T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 j Yönetim * Yem itleri iğin [ Başbakanlık Neşriyat ve Mudevvmnat I Cenml Müdürlüğüne i başvurulur. 23 MAYIS 1977 PAZARTESİ Sayı : YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 7/13333 Bakanlar Kurulu Kararı Şişli Camii Şerifi Vakfına, Vakıf Senedinin 3/b maddesi uyarınca Camii Şerifin görevlilerine verilecek ücretlerin devletçe verilen miktardan fazla ödeme yapılmaması ve ayrılan yedek akçenin vakıf gelirinin % 20 sinden fazla olmaması şartıyla vergi muafiyeti taranması; Maliye Bakanlığının 31/1/1977 tarih ve KVK/ /7102 sayılı yazısı üzerine, 13/7/1967 tarih ve 903 sayüı Kanunun dördüncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 18/3/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KOHUTURK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı S. DEMIREL Prof. Dr. N. ERBAKAN Prof. Dr. T. FEYZIOĞLU A. TURKES Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı S ÖZTURK H. AKSAY M. K. ERKOVAN G. KARACA Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı içişleri Bakanı Dışişleri Bakanı I. MUFTUOGLU F. MELEN O. ASILTURK I S. ÇAĞLAYANGIL Maliye Bakanı MUlî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON A. N. ERDEM F ADAK H BAŞOL Sağ. Sos. Y. Bakanı Güm ve Tekel Bakanı Gıda-Tar ve Hay. Bakanı Ulaştırma Bakanı Dr K DEMİR O. ÖZTRAK Prof. K. ÖZAL N. MENTEŞE Çalışma Bakanı Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tabiî Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı Ş. KAZAN A. DOĞRU S KILIÇ L TOKOĞLU İmar ve iskân Bakanı Köyisleri Bakanı Orman Bakanı Genç. ve Spor Bakanı N. OK V.POYRAZ T KAPANLİ A Ş EREK Kültür Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı R. DANIŞMAN A M. ABLUM Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa: 1619

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 23 Mayıs 1977 Sayı: istanbul Üniversitesinden: Yönetmelikler istanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama Enstitüsü Yönetmeliğinin 5. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik Madde 1 istanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama Enstitüsü Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 5 Genel Kurul, İşletme Fakültesi Genel Kurulu üyelerinden teşekkül eder. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı üzerine birinci toplantıda tüm üye sayısının yandan fazlası ile, gerekli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda, üye sayısının 1/3'ünün hazır bulunması ile toplanır ve oy çokluğu ile karar verir. Yönetim Kurulu başkam toplantıyı açar ve bir başkan, iki sekreter seçimi yapüir. Genel Kurul, Enstitü Müdürünü ve Yönetim Kurulu üyelerini seçer ve Enstitü çalışmalan hakkında tavsiye kararları alır. Bütçeyi tasdik eder. Madde 2 Bu yönetmelik hükmü Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. istanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Personel Yönetimi Enstitüsü Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik Madde 1 istanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Personel Yönetimi Enstitüsü YönetmeUğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 4 Genel Kurul, İşletme Fakültesi Fakülte Kurulu üyeleri, Hukuk Fakültesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Kürsüsünden bir temsüci, İdare Hukuku Kürsülerinden birer temsilci, İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset ve İşletme İktisadı Kürsülerinden birer temsüci, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji ve Psikoloji Bölümlerinden birer temsilciden oluşur. Genel Kurul, Enstitü Müdürünün çağrısı üzerine üye sayısının yarıdan fazlası ile toplanır. İlk birleşimde çoğunluk sağlanamazsa ikinci birleşimde üye sayısının 1/3'ünün hazır bulunması gerekir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Enstitü Müdürü toplantıyı açar ve bir başkan ile iki sekreter seçimini yönetir. Genel Kurul. Enstitü Müdürü ve Müdür Yardımcısı ile Yönetim Kurulu üyelerini seçer, bütçeyi onaylar, Denetçilerin raporlarını inceler ve Enstitü çalışmaları hakkında Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur. Madde 2 Bu yönetmelik hükmü Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. istanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Enstitüsü Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik Madde 1 istanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Enstitüsü YönetmeUğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 4 Genel Kurul, İşletme Fakültesi Genel Kurulu üyelerinden teşekkül eder. Genel Kurul, Yönetim Kurulu başkanının çağrısı üzerine tam üye sayısının yandan fazlası ile toplanır ve var olanların çoğunluğu ile karaı verir. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa ikinci toplantı için tüm üye sayısının 1/3 oranında olması gereklidir. Yönetim Kurulu Başkam toplantıyı açar ve bu toplantı başkanı ile iki sekreterin seçimini yönetir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1620

3 23 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 Genel Kurul, Enstitü Müdürü ve Müdür Yardımcısı üe Yönetim Kurulu üyelerini seçer, bütçeyi onaylar ve Enstitü çalışmaları hakkında Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur. Madde 2 Bu yönetmelik hükmü Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. istanbul Üniversitesi işletme Fakültesi işletme iktisadî Enstitüsü Yönetmeliğinin 6 ncl Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik Madde 1 istanbul Üniversitesi işletme Fakültesi İşletme iktisadı Enstitüsü Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 6 Enstitünün üyeleri Genel Kurulu teşkil ederler. Genel Kurul her yıl Mayıs ayı içinde veya yaz sömestresi sonunda Direktörün tespit edeceği tarihte toplanarak Enstitünün bir yıllık çalışmalarım inceler; sunulan işler hakkında karar verir, yapılacak işler hakkında düşüncelerini bildirir ve Enstitü çalışmalarını düzenler. Enstitü Genel Kurulu, Yönetim Kurulunun Karan ve Direktörün daveti ile veya aza sayısının üçte birinin talebi ile fevkalâde toplantıya davet edilebilir. Müzakere nisabı ilk toplantı için tüm üye sayısının yandan fazlasıdır. Bu nisap elde edilmezse ikinci toplantı, üye sayısmm 1/3 ünün hazır bulunmas Ue yedi gün içinde yapılır. Genel Kurul Kararlan mevcudun ekseriyeti üe verilir. Genel Kurul her toplantıda Yönetim Kurulu azası arasından bir Başkan seçer. Madde 2 Bu yönetmelik hükmü Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. istanbul Üniversitesi işletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Yönetmeliğinin 5. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik Enstitüsü Yö Madde 1 istanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe netmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 5 Genel Kurul, İşletme Fakültesi Genel Kurulu lerinden teşekkül eder. Genel Kurul Yönetim Kurulu Başkanının çağnsı üzerine üye sayısmm yandan fazlası ile toplanır ve oy çokluğu ile karar verir gerekli çoğunluk sağlanamazsa, ikjıci toplantıda, üye sayısmm 1/3'ünün hazır bulunması üe toplanır ve oy çokluğu ile karar verir. Yönetim Kurulu Başkam toplantıyı açar ve bir başkan, iki sekreter seçimi yapılır. Genel Kurul, Enstitü Müdürünü ve Yönetim Kurulu üyelerini seçer ve Enstitü çalışmaları hakkında tavsiye kararları alır. Bütçeyi tasdik eder. Madde 2 Bu yönetmelik hükmü Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe g.rer. istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Türkiye - Avrupa ve Ortadoğu Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Araştırma Enstitüsü Yönetmeliği I. GENEL HÜKÜMLER: Madde 1 Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Araştırma Enstitüsü, istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine bağlı, Üniversiteler Kanununun 2. maddesi uyarınca tüzel kişiliği olan bir araştırma ve eğitim kurumudur. Madde 2 Enstitünün amaçlan şunlardır: a) Türkiye'nin Avrupa ve Ortadoğu ile ekonomik ve sosyal ilişkileri konusunda araştırmalar ve yayınlar yapmak, b) Bu konuda kurslar, konferanslar, seminerler ve kongreler düzenlemek, YOrütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1821

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 23 Mayıs 1977 Sayı: ci İlgili konularda millî, yabancı özel ve kamu kuruluşlarıyla İşbirliği yapmak. II. ENSTİTÜNÜN ORGANLARI: Madde 3 Enstitünün organları şunlardır: a) Genel Kurul, b* Danışma Kurulu, c) Müdür, d) Yönetim Kurulu, e) Denetçüer. Madde 4 Genel Kurul, iktisat Fakültesi Fakülte Kurulu üyelerinden oluşur Madde 5 Genel Kurul, her yıl kış sömestresi başında Müdürün çağrısı üzerine tüm üye sayısının yarıdan fazlası ile; ilk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, tüm üye sayısının en az 1/3'ünün katılmasıyla olağan toplantısını yapar ve oy çokluğu ile karar verir. Müdür toplantıyı açar ve Genel Kurulu yönetmek üzere bir başkan ve iki sekreter seçimi yapılır. Genel Kurul, Müdürü, Yönetim Kurulunun diğer dört üyesini ve iki Denetçiyi seçer, Enstitünün çalışmalarını ve Denetçilerin raporlarını inceler, bütçe önerisini görüşür ve onaylar. Genel Kurul, üyelerinin 1/3'ünün veya Yönetim Kurulunun istemi üzerine Müdür tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. Madde 6 Danışma Kurulu şu üyelerden oluşur: a) istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinin bütün kürsülerinden, I. Ü. Hukuk Fakültesi «Uluslararası Hukuk» ile «Avrupa Hukuku» Enstitülerinden, istanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden, istanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi «Pazarlama Kürsüsü» nden, istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden, Bursa İktisadî ve Sosyal Bilimler Fakültesinden, Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticarî Bilimler Fakültesinden, Hacettepe Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümlerinden söz konusu Fakültelerin yetkili kurullarınca seçilecek birer öğretim üyesi; b) Devlet Plânlama Teşkilâtı, Devlet İstatistik Enstitüsü, T. C. Merkez Bankasından seçilecek birer temsilci; c) Odalar Birliği, istanbul Ticaret ve Sanayi Odaları, Ege Bölgesi Sanayi Odasından seçilecek birer temsilci; d) İhracatı Geliştirme Merkezi, Türk Standartları Geliştirme Enstitüsünden seçilecek birer temsilci; e) İktisadî Kalkınma Vakfı, İktisadi Araştırmalar Vakfı, İktisadî ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti, TUSİAD, TÜBİTAK ve Kıbrıs T. F. D. Ticaret Odagı'ndan seçilecek birer temsilci; f) Dış İşleri Bakanlığı, İktisadî İşbirliği Daireleri ile Avrupa Toplulukları Komisyonu Türkiye Temsilciliğinden seçilecek birer üye; g) Enstitüye önemli bilimsel veya maddî yardımları dokunan kuruluş veya kişilerin temsilcirl, h) Enstitünün amaç ve çalışmalarına ilgi gösteren veya uzmanlığından yararlanılması gereken kişileri arasından lerce yapılan öneri üzerine Yönetim Kurulunca seçilecek kişiler. Madde 7 Danışma Kurulu her yıl en az bir defa Müdür tarafından belirtilecek bir tarihte toplanarak Enstitünün faaliyeti hakkında düşünce ve tavsiyelerini bildirir. Madde 8 Müdür, «İktisat» Kürsüleri profesörleri arasından ve Müdür Yardımcısı da Müdür tarafından Yönetim Kurulu üyeleri arasından Uç yıl için seçilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1622

5 23; Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 Müdür, Yönetim Kurulunun başkanı olup, Enstitüyü Üniversite içinde ve dışında temsil eder, Enstitünün İşlerini yürütür ve bütçeyi uygular. Müdür yardımcısı, Müdürün vereceği işleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda kendisine vekalet eder. Madde 9 Yönetim Kurulu şu üyelerden oluşur: a) Müdür, b) ikisi «İktisat» kürsülerinden olmak üzere, Enstitü Genel Kurulunca üç yıl için seçilecek dört öğretim üyesi. Madde 10 Yönetim Kurulu, bu Yönetmeliğin ve Genel Kurulun kendisine verdiği görevleri yapar, çalışma programım düzenler ve uygular, Enstitünün bütçesüü ve kesin hesaplarını hazırlar. Madde 11 Yönetim Kurulu, ders yılı süresince en az ayda bir defa Enstitü merkez'nde toplanır. Müdür gerekli görürse Yönetim Kurulunu olağanüstü toplan tıva çağırabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar verir. Madde 12 Genel Kurul tarafından üç yıl *çin seçilen iki Denetçi, denetleme sonuçlarına ait yıllık raporlarını Genel Kurula verir. UT. MALÎ HÜKÜMLER : Madde 13 Enstitünün malî kaynakları, İktisat Fakültesinden ayrılan ödeneklerle, yapılacak :sler karşılığı elde edilecek paralar; yerli, yabancı ve uluslararası resmi ve özel gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak yardım, bağış ve vasiyetlerle bunların gelirlerinden oluşur. Madde 14 Enstitü bütçesinin itâ amiri Fakülte Dekanı, tahakkuk memuru Enstitü Müdürüdür Madde 15 Enstitünün çalımalan için gerekli uzman, teknik eleman, memur, hizmetli ve diğer personel, Müdürün önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile atanır Madde 16 Bu Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer istanbul Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Enstitüsü Yönetmeliği I. GENEL HÜKÜMLER Madde 1 istanbul Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Enstitüsü istanbul Üniversitesine bağlı ve Üniversiteler Kanunu uyarınca tüzel kişiliğe sahip bir araştırma ve eğitim kurumudur. Madde 2 Enstitünün amacı, TeKnolojmm gelişmesi, sanayileşme, kentleşme, nüfus çoğalması ve buna benzer nedenlerle, gerek toplumsal yaşayışı gerek doğanın verimliliğini, güzelliğini, doğal kaynaklardan gereği gibi ve uzun süre yararlanma olanaklarım olumsuz yönde etkıliyen, çevre kirlenmesi ıhava, Su, Toprak kirlenmesi) olarak tanımlanan olaylarla bu olayların nedenlerini ve nasıl etkisiz bırakılabileceklerini araştırmak, bu konuda gerekli eğitimi sağlamaktır. Madde 3 Enstitü, 2. maddede belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere, a) Çevre sorunları ile ilgili alanlarda çalışanları bir araya getirerek bilimsel toplantılar düzenler; b) Enstitünün çalışmaları için yararlı, belgeleri ve eserleri toplayarak bir arşiv ve kitaplık meydana getirir; c) Çevre sorunları ile ilgiü bilimsel yöntemleri saptamak için gerekli çalışmalar yapar ve yaptırır; Yürütme vs İdare Bölümü Sayfa 1623

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 23 Mayıs ^1977 Sayı: d) Yerli ve yabancı uzmanlar tarafından konferanslar verilmesini ve seminerler yapılmasını sağlar; e) Dİusal ve yabancı benzer kurumlarla ilişki kurar ve bunlarla işbirliği yapar; f) Çevre sorunları alanında uzmanlar yetiştirmek için gerekli eğitim olanaklarım nazırlar; g) Amaç ve görevleri ile ilgili yayınlar yapar; b) Yasal ve idari önlemlerin alınması için bilimsel öneri ve dileklerin ilgililere duyurulmasına caba harcar. II. KURULUŞ: Madde 4 Enstitünün organları şunlardır: a) Genel Kurul; b) Danışma Kurulu; c) Yönetim Kurulu; d) Yürütme Kurulu; e) Müdür; f) Denetçüer. Madde 5 Genel Kurul istanbul Üniversitesine bağlı Fakültelerin kendi öğretim üyeleri arasından Fakülte Kurullarınca üç yıl için seçeceği üçer öğretim üyesinden oluşur. Görev başındaki Rektör Genel Kurulun doğal sidir. Madde 6 Genel Kurul her yıl Kasım ayı içinde, üye tam sayısının yandan fazlasıyle toplanır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı üye tam sayısmm en az 1/3 Unun bulunmasıyle yapılır. Genel Kurula Enstitü Müdürü başkanlık eder toplantı zaptım tutmak için üyeler arasından iki öğretim üyesi seçilir. Madde 7 Genel Kurulun görevleri şunlardır: Enstitü Yönetim Kurulu üyelerini, Enstitü Müdürünü seçmek. Enstitünün, Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma raporunu görüşmek, Enstitünün çauşmalanna yön verecek kararlar almak, kendisine sunulan bütçeyi ve denetleme raporunu karara bağlamak. Madde 8 Danışma Kurulu Enstitü Genel Kurul üyelerinden, diğer Üniversitelerin konuyla ilgili öğretim üyeleri arasından seçecekleri birer temsilciyle, Bakanlıklar ve Kamu Kuruluşlarının, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun birer temsilcisinden ve Enstitüye nakdi yardımda bulunanlar ile danışma kurulunda bulunmaları yararlı olacağı Yönetim Kurulunca önerilecek Genel Kurulca uygun bulunan üyelerden oluşur. Danışma Kurulu Yönetim Kurulunun karan ve müdürün daveti ile yılda en az bir defa toplanır. Enstitü Müdürü toplantıya başkanlık eder. Danışma Kurulunda, Kurulun bilgisine sunulan Enstitü faaliyetleri ve Enstitünün gelecekteki çalışmaları hakkında üyelerin fikirleri, tavsiye ve önerileri saptanır. Madde 9 Yönetim Kurulu her fakültenin genel kuruldaki birer öğretim üyesinden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerini Genel Kurul seçer. Madde 10 Yönetim Kurulu Müdürün Başkanlığında yılda en az dört defa salt çoğunlukla toplanır. Gerekli gördüğü zaman müdür Yönetim Kurulunu toplantıya cağınr. Yönetim Kurulu gündemini yürütme kurulu hazırlar. Madde 11 Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: a) Genel Kurulun gündemini hazırlamak; b) Yürütme Kurulunun üyelerini seçmek; c) Yürütme Kurulunun hazırlayacağı çalışma programım inceleyerek karara bağlamak; d) Yürütme Kurulunun hazırladığı Yıllık Bütçeye son şeklini vermek; e) Enstitüye alınacak asistan ve uzmanlar için Üniversite Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, Fakültelerin öğretim üyeleri ve öğretim yardımcılarının Enstitüde geçici olarak çalışması hakkındaki önerilerini karara bağlamak; Yürütme ve İdare Solumu Sayfa : 1624

7 23 Mayıs 1977 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 7 f) Üniversite dışından. Enstitü çalışmalarına yararlı olacağı düşünülen kişilerin, danışma kurul uüyesi olarak kabulü için genel kurulda öneride bulunmak; g) Genel Kurula çalışma raporunu sunmak. Madde 12 Yürütme Kurulu Enstitü Müdürü ile Yönetim Kurulunun kendi üyeleri arasından Uç yıl için seçeceği dört kişiden oluşur. Madde 13 Yürütme Kurulu her ay en az bir defa salt çoğunlukla toplanır. Enstitü Müdürü ayrıca gerekli gördüğü zamanlarda Yürütme Kurulunu toplantıya çağırır. Madde 14 Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır; a) Yıllık çalışma pragrarmm hazırlamak; b) Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen yıllık çalışma pragramımn uygulanmasını sağlamak; c) Yapılmasına karar verilen bilimsel toplantıları yürütmek; d) Yıllık bütçeyi hazırlamak. Madde 15 Enstitü Müdürü Enstitü Genel Kurulunca kendi profesör üyeleri arasından salt çoğunlukla üç yıl için seçilir. Madde 16 Enstitü Müdürünün görevleri şunlardır: a) Enstitüyü yönetmek ve temsil etmek; b) Genel Kurula, Danışma Kuruluna, Yönetim Kuruluna ve Yürütme Kuruluna başkanlık etmek; o) Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu kararları doğrultusunda Enstitü çalışmalarım düzenlemek, üyeler arasında iş bölümü yapmak: d) Enstitüye alınacak memur ve diğer hizmetlilerin atanmasını Rektörlüğe önermek. Madde 17 Enstitü Müdürü Yürütme Kurulu üyeleri arasından bir yardımcı seçer. Müdür yardımcısı Enstitü Müdürüne işlerinde yardım ve müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder. Madde 18 Genel Kurul kendi üyeleri arasından iki denetçi seçer. Denetçiler her yıl hazırlayacakları denetleme raporunu Genel Kurula sunarlar. III. MALÎ HÜKÜMLER : Madde 19 Enstitünün gelirleri istanbul Üniversitesi Bütçesinden ayrılan ödenek ile, Enstitü döner sermayesi, Enstitüye yapılacak yardım, bağış ve bunların gelirlerinden oluşur. Enstitü harcamalarının itâ amiri istanbul Üniversitesi Rektörü, Tahakkuk memuru Enstitü Müdürüdür. Madde 20 Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Madde 21 Bu Yönetmeliği istanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.» M I Diyarbakır Ürdversttesinden: Diyarbakır Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik. Maddel 11/1/1975 gün ve sayılı Resmi Gazete'de ve 16/2/1976 gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Diyarbakır Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 10. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 10 Fakültede lisans öğretüninin en geç 6 ydda tamamlanması gereklidir. Bu süre içinde öğrencilerin sınava girme hakları sınırlandırılmış değildirj» Madde 2 Bu yönetmelik yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Madde 3 Bu yönetmeliği Diyarbakır Üniversitesi Rektörü ve Fen Fakültesi Dekanı yürütür. Yürütme ve İdare BOtümü Sayfa: 1625

8 Sayfa: 8 RESMİ GAZETE 23 Mayıs 1977 Sayı:15945 DÜZELTMELER 9/5/1977 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Milli Savunma Bakanlığının «Fakülte ve Yüksek Okullarda Yetişen Subaylara ait Yönetmelik» te aşağıdaki düzeltmeler yapılmıştır. Sahile Satır Yanlış Doğru den sonra den sonra (Astsubaylar dahil) yedek subaylık... menşelli yönelgede.. <.. yönelgede......öğrencilerin kurallarında... (e) bendi olarak.. mahmeke.....özettirilir Sağlık ve yaş İle koşullar: (c) bendi olarak (Astsubaylar dahil) ile yedek subaylık. menşeli.... yönertede.... yönergede... Ögrencüare.... kurallarından... (e) Fakülte ve yüksek okullarca, öğrencilik hakkı sona erdirilenler... mahkeme... ödettirilir. Sağlık ve yaş ile ilgili koşullar: c. Sağlık ve yaş ile ilgili koşullar. 11 Mart 1977 gün ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan EGO Hukuk Müşavirliği Görev, Yetki Sorumlulukları ve Çalışma Esaslarına İlişkin İç Yönetmelikte görülen hatalar aşağıdaki şekilde düzeltilir. Sabite Satır Yanlış (Açklama) Doğru (Açıklama) Hukuk Müşavirliğine Hukuk Müşavirine 40 2 Yapılan Değişiklikleri Yapılan değişiklikleri Üe birimlere llgüi birimlere Müşavir yada Müşavir avukat yada Makbuzu dosyasına iler Makbuzu dosyasına islerler. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 1626

9 23 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI Esas Sayısı: 1977/20 Karar Sayın : 1977/24 Karar Günü: 5/4/1977 İtiraz yoluna başvuran : Siverek Tapulama Hâkimliği İTİRAZIN KONUSU : (Dosya Esas No. 1976/170) 25/6/1973 günlü, ı757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu'nurı 36. maddesinin üçüncü fıkrasında yeralan, «Kamulaştırma karşılığı, taşınmaz malın bulunduğu yerin Toprak ve Tarım Reformu bölgesi ilân edilmesinden önce sahibinin bildirdiği emlâk vergisi Jeğerini geçemez. Karşılık Takdir Komisyonunca saptanan karşılık bu değerden yüksek ise, kamulaştırma karşılığı bu değere indirilir.» kuralının Anayasaya aykın olduğu ileri sürülerek iptali istenmiştir. I OLAY: Bölgede Toprak ve Tarım Reformu Kanununun uygulanması dolayısıyle taşınmazları kamulaştırılan davacı, vergi beyannamesinde bildirilen değerin kamulaştırma bedeli olarak kendisine ödenmek istendiğini, oysa kamulaştırma günündeki gerçek değerin daha yüksek olduğunu ileri sürmüş ve aradaki farkın ödenmesini dava etmiştir. Davalı idare 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 36. maddesindeki hükme göre işlem yapıldığını açıklaması üzerine, davacı duruşmada bu hükmün Anayasaya aykırı olduğunu öne sürmüş, Mahkeme 36. maddenin üçüncü fıkrasında yaralan kuralın Anayasanın 11., 12., 36. ve 2. maddelerine aykın olduğu kanisiyle iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. II İTİRAZIN GEREKÇESİ ÖZETİ: Anayasa Mahkemesi, Anayasanın 38. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarım iptal etmiş ve bu karar yayımlanmıştır. Bu durumda kamulaştırma için aynı ilkeleri öngören 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 36. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü anayasal dayanaktan yoksun bulunmaktadır. Bu hüküm mülkiyet hakkının özünü zedelemekte ve emlâk beyannamesi verenlerle vermeyenler arasında eşitsizlik yaratmakta olduğundan Anayasanın 11., 12., 36. ve 2. maddelerine aykırılığı nedeniyle iptal edilmelidir. III METİNLER: 1 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 36. maddesinin itiraz konusu üçüncü fıkrası şöyledir: «Kamulaştırma karşılığı, taşınmaz malın bulunduğu yerin toprak ve tanm reformu bölgesi ilân edilmesinden önce sahibinin bildirdiği Emlâk Vergisi değerini geçemez. Karşılık Takdir Komisyonunca saptanan karşılık bu değerden yüksek ise kamulaştırma karşılığı bu değere indirilir.» 2 Dayanılan Anayasa kuralları: Madde 2 Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve Başlangıçta belirtilen temel ilkelerle dayanan, millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir. Madde 11 Temel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin, kamu yararının, genel ahlâkın ve genel sağlığın korunması amacı ile veya Anayasanın diğer maddelerinde Yargı Bolümü Sayfa : 543

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 23 Mayıs 1977 Sayı: gösterilen özel sebeplerle. Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak, ancak kanunla sınırlanabilir. Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunamaz. Bu Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbirisi, insan hak ve hürriyetlerini veya Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayırımına dayanarak, nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak kastı ile kullanılamaz. Bu hükümlere aykırı eylem ve davranışların cezası kanunda gösterilir. Madde 12 Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayırımı gözetilmeksizin, kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Madde 36 Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yaran amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz. IV - İLK İNCELEME : Anayasa Mahkemesi Kâni Vrana, Şevket Müftügil, Ahmet Akar, Halit Zarbını, Ziya önel, Abdu.'lah Öner, Ahmet Koçak, Fahrettin Uluç, Muhittin Gürün, Lütfi ömerbaş, Ahmet Erdoğdu, Ahmet Salih Cebi, Âdil Esmer, Nihat O. Akçakayalıoğlu ve Ahmet H. Boyacıoğlu'nun katılmalariyle İçtüzüğün 15 maddesi uyarınca yaptığı ilk inceleme toplantısında aşağıda açıklanan konu üzerinde durmuştur: 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu daha önce başka bir dava dolayısiyle Anayasa Mahkemesince incelenmiş ve 19/10/1976 günlü, Esas 1973/42, Karar 1976/48 sayılı kararla bu Kanunun tümünün biçim yönünden iptaline karar verilmiştir. İtiraz yoluna başvuran mahkemenin iptalini istediği hüküm, bu kanunun 36. maddesinin üçüncü fıkrasıda yeralmaktadır. Bu duruma göre, ayı kanunun belirli bir maddesindeki hükmün yeniden ele alınıp incelenmesine ve bir karar verilmesine yer yoktur. V SONUÇ: Anayasa Mahkemesinin 19/10/1976 günlü, Esas : 1973/42, Karar: 1976/48 sayılı karariyle, 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun tümünün biçim yönünden iptaline karar verilmiş olması karşısında, itiraz konusu iş hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına, 5/4/1977 gününde oy birliğiyle karar verildi. Başkan Kâni Vrana Zıya Önel Muhittin Gürün Âdil Esmer Başkanvekili Şevket Müftügil Abdullah Üner Lütfi ömerbaş Ahmet Ahmet Nihat O. Akçakayaltoğlu Akar Koçak Ahmet Erdoğdu Halit Zarbun Fahrettin Ahmet Uluç Ahmet H. Boyacıoğlu Salih Cebi Esas Sayısı; 1977/21 Karar Sayısı: 1977f25 Karar Günü : 5/4/1977 ttlraz yoluna başvuran: Siverek Tapulama Hâkimliği (Dosya Esas No: 1976/186). Yargı Bölümü Sayfa: 644

11 23 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 İTİRAZIN KONUSU: 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu'nun 36. mad desinin üçüncü fıkrasında yer alan, «Kamulaştırma karşılığı, taşınmaz malın bulunduğu yerin Toprak ve Tarım Reformu bölgesi ilân edilmesinden önce sahibinin bildirdiği emlâk vergisi değerini geçemez. Karşılık Takdir Komisyonunca saptanan karşılık bu değerden yüksek ise, kamulaştırma karşılığı bu değere indirilir.» kuralının Anayasaya aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenmiştir. I. O L A Y : Bölgede Toprak ve Tanm Reformu Kanununun uygulanması dolayısiyle taşınmazları kamulaştırılan davacı, vergi beyannamesinde bildirilen değerin kamulaştırma bedeli olarak kendisine ödenmek istendiğini,oysa kamulaştırma günündeki gerçek değerin daha yüksek olduğunu ileri sürmüş ve aradaki farkın ödenmesini dava etmiştir. Davalı idare 1757 sayılı Toprak ve Tanm Reformu Kanununun 26* maddesindeki hükme göre işlem yapıldığını açıklaması üzerine, davacı duruşmada bu hükmün Anayasaya aykın olduğunu öne sürmüş, Mahkeme 36. maddenin üçüncü fıkrasında yeralan kuralın Anayasanın 11., 12., 36. ve 2. maddelerine aykın olduğu kanisiyle iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. II. İTİRAZIN GEREKÇESİ ÖZETİ: Anayasa Mahkemesi, Anayasanın 38. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralannı iptal etmiş ve bu karar yayımlanmıştır. Bu durumda kamulaştırma için aynı ilkeleri öngören 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 36. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü anayasal dayanaktan yoksun bulunmaktadır. Bu hüküm mülkiyet hakkının özünü zedelemekte ve emlâk beyannamesi verenlerle vermeyenler arasında eşitsizlik yaratmakta olduğundan Anayasanın 11., 12., 36. ve 2. maddelerine aykırılığı nedeniyle iptal edilmelidir. III. METİNLER: 1 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 36. mad desinin itiraz konusu üçüncü fıkrası şöyledir: «Kamulaştırma karşılığı, taşınmaz malın bulunduğu yerin toprak ve tanm reformu bölgesi ilân edilmesinden önce sahibinin bildirdiği Emlâk Vergisi değerini geçemez. Karşılık Takdir Komisyonunca saptanan karşılık bu değerden yüksek ise kamulaştırma karşılığı bu değere indirüir.» 2 Dayanılan Anayasa kurallan : Madde 2 Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve Başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, milli, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir. Madde 11 Temel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin kamu yarannın, genel ahlâkın ve genel sağlığın korunması amacı ile veya Anayasanın diğer maddelerinde gösterilen özel sebeplerle, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak, ancak kanunla sınırlanabilir. Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunamaz. Bu Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbirisi insan hak ve hürriyetlerini veya Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve {mezhep ayınmına dayanarak, nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak kasdı ile kullanılamaz. Bu hükümlere aykın eylem ve davranışların cezası kanunda gösterilir. Madde 12 Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayınım gözetilmeksizin, kanun önünde eşittir. Yargı BfilüıfıG Sayfa: 545

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 23 Mayıs 1977 Sayı: Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Madde 36 Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz. IV. İLK İNCELEME: Anayasa Mahkemesi Kâni Vrana, Şevket Müftügil, Ahmet Akar, Halit Zarbım, Ziya önel, Abdullah Uner, Ahmet Koçak, Fahrettin 'Uluç, Muhittin Gürün, Lütfl ömerbaş, Ahmet Erdoğdu, Ahmet Sahh Cebi, Âdil Esmer, Nihat O. Akçakayalıoğlu ve Ahmet H. Boyacıoğlunun katılmalarıyle İçtüzüğün 15. maddesi uyarınca yaptığı ilk inceıeme toplantısında aşağıda açıklanan konu üzerinde durmuştur. 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tanm Reformu Kanunu daha önce başka bir dava dolayısıyle Anayasa Mahkemesince incelenmiş ve 19/10/1976 günlü, E. 1973/42, K. 1976/48 sayılı kararla bu kanunun tümünün biçim yönünden iptaline karar verilmiştir. İtiraz yoluna başvuran mahkemenin iptalini istediği hüküm, bu Kanunun 36. maddesinin üçüncü fıkrasında yeralmaktadır. Bu duruma göre, aynı kanunun belirli bir maddesindeki hükmün yeniden ele alınıp incelenmesine ve bir karar verilmesine yer yoktur. V. S O N U Ç : Anayasa Mahkemesinin 19/10/1976 günlü, Esas: 1973/42, Karar: 1976/48 sayılı karariyle, 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tanm Reformu Kanununun tümünün biçim yönünden iptaline karar verilmiş olması karşısında, itiraz konusu iş hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına, 5/4/1977 gününde oybirliğiyle karar verildi. Başkan Kâni Vrana Ziya Önel Mıûıittın Gürün Âdil Esmer Başkanvekili Şevket Müftügil Abdullah Üner Liitfi ömerbaş Nihat O. Akçakayalıoğlu Ahmet Akar Ahmet Koçak Ahmet Erdoğdu Halit Zarbun Fahrettin Uluç Ahmet Ahmet H. Boyacıoğlu Salih Cebi Esas Sayısı : 1977/22 Karar Sayısı: 1977/26 Karar Günü : 5/4/1977 İtiraz yoluna başvuran : Siverek Tapulama Hâkimliği (Dosya Esas No: 1976/192) İHRAZIN KONUSU: 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tanm Reformu Kanununun 36. maddesinin üçüncü fıkrasında yeralan «Kamulaştırma karşılığı, taşınmaz malın bulunduğu yerin Toprak ve Tarım Reformu bölgesi ilân edilmesinden önce sahibinin bildirdiği emlâk vergisi değerini geçemez. Karşılık Takdir Komisyonunca saptanan karşılık bu değerden yüksek ise, kamulaştırma karşılığı bu değere indirilir.» kuralının Anayasaya aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenmiştir. I. O L A Y : Bölgede Toprak ve Tarım Reformu Kanununun uygulanması dolayısıyle taşınmazları kamulaştırılan davacı, vergi beyannamesinde bildirilen değerin kamu- Yargt Bölümü Sayfa: 546

13 23 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 laştırma bedeli olarak kendisine ödenmek istendiğini, oysa kamulaştırma günündeki gerçek değerin daha yüksek olduğunu ileri sürmüş ve aradaki farkın ödenmesini dava etmiştir. Davalı idare 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 36. maddesindeki hükme göre işlem yapıldığını açıklaması üzerine, davacı duruşmada bu hükmün Anayasaya aykırı olduğunu öne sürmüş, Mahkeme 36. maddenin üçüncü fıkrasında yer alan kuralın Aanyasanın 11., 12., 36. ve 2. maddelerine aykın olduğu kanisiyle iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. II. İTİRAZIN GEREKÇESİ ÖZETİ : Anayasa Mahkemesi, Anayasanın 38. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarını iptal etmiş ve bu karar yayımlanmıştır. Bu durumda kamulaştırma için aynı ilkeleri öngören 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 36. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü anayasal dayanaktan yoksun bulunmaktadır. Bu hüküm mülkiyet hakkının özünü zedelemekte >ve emlâk beyannamesi verenlerle vermeyenler arasında eşitsizlik yaratmakta olduğundan Anayasanın 11., 12., 36. ve 2. maddelerine aykırılığı nedeniyle iptal edilmelidir. III. METİNLER: 1 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 36. maddesinin itiraz konusu üçüncü fıkrası şöyledir : «Kamulaştırma karşılığı, taşınmaz malın bulunduğu yerin toprak ve tarım reformu bölgesi ilân edilmesinden önce sahibinin bildirdiği Emlâk Vergisi değerini geçemez. Karşılık Takdir Komisyonunca saptanan karşılık bu değerden yüksek ise kamulaştırma karşılığı bu değere indirilir.» 2 Dayanüan Anayasa kuralları. Madde 2 Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve Başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir. Madde 11 Temel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün Cumhuriyetin, millî güvenliğin^ kamu düzeninin kamu yararının, genel ahlâkın ve genel sağlığın korunması amacı ile veya Anayasanın diğer maddelerinde gösterilen özel sebeplerle, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak, ancak kanunla sımrlanabilir. Kanun, temeli,hak ve hürriyetlerin özüne dokunamaz. Bu Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbirisi, insan hak ve hürriyetlerini veya Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayırımına dayanarak, nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak kasdı ile kullanılamaz. Bu hükümlere aykın eylem ve davranışlann cezası kanunda gösterilir. Madde 12 Herkes, dil ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayınmı gözetilmeksizin, kanun Önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Madde 36 Herkes, mülkiyet ve miras haklanna sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yaran amacıyla, kanunla sımrlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykın olamaz. IV. İLK İNCELEME: Anayasa Mahkemesi Kâni Vrana, Şevket Müftügil, Ahmet Akar, Haüt Zarbun, Ziya önel, Abdullah Üner, Ahmet Koçak, Fahrettin Uluç,Mubittin Gürün, Lütfi ömerbaş, Ahmet Erdoğdu, Ahmet Salih Cebi, Âdil Esmer, Nihat O. Akçakayalıoğlu ve Ahmet H. Boyacıoğlunun katılmalanyle içtüzüğün 15. maddesi uyarınca yaptığı ilk inceleme toplantısındaaşağıda açıklanan konu üzerinde durmuştur : Yargı Bölümü Sayfa. 547

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 23 Mayıs 1977 Sayı: /6/1973 günlü, 1757 sayıh Toprak ve Tarım Reformu Kanunu daha önce başka bir dava dolayısıyle Anayasa Mahkemesince incelenmiş ve 19/10/1976 günlü, E. 1973/42, K. 1976/148 sayılı kararla bu kanunun tümünün biçim yönünden iptaline karar verilmiştir. İtiraz yoluna başvuran mahkemenin iptalini istediği hüküm, bu kanunun 36. maddesinin üçüncü fıkrasında yeraimaktadır. Bu duruma göre, aynı kanunun belirli bir maddesindeki hükmün yeniden ele alınıp incelenmesine ve bir karar verilmesine yer yoktur. V. S O N U Ç : Anayasa Mahkemesinin 19/10/1976 günlü, Esas: 1973/42, Karar: 1976/48 sayılı kararıyla, 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun tümünün biçim yönünden iptaline karar verilmiş olması karşısında, itiraz konusu iş hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına, 5/4/1977 gününde oybirliğiyle karar verildi. Başkan Başkanvekili Kâni Vrana Şevket Müftügil Ahmet Akar Ziya önel Abdullah Üner Ahmet Koçak Muhittin Gürün Âdil Esmer Lütfi ömerbas Nihat O. Akçakayalıoğlu Ahmet Erdoğdu Halit Fahrettin Ahmet Zarbun Uluç Ahmet H. Boyacıoğlu Salih Cebi Esas Sayısı: 1977/23 Karar Sayısı: 1977/27 Karar Günü : 5/4/1977 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Siverek Tapulama Hâkimliği (Dosya Esas No: 1976/207). İTİRAZIN KONUSU: 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 36. maddesinin üçüncü fıkrasında yeralan «Kamulaştırma karşılığı, taşınmaz malın bulunduğu yerin Toprak ve Tarım Reformu bölgesi ilân edilmesinden önce sahibinin bildirdiği ^mlâk vergisi değerini geçemez. Karşılık Takdir Komisyonunca saptanan karşılık bu değerden yüksek ise, kamulaştırma karşılığı bu değere indirilir.» kuralının Anayasaya aykın olduğu ileri sürülerek iptali istenmiştir. I. O L A Y : Bölgede Toprak ve Tarım Reformu Kanununun uygulanması dolayısiyle taşınmazları kamulaştırılan davacı, vergi beyannamesinde bildirilen değerin kamulaştırma bedeli olarak kendisine ödenmek istendiğini, oysa kamulaştırma günündeki gerçek değerin daha yüksek olduğunu ileri sürmüş ve aradaki farkın ödenmesini dava etmiştir. Davalı idare 1757 sayılı Toprak ve T a n m Reformu Kanununun 36. maddesindeki hükme göre işlem yapıldığını açıklaması üzerine, davacı duruşmada bu hükmün Anayasaya aykın olduğunu öne sürmüş, Mahkeme 36. maddenin üçüncü fıkrasında yeralan kuralın Anayasanın 11., 12., 36. ve 2. maddelerine aykın olduğu kanisiyle iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. II. İTİRAZIN GEREKÇESİ ÖZETİ: Anayasa Mahkemesi, Anayasanın 38. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralannı iptal etmiş ve bu karar yayımlanmıştır. Bu durumda kamulaştırma için aynı ilkeleri öngören 1757 sayılı Toprak ve Tanm Reformu Kanununun 36. maddes'nin üçüncü fıkrası hükmü anayasal dayanaktan yoksun bulunmaktadır. Bu hüküm mülkiyet hakkının özünü zedelemekte ve emlâk beyannamesi verenlerle vermeyen- Yarflt Bölümü Sayfa : 548

15 23 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 ler arasında eşitsizlik yaratmakta olduğundan Anayasanın 11., 12., 36. ve 2. maddelerine aykırılığı nedeniyle iptal edilmelidir. III. METİNLER: 1 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 36. maddesinin itiraz konusu üçüncü fıkrası şöyledir: «Kamulaştırma karşılığı, taşınmaz malın bulunduğu yerin toprak ve tarım reformu bölgesi ilân edilmesinden önce sahibinin bildirdiği Emlâk Vergisi değerinigeçemez. Karşılık Takdir Komisyonunca saptanan karşılık bu değerden yüksek ise kamulaştırma karşılığı bu değere indirilir.» 2 Dayanılan Anayasa ku allan: r Madde 2 Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve Başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir. Madde 11 Temel hak ve hürriyetler. Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin, kamu yaranmn, genel ahlâkın ve genel sağlığın korunması amacı ile veya Anayasanın diğer maddelerinde gösterilen özel sebeplerle, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak, ancak kanunla sınırlanabilir. Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunamaz. Bu Anayasada ver alan hak ve hürriyetlerden hiçbirisi insan hak ve hürriyetlerini veya Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayırımına dayanarak, nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyet! ortadan kaldırmak kasdı ile kullanılamaz. Bu hükümlere aykırı eylem ve davranışların cezası kanunda gösterilir. Madde 12 Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayırımı gözetilmeksizin, kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Madde 36 Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yaran amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykın olamaz. IV. İLK İNCELEME: Anayasa Mahkemesi Kâni Vrana, Şevket Müftügil, Ahmet Akar, Halit Zarbun, Ziya Önel, Abdullah Üner, Ahmet Koçak, Fahrettin Uluç, Muhittin Gürün, Lütfi ömerbaş, Ahmet Erdoğdu, Ahmet Salih Cebi, Âdil Esmer, Nihat O. Akçakayalıoğlu ve Ahmet H. Boyacıoğlu'nun katılmalariyle İçtüzüğün 15. maddesi uyarınca yaptığı ilk inceleme toplantısında aşağıda açıklanan konu üzerinde durmuştur: 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tanm Reformu Kanunu daha önrc başka bir dava dolayısıyle Anayasa Mahkemesince incelenmiş ve 19/10/1976 günlü. E. 1973/42. K. 1976/48 sayılı kararla bu kanunun tümünün biçim yönünden iptaline karar verilmiştir. İtiraz yoluna başvuran mahkemenin iptalini istediği hüküm, bu kanunun 36. maddesinin üçüncü fıkrasında yeralmaktadır. Bu duruma göre, avnı kanunun belirli bir maddesindeki hükmün yeniden ele alınıp incelenmesine ve bir karar verilmesine yer yoktur. V. SONUÇ: Anavasa Mahkemesinin 19/10/1976 günlü. Esas: 1973/42, Karar: 1976/48 sa yılı kararivle, 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Tonrak ve Tanm Reformu Kanununun tümünün biçim yönünden iptaline karar verilmiş olması karşısında, itiraz konusu iş hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına, 5/4/1977 gününde oybirliğiyle karar verildi. Başkan Başkanvekili Kâni Vrana Şevket Müftügil Ahmet Akar Halit Zarbun Yargı BolfJmü Sayfa : 549

16 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 23 Mayıs 1077 Sayı: Ziya önel Mtûıittin Gürün Âdil Esmer Abdullah Oner İMtfi ömerbaş Ahmet Koçak Ahmet Erdoğdu Fahrettin Ahmet Vluç Nihat O. Akçakayalıoğlu Ahmet H. Boyacıoğtu Salih Cebi Esas sayısı: 1977/24 Karar sayısı: 197.7/28 Karar günü: 5/4/1977 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Siverek.Tapulama Hâkimliği (Dos. Esas No : 976/187) İTİRAZIN KONUSU: 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu'nun 36. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan «Kamulaştırma karşılığı, taşınmaz malm bulunduğu yerin Toprak ve Tarım Reformu bölgesi ilân edilmesinden önce sahibinin bildirdiği emlâk vergisi değerini geçemez. Karşılık Takdir Komisyonunca saptanan karşılık bu değerden yüksek ise, kamulaştırma karşılığı bu değere indirilir.» kuralının Anayasaya aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenmiştir. 1 OLAY: Bölgede Toprak ve Tarım Reformu Kanununun uygulanması dolayısiyle taşınmazları kamulaştırılan davacı, vergi beyannamesinde bildirilen değerin kamulaştırma bedeli olarak kendisine ödenmek istendiğini, oysa kamulaştırma günündeki gerçek değerin daha yüksek olduğunu ileri sürmüş ve aradaki farkın ödenmesini dava etmiştir. Davalı idare 1757 sayüı Toprak ve Tanm Reformu Kanununun 36. maddesindeki hükme göre İşlem yapıldığım açıklaması üzerine, davacı duruşmada bu hükmün Anayasaya aykırı olduğunu Öne sürmüş. Mahkeme 36. maddenin üçüncü fıkrasında yer alan kuralın Anayasanın 11., 12., 36. ve 2. maddelerine aykırı olduğu kanisiyle iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. II İTİRAZIN GEREKÇESİ ÖZETİ: Anayasa Mahkemesi, Anayasanın 38. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarını iptal etmiş ve bu karar yayımlanmıştır. Bu durumda kamulaştırma için aynı ilkeleri öngören 1757 sâyı'ı Toprak ve Tanm Reformu Kanununun 36. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü anayasal dayanaktan yoksun bulunmaktadır. Bu hüküm mülkiyet hakkının özünü zedelemekte ve emlâk beyannamesi verenlerle vermeyenler arasında eşitsizlik yaratmakta olduğundan Anayasanın 11., 12., 36. ve 2. maddelerine aykırılığı nedeniyle iptal edilmelidir. III METİNLER: 1 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 36. maddesinin itiraz konusu üçüncü fıkrası şöyledir: «Kamulaştırma karşılığı, taşınmaz malın bulunduğu yerin toprak ve tarım reformu bölgesi ilân edilmesinden önce sahibinin bildirdiği Emlâk Vergisi değerini geçemez. Karşılık Takdir Komisyonunca saptanan karşılık bu değerden yüksek İse kamulaştırma karşılığı bu değere indirilir.» 2 Dayanılan Anayasa kurallan : Madde 2 Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve Başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, milli, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir. Yargı Baloma Sayfa: 550

17 23 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 Madde 11 Temel bak ve hürriyetler. Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüsünün, Cumhuriyetin, milü güvenliğin, kamu düzeninin, kamu yararının, genel ahlakın ve genel sağlığın korunması amacı ile veya Anayasanın diğer maddelerinde gösterilen özel sebeplerle, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak, ancak kanunla sınırlanabilir. Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunamaz. Bu Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiç birisi, insan 'hak ve hürriyetlerini veya Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez Mtünluğünü veya dil, ırk, sınıf, dm ve mezhep ayırımına dayanarak, nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak kasdı Ue kullanılamaz. Bu hükümlere aykırı eylem ve davranışların cezası kanunda gösterilir. Madde 12 Herkes, dü, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayırımı gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiç bit- kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Madde 36 Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sımrlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz. IV İLK İNCELEME: Anayasa Mahkemesi Kâni Vrana, Şevket Müftügil, Ahmet Akar, Halit Zarbun, Ziya Önel, Abdullah Uner, Ahmet Koçak, Fahrettin Uluç Muhittin Gürün, Lûtfi Ömerbaş. Ahmet Erdoğdu, Ahmet Salih Cebi, Adil Esmer, Nihat O. Akçakayalıoğlu ve Ahmet H. Boyacıoğıunun katürnalariyle içtüzüğün 15. maddesi uyarınca yaptığı ilk inceleme toplamışında aşağıda açıklanan konu üzerinde durmuştur. 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu daha önce başka bir dava dolay isiyle Anayasa Mahkemesince incelenmiş ve 19/10/1976 günlü, Esas: 1973/42, Karar: 1976/48 sayılı kararla bu kanunun tümünün biçim yönünden iptaline karar verilmiştir. İtiraz yoluna başvuran mahkemenin iptalini istediği hüküm, bu kanunun 36. maddesinin üçüncü fıkrasında yeralmaktadır. Bu duruma göre, aynı kanunun belirli bir maddesindeki hükmün yemden ele alınıp incelenmesine ve bir karar verilmesine yer yoktur. V SONUÇ: Anayasa Mahkemesinin 19/10/1976 günlü, Esas: 1973/42, Karar: 1976/48 sayılı karariyle, 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun tümünün Djçım yonunaen iptaline karar verilmiş olması Karşısınaa, mraz noausu iş natckında yeniden karar verilmesine yer olmadığına. 5/4/1977 gününde oybirliğiyle karar verildi. rtaşıran Kâm Vrana Baş&anvekıli Şevket Müftügil Ahmet Akar Halit Zarbun Uye Zıya unel Uye Abdullah Uner Uye Ahmet Koçak Fahrettin Uluç üye ıttufuum urarun Uye Aüıı n.)>iıier Uye Uye Luifı umerbaş Uye Ahmet brdoğdu Nihat U. AKçatcayaltogLu Ahmet &<uta Çeot Uye Ahmet a. aoyavujutu Yargı BolümQ Sayfa: SSt

18 Sayfa: 18 RESMİ GAZETE 23 Mayıs 1977 Sayı: Esas Sayısı: 1977/25 Karar Sayısı: 1977/29 Karar Günü : 5/4/1977 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Siverek Tapulama Hâkimliği (Dosya Esas No: 1976/185) İTİRAZIN KONUSU: 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tanm Reformu Kanunu'nun 36. maddesinin üçüncü fıkrasında yeralan «Kamulaştırma karşılığı, taşınmaz maun bulunduğu yerin Toprak ve Tarım Reformu Bölgesi ilân edilmesinden önce sambinin bildirdiği Emlâk vergisi değerini geçemez. Karşılık Takdir Komisyonunca saptanan karşılık bu değerden yüksek ise, kamulaştırma karşılığı bu değere indirilir.» kuralının Anayasaya aykın olduğu ileri sürülerek iptali istenmiştir. I O L A Y : Bölgede Toprak ve Tarım Reformu Kanununun uygulanması dolayısıyle taşuunazlan kamulaştırılan davacı, vergi beyannamesinde budirilen değerin kamulaştırma bedeli olarak kendisine ödenmek istendiğini, oysa kamulaştırma günündeki gerçek değerin daha yüksek olduğunu ileri sürmüş ve aradaki farkın ödenmesini dava etmiştir. Davalı idare 1757 saydı Toprak ve Tanm Reformu Kanununun 36. maddesindeki hükme göre işlem yapıldığım açıklaması üzerine, davacı duruşmada bu hükmün Anayasaya aykın olduğunu Öne sürmüş, Mahkeme 36. maddenin üçüncü fıkrasında yeralan kuralın Anayasanın 11., 12., 36. ve 2. maddelerine aykın olduğu kanisiyle iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. II İTİRAZIN GEREKÇESİ ÖZETİ: Anayasa Mahkemesi, Anayasanın 38. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarını iptal etmiş ve bu karar yayımlanmıştır. Bu durumda kamulaştırma için aynı ilkeleri öngören 1757 saydı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 36. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü anayasal dayanaktan yoksun bulunmaktadır. Bu hüküm mülkiyet hakkının özünü zedelemekte ve emlâk beyannamesi verenlerle vermeyenler arasında eşitsizlik yaratmakta olduğundan Anayasanın 11., 12., 36. ve 2. maddelerine aykınüğı nedeniyle iptal edilmelidir. III METİNLER: 1 25/6/1973 günlü, 1757 sayüı Toprak ve Tanm Reformu Kanununun 36. maddesinin itiraz konusu üçüncü fıkrası şöyledir: «Kamulaştırma karşılığı, taşınmaz malın bulunduğu yerin toprak ve tanm reformu bölgesi ilân edilmesinden önce sahibinin bildirdiği Emlâk Vergisi değerim geçemez. Karşılık Takdir Komisyonunca saptanan karşılık bu değerden yüksek ise kamulaştırma karşılığı bu değere indirilir.» 2 Dayanılan Anayasa kurallan: Madde 2 Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve Başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir. Madde 11 Temel hak ve hürriyetler. Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün. Cumhuriyetin, milli güvenliğin, kamu düzeninin, kamu yaranmıı, genel ahlâkın ve genel sağlığın korunması amacı ile veya Anayasanın diğer maddelerinde gösterilen özel sebeplerle, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak, ancak kanunla sınırlanabilir. Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunamaz. Yargı Bolümü Sayfa: 552

19 23 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 19 Bu Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbirisi, insan hak ve hürriyetlerini veya Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayırımına dayanarak, nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak kasdı ile kullanılamaz. Bu hükümlere aykırı eylem de davranışların cezası kanunda gösterilir. Madde 12 Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayırımı gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa, imtiyaz tanmamaz. Madde 36 Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz. IV İLK İNCELEME : Anayasa Mahkemesi Kâni Vrana, Şevket Müftügil, Ahmet Akar, Halit Zarbun, Ziya Önel, Abdullah Üner, Ahmet Koçak, Fahrettin Uluç, Muhittin Gürün, Lütfi Ömerbaş, Ahmet Erdoğdu, Ahmet Salih Cebi, Âdil Esmer, Nihat O. Akçakayalıoğlu ve Ahmet H. Boyacıoğlunun katılmalariyle İçtüzüğün 15. maddesi uyarınca yaptığı ilk inceleme toplantısında aşağıda açıklanan konu üzerinde durmuştur: 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu daha önce başka bir dava dolayısıyle Anayasa Mahkemesince incelenmiş ve 19/10/1976 günlü, Esas : 1973/42, Karar: 1976/48 sayılı kararla bu kanunun tümünün biçim yönünden iptaline karar verilmiştir. İtiraz yoluna başvuran mahkemenin iptalini istediği hüküm, bu kanunun 36. maddesinin üçüncü fıkrasında yeralmaktadır. Bu duruma göre, aynı kanunun belirli bir maddesindeki hükmün yeniden ele alınıp incelenmesine ve bir karar verilmesine yer yoktur. V SONUÇ: Anayasa Mahkemesinin 19/10/1976 günlü, Esas: 1973/42, Karar: 1976/48 sayılı karariyle, 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tanm Reformu Kanununun tümünün biçim yönünden iptaline karar verilmiş olmadı karşısında, itiraz konusu iş hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına, Muhittin 5/4/1977 gününde oybirliğiyle karar verildi. Başkan Kâni Vrana Z>ya Önel Âdil Gürün Esmer Bavkan Vekili Şevket Müftügil Üve Abdullah Ümr Lûtfi Nihat O. Ömerbaş Akçakayalıoğlu Ahmet Akar Ahmet Ahmet Koçak Erdoğdu Halit Zarbun Fahrettin Uluç Ahmet Salih Çebl Ahmet H. Boyacıoğlu Esas Sayısı : 1977/26 Karar Sayısı- 1977/30 Karar günü : 5/4/1977 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Siverek Tapulama Hâkimliği (Dosya Esas No: 1976/208) Yargı Boluma Sayfa - 553

20 Sayfa: 20 RESMÎ GAZETE 23 Mayıs 1977 Sayı: İTİRAZIN KONUSU: 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tanm Reformu Kanununun 36. maddesinin üçüncü fıkrasında yeralan «Kamulaştırma karşılığı, taşınmaz malın bulunduğu yerin Toprak ve Tanm Reformu bölgesi ilân edilmesinden önce sahibinin bildirdiği emlâk vergisi değerini geçemez. Karşılık Takdir Komisyonunca saptanan karşılık bu değerden yüksek ise, kamulaştırma karşılığı bu değere indirilir.» kuralının Anayasaya aykın olduğu ileri sürülerek iptali istenmiştir. I O L A Y : Bölgede Toprak ve Tanm Reformu Kanununun uygulanması dolayısıyle taşınmazları kamulaştınlan davacı, vergi beyannamesinde bildirilen değerin kamulaştırma bedeli olarak kendisine ödenmek istendiğim, oysa kamulaştırma günündeki gerçek değerin daha yüksek olduğunu ileri sürmüş ve aradaki farkın ödenmesini dava etmiştir. Davalı idare 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 36. maddesindeki hükme göre işlem yapıldığım açıklaması üzerine, davacı duruşmada bu hükmün Anayasaya aykırı olduğunu öne sürmüş, Mahkeme 36. maddenin üçüncü fıkrasında yeralan kuralın Anayasanın 11., 12., 36. ve 2. maddelerine aykın olduğu kanisiyle iptali için Anayasa Mahkemesine Başvurmuştur. II İTİRAZIN GEREKÇESİ ÖZETİ: Anayasa Mahkemesi, Anayasanın 38. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarını iptal etmiş ve bu karar yayımlanmıştır. Bu durumda kamulaştırma için aynı ilkeleri öngören 1757 sayılı Toprak ve Tanm Reformu Kanununun 36. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü anayasal dayanaktan yoksun bulunmaktadır. Bu hüküm mülkiyet haklanın özünü zedelemekte ve emlâk beyannamesi verenlerle vermeyenler arasında eşitsizlik yaratmakta olduğundan Anayasanın 11., 12., 36. ve 2. maddelerine aykırılığı nedeniyle iptal edilmelidir. III METİNLER: 1 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 36. maddesinin itiraz konusu üçüncü fıkrası şöyledir: «Kamulaştııma karşılığı, taşınmaz malın bulunduğu yerin Toprak ve Tanm Reformu bölgesi ilân edilmesinden önce sahibinin bildirdiği Emlâk Vergisi değerini geçemez. Karşılık Takdir Komisyonunca saptanan karşılık bu değerden yüksek ise kamulaştırma karşılığı bu değere indiriür.» 2 Dayanılan Anayasa kurallan : Madde 2 Türkiye Cumhuriyeti, insan haklanna ve Başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir. Madde 11 Temel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, Cumhuriyetin, mülî güvenliğin, kamu düzeninin, kamu yararının, genel ahlâkın ve genel sağlığın korunması amacı ile veya Anayasanın diğer maddelerinde gösterilen özel sebeplerle, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak, ancak kanunla sınırlanabilir. Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunamaz. Bu Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbirisi, insan hak ve hürriyetlerini veya Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayınmına dayanarak, nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak kasdı ile kullanılamaz. Bu hükümlere aykın eylem ve davranışların cezası kanunda gösterilir. Yargı Bolümü Sayfa.- 554

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 11 Kasım 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 11 Kasım 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 11 Kasım 1977 CUMA Sayı : 16110 i J YÜRÜTME

Detaylı

TC. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. HAZIRAN 1977 j ^ ^ 15953 1 1

TC. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. HAZIRAN 1977 j ^ ^ 15953 1 1 TC. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim vo ve Youı igteri için. < ^^^^ Başbakanlık Neşriyat limgriyat mm *# Müd+mvmnat Müdentvvnat HAZIRAN 1977 j ^ ^ 15953 1 1 Genel

Detaylı

Anadolu Üniversitesinden:

Anadolu Üniversitesinden: Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2014 Sayı : 29142 Anadolu Üniversitesinden: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞI TÜRKLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 30 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28249 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bartın Üniversitesinden: BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (16.02.2011 gün ve 27848 Sayılı Resmi Gazete) Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete : 10.05.2005/25811 Ek ve değişiklikler : Yoktur Ek ve değişiklik kontrol

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AVRASYA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AVRASYA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AVRASYA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hoca Ahmet Yesevi

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİİRT ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Siirt Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Ağustos 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28019 İzmir Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29144 Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Nisan 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29339 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (27.12.2009 gün ve 27445 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29527 Amaç NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27559 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve 28768 Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesinin

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Acıbadem Üniversitesinden: ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Acıbadem Üniversitesinin akademik ve idari birimlerinin

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 07.04.2006 tarih ve 2006/10333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ LAZER UYGULAMALARI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ LAZER UYGULAMALARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ LAZER UYGULAMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Ekim 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29152 Mükerrer BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIK 17 Ekim

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKADEMİK YAPIYI GÜÇLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKADEMİK YAPIYI GÜÇLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKADEMİK YAPIYI GÜÇLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (ANTALYA INTERNATİONAL UNIVERSITY CENTER FOR SOCIAL, ECONOMIC AND POLITICAL RESEARCH, SEPAM) Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 1 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- DAYANAK Topluluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. MADDE 2- TOPLULUĞUN

Detaylı

13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27933 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27933 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27933 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 Üsküdar Üniversitesi'nden: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ GENÇ BEYİNLER AKADEMİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Buyönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ağustos 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28036 Düzce Üniversitesinden: YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (23 Mayıs 2012 tarih ve 28301 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan idari personelin, aynı Kanunun

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Tüketici : Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi,

Tüketici : Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi, TÜKETĐCĐ KONSEYĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4077 sayılı Tüketicinin korunması hakkında kanun uyarınca oluşturulan Tüketici Konseyi'nin kuruluş, toplantı

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR, KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ BİRİM YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR, KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ BİRİM YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR, KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ BİRİM YÖNERGESİ (10.09.2009 tarih, 331 sayılı ve 01 numaralı Üniversite Senato Kararı Kabul Edilmiştir.) (15.12.2016 tarih, 475 sayılı ve 02 numaralı

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 08 Temmuz 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29764 YÖNETMELİK Bitlis Eren Üniversitesinden: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezlerini,

YÖNETMELİK. a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezlerini, 2 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28013 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

24 Aralık 2007 PAZARTESİ. Sayı : MAHKEMESİ KARARI. Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : İTİRAZIN KONUSU :

24 Aralık 2007 PAZARTESİ. Sayı : MAHKEMESİ KARARI. Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : İTİRAZIN KONUSU : 24 Aralık 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26736 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı Karar Sayısı Karar Günü İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : İTİRAZIN KONUSU : 1 / 13 I - OLAY

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 1 Aralık 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29192 ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı

Detaylı

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini,

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini, 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 19 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29210 (Mükerrer) Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE EĞİTİMİ MERKEZİ (DAÜ-KAEM)ÇALIŞMA KURALLARI. Kapsam ve Kısa Ad:

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE EĞİTİMİ MERKEZİ (DAÜ-KAEM)ÇALIŞMA KURALLARI. Kapsam ve Kısa Ad: DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE EĞİTİMİ MERKEZİ (DAÜ-KAEM)ÇALIŞMA KURALLARI Kapsam ve Kısa Ad: Madde 1. Bu kurallar Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (Center

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YUTMA BOZUKLUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YUTMA BOZUKLUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YUTMA BOZUKLUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesine bağlı

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Mayıs 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29359 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YÖNETMELİK. Erciyes Üniversitesinden: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Erciyes Üniversitesinden: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Sayfa 1 8 Ocak 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28522 Erciyes Üniversitesinden: YÖNETMELİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.328 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.327 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986,

Detaylı

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Kuruluş : MADDE 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kulübün adı, Amaç, Çalışma Şekli, Dayanak ve Kurucular Madde 1: GO oyununu tanıtmak ve GO oyuncuları yetiştirmek amacıyla Hitit Üniversitesi

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 Konu: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANMIŞTIR. A. Genel Bilgi 30/06/2014 tarihli ve 29046 sayılı

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Y&netlm m Ta» iil+ri itin Baıbakmnhk Nmşriymt ve MÜHtmvmnat Ctnmi Müdürlüğün* bmvurnlmr* 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE Sayı : 16003 MÜKERRER

Detaylı