YÜRÜTÜCÜ UYGULAMA REHBERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜRÜTÜCÜ UYGULAMA REHBERĠ"

Transkript

1 T.C. MUġ VALĠLĠĞĠ PROJE KOORDĠNASYON MERKEZĠ (MUġPKM) 2010 YILI SOSYAL DESTEK PROGRAMI YÜRÜTÜCÜ UYGULAMA REHBERĠ 1

2 SOSYAL DESTEK (SODES) PROGRAMI Programın Amacı yılları arasında bölgesel kalkınma projelerinin tamamlanması amacıyla GAP Eylem Planı hazırlanmıştır. Bu kapsamda, Valiliklerin doğrudan sorumlu olduğu; sosyal ihtiyaçların projeler yoluyla kısa sürede giderilmesini amaçlayan Sosyal Destek Programı (SODES), Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hayata geçirilmiştir. Program, GAP Eylem Planı kapsamında yer alan Sosyal Gelişmenin Sağlanması bileşeni doğrultusunda, GAP illerinde sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesi ve sosyal refahın artırılmasına yönelik hazırlanan ve desteklenmesi uygun bulunan projelerin uygulamaya konulmasını amaçlamaktadır. Program 2008 ve 2009 yıllarında GAP illerinde uygulanmış ve 2010 yılında İlimizin de dahil olduğu DAP illerinde de uygulanmaya konulmuştur. DAP İlleri (Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, MuĢ, Tunceli, Van) Programın Kapsamı Program, üç farklı bileşeni kapsamaktadır. Ġstihdam BileĢeni; istihdam edilebilirliğin artırılması, il ve bölgede ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, mesleki bilgi ve birikimin geliştirilmesi, toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama erişiminin kolaylaştırılması ve kendi işini kurabileceklere destek olunmasına yönelik projeleri içermektedir. Sosyal Ġçerme BileĢeni; yoksulluğun azaltılması, sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması, yaşlı, özürlü, kadın ve çocuklar gibi toplumun öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması amacına yönelik projeleri içermektedir. Kültür Sanat ve Spor BileĢeni; toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi ve özellikle çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlerden yararlandırılmasına ve yönlendirilmesine yönelik projeleri içermektedir. Bu 23 projeye verilecek destek tutarı ,00 TL olup bu desteğin ,00 TL si SODES desteği, ,00 TL si ise eş finansman olarak sağlanmaktadır. 2

3 SOSYAL DESTEK (SODES) PROGRAMI 2010 YILI MUġ SODES PROJELERĠ 2010 yılında, Sosyal içerme, istihdam, Kültür Sanat ve Spor baģlıkları altında hazırlanarak DPT MüsteĢarlığına sunulan MuĢ iline ait toplam bütçesi milyon TL tutarında olan 38 adet projenin finansmanı uygun bulunmuģtur YILI MUġ ĠLĠ BĠLEġEN BAZINDA SODES PROJELERĠ Kültür Sanat ve Spor alanında; destek almaya hak kazanan 23 proje ile ilimiz Kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum kuruluşları, Muş ili Merkez ve ilçelerinde bulunan okulların spor ve park alanlarının yapımı ve iyileştirilmesi, yerleşim yerlerinde çocuklar ve kadınlar için yeni spor ve oyun alanları yapılması, ülkemizin kültürel miraslarını yerinde görmek için yapılacak geziler, futbol, voleybol ve basketbol eğitimleri, sağlıklı yaşam eğitimleri ve Muş ilinin kültürel mirası masalların derleneceği projeleri gerçekleştireceklerdir Sosyal Ġçerme alanında; destek almaya hak kazanan 9 proje ile yine gençlerimiz için sosyal içerikli geziler, SBS ve LGS eğitimleri, kadınlar için fitness alanları ve çocuklar için zekâ geliştirici faaliyetleri içeren projeler yapılacaktır. Toplam destek tutarı ,00 olan bu 9 projenin ,00 TL si SODES desteği ,00 TL si eş finansman olarak sağlanmaktadır. Ġstihdam alanında; destek almaya hak kazanan 6 proje ile ilimizde kadınlara yönelik olarak, girişimcilik eğitimi, mesleki eğitimleri verilecek, ayrıca kiraz ve çilek yetiştiriciliği eğitimleri ile ortak kullanım atölyesi yapımı gerçekleştirilecektir. Bu 6 projeye sağlanacak toplam destek tutarı ,50 olup, bu tutarın ,50 TL si SODES desteği, ,00 TL si eş finansman olarak sağlanacaktır. 3

