GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr"

Transkript

1 UZMANLARDAN TAVSÝE TARHANA ÝÇ, KANSER OLMA HA BE RÝ SA FA 16 DA DÝZÝLERÝN BÝR ZARARI DAHA DÝZÝLERÝ MODEL ALAN EVLÝLÝKLER BOÞANMALA BÝTÝOR HA BE RÝ SA FA 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR IL: 42 SA I: AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr ÝÝT'NÝN TASARISINI KABUL ETTÝ BM de bir ilk u193 ü ye li BM Ge nel Ku ru lu, Ýs lâm Ýþ bir li ði Teþ ki lâ tý (Ý ÝT) ta ra fýn dan ha - zýr la nan, din ve i nanç te me lin de, ki - þi le re kar þý hoþ gö rü süz lük, ay rým cý lýk ve þid det uy gu lan ma sýy la mü ca de le baþ lýk lý ka rar ta sa rý sý ný be nim se ye rek bir il k'e im za at tý.ha be ri say fa 8 de Irak halký Irak'ý özgürleþtirmek ve ülkemize demokrasi getirmek iddiasýyla yapýlan müdahale ve iþgal bize hiç yaramadý derken, Amerikalýlarýn da çoðu iþgal ve sonuçlarý için olumsuz kanaate sahip. FO TOÐ RAF: A A Ýþgal, Irak ý böldü DO KUZ IL LIK A ME RÝ KAN ÝÞ GA LÝN DEN, KÜRT LER DI ÞIN DA BÜ TÜN I RAK LI LAR ÞÝ KÂ - ET ÇÝ. IRAK HALKINA GÖRE, ÝÞGAL HER ALANDA DURUMU DAHA DA KÖTÜLEÞTÝRDÝ. ÝÞGAL SADECE ÝRAN'A, ABD'E VE IRAKLI ELÝTLERE ARADI u Zogby A raþ týr ma Þir ke ti nin yap tý ðý an ket, 9 yýl lýk ABD iþ ga li nin I rak lý - la rý böl dü ðü nü or ta ya koy du. Bu na gö re, Þiî ve Sün nî le rin o lum suz bak - tý ðý iþ gal den sa de ce Kürt ler mem nun. Þiî ve Sün nî le re gö re, iþ gal, ö zel - lik le ''si ya sî öz gür lük, iþ siz lik ve bi rey le rin gü ven li ði'' a lan la rýn da du ru - mun da ha da kö tü ye git me si ne yol aç tý. I rak lý la ra gö re, ken di le ri ne ''hiç ya ra ma yan'' iþ gal den, yal nýz ca Ý ran, ABD ve I rak lý e lit ler ka zanç lý çýk tý. AVRUPA MERKEZ BANKASINDAN Krizdeki ülkelere 706 milyar avro uavro bölgesindeki borç krizinde sýnýrlý müdahalede bulunduðu söylenen Avrupa Merkez Bankasýnýn (AMB) PIIGS olarak tabir edilen krizdeki 5 ülkeye 706 milyar avro para aktardýðý belirtildi. Ha be ri say fa 10 da MÝAZAKÝ'NÝN ARKADAÞLARI GELÝOR Van a, yeni Japon gönüllüler u9 Ka sým da ki dep rem de Bay ram O tel in en ka zýn da ve - fat e den Ja pon yar dým gö nül lü sü At sus hi Mi ya za ki nin ar ka daþ la rýn dan O nis hi, En kaz da ya ra la nan Kon na i da - hil bir grup ar ka da þým 10 gün i çin de Van a ge le cek ve ça - lýþ ma la rý mý za Mi ya za ki nin bý rak tý ðý yer den de vam e de - ce ðiz a çýk la ma sý yap tý.ha be ri say fa 6 da HAÞÝMÝ'E TUTUKLAMA KARARI GERGÝNLÝÐE OL AÇTI u Bu a ra da, I rak Cum hur baþ ka ný ar dým cý sý Ta rýk El Ha þi mi hak kýn da tu tuk la ma ka ra rý çý ka rýl ma sý nýn yol aç tý ðý ger gin lik sü rü yor. Be yaz Sa ray, ka rar dan kay gý lý ol du ðu nu a çýk lar ken, Bar za ni, ka rar la il gi li de ðer len dir - me sin de, Ha þi mi i le ar ka daþ la rý nýn gü ven lik güç le ri ta ra fýn dan Bað dat Ha vaa la nýn da sý kýþ tý rýl ma sý nýn ka bul e di le mez ol du ðu nu bil di re rek, I - rak'ta ki si ya sî ha ya týn teh li ke de ol du ðu nu vur gu la dý. Ha be ri say fa 7 de KÝM'ÝN ÖLÜMÜ DOLAISILA KÜBA'DA ÜÇ GÜNLÜK AS ÝLÂN EDÝLDÝ Gü ney den Ku zey e ta zi ye u Gü ney Ko re, Kim Jong-Ýl in ö lü mü dolayýsýyla Ku zey Ko re hal ký na baþ sað lý ðý di - le rken, Kü ba hü kü me ti, ül ke de üç gün lük yas i lân et ti. ABD de Kuzey Kore ile geliþmiþ iliþkiler kurulmasýný ümit ettiðini açýkladý. Ha be ri say fa 7 de RUSA'DAN NATO'A ÇAÐRI Lib ya da si vil ö lüm le ri a raþ tý rýl sýn u Rus ya nýn BM Da i mî Tem sil ci si Vi - taly Çur kin, Lib ya ya yö ne lik NA TO ha - va sal dý rý la rýn da si vil ka yýp lar mey da na gel me di ði ne i liþ kin NA TO dan ya pý lan a çýk la ma nýn doð ru ol ma dý ðý ný be lir te - rek, NA TO dan, si vil ö lüm le ri a raþ týr - ma sý ný is te di. Ha be ri say fa 8 de TASARI, ÝNSAN HAKKI ÝHLÂLÝ Fran sa ya Dink tep ki si u Öl dü rü len ga ze te ci Hrant Dink in kar de þi Or han Dink, ya rýn Fran sa Mec - li sin de gö rü þü le cek soy ký rý mý in kâr ya - sa ta sa rý sý i le il gi li a çýk la ma lar da bu - lu narak, 2001 ve 2006 da da bu ya - sa lar Fran sa Mec li - sin de ko nu þul du. A ða be yim Hrant Dink bu na çok sert bir þe kil de kar þý çýk tý. Bu ya sa ta ma men in san hak la rý ih lâ li dir de di.. Ha be ri say fa 9 da CUMHURBAÞKANI DÂVET ETTÝ Tu nus tan a hu di le re ge ri dö nüþ çað rý sý u Tu nus Cum hur baþ ka ný Mun cef Mar zu ki, Ha hamba þý Ha im Bit tan i le gö rüþ me sin den son ra Tu nus lu a hu - di le re ül ke ye ge ri dön me le ri çað rý sýn - da bu lun du.ha be ri say fa 7 de OZGAT BAROSU BAÞKANI AV. ÝBÝÞ: Ýstanbul Barosu suç iþliyor Ha be ri say fa 8 de Or han Dink ISSN

2 2 LÂHÝKA Kabir azabýndan Allah'a sýðýnýnýz. Cehennem azabýndan Allah'a sýðýnýnýz. Mesih-i Deccal'in fitnesinden Allah'a sýðýnýnýz. Dirilerin ve ölülerin fitnesinden Allah'a sýðýnýnýz Câ mi ü s-sa ðîr, No: 2732 /Ha di s-i Þe rif Me â li Müs lü man la rýn ih ti lâ fý, za lim le re ya rý yor Ri sâ le-i Nur Ta le be li ði Ey ehl-i i man! Zil let i çin de e sa ret al - tý na gir me mek is ter se niz, ak lý ný zý ba þý ný za a lý nýz. Ýh ti lâ fý nýz dan is ti fa - de e den za lim le re kar þý Mü min ler an cak kar deþ tir ler ka le-i kud si ye si i çi ne gi ri niz, ta has sun e di niz. ok sa, ne ha ya tý ný zý mu ha fa za ve ne de hu - ku ku nu zu mü da fa a e de bi lir si niz. Câ-yý te es süf bir hâ let-i iç ti ma i ye ve kalb-i Ýs lâ mý að la ta cak müt hiþ bir ma raz-ý ha yat-ý iç ti ma î: Ha ri cî düþ man la rýn zu hur ve te ha cü mün de da hi lî a dâ vet le ri u nut mak ve bý rak mak o lan bir mas la hat-ý iç ti ma i ye yi en be de vî ka vim ler da hi tak dir e dip yap týk la rý hâl de, þu ce ma at-i Ýs lâ mi ye ye hiz met dâ vâ e den le re ne ol muþ ki, bir bi ri ar ka sýn da te ha cüm va zi ye ti ni a lan had siz düþ man lar var ken, cüz î a dâ vet le ri u nut ma yýp düþ man la rýn hü cu mu na ze min ha zýr e di yor lar? Þu hâl bir su kut tur, bir vah þet tir, ha yat-ý iç ti ma i ye-i Ýs lâ mi ye ye bir hý ya net tir. Me dar-i ib ret bir hi kâ ye: Be de vî a þi ret le rin den Ha se nan a þi re ti nin bir bi ri ne düþ man i ki ka bi le si var mýþ. Bir bi rin den, bel ki el li a dam dan faz la öl dür dük le ri hâl de, Sip kan ve ya Hay de ran a þi re ti gi bi bir ka bi le kar þý la rý na çýk tý ðý va kit, o i ki düþ man ta i fe, es ki a dâ ve ti u nu tup, o muz o mu za ve rip, o ha ri cî a þi re ti def e din ce ye ka dar da hi lî a dâ ve ti ha týr la rý na ge tir mez ler di. Ýþ te, ey mü min ler! Ehl-i i man a þi re ti ne kar þý te ca vüz va zi ye ti ni al mýþ ne ka dar a þi ret hük mün de düþ man lar ol du ðu nu bi lir mi si niz? Bir bi ri i çin de ki da i re ler gi bi yüz da i re den faz la var dýr. Her bi ri si ne kar þý te sa nüd e de rek, el e le ve rip mü da fa a va zi ye ti al ma ya mec bur ken, on la rýn hü cu mu nu tes hil et mek, on la rýn ha rîm-i Ýs lâ ma gir me le ri i çin ka pý la rý aç mak hük mün de o lan ga raz kâ râ ne ta raf gir lik ve a dâ vet kâ râ ne i nat, hiç bir ci het le ehl-i i ma na ya ký þýr mý? O düþ man da i re ler, ehl-i da lâ let ve il had dan tut, tâ ehl-i küf rün â le mi ne, tâ dün ya nýn eh vâl ve me sâ i bi ne ka dar, bir bi ri i çin de si ze kar þý za rar lý bir va zi yet a lan, bir bi ri ar ka sýn da si ze hid det ve hýrs la ba kan, bel ki yet miþ ne vi düþ man lar var. Bü tün bun la ra kar þý kuv vet li si lâ hýn ve si pe rin ve ka len, u huv vet-i Ýs lâ mi ye dir. Bu ka le-i Ýs lâ mi ye yi kü çük a dâ vet ler le ve ba ha ne ler le sars mak, ne ka dar hi lâf-ý vic dan ve ne ka dar hi lâf-ý mas la hat-ý Ýs lâ mi ye ol du ðu nu bil, a yýl. E hâ dis-i þe ri fe de gel miþ ki: Â hir za ma nýn Süf yan ve Dec cal gi bi ni fak ve zýn dý ka ba þý na ge çe cek eþ hâs-ý müd hi þe-i mu zýr ra la rý, Ýs lâ mýn ve be þe rin hýrs ve þi ka kýn dan is ti fa de e de rek, az bir kuv vet le nev-i be þe ri her cü merc e der ve ko ca â lem-i Ýs lâ mý e sa ret al tý na a lýr. Ey ehl-i i man! Zil let i çin de e sa ret al tý na gir me mek is ter se niz, ak lý ný zý ba þý ný za a lý nýz. Ýh ti lâ fý nýz dan is ti fa de e den za lim le re kar þý Mü min ler an cak kar deþ tir ler (Hu cu rat Sû re si, 49:10.) ka le-i kud si ye si i çi ne gi ri niz, ta has sun e di niz. ok sa, ne ha ya tý ný zý mu ha fa za ve ne de hu ku ku nu zu mü da fa a e de bi lir si niz. Ma lûm dur ki, i ki kah ra man bir bi riy le bo ðu þur ken, bir ço cuk i ki si ni de dö ve bi lir. Bir mi zan da i ki dað bir bi ri ne kar þý mu va ze ne de bu lun sa, bir kü çük taþ, mu va ze ne le ri ni bo zup on lar la oy na ya bi lir; bi ri ni yu ka rý, bi ri ni a þa ðý in di rir. Ýþ te, ey ehl-i i man! Ýh ti ras la rý nýz dan ve hu su met kâ râ ne ta raf gir lik le ri niz den, kuv ve ti niz hi çe i ner; az bir kuv vet le e zi le bi lir si niz. Ha yat-ý iç ti ma i ye niz le a lâ ka nýz var sa, Mü mi nin mü mi ne bað lý lý ðý, par ça la rý bir bi ri ni tu tan bi nâ gi bi dir (Bu ha rî, Sa lât: 88) düs tur-u â li ye yi düs tur-u ha yat ya pý nýz, se fa let-i dün ye vî den ve þe ka vet-i uh re vi ye den kur tu lu nuz. Mek tu bat, s. 261, (ye ni tan zim, s. 454) ah met de mir dog ma il.com s rý mýz dan i ti ba ren ký ya - Ame te ka dar o lan bü tün za man la rý nur lan dý ran ve Kur ân ýn ma ne vî bir mu ci ze si o lan Ri sâ le-i Nur, bil has sa gü nü müz in sa ný i çin pa ha bi çil mez mü kem mel bir e ser dir ve ik sir dir. Ri sâ le-i Nur un mü el li fi Üs tad Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri, Ha ka ik-ý i ma ni ye her þey den ev vel bu za man da en bi rin ci mak sat ol mak ve sâ ir þey ler i kin ci, ü çün cü, dör dün cü de re ce de kal mak ve Ri sâ le-i Nur a hiz met et mek en bi rin ci va zi fe ve me dar-ý me rak ve mak sud-u biz zat ol mak lâ zým dýr. 1 di ye rek, Ri sâ le-i Nur a ta le be ol ma nýn e hem mi ye ti ni be lirt miþ tir. Çün kü Bu za man da en bü yük bir ih san, bir va zi fe, i ma ný ný kur tar mak týr, baþ ka la rýn i ma ný na kuv vet ve re cek bir su ret te ça lýþ mak týr. 2 Bu i se, en gü zel ve en te sir li bir þe kil de an cak Ri sâ le-i Nur yo luy la ol mak ta dýr. E vet, Ri sâ le-i Nur, ha ka ik-ý Ýs lâ mi ye ye da ir ih ti yaç la ra kâ fi ge li yor, baþ ka e ser le re ih ti yaç bý rak mý yor. Kat î ve çok tec rü be ler le an la þýl mýþ ki, i ma ný kur tar mak ve kuv vet len dir mek ve tah ki kî yap ma nýn en ký sa ve en ko la yý, Ri sâ le-i Nur da dýr. 3 Bu se bep le, i man dâ vâ sý ný ken di ne þi ar e di nen her in sa nýn, Ri sâ le-i Nur da i re si ne gi rip o na ta le be ol ma sý lâ zým ve el zem dir. Bu sa ye de Bin ler, bel ki yüz bin ler ta le be le rin þir ket-i ma ne vi ye-i uh re vi ye le ri ne his se dar o lup, ken di iþ le di ði ha yýr lar ve i yi lik ler cüz i yet ten çý kýp kül li le þe cek tir. 4 Kur ân ýn i þâ râ tý na ve il ti fa tý na ve müj de si ne son de re ce kuv vet li bir þe kil de maz har o lan Ri sâ le-i Nur ve ta le be li ði ga yet bü yük bir e hem mi yet kesb et miþ ki, Ri sâ le-i Nur da i re si ne Üstad Bediüzzaman Hazretleri Risâle-i Nur ve þakirtlerinin meþgul olduklarý vazife, ruy-i zemindeki bütün muazzam mesailden daha büyüktür diyor. gi ren ler, teh li ke de o lan i man la rý ný kur ta rý yor lar ve i man la kab re gi ri yor lar ve Cen ne te gi de cek ler di ye müj de ve ri yor. 5 Biz Ri sâ le-i Nur Þa kirt le ri, in san-ý kâ mil is mi ne lâ yýk bir þahs-ý ma ne vi nin a za la rý yýz. Ve ha yat-ý e be di ye i çin de ki sa a det-i e be di ye yi ne ti ce ve ren bir fab ri ka nýn çark la rý hük mün de yiz. Ve sa hil-i se lâ met o lan da rüs se lâ ma (Cen ne te) üm met-i Mu ham me di ye yi (asm) çý ka ran bir se fi ne-i Rab ba ni ye de (Al lah a a it ge mi de) ça lý þan ha de me le riz. 6 E vet, ga yet a ðýr ve bü yük ve u mu mi ve kud sî bir va zi fe-i i ma ni ye ve hiz met-i Kur â ni ye omu zu mu za ih san-ý Ý lâ hî ta ra fýn dan ko nul muþ. 7 di yen Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri, Ri sâ le-i Nur Ta le be li ði ni ö zet le þu þe kil de i zah et mek te dir: Ri sâ le-i Nur a in ti sap e den kim se nin en e hem mi yet li va zi fe si, o nu yaz mak ve yaz dýr mak týr ve in ti þa rý na yar dým et mek tir. O nu ya zan ve yaz dý ran ve o ku yan, Ri sâ le-i Nur Ta le be si ün va ný ný a lýr. Ve o un van al týn da, her yir mi dört sa at te be nim li sa ným la bel ki yüz de fa, ba zen da ha zi ya de ha yýr du â la rým da ve ma ne vi ka zanç la rým da his se dar ol mak la be ra ber, be nim gi bi du â e den kýy met tar bin ler kar deþ le rin ve Ri sâ le-i Nur Ta le be le ri nin du â la rý na ve ka zanç la rý na da hi his se dar o lur. 8 Hem, Ri sâ le-i Nur Ta le be le ri nin bir þahs-ý ma ne vî si var; þüp he siz o þahs-ý ma ne vî bu za ma nýn bir â li mi dir. 9 Böy le bir za man da, Ri sâ le-i Nur la ha ka ik-ý i ma ni ye ye ve es râr-ý þe ri at ve sün net-i se niy ye ye hiz met e den Ri sâ le-i Nur Ta le be le ri, yüz þe hid se va bý al mak la be ra ber ma ne vî ci had, i man ha ki kat le ri ni neþ ret mek, i ma na hiz met et mek, i lim tah si li yap mak ve bir sa a ti bir se ne i ba det hük mü ne ge çen te fek kü rî i ba de ti yap mak gi bi beþ ne vî i ba de ti i çi ne a lan bir kud sî ka zan ca maz har ol mak ta dýr. 10 Bu yüz den, Ri sâ le-i Nur un da i re si ne sýdk ve ih lâs i le gi ren le rin ka zanç la rý pek a zim ve kül lî dir. Her bi ri bin ler his se a lýr. 11 De mek, en ha lis ve en se lâ met li ve en mü him en mu vaf fa ki yet li hiz met, Ri sâ le-i Nur þa kirt le ri nin da i re le ri i çin de ki kud sî hiz met tir. 12 Kur ân yü zün den Ri sâ le-i Nur un þahs-ý ma ne vî si ve biz þa kirt le ri bir ter fî ve te rak kî fer ma ný ný â lem-i gayb tan a la ca ðýz. 13 di yen Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri, Mü te ad dit de fa Ri sâ le-i Nur un þa kirt le ri ni lâ yýk ol duk la rý tarz da mü da fa a et mi þim. Hem Ri sâ le-i Nur u, hem þa kirt le ri nin kýy met le ri ni dün ya ya i þit ti re ce ðim. al nýz si ze bu nu ih tar e de rim ki: Bu mü da fa am da ki kýy me ti mu ha fa za et me nin þar tý, Ri sâ le-i Nur dan küs me mek ve Üs ta dýn dan da rýl ma mak ve kar deþ le rin den nef ret et me mek ve bir bi ri ne ku sur bul ma mak ve is nat et me mek tir. 14 i fa de le riy le Nur Ta le be si ün va ný nýn bi raz da ha a çý lý mý ný ya pa rak in ce ve has sas nok ta la rý or ta ya koy muþ tur. Ri sâ le-i Nur Ta le be li ði nin en mü him ve ön de ge len þar tý, Söz le ri (ya ni Ri sâ le-i Nur u) ken di ma lý ve te li fi gi bi his se dip sa hip çýk mak ve en mü him va zi fe-i ha ya ti ye si ni o nun ne þir ve hiz me ti bil mek tir. 15 Bu nun ya nýn da, Ri sâ le-i Nur un da i re si ha ri cin de nur a ra ma mak 16 ve tah ri ba ta ve gü nah la ra kar þý tak va yý e sas tu tup dav ran mak ge rek tir. 17 Ý man, ih lâs, sa da kat, terk-i e na ni yet ve þahs-ý ma ne vî ye bað lý lýk e sas la rý na da ya nan Ri sâ le-i Nur ve þa kirt le ri nin meþ gul ol duk la rý va zi fe ruy-i ze min de ki bü tün mu az zam me sa il den da ha bü yük tür. 18 di yen Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri, Ri sâ le-i Nur Ta le be le ri nin en kü çü ðü nü, ha riç bir ve lî den da ha e hem mi yet li gör dü ðü nü ve ha lis Nur Ta le be le ri ni ha riç te ki bü yük çe bir ve li ye ter cih et ti ði ni söy le mek te dir. 19 Ri sâ le-i Nur un mes le ði ne ta lip o lan Nur Ta le be le ri nin, Ha ki kat ve sün - net-i se niy ye ve fe râ i ze dik kat et mek ve bü yük gü nah lar dan çe kin mek o lan e sas la rý na uy mak 20 mec bu ri ye ti ni ha týr la tan Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri, Ka lem le Nur la ra hiz met ve sa da kat le ta le be si ol ma nýn i ki mü him ne ti ce si ni müj de ler. Bi rin ci si: Â yât-ý Kur â ni ye nin i þâ re tiy le i man la kab re gir mek tir. Ý kin ci si: Bü tün þa kirt le rin ma ne vî ka zanç la rý na Nur da i re sin de ki þir ket-i ma ne vi ye sýr rýy la, u mum on la rýn ha se nat la rý na his se dar ol mak týr. 21 A de ta gü nü müz a þe re-i mü beþ þe re le ri, ya ni Cen net le müj de le nen le ri o lan ha ki kî Nur Ta le be le ri nin Cen net ve ehl-i sa a det o la ca ðý ný bil di ren â yet ler den bi ri si o lan Hud Sû re si 108. â yet-i ke ri me si nin müj de si ni Bi rin ci Þu â da yir mi al týn cý â yet bö lü mün de Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri a çýk la mak ta dýr: Ci han sal ta na týn dan da ha zi ya de kýy met tar bir müj de-i Kur â ni ye, bir be þa ret-i se ma vi ye bu say fa da var dýr. 22 ha þi ye siy le bu müj de nin, son de re ce e hem mi ye ti ni na zar la ra sun mak ta dýr. Sul tan-ý E ze lî o lan Ce nâb-ý Hakk ýn bü tün mev cu dat i çin den se çip ha þir yo luy la sa a det-i e be di ye ye nam zet kýl dý ðý ve dün ya da ki i þi de o sa a det-i e be di ye yol la rý ný te min et mek 23 o lan in san i çin, bil has sa mü min i çin bu deh þet li za man da, bu he lâ ket ve fe lâ ket as rýn da bun dan da ha bü yük bir müj de o la bi lir mi? E vet, za man, â hir za man dýr. Ça re i se, Be di üz za man dýr. Öy ley se, za man Ri sâ le-i Nur Ta le be si ol mak za ma ný dýr. Dip not lar: 1- Ta rih çe-i Ha yat, s A ge., s A ge., s A ge., s A - ge., s Lem a lar, s A ge, s Ta rih çe-i Ha yat, s Lem a - lar, s A ge., s Ta rih çe-i Ha yat, s A ge., s A ge., s Lem a lar, s Mek tu bat, s Lem a lar, s Ta rih çe-i Ha - yat, s A ge., s Lem a lar, s Hiz met Reh be ri, s A - ge., s Sik ke-i Tas dik-i Gay bî, s Ý þa ra tü l-ý caz, s. 29. LÜ GAT ÇE a dâ vet: Düþ man lýk. tes hil: Ko lay laþ týr ma. ha rîm-i Ýs lâm: Ýs lâ mýn mu kad des yer le ri, mu kad - des bel de. a dâ vet kâ râ ne: Düþ man - lýk e der ce si ne. eh vâl: Kor ku lar, fe na lýk - lar, sý kýn tý lar. me sâ ib: Mu sî bet ler. u huv vet-i Ýs lâ mi ye: Ýs lâ - mi yet kar deþ li ði. hi lâf-ý vic dan:vic da na ters. hi lâf-ý mas la hat-ý Ýs lâ - mi ye: Ýs lâ mýn hu zur ve ba - rýþ an la yý þý na ay ký rý. ni fak: Mü na fýk lýk, i ki yüz - lü lük. eþ hâs-ý müd hi þe-i mu - zýr ra: Za rar lý deh þet li þa - hýs lar. þi kak: Par ça lan ma, ký rýl - ma. her cü merc: Dar ma da - ðýn, al lak bul lak. ta has sun: Sý ðýn ma. hu su met kâ râ ne: Düþ - man lýk bes ler ce si ne. se fa let-i dün ye vî: Dün ya ha ya týn da pe ri þa ni yet. þe ka vet-i uh re vi ye: A hi - ret te kö tü du ru ma düþ mek.

3 HABER 3 a zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO URAN 36 AL MAN A TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni a yýn Ko or di na tö rü Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: eni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. e ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISSN e ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ ÜZ Kadýna þiddet, Allah a saygýsýzlýk NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 26 Muharrem 1433 Ru mî: 8 K. Evvel 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý ÖSM, uzman yardýmcýsý alacak ÖÐRENCÝ Seçme ve erleþtirme Merkezi (ÖSM), toplam 34 ölçme, seçme ve yerleþtirme merkezi uzman yardýmcýsý alýnacak. Personel alýmýna iliþkin Resmî Gazete nin dünkü sayýsýnda yer alan sýnav duyurusuna göre, çeþitli alanlarda görevlendirmek üzere 34 uzman yardýmcýsý istihdam edecek. azýlý ve sözlü olmak üzere iki aþamalý yapýlacak sýnavýn yazýlý bölümü 28 Ocak 2012 Cumartesi günü Ankara da gerçekleþtirilecek. Giriþ sýnavýnýn yazýlý bölümüne katýlmaya hak kazanan adaylar ile yazýlý sýnavýn yapýlacaðý adres ve sýnav saatleri ÖSM nin internet sayfasýnda sýnavdan en az 10 gün önce ilân edilecek, adaylar için ayrýca sýnava giriþ belgesi düzenlenmeyecek. Ankara / aa CÜ ÝLAHÝAT FAKÜLTESÝ ÖÐRETÝM ÜESÝ PROF. DR. CEMAL AÐIRMAN, KADINLARIN ERKEKLERE ALLAH IN BÝR EMANETÝ OLDUÐUNU, KADINA EL KALDIRMANIN ÝSE ALLAH'A SAGISIZLIK OLACAÐINI SÖLEDÝ. CUM HU RÝ ET Ü ni ver si te si (CÜ) Ý la hi yat Fa kül te si Ha dis Bö lü mü Baþ ka ný Prof. Dr. Ce mal A ðýr man, Ka dý na el kal dýr - mak Al lah ýn e ma ne ti ne say gý sýz lýk yap - mak týr. Do la yý sýy la Al lah a kar þý say gý sýz - lýk yap mak týr. Hiç bir za man er kek li ðin þe re fi ne de u yan bir dav ra nýþ de ðil dir de di. Prof. Dr. A ðýr man, Ýslâm da þid de - tin ye ri nin ol ma dý ðý ný, ka dý na bir þid det uy gu la ný yor sa hiç bir za man Ýslâm a mal e di le me ye ce ði ni söy le di. Haz re ti Pey - gam ber in (asm) ka dýn dan, eþ ler a ra sýn - da ki i liþ ki ler den bah se der ken, Si zin en ha yýr lý nýz, eþ le ri ne kar þý en ha yýr lý o la ný - nýz dýr bu yu ra rak eþ le re kar þý son de re ce na zik dav ra nýl ma sý ge rek ti ði ni i fa de et ti - ði ni bil di ren Prof. Dr. A ðýr man, ka dý nýn her þey den ön ce bir an ne, kýz ev lât, eþ ve - ya kýz kar deþ ko nu mun da ol du ðu nu ak - tar dý. Hiç bir ko nu mu nun ka dý na þid det uy gu la ma ya mü sa it ol ma dý ðý ný vur gu la - yan Prof. Dr. A ðýr man, þöy le ko nuþ tu: An ne o la rak e le al dý ðý mýz da ka dýn son de re ce say gýn ve hür met kar dýr. Kur ân-ý Ke rim de Al lah o na öf bi le de me yi ya - sak la mak ta dýr. Öf i fa de si as lýn da kar þý ta ra fa i le ti le cek is tek siz li ðin, hoþ nut suz lu - ðun en alt bi ri mi dir. Eþ o la rak e le al dý ðý - mýz da bir de fa ka dýn er ke ðe bir e ma net - tir. Ka dý na el kal dýr mak Al lah ýn e ma ne ti - ne say gý sýz lýk yap mak týr. Do la yý sýy la Al - lah a kar þý say gý sýz lýk yap mak týr. Hiç bir za man er kek li ðin þe re fi ne de u yan bir du - rum de ðil dir. Do la yý sýy la ka dý ný han gi ko - num da e le a lýr sak a la lým, son de re ce say - gýn ol du ðu nu gö rü yo ruz. Do la yý sýy la bü - tün bun la ra bak tý ðý mýz da Ýs lâm da þid de - tin, he le de ka dý na þid de tin as la yer al ma - dý ðý ný gör mek te yiz. E vi nin ve a i le si nin ge çi mi ni sað la mak la yü küm lü ol ma sý ve dý þa rý da da ha a ðýr iþ ler de ça lýþ ma sý dolayýsýyla Al lah ýn er ke ði fi zi ken da ha güç - lü ya rat tý ðý ný be lir ten Prof. Dr. A ðýr man, A ma in sa noð lu her ne den se bu gü cü nü ma a le sef þid de te ka na li ze e de bil mek te dir. Bu da son de re ce va hiy den u zak, ya ra tý lýþ - tan u zak bir tu tum dur. Ýs lâm ýn as la þid de - te yer ver me di ði ni, þid de te prim ver me di - ði ni, Ýs lâm da þid de tin ye ri nin ol ma dý ðý ný a - çýk ça gö re bi li riz de di. Sivas / aa CÜ Ý la hi yat Fa kül te si Ha dis Bö lü mü Baþ ka ný Prof. Dr. Ce mal A ðýr man EVLÂTLAR, ANNE BABASINA HÝZMET ETMELÝ AÝLENÝN saygýn bir kurum olduðunu belirten Prof. Dr. Aðýrman, aile iliþkilerine son derece önem verilmesi gerektiðini ifade ederek, öncelikle evlât olarak anne ve babaya karþý iyilik yapmada, saygý göstermede ve her bireyin haklarýna riayet etmede aile iliþkilerinin öneminin görüldüðünü söyledi. Anne babaya hizmet etmenin ve onlara karþý saygýlý davranmanýn cenneti kazanmak için son derece uygun ve kolay bir fýrsat olduðunu belirten Prof. Dr. Aðýrman, anne ve babaya hizmetin, evlâdýn cennete gitmesine vesile olan bir araç, bir fýrsat olduðunu kaydetti. Anne ve babalara da, çocuðunun iyi bir eðitim almasý, çok iyi bir þekilde yetiþtirilmesi konusunda önemli sorumluluklar düþtüðünün altýný çizen Prof. Dr. Aðýrman, evlât sahibi olmanýn hem bir nimet, hem de bir külfet olduðunu belirtti. Mil lî E ði tim de, 6 yö net me lik yü rür lük ten kalk tý nmýllî E ði tim Ba kan lý ðýn da, 6 yö net me lik yü - rür lük ten kal dý rýl dý. ö net me lik le rin yü rür lük ten kal dý rýl ma sý na i liþ kin ka rar, Res mî Ga ze te de ya - yým la na rak, yü rür lü ðe gir di. Bu na gö re, 222 sa yý lý Ýl köð re tim ve E ði tim Ka nu nu na Gö re Ku rul ma sý Ge re ken Ge zi ci O kul ve Ge zi ci Öð ret men lik ler ö - net me li ði, a tý lý-pan si yon lu Ýl ko kul lar ö net me - li ði, 222 sa yý lý Ýl köð re tim ve E ði tim Ka nu nu na Gö re A çý la cak e tiþ ti ri ci ve Ta mam la yý cý Sý nýf lar ve Kurs lar ö net me li ði, e tiþ kin ler Ý çin I I. Ka de - me E ði ti mi Prog ra mý nýn Uy gu lan ma sý na Ý liþ kin ö net me lik, Hiz met-ý çi E ði tim Da i re si Baþ kan lý - ðý nýn Ku ru luþ ve Ýþ le yiþ le ri Hak kýn da ö net me lik ve MEB a ban cý Dil A ðýr lýk lý Li se ler ö net me li ði yü rür lük ten kal dý rýl dý. An ka ra / a a Ýstanbul'da 5 yýl önce günlük 2 milyon metreküp olan su tüketimi, bugün 2 milyon 200 bine çýktý. FO TOÐ RAF: AA Barajlar yarýya kadar dolu, ama sýkýntý yok ÝS TAN BUL'A su sað la yan ba raj la rýn do lu - luk o ra ný, ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 24,86 o ra nýn da dü þüþ gös ter me si - ne rað men, þehirde su sý kýn tý sý nýn ya þan - ma dý ðý bil di ril di. Ýs tan bul Su ve Ka na li - zas yon Ý da re sin den (ÝS KÝ) a lý nan bil gi ye gö re, ge le cek yý lýn Ma yýs a yý so nu na ka - dar ya ðýþ lý ha va nýn de vam e de cek ol ma sý dolayýsýyla þehre be lir li mik tar lar da yað - mur düþ me si ön gö rü lü yor. Dün i ti ba riy le öl çü len yüz de 52,36 o ra nýn da ki do lu luk, ya ðýþ mev si mi nin sür me si dolayýsýyla Ýs - tan bul, su suz luk yö nün den risk ta þý mý - yor. Ý mar fa a li yet le ri ve gö çe bað lý nü fus ar tý þý, Ýs tan bul da gün lük su tü ke tim mik - ta rý ný da son 5 yýl da art týr dý. Ýs tan bul da 5 yýl ön ce gün lük 2 mil yon met re küp o lan gün lük tü ke tim mik ta rý, bu gün 2 mil yon 200 bin se vi ye si ne u laþ tý. Bu o ran, yaz ay - la rýn da bir mik tar da ha ar týþ gös te re rek 2 mil yon 600 bin met re küp se vi ye si ne ka - dar yük se li yor. Þeh re su sað la yan 10 ba - raj da ki top lam su mik ta rý 454 mil yon 822 bin met re küp, do lu luk o ra ný i se yüz de 52,36 o la rak öl çül dü. Ýs tan bul / a a Manavgat ta camilerde Kur ân Kursu baþladý AN TAL A'NIN Ma nav gat il çe sin de 6 ca mi de Kur ân Kur - su baþ la dý. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn (DÝB) 2007 No lu ge nel ge si nin 13 mad de si ge re ðin ce 5 A ra lýk ta baþ la yan kurs 30 Ni san 2012 ta ri hin de so na e re ce ði be lir til di. Kur - sun din a dam la rý nýn müf re da tý na uy gun þe kil de gün de 2 sa at ve re ce ði be lir til di. Ma nav gat Müf tü Ve ki li ve Se rik Müf tü sü Mus ta fa Al tun, ca mi ler de Kur ân öð re tim kurs - la rýn da gö rev a la cak öð re ti ci le rin se mi ne ri ne ka tý lan din a dam la rý nýn ve re ce ði ni i fa de et ti. Öð re ti ci se mi ne rin den ka tý lan din a dam la rý nýn kurs la rý gün de 2 sa at ol mak ü ze - re be lir li bir müf re da ta gö re ve re ce ði ni be lir ten Al tun, kurs a çý mý i çin en az 15 kur si yer le rin ka yýt yap týr ma sý ge - rek ti ði ni kay det ti. Al tun, Ca mi ler de Kur ân Öð re ti mi Kur su baþ la dý. 5 A ra lýk ta baþ la yan kurs gün de 2 sa at ol - mak ü ze re 30 Ni san 2012 ta ri hin de so na e re cek. Kur su öð re ti mini se mi ne re ka tý lan din a dam la rý a ça cak. di ye ko nuþ tu. Ma nav gat Müf tü lü ðü ve ri le ri ne gö re yýl lýk bin 200 bay ve ba yan ye tiþ kin kurs la ra gi de rek Kur ân öð re ni - yor. Müf tü lük, Kur ân ý lý faaliyetle ri çer çe ve sin de 3 yýl i - çin de Ma nav gat ta 10 bin e ve Kur ân-ý Ke rim ve Ýs lâm Ýl - mi ha li ki ta bý he di ye et ti ði be lir til di. An tal ya / a a 10 yýl da ki iþ ka za la rýn da 10 bin ki þi öl dü nbaðimsiza ðým sýz Ýs tan bul Mil let ve ki li Le vent Tü zel in ya zý lý so ru ö ner ge si ni ce vap la yan Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Ba ka ný Fa ruk Çe lik, son 10 yýl - da ki 706 bin iþ ka za sýn da 10 bin ki þi öl dü ðü nü bil - dir di. En çok iþ ka za sý nýn 83 bin i le 2004 te ol du - ðu nu di le ge ti ren Ba kan Çe lik, en faz la ö lü mün i - se 2010 da bin 444 ki þi i le ger çek leþ ti ði ne dik kat çek ti. Çe lik, 2011 yý lý ve ri le ri ne gö re, iþ ka za la rý nýn en çok ya þan dý ðý sek tör le rin ba þýn da; kö mür ve lin yit çý ka rýl ma sý, ma ki ne ve teç hi zat ha riç fab ri - kas yon me tal ü rün le ri i ma la tý, a na sa na yi ve bi na in þa a tý nýn gel di ði ni bil dir di. Ba kan lýk Ýþ Tef tiþ Ku - ru lu Baþ kan lý ðýn da 901 de ne tim e le ma ný bu lun - du ðu nu be lir ten Çe lik, 465 de de ne tim e le ma ný - nýn gö rev yap tý ðý ný bil dir di. An ka ra / a a TÜ ÝK: O ku ma a lýþ kan lý ðý in ter net or ta mý na ta þýn dý ntürkýe Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK) nun 2011 Ni san a yýn da yap tý ðý Ha ne Hal ký Bi li þim Tek no - lo ji le ri Kul la ným A raþ týr ma sý nýn so nuç la rý a çýk - lan dý. Bu na gö re in ter net ka fe le re il gi nin a zal dý - ðý, in ter net ü ze rin den ya pý lan a lýþ ve riþ le rin art - tý ðý, o ku ma a lýþ kan lý ðý nýn bil gi sa yar ve in ter net or ta mý na ta þýn dý ðý or ta ya çýk tý. TÜ ÝK in a çýk la dý - ðý ve ri le re gö re, 2011 yý lý nýn ilk üç a yý ný kap sa yan a raþ týr ma ya, yaþ gru bun da ki in ter net kul la ný cý la rý ka týl dý. Bu grup ta ki in ter net kul la ný - cý la rý nýn, in ter ne ti en faz la kul lan dý ðý ye rin yüz - de 67,6 i le ev ol du ðu be lir til di. Ýþ yer le ri yüz de 33 i le i kin ci sý ra da yer a lýr ken yüz de 18,7 i le in ter - net ka fe ler ü çün cü ol du. Bir ön ce ki yý lýn ay ný dö - ne min de i se kul la ný cý la rýn yüz de 20 si nin in ter - net ka fe le ri ter cih et ti ði be lir til di. Ýn ter net kul - la ný cý la rý nýn yüz de 72,7 si, in ter ne ti çev ri mi çi ha - ber, ga ze te ya da der gi o ku mak i çin kul la ný yor. üz de 54,1 lik kýs mý i se a ra ma mo tor la rýn da sað lýk la il gi li bil gi a ra ma sý yap tý. Ýz mir / ci han

4 4 KÜLTÜR SANAT Manevî yýkýntýlar, sa a det bay ma il.com ol lar yol cu la rý na sah te kim lik ve rir Ç o cuk lu ðum dan kal ma bir hu yum var. O to büs yol cu luk la rý ný sev mi yo rum. U zun-ký sa hiç fark et mi yor. Ay lar ön ce sin den hu zur suz luk la rým baþ lý yor. Ne gi ye ce ðim den tu tun, ne söy le ye ce ði me ka dar dü þün mek le ge çi yor. Gün ler ön ce sin den ba vu lu mu ha zýr la yýp, her gün i çi ne ba ký yo rum. O ka dar ki gi ye ce ðim ký ya fet le ri bir kaç de fa yý ký yo rum. i ne de i çim de ki o ra hat sýz e di ci his ten kur tu la mý yo rum. ol cu luk za ma ný ge lip çat tý ðýn da i se yak laþ ma yýn ya nar sýn. di yor i çim den bir ses. O ka dar da ya nýl maz o lu yor ki her þey; sa býr sýz, ta ham mül süz, hýr çýn ve ag re sif ne ka dar kö tü huy var i se in sa na da ir hep si ar ka ma di zi lip, sa ðý ma ve so lu ma o tu ra cak þe kil de bi let a lý yor lar. Bi raz ön ce bi let a lan ba ya nýn ya ný ol sun lüt fen. Son ra sý i se tam bir iþ ken ce. Bit mek bil me yen sa at ler. Sa ni ye de bir sa a te bak ma lar. Ve dur du ðu na i nan dý ðým, a ma a ra cýn sa a tiy le ay ný ol du ðu nu gö rün ce de i yi ce ca ný mýn sý kýl dý ðý þe hir le r a ra sý yol cu luk. a ným da ki ki þiy le ko nuþ ma mak i çin i se hiç bir so ru ya tam cevap ver me mek. Bir in sa ný ta ný mak i çin o nun la yol cu luk ya pýn di yen ki þi nin ya nýl dý ðý ný dü þü nü yo rum. E ðer þim di ya ným da o lan sev dik le rim, yol cu luk la im ti han et tik ten son ra ha ya tý ma gir me ye ka rar ver se i di ler, hiçbi riy le ta nýþ mý yor o la cak tým. A dým i se huy su za çý ka cak tý. Ge rek ö zel ha ya tým da, ge rek dost lar mec li sin de ba na eþ lik et mek i çin sa ðý ma, so lu ma o tu ran bu yol ar ka daþ la rým dan hiçbi ri ni gö re me dim. Çün kü hep siy le u laþ mak is te di ðim þeh re ge lin ce el sý ký þýp ay rýl dýk. Bir da ha ki se fer de gö rüþ mek i çin söz leþ tik sa de ce. ** Al tý sa at lik yol cu luk i çin bi let a lýr ken, al tý yý la ya kýn bir za man dýr u zun yol cu lu ða çýk ma dý ðý mý fark et tim. Ý ki bu çuk ya þýn da ki ký zým la na sýl ge çe ce ði ni dü þün dü ðüm ve en vai çe þit se nar yo yaz dý ðým yol cu lu ðum ni ha yet baþ la dý. Ahh an ne ol mak Ben bi le ta ný ya mý yo rum ar týk ken di mi. ol cu luk bo yun ca sa kin dim. Ký zý mýn huy suz lu ðu na te bes süm le sab re der ken ve ay ný so ru ya on ke re ay ný ce va bý ve rir ken ken di me ay na da bak mak is te dim. Muh te me len gör dü ðüm ki þi ye Sen kim sin? di ye cek tim. Ha ni çok sa býr sýz dým, ha ni sa at ler geç mez, yol bit mez di. Þim di bu cüm le le ri a ný la rý mýn toz lu ra fý na kal dý rýr ken, kü çük bir ay rýn tý yý söy le me den ge çe me ye ce ðim. Ký zý ma bu ka dar sa býr gös te rip, ke yif al ma sý i çin ça ba lar ken. Ký zým uy ku suz lu ðun ver di ði huy suz luk la að la ma ya baþ la dý. Sus mak is te me yin ce de að la ma sý na mü sa a de et tim. Mo la ve ren o to büs ten in mek i çin a ya ða kalk tý ðým da, ar ka dan bir tey ze ses len di. Ký zým ya zýk de ðil mi o ço cu ðu að la tý yor sun? Ne is ti yor sa ver se ne. Bir hý þým la dö nüp Ben bil mi yor mu yum ne ya pa ca ðý mý. Bi lip bil me den ne ka rý þý yor su nuz di ye bu lun ca ken di mi. Hiç bir þe yin de ðiþ me di ði ni, her ha li min ký zý ma ö zel ol du ðu mu fark et tim. An ne lik kim li ðim a ra dan kal kýn ca ken dim le yüz leþ tim. Reh ber ol ma nýn zor lu ðu ve ha fif li ði ya ným da du ru yor du. Ge le ce ði ne ya tý rým yap mak i çin di din di ðim, a ný la rý ný kir let me mek i çin uð raþ tý ðým bu a ziz mi sa fir be ni a lýp ne ka dar yük sek bir ma ka ma ta þý mýþ tý. Bu nu i se hiç bir þey yap ma dan yü zün de ki o ma sum luk la ba þar mýþ tý. Sus tum ve dam la la rým su lar ken to hum la rý mý. Ýþ te þef ka tin gü cü di ye bil dim sa de ce Mev lâ nâ Þi ir a rýþ ma sý nda e ser ler de ðer len di ri li yor BUR SA mer kez Os man ga zi Be le di ye si ta ra fýn dan bu yýl i kin ci si dü zen le nen Li se le ra ra sý Mev lâ nâ Þi ir a rýþ ma sý na ka tý lan e ser le rin de ðer len di ril me si ne baþ lan dý. Jü ri ü ye le ri 263 e ser i çin den en i yi o la ný seç mek i çin ça lý þý yor. Os man ga zi Be le di ye si, Ýl Mil lî E ði tim Mü dür lü ðü ve Mev lâ nâ Kül tü rü nü Ta nýt ma ve a þat ma Der ne ði iþ bir li ðiy le dü zen le nen Li se le ra ra sý Mev lâ nâ Þi ir a rýþ ma sý nda he ye can do ru ða u laþ tý. a zar lar Mus ta fa Ar ma ðan, Be þir Ay va zoð lu, Sa a det tin Eð ri, Me tin Ö nal Men gü çoð lu ve Ce vat Ak ka nat tan o lu þan jü ri ü ye le ri Bur sa nýn 17 il çe sin den ya rýþ ma ya ka tý lan 263 e se ri de ðer len dir mek i çin ma sa ya o tur du. Süm bül lü Bah çe Ko na ðý nda bir a ra ya ge len jü ri ü ye le ri geç sa at le re ka dar e ser le ri in ce le di. Jü ri ü ye le ri ni zi ya ret e den Os man ga zi Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa Dün dar, Li se le ra ra sý Mev lâ nâ Þi ir a rýþ ma sý na gös te ri len il gi den bü yük mut lu luk duy duk la rý ný be lirt ti. Bur sa i çin Mev le vî li ðin ay rý bir ö ne mi ol du ðu nu vur gu la yan Dün dar, dün ya da her ak þam se ma gös te ri si nin ya pýl dý ðý tek me kâ nýn Bur sa da ki Ka ra baþ-i Ve li Kül tür Mer ke zi ol du ðu nu ha týr lat tý. Bur sa / ci han Risâle-î Nur larla tamir edilmeye çalýþýlýyor AZAR SAMÝ CEBECÝ MANEVÎ DEPREMLERÝN IKINTILARINI, HASARLARINI, RÝSÂLE-Î NURLARDAKÝ KUR ÂN DERSLERÝLE TAMÝR VE ÝMAR ETMEE ÇALIÞTIKLARINI SÖLEDÝ. A ZAR Sa mi Ce be ci, Düz ce e ni As ya Der ne ði nin dü zen le miþ ol du ðu Be di üz za man a Gö re Ci had Kav ra mý Ve Müs bet Ha re ket ko nu lu se mi ner de ko nuþ tu da dep rem mu sî be ti ne ma ruz ka lan Düz ce, mad dî ha sar la rý ný bü yük çap ta o nar mýþ, yep ye ni bir þe hir gö rün tü sü ne ka vuþ muþ gö rü nü yor. Fa kat ma ne vî dep rem de vam e di yor. Biz ler de bu ma ne vî dep re min yý kýn tý la rý ný, ha sar la rý ný, Ri sâ le-î Nur lar da ki Kur ân ders le riy le ta mir ve i mar et me ye ça lý þý yo ruz cüm le le riy le sö ze baþ la yan Ce be ci, ci had kav ra mý nýn Ýs lâ mî kay nak lar dan ta ným la ma la rý ný yap tý. Ci had, Müs lü man la ra farz-ý ki fa ye dir. Di nin, va ta nýn, mad dî-ma ne vî ha ya týn teh li ke de ol du ðu za man lar da farz-ý a yýn dýr. Pey gam be ri miz (asm) çok sa yý da ha dis-i þe ri fiy le ci ha dýn ö ne mi ni vur gu la mýþ týr di yen Ce be ci söz le ri ne bir kaç ha di si þe rif ten ör nek ler ve re rek de vam et ti. Ýn san la rýn en fa zi let li si ca ný ve ma lýy la Al lah yo lun da ci had e den dir. Cen ne tin ka pý la rý ký lýç la rýn göl ge sin de dir. Kim Al lah yo lun da ci ha da çý kan la rýn ih ti yaç la rý ný kar þý lar sa, ken di si ci ha da çýk mýþ gi bi dir. En bü yük ci had eden, nef siy le ci had e den dir. En bü yük mü ca hid, za li min zul mü nü yü zü ne kar þý söy le yen dir. a zar Ce be ci ci had la il gi li ha dis le ri nak let tik ten son ra, Ci had, ge rek ti ðin de her ne ka dar çok azar Sami Cebeci, seminer sonrasýnda programý takip edenlere kitaplarýný imzaladý. ö nem li i se de, Kur ân ve Ýs lâ ma gö re as lo lan sulh tür, ba rýþ týr. Müs lü man lar hiç bir za man sal dýr gan ol ma mýþ, ken di le ri ne sa vaþ a çýl dý ðýn da ci had et miþ ler dir. Ba rýþ bi zim di ni mi zin þi a rý dýr de di. Da ha son ra Be di üz za man ýn ci had an la yý þý ný a çýk la yan ya zar Sa mi Ce be ci, Be di üz za man a gö re mad dî ci had dýþ düþ ma na kar þý ya pý lýr. Çün kü düþ ma nýn ma lý mül kü, ço luk ESKADER'in düzenlediði 1. edebiyat yarýþmasýnda yazarlar rahmetle anýlýrken, ortaya koyduklarý eserlerle yâd edildiler. ES KA DER 1. E de bi yat a rýþ ma sý so nuç lan dý HER IL TEKRARLANACAK ARIÞMADA HEM AZARLARIN ADININ AÞA- TILMASI, HEMDE GENÇ EDEBÝATÇILARIN TEÞVÝK EDÝLMESÝ AMAÇLANIOR. EDEBÝAT Sa nat ve Kül tür A raþ týr ma la rý Der ne ði ne (ES KA DER) bað lý ya yýn ya pan sa na ta le mi.net ad lý in ter net si te si nin ve fat et miþ beþ ya za rý a dý na dü zen le nen 1. E de bi yat a rýþ ma sý nýn so nuç la rý bel li ol du. ES KA DER den ya pý lan a çýk la ma ya gö re, se çi ci ku rul ta ra fýn dan ya pý lan de ðer len dir me de a sin Mor taþ þi ir, Ley la A san ha tý ra, As lý nur Ak de niz ma ka le, a se min ük sel de ne me, Ül kü Us lu i se hi kâ ye dal la rýn da bi rin ci se çil di. A li Hak koy maz, Bes ta mi az gan, Can sa ran Ký zýl taþ, E rol Mer mer, Fat ma Er sem ar gý cý, Ha ti ce O pak Bil gin, Hü da ven di gar O nur, Hül ya Say gý, Hü se yin Sa rý koç, Ýb ra him Kal kan, Ke mal Çift çi, Meh met Nu ri ar dým, Re cep Ars lan, Þe rif Ay de mir ve u suf Dur sun ya rýþ ma nýn se çi ci ku ru lun da yer al dý. Þi ir da lýn da, a sin Mor taþ Gün Ten ha ad lý e se riy le bi rin ci o lur ken, Al pars lan Ak dað Bir Hü se yin em Ker be lâ da e se riy le i kin ci, e ter De mir E kin ci ar-i Ga re Ýs tan bul Mek tu bu e se riy le ü çün cü ol du. Ay ný dal da Meh met Fa ruk Ha bi boð lu A na do lu Di va ný, Ýb ra him Þa hin A lev Ka nat lý Kuþ lar Gör düm, Mah mut Öz türk Taþ Ka si de si e ser le riy le man si yon ö dü lü ne lâ yýk gö rül dü. Ha tý ra da lýn da Ley la A san Gö nül Köp rü le ri ni Kur ma ya Gi di yo ruz e se riy le bi rin ci, Os man Ar þýn Dol ma Ka lem ve Mü rek kep e se riy le i kin ci, Ni hat Mal koç Ev vel Gi den Ah ba ba Se lâm Ol sun E ren ler e se riy le ü çün cü ol du. a se min ük sel Ni san So nun da Ba har Ge len ol lar da, Ta ner ük sel Bir Son suz Rü ya ya A çýl mýþ Göz ler, Ýb ra him Öz gün Ký rýk Hi kâ ye e ser le riy le man si yon ö dü lü al ma ya hak ka zan dý. Ma ka le da lýn da As lý nur Ak de niz Þa man, Pey gam ber, Mür þid ya da Tan rý Ýn san e se riy le bi rin ci, Mah mut Öz türk e ni den Ça nak ka le e ni den Bü yük Be dir e se riy le i kin ci, Ö mer Sa id Gü ler Dar gýn Ý ki Us ta da Fark lý Ý ki Kav ram e se riy le ü çün cü lü ðe lâ yýk gö rül dü. Ay ný dal da, Can su Kü ren Kut sal Bir A nah tar dýr Kül tür, üs ra Me su de Tan pý nar da Bir Ter kip O la rak Ýs tan bul, Can Þen Bir Ak þam dý e ser le riy le man si yon al ma ya hak ka zan dý. De ne me da lýn da a se min ük sel Ev le ri mi zin Göz le ri: Sar dun ya lý Pen ce re ler e se riy le bi rin ci, Ü mit Ça lý þý cý ý kýl ma dýk e se riy le i kin ci, Ha ti ce Küb ra Gök lü Bir Kut lu Te sel li e se riy le ü çün cü ol du. De ne me da lýn da ve ri len man si yon ö dül le ri ni, Ser dar Üs tün dað Ser vi Göl ge si, Bel kýs Sü rü cü Keþ ke Ben de an say dým, Ser pil Ka ya e þil Ýn ci Bur sa e ser le riy le al dý. Hi kâ ye da lýn da, Ül kü Us lu Plas tik Kap lar e se riy le bi rin ci, A bu zer Al tun baþ Kü çük Ço ban e se riy le i kin ci, Ýb ra him Þa hin Gül ün Müj de si e se riy le ü çün cü lü ðe lâ yýk gö rül dü. Ay ný dal da Sel da Gül þen Us lu Fýr tý na, Ü mit Ça lý þý cý Pro tes tom, Nu ri ye Er do ðan Ak sak Gü ver cin man si yon ö dül le ri ni al ma ya hak ka zan dý. a rýþ ma da de re ce ye gi ren, man si yon a lan ve ö dül al ma dý ðý hal de ya zý ve þi ir le ri ni gön de ren le rin ça lýþ ma la rý, sa na ta le mi.net ve me de ni ye ti miz.com si te le rin de ya yým la na cak. a rýþ ma, ha yat tay ken si te de kö þe ya zý la rý ný ya yým la tan Ah med ük sel Ö zem re (ha tý ra), Er gun Gö ze (ma ka le), Ha mit Can (de ne me), Ol cay a zý cý (þi ir) ve Ü mit Feh mi Sor gun lu (hi kâ ye) a dý na dü zen le ni yor. Her yýl tek rar la na cak ya rýþ may la, hem ya zar la rýn a dý nýn ya þa týl ma sý, hem de genç e de bi yat çý la rýn teþ vik e dil me si a maç la ný yor. A çýk la ma da gö rüþ le ri ne yer ve ri len ES KA DER Baþ ka ný ve sa na ta le mi.net si te si nin Ge nel a yýn ö net me ni Meh met Nu ri ar dým, ya rýþ ma ya tah min le ri nin ü ze rin de ça lýþ ma nýn gön de ril di ði ni be lirt ti. O luþ tu ru lan jü ri nin, ba zen e ser se çi min de zor lan dý ðý ný i fa de e den ar dým, ya rýþ ma da de re ce ye gi ren le rin ö dül le ri nin, ya kýn da a çýk la na cak ta rih ve yer de tö ren le sa hip le ri ne ve ri le ce ði ni bil dir di. Kül tür Sa nat Ser vi si ço cu ðu ga ni met hük mü ne ge çer. Da hi lde, va tan sý nýr la rý i çin de i se öy le de ðil dir. Ý ki si as la bir bi ri ne ka rýþ tý rýl ma ma lý dýr. Da hil de ki ha re ket, müs bet bir þe kil de mâ ne vî tah ri ba ta kar þý mâ ne vî ih lâs sýr rýy la ha re ket et mek tir. Biz bü tün kuv ve ti miz le da hil de an cak â sâ yi þi, em ni ye ti, mu ha fa za i çin müs bet, o lum lu, ya pý cý ha re ket e de ce ðiz. BULMACA Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da SOL DAN SA ÐA 1. Es ki Mý sýr lý la rýn ya zý kâ ðý dý yap mak i çin ö zün den ya rar lan dýk la rý bit ki. - Ka to lik ki li se sin de en bü yük ru ha nî re is. 2. Bir þe yin ze hir gi bi a cý ol du ðu nu an lat mak ta kul la ný lýr. - Ý yi ha re ket e den, a kýl lý. 3. Da ya nýk lý, güç lü kim se. - Fi lis tin'de bir yer le þim ye ri m² de ðe rin de yü zey öl çü bi ri mi. - Volt am pe rin ký sa sý. - Or ta do ðu'da ya þa yan bir ka vim. 5. Mo tor lu ta þýt lar da di rek si yon i le te ker lek a ra sýn da ki bað lan tý yý sað la yan de mir çu buk. - Bu nun gi bi, böy le. 6. Sul tan Ab dü la ziz'in ve dev let a dam la rý nýn giy di ði fes. - Bir be sin mad de si. 7. Es ki den Fi lis tin top rak la rý na ve ri len i sim. - A rap ça da su. 8. Ba yýn dýr, ma mur. - Kul lan dý ðý mýz al fa be de on be þin ci har fin o ku nu þu. - Bir ko nu ü ze ri ne o lan, ü ze ri ne, ko nu sun da,... i le il gi li, üs tü ne. 9. Bir þe yin ön, ar ka, alt ve üst dý þýn da ka lan bö lü mü. - Bir er kek a dý. 10. Bil ge kra lýn ön a dý. - Rüt be siz as ker. - Dün ya mý zýn uy du su. U KA RI DAN A ÞA ÐI A 1. Or ta o yu nun da zur na. - A vuç i çi. 2. Hý rýs ti yan lýk ta din den çý kar ma ce za sý. - A rý nýn ü ret ti ði be sin. 3. Bir cins gü ver cin. - Ku zey Af ri ka'da ku rul muþ bir ta ri kat ve bu ta ri kat tan o lan kim se. 4. Ký sa, öz i fa de. 5. Gök gü rül tü sü. - Ge mi nin kýç ta ra fýn da ki bay rak se re ni ne a çý lan üç gen bi çi min de ki yel ken. - Sod yu mu sim ge le yen harf ler. 6. Þöh ret, þan. - Ki mi hay van la rýn en se sin de bu lu nan kýl. 7. Çok gü zel, mü kem mel, üs tün ni te lik li. 8. La tin ce tek rar an la mý na ge len ön ek. - Dok to run ký sa sý. 9. Mal la rýn te ker te ker ve ya bir kaç par ça du ru mun da a zar a zar sa týl ma sý na da ya nan (sa týþ bi çi mi). 10. Dil ve kül tür yö nün den bü yük bir tür deþ lik gös te ren, bir çok boy dan o lu þan, ya pý - sýn da ki a i le ler a ra sýn da top lum, e ko no mi, din, kan ve ya ev li lik bað la rý bu lu nan gö çe be ve ya yer le þik ni te lik te ki top lu luk. - e se vi tek ke sin de þeyh. 11. Haþ lan mýþ ku ru fa sul ye nin ü ze ri ne in ce doð ran mýþ, tuz la o vul muþ so ðan ve may da noz ka týl dýk tan son ra zey tin ya ðý, sir ke dö kü le rek ya pý lan fa sul ye sa la ta sý. - Bir so ru e ki. 12. Bir il mer ke zi miz. azar Sami Cebeci Be di üz za man bu Kur â nî an la yý þýy la ha ya tý bo yun ca da hil de müs bet ha re ke ti pren sip e din miþ ve dev le te ya pý lan is yan ha re ket le ri ne ka týl ma dý ðý gi bi ta raf da ol ma mýþ týr di ye ko nuþ tu. Be dî üz za man ýn ken di si ne yýl lar ca re va gö rü len zu lüm, bas ký ve teh dit le re rað men dâ vâ sýn dan vaz geç me di ði nin an la tan Ce be ci, neþ ret ti ði e ser ler le in san la rýn i ma ný nýn kur tu lu þu na hiz met et ti ði ni, ma ne vî tah ri bat la rý ta mi re ça lýþ tý ðý ný, ta le be le ri nin de ay ný yo lu iz le di ði ni ve hiç bir Nur Ta le be si nin a sa yi þi ih lâl e di ci bir ha ra ket te bu lun ma dý ðý ný söy le di. Va tan sý nýr la rý i çin de ma ne vî tah ri ba tý dev le te is yan, baþ kal dý rý ve ya pro va ka tif ha re ket ler le ön le ye bi le ce ði ni sa nan bir ký sým si ya sal Ýs lâm cý lar, mak sat la rý nýn ak siy le to kat ye miþ ve doð ru i sa bet li yo lun Be di üz za man yo lu ol du ðu nu geç de ol sa i ti raf et mek zo run da kal mýþ lar dýr. þek lin de ko nuþ tu. Ko nuþ ma sý nýn son bö lü mün de Dâr-ül harb, Dâr-ül Ýs lâm kav ram la rý nýn a çýk la ma la rý na da yer ve ren Ce be ci, Tür ki ye nin bü tün hak mez hep le rin gö rüþ le ri ne gö re bir Ýs lâm di ya rý ol du ðu nu, ak si ni sa vu na rak Tür ki ye kü für mem le ke ti dir, bu ül ke de Cu ma na ma zý ký lýn maz, fa iz he lâl dir, dev le tin ma lý is tis mar e di lir gi bi yan lýþ fet va ve ren le rin gö rüþ le ri ne as la i ti bar e dil me me si ge rek ti ði ni i fa de et ti. a zar Sa mi Ce be ci, Çok sa yý da ka tý lým cý nýn il giy le din le di ði bir sa a ti aþ kýn se mi ner den ön ce ve son ra ki tap la rý ný im za la dý ve o ku yu cu la rý nýn so ru la rý ný ce vap lan dýr dý. Düz ce / Nej det Peh li van BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI P Ý K A D O R T Þ Ý L Ý E P Ý T O M E A A B Ý D R E M Ý M Þ A M A M A Ý K O N A A H A D A M T A L A T Ý D E N E N E O A A H E M Ý N Ý T Ý T N A N A S A K Z M E M Ý L A H Ý L E G M E L E T A K A Z A L N O T E K M N Z Z A Ý A T A M Ý

5 MAKALE 5 Sa vaþ, Ýs lâ mýn as la is te me di ði, bü tün ted bir le rin a lýn dý ðý ve baþ ka bir yo lun kal ma dý ðý an da, son çâ re o la rak mü sa a de et ti ði bir du rum dur. Çün kü as lo lan ba rýþ týr. Ýs lâ mýn en çok ya yýl dý ðý za man lar da ba rýþ za man la rý dýr. Bu ta ri hî bir tes bit tir. Do la yý sýy la, Ýs lâm, bun dan do la yý da sa va þa ka tiy yen teþ vik et mez. * Ýn kâr cý ya (a te is te, kâ fi re) mu â me le: Kâ fi rin küf rü, as la o nun hu ku ku na te ca vü zü mü - fer sa dog ni as ya.com.tr Selahattin Dinçer Ço rum Sey dim Kö yü ders ha ne sin de sol dan sa ða: Se la hat tin Din çer, Ýs ma il Kar tal ve Ra þit ü cel. (1998) HA AT TA ses siz se da sýz ya þa yan lar var dýr. Kim se bil mez, kim se ler an la maz. Hat ta yan lýþ an la þý lýr. Ýþ te Se la hat tin Din çer Böy le bir si mâ i di.. Geç ti ði miz gün ler de Ýs ma il Kar tal kar de þim gü zel tas vir et miþ ti. Ri sâ le-i Nur böy le ya pý yor du in san la rý. An la ya rak ve ka bul e de rek o ku yan lar za ma nýn ha ki kat li bir â li mi o la bi li yor du. Sa kýn dip lo ma ve plâ ket sor ma yýn. Ýh lâs iþ te bu nun a dý na de ni yor du. Nur la rý Al man ya da ta ný mýþ tý. ýl lar son ra kö yün de bir ders ha ne aç tý, e vi nin bir bah çe si ne. Çok geç me den bu me kân cý výl cý výl ma sum la rýn ses le ri i le çýn lý yor du. Köy de bil me yen ve i þit me yen kal ma mýþ tý. Müm kün ol du ðu ka dar her yer de bir ders ha ne-i Nu ri ye aç mak lâ zým dýr em ri ne u ya rak... Bir bir is ti dat çi çek le ri aç ma ya baþ la dý. Ke sin ti siz bir hiz met sey ri hâ len de vam e di yor du. Ha yat ta i ken bu me kâ ný no ter de tas dik le ye rek ni ha ye te ka dar bu me kâ nýn Nur la ra hiz met et me si ni va si yet et miþ ti. Baþ ta Ýs ma il Kar tal ve on lar ca genç, þim di hiz me tin yýl maz fe da i si ol du lar. Ýs ti dat to mur cuk la rý sün bül len di. Ce ma a te bað lý lý ðý, ga ze te mi ze kar þý il gi si ha ri ka i di. Bir çok gen ci miz o nun sa ye sin de Ri sâ le le ri ez ber le ye cek þe kil de ve ci ze le ri ses len di ri yor lar dý. Baþ lan gýç ta kuþ ku i le ba ký lan bu hâl ler köy de ma kes bul ma ya baþ la dý. Teh dit ve tah dit ler hiç bir þey i fa de et mi yor du. Nur lar o kun du, Kur ân say fa la rý ez ber len di. U zun ca za man has ta lýk la rý çe kil mez hâ le gel di ði hal de, bu hal ler o na ma ni ol ma dý. Ha týr lý ve gö nül lü i di. Has bî ya þa dý, has bî ce ha ya ta ve da et ti. Mer hum ba bam i le çok sa mi mî i di ler. Ýþ te böy le bir ha yat ya þa dý. A ma yap mýþ ol du ðu hiz met le ri de vam e di yor. Kü çük bir köy de bir þe hir se vi ye sin de hiz met ler ya pý lý yor. Ki mi es naf, ki mi öð ren ci, ki mi iþ çi... Hiç fark et mez. Ço rum un Sey dim bel de si de ðer li bir hiz met fe da kâ rý ný a hi re te u ður la dý. U zak lar da ol du ðum i çin ce na ze si ne ka tý la ma dým. Ma dem ö lüm da hi bi zi bir bi ri miz den a yý ra mý yor. Öy le i se hiç ö nem li de ðil. Me kâ nýn Cen net ol sun a ziz a ða be yim. en ge ha ný ma, o ðul la rý na ve ba cý la rý ma ve u mum köy hal ký na ve bü tün se ven le ri ne baþ sað lý ðý di li yo rum. Sen gü zel bir çý ðýr aç týn a ziz a ða be yim. Ýs lâm da sa vaþ se bep le ri ve hu ku ku (1) bah kýl maz. 1 Hz. Pey gam ber in (asm) as lî gö re vi nin teb lið ol du ðu, hak ký du yur mak tan i ba ret bu lun du ðu muh te lif â yet ler de a çýk lan mak ta dýr: E ðer yüz çe vi rir ler se se nin gö re vin sa de ce du yur mak týr. 2 Bu me âl de on beþ ci va rýn da â yet bu lun mak ta dýr. i ne Kur ân da: Ve de ki: Hak Rab bi niz den gel miþ tir. Ar týk di le yen i man et sin, di le yen in kâr et sin. 3 bu yu ru la rak i nan cýn ki þi sel bir ter cih; mes u li ye tin ki þi i le Rab bi a ra sýn da ki bir me se le ol du ðu be lir til mek te dir. Ni te kim, Din de zor la ma yok tur. Ar týk doð ru luk la eð ri lik bir bi rin den ay rýl mýþ týr. Kim þey ta na uy ma yý terk e dip Al lah a i na nýr sa kop ma yan sað lam bir kul pa ya pýþ mýþ týr. 4 me â lin de ki â yet de i nan cýn ki þi sel bir ter cih ol du ðu nu, i nanç ko nu sun da zor lan ma ya pý la ma ya ca ðý ný an la týr. * Sa va þan lar la sa vaþ: Da ha ön ce gör dük ki, Ýs lâm sa va þý teþ vik et mez, an cak mü da fa a yý Savaþ, Ýslâmýn asla istemediði, bütün tedbirlerin alýndýðý ve baþka bir yolun kalmadýðý anda, son çâre olarak müsaade ettiði bir durumdur. Çünkü aslolan barýþtýr. em re der. Þu â yet de bu nu i fa de e der: Si ze kar þý sa vaþ a çan la ra, siz de Al lah yo lun da sa vaþ a çýn. Sa kýn a þý rý git me yin, çün kü Al lah a þý rý la rý sev mez. 5 * Ant laþ ma yý bo zup di ne sal dý ran lar la sa - vaþ mak: E ðer ant laþ ma la rýn dan son ra ye min le ri ni bo zar lar ve di ni ni ze sal dý rýr lar sa, küf rün ön der le ri ne kar þý sa va þýn. Çün kü on lar ye min le ri ol ma yan a dam lar dýr. (On la ra kar þý sa va þýr sa nýz) u mu lur ki küf re son ve rir ler. 6 * Ah de ve fa: E ðer on lar la bir an laþ ma ya pýl mýþ sa, ant laþ ma ya sa da kat gös ter mek, farz dýr: An cak ken di le riy le ant laþ ma yap tý ðý nýz müþ rik ler den (ant laþ ma þart la rý na u yan) hiç bir þe yi si ze ek sik bý rak ma yan ve si zin a ley hi ni ze her han gi bir kim se ye ar ka çýk ma yan lar (bu hük mün) dý þýn da dýr. On la rýn ant laþ ma la rý ný, sü re le ri bi tin ce ye ka dar ta mam la yý nýz. Al lah (hak sýz lýk tan) sa ký nan la rý se ver. 7 Dip not lar: 1- a zýr, c. I I, s Al-i Ým ran Sû re si, Kehf Sû re si, Ba ka ra Sû re si, Ba ka ra Sû re si, Tev be Sû re si, Tev be Sû re si, 4. Vak'a yý Hayriye ne kadar hayýrlý? Bin ler ce in sa ný mý zýn ha ya tý na mal o lan e ni çe ri O ca ðý nýn sön dü rül me si, ya ni ka pa týl ma sý ha di se si ne (15 Ha zi ran 1826) "Vak'a yý Hay ri ye" is mi ve ril di. An cak, bu vak'a nýn ha yýr lý mý, yok sa þer li mi ol du ðu hu su su, a ra dan i ki a sýr lýk bir müd det geç miþ ol ma sý na rað men, yi ne de net lik ka zan mýþ de ðil. Ha di se nin ma hi ye ti, in san la rýn ba kýþ a çý sý na gö re de ðiþ ken lik arz e de bi li yor. Biz de bu ra da ni haî ka ra rý o ku yu cu ya bý ra ka rak, e ni çe ri O ca ðý nýn ku ru lu þun dan sön dü rül me si ne ka dar u za nan yak la þýk beþ a sýr lýk se ren câ mý ö zet ha lin de dik kat na zar la rý na sun ma ya ça lý þa lým. e ni as ker (ye ni çe ri) ih ti ya cý Os man lý Dev le ti, bil has sa Sul tan I. Mu rad (Hü da ven di gâr) dö ne min den i ti ba ren, Ru me li ve Bal kan lar'da hýz lý bir ya yýl ma (fü tû hât) sü re ci i çi ne gir di. Bal kan top lu luk la rýy la ya pý lan sa vaþ lar, mü ca de le ler bit mek bil mi yor du. Bu du rum da ye ni, dü zen li ve dâ i mî bir "sa vaþ çý or du"ya ih ti yaç du yul du. Bir yan dan da, sa vaþ lar da ka za ný lan za fer ler ne ti ce si e sir a lý nan Hý ris ti yan a i le le rin ço cuk la rý, Ýs lâ mî ter bi ye i le ye tiþ ti ri le rek or du ya da hil e di li yor du. So nun da, sýrf dev þi ri le rek ter bi ye e dil miþ bu genç ler den mü te þek kil bir as ke rî bir lik ku rul ma sý na ka rar ve ril di Bu a ra da Sul tan I. Mu râd Han, Çan dar lý Ka ra Ha lil Hay red din Pa þa yý e ni çe ri ve A ce mi O cak la rý ný kur mak la va zi fe len dir di. (1324) e ni çe ri O ca ðý na vu ru cu as ker ye tiþ ti re cek ilk A ce mi O ca ðý Ge li bo lu da ku rul du. Bu ilk teþ ki lat lan ma i le or du ya bin ka dar ne fer a lýn dý. Bun lar dan her yüz ne fe rin ba þý na i se, "a ya ba þý" a dýy la bir ku man dan tâ yin e dil di. Bi lâ ha re, e ni çe ri O ca ðý na gö nül lü lük e sa sý na da ya lý o la rak Hý ris ti yan te ba a nýn ço cuk la rý da da hil e dil di. e ni çe ri ler (ye ni as ker ler), kü çük yaþ lar dan i ti ba ren Ýs lâm örf ve â det le ri ne gö re ye tiþ ti ri li yor; ar dýn dan da a ce mi oð lan kýþ la la rýn da as ke rî e ði ti me ta bi tu tu lu yor du. On lar, e mek li o lun ca ya ka dar ev len me le ri ve þe hir gi bi ma hal ler de o tur ma la rý ya sak tý. Kýþ la lar da ya þar lar dý. Ka bi li yet le ri ne gö re de su bay ve ya ge ne - ral (pa þa) o lur lar dý. O ca ðýn üst dü zey ku man dan la rý na i se "e ni çe ri A ða sý" is mi ve ri lir di. Teþ ki lât mer ke zi Ýs tan bul'day dý. O cak, a ða dan ne fe re ka dar gi den bir hi ye rar þik dü zen i çin de ça lý þýr dý. Di nî ter bi ye ve hat ta ta ri kat bað lý lý ðý, e ni çe ri ler a ra sýn da ay rý ca teþ vik ve ter ðib e di lir di. Bil has sa Bek ta þî ta ri ka tý na gir me le ri çok yay gýn bir ge le nek ha li ne dö nüþ tü. Bu nun la be ra ber, Mev le vî, Hal ve tî, Nak þî, Me lâ mî ta ri ka tý na men sup o lan e ni çe ri ler de var dý. Pa ha lý de ne me ler e ni çe ri O ca ðý nýn ka pa týl ma sý yö nün de Sul tan I I. Mah mut'tan ön ce de ba zý de ne me te þeb büs le ri ol du. An cak, bun lar da ba þa rý lý o lu na ma dý ðý gi bi, mü te þeb bis le rin â ký be ti pek va him ol du. Me se lâ, Sul tan Genç Os man i le Sul tan I I I. Se lim'in bu u ður da sarf et tik le ri ça ba lar, ne ti ce de on la rýn ve da ha bin ler ce in sa nýn ha yat la rý na mal ol du. Her i ki pa di þah da fe cî þe kil de kat le dil di. 1808' de tah ta ge çen Sul tan I I. Mah mut i se di ðer i ki pa di þah gi bi e ni çe ri O ca ðýn dan ra hat sýz ol mak la bir lik te ha ya tý ný ris ke at ma ya rak, ken din ce uy gun za ma ný kol la ma yý ter cih et ti. Fe ci â ký be te doð ru Sul tan I I. Mah mud' e ni çe ri O ca ðý nýn ge nel du ru mu, dev le tin ge nel du ru muy la bü yük çap ta pa ra lel lik arz e di yor du. Týp ký, i ler le me, du rak la ma ve ge ri le me hal le ri gi bi... Bu nun la be ra ber, bu as ker o ca ðý za man la de je ne re e dil di. Ýl mi ye (med re se) sý ný fý i le sa dâ ret (hü kû met) çev re le ri, e ni çe ri le ri za man za man ken di e mel le ri ne a let et me ye ve on la rý si ya se te bu laþ týr ma ya ça lýþ tý. Ço ðu za man, sal ta nat kav ga la rýn da ve hat ta iç is yan lar da kul la nýl dý lar. Bu du ru ma dü þü rü len o ca ðýn ýs lâh e dil me si ge re kir ken, da ha çok zec rî ted bir ler le or ta dan kal dý rýl ma sý ve ya kö kü nün ka zýn ma sý ci he ti ne gi dil me ye ça lý þýl dý. Ba zan da teþ ki la týn by pas e dil me si de ne me si ya pýl dý. An cak, hiç bi rin de is te nen ba þa rý sað la na ma dý. Sul tan I I. Mah mut, re form cu bir pa di þah tý. Ký lýk ký ya fet ten bü rok ra si nin iþ le yiþ tar zý na ka dar, pek çok ko nu da ra di kal de ði þik lik ler de bu lun du: Bu cüm le den o la rak, sa rý ðý hal kýn ve me mur la rýn ba þýn - dan kal dýr týp ye ri ne 'fes'i koy durt tu. Þal var ye ri ne pan to lon giy me mec bu ri ye ti ni ge tirt ti. As ke rî sis tem de ði þik li ði i çin i se, uy gun fýr sa týn doð ma sý ný bek le di. Ni ha yet, e ni çe ri O ca ðý nýn bir ba ha ne i le zu hûr e den is yan ha re ke ti ni fýr sa ta dö nüþ tür dü. On la rý ön ce o ya la dý; ar dýn dan, bir fer mân i le im hâ em ri ni ve re rek o ca ðý sön dür me ci he ti ne git ti. Bu kan lý ha di se nin a dý na da "Va ka i Hay ri ye" denildi. Ka zan na sýl dev ril di? 15 Ha zi ran (1826) gü nü, dev let me mur la rý Ýs tan bul so kak la rýn da do la þa rak hal ký San cak ý Þe rif al týn da top la nma ya dâ vet et ti. Bu na mu ka bil, e ni çe ri A ða la rý da o cak men sup la rý ný a yak lan ma ya ça ðýr dý. Ha zýr lýk la rý ný ta mam la yan dev let ve hü kû met er kâ ný i se, Sul ta nah met Ca mi i ni ka rar gâh yap tý ve hal ka si lâh da ðý týl ma sý ný te min et ti. Ý ki ta ra fýn da si lâh lan ma sýy la bir lik te, Ýs tan bul'un or ta ye ri ke li me nin tam mâ nâ sýy la bir iç sa vaþ sa ha sý na dön dü. Be ya zýt Mey da ný i le Di van yo lu ta ra fý ný tu tan e ni çe ri ler, çar pýþ ma nýn baþ la ma sýy la bir lik te ge ri çe kil di ler ve Ak sa ray Mey da nýn - da ki (Mey dâ ný Lah me: Et Mey da ný) ka rar gâh la rý na ka pan dý lar. Sad ra zam Se lim Pa þa, tam bu es na da kýþ la nýn et ra fý ný çe vi re rek top a te þi ni baþ lat tý. Top a te þi son ra sýn da, ko ca kýþ la bir kaç sa at zar fýn da i çin de ki bin ler ce e ni çe riy le bir lik te ya ký lýp ha rap e dil di. Ar dýn dan, baþ ka yer ler de bu lu nan e ni çe ri ba ki ye sin den i ta at et me yen kýs mý da ha pis ve ya i dam sû re tiy le or ta dan kal dý rýl ma sý ci he ti ne gi dil di. ak la þýk 500 yýl lýk bu kök lü as ke rî teþ ki lâ týn lað ve dil me si, i fa de e dil di ði gi bi çok kan lý ol du ve çok pa ha lý ya düþ tü. e ni çe ri O ca ðý nýn bu þe kil de ta ri he ka rýþ ma sý ü ze ri ne, Ke çe ci zâ de Ýz zet Mol la da, eb ce dî he sap la ta rih dü þü ren þu mýs ra la rý dök tür dü: Te cem mü ey le di Mey da ný Lahm'e, Ý düp küf râ ný ni'met ni ce ba ði. Ko yup kal dýr ma da (ka za ný) i ki de bir de, Ka zan dev ril di, sön dür dü o ca ðý. * * * Ka pa tý lan e ni çe ri O ca ðý nýn ye ri ne "A sa ki ri Man su re i Mu ham me di ye" is miy le ye ni bir as ke rî teþ ki lâ tý ku rul du. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Doð ru bil gi ye tok o la ma yýz Zey nep Ha ným: Ý lim Çin de de ol sa a lý - nýz. ha di si ni a çýk lar mý sý nýz? Ha di sin ta ma mý þöy le dir: Haz ret-i E nes (ra) ri vâ yet et miþ tir: Pey gam ber E fen di miz (asm) bu yur muþ tur ki: Çin de de ol sa il mi a ra yý nýz. Çün kü i lim öð ren mek her Müs lü man a farz dýr. Me lek ler, yap týk la rý iþ ten hoþ lan dýk la rý i lim ta le be le ri i çin ka nat la rý ný ye re se rer ler. 1 Bu ha dis-i þe rif ten þu hü küm le ri ve so nuç la rý çý kar ma mýz müm kün dür: 1- Ý lim ci han þü mul dur (ev ren sel dir). Fay da lý bil gi bel li bir kav min ma lý de ðil dir ve her yer de bu lu na bi lir. Baþ ka bir i fa dey le, doð ru bil gi nin mil li ye ti yok tur. Ýn san doð ru bil gi yi Çin de de ol sa a ra ma lý ve o nu her ne re de bu lur sa al ma lý dýr. 2- Al lah fay da lý bil gi yi is te ye ne ve rir. Müs lü man o lup ol ma ma sý fark et mek si zin; is te yen, yo lu na baþ ko yan, uð run da ça lý þan ve is ti dat li sa nýy la du â e den her kes fay da lý bil gi ye u laþ ma hu su sun da Al lah tan yar dým gö re bi lir, Al lah ýn yar dý mýy la fay da lý bil gi el de e de bi lir. Kim bu u ður da is ti dat li sa ný ný ko nuþ tu rur ve Al lah tan is ter se, Al lah o na ve rir. Ni te kim Üs tad Be dî üz za man Haz ret le ri, þu yer yü zü ne hâ kim o lan in san lýk sal ta na tý nýn, tek no lo ji nin ve u la þý lan me de ni ye tin, Kâ run gi bi gu rur la na rak ve ü ze rin de bo ðu þu la rak el de e dil me di ði ni; bü tün bu me de ni ye tin ac zi ve za a fý i çin in san lý ðýn em ri ne ve ri len mad de ye a it bil gi le rin ü rü nü ol du ðu nu; bu bil gi le re u laþ mak i çin ken di si ne Al lah ta ra fýn dan yar dým e dil di ði ni, doð ru ve fay da lý bil gi öð ren me ka pý la rý a çýl dý ðý ný ve biz zat ak lý ve bi lin ci ya ra tan Al lah ta ra fýn dan doð ru bil gi nin in sa na il ham e dil di ði ni kay de der Al lah, in sa noð lu nu doð ru bil gi yi öð ren me yet ki si ve do na ný mý i le do nat mýþ týr. er yü zü ne ha li fe o lu þu nun bir a lâ me ti bu dur. Müs lü man o lup ol ma ma sý ay rý bir me se le dir. Þüp he siz Müs lü man doð ru bil gi ye da ha çok koþ ma lý dýr. Fa kat gü nü müz de mad de ye a it doð ru bil gi ler Müs lü man ol ma yan la rýn el le rin de dir. Bu nu tes lim e de lim. Çün kü on lar is ti yor lar, on lar a rý yor lar. Ýs ti dat li sa nýy la on lar du â e di yor lar. Al lah da on la ra ve ri yor. Müs lü man la ra ge lin ce... El le rin de ki din de, doð ru bil gi yi al mak la il gi li sa yý sýz e mir ler bu lan Müs lü man lar, ma a le sef bu ko nu da Müs lü man ol ma yan lar dan ge ri du rum da dýr lar. Bu nun ce za sý ný da ge ri kal mýþ lýk la ve i le ri ül ke le rin çan ta sý ný ta þý mak la çe ki yor lar. Bu gün Ýs lâm â le mi nin çek ti ði sý kýn tý la rýn ö nem li bir se be bi bu dur. 4- Her Müs lü man i çin, dün ya sý na ve a hi re ti ne ye te cek doð ru bil gi yi öð ren mek farz dýr. Öð ren dik le ri ni in san lý ða hiz met o la rak sun mak da sün net tir. 5- Me lek ler, i lim ta le be le ri ne du â e der ler, on la rý teh li ke le re kar þý Al lah ýn iz ni ve em riy le ko rur lar. *** Ö mer Bey: aþ ve ku ru ne var sa Kur ân da ya zý lý dýr. â ye ti ni a çýk lar mý sý nýz? 1- Â yet te, Kur ân de ðil, Ki tab-ý Mü bîn kav ra mý ge çi yor. Bu du rum da â yet; aþ ve ku ru ne var sa Ki tâb-ý Mü bin de ya zý lý dýr. 3 þek lin de dir. Ki tab-ý Mü bîn ta bi ri, Kur ân o la rak yo rum lan mak la be ra ber, baþ ka mâ nâ la ra da de lâ let e di yor. 2- Be dî üz za man Haz ret le ri ne gö re Ki tab-ý Mü bîn; Al lah ýn Ke lâm sý fa tý na gö re Arþ-ý A zam dan ge len Kur ân-ý Ha kîm; Al lah ýn Kud ret sý fa tý na gö re de bu bü yük kâ i nât ki tâ bý dýr. Çün kü Ce nâb-ý Hakk ýn Ke lâm sý fa tý nýn te cel lî si Kur ân-ý Ha kîm; Kud ret sý fa tý nýn te cel lî si de bu þe hâ det ve gayb â le mi de di ði miz kâ i nât týr. 4 Be dî üz za man ýn ta ri fi ne gö re Kur ân, bu bü yük kâ i nât ki tâ bý nýn ter cü mâ ný ve mü fes si ri dir Vâ ký a; Ki tab-ý Mü bin i Kur ân o la rak yo rum la dý ðý mýz da da, Üs tad Be dî üz za man Haz ret le ri ne gö re yaþ ve ku ru her þey Kur ân ýn i çin de var dýr. Fa kat her kes her þe yi i çin de gö re mez. Çün kü her þe yin Kur ân da bu lun ma de re ce si fark lý dýr. Ba zen çe kir dek le ri, ba zen nü ve le ri, ba zen ic mal le ri, ba zen düs tur la rý, ba zen a lâ met le ri; ya a çýk a çýk, yâ sa de ce bir i þâ ret le, ya re miz i le, ya ka pa lý bir bi çim de, ya ih tar tar zýn da; ih ti ya ca gö re, ma ka mý nýn a ðýr lý ðý de re ce sin de ve Kur ân ýn mak sa dý na uy gun bi çim de bu lu nur. Me se lâ Kur ân u çak, e lek trik, tren, te le fon, tel graf, rad yo ve te le viz yon gi bi tek no lo jik ge liþ me ler den, ya da ha ge liþ miþ ben zer le ri ni gös te ren Pey gam ber mu ci ze le ri yo luy la, ya da ka pa lý bi rer re miz ve ya i þâ ret yo luy la bah se der. 6 Bu i þâ ret ve re miz le ri i se þüp he siz her kes de ðil, e hil o lan â lim ler çö zer ler. Dip not lar: 1- Câ mi ü s-sa ðîr, 1/310, H. No: Söz ler, s En am Sû re si: Söz ler, s Ý þâ râ - tü l-ý câz, s Söz ler, s. 229.

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KUR ÂN MEDENÝYETÝ MUCÝZEDÝR u16 ÖMSS de 60 bin 375 aday ter döktü u3 TE LYS baþvurularý için son gün u3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Gençlerin gözünden Üstad Said Nursî nha be ri say fa 13 te San tos: Mer ha ba Ok ya nus u11 nfatma NUR ZENGÝN BAÞOÐLU VEFAT ETTÝ u Tür ki ye Sað lýk Ýþ çi le ri Sen di ka sý nýn es ki Ge nel Baþ ka ný

Detaylı

FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜYOR u16 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 7 MART 2012 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Rektörlüðün cevap dilekçesi ÖNDER BAÞKANI KORKUT:

FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜYOR u16 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 7 MART 2012 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Rektörlüðün cevap dilekçesi ÖNDER BAÞKANI KORKUT: TESK BAÞKANI BENDEVÝ PALANDÖKEN: AVM LER MAHALLE ESNAFINI VURDU HABERÝ SAFA u10 DA FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜOR u16 DA UZMANLAR UARIOR RASTGELE ÝLÂÇ ALMAK DOÐRU DEÐÝL HABERÝ SAFA u13 TE GER ÇEK TEN HA BER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI SiyahMaviKýrmýzýSarý SAÝD NURSÎ SÝMGE ÝSÝM GÜ NE RÝ CI VA OÐ LU: SA ÝD NUR Sî GÜ CÜ NÜ BU GÜN- LE RE TA ÞI YA RAK SÜR DÜ RÜ YOR. NORÞÝN, MEDRESESÝYLE ÜNLÜ n Mil li yet ya za rý Gü ne ri Cý va oð lu, dün

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

Birinci Meclis gibi olmalýyýz

Birinci Meclis gibi olmalýyýz HABERÝMÝZ SES GETÝRDÝ, REKTÖR TALÝMAT VERDÝ: MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝNDE MESCÝT AÇILACAK HABERÝ SAFA u16 DA ESKADER ödülleri sahiplerini buldu HABERÝ SAFA u4 TE 7 MART 2012/ENÝ ASA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı