T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2010 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2010 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU"

Transkript

1

2 T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2010 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Gülen DENİZLİ Bilgisayar İşletmeni Levent ÖZGÜMÜŞ Daire Başkanı

3 ÖNSÖZ 2006 yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mali yönetim sistemimiz yeniden yapılandırılmıģ olup bu yeni düzenlemelere göre kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik gibi ilkeler ön plana çıkartılmıģtır. Bu ilkelerin hayata geçirilmesini sağlamak üzere yeni getirilen bu sisteme stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, etkin bir iç kontrol sisteminin oluģturulması ve iç denetim gibi temel yöntem ve araçlar dahil edilmiģtir. Söz konusu bu belgelerde öngörülen hedeflere iliģkin gerçekleģmeleri kamuoyuna duyurmak ise bu raporun yayımlanmasının yasal dayanağını teģkil etmektedir. Bu bağlamda Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı olarak Rize Üniversitesinin belirlemiģ olduğu hedeflere sağlıklı bir Ģekilde ulaģabilmesi için 5018 sayılı kanunun 60. Maddesi ve bu maddeye dayanılarak hazırlanan Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde BaĢkanlığımıza verilen görevlerin büyük bir kısmını fiziki imkansızlıklar ve personel yetersizliğine rağmen mesai arkadaģlarımın özverili çalıģmalarıyla yerine getirmiģ bulunmaktayız. Birim Faaliyet Raporunun içeriğinin incelenmesinden de anlaģılacağı üzere 2010 yılında personel sayımızın değiģmemesine rağmen raporun performans değerlendirme kısmından da görüleceği üzere BaĢkanlığımızın iģ hacminin %30 civarında arttığı görülmektedir. Bu artıģa rağmen sorumluluklarımızı yerine getirebilmemiz için sabırla çalıģan ve geride bıraktığımız yılın zorluklarını, mutluluklarını birlikte paylaģtığım mesai arkadaģlarıma teģekkür eder, baģarılarının devamını dilerim. Saygılarımla, Levent ÖZGÜMÜġ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanı

4 Ġçindekiler ÖNSÖZ I- GENEL BĠLGĠLER... 6 A- Misyon ve Vizyon... 6 B- Yetki,Görev ve Sorumluluklar....6 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler Fiziksel Yapı... 7 a) Kapalı Alanların Hizmet Alanlarına Dağılımı... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ.7 b) Malzeme Durumu: Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġnsan Kaynakları Ġdari Personel Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġdari Personelin YaĢ Durumu Ġdari Personelin Hizmet Süreleri Sunulan Hizmetler Mali Hizmetler Bütçe ve Performans Programı Muhasebe,Kesin Hesap ve Raporlama Ġç Kontrol Stratejik Yönetim ve Planlama Hizmetleri DanıĢmanlık Hizmetleri Diğer Görevler Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi II- AMAÇ ve HEDEFLER A- BaĢkanlığımız Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları a- BaĢkanlığımız Bütçe Uygulama Sonuçları Üniversitemiz Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar Üniversitemiz Bilançosu Üniversitemiz Kesin Hesabı Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar Ġhale Kanunu Çerçevesinde Yapılan Alımlar B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Bütçe Hazırlama ve Uygulama Faaliyetler Yılı Merkezi Yönetim ve Bütçe Kanunun Uygulanması Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması Üniversitemiz Bütçesinin Hazırlanması Yatırım Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması Yılı Yatırım Proje Uygulamaları Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Faaliyetleri Ġç Kontrol Ön Mali Kontrol Muhasebe,Kesin Hesap ve Raporlama Faaliyetleri

5 Muhasebat Kayıt ve ĠĢlemleri Bütçe Kesin Hesabının Hazırlanması Mal Yönetim Dönemine ĠliĢkin ĠĢlemler Vezne ĠĢlemleri Raporlama ĠĢlemleri Gelirlerin Taahhuku ile Gelir ve Alacakların Takip ĠĢlemleri Stratejik Yönetim ve Planlama Faaliyetleri Stratejik Planlama ile Ġlgili ĠĢlemler Ġdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması DanıĢmanlık Hizmetleri Sunma ve Bilgilendirme Faaliyetleri Diğer Faaliyetler Eğitim ĠĢlemleri Evrak Kayıt ĠĢlemleri Performans Sonuçları Tablosu 40 IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler Güçlü Yönler B- Zayıflıklar Zayıf Yönler C- Fırsatlar Fırsatlar D- Tehditler Tehditler E- Değerlendirme V- HARCAMA YETKĠLĠSĠNĠN ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI...42

6 I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon Misyon Evrensel değerler, stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda, üniversitemizin mali hizmetlerinin sunulmasını kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde ve zamanında elde edilmesi ve kullanılmasını, kaynakları kanunların verdiği yetki çerçevesinde koordine ederek analiz, planlama, yürütme iģlemlerini yapmak ve yönetim bilgi sistemlerine iliģkin hizmetleri paydaģlarımızla iģbirliği içinde yerine getirmektir. Vizyon Bilgi ve teknolojik geliģme süreçlerini takip eden geniģ ufuklu, yaratıcı, yenilikçi, iģinde uzman personeliyle çağdaģ ve bilimsel geliģmelerini çalıģmalarına empoze eden, teknolojik imkanlarla donatılmıģ, evrensel ve milli değerlere sahip ve onları benimsemiģ bir baģkanlık olmak. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı nın yetki, görev ve sorumlulukları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesi ile 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 15. Maddesine dayanılarak hazırlanan ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiģtir. Söz konusu yönetmeliğin 5. maddesinde Strateji GeliĢtirme birimlerinin görevleri aģağıda belirtildiği Ģekilde sayılmıģtır. Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluģturmak üzere gerekli çalıģmaları yapmak. Ġdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliģtirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. Ġdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliģtirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. Ġdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dıģ faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araģtırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araģtırmalar yapmak. Yönetim bilgi sistemlerine iliģkin hizmetleri yerine getirmek. Ġdarede kurulmuģsa Strateji GeliĢtirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek. Ġdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalıģmalarını yürütmek. Ġzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. 9

7 Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına iliģkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. Ġlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil iģlemlerini yürütmek. Genel bütçe kapsamı dıģında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. Ġdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taģınır ve taģınmazlara iliģkin icmal cetvellerini düzenlemek. Ġdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. Ġdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iģ ve iģlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıģmanlık yapmak. Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. Ġç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliģtirilmesi konularında çalıģmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik iģlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak. Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı a)kapalı Alanların Hizmet Alanlarına Dağılımı Daire BaĢkanlığımız Merkez Kampüsdeki Rektörlük ek binasının üçüncü katında hizmet vermektedir. AĢağıdaki tablodan da anlaģıldığı üzere fiziki yapı oldukça yetersizdir. Daire BaĢkanlığımızda 3 adet çalıģma odası ve 1 adet arģiv bulunmaktadır. 3 adet çalıģma odasından ikisi daire baģkanı ve Ģube müdürü odası olarak kullanılmakta, geri kalan bir odada ise diğer çalıģanlar oturmaktadır. Bu durum ise çalıģanların performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sorun kurum yetkililerine iletilmiģ ancak bugüne kadar çözülememiģtir. 1.a- KAPALI ALANLARIN HĠZMET ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI Büro(adet) Derslik (adet) Laboratuar(adet) Diğer (adet) Toplam

8 b) Malzeme Durumu: TaĢınır programına kayıtlı demirbaģların listesi aģağıdaki tabloda yer almaktadır. Daire BaĢkanlığımızda kullanılan bazı demirbaģlar diğer birimlerin demirbaģına kayıtlı olduğundan dolayı bu tabloda kullanılan tüm demirbaģlar gözükmemektedir. 2- Örgüt Yapısı 1.b- TAġINIR MALZEME LĠSTESĠ TaĢınır Kodu TaĢınırın Adı Ölçü Birimi Miktar Tutar (TL) Bilgisayarlar ve Sunucular Adet 4, , Bilgisayar Çevre Birimleri Adet 5, , HaberleĢme Cihazları Adet 3,00 88, Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu Adet 1, , Büro Mobilyaları Adet 19, ,01 TOPLAM 32, ,62 Daire BaĢkanlığımızda olması gereken teģkilat Ģeması aģağıda gösterilmiģtir. Ancak Daire BaĢkanlığımız henüz kadrolarını tamamlayamadığından dolayı muhasebe, kesin hesap birimi ve bütçe ve performans programı birimi aktif olarak çalıģmakta olup, diğer birimler ise tam olarak oluģturulamamıģtır. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA BİRİMİ STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA PERFORMANS VE KALİTE ÖLÇÜTLERİ GELİŞTİRME YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI BİRİMİ BÜTÇE HAZIRLIK BÜTÇE UYGULAMASI İŞLEMLERİ GELİR TAKİP MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ KESİN HESAP VE RAPORLAMA MUHASEBE İŞLEM TETKİK I TETKİK II İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL BİRİMİ ÖN KONTROL I ÖN KONTROL II 11

9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ülkemizde bilgi ve iletiģim teknolojilerinin yaygın ve etkin kullanımıyla bilgi toplumuna dönüģüm süreci hızla artmaktadır. Bu anlamda Daire BaĢkanlığı olarak biliģim sistemindeki geliģmeleri yakından takip etmekteyiz. Yürütülen faaliyetler için gerekli bilgi kaynaklarına, mevzuata (resmi gazete vb.) ve duyurulara rahatlıkla ulaģılabilmekte ve bu geliģmeleri adresinden birimlere duyurmaktayız. Üniversitemizin biliģim faaliyetlerinin ana kaynağı olan (www.rize.edu.tr) internet sitesinde mali bilgiler içeren (faaliyet raporları, yıllık yatırım izleme ve değerlendirme ile üçer aylık yatırım uygulama raporları, kurumsal mali durum ve beklentiler raporu vb.) raporların Üniversitemiz birimlerine ve kamuoyuna duyurulması da sağlanmaktadır. Daire BaĢkanlığımız e-devlet kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluģları tarafından sağlanan sistemlerden de faydalanılmaktadır. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce geliģtirilen, muhasebe kayıt ve iģlemlerinin yapıldığı web tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi Üniversite bütçesinin ödenek teklif aģamasından harcama aģamasına kadar olan sürecin elektronik ortamda gerçekleģtirilmesini sağlamak amacıyla Maliye Bakanlığınca geliģtirilen e-bütçe sistemi, Mali iģlemlerin harcama birimleri ve muhasebe birimi aģamalarını tek bir otomasyon sistemi içinde bütünleģtirmek, harcama birimleri ile muhasebe birimleri arasında elektronik iletiģim ortamı sağlamak amacıyla Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından geliģtirilen Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sistemi, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından geliģtirilen Kamu Elektronik Bordro Sistemi, Tübitak tarafından üniversitelere aktarımı yapılan projelerle ilgili olarak, mali verilerin tutulduğu, bütçe ve muhasebe iģlemlerinin yapıldığı, mali raporların alındığı Tübitak Transfer Takip Sistemi, Maliye Bakanlığı Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığınca geliģtirilen TaĢınır ve vergi borcu sorgulama menülerinin kullanıldığı SGB.net sistemi. Birimde idari amaçlı olarak kullanılan bilgisayar ve diğer bilgi ve teknolojik kaynaklarla ilgili sayılar aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir BĠLGĠSAYARLAR VE DĠĞER BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠK KAYNAKLAR Cinsi Ġdari Amaçlı Eğitim Amaçlı AraĢtırma Amaçlı TOPLAM Masa Üstü Bilgisayar TaĢınabilir Bilgisayar Say 2000i Bilgisayar Yazıcı Yazıcı Vezne Yazıcısı Say2000i Yazıcısı

10 Projeksiyon 1 1 Barkot Okuyucu 1 1 Barkot Yazıcısı 1 1 Fotokopi Makinesi 1 1 Telefon Makinesi 8 8 Faks 1 1 Tarayıcılar Ġnsan Kaynakları 4.1- Ġdari Personel ĠDARĠ PERSONEL (KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE) Unvanı Dolu BoĢ Toplam Dolu BoĢ Toplam Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanı ġube Müdürü Mali Hizmetler Uzmanı Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı ġef Memur Veznedar Bilgisayar ĠĢletmeni Genel Ġdare Hizmetleri Toplamı Hizmetli Yardımcı Hizmetler Toplam GENEL TOPLAM Yukarıdaki tablo 4.1 de Daire BaĢkanlığımız personelinin kadroların doluluk oranına göre dağılımı gösterilmiģtir. BaĢkanlığımızda 14 boģ, 8 dolu olmak üzere 22 kadro bulunmaktadır. Kadrosu baģka birimde olan 1 veznedar daire baģkanlığımızda, kadrosu baģkanlığımızda bulunan 1 Ģube müdürü de Su Ürünleri Fakültesinde görev yapmakta olup, 7 idari personel ve 1 firma personeli olmak üzere fiilen 8 kiģi 2010 yılında görev yapmıģtır yılı içerisinde 1 memur KPSS yerleģtirmesi sonucu göreve baģlamıģ, 1 memur naklen baģka bir üniversiteye atanarak görevinden ayrılmıģtır. Ayrıca bir bilgisayar iģletmeni de vatani görevini yapmak üzere Ağustos ayında görevinden ayrılmıģtır Ġdari Personelin Eğitim Durumu ĠDARĠ PERSONELĠN EĞĠTĠM DURUMU Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. KiĢi Sayısı Yüzde % ,22 66,67 11,11 BaĢkanlığımızdaki personelin eğitim durumu tablo de belirtilmiģtir. Personelimizin 1 i yüksek lisans, 6 sı lisans ve 2 si de ön lisans mezunudur. Ön lisans mezunu 2 personel eğitim düzeyini yükseltmek için memuriyetin yanı sıra eğitimlerine devam etmektedirler. BoĢ 64% 11% 22% Ön Lisans 67% Lisans Dolu 36% Y.L. ve Dokt. 13

11 Ġdari Personelin YaĢ Durumu ĠDARĠ PERSONELĠN YAġ ĠTĠBARIYLA DAĞILIMI 23 yaģ ve altı yaģ yaģ yaģ yaģ 51 yaģ üzeri KiĢi Sayısı Yüzde % 66,67 11,11 11,11 11,11 BaĢkanlığımız personelinin yaģ itibariyle dağılımı tablo de gösterilmiģtir. Tablodan da görüleceği üzere personelin büyük çoğunluğunun yaģ aralığında genç personele sahip olduğumuz anlaģılmaktadır. 11% 11% 11% 67% yaş yaş yaş yaş Ġdari Personelin Hizmet Süreleri ĠDARĠ PERSONELĠN HĠZMET SÜRESĠNE GÖRE DAĞILIMI 3 yıl ve altı 4-6 yıl 7-10 yıl yıl yıl 21 yıl ve üzeri KiĢi Sayısı Yüzde % 44,44 33,33 11,11 11,11 BaĢkanlığımız personelinin hizmet süreleri tablo de gösterilmiģtir. Personelin %80 inin hizmet süresinin 5 yılın altında olması çalıģmaları tecrübe açısından olumsuz etkilemekle birlikte, personelin değiģen mevzuata uyum göstermeleri ve genç-dinamik olmaları gibi olumlu yanları da bulunmaktadır. 11% 11% 3 yıl ve 45% 33% altı 4-6 yıl yıl 5- Sunulan Hizmetler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 60'ıncı maddesi ile 5436 sayılı Kanunu'nun 15'inci maddesine uygun olarak hazırlanan BaĢkanlığımız Ģube müdürlüklerinin çalıģma usul ve esaslarına iliģkin yönergelerinde BaĢkanlığımızca sunulan hizmetler aģağıdaki Ģekilde belirlenmiģtir. 5.1-Mali Hizmetler BaĢkanlığımızın mali hizmetler fonksiyonu kapsamında yürüttüğü görevler Ģunlardır: Bütçe ve Performans Programı -Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, -Bütçeyi hazırlamak, -Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak, -Bütçe iģlemlerini gerçekleģtirmek ve kayıtlarını tutmak, -Ödenek gönderme belgesi düzenlemek, -Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, -Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek, -Üniversite faaliyetlerinin bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek 14

12 5.1.2-Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama -Muhasebe hizmetlerini yürütmek, -Bütçe kesin hesabını hazırlamak, -Mal yönetim dönemine iliģkin icmal cetvellerini hazırlamak, -Malî istatistikleri hazırlamak, -Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip iģlemlerini yürütmek Ġç Kontrol -Ġç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliģtirilmesi konularında çalıģmalar yapmak, -Ġdarenin görev alanına iliģkin konularda standartlar hazırlamak, -Ön malî kontrol görevini yürütmek, -Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek. 5.2-Stratejik Yönetim ve Planlama Hizmetleri Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülen görevler Ģunlardır: -Üniversitenin stratejik planlama çalıģmalarına yönelik bir hazırlık programı oluģturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danıģmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalıģmalarını koordine etmek, -Stratejik planlamaya iliģkin diğer destek hizmetlerini yürütmek, -Ġdare faaliyet raporunu hazırlamak, -Ġdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dıģ faktörleri incelemek, -Ġdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek, -Ġdarenin görev alanıyla ilgili araģtırma-geliģtirme faaliyetlerini yürütmek, -Ġdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek. 5.3-DanıĢmanlık Hizmeti Mali konularla ilgili diğer mevzuatın uygulanmasında üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıģmanlık yapmak Diğer Görevler tarih ve11058 sayılı Kamu Zararlarının Tahsiline ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca bildirilen alacakların muhasebe iģlemleri yürütülmektedir. -Ġhale Komisyonlarına üye olarak katılınmaktadır. -Muhasebe Birimimizce, harcama birimlerinden gelen her türlü personel istihkakı (maaģ, ek ders, harcırah, avans vb.), müteahhit hak ediģleri, mamul mal ve hizmet bedelleri, sosyal güvenlik primi kesintileri, Vergi Dairesine beyanname vermek suretiyle Gelir Vergisi, Damga Vergisi, KDV tevkifatı, Emekli Sandığı kesintileri, personel ücretlerinden yapılan icra kesintileri, TÜBĠTAK Projeleri, Bilimsel AraĢtırma Projeleri, Avrupa Birliği Hibeleri, elektrik, su ve haberleģme ücretleri, tedavi giderleri ödenmektedir. -Ödeme emirleri, muhasebe birimine geliģ tarihinden itibaren, en geç dört iģ günü içinde incelenir, uygun bulunanlar muhasebeleģtirilerek tutarları hak sahiplerin banka hesabına yatırılır. Eksik veya hatalı ödeme emri belgesi ve eki belgeler, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç, hata veya eksikliğin tespit edildiği günü izleyen iģ günü içerisinde gerekçeleriyle birlikte gerekli birime gönderilir. 15

13 -Muhasebe Birimimizce, avans artıkları, kiģi borcu tahsilâtları, Muhasebe Yetkilisi mutemetlerinde tahsil edilen her türlü gelirleri, ġartname satıģ bedelleri, geçici ve kesin teminat sayılan her türlü kıymetli emtia ve para tahsil edilmektedir. -Banka hesaplarımız yatırılan her türlü para ile avans kapama iģlemleri yukarıda sayılan ödeme ve tahsilâta iliģkin muhasebeleģtirme iģlemleri ile ödenekli gider iģlemlerinin mahsubu yapılmaktadır. -Mali raporlar, Muhasebe Birimimizce, Devlet Muhasebesi Standartları kurulu tarafından belirlenen standartlara, kamu idarelerinin tabi olduğu muhasebe yönetmeliklerine ve muhasebe kayıtlarına uygun olarak düzenlenir ve mevzuatında belirlenen sürelerde ilgili mercilere gönderilir. 6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi Rize Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 60. maddesinde sayılan görev ve mali hizmetleri yürütmek üzere 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. maddesine dayanarak 01/01/2006 tarihinde kurulmuģtur. BaĢkanlık, sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2006/9972 karar sayısı ile Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak iç yapısını oluģturmakta ve bu esaslar dahilinde hizmet vermektedir. Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı; Bütçe ve Performans Müdürlüğü, Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi Müdürlüğü, Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Müdürlüğü, Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü olmak üzere 4 alt birimden oluģmaktadır sayılı Kanun ile, kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünün, iç kontrol sistemi ve dıģ denetim mekanizmalarıyla yapılması öngörülmüģtür sayılı Kanuna göre, Ġç Kontrol Sistemi; harcama birimleri, muhasebe ve mali hizmetler ön mali kontrol ve iç denetimden oluģmaktadır. Üniversitemiz harcama birimleri, kurumsal kodları altında öngörülen ödeneklerden yaptıkları harcamalarında süreç kontrolüne uygun olarak ön mali kontrol yapmakta ayrıca, BaĢkanlığımız Ön Mali Kontrol ve Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama birimlerinde de ön mali kontrolü yapılmaktadır. II- AMAÇ ve HEDEFLER A- BaĢkanlığımız Amaç ve Hedefleri Stratejik Amaç-1: Üniversitemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde elde edilmesini ve kullanılmasını sağlamaya yönelik idari, teknolojik ve fiziki altyapıyı oluģturmak ve güçlendirmek. HEDEF-1.1.: Üniversitemiz birimleri ile BaĢkanlığımız arasındaki bütçe iģlemlerine yönelik olarak iģlemlerin tamamının internet ortamından yürütülmesini sağlamaya yönelik çalıģmaları yapmak. HEDEF-1.2:Üniversitemiz birimlerinin demirbaģ ile tüketime yönelik mal ve malzeme alımları envanter kayıtlarının düzenli tutulması ve raporlanmasına yönelik taģınır mal iģlemleri programını geliģtirmek. HEDEF-1.3:BaĢkanlığımız alt birimlerinin iģ ve evrak akıģlarına yönelik süreç Ģemalarını oluģturmak. 16

14 Stratejik Amaç-2:BaĢkanlığımız çalıģanlarının bilgi, beceri ve motivasyonlarını arttırmak. HEDEF-2.1:ÇalıĢan personelin motivasyonunu artırmak amacıyla sosyal aktivite programını hazırlamak. HEDEF-2.2:2008 yılından baģlayarak eğitim ve seminerler ile çalıģanların bilgi ve becerilerini geliģtirmek Stratejik Amaç-3:PaydaĢların beklentilerini karģılayan hizmetler sunabilmek amacıyla paydaģlarla iliģkiler/ ve iģbirliğini sürekli geliģtirmek. HEDEF-3.1:BaĢkanlığımız faaliyetleri ile ilgili üniversitemiz birimlerini bilgilendirmek amacıyla bülten veya e-bülten çıkarılmak. B- Temel Politikalar ve Öncelikler BaĢkanlığımız, kurumsal anlamda ve personel anlamında genç ve dinamik bir birimdir. Personelimizin özverili çalıģması bizim en büyük avantajımızdır fakat çalıģma alanı, bilgi iģlem donanımı ve teknolojik alt yapı bakımından eksikliklerimiz bulunmaktadır. Eksikliklerimizi mümkün olan en kısa sürede gidermek ve bu süre içerisinde iģlerin aksamadan yürümesini sağlamanın gayreti içindeyiz. BaĢkanlığımızın donanım ve alt yapı eksikliklerini gidermek için yürüttüğü çalıģmalar, dünyada değiģen eğilimlere paralel olarak, "insan" odaklı olup; faaliyetlerimizi de bu eksende önceliklendirmekteyiz. Üniversitemiz Stratejik Yönetim ve Planlama, Performans ve Kalite Ölçütlerini GeliĢtirme, Yönetim Bilgi Sistemi ve Mali Hizmetler fonksiyonlarını yürüten BaĢkanlığımızın öncelikleri; - ÇalıĢma Ortamının Daha Ergonomik Hale Getirilmesi: BaĢkanlığımız 2008 yılı içerisinde, çalıģma ortamının daha ergonomik hale getirilmesi çalıģmaları kapsamında, fiziki ortamın ve teknolojik imkanların iyileģtirilmesi, mevcut imkanların gözden geçirilmesi ve yeniden dizaynı faaliyetlerini gerçekleģtirmeyi hedeflemektedir.çalıģma ortamının iyileģtirilmesi çalıģmaları bizim için süreklilik arz eden bir konu olup, kaliteli iģ ve hizmet üretimi için her zaman önceliklerimiz arasında olacaktır. - Hizmet Ġçi Eğitim Verilmesi: BaĢkanlığımızın görev alanına giren konular, teknik bilgi ve beceri gerektiren iģler olup, yapılan iģ ve iģlemlerin mali sorumluluğu vardır. Ġlgili mevzuat yeni ve sürekli revize edilmektedir. Mevcut personelimizin çoğu memuriyette yenidir. Bu ve benzeri nedenler, BaĢkanlık olarak hizmet içi eğitime daha fazla önem ve öncelik vermemizin temel gerekçeleridir.personelimizin rahat ve verimli çalıģabilmesi için gerekli bilgisayar çevre birimleri ve parçaları ile günün Ģartlarına göre ihtiyaç duyulabilecek teknolojik ve diğer eksikliklerin tedarik edilmesi, 2008 yılı ve sonraki yıllarda da önceliklerimiz arasında yer alacaktır. - Yönetim Bilgi Sisteminin OluĢturulması: Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca BaĢkanlığımız Üniversitemiz Yönetim Bilgi Sistemini oluģturmakla yükümlü kılınmıģtır. Sistemin oluģturulması yönetmeliğin verdiği bir yükümlülük olmasının yanı sıra Üniversitemiz açısından iģlerin akıģını hızlandıracağı, kolaylaģtıracağı ve hata oranını minimuma düģüreceği için de önemlidir. 17

15 III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 1.a- Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Bütçe Uygulama Sonuçları: Daire BaĢkanlığımıza 2010 yılında toplam TL ödenek tahsis edilmiģtir. Yıl içinde ihtiyaca göre TL ödenek eklenmiģtir. Bu ödeneğin %95 i harcanmıģ olup; 2009 yılına göre harcama oranları ise % 46 artıģ göstermiģtir. AĢağıdaki tablo 1.a da Daire BaĢkanlığımıza ait harcamaların yıllar itibariyle gerçekleģme oranları görülmektedir. 1.a- STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERĠ KBÖ Gerç. Gerç. Harcama KBÖ Harcama ArtıĢ Oranı Oranı Oranı 01. Personel Giderleri , ,04 46, Sosyal Güv.Kur. Dev.Prim Giderleri 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,97 106, , ,74 76,93 TOPLAM , ,46 55, Personel Giderleri 02. SGK Dev.Prim Giderleri 03. Mal ve Hizmet Alım Gid GerçekleĢme Toplamı 2010 GerçekleĢme Toplamı 1.1- Üniversitemiz Bütçe Uygulama Sonuçları Üniversitemiz bütçesinden yapılan harcamaların ekonomik sınıflandırma bazındaki dağılımı tablo de görülmektedir. Tablodan da görüleceği üzere en çok harcama sermaye giderlerinde gerçekleģmiģ olup ikinci sırada ise personel giderleri yer almaktadır. 18

16 BÜTÇE ÖDENEKLERĠ VE HARCAMA TABLOSU KBÖ Eklenen Ödenek DüĢülen Ödenek Toplam Ödenek Harcama Gerçek. Oranı 01- Personel Giderleri , Sos. Güv. Kur. Devlet Prim. Giderleri 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , Cari Transferler , Sermaye Giderleri , Sermaye Transferleri ,00 TOPLAM , Personel Giderleri 02- Sos. Güv. Kur. D. Prim. Giderleri 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Bütçe Ödeneği 05- Cari Transferler Kesin Harcama 06- Sermaye Giderleri 07- Sermaye Transferleri 2010 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERĠNĠN GĠDER KALEMLERĠNE GÖRE HARCAMALARIN ORANSAL DAĞILIMI 07- Sermaye Transferleri 4% 06- Sermaye Giderleri 38% 01- Personel Giderleri 36% 05- Cari Transferler 2% 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 14% 02- Sos. Güv. Kur. D. Prim. Giderleri 6% AĢağıdaki tablo de yıllarına ait bütçe baģlangıç ödenekleri ve yılsonu harcamaları karģılaģtırılmıģtır. Tablo incelendiğinde toplam harcamada 2009 yılına göre 2010 yılında %39,30 artıģ olduğu görülmektedir. 19

17 BÜTÇE ÖDENEKLERĠ VE HARCAMA TABLOSU KBÖ Harcama KBÖ Harcama ArtıĢ Miktarı ArtıĢ Oranı 01. Personel Giderleri ,2 02. SGK Dev. Prim Gid ,8 03. Mal ve Hizm. Alım G ,8 05. Cari Transferler ,1 06. Sermaye Giderleri ,3 07. Sermaye Transferleri ,00 TOPLAM , Personel Giderleri SGK Dev. Prim Giderleri Mal ve Hizm. Alım Giderler 05. Cari Transferler Sermaye Giderleri 07. Sermaye Trasferleri GerçekleĢme Toplamı 2010 GerçekleĢme Toplamı TOPLAM yılları arasında ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 03-Mal ve Hizmet Alımlarından yapılan harcamalar tablo de ayrıntılı bir Ģekilde gösterilmiģtir YILLARI HARCAMALARININ EKONOMĠK SINIFLANDIRILMASI I II III IV GĠDERĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRMASI 2008 Yılı Harcama 2009 Yılı Harcama Yılları Harc. ArtıĢ Oranı % 2010 Yılı Harcama 3 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERĠ Yılları Harc. ArtıĢ Oranı % 3 1 ÜRETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI Teks.ve Tekstil Ür.Deri ve Deri Ür.Al Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları Diğer Mal ve Malz. Alımları TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları

18 Kırtasiye Alımları Büro Malzemesi Alımları Periyodik Yayın Alımları Diğer Yayın Alımları Baskı ve Cilt Giderleri Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Al Su ve Temizlik Malzemesi Alımları Su Alımları Temizlik Malzemesi Alımları Enerji Alımları Yakacak Alımları Akaryakıt ve Yağ Alımları Elektrik Alımları Yiyecek ve Ġçecek Alımları Yiyecek Alımları (Bedelen ĠaĢe Dahil) Yem Alımları Diğer Yiyecek Ġçecek ve Yem Alımları Giyim ve KuĢam Alımları Giyecek Alımları Spor Malzemeleri Alımları Tören Malzemeleri Alımları Diğer Giyim ve KuĢam Alımları Özel Malzeme Alımları Lab. Malz.Kimyevi ve Temr. Malz.Al Tıbbi Malzeme ve Ġlaç Alımları Diğer Özel Malzeme Alımları Diğer Tüketim Mal ve Malz.Alımları Bahçe Malz.Al.Yap. ve Bakım Giderler Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alım YOLLUKLAR Yurtiçi Geçici Görev Yollukları Yurtiçi Geçici Görev Yollukları Yurtiçi Tedavi Yollukları Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları YurtdıĢı Geçici Görev Yollukları YurtdıĢı Geçici Görev Yollukları GÖREV GĠDERLERĠ Yasal Giderler Mahkeme Harç ve Giderleri Diğer Yasal Giderler Ödenecek Vergi, Resim,Harçlar vb.g ĠĢletme Ruhsatı Ödemeleri vb Gid Diğer Vergi, Resim ve Harçlar vb Gid HĠZMET ALIMLARI MüĢavir Firma ve KiĢilere Ödemeler BilgisayarHz Alım(Yazılım Don.Hariç) Müteahhitlik Hizmetleri (Yemek Hz A) Temizlik Hizmeti Alım Giderleri Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri HaberleĢme Giderleri Posta ve Telgraf Giderleri Telefon Abonelik vekullanım Ücretleri Bilgiye Abonelik Giderleri TaĢıma Giderleri

19 Yük TaĢıma Giderleri Tarifeye Bağlı Ödemeler Ġlan Giderleri Sigorta Giderleri Kiralar TaĢıt Kiralaması Giderleri Hizmet Binası Kiralama Giderleri Diğer Kiralama Giderleri Diğer Hizmet Alımları YurtdıĢı Staj ve Öğrenim Giderleri Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri Diğer Hizmet Alımları TEMSĠL VE TANITMA GĠDER Temsil Giderleri Temsil,Ağırlama,Tören,Fuar,Org.Gider MENKUL MAL,G.MAD.HAK ALIM,BAKIM GĠDERLERĠ Menkul Mal Alım Giderleri Büro ve ĠĢyeri Mal ve Malzeme Alım Büro ve ĠĢyeri Makine ve Teç.Alımları Avadanlık ve Yedek Parça Alımları Yangından Korunma Malz. Alımları Diğer Dayanıklı Mal ve Malz.Alımları Gayri Maddi Hak Alımları Bilgisayar Yazılım Alım ve Yapımları Fikri Hak Alımları Bakım ve Onarım Giderleri Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Gid TaĢıt Bakım ve Onarım Giderleri Diğer Bakım ve Onarım Giderleri G.MENKUL MAL BAK. VE ON.G Hizmet Binası Bakım ve Onarım Gid Büro Bakım ve Onarımı Giderleri Okul Bakım ve Onarımı Giderleri Diğer Hizmet Binası Bakım ve On.Gid Lojman Bakım ve Onarım Giderleri Lojman Bakım ve Onarım Giderleri TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ Kamu Personeli Ted.ve Sağ.Malz.Gider Kamu Personeli Ġlaç Gideri Diğer Tedavi ve Sağlık Malz.Giderleri Diğer Tedavi ve Sağlık Malz. Giderleri Diğer Ġlaç Giderleri Diğer Ġlaç Giderleri CARĠ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI Sosyal Güvenlik Kurumu'na Sosyal Güvenlik Kurumu'na KAR AMACI GÜTMEYEN KUR. YAP.TRANSFERLER Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlara Yapılan Transferler Memurların Öğle Yemeğine Yardım Bilimsel AraĢ.Proje.Destek.ĠliĢkin Gid SERMAYE GĠDERLERĠ

20 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI Büro ve ĠĢyeri MefruĢatı Alımları Büro MefruĢatı Alımları Okul MefruĢatı Alımları Sosyal Tesis MefruĢatı Alımları Büro ve ĠĢyeri Makine Teçhizat Alım Büro Makineleri Alımları Bilgisayar Alımları Laboratuar Cihazı Alımları ĠĢyeri Makine Teçhizat Alımları Diğer Makine Teçhizat Alımları Avadanlık Alımları Atölye Gereçleri Alımları TaĢıt Alımları Kara TaĢıtı Alımları Yayın Alımları ve Yapımları Basılı Yayın Alımları ve Yapımları Elektronik Ortamda Yayın Al.ve Yap GAYRĠ MADDĠ HAK ALIMLARI Bilgisayar Yazılımı Alımları Bilgisayar Yazılımı Alımları G.MENKUL ALIMLARI VE KAMULAġTIRMASI Arsa Alım ve KamulaĢtırması Gider Hizmet Binası Ġçin Arsa Alım ve KamulaĢtırma Giderleri G.MENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ MüĢavir Firma ve KiĢilere Ödemeler Proje Giderleri Müteahhitlik Giderleri Hizmet Binası Hizmet Tesisleri Diğerleri GAYRĠMENKUL BÜYÜK ON. GĠD Müteahhitlik Giderleri Hizmet Binası SERMAYE TRANSFERLER YURTĠÇĠ SERMAYE TRANSFER Diğer Yurtiçi Sermaye Transferleri Bilimsel AraĢtırma Proje Desteklenmesine ĠliĢkin Giderler 23

21 2010 yılı bütçe gelir tahmini ve yılsonu gelir gerçekleģmesi tablo de gösterilmiģtir. Tablonun incelenmesinde tüm kalemlerde tahminlerin üzerinde gelir gerçekleģmesi olduğu görülmektedir YILI BÜTÇE GELĠRLERĠ 2010 Yılı Gelir Tahmini 2010 Yıl Sonu GerçekleĢme BÜTÇE GELĠRLERĠ TOPLAMI TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ġartname,basılı Evrak,Form SatıĢ Gelirleri Örgün ve Yaygın Öğr. Elde Edilen Gelirler Ġkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler Diğer Hizmet Gelirleri Kira Gelirleri Lojman Kira Gelirleri Diğer TaĢınmaz Kira Gelirler Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Diğer ÇeĢitli TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler Merkezi Yön.Bütçesine Dahil İdarelerden Al.Bağış ve Yard Hazine Yardımı Hazine Yardımı Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar Kurumlardan Alınan ġartlı BağıĢ ve Yrd Diğer Gelirler Faiz Gelirleri KiĢilerden Alacaklar Faizleri Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar AraĢtırma Projeleri Gelirleri Payı ÇalıĢanlardan Tedavi Katılım Payı Diğer Çeşitli Gelirler KiĢilerden Alacaklar BÜTÇE GELĠRLERĠ GERÇEKLEġME DURUMU 2010 GerçekleĢme Bütçe Tahmini

22 AĢağıdaki tablo de yılları bütçe gelir tahmin ve gerçekleģmeleri karģılaģtırılmalı olarak verilmiģtir BÜTÇE GELĠRLERĠ KARġILAġTIRMA TABLOSU Bütçe Tahmini Gerçek. Toplamı Bütçe Tahmini Gerçek. Toplamı 03- TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04- Alınan BağıĢ ve Yardımlar ArtıĢ Miktarı ArtıĢ Oran , , Diğer Gelirler ,75 TOPLAM , TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04- Alınan BağıĢ ve Yardımlar 05- Diğer Gelirler TOPLAM 2009 GerçekleĢme Toplamı 2010 GerçekleĢme Toplamı 2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar AĢağıdaki tablo 2.1 de ise Üniversitemizin 2010 yılı bilançosu yer almaktadır BĠLANÇO 25

23 Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2010 Yılı Birim Faaliyet Raporu AĢağıdaki tablo 2.2 de Üniversitemizin tarihi itibariyle kesin mizanı çıkarılmıģtır KESĠN MĠZAN 26

24 3- Mali Denetim Sonuçları AĢağıdaki tablo 3.1 de Üniversitemizde yapılan SayıĢtay denetimi sonucu çıkarılan sorgular ve ilamlar yer almaktadır yılı içerisinde SayıĢtay BaĢkanlığı tarafından Üniversitemizde yapılan denetim sonucunda toplam 22 adet sorgu çıkarılmıģ. Bu sorgulardan 12 tanesinin tahsilatı yapılmıģ. Geri kalan 10 tanesi için ise savunma yazılıp gönderilmiģ olup, halen bir ilam gelmemiģtir SAYIġTAY SORGUSU VE ĠLAMLARI TABLOSU Sorgu Savunma Yazılan Tahsilat Yapılan Yılı Açıklama Ġlam No Sayısı Sorgu Sayısı Sorgu Sayısı SayıĢtay Ġlamı Borç Miktarı Tahsilat Miktarı SayıĢtay Sorgusu Diğer Hususlar 4.1- Ġhale Kanunu Çerçevesinde Yapılan Alımlar: AĢağıdaki tablo de Daire BaĢkanlığımız tarafından 2010 yılı içerisinde yapılan alımlara iliģkin bilgilere yer verilmiģtir ĠHALE KANUNU ÇERÇEVESĠNDE YAPILAN ALIMLAR Ġhale Türü Mal Alımı Hizmet Alımı Yapım ĠĢi Sayı Tutar Sayı Tutar Sayı Tutar Doğrudan Temin ,4 Pazarlık Açık Ġhale Diğeri 27

25 B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1- Bütçe Hazırlama ve Uygulama Faaliyetleri: Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Uygulanması: Bütçe süreci, 2009 yılının Mayıs ayında baģlayıp tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmasıyla tamamlanan 5944 sayılı 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun uygulanmasına iliģkin BaĢkanlığımızca yapılan iģlemler Ģunlardır: - Torba Bütçede Yer Alan Ödeneklerin Birimlere Dağıtılması: 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Yüksek Öğretim Kurumlarına ĠliĢkin Merkezi Yönetim Bütçe Tebliğinde belirtilen usul ve esaslara göre harcama birimlerinin bütçe teklifleri esas alınarak 08/01/2010 tarihli üst yönetici onayıyla birimlere ödenek dağılım iģlemleri gerçekleģtirilmiģtir. -Ayrıntılı Finansman Programının Hazırlanması ve Vize Edilmesi: 3 Sıra No.lu 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde belirtilen usul ve esaslara göre ve harcama birimlerinden gelen teklifler doğrultusunda Ayrıntılı Finansman Programı hazırlanarak Maliye Bakanlığına gönderilmiģ, Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucunda AFP vize edilmiģtir. -Ödeneklerin Serbest Bırakılması: AFP ye uygun olarak üçer aylık dilimler halinde ve öz gelirlerin elde edilmesine bağlı olarak ödeneklerin serbest bırakılması iģlemleri yapılmıģtır. Söz konusu iģlemlerle ilgili bilgiler aģağıdaki tabloda yer almaktadır. ArtıĢ ArtıĢ 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı Oran% Oran% Ödenek Gönderme ĠĢlem Sayısı , ,97 Tenkis ĠĢlem Sayısı , ,52 -Ödenek Aktarma ĠĢlemleri: Harcama birimlerinin talebi üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, BaĢkanlığımızca yetki dahilinde aktarma iģlemleri yapılmıģ, ayrıca Maliye Bakanlığınca da kurum içi ve yedek ödeneklerden ödenek aktarma iģlemleri gerçekleģtirilmiģtir yılında torba bütçe uygulamasına geçildiğinden dolayı detay düzeyde ödenek aktarma iģlem sayısının artmıģtır. Söz konusu iģlemlerle ilgili bilgiler aģağıdaki tabloda yer almaktadır. ArtıĢ ArtıĢ 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı Oran% Oran% Ödenek Aktarma ĠĢlem Sayısı , ,67 Detay Düzeyde Yapılan Ödenek Aktarma ĠĢlem S Ödenek Ekleme ĠĢlemleri: 2010 yılında ihtiyaca göre ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, likit karģılığı ödenek kaydı ile Ģartlı bağıģ ve yardım ödenek kaydı iģlemleri BaĢkanlığımızca yapılmıģtır. Ayrıca kurumun talebi üzerine cari giderler için Maliye Bakanlığı, sermaye giderleri için ise Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığının da uygun görüģü alınarak Maliye Bakanlığınca ödenek ekleme iģlemleri gerçekleģtirilmiģtir. Bütçe uygulama sürecinin ana unsurlarını oluģturan serbest bırakma, ödenek ekleme ve ödenek aktarma gibi bütçe iģlemleri, 5018 sayılı Kanunun 20. ve 35. maddeleri, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve 28

26 Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 14. maddesi ile 7 Sıra No.lu 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda ve e-bütçe sistemi üzerinden yapılmıģ, say2000i sisteminden de gerekli onay iģlemleri gerçekleģtirilerek bu süreç tamamlanmıģtır. Yıllar itibariyle yapılan ödenek ekleme iģlemleri ve finansman fazlasından bütçe tertibi itibariyle yapılan ekleme iģlemleri aģağıdaki tablolarda yer almaktadır. ArtıĢ ArtıĢ 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı Oran% Oran% Ödenek Ekleme ĠĢlem Sayısı , ,63 Bu tablonun incelenmesinde yıllar itibariyle ekonomik sınıflandırma bazında likit ödenekten yapılan eklemeler gösterilmiģtir yılında en çok sermaye giderlerine ekleme yapıldığı görülmektedir FĠNANSMAN FAZLASINDAN YAPILAN ÖDENEK EKLEME ĠġLEMLERĠNĠN BÜTÇE TERTĠBĠNE GÖRE DAĞILIMI 2008 Yılı 2009 Yılı ArtıĢ Oranı% 2010 Yılı ArtıĢ Oranı% 01- Personel Giderleri , S.G.K. D.Prim.Gid , Mal ve Hizmet Alım Gid , , Cari Transferler Sermaye Giderleri , ,55 TOPLAM , , Personel Giderleri S.G.K. D.Prim.Gid Mal ve Hizmet Al.Gid Cari Transferler Sermaye Giderleri 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı -Öz gelirlerin takibi ve ödeneğe bağlanması: 2010 yılında kurumumuzun elde ettiği; örgün öğretim, II. öğretim, doktora, yüksek lisans harç gelirleri, döner sermaye gelirlerinden aktarılan bilimsel araģtırma proje gelirleri, lojman, kantin ve kafeterya kira gelirleri, öğrenci yurt ücreti gelirleri ile sosyal tesis ve diğer hizmet gelirleri gibi öz gelirler aylık olarak birimimizce takip edilmiģ, harcama yetkililerinin talepleri ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda bütçe tertiplerine ödenek kaydı yapılmıģtır. Ayrıca 2010 yılında ihtiyaca göre ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, gelir fazlası karģılığı ödenek kaydı iģlemi yapılmıģtır. AĢağıdaki tablo de yılları arasında gelir fazlasından ekonomik sınıflandırma bazında yapılan ödenek eklemeler gösterilmiģ olup, 2010 yılında sadece mal ve hizmet alımlarına ekleme yapıldığı görülmektedir. 29

27 GELĠR FAZLASINDAN YAPILAN ÖDENEK EKLEME ĠġLEMLERĠNĠN BÜTÇE TERTĠBĠNE GÖRE DAĞILIMI 2008 Yılı 2009 Yılı ArtıĢ Oranı% 2010 Yılı ArtıĢ Oranı% 01- Personel Giderleri , , S.G.K. D.Prim.Gid , Mal ve Hizmet Al.Gid , , Cari Transferler , Sermaye Giderleri , TOPLAM , , Personel Giderleri 02- S.G.K. D.Prim.Gid. 03- Mal ve Hizmet Al.Gid. 05- Cari Transferler 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 06- Sermaye Giderleri AĢağıdaki tablo de 2010 yılında finansman fazlası ve gelir fazlasından yapılan ödenek eklemelerinin birimler itibariyle dağılımı gösterilmiģtir. 30

28 FĠNANSMAN VE GELĠR FAZLASINDAN EKLENEN ÖDENEKLERĠN HARCAMA BĠRĠMĠ BAZINDA DAĞILIMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2010 Yılı Birim Faaliyet Raporu 31 Harcama Birimi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Fakültesi Güneysu Fiz.T.R.Y.O Fonks. Kodu Ġkinci Düzey Ekonomik Kodlar TOPLAM Sağlık Y.O Fen Edebiyat Fakültesi Turgut Kıran Deniz.Y.O ArdeĢen M.Y.O Pazar M.Y.O Eğitim Fakültesi Ġkt.ve Ġdari Bil.Fakültes Ġlahiyat Fakültesi Fındıklı M.Y.O. Rektörlük Makamı Genel Sekreterlik

29 Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2010 Yılı Birim Faaliyet Raporu Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Personel Daire BaĢk. Kütüphane ve Dök.D.B. Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Strateji GeliĢtir.D.B Hukuk MüĢavirliği TOPLAM

30 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması: 5018 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine istinaden, Üniversitemiz 2010 yılı bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya iliģkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerimizi kapsayan 2010 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu düzenlenerek Temmuz ayında kamuoyuna açıklanmıģtır Üniversitenin Dönemi Bütçesinin Hazırlanması: 2010 yılında bütçe hazırlama ile ilgili yasal sürecin baģlamasıyla, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, bütçe çağrısı ve eki bütçe hazırlama rehberi, yatırım genelgesi ve eki yatırım programı hazırlama rehberinde belirtilen genel ilkeler, standartlar, hesaplama yöntemleri, bunlara iliģkin olarak kullanılacak cetveller, tablolar, diğer bilgi ve açıklamalar doğrultusunda bütçe hazırlama çalıģmaları yapılmıģtır. Bu süreçte harcama birimlerine bütçe çağrısı yapılmıģ ve bütçe tekliflerini hazırlamaları istenilmiģtir. Birimler hazırlamıģ oldukları bütçe teklifleriyle birlikte Daire BaĢkanlığımıza gelerek hazırlamıģ oldukları bütçe teklifleriyle ilgili gerekli savunmaları yapmıģlardır. Ardından birimlerden gelen teklifler değerlendirilerek bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi doğrultusunda birimlerin tekliflerine son Ģekli verilmiģ ve bu teklifler e-bütçe sistemine girilmiģtir. Girilen veriler Daire BaĢkanlığımızca kontrol edilerek hatalar düzeltilmiģtir. Detay düzeyde bütçe hazırlık çalıģmaları tamamlandıktan sonra kurumsal düzeye geçilmiģ ve kurumsal düzeye uygun olarak veriler e-bütçe sistemine girilmiģtir. Buna göre Üniversitemiz yıllarını kapsayan bütçe teklifleri tek bir kurumsal kod altında kurumsal sınıflandırmanın III ve IV üncü düzeyinde (00.01 Üst yönetim, idari ve akademik birimler) hazırlanıp e-bütçe sistemine girilerek Maliye Bakanlığına gönderilmiģ, aynı dönemde yatırım bütçesi de hazırlanarak DPT ye sunulmuģtur. Daha sonra Maliye Bakanlığı ve DPT bütçe uzmanları ile Üniversitenin yetkilileri arasında yapılan görüģmeler sonucunda gelir ve gider tekliflerimize son Ģekli verilmiģ ve onay aģamasına gelinmiģtir. Yasal sürecin sonunda 6091 sayılı 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tarih ve sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak tarihinden itibaren yürürlüğe girmiģtir Yatırım Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması: 5018 sayılı Kanunun 25 inci maddesi gereğince, Üniversitemizin 2009 Yılı Yatırım Ġzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanarak SayıĢtay a, Maliye Bakanlığına, DPT MüsteĢarlığına ve YÖK e gönderilmiģtir. 33

31 Üniversitemizin 2010 Yılı Yatırımlarının I.Dönem (Mart sonu), II. Dönem (Haziran sonu) ve III. Dönem (Eylül sonu) itibariyle gerçekleģmelerini gösteren Ġzleme ve Uygulama Raporları da ait oldukları dönemlerde hazırlanarak DPT ye ve YÖK e gönderilmiģtir. Ayrıca yatırım raporlarının elektronik ortamda izlenmesi amacıyla 2008 yılında Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı tarafından hazırlanarak uygulamaya konulan Kamu Yatırımları Proje Bilgi Sistemin de bu raporlar dönemler itibariyle girilmiģtir. Bunun yanı sıra sermaye giderlerine yapılan ödenek eklemeleri ve projelerdeki değiģikliklere istinaden yıllara göre gerçekleģtirilen yatırım programı revize iģlem sayıları aģağıdaki gibidir. ArtıĢ ArtıĢ 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı Oran% Oran% Yatırım Programı Revize ĠĢlem Sayısı , , Yılı Proje Uygulamaları: Üniversitemizin 2010 yılı programında toplamda 6 adet yatırım projesi mevcut olup, proje ile ilgili bilgiler aģağıda bulunan tablo de belirtilmiģtir. Tablo incelemesinden anlaģılacağı üzere yatırım ödeneklerinin toplamda gerçekleģme oranı %53 olarak sonuçlanmıģtır. Teknolojik AraĢtırma Sektöründeki projelerden, Merkezi AraĢtırma Laboratuarı Makine Teçhizat Alımı Projesi Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığına revize ettirme iģlemleri geciktiği için herhangi bir harcama gerçekleģmemiģtir. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ile Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projelerinde ihale mevzuatından kaynaklanan gecikmeler yaģandığından yılsonu gerçekleģmeleri düģük sonuçlanmıģtır. 34

32 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERĠN GERÇEKLEġME DURUMU DüĢülen Eklenen Toplam GerçekleĢme Proje No Projenin Adı Bütçe Ödeneği Harcama Kalan Ödenek Ödenek Ödenek Oranı % Eğitim Sektörü , H ÇeĢ.Ünitelerin Etüt Projeleri , H Kampüs Altyapısı , H Derslik ve Merkezi Birimler , H Derslik ve Merkezi Birimler , H Muhtelif ĠĢler Büro MefruĢat Alımı , H Muhtelif ĠĢler ĠĢyeri Makine Teç.Alımı , H Muhtelif ĠĢler Bilgi Teknolojik Alımı , H Muhtelif ĠĢler Bilgi TeknolojileriAlımı , H Muhtelif ĠĢler B.sayar Yazılım Alımı , H Muhtelif ĠĢler Laboratuar Cihaz alımı , H Muhtelif ĠĢler TaĢıt Alımı , H Muhtelif ĠĢler Basılı Yayın Alımı , H Muhtelif ĠĢler Elektronik Ort.YayınAl , H Muhtelif ĠĢler Büyük Onarım ,66 Spor Sektörü , H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ,92 Teknolojik AraĢtırma Sektörü , K Merkezi AraĢtırma Laboratuarı , K Rektörlük Bilimsel AraĢtırma Projeleri ,00 KamulaĢtırma , ,78 TOPLAM ,02

33 1.2- Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Faaliyetleri: Ġç Kontrol: Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, kayıtların doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini amaçlayan iç kontrol sisteminin Üniversitemizde oluģturulmasına yönelik çalıģmalar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmüģtür. Yapılan çalıģmalarda aģağıdaki yol haritası izlenmiģtir. 1) Maliye Bakanlığınca tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Ġç Kontrol Standartları Tebliği ile 04/02/2009 tarih ve 1205 sayılı yazısı eki Kamu Ġç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Rehberi dikkate alınarak, Üniversitemiz Ġç Kontrol Uyum Eylem Planının hazırlanması için Rektörlük Makamından tarihli onay alınarak çalıģmalar baģlatılmıģtır. 2) tarihli Makam onayı ile oluģturulan Ġç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu muhtelif tarihlerde yaptığı beģ oturumluk çalıģmalar neticesinde, Kamu Ġç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Taslağını hazırlamıģtır. Hazırlanan taslak plan 30/06/2009 tarihli Makam onayı ile oluģturulan Ġç Kontrol Ġzleme ve Yönlendirme Kurulunda görüģülerek son Ģeklini almıģtır. 3) Rize Üniversitesi Ġç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı tarih ve 281 sayılı Makam oluru ile yürürlüğe girmiģtir. ve bir örneği de tarih ve 280 sayılı yazı ekinde Maliye Bakanlığı na gönderilmiģtir. 4) Üst yöneticinin onayını müteakip Rize Üniversitesi Ġç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Eylem Planı tarihinde Maliye Bakanlığına gönderilmiģtir. 5) Uyum Eylem Planı 01/09/2009 gün ve 368 sayılı yazımız ekinde tüm birimlerimize gönderilerek, sorumlu tutuldukları çalıģmalarını yerine getirmeleri istenilmiģtir. Bu yazı ekinde gönderilen planda yer alan eylemlerin gerçekleģme tarihleri tarih ve 95 sayılı yazımızla revize edilerek gerçekleģme sonuçlarını ilk olarak 30 Kasım 2010 tarihinde Daire BaĢkanlığımıza gönderilmesi istenilmiģtir. 6) 2011 yılı Ocak ayı itibariyle Hukuk MüĢavirliği, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı, Personel Daire BaĢkanlığı, Tıp Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Rize Meslek Yüksekokulu, Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Müdürlüğü birimlerinden geri dönüģüm alınmıģ geri kalan Genel Sekreterlik, Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı, Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı, Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı, Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı, Ġlahiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fındıklı Meslek Yüksekokulu, ArdeĢen Meslek Yüksekokulu, Pazar Meslek Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü birimleri herhangi bir rapor göndermemiģlerdir. 7) Maliye Bakanlığınca hazırlanan Ġç Kontrol Uyum Eylem Planı Hazırlama Rehberinde belirtildiği üzere Eylem Planında öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleģme sonuçlarının, Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı tarafından en az altı ayda bir olmak üzere izlenmesi, değerlendirilmesi ve eylem planı formatında Üst Yöneticiye raporlanması öngörülmüģtür. Söz konusu madde gereği ilk değerlendirme raporu hazırlanarak Rektörlük Makamına sunulmuģtur Ön Mali Kontrol: 2010 yılında BaĢkanlığımızca ön mali kontrol faaliyetleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ĠliĢkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yürütülmüģtür. Buna göre; 36

34 -Usul ve esasların 17. maddesi gereği taahhüt evrakı ve sözleģme tasarılarından tutarı mal ve hizmet alımları için bir milyon Türk Lirasını, yapım iģleri için iki milyon Türk Lirasını aģanlar kontrole tabii olduğundan, 2010 yılı için ihalesi yapılan yapım iģi, yemek, temizlik ve özel güvenlik hizmet alımlarının ön mali kontrolü yapılmıģtır. AĢağıdaki tablo de 2009 ve 2010 yıllarında birimimizce yapılan ön mali kontrol sayıları gösterilmiģtir ve 2010 yıllarında ön mali kontrol sonucu uygun görüģ verilmeyen herhangi bir mali iģlem olmamıģtır YILLARI YAPILAN ÖN MALĠ KONTROL SAYILARI Mal Alım Hizmet Alım Yapım ĠĢi Toplam 2009 Yılında Yapılan Ön Mali Kontrol Sayısı Yılında Yapılan Ön Mali Kontrol Sayısı Usul ve esasların 20,23,24 ve 25 inci maddeleri gereği kadro dağılım cetvelleri, geçici iģçi pozisyonları, yan ödeme cetvelleri, sözleģmeli personel sayı ve sözleģmeleri de birimimizce kontrol edilmiģtir Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Faaliyetleri: BaĢkanlığımızda muhasebe hizmetleri, muhasebe servisi, satın alma tetkik servisi ve personel giderleri tetkik servisi olmak üzere 1 çalıģma odasında ve minimum sayıda personelle yürütülmektedir. Muhasebe Servisinde Yürütülen ĠĢlemler: Muhasebe Kayıt ve ĠĢlemleri: 2010 yılında, gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, emanet iģlemlerinin yapılması ve diğer mali iģlemlerin kayıt altına alınması ve raporlanması gibi muhasebe hizmetleri, muhasebe yetkilisinin sorumluluğunda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Kamu Zararlarının Tahsiline ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, TaĢınır Mal Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmüģtür. Giderlerin ödenmesi aģamasında ödeme emri belgesi ve eki belgeler, 5018 sayılı Kanunun 61 inci maddesinde belirtilen yetki çerçevesinde ve yasal süresi içinde kontrol edilmiģtir. Ödemeler nakit mevcuduna, ödemede öncelik durumuna ve muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmıģtır Yılı 2009 Yılı ArtıĢ Oranı % 2010 Yılı ArtıĢ Oranı % Yevmiye Sayısı , ,14 Harcama Birimi Sayısı , Yukarıdaki tablonun incelenmesinden de anlaģılacağı üzere harcama birimi sayısında artıģ yaģandığı gözlenmekte olup, yevmiye sayısında azalma meydana gelmiģtir. Bunun da nedeni 2010 yılı Tedavi Gideri ödemelerinin Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılmasından kaynaklanmıģtır Bütçe Kesin Hesabının Hazırlanması: Üniversitemizin 2009 yılı Kesin Hesap Raporu, 5018 sayılı Kanunun 42 nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Ġdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenmiģtir. Kesin hesap cetvel ve belgeleri, bütçe uygulamasına esas muhasebe kayıtları dikkate alınarak hazırlanmıģ ve 2010 yılı Mayıs ayında Bakan ve üst yönetici tarafından imzalanmıģ olarak dört nüsha halinde Maliye Bakanlığına gönderilmiģtir. 37

35 Kesin hesap kanunu tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda ve Genel Kurulda merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı ile birlikte karara bağlanacağından, Üniversitemiz kesin hesap cetvelinden 25 adet TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu BaĢkanlığına, 5 adet de SayıĢtay BaĢkanlığına Ekim ayının ilk haftasında gönderilmiģtir Mal Yönetim Dönemine ĠliĢkin ĠĢlemler: TaĢınır iģlemlerine iliģkin muhasebe kayıtları; Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğince çıkarılmıģ ilgili muhasebe düzenlemeleri ve 5018 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TaĢınır Mal Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerçekleģtirilmiģtir yılında, 5018 sayılı Kanunun 42 nci maddesi (g) fıkrası çerçevesinde hazırlanan Üniversitemize ait taģınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabı 2009 mali yılı kesin hesabı ile verilmiģtir Vezne ĠĢlemler: Muhasebe servisinin önemli bir parçasını oluģturan vezne iģlemleri geçici görevle birimimizde görevlendirilen bir veznedar tarafından yürütülmektedir. AĢağıdaki tablo de vezne tarafından yapılan özellikli iģlemlere yer verilmiģtir. Tablodan da anlaģılacağı üzere tüm iģlemlerde artıģ olduğu görülmektedir VEZNE ĠġLEMLERĠ TABLOSU 2008 Yılı 2009 Yılı ArtıĢ Oranı% 2010 Yılı ArtıĢ Oranı% Teminat Mektubu Sayısı , ,21 Kesilen Vezne Alındı Sayısı , ,00 Bankadaki Mevcut Hesapların Sayısı , ,00 Kesilen Teslimat Müzekkeresi Sayısı , ,00 Bütçe ĠĢlemleri Ġçin Kesilen Ödeme Emri S , ,17 Diğer ĠĢlemler Ġçin Kesilen Ödeme Emri S , ,00 Kasaya Alınan Para Miktarı - TL ,89 Kasadan Ödenen Yapılan Para Miktarı-TL ,61 Bankaya Yatan Para Miktarı - TL ,90 Bankadan Ödenen Para Miktarı-TL , Teminat Mektubu Sayısı Kesilen Vezne Alındı Sayısı Bankadaki Mevcut Hesapların Sayısı Kesilen Teslimat Müzekkeresi Sayısı Bütçe ĠĢlemleri Ġçin Kesilen Ödeme Emri Sayısı Diğer ĠĢlemler Ġçin Kesilen Ödeme Emri Sayısı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 38

36 Kasaya Alınan Para Miktarı - TL Kasadan Ödeme Olarak Yapılan Para Miktarı - TL Bankaya Yatan Para Miktarı - TL Bankadan Ödenen Para Miktarı-TL 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı Raporlama ĠĢlemleri: 2009 mali yılı yönetim dönemi hesabı süresi içinde çıkartılarak 2010 yılı Mart ayı içinde SayıĢtay BaĢkanlığı Kesin Hesap Grup ġefliğine gönderilmiģtir Gelirlerin Tahakkuku ile Gelir ve Alacakların Takip ĠĢlemleri: Üniversitemize ait muhtelif gelirlerle ilgili iģlemler, 5018 sayılı Kanunun 61 inci maddesine dayanılarak hazırlanan ve tarihli ve sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazete yayımlanan Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmüģtür. Ayrıca birimlerce tarh ve tahakkuku yapılan muhtelif kamu alacaklarına iliģkin iģlemler de mevzuatına uygun olarak yapılmıģtır. Satın Alma Tetkik Servisinde Yürütülen ĠĢlemler: 2010 yılında harcama birimlerinden gelen ihale kapsamındaki satın alma ve hak ediģ evrakları, doğrudan temin kapsamındaki ön ödeme ve satın alma evrakları, DMO kredileri, elektrik, su, telefon, doğalgaz ödemeleri ile tedavi giderleri (hastane ve eczane) gibi giderlerin hak sahiplerine ödenmesi aģamasında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61 inci maddesinde belirtilen yetki çerçevesinde ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ; -Yetkililerin imzası, -Ödemeye iliģkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olması, -Maddi hata bulunup bulunmadığı, -Hak sahibinin kimliğine iliģkin bilgiler kontrol edilmiģtir yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre ve yasal süresi içinde yapılan bu kontrollerde tespit edilen hata veya eksiklikler düzeltilmek üzere ödeme emri ve eki belgeler gerekçesiyle birlikte ilgili harcama yetkilisine iade edilmiģ, hataları düzeltilen veya eksiklikleri giderilen evraklar say2000i sistemine giriģi yapılarak muhasebe yetkilisince ilgililere ödenmiģtir yılında harcama birimlerince yapılan ihalelere, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 6 ncı maddesi gereği muhasebe veya malî iģlerden sorumlu üye sıfatıyla Ġhale komisyon üyesi olarak katılınmıģtır. Bilimsel AraĢtırma Projeleri, AB Projeleri ile TÜBĠTAK projelerinin ayrı ayrı proje hesaplarında kayıtları tutulmuģ, evrakları tetkik edilerek say2000i sistemine giriģi yapılmıģ ve muhasebe yetkilisince ödemeleri gerçekleģtirilmiģtir. 39

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Gülen DENİZLİ Bilgisayar İşletmeni Levent ÖZGÜMÜŞ Daire Başkanı İletişim Bilgileri Milli Piyango Eğitim

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAYANLAR Levent ÖZGÜMÜŞ Daire Başkanı Zafer BALCI Bilgisayar İşletmeni Seda ÇAĞLAR

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Zafer BALCI Bilgisayar İşletmeni Levent ÖZGÜMÜŞ Daire Başkanı İletişim Bilgileri Milli

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2009 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Rize 2010 Rize Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı 2010 Ġçindekiler SUNUġ I- GENEL BĠLGĠLER...

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi : Genel Sekreterlik 1 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU REPORT ON CORPORATE FINANCIAL POSITION AND EXPECTATIONS STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI - TEMMUZ 2013 2013 YILI KURUMSAL MALĠ

Detaylı

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI BIRIM FAALIYET RAPORU i İÇİNDEKİLER Sayfa SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER 1 A- Yetki, Görev ve Sorumlulukl ar 1 B- Birime İlişkin Bilgiler

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 112 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Memet ATASEVER Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 1971 yılında Erzurum da doğdu. 1992 yılında Atatürk Üniversitesi

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU 14.02.2017 Mustafa DOĞAN SGDB 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. Maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum. Ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum. Ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı TEMMUZ- NĠĞDE SUNUġ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 22 GİDERLER HESABI 3.498.279, 6 GELİRLER HESABI 18.2.292, PERSONEL GİDERLERİ 1.732.1,62 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.631,60 MEMURLAR 1.732.1,62 6 Mal ve

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS 38 60 RİZE ÜNİVERSİTESİ 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000 49.799.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 630 GİDERLER HESABI 179.380.571,37 246.631.591,95 107.250.640,31 630 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.540,21 31.982.752,53 630 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 630 1 1 1

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ ĠÇĠNDEKĠLER 1 2012 MALĠ YILI BÜTÇE KARARNAMESĠ 2 3 4 A CETVELĠ Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması B CETVELĠ Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 23.554.6,68 GELİRLER HESABI 67.195.4,92 PERSONEL GİDERLERİ.853.4,81 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 97.3,64 MEMURLAR.297.285,92 Mal ve Hizmet

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİ Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ a) İdarenin stratejik plan ve performans

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 236.1.384,71 GELİRLER HESABI 326.0.7,87 PERSONEL GİDERLERİ 7.7.4,10 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.467.888,64 MEMURLAR 1.646.953,36 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.645.886,41

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 YÖNETMELİK Ekli Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak-2010 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU.... 3 I- GENEL BİLGİLER.. 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B-Yetki, Görev

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74 Yılı : GİDERLER HESABI 73.793.929,74 GELİRLER HESABI 71.449.874,53 PERSONEL GİDERLERİ 32.449.344,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.2.163,95 MEMURLAR 31.347.872,76 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.917.218,40

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 226.989.081,78 312.810.764,20 167.315.597,88 830 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.646,47 31.977.643,70 830 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 830

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 78.4.6,45 GELİRLER HESABI.454.823, PERSONEL GİDERLERİ 43.623.325,73 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.194.839, MEMURLAR 42.1.482,33 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.6,69 Temel

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 76.5.871,49 6 GELİRLER HESABI 154.536.871,86 Personel 2.615.963,94 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 79.1.823,12 Memurlar 2.539.120, 6 Mal ve

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 69.642.422,82 GELİRLER HESABI 89.4.344,65 PERSONEL GİDERLERİ 37.838.782,37 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.229.8,42 MEMURLAR 35.783.928,32

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

KAYSERİ İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAYSERİ İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAYSERİ İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 3 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 7

Detaylı

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2013 BĠRĠM-YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON a) Misyon: insan odaklı çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU - 2013 MALİ HİZMEER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler SUNUŞ... II I. OCAK-HAZİRAN 2013

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 42.652.357,55 GELİRLER HESABI 59.398.9,97 PERSONEL GİDERLERİ 24.4.577, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.848.540,26 MEMURLAR 23.526.7,41 Mal

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92 Yılı : GİDERLER HESABI 1.198.394,92 GELİRLER HESABI 2.6.198, PERSONEL GİDERLERİ 1.5.9,18 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17.2.8,19 MEMURLAR 1.549.6,86 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.538.785, Temel Maaşlar

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI 2010 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 GENEL BİLGİLER... 3 MĠSYON... 3 VĠZYON... 3 YETKĠ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 YETKĠ

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 78.0.951,53 GELİRLER HESABI 84.541.851, PERSONEL GİDERLERİ 36.7.656,38 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.881.9,36 MEMURLAR 34.869.9,56 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.752.0,65

Detaylı

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 1.9.467.287,69 Personel Giderleri 65.940.578,57 Memurlar 59.351.642,40 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Zamlar ve Tazminatlar 26.879.830,22 Zamlar ve Tazminatlar

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI Bütçe Giderinin Türü 20 20 2008 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR

Detaylı

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 A.1. MİSYON... 4 A.2. VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : GİDERLER HESABI 180.450.778,97 GELİRLER HESABI 219.5.248,42 PERSONEL GİDERLERİ 1.542.1,47 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.6.4,35 MEMURLAR 1.878.9,43 Mal ve Hizmet

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3. A. Bütçe Giderleri 4. B. Bütçe Gelirleri 10. C.

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3. A. Bütçe Giderleri 4. B. Bütçe Gelirleri 10. C. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz-2016 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I. 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A. Bütçe Giderleri 4 B. Bütçe Gelirleri 10 C. Finansman 14 II. 2016 YILI

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

SUNUġ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUġ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla BüyükĢehir Belediyesinin 2015

Detaylı

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040.

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040. DÖRDÜNCÜ DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR TEKLİFLERİ İCMALİ (GENEL) KURUMSAL Kodu Düzeyi Açıklama KOD I 46 BELEDİYE II 6 ANKARA III 23 MAMAK BELEDİYESİ KODU I II III IV...AÇIKLAMA... BÜTÇE TEKLİFİ

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı