ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA SOSYAL GÜVENLİK REFORMUNUNUN HAYATA GEÇİRİLMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA SOSYAL GÜVENLİK REFORMUNUNUN HAYATA GEÇİRİLMESİ"

Transkript

1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA SOSYAL GÜVENLİK REFORMUNUNUN HAYATA GEÇİRİLMESİ I. GENEL BİLGİLER 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bilindiği üzere özel öğretim kurumları öncelikle kendi mevzuatına göre işletilmektedir.özel öğretim kurumları temel mevzuatı ise tarih ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinden oluşmaktadır. Özel öğretim kurumlarında görev alan eğitim personeli ve diğer personel bir yandan özel öğretim kurumları mevzuatına tabi özel öğretim kurumu personeli statüsündeyken bir yandan da işçi statüsünde olduğu için İş Yasası na, bir yandan da sigortalı statüsünde olduğu için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası na tabidir. Bu husus, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği nin Özlük Hakları başlıklı 43. maddesinde Kurumlarda görev yapan eğitim personeli ile diğer personel, Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, sosyal güvenlik ve özlük hakları yönünden, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidir. biçiminde ifadesini bulmaktadır. Özel öğretim kurumu işleten işverenlerin-yöneticilerin, insan kaynakları yönetimi sürecinde özel öğretim kurumları mevzuatı ile Sosyal Güvenlik Mevzuatını aynı potada eriterek işlem yapmaları bir zorunluluktur. Bu zorunluluğu doğuran husus, özel öğretim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kuruluşları tarafından düzenli-sürekli denetime tabi tutulması ve özel öğretim kurumlarının çalıştıracağı tüm personelin işe alınması, çalıştırılması, işten çıkarılması süreçlerinde ilgili Milli Eğitim teşkilatına resmi bildirim yapıldığı için, aynı personelle ilgili olarak daha sonra başka bir resmi kurum olan Sosyal Güvenlik Kurumu na yapılacak bildirimin çelişkili olması durumunda özel öğretim kurumu ağır Yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalabilmektedir. Daha açık anlatımla özel öğretim kurumu haricinde diğer herhangi bir sektörde, alanda, işkolunda faaliyet gösteren bir işyerinde (örneğin tekstil yada inşaat sektöründe) çalışan personelin işe giriş tarihi, işyerinde çalışma esasları, işten çıkış tarihi konusunda genellikle sadece Sosyal Güvenlik Kurumu na bildirimde(beyanda) bulunulmaktadır. Bu beyan da aksi sabit olana kadar geçerli olduğundan bu konuda çapraz kontrol ihtimali zayıf kalmaktadır. Oysa özel öğretim kurumlarında çalışan personelle ilgili olarak aynı anda farklı resmi kurumlara/kuruluşlara bildirimde bulunulmakta ve bir anlamda çapraz denetime her zaman açık(potansiyel)halde olunmaktadır. En önemlisi de Sosyal Güvenlik Mevzuatı uygulamalarında ilgili resmi kurum veya kuruluşlarından alınan bilgiye tam olarak itibar edilmekte, buralardan alınan bilgiler bağlayıcı sayılmaktadır. Herhangi bir özel öğretim kurumu ile ilgili olarak yapılan denetim yada incelemede Sosyal Güvenlik Kurumu ilgili Milli Eğitim biriminden her zaman yazılı bilgi alma yetkisine sahip bulunmaktadır sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası nın 8/VII. maddesi bu hususu Kamu idareleri ile bankalar, Kurumca sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanmak suretiyle, Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmek ve sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri, Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. biçiminde açıkça ortaya koymaktadır.

2 Açıklamalardan anlaşılacağı üzere özel öğretim kurumlarının Sosyal Güvenlik Mevzuatı ile ilgili olarak yapacağı işlemler ile Milli Eğitim mevzuatı gereğince yapacağı işlemlerin uyumlu olması ve birbirini doğrulaması gerekmektedir. Aşağıda bu hususlarda ayrıntılı olarak açıklanacaktır. II. SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA TEMEL YÜKÜMLÜLÜKLER ve ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA UYGULANIŞI A. Özel Öğretim Kurumu Açılışının Sosyal Güvenlik Kurumu na Bildirilmesi(İşyeri Tescili) İşlemleri 1. İşyeri Tescili 5510 sayılı Yasa nın 11/III. maddesine göre işveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, Kuruma vermekle yükümlüdür. Yasa da yer alan bu genel düzenleme sektör farkı gözetmeksizin tüm işverenleri kapsamaktadır. Ancak özel öğretim kurumlarının kendi mevzuatı gereğince açılışı ile Sosyal Güvenlik mevzuatı bakımından işyeri tescili farklı anlama gelmektedir. Özel öğretim kurumları mevzuatına göre işyeri açılışı kurum açma izni ve öğretime başlama izni aşamalarından oluşmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği nin 6/g maddesi gereğince bir özel öğretim kurumuna kurum açma izni verilebilmesi için yönetici ve çalışacak toplam eğitim personelinin 1/3 üne ait görevlendirme teklifinin yapılmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir. Yeni açılan bir özel öğretim kurumu için verilen bu ilk personel görevlendirme teklif formlarında, en eski göreve başlama tarihini taşıyan teklifte göreve başlama tarihi olarak belirtilen tarihte(en geç bu tarihte) Sosyal Güvenlik Kurumu nun ilgili merkez müdürlüğüne işyeri bildirgesi verilerek işyeri tescilinin sağlanması gerekmektedir. Görevlendirme teklif formlarında göreve başlama tarihi olarak belirtilen tarih son tarih olup, bu tarihten sonra yapılan işyeri tescilinde idari para cezası söz konusu olacaktır. 2. Aynı Kurucuya Ait Birden Çok Özel Öğretim Kurumu veya Şubenin Sosyal Güvenlik Kurumu na Bildirilmesinde(Tescil) Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Aynı gerçek veya tüzelkişi kurucuya ait olmakla veya aynı adı taşımakla birlikte kampus, bina, kat, avlu yada adres olarak farklı fiziki ortamda faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarının her biri ayrı ve bağımsız işyeri sayılır ve her biri için ayrı işyeri sigorta dosyası tescil ettirilmesi gerekir. Özel öğretim kurumlarının şubeleri de bu kapsamdadır. Bütün birimleri aynı binanın birbirine bitişik daire veya katlarında olan yada bitişik binaların birbirine bağlantılı aynı katlarında bulunan veya aynı bahçe içerisinde tamamı aynı kuruma ait binalarda faaliyet gösteren özel öğretim kurumu tek işyeri sayılır ve tek işyeri sigorta dosyası tescil ettirilir. 3. Özel Öğretim Kurumların Devrinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirimi 5510 sayılı Yasa nın 11/V. maddesine göre, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi halinde işverenin, işyerini devraldığı tarihi takip eden on gün içinde, işyeri bildirgesini Kuruma vermekle yükümlüdür. Özel öğretim kurumlarının devri sırasında eğitim personeli (öğretmen vs.) ve diğer personelin öncelikle iş sözleşmelerinin yenilenmesi ve yeni kurucu adına (yeniden)görevlendirme teklifi yapılması zorunludur. Devir nedeniyle yeni kurucunun işyeri bildirgesini, en geç iş sözleşmelerinde ve görevlendirme tekliflerinde göreve başlama tarihi olarak belirtilen tarihi takip eden 10 (on) gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu ilgili merkez müdürlüğüne vermek zorundadır.

3 Özel öğretim kurumunun, özel öğretim kurumları mevzuatına göre devri ile sosyal güvenlik mevzuatına göre devri aynı şeyi ifade etmeyebileceği ve aynı anda gerçekleşmeyebileceği hususuna dikkat edilmelidir. Sosyal güvenlik mevzuatına göre devir, personele ait iş sözleşmelerinin devri yani yeni işverene geçmesi ile tamamlanmış sayılır. Oysa özel öğretim kurumları mevzuatına göre devir, kurum açma iznini veren merci tarafından sonuçlandırılmadıkça gerçekleşmiş sayılmaz.(özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m.15/5) Özel öğretim kurumları mevzuatına göre devrin gerçekleşmemiş olması, sosyal güvenlik mevzuatına göre de devrin gerçekleşmediği anlamına gelmez. Özel öğretim kurumlarımda devir, genellikle kurucu değişikliği olarak bilinir. Kurucu değişikliğinde işveren değiştiği için sosyal güvenlik mevzuatı bakımından devir işlemi gerçekleşmiş olmaktadır. Ancak, kurucu temsilcisi değişikliği sosyal güvenlik mevzuatı bakımından bir işlem yapmayı gerektirmez. Kurucu temsilcisi değişikliği özel öğretim kurumları mevzuatı yönünden de sosyal güvenlik mevzuatı yönünden de devir sayılmaz. 4. Özel Öğretim Kurumları Naklinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirimi 5510 sayılı Yasa nın 11/V. maddesine göre, işyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi halinde, işyerinin nakledildiği tarihi takip eden on gün içinde işyeri bildirgesi verilmesi yükümlülüğü vardır. İşyerinin aynı il sınırları içinde Sosyal Güvenlik Kurumu nun diğer bir merkez müdürlüğü görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde, adres değişikliği ilgili merkez müdürlüğüne yazı ile bildirilir.yeni taşınılan adresin işlem gördüğü merkez müdürlüğü işyeri için yeni işyeri sicil numarası verir.ancak bu durum İŞYERİ NAKLİ sayılmaz ve bu durumda İŞYERİ BİLDİRGESİ verilmez. Bir özel öğretim kurumunun aynı il sınırları içinde, işlem gördüğü Sosyal Güvenlik Kurumu nun bir merkez müdürlüğü görev alanından başka bir merkez müdürlüğünün görev alanına giren adrese taşınması durumunda adres değişikliğinin ilgili merkez müdürlüğüne yazı ile bildirilmesi gerekir. Yeni taşınılan adresin işlem gördüğü merkez müdürlüğü işyeri için yeni işyeri sicil numarası verir.ancak bu durum İŞYERİ NAKLİ sayılmaz ve bu durumda İŞYERİ BİLDİRGESİ verilmez. Özel öğretim kurumları bakımından nakil işleminde dikkat edilmesi gereken husus, yeni adreste özel öğretim kurumu personelinin öğretime başlayacağı tarihin tespit edilmesidir. Nakil durumunda işyeri bildirgesi bu tarihten itibaren 10 (on) gün içinde verilmelidir. Bir özel öğretim kurumunun işlem gördüğü aynı sigorta müdürlüğü kapsamındaki başka bir adrese taşınması durumunda özel öğretim kurumları mevzuatına göre bir nakilden söz edilse dahi 5510 sayılı Yasa bakımından ortada bir nakil işlemi olmayıp, yapılan işlem sadece adres değişikliğidir. Bu durumda işyeri bildirgesi vermeye gerek yoktur. Bu durumda yapılacak tek işlem adres değişikliğinin yazılı olarak ilgili sigorta müdürlüğüne bildirmektir.

4 B. ÖZEL ÖĞRETİM KURUMUNDA ÇALIŞAN PERSONELİN İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ KONUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 1. Genel Bilgiler 5510 sayılı Yasa nın 8/I. maddesine göre işverenler, çalıştıracakları kimseleri, sigortalılık başlangıç tarihinden önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Özel öğretim kurumlarında çalışacak eğitim personeline müracaattan itibaren 10 gün içinde geçici olur veya çalışma izni verilmektedir. Geçici olur düzenlenen eğitim personeline bir ay içinde çalışma izni verilmektedir. İlgili resmi makamdan (valilik veya kaymakamlık) geçici olur veya çalışma izni alınmadan personelin işe başlatılması yasaktır. 2. Geçici olur alınan personelin sigortalı işe giriş işlemleri Geçici olur alınan personelin, geçici olurda göreve başlama tarihi olarak belirtilen tarihten en geç bir gün önce sigortalı işe giriş bildirgesi ile sigortalılık tescilinin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Geçici olur alınan personel için daha sonra çalışma izni alınırsa sosyal güvenlik bakımından herhangi yeni bir işlem yapmaya gerek yoktur. Ancak ilgili personel geçici olur ile çalışma izni arasında çalışmaya ara verirse, çalışma izni sırasında yeniden sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi gerekir. 3. Çalışma izni alınan personelin sigortalı işe giriş işlemleri Geçici olur alınmayıp doğrudan çalışma izni alınan personelin, çalışma izninde göreve başlama tarihi olarak belirtilen tarihten en geç bir gün önce sigortalı işe giriş bildirgesi ile sigortalılık tescilinin sağlanması gerekmektedir. Çalışma izninde göreve başlama tarihi olarak belirtilen tarih aynı zamanda iş sözleşmesinde sözleşmenin başlama tarihi olarak gösterilen tarihtir. Zaten çalışma izninde göreve başlama tarihi olarak belirtilen tarih, matbu iş sözleşmesine bakılarak bu sözleşmedeki sözleşmenin başlama tarihi olarak belirtilen tarihe göre belirlendiği hususuna da dikkat edilmelidir. 4. Aday personelin sigortalı işe giriş işlemleri Özel öğretim kurumları aday eğitim personeli için de çalışma izin teklifi düzenlerler. Aday eğitim personelinin, çalışma izninde göreve başlama tarihi olarak belirtilen tarihten en az bir gün önce sigortalı işe giriş bildirgesi ile sigortalılık tescilini sağlanması gerekmektedir. Adaylığı kaldırılan eğitim personeline teklif edilmesi halinde asıl(normal) çalışma izni düzenlenir. Asıl(normal) çalışma izni alınması sırasında, eğer personel fiilen(gerçekte) işe ara vermemiş ise işten çıkış ve yeniden işe giriş işlemi yapılmaz. Sigortalılık durumu hiçbir işlem yapılmasına gerek kalmadan devam eder.

5 III. ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİNİN SAYI ve NİTELİĞİ KONUNDA SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI BAKIMINDAN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Özel öğretim kurumlarında çalışan personelin sayı ve niteliği Sosyal Güvenlik Mevzuatı bakımından büyük öneme sahiptir. Özel Öğretim Kurumları Mevzuatına göre sayı ve nitelik olarak çalıştırılması zorunlu olan personel, aksine bir tespit olmadıkça Sosyal Güvenlik Mevzuatı uygulaması bakımından çalıştırılmış sayılmaktadır. Özel öğretim kurumları personelinin unvan olarak ayrı ayrı ele alınmasından büyük yarar bulunmaktadır. A. Müdür Her özel öğretim kurumu bir müdür tarafından yönetilir. Müdürün aylık ücretli olarak tüm aylarda ara vermeden (tatil günleri dahil) aylık olarak 30 gün üzerinden sigortalılığı sağlanmak zorundadır. Sosyal Güvenlik Mevzuatı uygulamasında asgari işçilik denetimlerinde her özel öğretim kurumu için aylık 30 çalışma gün sayısı üzerinden tüm aylarda aralıksız olarak çalışan bir müdürün işyeri kayıtlarında bulunması öngörülmektedir. Her özel öğretim kurumu için ayrı bir müdür bulunması kural olmakla birlikte, aynı kurucuya ait olan, aynı bina yada aynı kampus içinde bulunan okul öncesi eğitim okulu ile ilköğretim okulu tek müdür tarafından da yönetilebilir. Ancak yönetimleri birleştirilen okullarda her kurum veya kısım için ayrı müdür yardımcıları görevlendirilmesi zorunludur. B. Genel müdür Aynı kurucuya ait birden fazla özel öğretim kurumu bulunması durumunda, bu kurumlara genel müdür ile genel müdür yardımcıları görevlendirilebilir. Genel müdür veya genel müdür yardımcısı bulunması zorunlu olmayıp tamamen ihtiyari bir kadro olduğundan Sosyal Güvenlik Mevzuatı uygulamasında asgari işçilik denetimlerinde işveren kayıtlarında genel müdür veya genel müdür yardımcısı bildirimi zorunluluğu aranmaz. C.Sürekli görevli aylık ücretli öğretmen Özel öğretim kurumlarında eğitim, öğretim ve yönetim hizmetleri, asıl görevi özel öğretim kurumunda olan eğitim personeli tarafından yürütülür. Bunlara sürekli görevli aylık ücretli öğretmen denir. Sürekli görevli aylık ücretli öğretmenlerin aylık 30 çalışma gün sayısı üzerinden tüm aylarda aralıksız olarak sigortalılığının sağlanması zorunludur. Yeni açılan ve öğretime başlayan özel öğretim kurumlarında ilk üç yıl içinde yöneticilerin ve eğitim personelinden en az 1/3 ünün asıl görevli aylık ücretli öğretmenlerden oluşması zorunludur. Öğretime başlamadan itibaren üç yıl sonra ise eğitim personelinin en az 2/3 ünün asıl görevli aylık ücretli öğretmenlerden oluşması zorunludur. Diğer öğretmenler ders saati ücreti karşılığı çalışan öğretmenlerden oluşabilir. D. Rehber Öğretmen Özel öğretim kurumlarında rehberlik grubu derslerine girmek ve diğer zamanlarda rehberlik servisi ile ilgili hizmetleri yapmak üzere sürekli görevli aylık ücretli öğretmen olarak rehber öğretmen bulunmak zorundadır. Aynı gerçek kişi veya tüzelkişi(şirket) kurucuya ait olsa dahi birden fazla özel dershane yada şube işyeri için kural olarak tek rehber öğretmen görevlendirilip çalıştırılması mevzuata uygun değildir. Ancak okullar dışındaki aynı kurucuya ait diğer özel öğretim kurumlarında(örneğin dershane) rehber öğretmenlere en fazla iki kurumda görev verilebilir. Aynı gerçek kişi veya tüzelkişi(şirket) kurucuya ait birden fazla özel okul için tek rehber öğretmen görevlendirilip çalıştırılması mevzuata aykırıdır. Aksi durumda bu rehber öğretmen sadece bir okula ait kabul edilip, diğer okullar için rehber öğretmen çalıştırılmamış sayılmasına yol

6 açacaktır. Bu da özellikle sosyal güvenlik mevzuatı bakımından asgari işçilik denetimde eksik işçilik sayılabilecek bir durum olup ağır Yasal yaptırıma tabi olabilir. E. Aday eğitim personeli Resmi veya özel öğretim kurumlarında adaylığı kaldırılmamış olanlar ile ilk defa görev alacak eğitim personeli özel öğretim kurumlarında aday olarak göreve başlatılır. Diğer personel ile yabancı uyruklular ve ders saati ücretli görevlendirilenler adaylık işlemine tabi tutulamaz. Aday eğitim personeli normal eğitim personeli gibi derse girer. F. Sınıf öğretmeni İlköğretim düzeyindeki özel öğretim kurumlarında 1-5 arası sınıflarda kural olarak sadece sınıf öğretmeni bulunur. İlköğretim düzeyindeki özel öğretim kurumlarında 4. ve 5. sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlak bilgisi, bilgisayar, yabancı dil ve sanat etkinlikleri derslerinde branş öğretmenleri görevlendirilir. Bu sınıflarda diğer dersler için de branş öğretmenleri görevlendirilebilir. Okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilköğretim okullarının ana sınıfı, 1, 2 ve 3. sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen dersler için de branş öğretmenleri görevlendirilebilir. Sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili asgari işçilik denetimlerinde, bu konuda aksine bir tespit olmadıkça ilköğretim düzeyindeki özel öğretim kurumlarında sınıf öğretmeni dışında branş öğretmeninin varlığı aranmayabilir. Zira özel öğretim kurumları mevzuatına göre ilköğretim düzeyindeki özel öğretim kurumlarında kural olarak sadece sınıf öğretmeni bulunur. İlköğretim düzeyindeki özel öğretim kurumlarında 4. ve 5. sınıflarında branş öğretmeni çalışma izni alınmış ise bu kurala istisna teşkil eder. Bu durumda değerlendirme bu verilere göre yapılır. G. Diğer Personel Özel öğretim kurumlarında çalışan santral görevlisi, güvenlik(bekçi,gece bekçisi), kayıt kabul görevlisi, öğrenci işleri, ölçme değerlendirme memuru, kantin görevlisi, temizlik işçisi, sekreter, asistan ve müstahdemler vb. diğer personel olarak isimlendirilmektedir. Özel öğretim görevlendirilecek diğer personel hakkında 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır. Altmış beş yaşını dolduranlara özel öğretim kurumlarında görev verilmez. Görevli iken altmış beş yaşını dolduranların görevlerine son verilir. Ancak bu kişilere valilik izniyle sadece danışmanlık görevi verilebilir. H. Zümre Başkanı Özel öğretim kurumlarında öğretmen sayısı en az üç olan branşlarda bağımsız zümre başkanı görevlendirilir. Branş öğretmeni sayısı üçten az olan derslerde ise aynı dersin veya birbirine yakın olan derslerin öğretimiyle görevli bulunan öğretmenlerden biri zümre başkanı olarak görevlendirilir. Zümre başkanı ana branşlar esas alınarak seçilir. Buna göre; -Matematik ve Geometri, -Türkçe ve Türk Dili Edebiyatı, -Sosyal Bilgiler, Vatandaşlık ve İnsan Hakları, Tarih, Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Tarih, Coğrafya, -Fen bilgisi, Fizik, Kimya, Biyoloji, dersleri aynı grupta değerlendirilerek zümre başkanı belirlenir. Bu durumda bir özel öğretim kurumunda en fazla dört adet zümre başkanı olabilecektir.

7 I. Uzman öğretici Görevlendirileceği alanda yükseköğrenim görmüş öğreticilerdir. İ. Usta öğretici En az ortaöğretimden mezun olmuş ve alanında öğrenim gördüğünü belgelendiren veya alanında sertifika sahibi olan öğreticilerdir. IV. ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU PERSONELİNİN İŞTEN ÇIKIŞINDA SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI BAKIMINDAN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Özel öğretim kurumlarında bir personelin işten çıkış tarihi, personel görevden ayrılış onayında işten ayrılacağı tarih olarak belirtilen tarih esas alınarak belirlenmeli ve işten çıkış işlemi buna göre yapılmalıdır. Görevden ayrılış onayında bu yönde bir bilgi yoksa, görevden ayrılış onayına esas olan ilgili personelin yazılı istifa başvurusunda (dilekçe) belirtilen görevden ayrılma tarihi esas alınarak sigortalı işten çıkış işlemi yapılmalıdır. Görevden ayrılma onayının, onaylanma işleminin uzun sürmesi vs. nedenlerle özel öğretim kurumuna geç geri gelmesi yanıltıcı olmamalıdır. Özetle, görevden ayrılma onayının ilgili milli eğitim müdürlüğünden onaylanıp geri geldiği tarihte değil görevden ayrılma onayının içinde işten ayrılma tarihi olarak belirtilen tarihte sigortalı işten çıkış işlemi yapılmalıdır. Özel öğretim kurumunda çalışanlardan sigortalılığı sona erenler, 5510 sayılı Yasa nın 9/II. maddesi gereğince hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde işverenleri tarafından, Kuruma bildirilmek zorundadır. Hizmet akdine tabi çalışan sigortalılar yönünden işten çıkışın bildirilmemesi işveren için idari para cezasını gerektirmez. ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA İŞ SÖZLEŞMESİ DÜZENİ ve SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI UYGULAMASI A.Yönetici ve Eğitim personeli İçin Yapılacak İş Sözleşmeleri Özel öğretim kurumu personeli ile kurucu veya kurucu temsilcileri arasında 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ekinde yer alan matbu sözleşme formu esas alınarak üç nüsha düzenlenir ve taraflarca imzalanır. Bu sözleşmelerin bir nüshası çalışma izni düzenlenmek üzere ilgili mercie, bir nüshası kurucu veya kurucu temsilcisinde kalır, diğer nüshası ise sözleşmeye taraf olan personele verilir. Eğitim personeli için düzenlenen iş sözleşmesinin genel şartlar bölümünde aşağıdaki hususların doldurulması zorunludur: -Görev türü, -Görev süresi, -Haftalık ders sayısı, -Öğretmenin aylık ücret tutarı, -Varsa aylık ücret dışında ödenekler, -Zam oranı, -Sözleşmenin sona ermesi yada uzatılma koşulları.

8 Özel öğretim kurumları personeline ait iş sözleşmeleri belirli süreli iş sözleşmesi türünden olup, süresi en az bir yıl olmak zorundadır. Ancak; - Mazeretleri nedeniyle dönem içerisinde görevlerinden ayrılan eğitim personeli yerine görevlendirilecek personele ait iş sözleşmeleri, - Devredilen kurumlarda devredilmeden önce görev yapan eğitim personeline ait iş sözleşmeleri, - Ders saati ücretli olarak görevlendirilecek eğitim personeline ait iş sözleşmeleri bir yıldan daha az süreli olabilir. Asıl görevli aylık ücretli öğretmenler ve yöneticilerle yapılacak iş sözleşmelerinin aylık ücret esasına göre(maktu ücret) yapılması zorunludur. Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği nde, iş sözleşmelerinde, ilgilinin ihtiyari veya mecburi sosyal sigorta bağlantı yardımlarından faydalanma imkânlarını kısıtlayıcı, tehlikeye düşürücü, mevzuata aykırı düşecek şekilde özlük haklarını zedeleyici hükümler bulunamayacağı hükme bağlanmıştır. Yönetmelikte bu yönde bir düzenleme olmasa dahi aksine hareket edilmesi mümkün değildir. Çünkü işçilerin sosyal güvenlik hakkı herhangi bir yönetmelikle değil doğrudan 5510 sayılı Yasa ile korunmaktadır. Yönetmelikteki bu düzenleme sadece gerçeği hatırlatmayı amaçlamaktadır. Okullarda yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmeti yapanlara, kıdemlerine göre (emekliler hariç) dengi resmi okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarlarından az ücret verilemez. Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler, bütçe kanunlarıyla resmi okul öğretmen ve personeline sağlanan haklara denk olarak okul öğretmenlerine ve personeline de ödenir. Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemelerden gelir vergisi kesilmez. Özel öğretim kurumlardaki ek ders ücreti miktarı, resmi okullar için tespit edilen miktardan az olamaz. Ancak, resmi okul ve kurumlardan ücretli olarak görevlendirilenlere verilecek ek ders ücreti miktarı, resmi okullar için tespit edilen ek ders ücretinin iki katını geçemez. Sözleşmenin başlangıç tarihi, çalışma izninin veya geçici olurun verildiği tarihtir. Sözleşmenin başlangıç tarihi ile personelin işe başlama tarihi birbirinden ayrı şeyi ifade etmektedir. Personelin sigortalılık başlangıcı iş sözleşmesinde işe başlama tarihi olarak belirtilen tarihe göre yapılmalıdır. Öğretim yılı içinde süresi dolan iş sözleşmeleri, taraflarca aksine bir işlem yapılmadığı sürece öğretim yılı sonuna kadar aynı koşullarla uzamış sayılır. Özel öğretim kurumu personelinin iş koşullarında değişiklik ancak yeni bir iş sözleşmesi ile yapılabilir. Genel mevzuata ve özel öğretim kurumları mevzuatına aykırı olmamak üzere iş sözleşmesine özel hükümler konulabilir. B. Diğer Personel İçin Yapılacak İş sözleşmeleri Özel öğretim kurumlarında görevlendirilecek diğer personelle yapılacak iş sözleşmeleri, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre yapılır.

9 V. ÖZEL ÖĞRETİM KURUMUNDA ÇALIŞAN PERSONELİN PRİME ESAS KAZANCININ TESPİTİ USUL ve ESALARI Özel öğretim kurumları personeline, iş sözleşmesi ile kararlaştırılan ücret, ücret ödeme bordrosu ile her ayın sonunda verilmek zorundadır.ücretler banka yada özel finans kurumları aracılığı ile ödenebileceği gibi tarihine kadar elden de ödenebilir. Ücretlerin elden ödenmesinde personele ücret ödeme bordrosu ve ücret hesap pusulası imzalatılması zorunludur. Ücret ödeme bordrolarında: -İşyerinin sicil numarası, -Bordronun ilişkin olduğu ay, -Sigortalının adı, soyadı, -Sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası, -Ücret ödenen gün sayısı, sigortalının ücreti, -Ödenen ücret tutarı ve ücretin alındığına dair sigortalının imzasının, bulunması zorunludur. Bordroda bu hususlar yer almaz ise, bordro geçersiz sayılır ve cezai yaptırım söz konusu olur. Özel öğretim kurumları personeline ödenen aylık brüt ücret o personelin sigorta primine esas kazancını (S.P.E.K) oluşturur. Özel öğretim kurumlarında görevli yönetici ve asıl görevli aylık ücretli öğretmenler, özel öğretim kurumları mevzuatından doğan görevlerini fiilen yapmış olmaları koşulu ile, yıl içindeki tüm günlerinde, sınav gününde veya sınav dönemlerinde ve tatil ayları boyunca ücret aldıklarından bu kimseler için düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesinde çalışma gün sayısı aylık 30 gün olarak, sigorta primine esas kazanç (S.P.E.K) ise en az aylık brüt asgari ücret düzeyinde olmak durumundadır. Asıl görevli aylık ücretli öğretmenler haftalık 20 saat aylık ücreti karşılığında, 20 saat de ders ücreti karşılığında olmak üzere haftalık bazda en fazla 40 saat derse girebilir. Aylık ücretli öğretmenler hakkında düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesinde, bu kimselerin aylık olarak girebildikleri ders saati üzerinde durulmaksızın çalışma gün sayısı aylık 30 gün olarak, sigorta primine esas kazanç tutarı(s.p.e.k) ise en az aylık brüt asgari ücret düzeyinde olmak durumundadır. Zümre başkanları haftada en çok 10 saat derse girebilmektedir. Zümre başkanlarının bu durumu onların özlük haklarında herhangi bir kayba yol açmamak durumundadır. Bu nedenle zümre başkanı hakkında düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesinde çalışma gün sayısı aylık 30 gün olarak, sigorta primine esas kazanç tutarı(s.p.e.k) ise en az aylık brüt asgari ücret düzeyinde olmak durumundadır. Normalde haftada zaten 20 saatten fazla ders görevi verilmeyen(aylık ücret karşılığı verilen ders haricinde ücretli ders verilmeyen) öğretmenin zümre başkanı olarak seçilmesine büyük özen gösterilmelidir. Öğretmenlerin hazırladıkları yazılı kaynaklar için telif sözleşmesi karşılığında telif ücreti ödenebilmektedir. Telif ücretleri sigorta primine tabidir. Bu husus dikkatten kaçmamalıdır.

10 Özel öğretim kurumlarında müdür olarak görev yapan personel, kendi öğretmenlik branşında ders bulunmak ve yönetim görevlerini de aksatmamak koşuluyla aylık karşılığı 6 saat, ders ücreti karşılığı da 6 saat olmak üzere haftada en çok toplam 12 saat derse girebilir. Müdürler hakkında düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesinde, bu kimselerin aylık olarak girebildikleri ders saati üzerinde durulmaksızın çalışma gün sayısı aylık 30 gün olarak, sigorta primine esas kazanç tutarı (S.P.E.K) ise en az aylık brüt asgari ücret düzeyinde olmak durumundadır. Aday öğretmenler aylık ücret karşılığında haftada en çok 20 saat derse girebilirler. Aday öğretmenler hakkında düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesinde, bu kimselerin aylık olarak girebildikleri ders saati üzerinde durulmaksızın çalışma gün sayısı aylık 30 gün olarak, sigorta primine esas kazanç tutarı (S.P.E.K) ise en az aylık brüt asgari ücret düzeyinde olmak durumundadır. Ders saati ücreti üzerinden çalışma izni alınan öğretmenlerin aylık olarak fiilen girdikleri ders saati sayısının toplamı 7.5 rakamına bölünmesi sonucunda ortaya çıkan rakam(ondalık ise tama iblağ edilir) o öğretmenin aylık çalışma gün sayısı olarak kabul edilir ve aylık prim ve hizmet belgesine yazılır. Bu kimselerin sigorta primine esas kazancı(s.p.e.k) ise aylık olarak fiilen girdikleri ders saati sayısının, o tarihte geçerli olan resmi ders saati ücreti ile çarpılması sonucu bulunan tutardır. Ancak, ders saati ücretli öğretmenin iş sözleşmesinde belirtilen ders saati ücreti, o tarihte geçerli olan resmi ders saati ücreti ücretinden yüksek ise, iş sözleşmesindeki bu yüksek tutar esas alınarak hesaplama yapılır. Dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise, ders saati ücretli öğretmen için hesaplanacak günlük sigorta primine esas kazanç tutarının, resmi olarak belirlenip ilan edilen sigorta primine esas kazanç tutarının(s.p.e.k) günlük taban değerinin altında veya tavan değerinin üstünde olamayacağıdır. Ders saati ücreti miktarı resmi olarak belirlenen tutardan az olmamak üzere sözleşme ile kararlaştırılabilir. Ancak resmi okullar için tespit edilen ders ücretinin iki katını geçemez. Bu hususa da dikkat edilmelidir. ÖRNEK: Haftada 20 saat ders ücreti karşılığında Türkçe dersine girmek için bir öğretmenle EKİM/2008 de matbu iş sözleşmesi yapılmış ve buna göre çalışma izin onayı alınmıştır. Bu öğretmenin aylık çalışma gün sayısı ve sigorta primine esas kazanç tutarı (S.P.E.K) nasıl hesaplanacaktır? ÇÖZÜM: Ders saati ücreti üzerinden çalışma izni alınan öğretmenlerin aylık çalışma gün sayıları, aylık olarak fiilen girdikleri ders saati sayısının 7.5 rakamına bölünmesiyle bulunacağından ; Öncelikle haftalık ders saati sayısı üzerinden aylık toplam fiili ders saati sayısı bulunacaktır. Bu öğretmenin fiilen girdiği aylık ders saati sayısı 70 olarak belirlenmiştir. Buna göre; Çalışma gün sayısı: 70 / 7.5 = 9,3 yani 10 olarak bulunacaktır. Ders ücreti karşılığı çalışan öğretmenlerin sigorta primine esas kazancı(s.p.e.k) aylık fiilen girdikleri ders saati sayısının, o tarihte geçerli olan resmi ders saati ücreti ile çarpılması sonucu bulunan tutar olacaktır yılı için resmi ders saati ücreti örneğin 6.92-YTL olduğu düşünülürse Buna göre; Sigorta primine esas kazanç: 70 x 6.92 = 484,40 YTL. olarak hesaplanacaktır. Ancak bu tutar aylık prim ve hizmet belgesine kaydedilmeden önce bu tutarın resmi olarak belirlenip ilan edilen

11 sigorta primine esas kazanç tutarının(s.p.e.k) günlük taban değerinin altında veya tavan değerinin üstünde olup olmadığına bakılması gerekmektedir. Hesaplanan 484,40 YTL. tutarının günlük karşılığını bulmak gerekecektir. Buna göre günlük tutar 484,40 / 10 = 48,44 YTL. olarak hesaplanacaktır. Ancak bu tutarın resmi olarak belirlenip ilan edilen günlük sigorta primine esas kazanç tutarının(s.p.e.k) taban ve tavan değeri ile karşılaştırılması gerekmektedir. Resmi olarak belirlenip ilan edilen sigorta primine esas kazanç tutarının(s.p.e.k) günlük taban değeri ile karşılaştırma işlemi Resmi olarak belirlenip ilan edilen sigorta primine esas kazanç tutarının(s.p.e.k) günlük taban değeri 20,28 YTL. tutarındadır. Buna göre hesaplama yapıldığında, 20,28 x 10 = 202,80 YTL. bulunacaktır. Resmi olarak belirlenip ilan edilen sigorta primine esas kazanç tutarının(s.p.e.k) günlük tavan değeri ile karşılaştırma işlemi Resmi olarak belirlenip ilan edilen sigorta primine esas kazanç tutarının(s.p.e.k) günlük tavan değeri 131,82 YTL. tutarındadır. Buna göre hesaplama yapıldığında, 131,82 x 10 = 1.318,20 YTL. bulunacaktır. Yapılan tüm bu hesaplamalar sonucunda, ders saati ücreti karşılığında aylık fiilen 70 saat Türkçe dersine giren öğretmenin günlük prime esas kazancı olan 48,44 YTL. tutarının, sigorta primine esas kazanç tutarının günlük taban ve tavan değeri arasında kalan bir tutar olması nedeniyle aynen esas alınması gerekmektedir. Sonuç olarak ders saati karşılığı olarak çalışan bu öğretmenin EKİM 2008 için aylık prim ve hizmet belgesinde Prim ödeme gün sayısı : 10 Prime esas kazanç tutarı: 484,40 YTL. Olarak yer alması gerekmektedir. VI. USTA ÖĞRETİCİLER VE UZMANLARLA İLGİLİ SOSYAL GÜVENLİK REFORMUNDA ÖZEL DÜZENLEME Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği tarihinde yürürlüğe girmek üzere tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Belirtilen Yönetmeliğin 108. maddesinde kısmi süreli olarak çalışan sigortalıların prim ödeme gün sayısının hesaplanması ile ilgili hususları düzenlenmiştir. Anılan düzenlemede kısmi süreli çalışma işyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma kısmi süreli çalışma olarak tanımlanmıştır. Bahsi geçen Yönetmeliğin 108/6. maddesinde ise özel öğretim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında uzman ve usta öğretici olarak çalışanların prim ödeme gün sayılarının nasıl hesaplanacağı konusunda şu anda güncel uygulamadan farklı bir düzenleme getirildiği görülmektedir. Yönetmeliğin ilgili maddesi Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ilgili mevzuatı çerçevesinde uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanların prim ödeme gün sayısı 30 günü aşmamak kaydıyla, bir takvim ayı içinde hak kazandıkları brüt ek ders ücreti toplam tutarının, prime esas günlük kazanç alt sınırına bölünmesi sonucu bulunur. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda tam sayıdan sonraki küsuratlar dikkate alınmaz biçimindedir.

12 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde geçen usta öğretici ve uzman öğretici tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği nin 4. maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre: Usta öğretici: En az ortaöğretimden mezun olmuş ve alanında öğrenim gördüğünü belgelendiren veya alanında sertifika sahibi olan öğreticilerdir. Uzman öğretici: Görevlendirileceği alanda yükseköğrenim görmüş öğreticilerdir. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği nin 108/6. maddesi hükmünden açıkça anlaşılacağı üzere özel öğretim kurumlarında çalışan tüm eğitici personel değil sadece ek ders ücreti karşılığında uzman ve usta öğretici olarak çalışan personelin prim ödeme gün sayısı hesabında değişikliğe gidilmiştir. MEVCUT UYGULAMA Bir özel öğretim kurumunda usta öğretici olarak çalışan personel, ders saati başına 20,00 YTL. ücretle ve haftalık 4 saat, aylık 16 saat ders üstlenmiş bulunmaktadır. Bu kimsenin aylık prim ve hizmet belgesine geçecek çalışma gün sayısı; 16/7.5 = 3 olarak hesaplanacaktır TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILACAK UYGULAMA Bir özel öğretim kurumunda usta öğretici olarak çalışan personel, ders saati başına 20,00 YTL. ücretle ve haftalık 4 saat, aylık 16 saat ders üstlenmiş bulunmaktadır. Bu kimsenin aylık prim ve hizmet belgesine geçecek çalışma gün sayısı tarihinden itibaren; 20,00 x 16 = 320,00 YTL. aylık brüt ders saati ücreti bulunur. Aylık brüt ders ücreti / (bir günlük asgari ücret) = Aylık çalışma gün sayısı formülünden hareketle; 320,00 / 21,29 = 15 gün olarak, çalışma gün sayısı hesaplanacaktır. Bilgi edinilmesi ve uygulamada bu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

İÇİNDEKİLER ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN SOSYAL GÜVENLİK İŞLEMLERİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR I.BÖLÜM GENEL AÇIKLAMA

İÇİNDEKİLER ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN SOSYAL GÜVENLİK İŞLEMLERİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR I.BÖLÜM GENEL AÇIKLAMA İÇİNDEKİLER ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN SOSYAL GÜVENLİK İŞLEMLERİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR I.BÖLÜM GENEL AÇIKLAMA Genel Açıklama 1 II.BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA TEMEL

Detaylı

KISMİ İSTİHDAM SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ

KISMİ İSTİHDAM SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ KISMİ İSTİHDAM SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ I. GENEL BİLGİLER 01.10.2008 tarihine karar yürürlükte bulunan 506 sayılı Yasa da ve bu Yasa nın uygulamasını gösteren Sosyal Sigorta

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28360

Resmî Gazete Sayı : 28360 21 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28360 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 20/3/2012

Detaylı

DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI

DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI www.nku.edu.tr DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI Varol BOZ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü 1 Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI 01/01/2014-30/06/2014 Tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari ücret : 1.071,00 TL 01/07/2014-31/12/2014 Tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 7-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2010 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları belirlendi. A- 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (28.02.2009 ve 28.09.2009 tarihli değişikliklerle güncellenmiştir.) Mehmet TURŞUCU Mali Hizmetler

Detaylı

T.C. TEFENNİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. TEFENNİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. TEFENNİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 103 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

ATAMA İŞLEMLERİ İDARECÎ-ÖĞRETMEN-PERSONEL ATAMA VE ADAYLIK İŞLEMLERİ

ATAMA İŞLEMLERİ İDARECÎ-ÖĞRETMEN-PERSONEL ATAMA VE ADAYLIK İŞLEMLERİ ATAMA İŞLEMLERİ İDARECÎ-ÖĞRETMEN-PERSONEL ATAMA VE ADAYLIK İŞLEMLERİ (Özel Öğretim Kurumlan Yön. Göre) Özel Öğretim Kurumlarında personel atama işlemleri Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI (2016)

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI (2016) SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI (2016) 01.01.2016-31.12.2016 Dönemi için uygulanacak asgari ücret tutarı : 1.647,00 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİLLER UYGULANACAK CEZA 1)

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. Ancak, 5510 sayılı Yasanın 4/c maddesinde belirtilen kamu görevlileri için herhangi bir tavan bulunmamaktadır.

ASGARİ ÜCRET. Ancak, 5510 sayılı Yasanın 4/c maddesinde belirtilen kamu görevlileri için herhangi bir tavan bulunmamaktadır. ASGARİ ÜCRET Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek

Detaylı

S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015

S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015 S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015 EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI 1 Nisan 2015 Tarih ve 29313 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren SGK tebliği ile ev hizmetlerinde çalışanların

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI SİRKÜLER NO: YORDAM 2016/S 12 İST. 16.02.2016 ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI Asgari ücrete; işveren desteğine ilişkin 6661 sayılı kanun 27.01.2016 tarih ve 29606

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ Madde 1- Bu Yönerge, Erzurum Teknik Üniversitesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine göre kısmi

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 31.01.2017/25-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2017 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları. A- 2017 YILINDA

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 01.07.2014/148-1 1 TEMMUZ 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2014-31.12.2014

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Aralık

SİRKÜLER. Sayı: Aralık SİRKÜLER Sayı: Aralık 2016 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 ÇALIŞMA MEVZUATI... 2 1. 2017 Yılı Asgari Ücret Tutarı... 2 2. Mesleki Eğitim Kanununda(Stajyer ve Tamamlayıcı Eğitim) değişiklik... 2 2. BÖLÜM... 3

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs SİRKÜLER Sayı: Mayıs 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI... 2 1. SGK Nakil Giriş/Çıkışlarla İlgili Değişiklik yapıldı... 2 2. Toplu İş Sözleşmesi Olan İşyerlerine İlişkin Asgari Ücret

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 4/ a ( SSK ) İşverenler,4/a bendi kapsamında sigortalı sayılanları,

Detaylı

PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2009

PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2009 TEK BELGE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA, 18/2/2009 TARİH VE 5838 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ

Detaylı

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hakkında Tebliğ aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2014 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/029 BURSA, 26.04.2014

SİRKÜLER: 2014/029 BURSA, 26.04.2014 SİRKÜLER: 2014/029 BURSA, 26.04.2014 Konu: Yabancıların Çalışma İzinleri Sayın Mükellefimiz, Son zamanlarda özellikle Suriye den olmak üzere yabancı çalıştırıp-çalıştırmamak hakkında birtakım yönlendirme

Detaylı

Asgari Ücret Desteği Konulu SGK Genelgesi Yayımlanmıştır.

Asgari Ücret Desteği Konulu SGK Genelgesi Yayımlanmıştır. Asgari Ücret Desteği Konulu SGK Genelgesi Yayımlanmıştır. Duyuru No: 2016/15 İstanbul, 12.02.2016 2016/09 sayılı duyurumuzda bilgi verildiği üzere 6661 Sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

Asgari Ücret Desteği konulu tarihli ve Sayılı Genelge yayınlanmış olup Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

Asgari Ücret Desteği konulu tarihli ve Sayılı Genelge yayınlanmış olup Genelgeye ulaşmak için tıklayınız. Asgari Ücret Teşvik Asgari Ücret Desteği konulu 10.02.2016 tarihli ve 2016-4 Sayılı Genelge yayınlanmış olup Genelgeye ulaşmak için tıklayınız. 6661 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İŞVERENLERE VERİLECEK ASGARİ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/ Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/ Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/2015 KONU 2015 Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2015 Yılı nda uygulanacak asgari ücret tutarını belirlemiş ve konuya ilişkin

Detaylı

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI 2016 YARIM GÜN ÇALIŞMA SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI Değerli Meslek Mensubumuz 6663 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna 10/2/2016 tarihinden itibaren eklenen ek 5 inci madde

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ĠDARĠ PARA CEZALARI (2012 YILI)

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ĠDARĠ PARA CEZALARI (2012 YILI) 5510 - SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ĠDARĠ PARA CEZALARI (2012 YILI) Ġlgili Madde 102-a/1 102-a/2 102-a/3 102-b 102-b/1 102-b/2 102-b/3 Uygulanacak Ġdari Para Cezasının

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 10.07.2017/92-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1 Temmuz.2017 tarihinden itibaren, Gelir Vergisinden istisna edilecek kıdem

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELİR HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenim Görenlere Öğrenim Durum Belgesi/Diploma

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR 1. Hangi işler ev hizmeti sayılır? Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.01.2013/31-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2013-30.6.2013 ile 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 28/9/2008 tarihli ve

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 05.07.2013/148-1 1.7.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri

Detaylı

Amaç. Dayanak. Kapsam

Amaç. Dayanak. Kapsam MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 09.01.2017/15-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2017-30.06.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak gelir

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2016 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

SİRKÜLER SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA. Tarih: Sayı:2017/12

SİRKÜLER SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA. Tarih: Sayı:2017/12 SİRKÜLER Sayı:2017/12 Tarih:01.02.2017 6770 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA Realite Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 2000 Evler Mah. 76078 Sk. Fonte İşmerkezi

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni

5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) İlgili Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni Ceza Tutarı Madde 01.01.2013 30.06.2013 01.07.2013

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI İLGİLİ MADDE İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİL /a 1) 8. maddenin birinci sında belirtilen sigortalı işe giriş bildirgesi

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 11.07.2016/86-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri arasında geçerli olmak

Detaylı

MEVZUATA GİRMİŞ TEŞVİKLER

MEVZUATA GİRMİŞ TEŞVİKLER MEVZUATA GİRMİŞ TEŞVİKLER 5510 Sayılı Kanunun 81. maddesi kapsamında beş puanlık prim desteği 4447 sayılı işsizlik sigortası kanunu geçici 7. ve geçici 9. madde kapsamında teşvikler 6111 sayılı kanunla

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELERDEN ÜCRET HESAPLARINA VE MUHASEBE İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI KONULARIN AÇIKLANMASI 15 5510 SAYILI SOSYAL

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2010 YILI)

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2010 YILI) 5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2010 YILI) İlgili Madde 102-a/1 102-a/2 102-a/3 102-b 102-b/1 102-b/2 102-b/3 102-b/3 102- ikinci fıkra

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/031/90 31 /1/2017 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE 2017-5

Detaylı

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5698 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarım İşçileri

Detaylı

PART-TİME (KISMİ SÜRELİ) İŞ SÖZLEŞMESİ

PART-TİME (KISMİ SÜRELİ) İŞ SÖZLEŞMESİ ÖZGEÇMİŞ 1966 yılında Ankara da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü nden 1987 yılında mezun oldu. Çeşitli yayın organlarında (Dergi-Gazete-İnternet Siteleri)

Detaylı

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME Akademik jüri ücreti Madde 1- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca yapılan doçentlik sınavlarında jüri üyesi

Detaylı

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2014-31.12.2014 tarihleri arasında geçerli

Detaylı

(Bir aylık asgari ücret) veya benzeri ortamda gönderilmesi

(Bir aylık asgari ücret) veya benzeri ortamda gönderilmesi 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak idari para cezalarının hesabında aylık

Detaylı

2017 YILINA İLİŞKİN SOSYAL GÜVENLİK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI, PRİMDEN MUAF OLAN AİLE YARDIMI VE YEMEK PARALARI

2017 YILINA İLİŞKİN SOSYAL GÜVENLİK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI, PRİMDEN MUAF OLAN AİLE YARDIMI VE YEMEK PARALARI 2017 YILINA İLİŞKİN SOSYAL GÜVENLİK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI, PRİMDEN MUAF OLAN AİLE YARDIMI VE YEMEK PARALARI Mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu nun 4958 sayılı Kanunla değişik

Detaylı

KEÇİÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI

KEÇİÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI KEÇİÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI S I R A N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) O 1 Özel Yurt Açma 1- Dilekçe, a)şirket

Detaylı

SİRKÜLER. Asgari Ücret Ve Bu Ücret Esas Alınarak Belirlenen Diğer Had ve Tutarlar

SİRKÜLER. Asgari Ücret Ve Bu Ücret Esas Alınarak Belirlenen Diğer Had ve Tutarlar WWW. O N E R Y M M.COM.TR 20 16 Tarih-Sıra No 31.12.2015 32 Başlık SİRKÜLER Asgari Ücret Ve Bu Ücret Esas Alınarak Belirlenen Diğer Had ve Tutarlar Özet 4857 sayılı İş Kanunu nun 39. maddesi gereğince,

Detaylı

MUHASEBE İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER

MUHASEBE İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER MUHASEBE İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER MAKBUZ Borç ve alacakları takip etmek amacıyla düzenlenen belgedir. Makbuz ikiye ayrılır: Tahsilat (tahsil) makbuzu Tediye (ödeme) makbuzu Tahsilât Makbuzu İşletmelerin

Detaylı

Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı. Sosyal Güvenlik Hukuku

Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı. Sosyal Güvenlik Hukuku Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı Sosyal Güvenlik Hukuku Sosyal Sigortalarda İşyeri ve Sigortalı Bildirimleri ve Bildirimlere Bağlı İdari Para Cezaları SOSYAL SİGORTALARDA

Detaylı

2011 SGK İ DARİ PARA CEZALARİ

2011 SGK İ DARİ PARA CEZALARİ 2011 SGK İ DARİ PARA CEZALARİ MADDE AÇIKLAMA HESAPLAMA SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ İLE İLGİLİ CEZALAR 102-a/1 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi İle Genel Sağlık Her Bir sigortalı X 1 Asgari ücret Sigortası

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/043 Ref: 4/043

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/043 Ref: 4/043 SİRKÜLER İstanbul, 17.02.2016 Sayı: 2016/043 Ref: 4/043 Konu: SGK TARAFINDAN 6661 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İŞVERENLERE VERİLECEK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR YAYINLANMIŞTIR Bilindiği

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2015/021

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2015/021 Sirküler Tarihi : 05.01.2015 Sirküler No : 2015/021 2015 YILINDA UYGULANACAK SGK İDARİ PARA CEZALARI Asgari Ücret Tespit komisyonu, iş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı Kanun kapsamında olan ve olmayan

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

Mali Bülten No: 2015/37

Mali Bülten No: 2015/37 ` Mali Bülten No: 2015/7 Vergi/ 6 Nisan 2015 Ev Hizmetlerinde Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ Yayımlandı kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: 1 Nisan 2015 tarih ve 291 sayılı Resmi Gazete de ev hizmetlerinde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Resmi Gazete:3.5.2014-28989 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları

Detaylı

İSMMMO YÜCEL AKDEMİR 6770 SAYILI KANUN SGK PRİM ERTELEMESİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ ÖZETİ İSMMMO BAŞKANI

İSMMMO YÜCEL AKDEMİR 6770 SAYILI KANUN SGK PRİM ERTELEMESİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ ÖZETİ İSMMMO BAŞKANI İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL 6770 SAYILI KANUN SGK PRİM ERTELEMESİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ ÖZETİ YÜCEL AKDEMİR BAŞKANI SGK PRİM ERTELEMESİNE

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80 SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 28 İST, 24.02.2009 ÖZET: 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Genel Tebliği yayımlandı 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GENEL

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı :B.07.0.BMK.0.20- Konu : Geçici Personel MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA 2009/15759 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki Ġşleri

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SSK.5.01.07.00.IX.031-805519 12/11/2007 Konu : 5698 sayılı Kanunla 506 ve 2925 sayılı Kanunlara İlişkin Yapılan Değişiklikler. GENELGE 2007/86 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/043 BURSA, 09.06.2014. Konu: Sosyal Hizmetlerden Yararlanmış ve Yararlanan Kişilerden Dolayı SGK Pirim Teşviki Hakkında

SİRKÜLER: 2014/043 BURSA, 09.06.2014. Konu: Sosyal Hizmetlerden Yararlanmış ve Yararlanan Kişilerden Dolayı SGK Pirim Teşviki Hakkında SİRKÜLER: 2014/043 BURSA, 09.06.2014 Konu: Sosyal Hizmetlerden Yararlanmış ve Yararlanan Kişilerden Dolayı SGK Pirim Teşviki Hakkında Sayın Mükellefimiz, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu(1) nun Ek-1.

Detaylı

2017 Yılı Asgari Ücreti Ve Bu Ücrete Göre Hesaplanan Hadler ve Tutarlar

2017 Yılı Asgari Ücreti Ve Bu Ücrete Göre Hesaplanan Hadler ve Tutarlar WWW. O N E R Y M M.COM. TR 2017 2 2017 Yılı Asgari Ücreti Ve Bu Ücrete Göre Hesaplanan Hadler ve Tutarlar Özet 4857 sayılı İş Kanunu nun 39. maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ERSİN UMDU E. SGK MÜFETTİŞİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ERSİN UMDU E. SGK MÜFETTİŞİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ERSİN UMDU E. SGK MÜFETTİŞİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI ersinumdu@gmail.com TEŞVİKLER 6661 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen

Detaylı

2014/6 MÜDÜR BAŞYARDIMCILIĞI VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI GÖREVLENDİRMESİ BAŞVURU KILAVUZU

2014/6 MÜDÜR BAŞYARDIMCILIĞI VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI GÖREVLENDİRMESİ BAŞVURU KILAVUZU T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü 19/12/2014 2014/6 MÜDÜR BAŞYARDIMCILIĞI VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI GÖREVLENDİRMESİ BAŞVURU KILAVUZU A. İLGİLİ MEVZUAT a) 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu

Detaylı

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLAE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, bir işte çalışarak

Detaylı

ŞARKÎKARAAĞAÇ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM ATAMA KAMU BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI

ŞARKÎKARAAĞAÇ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM ATAMA KAMU BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI ŞARKÎKARAAĞAÇ KAYMAKAMLIĞI BRANŞ, MESLEK, RM ATAMA KAMU BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Görevlendirmeler (Ek Ders Ücreti Karşılığı Öğretmen Görevlendirme Başvuru İşlemleri) 1- Dilekçe 2- Mezuniyet belgesi

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK

KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK M. Kemal OKTAR * Sosyal Güvenlik Hukuku bakımından kayıt dışı istihdam olgusu; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu ve 2821 sayılı Sendikalar

Detaylı

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4.

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI)

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) 5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) İlgili Madde -a/1 -a/2 -a/3 -a/1 Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni işe giriş bildirgesi

Detaylı

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN KAMU İDARELERİNİN İŞYERİ TESCİL İŞLEMLERİ

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN KAMU İDARELERİNİN İŞYERİ TESCİL İŞLEMLERİ 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN KAMU İDARELERİNİN İŞYERİ TESCİL İŞLEMLERİ EKİM 2008 AYINDAN SONRA İLK DEFA SİGORTALI ÇALIŞTIRMAYA BAŞLAYACAK

Detaylı

mali açıklamalar 2014/031 03.05.2014 Konu: İş Sağlığı ı Ve Güvenliği i Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Yayınlandı

mali açıklamalar 2014/031 03.05.2014 Konu: İş Sağlığı ı Ve Güvenliği i Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Yayınlandı 2014/031 03.05.2014 Konu: İş Sağlığı ı Ve Güvenliği i Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Yayınlandı Kamu kurum ve kuruluşları ları hariç olmak üzere ondan az çalışanı anı bulunan tehlikeli ve

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

DESTEK DOKÜMANI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5921 Kabul Tarihi: 11/8/2009 MADDE 1 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Üniversitemizde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine göre kısmi zamanlı

Detaylı

Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi

Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi Tarih :20.02.2016 Sayı : İST.YMM.2016 460 Sirküler No: İST.YMM.2014/17 Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi 2016-4 6661 sayılı Kanunla, işverenlere getirilen Asgari Ücret Desteğine ilişkin Sosyal

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE [BAŞLANGIÇ DÜZEYİ] SOSYAL GÜVENLİK. www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com

FİNANSAL MUHASEBE [BAŞLANGIÇ DÜZEYİ] SOSYAL GÜVENLİK. www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com FİNANSAL MUHASEBE [BAŞLANGIÇ DÜZEYİ] 4 www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com 2 Sosyal Güvenliğin Tanımı: Gelirleri ne olursa olsun, kişilere belirli sosyal riskler karşısında ekonomik güvence sağlama

Detaylı

27.01.2015/3-1 ÖZET :

27.01.2015/3-1 ÖZET : 27.01.2015/3-1 2015 YILINDA UYGULANACAK PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARA İLİŞKİN 2015/4 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine

Detaylı

6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17.maddesi aşağıda yer almaktadır.

6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17.maddesi aşağıda yer almaktadır. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel : 0.216.340 00 86 Fax : 0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com www.erkymm.com

Detaylı

Sigortalı Tescil İşten Ayrılış Bildirgesi Verilmesine İlişkin Açıklamalar ve Sorular

Sigortalı Tescil İşten Ayrılış Bildirgesi Verilmesine İlişkin Açıklamalar ve Sorular Sigortalı Tescil İşten Ayrılış Bildirgesi Verilmesine İlişkin Açıklamalar ve Sorular 1. Bu belge, kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanunun 4/1-c bendi kapsamında çalışan sigortalıların, aynı Kanunun 9 uncu

Detaylı

MALİ BÜLTEN. Katsayılar Memur aylığı katsayısı 0, ,092473

MALİ BÜLTEN. Katsayılar Memur aylığı katsayısı 0, ,092473 MALİ BÜLTEN Bülten Tarihi : 02.02.2016 Bülten No : 2016/0001 Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı Ve Aile Bültenin Konusu : Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı Kamu görevlilerinin

Detaylı