KDV İADE UYGULAMASINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (1)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KDV İADE UYGULAMASINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (1)"

Transkript

1 KDV İADE UYGULAMASINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (1) Hepinizin bildiği üzere, Yeminli Mali Müşavirlerin en çok düzenledikleri raporların başında KDV İadesi Tasdik Raporları gelmektedir. Hem sayı olarak çok düzenlenmesi hem de konunun özelliği nedeniyle mali idare ile olan ilişkilerde en çok sorunla karşılaşılan konuların başında da KDV iadesinden kaynaklanan sorunlar gelmektedir. Odamızca, Platform Ekibinin de katkılarıyla ve Mali İdarenin de katılımıyla, bu konudaki sorunları tespit etmek ve mümkün olduğunca çözüm bulmak amacıyla bir komisyon oluşturulmuştur. Bu komisyon aracılığı ile tespit edilen sorunlar ayrıca yine Odamız bünyesinde düzenlenen bir panelde de tartışılmıştır. Gerek komisyon bünyesinde yapılan çalışmalar ve gerekse de ilgili panelde yapılan konuşma ve görüşmeler sonucunda belli bir mesafe alınmış ve bazı sorunlar çözüme kavuşturulmuştur. Şüphesiz ki, bazı sorunların çözümü yerel vergi idarelerinin yetkisini aşabilmektedir ve bu konularda Maliye Bakanlığı tarafından düzenleme yapılması gerekmektedir. Gerek bu gibi konular ve gerekse de yukarıda bahsedilen konularla ilgili çalışma ve görüşmelerimiz devam etmekte olup, bu çalışmalar sonucunda da bazı sorunları aşabileceğimizi umuyoruz. Buna göre KDV İadesi ile ilgili olarak uygulamada yaşanılan sorunları görüşmek amacıyla kurulan Komisyona intikal ettirilen konular ile bu konular hakkında yapılan tartışmalar ve bu tartışmalar sonucunda oluşan görüşlerin birinci bölümü aşağıda özetlenmiştir. 1.YENİ GÜMRÜK BEYANNAMELERİNDE FİİLİ İHRAÇ TARİHİNİN YER ALMAMASI UYGULAMADA SORUN YARATIR MI? 1.1.Sorun Yeni gümrük beyannamelerine fiili ihraç tarihinin yazılmaması nedeniyle istisnanın beyan edileceği dönem konusunda sorun yaşanır mı? Mükellefler bunu nasıl tespit edebilecek? 1.2. Komisyonda Yapılan Tartışmalar Ve Oluşan Görüşler Yeni uygulamada, gümrük beyannamesi bilgilerine hem mükellefler hem de vergi daireleri tarafından bilgisayar ortamında ulaşılabiliyor olması nedeniyle bu konuda bir problem yaşanmayacağı konusunda komisyon üyeleri hemfikir olmuştur. Konuya ilişkin açıklamalara (107) No.lu KDV Genel Tebliğinde yer verilmiştir Konuya İlişkin Olarak Panelde Yapılan Açıklamalar Gümrük Müsteşarlığınca manyetik ortamda verilen bilgilerin vergi daireleri otomasyonu (VEDOP) projesi çerçevesinde vergi dairelerinin kullanımına açılması ile birlikte, gümrük idareleri ile yazışma yapmadan, (VEDOP) sorgulama sonuçlarına göre teyit alınmasına imkan sağlanmıştır. Konuyla ilgili duyuru Bakanlığımız tarafından 2001/4 sıra numaralı KDV İç Genelgesi ile yapılmıştır. Buna göre, sorgulama sonuçları bilgisayar çıktısı alınarak muhafaza edilecek ve gerekli görülmedikçe veya Bakanlığımızca aksine talimat verilmedikçe gümrük idarelerinden ayrıca yazılı teyit alınmayacaktır.

2 2. RAPOR VEYA MAHSUP DİLEKÇELERİNE GÜMRÜK BEYANNAMELERİNİN FOTOKOPİLERİNİN YERİNE LİSTE EKLENEBİLİR Mİ? 2.1. Sorun YMM raporları ile mükellefler tarafından verilen mahsup veya nakit iade talep dilekçelerine (84) no.lu KDV Genel Tebliğinde belirtilen formata uygun gümrük beyannamesi listelerinin eklenmesi halinde ayrıca bu beyannamelerin fotokopilerinin istenilmesi mevzuata uygun mu? 2.2. Komisyonda Yapılan Tartışmalar Ve Oluşan Görüşler (84) No.lu KDV Genel Tebliğinin konuya ilişkin I/1.1.3 bölümünde, gümrük beyannamelerinin fotokopileri yerine Tebliğde belirtilen formata uygun listelerin eklenmesinin iade ve mahsup taleplerinin yerine getirilmesi için yeterli olacağı açıkça belirtilmiştir. Bu listelerin mevcudiyeti halinde gümrük beyannamelerinin fotokopilerinin istenilmesine gerek olmadığı konusunda komisyon üyeleri mutabık kalmıştır Konuya İlişkin Olarak Panelde Yapılan Açıklamalar Gereksiz yazışmalar ve zaman kaybı da yarattığı düşünülen diğer bir konu ise bazı vergi dairelerince gümrük beyannamesinde bulunan bilgileri içeren listelerin yeterli görülmeyerek gümrük beyannameli mal ihracatında gümrük beyannamelerinin fotokopisinin istenmesi olarak dile getirilmiştir, Konu ile ilgili açıklamalara göre 84 nolu tebliğde yer verilmiş olup, anılan tebliğin I /1,1.3.i bölümünde gümrük beyannameleri iadeye esas teşkil eden belgeler arasında sayılmıştır. Beyannamelerin aslı veya örneği yerine beyannamelerin; tarihi, sayısı, ihraç edilen malın cinsi, miktarı, tutarı ile gümrük kapısının ismi varış, ülkesi, imalatçıların adı - soyadı veya unvanı, ihraç ve çıkış tarihlerini içeren listelerinde yeterli olacağı belirtilmiş ancak bu bilgilerde eksiklik bulunması veya tereddüt yaşanması durumunda gümrük beyannamelerinin aslının veya örneğinin istenebileceği belirtilmiştir. Görüldüğü gibi listelerin yeterli olacağı belirtilen ancak listelerde beyannamelerin icmali niteliğinde çok detaylı bilgilere yer verilmesi de tebliğle zorunlu hale getirilmiştir. 3. VERGİ DAİRESİ BİLGİ YAZILARINDA YER ALAN İNCELEMEYE SEVK EDİLMİŞTİR İFADESİ TEK BAŞINA OLUMSUZ TESPİT SAYILIR MI? 3.1.Sorun YMM ler tarafından istenilen bilgi yazılarına gelen VD cevap yazılarının bir kısmında hakkında bilgi istenilen mükellefin incelemeye sevk edildiği ancak incelemeye sevk gerekçesinin belirtilmediği veya SMİYB düzenleme veya kullanma ihtimali dışında herhangi bir nedenle incelemeye sevk edildiği şeklinde ifadeler yer almaktadır. Bu ifadeler olumsuz tespit sayılır mı? Bu mükellef hakkında genel esaslara göre mi, özel esaslara göre mi işlem yapılacaktır Komisyonda Yapılan Tartışmalar Ve Oluşan Görüşler Bir mükellefin incelemeye sevk edilmiş olması tek başına olumsuz tespit sayılmaz. İncelemeye sevk işleminin olumsuz tespit sayılabilmesi için incelemenin SMİYB düzenleme 2

3 veya kullanma şüphesiyle talep edilmiş olması veya bu konunun vergi dairesinin bilgisi dahiline girdiğinin yazılarda açıkça belirtilmiş olması gerekir. SMİYB düzenleme veya kullanma ihtimali (veya (84) No.lu Tebliğde açıkça belirtilen olumsuz tespit halleri) dışındaki her hangi bir nedenle incelemeye sevk işleminin tek başına olumsuz tespit sayılmayacağı fikri tüm komisyon üyelerince benimsenmiştir Konuya İlişkin Olarak Panelde Yapılan Açıklamalar S.M.İ.Y.B. Düzenleme ve Kullanma Dışındaki Herhangi Bir Nedenle İncelemeye Sevk İşlemi Olumsuz Tespit Sayılır mı? Mükelleflerle ilgili olarak gerek mevzuat hükümleri çerçevesinde (GVKnun 252 No lu GT. belirtilen belli sınırı aşan nakit iade olması halinde, Düzeltme beyannamesi vermek suretiyle sonraki döneme devreden tutarın azalması ya da matrah ve vergide azalma olması halinde durumun tespiti için vb) vergi incelmeleri yapılmaktadır. Bu gibi durumlar olumsuz tespit sayılmayacaktır. Ancak 84 Seri No.lu KDV G.T.nin l.5 Olumsuz Tespit başlıklı bölümünde: Aşağıda belirtilen durumlar olumsuz tespit sayılır; Belge düzenleyen veya kullanan mükellef nezdinde yapılmakta olan incelemede veya bu mükellefin ticari ilişkide bulunduğu diğer kişi veya kurumların incelenmesi sırasında yahut yetkili makamların yazıyla bildirmesi üzerine SMİYB düzenlendiği veya kullanıldığının vergi dairesinin ıttılaına girmesi. Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle ilgili dönem defter ve belgelerinin ibraz edilmemesi veya birden fazla döneme ilişkin olarak 81Katma Değer Vergisi Beyannamesinin (süresinden sonra verilenler hariç) verilmemesi Yapılan yoklama ve araştırmalarda mükellefin bilinen adreslerinde bulunamaması (bu durumda olan mükelleflerden iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği dönem itibariyle vergiye müteallik ödevlerini yerine getirdiği tespit edilenlerin işi bıraktığına ilişkin bildirimde bulunmamış olmaları olumsuz tespit sayılmaz) Mükelleflerin işletmelerinin sermaye tutarı, kullandıkları kredi miktarı, üretim tesisi olanlarda tesisin kapasitesi verimliliği, istihdam ettikleri işçi sayısı gibi unsurlar ile iş hacmi arasında bariz bir nispetsizlik bulunması şu kadar ki bu tespitin en az vergi dairesi müdür yardımcısı başkanlığında oluşan üç kişilik bir komisyon tarafından mükellefin iş yerinde yapılacak bir yoklama ile tutanağa bağlanmış olması gerekir" denilmektedir. Bunlar dışındaki hususlar nedeniyle incelemeye sevk olumsuz tespit sayılmaz. 4.YMM HİZMET FATURALARINA İLİŞKİN KDV İADE KONUSU YAPILABİLR Mİ? 4.1. Sorun Sayıştay ın vermiş olduğu bir karar gerekçe gösterilerek YMM hizmet faturalarında gösterilen katma değer vergisini iadesi konusunda bazı tereddütler yaşanmaktadır Komisyonda Yapılan Tartışmalar Ve Oluşan Görüşler Genel gider niteliğindeki harcamalara ilişkin katma değer vergilerinin istisna işleme isabet eden kısmının iade konusu yapılabiliyor olması nedeniyle aynı nitelikteki YMM hizmetlerine ilişkin KDV lerinin de iade konusu yapılmasında bir sakınca olmadığı konusunda mutabakat sağlanmıştır.konu (105) No.lu KDV Genel Tebliği ile çözüme kavuşturulmuştur. 3

4 4.3. Konuya İlişkin Olarak Panelde Yapılan Açıklamalar YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENEN KDV İADE RAPORLARI NEDENİYLE KESİLEN FATURALARDA YER ALAN KDV NİN İADESİ 105 seri numaralı KDV Genel Tebliğinin YMM KDV İadesi Tasdik Raporu Ücretlerine İlişkin KDV'nin İadesi başlıklı (B) bölümünde; İade hakkı doğuran işlemler nedeniyle yüklenilen ve iade konusu yapılabilecek KDV'nin kapsamı ile ilgili açıklamaların yer aldığı; - 24 seri numaralı KDV Genel Tebliğinin (E) bölümünde, faaliyetleri kısmen veya tamamen iade hakkı doğuran işlemlerden oluşan mükelleflerin iade hesaplarında, iade kapsamına mal ve hizmet alışları yanında genel giderler ve amortismana tabi iktisadi kıymetler nedeniyle yüklenilen vergilerin de dahil olduğu, - 39 seri numaralı KDV Genel Tebliğinin (D) bölümünde, yüklenilen vergiler kapsamına, iade hakkı doğuran işlemle ilgilendirilebilen normal alış ve giderler, genel imal ve genel idare giderleri ile amortismana tabi iktisadi kıymet için yapılan harcamalara ilişkin vergilerin girdiği, belirtilmiştir. YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ücretleri, iade hakkı doğuran işlemle ilgili bir giderdir. Bu nedenle, KDV iadeleri dolayısıyla düzenlenen Tasdik Raporları dolayısıyla yüklenilen katma değer vergilerinin indirimin mümkün olmaması halinde iade konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. denilmektedir. Buna göre, faaliyetleri kısmen veya tamamen iade hakkı doğuran işlemlerden oluşan mükellefler, yüklenilen KDV hesaplamalarında Yeminli Mali Müşavirlerden aldıkları tasdik hizmetine ilişkin ödedikleri KDV yi dikkate alabilecektir. 5. VADELİ ÇEK KULLANILMAK SURETİYLE YAPILAN ÖDEMELER MÜTESELSİL SORUMLULUĞU KALDIRIR MI? 5.1. Sorun Bazı firmalar mal veya hizmet alımında bulunduğu alt firmalara olan ödemelerini vadeli çek ile yapmaktadırlar. Hakkında SMİYB düzenleme dışında olumsuzluk bulunan mükelleflerden alım yapan mükelleflerin bu alımlara ilişkin ödemelerini vadeli çek ile yapmaları halinde iade talepleri genel esaslara göre yerine getirilir mi? 5.2. Komisyonda Yapılan Tartışmalar Ve Oluşan Görüşler İadenin yapıldığı veya YMM raporunun düzenlendiği tarih itibariyle çekin bankadan tahsil edildiğinin tevsik edilmiş olması şartıyla iadenin genel esaslara göre yapılması gerektiği konusunda komisyon üyeleri hemfikir olmuştur. Panelde ifade edilen aksi görüşün ödemenin henüz yapılmadığı durum ile sınırlı olduğu kabul edilmiştir Konuya İlişkin Olarak Panelde Yapılan Açıklamalar VADELİ ÇEKLE YAPILAN ÖDEMELER MÜTESELSİL SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRIR MI? 4

5 Mal veya hizmet alımında bulunulan firmalar hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunması halinde vadeli çekle yapılan ödemeler, çek bedeli henüz tahsil edilmediğinden diğer bir ifade ile ödeme fiilen gerçekleşmediğinden, vadeli çekin müteselsil sorumluluk kapsamında ödemenin tevsiki olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu nda vadeli çekle ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. 6. ALT FİRMA ÖDEMELERİNİN NAKDEN YAPILMIŞ OLMASI TEK BAŞINA (ALT FİRMA HAKKINDA HİÇ BİR OLUMSUZLUĞUN BULUNMADIĞI HALLERDE) İADE AÇISINDAN ENGEL TEŞKİL EDER Mİ? VUK İLE GETİRİLEN NAKİT ÖDEME LİMİTİNE UYULMAMIŞ OLMASI KDV İADESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ Mİ? BU HUSUSUN TESPİTİ AMACIYLA EKSİKLİK YAZISI YAZILMASI DOĞRU MU? 6.1. Sorun Bazı vergi daireleri, iade talebinde bulunan mükelleflerin sadece hakkında olumsuzluk bulunan değil tüm alt firmalarla ilgili ödeme bilgilerini istemekte, indirim KDV listelerini bu bilgileri içerecek şekilde düzenlemelerini talep etmektedirler.(84) No.lu KDV Genel Tebliğindeki İndirim KDV Listesi formatında bulunmayan bu bilgilerin VUK ile getirilen nakit ödeme limiti düzenlemelerine uyulup uyulmadığının kontrolü amacıyla istenildiği ifade edilmektedir. Aynı şekilde bu hususlara YMM eksiklik yazılarında da yer verilmektedir. İade işlemlerinin uzamasına neden olan bu uygulamanın gerekli olup olmadığı konusunda tereddütler mevcuttur. Başka herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı bir durumda VUK ile getirilen bu düzenlemeye uyulmamış olması iade yapılmasına engel midir? 6.2. Komisyonda Yapılan Tartışmalar Ve Oluşan Görüşler Vergi dairelerinin gerek gördüğü durumlarda bu bilgileri isteyebileceği ve mükelleflerin VUK ile getirilen düzenlemelere uyulup uyulmadığını kontrol edebileceği tabiidir. Ancak özellikli bir durum olmadığı takdirde bu bilgilerin istenilmesinin iade sürecini durdurmayacağı veya geciktirmesine sebebiyet veremeyeceği, mükellefin VUK ile getirilen düzenlemeler uymadığının tespit edilmesi halinde bile başka bir olumsuzluk olmaması şartıyla iadenin yapılacağı, nakit ödemenin tek başına bir olumsuzluk sayılamayacağı konularında ortak görüş oluşmuştur Konuya İlişkin Olarak Panelde Yapılan Açıklamalar KDV iade raporlarının sonuçlandırılması sırasında ödemelerin Banka,Özel Finans Kurumları vs. vasıta kılınmak suretiyle mi yoksa nakit olarak mı yapılıp yapılmadığı sorulmaktadır, iade ile direk ilgisi olmayan bu uygulama,işlemin gecikmesine neden oluyor.kdv iade raporlarının sonuçlandırılmasında mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler iade işlemine engel oluşturmaz. Ancak mal ve hizmet alınan mükellefin yapısı, vergi ödeme kapasitesi, alınan mal ve hizmet bedeli gibi hususlar dikkate alındığında ödemelerin ne şekilde yapıldığının bilinmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Sadece mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak bu limitin dikkate alınmaması gerekir. Avans, Depozito ve Pey akçesi gibi ödemelerde aynı şekilde belirlenen kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla yapılması gerekir. Kayıtlı ekonomiye geçiş sürecinde 2003 yılından itibaren 320, 323, 324 seri nolu V.U.K.'nun genel tebliğleri ile 8.000,00 YTL yi aşan ödemelerin Banka, Özel Finans Kurumları ile Posta ve Telgraf 5

6 Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracılığı ile vasıta kılınması zorunlu hale getirilmiştir. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde her bir işlem için V.U.K.'nun 352/II-7 maddesine göre usulsüzlük cezası kesilecektir. Ayrıca her bir işlem için mükellefin tuttuğu defter dikkate alınarak - Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı 1.390,00 YTL - İkinci sınıf tüccarlar, Defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler 640,00 YTL - Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar için, 300,00 YTL Belirlenen Özel Usulsüzlük cezalarından az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5'i nispetinde her iki mükellefe de (Mal alana da, Satana da) Özel Usulsüzlük Cezası kesilecektir. 7. DEĞİŞİKLİK ARZ ETMEYEN RAPOR EKLERİNİN MÜTEAKİP DÖNMLERE İLİŞKİN RAPORLARA EKLENMEMESİ 7.1. Sorun Eksilik yazılarında, değişiklik arz etmeyen rapor eklerinin sonraki dönem raporlarına da eklenmesinin talep edildiği ifade edilmiştir Komisyonda Yapılan Tartışmalar Ve Oluşan Görüşler Konunun 20 No.lu YMM Genel Tebliğinde açık bir şekilde ifade edildiği, Tebliğde sayılan belgelerin içeriğinin değişmemesi durumunda müteakip raporlara bu belgelerin eklenmesine gerek olmadığı ancak bu hususun YMM raporlarında ifade edilmesi gerektiği, aksi takdirde eksiklik yazısıyla istenilmesinin doğru olacağı, yıl değişmesi halinde belgelerinin içeriğinin değişmemesi halinde bile bu belgelerin raporlara eklenmesinin zorunlu olduğu, bu konuda ciddi bir sorunun yaşanmadığı ve yaşanılmayacağı şeklinde görüşler bildirilmiştir Konuya İlişkin Olarak Panelde Yapılan Açıklamalar YMM KDV iadesi tasdik raporlarında, aynı mükellefe ilişkin olup değişmeyen bilgilerin, müteakip raporlarda tekrarlanıp tekrarlanmayacağı hususu 20 sıra numaralı SM, SMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğinin (A/8) bölümünde yapılan açıklamalara göre; Aynı mükellefle ilgili olarak aynı yılda, aynı YMM tarafından düzenlenen ve aynı vergi dairesine verilen müteakip KDV iadesi tasdik raporlarının, Genel Bilgi bölümünde yer alan ve değişmeyen aşağıdaki belgelerin ve bilgilerin rapora eklenmesine veya raporda yer verilmesine gerek bulunmamaktadır. Bunlar; 1. Bilanço ve Gelir Tablosu, 2. Kapasite Raporu, 3. İmza Sirküleri, 4. Sanayi Sicil Belgesi, 5. Nüfus Cüzdan Sureti. Söz konusu bilgi ve belgelerde değişiklik yok ise bu bilgi ve belgelerin yer aldığı raporun tarih ve sayısı müteakip raporlarda belirtilecek, değişikliklerin olması 8. YMM RAPORLARINDA TESPIT EDİLEN EKSİKLİKLERİN BİR DEFADA TEK BİR YAZIYLA İSTENİLMESİ SAĞLANAMAZ MI? (EKSİKLİK YAZILARINA VERİLEN CEVAPLARIN YETERLİ GÖRÜLMEYİP AYNI KONULARDA İLAVE AÇIKLMAMALAR İSTENİLMESİ HALİ HARİÇ) 8.1.Sorun 6

7 Aynı YMM raporu ile ilgili olarak farklı tarihlerde birden fazla eksiklik yazısı gönderilmektedir. Bu durum raporların sonuçlandırılma süresini uzatmaktadır. Rapor incelemesi tam olarak bitirildikten sonra tüm eksiklikler bir defada tek bir yazıyla bildirilemez mi? 8.2. Komisyonda Yapılan Tartışmalar Ve Oluşan Görüşler Bir rapor ile ilgili tüm eksikliklerin tek bir yazıyla ve bir defada bildirilmesinin daha uygun olacağı görüşü komisyon üyelerince benimsenmiştir. Eksiklik yazılarına verilen cevapların yeterli görülmeyerek yeni bir yazının yazılabileceği tabiidir Konuya İlişkin Olarak Panelde Yapılan Açıklamalar Değerli oda mensupları, biz İstanbul vergi idaresi olarak hiçbir zaman sizleri rakip olarak görmedik ve görmeyeceğiz, bildiğiniz üzere bizler sizlerle aynı tarafta ama farklı kulvarlarda faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz ve biz sizlerin bir nevi kamu hizmet gördüğünüze inanıyoruz ve bu inancımızı sürdürmek istiyoruz. Üzerinde durmak istediğim diğer bir konu, şuan burada 69 vergi dairesi müdürü bulunmaktadır ve ben tüm müdürlerimize seslenmek istiyorum, değerli mesai arkadaşlarım; İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı olarak uygulama birliğinin sağlanması bakımından Yeminli Mali Müşavirler tarafından vergi dairelerinize ibraz edilen KDV İadesi Tasdik Raporlarının makul bir sürede incelenip, raporda eksiklik olması halinde eksikliklerin tespit edilerek tek bir yazı ile ilgili YMM lere bildirilmesini, farklı farklı tarihlerde YMM lere eksiklik yazısı gönderilmemesini sizlerden özellikle istiyorum. Yine üzerinde durmak istediğim diğer bir konu ise, buradan İstanbul YMM Odasının çok değerli meslek mensuplarına seslenmek istiyorum, değerli YMM'ler; Vergi dairelerine ibraz etmiş olduğunuz KDV İadesi Tasdik Raporları ile ilgili herhangi bir sorun olduğunda memur veya servisin sorumlusu ile irtibata geçmek yerine doğrudan müdür yada müdür yardımcısı ile görüşürseniz sanırım sorununuz daha kısa sürede çözümlenecektir. 9. İADE TALEP EDEN FİRMANIN MAL ALIMINDA BULUNDUĞU ALT FİRMALAR HAKKINDA VERİLEN BİLGİ YAZILARINDA VE DÜZENLENEN TUTANAKLARDA EN YÜKSEK ALIM YAPILAN 10 DEĞİŞİK FİRMA BİLGİSİNE Mİ YOKSA EN YÜKSEK 10 ALIM BİLGİSİNE Mİ YER VERİLMELİ? 9.1. Sorun Alt mükellefler hakkında düzenlen tutanak ve YMM bilgi yazılarında bu mükellefin inceleme konusu malla ilgili en yüksek alım bilgilerine mi, yoksa alım yaptığı en yüksek 10 değişik firma bilgilerine mi yer verileceği konusu uygulama da büyük tartışmalara neden olmaktadır Komisyonda Yapılan Tartışmalar Ve Oluşan Görüşler Tebliğde yer alan farklı yorumlanabilecek ifadeye rağmen, YMM bilgi yazılarında ve tutanaklarda malların temin edildiği ikinci derece alt firma olarak en yüksek mal alımı yapılan 10 değişik firma bilgisine yer verilmesi uygulamasının amaca daha uygun olacağı konusunda komisyon üyeleri mutabık kalmıştır Konuya İlişkin Olarak Panelde Yapılan Açıklamalar 7

8 Hakkında karşıt inceleme tutanağı düzenlenen veya hakkında bilgi verilen mükellefin malları (imalatçılarda hammaddeyi) tedarik ettiği alt firmalara ilişkin bilgilerden en yüksek 10 fatura değil en yüksek mal alınan 10 mükellef esas alınacaktır. İade talep eden mükellefin bir dönemde bir veya birkaç mükelleften olan alışlarının çok yüksek tutarları içeren faturalar olması durumunda bir veya birkaç mükellefle ilgili karşıt inceleme tutanağının rapora eklenmesi yeterli olacak ki bu da çok amaca hizmet etmez. Zira karşıt incelemeden maksat ihraç edilen mallar nedeniyle yüklenilen KDV nin doğruluğunun tespitinin yanında mal ve hizmet satın alınan firmalar hakkında SMİYB düzenlediği veya kullandığı konusunda olumsuz rapor veya tespit bulunup, bulunmadığının da tespiti olduğundan ihracatçının mal aldığı alt firmalar nezdindede yapılacak karşıt incelemelerde fatura bazında değil mükellef bazında en yüksek on alış dikkate alınacaktır. Aynı mükelleften birden fazla alımının olması halinde tutanak teyit ve bilgi isteme yazılarında mal ve hizmet alınan mükelleflerin listesi her bir fatura bazında değil mükellef bazında yazılacaktır. Bu taktirde "fatura tarih ve nosu bölümüne toplam fatura sayısı yazılarak bir dönemdeki alışların toplamı tek satırda gösterilebilecektir. Ayrıca verilen KDV iade tasdik raporları birden fazla dönemleri kapsadığında her dönem için mal ve hizmet alımlarının yapıldığı en yüksek 10 mükelleften alımlara yer verilecek ve her dönem için yapılan incelemenin % 80 'e ulaşması sağlanacaktır. 8

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI 10 mustafa inanc:layout 1 11/9/10 3:12 PM Page 151 TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI Mustafa İNANÇ* 1-Kapsam Türkiye de yerleşik olmayan turistlerin ve yurtdışında

Detaylı

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE ARANACAK BELGELER İADE DOSYALARI İLE YMM İADE RAPORLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ MUĞLA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ KEMAL OKTAR 17 Mayıs 2014 KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER KDV iadelerine ilişkin alt limitler KDV İadelerinin

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı

BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR

BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE (Denge İstanbul YMM

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI. Tahsilat ve Ödemelerin Belgelendirilme Mecburiyeti

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI. Tahsilat ve Ödemelerin Belgelendirilme Mecburiyeti ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Tahsilat ve Ödemelerin Belgelendirilme Mecburiyeti TAHSĠLAT VE ÖDEMELERĠNĠ BANKA VEYA BENZERĠ FĠNANS KURUMLARINCA DÜZENLENEN BELGELERLE TEVSĠK MECBURĠYETĠ Ticari iģlemler ve finansal

Detaylı

Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı

Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı 1 Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı Celal ÇELİK Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı (Vergi Dünyası- Mart 2009 (Sayı : 331)) 1. Giriş Maliye Bakanlığı,

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: ) Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) 02.11.1984 günlü Resmi Gazetede yayınlanan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan Kanunların uygulanması

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME VEYA GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAL TESLİMLERİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASINDA SON DURUM

DAHİLDE İŞLEME VEYA GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAL TESLİMLERİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASINDA SON DURUM DAHİLDE İŞLEME VEYA GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAL TESLİMLERİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASINDA SON DURUM Mustafa İNANÇ * 1-Kapsam Dahilde işleme rejimi ve geçici kabul rejimi, kısaca açıklayacak

Detaylı

V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI

V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI HAZIRLAYAN Mehmet NALBAT Vergi Denetmen Yrd. Nisan 2008 SAKARYA İÇİNDEKİLER I-GİRİŞ...3

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

BANKA VE RESMİ DAİRELERE İBRAZ EDİLMEK ÜZERE VERGİ DAİRELERİNE TASDİK ETTİRİLEN BİLANÇO VE GELİR TABLOLARINDA DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI

BANKA VE RESMİ DAİRELERE İBRAZ EDİLMEK ÜZERE VERGİ DAİRELERİNE TASDİK ETTİRİLEN BİLANÇO VE GELİR TABLOLARINDA DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI BANKA VE RESMİ DAİRELERE İBRAZ EDİLMEK ÜZERE VERGİ DAİRELERİNE TASDİK ETTİRİLEN BİLANÇO VE GELİR TABLOLARINDA DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI 1. KONU: Mükellefler, değişik amaçlarla, belli bir dönem veya dönemlere

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI.

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. 19 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete deyayımlanan 116 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

C. (B) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI 1. İmalatta Kullanılmış (B) Cetvelindeki Malların Teslimleri 8/10/2012 tarihli ve

C. (B) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI 1. İmalatta Kullanılmış (B) Cetvelindeki Malların Teslimleri 8/10/2012 tarihli ve C. (B) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI 1. İmalatta Kullanılmış (B) Cetvelindeki Malların Teslimleri 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1, 2 ve

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR

YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR 1. KONU: Bilindiği üzere, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından

Detaylı

Yeni İndirimli Oran KDV İade Sisteminin Değerlendirilmesi

Yeni İndirimli Oran KDV İade Sisteminin Değerlendirilmesi Yeni İndirimli Oran KDV İade Sisteminin Değerlendirilmesi İ. Halil BAĞDINLI* ÖZET İndirimli oran KDV iade esasları 119 seri nolu KDV genel tebliği ile yeniden düzenlenmiştir. Anılan tebliğ ile Gelir İdaresi,

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI HAZIRLAYAN Ali HİTALOĞLU Vergi Denetmen Yrd. Eylül 2008 SAKARYA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...3 II. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI...3 A.VERGİNİN KONUSU...3 1.

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU: Vergi Alma Hakkı, devletlerin en önemli egemenlik haklarından biri olduğu gibi, Vergi Ödevi

Detaylı

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI Hazırlayan: Nedim Bayraktaroğlu Bu metnin tüm hakları mahfuzdur. Yazarın izni olmaksızın iktibas hükümleri dışında alıntı yapılamaz, kısmen veya

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK 5337 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/12/2007 No : 2007/13012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/2006

Detaylı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı Bankacılar Dergisi, Sayı 63, 2007 Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı 1. Giriş Akın EKİCİ * 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Sırların Saklanması konulu 73. maddesinde düzenlenmiştir.

Detaylı

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 İÇİNDEKİLER A. ARALIK 2011 DE RESMİ GAZETELERDE YAYIMLANAN, 01.01.2012

Detaylı