4 YÜRÜTÜCÜ PROJE ADET KURULUġ TUTARI KAYMAKAMLIKLAR ,00 TL SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ,00 TL KAMU KURUMLARI ,00 TL BELEDİYELER ,00 TL TOPLAM ,00 TL SODES PROJELERĠ UYGULAMA BASAMAKLARI 1. BASAMAK VALĠLĠKLE STANDART FĠNANSMAN SÖZLEġMESĠNĠN ĠMZALANMASI Muş Valiliği ile proje yürütücüleri arasında Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının yayınladığı Uygulama Usul ve Esaslarının ve Muş Valiliği SODES Yönergesi nin ekinde belirlenen Standart Finansman Sözleşmesi imzalanacaktır. Proje Yürütücülerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Projeleri, proje amaçlarına uygun olarak yürütmek ve sonuçlandırmak, MUŞPKM ile SODES Standart Finansman Sözleşmesi imzalamak, Projelerin, faaliyet planında öngörülen sürelerde sonuçlandırılamaması halinde durumu MUŞPKM ye bildirmek, Proje ile ilgili tüm harcamaları yapmak, harcamalarla ilgili belgeleri hazırlamak, MUŞPKM ye sunmak ve 5 yıl süreyle saklamak, Proje başlangıcında ve proje sonunda MUġPKM ile koordineli olarak kamuoyunu ve basını proje amaçları, faaliyetleri ve sonuçları hakkında bilgilendirmek, 4

5 Proje kapsamında hizmet akdine dayanılarak istihdam edilecek kişilerin işe başlamasında ve ayrılmasında MUŞPKM ye bilgi vermek, Proje süresince projelerin fiziki ve mali gerçekleşmelerini gösteren ve MUŞPKM tarafından talep edilen raporları zamanında sunmak, Projenin uygulanması safhasında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her türlü önlemi almak, Proje faaliyetlerinin uygulanmasına ilişkin görsel (dijital fotoğraf, video kaydı, vb.) ve basılı materyalleri düzenli olarak oluşturmak, saklamak ve MUŞPKM tarafından talep edilmesi durumunda ivedilikle teslim etmek. 2. BASAMAK KAYNAĞIN DPT DEN AKTARILMASI Devlet Planlama Teşkilatının, 2010 yılı SODES projeleri için ilimize ayrılan kaynağı Muş Valiliği nin açacağı hesaba aktarması ve kaynağın kullanıma hazır hale gelmesi aşamasını içerir. Bununla ilgili süreç başladı. 3. BASAMAK PROJE FAALĠYETLERĠNĠN BAġLATILMASI 1-)HESAP AÇILMASI; Proje Yürütücüleri, her bir proje için ayrı ayrı olmak üzere Türkiye Vakıflar Bankası Muş şubesinde proje adına bir hesap açtıracaktır. Açtırılan hesap numarası aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde Muş Valililiği Proje Koordinasyon Merkezine (MUŞPKM) ye resmi yazıyla bildirilecektir. 5

6 2-)PROJE KĠLĠT PERSONELĠ ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠNN MUġPKM YE VERĠLMESĠ: Proje yürütücüleri, projeyi yürütecek kilit personelin bilgileri ve proje ile ilgili ilk verileri İlk Koordinatör CV Formu nu kullanarak MUŞPKM ye bildirecektir. 3-)PROJE BAġLANGICININ BELĠRTĠLMESĠ: Proje yürütücüleri, proje başlama tarihini, projenin güncel ve onaylı faaliyet planı ve bütçesiyle birlikte resmi yazıyla MUŞPKM ye bildirecektir. 4. BASAMAK BÜTÇE KULLANIMI 4.1-) SATIN ALMALAR (MAL VE HĠZMETLER) 1. Proje yürütücüleri, proje kapsamında yapacakları satın alma ve ihale sürecini faaliyet planı ve bütçe doğrultusunda yapacaktır. 2. Proje yürütücüleri, ihalelerin ilan tarihinden en geç 5 gün öncesine kadar; İhalenin yapılacağı yer ve zamanı İhale şartnamesi ve bütçe kaleminden kaç numaralı harcamanın ihale edileceği, MUŞPKM ye bildirilecektir. 3. Ġhalelere MUġPKM Hesap Uzmanı ve Ġlgili Proje Uzmanı gözlemci olarak katılır. 4. MUŞPKM teknik şartnameyi ve ihale dosyasını inceler. 5. MUŞPKM nin teknik şartname ve ihale dosyasını incelemesinden sonra onay verdiği ihale, proje yürütücüsü tarafından gerçekleştirilecektir. 6

7 6. Satın alma ve ihalenin gerçekleşmesinin ardından, sözleşme dosyasında sunulan Ara Rapor Formu ve Ödeme Talep Formu ve destekleyici belgeler MUŞPKM ye sunulacaktır. 7. MUŞPKM, ödeme talep formu ile birlikte sunulan ihale,satın alma ve destekleyici belgeleri inceledikten sonra 20 gün içinde ödeneğin aktarılmasını sağlayabilir. 8. STK ların yapacakları Doğrudan Teminler de Piyasa araştırma formu PKM Hesap Uzmanı ve ilgili Proje Uzm. tarafından incelenecektir. Alımlar PKM Hesap Uzmanı ve ilgili Proje Uzmanı gözetiminde yapılacaktır **Sivil Toplum Kuruluşları dışındaki tüm proje yürütücüleri kendi tabi oldukları satın alma ve ihale mevzuatları doğrultusunda satın alma işlemlerini gerçekleştirecektir. Sivil Toplum Kuruluşları ise 4734 Sayılı kamu İhale Kanunun Doğrudan Temin yöntemine tabii olacaktır. Satın alma işlemini doğrulayıcı belgelerin kurum tarafından görevlendirilen 3 kiģilik komisyon tarafından onaylanması ve söz konusu belgelerin onaylı fotokopisinin birime teslim edilmesi gerekmektedir. Faturanın arkası 3 kişilik komisyon tarafından onaylanır. Ġhaleler MUġPKM tarafından onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır. Ġhale sözleģmeleri ve Ģartnamelere MUġPKM tarafından onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır ifadesi yazılmalıdır. Kamu Kurumları için ihale ilanı Valilik web sitesinde yayınlanacaktır. DESTEKLEYĠCĠ BELGELER 1. Ödeme Belgeleri (ihale dosyası, her türlü makbuz, fatura, gerek duyulursa numune, mal alımlarında ise malın 7

8 teslim alındığına dair teslimat tutanağı, sevk irsaliyesi, demirbaş tutanağı vb. destekleyici belgeler) 2. Alt Sözleşmelerin (hizmet, mal alımı ve yapım işleri) Listesi 4.2-) ĠNSAN KAYNAKLARI a) Koordinatör, Koordinatör Yardımcısı: Proje yürütücüsünün onayı ile görevlendirilir. Görevlendirilmesi yapılan personelin bilgileri, görevlendirme onay yazısı ve Ek-1 de verilen İlk Veri Giriş Formu yla birlikte MUŞPKM ye sunulur. Proje koordinatörü ve yardımcısının ücretleri belirlenen aylık ücretten gerekli yasal kesintiler yapıldıktan sonra ödenecektir. Ödeme için her personele bordro, puantaj ve diğer harcama belgeleri düzenlenir. Özlük hakları ile ilgili olduğundan bu belgelerin düzenli olarak her ayın en geç 10 una kadar düzenlenerek MUŞPKM ye sunulması gerekmektedir. MUŞPKM en geç 3 gün içinde ilgililerin hesabına parayı aktarır. b) Ġdari Destek Personelleri: Proje yürütücüleri, proje kapsamında istihdam edeceği kişileri İŞKUR aracılığıyla belirler ve bunlarla İş Kanunu gereğince hizmet akdi imzalar. Proje kapsamında hizmet akdine dayanılarak çalıştırılacak kişilere ödenecek ücretler damga ve gelir vergisine tabiidir. Ödeme için her personele bordro, puantaj ve diğer harcama belgeleri düzenlenir. Özlük hakları ile ilgili olduğundan bu belgelerin düzenli olarak her ayın en geç 10 una kadar düzenlenerek MUŞPKM ye sunulması gerekmektedir. MUŞPKM en geç 3 gün içinde ilgililerin hesabına ödeneği aktarır. c) Diğer Personel (Eğitici, uzman vb.): Proje yürütücüleri, proje kapsamında çalıştıracakları eğitimci, uzman ve diğer personeller için MUŞPKM den olur almak zorundadır. Proje yürütücüleri belirledikleri personelin açık ismi, görevi, projenin hangi faaliyetinde yer alacağını gösteren bir resmi yazıyı MUŞPKM ye olur almak için sunarlar. MUŞPKM nin onayı sonrası göreve başlarlar. Tam zamanlı çalışacak personelin istihdamı İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Ek ders karşılığı çalıştırılacak personelin ödemeleri Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına göre gerçekleştirilecektir. Ücretler için puantaj, bordro, ek ders çizelgesi ve banka listesi gibi belgeler hazırlanarak MUŞPKM ye sunulur. Özlük hakları ile ilgili olduğundan bu belgelerin düzenli olarak her ayın en geç 10 una kadar düzenlenerek 8

9 MUŞPKM ye sunulması gerekmektedir. MUŞPKM en geç 3 gün içinde ilgililerin hesabına parayı aktarır. d) Kursiyer, katılımcı ücretleri: Proje yürütücüsü tarafından kursiyer listesi ve puantaj düzenlenerek MUŞPKM ye sunulur. MUŞPKM tarafından proje hesabına aktarılan ödenek ilgili kursiyer ve katılımcılara imza karşılığı ödenir. 4.3-) MUHASEBELEġTĠRME ĠġLERĠ 1. Proje yürütücüsü, kendi muhasebe sisteminin bir parçası veya ek hesaplar şeklinde, proje için özel olarak açılmış bir çift girişli defter sistemi kullanarak, proje uygulamasının muhasebe hesaplarını doğru ve düzenli şekilde tutar. 2. Her proje için ayrı hesap tutulur ve projenin tüm gelir ve giderleri ayrıntılı olarak bu hesaplarda gösterilir. 3. Defter kullanmaya başlanmadan önce her sayfası kamu kuruluşlarında kurumun harcama yetkilisi, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarında ise noter tarafından mühürlenerek onaylanır. 4. Defter üzerinde silinti kazıntı yapılmaz, yanlış yapılan kayıtların üstü çizilerek paraflanır ve düzeltilir. 5. Proje yürütücüsü, MUŞPKM ye sunacağı ilerleme raporunun mali bölümlerinin kendi muhasebe kayıtları ile bağdaştırılabilir olmasını sağlar. Bunu sağlamak için proje yürütücüsü yapılan giderlere ilişkin belgeleri hazırlar ve saklar. NOT: Yapılan giderlere iliģkin belgelerin arkası proje yürütücüsü kurumun sorumlu amirince belirlenecek 3 kiģilik bir komisyon tarafından onaylanır ve proje dosyasında saklanır. ĠZLEME VE RAPORLAMA ĠġLEMLERĠ 5. BASAMAK a) Faaliyet Raporu: Projenin malî ve fizikî gerçekleşme durumları hakkında proje yürütücüsü tarafından her ay Faaliyet Raporu Formu doldurulur ve MUŞPKM ye sunulur. 9

10 Projelerdeki geliģmelerin daha açık bir Ģekilde gösterilebilmesi için Faaliyet Raporları fotoğraf, video kaydı vb. görsel ve sesli malzemelerle desteklenecektir. b) Ara Rapor: Ödeme Talep Formu ile birlikte her ödeme talebinde sunulacaktır. c) Nihai Rapor: Proje bitiminde sunulacaktır. NOT: MUŞPKM projelerin izlenmesi amacıyla düzenli olarak ayda bir ve/veya gerek gördüğü takdirde daha sık yerinde inceleme faaliyetleri gerçekleştirir. 6. BASAMAK GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI 1) Proje kapsamındaki yapım işlerinde, projenin uygulandığı alanda projeyi açıkça tanımlayan panolar bulundurulacaktır. Panolardaki İfadeler okunabilir ve anlaşılabilir olmalıdır. Panolar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Valilik logoları ile SODES logosunu taşımalıdır. 2) Proje kapsamında tefriş edilen mekânların girişinde söz konusu mekânın SODES kapsamında tefriş edildiğini belirten panolar bulundurulacaktır. Panolar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Valilik logoları ile SODES logosunu taşımalıdır. 3) Proje kapsamında alınan demirbaş malzeme ve ekipmanlar ile üretilen tüm belgeler Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Valilik logoları ile SODES logosunu taşımalıdır. 4) Proje kapsamında gerçekleştirilen toplantı, seminer, eğitim vb. faaliyetlerde projeyi tanımlayan afiş ve poster bulundurulacaktır. Poster ve afişler Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Valilik logoları ile SODES logosunu taşımalıdır. ARA RAPOR EKLERĠ Ara/Nihai Rapor Formu Ödeme Talep Formu Eğitim Raporları ve Katılımcı Çizelgeleri Seyahat Öncesi ve Sonrası Raporları Program Görünürlüğü ile İlgili Çıktılar Projede İstihdam Edilecek Personel Bilgileri 10

11 Projede Görev Alacak Eğitimci Bilgileri Proje Kapsam. Oluştur. Atölye v.b. Yerler için; Kira Kontr. Kursiyer Listesi Hesap Muhasebe Defteri Faaliyet Doğrulayıcı Belgeler Listesi Demirbaş Defteri / Taşınabilir İşlem Fişi Harcırah Özeti Personel Bordroları İlgili Faturalar Kursiyer Ödeme Çizelgesi ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ MuĢ Valiliği Proje Koordinasyon Birimi (MUġPKM) Adres: Muş Valiliği Proje Koordinasyon Birimi SODES Ofisi Zemin Kat 15. Oda Tel - FAX: Bülent SOLMAZ E mail : Fethi AKMAN E mail : Mehmet Hilmi KORKMAZ E mail : Mehmet Akif TUNÇ E mail : Ümit ÇOLAK E mail : 11

12 12

Sosyal Destek Programı

Sosyal Destek Programı Bu Program Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilmekte olup Şanlıurfa Valiliği Koordinasyonunda

Detaylı

T.C.BATMAN VALĠLĠĞĠ PROJELER KOORDĠNASYON MERKEZĠ (BAPKOM) 2010 YILI SOSYAL DESTEK PROGRAMI YÜRÜTÜCÜ UYGULAMA REHBERİ

T.C.BATMAN VALĠLĠĞĠ PROJELER KOORDĠNASYON MERKEZĠ (BAPKOM) 2010 YILI SOSYAL DESTEK PROGRAMI YÜRÜTÜCÜ UYGULAMA REHBERİ T.C.BATMAN VALĠLĠĞĠ PROJELER KOORDĠNASYON MERKEZĠ (BAPKOM) 2010 YILI SOSYAL DESTEK PROGRAMI YÜRÜTÜCÜ UYGULAMA REHBERİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) DAYANAK Bu rehber SODES 2010 Uygulama Usul Ve Esaslarının

Detaylı

2013 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI

2013 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2013 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Usul ve Esasların amacı; beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına

Detaylı

2012 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI

2012 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2012 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Usul ve Esasların amacı; beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına

Detaylı

SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES)

SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) T.C. MERSİN VALİLİĞİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) 2011 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Referans Numarası: TR622-11-SODES BAŞVURU REHBERİ Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi: 11.07.2011 Pazartesi Son Başvuru Tarihi:

Detaylı

küçük dokunuşlar, gerçekleşen en hayaller

küçük dokunuşlar, gerçekleşen en hayaller küçük dokunuşlar, gerçekleşen en hayaller 05 Eylül 2012 GOAP İÇERİK SATIN ALMA SÜRECİ İNSAN KAYNAKLARI FAALİYET DOĞRULAYICI BELGELER PERFORMANS GÖSTERGELERİ RAPORLAMA REVİZYON VE DEMİRBAŞ PROTOKOLÜ GÖRÜNÜRLÜK

Detaylı

T.C. SİVAS VALİLİĞİ SİVAS İLİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Son Başvuru Tarihi 15 Nisan 2015 Saat: 17:00

T.C. SİVAS VALİLİĞİ SİVAS İLİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Son Başvuru Tarihi 15 Nisan 2015 Saat: 17:00 T.C. SİVAS VALİLİĞİ SİVAS İLİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru Tarihi 15 Nisan 2015 Saat: 17:00 İÇİNDEKİLER 1- SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES)... 1 1.1-

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. SOSYAL DESTEK PROGRAMI ÖZETİ VE BAŞLARKEN

İÇİNDEKİLER 1. SOSYAL DESTEK PROGRAMI ÖZETİ VE BAŞLARKEN İÇİNDEKİLER 1. SOSYAL DESTEK PROGRAMI ÖZETİ VE BAŞLARKEN... 2. SOSYAL DESTEK PROGRAMI(SODES)... 2.1.Giriş... 2.2. Tanımlar... 2.3. Programın Genel ve Özel Amaçları... 2.3.1. Genel Amaçlar... 2.3.2. Özel

Detaylı

SOSYAL DESTEK PROGRAMI

SOSYAL DESTEK PROGRAMI 2013 BAŞVURU REHBERİ Referans No : TR63-13-SODES İlan Tarihi : 01 Nisan 2013 Son Başvuru Tarihi : 03 Mayıs 2013 Saat 17:00 SOSYAL DESTEK PROGRAMI www.dogaka.gov.tr İÇİNDEKİLER 1. SOSYAL DESTEK PROGRAMI

Detaylı

2012 YILI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI

2012 YILI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI 2012 YILI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI UYGULAMA KILAVUZU PROJE VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 2012 YILI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI...

Detaylı

T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ SODES PROGRAMI 2013 ÇAĞRI DÖNEMİ 22.02.2013 Gaziantep Sanayi Odası İÇERİK 1. SODES Programı 2. Değerlendirme Kriterleri 3. 2013 Uygulama Usul Ve

Detaylı

2014-1. Genel Çağrı. Uygulama Kılavuzu

2014-1. Genel Çağrı. Uygulama Kılavuzu 2014-1 Genel Çağrı Uygulama Kılavuzu [2] İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 5 2. PROGRAMIN AMACI... 5 3. PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4. PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ... 6 5. PROGRAM KAPSAMINDA DESTEKLENECEK PROJELER... 7 5.1

Detaylı

2015-I. Genel Çağrı. Uygulama Kılavuzu

2015-I. Genel Çağrı. Uygulama Kılavuzu 2015-I Genel Çağrı Uygulama Kılavuzu [2] İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAMIN HEDEFLERİ... 5 4 PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ... 6 5 HEDEF KİTLE... 7 6 PROGRAM KAPSAMINDA DESTEKLENECEK PROJELER...

Detaylı

2014-1. Genel Çağrı. Uygulama Kılavuzu

2014-1. Genel Çağrı. Uygulama Kılavuzu 2014-1 Genel Çağrı Uygulama Kılavuzu [2] İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 5 2. PROGRAMIN AMACI... 5 3. PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4. PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ... 6 5. PROGRAM KAPSAMINDA DESTEKLENECEK PROJELER... 7 5.1

Detaylı

SODES in Amaçları Nelerdir?

SODES in Amaçları Nelerdir? SODES in Amaçları Nelerdir? Sosyal Destek Programı (SODES): Yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, SODES in Amaçları Nelerdir? Sosyal

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ PROJE UYGULAMA REHBERİ PROJE UYGULAMA REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 3 1.1 KAPSAM 3 1.2 YASAL DAYANAKLAR 3 1.3 DESTEK ÇERÇEVESİ HAKKINDA BİLGİ 3 1.4 KURUMSAL ÇERÇEVE 4 2 SÖZLEŞMELERİN YÖNETİMİ 5 2.1 SÖZLEŞMENİN

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Birimi KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2013 CUMARTESİ Sayı : 28589 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ 2014 1 1 GİRİŞ... 3 1.1 KAPSAM... 3 1.2 YASAL DAYANAKLAR... 3 1.3 DESTEK ÇERÇEVESİ HAKKINDA BİLGİ... 4 1.4 KURUMSAL ÇERÇEVE...

Detaylı

AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri

AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri Eğitim Gündemi Hibe Programları Uygulamadaki Kilit Aktörler Hibe Sözleşmelerinin Yönetimi o Hibe Süreci,Başvuru Süreci, Değerlendirme Süreci, Hibe Sözleşmesi, Uygulama,

Detaylı

SERHAT KALKINMA AJANSI

SERHAT KALKINMA AJANSI T.C BAġBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER ĠÇĠN PROJE UYGULAMA REHBERİ SERHAT KALKINMA AJANSI 2010 1 GĠRĠġ... 2 1.1 KAPSAM...2 1.2 YASAL DAYANAKLAR...2

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ. Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

ASGARİ TUTAR 50.000 TL AZAMİ TUTAR 750.000 TL SON BAŞVURU TARİHİ 09 MAYIS 2014

ASGARİ TUTAR 50.000 TL AZAMİ TUTAR 750.000 TL SON BAŞVURU TARİHİ 09 MAYIS 2014 ASGARİ TUTAR 50.000 TL AZAMİ TUTAR 750.000 TL SON BAŞVURU TARİHİ 09 MAYIS 2014 Get the free mobile app at http:/ / gettag.mobi 2014 YILI TURİZM, KENT VE SANAYİ ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı