Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T Revizyon No: 02

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T601-02 Revizyon No: 02"

Transkript

1 Doküman Adı: TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI Doküman No.: T Revizyon No: Yetki ve sorumluluklarda düzenlemeler yapıldı. 2 2 Tanımlar çıkarılarak T Talimatına atıf yapıldı 5 1 Arşiv ve Kayıtlar bölümü yeniden düzenlenmiştir. 2 1 Teknik Sorumlu tanımı yeniden düzenlenmiştir. 2 1 Uygulama Bölümüne iki paragraf eklenmiştir. Sayfa No Rev. Revizyon Nedeni İsim İmza Yürürlük Tarihi Hazırlayan A.BIYIKOĞLU Kontrol E.SEZER Onay A.BAŞTÜRK Türk Akreditasyon Kurumu

2 Sayfa 2 / 5 1 AMAÇ Bu talimatın amacı, TÜRKAK personelinin görevlerini baz alarak eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi için uygulanan yöntemi açıklamaktır. 2 KAPSAM Kurum Personelinin görevlerinin gerektirdiği nitelikler doğrultusunda, sahip olması gereken asgari eğitimlerin belirlenmesini kapsar. 3 TANIMLAR Bu talimat ile ilgili tanımlar T TÜRKAK Dokümantasyonunda Kullanılan Tanımlar ve Kısaltmalar Talimatında verilmiştir. 4 İLGİLİ DOKÜMANLAR (F ) Personel Eğitim Talep Formu (F ) Personel Eğitim Kartı 5 UYGULAMA Başkanlıklar ve Birim Müdürlüklerinde çalışanların, yaptığı görevlerin tanımı ve görevlerin gerektirdiği nitelikler belirlenerek, personelin alması gereken eğitimler belirlenir. Başkanlık çalışanları, icra ettiği görevlerin süreçlerinin aynı olması sebebiyle tek bir birim olarak düşünülmüş ve Teknik Sorumlu statüsüyle değerlendirilmiştir. Eğitim ve Tanıtım Müdürlüğü tarafından, Birim Başkanlıkları ve Birim Müdürlükleri bazında eğitim ihtiyacı şu şekilde belirlenir; Birimde çalışan personelin nitelikleri ile ilgili bilgiler ile alması gereken eğitimler (F ) nolu forma işlenir. Ayrıca her yıl sonunda Birimlerce doldurulan (F ) formu ile personelin eğitim ihtiyacı belirlenir. Personelin aldığı eğitimlerin Kuruma olan katkısı personelin yaptığı işteki verimine bağlı olarak amirleri tarafından değerlendirilir. TÜRKAK Personelinin kurum dışı eğitimlere ve Hizmetiçi eğitimlere katılması durumunda TÜRKAK Bilgi sistemine bu kayıtlar işlenmekte ve personelin aldığı eğitimlerin raporlanması ile alması gereken eğitimler karşılaştırılırak kayıtları güncellenmektedir. Akreditasyon denetimlerinde Teknik Sorumlu olarak görev yapan personelin baş denetçi tarafından değerlendirilmesi, teknik personelin eğitim ihtiyacını belirlemede önemli bir veridir.

3 Sayfa 3 / 5 Birim başkanı bu verileri göz önüne alarak herhangi bir eğitim ihtiyacı olup olmadığını belirler ve Eğitim ve Tanıtım Müdürlüğüne (F ) Formu ile bildirir. TÜRKAK Personel Yönetmeliğinde yer alan asgari kriterlere ek olarak personelin yaptığı işin tanımı ve gerekli nitelikler aşağıda yer almaktadır. Tüm TÜRKAK Personelinin bilmesi gereken Konular 1. Genel Kalite Bilgisi 2. ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Bilgisi 3. Akreditasyon Standardları Genel Bilgisi 4. ISO/IEC Standardı Bilgisi 5. TÜRKAK Kalite Yönetim Sistemi Bilgisi 6. Bilgisayar eğitimi Teknik Sorumlu Yapılan Faaliyetin/Görevin Tanımı: Akreditasyon Başkanlığına gelen Akreditasyon başvurularının; başvurunun alınmasından, akreditasyon kararının çıkmasına kadar geçen süreci işletmek ve gerekli kaynakları sağlayarak denetimin gerçekleştirilmesini sağlamak. Akreditasyon kapsamına uygun Denetçi ve Teknik Uzmanları tespit edip görevlendirmek. Akreditasyon denetimlerinde görevlendirmek üzere Denetçi ve Teknik Uzman havuzu ile ilgili ihtiyacı belirlemek. Başvuruyu doküman bazında inceleyerek uygunsuzlukları tespit etmek. Akreditasyon gözetim denetimlerini planlamak ve denetimi organize etmek. Sektorel Teknik komitelerin oluşturulması ve bu komitelerin çalışmalarının organizasyonu sağlamak. Yeni akreditasyon alanlarını takip ederek, araştırmalar yapmak. Üst yönetimin vereceği diğer görevleri yerine getirmek. Gerekli Teknik Bilgiler: Teknik Sorumlular, TS EN ISO/IEC 17025, TS EN 45011, TS EN 45004, TS EN 45012, ISO Guide 66, ISO/IEC Standardını anlama ve yorumlama yeterliliğine sahip olmalıdır. Aynı zamanda Standardın bazı özel maddeleri hakkında uzmanlaşmalıdır. Örneğin: Ölçüm belirsizliği, geçerli kılma, doğrulama vb. Akreditasyon kapsamlarında çıkan EA Rehberleri veya diğer rehber dokümanları takip etmelidir. Onaylanmış Kuruluşların değerlendirilmesine yönelik süreci işletme bilgisi ile CE İşaretlemesine yönelik AB Direktifleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Yeni akeditasyon alanları ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmelidir.

4 Sayfa 4 / 5 Eğitim-Tanıtım,Personel-İdari Mali İşler, Uluslararasi İlişkiler, Bilgi İşlem Müdürlüğü Personeli Eğitim ve Tanıtım Müdürlüğü Yapılan Faaliyetin/Görevin Tanımı: Kurum dışı, hizmetiçi, denetçi ve eğitmenlerin eğitimlerini planlamak ve gerçekleştirmek. Kurumun tanıtılması amacıyla broşür, bülten ve makale yayınlamak, seminerlere ve fuarlara katılmak. Birime gelen eğitim taleplerinin alınmasından, eğitimin gerçekleştirilmesine kadar geçen süreci işletmek ve gerekli kaynakları sağlayarak eğitimin organizasyonunu sağlamak. Akreditasyon kapsamına uygun Denetçi ve Teknik Uzman başvurularını kabul ederek, uygun görülen Denetçi/T.Uzman adaylarının eğitimlerini organize etmek.kurumun düzenlediği eğitimlerde Kurum adına Eğitim verecek Eğitmenler ile ilgili işlemleri yürütmek. Üst yönetimin vereceği diğer görevleri yerine getirmek. Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi için araştırma, inceleme ve görüşmeler yoluyla bilgi toplanmasını sağlayarak gerekli organizasyonu yapabilme yeteneğine sahip olmak. Kurum dışından gelen akreditasyon bilgilendirme talebine makale, sunum, fuar, seminer vb. yollarla cevap verebilecek düzeyde ilgili standardlara ve kurum işleyişine hakim olmak. Personel İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Yapılan Faaliyetin/Görevin Tanımı: Kurumun idari bütçe çalışmaları için gerekli muhasebe bilgilerini ve masraf standartlarını hazırlatmak, bu amaçla gider merkezleri ve gider çeşitleri için periyodik hesapların tutulmasını, ayrıca bütçe ile fiili gelir ve giderlerin karşılaştırılmasına olanak verecek kayıtların tutularak, raporların hazırlanmasını sağlamak. Kuruma ait evrak akışının ve haberleşme hizmetlerinin zamanında ve hatasız bir şekilde yapılmasını sağlamak. Kurumun ihtiyacı olan her türlü malzeme, demirbaş, yerinde hizmet, dışarıdan sağlanan hizmetlerin alımını sağlamak. Kurum personelinin maaş, yolluk ve avans ödemelerinin tahakkuk ettirilmesi ve ödenmesi, idari işlerle ilgili her türlü ödemenin yapılması, bankalar ile yazışmalar, hesap açma-kapama, havale ve ödeme emri, çek düzenleme ve kontrol işlemlerinin yapılmasını sağlamak. Alınması gerekli malzeme için gerekli sözleşmeleri hazırlamak, tanzim edilen tutanak ve sözleşmelerin kanuni mükellefiyetlerini yerine getirebilme becerisi. Kurumun idari bütçe çalışmaları için gerekli muhasebe bilgilerini tutabilecek düzeyde muhasebe bilgisine sahip olmak. Bordro programını kullanabilecek ve görevin gerektirdiği işleri yapabilecek düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olmak. Bilgi İşlem Müdürlüğü Yapılan Faaliyetin/Görevin Tanımı: Kurumun çalışmalarının gerektirdiği konularda bilgisayar programları hazırlatmak ve uyarlama çalışmaları yapmak. İlgili yazılım paketlerini belirlemek,

5 Sayfa 5 / 5 alınmalarını önererek çalışmalarda kullanılmalarını sağlamak. Kurumun çeşitli birimleri ile koordinasyon içinde çalışarak bir bilgisayar ağı oluşturmak, bu iş için gerekli tasarım çalışmalarını yürütmek. Bilgisayar sisteminde kullanılan malzemeleri belirlemek, alınmasını önermek ve stoklanmasını sağlamak. Programcılık bilgisi, veri tabanı oluşturabilme ve işletebilme bilgisi, enformasyon güvenliğini sağlayabilme bilgisi. Kurumun web sayfasını tasarlayabilme, intranet sistemini işletebilme bilgisi, network sistemini kurma ve işletme bilgisi. Uluslararası ilişkiler Müdürlüğü Yapılan Faaliyetin/Görevin Tanımı: Üniversiteler, eğitim kuruluşları ve ortak araştırma grupları ile ilişkiye geçilmesi, yürütülen çalışmalara Kurumun katılımı amacıyla gerekli bilgilerin toplanması ve ilgili bölümlere aktarılmasını sağlamak. EA nın ve diğer uluslararası akreditasyon kuruluşlarının toplantılarında Kurumun temsil edilmesini ve alınan kararlar, sonuçlar, izleme çalışmaları ve değerlendirmeler konusunda bilgi aktarımında bulunulmasını sağlamak. Uluslar arası kuruluşlarla bağlantılı toplantılara Kurumun katılımı için gerekli ön girişimlerde bulunulmasını sağlamak. Kalite, standartlar ve Avrupa Birliği ile ilgili konularda bilgi birikimine sahip olunması. Uluslararası kuruluşlarla kurum adına yazışma yapacak kabiliyete sahip olmak. 6. YETKİ VE SORUMLULUKLAR Kısaltmalar: 3 Eğitimlerin gerçekleştirilmesi K U U B K: Karar, GS: Genel Sekreterlik U: Uygulama, ETMM: Eğitim ve Tanıtım Müdürü İ: İşbirliği, ES: Eğitim Sorumlusu B: Bilgi. TTBA: Tüm TÜRKAK Birim Amirleri 7. ARŞİV VE KAYITLAR FAALİYETLER TÜRKAK ın personel eğitimi ile ilgili kayıtlar F formuna göre tutulur ve saklanır. GS ETM M 1 Birimde çalışan personelin nitelikleri ile ilgili B U İ bilgilerin işlenmesi 2 Personelin alması gereken eğitimlerin belirlenmesi K U U İ ES TTBA

AKREDİTASYON DENETÇİLERİNİN EĞİTİMİ PROSEDÜRÜ

AKREDİTASYON DENETÇİLERİNİN EĞİTİMİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; TÜRKAK ın, akreditasyon süreci içinde görevlendireceği denetçilerin eğitimi ile ilgili kural ve usullerini açıklamaktır. 2. KAPSAM Bu prosedür; baş denetçi,denetçi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

Rev. No: 1 KONTROL SAYFASI. Onaylayan: Kadri ŞAMAN. Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı. Değişiklik Bilgileri. Bütün Yayın 0 Yeni Yayın 10.10.

Rev. No: 1 KONTROL SAYFASI. Onaylayan: Kadri ŞAMAN. Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı. Değişiklik Bilgileri. Bütün Yayın 0 Yeni Yayın 10.10. /25 KONTROL SAYFASI Hazırlayan: Erdal Karakaşoğlu Görevi: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Md. Tarih: İmza: Onaylayan: Kadri ŞAMAN Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı Tarih: İmza: Sayfa No Geçerli Revizyon Değişiklik

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü nün görev ve çalışma

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Sosyal

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI Bilgi İşlem Müdürü Şef Yazılım Servisi Donanım ve Teknik Servis İdari İşler Servisi Kent Bilgi Sistemi Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1- Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ : 19.09.2014 2014 ANKARA Sayfa No 1/14 İçindekiler Bakanlık Tanıtımı 3 1.Amaç, Kapsam ve Hariç Tutma 4 1.1. Amaç 4 1.2. Kapsam 4 1.3. Hariç Tutma 4 2.Referans

Detaylı

SAVEL SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

SAVEL SAN. TİC. LTD.ŞTİ. SAVEL SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ORGANİZASYON EL KİTABI (OEK) İÇİNDEKİLER DOKÜMAN NO DOKÜMAN ADI YAYIN TARİHİ REVİZYON NO SAYFA SAYISI ÖNSÖZ KALİTE POLİTİKASI OEK /001 Organizasyon Şeması 06.02.2008 -- 1 OEK /

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sağlık İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sağlık İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sağlık İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü

Detaylı

PERSONEL BELGELENDİRME EL KİTABI

PERSONEL BELGELENDİRME EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME EL KİTABI TS EN ISO / IEC 17024 Kapsam: 12UY0045-4 Bilgisayar Donanım Elemanı Seviye 4 Ulusal Yeterliliği 12UY0045-5 Bilgisayar Donanım Elemanı Seviye 5 Ulusal Yeterliliği 12UY0046-4

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLER İ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: İDARİ

Detaylı

POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI İÇİNDEKİLER A. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI 3 1. Amaç 3 2. Kapsam 3 3. Dayanak 4 4. Unsurları ve Genel Koşulları: 4 5.

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KALİTE YÖNETİMİ HİZMET YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KALİTE YÖNETİMİ HİZMET YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KALİTE YÖNETİMİ HİZMET YÖNERGESİ AMAÇ: Çağdaş sağlık hizmeti ve hastane yönetim ilkeleri doğrultusunda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık

Detaylı

15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ

15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ 15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ORGANİZASYON VE ÇALIŞMA EL KİTABI

ORGANİZASYON VE ÇALIŞMA EL KİTABI ZİLE TİCARET VE SANAYİ ODASI ORGANİZASYON VE ÇALIŞMA EL KİTABI OÇEK Yayın Tarihi: 07.07.2014 Revizyon No:02 Revizyon Tarihi: 31.03.2015 Sayfa : 1/33 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Misyon, Vizyon ve Kalite Politikamız

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 3.4 GÖREV TANIMLARI 3.4.1 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI GÖREVİN ADI : Meslek Yüksek Okulu Müdürü GÖREVİN KAPSAMI : Meslek Yüksekokulu GÖREVİN KISA TANIMI Dicle Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

T.C. MERZİFON BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERZİFON BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERZİFON BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; İnsan

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 1 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi, kullanılması ve mali saydamlığın sağlanması

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ. : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı GÖREV TANIMI FORMU

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ. : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı GÖREV TANIMI FORMU Görevi : Daire Başkanı / Harcama Yetkilisi Üst Yönetici/Yöneticileri : Genel Sekreter / Rektör Başkanlığımızın temsilcisi olan Daire Başkanı, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 51 ve 52. maddeleri gereğince

Detaylı