6,Mon. Sayr r $.11. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU. ...Tl'dir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6,Mon. Sayr r $.11. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU. ...Tl'dir."

Transkript

1 T.C. ADANAVALiLiGi Halk Sall{r Mfldiirliilii Sayr r $.11 Konu : Teklif ADANA 6,Mon TEKLiFFORMU Mtidtirlugiimiiziin ihtiyact olan aqa$rda cinsi" miktan ve 0zellikleri belirtilen ( 2 ) kalem Yazrtm Programr Kilalanmnsl Hizmet Ahm iqi ; 4734 sayrh Kamu ihale Kanunun 22 maddesi geref dogrudan temm usulu ile tperin edilecektir. SuaNo Birim Fiyata Esas iq Kaleminin Adr Miktarr Birimi Birim Fiyatr (TL) Toplam Fiyan (TL) I 2 Birinci Basamak Saghk Kurumlan Faturalarna Yazrhm Proeram Kiralanmasr Ddner Sermaye Ek Odeme Yaztlm Programr Kiralanmasr t2 t2 Ay Ay Toplam Tutar (TL) Toplam fryatya1nrz......tl'dir. $artlar tamamen okunup kabul ediltni$ir. 6NSN{I-i NOTLAR: En son teklif kabul tarihi... I... /... tarihi mesai saati bitimine kadardu. : Proforma faturalarda malzeme teslim tarihi belirtilecektir. : Teklifler Tiirk Lirasr olarak verilecektir. : Nakliye firmaya aittir. : Birim fiyatlar iizerinden teklif ettiginiz toplarn bedel K.D.V harig belirtilecektir. : Fiyat opsiyonu giindiir. : ige ait Teknik $artnameler adresinde mevcuttur. : Usultine uygun olmayan teklifler de$erlendinne drgr brakrlacaktu. irtibat Adresi: Halk SaSLlr Miidiirliig0 Regatbey Mah.S.Ocak Cad.No:53 Seyhan / ADANA irtibat Tel: l9ll irtibat Fax: l9ll EK: ige Ait Teknik $artname

2 T.C. ADANA HALK SAGLIGI UUOUNIUGU D6ner Sermave Ek fldeme Yazrlmr Hizmet Alm $artnamesi r. ciri$ AMAq VB KAPSAM Halk Saph[r Mudiirlti[ri btinyesinde istihdam edilen Personellerin Ek odemesinin hazrrlanmasr ve bununla ilgililum raporlann hazrrlanabilmesi amairyla Ek Odeme Yazthm programlrun sattn altnmast amaglanmaktadrr. YAZILIM GERBKLERI Veri girigleri, ahcrnrn istedi[i uygun kodlar kullanrlarak yaprlmahdtr. Kullanrcr biliyorsa kodu do[rudan girebilmeli, de[ilse kodlarrn agrklamalannl otomatik olarak listiletip, istedipi kodu segebilmelidir. Sistemde kullanrlan kodlar, Safhk Bakanh[r ve ilgili mtidiirliik ydnetimleri tarafindan belirlenmiq kodlarla u'r.rmlu olmahdrr. Hizmet, malzeme vb. kodlama sistemleri ile ilgili bilgi girigleri idare ve sattct frnna tarafrndan belirlenecek bir plan dahilinde satrcr firma tarafindan sisteme girilmelidir. yazrlm, ttim sistem genelinde, kullanrct, iqlem ve bilgi dtizeylerinde bilgi gizlilifi ve gi.ivenlifini saflamahdrr. Gerekli yerlerde gifreler kullanrlmahdrr. Her kullanrcrnrn bir qilresi olmah ve bu qifre istenildi[inde defigtirilebilmelidir. Yazrhm Altyaplst Kayrtlar, VTYS' de yeralan tablolarda tutulmahdrr. Yazthm modtilleri ortak veri tabanrndaki veriler tizerinde gahqmahdrr. Veri tek bir kaynaktan ve bir kez girilmelidir. I-jg kullanrcrlar, yetkileri gergevesinde veriyi de[igtirebilmelidir. Yazrhm modiilleri btitiinleqik olarak ga qmahdrr. Btitiinlegik gahgma, ortak veri tabanr kullanrmr anlamtna gelmektedir. Veri tek bir modtil tarafindan giriliyorsa, bu veriye gerek duyan di$er modtiller bu verive ulaqabilmelidir. Bazr iqlemler de ortak kullanrlan veriler aracrhpryla kontrol edilebilmeli ve tetiklenebilmelidir. Yazrhm parametrik olmahdrr, idare'dc agrlabilecek yeni bir birirn, sunulabilecek yeni bir hizmet, kullantlacak yeni bir malzeme, kullantcrlar taraflndan yetkileri gergevesinde kolayhkla sisteme ddhil edilebilmelidir Uygulama yazrhmt, sunucu iqletim sistemi (SOS) olarak Solaris, LI-NIX, Linux, Microsoft Windows 200X,2003,2008 Server gibi endiistri standardr sllnucu igletim sistemleri mimalisine uygun olmah ve bu SOS'ler tizerinde kttsursuz gahgmahdrr. Uygulama yazrhmr, istemci igletim sistemi (COS) olarak Microsoft Windows 98 SEAIT Workstation/2000 Prof'essional/XP Professional/Windows 7 gibi endi.istri standardr istemci igletim sistemleri mimarisine uygun olmah ve bu COS'lar iizerinde uyumlr"l gahgmahdrr. DIL OZELLIGI Ti.im ekranlar ve raporlar, Ttirkge olmahdrr. Tiim stralamalaro karqrlaqtrrmalar ve sorgulamalar Ttirkge allabeye gdre yaprlmaltdrr. Kullanrlan menii, dosya, alan, defiqken, tablo vb. isimlendirmeler Ttirkge ve anlamli olmaltdtr. Para, tartr, uzunluk vb. konularda Ttirkiye'de gegerli. r:rel birimler kullanrlmahdir. Tiim yazrhmda Ti.irkge karakterlerin aynr kodlarla (TSE tarlfrndan Haziran 1989 tarih ve TS 5881 sayr ile kabul edilen 15 Mayrs 1989 tarihli ISO/IEC 8859/9 standardr) tanrmlanmasl, ve Ttirkge karakter, Ttirkqe(F) veya (Q) klavy'. ve program destegi sapl anmasr gerekmgkedir. /u /47 1r_r - (

3 Tiim srralamalar ve karqrlagttrmalar Ttirkge alfabeye giire yaprlabilmelidir' yazrlmrn donarlmdan ve iqletim sisterninden ba[rmsrz olmast, de[iqik platformlarda gahqabilmesi tercih sebebidir' Tiim yazrlmlar grafik ara ytizlii olacak Firma/firmalar yazirm geliqtirme araqlannt teklifinde belirtecektir. Yaztltmtn kullanacagr veri tabant yonetim sistemi (VTYS) dafrtrk veri tabanr yaplslnl desteklemelidir. vtys stored procedure, trigger vb' yaprlan destekleyen iliqkisel veri tabant olmahdrr. Desktop veri tabant kullanrlamaz' yazrlm modtler yaprda olmah, yeni modi.ilielin sistemle biitiinleqtirilmesi' kolayca vup,ruuir-.lidir. Ekienebilecek modtiuer detaylarryla birlikte belirtilmelidir. Modiiller arasl iligkilerde yaprsalhk goz onrinde bulundurulmahdrr' Sisteme ;reni modlillerin eklenmesi' t,.rt,angl bir modiiltin-defigtirilmesi ya da eklenmesi momkiin olmahdtr' Bu gibi durumlar "vg.'r"-.run durdurul*u-r,nr, sistemin yeni bagtan diizenlenmesini gerektirmemelidir' iii"r u.ri girig ekranlalnda girig yaprlan alanlann tamamt igin sorgulanabilme ozellifi olmadrr. Kaydetme, giincellete,'ril,n., sorgulama iglemleri yetki gergevesinde, aynt veri giriei ekranrndan yaprlabilinmelidir. yazrhmrn, ytys' n..n etkin ve hrzh ydntemle ba[lanacaktrr' Tarih bilgisi her yerde 8 basamakh ve 10 karakter uzunlu[unda'gg/aa/yyyy' formatrnda tutulmaltdrr' Teknik Ozellikler Yazthrn gok katmanh mimaride olacaktrr' uygulamada Grafiksel l(ullanrcr Arabirimi kullanrlmahdrr. Giivenlih ve Eriqim Sistemi S.qirfi yetki itizeyleri ve gruplan tanrmlanabilmeli, yetki desigimi kolayca yaprlabilmelidir. Verilere eriqim bu lanrmlamalar gerqevesinde yaprlmaldrr' Kullantctlar ait olduklan yetki duzeyi ve grubu olgiistnde program modtillerine eriqebilmeli' her kullanrcr grubu igin veri iiriq, gti-nc.lleme ve tupor ul-a yetkileri ayrl ayrl tantmlanmaltdtr' Bu tanrmlar gerekti[inde kullanrcr tarafindan aegigtiriteuilmelidir. Aynca her bir veri girig ekranr igin kullanrc"r bazrnda kaydetme, defigtirme, silme, sorgulama yetkileri ayrl ayrr belirlenebilmedir. KULLANICI ARAYUZU CT,NEKLERI Yazrltm kapsamrndaki tiim ekranlar, raporlar ve hata mesajlan Tlirkqe olmahdrr' yazrhmrn kullanrmr kolay olmah, Grafiksel Kullanrcr Arayiizii kullanrlmahdrr' Veri Girigi yazrlm 6zellikle bilgi giriqi srrasrnda kullanrcr hatalannr en aza indirecek kontrollere sahip olmahdrr. Hatalar igin uygun mesajlar ekranda belirmeli ve kullanrct haberdar edilmelidir' Uygun alanlarda veri girigi gegerli verileri listeden tarayrp segme geklinde yaprlabiimelidir' Cbret<ti alanlara uygun bir ilk de$er verilmelidir' Verilerin tutarfi[k fontrolleri ve modiiller arasl qapfaz kontroller yaprlmafudtr' Giincelleme Giincelleme sadece anahtar olmayan alanlarda yaprlabilmelidir' Gi.incellenecek kayrt mutlaka ekranda goriilebilmelidir. Tutarl6k kontrolleri ve modiiller irus gapraz kontroller giincelleme iqleminde de yaprlmahdrr. 2 Ua

4 Raporlama Raporlarlamada da hiyerarqik yetkilendirme mi}mkiin olmahdrr. Uritilen raporlar amaclna uygun ve kolay okunabilir olmaftdrr. Kullarucr hazrrlanan raporu Jkranda gdrme, rapor hazrrlama aqamalannda geri-ileri gitme ya da iptal etme olanaklarrna sahip olmahdrr' ituporun biiyukliifti ile ilgili sayfa/satrr uzunlu[u gibi bilgiler ekranda izlenmelidir. Hazrrlanan -ruporiurrr. ayn bir dosyaya belli bir gdrsel ve elektronik formatta kaytt edihnesi mtimkiin ohnahdrr. Raporlar sadece veri tabanr verilerine dayanrlarak hazrrlanmaltdrr' Kullanrctlar hazrrlanmtq ve onaylanmtg raporlan de[igtiremernelidir' Kullanrcr taraflndan oltigturulmuq olan raporlar, istendi[inde ofis uygulamalarrna gdnderilebilmelidir. Raporlamalar, olabildi[ince esnek yaprya sahip olmahdrr' Uretilen her ttirlii,upoidu tarih, de[igik boltim/servis vb. kriterlere gore hltre segenekleri br,rh-rnmaltdrr. Tiim raporlar, programlama gerektirmeden, istendi[inde yetkili kullanrcrlar taraftndan degiqtirilebilmelidir. ljy:gulama yaztltmlan, rapor ve veri gtktllarrnr hazrrlayabilmeli ve raporlar ofis uygulamalartna tek tug yardunr ile aktanlabilmelidir' (o'ilun,.r'nrn istedi[i Eor.ru parametrelerle sorgu yaprlabilmeli ve rapor altnabilmelidir. ngirivr uizunrlnni Kurulan tiim yazrlm birirnleri igin Yiiklenici, idare'nin belirleyece[i teknik ve uq kullanrcrlanna ti.im sistemi verimli olarak igletebilmek igin efitim vermelidir' E[itim dili Tiirkge olmakla birlikte e[itim siiresi en az 5(beq) saat olmahdrr. E[itim stiresince kullanrlacak cd/dvd, stirekli form, A-4 kafrdr gibi sarf malzemeleri ek iicret talep edilmeksizin Ytiklenici tarafincilan karqrlanmahdrr. Bk Odeme Modiilii : i$t Pvsnl cerbkler Halk Sagl[r Mtidi.irlufti Btinyesinde istihdam edilen Personellerin (657 Memur, 657 4lB Sozlegmeii Fersonel,4924 Sayrh Yasaya Tabii Sozleqmeli Personel) ek oderne bilgilerinin giriqi, ek 6deme bordrosu, ek odeme fark bordrosu, ddemelerine iligkin tilm bordrolar hazrrlanabilmesi saflanmahdrr. ill4 3

5 BAKIM VE DESTEK HiZMETLERI Yazrhmda ortaya grkabilecek hatalar, telefon, f-ax, posta ya da elektronik posta ile Satrcr'run Acil Yardrm Masasrna bildirilecektir. Satrct, altnan gikayeti kaydetmeli ve afundrfrna dair geri bildirim yapmahdrr. Sattct, arrza bildiriminin yaprldrfr gtin telefon aracrlr[ryla veya uzaktan eriqirn ile hatayr gdzi.imlemeye gahgacak, bunun mi.imkiin olmadrlr hallerde en geg erlesi iq gtinti hataya internet aracrltfr ile mtidahale edecek ve en geg anza bildirimini takip eden 2 iq gtinti igerisinde arrzayr giderecektir. Sattct, bildirim yaprlmasrna ragmen kusur(lar)r veya talepleri belirtilen siire iqerisinde gidermedi[i takdirde A cr, Sozlegrne gergevesinde Satrcr kargrsrnda bagvurabilece[i diger biittin haklarr sakh kalnak kaydryla ve bi.itiin masraf ve riski Satrcr'ya ait olarak, gerekli diizeltme iglemlerine bagvurabilir. Veri tabanrnda tutulan bilgiler idarenin miilkiyetinde olup sozleqmenin herhangi bir nedenle fesh edilmesi durumunda, yada bakrm anlaqmasr yaptlmamast durumunda firma kayrpsrz olarak ttim program ve verileri, idareye teslim edece[ini taahhiit eder. Fin1a, sistem ve veritabanr iizerinde en iist diizeyde yetkiye sahip kullanlclnrn (adninistrator, root, oracle gibi) adrnr ve qifresini gerektiginde kullanrlmak iizere idare y6netimine bir zarfla teslim edecektir. idare bu bilgilerirr 3.gahrs ve firmalara karqr giivenli[ini sa[lamakla yiiktimltidiir. Mevzuat, yonetmelik, yasa ve kodlama sistemlerinde olabilecek degiqmelerin yan\ma yansrtrlmasl veya uygulamadan kaynaklanacak bakrm ve gtincelleqtirme ihtiyaglarrrun yerine getirilmesi gerekecektir. Sistemin daha etkin gahqmasr ve izlenmesi amacryla, mevzuat defiqiklikleri drgrnda yazrhm sistemi iizerinde ek rapor ve dtizenlemeler isteyebilir. Bu hizmetler firma tarafindan hizmet kapsamrnda iicretsiz olarak verilmelidir' BAKIM ONARIMDA IDARENIN VUXUITLUIUXT,NNi Yi.iklenici'nin kuracafr yazrhmlar igin network altyaprsr, elektrik altyaptst, bina yerleqim planrnr onceden hazrrlamahdrr. Bilgi destefi ve hizmet verilecek birimlerde bilgisayarrn ve personelin gahgmasr igin gerekli arag gereg ve mekant tahsis etme yi.iktimltilfl[u ldareye aittir. Yaztctlar igin gerekli olan gerit, kartug, ka[rt, bastlt evral<, fatura vb. sarf malzemesi kapsamrnda olanlar, idare tarafindan ihtiyag duyuldukga asgari stok seviyeleri de dikkate ahnarak karqrlantr. Sistemin sa[hkh sorumlu olaca[r bir yapt /w'll z /a GARANTi ro$ul,l,arm Li SANS ve 24 saat boyunca kesintisiz igletilmesinden tek muhatabrn tasarlanmaltdtr. q

6 Garanti si.iresince; geligen teknoloji dofrultusunda idare, donantm entegrasyonu ya da program ilaveleri ve degigiklikleri istedifi taktirde, (donantm, network ve lisanslar halg) lerekli ilave ve entegrasyonlar Ytiklenici tarafrndan ek iicret talep edilmeksizin yaprlrr. ytiklenici, uygulama yazrhmrrun sisteme ytiklenmesiyle birlikte lisanslama iglemlerini tamamlamrq olacak ve bu durum 5846 sayrh Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma Kanunu'nda belirtilen yasal gereklere uygun olarak belgelenecektir' Uygulama yazrhmrnrn iizerinde gahgtr[r VTYS I'e i$letim sistemi dahil ttim yazrlmlai-kurum achna lisanslandrnlacak ve gerekli lisans bedelleri Yi.iklenici tarafindan targrla.rmrg olacaktrr. Tek elden ytiri.ittilmesi bakrmrndan yaztltmlarrn kullanrmr ile ilgili Joguu1"""i< mali ve yasal sorumlulukla.n yerine getirilerek idareye teslimi tamamen Ytikleniciye aittir. Sistemde tutulan tum veriler ve lisans bedeli ddenmiq olan tiim yaztltmlann kullanrm hakkr stiresi iqinde idareye aittir. Sozleqme herhangi bir qekilde sona erdifinde sistern galrgrr vaziyetteve veriler en son haliyle orijinal veri tabant fbrmatlnda sadece veriler (data ontv) otu.ut qekilde kolay ve sorunsuz okunabilir bir medya ( taqrnabilir hard disc) ile iki t opya halindl idareye teslim edilir. Sistemde tutulmast gereken tiim veriler s6zlegme siiresi sona erdi[inde sisteme kaydedilmiq ve sistemden tiretilebilecek ti.im rapor, grktl ve faturalar kusursuz olarak i'iretilmi q olacaktrr' Sistemin safirk1 bir gekilde gahgmasr ve perfbrmanst aqrsrndan gerekli olabilecek donanrm ve pargalar, kurulum agamasrnda belirlenip idareye bildirilecektir. Gerekebilecek l"rer tiir donanrm, sarf malzeme ve lisanslar idareye aittir Sa[hk Bakanh[r'nca istenen ya da istenecek olan standardizasyon uygulamalanna adaptasyo-n, yi.iklenicinin yi.ikiimltilukleri arastndadtr. Bu adaptasyon igin gerekebilecek herltir donanrm, sarf malzeme ve lisanslar idareye aittir YAZILIM GARANTiSi ytys, iqletim Sistemleri, ofis paketleri ve Uygulama Yaztltmtntn garanti stiresi en az I (bir) yrl olacaktrr. Giincellemeler bu garanti kapsamtndadrr. yiiklenici, sonradan ortaya grkabilecek ileii glivenlik onlemleri igin giivenlikle ilgili goziim alternatiflerini yaklagrk maliyetleriyle birlikte idareye bildirir_ve maliyet/fayda orantna gdre en uygun 96ztime idare ve- yi.iklinici birlikte karar verebilir. Nihai karar idareye aittir' Rlrnniasr gerekli onlemlere ait ozelmaliyetler idare tarafrndan aynca karqrlanmahdrr' Hiz'.ret almlannda; Sistemin tiimi.iniin arahksrz 8 saatten fazla gahqmadrfr durumlarda sozleqmede belirtilen cezai mi.ieyyideler uygulanrr' EK LiSANSLAR VE Y AZTLIMIN GUNCELLENMESi Sistem kapasitesinin artrnlmastna ydnelik olarak VTYS, iqletim Sistemi, Kod Sistemleri, A[ yonetim Yazrhmlan, Giivenlik Yazrhmlan, Ofis paketleri vb. yaztltmlartn fir"6f"tq iaul'nin uygun gormesi halinde baqka bir satrcrdan.da afinabilir', yi.iklenici, yanyi iizerinde yaptrfr kokli.i defiqikliklerin tiimiini.i Idarenin onaylnl almak suretiyle uygulamaya koymaldrr. Giincellemeler hakkrnda tiim kullanrcrlar bilgilendirilmolidir. Kurulan yazrhmlann (igletim sistemleri, VTYS, yazrlrmt dahil tum yaz;jrrmlarrn) versiyon artlrlml u4,4 gtivenlik yazrhmlan ve uygulama ve giincellemeler garanti siiresince,

7 sozlegme kapsamrndadrr. Garanti siireci sonrastnda idare karanyla versiyon de[igikli[i yrprf" igin hizmet almr yoluyla gordiiriildrifii durumlarda bu iglerin tiimti s6zleqme iluprumtnoa olup sdzlegme sgresi sonuna kadar ek ticret talep edilmez' YAZILIM LiSANS VE KULLANIM HAKI,ARI Yeni bir diizenleme yaprlana dek aqa[rdaki maddeler dikkate altnmaltdtr: Uygulama yazrlmrnrn 3.iu., ve Client-kurulumu igin gerekli yazrlm uygun bir medya ile kuruma teslim edilmelidir. Programlann donanrmlara aktanlmastna dair tiim kolayhklar saflanmrq olmahdrr. i,, :,, Lisans bedeli 6denmiq olan yazrhm ve veri tabanr uygulamalann kullantm hakkl Idareye aittir' -,,o. oro,r +iim rreril 'darenindir. idare, bu verileri ne VeriTabanrndayeralarrtiimverilerkayltsrzgartsrzl zamanisterse, Yi.iklenici bu verileri idarenin istedi[i formatta vermek zorundadtr' ijur., yaz,,tmr r..nji personeline kullandrraca[r gibi kurum drqrndan yapacafr hizmet alrrnr ill kurumda galqacak personele de kullandrrabilir' idar.enin, bilgisayar programlnln y$klenmesi, gortinttilenmesi, galtettnlmast' igletilmesi u.yu ajpoiun*ur, liilterini ifa Lnigi strada, bilgisayar programrnrn herhangi bir ogesi altrnda yatan diigi.ince ve ilkeleri belirlemek amacl ile programln iqleyiqini gozlemlemesi, tetkik etmesi ve slnamasr serbesttir' program; normal yararlanma ile geli;en, altnma amacl dtqrnda, makul ohnayan bir sebeple kullanrlamaz' qniliver e6en clisine kapah inlaqmazh[a diigiilmesi ve/veya aciliyet arz eden dururnlarda idare kenr zarf iginde teslim edilen gifreleii veya kodlan yazt1rma mtidahale etmek amacryla kullanabilir. Yazrhmlara iliqkin ttim kullanrm ve sistem kitapgrklan, iizerinde saklandr[r medya ile birlikte (CD, DVD, dirk.t, tape kartuqu, vb.) idareye verilmelidir. iu*tufiurm haklal, isimleiin de[iqmesi durumunda aynen geqerli olmaldrr' Satl {

8 T.C. ADANA valiligi Halk Sa[hfir Miidtirlii!'ii 1. Basamak SaflrkKurumlan Faturalama Yazrlm Kiralama llizmeti Ahmr Teknik $artnamesi Madde-l TANIM: Halk Sa$h$r Mtidtirltiltine ba[h l. Basamak Saghk Kurumlanmn Tahakkuk Fatura]ama Yazrhm Kiralama Hizmeti Ahmr. Madde-2 AMAQ Halk Salhg Miidtirlti[U ve l. Basamak sa[hk kuruluglannda diizenlenmig olan hasta muayene ve tetkik sayilanmn elektronik ortamda kayrt altrna ahnarak faturalama iglemlerinin temini igin yazrhm kiralanmasrdrr. Madde3 Yazrhm Altyapnt : 1.0 KOD VE SINIFLANDIRMA SiSTEMLERi Bilgi tiretimi ve paylagrmr igin ortak bir dilin kullamlmasr gerehneltedir. Bu amaca da hiznet eden bazr ^ ulusal ve uluslararasr kodlama ve srruflandrrma sistemleri mevcuttur. Bu sistemlerden bazrlan hakkrndaki bilgiler aqaprda yer almaktadr. Sa$rk Bilgi Sistemleri kapsamrnda kullanrlnasr ilke olarak benimsenecek olan bu bdliimdeki baqhfr altrnda belirli periyotlarla giincellenerek ilan edilecektir. Birinci basamak salhk kurumlan bilgi sistemlerinde en az a,ga[rdaki parametrelerin kod ve/veya srruflandrrma sistemleri ile tammlanabilir olmasr gerekir; a. Kuruluqlar b. Bireyler c. ilaglar, trbbi malzeme ve hiznetler d. Laboratuvar tetkikleri e. Tamlar ve tedaviler Bakanh[rmva baph kurum ve kuruluglann Ddner Sermaye iqlemlerini yiirtitmekte olan Ddner Sermaye Sayrnanhklannda halen kullamlmakta olan Tek Diizen Muhasebe Sisteminde(TDMs) kullanrlacak olan kurum kodlan, gerekli olabilecek diser alanlarda da aynen kullamlmahdrr. Bu konu ^ ile ilgili bilgilere Bakanltltmzm gov.tr sayfasrndan ulagrlabilmekfedir. Bu sayfada Diiner Sermaye Saymanhklarr Standart Tek Diizen Hesap Planr ve Tek Diizen Hesap Planr Uzerine Genel Agrklamalar boliimleri de yer almaktadr. Yazrhm altyapr diizenlemeleri yaprlrrken bu bdliimlerden faydalamlmahdrr. Bilgi sistemleri ve istatistik uygulamalannda, hastahklann standart terimlerle tarumlanmasr velveya srruflandrnlmasr geresi vardr. Bunun igin yaygrn kullamlan sistemlerden biri ICD-10 (International Statistical Clasification of Diseases and Related Health Problems, 10th Revision)'dir. Tiirkge'ye gevirisi yaprlmrq olup Bakanhlrmrzrn web sitesinde yayrmlanmrgtrr. Birinci basamak salhk kurumlarrnda 3 krnhmh yapr kullamlacak olup, hastanelerden yaprlan geri bildirimler igin diirdtincii krrrhmda programda yer alacaktrr. Ottim nedenlerinin tespitine ydnelik bilgilerin kodlanacagr dokiiman da Bakanh$rmzm web sitesinde yayrmlanmrgtrr. Hasta ve personel kayrtlan T.C. Kimlik Numarasr iizerinden takip edilmelidir. Hastanelerdeki klinik departman isimleri igin adresinde periyodik olarak ilan edilen kod ve adlandrrmalar kullamlmahdrr. ilag ve Eczacrhk Bilgi Sistemleri igin kullamlmas benimsenen sistem, ATC (Anatomic, Therapeutic, Chemical Classification System)'dir. ilag ve di[er sarf malzemelerin stok girig ve grkrg iglemlerinin koordinasyonu ve ticretlendirilmesi igin ise yazrhmlann EAN-13 Bar Kod Sistemini ve benzei sistemleri desteklemesi gerekir. &-,Jr"l],

9 Verilen hizmetlerin ticretlendirilmesinde halihazrda Biitge Uygulama Talimatr (BUT) kullamlmaktadrr. Biitge Uygulama Talimatr (BUT) her yrl giincellenerek yayrnlanmakta ve sa$hk hizmeti veren kurumlarla hizmet satrn alan kurumlar axasmdaki finansal iligkinin esaslaff[ belirlemektedir. Trbbi cihazlar ve malzemeler igin ulusal bir kodlama sistemi geliqtirme gahgmalan siirdiiriilmektedir. Bakanh[rmrz ve ilgili sivil toplum kuruluqlan ile ortaklaqa siirdiiriilen bu gahqma sonlandrnldrlmda tiim kurumlanmrza ve ilgili diper kwum ve kuruluglara duyurulacaktrr. Ttbbi cihaz ve malzemelerin, stok girig-grkrq iglemlerinde ilaglarda oldulu gibi Barkod destekli uygulamalar kullamlmahdr. Sistemin geliqtirilmesinde trbbi cihaz ve sarf malzemeler igin Salhk Bakanhlr tarafindan kabul gdren kodlama sistemlerinden (cirnelin; Global Medical Device Nomenclature (GMDN) veya benzer baqka bir kod sisteminden) yararlanrlmahdr. Bitgi Sistemi almmasr planlandrlr andan itibaren kuruma ait bina, kat, oda, makine, cihaz, arag, gereg, taqrt, personel ve iliqki iginde bulunulan tiim tedarikgi ve satrn akcr kurumlanmn adr, niteligi ve sayrlan belirlenmeli ve listelenmeli ve benzersizbir kod iiretilerek kodlanmaltdr STANDARTLAR Safhk bilgi sistemi yazrhmr tireten gergek ya da ttizel kigilerin kendilerine ait yazrhmlanrun; Bakanhfrmzm web sitesinde yayrmlanan Minimum Salltk Veri Setleri (MSVS) ve Ulusal Salltk Veri Sozliigiinde (USVS) tammlanan veri standartlanru karqrlayrp kargrlamadrsrm titizlikle gdzden gegirmeleri ve kullandrklan kodlama ve srmflama sistemlerinde Sapltk Kodlama Referans Sunucusu'nda (SKRS) yayrnlanan kodlan referans almalan gerekmektedir KISAADLAR VE KISALTMALAR gim: Bilgi iqlem Merkezi QKYS/LKYS: Qekirdek Kaynak Ydnetim Sistemi/Nlalzeme Kaynaklan Y0netim Sistemi DRG: Diagnosis-Related Group GB: GigaByte Gbps: GigabiVsaniye (Gigabit Per Second) Ghz: GigaHertz HBS: Hastane Bilgi Sistemi IJzzHertz ICD : Uluslararast Hastahk Srrufl andrrmast (JHS) IEEE: Elektrik ve Elektronik Mtihendisleri Enstitiisii ISO: Uluslararuxl Standartlar Kurumu KB: KiloByte KGK: Kesintisiz Gtig Kayna$t Kurum/idare/I(ullamcr: Bilgi Sistemi Alacak Olan Kurum LIS: Laboratuar Bilgi Sistemi MB: MegaByte Mbps : Megabit/saniye (Megabit Per Second) MHRS: Merkezi Hastane Randew Sistemi Mhz: Megahertz Ms: Milisaniye MSVS: Minimum Sa[hk Veri Seti Ns: Nanosaniye ODBC: Agrk Veri Tabam Ba$anrl{t PACS: Trbbi Gdriintti Y0netim ve Argiv Bilgi Sistemi RIS: Radyoloji Bilgi Sistemi Sa$ft-NET: Ulusal ve Uluslar arasr standartlar kullamlarak, Vatandaglamnuzln elektronik saphk verilerinin, ttim salhk kurum ve kuruluglanndan, giivenli bir gekilde tek bir merkeze aktanlmasrm, gizlilikve mahremiyet ilkeleri gergevesinde ve sadece gerektilinde yetkiler dahilinde paylagtmtru, karar-destek sistemlerinde analiz edilerek ydnetimsel ve bilimsel gahgmalarda kullamlmalanru sallayan sistemdir.,/k- &- d"'di d5 VI

10 ' ' Yiiklenici: ihale edilen firma istekli: Teklif veren firma SB: Safltk BakanltPt Sigortah hasta: Tedavi giderleri devlet, kamu iktisadi tegekktilleri, vakrflar, bankalar, Sosyal Giivenlik Kurumu (Ba[-Kur(devredilen), Sosyal Sigortalar Kurumu(devredilen), Emekli Sandrgr(dewedilen)) ve 6zel sigorta girketlerinden biri tarafmdan kargrlanan ya da yegil kart sahibi hasta. Sistem: Otomasyon Sistemi SGK: Sosyal Giivenlik Kurumu SKRS: Sallft Kodlama Referans Sunucusu SQL: Yaprsal Sorgulama Dili SUGR: Sistem ve Uyarlama Gerekleri Raporu SUT: Salltk Uygulama Tebli$i TDMS: Tek Dtizen Muhasebe Sistemi TUT: Tedavi Yardrmrna iliqkin Uygulama TebliSi USVS: Ulusal Sapltk Veri Sdzltigii UPS / KGK: Kesintisiz gtg kaynafr. UTP: Yalrtrmsrz Burgulu Qift VTYS: Veri Tabam Ydnetim Sistemi Yiiklenici: ihaleyi alan gergek yadatiizel kigi 2.1. GENEL KO$ULLAR Kullamcr isteklerinin programa yansrtrlmasr siirecini Onem srasrna gdre kontol ve bu iqlemleri disipline etmek amacryla; tiim kullamcr istekleri, idare'nin belirledili kurum personeli olan bir sorumlu aracrhlryla Ytiklenici'nin proje liderine bildirilecek olup istekler <inem ve gereklilik sraslna gdre yazrhma yansrtrlacaktr Ahnacak iiriin ve hizmetlerin, bilgisayar (0ncelikle yazrhm) sektdriinde faaliyet gdsteren firmalardan almmasr gerekmektedir. Bu nedenle firmalar iq deneyim belgesi sunacaktr Teklifi yeterli gtiriilen isteklilerden, Program demonstrasyonu (DEMO) istenecektir. 2,1.4. Tedarik y6ntemine(satrn alm4 kiralama hibe vb.) bakrlmaksrzrnyazrlrl.rr, ses, grirtintii ve benzeri gayri maddi mallar igin garanti siiresi en l(bir) yrldrr. Hizmet ahmlannda bu siire sdzlegme ^z stiresinin tiimtinii kapsar Proje siirecinde yeralan agamalar ve her aqama igin isteklinin dnerdi[i siireleri kapsayan bir ig plaru, teklifle birlikte verilecektir istekli, kurumun mevcut sisteminde yer alan verileri dnerdipi sisteme aktarmak igin kullanaca[r ydntemi, veri girig ve aktarma stirecini teklif ekinde detayh olarak belirtecekfir Teklifin verilmig olmast; teklif verenlerin her tiirlti inceleme ve araqtrmayl yapmlg oldulunu, igin tiimiinii veya bdltimlerini yaparken kargrlagabilecepi her tiirlti durumu g<izdniine aldrprm, yaprlacak iqin kalitesi ve miktan hakkrnda tam bilgi sahibi oldu$"unu ifade eder Sistem kullamma girdikten som4 tiim sistemin en yiiklti bigimde gahqtr$r durumlarda (btittin ig istasyonlarr gahgrrken) yalnzca bir tek kaydrn sorgulanmasr, kayrt eklenmesi, kaydrn deligtirilmesi ya da silinmesi gibi bir iglemin tamamlanmasr igin 4 saniyeden fazla siire gerekmemelidir. 4 saniyeden uzun siirmesi halinde gerekli performans iyilegtirme gahgmalan mutlaka yaprlacaktr. Bu kogul, kesin kabul dncesinde de olugturulacak muayene komisyonunca g0zdniine almacakflr Haztr uygulama yaziwilan de$il de ilk kez geliqtirilecek bir uygulama yazrhmr (komple bir uygulama, bir ya da birkag modtil, form, rapor, fonksiyon, vb) s<iz konusu oldu[unda analiz, tasanm ve yazilrm geligtirme ga}gmalan idareye ait bir ortamd4 idare ve Yiiklenici'run katkrlanyla sistemli bir gekilde, mutlaka dokiimante edilecek ve bir kopyasr Ytiklenici'da bir kopyasr idarede kalacaktr , Ytiklenici, uygulama yazrhmrrun sisteme ytiklenmesiyle birlikte lisanslama iglemlerini tamamlamrq olacak ve bu durum 5846 sayrh Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma Kanunu'nda belirtilen yasal gereklere uygun olarak belgelenecektir. 6"fu &tr> C,"tl tl

11 Z.t:tt. Uygulama Yazilrmrrun tizerinde gahgtr[r VTYS ve igletim sistemi dahil tiim yazrhmlar kurum adma lisanslandrnlacak ve gerekli lisans bedelleri Yiiklenici tarafindan kargrlanmrg olacaktrr. Tek elden yi.irtittilmesi bakrmrndan yazrhmlann kullammr ile ilgili do[abilecek mali ve yasal sorumluluklann yerine getirilerek idareye teslimi tamamen Yiikleniciye aittir. z.t.tz. istekliler teklif ettikleri uygulama yazrhmmrn % 100 uyumlu oldu[u Veri Tabam Y0netim Sistemi ve iqletim Sistemlerinin ismini ve siiriim(versiyon) bilgilerini bir belge halinde tekliflerinde sunacaktr Sistem kuruldufunda Yiiklenici, sistem ve veritabam iizerinde en iist diizeyde kullamcrya sahip kullamcrmn (administrator, root, vb) adrru ve gifresini gerekfi[inde kullamlmak iizere idareye kapah bir zarfla teslim edecektir. Kullamcr adr ve qifresinde de[igiklik yaprlmasr durumunda yenileri aym gtin idareye teslim edilecektir. idare ve Ytiklenici bu bilgilerin 3.galus, diger firmalar, kurum ve kuruluglara karqr giivenlipini saslamakla miigtereken sorumludur. Z.t.t4. Yiiklenici; sistemin yolunlulunun az oldu$u saatlerde g$nliik, haftahk, ayhk ve yilhk olarak ttim verilerin yedeklerini yeterli sayrda ve farkh fiziksel ortamlara manuel velveya otomatik olarak alacak ve idarenin belirledili bir yerde ve kurumdaki teknik-idari bir personelin sorumlululunda saklanmak iizere teslim edecekfir. 2.l,l1.Onceden mevcut olan ve sisteme dahil edilebilecek istemci bilgisayarlann, sisteme entegrasyonunu ve ba[lantrsrru Yiiklenici yapacaktr Kullamlacak barkod yaztctlwla ilgili ayarlamalar (paper size, back feed ve sensor ayarlan gibi) Yiiklenici' nin sorumlulu[undadr Salhk Mevzuatmda yaprlan depiqiklik ve eklemler, kurumu zarara u[ratmayacak gekilde ivedilikle yazrhma yansrtrlacaktrr. Uygulama ve uyarlama iglemleri, tebligattan itibaren bir ayhk stireyi gegmeyecek qekilde idarece belirlenecek ve bu stire zarfinda gerekli yazrhm diizenlemeleri Yiiklenici tarafindan yaprlacaktr. Dokiiman ve raporlann gtktrsr mevzuat do$rultusunda diizenlenecektir. Bu diizenlemeler igin ek iicret 6denmez Yazrhm koruyucu balom ve teknik destek hizmetlerinin zamanrnda yerine getirilmesi Ytklenici'nin sorumlulufunda olup; Yiiklenici bu hizmetlerden dolayr ayrrca bir ticret talep edemez. 2.t.19. Sistemde tutulan tiim veriler ve lisans bedeli tidenmiq olan tiim yazrhmlann kullamm hakkl si.iresi iginde idareye aittir. Stizlegme herhangi bir gekilde sona erdi$inde sistem gahgrr vaziyette ve veriler en son haliyle orijinal veri tabam formatrnda sadece veriler (data only) olacak qekilde kolay ve sorunsuz okunabilir bir medya ( tagrnabilir hard disc) ile iki kopya halinde idareye teslim edilir. Sistemde tutulmasr gereken tiim veriler sdzlegme siiresi sona erdi[inde sisteme kaydedilmig ve sistemden iiretilebilecek ttim rapor, grktr ve faturalar kusursuz olarak tiretilmig olacaktrr idare, mevcut yaz{rmt tiimtiyle ya da krsmen uygulamadan kaldrnp yeni bir yazrhmr uygulamaya alacak olur ise yeni yazrhm gahqrr hale gelene kadar Yiiklenici kendi yaztltmma destek vermek zorundadr. z.t.2l. Sistemdeki verilerin gi.ivenlifi igin ahnacak dnlemlere idare ve Yiiklenici birlikte karar verir. Verilerin kaybolmasr, silinmesi ve buna berzer nedenlerle olugacak kurum zararrnda sorumluluk ytikleniciye aittir. Veriler idarenin izni olmadan yiiklenici tarafindan iigiincti gahrslara verilemez Sistemin salhkh bir gekilde gahgmasr ve performansr agrsmdan gerekli olabilecek donamm ve pwqalw, kurulum aqamasmda belirlenip idareye bildirilecektir. Gerekebilecek her tiir donamm, sarf malzeme ve lisanslar idareye aittir SaShk Bakanhlr'nca istenen ya da istenecek olan standardizasyon uygulamalanna adaptasyon, Yiiklenici'nin ytikiimliiliikleri arasrndadrr. Bu adaptasyon igin gerekebilecek her tiir donanrm, sarf malzeme ve lisanslar idareye aittir Kesin kabul <jncesinde ve di$er gerekli durumlarda Yiiklenici'nin gahgmalan Muayene Komisyonu tarafindan gerekli gdriildtikge denetlenir. Bu denetlemelerde sdzleqmeye uymayan durumlar tespit edildilinde, Yiiklenici'ye yazrb olarak bildirilir. Bu bildirimlerdeki hususlar Ytiklenici tarafindan stiresi iginde gdziime kavugturulur iq ve iqlemlerin yiiriitiilmesi srrasrndaki her ttirlii ulaqrm ve iletipim giderleri Yiiklenici'ye aifiir.

12 2.t.26.2(iki) kez tist iiste yaprlan yaz:irt bildirime ralmen (mticbir sebepler haricinde) aynt hatarun verilen stire igerisinde giderilememesi durumunda, idare sozleqmeyi tek taraflr olarak fesih hakkrna sahiptir, Z.l.Z7. VUklenici orijinal yazitmlw ve veriler i.izerinde (bakrm, uyarlama, gtincelleme, diizeltme, yedekleme vb. iqlemleri harig) kurumun yazit izni olmadan kdklii defiqikliklet yapamaz Garanti stiresince; geliqen teknoloji dogrultusunda idare, donarum entegrasyonu ya da program ilaveleri ve deligiklikleri istedifi taktirde, (donantm, network ve lisanslar harig) gerekli ilave ve entegrasyonlar Yi.iklenici tarafindan ek ticret talep edilmeksizin yaprlrr. Z.t.2g. Ytiklenici mevzuattaki de[igiklikleri esas olarak kendisi takip eder, sistemde gerekli uyarlamalart yapar Ytiklenici ek iicret talep etmeksizin sistem planlamasr, gerekebilecek idari diizenlemeler ve donarum segimi gibi konularda damqmanhk hizmeti verir Yazr m, Sa[hk Bakanh[r'nca kurulmakta olan Sa[hk-NET sisteminin gerektirdifi/gerektirece$i altyaprya sahip olmahdrr. Sa[hk Bakanhgr'run belirledifi ig takvimine gore idarenin entegrasyon stireci tamamlanmahdrr sil,ci sisrntri SORUMLUSU VE nigpn qali$anlartn BELiRLENMESI Sistemin kabuliinden sonra Yiiklenici ve idare arasrndaki koordinasyon, idare tarafindan gorevlendirilen "bilgi iglem sorumlusu" tarafindan sallanacaktrr' Sistem kurulup kabulii yaprldrktan sonraki devam eden stiregte, sistemin kesintisiz olarak iqletilmesi igin gerekli bakrm-onarlm ve destek hizmetleri Yilklenici tarafindan sa[lanacaktrr idare tarafindan da belirlenen bir kurum personeli, sistemin amacrna uygun olarak igletilebilmesi igin yetkilendirilir, yetkili oldu[u konular, yazir olarak difer kurum yetkililerine ve galrqanlarmayazir olarak duyurulur. Bu personel liderlifinde olmak qartryla idare gerekti[inde baqka personel de gorevlendirilebilir. VERi AKTARIM HiZVfpfi: Sdzleqme siiresi sonunda, gerekmesi halinde sozlegme(ler) stiresince sisteme kaydedilmig ttim veriler; Verilerin tutuldu[u veri tabanrna ait, tablo adetleri, tablolardaki kayrt sayrlannr igeren ozet bir rapor, tablo yaprlarr, iligkileri, anahtar alanlar ile ilgili bilgileri igeren gerekli dokiimantasyon, bagka bir sistemde kullamlmak izere kurum idaresi gozetiminde yeni yiikleniciye eksiksiz teslim edilir. Teknolojik imkanlar olgiistinde Veri aktarrmr gergekleqip bu verilerin yeni uygulamada kullanrlabilirli[i anlaqrlana kadar hem eski hem yeni ytiklenicinin sorumlulufu devam eder. VERi TESLiM VE AKATARIMI Sistemde tutulan tiim veriler ve lisans bedeli odenmiq olan tiim yazirmlann kullanrm hakkt, stiresi iginde idareye aittir. Sozlegme herhangi bir gekilde sona erdi[inde sistem gahgrr vaziyette ve veriler en son haliyle orijinal veri tabam formatrnda sadece veriler (data only) olacak qekilde kolay ve sorunsuz okunabilir bir medya ( tagrnabilir hard disc) ile iki kopya halinde idare'nin istedi[i igerik, miktar ve kapsamda idareye teslim edilecektir.. Sistemde tutulmasr gereken tiim veriler sdzlegme si.iresi sona erdifinde sisteme kaydedilmig, gerekmesi halinde geri dontilebilmesi igin ahnan son bir yedek idareye teslim edilmig olmahdrr. 2.3,2Faturalama Yazrhmr sisteminde tutulan veriler, Ttirkge karakter igermeyen (6, [, g, $, E, t, i.) ancak Tiirkqe alan adlarr ve anlaerlrr tablo adlanna sahip tablolarda tutulmahdrr. Veriler teslim edilirken tablo yaprlan, iligkileri, anahtar alanlar ile ilgili bilgiler, doktiman halinde verilerle birlikte teslim edilmelidir Teslim edilecek veri iginde yiikleniciye /yiiklenicilere ait know-how sayrlabilecek herhangi bir yaz:irrm kodu(trigger, procedur, vb) yer almamahdr. Teslim eden ytiklenici/yiikleniciler veri tutarhh[rmn sa[lanmast ve data kaybr olmamasr igin, teslim etti[i verilerle ilgili tablo adetleri, tablolardaki kayrt sayrlannr igeren rlzet bir raporu tutanak ile idareye teslim etmelidir idare, gerekli gori.irse ozellikleri, gerekli tablo ve alanlan belirleyerek Ytiklenici'den bir goriintii (view) oluqturulmasr talebinde bulunabilir ve Yiiklenici bu talebi herhangi bir ek iicret talep etmeksiz.jn *

13 uygulama yazilfinlanrun kullandr$r tablolanmn yapl ve igeriklerinin bozulmamasr igin gerekli dnlemleri alu, bu tablo veya g6riinttiyu oluqturan tablolara dizin (index) eklenmesi talebini yerine getirir Teslim edilecek veriler txt, csv, excel, vb formatrnda olmayrp kurumda gahqan orijinal veri tabam formatrnda sadece veriler(data-only) olacak qekilde, kolay ve sorunsuz okunabilir bir medya (Daha 6nce kullamlmamr$ yeni harddisk, vb.) tizerinde 2 kopya teslim edilmelidir. Okunmasrnda sorun olabilecek tape, kartug, vb. kullamlmamahdrr. 2,3.6. Yeni kurulacak sistemler igin; Yazrltmm sahibi olan ytiklenicinin kuruma ait verileri(legacy), kendi kuraca[r veri tabamna aldannast gerekecektir. Veri aktanmr test gahgmalan ise yeni prograrmn kurum hizmetlerinde kullamlmaya baqlanmasmdan Once yaptrnlacaktrr. Veri aktanmrmn sa$hkh bir gekilde yaprlabildisine dair testler Onceden tamamlanmrg olmahdn. Bu gartrn sallamp sallanmadr[mrn tespiti igin onceki firma, yeni firma ve kurum idaresinden yeterli sayrda teknik personelin katrhmryla bir komisyon kurulmahdr idare tarafindan gerek gdriilmesi halinde bir bagka kurumdan da bu komisyona tiyeler davet edilecektir. Aktanmm sorunsuz bir gekilde yaprldrlrna/yaprlabileceline dair yeterli kamt ve bu kamtlann ttim taraflarca kabulii gergeklegmedikge dnceki ve yeni ytiklenicinin hak ediqleri ve teminatlar 6denmez, iade edilmez Test edilmesi amactyla teslim edilen veriler ile nihai olarak teslim edilen veriler ve d,zet raporlar, aym formatta ve bagka bir sisteme aktanlabilir nitelikte olmahdr YAZILIN I ALTYAPISI Uygulama yazlj;tmr istemci/sunucu veya n katmanh (istemci ile uygulama sunucusunun http ve https protokolleri ile haberlegtigi tiim sistemler) mimariye sahip olmahdrr istekliler uygulama yaz:jrmrrr modiiler ya da btittinlegik olarak <inerebilir ve/veya tammlanan iqlevleri yerine getirmek kaydtyla dng<irtilen yaz{wn farkh qekilde ele alabilir. Kurum idaresi, igleyig ve ihtiyaglan gdz dniine alarak yazljrrma srmrlama ya da ilaveler isteyebilir Uygulana yazirmr, ortak veri tabam iizerinden gahqan b0tiinlegik bir yaprya sahip olmahdr. Veri hangi modtivaraytiz tarafindan giriline girilsin; gereksinim duyan difer modiiller/aruyit;r.,ler yetkileri dahilinde bu veriye ulagabilmelidir. Belirli iglemler ortak kullamlan veriler aracrhlr ile kontrol editrebilmeli ve tetiklenebilmelidir Sistemlere yeni modiillerin/iglevlerin ilavesi, desigtirilmesi ya da silinmesi miimktin olma[ bu iglemler hizmetleri aksatnamah ve bu durumdan sistemin biitiinii etkilenmemelidir. 3.f.5. Tarih bilgisi her yerde 8 basamakh ve 10 karakter uzunlulunda 'GG/AA/YYYY' formatrnda tutulmahdrr Uygulana yaz;jm Tiirkge olmall ttim sralamalar ve kargrlagtrmalar Ttirkge alfabeye gdre yaprlabilmelidir Uygulamayazl/rrmt, sunucu igletim sistemi (SOS) olarak Solaris, UND(, Linux, Microsoft Windows 200X Server gibi endiistri standardr sunucu igletim sistemleri mimarisine uygun olmah ve bu SOS'ler iizerinde kusursuz gahgmahdrr Uygulama yazrbm1 istemci iqletim sistemi (COS) olarak Microsoft Windows 98 SEA{T gibi endtistri standardr istemci igletim Workstationl20}} Professional/XP ProfessionaVWindows sistemleri mimarisine uygun olmah ve bu COS'lar iizerinde uyumlu gahqmahdrr IJygulanayazrbmt, hiznetin her kademesinde barkod uygulamalanm destekliyor olmahdr. 3.f.10. Client yazrhmrmn terminallere kurulumu as tizerinden yaprlabilmelidir. 7 3,2. KULLANICI ARAYUZU Kullamcr arayiizti grafiksel (GDD olmahdrr Grafik arayitzine uygun olarak kontroller hem mause hem de klavye yardrmryla yaprlabilmelidir. Ancak yazrhmrn miimkiin olan her fonksiyonu klavye iizerinden ytiriitiilebilmeli, kullamlan krsa yollar sistematik olmahdrr Kullamcr ara yiiztinde gdrsel ig biitiinltik sallanmah, yazrhmrn her araytiziinde benzer ekran dizaynlan kullamlmah, tammlanmrg fonksiyon tuglanrun aym amagla kullamlmasr gibi teknikler

14 ' 3,2,4, Kullantct arayiizu apa$tda veri girigi, giincelleme, dil 6zellifi, raporlamave yatdtm baglklannda sayrlan Ozellikleri taqrmahdrr Ttim yazrhmlar grafik ara yiizlii, dordtincti kugak ve nesne tabanh (object - oriented) dzelliklere sahip uygulama yazirmr geligtirme araglanyla geligtirilmig olmahdrr. Firma/firmalar yazrhm geligtirme araglanru teklifinde belirtmelidir veri CiniSi Hatah veri giriqini en aza indirmek igin ilgili alanlar iizerinde amnda bilgi dogrulama bilgi dnerme ve gerekti[inde kullanrct ydnlendirmede yaplacak iglem hakiandaehamn dtnda siirckli mesqi ve bilgi gdsterilmelidir Veri giriqleri, uygunkodlarkullarularak Kullamcrbiliyorsakodudolrudangirebilmeli, deeilse kodlann agklamalann otomatik olarak listeletip, istedigi kodu segebilmelidir. Sistemde kullanlan kodlar, Sagbk Bal nh$ ve idare kodlarlauyumlu olmakdr. Ved giriqleri mtimktjn olan yerlerde barkod desteli ile saglanmahdr. Sistemde veri bi.itiinlii$tinii koruyacak denetimler bulwmah ve tutarsz veri girigi engellenmelidir. Prognmlar gerekli olan yerlerde, arahk (range) ve hrtarhhk (consistency) kontuoliinti yapmah ve mtimkiin olan yerlerde hatalan kendisi diizeltnelidir. Progmrn, mtimkiin oldugunca, hatah veri giriglerinde, larllanrcrya zrlrndrr kazandrmak igin otomatik segenekler sunup kullamcum sogenekleri segerek hatayr diizeltnesine yardrmcr tarafindan 333. '^ olrnalrdr Hastaltk, hiznet, malzeme vb. kodlama sistemleri ile ilgili bilgi giri$led idare ve Yiiklenici tarafindan belirlenecekbirplandahilinde, Yiiklenicitarafindansistemegfuilmelidir Bilgi girigi esnasnd4 mtimktin olan her alanda hazr listelenden faydalanma, gerekli yerle,rde istenilen veri alanlannailkdeloatamatarih,gttur,saatyaq,vb.delerlerinilgiliatanlaraotomatikolarakgirilmesi, srkkullamlan alanlarda otomatik doldurma i$evinin hllanlmasu hazr listelerde liste elemamna girilen harflerle hsa stirede ulagna gibi veri girigi smsurda kullamcr hatalann en aza indirgeyecek ve kullarum kolayhg sallayacak kontollere sahip olrnaldr Yaalrmda kullandacak kigi amma ydntemi klasik karakter-karakter bhebir uygunluk de!il benzer Ttirkge kaxakterler de gdzd,ntine almarak (U yerine U, C yuine C gut) Aramayr hrzlandrmak igin gerekli diger alanlar aym ekranda bulunmaldr Giincelleme ve sorgulamalmd4 sistemde bultm,an bilginin segilmesi ve kullamlmasura olanak saglanmaldil Hatalar igin uygun mesajlar elcrurda belirmeli ve kullanrcr uyanlmahdr. Vedledn tutarhk kontrolleri ve modiiller/iglevler alzsr- clpnzkontoller yaprlabilmelidir. aftmayl 3.4. ctincnr,leme Giincelleme sadece anahtar olmayan alar/rarda yaprlabilmelidir Kritik alanlardaki de$igtirme ve silme ancak yetki dlgtisiinde yaprlabilmelidir. Depigikliklere sonradan erigim ve geri dtizeltme igin mutlaka log dosyalannda detaylan tutulmaltdrr Giincelleme ve dzellikle sorgulama ekranlannda manuel bilgi giriqi yaprlmaktan ziyade sistemde mevcut bilgiler ve varsa kodlar segilerek giincelleme ve sorgulama yaprlabilmelidir , Giincelleme sonrasr da tutarhhk kontrolleri yaprlabilmelidir Hastanm baz bilgilerinde yanhghk olmast durumunda (kurumunun yanhg girilmesi, ikamet adresinin yanhg girilmesi ya da de[igmesi, vb.) bu hastaya ait kayrtlar veri biitiinliilii bozulmadan (6rne[in hiznetin sunum tarihi de[igmeden) geriye ydnelik olarak dtizeltilebilmelidir Hizmet verilen kurumlardan herhangi biriyle gahqrlan iicretlendirme mekanizmasr degigtilinde eski kayrtlar yeni fiyatlara uygun hale getirilebilmeli, bunu yaparken kaydr silip yeniden agmak gerekmemelidir. 3.s. nin 6znt Lici Ttim ekranlar ve raporlar, Tiirkge olmaltdr Ttim srralamalar, kargrlagtrmalar ve sorgulamalar Ttirkge alfabeye gdre yaprlmahdr Kullamlan menii, dosya, alan, deligken, tablo vb. isimlendirmeler Ttirkge ve anlamh olmahdrr. d-{. W' -AL

15 Para,tarfi, uzunluk vb. konularda Tiirkiye'de gegerli yerel birimler kullamlmahdrr Tijm yazirmda Tiirkge karakterlerin aym kodlarla (TSE taraflndan Haziran 1989 tarih ve TS 5881 sayr ile kabul edilen 15 Mayrs 1989 tarihli ISO/IEC 8859/9 standardr) tammlanm Nr, ve Ttirkge karakter, Tiirkge(F) veya (Q) klavye ve program desteli sa$lanmasr gerekmektedir RAPORLAMA 1. Raporlarlam ada da hiyerargik yetkilendirme mtimkiin olmahdrr Uretilen raporlar amaclna uygun ve kolay okunabilir olmahdrr Kullamcr hazrlanan raporu ekranda gdrme, rapor haztlama aqamalannda geri-ileri gitme ya da iptal etme olanaklarrna sahip olmahdrr Raporun biiyiikltigti ile ilgili sayfa/satrr uzunlu[u gibi bilgiler ekranda izlenmelidir Hanrlanan raporlann ayn bir dosyaya belli bir g<irsel ve elektronik formatta kayrt edilmesi miimkiin olmahdrr Raporlar sadece veri tabant verilerine dayamlarak hazrrlanmahdrr. Kullamcrlar hazrrlanmt$ ve onaylanmrg raporlan defigtirememelidir Kullamcr tarafmdan olugturulmuq olan raporlar, istendi$inde uygulamalanna gdnderilebilmelidir. Raporlamalar, olabildipince esnek yaprya sahip olmahdrr Uretilen her tiirlii raporda tarih, depigik bdliim/servis vb. kriterlere gore filtre segenekleri bulunmahdrr. -' Ttim raporlar, programlama gerektirmeden, istendi$inde yetkili kullamcrlar tarafindan 3.6. ofis degiqtirilebilmelidir Uygulama yazltmlan, rapor ve veri grktrlanm hanrlayabilmeli ve raporlar ofis uygulamalanna tek tuq yardrmr ile aktanlabilmelidir Kullamcr'mn istedi[i goklu parametrelerle sorgu yaprlabilmeli ve rapor ahnabilmelidir Uygulama yazrhmrnda yer alacak istatistik ve ydnetim amagh raporlar, geliqtirilmig olan grafik sunum birimi sayesinde degigik grafikler olarak sunulabilmelidir YARDIM Kullarucr istedi[inde sadece bir tuga basarak yardrm alabilmelidir Yardrm hem ekran bazndahem de alan bazrndahazn olmahdrr Her ekranda, belirli bir anda kullarulabilecek iglevlere iligkin gorsel kontroller (tuq, komut ^ dti$mesi, vb.) giiriintiilenmelidir Hata mesajlan; agrk, anlagrlrr ve dikkat gekici olmahdu. Her hatamn, hata kod numarasr olmahdr. Kullamcr bu numara ile Hata Mesajlan dokiimamna bagvurarak, hatamn sebebini ve hata diizeltme yollanm bulabilmelidir Hata mesajlan ile uyumlu gahgan, hata mesajr ahndrlrnda ya da kullarucr gerek gdrdtigunde olasr hata kaynaklan ve problemin gdziim yollan hakkrnda bilgi saflayan, gevrim-igi yardrm olanasr saslanmahdrr Acil durumlarda Kullamcrlar tarafindan Yiiklenici'nin sistem sorumlusuna sozlti teblis yaprlabilir. Acil durumlarda aynca yazir bir emir beklenmeksizin sorunlar Yiiklenici tarafmdan gdziimlenmelidir Acil ve mevzuat gereli durumlar drgrnda kalan kullamcr istekleri ile gikayetleri, 0nceden tasarlanmrg bir sistemle Yiiklenici'ye bildirilmelidir. istek ya da gikayetin Yiiklenici tarafindan ahndr$rna dair idareye gdnderilen geri bildirimde, iste[in hangi stire iginde kargrlanabilecegi, ya da sonrnun hangi stire iginde gdztimlenebilecefine dair yaklaqrk siire yer almahdr. Bu stirecin saphkh igletilebilmesi bakrmrndan yazrltmrn form ve raporlanmn ekran gtirtinttileri tizerinde gdrtilebilen, sistematik bir tammlayrcr bulunmahdrr Sorun/istek/$ikayet bildirim ve geri bildirimine iligkin altematif gdztim siirecinin tasarlanmasr ve iqletilmesinden idare'nin onayr ahnmak kaydryla Yiiklenici sorumludur Yiiklenici kullamcr bagrna, uygulama yazilrmt ile ilgili Tiirkge olarak hazrrlanmrg bir efitim dokiimam vermelidir. Daha sonralan yazrhmda yaprlan de$igiklikleri igeren giincel dokiiman, elektronik ortamda ve yazrh olarak idareye teslim edilmelidir. idare, bu doktimam gosaltna ve kurum dahilindeki kullamcrlara dafrtma hakkrna sahiptir. &-$,,F TJ"L # ^M'

16 3.8. cuvenlir vn nni$inn sisrpnni Bilgi Sistemleri, Salhk Bakanh$r tarafindan yayrmlanan ve gtincellenen "Biliqim Giivenlili ^ Politikalan" ile uyrmlu olmahdr Uygulama Yazrhmr, VTYS' ne en etkin ve hrzh ydntemle ballanmahdr Qegitli yetki diizeyleri ve gruplan tanrmlanabilmeli, yetki de$igimi kolayca yaptlabilmelidir. Verilere erigim bu tammlamalar gergevesinde yaprlmahdr Kullamcrlar ait olduklan yetki dtizeyi ve grubu tilgiistinde uygulamalara eriqebilmeli, her kullamcr grubu igin veri girig, gtincelleme ve rapor alma yetkileri ayn ayn tammlanmahdr. Bu tammlar gerektilinde sistem ydneticisi tarafindan deliqtirilebilnelidir. Yaprlan bu de[igikliklerin anza bildirimi vb. gekilde geri ddnmemesi igin kullamcrya gerekli mesajlar otomatik olarak verilmelidir Kayrtlan gorebilme ve deligiklik yapabilme geklinde iki ayn eriqim tipi tanmlanabilmelidir Herhangi bir iqlemin kimin tarajindan, hangr tarihte ve hangi zarnanda yapil&[mm kayrtlan tutularak istendili taktirde sorgulanabilmelidir Veri tabam kullamcr adr ve qifre tailmlamalan VTYS'nin iizerinde galryu$ sistemin kullamct bilgilerinden balrmsrz olmahdr Yiiklenici, viriis vb. tehlikelere karqr her tiirlti giivenlik tedbiri almah ve bu konuda kurum personelini e$itnelidir. Donamm, yaztltrr ve network ihtiyaglanm idare tedarik etneli, bunun drqrnda gerekli dtizenleme ve ayarlarnalar igin Ytiklenici tarafmdan ek ticret talep edilmemelidir Yiiklenici, kurumdaki verileri korumak ve veri kaybrm Onlemek igin her tiirlti tedbiri almakla ytiktintltidtir istekliler bilgi giivenlieini afirmak igin altematif g0venlik giiziim tinerilerinde bulunabilirler istekliler teklif edecekleri btitiin sistemlerin destekledili gtivenlik mekaniznalanm detayh olarak agrklamahdr Uygulama yazrhmlan ttim sistem genelindeki kullamcl iqlem ve bilgi diizeylerinde bilgi gizliligini ve gtivenligini saglamahdr. Her kullamcmm gerektiginde depiqtirilebilir kigisel bir qifresi olmahdr Bilgi sistemleri kapsamrndatutulacak her ttirlii kipisel bilginin gizlili$i esasfir. Bu amagla; Kiqiler hakkrnda tutulacak bilgiler gereken en d0giik diizeyde tutulmahdrr. o r Kiqisel bilgilerin hangi o amaglarla kullamlaca$r kullamcr tarafindan agrkga belirlenebilmelidir. Sistemde kigisel bilgilerin belirlenen amaglar drqrnda kullammrru engelleyecek dnlemler olmah, hasta haklanna riayet edilmelidir. 3.e. MALi KAaTLARA ili$rin GENEL Oznr,r,irr,nn ^ Uygulama yazitmr parametrik olmahdr. Kurum biinyesinde agrlacak yeni bir birim, sunulacak yeni bir hizmet, kullamlacak yeni bir malzeme, fatura formatlanndaki de$iqiklikler veya bazr kurumlara (Sosyal Giivenlik Kurumu, Yegil Kart, vb.) uygulanan iicretlendirme (genel ya da 6zel indirimler, iicretsiz sunma ya da o kurum hastalanna belli hizmetleri vermeme ya da fatura drqr brrakma gibi) kullamcrlar tarafindan yetkileri gergevesinde kolayhkla sisteme dahil edilebilmelidir Maksimum fatura tlutan, ayru tetkikin maksimum adedi vb tammlamalar yaprlabilmeli ve aqan durumlarda otomatik uyarr sa[lanmahdr. veri TABAI\il vonnriu sisrnvri 4.1. GENEL 0ZF,LLiXT,NN istekli, projede teklif edilen VTYS lisansrru tiim uygulama geliqtirme ve gahgtrma (Full Use) haklarr ile (idare'nin diger projelerde veya kendisinin geliqtirecepi uygulamalarda da biitiin haklan ile kullamlmak iizere) temin edecektir. isteklinin, teklif ettigi VTYS tiriinleri freeware, lisanssrz ve Ttirkiye'de teknik deste$i olmayan iiriinler olmayacaktrr. istekli, iirtinlerin lisansh oldu!"unu belgeleyecektir. istekli, aynca teklif etti[i iirtinlerin Tiirkiye'deki ana firma stattistindeki girketten bu iqe 6zel yetki belgesi alacaktn Teklif edilen veri tabam yonetim sistemi (VTYS) endiishi standardr olan iliqkisel mimariye dayah olmahdrr. fl/t r[\r $t"$-

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi I.TANIM: Kurumumuzdaki ttim birimlerin verimlihatastz gahgabilmesi, ga[dag bir sa$hk hizmeti sunulmasro hasta kayrt sisteminin kurulmasr, mali ve idari

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMİ ALIMI ÇERÇEVE İLKELERİ Özet : Bu doküman, Bakanlığımıza bağlı Birinci Basamak Sağlık Kurumları nın hizmet sunumu sürecinde elde edilen verilerin güvenli bir

Detaylı

HBYS Teknik Şartname/1/

HBYS Teknik Şartname/1/ HBYS Teknik Şartname/1/ SİVAS KAMU HASTANELER BİRLİĞİ HBYS TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 AMAÇ VE KAPSAM... 3 1.2 STANDARTLAR... 3 1.3 TANIMLAR... 3 1.4 GENEL KOŞULLAR... 4 İş mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ İÇİN HBYS, MÜDÜRLÜK İÇİN LBYS, FATURALANDIRMA VE İNSAN KAYNAKLARI MODÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GİRİŞ Sağlık Bakanlığı Tedavi

Detaylı

HBYS YAZILIM BÖLÜM-2- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİNDE YAZILIM VE VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİ

HBYS YAZILIM BÖLÜM-2- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİNDE YAZILIM VE VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİ HBYS YAZILIM BÖLÜM-2- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİNDE YAZILIM VE VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİ Yrd.Doç.Dr. Bilal AK Yrd.Doç.Dr. Bilal AK BÖLÜM HEDEFİ Bu bölümü bitirdiğinizde -Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinde

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı KİLSVfîHJ Sayı : Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/191) Kurumumuz ihtiyacı olan 1 Kalem Hizmet Alımı 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi doğrudan temin alım

Detaylı

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU + (4) T.C. ADANA VALiLiGi it sagtrt Miidiirlugri fl{:. $,;'$*ri{ ll$;i}k?}$*s*r -7 Sayr: Say: 77090304.Satmalma / - 3E I Konu: Personel Devam Kontrol Sisterni Ahmr Teklif Formu 2$r 0grzotz TEKLIF FORMU

Detaylı

T.e. ADANA VALiLiCi Halk Saghgl MiidiirlUgii

T.e. ADANA VALiLiCi Halk Saghgl MiidiirlUgii Say I KODU :.3\') : Teklif T.e. ADANA VALiLiCi Halk Saghgl MiidiirlUgii ADANA ca IGS"/2013 TEKLiF FORMU Miidiirliigiimiiziin ihtiyaci olan ~aglda cinsi, miktan ve ozellikleri belirtilen (1) kalem hizmeti

Detaylı

, q6q. Toplamfiyatyalnrz... NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deeerlendirilecektir. ...Tl'dir. GENELTOPLAM

, q6q. Toplamfiyatyalnrz... NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deeerlendirilecektir. ...Tl'dir. GENELTOPLAM Sayr Konu, q6q : Teklif T.C. ADANA VALILIGI Halk Salhg Mudurlugri TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agatrda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 4 ) kalem Sabit Telefon Hizmet Ahmr isi; 4734

Detaylı

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine T.C, ADANA VALILIdI ll Slgl. M[dtrl0g0 YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM. -.)ADANA ly-. nenot4 MUESsESESINE I ADETTEKMX $ARTNEME (lo sayfa, j ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine k.d.rd,r

Detaylı

rasova TApu M u Du Rr-u6 u rrr u rrr H izm ET ALAN I N DA ]ULUNAN KAB NiN YENi HiZMET ALANINA TASINMASI VE VIONTAJI

rasova TApu M u Du Rr-u6 u rrr u rrr H izm ET ALAN I N DA ]ULUNAN KAB NiN YENi HiZMET ALANINA TASINMASI VE VIONTAJI TAPU VE KADASTRO X. BOLGE MUDURLUGU DoGRUDAN TEMiN UsULU sattnalma LANI (DUYURUSU) Bolge MUdUrlU$Umijze bagh Tagova Tapu MtldUrlUgU ile Amasya Kadastro MUdUrlUgUne bagh Tagova Birimine, ekli 21 sayfadan

Detaylı

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu T.C. ADANA VALiLiGi Halk Safl rgr N'l iid ti rliilii YAKLA$IK MALiYBTE ESAS FORM ADANA t4 MUESSESESiNE MiidiirltigUmiiziin ihtiyacr olan a5aprda cinsi, miktarr ve

Detaylı

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU T.C. ADANA VALiLiGi lalk Sa[hlr Miidii rlii$i Sayr tl;gl Konu : Teklif ADANA a6. tp.f tzotq TEKLiFFORMU Miidiirliig0miiz0n ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktan ve

Detaylı

EKLI TEKNIK SARTNAMEDE BT,ILUNMAKTA.DIR. EXTi TEXNiK SARTNAIVGDE BULI.JNMAKTADIR EKI-I TEKNIK SARTNAMEDE BTJLUNMAKTADIR BT,ILIJNMAKTADIR

EKLI TEKNIK SARTNAMEDE BT,ILUNMAKTA.DIR. EXTi TEXNiK SARTNAIVGDE BULI.JNMAKTADIR EKI-I TEKNIK SARTNAMEDE BTJLUNMAKTADIR BT,ILIJNMAKTADIR Kt,Rl'M BiRiM isin ADI :T,C SAdLIK BAKANLIGI :aorkiye ilaq ve rrbbr clrraz KrrRrrMU : BiLGi sistettr-eri ANALiz, yazilrm GELISTRI'G, TEKNiK DESTEK ve BA(IM NARIM Hiz\{ETl ALrM TARII :24-01-2014 ALIM TURU

Detaylı

runriye'de nirigivr suqlarr ve

runriye'de nirigivr suqlarr ve Polis Bilimleri Dergisi Cilt: 4 (3-4) Turkish Journal of Police Studies VoL 4 (3-4) runriye'de nirigivr suqlarr ve MUCADELE yontbmleri Cyber Crimes in Turkey and Struggle Methods Cem BEYHAN * flber Crime

Detaylı

T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMLERİ (BBSK-BS) KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMLERİ (BBSK-BS) KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMLERİ (BBSK-BS) KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1 TANIM: Kurumumuzdaki tüm birimlerin verimli hatasız çalışabilmesi,

Detaylı

ll. tnlerru4ttorufrl ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI OECD (( 20-21 Nisan I April 2006

ll. tnlerru4ttorufrl ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI OECD (( 20-21 Nisan I April 2006 OECD (( ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u ll. tnlerru4ttorufrl gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI 20-21 Nisan I April 2006 istanbut # ':!: ;-I a! OECD (o II, ULUgLfrPfrF'3I r l(frtlu

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 30/01/2015 Konu : Teklife Davet Sayın :... Tel : Faks: Kurumumuzun ihtiyacı olan (1) kalem 11 AYLIK DÖNER SERMAYE PROGRAMI ALIMI işi

Detaylı

3L5. l. 6t2ots. iunn KOMiSYONU RAPORU. BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA

3L5. l. 6t2ots. iunn KOMiSYONU RAPORU. BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA ; BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA iunn KOMiSYONU RAPORU 3L5 l. 6t2ots Belediye Meclisinin05l06l2ol5 tar\h ve 252 sayrh karan ile komisyonumuza havale edilen; Denizli ili, Pamukkale ilgesi, Fatih Mahallesi,

Detaylı

74.,% tzot3. il saglk Miidiirltigi

74.,% tzot3. il saglk Miidiirltigi ry T.C. ADANA VALiLiGi il saglk Miidiirltigi li;ii*i13 *#tr{ lt, rilrl}r Sayr : 8.10.4.iSM.001.0800 t satnalmaftd I Konu: Yazrhm Programr Ahmr Teklif Fonnu 74.,% tzot3 TEKLIF FORMU Miidiirlti[iimtiziin

Detaylı

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU i$in ADI :KARL F SCHER NEM TAYiN CiHAZI ALIMI TARiH :.03.2015 ALIM TURU : MALZEME ALIMI TC Saglrk Bakanlqr KURUMUMUZ ANALiZ VE KONTROL

Detaylı

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00 T.C. SACLIK BAKANLIGI runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr Sayt : B.10.4.ISM.4;72.00.201.'. Konu : Teklife Davet Sayn: Kurumumuzun ihtiyacr olan ACiL RADYOLOJI SERVISi iqin

Detaylı

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RtM ORTAKUGT A.g EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 L - 12-16 -r7 - L8 -r9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil

Detaylı

SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* cinig. I>rof. Dn Hamdi YASALIAN.

SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* cinig. I>rof. Dn Hamdi YASALIAN. SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* I>rof. Dn Hamdi YASALIAN. cinig Sermaye piyasasr hukukunda Av:rupa Birlili btinyesinde yaganan geligmeler

Detaylı

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA EVyAp sabun yag cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 26 MAYrs zot+ raniniruoe YAPTLAN 2013 yrlrnn iligxir,r olagrn cenel KURUL TopLANTt rurrrungr Evyap Sabun Ya$ Gliserin Sanayi ve Ticaret $irketi'nin

Detaylı

4Atrl'1. nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl. o6-p;rl+*'ca 3, ' *1, 1...:* h 4. { t. sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU

4Atrl'1. nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl. o6-p;rl+*'ca 3, ' *1, 1...:* h 4. { t. sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU o6-p;rl+*'ca 3, sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl { t ' *1, 1...:* h 4 4Atrl'1 Ad ve Merkez Madde l- Derne[in Adr Dernelin Merkezi Tanlmlar Madde

Detaylı

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı