ĐÇĐNDEKĐLER 1. TANIM GENEL YERLEŞĐM VE GÜZERGAH Kayma Yolu Kayma Yolu Eğimi Çapraz Eğim...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐÇĐNDEKĐLER 1. TANIM... 1 2.1 GENEL... 1. 2.2 YERLEŞĐM VE GÜZERGAH... 1 2.2.1 Kayma Yolu... 2 2.2.1.1 Kayma Yolu Eğimi... 2 2.2.1.2 Çapraz Eğim..."

Transkript

1 ĐÇĐNDEKĐLER 1. TANIM GEOMETRĐK TASARIM GENEL YERLEŞĐM VE GÜZERGAH Kayma Yolu Kayma Yolu Eğimi Çapraz Eğim GÜZERGAH TEMĐZ AÇIKLIĞI - GENĐŞLĐĞĐ GABARĐ Halatların Yanal Sapması Halatların Dikey Sapması Emniyet Açıklıkları Dikey Açıklık Yanal Açıklıklar Diğer Açıklıklar Sürükleme Hattının Gabarisi Sürükleme Hattının Genişliği Sürükleme Askılarının Yanal Sapması Sürükleme Askılarının Boylamasına Sapması Sürükleme Askılarının Sürükleme Halatı Üzerinden Dönmesi Salınım Serbestliği HAT ĐŞLERĐ VE YAPILARI GENEL TEMELLER ANKRAJLAMA HAT YAPILARI Direkler Muhafazalar ve Açıklıklar Terminal Giriş Çıkış Kılavuzları Çekme Halatı Hat Makaraları ve Montaj Elemanları ÇEKME HALATI Genel Çelik Halat Đçin Emniyet Faktörü Bağımsız Çekirdekli Ekli Çelik Çekme Halatı Emniyet Faktörü Fiber Halatlı Sistemlerde Emniyet Faktörü TERMĐNALLER VE ĐSTASYONLAR... 8 i

2 4.1 GENEL ĐNĐŞ VE BĐNĐŞ ALANLARI Biniş Alanları Đniş Alanları TEKNĐK HACĐMLER Makine Odası Dışına Yerleştirilmiş Makineler Makine Odasına Yerleştirilmiş Makineler ĐŞLETME PERSONELĐNE SAĞLANACAK OLANAKLAR ELEKTROMEKANĐK SĐSTEMLER MEKANĐK SĐSTEMLER Tahrik Sistemleri Ana Tahrik Ünitesi Yedek Tahrik Ünitesi Hız Düşürücüler ve Dişliler Dişli Kutuları ve Güç Aktarma Sistemleri Đvme ve Hız Kontrolü Durdurucular ve Kapatmalar Frenler ve Geri Dönüş Önleme (Rollback) Donanımı Servis Freni Tahrik Kasnağı Freni Geri Dönüş Önleme (Rollback) Donanımı Tahrik Sistemi Geri Kaçış Durdurucusu Gergi Sistemleri Çelik Halatlı Sistemler Đçin Gergi Donanımı Fiber Halatlı Sistemler Đçin Gergi Donanımı Gergi Sistemi Çelik Halatları Gergi Sistemi Zincirleri Kablo Sabitleme Tamburları Hat Kabloları Đçin Gergi Sistemleri Đçin Kasnaklar Çekme Halatı Terminal Kasnağı Gergi Sistemi Kasnağı ve Taşıyıcısı Çekme Halatı Hat Makaraları Bina Mekanik Tesisatları Sıhhi Tesisat (Temiz Su, Pissu, Drenaj) Isıtma, Havalandırma, Klima Yangından Korunma ELEKTRĐFĐKASYON Enerjilendirme ve Tahrik Đvmelendirme ve Hız Kontrolü ĐSTASYONLAR ELEKTRĐK SĐSTEMLERĐ Tahrik (Biniş) Đstasyonu ii

3 Enerji Đstasyon Elektrik Tesisatı Đniş Đstasyonu TOPRAKLAMA VE YILDIRIMDAN KORUMA Topraklama Yıldırımdan Koruma HABERLEŞME SĐSTEM EMNĐYETĐ Koruma Devreleri Acil Durdurma Devresi Direkler Üzerinde Halat Emniyeti Frenler GECE ĐŞLETMESĐ ARAÇLAR VE TAŞIYICILAR KAPASĐTE VE HIZ Fiber Halatlı Sistemlerde Çelik Halatlı Sistemlerde SÜRÜKLEME DONANIMI iii

4 iv

5 1. TANIM Bu bölüm, yolcuların dönmekte olan bir fiber çekme halatına, dönmekte olan bir halata veya fiber halata bağlı sürükleme donanımına tutunarak veya kayak eğitim donanımı üzerinde yukarı doğru çekildiği kablolu insan taşıma sistemlerini kapsamaktadır. Sürüklemeli sistemlerde, yukarı doğru çıkan halatta biniş noktasından iniş noktasına kadar ara destekler bulunmayacaktır. Aşağı iniş halatında ara destekler kullanılabilecektir. Babylift vb. adlarla anılan sistemler sürüklemeli sistemlerdir. Sistemin tümünde 2000/9 AT- Đnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği hükümlerine ve TS EN , TS EN standartlarında belirtilen güvenlik kurallarına uyulacaktır. - TS EN : Đnsan Taşımak Đçin Tasarımlanan Havai Hat Tesisleri Đçin Güvenlik Kuralları - Genel Şartlar - Bölüm 1: Bütün Tesisler Đçin Kurallar - TS EN : Đnsan Taşımak Đçin Tasarımlanan Havai Hat Tesisleri Đçin Güvenlik Kuralları - Genel Şartlar - Bölüm 2: Taşıyıcı Vagon Frenleri Olmayan Ters Çevrilir Đki Kablolu Havai Halatlı Yollar Đçin Đlave Kurallar Sistem tasarımı genel olarak Bölüm VI da yer alan ulusal - uluslararası standartlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili yönetmelik ve teknik şartnameleri ile uyumlu olacaktır. 2. GEOMETRĐK TASARIM 2.1 GENEL Sistem çalışma ömrü TS EN Đnsan Taşımak Đçin Tasarımlanan Havai Hat Tesisleri Đçin Güvenlik Kuralları - Đnşaat Mühendisliği Đşleri - Standardında belirtilen süreleri karşılayacak şekilde tasarlanacaktır. Çizim standartlarında kullanılacak vaziyet planı, görünüşleri vs. ile ilgili ölçeklerde Bayındırlık Bakanlığı Yapı Đşleri Genel Müdürlüğü Mimari Proje Düzenleme esaslarına uyulacaktır. 2.2 YERLEŞĐM VE GÜZERGAH Sistemin yerini ve güzergahını tayin ederken aşağıdaki kriterler göz önüne alınacaktır: - Enerji hatları ve destekleri, - Kaya ve zeminin kayma özelliği, mağaralar ve benzeri doğal yapıların durumu, - Kar yoğunluğu ve çığ, - Rüzgar etkisi, - Buzlanma, - Kayma eğimi ve izi, - Nehirler ve vadiler, 1

6 - Gömülü altyapılar, boru hatları dahil, - Sistemin kurulacağı yerde; yanındaki, altındaki ve üzerindeki hava sahasının kontrolü, - Diğer kablolu sistemler ile kesişme veya yakınlaşması, - Aracın tüm yüzeylerden yüksekliği, - Otoyollar, - Diğer yapılar. Genel olarak hat yolu iki istasyon arasında düz bir hat olacak ve hatlar arası açıklık değişmeyecektir Kayma Yolu Kayma Yolu Eğimi Sürüklemeli sistemler için maksimum izin verilen eğim ekipman üreticisi tarafından tayin edilecektir. Kayma yolu boyunca ters eğimler sadece biniş ve iniş alanlarında olabilecektir Çapraz Eğim Đniş alanları hariç, kayakçılar için kayma yolunun çapraz eğimi %5 i geçmeyecektir. Çelik halatlı sistemlerde, çapraz eğim merkez ekseninden uzak olacaktır. Kayak eğitim araçlarının taşınması için kullanılan sistemler için, kayma yolu kazara ayrılan bir aracın diğer araca doğru kayması riskini minimize edecek şekilde tasalanacaktır. 2.3 GÜZERGAH TEMĐZ AÇIKLIĞI - GENĐŞLĐĞĐ Kayma yüzeyinin minimum temiz genişliği, aşağıda belirtildiği şekilde, güzergahın ekseninden her iki tarafa doğru olacak ve yüzeyde kaya, tomruk parçası vb. engellerden arındırılacaktır. a) Kayakçılar için 915 mm veya b) 460 mm + kayak eğitim donanımının yarı genişliği. 2.4 GABARĐ Kablolu sistemlerde sistem gabarisi sistemin işletmede - sistem çalışırken ve işletme dışısistem çalışmıyorken durumlarına göre incelenecektir Halatların Yanal Sapması Rüzgar etkisi altındaki halatların yanal sapması, incelenen direkler arası açıklığın kiriş boyu (l * ) üzerine etki eden dinamik basınçlara dayalı olarak hesaplanacaktır. TS EN Đnsan Taşımak Đçin Tasarımlanan Havai Hat Tesisleri Đçin Güvenlik Kuralları - Hesaplamalar- Standardındaki rüzgar basınç değerleri olarak aşağıdaki değerler dikkate alınacaktır: - Đşletmede (çalışırken): minimum 0,2 kn/m 2 - Đşletme dışı: minimum1,2 kn/m 2 2

7 Kiriş boyunun 400 metreden büyük olması durumunda rüzgar etkisi altında halatlardaki sapmayı belirlemek için aşağıdaki formül kullanılacaktır: q = q x (l* / l*) 2 Burada: q : dinamik basınç q: dinamik basınç, yukarıda verilmiş olan değer l*: kiriş boyu (m) l* : etkin kiriş boyu(m) = ,4 l* Đşletme dışı koşulunda TS EN da verilmiş olan rüzgar ve buzun ortak etkisi dikkate alınacaktır Halatların Dikey Sapması Halatların dikeydeki maksimum sapmasını hesaplamak için aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır: - Araçların çalışma yükü, - Harekete geçerken ve frenlemedeki dinamik etkiler, - Đşletme dışında TS EN e göre buzlanma etkisi. Halatların ve üzerindeki araçların hesaplanan maksimum sarkmasında dinamik etkiler altında aşağıdaki basitleştirilmiş değerler dikkate alınacaktır: - Hat halatları için minimum ± %10, - Çekme halatları için ± %20, - Taşıma halatları için ± % Emniyet Açıklıkları Terminaller ve direkler aşağıda belirtilen kriterlere ve normal işletme koşulları altında hattın dalgalanmasını minimuma indirecek şekilde tasarlanacaktır. Yerel rüzgar koşulları dikkate alınacaktır. Temizleme işlemi kayma aracının dalgalı çalışması sırasında veya maksimum tasarım yükü altında veya her iki koşulda birden, ağaçlar veya bitki örtüsü ile temas etmeyecek şekilde olacaktır Dikey Açıklık Güzergahtaki hiçbir noktada; halat tek yolcu ile kar yüzeyinden 610 mm yukarıda asılı iken, aşağı yönde 156 N veya yukarı yönde 133 N dan fazla bir kuvvet uygulamayacaktır. Aşağı inmekte olan halat kayma yolunun 2,14 metreden daha az yukarısında ise, kişilerin aşağı doğru gelen halat ile temasını önlemek için tel çit vb. tedbirler alınacaktır. 3

8 Yanal Açıklıklar Hat boyunca aşağıdaki minimum mesafeler sağlanacaktır: a) Yukarı doğru giden halat ile herhangi bir destek arasında 915 mm, b) Kayak eğitim aracı ile herhangi bir destek arasında 460 mm Diğer Açıklıklar Yukarı çıkan veya aşağı inen halatlar için açıklıklar: a) Çekme Aracı Bulunmayan Sistemler: Yukarı doğru 15,25 metrelik biniş alanı için yukarı giden halat ile aşağı yöndeki destekler arasında minimum 1,53 m mesafe olacaktır, b) Çekme Aracı Bulunan Sistemler: Yukarı doğru çıkan halat ile aşağı yöne inen halat arasındaki mesafe, her noktada, çekme halatına bağlanmış çekme aracının izdüşümünün iki katını geçmeyecektir. Hiçbir şart altında bu mesafe 1,38 metreden az olmayacaktır Sürükleme Hattının Gabarisi Sürüklemeli sistemlerde gabari aşağıdakilerin kombinasyonudur: - Sürükleme askılarının yanal salınımı, - Sürükleme askılarının boylamasına salınımı, - Geri çekilen sürükleme askısının sürükleme halatının etrafında ve üzerindeki olası dönüşü Sürükleme Hattının Genişliği Sürükleme hattının minimum genişliği aşağıda verilmiştir: - Çift askılı sistemlerde: 2,5 m - Tek askılı sistemlerde: 2,0 m Köprüler üzerinde ve geçitlerde minimum genişlik 0,5 m arttırılacaktır Sürükleme Askılarının Yanal Sapması Sistemde kılavuzlama yok ise, çekilen sürükleme askılarının sistemdeki sabit elemanlara (istasyonlardaki ekipmanlar, hat destek yapıları, makara grupları, bakım platformu, merdivenler, halat tutucular vb.) göre ve askıların birbirlerine göre 0,25 rad yanal salınımı kabul edilecektir. Kılavuzlama olduğu taktirde, teleskopik çubuklu kayak askılarında olduğu kadar, istasyonlarda ve saptırma hattı desteklerinde daha düşük değerlere inilebilecektir. 4

9 Sürükleme Askılarının Boylamasına Sapması Çekilen sürükleme askılarının boylamasına salınım sınırları aşağıdaki durumlardan kaçınacak şekilde olacaktır: - Sürükleme askılarının sistemin sabit elemanlarına dokunması, - Sürükleme askılarının sürükleme halatı üzerinden dönmesi Sürükleme Askılarının Sürükleme Halatı Üzerinden Dönmesi Amortisörlü (yaylı) sürükleme askılarının kullanıldığı durumlarda, askıların çekilirken sürükleme halatı çevresinde dönmesi hesaba katılarak sürükleme halatının üzerinde 2,0 metrelik bir ilave açıklık sağlanacaktır Salınım Serbestliği Amortisörlü (yaylı) sürükleme askılarının kullanıldığı durumlarda, çekilen T Barların, J Barların veya sürüklenme disklerinin salınması amortisör ile ilişkili olarak sınırlandırılacaktır. 3. HAT ĐŞLERĐ VE YAPILARI 3.1 GENEL Tüm yapılar ve tesisler sistemle uyumlu olacak şekilde TS EN Standardına uygun olarak tasarlanacaktır. Uygulanacak olan tasarım yükleri normal koşullar ve öngörülebilen anormal koşullar için ölü yükleri, canlı yükleri, kar ve rüzgar yüklerini kapsayacaktır. Karlı alanlara yerleştirilecek olan yapılar buna uygun koşullarda ve yüklerde tasarlanacak veya bu koşulların gerektirdiği biçimde korunacaktır. 3.2 TEMELLER Temelin hareketine karşı toprağın direnci tayin edilirken, muhtemel yeraltı sularının yüzdürme kuvveti de dahil sahadaki toprak koşulları dikkate alınacaktır. Şayet toprağın direncinin pratik olarak tayin edilmesi mümkün değil ise, temel veya ankraj toprağın genel yapısına uygun sürtünme katsayısı kullanılarak gravite ankrajı (gravity anchor) olarak tasarlanacaktır. Temellerin tabanı donma dayanımlı toprak veya kaya üzerine oturacak şekilde donma derinliğinin altında olacaktır. Kaya üzerindeki temeller ağırlıklı temel olarak tasarlanmamış ise, kayaya sabitlenecek şekilde ankrajlanacaktır. Beton temelin üstü, bitmiş zeminden minimum 150 mm yukarıda olacaktır. Tasarımda; devrilmeye karşı, ölü yük ve hareketli yük koşulları altında kaymaya karşı emniyet katsayısı 2 olacaktır. Bu yüklere ilaveten rüzgar yükünün de aynı anda etkilemesi durumunda emniyet katsayısı minimum 1,5 olacaktır. 5

10 3.3 ANKRAJLAMA Bütün yapılar statik veya çalışma koşulları altında sistemi etkileyecek kaymalara veya oturmalara sebep olmayacak şekilde tüm yükleri taşıyabilecek desteklere bağlanacaktır. Tasarımda devrilme, kayma veya çekme direnci için emniyet faktörü 2 kullanılacaktır. Bütün ankrajlamalar ve bağlantılar bitmiş zeminin üzerinde olacaktır. Ankrajın toprak altında kalan kısımları korozyondan kaynaklanan mukavemet düşümlerine karşı korunacaktır. Ankraj, gergi ve benzeri terminal yapılarını emniyete alan donanımlarda kullanılan çelik halatlar veya teller ile bunların bağlantı elemanlarının minimum emniyet faktörü 6 olacaktır. Düzenlemelerde ayar donanımı kullanıldığı yerlerde, bu donanımların işletme sırasında kilitlenmeleri veya çıkartılmaları mümkün olacaktır. Ankraj donanımında kullanılan halatların veya kabloların bütün bağlantı elemanları TS EN Bölüm 1 - Çelik Tel Halatlar - Güvenlik - Bölüm 1: Genel Kurallar ve TS EN Bölüm 1 - Đnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisleri Đçin Güvenlik Kuralları - Halatlar - Bölüm 1: Halatların ve Uç Bağlantılarının Seçim Kriterleri - standartlarına uygun olacaktır. 3.4 HAT YAPILARI Direkler Đniş ve biniş alanları arasına sadece dönüş halatını taşımak için hat desteklerine izin verilecek ve buralarda madde teki kriterler uygulanacaktır. Madde deki kriterlerin uygulanması koşulu ile direklere izin verilebilecek ancak bu alanlar halkın girişinden korunacaktır. Direklerde yüzeyden 2,14 metre yüksekliğe kadar olan kısımda sivri uç, kanca veya benzeri sarkıntılar olmayacaktır Muhafazalar ve Açıklıklar Kar yüzeyinden 2,14 metreden daha az yüksekte bulunan hareketli parçalar (yukarı doğru çıkan halat ve sürükleme araçları hariç), halkın veya sistemi kullanan yolcuların kazara çarpmalarını önlemek için muhafaza içerisine alınacaktır. Đnsanların karşı ağırlıkların veya germe sisteminin altından geçmesi önlenecektir Terminal Giriş Çıkış Kılavuzları Halat yönlendiricilerin tasarımında temel olarak TS EN Đnsan Taşımak Đçin Tasarımlanan Havai Hat Tesisleri Đçin Güvenlik Kuralları - Tahrik Sistemleri ve Diğer Mekanik Donanım - Standardı madde 16 da yer alan kriterlere ve koşullara uyulacaktır. 6

11 3.4.4 Çekme Halatı Hat Makaraları ve Montaj Elemanları Bir çekme halatı makarasının basma çapı, elastomer bir kaplama kullanılmadıkça, çekme halatının nominal çapının 10 katından az olmayacaktır. Makara montaj elemanları en uygunsuz tasarım yükü altında yetersiz kalmayı önleyecek güçte olacaktır. Şayet halat gergi sisteminin dikey elemanları halatı her zaman makara yuvasında tutmak için yeterli değil ise, makaradan halat atmasını önleyecek bir donanım eklenecektir. Bu kural hem halatı destekleyen makaralara hem de onu aşağıda askıda tutan makaralara uygulanacaktır. 3.5 ÇEKME HALATI Genel Çelik halat seçimi, tasarımı ve kurulumu için aşağıda verilen standartlara uyulacaktır. - TS EN A1: Çelik Tel Halatlar - Güvenlik -Bölüm 1: Genel Kurallar - TS EN A1: Çelik Tel Halatlar - Güvenlik-Bölüm 2: Tarifler, Kısa Gösteriliş ve Sınıflandırma - TS EN A1: Çelik Tel Halatlar - Güvenlik-Bölüm 3: Kullanım ve Bakım Bilgileri - TS EN A1: Çelik Tel Halatlar - Güvenlik - Bölüm 4: Genel Kaldırma Uygulamaları için Demetli Halatlar - TS EN : Çelik Tel Halatlar - Güvenlik - Bölüm 8: Havai Hatların Çekilmesinde Personel Taşıyıcı Olarak Kullanılan Çekme ve Çekerek Taşıma Halatları - TS EN : Çelik Tel Halatlar - Güvenlik - Bölüm 9: Havai Hatların Çekilmesinde Personel Taşıyıcı Olarak Kullanılan Kenetli Taşıyıcı Halatlar - TS EN : Đnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisleri Đçin Güvenlik Kuralları - Halatlar - Bölüm 1: Halatların ve Uç Bağlantılarının Seçim Kriterleri - TS EN : Đnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisleri Đçin Güvenlik Kuralları - Halatlar - Bölüm 2: Güvenlik Faktörleri - TS EN : Đnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisleri Đçin Güvenlik Kuralları - Halatlar - Bölüm 3: 6 Demetli Çekme, Taşıma - Çekme ve Çekici Halatların Uzun Örgüsü - TS EN : Đnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisleri Đçin Güvenlik Kuralları - Halatlar - Bölüm 4: Uç Bağlantıları - TS EN : Đnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisleri Đçin Güvenlik Kuralları - Halatlar - Bölüm 7: Muayene, Tamir ve Bakım - TS EN 12930: Đnsan Taşımak Đçin Tasarımlanan Havai Hat Tesisleri Đçin Güvenlik Kuralları - Hesaplamalar 7

12 Sistem kurulumu; uzun durma mesafesine sahip olmalı, hatta asılı yolcuların düşmesi durumunda, yolcuların herhangi bir tehlike ve gecikme olmaksızın hattan ayrılması ve emniyetli alana ulaşmasına muktedir olmalıdır. Hat yolu tümüyle gözetleme noktasından görülebilir olacaktır. Toplam boy 300 metreyi geçmeyecektir. Çekme halatının herhangi bir noktasındaki boylamasına eğim aşağıdaki değerleri geçmeyecektir: a) Yolcuların doğrudan sürükleme donanımlarına oturduğu durumlarda: %25 b) Yolcuların doğrudan askılara tutunduğu durumlarda: % Çelik Halat Đçin Emniyet Faktörü Çekme halatının yeni iken emniyet faktörü 5 olacaktır Bağımsız Çekirdekli Ekli Çelik Çekme Halatı Emniyet Faktörü Bağımsız çekirdekli ekli çekme halatı (IWRC) kullanıldığında, fiber çekirdekli çelik halatınkine eşdeğer minimum kopma kuvveti kullanılacaktır Fiber Halatlı Sistemlerde Emniyet Faktörü Çekme halatı kıvrılmayı minimize edecek özel yaygı veya örgüye sahip ve sürükleme kayağı ile kullanılmak üzere üretilmiş doğal veya sentetik fiber halat olacaktır. Fiber halatlar kıvrılmayı minimize edecek şekilde makaraya sarılacaktır. Tüm ekler uzun olacaktır. Minimum emniyet katsayısı 5 olacaktır. 4. TERMĐNALLER VE ĐSTASYONLAR 4.1 GENEL Sürüklemeli sistemlerde ayrıntılı bir istasyon yapısına ihtiyaç olmamakla birlikte, içinde aşağıdakileri barındıran terminaller yer alabilecektir: - Teknik Hacimler (Tahrik Sistemi, Gergi sistemi, Elektrik Pano Odaları vb.), - Kumanda Odası / Kabini, - Yolcu ve Personel WC leri. 4.2 ĐNĐŞ VE BĐNĐŞ ALANLARI Sistemin biniş ve iniş alanları olarak kullanılan platformlar, rampalar, çevresi çitle çevrili alanlar ve şaşırtmalı girişler sistemin işletilmesi ile entegre olacaktır. 8

13 4.2.1 Biniş Alanları Biniş alanları olabildiğince düz ve engelsiz olacak, yolcuları biniş alanına yönlendirecek şekilde çitle çevrilecektir. Biniş kapıları, yapay çıkmalar ve diğer binişe yardımcı elemanlar kullanıldığında, tüm yolcu tiplerini dikkate alarak tasarlanacak ve kurulacaktır. Biniş kapıları sistem operatörü tarafından açık konumda tutulacak kontrollere sahip olacaktır. Sistem girişlerinden en az birisi yardımcı ekipman kullanan yolcuların girişine imkan sağlamak için minimum 915 mm genişliğinde açıklığa sahip olacaktır Đniş Alanları Đniş alanının uzunluğu, profili, iniş noktası ve çıkış rampaları; sistemin hızı, taşıyıcının tipi ve terminal kasnak yerleşimine uygun olarak oluşturulacaktır. 4.3 TEKNĐK HACĐMLER Personelin normal şartlarda ulaşabileceği hareketli makine parçaları muhafazalar ile kapatılacaktır. Statik elektriğe karşı koruma sağlanacaktır. Yangın söndürme donanımı olacaktır (bkz madde ) Makine Odası Dışına Yerleştirilmiş Makineler Đlgisiz kişileri makineden uzak tutacak önlemler alınacaktır. Tüm makineler ve kontrolleri planlanmış kullanım çevreleri için uygun olacaktır Makine Odasına Yerleştirilmiş Makineler Makine odası standartlara uygun olarak havalandırılacaktır. Makinelerin bakımı ve çalışan personelin yaralanma riskini azaltmak için sabit aydınlatma sistemi olacaktır. Makinelerin yerleşimi yeterli bakıma izin verecek şekilde olacaktır. Uygun kilit sistemine sahip bir kapısı olacak ve yolcuları makinelerden uzak tutacak şekilde tasarlanacaktır. Bir makine veya makine grubu ile duvarlar arasında geçiş yolu olacak ise, bu geçiş yolunun genişliği minimum 460 mm olacaktır. Makine odası, makine üreticileri tarafından aksi belirtilmedikçe, madde de belirtilen koşulları sağlayacak şekilde ısıtılacaktır. 4.4 ĐŞLETME PERSONELĐNE SAĞLANACAK OLANAKLAR Operatör, görevli ve sürücülerin çalışma konumları; bulundukları çevrede istasyon ve sürükleme yolunun görsel izlemesini sağlayacak şekilde olacaktır. Kontrol ve haberleşme donanımları operatörün yerini terk etmeden ulaşabileceği yerde olacaktır. Çalışma alanları kapalı ise, işin gereği olan işlevleri yerine getirebilecek şekilde ısıtılacak, havalandırılacak ve aydınlatılacaktır. 9

14 Kapalı istasyon kontrol odasında aşağıdakiler yer alacaktır: a) Đşin gereği olan haberleşme ve kontrol donanımları, b) Đşletme talimatları ve acil durum prosedürleri, c) Yangın söndürücüler (bkz. madde ) d) Bunların mevcudiyeti, sistemin diğer alanlarında haberleşme ve kontrol donanımlarının yerleştirilmesi için engel teşkil etmeyecektir. Đşletmenin bütün kapalı alanları, boşken yetkisiz kişilerin girmesini önleyecek kilitleme sistemine sahip olacaktır. Kontrol odasında operatörün görüş alanı içerisinde taşıyıcıların bulunduğu konumları sürekli olarak gösteren göstergeler bulunacaktır. Biniş ve iniş alanlarında görevlendirilmiş kişilerin ulaşabileceği yerlerde manüel durdurma donanımları bulunacaktır. 5. ELEKTROMEKANĐK SĐSTEMLER 5.1 MEKANĐK SĐSTEMLER Tahrik Sistemleri Tüm güç üniteleri tam yüklü sistemi harekete geçirmek dahil, tasarımda kullanılmış en uygunsuz yükleme koşullarında bile sistemi çalıştıracak kapasiteye sahip olacaktır. Güç ünitesinde manüel çok-hızlı transmisyon kullanıldığı yerlerde, sistem hareket halinde iken vites değiştirilemeyecektir. Bir sistemde güç üniteleri çift yönde çalışabilme özelliğine sahip ise, sistem bir yönde çalışıyor iken kazara ter yöne vites değişimini önleyecek tedbirler alınacaktır. Yolcu boşaltma veya bakım amaçları dışında sistem ikinci çalışabilir güç ünitesi olmaksızın, tek güç ünitesi kullanılarak çalıştırılmayacaktır Ana Tahrik Ünitesi Ana tahrik motoru olarak tanımlanmış olan güç ünitesi çalışma sırasında madde 5.2 ve madde 5.3 te istenen fonksiyonel sistemlere sahip olacaktır Yedek Tahrik Ünitesi Tahliye için yedek güce ihtiyaç yoktur. Sistemde dizel motorların kullanılması durumunda aşağıdaki kriterlere uyulacaktır: - Motorlar bakım, onarım ve yangın müdahalesi için kolayca ulaşılabilir bir yere yerleştirilecektir, 10

15 - Oda yanmaz veya yangına dayanıklı bir yapıya sahip olacaktır. Yedek tahrik ünitesinin kapalı bir odada olması durumunda oda yanabilen gazların birikimini önlemek için havalandırılacaktır, - Motorun soğutulması ve havalandırılmasına yetecek miktarda (motor tipine ve yapısına bağlı olarak) taze hava temin edilecektir, - Yolcu boşaltma amacı için kullanılan motorlar aşağıdaki donanımlara sahip olacaktır; Düşük yağ seviyesi veya düşük yağ basıncı için otomatik kapatma donanımı, Bütün motorlarda acil kapatma butonları, En uygunsuz tasarım yükü koşulları altında halat hızı tasarım hızının %100 ünü geçmesi durumuna karşı motor aşağıdaki donanıma sahip olacaktır; 1) Motor Koruyucu: Motor hızını halatın maksimum hızı ile sınırlayacaktır, 2) Aşırı Hız Donanımı: Hattın hızı tasarım hızını geçecek olursa motor durdurmayı başlatacaktır Hız Düşürücüler ve Dişliler Tüm hız düşürücüler ve dişliler tasarım hedeflerini aşmaksızın en uygunsuz tasarım yükleri altında sistemin harekete geçmesi için gerekli olan kapasiteye sahip olacaktır Dişli Kutuları ve Güç Aktarma Sistemleri Dişli kutuları beklenen tüm işletme yükü koşullarına dayanacak şekilde tasarlanacak ve emniyet katsayısı elastik limite göre minimum 3,5 olacaktır. Güç aktarımlarında düz kayış kullanılmayacaktır. Sürekli yağlamalı kapalı sistemler olması koşulu ile zincirlerin aktarım sisteminde kullanılmasına izin verilecektir. Yataklar, kavramalar, kaplinler ve miller standartlara uygun olarak tüm işletme yükü koşullarına dayanacak şekilde tasarlanacaktır. Muhafazaları ve muhtevası madde 4.3 ün hükümlerine uygun olacaktır. Tüm yatakların, kavramaların ve kaplinlerin ayarlanabilmeleri ve gerektiğinde yağlanabilmeleri için önlem alınacaktır Đvme ve Hız Kontrolü Sürüş sisteminin hızlanma ivmesi; sistemin tipi, profili, hızı ve kullanımına bağlı olarak düzenlenecektir. Sistem, herhangi bir tip durma işlemi başlatıldıktan sonra, durma işleminin iptal edilemeyeceği ve tam durma durumuna gelmeden yeniden harekete geçemeyeceği şekilde olacaktır. Sistem herhangi bir tip durma işleminden sonra hız aralığının en düşük noktasında harekete geçecektir. 11

16 Durdurucular ve Kapatmalar Normal Durdurma: Şayet bir servis freni gerekiyor ise, sistem durma noktasına geldiği zaman uygulanmış olacaktır. Acil Kapatma: Acil durdurmayı sistemin kontrol fonksiyonlarından hangisinin başlatacağını tasarımcı tayin edecektir Frenler ve Geri Dönüş Önleme (Rollback) Donanımı Sistem madde ve madde de tanımlanan frenlere ve donanıma sahip olacaktır. Kurulmuş olan sistem günlük bakım ve testler ile uyum içerisinde çalışmaya muktedir olacaktır. Fren kuvvetleri ağırlıklar veya önceden sıkıştırılmış baskı yaylarının serbest bırakılması ile mekanik olarak uygulanacaktır. Fren kuvvetleri TS EN a göre hesaplanacaktır. Yaylar hariç fren sistemi parçaları elastik limite göre emniyet katsayısı 3,5 ten az olmayacaktır. Yaylar muhafaza içerisinde olacak ve yay sıkışma mesafesinin maksimum %80 i kullanılacaktır. Hidrolik veya pnömatik sistemlerle açık tutulan frenler, hortum, silindir veya ek parçalarındaki hasar durumunda frenleme yüzeyinde kirlenme olasılığını önleyecek şekilde tasarlanacaktır. Tasarımda TS EN Đnsan Taşımak Đçin Tasarımlanan Havai Hat Tesisleri Đçin Güvenlik Kuralları - Germe Cihazları - Standardı gerekleri yerine getirilecektir Servis Freni Servis freni, çekme halatının en uygunsuz koşulu altında ve tam hızda çalışan sistemi minimum 0,5 m/s 2 lik bir ivme ile yavaşlatmaya muktedir olacaktır. Bu değer tek yönlü (unidirectional) halatlı sistemler için 1,25 m/ s 2 yi geçmeyecektir. Bu fren herhangi bir durdurma devresi kesilecek olur ise yay, ağırlık vb. enerji depolayan vasıtalar ile uygulanacaktır. Tahrik gücünün bir dizel motor tarafından sağlandığı durumlarda, sistemi durdurmak için pozitif bir sistem sağlanacaktır. Hız düşüm ivmesi, başka herhangi bir fren donanımının veya tahrik rejenerasyonunun yardımı olmaksızın servis freni tarafından elde edilecektir Tahrik Kasnağı Freni Tahrik kasnağı freni tahrik kasnağı grubunun üzerinde çalışacaktır. 12

