BORÇLU VE MÜTESELSİL BORÇLULARIN DİKKATİNE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BORÇLU VE MÜTESELSİL BORÇLULARIN DİKKATİNE"

Transkript

1 ÇOK OÖ NEMLIİ DUYURU BORÇLU VE MÜTESELSİL BORÇLULARIN DİKKATİNE 6098 Sayılı Borçlar Kanununun 584. Maddesi gereğince, müşterek ve müteselsil borçlunun ikraz istek formuna imza atabilmesi, eşinin yazılı olarak muvafakatini zorunlu kıldığından, 06/07/2012 tarihinden itibaren ikraz başvurusunda bulunan üyeler için ikraz istek ve form taahhütnamesi yeniden düzenlenmiştir. İlgili bölümün eksiksiz olarak doldrulması gerekmektedir. Eksik düzenlenen ikraz talepleri işleme alınmayacaktır. Üyelerimizin bilgilerine sunulur. GENEL MÜDÜRLÜK

2 ÇOK ÖNEMLİ DUYURU Sayın İLKSAN üyesi, Son günlerde, sahte belge ve sahte imza düzenlemek suretiyle ikraz talebinde bulunanların sayısında önemli derecede artış gözlenmiştir. Bunun sonucunda adına ikraz çekilen veya müşterek müteselsil kefil gösterilen üyelerimiz mağduriyet yaşamaktadır. Bu olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için evrakların tetkikinde yeni metodlar uygulamaya koyduk. Bu konuda sizden hoşgörü ve anlayış bekliyoruz. Sizlerin de bize yardımcı olabilmesi için; Nüfus cüzdanlarının kesinlikle bir başka kişiye verilmemesi, Banka Hesap Numaralarının sizin dışınızdaki kişiler için kullandırılmaması, Genel Müdürlüğümüzce aranmanız halinde sorulan soruları bekletmeden cevaplandırmanız gerekmektedir. Saygılarımızla İLKSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3 İKRAZ BAŞVURUSUNDA BULUNACAK ÜYELERİMİZİN, AŞAĞIDA BELİRTİLEN BELGELERİ EKSİKSİZ HAZIRLAYIP POSTA YOLUYLA İLKSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERMESİ GEREKMEKTEDİR. 1. Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun(kefil) birlikte imzalanmış, kurum amirinden onaylı ikraz istek formu. (1 adet) 2. Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun(kefil) kurum Amirinden onaylı maaş bordrosu veya ücret pusulası (Birer adet). 3. Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun(kefil) nüfus cüzdan Fotokopisi (Birer adet). 4. İkraz Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu. (1 adet). 5. Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun(kefil) tatbiki imza sirküleri. (1 Adet) İkraz Form ve Taahhütnamesinin ekinde bulunan borçlu ve kefile ait maaş bordroları T.C Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün e-bordro bölümünden idaremiz tarafından kontrol edilmektedir. Bordro üzerinde oynama yaparak başvuru yaptığı tespit edilen başvuru sahibi ve ikraz formunu onaylayan daire amiri hakkında işlem başlatılmak üzere konu, İkraz Yönetmeliğinin 22. maddesi hükmü gereğince İl Milli Eğitim Müdürlüklerine intikal ettirilmektedir. İkraz istek form ve taahhütnamesinin daire amiri onay bölümünde bulunan mühürlerin okunaklı-belirgin-eksiksiz olması gerekmektedir. Form Üzerine GSM, Ev ve İş telefonlarının eksiksiz yazılması gerekmektedir. Mart 2012 tarih ve 2654 sayılı tebliğler dergisinde yayımlanan ikraz yönetmeliğinin 5 inci maddesinin f bendi gereğince; gösterilecek müşterek ve müteselsil borçlunun (kefil) üçten fazla ikraz borcunda kefil olarak bulunmaması gerekmektedir.

4

5 İKRAZ KULLANACAK ÜYELERİN UYACAKLARI KURALLARA AİT AÇIKLAMALAR GENEL ŞARTLAR 1.İkraz isteğinde bulunan üyelerde; 1.1 Sandık üyeliğinin başlamış ve fiili aidatının kesiliyor olması, 1.2 Sandıktan daha önce ikraz alıp, haklarında icra takibi başlatılan üyeler için borcun tamamının ödendiği tarihten itibaren 6 ay geçmiş olmak, 1.3 Maaşında haciz ve temlik bulunmamak, 1.4 Haklarında icra takibi başlatılan müşterek ve müteselsil borçlu üyeler için ikraz borcunun tamamı ödenmiş olmak, 1.5 Sandık üyesi veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak çalışan bir kişiyi müşterek ve müteselsil borçlu göstermek, 1.6 Gösterilecek müşterek ve müteselsil borçlunun, üçten fazla ikraz borcunda müşterek ve müteselsil borçlu olarak bulunmaması, İKRAZ TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. İkraz taleplerinin değerlendirilmesinde; 1.1 Sandık üyeliğinin başlamış ve fiili aidatının kesiliyor olması, 1.2 Sandıktan daha önce ikraz almış ise, borcun bitirilmiş ya da taksitlerinin yarısından fazlasının ödenmiş olması, 1.3 Genel Müdürlükçe istenen belgelerin tam olması, 1.4 İkraz İstek Formunun usulüne uygun bir şekilde tanzim edilmiş olması, borçlu ve müşterek ve müteselsil borçlu daire amiri onay bölümünü tasdik eden amirin imza ve mührünün olması, 1.5 Üye ikraz almış ve borcunu vadesinden önce ödemiş ise, yeniden ikraz talebinde bulunabilir. 1.6 Başvurularda, daha önce ikraz almamış üyelere öncelik verilir. 1.7 Üye, bu Yönetmelikte bahsi geçen ikrazlardan en fazla ikisi için talepte bulunabilir. BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER 1.İkraz alacak üyelerden; 1.1Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun birlikte imzaladıkları, kurum amirinden onaylı ikraz istek formu ve taahhütname, 1.2 Borçlu ve müşterek ve müteselsil borçlunun kurum amirinden onaylı, maaş bordrosu veya ücret pusulası, 1.3 Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun nüfus cüzdan fotokopisi, 1.4 Kredi Hayat Sigortaları bilgilendirme formu, 1.5 İkraz taksitlerinin emekli aylıklarından kesilebileceğine dair muvafakatname, 1.6 İmza sirküleri formu, 2. Evlenme halinde ikrazdan yararlanmak isteyen üyelerden birinci fıkrada istenenlerin yanında; evlenme tarihini gösterir, son altı ay içerisinde alınmış olan vukuatlı nüfus kayıt örneği istenir. 3.Hastalık ve tedavi halinde ikrazdan yararlanmak isteyen üyelerden birinci fıkrada istenenlerin yanında; son altı ay içerisinde tam teşekküllü devlet hastanesi, üniversite hastanesinden veya SGK ile anlaşmalı özel hastaneden alınmış tedavi altında olduğunu belirtir Sağlık Kurulu Raporu istenir. 4. İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin ikraz istek form ve taahhütnamesi ile maaş bordrolarının Gerçekleştirme Görevlisi tarafından onaylı olması istenir. YAPILACAK İŞLEMLER 1. İkraz havaleleri haftada iki gün (Salı Perşembe ) olarak yapılır. (Yönetim Kurulu Kararı) 2. Talebi kabul edilen ve İkraz hayat sigortası kapsamına giren üyeler, primi üyeden tahsil edilmek üzere, Sandık tarafından faizli ikraz tutarı üzerinden İkraz hayat sigortası kapsamında sigorta ettirilir. (Sağlık ikrazı hariç) 3. Kabul edilen ikraz, üyenin aracı kurumdaki hesap numarasına havale edilir, havale edildiği gün, ödeme işlemi gerçekleşmiş sayılır. 4. İkrazın faizi; üyenin hesabına havale edildiği günden itibaren başlar. 5. Üye, hesabına intikal eden ikraz talebinden vazgeçemez. TAKSİT ÖDEME VE ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ 1. İkraz alan üyenin ilk taksit ödeme günü, takip eden ayın maaş ödeme günüdür. İlksan kesintilerinin, üyelerin maaşlarından harcama birimleri veya İlksan tarafından Maliye Bakanlığı Say2000i sistemi üzerinden yapılması sağlanır. Kesinti yapılmasını müteakip 15 gün içerisinde muhasebe birimlerince İlksan hesaplarına yatırılır. 2. Borcun tamamının, bir veya birden fazla taksitin vadesinden önce ödenmesi halinde; erken ödenen taksit tutarı içinde yer alan anapara tutarı üzerinden akdi faiz oranı ve erken ödenen gün sayısı dikkate alınarak bulunacak faiz tutarı kadar indirim yapılır. Üye erken ödeyeceği taksit sayısını önceden Genel Müdürlüğe bildirir. Ödenecek tutar Genel Müdürlüğün bildireceği hesap numarasına yatırılır. 3. Evlilik halinde kullanılan ikrazın taksit ödemelerinde erken ödeme indirimi yapılmaz. 4. İkraz borç taksitlerinin saymanlıklarca maaşlardan kesilememesi hallerinde, (üyenin meslekten ayrılması,başka bir kuruma geçmesi vs.) üye kendisine bildirilen vadelerde taksitlerini Genel Müdürlüğün bildireceği hesap numarasına yatırır. GECİKMELERDE UYGULANACAK İŞLEMLER 1. İkraz borç taksitlerinin saymanlıklarca maaşlardan kesilememesi hallerinde, (üyenin meslekten ayrılması, başka bir kuruma geçmesi vb.) üye kendisine bildirilen vadelerde taksitlerini ödemez ise ödenmeyen süre ve miktar için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen gecikme zammı uygulanır. 2.İkraz alan üyenin, bir taksitinin maaşından kesilememesi halinde, durum borçlu üyeye yazılı olarak bildirilir ve taksitin 10 iş günü içerisinde ödenmesi istenir. Borçlu belirtilen sürede taksidi ödemez ise kesilmeyen taksit ile birlikte müteakip taksit müşterek ve müteselsil borçlunun maaşından kesilir. Müşterek ve müteselsil borçlunun maaşından da kesilememesi halinde; borcun tamamı için icra takibi yapılır CEZAİ SORUMLULUK 1.Genel Müdürlüğe yanlış bilgi verdiği ve belgelerde sahtecilik yaptığı tespit edilen üyenin ikraz başvurusu ret edilerek bağlı bulunduğu İl Valiliğine / Genel Müdürlüğüne bildirilir. 2. Bu kişilerin yeni ikraz talepleri, haklarındaki idari ve cezai soruşturma sonuçlanıncaya kadar kabul edilmez. 3.Soruşturma sonucunda ceza alanlara, ceza aldığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle ikraz verilmez. Eksik bilgi ve belge içeren ikraz başvuruları, eksiklikleri tamamlanıncaya kadar işleme alınmayacaktır. BİLGİ NOTU : 1.İhtilaf halinde Sandığın kayıtları esas alınır YTL için belirlenen prim tutarı olup, kullanılacak ikraz tutarı ve vadesine göre bu tutar değişecektir. İkraz Hayat Sigortası Prim Tutarları 12 AY 24 AY 36 AY 48 AY 1.000,00.-TL 1,93 TL. 4,21 TL. 7,06 TL. 10,33 TL 3. Damga Vergisi Kanunu gereği; ikrazın faizli tutarı üzerinden %0,825 (bindesekizyirmibeş) Damga Vergisi kesilecektir. 4. Evlilik halinde kullanılan ikrazın taksit ödemelerinde aylık 4.- YTL masraf alınır. 5. Bu formun aslına uygun suretleri geçerlidir, fotokopi ile çoğaltılabilir. Ayrıca adresindeki Web sitemizden de indirilebilir. 6. İkraz müracaat formu ekleri ile birlikte onaylatıldıktan sonra Demirkapı Sok.No: Demirlibahçe/Mamak ANKARA adresine posta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir. 7. Kurum Tel: / Faks: Kurumsal Hat: ve

6 İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE Sandığınız ikraz işlemlerinde kullanılmak üzere dairemizde görevli, T.C. Kimlik numaralı 'ın tatbiki imzası aşağıdaki gibidir. Borçlu tatbiki imza Borçlu tatbiki imza Borçlu tatbiki imza İş bu tatbiki imza beyanı huzurumda atılmıştır. Bilgilerinize arz ederim. / / 2012 Adı Soyadı : Ünvanı : Daire Amiri Mühür / İmza : İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE Sandığınız ikraz işlemlerinde kullanılmak üzere dairemizde görevli, T.C. Kimlik numaralı 'ın tatbiki imzası aşağıdaki gibidir. Müşterek ve müteselsil borçlu tatbiki imza Müşterek ve müteselsil borçlu tatbiki imza Müşterek ve müteselsil borçlu tatbiki imza İş bu tatbiki imza beyanı huzurumda atılmıştır. Bilgilerinize arz ederim. / / 2012 Adı Soyadı : Ünvanı : Daire Amiri Mühür / İmza :

7 T.C İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI İKRAZ İSTEK FORM VE TAAHHÜTNAMESİ Banka Adı Şube Adı Ve Kodu İban Numarası 1 2 T R İkraz Türü Özel Günler İkrazı ( ) Evlilik İkrazı ( ) Sağlık İkrazı ( ) İkraz ( ) İkrazın Vadesi 12 Ay 12 Ay 12 Ay( ) 24 Ay( ) 12ay ( ) 24ay ( ) 36ay ( ) Talep Tutarı (Net) 1- BORÇLU 2- MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL BORÇLU (KEFİL ) Adı- Soyadı TC Kimlik Numarası Personel Saymanlık No Kurum Sicil No. Emekli Sicil No. E-Posta Adresi Ev / İş Tel. Cep Tel. İş Adresi 48ay ( ) Ev Adresi Borçlu bilgilerinin doğru olduğunu, imzasının kendisine ait olduğunu, maaşında temlik ve/veya haciz vb. Kesintilerinin olmadığını tasdik ederim BORÇLUNUN DAİRE AMİRİ ADI-SOYADI UNVANI- İMZA- MÜHÜR Müşterek ve Müteselsil borçlu bilgilerinin doğru olduğunu, imzasının kendisine ait olduğunu, maaşında temlik ve/veya haciz vb. Kesintilerinin olmadığını tasdik ederim. MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL BORÇLUNUN DAİRE AMİRİ ADI SOYADI UNVANI-İMZA MÜHÜR 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun 584 üncü ve diğer maddeleri gereği aşağıdaki bölümlerin doldurulması zorunludur. ( KEFİLİN (Müşterek ve Müteselsil borçlu) sorumlu FAİZLİ TUTAR RAKAMLA..TL YAZIYLA.. olacağı borç miktarı.tl olup, borçlunun talep ettiği ikraz miktarının faizli tutarı üzerinden ( KEFİL (Müşterek ve Müteselsil borçlu) el yazısı ile müşterek ve müteselsil borçluluğu kabul ediyorum. (Bu bölüme yazılacak miktar, borçlunun talep dolduracak) ettiği ikraz miktarının faizli tutarı olacaktır.ikraz miktarının faizli tutarı ekte sunulan ikraz ödeme tablosundan, kullanılacak net ikraz miktarının FAİZLİ tutarı yazılacaktır.) Müşterek ve Müteselsil borçlu kefalet tarihi (Müşterek ve Müteselsil borçlu el yazısı ile dolduracak) Kefaletin müteselsil kefaleti içerip içermediği (Kefil el yazısı ile Kefaletim müşterek ve müteselsil kefaleti içermektedir yazacak KEFİLİN (Müşterek ve Müteselsil borçlu) eşinin Adı- 3 Soyadı KEFİNLİN (Müşterek ve Müteselsil borçlunun) eşi el yazısı ile dolduracak) KEFİLİN ( Müşterek ve Müteselsil borçlunun) eşinin telefon numarası (Müşterek ve Müteselsil borçlunun eşi el yazısı ile dolduracak) KEFİLİN (Müşterek ve Müteselsil borçlunun) eşinin kefelete onayı (Müşterek ve Müteselsil borçlunun eşi el yazısı ile Eşimin müşterek ve müteselsil kefaletine onay veriyorum yazacak) KEFİLİN (Müşterek ve Müteselsil borçlunun) eşinin imzası Yukarıda talep ettiğim ikrazı,belirlediğim vade ve miktarda, beyan ve doğruluğunu kabul ettiğim banka hesabıma İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü (İLKSAN) tarafından havale edilmesini; İKRAZ YÖNETMELİĞİ gereğince, İkraza uygulanacak faiz oranını (Evlilik İkrazı Hariç), toplam faizli borç tutarı üzerinden adıma Kredi Hayat Sigortası / Kefalet Sigortası yapılmasını ve Sigorta prim tutarını (Sağlık İkrazı Hariç), gönderilecek havaleye ilişkin havale masrafını, ikrazın Damga Vergisini adıma gönderilecek ikrazdan peşin olarak tahsil edilmesini, Evlilik İkrazı talep etmem halinde ise Aidat Ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği nin 5 inci maddesi uyarınca almaya hak kazandığım Evlenme yardımından feragat ettiğimi borçlu sıfatıyla kabul ettim. İş bu borcuma / borcumuza ait taksit tutarını bağlı bulunduğum / bulunduğumuz merkez saymanlığına İLKSAN tarafından bildirilerek her ay almakta olduğum/ olduğumuz maaş, ek ders ücreti, ikramiye ve her türlü alacağım/ alacağımızdan maaşım / maaşımız üzerinde haciz olsa dahi kesilmesini, kesinti yapılamaması halinde bizzat ödemeyi, tayin durumunda saymanlık numaramı/ numaramızı atanmış olduğum/ olduğumuz görev yerindeki mutemet e ve İLKSAN a, üyelikten ayrılmam / ayrılmamız halinde ise yeni adres ve görev yerini İLKSAN a bildirmeyi, İLKSAN dan doğabilecek Sosyal yardım ve diğer alacaklarımın/ alacaklarımızın ikraz borcuma / borcumuza mahsup edileceğini, söz konusu borcun teminatı olarak çalıştığım / çalıştığımız kuruluştan alacağım / alacağımız tüm maaş, ek ders ücreti, ikramiye, temettü ve hür türlü alacaklarımın/ alacaklarımızın toplamı üzerinde İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğünün rehin ve mahsup hakkı bulunduğunu; Ayrıca; görevde iken almış olduğum / olduğumuz İkrazın taksit ödemeleri maaşımdan / maaşımızdan kesilmeye devam ederken emekliye ayrılmam / ayrılmamız halinde, İLKSAN dan alacağım/ alacağımız Sosyal Yardımların ikraz borcumu / borcumuzu karşılamaması durumunda, taksitleri düzenli olarak her ay İLKSAN ın banka hesabına yatıracağımı / yatıracağımızı, taksitleri zamanında ödemediğim/ ödemediğimiz takdirde herhangi bir duyuru ve tebligata hacet kalmaksızın ikraz taksitlerimin / taksitlerimizin Emekli Sandığından alacağım / alacağımız emekli maaşımdan/ maaşımızdan her ay düzenli olarak kesilerek İLKSAN hesaplarına aktarılmasını veya icra dairelerince emekli maaşıma / maaşımıza haciz konulmasını, İkraz borcumu / borcumuzu yukarıda belirtilmiş olan vade ve miktarlarda aksatmadan, borçlu ve müşterek ve müteselsil borçlu olarak ödeyeceğimi/ ödeyeceğimizi, bir taksitinin borçlu tarafından ödenmemesi halinde, ödenmeyen taksit ile birlikte müteakip taksiti müşterek ve müteselsil borçlunun ödeyeceğini, müşterek ve müteselsil borçlunun da ödememesi halinde; borcumun / borcumuzun muaccel hale geleceğini, bu durumda borcumun / borcumuzun tamamının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı, yargılama gideri ve diğer giderlerle birlikte ödeyeceğimi/ ödeyeceğimizi, ihtilaf halinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını borçlu / müşterek ve müteselsil borçlu sıfatı ile beyan, kabul ve taahhüt ederim / ederiz.... /. / 20.. BORÇLU MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL BORÇLU ( KEFİL ) İmza İmza ÖNEMLİ NOT: 1- Daire amirinin onayı (adı ve soyadı, ünvanı, mühür ve imzası) bulunmayan ikraz istek form ve taahhütname işleme konulmayacaktır. Daire amiri adı soyadı, unvan, imza ve mühürünün okunaklı ve eksiksiz olması gerekmektedir. 2- Daire amiri bölümünü onaylayacak olan kişilerin ilgililerin bir üst sicil amiri olması gerekmektedir.

8 14/01/2013 TARİHLİ ÖRNEK İKRAZ ÖDEME TABLOSU ( KEFİLLİ) MİKTAR FAİZ O. VADE TAKSİT MİKTARI DAMGA V. SİGORTA TPLM MASRAF FAİZLİ TOPLAM TOPLAM MALİYET , ,23 10,04 1,91 11, , ,70 1, ,13 10,72 4,07 14, , ,92 1, ,79 11,53 6,57 18, , ,54 1, ,47 12,50 9,49 21, , ,55 2,000 0, ,46 20,07 3,81 23, , ,41 1, ,26 21,45 8,14 29, , ,83 1, ,58 23,06 13,14 36, , ,08 1, ,94 25,00 18,99 43, , ,11 3,000 0, ,69 30,11 5,72 35, , ,11 1, ,39 32,17 12,22 44, , ,75 1, ,37 34,60 19,71 54, , ,62 1, ,41 37,50 28,48 65, , ,66 4,000 0, ,92 40,15 7,62 47, , ,81 1, ,52 42,89 16,29 59, , ,66 1, ,16 46,13 26,28 72, , ,16 1, ,88 50,00 37,97 87, , ,21 5,000 0, ,15 50,19 9,53 59, , ,51 1, ,65 53,62 20,36 73, , ,58 1, ,95 57,66 32,84 90, , ,70 1, ,35 62,50 47,47 109, , ,77 6,000 0, ,38 60,22 11,43 71, , ,22 1, ,78 64,34 24,43 88, , ,49 1, ,74 69,19 39,41 108, , ,24 1, ,82 75,00 56,96 131, , ,32 7,000 0, ,61 70,26 13,34 83, , ,92 1, ,91 75,06 28,50 103, , ,41 1, ,53 80,72 45,98 126, , ,78 1, ,29 87,50 66,46 153, , ,88 8,000 0, ,84 80,30 15,25 95, , ,62 1, ,04 85,78 32,58 118, , ,32 1, ,32 92,25 52,55 144, , ,33 1, ,76 100,00 75,95 175, , ,43 9,000 0, ,07 90,33 17,15 107, , ,33 1, ,17 96,51 36,65 133, , ,24 1, ,11 103,79 59,12 162, , ,87 1, ,23 112,50 85,44 197, , ,98 10,000 0, ,30 100,37 19,06 119, , ,03 1, ,30 107,23 40,72 147, , ,15 1, ,90 115,32 65,69 181, , ,41 1, ,70 125,00 94,94 219, , ,54 11,000 1, ,43 117,95 44,79 162, , ,07 1, ,69 126,85 72,26 199, , ,95 1, ,17 137,50 104,43 241, , ,09 12,000 1, ,56 128,68 48,86 177, , ,98 1, ,48 138,38 78,83 217, , ,49 1, ,64 150,00 113,92 263, , ,64 13,000 1, ,69 139,40 52,94 192, , ,90 1, ,27 149,91 85,39 235, , ,03 1, ,11 162,50 123,42 285, , ,20 14,000 1, ,82 150,12 57,01 207, , ,81 1, ,06 161,45 91,96 253, , ,57 1, ,58 175,00 132,91 307, , ,75 15,000 1, ,95 160,85 61,08 221, , ,73 1, ,85 172,98 98,53 271, , ,11 1, ,05 187,50 142,40 329, , ,30 16,000 1, ,64 184,51 105,10 289, , ,65 1, ,52 200,00 151,90 351, , ,86 17,000 1, ,43 196,04 111,67 307, , ,19 1, ,99 212,50 161,39 373, , ,41 18,000 1, ,22 207,57 118,24 325, , ,73 1, ,46 225,00 170,89 395, , ,96 19,000 1, ,01 219,11 124,81 343, , ,27 1, ,93 237,50 180,38 417, , ,52 20,000 1, ,80 230,64 131,38 362, , ,81 1, ,40 250,00 189,87 439, , ,07 21,000 1, ,59 242,17 137,94 380, , ,35 1, ,87 262,50 199,37 461, , ,63 22,000 1, ,38 253,70 144,51 398, , ,89 1, ,34 275,00 208,86 483, , ,18 23,000 1, ,17 265,23 151,08 416, , ,43 1, ,81 287,50 218,35 505, , ,73 24,000 1, ,96 276,76 157,65 434, , ,98 1, ,28 300,00 227,85 527, , ,29 25,000 1, ,75 288,30 164,22 452, , ,52 1, ,75 312,50 237,34 549, , ,84

ÇOK ÖNEMLİ DUYURU. Bu olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için evrakların tetkikinde yeni metodlar uygulamaya koyduk.

ÇOK ÖNEMLİ DUYURU. Bu olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için evrakların tetkikinde yeni metodlar uygulamaya koyduk. ÇOK ÖNEMLİ DUYURU Sayın İLKSAN üyesi, Son günlerde, sahte belge ve sahte imza düzenlemek suretiyle ikraz talebinde bulunanların sayısında önemli derecede artış gözlenmiştir. Bunun sonucunda adına ikraz

Detaylı

T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI İKRAZ İSTEK FORM VE TAAHHÜTNAMESİ

T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI İKRAZ İSTEK FORM VE TAAHHÜTNAMESİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI İKRAZ İSTEK FORM VE TAAHHÜTNAMESİ Banka Adı Şube Adı Şube Kodu Banka Hesabı İBAN Numarası T R İKRAZ Türü İkraz Evlilik İkrazı

Detaylı

Sayın Üyemiz; Kefil göstermeden yapacağınız İKRAZ başvurunuzun en kısa zamanda olumlu olarak sonuçlanması için, İkraz İstek Form ve Taahhütnamesinin

Sayın Üyemiz; Kefil göstermeden yapacağınız İKRAZ başvurunuzun en kısa zamanda olumlu olarak sonuçlanması için, İkraz İstek Form ve Taahhütnamesinin Sayın Üyemiz; Kefil göstermeden yapacağınız İKRAZ başvurunuzun en kısa zamanda olumlu olarak sonuçlanması için, İkraz İstek Form ve Taahhütnamesinin düzenlenmesi ile ilgili örnek çalışma bilgilerinize

Detaylı

PTT VE TÜRK TELEKOM VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİSİ İSTEK FORMU İzmir-2 Caddesi No:40 / 6 Kızılay ÇANKAYA ANKARA Tel: 0312 418 2058 Faks: 0312 418 2065

PTT VE TÜRK TELEKOM VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİSİ İSTEK FORMU İzmir-2 Caddesi No:40 / 6 Kızılay ÇANKAYA ANKARA Tel: 0312 418 2058 Faks: 0312 418 2065 PTT VE TÜRK TELEKOM VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİSİ İSTEK FORMU İzmir-2 Caddesi No:40 / 6 Kızılay ÇANKAYA ANKARA Tel: 0312 418 2058 Faks: 0312 418 2065 Bu form, kesintili veya kesintisiz toplam en az bir

Detaylı

Kredi talebinde bulunan Stajyer Avukat... sicil numarasıyla Baromuzun Stajyer Avukatlar listesinde kayıtlıdır.

Kredi talebinde bulunan Stajyer Avukat... sicil numarasıyla Baromuzun Stajyer Avukatlar listesinde kayıtlıdır. .../.../201 BARO BAŞKANLIĞI... Yönetim Kurulumuzun. /../.. tarih... sayılı kararına istinaden... sicil numarasıyla Baronuzda staj yapmaktayım. Staj Kredi Yönetmeliği, kredi sözleşmesi hükümleri doğrultusunda

Detaylı

ORMANCI PERSONELİNİN ÇOCUKLARINI OKUTMA VAKFI KREDİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

ORMANCI PERSONELİNİN ÇOCUKLARINI OKUTMA VAKFI KREDİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR ORMANCI PERSONELİNİN ÇOCUKLARINI OKUTMA VAKFI KREDİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ Madde 1 Bu Yönetmeliğin Amacı Orman Bakanlığı Personelinin Çocuklarını Okutma Vakfınca;

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.15.00.06.030.03/5972400 29/03/2011 Konu : T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile imzalanan işbirliği protokolü

Detaylı

T.C. KARAMAN VALİLİĞİ KARAMAN TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYIT KILAVUZU

T.C. KARAMAN VALİLİĞİ KARAMAN TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYIT KILAVUZU T.C. KARAMAN VALİLİĞİ KARAMAN TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYIT KILAVUZU www.karamanfen.meb.k12.tr/ Telefon: 0338 2280236 Faks: 0338 2280238 Adres:

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzce aşağıda gösterilen bilgiler ve Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği nde yer alan belgelere uygun olarak işbaşı eğitim programı

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031-727934 30 Ekim 2008 Konu : Prim ve idari para cezası borçlarının

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

15.10.2014/1-1 ÖZET :

15.10.2014/1-1 ÖZET : 15.10.2014/1-1 11.09.2014 TARİH VE 29116 (MÜKERRER) SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANAN 6552 SAYILI KANUN İLE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA OLAN BORÇLARIN BAZI ŞARTLAR ALTINDA YAPILANDIRILMASI İMKANI GETİRİLDİ

Detaylı

SGK PRİM ÖDEME SÜRESİNİ 7 NİSAN 2015 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATTI:

SGK PRİM ÖDEME SÜRESİNİ 7 NİSAN 2015 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATTI: TARİH : 01/04/2015 SİRKÜLER NO : 2015/28 SGK PRİM ÖDEME SÜRESİNİ 7 NİSAN 2015 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATTI: Ülke genelindeki elektrik kesintisi nedeniyle yapılan uzatmaya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 19662804-866 20 Ekim 2014 Konu : Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Mesut TOPCU Bursa SMMM Odası Başkanı. Meslek Mevzuatına İlişkin Hatırlatmalar

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Mesut TOPCU Bursa SMMM Odası Başkanı. Meslek Mevzuatına İlişkin Hatırlatmalar Sayın Üyemiz, Bilindiği gibi her yıl Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmakta olan Asgari Ücret Tarifesi meslek örgütlerimizin talepleri yeterince dikkate alınmadan yayınlanmaktadır. Gerçek hayatla örtüşmeyen

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1 Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri Banka tarafından kendisine tüketici kredisi tahsis edilen

Detaylı

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI Bilecik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzce aşağıda gösterilen bilgiler ve Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği nde yer alan belgelere uygun olarak işbaşı eğitim programı

Detaylı

01 Eylül 2012 Sayı : 28398

01 Eylül 2012 Sayı : 28398 01 Eylül 2012 Sayı : 28398 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından; İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ 1- AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR 1.1- Amaç Bu Tebliğin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar GİRİŞ Bilindiği gibi; Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar 1- Bütçe içi ve bütçe dışı işlemlerden doğan yersiz, fazla ve haksız ödemeler, 2- Çalınan, kaybedilen veya

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar GİRİŞ Bilindiği gibi; 1- Bütçe içi ve bütçe dışı işlemlerden doğan yersiz, fazla ve haksız ödemeler, 2- Çalınan, kaybedilen veya

Detaylı

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI İLK BAŞVURU BELGE AKIŞI

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI İLK BAŞVURU BELGE AKIŞI KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI İLK BAŞVURU BELGE AKIŞI Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı ndan yararlanmak isteyen ihracatçı firma Teklifnameyi doldurup ekleri ile birlikte Türk

Detaylı

SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENME USULLERİ

SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENME USULLERİ 19 umut topcu:layout 1 11/9/10 3:29 PM Page 239 SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENME USULLERİ Umut TOPÇU* 1- GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumunun prim alacaklarının gecikme zammı ve faiziyle birlikte 60 milyara yaklaştığı

Detaylı

DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 1- HEDEF KİTLE ve AMAÇ: İl Müdürlüğümüz tarafından katılımcıların, mesleki deneyim kazanmasını sağlayacak alanlarda düzenlenir. 2- GENEL

Detaylı

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ 1- AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ 1- AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR 1 Eylül 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28398 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından; TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ 1- AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR 1.1- Amaç Bu Tebliğin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 64399925/031-811 25/09/2014 Konu : Kurum alacaklarının Geçici 60 ıncı madde uyarınca yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUASEBE VE FİNANSMAN

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUASEBE VE FİNANSMAN İŞ-KUR, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞLEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı G E N E L G E 2009/114

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı G E N E L G E 2009/114 Sayı : B.13.2.SGK.0.10.01.00/ 791 11/9/2009 Konu : Tahsis İşlemlerinde Tereddütlü Konular. G E N E L G E 2009/114 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun uygulanmaya başlanmasından

Detaylı