Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : Madde 1- Bu İç Yönetmeliğin amacı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı nın çalışma usul ve esaslarını belirlemektedir. KAPSAM : Madde 2- Bu İç Yönetmelik Abone İşleri Dairesi Başkanlığı nın tüm birimlerini kapsar. DAYANAK : Madde 3- Bu İç Yönetmelik Ankara Belediye Meclisinin tarih, 127 sayılı kararı ile onaylanarak, tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan ve tarih, 2560 sayılı kanuna 3305 sayılı kanunla eklenen Ek-4 madde ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 5. Maddesi ne göre alınan tarihli Bakanlar Kurulu Kararı na dayanmıştır. ASKİ Genel Müdürlüğü Görev ve Yönetimine ilişkin Teşkilat Yönetmeliği nin 17. ve 35. Maddeleri gereğince, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı birimlerinin teşkilatı ile bunların görev ve yetkilerini iş ve işlemlerinin yürütülmesinde takip edilecek yol ve kuralları belirler. TANIMLAR : Madde 4- Bu İç Yönetmelikte geçen; Genel Müdürlük, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü nü; Genel Müdür Yardımcısı, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Yardımcısı nı, Başkan, Abone İşleri Daire Başkanı nı, Birim Müdürlükler ve diğer alt birimleri ifade eder. TEŞKİLAT : Madde 5- Teşkilat şeması Ek-1 de dir. İKİNCİ BÖLÜM

2 GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK: Madde 6- ÜNVANI : Abone İşleri Dairesi Başkanı Madde 6.1- TEMEL GÖREVİ: Başkanlığın temel görevi; Genel Müdürlük tarafından yürütülen işlerin verimli, sürekli, rasyonel ve koordineli olarak devamını sağlamak, abonelerce tüketilen su miktarlarını tespit ederek tahakkuk çıkartılmasını sağlamak, yeni abone kaydı, yer değiştirme (abone yenileme), abonelikten çıkma ve abonelerle ilgili her türlü işlerin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak Başkanlığın temel görevidir. Madde 6.2- KURULUŞ İÇİNDEKİ YERİ: Emir Alacağı Makamlar : Genel Müdür - Genel Müdür Yrd. Emir Vereceği Makamlar : Başkanlığa bağlı Müdürlükler ve diğer personel Madde 6.3- GÖREVLERİ : a) Her türlü abone kayıtlarının ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak, b) Abonelikten çıkma, yer değiştirme (abone yenileme), işlemlerinin yapılmasını sağlamak, c) Sayaçların belirlenen aralıklarla okunarak, abonelerce tüketilen su miktarlarının tespit edilmesi, kontrollerin yapılması ve fatura çıkartılmasını sağlamak, d) Kaçak su kullananların takip edilerek haklarında gerekli yasal ve idari işlemlerin yapılmasını sağlamak, e) Tahakkuklara ait itirazları değerlendirerek çözüme ulaştırılmasını sağlamak, f) Abonelerin tesisatlarında takılı bulunan su sayaçlarının sürekli çalışır halde bulunmasının sağlanması ve arızalı sayaçlarla, aboneler tarafından anormal çalıştığı yolunda ilgili (Ölçü ve Ayarlar Müdürlüğü) Kuruluşa şikayette bulunulmuş sayaçları bu kuruluştan gelen listeye göre 0 (Sıfır) m 3 endeksteki yeni veya yenilenmiş sayaçla değiştirilmesini sağlamak, g) Yeni takılacak sayaçlar için muayene işlemi yapılarak sayaç kontrol ve muayene fişi kesilmesini sağlamak, h) Borçtan kapatılma, iptal, kayıp nedenleri ile yerlerinde olmayan ve bulunamayan sayaçlar için; kayıplarda, bedeli karşılığı ve borçların tamamı ödenmek ve abone sözleşmesini yenilemek, (Abonelik kendi adına değilse) şartı ile 0 (Sıfır) m 3 endeksli yeni veya yenilenmiş sayacın ilgili birime teslim edilerek abonenin suyunun açılmasını sağlamak, ı) Depozito (güvence) bedellerinin miktarlarının tespit edilerek artırılması için Genel Müdürlüğe öneride bulunulması ve abonelere ait istatistiki bilgi ve dökümanların çıkartılmasını sağlamak, i) Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile birlikte su ve atıksu ücret tarifelerini hazırlamak, j) Abonelerin iş ve işlemlerini kolaylaştırarak seri halde yapılmasını sağlayacak önlemlerin alınmasına ilişkin mevzuatın günün koşullarına ve ihtiyaçlarına göre devamlı geliştirilmesini sağlamak, bu amaçla yeni teknolojileri ve usulleri kullanmakla (hizmet alımı) gerekli etüd ve araştırmaların yapılması, mevzuat tasarılarının hazırlanmasını, mevzuat ve emirlerin personele duyurularak uygulanmasını sağlamak, k) Diğer başkanlıklarla koordineli olarak faaliyette bulunmayı sağlayacak tüm önlemleri almak,

3 l) Başkanlık personelinin özlük işlerinin ve diğer idari ve sosyal hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde mevzuat hükümlerine uyulmasını sağlamak, personelin hak ve hukukunu korumak, başarı ve verimlerini değerlendirmek, görev yetki ve sorumluluk dağılımında, yönetimde adalet, eşitlik ilkelerine bağlı kalınmasını, disipline, yönetmelik ve yasalara uyulmasını sağlamak, m) Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak ve yapılmasını sağlamak. Madde 6.4- YETKİLERİ : Daire Başkanı; Dairenin en üst amiri olup, görevlerini yapabilmesi için gerekli yetkilere sahiptir. Daire Başkanı yetkilerini yürürlükteki mevzuat (Yasa, Yönetmelik, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ve ASKİ Yönetim Kurulu Kararları) ve Genel Müdürlük emirlerinin tayin ettiği sınır ve usuller çerçevesinde kullanır. Madde 6.5- SORUMLULUĞU : Daire Başkanı kendisinin ve dairesinin çalışmalarından dolayı Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısına karşı sorumludur. Daire Başkanı sorumluluğunu kısmen de olsa başkasına devredemez, yetkilerini devretmiş olması sorumluluğun devri anlamını taşımaz. Madde 6.6- İŞ İLİŞKİSİ : Danışma ve uygulama birim Başkanlıkları ile iş ilişkisi kurar. Madde 7- ÜNVANI : Muamelat Şefi Madde 7.1- TEMEL GÖREVİ : Başkanlığın tüm evrak, yazışma ve bunların dosyalanması işlemleri ile Başkanlığın demirbaş işlemlerinin aksamadan ve düzenli olarak izlenmesiyle yürütülmesini sağlamak Madde 7.2- KURULUŞ İÇİNDEKİ YERİ : Emir Alacağı Makam : Abone İşleri Dairesi Başkanı Emir Vereceği Makam : Şeflik personeli. Madde 7.3- GÖREVLERİ : a) Genel evrak ve kurumun diğer birimlerinden gelen evrakların usulüne uygun olarak alınmasını sağlamak, (zimmet karşılığı) b) Başkanlığa gelen evrakların dağılımını yaptırmak, (zimmet karşılığı) c) Dağılımı yapılan evrakların sonuçlarını ve akıbetini takip etmek, ortaya çıkan aksaklıkları Daire Başkanı na bildirmek ve evrakların yasal süre içinde cevaplanmasını sağlamak, d) Yazışmalı evrakların daktilo-bilgisayar da yazışmalarını yaptırmak,

4 e) Evraklarla ilgili dosyalama işlerini yaptırmak ve yasal sürelerde muhafaza edilmesini temin etmek, f) Başkanlığa ve bağlı birimlere ait demirbaş eşyaları emre göre ilgililere zimmetlemek, demirbaş eşyanın giriş çıkışını düzenli olarak takip etmek, g) Kendisine teslim edilen demirbaş eşyanın korunmasını sağlamak, h) Başkanlık personelinin özlük işleri ile ilgili (izin, istirahat, fazla mesai, toplu taşım kartı, vergi iadesi, maaş bordrosu vs.) işlerini takip etmek ve Daire Başkanı na zamanında bilgi vermek, ı) Başkanlık birimlerinin kırtasiye ve matbu evrak ihtiyaçlarını takip etmek, zamanında temini için girişimlerde bulunmak, i) Daire Başkanınca verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak. Madde 7.4- YETKİLER : Muamelat Şefi biriminin üst amiri olup, yukarıda belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli deneyim ve yetkilere sahiptir. Yetkilerini yürürlükte bulunan mevzuat ve emirlerin tayin ettiği sınırlar içinde kullanır. Madde 7.5- SORUMLULUĞU : Abone İşleri Daire Başkanı na bağlı olup, görevlerini ve kendisine verilen diğer görevleri eksiksiz ve düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlü olup, aykırı davranışlardan, ihmal, hata, kasıt ve ilgisizliklerden sorumludur. Madde 7.6- İŞ İLİŞKİLERİ : Şefliği nin işlemlerini ilgilendiren diğer Daire Başkanlıklarına bağlı Şefliklerle iş ilişkisi kurar. Madde 8- ÜNVANI : Muamelat Memuru : Madde 8.1- TEMEL GÖREVİ : Başkanlığın tüm evrak, yazışma ve kayıt işlemlerini yapmak, bunların dosyalanmasını, demirbaş işlemlerinin yapılmasını aksatmadan yapmaktır. Madde 8.2- KURULUŞ İÇİNDEKİ YERİ : Emir Alacağı Makam : Servis Şefi. Madde 8.3- GÖREVLERİ : a) Başkanlığa gelen ve başkanlıktan giden tüm evrakların kaydını yaparak ilgili yerlere ve kişilere zamanında ve kurallara uygun olarak (zimmetli) intikal ettirmek, b) Serviste bulunan Başkanlığa ait evrakların dosyalamasını yapmak, yasal süre boyunca muhafaza etmek, c) Sonuçlanmayan ve akibeti belli olmayan evrakların araştırmasını ve takibini yaparak yasal sürede sonuçlanmasını sağlamak, d) Kendisine teslim edilen demirbaş eşyayı korumak, e) Servis şefince verilecek diğer benzer nitelikteki görevleri yapmak, Madde 8.4- YETKİLERİ :

5 Belirtilen görevleri yerine getirme yetkisine sahiptir. Madde 8.5- SORUMLULUĞU : Muamelat Şefi ne bağlı olup, görevlerini ve kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde ve zamanında yapmakla yükümlüdür. Aykırı davranışlar, ihmal, hata, kasıt ve ilgisizlikten sorumludur. Madde 9- ÜNVANI : Daktilo-Bilgisayar Madde 9.1- TEMEL GÖREVİ : Şefliğe ait tüm yazıları daktilo etmektir. Madde 9.2- KURULUŞ İÇİNDEKİ YERİ : Emir Alacağı Makam : Servis Şefi. Madde 9.3- GÖREVLERİ : a) Başkanlıkça yayımlanan resmi yazışma kuralları dahil tüm yazışma kurallarına uymak, b) Daktilo yazımlarında resmi yazışma kuralları ve Kuruluş Yazışma Yönetmeliği ne uymak, c) Yazı (Daktilo-Bilgisayar) makinasının bakımını ve korunmasını sağlamak, d) Kendisine teslim edilen demirbaş eşyayı korumak, e) Servis Şefince verilecek benzer nitelikteki ve servis içindeki diğer görevleri (kayıt-dosya) de yerine getirmek, Madde 9.4- YETKİLERİ : Belirtilen görevleri yerine getirme yetkisine sahiptir. Madde 9.5- SORUMLULUĞU : Muamelat Şefliği nin temel görevlerini yerine getirmesinde gereken çaba ve gayreti göstermekle yükümlüdür. Aykırı davranışlardan, ihmal, hata, kasıt ve ilgisizliklerden sorumludur. Madde 10- ÜNVANI : Abone İşleri Şube Müdürü Madde TEMEL GÖREVİ : Yeni abone kaydı, yer değiştirme (Abone yenileme), abonelikten çıkma ile abonelerle ilgili her türlü iş ve işlemlerin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamaktır. Madde KURULUŞ İÇİNDEKİ YERİ: Emir Alacağı Makam : Abone İşleri Daire Başkanı Emir Vereceği Makamlar : Birim Şeflikleri ve personeli. MADDE GÖREVLERİ: a) Müdürlüğünün yıllık kadro tasarısını hazırlamak,

6 b) Müdürlüğüne bağlı Şefliklerin yıllık iş programına uygun olarak işlerinin yürütülmesini ve arasındaki koordineyi sağlamak, c) Görev, yetki ve sorumluluklarla ilgili İç Yönetmeliği uygulamak, d) Tarifeler Yönetmeliğinin ilgili bölümlerini uygulamak, e) Müdürlük personelinin iş başında eğitimi için ilgili birimlerle iş birliğini sağlamak, f) Yapılan iş ve işlemlerin denetimini yapmak, g) Müdürlüğü ile ilgili istatistiki bilgilerin hazırlanmasını sağlamak, h) Her türlü abone kayıtlarının yapılmasını sağlamak, ı) Abonelikten çıkma ve yer değiştirme işlemlerini yürütülmesini sağlamak, i) Müdürlüğüne bağlı şefliklerin kırtasiye gereksinimini saptamak ve temin etmek, j) Abonelerin iş izlemesini kolaylaştıracak önlemlerin alınmasını sağlamak, k) Müdürlüğü ile ilgili evrakların yasal sürede cevaplandırılmasını sağlamak, l) Abonelik işlemlerine ilişkin kayıtların eksiksiz olarak tutulmasını belgelerin korunmasını sağlamak, m) Müdürlüğü ile ilgili konulardaki beklenen gelişmelere göre planlar yapmak, gereksinmeleri önceden saptamak önerilerde bulunmak, n) Müdürlüğüne bağlı şefliklerin iş ilişkileri ve iş akışına ilişkin talimatnameleri hazırlamak, o) Kendisine teslim edilen demirbaş eşyanın korunmasını sağlamak, ö) Abone sözleşmelerini Kurum adına imzalamak, p) Güvence bedellerinin tespitini ve teklifini yapmak, r) Görevlerini Yasa, Yönetmelik, İç Yönetmelik, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ve ASKİ Yönetim Kurulu Kararları, genelge ve emirlere göre yapmak ve yaptırmak, s) Personelin iş ve işlemler sırasında gizlilik kurallarına uygun (bilgisayar şifresi) davranması yönünde uyarmak ve tedbirler almak, ş) Daire Başkanınca verilecek diğer görevleri yerine getirmek. Madde YETKİLERİ: Şube Müdürü biriminin üst amiri olup, yukarıda belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli deneyim ve yetkilere sahiptir. Yetkilerini yürürlükte bulunan mevzuat ve emirlerin tayin ettiği sınırlar içerisinde kullanır. Sınırları açıkça belirtilmek kaydı ile yetkilerinden bir kısmını astlara devredilebilir. Madde SORUMLULUĞU: Şube Müdürü kendisinin ve biriminin çalışmalarından dolayı, Daire Başkanına karşı sorumludur, sorumluluğu kısmen de olsa devredemez, yetki devri, sorumluluk devri anlamına gelmez. Aykırı davranışlardan ihmal, hata, kasıt ve ilgisizlikten sorumludur. Madde İŞ İLİŞKİLERİ: Danışma ve uygulama birimlerinin Müdürlüğü nün işlemlerini ilgilendiren bölümleri ve Başkanlığına bağlı Müdürlükler ile iş ilişkisi kurar. Madde 11- ÜNVANI : Su Abone Kabul Şefi Madde 11-1 TEMEL GÖREVİ: Yeni abone kaydı, yer değiştirme, (Abone yenileme) abonelikten çıkma ile abone kayıtlarına ilişkin her türlü iş ve işlemlerin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamaktır. Madde KURULUŞ İÇİNDEKİ YERİ:

7 Emir Alacağı Makam : Abone İşleri Şube Müdürü Emir Vereceği Makam : Şeflik personeli Madde GÖREVLERİ: a) Görev, yetki ve sorumluluklarla ilgili İç Yönetmeliği uygulamak, b) Tarifeler Yönetmeliğinin ilgili bölümlerini uygulamak, c) Şeflik işlemlerini iş programına göre uygulanmasını sağlamak, d) Şefliği ile ilgili istatistiki bilgileri hazırlamak, e) e) Abonelikten çıkma ve yer değiştirme işlemlerinin yapılmasını sağlamak, f) f) Evrakların yasal sürede cevaplandırılmasını sağlamak, g) g) Abonelerin iş izlemesini kolaylaştıracak önlemleri almak, h) h) Abonelik işlemlerine ilişkin kayıtların eksiksiz olarak tutulmasını, belgelerin korunmasını sağlamak, ı) Şefliğinin kırtasiye gereksinimi saptamak ve temin etmek, i) i) Kendisine teslim edilen demirbaş eşyaların korunmasını sağlamak, j) j) Görevlerini Yasa, Yönetmelik, İç Yönetmelik, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ve ASKİ Yönetim Kurulu Kararları, genelge ve emirlere göre yapmak ve yaptırmak, k) k) Bölge Müdürlükleri bünyesinde görev yapan Abone Kabul Şefleri aynı zamanda Abone İtiraz Şefi ve Arşiv Şefinin görev ve sorumluluklarını da üstlenmiş kabul edilmiştir, l) l) Müdürünce verilecek diğer görevleri yapmaktır. Madde YETKİLER: Yukarıda belirtilen görevleri yerine getirme yetkisine sahip olma ve amirlerince verilecek diğer benzeri nitelikteki yetkileri kullanmaya yetkilidir. Madde SORUMLULUĞU: Abone İşleri Müdürü ne bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine verilecek diğer görevleri zamanında ve düzenli olarak yapmakla yükümlüdür. Aykırı davranışlardan, ihmal, hata, kasıt ve ilgisizlikten sorumludur. (Bölge Müdürlükleri bünyesinde görev yapan Abone Kabul Şefleri, tenzil ve hesap kesme işlemlerinden dolayı Abone İtiraz Şube Müdürü ne karşı da aynı şekilde sorumludurlar.) Madde İŞ İLİŞKİLERİ: Şefliğinin işlemlerini ilgilendiren şeflerle iş ilişkisi kurar. Madde 12- ÜNVANI : Abone Kabul Şefliği Memuru Madde TEMEL GÖREVİ: Yeni abone kaydı, yer değiştirme (Abone yenileme) abonelikten çıkma ile abone kayıtlarına ilişkin her türlü iş ve işlemi düzenli bir şekilde yapmaktır. Madde KURULUŞ İÇİNDEKİ YERİ: Emir Alacağı Makam: Servis Şefi. Madde GÖREVLERİ:

8 a) Görev, yetki ve sorumluluklarla ilgili İç Yönetmeliği uygulamak, b) Tarifeler Yönetmeliğinin ilgili bölümlerini uygulamak c) İşlerini iş programına göre yapmak, d) İstatistiki bilgileri hazırlamak, e) Görevlerini Yasa, Yönetmelik, İç Yönetmelik, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ve ASKİ Yönetim Kurulu Kararları, Genelge ve emirlere göre yapmak. f) Her türlü abone kaydı ve abonelikten çıkma, yer değiştirme işlemleri yapmak, g) Evrakları yasal sürede cevaplamak, h) Abonelerin iş izlemesini kolaylaştırmak, ı) Abonelerin işlemlerine ilişkin kayıtları eksiksiz olarak tutmak, belgeleri korumak. i) İşlemler sırasında gizlilik kurallarına riayetle, kendisine tahsis edilen şifrenin muhafaza edilmesi ve bu şifrenin başkalarınca kullanılmasını önlemek. j) Kırtasiyeyi kullanmada özen ve tasarruf sağlamak, k) Kendisine teslim edilen demirbaş eşyayı korumak, l) Şefince verilecek diğer görevleri yapmaktır. Madde YETKİLERİ: Belirtilen görevleri yerine getirme yetkisine sahiptir. Madde SORUMLULUĞU: Abone Kabul Şefine bağlı olup yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine verilecek diğer görevleri zamanında ve düzenli olarak yapmakla yükümlüdür. Aykırı davranışlardan, ihmal, hata, kasıt ve ilgisizlikten sorumludur. Madde 13- ÜNVANI : Arşiv (dosyalama ) Şefi. Madde TEMEL GÖREVİ: Yeni abone kaydı, yer değiştirme, abonelikten çıkma ile abone kayıtlarına ilişkin dosyalama işlerinin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamaktır. Madde KURULUŞ İÇİNDEKİ YERİ: Emir Alacağı Makam : Abone İşleri Müdürü Emir Vereceği Makam : Şeflik çalışanları Madde GÖREVLERİ: a) Görev, yetki ve sorumluluklarla ilgili İç Yönetmeliği uygulamak, b) Tarifeler Yönetmeliği nin ilgili bölümlerini uygulamak, c) Şeflik işlemlerinin iş programına göre uygulanmasını sağlamak, d) Şefliği ile ilgili istatistiki bilgileri hazırlamak, e) Her abone için bir dosya hazırlayarak arşivlenmesini sağlamak, f) Arşivde bulunan tüm evrak ve demirbaşları tüm olumsuzluklara (yangın, sel, hırsızlık v.s.) karşı emniyet altına almak, g) Her abonenin dosyasında saklanması gereken belgeleri (İlk su bağlantı evrakları, abone sözleşmesi, inşaat ve iskan ruhsatı, hesap kesme, tahliye v.b.) dosyasına koyularak saklanmasını sağlamak, her dosya için dizi pusulası tanzim etmek, h) Abone dosyasında bulunan evrakların kayıtlarının tutulmasını sağlamak, ı) Abonelerin iş izlemesini kolaylaştıracak önlemleri almak,

9 i) Gereken birimlere abone dosyalarının zimmet karşılığı verilmesini, dönüşünü ve dosya içindeki evrakların tamam olduğunun izlenmesini sağlamak, j) Şefliğin kırtasiye gereksinimini saptamak ve temin etmek, k) Kendisine teslim edilen demirbaş eşyaların korunmasını sağlamak, l) Görevlerini Yasa, Yönetmelik, İç Yönetmelik, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ve ASKİ Yönetim Kurulu Kararları, Genelge ve emirlere göre yapmak ve yaptırmak, m) Müdürünce verilecek diğer görevleri yapmaktır. Madde SORUMLULUĞU: Abone İşleri Müdürüne bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine verilecek diğer görevleri zamanında ve düzenli olarak yapmakla yükümlüdür. Aykırı davranışlardan, ihmal, hata kasıt ve ilgisizlikten sorumludur. Madde İŞ İLİŞKİSİ: Şefliğinin işlemlerini ilgilendiren Şeflerle ile iş ilişkisi kurar. Madde 14- ÜNVANI : Dosyalama Memuru. Madde TEMEL GÖREVİ : Yeni abone kaydı, yer değiştirme, abonelikten çıkma ile abone kayıtlarına ilişkin dosyalama işlerini düzenli bir şekilde yapmaktır. Madde KURULUŞ İÇİNDEKİ YERİ : Emir Alacağı Makam : Dosyalama Şefi. Madde GÖREVLERİ : a) Görev, yetki ve sorumluluklarla İç Yönetmeliği uygulamak, b) Tarifeler Yönetmeliği nin ilgili bölümlerini uygulamak, c) Şeflik işlemlerini iş programına göre uygulamak, d) İstatistiki bilgileri hazırlamak, e) Her abone için bir dosya hazırlayarak arşivlemek, f) Her abonenin dosyasında saklanması gereken bilgileri (ilk su bağlantı evrakları, abone sözleşmesi, inşaat ve iskan ruhsatı, hesap kesme, tahliye v.b.) dosyasına koyarak saklamak. g) Abone dosyasında bulunan evrakların kayıtlarını tutmak, diz pusulası tanzim etmek, h) Abonelerin iş izlemesini kolaylaştırmak, ı) Abone dosyalarını isteyenlere zimmet karşılığı vermek, dönüşünü ve dosya içindeki evrakların tamam olduğunu izlemek, i) Kırtasiyeyi kullanmada özen göstermek ve tasarruf sağlamak, j) Kendisine teslim edilen demirbaş eşyayı korumak, k) Görevlerini Yasa, Tüzük, Yönetmelik, İç Yönetmelik, Genelge ve emirlere göre yapmak, l) Şef ince verilecek diğer görevleri yapmaktır. Madde : YETKİLERİ : Yukarıda belirtilen görevleri yapma yetkisine sahiptir.

10 Madde : SORUMLULUĞU : Arşiv (dosyalama) Şefine bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine verilecek diğer görevleri zamanında ve düzenli olarak yapmakla yükümlüdür. Aykırı davranışlardan, ihmal, hata, kasıt ve ilgisizlikten sorumludur. Madde 15- ÜNVANI : Abone İtiraz Müdürü. Madde15.1- TEMEL GÖREVİ : Abonelerce su ve atıksu faturalarına (tahakkuklara) yapılan itirazları değerlendirerek sonuçlandırmak; perakende, tahliye, inşaat hesabı ve kaçak su gibi işlemlerde su ve atıksu tahakkuklarını yapmak, tenzil beyanlarını hazırlamaktır. Madde KURULUŞ İÇİNDEKİ YERİ : Emir Alacağı Makam : Daire Başkanı Emir Vereceği Makamlar : Birim Şeflikleri ve personeli Madde : GÖREVLERİ : a) Müdürlüğün yıllık kadro tasarısını hazırlamak, b) Müdürlüğü ne bağlı şefliklerin yıllık iş programına uygun olarak faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak ve aralarındaki koordineyi temin etmek, c) Görev, yetki ve sorumluluklarla ilgili iç yönetmeliği uygulamak, d) Tarifeler Yönetmeliği nin ilgili bölümlerini uygulamak, e) Müdürlük personelinin iş başında eğitimi için ilgili birimlerle işbirliği sağlamak ve girişimlerde bulunmak, f) Müdürlüğü ile ilgili istatistiki bilgileri hazırlamak, g) Abonelerce (özel-resmi) tüketildiği tesbit edilen su ve atıksu bedellerinin Bilgi İşlem Dairesi nce yapılan tahakkuklarını takip etmek ve değerlendirmek, h) Tahakkukun artırılması yönünde önlem ve önerilerde bulunmak, ı) Evrakların yasal süre içinde cevaplanmasını sağlamak, i) i) Su ve atıksu bedellerine yapılan itirazları değerlendirmek ve sonuçlandırmak, j) j) Müdürlüğü ne bağlı şefliklerin kırtasiye ihtiyacını tespit ve temin etmek, k) k) Kaçak su kullananların, tahliye işlemi, perakende ve inşaat hesabı kesen aboneliklerin su ve atıksu bedellerine ait tahakkuklarını yaptırmak, l) l) Tenzil ve kaçaksu beyanlarını hazırlamak ve ilgili birimlere intikalini sağlamak, m) m) Müdürlüğü ile ilgili evrakların (Atık su, seyahat kodu, sayaç karışıklığı, tahakkuka itiraz v.s.) gereğini yapmak ve ilgili birimlere intikalini sağlamak, n) n) Abonelerin iş ve işlemlerini kolaylaştıracak önlemleri almak, o) o) Müdürlüğün iş ve işlemlerine ait tüm kayıtlarının eksiksiz olarak tutulması ve belgelerin muhafazasını sağlamak, ö) Müdürlüğü ile ilgili konularda ileriye dönük plan ve projeler geliştirmek, önerilerde bulunmak, p) Müdürlüğü ne bağlı şefliklerin iş ilişkileri ve iş akışına ilişkin talimatları hazırlamak, r) Kendisine teslim edilen demirbaş eşyanın korunmasını sağlamak,

11 s) Görevlerini, Yasa, Yönetmelik, İç Yönetmelik, Ankara Büyükşehir Meclis Kararları, ASKİ Yönetim Kurulu Kararları, Genelge ve emirlere göre yapmak ve yaptırmak, ş) Personelin iş ve işlemler sırasında gizlilik kurallarına uygun (bilgisayar şifresi) davranması yönünde uyarmak ve tedbirler almak, t) Daire Başkanı nca verilecek diğer görevleri yerine getirmek. Madde : YETKİLERİ : Şube Müdürü; biriminin üst amiri olup, yukarıda belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli deneyim ve yetkilere sahiptir. Yetkilerini yürürlükte bulunan mevzuat ve emirlerin tayin ettiği sınırlar içerisinde kullanır. Sınırları açıkça belirtilmek kaydı ile yetkilerinden bir kısmı astlara devredilebilir. Madde SORUMLULUĞU : Şube Müdürü kendisinin ve biriminin çalışmalarından dolayı Daire Başkanı na karşı sorumludur. Sorumluluğu kısmen de olsa başkasına devredemez. Yetki devri, sorumluluk devri anlamına gelmez. Aykırı davranışlardan, ihmal, hata, kasıt ve ilgisizlikten sorumludur. Madde İŞ İLİŞKİLERİ : Danışma ve uygulama birimlerinin Müdürlüğü nün işlemlerini ilgilendiren bölümleri ve Başkanlığı na bağlı Müdürlerle iş ilişkisi kurar. Madde 16- ÜNVANI : Abone İtiraz Şefi. Madde TEMEL GÖREVİ : Konut ve işyeri abonelerince tüketilen su bedellerine yapılan itirazları değerlendirerek sonuçlandırmak, bunlarla ve şefliği ile ilgili, tenzil beyan ve bordrolarının tanzimini, muhafaza edilmesini sağlamaktır. Madde KURULUŞ İÇİNDEKİ YERİ: Emir Alacağı Makam : Abone İtiraz Müdürü Emir Vereceği Makam : Şeflik Personeli Madde GÖREVLERİ: a) Görev, yetki ve sorumluluklarla ilgili iç yönetmeliği uygulamak, b) Tarifeler Yönetmeliği nin ilgili bölümlerini uygulamak, c) Abonelerce (konut-işyeri) tüketildiği tespit edilen su ve atıksu bedellerinin Bilgi İşlem Dairesi nce yapılan tahakkuklarını takip etmek ve değerlendirmek, d) Tahakkukun artırılması yönünde önlem ve önerilerde bulunmak, e) Su ve atıksu bedellerine yapılan itirazları değerlendirmek ve sonuçlandırmak, f) Şeflik iş ve işlemlerinin iş programına göre uygulanmasını sağlamak,

12 g) Şefliği ile ilgili istatistiki bilgi ve belgeleri hazırlamak, h) Tenzil beyanları ve bordrolarının hazırlanmasını, ilgili birimlere intikalini ve muhafazasını sağlamak, ı) Personelinin iş ve işlemler sırasında gizlilik kurallarına uygun (bilgisayar şifresi) davranması yönünde uyarmak ve tedbirler almak, i) Her türlü başvurunun yasal süresi içinde cevaplanmasını sağlamak, j) Abonelerin iş ve işlemlerini kolaylaştıracak önlemleri almak ve önermek, k) Şefliği ne ilişkin iş ve işlemlere ait kayıtların eksiksiz, düzenli olarak tutulması ve korunmasını sağlamak, l) Şefliğinin kırtasiye ihtiyacını tespit ve temin etmek, m) Kendisine teslim edilen demirbaş eşyaların korunmasını sağlamak, n) Görevlerini, Yasa, Yönetmelik, İç Yönetmelik, Ankara Büyükşehir Meclis Kararları, ASKİ Yönetim Kurulu Kararları, Genelge ve emirlere göre yapmak ve yaptırmak, o) Şube Müdürü nce verilecek diğer görevleri yerine getirmektir. Madde YETKİLERİ : Yukarıda belirtilen görevleri yerine getirme yetkisine sahip olma ve amirince verilecek benzer nitelikteki diğer yetkileri kullanmaya yetkilidir. Madde SORUMLULUĞU: Abone İtiraz Müdürü ne bağlı olup, görevlerini ve kendisine verilen diğer görevleri zamanında ve düzenli bir şekilde yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aykırı davranışlardan, ihmal, hata, kasıt ve ilgisizlikten sorumludur. Madde İŞ İLİŞKİSİ : Şefliğinin işlemlerini ilgilendiren şeflerle iş ilişkisi kurar. Madde 17- ÜNVANI : Abone İtiraz Memuru. Madde TEMEL GÖREVİ: Tahakkuku yapılmış olan konut ve işyeri abonelerince tüketilen su atıksu bedellerine, abonelerce yapılan itirazları Tarifeler Yönetmeliği ve su satış tarifesine göre sonuçlandırmaktır. Madde KURULUŞ İÇİNDEKİ YERİ: Emir Alacağı Makam : Abone İtiraz Şefi Madde GÖREVLERİ : a) Görev, yetki ve sorumluluklarla ilgili iç yönetmeliği uygulamak, b) Tarifeler Yönetmeliği nin ilgili bölümlerini uygulamak, c) Şeflik işlemlerini iş programına göre uygulamak, d) Abonelerce yapılan itirazları zamanında sonuçlandırmak, e) Her türlü başvuruya yasal sürede cevap vermek, f) İstatistiki bilgi ve belgeleri hazırlamak, muhafaza etmek, g) Yapılan iş ve işlemlere ait kayıtları eksiksiz tutmak, belgeleri muhafaza etmek, h) Abonelerin iş izlemelerini kolaylaştırmak, ı) Kendisine teslim edilen demirbaş eşyayı korumak,

13 i) İşlemler sırasında gizlilik kurallarına riayetle, kendisine tahsis edilen şifrenin muhafaza edilmesi ve bu şifreyi başkalarının kullanmasını önlemek, j) Görevlerini, Yasa, Yönetmelik, İç Yönetmelik, Ankara Büyükşehir Meclis Kararları, ASKİ Yönetim Kurulu Kararları, Genelge ve emirlere göre yapmak, k) Şefince verilecek diğer görevleri yerine getirmek, Madde YETKİLERİ : Belirtilen görevleri yerine getirme yetkisine sahiptir. Madde SORUMLULUĞU: Abone itiraz Şefi ne bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine verilecek diğer görevleri zamanında ve düzenli olarak yapmakla yükümlüdür. Aykırı davranışlardan ihmal, hata, kasıt ve ilgisizlikten sorumludur. Madde 18 ÜNVANI : Hesap Kesme ve Tahliye Şefliği Madde TEMEL GÖREVİ: Kaçak su kullananlarla, hesap kesme (inşaat-tahliye) işlemlerini yaptırmak isteyen abonelere ait su ve atık su tahakkuklarını yapmak, atık su ve seyahat işlemlerini uygulamak, bunlarla ilgili beyan, bordro vs. evrakların ilgili birimlere intikali ve muhafazasını sağlamak. Madde KURULUŞ İÇİNDEKİ YERİ: Emir Alacağı Makam Emir Vereceği Makam : Abone İtiraz Müdürü : Servis çalışanları Madde GÖREVLERİ : a) Görev, yetki ve sorumluluklarla ilgili İç Yönetmeliği uygulamak, b) Tarifeler Yönetmeliği nin ilgili bölümlerini uygulamak, c) Yapılan işlemlerle ilgili evrakların muhafaza edilmesini, ilgili birimlere intikalini sağlamak, d) Şeflik iş ve işlemlerinin iş programlarına göre uygulanmasını sağlamak, e) Şefliği ile ilgili istatistiki bilgi ve belgeleri hazırlamak, f) Personelinin iş ve işlemler sırasında gizlilik kurallarına uygun (bilgisayar şifresi) davranması yönünde uyarmak ve tedbirler almak, g) Her türlü başvurunun yasal süre içinde cevaplanmasını sağlamak, h) Abonelerin iş ve işlemlerini kolaylaştıracak önlemleri almak ve önermek, ı) Şefliğinin kırtasiye ihtiyacını tespit ve temin etmek, i) Kendisine teslim edilen demirbaş eşyaların korunmasını sağlamak, j) Görevlerini, Yasa, Yönetmelik, İç Yönetmelik, Ankara Büyükşehir Meclis Kararları, ASKİ Yönetim Kurulu Kararları, Genelge ve emirlere göre yapmak ve yaptırmak, k) Şube Müdürü nce verilecek diğer görevleri yerine getirmektir. Madde YETKİLERİ:

14 Yukarıda belirtilen görevleri yerine getirme yetkisine sahip olma ve amirince verilecek benzer nitelikteki diğer yetkileri kullanmaya yetkilidir. Madde SORUMLULUĞU: Abone İtiraz Müdürü ne bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine verilen diğer görevleri zamanında ve düzenli bir şekilde yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aykırı davranışlardan, ihmal, hata, kasıt ve ilgisizlikten sorumludur. Madde İŞ İLİŞKİSİ: Şefliğinin işlemlerini ilgilendiren Şeflerle iş ilişkisi kurar. Madde 19 ÜNVANI : Hesap Kesme ve Tahliye Memuru Madde TEMEL GÖREVİ: Kaçak su kullananlarla, hesap kesme (inşaat-tahliye) işlemlerini yaptırmak isteyen abonelere ait su ve atık su tahakkuklarını, seyahat, atık su işlemlerini yapmak, bunlarla ilgili beyan, bordro vs. evrakların ilgili birimlere intikali ve muhafazasını temin etmek. Madde KURULUŞ İÇİNDEKİ YERİ: Emir Alacağı Makam : Hesap Kesme ve Tahliye Şefi Madde GÖREVLERİ : a) Görev, yetki ve sorumluluklarla ilgili İç Yönetmeliği uygulamak, b) Tarifeler Yönetmeliği nin ilgili bölümlerini uygulamak, c) Yapılan işlemlerle ilgili evrakları muhafaza etmek, d) Gizlilik kurallarına riayetle, kendisine tahsis edilen şifrenin muhafaza edilmesi ve bu şifreyi başkalarının kullanmasını önlemek, e) Her türlü başvurunun yasal süre içinde cevaplanmasını sağlamak, f) Abonelerin iş ve işlemlerini kolaylaştırmak, g) Kendisine teslim edilen demirbaş eşyaların korumak, h) Görevlerini, Yasa, Yönetmelik, İç Yönetmelik, Ankara Büyükşehir Meclis Kararları, ASKİ Yönetim Kurulu Kararları, Genelge ve emirlere göre yapmak, ı) Şube Şefince verilecek diğer görevleri yapmak. Madde YETKİLERİ: Belirtilen görevleri yerine getirme yetkisine sahiptir. Madde SORUMLULUĞU: Hesap Kesme ve Tahliye Şef ine bağlı olup, görevlerini ile kendisine verilen diğer görevleri zamanında ve düzenli bir şekilde yapmak, aykırı davranışlardan, ihmal, hata, kasıt ve ilgisizlikten sorumludur. Madde 20- ÜNVANI : Resmi Aboneler Tahakkuk Şefi Madde TEMEL GÖREVİ:

15 Resmi abonelerce tüketilen su ve atıksu bedelinin tahakkuka bağlanması için gerekli çalışmaları yapmak, sayaç okuma listelerini kontrol etmek, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı nca tahakkuk öncesi ve sonrası verilen kontrol listelerini inceleyerek muhtemel hataları önlemek, tahakkuk sonrası yapılan itirazları zamanında değerlendirmek ve sonuçlandırmaktır. Madde KURULUŞ İÇİNDEKİ YERİ: Emir Alacağı Makam Emir Vereceği Makam : Abone İtiraz Müdürü : Servis çalışanları Madde GÖREVLERİ : a) Görev, yetki ve sorumluluklarla ilgili iç yönetmeliği uygulamak, b) Tarifeler Yönetmeliği nin ilgili bölümlerini uygulamak, c) Resmi abonelerce tüketildiği tespit edilen su ve atıksu miktarlarının Tarifeler Yönetmeliği ve su satış tarifelerine göre tahakkuka bağlanmasını sağlamak ve bunu takip etmek, d) Yeni abone ve abone değişikliği işlemlerinin bilgisayar girişini yapmak ve belgelerini zimmetle Arşiv Şefliği ne intikal ettirmek, e) Çeşitli nedenlerle tahakkuk çıkmayan aboneleri tespit etmek, bunlarla ilgili eksiklikleri gidererek tahakkuk çıkmasını sağlamak, f) Resmi abonelerle ilgili su ve atıksu tahakkukları ile ilgili fatura, bordro,(tenzil) beyan ve diğer belgelerin alınması, kontrol ve muhafaza edilmesi ve ilgili birimlere intikal ettirmek, g) Şeflik iş ve işlemlerini iş programına göre uygulamak, h) İşlemler sırasında gizlilik kurallarına uygun (bilgisayar şifresi) davranması yönünde uyarmak ve tedbirler almak, ı) Abone tesisatında bulunan arızalı sayaçların yenileri ile değişimini sağlamak, i) Tahakkuklara yapılan itirazları incelemek ve sonuçlandırmak, j) Tüm başvuruları yasal süre içinde cevaplamak, k) Şefliği ile ilgili istatistiki bilgi ve belgeleri hazırlamak, l) Abonelerin işlemlerini kolaylaştırıcı önlemleri almak, m) Şefliğine ilişkin işlemlerin kayıtlarını eksiksiz olarak tutmak, belgeleri muhafaza etmek, n) Kendisine teslim edilen demirbaş eşyaları korumak, o) Görevlerini, Yasa, Yönetmelik, İç Yönetmelik, Ankara Büyükşehir Meclis Kararları, ASKİ Yönetim Kurulu Kararları, Genelge ve emirlere göre yapmak, ö) Müdürü nce verilecek diğer görevleri yerine getirmek, Madde YETKİLERİ: Yukarıda belirtilen görevleri yerine getirme yetkisine sahip olma ve amirince verilecek benzer nitelikteki diğer yetkileri kullanmaya yetkilidir. Madde SORUMLULUĞU: Abone İtiraz Müdürü ne bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine verilecek diğer görevleri düzenli bir şekilde, zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aykırı davranışlardan, ihmal, hata, kasıt ve ilgisizlikten sorumludur. Madde İŞ İLİŞKİSİ:

16 Şefliğinin işlemlerini ilgilendiren şeflerle iş ilişkisi kurar. Madde 21- ÜNVANI : Resmi Abone Tahakkuk Memuru Madde TEMEL GÖREVİ: Resmi abonelerce tüketilen su ve atıksu bedelinin Tarifeler Yönetmeliği ile su satış tarifesine göre yapılarak makbuzların veya faturalarının, bordrolarının v.b. belgelerin hazırlanması ile su ve atıksu bedellerine ilişkin her türlü tahakkuk işlemlerinin yapılması bu tahakkuklara ilişkin itirazların çözümlenmesini sağlamak. Madde KURULUŞ İÇİNDEKİ YERİ: Emir Alacağı Makam : Resmi Aboneler Tahakkuk Şefi. Madde GÖREVLERİ: a) Görev, yetki ve sorumluluklarla ilgili İç Yönetmeliği uygulamak, b) Tarifeler Yönetmeliği nin ilgili bölümlerini uygulamak, c) Resmi abonelerce tüketildiği saptanan su ve atıksu bedelinin Tarifeler Yönetmeliği ve su satış tarifesine göre zamanında ve düzenli olarak tahakkukunun yapılmasını sağlamak, d) Resmi abonelerce kullanılan su miktarı bedeli ve atıksu bedeline ilişkin hazırlanan makbuz veya fatura, bordro beyan vb. belgelerin alınması kontrol ve muhafaza edilmesi ve ilgili birimlere intikalini sağlamak. e) Şeflik işlemlerini iş programına göre uygulamak, f) İtirazları sonuçlandırmak, abone tesisatlarında bulunan arızalı sayaçların yenileri ile değişimini sağlamak, g) Evrakları yasal sürede cevaplamak, h) Şefliği ile ilgili istatistiki bilgileri hazırlamak, ı) Abonelerin iş izlemesini kolaylaştıracak önlemleri almak, i) Yeni abone ve abone değişikliği işlemlerinin bilgisayar girişini yapmak ve belgelerini zimmetle Arşiv Şefliği ne intikal ettirmek, j) İşlemler sırasında gizlilik kurallarına riayetle, kendisine tahsis edilen şifrenin muhafaza edilmesi ve bu şifreyi başkalarının kullanmasını önlemek, k) Şefliği ne ilişkin işlemlerin kayıtlarını eksiksiz olarak tutmak, belgeleri korumak, l) Kendisine verilen demirbaş eşyaları korumak, m) Görevlerini, Yasa, Yönetmelik, İç Yönetmelik, Ankara Büyükşehir Meclis Kararları, ASKİ Yönetim Kurulu Kararları, Genelge ve emirlere göre yapmak, n) Şef ince verilecek diğer görevleri yerine getirmek, Madde YETKİLERİ: Yukarıda belirtilen görevleri yapma yetkisine sahiptir. Madde SORUMLULUĞU:

17 Resmi Tahakkuk Şefine bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine verilecek diğer görevleri zamanında ve düzenli olarak yapmakla yükümlüdür. Aykırı davranışlar, ihmal, hata, kasıt ve ilgisizlikten sorumludur. Madde 22- ÜNVANI : Sayaç Okuma ve Kontrol Müdürü Madde TEMEL GÖREVİ: Abonelerin tükettikleri su miktarlarını, su sayaçlarını belirlenen periyotlarda ( gün vb.) kontrol ederek zamanında ve düzenli olarak tespit edilmesini, abonelere tüketmiş oldukları su bedeline ilişkin ödeme bildirimlerinin imza karşılığında teslim edilmesini, yapılmış olan sayaç okuma işlemine ait okuma listelerini kontrolden geçirerek tüm abonelere ve doğru değerlere dayanan fatura çıkmasının sağlanması, ilgili birimlere tahakkuk çıkartmak üzere, kontrolü tamamlanmış sayaç okuma listelerinin intikalinin temin edilmesi, ilgili birimlerden gelecek her tür kontrol ve istatistiki listelerin kontrolünün yapılarak hatalı tahakkukların, kaçak ve usulsüz su tüketimlerinin önlenmesi, abone tüketimlerinin tespitine ilişkin değişikliklerin işlenmesini ve doğru bilgilerin kayıtlara geçirilmesinin sağlanması, su sayaçlarının onarıma gerek olanlarının tespiti, yenilerini değişimini temin ile su kayıplarını önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamaktır. Madde KURULUŞ İÇİNDEKİ YERİ: Emir Alacağı Makam : Abone İşleri Dairesi Başkanı Emir Vereceği Makamlar : Birim şeflikleri ve personeli Madde GÖREVLERİ: a) Müdürlüğü nün yıllık kadro tasarısını hazırlamak, b) Müdürlüğüne bağlı Şefliklerin yıllık iş programına uygun olarak işlerinin yürütülmesini ve koordineyi sağlamak, c) Görev, yetki ve sorumluluklarla ilgili İç Yönetmeliği uygulamak, d) Müdürlük personelinin iş başında eğitimi için ilgili birimlerle işbirliği sağlamak, e) Müdürlüğü ile ilgili istatistiki bilgilerin hazırlanmasını sağlamak, f) Abonelerin tükettikleri su miktarını, su saatlerinin kontrol edilerek zamanında ve düzenli olarak okunmasını sağlamak, g) Abonelere, tükettikleri su bedeline ilişkin bildirimlerin teslim edilmesini sağlamak, h) Abonelerin tüketim miktarlarının faturalanması için ilgili birime gönderilmesini sağlamak, ı) Abonelerin tüketimlerinin tespitine ilişkin değişikliklerin izlenmesini ve doğru bilgilerin kayıtlara geçirilmesini sağlamak, i) Su saatlerinin onarıma gerek olanlarının tespiti ve yenileri ile değişimini sağlamak, j) Kaçak ve usulsüz su kullananları tespit ederek İdari ve Yasal işlemlerin yapılmasını sağlamak, k) Sayaç okuma ile ilgili itirazları çözümlemek, l) Müdürlüğüne bağlı Şefliklerin kırtasiye gereksinimini saptamak ve sağlamak, m) Abonelerin iş izlemesini kolaylaştıracak önlemlerin alınmasını sağlamak, n) Evrakların yasal sürede cevaplandırılmasını sağlamak, o) Müdürlüğünün işlemlerine ilişkin kayıtların eksiksiz olarak tutulmasını, belgelerin korunmasını sağlamak, ö) Müdürlüğü ile ilgili konulardaki beklenen gelişmelere göre planlar yapmak, gereksinmeleri önceden saptamak, önerilerde bulunmak,

18 p) Müdürlüğüne bağlı Şefliklerin iş ilişkileri ve iş akışına ilişkin talimatnameleri hazırlamak, r) Kendisine teslim edilen demirbaş eşyanın korunmasını sağlamak, s) Görevlerini; Yasa, Yönetmelik, İç Yönetmelik, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ve ASKİ Yönetim Kurulu Kararları, Genelge ve emirlere göre yapmak ve yaptırmak, ş) Personelin iş ve işlemler sırasında gizlilik kurallarına uygun (bilgisayar şifresi) davranması yönünde uyarmak ve tedbirler almak, t) Daire Başkanı nca verilecek diğer görevleri yapmaktır. Madde YETKİLERİ: Şube Müdürü, biriminin üst amiri olup, yukarıda belirtilen görevlerini yapabilmesi için gerekli deneyim ve yetkilere sahiptir. Yetkilerini yürürlükte bulunan mevzuat ve emirlerin tayin ettiği sınırlar içerisinde kullanır. Sınırları açıkça belirtilmek kaydı ile yetkilerinden bir kısmını astlara devir edebilir. Madde SORUMLULUĞU: Şube Müdürü, kendisinin ve biriminin çalışmalarından dolayı Daire Başkanı na karşı sorumludur. Sorumluluğu kısmen de olsa başkasına devredemez. Yetki devri sorumluluk devri anlamına gelmez. Madde İŞ İLİŞKİLERİ: Danışma ve uygulama birimlerinin Müdürlüğü ilgilendiren bölümleri ve diğer Daire Başkanlığı na bağlı Müdürlüklerle iş ilişkisi kurar. Madde 23- ÜNVANI : Sayaç Okuma Şefi Madde TEMEL GÖREVİ: Abonelerce kullanılan su miktarının zamanında ve düzenli olarak tespit edilmesini, kaçak ve usulsüz olarak kullananlar hakkında gerekli işlemin yapılmasını sağlamak, su sayaçlarının okunmasına ilişkin abonelerle ilgili tüm işlemleri yapmak ve yaptırmaktır. Madde KURULUŞ İÇİNDEKİ YERİ: Emir Alacağı Makam : Sayaç Okuma ve Kontrol Müdürü Emir Vereceği Makam : Servis çalışanları Madde GÖREVLERİ: a) Şeflik işlerinin iş programına göre yürütülmesini sağlamak, b) Şefliği ile ilgili istatistiki bilgileri hazırlamak, c) Okuma listelerinin ilgili Daire Başkanlığı ndan zimmetli alınmasını ve okuma memuruna zimmetli olarak teslimini sağlamak, d) Sayaç okuma işlerinin zamanında ve düzenli olarak yapılmasını ve yapılan okumalarının, abonelere bildirilmesini sağlamak, e) Belirli zamanlarda sayaç okuma işlerini yerinde kontrol etmek ve ettirmek, f) Sayaç okuma ile ilgili tüm itirazları çözümlemek, g) Abone-memur ilişkilerinde davranışları denetlemek, abonelere karşı, çalışanların hoşgörülü, saygılı ve ölçülü olmalarını sağlamak, h) Yıllık okuma programı hazırlamak, gerçekleşmesini takip etmek,

19 ı) Yıllık eğitim programı dahilinde çalışanların bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla eğitim programı hazırlamak, i) Şefliğinin işlemlerine ilişkin kayıtların eksiksiz ve düzenli tutulmasını, belgelerin arşivlenerek saklanmasını sağlamak, j) Zimmetine verilen araç-gereç, kırtasiye, evrak ve demirbaş malzemelerinin korunmasına itina göstermek, k) Personelin iş ve işlemler sırasında gizlilik kurallarına uygun (bilgisayar şifresi) davranması yönünde uyarmak ve tedbirler almak, l) Şubesinin kırtasiye gereksinimini saptamak ve sağlamak, m) Sayaç okuma memurlarınca sayaç okuması yapılırken tespit edilen kaçak veya usulsüz su kullananların kontrolü ile kaçak veya usulsüz su kullananlar hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak, n) Okuma karnelerini gelişmelere göre düzenlemek, o) Şube Müdürü nce verilen diğer görevleri yapmaktır. Madde YETKİLERİ: Yukarıda belirtilen görevleri yerine getirme yetkisine sahiptir. Madde SORUMLULUĞU: Sayaç Okuma ve Kontrol Müdürü ne bağlı olup, görevlerini ve kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Madde İŞ İLİŞKİSİ: Şubesinin işlerini ilgilendiren konularda diğer Şeflerle iş ilişkisi kurar. Madde 24- ÜNVANI : Sayaç Okuma Memuru Madde TEMEL GÖREVİ: Abonelerce kullanılan su miktarını, zamanında ve düzenli olarak sayaç kontrolünü yaparak, saptanmasını sağlamak, aboneye bilgi vermek, kaçak ve usulsüz su kullananları takip edip kaçak ve usulsüz su kullananlar hakkında işlem yapmak ve su sayacının okunmasına ilişkin tüm işlemleri yapmaktır. Madde KURULUŞ İÇİNDEKİ YERİ: Emir Alacağı Makam : Servis şefi Madde GÖREVLERİ: a) Aboneler tarafından tüketilen su miktarlarını, (sayaç endeksi) iş programına (okuma programı) göre düzenli ve doğru bir şekilde tespit ederek sayaç okuma listesine kaydetmek. b) Sayaç okuma işlemleri sırasında abonenin sayacının seri numarası (markasıkutru) ve yerinin-mahallinin kayıtlara uygunluğuna dikkat etmek, kayıtlara uygun olmayan bilgilerin düzeltilmesini sağlamak.

20 c) Su tüketilen aboneliğin kayıtlarda belirtilen tip bilgisine (konut-işyeri) uygun olup olmadığını kontrol etmek, kayıtlara aykırı kullanım olması halinde düzeltmek için ilgililere bilgi vermek, d) Sayaç okuma sırasında ödeme bildiriminin ilgili hanelerine; sayaç son endeksi, kendi kodu varsa farklı bilgileri (kilitli, durmuş, boş, puslu, yıkık, tüketim yok, iptal vs.) ve günün tarihini yazarak abonenin eline geçecek şekilde (kendisine, yöneticiye, kapıcıya veya posta kutusuna) bırakmak, e) Sayaç okuma sırasında sayacın endeksi, durumu (çalışmıyor, durmuş) varsa binadaki ve sayaç mahallindeki değişikliği okuma listesindeki ilgili yere kaydedip, listeye tarih ve adı soyadını kod numarasını yazmak, f) Okuma alanı içinde (listede) olan tüm binaların sayaçlarını okuma, listesinde görülmeyen ancak, su tüketimi yapan abone veya aboneliği olmayan yapıları mutlaka kontrol etmek, kayıtlara girmesi için ilgililere bilgi vermek, g) Okuma alanı içinde karşılaştığı kaçak (borçtan kapatma, sayacı ters bağlama, mühürü koparma, sayaç yerine boru takma ve abone olmaksızın şebekeyi delmek) su tüketimlerini tespit edip ilgililere bildirmek, h) Sayaç okuma endeksine göre yapılan abone itirazlarında tanzim edilen tespit raporlarını gerekli tüm bilgileri (Abone tipi, kullanıcı sayısı, sayaç numarası, endeksi, çalışıp çalışmadığı, mühürü sağlam veya kopuk olduğu, sayaç mahalli) kaydederek kendi imzasını, günün tarihini atmak kaydı ile ilgililere teslim etmek, kayıtlara alınmayanların işlemlerini yapmak, ı) Resmi abonelere ait sayaçların okunması sırasında sayacın numarası, çalışıp çalışmadığı, endeksi, kayıtlara uygunluğunu tespit ederek okuma listesine kaydetmek, okuma endeksini içeren bildirimi imza karşılığı kurum yetkilisine teslim etmek, i) Kendisine teslim edilen demirbaşları korumak, j) Abonelerle olumsuz ve kurumu rencide edici ilişkilere hiçbir şekilde girmemek, k) Servis Şefince verilecek diğer görevleri yapmaktır. Madde YETKİLERİ: Belirtilen görevleri yerine getirme yetkisine sahiptir. Madde SORUMLULUĞU: Sayaç Okuma Şefine bağlı olup, görevlerini ve kendisine verilecek diğer görevleri düzenli bir şekilde ve zamanında yapmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan, ihmal, hata, kasıt ve ilgisizliklerden sorumludur. Madde 25- ÜNVANI : Sayaç Okuma Kontrol Şefi Madde TEMEL GÖREVİ: Okuma memurları tarafından okuma işlemi yapılarak teslim edilen sayaç okuma listelerini ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığından bunlarla ilgili olarak alınan anormal tüketim listelerinin kontrolünü yaptırmak; bilgileri bilgisayar ortamına aktarmak, ortaya çıkması muhtemel hatalı tahakkukları, idare ve abone zararlarını ortadan kaldırmak adına gerekli işlem ve önlemleri yerine getirmek, okuma elemanlarının listelerine kayıt ederek uyarı mahiyetindeki notlarla ilgili işlemleri yerine getirmek (kaçak ihbarı, sayaç mahalli değişikliği, abone tipi vs.) tahakkuk çıkmayan veya anormal tahakkuk çıkan aboneliklerde gerekli işlemleri ve önlemleri yerine getirmek, tüketimi fazla olan aboneliklerle ilgili kontroller yapmak, işi biten okuma, anormal tüketim listelerinin arşivlenmesini ve muhafazasını sağlamak.

21 Madde KURULUŞ İÇİNDEKİ YERİ: Emir Alacağı Makam : Sayaç Okuma ve Kontrol Müdürü Emir Vereceği Makam : Şeflik çalışanları Madde GÖREVLERİ: a) Görev yetki ve sorumluluklarla ilgili İç Yönetmeliği uygulamak, b) Tarifeler Yönetmeliği nin ilgili bölümlerini uygulamak, c) Kontrolü yapılan iş ve işlemlerle ilgili sayaç okuma, anormal tüketim listesi vb. evrakları zamanında, düzenli olarak ilgili birimlere intikal ettirmek, muhafazasını ve arşivlenmesini sağlamak, bilgisayar girişlerini yapmak ve yaptırmak, d) Şeflik iş ve işlemlerinin iş programına göre yapılmasını sağlamak, e) Şefliği ile ilgili istatistiki bilgi ve belgeleri hazırlamak, f) Personelin iş ve işlemler sırasında gizlilik kurallarına uygun (bilgisayar şifresi) davranması yönünde uyarmak ve tedbirler almak, g) Her türlü başvurunun yasal süre içinde cevaplanmasını sağlamak, h) Abonelerin iş ve işlemlerini kolaylaştıracak önlemleri akmak ve önermek, ı) Şefliğinin kırtasiye ihtiyacını tespit ve temin etmek, i) Kendisine teslim edilen demirbaş eşyaların korunmasını sağlamak, j) Görevlerini, Yasa, Yönetmelik, İç Yönetmelik, Ankara Büyükşehir Meclisi ASKİ Yönetim Kurulu Kararları, Genelge ve emirlere göre yapmak ve yaptırmaktır, k) Şube Müdürünce verilecek diğer görevleri yapmak. Madde YETKİLERİ : Belirtilen görevleri yerine getirme yetkisine sahiptir. Madde SORUMLULUĞU: Sayaç Okuma ve Kontrol Müdürlüğü ne bağlı olup, görevlerini ve kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde, zamanında yaptırmakla yükümlüdür. Aksi davranışlardan ve ilgisizlikten sorumludur. Madde İŞ İLİŞKİLERİ: Şubesini ilgilendiren diğer konularda Şeflerle ile iş ilişkisi kurar. Madde 26- ÜNVANI : Sayaç Okuma Kontrol Memuru Madde TEMEL GÖREVİ: Sayaç okuma memurları tarafından getirilen okuma listelerini tek tek kontrol etmek, okuma karnelerinde görülen eksik ve aksaklığı gidermek, alınan notların ve yazılan bilgilerin doğru olup olmadığını araştırmak, kontrolle ilgili tüm işlemleri yapmaktır. Madde KURULUŞ İÇİNDEKİ YERİ: Emir Alacağı Makam : Sayaç Okuma Kontrol Şefi Madde GÖREVLERİ: a) Okuma listesindeki en son okuma endeksi ile bir önceki endeksi karşılaştırmak,

22 b) Okuma listesindeki açıklama hanesine, okuma memuru tarafından boş, kilitli, okunamadı, bulunamadı, puslu vb. gibi ifadeler yazılan abonelikler için tespit yaptırmak sureti ile endeks girişinin yapılmasını sağlamak, c) Okuma listelerinde ters takılmış ifadesi bulunan sayaçların değiştirilmesini sağlamak, bunların tahakkuklarını bir dönem için bekletmek, d) Okuma elemanınca iptal ve yıkık yazılan aboneleri abone dosyasından inceleyerek ve yerinde tespit yaptırarak bunun neticesine göre işlem yapmak, e) Okuma memuru tarafından bildirilen kaçak ve usulsüz su kullananları kaçak su formuna yazarak Şube Müdürü nün imzasını takiben Kaçak Su Müdürlüğü ne gönderilmesini sağlamak, f) Okuma listelerini kontrol ederken, ödeme bildirimlerinin, abonelere zamanında teslim edildiğine dair açıklama kısmında bilgi olup olmadığını takip etmek, ihmali görülen okuma elemanının uyarılmasını sağlamak, g) Okuma memuru tarafından, daha önceki okumalarda normal okuma endeksi var iken son endekste düşme, oynama gibi ibarelere dayanarak sayacın teknik kontrolünü ve tespitini yaptırarak, sayacın değiştirilmesini sağlamak, o dönem için aboneye kıyasla tahakkuk çıkmasını sağlamak, durumu Şef ine bildirmek, h) Okuma listelerinin kontrolü yapılıp, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı na teslim edildikten sonra aboneye fatura çıkma aşamasında gelecek anormal tüketim listelerini okuma listeleri ile karşılaştırılarak kontrol etmek, ı) Kırtasiyeyi kullanmada özen ve tasarrufu sağlamak, i) i) Abonelerin iş izlemesini kolaylaştırmak, j) j) Anormal listesinde görülen hatalı bilgileri düzeltmek, k) k) İşlemler sırasında gizlilik kurallarına riayetle, kendisine tahsis edilen şifrenin muhafaza edilmesi ve başkalarının kullanmasına izin vermemek, l) l) Kendisine teslim edilen demirbaş eşyayı korumak, m) m) Görevlerini Yasa, Yönetmelik, İç Yönetmelik, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ve ASKİ Yönetim Kurulu Kararları, Genelge ve emirlere göre yapmak, n) n) Servis Şef ince verilecek diğer görevleri yapmaktır. Madde YETKİLERİ: Belirtilen görevleri yerine getirme yetkisine sahiptir. Madde SORUMLULUĞU: Sayaç Okuma Kontrol Şef ine bağlı olup, görevlerini ve kendisine verilecek diğer görevleri düzenli bir şekilde ve zamanında yapmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan, ihmal, hata, kasıt ve ilgisizliklerden sorumludur. Madde 27- ÜNVANI : Sayaç Sökme ve Takma Müdürü. Madde TEMEL GÖREVİ: Abone tesisatlarında takılı bulunan su sayaçlarının, daima çalışır durumda bulunmasını temin etmek için arızalı olanları (okuma elemanlarınca tespiti yapılan ve abone tarafından bizzat bildirilen) yeni veya yenilenmiş 0 sıfır m3 endeksli sayaçlarla değiştirmek, anormal çalıştıkları (kayıt yaptığı) gerekçesi ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ölçü ve Ayarlar Müdürlüğü ne şikayet edilen ve liste halinde kendisine intikal eden sayaçları yeni veya yenilenmiş 0 sıfır m3 endeksli sayaçlarla değiştirerek teknik muayeneleri yapılmak üzere ilgili birime (Sayaç Bakım ve Onarım Müdürlüğü ne) intikalini sağlamak ve stokları belirleyerek geleceğe dönük önlemleri almak ve bunlarla ilgili kayıtları zamanında ve eksiksiz olarak tutmaktır.

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

TOPLANTI KARAR TUTANAĞI

TOPLANTI KARAR TUTANAĞI SU VE YAPI İŞLERİ PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ YÖNETMELİĞİ 1997 TOPLANTI KARAR TUTANAĞI YÖNETİM KURULU KARAR NO 454 TARİH 09.07.1997 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK AMAÇ : MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ YÖNETMELİK TESİSLER DAİRESİ BAŞKANI

TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ YÖNETMELİK TESİSLER DAİRESİ BAŞKANI TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ YÖNETMELİK KAPSAM: MADDE 1-Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı Kanuna 3305 sayılı Kanunla eklenen EK-4. Madde ve Bakanlar Kurulunun

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Toplantı Karar Tutanağı... 3 Su ve Kanal işletme Dairesi Başkanlığı iç Yönetmeliği Kapsamı... 4 Başkanlık Teşkilat

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Daire Başkanlığı. Daire Başkanı. Genel Sekreter

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Daire Başkanlığı. Daire Başkanı. Genel Sekreter Daire Başkanlığı Daire Başkanı Genel Sekreter Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yeterli kadroyu oluşturup, iş bölümüne giderek, personeli üzerinde genel eğitim ve denetim görevini

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmelik, Konak Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'nün,

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; Torbalı

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI. RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI. RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1-

Detaylı

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI TABLDOT SERVİSİ Kurumumuz merkez teşkilatı ve Ankara İl Müdürlüğü çalışanlarının tabldot ihtiyaçları ile ilgili öğle yemeklerinin hazırlanması, sunumu, gerekli alet, cihaz, makine, mal ve hizmetlerin satın

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -(1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın 2015/8

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 61 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 10/03/2010

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ. Özel Kalem Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönergesi

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ. Özel Kalem Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönergesi ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ Özel Kalem Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönergesi BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç 1: Bu Yönergenin amacı Kırklareli Belediyesi İnsan

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün çalışma usul

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Meclis Karar Numarası : 2016/012 Meclis Karar Tarihi : 14.01.2016 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 21.01.2016 Amaç T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka Belediyesi

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

KAPAKLI BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler

KAPAKLI BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler KAPAKLI BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1-Bu Yönetmeliğin amacı;kapaklı Belediye Başkanlığı

Detaylı

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 17 : YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün organizasyon

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 03.11.2016 TARİH VE 203 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I AMAÇ,

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ

Detaylı

T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar

T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı Hendek Belediye Başkanlığı

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç : MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hedef ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

KANAL PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KANAL PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI MADDE-1-HUKUKİ YAPI: Bu iç yönetmelik 21.11.1981 tarih ve 2560 Sayılı Kanuna 3505 sayılı kanuna eklenen ek 4. Madde ve Bakanlar Kurulunun 11.03.1987 tarih 87/11594 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile Ankara

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ ENCÜMEN VE KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ ENCÜMEN VE KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ ENCÜMEN VE KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK I.BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Fen İşleri Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:RDM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler AMAÇ: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Kartepe Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı,kapaklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı