T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 j Yönetim * Yem itleri iğin [ Başbakanlık Neşriyat ve Mudevvmnat I Cenml Müdürlüğüne i başvurulur. 23 MAYIS 1977 PAZARTESİ Sayı : YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 7/13333 Bakanlar Kurulu Kararı Şişli Camii Şerifi Vakfına, Vakıf Senedinin 3/b maddesi uyarınca Camii Şerifin görevlilerine verilecek ücretlerin devletçe verilen miktardan fazla ödeme yapılmaması ve ayrılan yedek akçenin vakıf gelirinin % 20 sinden fazla olmaması şartıyla vergi muafiyeti taranması; Maliye Bakanlığının 31/1/1977 tarih ve KVK/ /7102 sayılı yazısı üzerine, 13/7/1967 tarih ve 903 sayüı Kanunun dördüncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 18/3/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KOHUTURK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı S. DEMIREL Prof. Dr. N. ERBAKAN Prof. Dr. T. FEYZIOĞLU A. TURKES Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı S ÖZTURK H. AKSAY M. K. ERKOVAN G. KARACA Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı içişleri Bakanı Dışişleri Bakanı I. MUFTUOGLU F. MELEN O. ASILTURK I S. ÇAĞLAYANGIL Maliye Bakanı MUlî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON A. N. ERDEM F ADAK H BAŞOL Sağ. Sos. Y. Bakanı Güm ve Tekel Bakanı Gıda-Tar ve Hay. Bakanı Ulaştırma Bakanı Dr K DEMİR O. ÖZTRAK Prof. K. ÖZAL N. MENTEŞE Çalışma Bakanı Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tabiî Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı Ş. KAZAN A. DOĞRU S KILIÇ L TOKOĞLU İmar ve iskân Bakanı Köyisleri Bakanı Orman Bakanı Genç. ve Spor Bakanı N. OK V.POYRAZ T KAPANLİ A Ş EREK Kültür Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı R. DANIŞMAN A M. ABLUM Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa: 1619

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 23 Mayıs 1977 Sayı: istanbul Üniversitesinden: Yönetmelikler istanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama Enstitüsü Yönetmeliğinin 5. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik Madde 1 istanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama Enstitüsü Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 5 Genel Kurul, İşletme Fakültesi Genel Kurulu üyelerinden teşekkül eder. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı üzerine birinci toplantıda tüm üye sayısının yandan fazlası ile, gerekli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda, üye sayısının 1/3'ünün hazır bulunması ile toplanır ve oy çokluğu ile karar verir. Yönetim Kurulu başkam toplantıyı açar ve bir başkan, iki sekreter seçimi yapüir. Genel Kurul, Enstitü Müdürünü ve Yönetim Kurulu üyelerini seçer ve Enstitü çalışmalan hakkında tavsiye kararları alır. Bütçeyi tasdik eder. Madde 2 Bu yönetmelik hükmü Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. istanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Personel Yönetimi Enstitüsü Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik Madde 1 istanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Personel Yönetimi Enstitüsü YönetmeUğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 4 Genel Kurul, İşletme Fakültesi Fakülte Kurulu üyeleri, Hukuk Fakültesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Kürsüsünden bir temsüci, İdare Hukuku Kürsülerinden birer temsilci, İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset ve İşletme İktisadı Kürsülerinden birer temsüci, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji ve Psikoloji Bölümlerinden birer temsilciden oluşur. Genel Kurul, Enstitü Müdürünün çağrısı üzerine üye sayısının yarıdan fazlası ile toplanır. İlk birleşimde çoğunluk sağlanamazsa ikinci birleşimde üye sayısının 1/3'ünün hazır bulunması gerekir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Enstitü Müdürü toplantıyı açar ve bir başkan ile iki sekreter seçimini yönetir. Genel Kurul. Enstitü Müdürü ve Müdür Yardımcısı ile Yönetim Kurulu üyelerini seçer, bütçeyi onaylar, Denetçilerin raporlarını inceler ve Enstitü çalışmaları hakkında Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur. Madde 2 Bu yönetmelik hükmü Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. istanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Enstitüsü Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik Madde 1 istanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Enstitüsü YönetmeUğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 4 Genel Kurul, İşletme Fakültesi Genel Kurulu üyelerinden teşekkül eder. Genel Kurul, Yönetim Kurulu başkanının çağrısı üzerine tam üye sayısının yandan fazlası ile toplanır ve var olanların çoğunluğu ile karaı verir. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa ikinci toplantı için tüm üye sayısının 1/3 oranında olması gereklidir. Yönetim Kurulu Başkam toplantıyı açar ve bu toplantı başkanı ile iki sekreterin seçimini yönetir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1620

3 23 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 Genel Kurul, Enstitü Müdürü ve Müdür Yardımcısı üe Yönetim Kurulu üyelerini seçer, bütçeyi onaylar ve Enstitü çalışmaları hakkında Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur. Madde 2 Bu yönetmelik hükmü Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. istanbul Üniversitesi işletme Fakültesi işletme iktisadî Enstitüsü Yönetmeliğinin 6 ncl Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik Madde 1 istanbul Üniversitesi işletme Fakültesi İşletme iktisadı Enstitüsü Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 6 Enstitünün üyeleri Genel Kurulu teşkil ederler. Genel Kurul her yıl Mayıs ayı içinde veya yaz sömestresi sonunda Direktörün tespit edeceği tarihte toplanarak Enstitünün bir yıllık çalışmalarım inceler; sunulan işler hakkında karar verir, yapılacak işler hakkında düşüncelerini bildirir ve Enstitü çalışmalarını düzenler. Enstitü Genel Kurulu, Yönetim Kurulunun Karan ve Direktörün daveti ile veya aza sayısının üçte birinin talebi ile fevkalâde toplantıya davet edilebilir. Müzakere nisabı ilk toplantı için tüm üye sayısının yandan fazlasıdır. Bu nisap elde edilmezse ikinci toplantı, üye sayısmm 1/3 ünün hazır bulunmas Ue yedi gün içinde yapılır. Genel Kurul Kararlan mevcudun ekseriyeti üe verilir. Genel Kurul her toplantıda Yönetim Kurulu azası arasından bir Başkan seçer. Madde 2 Bu yönetmelik hükmü Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. istanbul Üniversitesi işletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Yönetmeliğinin 5. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik Enstitüsü Yö Madde 1 istanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe netmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 5 Genel Kurul, İşletme Fakültesi Genel Kurulu lerinden teşekkül eder. Genel Kurul Yönetim Kurulu Başkanının çağnsı üzerine üye sayısmm yandan fazlası ile toplanır ve oy çokluğu ile karar verir gerekli çoğunluk sağlanamazsa, ikjıci toplantıda, üye sayısmm 1/3'ünün hazır bulunması üe toplanır ve oy çokluğu ile karar verir. Yönetim Kurulu Başkam toplantıyı açar ve bir başkan, iki sekreter seçimi yapılır. Genel Kurul, Enstitü Müdürünü ve Yönetim Kurulu üyelerini seçer ve Enstitü çalışmaları hakkında tavsiye kararları alır. Bütçeyi tasdik eder. Madde 2 Bu yönetmelik hükmü Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe g.rer. istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Türkiye - Avrupa ve Ortadoğu Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Araştırma Enstitüsü Yönetmeliği I. GENEL HÜKÜMLER: Madde 1 Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Araştırma Enstitüsü, istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine bağlı, Üniversiteler Kanununun 2. maddesi uyarınca tüzel kişiliği olan bir araştırma ve eğitim kurumudur. Madde 2 Enstitünün amaçlan şunlardır: a) Türkiye'nin Avrupa ve Ortadoğu ile ekonomik ve sosyal ilişkileri konusunda araştırmalar ve yayınlar yapmak, b) Bu konuda kurslar, konferanslar, seminerler ve kongreler düzenlemek, YOrütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1821

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 23 Mayıs 1977 Sayı: ci İlgili konularda millî, yabancı özel ve kamu kuruluşlarıyla İşbirliği yapmak. II. ENSTİTÜNÜN ORGANLARI: Madde 3 Enstitünün organları şunlardır: a) Genel Kurul, b* Danışma Kurulu, c) Müdür, d) Yönetim Kurulu, e) Denetçüer. Madde 4 Genel Kurul, iktisat Fakültesi Fakülte Kurulu üyelerinden oluşur Madde 5 Genel Kurul, her yıl kış sömestresi başında Müdürün çağrısı üzerine tüm üye sayısının yarıdan fazlası ile; ilk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, tüm üye sayısının en az 1/3'ünün katılmasıyla olağan toplantısını yapar ve oy çokluğu ile karar verir. Müdür toplantıyı açar ve Genel Kurulu yönetmek üzere bir başkan ve iki sekreter seçimi yapılır. Genel Kurul, Müdürü, Yönetim Kurulunun diğer dört üyesini ve iki Denetçiyi seçer, Enstitünün çalışmalarını ve Denetçilerin raporlarını inceler, bütçe önerisini görüşür ve onaylar. Genel Kurul, üyelerinin 1/3'ünün veya Yönetim Kurulunun istemi üzerine Müdür tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. Madde 6 Danışma Kurulu şu üyelerden oluşur: a) istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinin bütün kürsülerinden, I. Ü. Hukuk Fakültesi «Uluslararası Hukuk» ile «Avrupa Hukuku» Enstitülerinden, istanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden, istanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi «Pazarlama Kürsüsü» nden, istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden, Bursa İktisadî ve Sosyal Bilimler Fakültesinden, Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticarî Bilimler Fakültesinden, Hacettepe Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümlerinden söz konusu Fakültelerin yetkili kurullarınca seçilecek birer öğretim üyesi; b) Devlet Plânlama Teşkilâtı, Devlet İstatistik Enstitüsü, T. C. Merkez Bankasından seçilecek birer temsilci; c) Odalar Birliği, istanbul Ticaret ve Sanayi Odaları, Ege Bölgesi Sanayi Odasından seçilecek birer temsilci; d) İhracatı Geliştirme Merkezi, Türk Standartları Geliştirme Enstitüsünden seçilecek birer temsilci; e) İktisadî Kalkınma Vakfı, İktisadi Araştırmalar Vakfı, İktisadî ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti, TUSİAD, TÜBİTAK ve Kıbrıs T. F. D. Ticaret Odagı'ndan seçilecek birer temsilci; f) Dış İşleri Bakanlığı, İktisadî İşbirliği Daireleri ile Avrupa Toplulukları Komisyonu Türkiye Temsilciliğinden seçilecek birer üye; g) Enstitüye önemli bilimsel veya maddî yardımları dokunan kuruluş veya kişilerin temsilcirl, h) Enstitünün amaç ve çalışmalarına ilgi gösteren veya uzmanlığından yararlanılması gereken kişileri arasından lerce yapılan öneri üzerine Yönetim Kurulunca seçilecek kişiler. Madde 7 Danışma Kurulu her yıl en az bir defa Müdür tarafından belirtilecek bir tarihte toplanarak Enstitünün faaliyeti hakkında düşünce ve tavsiyelerini bildirir. Madde 8 Müdür, «İktisat» Kürsüleri profesörleri arasından ve Müdür Yardımcısı da Müdür tarafından Yönetim Kurulu üyeleri arasından Uç yıl için seçilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1622

5 23; Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 Müdür, Yönetim Kurulunun başkanı olup, Enstitüyü Üniversite içinde ve dışında temsil eder, Enstitünün İşlerini yürütür ve bütçeyi uygular. Müdür yardımcısı, Müdürün vereceği işleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda kendisine vekalet eder. Madde 9 Yönetim Kurulu şu üyelerden oluşur: a) Müdür, b) ikisi «İktisat» kürsülerinden olmak üzere, Enstitü Genel Kurulunca üç yıl için seçilecek dört öğretim üyesi. Madde 10 Yönetim Kurulu, bu Yönetmeliğin ve Genel Kurulun kendisine verdiği görevleri yapar, çalışma programım düzenler ve uygular, Enstitünün bütçesüü ve kesin hesaplarını hazırlar. Madde 11 Yönetim Kurulu, ders yılı süresince en az ayda bir defa Enstitü merkez'nde toplanır. Müdür gerekli görürse Yönetim Kurulunu olağanüstü toplan tıva çağırabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar verir. Madde 12 Genel Kurul tarafından üç yıl *çin seçilen iki Denetçi, denetleme sonuçlarına ait yıllık raporlarını Genel Kurula verir. UT. MALÎ HÜKÜMLER : Madde 13 Enstitünün malî kaynakları, İktisat Fakültesinden ayrılan ödeneklerle, yapılacak :sler karşılığı elde edilecek paralar; yerli, yabancı ve uluslararası resmi ve özel gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak yardım, bağış ve vasiyetlerle bunların gelirlerinden oluşur. Madde 14 Enstitü bütçesinin itâ amiri Fakülte Dekanı, tahakkuk memuru Enstitü Müdürüdür Madde 15 Enstitünün çalımalan için gerekli uzman, teknik eleman, memur, hizmetli ve diğer personel, Müdürün önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile atanır Madde 16 Bu Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer istanbul Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Enstitüsü Yönetmeliği I. GENEL HÜKÜMLER Madde 1 istanbul Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Enstitüsü istanbul Üniversitesine bağlı ve Üniversiteler Kanunu uyarınca tüzel kişiliğe sahip bir araştırma ve eğitim kurumudur. Madde 2 Enstitünün amacı, TeKnolojmm gelişmesi, sanayileşme, kentleşme, nüfus çoğalması ve buna benzer nedenlerle, gerek toplumsal yaşayışı gerek doğanın verimliliğini, güzelliğini, doğal kaynaklardan gereği gibi ve uzun süre yararlanma olanaklarım olumsuz yönde etkıliyen, çevre kirlenmesi ıhava, Su, Toprak kirlenmesi) olarak tanımlanan olaylarla bu olayların nedenlerini ve nasıl etkisiz bırakılabileceklerini araştırmak, bu konuda gerekli eğitimi sağlamaktır. Madde 3 Enstitü, 2. maddede belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere, a) Çevre sorunları ile ilgili alanlarda çalışanları bir araya getirerek bilimsel toplantılar düzenler; b) Enstitünün çalışmaları için yararlı, belgeleri ve eserleri toplayarak bir arşiv ve kitaplık meydana getirir; c) Çevre sorunları ile ilgiü bilimsel yöntemleri saptamak için gerekli çalışmalar yapar ve yaptırır; Yürütme vs İdare Bölümü Sayfa 1623

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 23 Mayıs ^1977 Sayı: d) Yerli ve yabancı uzmanlar tarafından konferanslar verilmesini ve seminerler yapılmasını sağlar; e) Dİusal ve yabancı benzer kurumlarla ilişki kurar ve bunlarla işbirliği yapar; f) Çevre sorunları alanında uzmanlar yetiştirmek için gerekli eğitim olanaklarım nazırlar; g) Amaç ve görevleri ile ilgili yayınlar yapar; b) Yasal ve idari önlemlerin alınması için bilimsel öneri ve dileklerin ilgililere duyurulmasına caba harcar. II. KURULUŞ: Madde 4 Enstitünün organları şunlardır: a) Genel Kurul; b) Danışma Kurulu; c) Yönetim Kurulu; d) Yürütme Kurulu; e) Müdür; f) Denetçüer. Madde 5 Genel Kurul istanbul Üniversitesine bağlı Fakültelerin kendi öğretim üyeleri arasından Fakülte Kurullarınca üç yıl için seçeceği üçer öğretim üyesinden oluşur. Görev başındaki Rektör Genel Kurulun doğal sidir. Madde 6 Genel Kurul her yıl Kasım ayı içinde, üye tam sayısının yandan fazlasıyle toplanır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı üye tam sayısmm en az 1/3 Unun bulunmasıyle yapılır. Genel Kurula Enstitü Müdürü başkanlık eder toplantı zaptım tutmak için üyeler arasından iki öğretim üyesi seçilir. Madde 7 Genel Kurulun görevleri şunlardır: Enstitü Yönetim Kurulu üyelerini, Enstitü Müdürünü seçmek. Enstitünün, Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma raporunu görüşmek, Enstitünün çauşmalanna yön verecek kararlar almak, kendisine sunulan bütçeyi ve denetleme raporunu karara bağlamak. Madde 8 Danışma Kurulu Enstitü Genel Kurul üyelerinden, diğer Üniversitelerin konuyla ilgili öğretim üyeleri arasından seçecekleri birer temsilciyle, Bakanlıklar ve Kamu Kuruluşlarının, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun birer temsilcisinden ve Enstitüye nakdi yardımda bulunanlar ile danışma kurulunda bulunmaları yararlı olacağı Yönetim Kurulunca önerilecek Genel Kurulca uygun bulunan üyelerden oluşur. Danışma Kurulu Yönetim Kurulunun karan ve müdürün daveti ile yılda en az bir defa toplanır. Enstitü Müdürü toplantıya başkanlık eder. Danışma Kurulunda, Kurulun bilgisine sunulan Enstitü faaliyetleri ve Enstitünün gelecekteki çalışmaları hakkında üyelerin fikirleri, tavsiye ve önerileri saptanır. Madde 9 Yönetim Kurulu her fakültenin genel kuruldaki birer öğretim üyesinden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerini Genel Kurul seçer. Madde 10 Yönetim Kurulu Müdürün Başkanlığında yılda en az dört defa salt çoğunlukla toplanır. Gerekli gördüğü zaman müdür Yönetim Kurulunu toplantıya cağınr. Yönetim Kurulu gündemini yürütme kurulu hazırlar. Madde 11 Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: a) Genel Kurulun gündemini hazırlamak; b) Yürütme Kurulunun üyelerini seçmek; c) Yürütme Kurulunun hazırlayacağı çalışma programım inceleyerek karara bağlamak; d) Yürütme Kurulunun hazırladığı Yıllık Bütçeye son şeklini vermek; e) Enstitüye alınacak asistan ve uzmanlar için Üniversite Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, Fakültelerin öğretim üyeleri ve öğretim yardımcılarının Enstitüde geçici olarak çalışması hakkındaki önerilerini karara bağlamak; Yürütme ve İdare Solumu Sayfa : 1624

7 23 Mayıs 1977 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 7 f) Üniversite dışından. Enstitü çalışmalarına yararlı olacağı düşünülen kişilerin, danışma kurul uüyesi olarak kabulü için genel kurulda öneride bulunmak; g) Genel Kurula çalışma raporunu sunmak. Madde 12 Yürütme Kurulu Enstitü Müdürü ile Yönetim Kurulunun kendi üyeleri arasından Uç yıl için seçeceği dört kişiden oluşur. Madde 13 Yürütme Kurulu her ay en az bir defa salt çoğunlukla toplanır. Enstitü Müdürü ayrıca gerekli gördüğü zamanlarda Yürütme Kurulunu toplantıya çağırır. Madde 14 Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır; a) Yıllık çalışma pragrarmm hazırlamak; b) Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen yıllık çalışma pragramımn uygulanmasını sağlamak; c) Yapılmasına karar verilen bilimsel toplantıları yürütmek; d) Yıllık bütçeyi hazırlamak. Madde 15 Enstitü Müdürü Enstitü Genel Kurulunca kendi profesör üyeleri arasından salt çoğunlukla üç yıl için seçilir. Madde 16 Enstitü Müdürünün görevleri şunlardır: a) Enstitüyü yönetmek ve temsil etmek; b) Genel Kurula, Danışma Kuruluna, Yönetim Kuruluna ve Yürütme Kuruluna başkanlık etmek; o) Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu kararları doğrultusunda Enstitü çalışmalarım düzenlemek, üyeler arasında iş bölümü yapmak: d) Enstitüye alınacak memur ve diğer hizmetlilerin atanmasını Rektörlüğe önermek. Madde 17 Enstitü Müdürü Yürütme Kurulu üyeleri arasından bir yardımcı seçer. Müdür yardımcısı Enstitü Müdürüne işlerinde yardım ve müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder. Madde 18 Genel Kurul kendi üyeleri arasından iki denetçi seçer. Denetçiler her yıl hazırlayacakları denetleme raporunu Genel Kurula sunarlar. III. MALÎ HÜKÜMLER : Madde 19 Enstitünün gelirleri istanbul Üniversitesi Bütçesinden ayrılan ödenek ile, Enstitü döner sermayesi, Enstitüye yapılacak yardım, bağış ve bunların gelirlerinden oluşur. Enstitü harcamalarının itâ amiri istanbul Üniversitesi Rektörü, Tahakkuk memuru Enstitü Müdürüdür. Madde 20 Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Madde 21 Bu Yönetmeliği istanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.» M I Diyarbakır Ürdversttesinden: Diyarbakır Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik. Maddel 11/1/1975 gün ve sayılı Resmi Gazete'de ve 16/2/1976 gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Diyarbakır Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 10. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 10 Fakültede lisans öğretüninin en geç 6 ydda tamamlanması gereklidir. Bu süre içinde öğrencilerin sınava girme hakları sınırlandırılmış değildirj» Madde 2 Bu yönetmelik yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Madde 3 Bu yönetmeliği Diyarbakır Üniversitesi Rektörü ve Fen Fakültesi Dekanı yürütür. Yürütme ve İdare BOtümü Sayfa: 1625

8 Sayfa: 8 RESMİ GAZETE 23 Mayıs 1977 Sayı:15945 DÜZELTMELER 9/5/1977 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Milli Savunma Bakanlığının «Fakülte ve Yüksek Okullarda Yetişen Subaylara ait Yönetmelik» te aşağıdaki düzeltmeler yapılmıştır. Sahile Satır Yanlış Doğru den sonra den sonra (Astsubaylar dahil) yedek subaylık... menşelli yönelgede.. <.. yönelgede......öğrencilerin kurallarında... (e) bendi olarak.. mahmeke.....özettirilir Sağlık ve yaş İle koşullar: (c) bendi olarak (Astsubaylar dahil) ile yedek subaylık. menşeli.... yönertede.... yönergede... Ögrencüare.... kurallarından... (e) Fakülte ve yüksek okullarca, öğrencilik hakkı sona erdirilenler... mahkeme... ödettirilir. Sağlık ve yaş ile ilgili koşullar: c. Sağlık ve yaş ile ilgili koşullar. 11 Mart 1977 gün ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan EGO Hukuk Müşavirliği Görev, Yetki Sorumlulukları ve Çalışma Esaslarına İlişkin İç Yönetmelikte görülen hatalar aşağıdaki şekilde düzeltilir. Sabite Satır Yanlış (Açklama) Doğru (Açıklama) Hukuk Müşavirliğine Hukuk Müşavirine 40 2 Yapılan Değişiklikleri Yapılan değişiklikleri Üe birimlere llgüi birimlere Müşavir yada Müşavir avukat yada Makbuzu dosyasına iler Makbuzu dosyasına islerler. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 1626

9 23 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI Esas Sayısı: 1977/20 Karar Sayın : 1977/24 Karar Günü: 5/4/1977 İtiraz yoluna başvuran : Siverek Tapulama Hâkimliği İTİRAZIN KONUSU : (Dosya Esas No. 1976/170) 25/6/1973 günlü, ı757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu'nurı 36. maddesinin üçüncü fıkrasında yeralan, «Kamulaştırma karşılığı, taşınmaz malın bulunduğu yerin Toprak ve Tarım Reformu bölgesi ilân edilmesinden önce sahibinin bildirdiği emlâk vergisi Jeğerini geçemez. Karşılık Takdir Komisyonunca saptanan karşılık bu değerden yüksek ise, kamulaştırma karşılığı bu değere indirilir.» kuralının Anayasaya aykın olduğu ileri sürülerek iptali istenmiştir. I OLAY: Bölgede Toprak ve Tarım Reformu Kanununun uygulanması dolayısıyle taşınmazları kamulaştırılan davacı, vergi beyannamesinde bildirilen değerin kamulaştırma bedeli olarak kendisine ödenmek istendiğini, oysa kamulaştırma günündeki gerçek değerin daha yüksek olduğunu ileri sürmüş ve aradaki farkın ödenmesini dava etmiştir. Davalı idare 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 36. maddesindeki hükme göre işlem yapıldığını açıklaması üzerine, davacı duruşmada bu hükmün Anayasaya aykırı olduğunu öne sürmüş, Mahkeme 36. maddenin üçüncü fıkrasında yaralan kuralın Anayasanın 11., 12., 36. ve 2. maddelerine aykın olduğu kanisiyle iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. II İTİRAZIN GEREKÇESİ ÖZETİ: Anayasa Mahkemesi, Anayasanın 38. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarım iptal etmiş ve bu karar yayımlanmıştır. Bu durumda kamulaştırma için aynı ilkeleri öngören 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 36. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü anayasal dayanaktan yoksun bulunmaktadır. Bu hüküm mülkiyet hakkının özünü zedelemekte ve emlâk beyannamesi verenlerle vermeyenler arasında eşitsizlik yaratmakta olduğundan Anayasanın 11., 12., 36. ve 2. maddelerine aykırılığı nedeniyle iptal edilmelidir. III METİNLER: 1 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 36. maddesinin itiraz konusu üçüncü fıkrası şöyledir: «Kamulaştırma karşılığı, taşınmaz malın bulunduğu yerin toprak ve tanm reformu bölgesi ilân edilmesinden önce sahibinin bildirdiği Emlâk Vergisi değerini geçemez. Karşılık Takdir Komisyonunca saptanan karşılık bu değerden yüksek ise kamulaştırma karşılığı bu değere indirilir.» 2 Dayanılan Anayasa kuralları: Madde 2 Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve Başlangıçta belirtilen temel ilkelerle dayanan, millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir. Madde 11 Temel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin, kamu yararının, genel ahlâkın ve genel sağlığın korunması amacı ile veya Anayasanın diğer maddelerinde Yargı Bolümü Sayfa : 543

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 23 Mayıs 1977 Sayı: gösterilen özel sebeplerle. Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak, ancak kanunla sınırlanabilir. Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunamaz. Bu Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbirisi, insan hak ve hürriyetlerini veya Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayırımına dayanarak, nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak kastı ile kullanılamaz. Bu hükümlere aykırı eylem ve davranışların cezası kanunda gösterilir. Madde 12 Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayırımı gözetilmeksizin, kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Madde 36 Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yaran amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz. IV - İLK İNCELEME : Anayasa Mahkemesi Kâni Vrana, Şevket Müftügil, Ahmet Akar, Halit Zarbını, Ziya önel, Abdu.'lah Öner, Ahmet Koçak, Fahrettin Uluç, Muhittin Gürün, Lütfi ömerbaş, Ahmet Erdoğdu, Ahmet Salih Cebi, Âdil Esmer, Nihat O. Akçakayalıoğlu ve Ahmet H. Boyacıoğlu'nun katılmalariyle İçtüzüğün 15 maddesi uyarınca yaptığı ilk inceleme toplantısında aşağıda açıklanan konu üzerinde durmuştur: 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu daha önce başka bir dava dolayısiyle Anayasa Mahkemesince incelenmiş ve 19/10/1976 günlü, Esas 1973/42, Karar 1976/48 sayılı kararla bu Kanunun tümünün biçim yönünden iptaline karar verilmiştir. İtiraz yoluna başvuran mahkemenin iptalini istediği hüküm, bu kanunun 36. maddesinin üçüncü fıkrasıda yeralmaktadır. Bu duruma göre, ayı kanunun belirli bir maddesindeki hükmün yeniden ele alınıp incelenmesine ve bir karar verilmesine yer yoktur. V SONUÇ: Anayasa Mahkemesinin 19/10/1976 günlü, Esas : 1973/42, Karar: 1976/48 sayılı karariyle, 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun tümünün biçim yönünden iptaline karar verilmiş olması karşısında, itiraz konusu iş hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına, 5/4/1977 gününde oy birliğiyle karar verildi. Başkan Kâni Vrana Zıya Önel Muhittin Gürün Âdil Esmer Başkanvekili Şevket Müftügil Abdullah Üner Lütfi ömerbaş Ahmet Ahmet Nihat O. Akçakayaltoğlu Akar Koçak Ahmet Erdoğdu Halit Zarbun Fahrettin Ahmet Uluç Ahmet H. Boyacıoğlu Salih Cebi Esas Sayısı; 1977/21 Karar Sayısı: 1977f25 Karar Günü : 5/4/1977 ttlraz yoluna başvuran: Siverek Tapulama Hâkimliği (Dosya Esas No: 1976/186). Yargı Bölümü Sayfa: 644

11 23 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 İTİRAZIN KONUSU: 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu'nun 36. mad desinin üçüncü fıkrasında yer alan, «Kamulaştırma karşılığı, taşınmaz malın bulunduğu yerin Toprak ve Tarım Reformu bölgesi ilân edilmesinden önce sahibinin bildirdiği emlâk vergisi değerini geçemez. Karşılık Takdir Komisyonunca saptanan karşılık bu değerden yüksek ise, kamulaştırma karşılığı bu değere indirilir.» kuralının Anayasaya aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenmiştir. I. O L A Y : Bölgede Toprak ve Tanm Reformu Kanununun uygulanması dolayısiyle taşınmazları kamulaştırılan davacı, vergi beyannamesinde bildirilen değerin kamulaştırma bedeli olarak kendisine ödenmek istendiğini,oysa kamulaştırma günündeki gerçek değerin daha yüksek olduğunu ileri sürmüş ve aradaki farkın ödenmesini dava etmiştir. Davalı idare 1757 sayılı Toprak ve Tanm Reformu Kanununun 26* maddesindeki hükme göre işlem yapıldığını açıklaması üzerine, davacı duruşmada bu hükmün Anayasaya aykın olduğunu öne sürmüş, Mahkeme 36. maddenin üçüncü fıkrasında yeralan kuralın Anayasanın 11., 12., 36. ve 2. maddelerine aykın olduğu kanisiyle iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. II. İTİRAZIN GEREKÇESİ ÖZETİ: Anayasa Mahkemesi, Anayasanın 38. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralannı iptal etmiş ve bu karar yayımlanmıştır. Bu durumda kamulaştırma için aynı ilkeleri öngören 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 36. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü anayasal dayanaktan yoksun bulunmaktadır. Bu hüküm mülkiyet hakkının özünü zedelemekte ve emlâk beyannamesi verenlerle vermeyenler arasında eşitsizlik yaratmakta olduğundan Anayasanın 11., 12., 36. ve 2. maddelerine aykırılığı nedeniyle iptal edilmelidir. III. METİNLER: 1 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 36. mad desinin itiraz konusu üçüncü fıkrası şöyledir: «Kamulaştırma karşılığı, taşınmaz malın bulunduğu yerin toprak ve tanm reformu bölgesi ilân edilmesinden önce sahibinin bildirdiği Emlâk Vergisi değerini geçemez. Karşılık Takdir Komisyonunca saptanan karşılık bu değerden yüksek ise kamulaştırma karşılığı bu değere indirüir.» 2 Dayanılan Anayasa kurallan : Madde 2 Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve Başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, milli, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir. Madde 11 Temel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin kamu yarannın, genel ahlâkın ve genel sağlığın korunması amacı ile veya Anayasanın diğer maddelerinde gösterilen özel sebeplerle, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak, ancak kanunla sınırlanabilir. Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunamaz. Bu Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbirisi insan hak ve hürriyetlerini veya Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve {mezhep ayınmına dayanarak, nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak kasdı ile kullanılamaz. Bu hükümlere aykın eylem ve davranışların cezası kanunda gösterilir. Madde 12 Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayınım gözetilmeksizin, kanun önünde eşittir. Yargı BfilüıfıG Sayfa: 545

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 23 Mayıs 1977 Sayı: Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Madde 36 Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz. IV. İLK İNCELEME: Anayasa Mahkemesi Kâni Vrana, Şevket Müftügil, Ahmet Akar, Halit Zarbım, Ziya önel, Abdullah Uner, Ahmet Koçak, Fahrettin 'Uluç, Muhittin Gürün, Lütfl ömerbaş, Ahmet Erdoğdu, Ahmet Sahh Cebi, Âdil Esmer, Nihat O. Akçakayalıoğlu ve Ahmet H. Boyacıoğlunun katılmalarıyle İçtüzüğün 15. maddesi uyarınca yaptığı ilk inceıeme toplantısında aşağıda açıklanan konu üzerinde durmuştur. 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tanm Reformu Kanunu daha önce başka bir dava dolayısıyle Anayasa Mahkemesince incelenmiş ve 19/10/1976 günlü, E. 1973/42, K. 1976/48 sayılı kararla bu kanunun tümünün biçim yönünden iptaline karar verilmiştir. İtiraz yoluna başvuran mahkemenin iptalini istediği hüküm, bu Kanunun 36. maddesinin üçüncü fıkrasında yeralmaktadır. Bu duruma göre, aynı kanunun belirli bir maddesindeki hükmün yeniden ele alınıp incelenmesine ve bir karar verilmesine yer yoktur. V. S O N U Ç : Anayasa Mahkemesinin 19/10/1976 günlü, Esas: 1973/42, Karar: 1976/48 sayılı karariyle, 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tanm Reformu Kanununun tümünün biçim yönünden iptaline karar verilmiş olması karşısında, itiraz konusu iş hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına, 5/4/1977 gününde oybirliğiyle karar verildi. Başkan Kâni Vrana Ziya Önel Mıûıittın Gürün Âdil Esmer Başkanvekili Şevket Müftügil Abdullah Üner Liitfi ömerbaş Nihat O. Akçakayalıoğlu Ahmet Akar Ahmet Koçak Ahmet Erdoğdu Halit Zarbun Fahrettin Uluç Ahmet Ahmet H. Boyacıoğlu Salih Cebi Esas Sayısı : 1977/22 Karar Sayısı: 1977/26 Karar Günü : 5/4/1977 İtiraz yoluna başvuran : Siverek Tapulama Hâkimliği (Dosya Esas No: 1976/192) İHRAZIN KONUSU: 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tanm Reformu Kanununun 36. maddesinin üçüncü fıkrasında yeralan «Kamulaştırma karşılığı, taşınmaz malın bulunduğu yerin Toprak ve Tarım Reformu bölgesi ilân edilmesinden önce sahibinin bildirdiği emlâk vergisi değerini geçemez. Karşılık Takdir Komisyonunca saptanan karşılık bu değerden yüksek ise, kamulaştırma karşılığı bu değere indirilir.» kuralının Anayasaya aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenmiştir. I. O L A Y : Bölgede Toprak ve Tarım Reformu Kanununun uygulanması dolayısıyle taşınmazları kamulaştırılan davacı, vergi beyannamesinde bildirilen değerin kamu- Yargt Bölümü Sayfa: 546

13 23 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 laştırma bedeli olarak kendisine ödenmek istendiğini, oysa kamulaştırma günündeki gerçek değerin daha yüksek olduğunu ileri sürmüş ve aradaki farkın ödenmesini dava etmiştir. Davalı idare 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 36. maddesindeki hükme göre işlem yapıldığını açıklaması üzerine, davacı duruşmada bu hükmün Anayasaya aykırı olduğunu öne sürmüş, Mahkeme 36. maddenin üçüncü fıkrasında yer alan kuralın Aanyasanın 11., 12., 36. ve 2. maddelerine aykın olduğu kanisiyle iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. II. İTİRAZIN GEREKÇESİ ÖZETİ : Anayasa Mahkemesi, Anayasanın 38. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarını iptal etmiş ve bu karar yayımlanmıştır. Bu durumda kamulaştırma için aynı ilkeleri öngören 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 36. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü anayasal dayanaktan yoksun bulunmaktadır. Bu hüküm mülkiyet hakkının özünü zedelemekte >ve emlâk beyannamesi verenlerle vermeyenler arasında eşitsizlik yaratmakta olduğundan Anayasanın 11., 12., 36. ve 2. maddelerine aykırılığı nedeniyle iptal edilmelidir. III. METİNLER: 1 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 36. maddesinin itiraz konusu üçüncü fıkrası şöyledir : «Kamulaştırma karşılığı, taşınmaz malın bulunduğu yerin toprak ve tarım reformu bölgesi ilân edilmesinden önce sahibinin bildirdiği Emlâk Vergisi değerini geçemez. Karşılık Takdir Komisyonunca saptanan karşılık bu değerden yüksek ise kamulaştırma karşılığı bu değere indirilir.» 2 Dayanüan Anayasa kuralları. Madde 2 Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve Başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir. Madde 11 Temel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün Cumhuriyetin, millî güvenliğin^ kamu düzeninin kamu yararının, genel ahlâkın ve genel sağlığın korunması amacı ile veya Anayasanın diğer maddelerinde gösterilen özel sebeplerle, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak, ancak kanunla sımrlanabilir. Kanun, temeli,hak ve hürriyetlerin özüne dokunamaz. Bu Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbirisi, insan hak ve hürriyetlerini veya Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayırımına dayanarak, nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak kasdı ile kullanılamaz. Bu hükümlere aykın eylem ve davranışlann cezası kanunda gösterilir. Madde 12 Herkes, dil ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayınmı gözetilmeksizin, kanun Önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Madde 36 Herkes, mülkiyet ve miras haklanna sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yaran amacıyla, kanunla sımrlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykın olamaz. IV. İLK İNCELEME: Anayasa Mahkemesi Kâni Vrana, Şevket Müftügil, Ahmet Akar, Haüt Zarbun, Ziya önel, Abdullah Üner, Ahmet Koçak, Fahrettin Uluç,Mubittin Gürün, Lütfi ömerbaş, Ahmet Erdoğdu, Ahmet Salih Cebi, Âdil Esmer, Nihat O. Akçakayalıoğlu ve Ahmet H. Boyacıoğlunun katılmalanyle içtüzüğün 15. maddesi uyarınca yaptığı ilk inceleme toplantısındaaşağıda açıklanan konu üzerinde durmuştur : Yargı Bölümü Sayfa. 547

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 23 Mayıs 1977 Sayı: /6/1973 günlü, 1757 sayıh Toprak ve Tarım Reformu Kanunu daha önce başka bir dava dolayısıyle Anayasa Mahkemesince incelenmiş ve 19/10/1976 günlü, E. 1973/42, K. 1976/148 sayılı kararla bu kanunun tümünün biçim yönünden iptaline karar verilmiştir. İtiraz yoluna başvuran mahkemenin iptalini istediği hüküm, bu kanunun 36. maddesinin üçüncü fıkrasında yeraimaktadır. Bu duruma göre, aynı kanunun belirli bir maddesindeki hükmün yeniden ele alınıp incelenmesine ve bir karar verilmesine yer yoktur. V. S O N U Ç : Anayasa Mahkemesinin 19/10/1976 günlü, Esas: 1973/42, Karar: 1976/48 sayılı kararıyla, 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun tümünün biçim yönünden iptaline karar verilmiş olması karşısında, itiraz konusu iş hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına, 5/4/1977 gününde oybirliğiyle karar verildi. Başkan Başkanvekili Kâni Vrana Şevket Müftügil Ahmet Akar Ziya önel Abdullah Üner Ahmet Koçak Muhittin Gürün Âdil Esmer Lütfi ömerbas Nihat O. Akçakayalıoğlu Ahmet Erdoğdu Halit Fahrettin Ahmet Zarbun Uluç Ahmet H. Boyacıoğlu Salih Cebi Esas Sayısı: 1977/23 Karar Sayısı: 1977/27 Karar Günü : 5/4/1977 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Siverek Tapulama Hâkimliği (Dosya Esas No: 1976/207). İTİRAZIN KONUSU: 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 36. maddesinin üçüncü fıkrasında yeralan «Kamulaştırma karşılığı, taşınmaz malın bulunduğu yerin Toprak ve Tarım Reformu bölgesi ilân edilmesinden önce sahibinin bildirdiği ^mlâk vergisi değerini geçemez. Karşılık Takdir Komisyonunca saptanan karşılık bu değerden yüksek ise, kamulaştırma karşılığı bu değere indirilir.» kuralının Anayasaya aykın olduğu ileri sürülerek iptali istenmiştir. I. O L A Y : Bölgede Toprak ve Tarım Reformu Kanununun uygulanması dolayısiyle taşınmazları kamulaştırılan davacı, vergi beyannamesinde bildirilen değerin kamulaştırma bedeli olarak kendisine ödenmek istendiğini, oysa kamulaştırma günündeki gerçek değerin daha yüksek olduğunu ileri sürmüş ve aradaki farkın ödenmesini dava etmiştir. Davalı idare 1757 sayılı Toprak ve T a n m Reformu Kanununun 36. maddesindeki hükme göre işlem yapıldığını açıklaması üzerine, davacı duruşmada bu hükmün Anayasaya aykın olduğunu öne sürmüş, Mahkeme 36. maddenin üçüncü fıkrasında yeralan kuralın Anayasanın 11., 12., 36. ve 2. maddelerine aykın olduğu kanisiyle iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. II. İTİRAZIN GEREKÇESİ ÖZETİ: Anayasa Mahkemesi, Anayasanın 38. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralannı iptal etmiş ve bu karar yayımlanmıştır. Bu durumda kamulaştırma için aynı ilkeleri öngören 1757 sayılı Toprak ve Tanm Reformu Kanununun 36. maddes'nin üçüncü fıkrası hükmü anayasal dayanaktan yoksun bulunmaktadır. Bu hüküm mülkiyet hakkının özünü zedelemekte ve emlâk beyannamesi verenlerle vermeyen- Yarflt Bölümü Sayfa : 548

15 23 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 ler arasında eşitsizlik yaratmakta olduğundan Anayasanın 11., 12., 36. ve 2. maddelerine aykırılığı nedeniyle iptal edilmelidir. III. METİNLER: 1 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 36. maddesinin itiraz konusu üçüncü fıkrası şöyledir: «Kamulaştırma karşılığı, taşınmaz malın bulunduğu yerin toprak ve tarım reformu bölgesi ilân edilmesinden önce sahibinin bildirdiği Emlâk Vergisi değerinigeçemez. Karşılık Takdir Komisyonunca saptanan karşılık bu değerden yüksek ise kamulaştırma karşılığı bu değere indirilir.» 2 Dayanılan Anayasa ku allan: r Madde 2 Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve Başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir. Madde 11 Temel hak ve hürriyetler. Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin, kamu yaranmn, genel ahlâkın ve genel sağlığın korunması amacı ile veya Anayasanın diğer maddelerinde gösterilen özel sebeplerle, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak, ancak kanunla sınırlanabilir. Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunamaz. Bu Anayasada ver alan hak ve hürriyetlerden hiçbirisi insan hak ve hürriyetlerini veya Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayırımına dayanarak, nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyet! ortadan kaldırmak kasdı ile kullanılamaz. Bu hükümlere aykırı eylem ve davranışların cezası kanunda gösterilir. Madde 12 Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayırımı gözetilmeksizin, kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Madde 36 Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yaran amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykın olamaz. IV. İLK İNCELEME: Anayasa Mahkemesi Kâni Vrana, Şevket Müftügil, Ahmet Akar, Halit Zarbun, Ziya Önel, Abdullah Üner, Ahmet Koçak, Fahrettin Uluç, Muhittin Gürün, Lütfi ömerbaş, Ahmet Erdoğdu, Ahmet Salih Cebi, Âdil Esmer, Nihat O. Akçakayalıoğlu ve Ahmet H. Boyacıoğlu'nun katılmalariyle İçtüzüğün 15. maddesi uyarınca yaptığı ilk inceleme toplantısında aşağıda açıklanan konu üzerinde durmuştur: 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tanm Reformu Kanunu daha önrc başka bir dava dolayısıyle Anayasa Mahkemesince incelenmiş ve 19/10/1976 günlü. E. 1973/42. K. 1976/48 sayılı kararla bu kanunun tümünün biçim yönünden iptaline karar verilmiştir. İtiraz yoluna başvuran mahkemenin iptalini istediği hüküm, bu kanunun 36. maddesinin üçüncü fıkrasında yeralmaktadır. Bu duruma göre, avnı kanunun belirli bir maddesindeki hükmün yeniden ele alınıp incelenmesine ve bir karar verilmesine yer yoktur. V. SONUÇ: Anavasa Mahkemesinin 19/10/1976 günlü. Esas: 1973/42, Karar: 1976/48 sa yılı kararivle, 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Tonrak ve Tanm Reformu Kanununun tümünün biçim yönünden iptaline karar verilmiş olması karşısında, itiraz konusu iş hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına, 5/4/1977 gününde oybirliğiyle karar verildi. Başkan Başkanvekili Kâni Vrana Şevket Müftügil Ahmet Akar Halit Zarbun Yargı BolfJmü Sayfa : 549

16 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 23 Mayıs 1077 Sayı: Ziya önel Mtûıittin Gürün Âdil Esmer Abdullah Oner İMtfi ömerbaş Ahmet Koçak Ahmet Erdoğdu Fahrettin Ahmet Vluç Nihat O. Akçakayalıoğlu Ahmet H. Boyacıoğtu Salih Cebi Esas sayısı: 1977/24 Karar sayısı: 197.7/28 Karar günü: 5/4/1977 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Siverek.Tapulama Hâkimliği (Dos. Esas No : 976/187) İTİRAZIN KONUSU: 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu'nun 36. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan «Kamulaştırma karşılığı, taşınmaz malm bulunduğu yerin Toprak ve Tarım Reformu bölgesi ilân edilmesinden önce sahibinin bildirdiği emlâk vergisi değerini geçemez. Karşılık Takdir Komisyonunca saptanan karşılık bu değerden yüksek ise, kamulaştırma karşılığı bu değere indirilir.» kuralının Anayasaya aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenmiştir. 1 OLAY: Bölgede Toprak ve Tarım Reformu Kanununun uygulanması dolayısiyle taşınmazları kamulaştırılan davacı, vergi beyannamesinde bildirilen değerin kamulaştırma bedeli olarak kendisine ödenmek istendiğini, oysa kamulaştırma günündeki gerçek değerin daha yüksek olduğunu ileri sürmüş ve aradaki farkın ödenmesini dava etmiştir. Davalı idare 1757 sayüı Toprak ve Tanm Reformu Kanununun 36. maddesindeki hükme göre İşlem yapıldığım açıklaması üzerine, davacı duruşmada bu hükmün Anayasaya aykırı olduğunu Öne sürmüş. Mahkeme 36. maddenin üçüncü fıkrasında yer alan kuralın Anayasanın 11., 12., 36. ve 2. maddelerine aykırı olduğu kanisiyle iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. II İTİRAZIN GEREKÇESİ ÖZETİ: Anayasa Mahkemesi, Anayasanın 38. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarını iptal etmiş ve bu karar yayımlanmıştır. Bu durumda kamulaştırma için aynı ilkeleri öngören 1757 sâyı'ı Toprak ve Tanm Reformu Kanununun 36. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü anayasal dayanaktan yoksun bulunmaktadır. Bu hüküm mülkiyet hakkının özünü zedelemekte ve emlâk beyannamesi verenlerle vermeyenler arasında eşitsizlik yaratmakta olduğundan Anayasanın 11., 12., 36. ve 2. maddelerine aykırılığı nedeniyle iptal edilmelidir. III METİNLER: 1 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 36. maddesinin itiraz konusu üçüncü fıkrası şöyledir: «Kamulaştırma karşılığı, taşınmaz malın bulunduğu yerin toprak ve tarım reformu bölgesi ilân edilmesinden önce sahibinin bildirdiği Emlâk Vergisi değerini geçemez. Karşılık Takdir Komisyonunca saptanan karşılık bu değerden yüksek İse kamulaştırma karşılığı bu değere indirilir.» 2 Dayanılan Anayasa kurallan : Madde 2 Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve Başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, milli, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir. Yargı Baloma Sayfa: 550

17 23 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 Madde 11 Temel bak ve hürriyetler. Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüsünün, Cumhuriyetin, milü güvenliğin, kamu düzeninin, kamu yararının, genel ahlakın ve genel sağlığın korunması amacı ile veya Anayasanın diğer maddelerinde gösterilen özel sebeplerle, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak, ancak kanunla sınırlanabilir. Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunamaz. Bu Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiç birisi, insan 'hak ve hürriyetlerini veya Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez Mtünluğünü veya dil, ırk, sınıf, dm ve mezhep ayırımına dayanarak, nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak kasdı Ue kullanılamaz. Bu hükümlere aykırı eylem ve davranışların cezası kanunda gösterilir. Madde 12 Herkes, dü, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayırımı gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiç bit- kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Madde 36 Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sımrlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz. IV İLK İNCELEME: Anayasa Mahkemesi Kâni Vrana, Şevket Müftügil, Ahmet Akar, Halit Zarbun, Ziya Önel, Abdullah Uner, Ahmet Koçak, Fahrettin Uluç Muhittin Gürün, Lûtfi Ömerbaş. Ahmet Erdoğdu, Ahmet Salih Cebi, Adil Esmer, Nihat O. Akçakayalıoğlu ve Ahmet H. Boyacıoğıunun katürnalariyle içtüzüğün 15. maddesi uyarınca yaptığı ilk inceleme toplamışında aşağıda açıklanan konu üzerinde durmuştur. 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu daha önce başka bir dava dolay isiyle Anayasa Mahkemesince incelenmiş ve 19/10/1976 günlü, Esas: 1973/42, Karar: 1976/48 sayılı kararla bu kanunun tümünün biçim yönünden iptaline karar verilmiştir. İtiraz yoluna başvuran mahkemenin iptalini istediği hüküm, bu kanunun 36. maddesinin üçüncü fıkrasında yeralmaktadır. Bu duruma göre, aynı kanunun belirli bir maddesindeki hükmün yemden ele alınıp incelenmesine ve bir karar verilmesine yer yoktur. V SONUÇ: Anayasa Mahkemesinin 19/10/1976 günlü, Esas: 1973/42, Karar: 1976/48 sayılı karariyle, 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun tümünün Djçım yonunaen iptaline karar verilmiş olması Karşısınaa, mraz noausu iş natckında yeniden karar verilmesine yer olmadığına. 5/4/1977 gününde oybirliğiyle karar verildi. rtaşıran Kâm Vrana Baş&anvekıli Şevket Müftügil Ahmet Akar Halit Zarbun Uye Zıya unel Uye Abdullah Uner Uye Ahmet Koçak Fahrettin Uluç üye ıttufuum urarun Uye Aüıı n.)>iıier Uye Uye Luifı umerbaş Uye Ahmet brdoğdu Nihat U. AKçatcayaltogLu Ahmet &<uta Çeot Uye Ahmet a. aoyavujutu Yargı BolümQ Sayfa: SSt

18 Sayfa: 18 RESMİ GAZETE 23 Mayıs 1977 Sayı: Esas Sayısı: 1977/25 Karar Sayısı: 1977/29 Karar Günü : 5/4/1977 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Siverek Tapulama Hâkimliği (Dosya Esas No: 1976/185) İTİRAZIN KONUSU: 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tanm Reformu Kanunu'nun 36. maddesinin üçüncü fıkrasında yeralan «Kamulaştırma karşılığı, taşınmaz maun bulunduğu yerin Toprak ve Tarım Reformu Bölgesi ilân edilmesinden önce sambinin bildirdiği Emlâk vergisi değerini geçemez. Karşılık Takdir Komisyonunca saptanan karşılık bu değerden yüksek ise, kamulaştırma karşılığı bu değere indirilir.» kuralının Anayasaya aykın olduğu ileri sürülerek iptali istenmiştir. I O L A Y : Bölgede Toprak ve Tarım Reformu Kanununun uygulanması dolayısıyle taşuunazlan kamulaştırılan davacı, vergi beyannamesinde budirilen değerin kamulaştırma bedeli olarak kendisine ödenmek istendiğini, oysa kamulaştırma günündeki gerçek değerin daha yüksek olduğunu ileri sürmüş ve aradaki farkın ödenmesini dava etmiştir. Davalı idare 1757 saydı Toprak ve Tanm Reformu Kanununun 36. maddesindeki hükme göre işlem yapıldığım açıklaması üzerine, davacı duruşmada bu hükmün Anayasaya aykın olduğunu Öne sürmüş, Mahkeme 36. maddenin üçüncü fıkrasında yeralan kuralın Anayasanın 11., 12., 36. ve 2. maddelerine aykın olduğu kanisiyle iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. II İTİRAZIN GEREKÇESİ ÖZETİ: Anayasa Mahkemesi, Anayasanın 38. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarını iptal etmiş ve bu karar yayımlanmıştır. Bu durumda kamulaştırma için aynı ilkeleri öngören 1757 saydı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 36. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü anayasal dayanaktan yoksun bulunmaktadır. Bu hüküm mülkiyet hakkının özünü zedelemekte ve emlâk beyannamesi verenlerle vermeyenler arasında eşitsizlik yaratmakta olduğundan Anayasanın 11., 12., 36. ve 2. maddelerine aykınüğı nedeniyle iptal edilmelidir. III METİNLER: 1 25/6/1973 günlü, 1757 sayüı Toprak ve Tanm Reformu Kanununun 36. maddesinin itiraz konusu üçüncü fıkrası şöyledir: «Kamulaştırma karşılığı, taşınmaz malın bulunduğu yerin toprak ve tanm reformu bölgesi ilân edilmesinden önce sahibinin bildirdiği Emlâk Vergisi değerim geçemez. Karşılık Takdir Komisyonunca saptanan karşılık bu değerden yüksek ise kamulaştırma karşılığı bu değere indirilir.» 2 Dayanılan Anayasa kurallan: Madde 2 Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve Başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir. Madde 11 Temel hak ve hürriyetler. Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün. Cumhuriyetin, milli güvenliğin, kamu düzeninin, kamu yaranmıı, genel ahlâkın ve genel sağlığın korunması amacı ile veya Anayasanın diğer maddelerinde gösterilen özel sebeplerle, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak, ancak kanunla sınırlanabilir. Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunamaz. Yargı Bolümü Sayfa: 552

19 23 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 19 Bu Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbirisi, insan hak ve hürriyetlerini veya Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayırımına dayanarak, nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak kasdı ile kullanılamaz. Bu hükümlere aykırı eylem de davranışların cezası kanunda gösterilir. Madde 12 Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayırımı gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa, imtiyaz tanmamaz. Madde 36 Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz. IV İLK İNCELEME : Anayasa Mahkemesi Kâni Vrana, Şevket Müftügil, Ahmet Akar, Halit Zarbun, Ziya Önel, Abdullah Üner, Ahmet Koçak, Fahrettin Uluç, Muhittin Gürün, Lütfi Ömerbaş, Ahmet Erdoğdu, Ahmet Salih Cebi, Âdil Esmer, Nihat O. Akçakayalıoğlu ve Ahmet H. Boyacıoğlunun katılmalariyle İçtüzüğün 15. maddesi uyarınca yaptığı ilk inceleme toplantısında aşağıda açıklanan konu üzerinde durmuştur: 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu daha önce başka bir dava dolayısıyle Anayasa Mahkemesince incelenmiş ve 19/10/1976 günlü, Esas : 1973/42, Karar: 1976/48 sayılı kararla bu kanunun tümünün biçim yönünden iptaline karar verilmiştir. İtiraz yoluna başvuran mahkemenin iptalini istediği hüküm, bu kanunun 36. maddesinin üçüncü fıkrasında yeralmaktadır. Bu duruma göre, aynı kanunun belirli bir maddesindeki hükmün yeniden ele alınıp incelenmesine ve bir karar verilmesine yer yoktur. V SONUÇ: Anayasa Mahkemesinin 19/10/1976 günlü, Esas: 1973/42, Karar: 1976/48 sayılı karariyle, 25/6/1973 günlü, 1757 sayılı Toprak ve Tanm Reformu Kanununun tümünün biçim yönünden iptaline karar verilmiş olmadı karşısında, itiraz konusu iş hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına, Muhittin 5/4/1977 gününde oybirliğiyle karar verildi. Başkan Kâni Vrana Z>ya Önel Âdil Gürün Esmer Bavkan Vekili Şevket Müftügil Üve Abdullah Ümr Lûtfi Nihat O. Ömerbaş Akçakayalıoğlu Ahmet Akar Ahmet Ahmet Koçak Erdoğdu Halit Zarbun Fahrettin Uluç Ahmet Salih Çebl Ahmet H. Boyacıoğlu Esas Sayısı : 1977/26 Karar Sayısı- 1977/30 Karar günü : 5/4/1977 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Siverek Tapulama Hâkimliği (Dosya Esas No: 1976/208) Yargı Boluma Sayfa - 553

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 11 Kasım 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 11 Kasım 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 11 Kasım 1977 CUMA Sayı : 16110 i J YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 SALI

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 SALI T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 r Yönetim ve Yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. SALI Sayı : 15886 YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve YAZı itimi işim Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat GENEL Mûdürlüğüne başvurulur. 5 Aralık 1977 PAZARTESİ Sayı : 16130 YÜRÜTME

Detaylı

c) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip öğretim üyesini,

c) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip öğretim üyesini, İZMİR ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, organlarına, organlarının görevlerine

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU 8567 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU Kanun Numarası : 4954 Kabul Tarihi : 23/7/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :31/7/2003 Sayı : 25185 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920

Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 r Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdtmenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 9 ŞUBAT 1974 CUMARTESİ Sayı: 14794 J KANUN

Detaylı

2 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27569 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27569 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27569 YÖNETMELİK Hasan Kalyoncu Üniversitesinden: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Kasım 2012 PERŞEMBE BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Kasım 2012 PERŞEMBE BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 1 Kasım 2012 PERŞEMBE Sayı : 28454 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 27 Mart 1992 CUMA. Kanun

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 27 Mart 1992 CUMA. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 27 Mart 1992 CUMA Sayı : 21184 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmanın

Detaylı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 13 Ağustos 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27671 Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ VE ANA TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Tanımlar

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ VE ANA TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Tanımlar T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ VE ANA TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı; kazanç amacına yönelik olmayan mali

Detaylı

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Arel Üniversitesinin yönetim, işleyiş, denetim ve görevlerine

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 2 Nisan 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28960 Karar Sayısı : 2014/5934 BAKANLAR KURULU KARARI Ekli Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü nün yürürlüğe konulması; Sermaye Piyasası Kurulunun önerisine

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Ekim 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 1 Ekim 2014 69471265-305-8719

Detaylı

TEMEL MEVZUAT Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve İlkeler

TEMEL MEVZUAT Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve İlkeler İÇİNDEKİLER 3 1. Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası...5 2. Vakıf Yöneticiler Kurulu...21 2.1. Vakıf Yöneticiler Kurulu Çalışma Esasları ve Sekretaryasının Kuruluş Tüzüğü...23

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 8625 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun

Detaylı

Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun (Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Page 1 of 76 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 5347

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU i I- GENEL BİLGİLER 1 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 1 B- Teşkilat Yapısı 22 C- Fiziksel Kaynaklar 27 1- Fiziksel

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(**) (5786 sayılı Kanunun 19'uncu maddesi ile çıkarılmadan önceki şekli)"serbest Muhasebecilik",

(**) (5786 sayılı Kanunun 19'uncu maddesi ile çıkarılmadan önceki şekli)serbest Muhasebecilik, Kanun: 3568 - SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak,

Detaylı

i. Meslek Yüksekokulu j. Uygulama ve Araştırma Merkezi: k. Bölüm: ı. Öğretim Elemanları:

i. Meslek Yüksekokulu j. Uygulama ve Araştırma Merkezi: k. Bölüm: ı. Öğretim Elemanları: BİRİNCİ BÖLÜM Kanunun Amacı, Kapsamı ve Tanımlar Madde 0001: Amaç Bu kanunun amacı; yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma,

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28943 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5884 5809

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI KASIM / 2014 ÖNSÖZ Aday memurların yetiştirilmesi için uygulanacak eğitim programları, eğitim süreleri, eğitimde uygulanacak

Detaylı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarıyla ilgili hususlar ayrı kanunlarla düzenlenir.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarıyla ilgili hususlar ayrı kanunlarla düzenlenir. Kanun Numarası: 2547 Kabul Tarihi: 04/11/1981 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 06/11/1981 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17506 BİRİNCİ BÖLÜM: Kanunun Amacı, Kapsamı ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu kanunun

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 2 Aralık 2013 PAZARTESİ Sayı : 28839 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1)

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) 7997 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) Kanun Numarası : 4688 Kabul Tarihi : 25/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/7/2001 Sayı : 24460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt

Detaylı

İlk baskısı 2012 yılında yapılan bu kitap, içeriğinde yer alan bazı kanun ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler nedeniyle www.basbakanlik.gov.

İlk baskısı 2012 yılında yapılan bu kitap, içeriğinde yer alan bazı kanun ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler nedeniyle www.basbakanlik.gov. İlk baskısı 2012 yılında yapılan bu kitap, içeriğinde yer alan bazı kanun ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler nedeniyle www.basbakanlik.gov.tr resmî İnternet sitesinin Mevzuat bölümü dikkate alınarak

Detaylı