BĐLGĐ BELGE YÖNETĐCĐLERĐ GÖZÜYLE ULUSAL BĐLGĐ POLĐTĐKASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĐLGĐ BELGE YÖNETĐCĐLERĐ GÖZÜYLE ULUSAL BĐLGĐ POLĐTĐKASI"

Transkript

1 BĐLGĐ BELGE YÖNETĐCĐLERĐ GÖZÜYLE ULUSAL BĐLGĐ POLĐTĐKASI Sonuç Raporu KATILANLAR : Atatürk Öğretmen Akademisi : Aysun Avcıkadir Cumhuriyet Meclisi : Sibel Yemenicioğlu DAÜ : Canay Ataöz, Düriye Şentaş, Hatice Fidan, Selma Avşar Đ.Ü. Edebiyat Fak. Bilgi ve Belge Yönetimi Bl. : Yrd. Doç. Dr. Ümit Konya KTKD : Ceyhan Özyıldız Kültür Dairesi Milli Kütüphane : Hatice Kırcıoğlu, Mavişe Pınar Uysal, Tuğba Arkan, Umure Örs Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi : Gökhan Şengör UKÜ : Osman Kaymak YDÜ : Doç. Dr. Mehmet Emin Küçük, Tümer Garip Toplantı Yeri : AKM Toplantı zamanı : 31 Mart 2006 Saat

2 Bilgi Politikası: Bilginin üretilmesine, yönetilmesine, işlenmesine, erişilmesine ve kullanılmasına öncülük eder. Birbiri ile ilişkili yasa, tüzük, yönetmelik, yönerge, kural ve yargı kararları ile ilgili uygulamaları düzenleyen politikadır. Bilgi Politikasının Amacı: Yöneticilere, karar verenlere, araştırmacılara, bilim adamlarına, halka yani bilgiye ihtiyaç duyan bütün kesimlere güncel, uygun ve güvenilir veri ve bilgilerin zamanında ve yerinde sağlanması için ulaşılması gereken hedefleri ve izlenecek yolu göstermektir. Bilgi Toplumu olma hedefinde e-devletin oluşumuna katkı koyabilme ve bilginin paylaşılarak yeni bilgilerin oluşumuna olanak sağlamak amacıyla, üretilen bilgileri (kayıt ortamı ne olursa olsun) derleyip düzenleyerek ihtiyaç duyulduğu anda her ortamda hizmete sunmayı hedeflemekteyiz. Ulusal Bilgi Politikası Stratejileri:. 1,Bilgi Mevzuatı: Bilginin üretilmesi aşamasındaki mevzuat: o Bilgi yönetim sisteminin oluşturulması (Belge Sayı Sistemi, Dosya Planlarının oluşumu, Elektronik belge ve kitap, dergi standartlarının oluşturulması vb.) gereklidir. o Üretimin artması için telif hakları yasası hazırlanmalıdır. o Elektronik imza yasası hazırlanmalıdır. o Kişilerin araştırmaya yönelik çalışmalarını teşvik için çalıştıkları kurumlardan özel izin, eserinden belli sayıda satın alma, eserin basımını veya yayınını yapma gibi unsurlar sağlanabilir. o ISBN için çalışma yapılması gereklidir. ISBN ve ISSN konusunda bilgi derlenerek alternatifler ortaya konmalıdır. Bilginin derlenmesi aşamasındaki mevzuat: o Düşün ve Sanat Ürünlerinin Derlenmesi yasasının aktif işlerlik kazanması sağlanmalı; o Basın yasasının 13. maddesinin ve 17.maddesinin Milli Kütüphane ve Halk kütüphaneleri adına yeniden düzenlenmesi; o Devlet daireleri ve diğer kurumlardaki atıl durumdaki devletin geleceğini ilgilendiren malzemenin bir an önce Milli arşiv ve Milli kütüphaneye aktarılması ve gereki tasnif ve çalışmaların yapılması; o Milli Arşiv ve Milli Kütüphane ye yurt dışında yayınlanan veya bulunan ülkemiz ve insanımız ile ilgili bilgi taşıyıcısı malzeme ve vatandaşlarımızın satmak istedikleri bilgi taşıyan malzemelerin satın alınabilmesi için gerekli bütçenin sağlanması; gereklidir. Bilginin düzenlenmesi aşamasındaki mevzuat: o Milli Arşiv Yasası çıkarılmalıdır.

3 o Milli Kütüphane tüzüğü mevcuttur. Đşlevin güçlendirilmesi için Yasa düzeyine çıkarılmalıdır. Bilginin yayılması aşamasındaki mevzuat: o Materyalin yalnızca baskıyla değil dijital olarakta yayılmasına fırsat verilmeli (Bunun için Milli Arşiv ve Milli Kütüphane açık arşivler olarak kullanılabilir) Bilginin Hizmete sunulması aşamasındaki mevzuat: o Bu konuda hazırlanmış yönetmelik ve tüzükler var. Bunların güncel hizmet anlayışına göre revize edilmeleri gerekmektedir. o Bilgi merkezleri arasında ödünç verme işlemlerini düzenleyen bir ortak senet veya anlaşma ile mevzuatın hazırlanarak uygulamaya konması gerekmektedir. o Gerek katalogların gerekse dijital ortamdaki bilgiler ile görsel işitsel malzemenin hizmete sunulmasında kesiklik yaşanmaması için bilgi merkezlerinin gerekli önlemleri alması sağlanmalıdır. o Teknolojık alt yapı ve sürekliliği sağlanmalıdır. Bilginin korunması aşamasındaki mevzuat: o Milli Arşiv ve Milli Kütüphane bilginin gelecek kuşaklara aktarımı görevi nedeniyle ödünçleme yapmamaktadır. Bu nedenle ihtiyaç duyanlara kopyalama hizmeti vermesi çok önemlidir. Bu hizmetin sağlanamaması durumunda malzemenin tahrip olması gibi kötü sonuçlarla karşılaşılmakta ve asli görev yerine getirilememektedir. Bu konuda kopya çıkartım cihazlarının sağlanması hatta yedeklenmesi gerekmektedir. o Milli Arşiv Yasası altında güvenlikle ilgili mevzuat hazırlanmalı (hırsızlık, yangın ve doğal felaketlerden korunmayla ilgili) o Web arşivlerinin tutulması ve muhafazası sağlanmalıdır 2.Bilgi Kullanıcıları: (Bilgiye ihtiyaç duyanlar) Devlet Planlama Örgütü tarafından toplum üzerinde araştırma (Anket) yapılıp, taleplerinin ne olduğunu saptanarak bunlar değerlendirilmelidir. Böylece toplumun nicelik ve niteliğinin belirlenmesi sağlanacaktır. Bilgi Merkezlerinin türüne göre kullanıcı profillerinin saptanması gereklidir. MĐLLĐ ARŞĐV açısından Kullanıcı Đhtiyaçları : Katalog eksikliği nedeniyle belge ve bilgiye ulaşamama Uygun mevzuatın olmaması nedeniyle toplanamayan bilgiye ulaşamama Daha uygun çalışma ortamı MĐLLĐ KÜTÜPHANE açısından Kullanıcı Đhtiyaçları : Kullanıcı eğitimi: Okullarda, küçük yaşlarda kütüphane bilinci kazandırılmalı. En kısa çözüm önerisi olarak: Seminerler düzenlenebilir. Teknolojik altyapı: Kullanıcıya yönelik bilgisayar (katalog taraması, dijitale alınmış belgelere erişim, e-devlet bilgilerine ulaşmak için) ihtiyacı vardır. Personel: e-devlet, bilgi okur yazarlığı konularında öncelikle bilgi belge merkezlerinin personeli (özellikle halk kütüphaneleri) eğitilmelidir. Okul kütüphanelerinin oluşturulması desteklenmeli ve aktivitesi arttırılmalıdır.

4 3. Bilgi Belge Merkezlerinin insan gücü: Ada çapında konuyla ilgili kalifiye personel eksikliği hissedilmektedir. Mevcut çalışan veya iş arayan, kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon ve bilgi belge yönetimi bölümü mezunlarının sayısı tesbit edilmeli. (Burs alanlar Yüksek Öğrenim den öğrenilebilir.) Varolan açık kadrolar belirlenmeli, ayrıca bilgi çağı çerçevesinde zorunlu ihtiyaçlar saptanarak buna göre kısa-orta-uzun vadeli çözümler üretilmeli. Personel eksikliğinin boyutunun standartlar çerçevesinde belirlenmesi gerekmektedir. Saptama yapıldıktan sonra ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak; o teşvik (burs) verilebilir; o Üniversitelerimizden birinde bir bölüm (Lisans) ve ön lisans programı açılmasına destek verilebilir; Mesleğin saygınlığını kazanması için, teşkilat yasalarında yeralan, 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası nın 75 inci maddesi (2) nci fıkrası kurallarının uygulanmasının kaldırılması sağlanmalıdır. (19/1986 sayılı Kültür Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası, 11/1981 sayılı Cumhurbaşkanlığı Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasası, 46/1988 sayılı Enformasyon Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası ve 72/1991 sayılı Hukuk Dairesi Yasası vd.) Yaptığı iş ve verdiği hizmetlerin değişikliğe uğraması nedeniyle kütüphane memuru sözcüğünün, bilgi belge yöneticisi olarak değiştirilmesi ve mesleğin teknik bir meslek olması nedeniyle, 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası nın 53 üncü maddesi (1) inci fıkrası (c) bendinden çıkarılarak 52 nci maddenin (1) inci fıkrası altında düzenlenmesi gereklidir. Sürekli ve sistemli hizmetiçi eğitim sağlanmalıdır. Meslek hastalığı için tedbirler yaratılmalıdır. (Arşiv çalışanlarında astım ve mantar hastalığına yakalanma riskinin yüksek olması nedeniyle) 4. Bilgi Ekonomisi: Bilginin üretilmesi, sağlanması, işlenmesi, depolanması ve kullanıcıya sunulması için geçen aşamalarda yer alan maliyet hesaplanarak ortaya çıkartılan bilginin maliyeti, bilgi politikasının oluşturulmasında önem taşımaktadır. Yerel bilgi maliyeti artıkça yabancı bilgiye talep artmakta ve bilgi üretmeyen sadece tüketen bir toplum oluşumuna gidilmesi tehlikesi ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bu nedenle bilgi maliyetinin ivedilikle saptanması ve ucuzlatılması için tedbirler alınması gerekmektedir. Bu çerçevede; Ülkemizde yapılan araştırmalardan diğer araştırmacıların haberleri olmadığı için aynı araştırmalar tekrarlanmakta bu da insan ve zaman kaybı yaratarak maliyeti artırmaktadır. Bilgi maliyetini azaltmak için bilgi portalına ihtiyaç vardır. (yapılan işleri, araştırmaları ve üretilenleri görmek için ) Bu, bilgi maliyetini azaltacak, tekrarları engelleyecektir. Özellikle tezler toplanmalı ve duyurulmalıdır. Makaleler kaynakçasına etkin erişimin sağlanması için gerekli programlama desteği sağlanmalıdır. Dijital kültürün devamlığı için Web arşivlemesi yapılmalıdır (Özellikle Kıbrıs konusunda)

5 5.Bilgi ile ilgili örgütlenme ve organizasyon 33/1976 sayılı Devlet Plânlama Örgütü Yasası nın 3 üncü maddesi çerçevesinde Ulusal Bilgi Politikası nın saptanması için Sosyal Plânlama Dairesi Başkanlığı altında devamlılığı olan özel ihtisas komisyonu kurmalıdır. (Bu komisyonda: Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, Milli Kütüphane ve Halk Kütüphaneleri, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Üniversitelerin Kütüphane Sorumluları- Yetkilileri, Vakıf Arşivler ve Araştırma Merkezleri, Bilgi Belge Bilimi akademisyenleri ile bilişim uzmanları ve KamuNet temsilcisi yeralmalıdır.) Bilgi ve Belge Merkezlerinin üst düzey yöneticileri, işbirliğini geliştirmek ve yapılan işler ile ilgili bilgi alışverişinde bulunmak için 3 ayda bir ( ve gerek görüldükçe ) toplanmalıdır. Ulusal Bilgi Politikası bağlamında komisyon kararlarının uygulanmasını Milli Kütüphane nin yürütmesi veya koordinasyonunda yapılması işlerin uzun vadede devamlılığı için gereklidir. 6.Bina Bilgi merkezlerinin uygun ortamlarda hizmet sunması ve bilgi ve belgeyi depolayabilmesi için bu amaca uygun olarak yapılmış binalara ihtiyacı vardır. Bu çerçevede; Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi ve Milli Kütüphane nin bina sorunu vardır. Milli Kütüphane, Milli Arşiv Binası nın yanında Lefkoşa da ortak yerde yapılabilir mi? Halk ve çocuk kütüphanesi Milli kütüphane den kesinlikle ayrılmalıdır. Bina profili hizmetlere uygun olarak değiştirilmelidir. 7.Bilgi Teknolojileri: Bilgiyi derleyip, düzenleyen ve hizmete sunan tüm kuruluşların Milli Kütüphane üzerinden (Kamu-net aracılığıyla) dağınık sistemli bağlanması gerekmektedir. E- devlete erişimde bilgi merkezleri ve halk kütüphanelerinin önemi ön planda tutulmalıdır. Gerekli donanım, yazılım ve bu konuda yetişmiş eleman ihtiyacı vardır. Bilgi portalının (Milli Kütüphane tarafından) sağlanan bir server da arama motoru ile taratılabilir. Örnek: Değişen bilgi teknolojileri sürekli takip edilmelidir. Bilgi merkezleri standartlara uygun birbiriyle iletişim halinde olan sistemler kurmalıdır. Tesbit Edilen, Geçmişte Ve Günümüzde Mevcut Mevzuat 1. Books Registration Law 2/ Kıbrıs Halk Kütüphanesi Yasası F Basın Yasası F Düşün ve Sanat Ürünlerini Derleme Yasası 32/ Bilgi Edinme Hakkı Yasası 12/ Öğretmenler Yasası Okul Kitaplıkları Tüzüğü 7. Kültür Dairesi... Yasası Milli Kütüphane Tüzüğü 8. Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Tüzüğü 9. AKM Đşletme ve Kullanma Yönetmeliği

6 Kadro Yasaları 15/1990 sayılı Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası, 19/1986 sayılı Kültür Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası, 11/1981 sayılı Cumhurbaşkanlığı Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasası, 46/1988 sayılı Enformasyon Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası, 72/1991 sayılı Hukuk Dairesi Yasası, ve Mahkeme Kayıt Kalemleri (Kuruluş ve Memurların Yetki ve Görevleri) Tüzüğü

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER. 1 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA UYGULANAN YÖNTEMLER. 3 TARİHÇE. 5 MEVZUAT. 5 ORGANİZASYON ŞEMASI. 6 PAYDAŞ ANALİZİ.

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER. 1 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA UYGULANAN YÖNTEMLER. 3 TARİHÇE. 5 MEVZUAT. 5 ORGANİZASYON ŞEMASI. 6 PAYDAŞ ANALİZİ. İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA UYGULANAN YÖNTEMLER... 3 TARİHÇE... 5 MEVZUAT... 5 ORGANİZASYON ŞEMASI... 6 KÜTÜPHANE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI... 6 PAYDAŞ ANALİZİ...

Detaylı

1. SUNUŞ Başkanlığımız, planlı bir bilgi erişim hizmeti sunabilmek, bilgi erişimine yönelik politikalar geliştirmek, belirlenen bu politikaları bütçe

1. SUNUŞ Başkanlığımız, planlı bir bilgi erişim hizmeti sunabilmek, bilgi erişimine yönelik politikalar geliştirmek, belirlenen bu politikaları bütçe 1. SUNUŞ Başkanlığımız, planlı bir bilgi erişim hizmeti sunabilmek, bilgi erişimine yönelik politikalar geliştirmek, belirlenen bu politikaları bütçe ve programlara dayandırarak, sonuçlarını izlemek ve

Detaylı

MĐLLĐ ARŞĐV VE ARAŞTIRMA DAĐRESĐ

MĐLLĐ ARŞĐV VE ARAŞTIRMA DAĐRESĐ MĐLLĐ ARŞĐV VE ARAŞTIRMA DAĐRESĐ 2010 YILI FAALĐYET RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BĐLGĐLER... 4 A. MĐSYON VE VĐZYON... 4 B. YETKĐ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 C. ĐDAREYE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER... 5

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN 1 ÖNSÖZ İnsanlarla bilgi kaynakları arasında verimli bir ilişkiyi sağlamak amacıyla

Detaylı

MĐLLĐ ARŞĐV VE ARAŞTIRMA DAĐRESĐ

MĐLLĐ ARŞĐV VE ARAŞTIRMA DAĐRESĐ MĐLLĐ ARŞĐV VE ARAŞTIRMA DAĐRESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ...3 I- GENEL BĐLGĐLER...4 A. MĐSYON VE VĐZYON...4 B. YETKĐ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. ĐDAREYE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER...5 1- Fiziksel

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 Türkiye Cumhuriyeti nin temeli kültürdür. 2 Bakan Sunuş Atatürk Kültür Merkezi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü

Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü İZMİR 2014 REKTÖRÜN SUNUŞU Otuz iki yıllık akademik deneyimiyle, genç ve dinamik bir yüksek öğretim kurumu yapısına

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 ANKARA, OCAK 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI 01/01/2010 31/12/2010 I- GENEL BİLGİLER... 3 A- Misyon ve Vizyon...3 B-

Detaylı

BİLGİ YÖNETİMİNE GİDEN YOL: E-TÜRKİYE SÜRECİNDE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİNİN ÖNEMİ VE MEVCUT DURUM ÇALIŞMALARI

BİLGİ YÖNETİMİNE GİDEN YOL: E-TÜRKİYE SÜRECİNDE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİNİN ÖNEMİ VE MEVCUT DURUM ÇALIŞMALARI BİLGİ YÖNETİMİNE GİDEN YOL: E-TÜRKİYE SÜRECİNDE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİNİN ÖNEMİ VE MEVCUT DURUM ÇALIŞMALARI Şule YILMAZ Amaç ve Kapsam Bu araştırma, hızla gelişen bilgi teknolojileriyle birlikte elektronik

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN 1 ÖNSÖZ İnsanlarla bilgi kaynakları arasında verimli bir ilişkiyi sağlamak amacıyla

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE VE TARİH YÜKSEK KURUMU KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

HALK KÜTÜPHANELERİ VE YÖNETİM

HALK KÜTÜPHANELERİ VE YÖNETİM HALK KÜTÜPHANELERİ VE YÖNETİM İçerik Yönetim Örgüt ve Örgüt Kültürü Stratejik Yönetim Yöneticilik Kütüphaneler ve Yönetim Halk Kütüphaneleri ve Yönetim (Bütçe, Derme, Bina, Personel, Kullanıcı, Eğitim)

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI (2012-2016) 11.01.2011 KAVAKLI KAMPUSU-KIRKLARELİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 69 ARALIK 2006 SAYI: 2591 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE HALK KÜTÜPHANELERİNİN DURUMU

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE HALK KÜTÜPHANELERİNİN DURUMU KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE HALK KÜTÜPHANELERİNİN DURUMU 01 TEMMUZ 2014 Bu rapor, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Detaylı

Unsuru: Ulusal Bilgi Politikası

Unsuru: Ulusal Bilgi Politikası Maliyet İnsangücü Gelişmişliğin Vazgeçilmez Unsuru: Ulusal Bilgi Politikası Mustafa SAĞSAN * Gelişmiş ülkeler bilginin gelecekteki önemini anlamış ve bu sayede ulusal bilgi politikalarını oluşturmuşlardır.

Detaylı

Karşılaştırılabilirlik

Karşılaştırılabilirlik Karşılaştırılabilirlik Bilimsellik Güvenilirlik Tutarlılık Bireysel Verilerde Kullanıcı Odaklılık Erişebilirlik Mesleki Bağımsızlık Güncellik Faaliyet Raporu 2014 Mali Yılı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yayın

Detaylı

:& İÇİNDEKİLER Bakanın Mesajı... Müsteşarın Sunuşu...7 I - GENEL BİLGİLER...9 A. Misyon ve Vizyon...9 B. Yetki ve Sorumluluklar...9 C. İdareye İlişkin Bilgiler.... Örgüt Yapısı... 2. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 ANKARA, OCAK 2012 2011 YILI 01.01.2011 31.12.2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER...3 A- Misyon ve Vizyon...3 B- YETKİ,

Detaylı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı SUNUŞ Türk Millî Eğitim Sistemi açısından Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren düzenlenen millî eğitim şûralarının önemi herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. İlk kez, 1921 yılında Maarif Kongresi

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK ARAġTIRMA MERKEZĠ BAġKANLIĞI

T.C. BAġBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK ARAġTIRMA MERKEZĠ BAġKANLIĞI T.C. BAġBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK ARAġTIRMA MERKEZĠ BAġKANLIĞI 2015 YILI KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI 2 Yayıma Hazırlayan: Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü

Detaylı

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2012 YILI FAALİYET RAPORU

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2012 YILI FAALİYET RAPORU TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... XIII SUNUŞ...HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. I.GENEL BİLGİLER... 1 A. MİSYON VE VİZYON... 1 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

Karşılaştırılabilirlik

Karşılaştırılabilirlik Karşılaştırılabilirlik Bilimsellik Güvenilirlik Tutarlılık Bireysel Verilerde Kullanıcı Odaklılık Erişebilirlik Mesleki Bağımsızlık Güncellik Faaliyet Raporu 2013 Mali Yılı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yayın

Detaylı

Birim. Faaliyet Raporu. Bu rapor Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı nın 2013 yılındaki faaliyetlerini kapsamaktadır.

Birim. Faaliyet Raporu. Bu rapor Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı nın 2013 yılındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. Birim 2013 Faaliyet Raporu Bu rapor Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı nın 2013 yılındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Detaylı