ECZACILIK FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU (2014) ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ECZACILIK FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU (2014) (01.01.2014-31.12.2014)"

Transkript

1 ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU (2014) ( ) 1

2 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 3 I- GENEL BĠLGĠLER 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Görev,Yetkive Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Fiziksel Kapasite ve Faaliyetler Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi 15 II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 15 A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler.. 17 III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER.. 18 A- Mali Bilgiler B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Programın Güçlü Yönleri. 24 B- Programın Zayıf Yönleri C- Fırsatlar D- Tehditler.. 26 Değerlendirme Tablosu V- ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI. 29 2

3 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Fakültelerin gelecekleri ile ilgili stratejilerini belirleme, ulusal ve uluslararası düzeyde gerekli kalite ve akreditasyon çalıģmalarını yapabilmek, hedef ve amaçlarını gerçekleģtirebilmek ve gerekli dönüģümleri yapabilmeleri için öz kaynaklarını nasıl kullandıklarını bilmeleri gerekmektedir. Fakülteler bu sayede hangi türde hangi kaynaklara ne miktarlarda sahip olduklarını anlayabilme ve yıllık faaliyetleri sonucu eksikliklerini belirleyebilme Ģansına sahip olarak, ileriki dönemlerde en etkin ve yeterli yapının tahsisi için yol gösterici verileri toplayarak iyiye doğru geliģimin stratejilerini belirleyebilme yetisine sahip olacaklardır. Fakültelerin hedeflerine ulaģmanın yegâne yolu ise uluslar arası standartlara uygun kurumsal yönetim anlayıģından geçmektedir. Yıllık faaliyet raporları örgütsel ve yönetsel faaliyetlerinde değerlendirilmesi açısından önem taģımaktadır. Faaliyet raporlarının sonuçlarına göre belirlenecek yol haritası sayesinde kısa ve uzun vadede kaynakların rasyonel kullanılması, örgütsel ve yönetsel faaliyetlerin sistematik ve disiplinli Ģekilde planlanması, zaman ve kaynak israfının önlenmesi ve kurumsal bütünlüğün ne durumda olduğunun anlaģılması ve gerekli iyileģtirilmelerin planlanması mümkün olabilecektir.faaliyet raporları, stratejik planlamanın hazırlanmasında önem taģıyan önemli bir veri kaynağı olup, içindeki verilerin analizi sonucu kurumsal geliģmenin yolunu açan önemli bir çalıģmadır. Bu faaliyet raporunun hazırlanabilmesi için gerekli çalıģmaları yapan ve faaliyet raporunun OluĢmasında katkıda bulunan akademik ve idari personele teģekkürlerimi sunarım. Prof.Dr. Ġsmail ÖZDEMĠR Dekan V. 3

4 I- GENEL BĠLGĠLER MĠSYON VE VĠZYON Misyonumuz ÇağdaĢ teknoloji ve bilgi düzeyine sahip, toplum sağlığına katkıda bulunacak; Ġlaç araģtırma, geliģtirme ve hastaya ulaģtırma süreçlerinin her aģamasında etkin görev ve sorumluluklar üstlenebilen eczacılar yetiģtirmek, evrensel ölçütlerde bilime katkıda bulunmak; ürettiği bilgiyi toplum yararına kullanmak ve sağlık hizmetlerinin sunulmasında etkin rol almaktır. Vizyonumuz Evrensel değerlerde bilgi ve beceri ile donatılmıģ eczacılar yetiģtiren, bilimsel bilgi ve teknoloji üretiminde ulusal ve uluslar arası düzeyde tanınan referans bir fakülte olmaktır. GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Fakültemiz, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değiģik 7/d-2 maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulunca tarihinde kurulmuģ olup, eğitim-öğretim yılında eğitime baģlamıģtır. Bu yasalar kapsamında Fakültemizin görevleri : 1-Fakültemizin ihtiyacı olan her türlü mal, malzeme ve hizmet alımları ile ilgili ihale iģlemlerini yürütmek; fakültemizin ihtiyacı olan araç-gereç ve malzemelerin temini sağlamak. 2-Ayniyat iģlemlerini yapmak, yasalarda belirtilen zamanlarda gerekli sayımları yaparak Rektörlüğe bildirmek. 3-Personele ait her türlü ödeme, tahsilat iģlemleri ile ilgili belgeleri hazırlayarak, iģlemlerin gerçekleģmesini sağlamak. 4- Fakültemizin, büyümesi, geliģmesi ve özellikle eğitim-öğretimin aksamadan, en iyi Ģekilde yürütülebilmesi için, fakültemize tahsis edilen ödenekleri hizmetlerin öncelik sırasına göre, ayrıntılı planlamalar yapılarak, harcamaların bu çerçevede gerçekleģtirilmesini sağlamak. 5- Öğretim elemanlarının sürekli ve üst düzeyde geliģmesini sağlayarak, hem ülkenin bilimsel faaliyetlerde daha ön sıralara gelmesi hem de eğitim öğretimin daha kaliteli ve çağdaģ düzeye eriģmesi için sürekli çaba harcamaktır. Bu görevler yerine getirilirken, uygulanmakta olan kanun ve yönetmeliklerde belirtilen yetkiler kapsamında üst yöneticilere karģı sorumlu olup, 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nda belirtilen hususlara göre de sorumluluğu bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen kanunla Fakültemize Harcama Yetkililiği ve Ġhale Yetkililiği verilmiģtir. 4

5 ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Fiziksel Yapı : Fakülte Binası : Fakültemiz, 2014 Yılı Temmuz ayından itibarenüniversitemiz kampüsünde yer alan 3 katlı yeni binasında hizmet vermeye baģlamıģtır. Lisans eğitimi, yüksek lisans eğitimi ve öğretim elemanlarının araģtırmalarına yönelik deneylerin yapıldığı yeni Fakülte binamızda; 5 derslik, 2 adet amfi, 6 araģtırma laboratuvarı, 6 öğrenci laboratuvarı, 1 adet kimyasal ve cam malzeme deposu, 1 adet malzeme deposu, Mevcut 3 bölüme bağlı 13 Ana Bilim Dalı nın kullanımına hazır 24 adet ofis, Ġdari personelin kullandığı 10 adet ofis, 1 adet herbaryum, 1 adet kütüphane, 1 adet arģiv, 1 adet kurul odası, 1 adet seminer salonu, 1 adet konferans salonundan oluģan fiziki kapasiteye sahiptir. Tıbbi Bitkiler ve Aromatik Bahçesi Rektörlüğümüz tarafından Fakültemizin kullanımına aktarılan 20 dönümlük alanda kurulan ve Türkiye nin ikinci tıbbi bitkiler bahçesi olacak merkezimizin, alt yapısı tamamlanmıģ, iki adet serası hazırlanmıģ bulunmakta ve 2015 yılı içerisinde faaliyetlerine baģlaması planlanmaktadır. Fakültemiz bünyesinde faaliyetlerini yürütecek olan Tıbbi Bitkiler ve Aromatik Bahçemiz; Tıbbi bitkileri araģtırmak, üretmek, tanıtmak Bitki çeģitliliğinin korunup geliģtirilmesine katkıda bulunmak Eğitim programları için çalıģma alanı ve materyal sağlamak Tıbbi bitkilerin etkin ve güvenli kullanımlarını teģvik etmek Tıbbi floradan faydalanma konusundaki çalıģmalara zemin oluģturmak amaçları ile Türkiye de tek ve örnek fakülte olmayı hedeflemektedir. 5

6 Örgüt Yapısı : ĠDARĠ ÖRGÜT YAPISI DEKAN DEKAN YARDIMCISI DEKAN YARDIMCISI FAKÜLTE SEKRETERĠ Özel Kalem Yazı ĠĢleri ve Öğrenci ĠĢleri Tahakkuk ve Satın alma Ayniyat ve Depo Bölüm Sekreterliği Ġç Hizmetler Kütüphane 6

7 ECZACILIK FAKÜLTESĠ AKADEMĠK TEġKĠLAT YAPISI: DEKAN DEKAN YARDIMCISI DEKAN YARDIMCISI TEMEL ECZACILIK BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ ANALĠTĠK KĠMYA ANABĠLĠM DALI BĠYOKĠMYA ANABĠLĠM DALI FARMASÖTĠK MĠKROBĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI ECZACILIK MESLEK BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ FARMAKOGNOZI ANABĠLĠM DALI FARMAKOLOJĠ ANABĠLĠM DALI FARMASÖTĠK TOKSĠKOLOJĠ ANABĠLĠM DALI FARMASÖTĠK KĠMYA ANABĠLĠMDALI FARMASÖTĠK BOTANĠK ANABĠLĠM DALI ECZACILIK TEKNOLOJĠSĠ BÖLÜMÜ FARMASÖTĠK TEKNOLOJĠ ANABĠLĠM DALI FARMASÖTĠK BĠYOTEKNOLOJĠ ANABĠLĠM DALI RADYOFARMASĠ ANABĠLĠM DALI KLĠNĠK ECZACILIK ANABĠLĠM DALI ECZACILIK ĠġLETMECĠLĠĞĠANABĠLĠ M DALI 7

8 KAPASĠTE KAPASĠTE KAPASĠTE KAPASĠTE KAPASĠTE EĞĠTĠM KĠġĠ KĠġĠ KĠġĠ ALANI KĠġĠ KĠġĠ Amfi 2 Sınıf Bilg.Lab. Diğer (Lab) 12 TOPLAM Kongre ve Konferans FAALĠYET TÜRÜ 1 (ÇalıĢtay) Seminer 4 Bilgilendirme Toplantısı Özel Gün ve Etkinlikler 1 Kültürel Etkinlikler Eğitim Tiyatro Müzik TOPLANTI VE KONFERANS SALONLARI Toplantı ve Konferans Salonu Sayısı 2+1 Toplantı ve Konferans Salonu Alanı 60 m² m² Toplantı ve Konferans Salonu Kapasitesi

9 AMBAR, ARġĠV, ATÖLYELER Ambar Sayısı (Depo) 2 Ambar Alanı (Depo) 150 m² ArĢiv Sayısı 1 ArĢiv Alanı 60 m² Atölye Sayısı Atölye Alanı 9

10 CĠNSĠ ĠDARĠ AMAÇLI (ADET) EĞĠTĠM AMAÇLI ARAġTIRMA AMAÇLI (ADET) Projekiyon 14 Slayt Makinesi 2 Tepegöz 2 Episkop 1 Barkot Okuyucu Baskı Makinesi 1 Fotokopi Makinesi 2 1 Fax 2 Fotoğraf Makinesi 1 Kameralar Televizyonlar 1 Tarayıcılar 1 Müzik Setleri Mikroskoplar 62 DVD ler 1 10

11 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu 5018 Sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu kanunlara dayalı yayımlanan yönetmelik, tüzük, tebliğ, karar ve yürürlükteki mevzuatlardan oluģmaktadır. Teknolojik Kaynaklar : Fakültemizde internet bağlantılı 14 adet bilgisayar, 8 adet yazıcı, 2 dıģ hatlı telefon, 2 adet faks, 2 adet fotokopi makinası, derslikler, laboratuvarlar, toplantı ve konferans salonunda kullanılan 14 adet projeksiyon cihazı ile hizmet verilmektedir. Ġnsan Kaynakları : Unvan Sayı Profesör 2 Doçent 5 Yardımcı Doçent 9 Öğretim Görevlisi 1 AraĢtırma Görevlisi 9 AraĢtırma Görevlisi (Öyp) 9 Fakülte Sekreteri 1 ġef 2 Bilgisayar ĠĢletmeni 2 Memur 3 Kimyager 2 Biyolog 1 ġirket Personeli 7 Toplam 52 Kadrosuna Göre Öğretim Elemanlarının Bölümlere Göre Dağılımı Bölümler Profesör Doçent Yrd. Doç. Öğrt. Gör. ArĢ.Gör. ArĢ.Gör.(öyp) Temel Ezacılık Bilimleri Eczacılık Meslek Bilimleri Eczacılık Teknolojisi Toplam

12 AkademikPersonelin Hizmet Süresi ve üzeri KiĢi Sayısı Yüzde %24 %20 %8 %16 %16 %16 Fakültede Görev Yapan Ġdari Personel Dağılımı Kadrolu Memur 8 Teknik Personel 3 ġirket Elemanı 7 TOPLAM 18 Eczacılık Fakültesi Mevcut Ġdari Kadro Dağılımı Kadro Ünvanı TOPLAM Fakülte Sekreteri ġef Bilgisayar ĠĢletmeni Memur Kimyager Biyolog TOPLAM Kadrosu Fakültemizde Olup BaĢka Birimlerde Görev Yapan Personel Ünvanı Sayı Görev Yaptığı Birim Bilgisayar ĠĢletmeni 2 Petrol AraĢtırma Laboratuvarı Mühendislik Fakültesi Memur 2 Turgut Özal Tıp Merkezi Biyolog 1 Petrol AraĢtırma Laboratuvarı ġoför 1 Genel Sekreterlik Kadrosu BaĢka Birimde Olup Fakültemizde Görev Yapan Personel Ünvanı Sayı Görev Yaptığı Birim Genel Sekreterlik ġef 2 Sağlık Hizmetleri MYO 1 Turgut Özal Tıp Merkezi Bilgisayar ĠĢletmeni 1 Sağlık Kültür ve Spor Da. BĢk. 12

