General rules for fire protection in common places TS 4019/Şubat 1991 İlk Yardõm Çantasõ- Genel Amaçlõ First aid kit- General purpose TS 10025/Mart 1992 TS 12201/Nisan 1997 TS HD S2/Kasõm 2001 Elektrik Tesisatõ- Binalarda- Elektrik Teçhizatõ Seçimi ve Montajõ- Topraklama Tertibatlarõ ve Koruyucu İletkenler Electrical installations of buildings- Selection and erection of electrical equipment- Earthing arrangements and protective conductors Atõklar - Çöp Kaplarõ - Kurallar Waste-Refuse containers Binalarda Elektrik Tesisatõ - Bölüm 5: Elektrik Donanõmõnõn Seçilmesi ve Montajõ Gurup 51: Ortak Kurallar Electrical installations of buildings - Part 5: Selection and erection of electirical equipment chapter 51: Como rules TS IEC /Nisan 2000 Binalarda Elektrik Tesisatõ Bölüm 4- Güvenlik Korunmasõ Grup 41- Elektrik Çarpmasõna Karşõ Korunma Electrical ınstallations of buildings Part 4: Protection for safety chapter 41: Protection against electric shock

6 Yetkili servisler - Genel kurallar 0 Konu, tarif, kapsam 0.1 Konu Bu standard, yetkili servislerin genel kurallarõna dairdir. 0.2 Tarifler Yetkili servis Ana firma tarafõndan belirlenen ve ilgili mevzuat gereği bulunmasõ zorunlu olan makina, takõm, teçhizat, cihaz, yedek parça, malzeme vb. bulunduran; bünyesinde çalõşan personelin eğitimi; imalâtçõnõn yasal sorumluluklarõ kapsamõnda sözleşme ile bağlõ bulunduğu ana firma ürünlerinin garanti taahhütlerini yerine getiren; garanti dõşõnda ürünün bakõm, onarõm vb. hizmetlerinin tamamõnõn yapõlmasõndan sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler tarafõndan kurulan tesis Ana firma Ürün ve/veya ürünün bir kõsõm elemanlarõnõ imal ve/veya ithal eden firma Servis hizmeti Ürün özeliklerinin tanõtõlmasõ, kurulmasõ, işletmeye alõnmasõ, denenmesi, kullanõm hakkõnda müşterinin bilgilendirilmesi, gerektiği hallerde müşteri kullanõcõsõnõn eğitilmesi, garanti süresince ve bu süre sonrasõnda periyodik bakõmõ, tamiri, parça değiştirilmesi, hizmet sistemi verilerinin oluşturulmasõ, bu verilerin değerlendirilmesi ve ana firmanõn bilgilendirilmesi vb. hizmetler. 0.3 Kapsam Bu standard; yetkili servislerin, işletmecilik, yapõsal özellikler, teknik donanõm ve çalõşanlarõn eğitim ve özellikleri ile ilgili genel kurallarõnõ kapsar. Not - Bu standard metninde bundan sonra Yetkili Servis yerine Servis terimi kullanõlmõştõr. 1 Kurallar 1.1 İşletmecilik ile ilgili kurallar Servis oluşumu Servis hizmetleri ana firmaca doğrudan veya yasal sorumluluk kendilerinde olmak şartõyla ve sözleşme yapõlmak suretiyle servisler eliyle verilir. Servis sayõsõnõn birden fazla olmasõ durumunda servisler bölge servisi, merkez servis, servis vb. isimler altõnda yapõlandõrõlabilinir Ana firmaca servis için bir yetki belgesi düzenlenmeli ve bu belge servisin görülebilir bir yerine asõlmalõdõr. Ürünün veya ürüne ait bazõ elemanlarõn ithal edilmiş olmasõ hâlinde; ithalatçõ firmanõn imalâtçõ firma ile yapmõş olduğu sözleşmede; servis hizmetleri, yedek parça ve malzeme temini, çalõşanlarõn eğitimi, bilgi yardõmõ vb. hükümler yer almalõdõr Servisin vereceği hizmetin işçilik ve yedek parça kalitesinden servis ile birlikte ana firma da müştereken ve müteselsilen sorumlu olmalõ ve bu hüküm sözleşmede yer almalõdõr Serviste, Hizmet Yeterlik Belgesinde belirtilen standardlar ile Türkçe teknik doküman, yedek parça kataloğu vb. bilgi paketi bulunmalõdõr Serviste verilen hizmetlere ilişkin dokümantasyon birimi kurulmalõ, verilen hizmetler iş takip kartlarõ veya bilgisayarla izlenmelidir. 1

7 Serviste ana firma tarafõndan tavsiye edilen işçilik, yedek parça ve periyodik bakõmlarla ilgili fiyat tarifeleri bulundurulmalõ ve istenildiğinde müşteri tarafõndan incelenebilmelidir. Mobil olarak verilen hizmetlerde de benzer imkân bulunmalõdõr Ana firma sözleşme yaptõğõ servisleri uygun gördüğü periyotlarda denetlemeli, denetim sonucunu dökümante etmeli, kayõtlarõnõ en az üç yõl saklamalõ ve gerektiğinde bu denetim belgeleri ilgililere ibraz edilmelidir Servis hizmetlerinin gerektirdiği hallerde yeterli sayõda ve özellikte servis aracõ bulundurulmalõdõr Ürünün teslim tarihine kadar serviste bekletilmesi, depolanmasõ ve muhafazasõ ilgili standardlara uygun olarak yapõlmalõdõr Müşteriye, ürünüyle ilgili hizmet süresi ile bu sürenin bitiminden itibaren 90 takvim günü içerisinde ürününü almadõğõ takdirde servisin sorumlu tutulamayacağõ bildirilmeli ve bu husus müşteri ile yapõlan sözleşmede yer almalõdõr Serviste, işçi sağlõğõ ve iş güvenliği mevzuatõnda öngörülen tedbirler alõnmalõdõr Servis hizmetlerinin verilmesinden müşteriye en yakõn yerdeki servis istasyonu sorumludur. Servis hizmetlerinin bu servis tarafõndan verilememesi durumunda; ürünün ana firmaya ya da diğer bir servise ulaştõrõlmasõ ve geri getirilmesi ile ilgili olarak nakliye, posta, sigorta vb. işleri için herhangi bir ücret talep edilmemelidir Birbirinin tamamlayõcõsõ olmakla birlikte yalnõz da kullanõlabilen ürünlere hizmet veren servislerde sadece hizmet verdiği ürün için gerekli olan şartlar aranõr Servis her biri için belge üzerinde ayrõ ayrõ belirtilerek belgelendirilmesi şartõyla, aynõ fonksiyona sahip birden fazla marka ürünler için hizmet verebilir. Bu durumda servis ilgili standardõnda ön görülen şartlarõ ve özellikleri taşõmalõdõr. Standardõnõn bulunmamasõ halinde servisin, ana fimalarõn yazõlõ izni dahilinde mekansal büyüklük, ortak kullanõlan personelin bilgi ve becerileri ile teknik donanõmlar bakõmõndan yeterli olmasõ gerekir Servis hizmetlerinin bir bölümünün özel ihtisas gerektirdiği hallerde, müşteri bilgilendirilerek, bu hizmet yazõlõ sözleşme yapõlmõş olan bir yetkili servisten alõnabilinir Servis çalõşanlarõnõn eğitimi, eğitimlerinin değerlendirilmesi, teknik bilgi, teknoloji, yedek parça, malzeme vb. lerinin sağlanmasõ var ise merkez servis veya ana firmaca yerine getirilmelidir Servis, ana firmanõn tanõtma işareti veya amblemi ile kurum kimliğini taşõmalõ, servis binasõnõn iç ve dõş görünümü ana firmanõn belirlediği özelliklerde olmalõdõr Yetki sözleşmesinin iptal edilmesi hâlinde ana firma durumu en geç 15 gün içerisinde TSE ye bildirmelidir Ürün için ilgili mevzuatla bir servis bulunmasõnõn yeterli görülmüş olmasõ ve imalâtçõ firmanõn servis hizmetlerini kendisinin vermesi hâlinde; müstakil servis amaçlõ yer bulundurmasõ istenmeyebilinir. Bu standardda getirilen kurallara uygun olmasõ şartõyla, servis yeri imalâtçõ firmanõn iş yerinden ayrõlmõş bağõmsõz bir bölüm olabilir. Bu durumda imalat hizmetlerinde kullanõlan teknik donanõm, personel vb. lerinden servis hizmetlerinde de yararlanõlõr Müşteri haklarõ Ürün servisce, iş yeri sigorta kapsamõnda sigorta yaptõrõlmalõdõr Servise getirilen ürünün teslim alõndõğõna dair iki nüsha belge düzenlenmeli, bu belgede ürünün adõ, markasõ, seri numarasõ, teslim alõndõğõ tarih vb. bilgiler yer almalõ ve onaylõ bir örneği müşteriye verilmelidir Verilecek hizmetleri için, müşteri talep ettiği takdirde tüketici mevzuatõna uygun şekilde sözleşme yapõlmalõ ve sözleşmenin onaylõ bir örneği müşteriye verilmelidir. 2

8 Yapõlan sözleşme esaslarõ saklõ kalmak kaydõyla; ürünün iş görme fonksiyonlarõnõ yerine getirdiği servis tarafõndan doğrulanmalõ veya doğrulatõlmalõdõr Servisce verilecek olan hizmet süresi 30 iş gününü geçmemelidir Ürünün kullanõm kõlavuzlarõnda yer alan hususlara aykõrõ kullanõlmasõ veya ürün dõşõndaki sebeplerden kaynaklanan durumlar hariç, aynõ arõzanõn 1 yõl içerisinde tekrarõ hâlinde, servis ücreti alõnmamalõdõr Servis hizmet verilen ürüne ait değiştirilen yedek parçalarõ; müşterinin talep etmesi durumunda ürünün garanti süresi içerisinde olmasõ hâlinde müşteriye göstermeli; garanti süresi dõşõnda olmasõ hâlinde ise iade etmelidir Servis sorumlusu müşterinin talebi hâlinde iş takip kayõtlarõnõ veya bilgisayar ortamõnda oluşturulan iş takip programlarõnõ göstermeli, verilen hizmetlerin izlenmesini sağlamalõdõr Servis; müşterinin talebi hâlinde, yetkisini taşõdõğõ ana firmanõn; isim, adres ve başvurabileceği ilgilinin telefon, faks numarasõ ve elektronik posta adresini müşteriye vermelidir Ürüne servis hizmetlerinin müşteriye en yakõn olan servisce verilmesi esastõr. Bunun mümkün olmadõğõ hallerde ürünün ana firmaya veya başka bir servise gönderilmesi ve getirilmesi bu servisce yerine getirilir Servis, hizmet verilen ürüne ait değiştirilecek yedek parçalarõ ve fiyatlarõnõ önceden müşteriye bildirmelidir. Servis tamir sõrasõnda kendi kusurundan oluşacak arõzalarõ iş yerinin ürün sigorta kapsamõnda değiştirmeli ve değiştirilen parçalar için madde hükümleri uygulanmalõdõr Çalõşan elemanlar Servisde, yetki veren firmanõn öngördüğü eğitim ve mesleki özelliklere sahip bir servis sorumlusu ile ihtiyaca yetecek sayõda teknik elemanlar bulundurulmalõ, bu elemanlarõn görev, yetki ve sorumluluklarõ belirlenmiş olmalõdõr Servislerde çalõşan teknik elemanlar görevleri doğrultusunda ana firmaca eğitilmiş olmalõ ve bu eğitimlere ilişkin belgeler şahsi dosyalarõnda muhafaza edilmelidir Servislerde çalõşan elemanlar yetki sözleşmesinde yer aldõğõ şekilde giyinmeli; yakasõnda adõ, soyadõ ve görevinin yazõlõ olduğu isimlik taşõmalõdõr Eğitim Servisçe, verilen hizmetlerin gerektirdiği eğitim seviyesi ve bilgi beceri durumu tanõmlanmõş olmalõ ve çalõşan teknik elemanlar bu özellikleri taşõdõklarõ belgelenmelidir Verilen hizmetlerde görülen uygunsuzluklar ile, müşterilerden gelen istek ve şikayetler değerlendirilerek yõllõk eğitim programlarõ düzenlenmeli; gerektiği hallerde dõşarõdan eğitim alõnmalõ; eğitimlerin sonuçlarõ amaç yönünden değerlendirilmeli ve bu faaliyetler kayõt altõna alõnmalõdõr. İşe yeni başlayanlarõn servise, iş ortamõna ve işe uyumunu sağlamak için oryantasyon eğitim programõ bulunmalõ ve bu eğitimin uygulandõğõ belgelenmelidir Servis hizmeti Seviste en az; - Ücretsiz telefon hattõ, ziyaret, faks, elektronik posta vb. yollarla müşteriden gelen şikayet ve isteği ile ilgili bilgi alõnmasõ, - Müşteri istek ve şikayetine göre; ürünüyle ilgili; ürün adõ, seri numarasõ vb. bilgilerin yer aldõğõ bir İş takip kartõ veya bilgisayar ortamõnda iş takip programõ açõlmasõ, - Müşteriden alõnan bilgilerin bu karta işlenmesi, istek ve şikayetin giderilebilmesi için müşterinin uygun bir haberleşme yöntemiyle bilgilendirilmesi; alõnan bilgilere göre istek ve şikayetin giderilip giderilmediğinin takip edilmesi, 3

9 - Müşteri adresinde hizmet verilmesi hâlinde, gerekiyorsa servisten teknik bilgi ve eleman desteği alõnmasõ, parça temini gerekiyorsa müşterinin bilgilendirilmesi, yapõlan işlemler ile performans doğrulanmasõ sonrasõ alõnan bilgilerin imalat orjinal değerleri ile karşõlaştõrõlmasõ ve bu değerlerin iş takip kartõna işlenmesi ve değişen parçalarõn müşteriye teslim edilmesi, - Proseste karşõlaşõlan arõza çeşit ve sayõlarõ ile değiştirilen yedek parça çeşitleri ve sayõsõ istatistiki veri olarak değerlendirilmesi; yedek parça stok kontrolü ve servis elemanlarõnõn eğitimlerinin bu verilere göre planlanmasõ ve bu veriler ana firmaya iletilmesi, şeklinde hizmet sistemi bulunmalõ ve bu sistemin uygulamasõ belgeler üzerinde izlenebilmelidir Serviste; hizmetler için iş talimatlarõ ile iş doğrulama talimatõ bulunmalõ ve hizmetlerin bu talimatlara göre verildiği izlenebilmelidir Müşteri ilişkileri Serviste hizmet verilen ürünlerin marka, model, seri numarasõ, cinsi vb. verilerine göre müşteri bilgileri bulunmalõ; ürünlerin bakõm, arõza, parça değişimi, tamir vb. durumlarõ istatistiki veri hâlinde hazõrlanmalõ; bu bilgiler değerlendirilerek; yedek parça ve malzeme stoku belirlenmelidir Ana firma veya merkez servis veya serviste; yüzyüze, mektupla, telefonla, anket vb. yoluyla müşteri memnuniyeti hakkõnda bilgi alõnabilen bir sistem bulunmalõdõr. Müşteri memnuniyetsizliğinin oluştuğu hallerde, uygunsuzluklarõ giderici tedbirler oluşturulmalõ, uygulanmalõ ve bu faaliyetler kayõt altõna alõnmalõdõr. 1.2 Yapõsal özellikler ile ilgili kurallar Serviste; en az idari büro, çalõşma yeri, müşteri kabul yeri, yedek parça ve malzeme yeri, çalõşanlarõn soyunma, dinlenme ve yemek yeri ile müşterek veya münferit kullanma özelliğinde WC - lavabo bulunmalõdõr Servis hizmetlerinin verileceği mekanlar, hizmetin özelliklerine uygun ve yeterli büyüklükte olmalõdõr Serviste, çevre sağlõğõ ile ilgili mevzuatõnda belirtilen tedbirler alõnmalõdõr Serviste, mekanik havalandõrma tesisatõ bulunmasõ hâlinde bu tesisat TS ) ve TS 3420 ye; elektrik tesisatõ TS HD S2 ye, güvenlik korunmasõ, TS IEC e, göre yapõlmalõ, su tesisatõ TS 828 e, temiz su TS 266 ya, bulunmasõ hâlinde insan taşõma asansörü TS 863 ve yük taşõma asansörü de TS 1108 e uygun olmalõ, TS 4019 a uygun ilk yardõm çantasõ, TS e uygun çöp kutusu bulunmalõ ve yangõnla ilgili olarak TS 4156 da belirtilen tedbirler alõnmalõdõr Serviste, gerekli olan haberleşme araçlarõ bulundurulmalõdõr Servis uygun bir sistemle õsõtõlmalõ ve õsõtmada yetkili makamlarca belirlenen yakõt kullanõlmalõdõr Serviste ana firmaca onaylanmõş, yeterli nitelik ve sayõda tamir ve bakõm, muayene, ölçme ve deney teçhizatõ listesi ile bu liste muhteviyatõ teçhizat bulunmalõdõr Yetki sözleşmesinde yer almasõ ve ana firmaca kabul edildiğinin belgelendirilmesi şartõyla servis mekan ve mahalleri, hizmeti aksatmayacak şekilde aynõ çatõ altõnda olmayabilir. 1.3 Teknik donanõmla ilgili kurallar Servis hizmetlerinde kullanõlan araç, gereç teknik donanõm ile muayene, ölçü ve deney cihazlarõ veya kullanma haklarõ servise ait olmalõdõr Serviste kullanõlan elektrikli teknik donanõmlarõn topraklamalarõ TS e uygun olarak yapõlmõş olmalõ ve bu durum yetki belgesine sahip bir elektrikçi tarafõndan belgelendirilmelidir. 1) Bu standard metninde atõf yapõlan standardlarõn numaralarõ, yayõm tarihleri, Türkçe ve İngilizce isimleri metnin başõnda verilmiştir. 4

10 1.3.3 Yetki veren firmaca gerekli görülen ve servis hizmeti verilmesinde kullanõlan sistem, makina, cihaz, takõm vb. lerin kullanma talimatlarõ ve bakõm-onarõm talimatlarõ bulunmalõ, periyodik bakõm ve onarõmlarõn yapõldõğõ izlenebilmelidir Serviste bulunan ölçü cihazlarõnõn kullanõlan fonksiyonlarõ kalibre edilmelidir. Bu kalibrasyon; - İthal edilen ürünler için imalâtçõ firma tarafõndan yapõlabilmeli ve bu işlem belgelendirilmeli, - Kendi kendini kalibre etme özelliği bulunan cihazlar için bu özelliği belgelendirilmeli, - Diğer cihazlar için imalâtçõ firma tarafõndan veya izlenebilir bir lâboratuvar tarafõndan yapõlabilmelidir. Merkez ve bağlõ servisler şeklinde hizmet verildiği hallerde kalibrasyon hizmetinde görevli eleman konusunda yeterli eğitim almõş olmasõ şartõyla, kalibrasyonu yapõlan cihazlar emsal alõnarak mukayese suretiyle servislerin cihazlarõ kalibre edilebilir. Servisler kalibrasyon işlemlerini kayõt altõna almalõdõr Bölge veya merkez serviste; sistemlere (bilgisayar ve çevre bilimleri, kablolu-kablosuz dect telefonlar, telefon santralleri, teleks, teleteks, telefaks, modem vb. ürünlerden oluşan) hizmet verilmesi halinde; sisteme ait bilgilerin bulunmasõ; müşterinin hizmet talebini iletebilmesi için bilgisayar ortamõnda veya ayrõlmõş telefon numarasõ olmasõ; saha elemanlarõnõn bilgisayar ortamõnda talebe göre yönlendirilebilmesi, hizmetlerin takip ve gerektiğinde bilgi, yedek parça ve malzeme takviyesinin yapõlabilmesi; talebin karşõlandõğõnõn tesbit edilebilmesi; müşteri memnuniyetinin değerlendirilmesi; hizmet sonuçlarõnõn istatistiki kayõtlarõnõn hizmetin geliştirilmesinde ve iyileştirilmesinde kullanõlmasõ ve faturalama işlerinin yapõlabilmesi şartõyla bağlõ servislerde merkez veya bölge servisince belirlenen ve onaylanan donanõmlar aranmaz. 2 Çeşitli hükümler 2.1 Sahibi veya işletmecileri bu standardda belirtilen servis için istenildiğinde standarda uygunluk beyannamesi vermek veya göstermek mecburiyetindedir. Bu beyannamede söz konusu servisin Madde 1 deki genel kurallara uygun olduğunu belirtmeleri gerekir. Yararlanõlan kaynaklar Yõlõndan beri yürürlükte olan standardõn uygulanmasõyla ilgili, belgelendirme faaliyetlerinin, bölge müdürlüklerinden ulaşan bilgilerin ve ilgili mevzuatla getirilen yeni durumlarõn değerlendirilmesi ile hazõrlanmõştõr. 5

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 12255 Nisan 2000 ICS 03.080.30;91.140.90 1. Baskı YETKİLİ SERVİSLER - ASANSÖRLER, YÜRÜYEN MERDİVENLER, YÜRÜYEN YOLCU BANTLARI İÇİN - KURALLAR The authorized services

Detaylı

TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD Bu Standard metni 22 Aralık 2005 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında Kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3419 Nisan 2002 ICS 91.140.30 1. Baskı HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME TESİSLERİ - PROJELENDİRME KURALLARI Ventilation and Air Conditioning Installation - Requirements

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.080.30 TÜRK STANDARDI TS/Eylül 2013 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 13573 Eylül 2013 ICS 03.080.30 İŞ YERLERİ - DANIŞMANLIK HİZMETLERİ - SINIFLANDIRMA - GENEL VE ÖZEL KURALLAR Work places - Consultancy

Detaylı

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 12820/Mart 2002

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 12820/Mart 2002 Ön söz Bu standard, Türk Standardlarõ Enstitüsü nün Petrol Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 22 Mart 2002 tarihli toplantõsõnda kabul edilerek yayõmõna karar verilmiştir. Bu standardõn

Detaylı

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 1445/Aralõk 1997

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 1445/Aralõk 1997 ÖN SÖZ Bu standard, Türk Standardlarõ Enstitüsü nün Petrol Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 8 Nisan 1991 tarihli toplantõsõnda kabul edilmiş, 19 Ocak 1996 ve 30 Aralõk 1997 tarihli

Detaylı

Yasal dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 2634 sayõlõ Turizmi Teşvik Kanunu'nun 37 nci maddesinin (A) bendi hükmü

Yasal dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 2634 sayõlõ Turizmi Teşvik Kanunu'nun 37 nci maddesinin (A) bendi hükmü TURİZM YATIRIM VE İŞLETMELERİ NİTELİKLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Başlangõç Hükümleri 2000/760 Turizm Tesisleri Yönetmeliği Karar Sayõsõ: 2000/760 Ekli "Turizm Tesisleri Yönetmeliği"nin yürürlüğe konulmasõ;

Detaylı

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜN RUHSATI SAHİPLERİ İÇİN FARMAKOVİJİLANS KILAVUZU

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜN RUHSATI SAHİPLERİ İÇİN FARMAKOVİJİLANS KILAVUZU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BEŞERİ TIBBİ ÜRÜN RUHSATI SAHİPLERİ İÇİN FARMAKOVİJİLANS KILAVUZU TÜRKİYE FARMAKOVİJİLANS MERKEZİ (TÜFAM) 30.06.2005 ANKARA 1 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜN RUHSATI

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 8358 Aralık 2006 ICS 03.080.30 İŞ YERLERİ - EV, İŞ YERİ VE YERLEŞİM ALANLARINDAKİ ZARARLILAR (HAŞERELER) İLE MÜCADELE HİZMETLERİ - GENEL KURALLAR Work places - Pest control

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 18001 Nisan 2008 ICS 03.100.01; 13.100 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Occupational health and safety management systems - Requirements TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

Yönetmelik. Türk Akreditasyon Kurumu Personel Yönetmeliği

Yönetmelik. Türk Akreditasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Yönetmelik Türk Akreditasyon Kurumundan: Türk Akreditasyon Kurumu Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacõ, 4457 sayõlõ Kanunun ilgili maddelerine uygun olarak

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK KİTAP ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK KİTAP ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK KİTAP ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İş sahibi idareye ilişkin

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 13485 Nisan 2004 ICS 03.120.10;11.040.01 TIBBî CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ MEVZUAT AMAÇLARI BAKIMINDAN ŞARTLAR Medical devices Quality management systems

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO/IEC17025 Aralık 2005 ICS 03.120.20 DENEY VE KALİBRASYON LÂBORATUVARLARININ YETERLİLİĞİ İÇİN GENEL ŞARTLAR General requirements for the competence of testing and

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001:2000 (T1: Kasım 2001 Dahil) ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 91.140.90 TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 13015+A1 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 13015 + A1 Haziran 2009 ICS 91.140.90 ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVENLERİN BAKIMI BAKIM TALİMATLARI İÇİN KURALLAR

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çõkõş Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 65 MART 2002 SAYI: 2534 Yönetmelikler TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 795 Mart 2006 ICS 67.080 20 PIRASA Leeks TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak hazırlanmış

Detaylı

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 206-1/Nisan 2002

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 206-1/Nisan 2002 Ön söz Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 206-1 (2000) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 19 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 12825 Mart 2003 ICS 91.060.30 YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME SİSTEMLERİ Raised access floors TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA Bugünkü teknik

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 13.040.35 TÜRK STANDARDI tst EN ISO 14644-7 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS CEN/TS 54-14 Ocak 2008 ICS 13.220.20 YANGIN ALGILAMA VE YANGIN ALARM SİSTEMLERİ - BÖLÜM 14: PLANLAMA, TASARIM, MONTAJ,

Detaylı

ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ AR-GE ve İstatistik Departmanõ CMR KONVANSİYONU

ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ AR-GE ve İstatistik Departmanõ CMR KONVANSİYONU ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ AR-GE ve İstatistik Departmanõ CMR KONVANSİYONU İstanbul, 2 Eylül 2003 İÇİNDEKİLER CMR KONVANSİYONU...3 AMAÇLARI...3 COĞRAFİ KAPSAMI...4 YAPISI...4 ÖNEMLİ CMR KURALLARI...5

Detaylı

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 )

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı BAKAN SUNUŞU Ülke ekonomisinin can damarõ olan küçük ve orta ölçekli işletmeler; işsizliğe getirdiği çözümler ve bölgesel

Detaylı

BANKACILIK KANUNU. Kanun No. 5411 Kabul Tarihi : 19.10.2005. 1.11.2005 tarih ve 25983 sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanmõştõr

BANKACILIK KANUNU. Kanun No. 5411 Kabul Tarihi : 19.10.2005. 1.11.2005 tarih ve 25983 sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanmõştõr BANKACILIK KANUNU Kanun No. 5411 Kabul Tarihi : 19.10.2005 1.11.2005 tarih ve 25983 sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanmõştõr BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ, finansal piyasalarda

Detaylı

ICS: 91.040.01 TÜRK STANDARDI TS 8737/Şubat 1991

ICS: 91.040.01 TÜRK STANDARDI TS 8737/Şubat 1991 Resmî Gazete Sayı : 26419 İçişleri Bakanlığından: TEBLİĞ YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ KULLANILMASINA İLİŞKİN MECBURİ STANDARD TEBLİĞİ Amaç ve dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, yapı ruhsatı ile

Detaylı

BAŞLANGICINDAN BUGÜNE TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI

BAŞLANGICINDAN BUGÜNE TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI BAŞLANGICINDAN BUGÜNE TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI (1984-1994) Metin Kilci Yõllõk Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü Temmuz 1994 ISBN

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS ISO 10002 Aralık 2006 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİMİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ KURULUŞLARDA ŞİKÂYETLERİN ELE ALINMASI İÇİN KILAVUZ BİLGİLER Quality management Customer satisfaction

Detaylı

ŞİRKET BİRLEŞMELERİNİN VERGİSEL BOYUTLARI

ŞİRKET BİRLEŞMELERİNİN VERGİSEL BOYUTLARI Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul-Turkey Telephone +90 (212) 326 60 60 Facsimile

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9000 Mayıs 2007 ICS 01.040.03; 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - TEMEL ESASLAR, TERİMLER VE TARİFLER Quality management systems Fundamentals and vocabulary

Detaylı