ECZACILIK FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU (2014) ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ECZACILIK FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU (2014) (01.01.2014-31.12.2014)"

Transkript

1 ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU (2014) ( ) 1

2 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 3 I- GENEL BĠLGĠLER 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Görev,Yetkive Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Fiziksel Kapasite ve Faaliyetler Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi 15 II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 15 A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler.. 17 III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER.. 18 A- Mali Bilgiler B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Programın Güçlü Yönleri. 24 B- Programın Zayıf Yönleri C- Fırsatlar D- Tehditler.. 26 Değerlendirme Tablosu V- ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI. 29 2

3 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Fakültelerin gelecekleri ile ilgili stratejilerini belirleme, ulusal ve uluslararası düzeyde gerekli kalite ve akreditasyon çalıģmalarını yapabilmek, hedef ve amaçlarını gerçekleģtirebilmek ve gerekli dönüģümleri yapabilmeleri için öz kaynaklarını nasıl kullandıklarını bilmeleri gerekmektedir. Fakülteler bu sayede hangi türde hangi kaynaklara ne miktarlarda sahip olduklarını anlayabilme ve yıllık faaliyetleri sonucu eksikliklerini belirleyebilme Ģansına sahip olarak, ileriki dönemlerde en etkin ve yeterli yapının tahsisi için yol gösterici verileri toplayarak iyiye doğru geliģimin stratejilerini belirleyebilme yetisine sahip olacaklardır. Fakültelerin hedeflerine ulaģmanın yegâne yolu ise uluslar arası standartlara uygun kurumsal yönetim anlayıģından geçmektedir. Yıllık faaliyet raporları örgütsel ve yönetsel faaliyetlerinde değerlendirilmesi açısından önem taģımaktadır. Faaliyet raporlarının sonuçlarına göre belirlenecek yol haritası sayesinde kısa ve uzun vadede kaynakların rasyonel kullanılması, örgütsel ve yönetsel faaliyetlerin sistematik ve disiplinli Ģekilde planlanması, zaman ve kaynak israfının önlenmesi ve kurumsal bütünlüğün ne durumda olduğunun anlaģılması ve gerekli iyileģtirilmelerin planlanması mümkün olabilecektir.faaliyet raporları, stratejik planlamanın hazırlanmasında önem taģıyan önemli bir veri kaynağı olup, içindeki verilerin analizi sonucu kurumsal geliģmenin yolunu açan önemli bir çalıģmadır. Bu faaliyet raporunun hazırlanabilmesi için gerekli çalıģmaları yapan ve faaliyet raporunun OluĢmasında katkıda bulunan akademik ve idari personele teģekkürlerimi sunarım. Prof.Dr. Ġsmail ÖZDEMĠR Dekan V. 3

4 I- GENEL BĠLGĠLER MĠSYON VE VĠZYON Misyonumuz ÇağdaĢ teknoloji ve bilgi düzeyine sahip, toplum sağlığına katkıda bulunacak; Ġlaç araģtırma, geliģtirme ve hastaya ulaģtırma süreçlerinin her aģamasında etkin görev ve sorumluluklar üstlenebilen eczacılar yetiģtirmek, evrensel ölçütlerde bilime katkıda bulunmak; ürettiği bilgiyi toplum yararına kullanmak ve sağlık hizmetlerinin sunulmasında etkin rol almaktır. Vizyonumuz Evrensel değerlerde bilgi ve beceri ile donatılmıģ eczacılar yetiģtiren, bilimsel bilgi ve teknoloji üretiminde ulusal ve uluslar arası düzeyde tanınan referans bir fakülte olmaktır. GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Fakültemiz, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değiģik 7/d-2 maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulunca tarihinde kurulmuģ olup, eğitim-öğretim yılında eğitime baģlamıģtır. Bu yasalar kapsamında Fakültemizin görevleri : 1-Fakültemizin ihtiyacı olan her türlü mal, malzeme ve hizmet alımları ile ilgili ihale iģlemlerini yürütmek; fakültemizin ihtiyacı olan araç-gereç ve malzemelerin temini sağlamak. 2-Ayniyat iģlemlerini yapmak, yasalarda belirtilen zamanlarda gerekli sayımları yaparak Rektörlüğe bildirmek. 3-Personele ait her türlü ödeme, tahsilat iģlemleri ile ilgili belgeleri hazırlayarak, iģlemlerin gerçekleģmesini sağlamak. 4- Fakültemizin, büyümesi, geliģmesi ve özellikle eğitim-öğretimin aksamadan, en iyi Ģekilde yürütülebilmesi için, fakültemize tahsis edilen ödenekleri hizmetlerin öncelik sırasına göre, ayrıntılı planlamalar yapılarak, harcamaların bu çerçevede gerçekleģtirilmesini sağlamak. 5- Öğretim elemanlarının sürekli ve üst düzeyde geliģmesini sağlayarak, hem ülkenin bilimsel faaliyetlerde daha ön sıralara gelmesi hem de eğitim öğretimin daha kaliteli ve çağdaģ düzeye eriģmesi için sürekli çaba harcamaktır. Bu görevler yerine getirilirken, uygulanmakta olan kanun ve yönetmeliklerde belirtilen yetkiler kapsamında üst yöneticilere karģı sorumlu olup, 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nda belirtilen hususlara göre de sorumluluğu bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen kanunla Fakültemize Harcama Yetkililiği ve Ġhale Yetkililiği verilmiģtir. 4

5 ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Fiziksel Yapı : Fakülte Binası : Fakültemiz, 2014 Yılı Temmuz ayından itibarenüniversitemiz kampüsünde yer alan 3 katlı yeni binasında hizmet vermeye baģlamıģtır. Lisans eğitimi, yüksek lisans eğitimi ve öğretim elemanlarının araģtırmalarına yönelik deneylerin yapıldığı yeni Fakülte binamızda; 5 derslik, 2 adet amfi, 6 araģtırma laboratuvarı, 6 öğrenci laboratuvarı, 1 adet kimyasal ve cam malzeme deposu, 1 adet malzeme deposu, Mevcut 3 bölüme bağlı 13 Ana Bilim Dalı nın kullanımına hazır 24 adet ofis, Ġdari personelin kullandığı 10 adet ofis, 1 adet herbaryum, 1 adet kütüphane, 1 adet arģiv, 1 adet kurul odası, 1 adet seminer salonu, 1 adet konferans salonundan oluģan fiziki kapasiteye sahiptir. Tıbbi Bitkiler ve Aromatik Bahçesi Rektörlüğümüz tarafından Fakültemizin kullanımına aktarılan 20 dönümlük alanda kurulan ve Türkiye nin ikinci tıbbi bitkiler bahçesi olacak merkezimizin, alt yapısı tamamlanmıģ, iki adet serası hazırlanmıģ bulunmakta ve 2015 yılı içerisinde faaliyetlerine baģlaması planlanmaktadır. Fakültemiz bünyesinde faaliyetlerini yürütecek olan Tıbbi Bitkiler ve Aromatik Bahçemiz; Tıbbi bitkileri araģtırmak, üretmek, tanıtmak Bitki çeģitliliğinin korunup geliģtirilmesine katkıda bulunmak Eğitim programları için çalıģma alanı ve materyal sağlamak Tıbbi bitkilerin etkin ve güvenli kullanımlarını teģvik etmek Tıbbi floradan faydalanma konusundaki çalıģmalara zemin oluģturmak amaçları ile Türkiye de tek ve örnek fakülte olmayı hedeflemektedir. 5

6 Örgüt Yapısı : ĠDARĠ ÖRGÜT YAPISI DEKAN DEKAN YARDIMCISI DEKAN YARDIMCISI FAKÜLTE SEKRETERĠ Özel Kalem Yazı ĠĢleri ve Öğrenci ĠĢleri Tahakkuk ve Satın alma Ayniyat ve Depo Bölüm Sekreterliği Ġç Hizmetler Kütüphane 6

7 ECZACILIK FAKÜLTESĠ AKADEMĠK TEġKĠLAT YAPISI: DEKAN DEKAN YARDIMCISI DEKAN YARDIMCISI TEMEL ECZACILIK BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ ANALĠTĠK KĠMYA ANABĠLĠM DALI BĠYOKĠMYA ANABĠLĠM DALI FARMASÖTĠK MĠKROBĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI ECZACILIK MESLEK BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ FARMAKOGNOZI ANABĠLĠM DALI FARMAKOLOJĠ ANABĠLĠM DALI FARMASÖTĠK TOKSĠKOLOJĠ ANABĠLĠM DALI FARMASÖTĠK KĠMYA ANABĠLĠMDALI FARMASÖTĠK BOTANĠK ANABĠLĠM DALI ECZACILIK TEKNOLOJĠSĠ BÖLÜMÜ FARMASÖTĠK TEKNOLOJĠ ANABĠLĠM DALI FARMASÖTĠK BĠYOTEKNOLOJĠ ANABĠLĠM DALI RADYOFARMASĠ ANABĠLĠM DALI KLĠNĠK ECZACILIK ANABĠLĠM DALI ECZACILIK ĠġLETMECĠLĠĞĠANABĠLĠ M DALI 7

8 KAPASĠTE KAPASĠTE KAPASĠTE KAPASĠTE KAPASĠTE EĞĠTĠM KĠġĠ KĠġĠ KĠġĠ ALANI KĠġĠ KĠġĠ Amfi 2 Sınıf Bilg.Lab. Diğer (Lab) 12 TOPLAM Kongre ve Konferans FAALĠYET TÜRÜ 1 (ÇalıĢtay) Seminer 4 Bilgilendirme Toplantısı Özel Gün ve Etkinlikler 1 Kültürel Etkinlikler Eğitim Tiyatro Müzik TOPLANTI VE KONFERANS SALONLARI Toplantı ve Konferans Salonu Sayısı 2+1 Toplantı ve Konferans Salonu Alanı 60 m² m² Toplantı ve Konferans Salonu Kapasitesi

9 AMBAR, ARġĠV, ATÖLYELER Ambar Sayısı (Depo) 2 Ambar Alanı (Depo) 150 m² ArĢiv Sayısı 1 ArĢiv Alanı 60 m² Atölye Sayısı Atölye Alanı 9

10 CĠNSĠ ĠDARĠ AMAÇLI (ADET) EĞĠTĠM AMAÇLI ARAġTIRMA AMAÇLI (ADET) Projekiyon 14 Slayt Makinesi 2 Tepegöz 2 Episkop 1 Barkot Okuyucu Baskı Makinesi 1 Fotokopi Makinesi 2 1 Fax 2 Fotoğraf Makinesi 1 Kameralar Televizyonlar 1 Tarayıcılar 1 Müzik Setleri Mikroskoplar 62 DVD ler 1 10

11 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu 5018 Sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu kanunlara dayalı yayımlanan yönetmelik, tüzük, tebliğ, karar ve yürürlükteki mevzuatlardan oluģmaktadır. Teknolojik Kaynaklar : Fakültemizde internet bağlantılı 14 adet bilgisayar, 8 adet yazıcı, 2 dıģ hatlı telefon, 2 adet faks, 2 adet fotokopi makinası, derslikler, laboratuvarlar, toplantı ve konferans salonunda kullanılan 14 adet projeksiyon cihazı ile hizmet verilmektedir. Ġnsan Kaynakları : Unvan Sayı Profesör 2 Doçent 5 Yardımcı Doçent 9 Öğretim Görevlisi 1 AraĢtırma Görevlisi 9 AraĢtırma Görevlisi (Öyp) 9 Fakülte Sekreteri 1 ġef 2 Bilgisayar ĠĢletmeni 2 Memur 3 Kimyager 2 Biyolog 1 ġirket Personeli 7 Toplam 52 Kadrosuna Göre Öğretim Elemanlarının Bölümlere Göre Dağılımı Bölümler Profesör Doçent Yrd. Doç. Öğrt. Gör. ArĢ.Gör. ArĢ.Gör.(öyp) Temel Ezacılık Bilimleri Eczacılık Meslek Bilimleri Eczacılık Teknolojisi Toplam