17 Tahrik kasnağı freni sistemi en uygunsuz tasarım yükü koşulları altında sistemi durduracak ve tutacak otomatik bir frendir. Çekme halatının hızı her iki yönde tasarım hızını %15 ten fazla geçmesi halinde bu fren otomatik olarak devreye girecektir Geri Dönüş Önleme (Rollback) Donanımı Geri dönüş önleme donanımı, en uygunsuz tasarım yükü koşulları altında sistemin ters yöne dönüşünü otomatik olarak kontrol edecektir Tahrik Sistemi Geri Kaçış Durdurucusu Tahrik grubu geri kaçış durdurucusu aşağıdaki kriterlere uygun olacaktır: a) Tahrik grubu geri kaçış durdurucusu tek yönlü veya üstte çalışan bir kavramadır, Tahrik grubu; tahrik kasnağı ile geri kaçış durdurucusu arasında kayış, kavrama vb. sürtünmeli tip donanımı olmayacak şekilde düzenlenecektir, b) Geri kaçış durdurucusu maksimum tasarım yüküne göre tasarlanacaktır. Geri kaçış durdurucusu, en uygunsuz tasarım yükü koşulları altında, sistem ters yönde 915 mm den fazla yol almadan önce sistemin ters yönde dönüşünü otomatik olarak önleyecektir Gergi Sistemleri Gergi sistemlerinin tasarımında TS EN 1908 de belirtilen koşullara ve emniyet gereklerine uyulacaktır. Belirli bir sistemin germe ihtiyacını karşılamak için karşı ağırlıklar, hidrolik ve pnömatik pistonlar veya benzeri donanımlar kullanılacaktır. Germe işlemine yönelik tüm donanımlar yük ve sıcaklıktaki normal çalışma değişikliklerin tümüne göre ayarlanabilecek yeterli hareket mesafesine sahip olacaktır. Hareket mesafesi asgari olarak aşağıdakilerin toplamını karşılayacak şekilde olacaktır: a) Yerel koşullar daha yüksek sıcaklık farklarını gerekli kılmadığı taktirde, halatın 60 0 C lik bir sıcaklık farkındaki uzaması, b) Taşıyıcı halatlar için %0,5 ve taşıyıcı - çekici halatlar ile çekici halatlar için %1,5 luk kalıcı uzama, c) Belirlenmiş olan her türlü işletme şartları için sarmadaki farklılıkların etkisi, d) Tüm belirlenmiş işletmesel yük koşulları için halat boylarındaki elastik değişim. Diğer tasarım ve güvenlik kuralları için TS EN 1908 madde 11 e uyulacaktır. 13

18 Çelik Halatlı Sistemler Đçin Gergi Donanımı Çekme halatı gerilmesi yük, işletme, sıcaklık vb. en uygunsuz koşulların yığılmasının yaratacağı kopma kuvvetinin beşte birini geçirmeyecek şekilde bir mekanik veya hidrolik sistem sağlanacaktır. Bu sınırlamanın doğrulanabilmesi için görsel araçlar temin edilecektir Fiber Halatlı Sistemler Đçin Gergi Donanımı Tüm sistem uygun halat gerilimini sağlamak ve ayarlamak için gerekli donanıma sahip olacaktır Gergi Sistemi Çelik Halatları Gergi sistemindeki çelik halatların minimum emniyet faktörü yeni iken 6 olacaktır. Çelik halat tasarımı ve kurulumu için TS EN Standardında yer alan kriterlere uyulacaktır. Düzenlemelerde, halatın makaraya bağlanması da dahil, kasnaktaki sürtünmeyi de dikkate alan maksimum tasarımsal statik gerilim emniyet faktörünün belirlenmesinde esas olarak alınacaktır. Gergi sisteminde dönmeye karşı mukavim halatlar kullanılmayacaktır. Gergi sisteminde kullanılan halatlara ait bağlantı elemanları TS EN ve TS EN standartları gereklerine uygun olacaktır Gergi Sistemi Zincirleri Gergi sistemlerinde kaynaklı tip bağlantılı zincirler kullanılabilir. Makaralı ve baklalı zincirler sistemlerde gergi elemanı olarak kullanılmayacaktır Kablo Sabitleme Tamburları Hat Kabloları Đçin Hat kablosunun tambura sabitlendiği yerlerde, halatın tamburun çevresinde en az üç tam tur sargı yapması sağlanacaktır. Tambur çapı halat ekseninden ölçüldüğünde halat çapının minimum 65 katı olacaktır. Kalıcı gerilim ve kaymaya karşı mukavemet için TS EN Đnsan Taşımak Đçin Tasarımlanan Havai Hat Tesisleri Đçin Güvenlik Kuralları - Germe Cihazları - Standardı madde teki sürtünme katsayıları kullanılacaktır. Tamburlar paslanmaya karşı korunacaktır Gergi Sistemleri Đçin Đşletme koşullarında dönmeyen gergi halatı tamburlarının çapı halat ekseninden ölçüldüğünde, halatın yuvaya oturması durumunda halat çapının minimum 20 katı ve kilitli sargılı halatlarda ise halat çapının minimum 65 katı olacaktır. 14

19 Madde de belirtilen diğer hususlar bu tamburlar için de geçerlidir Kasnaklar Bütün kasnaklar, montaj kitleri ve şaseleri dahil, statik ve dinamik yüklere dayanacak şekilde tasarlanacaktır. Çelik halatlar için kaplamasız kasnak yuvası kullanıldığında, yuvalar V-şeklinde olacak ve halat çapının yaklaşık olarak %55 ine eşit çapta bir tabana sahip olacaktır. Tasarımda, TS EN madde te yatak yüklerinin yüzdesi olarak verilen sürtünme katsayıları kullanılacaktır. Kaplamalı kasnak yuvası kullanıldığında, kaplama malzemesinin izin verdiği taşıma basıncı geçilmeyecektir Çekme Halatı Terminal Kasnağı a) Çelik Halatlı Sistemlerde Çekme halatı terminal kasnağı mil veya kovanda bir arıza olması durumunda halatı tutacak şekilde tasarlanacaktır. Kasnak tek yönlü yüklendiğinde tasarımdaki çalışma gerilimi izin verileni %60 tan fazla geçmeyecektir. Kasnağın minimum çapı sürükleme aracı kasnağın çevresini geçmiyor ise, nominal halat çapının 80 katı olacaktır. Sürükleme aracının kasnağın çevresini dolandığı durumlarda kasnağın minimum çapı çekme halatının nominal çapının 80 katı olacaktır. Kasnak grubu, çekme halatının kasnaktan atmasını/çıkmasını önleyecek şekilde tasarımlanacaktır. Terminal kasnağı; tahrik, frenleme veya tutma kasnağı görevine sahip ise, çekme halatını kasnak yuvası içerisinde kaydırmayacak şekilde tasarlanacaktır. b) Fiber Halatlı Sistemlerde Kasnaklar gereksiz gerilimleri, aşınmaları veya fiber çekme halatının şekil değiştirmelerini önleyecek şekilde tasarlanacak ve düzenlenecektir. Kasnaklar yeterli mukavemete sahip olacak ve herhangi bir çalışma hızında aşırı titreşimleri önleyecek şekilde balans edilecektir. Kasnaktan halat atması durumunda halatı tutacak uygun metotlar kullanılacaktır Gergi Sistemi Kasnağı ve Taşıyıcısı Gergi kasnağı ve taşıyıcısının mevcut hareket etme olanağı; normal işletme koşulları altında oluşan hareketin maksimum limitleri için yeterli olacaktır. 15

20 Avare terminal kasnağı, sabit bir yapı ile desteklenecek veya yüzer halde olacak şekilde taşıttırılacaktır. Kasnak grubu halat atması durumunda çökmeyecek ve halatın kalan kısmı yapı veya kasnak montaj elemanları tarafından tutulacaktır Çekme Halatı Hat Makaraları Madde te verilen kriterler, halatın ve sürükleme aracının ağırlığından başka yük taşımayanlar hariç, terminallerde ve istasyonlardaki çekme halatı hat makaraları için de uygulanacaktır. Terminallerde yardımcı kılavuz makaralarına ihtiyaç duyulması durumunda, bunların büyüklükleri ve yerleşimleri yolculara, işletme personeline veya sistemin mekanik elemanlarına zarar vermeyecek şekilde tasarlanacaktır Bina Mekanik Tesisatları Sıhhi Tesisat (Temiz Su, Pissu, Drenaj) Sıhhi tesisat sisteminin tasarımı aşağıda verilen standartlara uygun olarak yapılacaktır. - TS EN : Cazibeli Drenaj Sistemleri - Bina Đçi - Bölüm 1: Genel Kurallar ve Performans Kuralları - TS EN : Cazibeli Drenaj Sistemleri - Bina Đçi - Bölüm 2: Sıhhî Tesisat Boru Sistemi - Tasarım ve Hesaplama - TS EN : Cazibeli Drenaj Sistemleri - Bina Đçi - Bölüm 3: Çatı Drenajı - Tasarım ve Hesaplama - TS EN : Cazibeli Drenaj Sistemleri - Bina Đçi - Bölüm 4: Atık Su Terfi Tesisleri - Tasarım ve Hesaplama - TS EN : Cazibeli Drenaj Sistemleri - Bina Đçi - Bölüm 5: Montaj ve Deneyler, Đşletme, Bakım ve Kullanma Talimatları - TS EN 12380: Drenaj Sistemleri Đçin Hava Emiş Vanaları - Kurallar, Deney Metotları ve Uygunluk Değerlendirme - TS EN 752: Drenaj ve Kanalizasyon Sistemleri - Bina Dışı - TS 1258: Temiz Su Tesisatı Hesap Kuralları - TS EN 806-1: Bina Đçi Tesisatı - Đçme ve Kullanma Sularının Taşınması Đçin Özellikler - Bölüm 1: Genel - TS EN 806-2: Bina Đçi Tesisatı - Đçme ve Kullanma Sularının Taşınması Đçin Özellikler - Bölüm 2: Tasarım - TS EN 806-3: Bina Đçi Tesisatı - Đçme ve Kullanma Sularının Taşınması Đçin Özellikler - Bölüm 3: Boru Ölçülendirilmesi - Basitleştirilmiş Metot Đstasyonlarda ve terminallerde bina dışından içeriye sızabilecek suların (yağmursuyu vb,) tahliyesi için bir drenaj sistemi öngörülecektir. Drenaj cazibeli ve/veya pompalı olarak mevcut drenaj sistemine bağlanacaktır. 16

21 Pompalı sistemlerde sistem yedekliliği sağlanacaktır. Her bir pompa istasyonunda gerekli olacak pompa kapasitesi, pompalama ve depolama kapasitesinin bir kombinasyonu olarak tespit edilecektir. Pompa kapasitesi düzenli olarak ve sık aralıklarla akan sulan boşaltmaya yetecek kadar olacaktır. Temiz su tesisatında gömülü borular PPRC, açıktan giden borular ise galvanizli çelik boru olacaktır. Boru tesisatı, çelik ankraj dübelleri ile tespit edilmiş ve yumuşak çelik malzemeden mamul konsollar üzerine mesnetlendirilecektir. Boruların dahili duvarları, bölmeleri, taban ve tavanları delerek geçtiği durumlarda boru kılıfları kullanılacaktır. Ses naklini engellemek için, boruların kullanılan hacimlerden geçmesi halinde boru kılıfları içine mineral yünü sıkıca doldurulacaktır. Yangın boşluğundan geçen boru kılıfları içine yanmaz malzeme doldurulacaktır Isıtma, Havalandırma, Klima Açık havaya açılan yapılara TS Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları - Standardına uygun olarak ısı yalıtımı uygulanacaktır. Mekanlarda Türk Standartlarının ve Yönetmeliklerin öngördüğü yaz ve kış sıcaklıkları uygulanacaktır. Mekanlar TS Havalandırma ve Đklimlendirme Tesisleri Projelendirme Kuralları - ve TS Havalandırma ve Đklimlendirme Tesislerini Yerleştirme Kuralları - standartlarına uygun olarak havalandırılacaktır. Havalandırma yükleri; fiili doluluk oranları, aydınlatma devreleri, ekipmanlar ve diğer dahili yükler dikkate alınarak tespit edilecektir. Minimum havalandırma debileri, yürürlükteki standartlar uyarınca belirlenecektir Yangından Korunma Bu başlık altında verilmemiş olan özellikler için Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik te yer alan hükümler geçerlidir. Bu Yönetmelikte bulunmayan hususlar için de NFPA 130 National Fire Protection Association - Standard for fixed Guideway Transit and Passenger Rail Transit System (ABD Ulusal Yangından Korunma Birliği - Sabit Hatlı Raylı Toplu Taşıma Sistemleri Đçin Standart) Standardı ve uzantıları başvuru kaynağı olarak kullanılacaktır. a) Malzeme Đstasyon ve terminallerde; alevi yayma özelliği, yandığında zehirli gaz ve duman çıkarma özelliği olan malzemeler kullanılmayacaktır. Kullanılacak olan malzemeler minimum B1 sınıfı olacaktır. Seçilen malzemelerin bu özellikleri belgelenecektir. 17

22 b) Yangın Yayılımının Durdurulması Đstasyonlar ve terminaller yangın zonlarına ayrılacaktır. Đstasyonlarda yolcu alanları ile istasyon işletme ve tesisat odalarını ayıran duvarlar minimum iki saat yangına dayanıklı olacaktır. Mekanların yangın dayanım sınıfları Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olacaktır. Yangına dayanıklılık için; söz konusu bölgelerde, duvar, tavan, döşeme gibi yapısal unsurların yanı sıra yangına dayanıklı kapı, hava kanalı giriş - çıkışlarında yangın algılama sisteminden gelecek olan sinyalle kapanan yangın damperleri, kablo ve tesisat giriş - çıkışlarında ısı altında genleşerek boğan malzeme kullanılacaktır. Duman damperlerinin duman detektörlerinden duman algılama yapıldığında kapanması sağlanacaktır. c) Söndürme Sistemleri Mekanlarda Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin gerekli kıldığı miktar ve kapasitede kuru kimyasal ABC tip veya eşdeğeri yangın söndürücüler yerleştirilecektir. Söz konusu Yönetmeliğin yetersiz kaldığı durumlarda NFPA 10 - Standard For Portable Fire Extinguishers - (Taşınabilir Yangın Söndürücüler için Standart) Standardı referans olarak alınacaktır. 5.2 ELEKTRĐFĐKASYON Enerjilendirme ve Tahrik Sürüklemeli sistemlerde tahrik motoru için 3 faz, 380 V, 50 Hz enerji temin edilecektir. Bu taşıma sistemleri için yedek enerji kaynağı ve yedek tahrik motoruna gerek yoktur Đvmelendirme ve Hız Kontrolü Bu sistemlerin ivmelenme değerleri; uygulanacak taşıma sistemine, arazi profiline, hıza ve kullanım tipine göre ayrı ayrı belirlenecektir. 5.3 ĐSTASYONLAR ELEKTRĐK SĐSTEMLERĐ Tahrik (Biniş) Đstasyonu Enerji Tahrik istasyonuna 3 faz, 380 V, 50 Hz enerji sağlanacaktır. Yedek enerji ve kesintisiz güç kaynağı ihtiyacı yoktur Đstasyon Elektrik Tesisatı Sistem için kapalı makine odası yapılıyor ise makine odası içine aydınlatma sağlanacaktır. 18

23 5.3.2 Đniş Đstasyonu Sistem iniş istasyonunda acil durdurma butonu yeterli olacaktır. 5.4 TOPRAKLAMA VE YILDIRIMDAN KORUMA Topraklama Đstasyonlarda topraklama tesisatı yapılacaktır. Đstasyonların bütün metal aksamları bu topraklama tesisatlarına irtibatlanacaktır. En kötü şartta dahi kablolu taşıma sisteminin herhangi bir topraklanmış noktası ile topraklama noktası arasındaki direnç 50 ohm u geçmeyecektir. Đstasyonlarda bütün AC ve DC sistemler topraklama tesisatına irtibatlanacaktır. Đşletme durdurulduğunda taşıma halatı en az bir istasyonda topraklanacaktır. Đşletme esnasında statik elektrik deşarjı ve halatların topraklanması amacı ile bir noktada makara içi kaplaması iletken malzeme olacaktır Yıldırımdan Koruma Đstasyonlarda yıldırımdan koruma tesisatı yapılacaktır. Tahrik sistemindeki elektrikli ekipman uygun cihazlarla yıldırımdan korunacaktır. 5.5 HABERLEŞME Bu sistemlerde Haberleşme Sistemine gerek yoktur. 5.6 SĐSTEM EMNĐYETĐ Koruma Devreleri Sürüklemeli taşıma yapan kablolu sistemlerde (babylift) koruma devreleri aşağıda listelenen fonksiyonları kapsayacaktır: - Acil Durdurma (Ayrı bir başlıkta detaylandırılmıştır), - Durma Kapısı, - Gergi Sistemi Hatası (Mevcut ise), - Aşırı Hız Acil Durdurma Devresi Bütün kablolu taşıma sistemleri minimum 1 adet acil durdurma devresine sahip olacaktır. Durdurma işlemi bütün diğer kontrol ve komutlara göre öncelikli olacaktır. Đşletme kumandalarını kullanan sistem operatörü herhangi bir sebeple taşıma sistemini kontrolünden kaçırırsa sistemi durdurabilmek için acil durdurma devresini / butonunu kullanacaktır. 19

24 Aşağıda sıralanan sebeplerden herhangi biri kablolu taşıma sisteminin kontrolden çıktığı anlamına gelecektir. a) Sistem verilen komuta rağmen yavaşlamamaktadır, b) Sistem verilen komuta rağmen durmamaktadır, c) Sistem azami hız limitlerinin ve komutların üzerinde hızlanmaktadır, d) Sistem normal tasarım değerinden daha hızlı ivmelenmektedir, e) Sistem komut olmadan kendi kendine hareket etmekte ve ivmelenmektedir, f) Sistem komut olmadan ve istem dışı olarak ters yöne hareketlenmektedir. Đnme-binme bölgeleri bulunan istasyonlarda; bu bölgelerde görevlilerin durduğu tarafta, acil bir durumda sistemi durduracak basmalı tip kırmızı acil durdurma butonları yer alacaktır. Bütün acil durdurma butonları manuel olarak resetlenmediği sürece sistem tekrar çalışmayacaktır Direkler Üzerinde Halat Emniyeti Bu sistemlerde taşıma direkleri olmadığından direk üzeri halat emniyet önlemlerine gerek yoktur Frenler Kablolu sistem ana tahrik motoru ile çalıştırılırken; herhangi bir frenleme durumunda, herhangi bir koruma devresi çalıştığında veya sistem hızı %10 aşıldığında motor otomatik olarak duracaktır. Servis freni; enerji kesilmelerinde, çekilen akım aşırı yükseldiğinde veya bir koruma devresi çalıştığında devreye girecek ve sistemi kilitleyecektir. 5.7 GECE ĐŞLETMESĐ Sürüklemeli kablolu taşıma sisteminde gece işletmesi yapılacak ise tüm taşıma güzergahı aydınlatılacaktır. Aydınlatma armatürleri, gerekirse ara aydınlatma direklerinde ve istasyon yapıları üzerinde yer alacaktır. Her aydınlatma armatürü için, kutu içinde toprak kaçağı korumalı bir şalter mevcut olacaktır. Direk yüzeyindeki kablolar topraklanmış galvanizli çelik kondüvi içinde monte edilecektir. 6. ARAÇLAR VE TAŞIYICILAR 6.1 KAPASĐTE VE HIZ Biniş aralığı ve kapasite; eğime, yolcuların araca biniş ve iniş yeteneğine, ekipmanın tasarım limitlerine uygun olarak düzenlenir. 20

25 6.1.1 Fiber Halatlı Sistemlerde Kayakçılar dönmekte olan çekme halatına tutunurken halat hızı 7,6 m/s yi geçmeyecektir. Sürükleme araçları çekme halatına bağlanırken veya yolcular kayak eğitim araçlarına binerken hız 2,0 m/s yi geçmeyecektir Çelik Halatlı Sistemlerde Halat hızı 2,0 m/s yi geçmeyecektir. 6.2 SÜRÜKLEME DONANIMI Kayakçılar için halat klemenslerine izin verilmeyecektir. Sürükleme donanımlarına, 2,0 m/s veya daha az olan hızlarda çalışan sistemlerde izin verilecektir. Sürükleme donanımı, hat üzerindeki en dik noktada yolcuyu hareket ettirmek için gereken çekme kuvvetinin iki katına maruz kaldığında çekme halatı üzerinde kaymayı önleyecek şekilde tasarlanacaktır. Tasarım; sürükleme donanımı ile çekme halatı arasına eldiven veya elbiselerin karışmasını veya parmağın sıkışmasını engelleyecek şekilde olacaktır. Sürükleme donanımının çekme halatına bağlanması hiçbir şekilde çekme halatının mukavemetini zayıflatmayacaktır. 21

EK-1: KABLOLU TAŞIMA SĐSTEMLERĐ TASARIMINDA YARARLANILACAK STANDARTLAR VE YÖNETMELĐKLER EK-2:KISALTMALAR

EK-1: KABLOLU TAŞIMA SĐSTEMLERĐ TASARIMINDA YARARLANILACAK STANDARTLAR VE YÖNETMELĐKLER EK-2:KISALTMALAR EK-1: KABLOLU TAŞIMA SĐSTEMLERĐ TASARIMINDA YARARLANILACAK STANDARTLAR VE YÖNETMELĐKLER EK-2:KISALTMALAR EK-1: KABLOLU TAŞIMA SĐSTEMLERĐ TASARIMINDA YARARLANILACAK STANDARTLAR VE YÖNETMELĐKLER (Aşağıdakilerle

Detaylı

1. TANIM... 1 2.1 GENEL... 1

1. TANIM... 1 2.1 GENEL... 1 ĐÇĐNDEKĐLER 1. TANIM... 1 2. GEOMETRĐK TASARIM... 1 2.1 GENEL... 1 2.2 YERLEŞĐM VE GÜZERGAH... 2 2.2.1 Kayma Yolu... 2 2.2.1.1 Kayma Yolu Eğimi... 2 2.2.1.2 Çapraz Eğim... 2 2.2.1.3 Kayma Yolu Kesişimi...

Detaylı

1. TANIM... 1 2.1 GENEL... 1

1. TANIM... 1 2.1 GENEL... 1 ĐÇĐNDEKĐLER 1. TANIM... 1 2. GEOMETRĐK TASARIM... 1 2.1 GENEL... 1 2.2 YERLEŞĐM VE GÜZERGAH... 1 2.3 GÜZERGAH TEMĐZ AÇIKLIĞI - GENĐŞLĐĞĐ... 2 2.4 GABARĐ... 2 2.4.1 Emniyet Açıklıkları... 2 2.4.1.1 Dikey

Detaylı

4.3 TEKNĐK HACĐMLER... 15 4.3.1 Makine Odası Dışına Yerleştirilmiş Makineler... 15 4.3.2 Makine Odasına Yerleştirilmiş Makineler...

4.3 TEKNĐK HACĐMLER... 15 4.3.1 Makine Odası Dışına Yerleştirilmiş Makineler... 15 4.3.2 Makine Odasına Yerleştirilmiş Makineler... ĐÇĐNDEKĐLER 1. TANIM... 1 2. GEOMETRĐK TASARIM... 1 2.1 GENEL... 1 2.2 YERLEŞĐM VE GÜZERGAH... 2 2.3 GÜZERGAH TEMĐZ AÇIKLIĞI - GENĐŞLĐĞĐ... 2 2.4 GABARĐ... 3 2.4.1 Emniyet Açıklıkları... 3 2.4.1.1 Dikey

Detaylı

MALTEPE REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/13

MALTEPE REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/13 MALTEPE REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/13 1.0- İŞİN KONUSU : Maltepe rezidans ta bulunan 7 adet 18362144/01, 18362144/02 18362144/03 18362144/04 18362144/05

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ.

PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ. PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ. HİDROLİK EKLEMLİ PLATFORM 2013 1. GENEL BİLGİLER Hidrolik Eklemli Platform, esneme dayanımı yüksek olan çelik malzemeden imal edilen bomlar, bomların

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

Kayar Mesnetler GS F 1G Kayar Mesnet GS F 2G Kayar Mesnet GS 2G-PL Kayar Mesnet

Kayar Mesnetler GS F 1G Kayar Mesnet GS F 2G Kayar Mesnet GS 2G-PL Kayar Mesnet Kayar Mesnetler 6Kayar Mesnet DestekleriKılavuzlu bir Desteğin bir Simotec Kiriş Kesiti 100 veya 120 den ya da 100 ila 120 mm arasında bir flanş genişliğine sahip başka bir çelik kirişten askıya alınması

Detaylı

ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1:TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK

Detaylı

LPH 40 ENDÜSTRİYEL LİMAN EKİPMANLARI

LPH 40 ENDÜSTRİYEL LİMAN EKİPMANLARI 1 2 LPH 40 ENDÜSTRİYEL LİMAN EKİPMANLARI 3 ÖZELLİKLER A Max. çalışma yüksekliği (paletin alt kısmından pime kadar) 18.480 mm B Max. öne uzama mesafesi 14.940 mm C Max. yükseklikte max. açıklık 12.250 mm

Detaylı

YÜRÜYEN MERDİVENLERDE / BANDLARDA BAKIMIN ÖNEMİ

YÜRÜYEN MERDİVENLERDE / BANDLARDA BAKIMIN ÖNEMİ Asansör Sempozyumu 25-27 Eylül 2014 // İzmir 233 YÜRÜYEN MERDİVENLERDE / BANDLARDA BAKIMIN ÖNEMİ Battal Murat Öztürk Löher Asansör ve Yürüyen Merdiven bmuratozturk@loher.com.tr ÖZET Her geçen gün sayısı

Detaylı

Güvenliğin ve yangına karşı korunmanın önemli olduğu yerlerde METAXROLL yangın kepenk sistemleri en iyi tercihtir.

Güvenliğin ve yangına karşı korunmanın önemli olduğu yerlerde METAXROLL yangın kepenk sistemleri en iyi tercihtir. Yangın Kepengi Güvenliğin ve yangına karşı korunmanın önemli olduğu yerlerde METAXROLL yangın kepenk sistemleri en iyi tercihtir. METAXROLL yangın kepenk sistemleri yangın duvarlarında yangın kapılarını

Detaylı

Association of Manufacturers. ENI Vakum Asansörleri

Association of Manufacturers. ENI Vakum Asansörleri Association of Manufacturers ENI Vakum Asansörleri ENI Hakkında 2005 yılında İspanya'da faaliyetlerine başlayan Elevadores Neumaticos Ibericos (ENI); asansörde yeni bir konsept olan vakum asansörlerinin

Detaylı

CEMO MINI İSTASYONLAR IÇ VE DIŞ MEKANLARDA KULLANIMA UYGUN, TAŞINABILIR, GÜVENLI VE ERGONOMIK AKARYAKIT DEPOLAMA, DOLUM NOKTALARIDIR.

CEMO MINI İSTASYONLAR IÇ VE DIŞ MEKANLARDA KULLANIMA UYGUN, TAŞINABILIR, GÜVENLI VE ERGONOMIK AKARYAKIT DEPOLAMA, DOLUM NOKTALARIDIR. CEMO MINI İSTASYONLAR IÇ VE DIŞ MEKANLARDA KULLANIMA UYGUN, TAŞINABILIR, GÜVENLI VE ERGONOMIK AKARYAKIT DEPOLAMA, DOLUM NOKTALARIDIR. Dizel, Benzin, Adblue kullanımına uygun. Atex: Kullanılan cihazlar,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

4 TS ISO 4190-5 (İngilizce Metin) Asansörler ve servis asansörleri- Bölüm 5: Kumanda tertibatları, sinyalleri ve ilâve bağlantılar 27.8.

4 TS ISO 4190-5 (İngilizce Metin) Asansörler ve servis asansörleri- Bölüm 5: Kumanda tertibatları, sinyalleri ve ilâve bağlantılar 27.8. 1 TS EN 81-72 (İngilizce Metin) 2 TS EN ISO 25745-2 (İngilizce Metin) 3 TS EN ISO 25745-3 (İngilizce Metin) GÜNCEL ASANSÖR ve YÜR MER. / BANT STANDARTLARI - ARALIK 2015 bölüm 72:İtfayeci asansörleri Asansörler,

Detaylı

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-060 (TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-060 (TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ.. - 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Çalışma Koşulları

Detaylı

PASLANMAZ ÇELİK BORU DİREKLERİN İMALİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL

PASLANMAZ ÇELİK BORU DİREKLERİN İMALİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL PASLANMAZ BORU DİREKLERİN İMALİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1/5 PASLANMAZ ÇELİK BORU DİREKLERİN İMALİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL 1.1 KAPSAM Aydınlatma ünitesi, projektör, kamera, pano, anten, bayrak, flama

Detaylı

Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler. Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi

Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler. Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi Ezme veya ezilme Makaslama Kesme veya koparma Dolanma veya takılma Kapma veya yakalama Daha geniş

Detaylı

Basınç düşürme damperi

Basınç düşürme damperi ,2 X X testregistrierung asınç düşürme damperi Tipi Kapalı kanat Odalarda ve iklimlendirme sistemlerin fazla basıncın giderilmesi için asınç düşürme damperleri; basınçlandırma sistemleri, gazlı yangın

Detaylı

Konu; Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Konu; Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 1 Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Konu; Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Konunun genel amacı; Katılımcıları, bakım-onarım işlerinde ortaya çıkabilecek riskler ve bu riskler

Detaylı

ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ

ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ Dersin Modülleri İç Tesisat Döşeme Teknikleri Çağırma Tesisatları Güvenlik Tesisatları Haberleşme ve Bildirim Tesisatları Zayıf Akım Tesisatı Arıza Tespiti

Detaylı

RMS İSTASYONLARI NEDİR?

RMS İSTASYONLARI NEDİR? KERİM ÖZBEYAZ RMS İSTASYONLARI NEDİR? O Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu bölgesel istasyonlardan orta basınçta gelen gazı müşterinin ihtiyaç duyduğu basınca düşürme ve faturalamaya baz alacak ölçümü yapmak

Detaylı

RELAYrack. Açık sistem çatı D=600 - D=800 - D=1000. RELAYrack tekli çatı, D= 600 mm. RELAYrack çiftli çatılar, D= 800 mm

RELAYrack. Açık sistem çatı D=600 - D=800 - D=1000. RELAYrack tekli çatı, D= 600 mm. RELAYrack çiftli çatılar, D= 800 mm RELAYrack / Açık sistemler, network teknolojisi ve elektronik alanında sayısız uygulama için, uygun maliyetli ve montaj dostu çözümler sunar 19 standart cihazların montajı için tasarlanmıştır. Ekipmanlara

Detaylı

TELEFERİK SİSTEMLİ OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ Teleferik sistemli oyun grubu esas olarak, iki adet ana taşıyıcı gövde, zemine sabitlemek için ankraj

TELEFERİK SİSTEMLİ OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ Teleferik sistemli oyun grubu esas olarak, iki adet ana taşıyıcı gövde, zemine sabitlemek için ankraj TELEFERİK SİSTEMLİ OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ Teleferik sistemli oyun grubu esas olarak, iki adet ana taşıyıcı gövde, zemine sabitlemek için ankraj sistemi, arabalı palanga sistemi ve tahditleri, çelik

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

BANTLI KONVEYÖRLER HAZIRLAYANLAR : GÖKHAN DURMAZ 20100254033 CEM ULUSOY 20100254032

BANTLI KONVEYÖRLER HAZIRLAYANLAR : GÖKHAN DURMAZ 20100254033 CEM ULUSOY 20100254032 BANTLI KONVEYÖRLER HAZIRLAYANLAR : GÖKHAN DURMAZ 20100254033 CEM ULUSOY 20100254032 TARİHÇESİ Sonsuz bantla taşıma çok eski zamanlardan beri kullanılmaktadır. 1868 yıllında İngiliz mühendis Lyster kauçukla

Detaylı

IE-30.00001 / DİKEY YAŞAM HATTI

IE-30.00001 / DİKEY YAŞAM HATTI IE-30.00001 / DİKEY YAŞAM HATTI Dikey Yaşam Hattı; Personelin dikey olarak yukarı-aşağı güvenli bir şekilde hareket etmesini sağlayan, sabir bir ankraj hattı ve bu hat üzerinde hareket eden, bir düşme

Detaylı

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER Denizler ve Karalarda Yapılacak Çalışmalar İçin Ortak Hükümler 1. Acil durumlarda uzaktan kumanda 1.1. Sağlık ve

Detaylı

sensör sensör çıkışı kontrol birimi Kontrol birimi, kontrol ekipmanı ve çıkış sinyali anahtarlama elemanından meydana gelir.

sensör sensör çıkışı kontrol birimi Kontrol birimi, kontrol ekipmanı ve çıkış sinyali anahtarlama elemanından meydana gelir. Polymer Electric Kanıtlanmış Güvenlik Safe Bumperler; sensör, kontrol ekipmanı ve çıkış sinyali anahtarlama elemanını içeren koruyucu ürünlerdir. (Emniyet Tamponu) sensör sensör çıkışı kontrol birimi Kontrol

Detaylı

Tahrik Birimleri RIDGID 300 RIDGID 300 RIDGID 300 El Sayfa 34 / 35 Sayfa 34 / 35 Dahil Sayfa 34 / 35

Tahrik Birimleri RIDGID 300 RIDGID 300 RIDGID 300 El Sayfa 34 / 35 Sayfa 34 / 35 Dahil Sayfa 34 / 35 Yiv Açma Ekipmanları Yiv Açma Ekipmanları Yiv Açma Ekipmanları RIDGID yiv açma ekipmanları, en karmaşık boru tesisatları için tasarlanmıştır. Bu ekipmanların sağlamlığı, uzun ömürlülüğü ve kullanım kolaylığı

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA ÖZEL BAKIM ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/6

DARÜŞŞAFAKA ÖZEL BAKIM ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/6 DARÜŞŞAFAKA ÖZEL BAKIM ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/6 1.0- İŞİN KONUSU : Darüşşafaka Özel bakım binasında bulunan 3 adet 18361874/01, 18361874/02, 18361874/03 kimlik

Detaylı

TEKNİK DOSYA SB KANATLI MAKAS - GÜVENLİK ETİKETLERİ - SEMBOL ANLAMI BULUNDUĞU YER. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Koruyucu giysi giyiniz.

TEKNİK DOSYA SB KANATLI MAKAS - GÜVENLİK ETİKETLERİ - SEMBOL ANLAMI BULUNDUĞU YER. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Koruyucu giysi giyiniz. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Radyatör, hidrolik yağ tankı ve boru hatları Koruyucu giysi giyiniz. paneli bölgesinde Çizme, bot vb. koruyucu ayakkabı kullanınız. paneli bölgesi Dikkat! Tehlike! Elektrik panosu,

Detaylı

HAKKIMIZDA ÜRETİM ALANLARI

HAKKIMIZDA ÜRETİM ALANLARI HAKKIMIZDA Cephe Ulaşım Sistemleri ve Hafif inşaat makineleri üretiminin lider isimlerinden olan şirketimiz, Ankara da Ostim Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Ademsan Makine; bina

Detaylı

Automatic Entrance & Acccess System GARAJ. Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları. Seksiyonel Kapılar

Automatic Entrance & Acccess System GARAJ. Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları. Seksiyonel Kapılar TM Automatic Entrance & Acccess System Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları GARAJ Seksiyonel Kapılar TM Automatic Entrance & Acccess System TRONCO Endüstriyel Seksiyonel Kapılar TRONCO endüstriyel seksiyonel

Detaylı

Kapılar. BS Tipi. Filtre odaları, klima santralleri ya da makine veya donanıma sahip diğer bölmelere ait bakım kapıları. 03/2014 DE/tr K3 5.

Kapılar. BS Tipi. Filtre odaları, klima santralleri ya da makine veya donanıma sahip diğer bölmelere ait bakım kapıları. 03/2014 DE/tr K3 5. ,1 X X testregistrierung Kapılar Tipi Çift kollu kilitleme terti batı iç kol Çıkarılabilir ön kilitleme kolu (çift kollu kilitleme tertibatının) Silindir tirajlı kilit Filtre odaları, klima santralleri

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

Lumination LED Armatürler

Lumination LED Armatürler GE Lighting Solutions Montaj Kılavuzu Lumination LED Armatürler Askılı LED Bağlantı Elemanı (EP14 Serisi) Özellikler Uzun ömürlü (50.000 saat nominal ömür) 5 yıl garanti IP30 Kuru yere uygun BAŞLAMADAN

Detaylı

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili;

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili; 11.09.2014 Sayın İlgili; Değişik sektörlerde, birbirlerinden farklı özellikte çalışma şartlarına sahip işletmelerin çalışmalarını gerçekleştirirken, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli

Detaylı

İSKİD HAVA KANALI KOMİSYONU OVAL KANAL (GALVANİZ) ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ

İSKİD HAVA KANALI KOMİSYONU OVAL KANAL (GALVANİZ) ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ İSKİD HAVA KANALI KOMİSYONU OVAL KANAL (GALVANİZ) ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ 1. Genel Tanım ve Standartlar Bu şartname, Soğutma, Isıtma ve Havalandırma tesisatlarında kullanılan, galvanizli sacdan imal edilen,

Detaylı

Beton pompasının destek pabuçlarının zemine uygun şekilde sabitlenmesi

Beton pompasının destek pabuçlarının zemine uygun şekilde sabitlenmesi BETON DÖKÜMÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş güvenliği ve işçi sağlığı, yalnızca hazır beton tesisleri içerisinde ve beton üretim sürecinde değil, betonun taşınması ve dökümü sırasında da dikkat edilmesi

Detaylı

BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI STATİK RAPORU

BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI STATİK RAPORU BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI STATİK RAPORU GİRİŞ: 1.1 Raporun Anafikri Bu rapor Büyükada da yapılacak Çarşı Camii projesinin tasarım parametrelerini ve taşıyıcı sistem bilgilerini açıklayacaktır.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

TS ISO 4190-1 - 18.06.2014 Asansörler - Yerleştirme ile ilgili boyutlar - Bölüm 1: Sınıf ı, sınıf ıı, sınıf ııı ve sınıf vı asansörler

TS ISO 4190-1 - 18.06.2014 Asansörler - Yerleştirme ile ilgili boyutlar - Bölüm 1: Sınıf ı, sınıf ıı, sınıf ııı ve sınıf vı asansörler Asansör Standartları Standart No/Kabul Tarihi TS EN 81-20:2014 (İngilizce Metin)-30.10.2014 Asansörlerin yapım ve kurulumu için güvenlik kuralları - İnsan ve eşyanın taşınması için asansörler - Bölüm 20:

Detaylı

HİDROLİK KURTARMA SETLERİ

HİDROLİK KURTARMA SETLERİ HİDROLİK KURTARMA SETLERİ Kesici ve ayırıcılar; tüm dünya ülkelerinde kurtarma operasyonları, trafik kazaları ve afet yönetimlerinde kullanılmak üzere çeşitli güçlerde ve ebatlarda tasarlanmıştır. İstanbul

Detaylı

BÜLBÜLOĞLU DIŞ CEPHE GÜVENLİK AĞI PLATFORMLARI

BÜLBÜLOĞLU DIŞ CEPHE GÜVENLİK AĞI PLATFORMLARI GENEL BİLGİLER BÜLBÜLOĞLU DIŞ CEPHE GÜVENLİK AĞI PLATFORMLARI BÜLBÜLOĞLU Güvenlik Ağı Platformları, TS EN 1263-1 normunun gereklerine göre tasarlanmış ve üretilmiştir. Platformlar şantiyede yerlerine monte

Detaylı

Yangın Söndürme Sistemleri-2

Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yağmurlama sistemi Amaç Yangına erken tepki verilmesinin sağlanması Yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi Sistem hangi elemanlardan oluşur? Yağmurlama başlıkları

Detaylı

KONTEYNER DORSE VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

KONTEYNER DORSE VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI KONTEYNER DORSE VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN DAYANAĞI : 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları

Detaylı

Safety Mat. Polymer Electric. (Emniyet Paspası) Kanıtlanmış Güvenlik

Safety Mat. Polymer Electric. (Emniyet Paspası) Kanıtlanmış Güvenlik Polymer Electric Kanıtlanmış Güvenlik Basınca duyarlı halılar Basınca duyarlı halılar, tehlikeli bölgeleri korumak için kullanılan koruyucu ekipmanlardır. Sensör, kontrol elemanı ve çıkış sinyali anahtarlama

Detaylı

SAHA DENETİMLERİNDEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ-1.BÖLÜM

SAHA DENETİMLERİNDEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ-1.BÖLÜM SAHA DENETİMLERİNDEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ-1.BÖLÜM 28.02.2017 1 İYİ VE KÖTÜ UYGULAMALAR Genelde Güneş Enerji Santrali kurulumlarında görülen hatalar bu sunumda özetlenmeye çalışılmış olup iyi ve kötü uygulamaları

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

Basınç farkı=çalışma basıncı (PA,B)-Şarj basıncı (PSp)+Güvenlik payı Ayar Diyagramı

Basınç farkı=çalışma basıncı (PA,B)-Şarj basıncı (PSp)+Güvenlik payı Ayar Diyagramı 1 Pistonlu pompa ve motorlarla sağlanacak hidrostatik tahrik aracın sürüşünde birçok avantaj getirmektedir. İyi bir sürüş konforu ve yüksek çalışma hızı yönündeki talepler hidrostatik tahrikle çalışan

Detaylı

ErP ready 2015 KULLANIM ALANLARI KONUT TİPİ. Konutlardaki. Ecocirc Serisi

ErP ready 2015 KULLANIM ALANLARI KONUT TİPİ. Konutlardaki. Ecocirc Serisi Konutlardaki ısıtma uygulamaları için yüksek verimli sirkülasyon pompası Ecocirc Serisi KULLANIM ALANLARI KONUT TİPİ UYGULAMALAR Isıtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin

Detaylı

Peyzaj Yapıları I ÇATI ELEMANLARI. Çatı elemanlarının tasarımında görsel karakteri etkileyen özellikler Sığınma ve Korunma

Peyzaj Yapıları I ÇATI ELEMANLARI. Çatı elemanlarının tasarımında görsel karakteri etkileyen özellikler Sığınma ve Korunma ÇATI ELEMANLARI Dersi Dış mekan içinde yapılan ve daha çok dinlenme ihtiyacını karşılayan yapay çatı elemanları Pergola Kameriye Çardaklar Sığınma ve Korunma Işık ve Gölge Yoğunluğu Yağış durumu Çatı elemanlarının

Detaylı

Etkili lojistiğin etkili kapı teknolojisine ihtiyacı var

Etkili lojistiğin etkili kapı teknolojisine ihtiyacı var Hörmann sanayi kapı yenilikleri Etkili lojistiğin etkili kapı teknolojisine ihtiyacı var Depolarda ve üretim hollerinde ve de diğer ticari amaçlı tesislerde aralıksız süreçler, personel için uygun ortam

Detaylı

HAREKETLİ CEPHE PLATFORMLARI

HAREKETLİ CEPHE PLATFORMLARI HAREKETLİ CEPHE PLATFORMLARI Hareketli Cephe İskeleleri işçilerin 4,000 kg kadar yükle, ikili kurumda 30 metre genişlikteki bina cephesinde çalışabilmesi için dizayn edilmiş, iki ikiz motorun tahrik ettiği

Detaylı

Cengizhan KARPUZ 145148008

Cengizhan KARPUZ 145148008 Cengizhan KARPUZ 145148008 Yaşam Hattı Sistemleri Yüksekte Çalışma ; Merdiven ya da başka bir yükseltici ekipman yardımı dışında yapılamayan işler ; ayrıca yer seviyesinin altında veya üstünde kişinin

Detaylı

yapılmış ve test edilmiştir. Böylece çabuk ve kolay montaj imkanı sağlanmaktadır. * Uzaktan izlemeli alarm panosu sesli ve görsel ikazlıdır.

yapılmış ve test edilmiştir. Böylece çabuk ve kolay montaj imkanı sağlanmaktadır. * Uzaktan izlemeli alarm panosu sesli ve görsel ikazlıdır. EN 12845 standardı Avrupa topluluğu ülkelerinin tamamında hayat koruma önlemleri ve sistemleri için belirli kuralları ve binalar ile endüstride kullanılan yangını önlemeye yönelik sabit sprinkler sistemlerinin

Detaylı

EN 81-1/2 STANDARTLARI GÜNCELLEMESİ

EN 81-1/2 STANDARTLARI GÜNCELLEMESİ EN 81-1/2 STANDARTLARI GÜNCELLEMESİ İSTEM DIŞI KABİN HAREKETİ UNINTENDED CAR MOVEMENT Asansör kabininin katta kapısı açık iken kontrolsüz olarak hareket etmesi İstem Dışı Kabin Hareketi olarak tanımlanmıştır.

Detaylı

KALDIRMA ARAÇLARINDA GÜVENLİK. İşçi sağlığı ve İş güvenliği Tüzüğü ne göre aşağıdaki sürelerde; Üç ayda bir

KALDIRMA ARAÇLARINDA GÜVENLİK. İşçi sağlığı ve İş güvenliği Tüzüğü ne göre aşağıdaki sürelerde; Üç ayda bir KALDIRMA ARAÇLARINDA GÜVENLİK İşçi sağlığı ve İş güvenliği Tüzüğü ne göre aşağıdaki sürelerde; Periyodik Kontroller Kaldırma Araçları (373-437) Üç ayda bir İş güvenliği açısından test ve deneylerinin yapılması

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde No: 4 Melikgazi 38070 KAYSERİ / TÜRKİYE Tel : 90 352 321 11 06 Faks : 90 352 321 15 69 E-Posta : kayserilab@tse.org.tr

Detaylı

Otomatik Yük Ayırıcı

Otomatik Yük Ayırıcı Otomatik Yük Ayırıcı Teknik Özellikler: IEC standartlarına göre - E3 M2 Anma gerilimi (kv rms) 36 Anma akımı (A) 630 Anma kısa devre akım (ka) 12,5 Anma yalıtım düzeyi kv rms, 50Hz/1 dak. faz - toprak

Detaylı

Yüksek verimli içme suyu pompası. Calio-Therm S. Tip Kitapçığı

Yüksek verimli içme suyu pompası. Calio-Therm S. Tip Kitapçığı Yüksek verimli içme suyu pompası Calio-Therm S Tip Kitapçığı Baskı Tip Kitapçığı Calio-Therm S Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz, düzenlenemez veya

Detaylı

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ŞARTNAMELER PREFİ PREFABRİK YAPI ENDÜSTRİ BİLİŞİM VE TİCARET LTD.ŞTİ. 27/200 FORMLU TRAPEZOİDAL

Detaylı

DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI

DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI - 1 - DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI *Cihazlar taşınma esnasında kesinlikle sürüklenmemeli ve takla attırılmamalıdır *Kamyon ve taşıma araçları üzerine dengeli bir şekilde koyulmalıdır. Aksi taktir de

Detaylı

Bu sınıfta aşağıdaki ifade yanında belirtilen anlamda kullanılmıştır:

Bu sınıfta aşağıdaki ifade yanında belirtilen anlamda kullanılmıştır: Uluslararası Patent Sınıflandırması B Sınıfı7 B 61 DEMİRYOLLARI Not Bu sınıfta aşağıdaki ifade yanında belirtilen anlamda kullanılmıştır: - rayli sistemler şunlari kapsar: (a) Tekerlekler, makaralar ya

Detaylı

MUKAVEMET HESAPLARI : ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ

MUKAVEMET HESAPLARI : ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ MUKAVEMET HESAPLARI ÜRÜN KODU MAKİNA ADI : 20+5 TON : ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ İÇİNDEKİLER ÇELİK YAPI ANALİZİ (VİNÇ KÖPRÜSÜ) TEKER HESAPLARI HALAT HESAPLARI KANCA BLOĞU HESABI TAMBUR HESAPLARI SAYFA

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-025006 Sayfa: 1 / 13 İkinci El Araç Ekspertizi 34-GU8677 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-025006 Sayfa: 2 / 13 VF7RD9HD8DL506680 Araç Bilgileri

Detaylı

600MG Model Mercedes-Benz OM 926 LA (FAZ III A) Tip 4 zamanlı, turbo şarjlı, direk enjeksiyonlu, intercooler su soğutmalı dizel motor Silindir sayısı 6 Sıra Piston Çapı ve Stroku 106 mm x 136 mm Motor

Detaylı

GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI

GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI HÜCRELİ ASPİRATÖRLER MBS Hücreli Aspiratör MBS Hücreli Aspiratörler 500 m³/h ile 100.000 m³/h debiler arasında değişik boyutta standart

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 1 ad helezon kaydırak platformu 1 ad 7 basamaklı merdiven 1 ad çatı 1 ad 150 cm helezon kaydırak 1 ad 150 cm düz kaydırak 1 ad platform korkuluğu

Detaylı

ORAY PREFABRİK GSM SHELTER KONTEYNERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ORAY PREFABRİK GSM SHELTER KONTEYNERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ GSM SHELTER KONTEYNERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ~Talep Edilen Ebatlarda Üretim Gerçekleşmektedir.~ Sayfa1 GENEL ÖZELLİKLER Çevresel Koşullar : Maksimum dış ortam sıcaklığı +55 C Bağıl nem oranı 100% 175 km/h

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-120910 Sayfa: 1 / 10 İkinci El Araç Ekspertizi 34-LC2450 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-120910 Sayfa: 2 / 10 WVWZZZ3CZEE144254 Araç Bilgileri

Detaylı

Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi

Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi Güvenli İskele Projesi 2014 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

JET FANLAR [PAF-J SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU] Havalandırma Lüks Değil!

JET FANLAR [PAF-J SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU] Havalandırma Lüks Değil! Havalandırma Lüks Değil! Her geçen gün katlanarak artan şehir yaşamı bazı ihtiyaçları da beraberinde getirmiştir. Fert başına gittikçe daralan yaşam alanları insanları iç içe yaşamaya zorlamaktadır. Hem

Detaylı

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu Taşıyıcı Sistem İlkeleri Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI YÜKLER YÜKLER ve MESNET TEPKİLERİ YÜKLER RÜZGAR YÜKLERİ BETONARME TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI Rüzgar yönü

Detaylı

*Cihazları vinçle kaldırırken kaldırma aparatlarının uzunluklarını toleranslı tutunuz. Kısa bağlanan durumlarda cihaz deforme olabilir.

*Cihazları vinçle kaldırırken kaldırma aparatlarının uzunluklarını toleranslı tutunuz. Kısa bağlanan durumlarda cihaz deforme olabilir. - 1 - DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI *Cihazlar taşınma esnasında kesinlikle sürüklenmemeli ve takla attırılmamalıdır *Kamyon ve taşıma araçları üzerine dengeli bir şekilde koyulmalıdır. Aksi taktir de

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule kare platform 7 basamaklı ara merdiven 150 cm düz kaydırak 150 cm helezon kaydırak platform korkuluğu palmiye figürü çatı 2 li salıncak seti 1 tk TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN

Detaylı

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME Bu dokümanda Mall Of İstanbul projesinin ofis bloğunun teknik şartnamesi tanımlanmaktadır. Teknik Şartname genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir.

Detaylı

İNŞAAT İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN TEFTİŞ FAALİYETLERİ. Haydar Mesut ARSLAN İş Başmüfettişi İnşaat Mühendisi

İNŞAAT İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN TEFTİŞ FAALİYETLERİ. Haydar Mesut ARSLAN İş Başmüfettişi İnşaat Mühendisi İNŞAAT İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN TEFTİŞ FAALİYETLERİ Haydar Mesut ARSLAN İş Başmüfettişi İnşaat Mühendisi Yapı Sektörü Sigortalı Çalışan Sayısı 1,980,630 1,849,942 1,875,989 2013 2014

Detaylı

BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı

BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı BKV 5400 MKK v10.01-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 3 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 4 3.1. BKA 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası

Detaylı

Taşıyıcı Sistem İlkeleri

Taşıyıcı Sistem İlkeleri İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Taşıyıcı Sistem İlkeleri 2015 Bir yapı taşıyıcı sisteminin işlevi, kendisine uygulanan yükleri

Detaylı

1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI

1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI 1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI Otomatik kontrol sistemlerinin en önemli elemanları olan motorlu vanaların kendilerinden beklenen görevi tam olarak yerine getirebilmeleri için, hidronik devre

Detaylı

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi Dış Anahtar - Uzaktan kumanda 2a 6 Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b 6b İşaretler : başlık simgesi 6a : sayfa simgesi Sürgülü yan kapı 2a 17 Kulpu önce kendinize

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-032048 Sayfa: 1 / 11 İkinci El Araç Ekspertizi 34-PR1126 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-032048 Sayfa: 2 / 11 KNADN514AG6614748 Araç Bilgileri

Detaylı

Değiştirilebilir yük taşıyıcıları

Değiştirilebilir yük taşıyıcıları Genel bilgiler Genel bilgiler Değiştirilebilir yük taşıyıcı, esnekliği arttıran ve araç için durma zamanını azaltan yük taşıyıcıyı hızlıca değiştirmek için kullanılır. Yük değiş tokuşunun en genel türü,

Detaylı

Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri

Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri Gelişen imalat teknolojileri ile birlikte birim hacimde daha yüksek tork değerlerine sahip redüktörihtiyacı kullanıcıların en önemli beklentilerinden biri

Detaylı

Halfen ankraj kanalları

Halfen ankraj kanalları Halfen ankraj kanalları Halfen ankraj kanalları, kolay montaj ve ayarlanabilir bağlantı imkanı verir. Kanallar, polystiren dolgu ile doldurularak, beton çalışması esnasındaki olası problemlere karşı korumaya

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı: 16 YAPI ĐŞLERĐ ASANSÖR VE TESĐSATI BĐRĐM FĐYAT VE TARĐFLERĐ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı: 16 YAPI ĐŞLERĐ ASANSÖR VE TESĐSATI BĐRĐM FĐYAT VE TARĐFLERĐ T.C. ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı: 16 YAPI ĐŞLERĐ ASANSÖR VE TESĐSATI BĐRĐM FĐYAT VE TARĐFLERĐ 2013 GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR 1- Birim fiyatlar Çevre ve Şehircilik

Detaylı

PLUG FANLI ASPİRATÖRLER

PLUG FANLI ASPİRATÖRLER Havalandırma Lüks Değil! Her geçen gün katlanarak artan şehir yaşamı bazı ihtiyaçları da beraberinde getirmiştir. Fert başına gittikçe daralan yaşam alanları insanları iç içe yaşamaya zorlamaktadır. Hem

Detaylı

ASANSÖR STANDARTLARI. EN Standartları. ISO Standartları

ASANSÖR STANDARTLARI. EN Standartları. ISO Standartları ASANSÖR STANDARTLARI EN Standartları ISO Standartları STANDARTLAR YAYIN TARİHİ TSE CEN/TS 81-76:2011 (İngilizce Metin) Asansörler Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Yolcu ve yük asansörleri için

Detaylı

Metal Kablo ve Boru Tespitleme Sistemleri. Ayarlı kelepçeler ve vidalı ayarlı kelepçeler

Metal Kablo ve Boru Tespitleme Sistemleri. Ayarlı kelepçeler ve vidalı ayarlı kelepçeler Metal malzemeden üretilmifl OBO Kablo ve Boru Tespitleme Sistemleri, kablo ve boruların tekli veya çiftli tespit kelepçeleri yardımıyla her türlü zemine veya vidalı ayarlı kelepçeler sayesinde duvarlara

Detaylı

ÇIĞ YOLU. Başlama zonu (28-55 ) Çığ yatağı: Yatak veya yaygın Durma zonu Birikme zonu (<~10 )

ÇIĞ YOLU. Başlama zonu (28-55 ) Çığ yatağı: Yatak veya yaygın Durma zonu Birikme zonu (<~10 ) ÇIĞLAR Çığlar, kar çığları, dağlık bölgede, bir yamaçtan veya kayalıktan aşağıya hızla hareket eden büyük kar ve/veya buz, toprak ve kaya kitlesi İçinde bir meşçere bile bulunabilir Hız

Detaylı

V-2 TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

V-2 TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME V-2 TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 10metre ÇİFTLİ DEKORATİF AYDINLATMA DİREĞİ Direk Ana Gövde : Direk gövdesi kullanılan Ø114*3mm Ø139*4mm, Ø168*4mm çelik (S 235 JR) kalite borulardan imal edilecektir.

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-034893 Sayfa: 1 / 10 İkinci El Araç Ekspertizi 34-NC7571 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-034893 Sayfa: 2 / 10 WAUZZZ8K8FN043887 Araç Bilgileri

Detaylı

Safety Edges. Polymer Electric. Kanıtlanmış Güvenlik

Safety Edges. Polymer Electric. Kanıtlanmış Güvenlik Polymer Electric Kanıtlanmış Güvenlik s Safe Edge Safe Edgeler; sensör, kontrol ekipmanı ve çıkış sinyali anahtarlama elemanını içeren koruyucu ürünlerdir. sensör sensör çıkışı kontrol birimi Kontrol birimi,

Detaylı

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Hazırlayan Necdet DEMİR Tersane Kazaları ceza hukuk bilirkişisi Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Necdet DEMİR Kimdir? 1990 Yılı Yıldız Üniversitesi Endüstri

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (Bölüm-3) KÖPRÜLER

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (Bölüm-3) KÖPRÜLER İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (Bölüm-3) KÖPRÜLER Yrd. Doç. Dr. Banu Yağcı Kaynaklar G. Kıymaz, İstanbul Kültür Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ders Notları, 2009 http://web.sakarya.edu.tr/~cacur/ins/resim/kopruler.htm

Detaylı