13 Ġdari Personelin Eğitim Durumları Ġlköğretim Lise Önlisans Lisans Lisansüstü KiĢi Sayısı Yüzde - %27 %27 %37 %9 Ġdari Personelin Hizmet Süresi ve üzeri KiĢi Sayısı Yüzde - 9 %37 %9 - %45 Sunulan Hizmetler : 01/01/ /12/2014tarihleri aralığında Dekanlığımızın ilgili birimleri tarafından aģağıdaki hizmetler sunulmuģtur; 1- Eczacılık Fakültesi Yazı ĠĢleri ve Eğitim-Öğretim ĠĢleri Birimi nde; kurumlarla yapılan yazıģmalar, öğretim üyelerinin jüri üyelikleri, öğretim elemanlarının görev sürelerinin takibi, bölümlerden istenen ders dağılımları, akademik ve idari personelin yıllık ve mazeret izinlerinin takibi, öğrencilerin mezuniyetleri ile ilgili yazıģmalar, öğrenci yataygeçiģ iģlemleri, kayıt silmeyenileme iģlemleri, öğrenci faaliyetlerine yönelik alınan izinler, öğretim üyesi görevlendirmelerinin takibi, ek ders ücret formlarının toplanması, seminer, konferans, panel ve benzeri akademik faaliyetler için yapılan yazıģmalar, mezun olan öğrencilerin bitirme derecelerini bildiren yazılar, öğrenci burslarına yönelik yazıģmalar, kayıt yenilemeyen öğrencilerin takibi, personelin terfi ve derecelerinin takibi iģlemleri yapılmaktadır. 2- Eczacılık Fakültesi Tahakkuk Birimi nde; Akademik ve idari personelin aylık maaģ bordrolarının hazırlanması, ek ders ücret formlarının toplanması, kontrol edilmesi, ek ders ücretleri iģlemleri, görevli personelin yolluk ödemelerini içeren iģlemler, staj yapan öğrencilerin sigorta iģlemleri yapılmaktadır. 3-Satın Alma ve Ayniyat Birimi nde ise; Mali yıla dair ayniyat hesapları, sarf ve demirbaģ malzemelerinin alınması ve kayıt iģlemleri yapılmaktadır. 4-Eczacılık Fakültesi nin Temel Ezacılık Bilimleri, Eczacılık Meslek Bilimleri, Eczacılık Teknolojisi bölümlerinde, sadece örgün eğitim verilmektedir. Dersler içerisinde; teorik ve pratik dersler yer almakta ve öğrenci laboratuvarlarında güncel bilimsel uygulamalar yapılmaktadır. Ayrıca; öğretim elemanları öğrencilere yönelik danıģmanlık faaliyetlerini de yürütmektedirler. Öğretim elemanları ulusal ve uluslar arası düzeyde bilimsel çalıģmalar yapmaktadır. 13

14 Eğitim Hizmetleri : Eczacılık Fakültesi Öğrenci Sayıları 1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf 5.Sınıf 5+ Toplam Kadın Erkek Toplam Eczacılık Fakültesi Yabancı uyruklu Öğrenci Sayıları 1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf 5.Sınıf 5+ Toplam Kadın Erkek Toplam Eczacılık Fakültesi Yatay GeçiĢ Gelen Öğrenci Sayıları 1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf 5.Sınıf 5+ Toplam Kadın Erkek Toplam Eczacılık Fakültesi Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı ÖSS sonucu Birimin Adı ÖSS Kontenjanı BoĢ Kalan Doluluk Oranı YerleĢen Eczacılık Fakültesi yok %100 Toplam yok %100 Eczacılık Fakültesi Farabi Öğrenci Sayıları Sayı Sayı Sayı Gelen 3 Giden 12 Toplam 15 Eczacılık Fakültesi Erasmus Öğrenci Sayıları Sayı Sayı Sayı Gelen - Giden 1 Toplam 1 Eczacılık Fakültesi Anabilim Dallarına Bağlı Lisansüstü Öğrenci Sayıları Sayı Sayı Sayı Doktora 20 Y.Lisans 18 Toplam 38 14

15 Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi : Fakültemizde yönetim; teģkilat yapımızdaki yetki, sorumluluk ve görev dağılımına dikkat edilerek, hiyerarģik düzene uygun bir Ģekilde birimleri arasında düzenli çalıģmayı, eğitim-öğretim ve sınavlara iliģkin uygulamaların koordinasyonunu sağlamaktadır. Ayrıca derslerin uygulanması aģamasında iç denetim yapılmaktadır.birimin atama veya satın alma, ihale gibi karar alma süreçleri, yetki ve sorumluluk yapısı, mali yönetim,harcama öncesi kontrol sistemine iliģkin her türlü etkinlik 4734, 4735 ve 5018 sayılı yasalar çerçevesinde yürütülmektedir. II -AMAÇ VE HEDEFLER A -Ġdarenin Amaçları ve Hedefleri : Amaçlar Evrensel bilim ve teknoloji hedefleri doğrultusunda etik değerlere bağlı kalarak bilgiyi kullanan, bilgiyi toplum sağlığına katkıda bulunacak Ģekilde üreten, araģtırıcı, sorgulayıcı ve çözümleyici düģünce yapısında, hızla değiģen bilim dünyasının yeniliklerine açık ve uygulayıcı, meslek içi eğitimi benimsemiģ, ilaç araģtırma, geliģtirme ve hastaya ulaģtırma süreçlerinin her kademesinde etkin olan, sorumluluklarının bilincinde önder eczacılar yetiģtirmek. Eğitimle ilgili alt yapı ve donanım eksikliklerinin giderilmesi ve ihtiyaca cevap vermeyen teknolojik kaynakların yenilenmesi suretiyle eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılması. Hedefler Fakültemiz Stratejik Planı kapsamında belirlenen stratejiler ve performans değerlendirmeleri ıģığında belirlenen amaç ve hedefler aģağıda listelenmiģtir. Amaç 1: Lisans Eğitiminin Niteliğini GeliĢtirmek Amaç 2: Lisans Eğitiminin Etkinliğinin Artırılması Amaç 3: Nitelikli AraĢtırma Üretmek Amaç 4:Uluslararası Tanınırlığımızı Artırmak Amaç 5: Fakültemiz öğretim elemanlarıtarafından kamu kurum ve kuruluģları ile ilaç endüstrisive diğer sanayi kuruluģları arasındaisbirliği tesis etmek Amaç 6:Lisansüstü EğitiminNiteliğinive Kalitesini Artırmak AMAÇ 1: Lisans Eğitiminin Niteliğini GeliĢtirmek Hedef 1: Fakültemiz akademik personelinin niteliğinin daha da üst düzeye çıkmasını sağlamak Hedef 2: Öğretim performansında iyileģme sağlayacak tedbirlerin ve sisteminin oluģturulması Hedef 3: Öğrencilerimizin Ġngilizce seviyelerinin daha iyi duruma gelmesini sağlamak Hedef 4: Öğrencilerimizin dersleri ile ilgili bilgilere ulaģmasını kolaylaģtırmak (kitap yazmak,ders notlarına internet üzerinden ulaģmanın sağlanması) 15

16 Hedef 5: Ġlaç sektöründe staj yapacak öğrenci sayısının artırılması için öğrencilerin teģvik edilmesi Hedef 6: Öğrencilerimizi akademisyen olmaya özendirmek Hedef 7: Fakültemiz bünyesinde öğrencilerimiz için kamuda, serbest eczanede veya ilaç sanayisinde çalıģan meslektaģlarımızın konuģmacı olduğu toplantılar düzenleyerek mezuniyet sonrası öğrencilerimizin daha doğru tercih yapmalarını sağlamak Hedef 8: Tamamlanan Ġnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi binasının çevre düzenlemesi ve öğrencilerin öğrenimlerinde faydalanılmak üzere Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi oluģturulmuģ olup, dikim iģlemlerine 2015 yılında baģlanacaktır. Hedef 9: Uygulamalı eğitim ve öğretimin nitelik ve niceliğini geliģtirmek amacıyla tamamlanan Ġnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi binasında yer alan öğrenci laboratuvarları son sistem teknoloji ile donatılmıģtır. Hedef 10: Öğrencilerin kiģisel, sosyal geliģimlerini desteklemek AMAÇ 2: Lisans Eğitiminin Etkisinin Artırılması Hedef 1: Ders müfredatı gözden geçirilmiģ çok seçenekli, tekrarlar içermeyen ve birbirini tamamlayan derslerden oluģan bir ders programı düzenlenmiģtir. Hedef 2: Öğrencilerin eğitim sürecine daha etkin katılımının sağlanması AMAÇ 3: Nitelikli AraĢtırma Üretmek Hedef 1: Uluslararası atıf indekslerindeki dergilerde yayın sayısını artırmak Hedef 2: Üniversitenin araģtırma ve projelere daha fazla destek verebilmesi için gerekli giriģimlerde bulunmak Hedef 3: Daha fazla sayıdaki akademik personelin rektörlükten sağlanan destekle yurt dıģı bilimsel toplantılara katılabilmesi için gerekli giriģimlerde bulunmak Hedef 4: Uluslararası değiģim programlarından akademik personelimizin daha fazla yararlanmasını sağlamak Hedef 5: BAP ve BAP dıģı proje sayılarını artırmak amacıyla gerekli desteğin oluģturulması için giriģimlerde bulunmak AMAÇ 4:Uluslararası Tanınırlığımızı Artırmak Hedef 1: Fakültemiz bünyesinde uluslararası katılımlı bir kongrenin gerçekleģtirilmesini ve bunun sürekliliğini sağlamak Hedef 2: Öğrencilerimizin uluslararası akademik deneyimlerini artırmak Hedef 3: Akademik personelin uluslararası hareketliliğini artırmak Hedef 5: Lisansüstü programlara belli kriterlere sahip uluslararası öğrencilerin baģvurmasını sağlamak Hedef 6: Öğretim elemanları tarafından alınan dıģ kaynaklı proje (AB Projeleri, BM projeleri, Dünya Bankası Projeleri.vd..) sayısının artırılması için gerekenlerin yapılması 16

17 AMAÇ 5:Fakültemiz Öğretim Elemanları Tarafından Kamu Kurum Ve KuruluĢları Ġle Ġlaç Endüstrisi ve Diğer Sanayi KuruluĢları Arasında ĠĢbirliğini Tesis Etmek Hedef 1: Türkiye de Ar-Ge Birimi olan ilaç sektörü çalıģanları ile akademisyenleri bir araya getirmek için gerekli giriģimlerde bulunmak Hedef 2 : Ġnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bünyesinde ilaç araģtırmaları merkezi ve pilot üretim laboratuvarlarının kurulması. Hedef 3 : Ġnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bilimsel araģtırma ve sanayiye yönelik projelere materyal sağlamak amacıyla Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi i oluģturulmuģ, 2015 yılı içerisinde hedefin gerçekleģtirilmesi planlanmıģtır. AMAÇ 6: Lisansüstü Eğitimin Niteliğini ve Kalitesini Artırmak Hedef 1: Lisansüstü programlara nitelikli öğrencilerin baģvurmasını sağlamak Hedef 2: Lisansüstü eğitime yabancı öğrencilerin baģvurmasını sağlamak Hedef 3: Lisansüstü eğitimde ders çeģitliliğinin ve öğrencinin farklı birimleri tanıma olasılığının artırılması Hedef 4: Lisansüstü programdaki öğrencinin araģtırma kapasitesini geliģtirecek tedbirlerin alınması Hedef 5: Tez çalıģmasından elde edilen bilimsel çıktı (poster, sözlü sunu, derlememakale, özgün makale) sayısının artırılmasının sağlanması Hedef 6: Disiplinler arası çalıģmaların artırılması B - Temel politikalar ve öncelikler : Politikalar: Fakültemizin temel politikası, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda, donanımlı, pozitif düģünen, üretken, katılımcı, araģtırma ve problem çözme yeteneğine sahip, etik değerlere bağlı çağdaģ eczacılar yetiģtirmek,öğretim elemanlarının kendi çalıģma alanlarında yurt içi ve yurt dıģı bilimsel çalıģma yapmalarını teģvik etmek, bilimsel eğitim ve araģtırma altyapısını sağlamak ve bunu yaparken de Üniversitemizin ve Devletimizin varlık ve kaynaklarının korunmasını, faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini sağlamaktır. Öncelikler: Eğitim müfredatının toplumun ihtiyacını karģılayacak Ģekilde dünya standartlarında verilebilmesiiçin planlanması ve güncellenmesi, akreditasyon baģvurusunu yapan fakültemizin eğitim müfredatını akreditasyona uygun hale getirilmesi. Ġlaç Ar-Ge çalıģmalarının yürütülebilmesi için altyapı yatırımlarının yapılması, yeni binasına taģınacak olan fakültemizin gerekli fiziki ve teknik alt yapıyı oluģturması planlanmaktadır. 17

18 III-FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A-Mali Bilgiler 2014 Yılı Bütçe Kanunu ile Fakültemize tahsis edilen bütçe ödeneklerinden yıllık serbest bırakma ve harcamaları aģağıdaki tabloda gösterildiği Ģekilde gerçekleģtirilmiģtir. Fakültemiz yeni binasında özellikle eğitim-öğretimin aksamadan, en iyi Ģekilde yürütülebilmesi için, ihtiyaçlar doğrultusunda bakım onarım çalıģmaları halen devam etmektedir. Personel Giderleri Fakültemiz çalıģanlarının maaģlarının ve özlük haklarının ödenebilmesi için 2015 yılı enflasyon tahmini doğrultusunda %5 arttırılarak teklif edilmesi planlanmaktadır. Sos.Güv.Kur.Prim Giderleri Fakültemiz çalıģanlarının Sos.Güv.Kur.Prim Giderleri için 2015 yılı enflasyon tahmini doğrultusunda %5 arttırılarak teklif edilmesi planlanmaktadır. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Fakültemiz Ġdari bürolarında ve laboratuvarlarında kullanılan sarf malzeme ihtiyacını karģılamak üzere 2015 yılı enflasyon tahmini doğrultusunda %8 arttırılarak teklif edilmesi planlanmaktadır. Yolluklar 5 yıllık eğitim veren fakültemizde yeterli öğretim elemanı olmadığından, Anadolu, Marmara ve Ankara Üniversitelerinden gelen öğretim elemanlarının görevlendirmeleridolayısıyla öğretim görevlilerine ödenecek olan Y.Ġ.G.G.Y. nın 2015 yılı bütçesi için %5 arttırılarak teklif edilmesi planlanmaktadır. Hizmet Alımları Fakültemizde hizmetin aksamadan yürütülmesi ve haberleģmenin sağlanması açısından 2015 yılı bütçesi için %10 arttırılarak teklif edilmesi planlanmaktadır. Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alımı, Bakım ve Onarım Giderleri Fakültemiz iģyeri ve bürolarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan mal ve malzeme, makine ve techizat, yedek parça, yangından korunma malzemeleri gibi diğer mal ve malzeme alımları ve bu malzemelere ait bakım ve onarım giderleri ile laboratuvarlarda kullanılan cihazların öğrenciler 18

19 tarafından yoğun bir Ģekilde kullanımından dolayı sık sık arızalanıp bozulduğu için bu cihazlara ait yedek parça ve bakım ücretlerinin yüksek olmasından dolayı mevcut ödeneğimiz yetmediğinden, bu harcama kalemi için 2015 yılı bütçesinin %40 arttırılarak teklif edilmesi planlanmaktadır. Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Fakültemiz, 2015 yılı içerisinde yeni yapılan hizmet binasında faaliyetlerini sürdüreceğinden, bir çok teçhizat ve malzemenin kurulum, onarım ve bakımı gerektiğinden ödeneğin 2015 yılı bütçesi için %50 arttırılarak teklif edilmesi planlanmaktadır. Tertibin Adı Genel Kamu Hizmetleri Personel Gideri Sos.Güv.Kur.Dev. Pri.Gid. Mal ve Hizmet Alımları Bütçe BaĢlangıç Ödeneği Yıllık Serbest Bırakma Ödeneği Harcanan Ödemeler GerçekleĢme Oranı Toplam Bütçeye Oranı %99,6 % %100 % %99 %8 Toplam %99,7 % Yılı Ödeneği Genel Kamu Hizmetleri ve Personel Gid. Mal ve Hizmet Alımları Sosy. Gv. Prim Ödeme Kullanılmayan 0,7% 8% 13% Personel Gid. 78% Yukarıdaki tablodan da anlaģılacağı gibi, bütçe giderlerimizin büyük çoğunluğu personel giderleri ve eğitim öğretim için kullanılan mal ve hizmet alımlarına yapılan ödemelerden oluģmaktadır. 19

20 2014 yılı harcamalarında kurum olarak yapılan iç denetim ve ön mali kontrol sonuçlarına göre, mevzuata aykırı bir iģlem yapılmadığı görülmüģtür Yılı dıģ denetimi, SayıĢtay BaĢkanlığı nca yapılacaktır yılı bütçesiyle Fakültemize tahsis edilen ödeneklerin harcama planlaması yapılmıģ ve hazırlanan Ayrıntılı Finans Cetveli ve Harcama Programı Cetvelleri Maliye Bakanlığınca uygun görüldükten sonra, bu cetvelde yer alan ödeneklerin yıllık kullanılabilir kısmından; Personel giderleri ve personel giderlerine dayalı sosyal güvenlik kurumlarının devlet prim giderleri için 78 adet mali iģlem gerçekleģtirilmiģ ve toplam TL harcama yapılmıģtır. Mal ve hizmet alımları ihtiyaçlarını karģılamak için 52 adet mali iģlem gerçekleģtirilmiģ ve toplam TL harcama yapılmıģtır Mali yılında Fakültemizce; Kurum içi ve kurum dıģı olmak üzere, 1688 adet yazıģma yapılmıģtır. Fakültemizin demirbaģ, donanım ve sarf ihtiyaçlarını karģılamak üzere alınan mal ve malzemelerden ; DEMĠRBAġ : 2013 yılından devreden kalem sayısı : Yok 2014 yılında giren kalem sayısı : yılında çıkan kalem sayısı : 16 SARF : 2013 yılından devreden kalem sayısı : Yok 2014 yılında giren kalem sayısı : yılında çıkan kalem sayısı : 515 DemirbaĢ ve sarf malzemelerin giriģ-çıkıģ iģlemleri olarak 531 adet iģlem yapılmıģtır yılı sonu itibariyle yapılması gereken sayım iģlemleri 2015 Ocak ayı içerisinde yapılmıģtır. 20

21 B-PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Faaliyet ve Proje Bilgileri; 1. Personel ve Yazı ĠĢleri yukarıda belirtilen iģlemler doğrultusunda 2014yılı itibariyle; giden evrak 711, gelen evrak 977 olmak üzere, toplam 1688 iģlem yapmıģtır. 2. Tahakkuk Birimi; yukarıda belirtilen iģlemler doğrultusunda 21 adet (ek ders), 31 adet maaģ ödemesi, 12 adet telefon-faks gideri ödemesi, 26 adet yurt içi geçici görev yolluğu ödemesini içeren toplam 90 iģlem yapmıģtır. Yolluklar için toplam TL, telefon ve faks giderleri için toplam 650 TL, ek ders ücretleri, normal öğretim için toplam TL ödeme yapılmıģtır. Personel giderleri kalemi içerisinde maaģlar için TL, Emekli Sandığı na TL ödeme bordrosu hazırlanmıģtır. 3. Eczacılık Fakültesinde öğretim elemanlarının 2014 yılı itibariyle; 1 kiģi, Biyoteknoloji Proje DeğerledirilmesiPaneli nde panelist olarak Ankara ya, 2 kiģi, Biyoteknoloji Proje DeğerledirilmesiPaneli nde davetli olarak Ankara ya, 1 kiģi, XI. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı nda bildiri özeti sunmak üzere Kayseri ye, 1 kiģi, AĢı Fabrikası Teknik Gezisi için Adıyaman a, 1 kiģi, Ġyon Kanalları&KanserSempozyumu nda davetli olarak Ġstanbul a, 1 kiģi, Türk Eczacıları Birliği Gençlik Komisyonu I. Ulusal Kongresi ne öğrencileri götürmek üzere Ankara ya, 1 kiģi, TUBĠTAK Ġngilizce Akademik Yayın Hazırlama Eğitimi etkinliğine katılmak üzere Ankara ya, 1 kiģi, TUBĠTAK, 2014 Biyomalzeme Panel Proje Değerlendirilmesi Paneli ndepanelit olarak Ankara ya, 1 kiģi, PDGF-D ve PDGF-R sirna/kitozan Temelli Sistemleri Sıçan Kanseri Modelinde Etkinliğinin AraĢtırılması için araģtırmacı olarak Marmara Üniversitesi Ġstanbul a, 1 kiģi, TUBĠTAK-KBAG-113 Z093 No lu Proje kapsamında arazi çalıģması yapmak üzere Adana, Mersin, Niğde, Konya, Osmaniye, KahramanmaraĢ, Hatay ve Kayseri ye, 1 kiģi, bitki toplamak üzere Tunceli ye, 1 kiģi, Doktora Öğrencisi Muhammad Karim Haidar ın doktora yeterlilik sınavını yapmak üzere Hacettepe Üniversitesi Ankara ya, 1 kiģi, TUBĠTAK SBAG na sunulan projeleri değerlendirmek üzere Ankara ya, 3 kiģi, Ġstanbul da faaliyet gösteren ilaç Ģirketlerinin üretim tesislerini ve AR-GE laboratuvarlarını kapsayan teknik gezi için Ġstanbul a, 1 kiģi, XX. Annual Meeting-GermanSocietyfor Gene Therapy (DG-GT) toplantısına katılmak üzere Almanya ya, 1 kiģi, IVEC Kongresi için Ġstanbul a 1 kiģi, Eczacılık Fakültesi Dekanları Toplantısı için EskiĢehir e, 1 kiģi, AAPS 2014 AnnualMeetinge isimli kongreye katılmak üzere San Diego, CA/USA ya, 21

22 2 kiģi, ECZAK Dize Eğitimi Toplantısı na katılmak üzere Ankara ya, 1 kiģi, Antioksidan ÇalıĢtayı na katılmak üzere Ġstanbul a, 1 kiģi, Ege Analitik Günleri 2014 e poster sunumu ile katılmak üzere Sakız Adası Yunanistan a, 1 kiģi, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı nda yapılan doçentlik sınavı jürisinde görev alması nedeniyle Antalya ya, 1 kiģi, Pharmacy&PharmaceuticalSciences (IMPPS-4) isimli Kongre ye katılmak üzere Marmara Üniversitesi Ġstanbul a, 2 kiģi, 4th International Meeting on Pharmacy&PharmaceuticalSciences (IMPPS-4) Kongresi ne katılmak üzere Ġstanbul a, 1 kiģi, 17. Uluslararası Farmasötik Teknoloji isimli kongreye poster sunumu ile katılmak üzere Antalya ya, 1 kiģi, 7. Ulusal Analitik Kimya isimli kongreye poster sunumu ile katılmak üzere Sütçü Ġmam Üniversitesi KahramanmaraĢ a, 1 kiģi, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi ne katılmak üzere EskiĢehir e, 1 kiģi, 21. Bitkisel Ġlaç Hammaddeleri (BĠHAT) Toplantısı na katılmak üzere Ürgüp e, 3 kiģi, Uluslararası Ġlaç ve Eczacılık Kongresi ne katılmak üzere Ġstanbul a, 1 kiģi, TUBĠTAK Proje Önerilerini Değerlendirme Paneli ne katılmak için Ankara ya, 1 kiģi, TUBĠTAK TEYDEB izleyici hakemlik görevi için Kırklareli ne, 1 kiģi 12. Türkiye Eczacılık Kongresi ne katılmak için Ankara ya, 2 kiģi, Fourth International Meeting on Pharmacy&PharmaceuticalSciences (IMPPS-4) adlı kongreye poster bildirisi için katılmak üzere Ġstanbul a, 1 kiģi, Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi ne katılmak üzere Diyarbakır a, Dekanlığımızdan izinli olarak görevlendirilmiģ olup, bu dönemde eğitim-öğretim faaliyeti devam etmiģtir. 22

23 YAYIN TÜRÜ SAYISI Uluslararası Makale 21 Ulusal Makale 1 Uluslararası Bildiri 25 Ulusal Bildiri 27 Kitap/Kitap Bölümü 3 BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJE SAYISI 2014 Projeler Önceki Yıldan Devreden Yıl Ġçinde Eklenen Toplam Yıl Ġçinde Tamamlanan SAN-TEZ TÜBĠTAK A.B B.A.P DĠĞER TOPLAM

24 2- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Dekanlığımıza bağlı birimler ve bölümler birbirleri ile uyum içerisinde çalıģmalarını sürdürmektedirler. Eğitim projeksiyon cihazları kullanılarak teknoloji destekli olarak yürütülmektedir. Uygulama derslerimizin daha verimli olabilmesi için sınıflar Laboratuvar Ģartları göz önünde bulundurularak ĢubelendirilmiĢtir. Fakültemizde eğitim ve araģtırma kalitesi ve altyapısı her geçen gün daha fazla artmaktadır. IV.KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler Programın Güçlü Yönleri : Eğitim-öğretimde kullanılan temel laboratuvar cihazlarının büyük ölçüde yeterli olması Öğrenci sayısının az olması nedeni ile etkileģerek öğretme yöntemlerinin uygulanabilir olması Alt yapının yeni binamızda yeterli seviyeye ulaģması ile birlikte akademik çalıģma ortamının sağlanmıģ olması Dersliklerde modern ders verme donanımının varlığı Yeterli biliģim ağ donanımının varlığı Öğrencilerin bina içerisinde faydalanabilecekleri fotokopi hizmetinin bulunması Diğer Eczacılık Fakülteleri ile, eğitim konusunda iģbirliği AraĢtırma faaliyetlerinde kullanılan ekipmanların yeni olması Malatya ilinin karayolu ve havayolu ulaģımı açısından diğer Doğu Anadolu kentlerine göre avantajlı konumda bulunması, nispeten canlı bir ekonomiye sahip olması Türk Eczacılar Birliği ve Eczacılar Odasının desteği Genç akademisyen sayısının fazla olması Özverili idari personelin olması Yeni binası ve çevresi nedeniyle geliģmekte olan bir fakülte olması ve ihtiyaçlarının Rektörlük makamınca öncelikli olarak değerlendirilmesi ve karģılanması 24

25 Programın Zayıf Yönleri : AraĢtırma-Eğitim: AraĢtırma görevlisi sayısının yetersizliği Öğretim elemanının sayısının ve dağılımının yeterli olmaması Üniversite dıģında ulusal ve uluslar arası proje imkanlarının yeterince değerlendirilememesi Öğretim elemanı ve öğrenci değiģimleri için yurtiçi ve yurtdıģındaki üniversitelerle iģ birliğinin yeterli düzeyde olmaması KurumsallaĢmanın ve kurumsal kimliğin yeterince geliģmemiģ olması Yabancı dil eğitiminin yetersizliği Öğrenci rehberlik hizmetlerinin yetersizliği Öğrencilerin ortak kullanımına yönelik bilgisayar laboratuvarı olmaması Fakülte kütüphanesinde yeterli kaynak kitabın bulunmaması. Ġlaç endüstrisi alanlarına uzaklık Personel Personelin hizmet içi eğitiminin yetersizliği Personel sayısının yetersizliği Mali Proje dıģı desteğin olmayıģı Döner sermayenin 2014 yılı içerisinde çalıģtırılamaması Fırsatlar : Genel sağlık konusunda toplumun geliģen bilinci Toplumun ilaç ve eczacılık ile ilgili çeģitli konularda bilgilendirilme talebi Avrupa Birliğine uyum süreci AraĢtırmalara destek sağlayacak ulusal veya uluslar arası bilimsel destek ve mesleki kurumların varlığı GeliĢmekte olan ilaç endüstrisi ÇalıĢma alanlarının çeģitliliği Diğer Üniversiteler ile yapılan öğretim üyesi yetiģtirme programlarında iģbirliği protokolü Eczacılık bilimleri ile ilgili alanlarda çok sayıda toplantı düzenleniyor olması Eczacılık meslek kuruluģlarının aktif olması Ġnternet ve kütüphane kaynaklarının artması Öğrenci sayısının az olmasından eğitim kalitesinin yüksek olması Öğretim üyelerinin eğitim ihtiyaçlarına yönelik ders notu ve kaynak kitap yazma ve yayınlama olanağının mevcut olması 25

26 Tehditler: Vakıf ve yurt dıģındaki üniversitelerin beyin göçüne neden olması Yeni Eczacılık Fakültelerinin açılması Kurumlar arası koordinasyon yetersizliği Öğrenci afları Kötü eczacılık uygulamaları ve bunların görsel ve yazılı basında yer almaları Lisans eğitimi sonrası lisansüstü eğitimin yeterince tercih edilmemesi 26

27 Misyon Vizyon Kısaca Sunulan Hizmetler ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ÇağdaĢ teknoloji ve bilgi düzeyine sahip, toplum sağlığına katkıda bulunacak; Ġlaç araģtırma, geliģtirme ve hastaya ulaģtırma süreçlerinin her aģamasında etkin görev ve sorumluluklar üstlenebilen eczacılar yetiģtirmek, evrensel ölçütlerde bilime katkıda bulunmak; ürettiği bilgiyi toplum yararına kullanmak ve sağlık hizmetlerinin sunulmasında etkin rol almaktır. Evrensel değerlerde bilgi ve beceri ile donatılmıģ eczacılar yetiģtiren, bilimsel bilgi ve teknoloji üretiminde ulusal ve uluslar arası düzeyde tanınan referans bir fakülte olmaktır. 1- Eczacılık Fakültesi Yazı ĠĢleri ve Eğitim-Öğretim ĠĢleri Birimi nde; kurumlarla yapılan yazıģmalar, öğretim üyelerinin jüri üyelikleri, öğretim elemanlarının görev sürelerinin takibi, bölümlerden istenen ders dağılımları, akademik ve idari personelin yıllık ve mazeret izinlerinin takibi, öğrencilerin mezuniyetleri ile ilgili yazıģmalar, öğrenci yatay geçiģ iģlemleri, kayıt silme- yenileme iģlemleri, öğrenci faaliyetlerine yönelik alınan izinler, öğretim üyesi görevlendirmelerinin takibi, ek ders ücret formlarının toplanması, seminer, konferans, panel ve benzeri akademik faaliyetler için yapılan yazıģmalar, mezun olan öğrencilerin bitirme derecelerini bildiren yazılar, öğrenci burslarına yönelik yazıģmalar, kayıt yenilemeyen öğrencilerin takibi, personelin terfi ve derecelerinin takibi iģlemleri yapılmaktadır. 2- Eczacılık Fakültesi Tahakkuk Birimi nde; Akademik ve idari personelin aylık maaģ bordrolarının hazırlanması, ek ders ücret formlarının toplanması, kontrol edilmesi, ek ders ücretleri iģlemleri, görevli personelin yolluk ödemelerini içeren iģlemler, staj yapan öğrencilerin sigorta iģlemleri yapılmaktadır. 3- Satın Alma ve Ayniyat Birimi nde ise; Mali yıla dair ayniyat hesapları, sarf ve demirbaģ malzemelerinin alınması ve kayıt iģlemleri yapılmaktadır. 4-Eczacılık Fakültesi nin Temel Ezacılık Bilimleri, Eczacılık Meslek Bilimleri, Eczacılık Teknolojisi bölümlerinde, sadece örgün eğitim verilmektedir. Dersler içerisinde; teorik ve pratik dersler yer almakta ve öğrenci laboratuvarlarında güncel bilimsel uygulamalar yapılmaktadır. Ayrıca; öğretim elemanları öğrencilere yönelik danıģmanlık faaliyetlerini de yürütmektedirler. Öğretim elemanları ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalıģmalar yapmaktadır. 27

28 ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ 2014 Temmuz ayı içerisinde yeni Fakülte binamıza taģınma Faaliyetler iģlemi gerçekleģtirilmiģtir Temmuz ayı içerisinde yeni binasında faaliyetlerine devam Faaliyet Resimleri eden Fakültemiz faaliyetlerine iliģkin fotoğraflar CD ortamında sunulmuģtur. 28

2013 YILI ECZACILIK FAKÜLTESİ

2013 YILI ECZACILIK FAKÜLTESİ 2013 YILI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU. 3 I- GENEL BĠLGĠLER 4 A- Misyon ve Vizyon...... 4 B- Görev,Yetki ve Sorumluluklar...... 4 C- Ġdareye

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2013 BĠRĠM-YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON a) Misyon: insan odaklı çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER...

Detaylı

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU SUNUġ 2010 yılında kurulan fakültemizin misyon ve vizyonuna paralel olarak yetki, görev ve sorumlulukları, amaç

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU (BĠRĠMLER ĠÇĠN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTĠTÜ/DAĠRE BAġKANLIĞI/HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ)

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C. Ġdareye

Detaylı

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUġ... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 6 Müdürün Görevleri...

Detaylı

2015 YILI FAALĠYET RAPORU

2015 YILI FAALĠYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Ocak 2010 1 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Fakültemiz ilk olarak 10/09/2007 tarihli ve 2007/12598 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı *BE6LB1S2* Sayı : 23987327-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

Kuruluş. Misyon. Vizyon. Amaçlar ve Hedefler. Eğitim-öğretim alt yapısı. Fakülte Bina Proje Süreci. Akademik Kadro Dağılımı.

Kuruluş. Misyon. Vizyon. Amaçlar ve Hedefler. Eğitim-öğretim alt yapısı. Fakülte Bina Proje Süreci. Akademik Kadro Dağılımı. Kuruluş Misyon Vizyon Amaçlar ve Hedefler Eğitim-öğretim alt yapısı Fakülte Bina Proje Süreci Akademik Kadro Dağılımı Eylem Planı Stratejik Plan Faaliyet Raporu KURULUŞ Kuruluş Raporunun Hazırlanması Ve

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SÜRÜM NO. 1 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU.3 I- GENEL BĠLGĠLER...4 A- Misyon ve Vizyon...4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BEA5B1FN* Sayı : 34069406-612.01.01- Konu: Süreçler REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ

TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2013 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ Adı Sayısı Alanı (m²) Toplam Kapasite (Kişi) Sınıf 0 650 Anfi 0 650 Bilgisayar Laboratuvarı 4 00 Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 A.1. MİSYON... 4 A.2. VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 1.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) Toplam Kapasite Adı Sayısı Alanı (m²) (Kişi) Sınıf 4 540 120 Anfi Bilgisayar Laboratuvarı

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU- SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

İYTE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK GENEL KURULU. Nisan 2013 Kütüphane Gösteri Merkezi

İYTE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK GENEL KURULU. Nisan 2013 Kütüphane Gösteri Merkezi İYTE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK GENEL KURULU Nisan 2013 Kütüphane Gösteri Merkezi İÇERİK Akademik ve İdari Personel Lisans ve Lisansüstü Eğitim Mevcut Altyapı Mali Bilgiler Araştırma Yayın Anket Değerlendirmeleri

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI HAVACILIK VE UZAY BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU Ocak 2015, Konya 1 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A. Misyon

Detaylı

ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ MÜDÜR V. DOÇ. DR. RECEP ÖZKAN ÖZET SUNUM ÖZETĠ MĠSYON VĠZYON MERKEZĠN AMACI FAALĠYET ALANLARI ĠDARĠ YAPI SERTĠFĠKA PROGRAMLARI

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 7000,. 050010, Kararın niteliğine göre Üniversite Yönetim 050001, Kararın niteliğine göre Üniversite Senatosu. 05001 04005, Strateji Geliştirme Daire SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

2014 YILI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI FAALĠYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU KONYA 2014 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012)

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012) Ek- T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 202-ARALIK 202) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ OF TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ PAYDAġ ANALĠZĠ ANKETĠ

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ OF TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ PAYDAġ ANALĠZĠ ANKETĠ Hiç Yeterli Kararsızım Oldukça Tamamen KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ OF TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ PAYDAġ ANALĠZĠ ANKETĠ AKADEMĠK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler Karadeniz Teknik Üniversitesi akademik personelinin

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Bursa 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR...

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/Ġdareye

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015-

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015- TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015- İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2012 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler...

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014-

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014- TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014- İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sunum Planı Bütçe Hazırlık Mevzuatı ve Dokümanları 2018-2020 Düzce Üniversitesi Bütçe Hazırlık Çalışmaları ve Hazırlanacak Formlar Bütçe Hazırlık

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK/ 2015, ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi

Detaylı

2010 yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2010 yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2010 yılı Ġdare Faaliyet Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tekirdağ, Ocak 2011 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER ; 1- Üst Yönetici Sunuşu 2- Genel Bilgiler 3- Misyon 4- Vizyon 5- Fiziki Yapı; 5-a ) Örgüt Yapısı 5-b ) Enstitü Yönetim Kurulu 6- Bilgi

Detaylı

2015 YILI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2015 YILI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2015 YILI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 A.1. MİSYON.......... 5 A.2. VİZYON........ 5 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR....

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU HĠZMETĠN TAMAMLANMA HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER SÜRESĠ (EN GEÇ) Ġlk Kayıt ĠĢlemleri (ÖSYM tarafından yerleģtirilen

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ ADI SOYADI : Prof. Dr. Mehmet AKGÜL KADRO UNVANI : Dekan ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI una universa academia in Anatolia 2015 2019 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I.DURUM ANALİZİ. 4 1.TARİHÇE VE TANIMI. 4 1.1.Tarihçe.. 4 2.SAĞLIK

Detaylı

Kapasitesi 251 Üzeri Anfi - - 1 - - - Sınıf 10 - - - - - Bilgisayar Lab. 1 - - - - - Diğer Lab. - - - - - - Toplam 11-1 - - -

Kapasitesi 251 Üzeri Anfi - - 1 - - - Sınıf 10 - - - - - Bilgisayar Lab. 1 - - - - - Diğer Lab. - - - - - - Toplam 11-1 - - - 2007 YILI RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU: ÜST YÖNETĠCĠNĠN SUNUġU: ĠÇĠNDEKĠLER: I-GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon: 03.07.1992 gün ve 3837 Sayılı Kanunla kurulan Rize Ġlahiyat Fakültesinin

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ. ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ. ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2010 KURUM/KURULUġUN TARĠHÇESĠ Öğrenci ĠĢlerinin temelleri 1983 yılında Fırat Üniversitesine bağlı olarak Bingöl Meslek Yüksekokulu adı

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İDİL MESLEK YÜKSEK OKULU 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İDİL MESLEK YÜKSEK OKULU 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İDİL MESLEK YÜKSEK OKULU 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2015 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... I- GENEL BĠLGĠLER.. A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar......

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ İÇ KONTROL SİSTEMİ TANIMI

İÇ KONTROL SİSTEMİ İÇ KONTROL SİSTEMİ TANIMI İÇ KONTROL SİSTEMİ İÇ KONTROL SİSTEMİ TANIMI 5018 Sayılı Kanun kamu idarelerinde iç kontrol sistemlerinin kurulmasını öngörmektedir. Bu kapsamda kurumların organizasyon yapıları, hiyerarģik sistemin oluģturulması,

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI A) TEMEL EĞİTİM : Okul öncesi eğitimi yaygınlaģtıracak ve geliģtirecek çalıģmalar yapmak, Ġlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini

Detaylı

2011 YILI MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

2011 YILI MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠRĠM FAALĠYET RAPORU 2011 YILI MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon (Stratejik plan hazırlama sürecinde, harcama birimleri tarafından

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ

Detaylı

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER ; 1- Üst Yönetici Sunuşu 2- Genel Bilgiler 3- Misyon 4- Vizyon 5- Fiziki Yapı; 5-a ) Örgüt Yapısı 5-b ) Enstitü Yönetim Kurulu 6- Bilgi

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Dekan Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Prof.Dr.İbrahim KÜRTÜL 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Fakülte kurullarına

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU I-GENEL BİLGİLER KURULUŞ VE TARİHÇE Bakanlar Kurulunun 13.08.2012 tarihli kararına göre, Bartın Üniversitesinde İslami ilimler

Detaylı

G.Ü.FEN FAKÜLTESİ PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ

G.Ü.FEN FAKÜLTESİ PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ G.Ü.FEN FAKÜLTESİ PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI EVRAKIN BİRİME GELMESİ Fakülte Sekreterliğinden Birime Havale Edilen Evraklar EBYS üzerinden alınır. HAVELE EDİLEN EVRAKLA İLGİLİ YAPILACAK İŞLEM

Detaylı

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ AMAÇ 1. Hedef 1.1. İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINI ÜNİVERSİTE ÇAPINDA YAYGINLAŞTIRMAK 2017 yılı sonuna kadar İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrenci sayısını

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ; 1- Üst Yönetici Sunuşu 2- Genel Bilgiler 3- Misyon 4- Vizyon 5- Fiziki Yapı; 5-a ) Örgüt Yapısı 5-b ) Enstitü Yönetim Kurulu 5-c ) Enstitü

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder.

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder. MÜDÜR SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÜST BİRİM REKTÖR İŞ ÜNVANI MÜDÜR ALT MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEKOKUL SEKRETERİ TEMEL GÖREV Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara başkanlık eder. Eğitim-öğretim

Detaylı