12 AkademikPersonelin Hizmet Süresi ve üzeri KiĢi Sayısı Yüzde %24 %20 %8 %16 %16 %16 Fakültede Görev Yapan Ġdari Personel Dağılımı Kadrolu Memur 8 Teknik Personel 3 ġirket Elemanı 7 TOPLAM 18 Eczacılık Fakültesi Mevcut Ġdari Kadro Dağılımı Kadro Ünvanı TOPLAM Fakülte Sekreteri ġef Bilgisayar ĠĢletmeni Memur Kimyager Biyolog TOPLAM Kadrosu Fakültemizde Olup BaĢka Birimlerde Görev Yapan Personel Ünvanı Sayı Görev Yaptığı Birim Bilgisayar ĠĢletmeni 2 Petrol AraĢtırma Laboratuvarı Mühendislik Fakültesi Memur 2 Turgut Özal Tıp Merkezi Biyolog 1 Petrol AraĢtırma Laboratuvarı ġoför 1 Genel Sekreterlik Kadrosu BaĢka Birimde Olup Fakültemizde Görev Yapan Personel Ünvanı Sayı Görev Yaptığı Birim Genel Sekreterlik ġef 2 Sağlık Hizmetleri MYO 1 Turgut Özal Tıp Merkezi Bilgisayar ĠĢletmeni 1 Sağlık Kültür ve Spor Da. BĢk. 12

13 Ġdari Personelin Eğitim Durumları Ġlköğretim Lise Önlisans Lisans Lisansüstü KiĢi Sayısı Yüzde - %27 %27 %37 %9 Ġdari Personelin Hizmet Süresi ve üzeri KiĢi Sayısı Yüzde - 9 %37 %9 - %45 Sunulan Hizmetler : 01/01/ /12/2014tarihleri aralığında Dekanlığımızın ilgili birimleri tarafından aģağıdaki hizmetler sunulmuģtur; 1- Eczacılık Fakültesi Yazı ĠĢleri ve Eğitim-Öğretim ĠĢleri Birimi nde; kurumlarla yapılan yazıģmalar, öğretim üyelerinin jüri üyelikleri, öğretim elemanlarının görev sürelerinin takibi, bölümlerden istenen ders dağılımları, akademik ve idari personelin yıllık ve mazeret izinlerinin takibi, öğrencilerin mezuniyetleri ile ilgili yazıģmalar, öğrenci yataygeçiģ iģlemleri, kayıt silmeyenileme iģlemleri, öğrenci faaliyetlerine yönelik alınan izinler, öğretim üyesi görevlendirmelerinin takibi, ek ders ücret formlarının toplanması, seminer, konferans, panel ve benzeri akademik faaliyetler için yapılan yazıģmalar, mezun olan öğrencilerin bitirme derecelerini bildiren yazılar, öğrenci burslarına yönelik yazıģmalar, kayıt yenilemeyen öğrencilerin takibi, personelin terfi ve derecelerinin takibi iģlemleri yapılmaktadır. 2- Eczacılık Fakültesi Tahakkuk Birimi nde; Akademik ve idari personelin aylık maaģ bordrolarının hazırlanması, ek ders ücret formlarının toplanması, kontrol edilmesi, ek ders ücretleri iģlemleri, görevli personelin yolluk ödemelerini içeren iģlemler, staj yapan öğrencilerin sigorta iģlemleri yapılmaktadır. 3-Satın Alma ve Ayniyat Birimi nde ise; Mali yıla dair ayniyat hesapları, sarf ve demirbaģ malzemelerinin alınması ve kayıt iģlemleri yapılmaktadır. 4-Eczacılık Fakültesi nin Temel Ezacılık Bilimleri, Eczacılık Meslek Bilimleri, Eczacılık Teknolojisi bölümlerinde, sadece örgün eğitim verilmektedir. Dersler içerisinde; teorik ve pratik dersler yer almakta ve öğrenci laboratuvarlarında güncel bilimsel uygulamalar yapılmaktadır. Ayrıca; öğretim elemanları öğrencilere yönelik danıģmanlık faaliyetlerini de yürütmektedirler. Öğretim elemanları ulusal ve uluslar arası düzeyde bilimsel çalıģmalar yapmaktadır. 13

14 Eğitim Hizmetleri : Eczacılık Fakültesi Öğrenci Sayıları 1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf 5.Sınıf 5+ Toplam Kadın Erkek Toplam Eczacılık Fakültesi Yabancı uyruklu Öğrenci Sayıları 1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf 5.Sınıf 5+ Toplam Kadın Erkek Toplam Eczacılık Fakültesi Yatay GeçiĢ Gelen Öğrenci Sayıları 1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf 5.Sınıf 5+ Toplam Kadın Erkek Toplam Eczacılık Fakültesi Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı ÖSS sonucu Birimin Adı ÖSS Kontenjanı BoĢ Kalan Doluluk Oranı YerleĢen Eczacılık Fakültesi yok %100 Toplam yok %100 Eczacılık Fakültesi Farabi Öğrenci Sayıları Sayı Sayı Sayı Gelen 3 Giden 12 Toplam 15 Eczacılık Fakültesi Erasmus Öğrenci Sayıları Sayı Sayı Sayı Gelen - Giden 1 Toplam 1 Eczacılık Fakültesi Anabilim Dallarına Bağlı Lisansüstü Öğrenci Sayıları Sayı Sayı Sayı Doktora 20 Y.Lisans 18 Toplam 38 14

15 Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi : Fakültemizde yönetim; teģkilat yapımızdaki yetki, sorumluluk ve görev dağılımına dikkat edilerek, hiyerarģik düzene uygun bir Ģekilde birimleri arasında düzenli çalıģmayı, eğitim-öğretim ve sınavlara iliģkin uygulamaların koordinasyonunu sağlamaktadır. Ayrıca derslerin uygulanması aģamasında iç denetim yapılmaktadır.birimin atama veya satın alma, ihale gibi karar alma süreçleri, yetki ve sorumluluk yapısı, mali yönetim,harcama öncesi kontrol sistemine iliģkin her türlü etkinlik 4734, 4735 ve 5018 sayılı yasalar çerçevesinde yürütülmektedir. II -AMAÇ VE HEDEFLER A -Ġdarenin Amaçları ve Hedefleri : Amaçlar Evrensel bilim ve teknoloji hedefleri doğrultusunda etik değerlere bağlı kalarak bilgiyi kullanan, bilgiyi toplum sağlığına katkıda bulunacak Ģekilde üreten, araģtırıcı, sorgulayıcı ve çözümleyici düģünce yapısında, hızla değiģen bilim dünyasının yeniliklerine açık ve uygulayıcı, meslek içi eğitimi benimsemiģ, ilaç araģtırma, geliģtirme ve hastaya ulaģtırma süreçlerinin her kademesinde etkin olan, sorumluluklarının bilincinde önder eczacılar yetiģtirmek. Eğitimle ilgili alt yapı ve donanım eksikliklerinin giderilmesi ve ihtiyaca cevap vermeyen teknolojik kaynakların yenilenmesi suretiyle eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılması. Hedefler Fakültemiz Stratejik Planı kapsamında belirlenen stratejiler ve performans değerlendirmeleri ıģığında belirlenen amaç ve hedefler aģağıda listelenmiģtir. Amaç 1: Lisans Eğitiminin Niteliğini GeliĢtirmek Amaç 2: Lisans Eğitiminin Etkinliğinin Artırılması Amaç 3: Nitelikli AraĢtırma Üretmek Amaç 4:Uluslararası Tanınırlığımızı Artırmak Amaç 5: Fakültemiz öğretim elemanlarıtarafından kamu kurum ve kuruluģları ile ilaç endüstrisive diğer sanayi kuruluģları arasındaisbirliği tesis etmek Amaç 6:Lisansüstü EğitiminNiteliğinive Kalitesini Artırmak AMAÇ 1: Lisans Eğitiminin Niteliğini GeliĢtirmek Hedef 1: Fakültemiz akademik personelinin niteliğinin daha da üst düzeye çıkmasını sağlamak Hedef 2: Öğretim performansında iyileģme sağlayacak tedbirlerin ve sisteminin oluģturulması Hedef 3: Öğrencilerimizin Ġngilizce seviyelerinin daha iyi duruma gelmesini sağlamak Hedef 4: Öğrencilerimizin dersleri ile ilgili bilgilere ulaģmasını kolaylaģtırmak (kitap yazmak,ders notlarına internet üzerinden ulaģmanın sağlanması) 15

16 Hedef 5: Ġlaç sektöründe staj yapacak öğrenci sayısının artırılması için öğrencilerin teģvik edilmesi Hedef 6: Öğrencilerimizi akademisyen olmaya özendirmek Hedef 7: Fakültemiz bünyesinde öğrencilerimiz için kamuda, serbest eczanede veya ilaç sanayisinde çalıģan meslektaģlarımızın konuģmacı olduğu toplantılar düzenleyerek mezuniyet sonrası öğrencilerimizin daha doğru tercih yapmalarını sağlamak Hedef 8: Tamamlanan Ġnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi binasının çevre düzenlemesi ve öğrencilerin öğrenimlerinde faydalanılmak üzere Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi oluģturulmuģ olup, dikim iģlemlerine 2015 yılında baģlanacaktır. Hedef 9: Uygulamalı eğitim ve öğretimin nitelik ve niceliğini geliģtirmek amacıyla tamamlanan Ġnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi binasında yer alan öğrenci laboratuvarları son sistem teknoloji ile donatılmıģtır. Hedef 10: Öğrencilerin kiģisel, sosyal geliģimlerini desteklemek AMAÇ 2: Lisans Eğitiminin Etkisinin Artırılması Hedef 1: Ders müfredatı gözden geçirilmiģ çok seçenekli, tekrarlar içermeyen ve birbirini tamamlayan derslerden oluģan bir ders programı düzenlenmiģtir. Hedef 2: Öğrencilerin eğitim sürecine daha etkin katılımının sağlanması AMAÇ 3: Nitelikli AraĢtırma Üretmek Hedef 1: Uluslararası atıf indekslerindeki dergilerde yayın sayısını artırmak Hedef 2: Üniversitenin araģtırma ve projelere daha fazla destek verebilmesi için gerekli giriģimlerde bulunmak Hedef 3: Daha fazla sayıdaki akademik personelin rektörlükten sağlanan destekle yurt dıģı bilimsel toplantılara katılabilmesi için gerekli giriģimlerde bulunmak Hedef 4: Uluslararası değiģim programlarından akademik personelimizin daha fazla yararlanmasını sağlamak Hedef 5: BAP ve BAP dıģı proje sayılarını artırmak amacıyla gerekli desteğin oluģturulması için giriģimlerde bulunmak AMAÇ 4:Uluslararası Tanınırlığımızı Artırmak Hedef 1: Fakültemiz bünyesinde uluslararası katılımlı bir kongrenin gerçekleģtirilmesini ve bunun sürekliliğini sağlamak Hedef 2: Öğrencilerimizin uluslararası akademik deneyimlerini artırmak Hedef 3: Akademik personelin uluslararası hareketliliğini artırmak Hedef 5: Lisansüstü programlara belli kriterlere sahip uluslararası öğrencilerin baģvurmasını sağlamak Hedef 6: Öğretim elemanları tarafından alınan dıģ kaynaklı proje (AB Projeleri, BM projeleri, Dünya Bankası Projeleri.vd..) sayısının artırılması için gerekenlerin yapılması 16

17 AMAÇ 5:Fakültemiz Öğretim Elemanları Tarafından Kamu Kurum Ve KuruluĢları Ġle Ġlaç Endüstrisi ve Diğer Sanayi KuruluĢları Arasında ĠĢbirliğini Tesis Etmek Hedef 1: Türkiye de Ar-Ge Birimi olan ilaç sektörü çalıģanları ile akademisyenleri bir araya getirmek için gerekli giriģimlerde bulunmak Hedef 2 : Ġnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bünyesinde ilaç araģtırmaları merkezi ve pilot üretim laboratuvarlarının kurulması. Hedef 3 : Ġnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bilimsel araģtırma ve sanayiye yönelik projelere materyal sağlamak amacıyla Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi i oluģturulmuģ, 2015 yılı içerisinde hedefin gerçekleģtirilmesi planlanmıģtır. AMAÇ 6: Lisansüstü Eğitimin Niteliğini ve Kalitesini Artırmak Hedef 1: Lisansüstü programlara nitelikli öğrencilerin baģvurmasını sağlamak Hedef 2: Lisansüstü eğitime yabancı öğrencilerin baģvurmasını sağlamak Hedef 3: Lisansüstü eğitimde ders çeģitliliğinin ve öğrencinin farklı birimleri tanıma olasılığının artırılması Hedef 4: Lisansüstü programdaki öğrencinin araģtırma kapasitesini geliģtirecek tedbirlerin alınması Hedef 5: Tez çalıģmasından elde edilen bilimsel çıktı (poster, sözlü sunu, derlememakale, özgün makale) sayısının artırılmasının sağlanması Hedef 6: Disiplinler arası çalıģmaların artırılması B - Temel politikalar ve öncelikler : Politikalar: Fakültemizin temel politikası, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda, donanımlı, pozitif düģünen, üretken, katılımcı, araģtırma ve problem çözme yeteneğine sahip, etik değerlere bağlı çağdaģ eczacılar yetiģtirmek,öğretim elemanlarının kendi çalıģma alanlarında yurt içi ve yurt dıģı bilimsel çalıģma yapmalarını teģvik etmek, bilimsel eğitim ve araģtırma altyapısını sağlamak ve bunu yaparken de Üniversitemizin ve Devletimizin varlık ve kaynaklarının korunmasını, faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini sağlamaktır. Öncelikler: Eğitim müfredatının toplumun ihtiyacını karģılayacak Ģekilde dünya standartlarında verilebilmesiiçin planlanması ve güncellenmesi, akreditasyon baģvurusunu yapan fakültemizin eğitim müfredatını akreditasyona uygun hale getirilmesi. Ġlaç Ar-Ge çalıģmalarının yürütülebilmesi için altyapı yatırımlarının yapılması, yeni binasına taģınacak olan fakültemizin gerekli fiziki ve teknik alt yapıyı oluģturması planlanmaktadır. 17

18 III-FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A-Mali Bilgiler 2014 Yılı Bütçe Kanunu ile Fakültemize tahsis edilen bütçe ödeneklerinden yıllık serbest bırakma ve harcamaları aģağıdaki tabloda gösterildiği Ģekilde gerçekleģtirilmiģtir. Fakültemiz yeni binasında özellikle eğitim-öğretimin aksamadan, en iyi Ģekilde yürütülebilmesi için, ihtiyaçlar doğrultusunda bakım onarım çalıģmaları halen devam etmektedir. Personel Giderleri Fakültemiz çalıģanlarının maaģlarının ve özlük haklarının ödenebilmesi için 2015 yılı enflasyon tahmini doğrultusunda %5 arttırılarak teklif edilmesi planlanmaktadır. Sos.Güv.Kur.Prim Giderleri Fakültemiz çalıģanlarının Sos.Güv.Kur.Prim Giderleri için 2015 yılı enflasyon tahmini doğrultusunda %5 arttırılarak teklif edilmesi planlanmaktadır. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Fakültemiz Ġdari bürolarında ve laboratuvarlarında kullanılan sarf malzeme ihtiyacını karģılamak üzere 2015 yılı enflasyon tahmini doğrultusunda %8 arttırılarak teklif edilmesi planlanmaktadır. Yolluklar 5 yıllık eğitim veren fakültemizde yeterli öğretim elemanı olmadığından, Anadolu, Marmara ve Ankara Üniversitelerinden gelen öğretim elemanlarının görevlendirmeleridolayısıyla öğretim görevlilerine ödenecek olan Y.Ġ.G.G.Y. nın 2015 yılı bütçesi için %5 arttırılarak teklif edilmesi planlanmaktadır. Hizmet Alımları Fakültemizde hizmetin aksamadan yürütülmesi ve haberleģmenin sağlanması açısından 2015 yılı bütçesi için %10 arttırılarak teklif edilmesi planlanmaktadır. Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alımı, Bakım ve Onarım Giderleri Fakültemiz iģyeri ve bürolarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan mal ve malzeme, makine ve techizat, yedek parça, yangından korunma malzemeleri gibi diğer mal ve malzeme alımları ve bu malzemelere ait bakım ve onarım giderleri ile laboratuvarlarda kullanılan cihazların öğrenciler 18

19 tarafından yoğun bir Ģekilde kullanımından dolayı sık sık arızalanıp bozulduğu için bu cihazlara ait yedek parça ve bakım ücretlerinin yüksek olmasından dolayı mevcut ödeneğimiz yetmediğinden, bu harcama kalemi için 2015 yılı bütçesinin %40 arttırılarak teklif edilmesi planlanmaktadır. Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Fakültemiz, 2015 yılı içerisinde yeni yapılan hizmet binasında faaliyetlerini sürdüreceğinden, bir çok teçhizat ve malzemenin kurulum, onarım ve bakımı gerektiğinden ödeneğin 2015 yılı bütçesi için %50 arttırılarak teklif edilmesi planlanmaktadır. Tertibin Adı Genel Kamu Hizmetleri Personel Gideri Sos.Güv.Kur.Dev. Pri.Gid. Mal ve Hizmet Alımları Bütçe BaĢlangıç Ödeneği Yıllık Serbest Bırakma Ödeneği Harcanan Ödemeler GerçekleĢme Oranı Toplam Bütçeye Oranı %99,6 % %100 % %99 %8 Toplam %99,7 % Yılı Ödeneği Genel Kamu Hizmetleri ve Personel Gid. Mal ve Hizmet Alımları Sosy. Gv. Prim Ödeme Kullanılmayan 0,7% 8% 13% Personel Gid. 78% Yukarıdaki tablodan da anlaģılacağı gibi, bütçe giderlerimizin büyük çoğunluğu personel giderleri ve eğitim öğretim için kullanılan mal ve hizmet alımlarına yapılan ödemelerden oluģmaktadır. 19

20 2014 yılı harcamalarında kurum olarak yapılan iç denetim ve ön mali kontrol sonuçlarına göre, mevzuata aykırı bir iģlem yapılmadığı görülmüģtür Yılı dıģ denetimi, SayıĢtay BaĢkanlığı nca yapılacaktır yılı bütçesiyle Fakültemize tahsis edilen ödeneklerin harcama planlaması yapılmıģ ve hazırlanan Ayrıntılı Finans Cetveli ve Harcama Programı Cetvelleri Maliye Bakanlığınca uygun görüldükten sonra, bu cetvelde yer alan ödeneklerin yıllık kullanılabilir kısmından; Personel giderleri ve personel giderlerine dayalı sosyal güvenlik kurumlarının devlet prim giderleri için 78 adet mali iģlem gerçekleģtirilmiģ ve toplam TL harcama yapılmıģtır. Mal ve hizmet alımları ihtiyaçlarını karģılamak için 52 adet mali iģlem gerçekleģtirilmiģ ve toplam TL harcama yapılmıģtır Mali yılında Fakültemizce; Kurum içi ve kurum dıģı olmak üzere, 1688 adet yazıģma yapılmıģtır. Fakültemizin demirbaģ, donanım ve sarf ihtiyaçlarını karģılamak üzere alınan mal ve malzemelerden ; DEMĠRBAġ : 2013 yılından devreden kalem sayısı : Yok 2014 yılında giren kalem sayısı : yılında çıkan kalem sayısı : 16 SARF : 2013 yılından devreden kalem sayısı : Yok 2014 yılında giren kalem sayısı : yılında çıkan kalem sayısı : 515 DemirbaĢ ve sarf malzemelerin giriģ-çıkıģ iģlemleri olarak 531 adet iģlem yapılmıģtır yılı sonu itibariyle yapılması gereken sayım iģlemleri 2015 Ocak ayı içerisinde yapılmıģtır. 20

21 B-PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Faaliyet ve Proje Bilgileri; 1. Personel ve Yazı ĠĢleri yukarıda belirtilen iģlemler doğrultusunda 2014yılı itibariyle; giden evrak 711, gelen evrak 977 olmak üzere, toplam 1688 iģlem yapmıģtır. 2. Tahakkuk Birimi; yukarıda belirtilen iģlemler doğrultusunda 21 adet (ek ders), 31 adet maaģ ödemesi, 12 adet telefon-faks gideri ödemesi, 26 adet yurt içi geçici görev yolluğu ödemesini içeren toplam 90 iģlem yapmıģtır. Yolluklar için toplam TL, telefon ve faks giderleri için toplam 650 TL, ek ders ücretleri, normal öğretim için toplam TL ödeme yapılmıģtır. Personel giderleri kalemi içerisinde maaģlar için TL, Emekli Sandığı na TL ödeme bordrosu hazırlanmıģtır. 3. Eczacılık Fakültesinde öğretim elemanlarının 2014 yılı itibariyle; 1 kiģi, Biyoteknoloji Proje DeğerledirilmesiPaneli nde panelist olarak Ankara ya, 2 kiģi, Biyoteknoloji Proje DeğerledirilmesiPaneli nde davetli olarak Ankara ya, 1 kiģi, XI. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı nda bildiri özeti sunmak üzere Kayseri ye, 1 kiģi, AĢı Fabrikası Teknik Gezisi için Adıyaman a, 1 kiģi, Ġyon Kanalları&KanserSempozyumu nda davetli olarak Ġstanbul a, 1 kiģi, Türk Eczacıları Birliği Gençlik Komisyonu I. Ulusal Kongresi ne öğrencileri götürmek üzere Ankara ya, 1 kiģi, TUBĠTAK Ġngilizce Akademik Yayın Hazırlama Eğitimi etkinliğine katılmak üzere Ankara ya, 1 kiģi, TUBĠTAK, 2014 Biyomalzeme Panel Proje Değerlendirilmesi Paneli ndepanelit olarak Ankara ya, 1 kiģi, PDGF-D ve PDGF-R sirna/kitozan Temelli Sistemleri Sıçan Kanseri Modelinde Etkinliğinin AraĢtırılması için araģtırmacı olarak Marmara Üniversitesi Ġstanbul a, 1 kiģi, TUBĠTAK-KBAG-113 Z093 No lu Proje kapsamında arazi çalıģması yapmak üzere Adana, Mersin, Niğde, Konya, Osmaniye, KahramanmaraĢ, Hatay ve Kayseri ye, 1 kiģi, bitki toplamak üzere Tunceli ye, 1 kiģi, Doktora Öğrencisi Muhammad Karim Haidar ın doktora yeterlilik sınavını yapmak üzere Hacettepe Üniversitesi Ankara ya, 1 kiģi, TUBĠTAK SBAG na sunulan projeleri değerlendirmek üzere Ankara ya, 3 kiģi, Ġstanbul da faaliyet gösteren ilaç Ģirketlerinin üretim tesislerini ve AR-GE laboratuvarlarını kapsayan teknik gezi için Ġstanbul a, 1 kiģi, XX. Annual Meeting-GermanSocietyfor Gene Therapy (DG-GT) toplantısına katılmak üzere Almanya ya, 1 kiģi, IVEC Kongresi için Ġstanbul a 1 kiģi, Eczacılık Fakültesi Dekanları Toplantısı için EskiĢehir e, 1 kiģi, AAPS 2014 AnnualMeetinge isimli kongreye katılmak üzere San Diego, CA/USA ya, 21

22 2 kiģi, ECZAK Dize Eğitimi Toplantısı na katılmak üzere Ankara ya, 1 kiģi, Antioksidan ÇalıĢtayı na katılmak üzere Ġstanbul a, 1 kiģi, Ege Analitik Günleri 2014 e poster sunumu ile katılmak üzere Sakız Adası Yunanistan a, 1 kiģi, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı nda yapılan doçentlik sınavı jürisinde görev alması nedeniyle Antalya ya, 1 kiģi, Pharmacy&PharmaceuticalSciences (IMPPS-4) isimli Kongre ye katılmak üzere Marmara Üniversitesi Ġstanbul a, 2 kiģi, 4th International Meeting on Pharmacy&PharmaceuticalSciences (IMPPS-4) Kongresi ne katılmak üzere Ġstanbul a, 1 kiģi, 17. Uluslararası Farmasötik Teknoloji isimli kongreye poster sunumu ile katılmak üzere Antalya ya, 1 kiģi, 7. Ulusal Analitik Kimya isimli kongreye poster sunumu ile katılmak üzere Sütçü Ġmam Üniversitesi KahramanmaraĢ a, 1 kiģi, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi ne katılmak üzere EskiĢehir e, 1 kiģi, 21. Bitkisel Ġlaç Hammaddeleri (BĠHAT) Toplantısı na katılmak üzere Ürgüp e, 3 kiģi, Uluslararası Ġlaç ve Eczacılık Kongresi ne katılmak üzere Ġstanbul a, 1 kiģi, TUBĠTAK Proje Önerilerini Değerlendirme Paneli ne katılmak için Ankara ya, 1 kiģi, TUBĠTAK TEYDEB izleyici hakemlik görevi için Kırklareli ne, 1 kiģi 12. Türkiye Eczacılık Kongresi ne katılmak için Ankara ya, 2 kiģi, Fourth International Meeting on Pharmacy&PharmaceuticalSciences (IMPPS-4) adlı kongreye poster bildirisi için katılmak üzere Ġstanbul a, 1 kiģi, Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi ne katılmak üzere Diyarbakır a, Dekanlığımızdan izinli olarak görevlendirilmiģ olup, bu dönemde eğitim-öğretim faaliyeti devam etmiģtir. 22

23 YAYIN TÜRÜ SAYISI Uluslararası Makale 21 Ulusal Makale 1 Uluslararası Bildiri 25 Ulusal Bildiri 27 Kitap/Kitap Bölümü 3 BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJE SAYISI 2014 Projeler Önceki Yıldan Devreden Yıl Ġçinde Eklenen Toplam Yıl Ġçinde Tamamlanan SAN-TEZ TÜBĠTAK A.B B.A.P DĠĞER TOPLAM

24 2- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Dekanlığımıza bağlı birimler ve bölümler birbirleri ile uyum içerisinde çalıģmalarını sürdürmektedirler. Eğitim projeksiyon cihazları kullanılarak teknoloji destekli olarak yürütülmektedir. Uygulama derslerimizin daha verimli olabilmesi için sınıflar Laboratuvar Ģartları göz önünde bulundurularak ĢubelendirilmiĢtir. Fakültemizde eğitim ve araģtırma kalitesi ve altyapısı her geçen gün daha fazla artmaktadır. IV.KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler Programın Güçlü Yönleri : Eğitim-öğretimde kullanılan temel laboratuvar cihazlarının büyük ölçüde yeterli olması Öğrenci sayısının az olması nedeni ile etkileģerek öğretme yöntemlerinin uygulanabilir olması Alt yapının yeni binamızda yeterli seviyeye ulaģması ile birlikte akademik çalıģma ortamının sağlanmıģ olması Dersliklerde modern ders verme donanımının varlığı Yeterli biliģim ağ donanımının varlığı Öğrencilerin bina içerisinde faydalanabilecekleri fotokopi hizmetinin bulunması Diğer Eczacılık Fakülteleri ile, eğitim konusunda iģbirliği AraĢtırma faaliyetlerinde kullanılan ekipmanların yeni olması Malatya ilinin karayolu ve havayolu ulaģımı açısından diğer Doğu Anadolu kentlerine göre avantajlı konumda bulunması, nispeten canlı bir ekonomiye sahip olması Türk Eczacılar Birliği ve Eczacılar Odasının desteği Genç akademisyen sayısının fazla olması Özverili idari personelin olması Yeni binası ve çevresi nedeniyle geliģmekte olan bir fakülte olması ve ihtiyaçlarının Rektörlük makamınca öncelikli olarak değerlendirilmesi ve karģılanması 24

25 Programın Zayıf Yönleri : AraĢtırma-Eğitim: AraĢtırma görevlisi sayısının yetersizliği Öğretim elemanının sayısının ve dağılımının yeterli olmaması Üniversite dıģında ulusal ve uluslar arası proje imkanlarının yeterince değerlendirilememesi Öğretim elemanı ve öğrenci değiģimleri için yurtiçi ve yurtdıģındaki üniversitelerle iģ birliğinin yeterli düzeyde olmaması KurumsallaĢmanın ve kurumsal kimliğin yeterince geliģmemiģ olması Yabancı dil eğitiminin yetersizliği Öğrenci rehberlik hizmetlerinin yetersizliği Öğrencilerin ortak kullanımına yönelik bilgisayar laboratuvarı olmaması Fakülte kütüphanesinde yeterli kaynak kitabın bulunmaması. Ġlaç endüstrisi alanlarına uzaklık Personel Personelin hizmet içi eğitiminin yetersizliği Personel sayısının yetersizliği Mali Proje dıģı desteğin olmayıģı Döner sermayenin 2014 yılı içerisinde çalıģtırılamaması Fırsatlar : Genel sağlık konusunda toplumun geliģen bilinci Toplumun ilaç ve eczacılık ile ilgili çeģitli konularda bilgilendirilme talebi Avrupa Birliğine uyum süreci AraĢtırmalara destek sağlayacak ulusal veya uluslar arası bilimsel destek ve mesleki kurumların varlığı GeliĢmekte olan ilaç endüstrisi ÇalıĢma alanlarının çeģitliliği Diğer Üniversiteler ile yapılan öğretim üyesi yetiģtirme programlarında iģbirliği protokolü Eczacılık bilimleri ile ilgili alanlarda çok sayıda toplantı düzenleniyor olması Eczacılık meslek kuruluģlarının aktif olması Ġnternet ve kütüphane kaynaklarının artması Öğrenci sayısının az olmasından eğitim kalitesinin yüksek olması Öğretim üyelerinin eğitim ihtiyaçlarına yönelik ders notu ve kaynak kitap yazma ve yayınlama olanağının mevcut olması 25

26 Tehditler: Vakıf ve yurt dıģındaki üniversitelerin beyin göçüne neden olması Yeni Eczacılık Fakültelerinin açılması Kurumlar arası koordinasyon yetersizliği Öğrenci afları Kötü eczacılık uygulamaları ve bunların görsel ve yazılı basında yer almaları Lisans eğitimi sonrası lisansüstü eğitimin yeterince tercih edilmemesi 26

27 Misyon Vizyon Kısaca Sunulan Hizmetler ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ÇağdaĢ teknoloji ve bilgi düzeyine sahip, toplum sağlığına katkıda bulunacak; Ġlaç araģtırma, geliģtirme ve hastaya ulaģtırma süreçlerinin her aģamasında etkin görev ve sorumluluklar üstlenebilen eczacılar yetiģtirmek, evrensel ölçütlerde bilime katkıda bulunmak; ürettiği bilgiyi toplum yararına kullanmak ve sağlık hizmetlerinin sunulmasında etkin rol almaktır. Evrensel değerlerde bilgi ve beceri ile donatılmıģ eczacılar yetiģtiren, bilimsel bilgi ve teknoloji üretiminde ulusal ve uluslar arası düzeyde tanınan referans bir fakülte olmaktır. 1- Eczacılık Fakültesi Yazı ĠĢleri ve Eğitim-Öğretim ĠĢleri Birimi nde; kurumlarla yapılan yazıģmalar, öğretim üyelerinin jüri üyelikleri, öğretim elemanlarının görev sürelerinin takibi, bölümlerden istenen ders dağılımları, akademik ve idari personelin yıllık ve mazeret izinlerinin takibi, öğrencilerin mezuniyetleri ile ilgili yazıģmalar, öğrenci yatay geçiģ iģlemleri, kayıt silme- yenileme iģlemleri, öğrenci faaliyetlerine yönelik alınan izinler, öğretim üyesi görevlendirmelerinin takibi, ek ders ücret formlarının toplanması, seminer, konferans, panel ve benzeri akademik faaliyetler için yapılan yazıģmalar, mezun olan öğrencilerin bitirme derecelerini bildiren yazılar, öğrenci burslarına yönelik yazıģmalar, kayıt yenilemeyen öğrencilerin takibi, personelin terfi ve derecelerinin takibi iģlemleri yapılmaktadır. 2- Eczacılık Fakültesi Tahakkuk Birimi nde; Akademik ve idari personelin aylık maaģ bordrolarının hazırlanması, ek ders ücret formlarının toplanması, kontrol edilmesi, ek ders ücretleri iģlemleri, görevli personelin yolluk ödemelerini içeren iģlemler, staj yapan öğrencilerin sigorta iģlemleri yapılmaktadır. 3- Satın Alma ve Ayniyat Birimi nde ise; Mali yıla dair ayniyat hesapları, sarf ve demirbaģ malzemelerinin alınması ve kayıt iģlemleri yapılmaktadır. 4-Eczacılık Fakültesi nin Temel Ezacılık Bilimleri, Eczacılık Meslek Bilimleri, Eczacılık Teknolojisi bölümlerinde, sadece örgün eğitim verilmektedir. Dersler içerisinde; teorik ve pratik dersler yer almakta ve öğrenci laboratuvarlarında güncel bilimsel uygulamalar yapılmaktadır. Ayrıca; öğretim elemanları öğrencilere yönelik danıģmanlık faaliyetlerini de yürütmektedirler. Öğretim elemanları ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalıģmalar yapmaktadır. 27

28 ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ 2014 Temmuz ayı içerisinde yeni Fakülte binamıza taģınma Faaliyetler iģlemi gerçekleģtirilmiģtir Temmuz ayı içerisinde yeni binasında faaliyetlerine devam Faaliyet Resimleri eden Fakültemiz faaliyetlerine iliģkin fotoğraflar CD ortamında sunulmuģtur. 28

2013 YILI ECZACILIK FAKÜLTESİ

2013 YILI ECZACILIK FAKÜLTESİ 2013 YILI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU. 3 I- GENEL BĠLGĠLER 4 A- Misyon ve Vizyon...... 4 B- Görev,Yetki ve Sorumluluklar...... 4 C- Ġdareye

Detaylı

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Rize 2011 Rize Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dekanlığı ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... 3 I-GENEL BĠLGĠLER... 4 A-Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki,

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi

T.C. Namık Kemal Üniversitesi T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2009 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Sürüm no.1.0 Tekirdağ, Haziran 2010 ii İçindekiler Üst Yönetici SunuĢu... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 6 B. Yetki, Görev

Detaylı

BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

BĠRĠM FAALĠYET RAPORU TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2011 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Ocak 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU 0 ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C- Ġdareye

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2010 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2010 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2010 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 2011 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Fakültemiz ilk olarak 10/09/2007 tarihli ve 2007/12598 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MART-2014 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI

T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI Niğde, 2014 Yalnız tek bir Ģeye ihtiyacımız vardır, çalıģkan olmak. Servet ve onun tabii neticesi olan refah ve saadet yalnız

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU BAR T I N Ü N İ V E R S İ T E S İ, F E N B İ L İ M L E R İ E N S T İ T Ü S Ü, 74100 B A R T I N 1 ĠÇĠNDEKĠLER.... 2 ÜST YÖNETĠCĠNĠN

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2011 i ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... iii I- GENEL BĠLGĠLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki,

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

5.8.4 FAKÜLTE-YÜKSEKOKUL...74 5.9 YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI...78 5.9.1 Yönetici Özeti...78 5.9.2 GENEL BĠLGĠLER...79 5.9.

5.8.4 FAKÜLTE-YÜKSEKOKUL...74 5.9 YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI...78 5.9.1 Yönetici Özeti...78 5.9.2 GENEL BĠLGĠLER...79 5.9. İçindekiler Ġçindekiler...1 SUNUġ...3 1 GENEL BĠLGĠLER...4 1.1 MĠSYON VE VĠZYON...5 1.1.1 MĠSYON...5 1.1.2 VĠZYON...5 1.2 YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...5 1.2.1 YETKĠ...5 1.2.2 GÖREV VE SORUMLULUKLAR...5

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/Ġdareye

Detaylı

2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI.. 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ERZİNCAN-2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON...

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ V. BİRİM FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ V. BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ V. BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ...4 I- GENEL BĠLGĠLER...5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...5 C. Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ġubat 2014 / GümüĢhane 1 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Dünya da son yıllarda yönetim anlayıģında yaģanan geliģmeler doğrultusunda,

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTSİ TİREBOLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

GİRESUN ÜNİVERSİTSİ TİREBOLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU GİRESUN ÜNİVERSİTSİ TİREBOLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Tirebolu/2013 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU..1 I- GENEL BĠLGĠLER..2 A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...2

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STRATEJĠK PLANI (2015-2019)

T.C. AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STRATEJĠK PLANI (2015-2019) T.C. AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STRATEJĠK PLANI (2015-2019) AMASYA- 2013 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ĠÇĠNDEKĠLER... i TABLOLAR DĠZĠNĠ.. iii SUNUġ... iv 1. STRATEJĠK PLANLAMA

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU GİRESUN NİSAN 2011 Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa yapmaktan

Detaylı

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU SUNUġ 2010 yılında kurulan fakültemizin misyon ve vizyonuna paralel olarak yetki, görev ve sorumlulukları, amaç

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER 1. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ.....: 1 2. MİSYON VİZYON.......: 2 2.1.Misyon.......: 2 2.2.Vizyon.... : 2 2.3.Temel Değerler.......... 2 3. DURUM ANALİZİ......:

Detaylı

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930)

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 1 Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 2 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ 4 1-KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ. KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2011 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ. KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2011 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2011 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU... 2 I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A- Misyon ve Vizyon...

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybederler. ÖN SÖZ Günümüzde Üniversiteler, sadece

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU. 1 I- GENEL BĠLGĠLER. 3 A- Misyon ve Vizyon... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler........ 6 1- Fiziksel Yapı..... 6 2- Örgüt Yapısı......

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum...

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum... ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe....... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması.... 2 1.3. Fiziki Durum... 3 2. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ...

Detaylı