6,Mon. Sayr r $.11. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU. ...Tl'dir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6,Mon. Sayr r $.11. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU. ...Tl'dir."

Transkript

1 T.C. ADANAVALiLiGi Halk Sall{r Mfldiirliilii Sayr r $.11 Konu : Teklif ADANA 6,Mon TEKLiFFORMU Mtidtirlugiimiiziin ihtiyact olan aqa$rda cinsi" miktan ve 0zellikleri belirtilen ( 2 ) kalem Yazrtm Programr Kilalanmnsl Hizmet Ahm iqi ; 4734 sayrh Kamu ihale Kanunun 22 maddesi geref dogrudan temm usulu ile tperin edilecektir. SuaNo Birim Fiyata Esas iq Kaleminin Adr Miktarr Birimi Birim Fiyatr (TL) Toplam Fiyan (TL) I 2 Birinci Basamak Saghk Kurumlan Faturalarna Yazrhm Proeram Kiralanmasr Ddner Sermaye Ek Odeme Yaztlm Programr Kiralanmasr t2 t2 Ay Ay Toplam Tutar (TL) Toplam fryatya1nrz......tl'dir. $artlar tamamen okunup kabul ediltni$ir. 6NSN{I-i NOTLAR: En son teklif kabul tarihi... I... /... tarihi mesai saati bitimine kadardu. : Proforma faturalarda malzeme teslim tarihi belirtilecektir. : Teklifler Tiirk Lirasr olarak verilecektir. : Nakliye firmaya aittir. : Birim fiyatlar iizerinden teklif ettiginiz toplarn bedel K.D.V harig belirtilecektir. : Fiyat opsiyonu giindiir. : ige ait Teknik $artnameler adresinde mevcuttur. : Usultine uygun olmayan teklifler de$erlendinne drgr brakrlacaktu. irtibat Adresi: Halk SaSLlr Miidiirliig0 Regatbey Mah.S.Ocak Cad.No:53 Seyhan / ADANA irtibat Tel: l9ll irtibat Fax: l9ll EK: ige Ait Teknik $artname

2 T.C. ADANA HALK SAGLIGI UUOUNIUGU D6ner Sermave Ek fldeme Yazrlmr Hizmet Alm $artnamesi r. ciri$ AMAq VB KAPSAM Halk Saph[r Mudiirlti[ri btinyesinde istihdam edilen Personellerin Ek odemesinin hazrrlanmasr ve bununla ilgililum raporlann hazrrlanabilmesi amairyla Ek Odeme Yazthm programlrun sattn altnmast amaglanmaktadrr. YAZILIM GERBKLERI Veri girigleri, ahcrnrn istedi[i uygun kodlar kullanrlarak yaprlmahdtr. Kullanrcr biliyorsa kodu do[rudan girebilmeli, de[ilse kodlarrn agrklamalannl otomatik olarak listiletip, istedipi kodu segebilmelidir. Sistemde kullanrlan kodlar, Safhk Bakanh[r ve ilgili mtidiirliik ydnetimleri tarafindan belirlenmiq kodlarla u'r.rmlu olmahdrr. Hizmet, malzeme vb. kodlama sistemleri ile ilgili bilgi girigleri idare ve sattct frnna tarafrndan belirlenecek bir plan dahilinde satrcr firma tarafindan sisteme girilmelidir. yazrlm, ttim sistem genelinde, kullanrct, iqlem ve bilgi dtizeylerinde bilgi gizlilifi ve gi.ivenlifini saflamahdrr. Gerekli yerlerde gifreler kullanrlmahdrr. Her kullanrcrnrn bir qilresi olmah ve bu qifre istenildi[inde defigtirilebilmelidir. Yazrhm Altyaplst Kayrtlar, VTYS' de yeralan tablolarda tutulmahdrr. Yazthm modtilleri ortak veri tabanrndaki veriler tizerinde gahqmahdrr. Veri tek bir kaynaktan ve bir kez girilmelidir. I-jg kullanrcrlar, yetkileri gergevesinde veriyi de[igtirebilmelidir. Yazrhm modiilleri btitiinleqik olarak ga qmahdrr. Btitiinlegik gahgma, ortak veri tabanr kullanrmr anlamtna gelmektedir. Veri tek bir modtil tarafindan giriliyorsa, bu veriye gerek duyan di$er modtiller bu verive ulaqabilmelidir. Bazr iqlemler de ortak kullanrlan veriler aracrhpryla kontrol edilebilmeli ve tetiklenebilmelidir. Yazrhm parametrik olmahdrr, idare'dc agrlabilecek yeni bir birirn, sunulabilecek yeni bir hizmet, kullantlacak yeni bir malzeme, kullantcrlar taraflndan yetkileri gergevesinde kolayhkla sisteme ddhil edilebilmelidir Uygulama yazrhmt, sunucu iqletim sistemi (SOS) olarak Solaris, LI-NIX, Linux, Microsoft Windows 200X,2003,2008 Server gibi endiistri standardr sllnucu igletim sistemleri mimalisine uygun olmah ve bu SOS'ler tizerinde kttsursuz gahgmahdrr. Uygulama yazrhmr, istemci igletim sistemi (COS) olarak Microsoft Windows 98 SEAIT Workstation/2000 Prof'essional/XP Professional/Windows 7 gibi endi.istri standardr istemci igletim sistemleri mimarisine uygun olmah ve bu COS'lar iizerinde uyumlr"l gahgmahdrr. DIL OZELLIGI Ti.im ekranlar ve raporlar, Ttirkge olmahdrr. Tiim stralamalaro karqrlaqtrrmalar ve sorgulamalar Ttirkge allabeye gdre yaprlmaltdrr. Kullanrlan menii, dosya, alan, defiqken, tablo vb. isimlendirmeler Ttirkge ve anlamli olmaltdtr. Para, tartr, uzunluk vb. konularda Ttirkiye'de gegerli. r:rel birimler kullanrlmahdir. Tiim yazrhmda Ti.irkge karakterlerin aynr kodlarla (TSE tarlfrndan Haziran 1989 tarih ve TS 5881 sayr ile kabul edilen 15 Mayrs 1989 tarihli ISO/IEC 8859/9 standardr) tanrmlanmasl, ve Ttirkge karakter, Ttirkqe(F) veya (Q) klavy'. ve program destegi sapl anmasr gerekmgkedir. /u /47 1r_r - (

3 Tiim srralamalar ve karqrlagttrmalar Ttirkge alfabeye giire yaprlabilmelidir' yazrlmrn donarlmdan ve iqletim sisterninden ba[rmsrz olmast, de[iqik platformlarda gahqabilmesi tercih sebebidir' Tiim yazrlmlar grafik ara ytizlii olacak Firma/firmalar yazirm geliqtirme araqlannt teklifinde belirtecektir. Yaztltmtn kullanacagr veri tabant yonetim sistemi (VTYS) dafrtrk veri tabanr yaplslnl desteklemelidir. vtys stored procedure, trigger vb' yaprlan destekleyen iliqkisel veri tabant olmahdrr. Desktop veri tabant kullanrlamaz' yazrlm modtler yaprda olmah, yeni modi.ilielin sistemle biitiinleqtirilmesi' kolayca vup,ruuir-.lidir. Ekienebilecek modtiuer detaylarryla birlikte belirtilmelidir. Modiiller arasl iligkilerde yaprsalhk goz onrinde bulundurulmahdrr' Sisteme ;reni modlillerin eklenmesi' t,.rt,angl bir modiiltin-defigtirilmesi ya da eklenmesi momkiin olmahdtr' Bu gibi durumlar "vg.'r"-.run durdurul*u-r,nr, sistemin yeni bagtan diizenlenmesini gerektirmemelidir' iii"r u.ri girig ekranlalnda girig yaprlan alanlann tamamt igin sorgulanabilme ozellifi olmadrr. Kaydetme, giincellete,'ril,n., sorgulama iglemleri yetki gergevesinde, aynt veri giriei ekranrndan yaprlabilinmelidir. yazrhmrn, ytys' n..n etkin ve hrzh ydntemle ba[lanacaktrr' Tarih bilgisi her yerde 8 basamakh ve 10 karakter uzunlu[unda'gg/aa/yyyy' formatrnda tutulmaltdrr' Teknik Ozellikler Yazthrn gok katmanh mimaride olacaktrr' uygulamada Grafiksel l(ullanrcr Arabirimi kullanrlmahdrr. Giivenlih ve Eriqim Sistemi S.qirfi yetki itizeyleri ve gruplan tanrmlanabilmeli, yetki desigimi kolayca yaprlabilmelidir. Verilere eriqim bu lanrmlamalar gerqevesinde yaprlmaldrr' Kullantctlar ait olduklan yetki duzeyi ve grubu olgiistnde program modtillerine eriqebilmeli' her kullanrcr grubu igin veri iiriq, gti-nc.lleme ve tupor ul-a yetkileri ayrl ayrl tantmlanmaltdtr' Bu tanrmlar gerekti[inde kullanrcr tarafindan aegigtiriteuilmelidir. Aynca her bir veri girig ekranr igin kullanrc"r bazrnda kaydetme, defigtirme, silme, sorgulama yetkileri ayrl ayrr belirlenebilmedir. KULLANICI ARAYUZU CT,NEKLERI Yazrltm kapsamrndaki tiim ekranlar, raporlar ve hata mesajlan Tlirkqe olmahdrr' yazrhmrn kullanrmr kolay olmah, Grafiksel Kullanrcr Arayiizii kullanrlmahdrr' Veri Girigi yazrlm 6zellikle bilgi giriqi srrasrnda kullanrcr hatalannr en aza indirecek kontrollere sahip olmahdrr. Hatalar igin uygun mesajlar ekranda belirmeli ve kullanrct haberdar edilmelidir' Uygun alanlarda veri girigi gegerli verileri listeden tarayrp segme geklinde yaprlabiimelidir' Cbret<ti alanlara uygun bir ilk de$er verilmelidir' Verilerin tutarfi[k fontrolleri ve modiiller arasl qapfaz kontroller yaprlmafudtr' Giincelleme Giincelleme sadece anahtar olmayan alanlarda yaprlabilmelidir' Gi.incellenecek kayrt mutlaka ekranda goriilebilmelidir. Tutarl6k kontrolleri ve modiiller irus gapraz kontroller giincelleme iqleminde de yaprlmahdrr. 2 Ua

4 Raporlama Raporlarlamada da hiyerarqik yetkilendirme mi}mkiin olmahdrr. Uritilen raporlar amaclna uygun ve kolay okunabilir olmaftdrr. Kullarucr hazrrlanan raporu Jkranda gdrme, rapor hazrrlama aqamalannda geri-ileri gitme ya da iptal etme olanaklarrna sahip olmahdrr' ituporun biiyukliifti ile ilgili sayfa/satrr uzunlu[u gibi bilgiler ekranda izlenmelidir. Hazrrlanan -ruporiurrr. ayn bir dosyaya belli bir gdrsel ve elektronik formatta kaytt edihnesi mtimkiin ohnahdrr. Raporlar sadece veri tabanr verilerine dayanrlarak hazrrlanmaltdrr' Kullanrctlar hazrrlanmtq ve onaylanmtg raporlan de[igtiremernelidir' Kullanrcr taraflndan oltigturulmuq olan raporlar, istendi[inde ofis uygulamalarrna gdnderilebilmelidir. Raporlamalar, olabildi[ince esnek yaprya sahip olmahdrr' Uretilen her ttirlii,upoidu tarih, de[igik boltim/servis vb. kriterlere gore hltre segenekleri br,rh-rnmaltdrr. Tiim raporlar, programlama gerektirmeden, istendi[inde yetkili kullanrcrlar taraftndan degiqtirilebilmelidir. ljy:gulama yaztltmlan, rapor ve veri gtktllarrnr hazrrlayabilmeli ve raporlar ofis uygulamalartna tek tug yardunr ile aktanlabilmelidir' (o'ilun,.r'nrn istedi[i Eor.ru parametrelerle sorgu yaprlabilmeli ve rapor altnabilmelidir. ngirivr uizunrlnni Kurulan tiim yazrlm birirnleri igin Yiiklenici, idare'nin belirleyece[i teknik ve uq kullanrcrlanna ti.im sistemi verimli olarak igletebilmek igin efitim vermelidir' E[itim dili Tiirkge olmakla birlikte e[itim siiresi en az 5(beq) saat olmahdrr. E[itim stiresince kullanrlacak cd/dvd, stirekli form, A-4 kafrdr gibi sarf malzemeleri ek iicret talep edilmeksizin Ytiklenici tarafincilan karqrlanmahdrr. Bk Odeme Modiilii : i$t Pvsnl cerbkler Halk Sagl[r Mtidi.irlufti Btinyesinde istihdam edilen Personellerin (657 Memur, 657 4lB Sozlegmeii Fersonel,4924 Sayrh Yasaya Tabii Sozleqmeli Personel) ek oderne bilgilerinin giriqi, ek 6deme bordrosu, ek odeme fark bordrosu, ddemelerine iligkin tilm bordrolar hazrrlanabilmesi saflanmahdrr. ill4 3

5 BAKIM VE DESTEK HiZMETLERI Yazrhmda ortaya grkabilecek hatalar, telefon, f-ax, posta ya da elektronik posta ile Satrcr'run Acil Yardrm Masasrna bildirilecektir. Satrct, altnan gikayeti kaydetmeli ve afundrfrna dair geri bildirim yapmahdrr. Sattct, arrza bildiriminin yaprldrfr gtin telefon aracrlr[ryla veya uzaktan eriqirn ile hatayr gdzi.imlemeye gahgacak, bunun mi.imkiin olmadrlr hallerde en geg erlesi iq gtinti hataya internet aracrltfr ile mtidahale edecek ve en geg anza bildirimini takip eden 2 iq gtinti igerisinde arrzayr giderecektir. Sattct, bildirim yaprlmasrna ragmen kusur(lar)r veya talepleri belirtilen siire iqerisinde gidermedi[i takdirde A cr, Sozlegrne gergevesinde Satrcr kargrsrnda bagvurabilece[i diger biittin haklarr sakh kalnak kaydryla ve bi.itiin masraf ve riski Satrcr'ya ait olarak, gerekli diizeltme iglemlerine bagvurabilir. Veri tabanrnda tutulan bilgiler idarenin miilkiyetinde olup sozleqmenin herhangi bir nedenle fesh edilmesi durumunda, yada bakrm anlaqmasr yaptlmamast durumunda firma kayrpsrz olarak ttim program ve verileri, idareye teslim edece[ini taahhiit eder. Fin1a, sistem ve veritabanr iizerinde en iist diizeyde yetkiye sahip kullanlclnrn (adninistrator, root, oracle gibi) adrnr ve qifresini gerektiginde kullanrlmak iizere idare y6netimine bir zarfla teslim edecektir. idare bu bilgilerirr 3.gahrs ve firmalara karqr giivenli[ini sa[lamakla yiiktimltidiir. Mevzuat, yonetmelik, yasa ve kodlama sistemlerinde olabilecek degiqmelerin yan\ma yansrtrlmasl veya uygulamadan kaynaklanacak bakrm ve gtincelleqtirme ihtiyaglarrrun yerine getirilmesi gerekecektir. Sistemin daha etkin gahqmasr ve izlenmesi amacryla, mevzuat defiqiklikleri drgrnda yazrhm sistemi iizerinde ek rapor ve dtizenlemeler isteyebilir. Bu hizmetler firma tarafindan hizmet kapsamrnda iicretsiz olarak verilmelidir' BAKIM ONARIMDA IDARENIN VUXUITLUIUXT,NNi Yi.iklenici'nin kuracafr yazrhmlar igin network altyaprsr, elektrik altyaptst, bina yerleqim planrnr onceden hazrrlamahdrr. Bilgi destefi ve hizmet verilecek birimlerde bilgisayarrn ve personelin gahgmasr igin gerekli arag gereg ve mekant tahsis etme yi.iktimltilfl[u ldareye aittir. Yaztctlar igin gerekli olan gerit, kartug, ka[rt, bastlt evral<, fatura vb. sarf malzemesi kapsamrnda olanlar, idare tarafindan ihtiyag duyuldukga asgari stok seviyeleri de dikkate ahnarak karqrlantr. Sistemin sa[hkh sorumlu olaca[r bir yapt /w'll z /a GARANTi ro$ul,l,arm Li SANS ve 24 saat boyunca kesintisiz igletilmesinden tek muhatabrn tasarlanmaltdtr. q

6 Garanti si.iresince; geligen teknoloji dofrultusunda idare, donantm entegrasyonu ya da program ilaveleri ve degigiklikleri istedifi taktirde, (donantm, network ve lisanslar halg) lerekli ilave ve entegrasyonlar Ytiklenici tarafrndan ek iicret talep edilmeksizin yaprlrr. ytiklenici, uygulama yazrhmrrun sisteme ytiklenmesiyle birlikte lisanslama iglemlerini tamamlamrq olacak ve bu durum 5846 sayrh Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma Kanunu'nda belirtilen yasal gereklere uygun olarak belgelenecektir' Uygulama yazrhmrnrn iizerinde gahgtr[r VTYS I'e i$letim sistemi dahil ttim yazrlmlai-kurum achna lisanslandrnlacak ve gerekli lisans bedelleri Yi.iklenici tarafindan targrla.rmrg olacaktrr. Tek elden ytiri.ittilmesi bakrmrndan yaztltmlarrn kullanrmr ile ilgili Joguu1"""i< mali ve yasal sorumlulukla.n yerine getirilerek idareye teslimi tamamen Ytikleniciye aittir. Sistemde tutulan tum veriler ve lisans bedeli ddenmiq olan tiim yaztltmlann kullanrm hakkr stiresi iqinde idareye aittir. Sozleqme herhangi bir qekilde sona erdifinde sistern galrgrr vaziyetteve veriler en son haliyle orijinal veri tabant fbrmatlnda sadece veriler (data ontv) otu.ut qekilde kolay ve sorunsuz okunabilir bir medya ( taqrnabilir hard disc) ile iki t opya halindl idareye teslim edilir. Sistemde tutulmast gereken tiim veriler s6zlegme siiresi sona erdi[inde sisteme kaydedilmiq ve sistemden tiretilebilecek ti.im rapor, grktl ve faturalar kusursuz olarak i'iretilmi q olacaktrr' Sistemin safirk1 bir gekilde gahgmasr ve perfbrmanst aqrsrndan gerekli olabilecek donanrm ve pargalar, kurulum agamasrnda belirlenip idareye bildirilecektir. Gerekebilecek l"rer tiir donanrm, sarf malzeme ve lisanslar idareye aittir Sa[hk Bakanh[r'nca istenen ya da istenecek olan standardizasyon uygulamalanna adaptasyo-n, yi.iklenicinin yi.ikiimltilukleri arastndadtr. Bu adaptasyon igin gerekebilecek herltir donanrm, sarf malzeme ve lisanslar idareye aittir YAZILIM GARANTiSi ytys, iqletim Sistemleri, ofis paketleri ve Uygulama Yaztltmtntn garanti stiresi en az I (bir) yrl olacaktrr. Giincellemeler bu garanti kapsamtndadrr. yiiklenici, sonradan ortaya grkabilecek ileii glivenlik onlemleri igin giivenlikle ilgili goziim alternatiflerini yaklagrk maliyetleriyle birlikte idareye bildirir_ve maliyet/fayda orantna gdre en uygun 96ztime idare ve- yi.iklinici birlikte karar verebilir. Nihai karar idareye aittir' Rlrnniasr gerekli onlemlere ait ozelmaliyetler idare tarafrndan aynca karqrlanmahdrr' Hiz'.ret almlannda; Sistemin tiimi.iniin arahksrz 8 saatten fazla gahqmadrfr durumlarda sozleqmede belirtilen cezai mi.ieyyideler uygulanrr' EK LiSANSLAR VE Y AZTLIMIN GUNCELLENMESi Sistem kapasitesinin artrnlmastna ydnelik olarak VTYS, iqletim Sistemi, Kod Sistemleri, A[ yonetim Yazrhmlan, Giivenlik Yazrhmlan, Ofis paketleri vb. yaztltmlartn fir"6f"tq iaul'nin uygun gormesi halinde baqka bir satrcrdan.da afinabilir', yi.iklenici, yanyi iizerinde yaptrfr kokli.i defiqikliklerin tiimiini.i Idarenin onaylnl almak suretiyle uygulamaya koymaldrr. Giincellemeler hakkrnda tiim kullanrcrlar bilgilendirilmolidir. Kurulan yazrhmlann (igletim sistemleri, VTYS, yazrlrmt dahil tum yaz;jrrmlarrn) versiyon artlrlml u4,4 gtivenlik yazrhmlan ve uygulama ve giincellemeler garanti siiresince,

7 sozlegme kapsamrndadrr. Garanti siireci sonrastnda idare karanyla versiyon de[igikli[i yrprf" igin hizmet almr yoluyla gordiiriildrifii durumlarda bu iglerin tiimti s6zleqme iluprumtnoa olup sdzlegme sgresi sonuna kadar ek ticret talep edilmez' YAZILIM LiSANS VE KULLANIM HAKI,ARI Yeni bir diizenleme yaprlana dek aqa[rdaki maddeler dikkate altnmaltdtr: Uygulama yazrlmrnrn 3.iu., ve Client-kurulumu igin gerekli yazrlm uygun bir medya ile kuruma teslim edilmelidir. Programlann donanrmlara aktanlmastna dair tiim kolayhklar saflanmrq olmahdrr. i,, :,, Lisans bedeli 6denmiq olan yazrhm ve veri tabanr uygulamalann kullantm hakkl Idareye aittir' -,,o. oro,r +iim rreril 'darenindir. idare, bu verileri ne VeriTabanrndayeralarrtiimverilerkayltsrzgartsrzl zamanisterse, Yi.iklenici bu verileri idarenin istedi[i formatta vermek zorundadtr' ijur., yaz,,tmr r..nji personeline kullandrraca[r gibi kurum drqrndan yapacafr hizmet alrrnr ill kurumda galqacak personele de kullandrrabilir' idar.enin, bilgisayar programlnln y$klenmesi, gortinttilenmesi, galtettnlmast' igletilmesi u.yu ajpoiun*ur, liilterini ifa Lnigi strada, bilgisayar programrnrn herhangi bir ogesi altrnda yatan diigi.ince ve ilkeleri belirlemek amacl ile programln iqleyiqini gozlemlemesi, tetkik etmesi ve slnamasr serbesttir' program; normal yararlanma ile geli;en, altnma amacl dtqrnda, makul ohnayan bir sebeple kullanrlamaz' qniliver e6en clisine kapah inlaqmazh[a diigiilmesi ve/veya aciliyet arz eden dururnlarda idare kenr zarf iginde teslim edilen gifreleii veya kodlan yazt1rma mtidahale etmek amacryla kullanabilir. Yazrhmlara iliqkin ttim kullanrm ve sistem kitapgrklan, iizerinde saklandr[r medya ile birlikte (CD, DVD, dirk.t, tape kartuqu, vb.) idareye verilmelidir. iu*tufiurm haklal, isimleiin de[iqmesi durumunda aynen geqerli olmaldrr' Satl {

8 T.C. ADANA valiligi Halk Sa[hfir Miidtirlii!'ii 1. Basamak SaflrkKurumlan Faturalama Yazrlm Kiralama llizmeti Ahmr Teknik $artnamesi Madde-l TANIM: Halk Sa$h$r Mtidtirltiltine ba[h l. Basamak Saghk Kurumlanmn Tahakkuk Fatura]ama Yazrhm Kiralama Hizmeti Ahmr. Madde-2 AMAQ Halk Salhg Miidtirlti[U ve l. Basamak sa[hk kuruluglannda diizenlenmig olan hasta muayene ve tetkik sayilanmn elektronik ortamda kayrt altrna ahnarak faturalama iglemlerinin temini igin yazrhm kiralanmasrdrr. Madde3 Yazrhm Altyapnt : 1.0 KOD VE SINIFLANDIRMA SiSTEMLERi Bilgi tiretimi ve paylagrmr igin ortak bir dilin kullamlmasr gerehneltedir. Bu amaca da hiznet eden bazr ^ ulusal ve uluslararasr kodlama ve srruflandrrma sistemleri mevcuttur. Bu sistemlerden bazrlan hakkrndaki bilgiler aqaprda yer almaktadr. Sa$rk Bilgi Sistemleri kapsamrnda kullanrlnasr ilke olarak benimsenecek olan bu bdliimdeki baqhfr altrnda belirli periyotlarla giincellenerek ilan edilecektir. Birinci basamak salhk kurumlan bilgi sistemlerinde en az a,ga[rdaki parametrelerin kod ve/veya srruflandrrma sistemleri ile tammlanabilir olmasr gerekir; a. Kuruluqlar b. Bireyler c. ilaglar, trbbi malzeme ve hiznetler d. Laboratuvar tetkikleri e. Tamlar ve tedaviler Bakanh[rmva baph kurum ve kuruluglann Ddner Sermaye iqlemlerini yiirtitmekte olan Ddner Sermaye Sayrnanhklannda halen kullamlmakta olan Tek Diizen Muhasebe Sisteminde(TDMs) kullanrlacak olan kurum kodlan, gerekli olabilecek diser alanlarda da aynen kullamlmahdrr. Bu konu ^ ile ilgili bilgilere Bakanltltmzm gov.tr sayfasrndan ulagrlabilmekfedir. Bu sayfada Diiner Sermaye Saymanhklarr Standart Tek Diizen Hesap Planr ve Tek Diizen Hesap Planr Uzerine Genel Agrklamalar boliimleri de yer almaktadr. Yazrhm altyapr diizenlemeleri yaprlrrken bu bdliimlerden faydalamlmahdrr. Bilgi sistemleri ve istatistik uygulamalannda, hastahklann standart terimlerle tarumlanmasr velveya srruflandrnlmasr geresi vardr. Bunun igin yaygrn kullamlan sistemlerden biri ICD-10 (International Statistical Clasification of Diseases and Related Health Problems, 10th Revision)'dir. Tiirkge'ye gevirisi yaprlmrq olup Bakanhlrmrzrn web sitesinde yayrmlanmrgtrr. Birinci basamak salhk kurumlarrnda 3 krnhmh yapr kullamlacak olup, hastanelerden yaprlan geri bildirimler igin diirdtincii krrrhmda programda yer alacaktrr. Ottim nedenlerinin tespitine ydnelik bilgilerin kodlanacagr dokiiman da Bakanh$rmzm web sitesinde yayrmlanmrgtrr. Hasta ve personel kayrtlan T.C. Kimlik Numarasr iizerinden takip edilmelidir. Hastanelerdeki klinik departman isimleri igin adresinde periyodik olarak ilan edilen kod ve adlandrrmalar kullamlmahdrr. ilag ve Eczacrhk Bilgi Sistemleri igin kullamlmas benimsenen sistem, ATC (Anatomic, Therapeutic, Chemical Classification System)'dir. ilag ve di[er sarf malzemelerin stok girig ve grkrg iglemlerinin koordinasyonu ve ticretlendirilmesi igin ise yazrhmlann EAN-13 Bar Kod Sistemini ve benzei sistemleri desteklemesi gerekir. &-,Jr"l],

9 Verilen hizmetlerin ticretlendirilmesinde halihazrda Biitge Uygulama Talimatr (BUT) kullamlmaktadrr. Biitge Uygulama Talimatr (BUT) her yrl giincellenerek yayrnlanmakta ve sa$hk hizmeti veren kurumlarla hizmet satrn alan kurumlar axasmdaki finansal iligkinin esaslaff[ belirlemektedir. Trbbi cihazlar ve malzemeler igin ulusal bir kodlama sistemi geliqtirme gahgmalan siirdiiriilmektedir. Bakanh[rmrz ve ilgili sivil toplum kuruluqlan ile ortaklaqa siirdiiriilen bu gahqma sonlandrnldrlmda tiim kurumlanmrza ve ilgili diper kwum ve kuruluglara duyurulacaktrr. Ttbbi cihaz ve malzemelerin, stok girig-grkrq iglemlerinde ilaglarda oldulu gibi Barkod destekli uygulamalar kullamlmahdr. Sistemin geliqtirilmesinde trbbi cihaz ve sarf malzemeler igin Salhk Bakanhlr tarafindan kabul gdren kodlama sistemlerinden (cirnelin; Global Medical Device Nomenclature (GMDN) veya benzer baqka bir kod sisteminden) yararlanrlmahdr. Bitgi Sistemi almmasr planlandrlr andan itibaren kuruma ait bina, kat, oda, makine, cihaz, arag, gereg, taqrt, personel ve iliqki iginde bulunulan tiim tedarikgi ve satrn akcr kurumlanmn adr, niteligi ve sayrlan belirlenmeli ve listelenmeli ve benzersizbir kod iiretilerek kodlanmaltdr STANDARTLAR Safhk bilgi sistemi yazrhmr tireten gergek ya da ttizel kigilerin kendilerine ait yazrhmlanrun; Bakanhfrmzm web sitesinde yayrmlanan Minimum Salltk Veri Setleri (MSVS) ve Ulusal Salltk Veri Sozliigiinde (USVS) tammlanan veri standartlanru karqrlayrp kargrlamadrsrm titizlikle gdzden gegirmeleri ve kullandrklan kodlama ve srmflama sistemlerinde Sapltk Kodlama Referans Sunucusu'nda (SKRS) yayrnlanan kodlan referans almalan gerekmektedir KISAADLAR VE KISALTMALAR gim: Bilgi iqlem Merkezi QKYS/LKYS: Qekirdek Kaynak Ydnetim Sistemi/Nlalzeme Kaynaklan Y0netim Sistemi DRG: Diagnosis-Related Group GB: GigaByte Gbps: GigabiVsaniye (Gigabit Per Second) Ghz: GigaHertz HBS: Hastane Bilgi Sistemi IJzzHertz ICD : Uluslararast Hastahk Srrufl andrrmast (JHS) IEEE: Elektrik ve Elektronik Mtihendisleri Enstitiisii ISO: Uluslararuxl Standartlar Kurumu KB: KiloByte KGK: Kesintisiz Gtig Kayna$t Kurum/idare/I(ullamcr: Bilgi Sistemi Alacak Olan Kurum LIS: Laboratuar Bilgi Sistemi MB: MegaByte Mbps : Megabit/saniye (Megabit Per Second) MHRS: Merkezi Hastane Randew Sistemi Mhz: Megahertz Ms: Milisaniye MSVS: Minimum Sa[hk Veri Seti Ns: Nanosaniye ODBC: Agrk Veri Tabam Ba$anrl{t PACS: Trbbi Gdriintti Y0netim ve Argiv Bilgi Sistemi RIS: Radyoloji Bilgi Sistemi Sa$ft-NET: Ulusal ve Uluslar arasr standartlar kullamlarak, Vatandaglamnuzln elektronik saphk verilerinin, ttim salhk kurum ve kuruluglanndan, giivenli bir gekilde tek bir merkeze aktanlmasrm, gizlilikve mahremiyet ilkeleri gergevesinde ve sadece gerektilinde yetkiler dahilinde paylagtmtru, karar-destek sistemlerinde analiz edilerek ydnetimsel ve bilimsel gahgmalarda kullamlmalanru sallayan sistemdir.,/k- &- d"'di d5 VI

10 ' ' Yiiklenici: ihale edilen firma istekli: Teklif veren firma SB: Safltk BakanltPt Sigortah hasta: Tedavi giderleri devlet, kamu iktisadi tegekktilleri, vakrflar, bankalar, Sosyal Giivenlik Kurumu (Ba[-Kur(devredilen), Sosyal Sigortalar Kurumu(devredilen), Emekli Sandrgr(dewedilen)) ve 6zel sigorta girketlerinden biri tarafmdan kargrlanan ya da yegil kart sahibi hasta. Sistem: Otomasyon Sistemi SGK: Sosyal Giivenlik Kurumu SKRS: Sallft Kodlama Referans Sunucusu SQL: Yaprsal Sorgulama Dili SUGR: Sistem ve Uyarlama Gerekleri Raporu SUT: Salltk Uygulama Tebli$i TDMS: Tek Dtizen Muhasebe Sistemi TUT: Tedavi Yardrmrna iliqkin Uygulama TebliSi USVS: Ulusal Sapltk Veri Sdzltigii UPS / KGK: Kesintisiz gtg kaynafr. UTP: Yalrtrmsrz Burgulu Qift VTYS: Veri Tabam Ydnetim Sistemi Yiiklenici: ihaleyi alan gergek yadatiizel kigi 2.1. GENEL KO$ULLAR Kullamcr isteklerinin programa yansrtrlmasr siirecini Onem srasrna gdre kontol ve bu iqlemleri disipline etmek amacryla; tiim kullamcr istekleri, idare'nin belirledili kurum personeli olan bir sorumlu aracrhlryla Ytiklenici'nin proje liderine bildirilecek olup istekler <inem ve gereklilik sraslna gdre yazrhma yansrtrlacaktr Ahnacak iiriin ve hizmetlerin, bilgisayar (0ncelikle yazrhm) sektdriinde faaliyet gdsteren firmalardan almmasr gerekmektedir. Bu nedenle firmalar iq deneyim belgesi sunacaktr Teklifi yeterli gtiriilen isteklilerden, Program demonstrasyonu (DEMO) istenecektir. 2,1.4. Tedarik y6ntemine(satrn alm4 kiralama hibe vb.) bakrlmaksrzrnyazrlrl.rr, ses, grirtintii ve benzeri gayri maddi mallar igin garanti siiresi en l(bir) yrldrr. Hizmet ahmlannda bu siire sdzlegme ^z stiresinin tiimtinii kapsar Proje siirecinde yeralan agamalar ve her aqama igin isteklinin dnerdi[i siireleri kapsayan bir ig plaru, teklifle birlikte verilecektir istekli, kurumun mevcut sisteminde yer alan verileri dnerdipi sisteme aktarmak igin kullanaca[r ydntemi, veri girig ve aktarma stirecini teklif ekinde detayh olarak belirtecekfir Teklifin verilmig olmast; teklif verenlerin her tiirlti inceleme ve araqtrmayl yapmlg oldulunu, igin tiimiinii veya bdltimlerini yaparken kargrlagabilecepi her tiirlti durumu g<izdniine aldrprm, yaprlacak iqin kalitesi ve miktan hakkrnda tam bilgi sahibi oldu$"unu ifade eder Sistem kullamma girdikten som4 tiim sistemin en yiiklti bigimde gahqtr$r durumlarda (btittin ig istasyonlarr gahgrrken) yalnzca bir tek kaydrn sorgulanmasr, kayrt eklenmesi, kaydrn deligtirilmesi ya da silinmesi gibi bir iglemin tamamlanmasr igin 4 saniyeden fazla siire gerekmemelidir. 4 saniyeden uzun siirmesi halinde gerekli performans iyilegtirme gahgmalan mutlaka yaprlacaktr. Bu kogul, kesin kabul dncesinde de olugturulacak muayene komisyonunca g0zdniine almacakflr Haztr uygulama yaziwilan de$il de ilk kez geliqtirilecek bir uygulama yazrhmr (komple bir uygulama, bir ya da birkag modtil, form, rapor, fonksiyon, vb) s<iz konusu oldu[unda analiz, tasanm ve yazilrm geligtirme ga}gmalan idareye ait bir ortamd4 idare ve Yiiklenici'run katkrlanyla sistemli bir gekilde, mutlaka dokiimante edilecek ve bir kopyasr Ytiklenici'da bir kopyasr idarede kalacaktr , Ytiklenici, uygulama yazrhmrrun sisteme ytiklenmesiyle birlikte lisanslama iglemlerini tamamlamrq olacak ve bu durum 5846 sayrh Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma Kanunu'nda belirtilen yasal gereklere uygun olarak belgelenecektir. 6"fu &tr> C,"tl tl

11 Z.t:tt. Uygulama Yazilrmrrun tizerinde gahgtr[r VTYS ve igletim sistemi dahil tiim yazrhmlar kurum adma lisanslandrnlacak ve gerekli lisans bedelleri Yiiklenici tarafindan kargrlanmrg olacaktrr. Tek elden yi.irtittilmesi bakrmrndan yazrhmlann kullammr ile ilgili do[abilecek mali ve yasal sorumluluklann yerine getirilerek idareye teslimi tamamen Yiikleniciye aittir. z.t.tz. istekliler teklif ettikleri uygulama yazrhmmrn % 100 uyumlu oldu[u Veri Tabam Y0netim Sistemi ve iqletim Sistemlerinin ismini ve siiriim(versiyon) bilgilerini bir belge halinde tekliflerinde sunacaktr Sistem kuruldufunda Yiiklenici, sistem ve veritabam iizerinde en iist diizeyde kullamcrya sahip kullamcrmn (administrator, root, vb) adrru ve gifresini gerekfi[inde kullamlmak iizere idareye kapah bir zarfla teslim edecektir. Kullamcr adr ve qifresinde de[igiklik yaprlmasr durumunda yenileri aym gtin idareye teslim edilecektir. idare ve Ytiklenici bu bilgilerin 3.galus, diger firmalar, kurum ve kuruluglara karqr giivenlipini saslamakla miigtereken sorumludur. Z.t.t4. Yiiklenici; sistemin yolunlulunun az oldu$u saatlerde g$nliik, haftahk, ayhk ve yilhk olarak ttim verilerin yedeklerini yeterli sayrda ve farkh fiziksel ortamlara manuel velveya otomatik olarak alacak ve idarenin belirledili bir yerde ve kurumdaki teknik-idari bir personelin sorumlululunda saklanmak iizere teslim edecekfir. 2.l,l1.Onceden mevcut olan ve sisteme dahil edilebilecek istemci bilgisayarlann, sisteme entegrasyonunu ve ba[lantrsrru Yiiklenici yapacaktr Kullamlacak barkod yaztctlwla ilgili ayarlamalar (paper size, back feed ve sensor ayarlan gibi) Yiiklenici' nin sorumlulu[undadr Salhk Mevzuatmda yaprlan depiqiklik ve eklemler, kurumu zarara u[ratmayacak gekilde ivedilikle yazrhma yansrtrlacaktrr. Uygulama ve uyarlama iglemleri, tebligattan itibaren bir ayhk stireyi gegmeyecek qekilde idarece belirlenecek ve bu stire zarfinda gerekli yazrhm diizenlemeleri Yiiklenici tarafindan yaprlacaktr. Dokiiman ve raporlann gtktrsr mevzuat do$rultusunda diizenlenecektir. Bu diizenlemeler igin ek iicret 6denmez Yazrhm koruyucu balom ve teknik destek hizmetlerinin zamanrnda yerine getirilmesi Ytklenici'nin sorumlulufunda olup; Yiiklenici bu hizmetlerden dolayr ayrrca bir ticret talep edemez. 2.t.19. Sistemde tutulan tiim veriler ve lisans bedeli tidenmiq olan tiim yazrhmlann kullamm hakkl si.iresi iginde idareye aittir. Stizlegme herhangi bir gekilde sona erdi$inde sistem gahgrr vaziyette ve veriler en son haliyle orijinal veri tabam formatrnda sadece veriler (data only) olacak qekilde kolay ve sorunsuz okunabilir bir medya ( tagrnabilir hard disc) ile iki kopya halinde idareye teslim edilir. Sistemde tutulmasr gereken tiim veriler sdzlegme siiresi sona erdi[inde sisteme kaydedilmig ve sistemden iiretilebilecek ttim rapor, grktr ve faturalar kusursuz olarak tiretilmig olacaktrr idare, mevcut yaz{rmt tiimtiyle ya da krsmen uygulamadan kaldrnp yeni bir yazrhmr uygulamaya alacak olur ise yeni yazrhm gahqrr hale gelene kadar Yiiklenici kendi yaztltmma destek vermek zorundadr. z.t.2l. Sistemdeki verilerin gi.ivenlifi igin ahnacak dnlemlere idare ve Yiiklenici birlikte karar verir. Verilerin kaybolmasr, silinmesi ve buna berzer nedenlerle olugacak kurum zararrnda sorumluluk ytikleniciye aittir. Veriler idarenin izni olmadan yiiklenici tarafindan iigiincti gahrslara verilemez Sistemin salhkh bir gekilde gahgmasr ve performansr agrsmdan gerekli olabilecek donamm ve pwqalw, kurulum aqamasmda belirlenip idareye bildirilecektir. Gerekebilecek her tiir donamm, sarf malzeme ve lisanslar idareye aittir SaShk Bakanhlr'nca istenen ya da istenecek olan standardizasyon uygulamalanna adaptasyon, Yiiklenici'nin ytikiimliiliikleri arasrndadrr. Bu adaptasyon igin gerekebilecek her tiir donanrm, sarf malzeme ve lisanslar idareye aittir Kesin kabul <jncesinde ve di$er gerekli durumlarda Yiiklenici'nin gahgmalan Muayene Komisyonu tarafindan gerekli gdriildtikge denetlenir. Bu denetlemelerde sdzleqmeye uymayan durumlar tespit edildilinde, Yiiklenici'ye yazrb olarak bildirilir. Bu bildirimlerdeki hususlar Ytiklenici tarafindan stiresi iginde gdziime kavugturulur iq ve iqlemlerin yiiriitiilmesi srrasrndaki her ttirlii ulaqrm ve iletipim giderleri Yiiklenici'ye aifiir.

12 2.t.26.2(iki) kez tist iiste yaprlan yaz:irt bildirime ralmen (mticbir sebepler haricinde) aynt hatarun verilen stire igerisinde giderilememesi durumunda, idare sozleqmeyi tek taraflr olarak fesih hakkrna sahiptir, Z.l.Z7. VUklenici orijinal yazitmlw ve veriler i.izerinde (bakrm, uyarlama, gtincelleme, diizeltme, yedekleme vb. iqlemleri harig) kurumun yazit izni olmadan kdklii defiqikliklet yapamaz Garanti stiresince; geliqen teknoloji dogrultusunda idare, donarum entegrasyonu ya da program ilaveleri ve deligiklikleri istedifi taktirde, (donantm, network ve lisanslar harig) gerekli ilave ve entegrasyonlar Yi.iklenici tarafindan ek ticret talep edilmeksizin yaprlrr. Z.t.2g. Ytiklenici mevzuattaki de[igiklikleri esas olarak kendisi takip eder, sistemde gerekli uyarlamalart yapar Ytiklenici ek iicret talep etmeksizin sistem planlamasr, gerekebilecek idari diizenlemeler ve donarum segimi gibi konularda damqmanhk hizmeti verir Yazr m, Sa[hk Bakanh[r'nca kurulmakta olan Sa[hk-NET sisteminin gerektirdifi/gerektirece$i altyaprya sahip olmahdrr. Sa[hk Bakanhgr'run belirledifi ig takvimine gore idarenin entegrasyon stireci tamamlanmahdrr sil,ci sisrntri SORUMLUSU VE nigpn qali$anlartn BELiRLENMESI Sistemin kabuliinden sonra Yiiklenici ve idare arasrndaki koordinasyon, idare tarafindan gorevlendirilen "bilgi iglem sorumlusu" tarafindan sallanacaktrr' Sistem kurulup kabulii yaprldrktan sonraki devam eden stiregte, sistemin kesintisiz olarak iqletilmesi igin gerekli bakrm-onarlm ve destek hizmetleri Yilklenici tarafindan sa[lanacaktrr idare tarafindan da belirlenen bir kurum personeli, sistemin amacrna uygun olarak igletilebilmesi igin yetkilendirilir, yetkili oldu[u konular, yazir olarak difer kurum yetkililerine ve galrqanlarmayazir olarak duyurulur. Bu personel liderlifinde olmak qartryla idare gerekti[inde baqka personel de gorevlendirilebilir. VERi AKTARIM HiZVfpfi: Sdzleqme siiresi sonunda, gerekmesi halinde sozlegme(ler) stiresince sisteme kaydedilmig ttim veriler; Verilerin tutuldu[u veri tabanrna ait, tablo adetleri, tablolardaki kayrt sayrlannr igeren ozet bir rapor, tablo yaprlarr, iligkileri, anahtar alanlar ile ilgili bilgileri igeren gerekli dokiimantasyon, bagka bir sistemde kullamlmak izere kurum idaresi gozetiminde yeni yiikleniciye eksiksiz teslim edilir. Teknolojik imkanlar olgiistinde Veri aktarrmr gergekleqip bu verilerin yeni uygulamada kullanrlabilirli[i anlaqrlana kadar hem eski hem yeni ytiklenicinin sorumlulufu devam eder. VERi TESLiM VE AKATARIMI Sistemde tutulan tiim veriler ve lisans bedeli odenmiq olan tiim yazirmlann kullanrm hakkt, stiresi iginde idareye aittir. Sozlegme herhangi bir gekilde sona erdi[inde sistem gahgrr vaziyette ve veriler en son haliyle orijinal veri tabam formatrnda sadece veriler (data only) olacak qekilde kolay ve sorunsuz okunabilir bir medya ( tagrnabilir hard disc) ile iki kopya halinde idare'nin istedi[i igerik, miktar ve kapsamda idareye teslim edilecektir.. Sistemde tutulmasr gereken tiim veriler sdzlegme si.iresi sona erdifinde sisteme kaydedilmig, gerekmesi halinde geri dontilebilmesi igin ahnan son bir yedek idareye teslim edilmig olmahdrr. 2.3,2Faturalama Yazrhmr sisteminde tutulan veriler, Ttirkge karakter igermeyen (6, [, g, $, E, t, i.) ancak Tiirkqe alan adlarr ve anlaerlrr tablo adlanna sahip tablolarda tutulmahdrr. Veriler teslim edilirken tablo yaprlan, iligkileri, anahtar alanlar ile ilgili bilgiler, doktiman halinde verilerle birlikte teslim edilmelidir Teslim edilecek veri iginde yiikleniciye /yiiklenicilere ait know-how sayrlabilecek herhangi bir yaz:irrm kodu(trigger, procedur, vb) yer almamahdr. Teslim eden ytiklenici/yiikleniciler veri tutarhh[rmn sa[lanmast ve data kaybr olmamasr igin, teslim etti[i verilerle ilgili tablo adetleri, tablolardaki kayrt sayrlannr igeren rlzet bir raporu tutanak ile idareye teslim etmelidir idare, gerekli gori.irse ozellikleri, gerekli tablo ve alanlan belirleyerek Ytiklenici'den bir goriintii (view) oluqturulmasr talebinde bulunabilir ve Yiiklenici bu talebi herhangi bir ek iicret talep etmeksiz.jn *

13 uygulama yazilfinlanrun kullandr$r tablolanmn yapl ve igeriklerinin bozulmamasr igin gerekli dnlemleri alu, bu tablo veya g6riinttiyu oluqturan tablolara dizin (index) eklenmesi talebini yerine getirir Teslim edilecek veriler txt, csv, excel, vb formatrnda olmayrp kurumda gahqan orijinal veri tabam formatrnda sadece veriler(data-only) olacak qekilde, kolay ve sorunsuz okunabilir bir medya (Daha 6nce kullamlmamr$ yeni harddisk, vb.) tizerinde 2 kopya teslim edilmelidir. Okunmasrnda sorun olabilecek tape, kartug, vb. kullamlmamahdrr. 2,3.6. Yeni kurulacak sistemler igin; Yazrltmm sahibi olan ytiklenicinin kuruma ait verileri(legacy), kendi kuraca[r veri tabamna aldannast gerekecektir. Veri aktanmr test gahgmalan ise yeni prograrmn kurum hizmetlerinde kullamlmaya baqlanmasmdan Once yaptrnlacaktrr. Veri aktanmrmn sa$hkh bir gekilde yaprlabildisine dair testler Onceden tamamlanmrg olmahdn. Bu gartrn sallamp sallanmadr[mrn tespiti igin onceki firma, yeni firma ve kurum idaresinden yeterli sayrda teknik personelin katrhmryla bir komisyon kurulmahdr idare tarafindan gerek gdriilmesi halinde bir bagka kurumdan da bu komisyona tiyeler davet edilecektir. Aktanmm sorunsuz bir gekilde yaprldrlrna/yaprlabileceline dair yeterli kamt ve bu kamtlann ttim taraflarca kabulii gergeklegmedikge dnceki ve yeni ytiklenicinin hak ediqleri ve teminatlar 6denmez, iade edilmez Test edilmesi amactyla teslim edilen veriler ile nihai olarak teslim edilen veriler ve d,zet raporlar, aym formatta ve bagka bir sisteme aktanlabilir nitelikte olmahdr YAZILIN I ALTYAPISI Uygulama yazlj;tmr istemci/sunucu veya n katmanh (istemci ile uygulama sunucusunun http ve https protokolleri ile haberlegtigi tiim sistemler) mimariye sahip olmahdrr istekliler uygulama yaz:jrmrrr modiiler ya da btittinlegik olarak <inerebilir ve/veya tammlanan iqlevleri yerine getirmek kaydtyla dng<irtilen yaz{wn farkh qekilde ele alabilir. Kurum idaresi, igleyig ve ihtiyaglan gdz dniine alarak yazljrrma srmrlama ya da ilaveler isteyebilir Uygulana yazirmr, ortak veri tabam iizerinden gahqan b0tiinlegik bir yaprya sahip olmahdr. Veri hangi modtivaraytiz tarafindan giriline girilsin; gereksinim duyan difer modiiller/aruyit;r.,ler yetkileri dahilinde bu veriye ulagabilmelidir. Belirli iglemler ortak kullamlan veriler aracrhlr ile kontrol editrebilmeli ve tetiklenebilmelidir Sistemlere yeni modiillerin/iglevlerin ilavesi, desigtirilmesi ya da silinmesi miimktin olma[ bu iglemler hizmetleri aksatnamah ve bu durumdan sistemin biitiinii etkilenmemelidir. 3.f.5. Tarih bilgisi her yerde 8 basamakh ve 10 karakter uzunlulunda 'GG/AA/YYYY' formatrnda tutulmahdrr Uygulana yaz;jm Tiirkge olmall ttim sralamalar ve kargrlagtrmalar Ttirkge alfabeye gdre yaprlabilmelidir Uygulamayazl/rrmt, sunucu igletim sistemi (SOS) olarak Solaris, UND(, Linux, Microsoft Windows 200X Server gibi endiistri standardr sunucu igletim sistemleri mimarisine uygun olmah ve bu SOS'ler iizerinde kusursuz gahgmahdrr Uygulama yazrbm1 istemci iqletim sistemi (COS) olarak Microsoft Windows 98 SEA{T gibi endtistri standardr istemci igletim Workstationl20}} Professional/XP ProfessionaVWindows sistemleri mimarisine uygun olmah ve bu COS'lar iizerinde uyumlu gahqmahdrr IJygulanayazrbmt, hiznetin her kademesinde barkod uygulamalanm destekliyor olmahdr. 3.f.10. Client yazrhmrmn terminallere kurulumu as tizerinden yaprlabilmelidir. 7 3,2. KULLANICI ARAYUZU Kullamcr arayiizti grafiksel (GDD olmahdrr Grafik arayitzine uygun olarak kontroller hem mause hem de klavye yardrmryla yaprlabilmelidir. Ancak yazrhmrn miimkiin olan her fonksiyonu klavye iizerinden ytiriitiilebilmeli, kullamlan krsa yollar sistematik olmahdrr Kullamcr ara yiiztinde gdrsel ig biitiinltik sallanmah, yazrhmrn her araytiziinde benzer ekran dizaynlan kullamlmah, tammlanmrg fonksiyon tuglanrun aym amagla kullamlmasr gibi teknikler

14 ' 3,2,4, Kullantct arayiizu apa$tda veri girigi, giincelleme, dil 6zellifi, raporlamave yatdtm baglklannda sayrlan Ozellikleri taqrmahdrr Ttim yazrhmlar grafik ara yiizlii, dordtincti kugak ve nesne tabanh (object - oriented) dzelliklere sahip uygulama yazirmr geligtirme araglanyla geligtirilmig olmahdrr. Firma/firmalar yazrhm geligtirme araglanru teklifinde belirtmelidir veri CiniSi Hatah veri giriqini en aza indirmek igin ilgili alanlar iizerinde amnda bilgi dogrulama bilgi dnerme ve gerekti[inde kullanrct ydnlendirmede yaplacak iglem hakiandaehamn dtnda siirckli mesqi ve bilgi gdsterilmelidir Veri giriqleri, uygunkodlarkullarularak Kullamcrbiliyorsakodudolrudangirebilmeli, deeilse kodlann agklamalann otomatik olarak listeletip, istedigi kodu segebilmelidir. Sistemde kullanlan kodlar, Sagbk Bal nh$ ve idare kodlarlauyumlu olmakdr. Ved giriqleri mtimktjn olan yerlerde barkod desteli ile saglanmahdr. Sistemde veri bi.itiinlii$tinii koruyacak denetimler bulwmah ve tutarsz veri girigi engellenmelidir. Prognmlar gerekli olan yerlerde, arahk (range) ve hrtarhhk (consistency) kontuoliinti yapmah ve mtimkiin olan yerlerde hatalan kendisi diizeltnelidir. Progmrn, mtimkiin oldugunca, hatah veri giriglerinde, larllanrcrya zrlrndrr kazandrmak igin otomatik segenekler sunup kullamcum sogenekleri segerek hatayr diizeltnesine yardrmcr tarafindan 333. '^ olrnalrdr Hastaltk, hiznet, malzeme vb. kodlama sistemleri ile ilgili bilgi giri$led idare ve Yiiklenici tarafindan belirlenecekbirplandahilinde, Yiiklenicitarafindansistemegfuilmelidir Bilgi girigi esnasnd4 mtimktin olan her alanda hazr listelenden faydalanma, gerekli yerle,rde istenilen veri alanlannailkdeloatamatarih,gttur,saatyaq,vb.delerlerinilgiliatanlaraotomatikolarakgirilmesi, srkkullamlan alanlarda otomatik doldurma i$evinin hllanlmasu hazr listelerde liste elemamna girilen harflerle hsa stirede ulagna gibi veri girigi smsurda kullamcr hatalann en aza indirgeyecek ve kullarum kolayhg sallayacak kontollere sahip olrnaldr Yaalrmda kullandacak kigi amma ydntemi klasik karakter-karakter bhebir uygunluk de!il benzer Ttirkge kaxakterler de gdzd,ntine almarak (U yerine U, C yuine C gut) Aramayr hrzlandrmak igin gerekli diger alanlar aym ekranda bulunmaldr Giincelleme ve sorgulamalmd4 sistemde bultm,an bilginin segilmesi ve kullamlmasura olanak saglanmaldil Hatalar igin uygun mesajlar elcrurda belirmeli ve kullanrcr uyanlmahdr. Vedledn tutarhk kontrolleri ve modiiller/iglevler alzsr- clpnzkontoller yaprlabilmelidir. aftmayl 3.4. ctincnr,leme Giincelleme sadece anahtar olmayan alar/rarda yaprlabilmelidir Kritik alanlardaki de$igtirme ve silme ancak yetki dlgtisiinde yaprlabilmelidir. Depigikliklere sonradan erigim ve geri dtizeltme igin mutlaka log dosyalannda detaylan tutulmaltdrr Giincelleme ve dzellikle sorgulama ekranlannda manuel bilgi giriqi yaprlmaktan ziyade sistemde mevcut bilgiler ve varsa kodlar segilerek giincelleme ve sorgulama yaprlabilmelidir , Giincelleme sonrasr da tutarhhk kontrolleri yaprlabilmelidir Hastanm baz bilgilerinde yanhghk olmast durumunda (kurumunun yanhg girilmesi, ikamet adresinin yanhg girilmesi ya da de[igmesi, vb.) bu hastaya ait kayrtlar veri biitiinliilii bozulmadan (6rne[in hiznetin sunum tarihi de[igmeden) geriye ydnelik olarak dtizeltilebilmelidir Hizmet verilen kurumlardan herhangi biriyle gahqrlan iicretlendirme mekanizmasr degigtilinde eski kayrtlar yeni fiyatlara uygun hale getirilebilmeli, bunu yaparken kaydr silip yeniden agmak gerekmemelidir. 3.s. nin 6znt Lici Ttim ekranlar ve raporlar, Tiirkge olmaltdr Ttim srralamalar, kargrlagtrmalar ve sorgulamalar Ttirkge alfabeye gdre yaprlmahdr Kullamlan menii, dosya, alan, deligken, tablo vb. isimlendirmeler Ttirkge ve anlamh olmahdrr. d-{. W' -AL

15 Para,tarfi, uzunluk vb. konularda Tiirkiye'de gegerli yerel birimler kullamlmahdrr Tijm yazirmda Tiirkge karakterlerin aym kodlarla (TSE taraflndan Haziran 1989 tarih ve TS 5881 sayr ile kabul edilen 15 Mayrs 1989 tarihli ISO/IEC 8859/9 standardr) tammlanm Nr, ve Ttirkge karakter, Tiirkge(F) veya (Q) klavye ve program desteli sa$lanmasr gerekmektedir RAPORLAMA 1. Raporlarlam ada da hiyerargik yetkilendirme mtimkiin olmahdrr Uretilen raporlar amaclna uygun ve kolay okunabilir olmahdrr Kullamcr hazrlanan raporu ekranda gdrme, rapor haztlama aqamalannda geri-ileri gitme ya da iptal etme olanaklarrna sahip olmahdrr Raporun biiyiikltigti ile ilgili sayfa/satrr uzunlu[u gibi bilgiler ekranda izlenmelidir Hanrlanan raporlann ayn bir dosyaya belli bir g<irsel ve elektronik formatta kayrt edilmesi miimkiin olmahdrr Raporlar sadece veri tabant verilerine dayamlarak hazrrlanmahdrr. Kullamcrlar hazrrlanmt$ ve onaylanmrg raporlan defigtirememelidir Kullamcr tarafmdan olugturulmuq olan raporlar, istendi$inde uygulamalanna gdnderilebilmelidir. Raporlamalar, olabildipince esnek yaprya sahip olmahdrr Uretilen her tiirlii raporda tarih, depigik bdliim/servis vb. kriterlere gore filtre segenekleri bulunmahdrr. -' Ttim raporlar, programlama gerektirmeden, istendi$inde yetkili kullamcrlar tarafindan 3.6. ofis degiqtirilebilmelidir Uygulama yazltmlan, rapor ve veri grktrlanm hanrlayabilmeli ve raporlar ofis uygulamalanna tek tuq yardrmr ile aktanlabilmelidir Kullamcr'mn istedi[i goklu parametrelerle sorgu yaprlabilmeli ve rapor ahnabilmelidir Uygulama yazrhmrnda yer alacak istatistik ve ydnetim amagh raporlar, geliqtirilmig olan grafik sunum birimi sayesinde degigik grafikler olarak sunulabilmelidir YARDIM Kullarucr istedi[inde sadece bir tuga basarak yardrm alabilmelidir Yardrm hem ekran bazndahem de alan bazrndahazn olmahdrr Her ekranda, belirli bir anda kullarulabilecek iglevlere iligkin gorsel kontroller (tuq, komut ^ dti$mesi, vb.) giiriintiilenmelidir Hata mesajlan; agrk, anlagrlrr ve dikkat gekici olmahdu. Her hatamn, hata kod numarasr olmahdr. Kullamcr bu numara ile Hata Mesajlan dokiimamna bagvurarak, hatamn sebebini ve hata diizeltme yollanm bulabilmelidir Hata mesajlan ile uyumlu gahgan, hata mesajr ahndrlrnda ya da kullarucr gerek gdrdtigunde olasr hata kaynaklan ve problemin gdziim yollan hakkrnda bilgi saflayan, gevrim-igi yardrm olanasr saslanmahdrr Acil durumlarda Kullamcrlar tarafindan Yiiklenici'nin sistem sorumlusuna sozlti teblis yaprlabilir. Acil durumlarda aynca yazir bir emir beklenmeksizin sorunlar Yiiklenici tarafmdan gdziimlenmelidir Acil ve mevzuat gereli durumlar drgrnda kalan kullamcr istekleri ile gikayetleri, 0nceden tasarlanmrg bir sistemle Yiiklenici'ye bildirilmelidir. istek ya da gikayetin Yiiklenici tarafindan ahndr$rna dair idareye gdnderilen geri bildirimde, iste[in hangi stire iginde kargrlanabilecegi, ya da sonrnun hangi stire iginde gdztimlenebilecefine dair yaklaqrk siire yer almahdr. Bu stirecin saphkh igletilebilmesi bakrmrndan yazrltmrn form ve raporlanmn ekran gtirtinttileri tizerinde gdrtilebilen, sistematik bir tammlayrcr bulunmahdrr Sorun/istek/$ikayet bildirim ve geri bildirimine iligkin altematif gdztim siirecinin tasarlanmasr ve iqletilmesinden idare'nin onayr ahnmak kaydryla Yiiklenici sorumludur Yiiklenici kullamcr bagrna, uygulama yazilrmt ile ilgili Tiirkge olarak hazrrlanmrg bir efitim dokiimam vermelidir. Daha sonralan yazrhmda yaprlan de$igiklikleri igeren giincel dokiiman, elektronik ortamda ve yazrh olarak idareye teslim edilmelidir. idare, bu doktimam gosaltna ve kurum dahilindeki kullamcrlara dafrtma hakkrna sahiptir. &-$,,F TJ"L # ^M'

16 3.8. cuvenlir vn nni$inn sisrpnni Bilgi Sistemleri, Salhk Bakanh$r tarafindan yayrmlanan ve gtincellenen "Biliqim Giivenlili ^ Politikalan" ile uyrmlu olmahdr Uygulama Yazrhmr, VTYS' ne en etkin ve hrzh ydntemle ballanmahdr Qegitli yetki diizeyleri ve gruplan tanrmlanabilmeli, yetki de$igimi kolayca yaptlabilmelidir. Verilere erigim bu tammlamalar gergevesinde yaprlmahdr Kullamcrlar ait olduklan yetki dtizeyi ve grubu tilgiistinde uygulamalara eriqebilmeli, her kullamcr grubu igin veri girig, gtincelleme ve rapor alma yetkileri ayn ayn tammlanmahdr. Bu tammlar gerektilinde sistem ydneticisi tarafindan deliqtirilebilnelidir. Yaprlan bu de[igikliklerin anza bildirimi vb. gekilde geri ddnmemesi igin kullamcrya gerekli mesajlar otomatik olarak verilmelidir Kayrtlan gorebilme ve deligiklik yapabilme geklinde iki ayn eriqim tipi tanmlanabilmelidir Herhangi bir iqlemin kimin tarajindan, hangr tarihte ve hangi zarnanda yapil&[mm kayrtlan tutularak istendili taktirde sorgulanabilmelidir Veri tabam kullamcr adr ve qifre tailmlamalan VTYS'nin iizerinde galryu$ sistemin kullamct bilgilerinden balrmsrz olmahdr Yiiklenici, viriis vb. tehlikelere karqr her tiirlti giivenlik tedbiri almah ve bu konuda kurum personelini e$itnelidir. Donamm, yaztltrr ve network ihtiyaglanm idare tedarik etneli, bunun drqrnda gerekli dtizenleme ve ayarlarnalar igin Ytiklenici tarafmdan ek ticret talep edilmemelidir Yiiklenici, kurumdaki verileri korumak ve veri kaybrm Onlemek igin her tiirlti tedbiri almakla ytiktintltidtir istekliler bilgi giivenlieini afirmak igin altematif g0venlik giiziim tinerilerinde bulunabilirler istekliler teklif edecekleri btitiin sistemlerin destekledili gtivenlik mekaniznalanm detayh olarak agrklamahdr Uygulama yazrhmlan ttim sistem genelindeki kullamcl iqlem ve bilgi diizeylerinde bilgi gizliligini ve gtivenligini saglamahdr. Her kullamcmm gerektiginde depiqtirilebilir kigisel bir qifresi olmahdr Bilgi sistemleri kapsamrndatutulacak her ttirlii kipisel bilginin gizlili$i esasfir. Bu amagla; Kiqiler hakkrnda tutulacak bilgiler gereken en d0giik diizeyde tutulmahdrr. o r Kiqisel bilgilerin hangi o amaglarla kullamlaca$r kullamcr tarafindan agrkga belirlenebilmelidir. Sistemde kigisel bilgilerin belirlenen amaglar drqrnda kullammrru engelleyecek dnlemler olmah, hasta haklanna riayet edilmelidir. 3.e. MALi KAaTLARA ili$rin GENEL Oznr,r,irr,nn ^ Uygulama yazitmr parametrik olmahdr. Kurum biinyesinde agrlacak yeni bir birim, sunulacak yeni bir hizmet, kullamlacak yeni bir malzeme, fatura formatlanndaki de$iqiklikler veya bazr kurumlara (Sosyal Giivenlik Kurumu, Yegil Kart, vb.) uygulanan iicretlendirme (genel ya da 6zel indirimler, iicretsiz sunma ya da o kurum hastalanna belli hizmetleri vermeme ya da fatura drqr brrakma gibi) kullamcrlar tarafindan yetkileri gergevesinde kolayhkla sisteme dahil edilebilmelidir Maksimum fatura tlutan, ayru tetkikin maksimum adedi vb tammlamalar yaprlabilmeli ve aqan durumlarda otomatik uyarr sa[lanmahdr. veri TABAI\il vonnriu sisrnvri 4.1. GENEL 0ZF,LLiXT,NN istekli, projede teklif edilen VTYS lisansrru tiim uygulama geliqtirme ve gahgtrma (Full Use) haklarr ile (idare'nin diger projelerde veya kendisinin geliqtirecepi uygulamalarda da biitiin haklan ile kullamlmak iizere) temin edecektir. isteklinin, teklif ettigi VTYS tiriinleri freeware, lisanssrz ve Ttirkiye'de teknik deste$i olmayan iiriinler olmayacaktrr. istekli, iirtinlerin lisansh oldu!"unu belgeleyecektir. istekli, aynca teklif etti[i iirtinlerin Tiirkiye'deki ana firma stattistindeki girketten bu iqe 6zel yetki belgesi alacaktn Teklif edilen veri tabam yonetim sistemi (VTYS) endiishi standardr olan iliqkisel mimariye dayah olmahdrr. fl/t r[\r $t"$-

17 4,1,4, VTYS gok kullamcilt veri erigimini desteklemelidir' VTYS gerek verilerde gerekse nesne isimlerinde Tiirkge karakter setini Teklif "Oit"r, desteklemelidir. Sralama ve kargrlaqfirma iglemleri Ttirkge alfabe diziligine gdre yaprlabilmeli, bu ozellik igin herhangi bir programlamaya gerek duyulmamahdn. olqnxr,enebilme ve PERFORMANS VTYS'de veri silme, ekleme ve giincelleme iqlemlerinde kayrt bazrnda kilitleme mantr$r kullamlmahdrr Teklif edilen VTYS'de sorgulamalar igin kilit kullamlmama opsiyonu mutlaka bulunmahdr VTYS'de indeks iglemleri gewim-igi (online) olarak gergekleqtirilebilmelidir. 4,2.4. Sa[ladrgr performans deperleri donanrm kaynaklan ile doeru orantrh olmah ve fiyatlperformans deserleri diigtik olmahdrr. Bu de[erleri ispatlayan test sonuqlan ( TPC-C gibi) gcisterilmelidir. 4,2.1, 4.3. VERI CtiVNNT,iGi ve VERi TUTARLILIGI Onerilen VTYS, iligkisel mimari btinyesinde veri bttiinliigtinii sa[layabilmelidir. Gerek nesne btitiinliigii (entity integrity) gerekse referans btitiinliig$ (referential integrity) sa!lanmahdr VTYS tetikleme (trigger) mekanizmasrna sahip olmahdrr. Tetiklemeler, DML (Data Manipulation Language) iglemlerinden (yeni kayrt ekleme - insert, kayrt gtincelleme - update ve kayrt silme - delete) 6nce velveya soffa gahqacak qekilde ayarlanabilmelidir Teklif edilen VTYS, verilere erigimi gifrelerle koruma altma almahdr. VTYS'nin geligmig bir qifre ydnetim mekanizmasr olmahdrr. $.4. VTYS'nin kullammr srrasrnda, durdurmaya gerek olmadan yedekleme ve yedelcten geri y0kleme dzellikleri olmahdrr Baqanh/BaqarTslz tiim veri tabam ve obje eriqim iglemlerini monit0r edebilmek mtimkiin olmahdrr , $nerilen VTYS, veri tabamnda ttim iglemlerin tutuldupu log dosyalann4 denetim iqlemlerini kolaylagtrrmak, kim, neyi, ne zaman yaptr sorulanna daha kolay cevap verebilmek anacryl4 SQL arayiiziiyle (grafik ve komut) ulaqma tlzelliline sahip olmahdrr. Bu dzellik 3.parti bir yazrhm ile gergekleqtirilecek ise bu yaz/rrm da teklif edilmelidir. ngiriu nizunrr,nni Kurulan tiim yazrhm birimleri igin Ytiklenici, idare'nin belirleyece[i teknik ve ug kullamcrlanna tgm sistemi verimli olarak igletebilmek igin e[itim vermelidir. E$itim plamna iki taraf birlikte karar vermelidir. Elitim Diti: Epitim Ttirkge verilmelidir. Elitim tipine gdre diizenlenmesi gereken e[itim ortammr ve elitim Materyalleri: 5.2.Egitim programlan igin gerekli materyalleri Yiiklenici temin etnelidir. 5.3.E[itim Yeri: Tablo l'de belirtilen ve kurum personeline verilecek e$itim programlan (Bilgisayar Okur Yazarh[r, Yazrhm Kullamcr Egitimi) idare'nin belirledili mekan ya da mekanlarda, teknik qartlarda belirlenen esaslar gdz dntine ahnarak yaprlmahdr. Difer elitimler igin ise (Yerel A$ iqletim Sistemi Egitimi, Qok Kullamcrh iqletim Sistemi, VTYS Egitimi, Sistem Bakrm ve Onanm Epitimi) Yiiklenici idare'nin onayma sunmak iizere epitim yerleri <inermelidir. 5.4.E[itilecek Personel: Yiiklenici, idare'nin en az Tablo I'de belirtilen saytda personelini aym tabloda belirtilen konularda e$itmelidir S.S.E[itimde Kullanrlacak Yazrh Dokiimanlar: Egitim stiresinde kullamlacak olan e[itim dotiimanlan, e[itim programlan baqlamadan 6nce hazrrlanmah ve onaylanmak tizere idareye teslim edilmelidir. Bu doktimanlar Tiirkge olmahdrr. Onaylanan dokiimanlar en az e[itime ahnacak personel saylsl kadar golaltrlmahdr. Bu iglem igin Yiiklenici ek bir iicret talep etnemelidir. q 10

18 '6.5. Sistemden iiretilebilecek tiim rapor, grktr ve faturalarrn kusursuz olarak iiretilip iiretilmedipi test edilecek, veri ve bilgi tutarhhlr konusunda qaprazkontroller yaprlacaktrr. G.6. Arrza, hata, isteklerin bildirimi ve bildirimlerin karqrlanma gekil ve siireleri konusunda Ytiklenici tarafindan tasarlanan sitemin gahqmasr denetlenecektir. 6.7, Projenin kesin kabul0 aqamasmda hasta kayrt/kontrol, istek giriq, raporlama iglevlerinin idare igin uyarlanmrq ve deweye girmig olmasr qartr aranacaktrr Kontrol, muayene ve testler teknik heyetin grizetiminde sistemin kuruldu[u mahalde bilfiil icra ettirilecektir istekliler, teklif ettikleri gdziimlerin performans kriterlerini Onceden belirleyecek ve teklif ile birlikte vereceklerdir. Belirlenen bu performans kriterleri teklif edilen g<iztimlerin kuruluq sonrasmda genel kabulu igin kullanrlabilir nitelikte olacaktrr. istekliler, teklif ettikleri goztimleri igin belirlemig olduklan bu performans kriterlerine uygunlulu sa$lamakla ytikiimlii olup, bunlan sa[ladrklan tespit edildikten sonra kesin kabul yaprlrr. BAKIM ONARIM TTiZUNTT,NNi 7.r. ^ ^ GENEL KO$ULLAR VE TAr\TMLAR (TekWedilecek glziimler rgin agapda belirfilen teknik destekve hizmet seviyelerine benzer bir seviyelendirme/gruplandtrma sistemi gel$tirmelidir.) Seviye L: Onerilen g<iztimde, Yiiklenicinin sorumlulu$unda olan iiriinlerde (Yazrhm, Donarum) olugan problem kurumun genelini gahgamaz duruma getiriyorsa; 1 Saat'te miidahale ve takip eden 1 Saat'te gdziim garantisi verilmelidir Seviye 2: Onerilen gciztimde (Yazrhm, Donamm) olugan problem kurumun bir krsmrm galrqamaz duruma getiriyorsa;2 Saat'te mtidahale ve takip eden 2 Saat'te gtiziim garantisi verilmelidir. 7,1.3. Seviye 3: Onerilen g6ztimde (Yazrhm, Donamm,..) olugan problem kurumun genel gahgmasrm etkilemiyor fakat bazr fonksiyonlan yerine getiremiyorsa; 4 Saat'te miidahale ve ertesi giin sonuna kadar g<iziim garantisi verilmelidir Seviye 4: Onerilen gdziimde (Yazrhm, Donamm,..) Kesin Kabul'den sonra kullamcr ihtiyaglan, istekleri ve dnerileri kurum tarafmdan belirlenen ve kurum adma sistem sorumlusu olarak gahqan personelin onayryla Yiiklenici'ye bildirilir. En ge9 ertesi iq giinti Yiiklenici geri bildirim yapar ve bu istegi hangi siirede karqrlayabilecelini idareye bildirir istekliler, idare'nin bulundu[u yere en yakrn destek merkezlerinin adreslerini ve bu merkezin sorumlusuna ait kiqisel iletiqim bilgilerini bildirmelidir Teklif edilen griztimlerde olugacak problemlerin destek merkezlerine nasil bildirilecepi bunun igin kurulmu$ veya kurulacak destek organizasyonul yaprsr (gahqma saatleri, destek eleman saytsr,...) agrklanmahdrr. Bildirilen problemlerin idare tarafindan takip edilip edilemedi[i ve geri bildirimlerin nasrl yaprldrlr agrklanmahdrr Garanti veya scizlegme kapsamrnda ve garanti sonrasl Bakiln, destek, giincelleme ve elitim hizmetleri kapsamrnda yer almast gereken iglerden bazrlan qunlardrr: a. Sistemi ilgilendiren mevzuatve tist kurum talepleri, b. Verilen hizmetin kalite ve hzmr artracak di[er uygulamalar, 7.2. YAZILIM Sdzlegme stiresince, Ytiklenici programa teknik destek hizmetini iicretsiz olarak verecektir. Aynca Yiiklenici, kendisine ait uygulama yazrhmmrn kullamlmasr igin gerekli yazrhmlarda da meydana gelebilecek hatalar igin scizleqme stiresince destek vermekle sorumludur. ihtiyag duyulabilecek lisans bedelleri idareye aittir. Aqa[rdaki konular teknik destek kapsamrndadrr. Ancak gerekli olabilecek donamm, yazitmve sarf malzemeler idare tarafindan tedarik edilecektir: Manyetik ortamda meydana gelebilecek herhangi bir arna durumunda yiiklenebilmesi igin tiim y azrhmbilegenlerinin yeterli sayrda kopyalanrun idareye verilmiq olmast Meydana gelebilecek her tiirlii yeni versiyon deligikliklerinin ve doktimantasyonunun garanti kapsamr igerisinde ve zamamnda Idareye verilmiq olmast. lk -t?.' ft,,v T- f\ I,& +,W I Ao -kf-t,jtnuq-, 12

19 . 7,Z,4,Ysdekleme iplemi yaprlmasr ve yedekleme iiriinlerinin periyodik olarak idareye verilmesi. 7.2,5, Network iizerinde igletilmesi teknik olarak olasr olan diper yazrltmlann siteme enteglasyonu KORUYUCU BAKIM Yiiklenici, her aym ilk haftasr, sistem test uygulamalanm gahgtrrarak sistemi konfrol efrnelidir. Bu gahgma igin her iki tarafin da kabul edeceli belirli zamanlar tespit edilecek, bakm srasmda elektromekanik iiniteler temizlenip, gerekli?varlal yaprlacaktr BAKIM ONARIMDA idarenin YUTtiVTItJItiXINNi Yiiklenici'nin kuracalr yazrhmlar igin network altyaprsr, elektrik altyaprsr, bina yerlegim plamm dnceden hazrrlamahdrr. Bilgi desteli ve hizmet verilecek birimlerde bilgisayann ve personelin gahgmasr igin gerekli arag gereg ve mekam tahsis etme yiikiimliiliigii idareye aittir Yazrctlar igin gerekli olan gerit, karhrg, kalrt, basrh ewak, fatura vb. sarf malzemesi kapsamrnda olanlar, idare tarafindan ihtiyag duyuldukga asgari stok seviyeleri de dikkate ahnarak kargrlarur. GARANTi ro$ur,r,,anr Sistemin sa[hkh ve 24 saat boyunca kesintisiz igletilmesinden tek muhatabrn sorumlu olaca$r bir yapr tasarlanmahdrr. ^ YAZILIM GARANTiSi Sistemleri, Ofis paketleri ve Uygulama Yazrhmrrun garanti stiresi enarz yrl olacaktr. Gtincellemeler bu garanti kapsamrndadr Yiiklenici, sonradan ortaya gftabilecek ileri giivenlik dnlemleri igin giivenlikle ilgili gdztim alternatiflerini yaklaqrk maliyetleriyle birlikte idareye bildirir ve maliyet/fayda oraruna gdre en uygun goztime idare ve Yiiklenici birlikte karar verebilir. Nihai karar idareye aittir. Ahnmasr gerekli Onlemlere ait 6zel maliyetler idare tarafindan aynca karqrlanmahdrr Hizmet ahmlannda; Sistemin tiimiintin arahksrz 8 saatten fazla gahqmadrpr durumlarda scizlegmede belirtilen cezu mieyyideler uygulamr VTYS, igletim DEMONSTRASYON 9.1 ihale siirecinde ihaleye katrlan isteklilerin tiim belgeleri incelenerek yeterli bulunan isteklilerden DEMO istenecektir. Demo yeri ve saati isteklilere yazrh olarak bildirilecek, istekliler teblif tarihi itibariyle 3 (iig) giin iginde DEMO yapacaklardrr. idare kendi DEMO senaryosunu kendine Ozgti planlayabilecektir. ^ 9.2 Demoya davet edilen istekli demoyu kendi sallayacagr veriler ile yapmahdr. Demoda kullamlacak veriler gergek kigilere ait olmamahdrr, sanal kigi ve veriler kullamlmahdrr. 9.3 Demo, idarenin sallayacalr bir mekanda yaprlacaktrr Demo ortamrnda idare gerekli internet erigim, Kesintisiz Giig Kayna[r, Projeksiyon Cihazr vb. malzemele n hazn bulunduracaktrr. 9.5 Ttim degerlendirmelerin ihale Komisyonu Uyeleri tarafindan yaprlmasr kaydryla Demo'ya idareden gerek gdrtilen kadar personel katrlabilecek, Demo srrasmda ilgili personellerin iste[i do[rultusunda programla ilgili modtiller g<isterilecektir. Buna gcire de puanlama yaprlacaktrr. Ancak nihai karar Demo srasrndaki puanlamaya g0re komisyon tiyeleri tarafindan verilecektir. 9.6 Demo'ya, istekli adma aym anda 5 kiqiyi gegmeyecek sayrda iiyeler katrlabilir. 9.7 Demo igin gerekli bilgisayar, yazrcr, gerekli baflantr kablolan istekliler tarafindan sallanmah ve idarenin gdsterdili mekana Demo baglama saatinden en az saat Once kurulmug ve gahgrr duruma getirilmiq olmahdrr. 9.8 Yaprlacak olan Demo sonucunda ihale komisyonu tiyeleri ve firma yetkilisi/yetkilileri tarafindan imzalanmrg Demo raporunrm tutulmasr ve ihale dosyasmda saklanmast gerekmektedir. Firma yetkililerince herhangi bir sebepten dolayr tutanak imzadan imtina edilirse, bu durum tutanakta agftga I belirtilmelidir. lu Jb.'t,../ / 4) i v t g 9-A l 13

20 DK tisanstar w Y AaTLIMIN ctrncnr,r,rnvrnsi l0.lsistem kapasitesinin artnlmasrna ydnelik olarak VTYS, iqletim Sistemi, Kod Sistemleri, A! Yrinetim Yazrhmlan, Gtivenlik Yazrhmlan, Ofis paketleri vb. yazrhmlann lisanslan; idare'nin uygun gdrmesi halinde bagka bir satrcrdan da ahnabilir Yiiklenici, yaz{rm tizerinde yaptrgr kdklii de[igikliklerin tiimiinii idarenin onayuu almak suretiyle uygulamaya koymahdrr. Gtincellemeler haklanda tiim kullamcrlar bilgilendirilmelidir Kurulan yazrhmlann (igletim sistemleri, VTYS, gtivenlik yazrhmlan ve uygulama yazrhmr dahil tiim yazrhmlann) versiyon artmmr ve gtincellemeler garanti siiresince sdzlegme kapsamrndadn. Garanti siireci sonrasrnda idare karanyla versiyon degigikligi yaprlr. iqin hiznet ahmr yoluyla gdrdiiriildiilii durumlarda bu iqlerin ttimii sdzlegme kapsamrnda olup sdzleqme siiresi sonuna kadar ek iicret talep edilmez. YAZILIM LiSAI\S \re KULLAIIIM HAKLARI Yeni bir diizenleme yaprlana dek agalrdaki maddeler dikkate ahnmahdrr: Uygulama yazrhmrmn Server ve Client kurulumu igin gerekli yazrhm uygun bir medya ile kuruma teslim edilmelidir. Programlann donammlara aktanlmasrna dair ttim kolayhklar sallanmrg olmahdrr Lisans bedeli Odenmig olan yazrhm ve veri tabam uygulamalann kullamm hakkl idareye aittir Veri Tabarunda yer alan ttim veriler kayrtsrz gartsrz idarenindir. idare, bu verileri ne zaman isterse, Ytiklenici bu verileri idarenin istedi$i formatta vermek zorundadrr idare, yaz:/rrmr kendi personeline kullandrracalr gibi kurum drgrndan yapacalr hizmet ahmr ile kurumda gahqacak personele de kullandrrabilir idarenin, bilgisayar programrun yiiklenmesi, gdriintiilenmesi, gahqtrnlmasr, igletilmesi veya depolanmasr fiillerini ifa ettili srada, bilgisayar programuun herhangi bir dgesi altrnda yatan diiqtince ve ilkeleri belirlemek amacl ile programrn igleyigini g<izlemlemesi, tetkik etnesi ve smamasr serbesttir Program; normal yararlanma ile geligen, ahnma amacl drqrnda, makul olmayan bir sebeple kullamlamaz Anlaqmazh[a diigiilmesi ve/veya aciliyet arz eden durumlarda idare kendisine kapah zaffiginde teslim edilen qifreleri veya kodlan yazfimamudahale etnek amacryla kullanabilir Yazrhmlara iliqkin tiim kullarum ve sistem kitapgrklan, iizerinde saklandrpr medya ile birlikte (CD, DVD, disket, tape kartuqu, vb.) idareye verilmelidir Tiim kullamm haklan, isimlerin depigmesi durumunda aynen gegerli olmahdrr. Lq'(/-Za/3 Muollq ERYILMAZ tb t4

/ffi,r. 'flft- Sryl TEKLIF FORMU. onemli NoTl,AR:-En son rektifkabut rarihi1'/1.1_l2o l4 tarihi mesai saari birimine kadardrr.

/ffi,r. 'flft- Sryl TEKLIF FORMU. onemli NoTl,AR:-En son rektifkabut rarihi1'/1.1_l2o l4 tarihi mesai saari birimine kadardrr. Sryl Konu 'flft- : Teklif T.C. ADANA val,ll,lel ll Saglrk Miidiirtfigij TEKLIF FORMU /ffi,r Mitdiirliitilmiiziin ihriyacr olaq ajagrda cinsi, miktafl ve dzellikleri beliriten tfunu llul Kanlnun 22, maddesi

Detaylı

:,.*,J91'F. ..ripon. lnxlip r.'orrntu. ONrlrli NOTLAR: En son teklif kabul tarihi,... L,,,.12013 tarihi mesai saati bitimine kadardrr.

:,.*,J91'F. ..ripon. lnxlip r.'orrntu. ONrlrli NOTLAR: En son teklif kabul tarihi,... L,,,.12013 tarihi mesai saati bitimine kadardrr. T.C. ADANA VALII,IGI ll SaSJrk Mlidiirlii[ii Sayr Konu :,.*,J91'F lnxlip r.'orrntu ADANA..rIpon Miidiirlti$iirriiziinihtiyacrolanaqalrdacinsi,rniktarrvecizellikleribelirtilen Kamu Ihale Kanunun 22.uraddesi

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi HAcETTEPE u ru ivrnsiresi airiust ARA$TtRMA pno.lerrni roonoirunsyon einin/ l 06800 Beytr:pe-Ankara (0312)297 61 116 Faks: (0312)297 65 42 :(0312)297 61 33 (0312)297 61 36 E-a$ :www. rcsearch,hacettepe,edu,tr

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

ONpUfi NOTLAR : En son teklif kabul tarihi 03 / 05 / l6 tarih saat 17 : 00'a kadardrr. TOPLAM TUTAR ( K.D.V.

ONpUfi NOTLAR : En son teklif kabul tarihi 03 / 05 / l6 tarih saat 17 : 00'a kadardrr. TOPLAM TUTAR ( K.D.V. j,:. 1-l:,4.1I i. tlrr..irt.,t;.i, Say: 161 82509.Sahnalma / Konu: Teklif Fomu ADANA V Il Saghk M r6dt152619 I 140 28 I 04 12016 TEKLIF FO Miidi.irhigiimrize bagl birimlerin ihtiyacr ol belirtilen 2 (

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet (9+.i_ j:;1;. lr.ii..ii,r,.i. T.C. ADANA VALiLiCi it sagtrt< vtidiirtrigti Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet t.-\. u gsz zors YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miidiirliigiimijze

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr.

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr. T.C. 5A6LIK BAKANLI6I BURSA SAdLIK MUDURLUGI, Sayrn Teklif istenmesi Salhk Miidiirliifii Acil Salhk Hizmetleri istasyonlarrna 5 Adet Giig Kaynalr Ahmr igine ait agaptda cinsi, dzellikleri ve miktan belirtilen

Detaylı

T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi. o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl. euzg rexulr lsreme FoRMU. TUTAT.ZETUTE/HIZTUTEI+iSTES+

T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi. o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl. euzg rexulr lsreme FoRMU. TUTAT.ZETUTE/HIZTUTEI+iSTES+ lstem No Talep Eden Blrim :BlLGl I$LEM KooRDINATORLUGU T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl euzg rexulr lsreme FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet satrn

Detaylı

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi elqz6 rexllp lsrenae FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet safin alrnacaktrr. Fiyat teklif belirtilen tarih ve saatte

Detaylı

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine T.C, ADANA VALILIdI ll Slgl. M[dtrl0g0 YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM. -.)ADANA ly-. nenot4 MUESsESESINE I ADETTEKMX $ARTNEME (lo sayfa, j ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine k.d.rd,r

Detaylı

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet T.C. SAELIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan BiYOKiMYA igin MALZ.ALIMI isi

Detaylı

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir.

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir. T,C VALiLidi sayr Konu : Tektif e Halk Sa$rlr MUdurluEii 014 TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 2 iqi ; 4?34 sayrlr Kamu ihale Kanunun 22 rnaddesi

Detaylı

rexlir isreue FoRMU euzg

rexlir isreue FoRMU euzg lstem No :18073: 15/1501 Talep Eden Blrim :FTR TEDAVI Urulresi T.C. FTRAT Uuivensiresl xnsrenesi o6xen SERMAYE i$uerntte einiml euzg rexlir isreue FoRMU 17.03.2015 Frrat Universitesl Hastanesi ihtiyacr

Detaylı

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi :f't T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi Sayr : B. 10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : ]'eklif'e llavet Sa] In : Kufunlunruzun ihtiyacr olan AMELiYATHANE( Ilgilendiginiz

Detaylı

HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ALIM KILAVUZU

HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ALIM KILAVUZU HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ALIM KILAVUZU Özet: T.C. Sağlık Bakanlığı Hastaneleri ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) alımları için hazırlanmış olan bu doküman,

Detaylı

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi Sayr Konu Yaklagrk Maliyet. ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi YAKLA$TK MALIYETE ESAS F,ORM ADANA... L... t2013 nntinssnsnsinn Mtidtirliiprimiiztin ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktan ve rjzellikleri

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jll"l j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jlll j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu T.C. ADANA VALILICi i! ^ -!!. ll )agllk tvluou ugu Sayr:77090304.Satrnalma / I 5 I Konu: Teklif Formu 20 I 05 /20ts TEKLIF FORMU Miidiirltigiimiize bagh Saglk Bilgi Sistemleri $ube Miidiirliifii'niin ihtiyacr

Detaylı

Sayr t (?? Konu :Teklif. """""""""'Tl'dir' : erinden tekl toplam bedel K.D.V harig belirtilecektir. : lmayan tekl endirme drgr blrakrlacaktrr.

Sayr t (?? Konu :Teklif. 'Tl'dir' : erinden tekl toplam bedel K.D.V harig belirtilecektir. : lmayan tekl endirme drgr blrakrlacaktrr. Sayr t (?? Konu :Teklif T.C. ADANA VALiLiGi Halk Saghfir Miidrirliigii ADANA...t...t2014 TEKLiF FORMU Miidtirli.igiimiizi.in ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktarr ve

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 30/01/2015 Konu : Teklife Davet Sayın :... Tel : Faks: Kurumumuzun ihtiyacı olan (1) kalem 11 AYLIK DÖNER SERMAYE PROGRAMI ALIMI işi

Detaylı

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi l.^..\ rc'.cq Toplam Genel Toplam(KDV idare No : 63760.38.32.00.01.330 idare Adr : Han'an Universitesi Ara$hrma ve Uygulama Hastanesi

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

{sj. :*'1:o"*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti

{sj. :*'1:o*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti {sj + $rx*r'erlt {* ii}k s$rl*s$ T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti Sayr : B.10.4.iSM.001.0800/:satrnalma -tof?- Konu : Yaklagft Maliyet 46. / J.* t2or2 :*'1:o"*l::::tr#,l?H** Miidtirlii[rimiizi.in

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 03.11.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Nehiyet HASAN

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi 1. GEIIEL $ARTLAR 1.1 Teklif edilen cihaz, teknik qartname maddelerine uygun en son model olacaktrr. Teklif veren firma cihazrn marka ve modelini belirtecektir.

Detaylı

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 T.C. ANADoLU trxivnnsirnsi SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 Karar No : I ctinuru: 14- Anadolu ljniversitesi (Eskigehir/Tiirkiye) Miihendislik Mimarhk Faktiltesi Elektrik- Elektronik Mtihendislili Bdltimti

Detaylı

ji:l :_l , 4ptt I Genel I Toplaqi I TARTI " --. LARENGESKOPSETI _l oi l' l I Fax :04144113016 I Firma Yetkilisi 4_. I

ji:l :_l , 4ptt I Genel I Toplaqi I TARTI  --. LARENGESKOPSETI _l oi l' l I Fax :04144113016 I Firma Yetkilisi 4_. I T.C. SAGLKBAKANLd Tt]RKiYE KAMU HASTANELER KURUMU AKQAKALE DEVLET H.tsrnNnsi ihale Kodu : 00139 SAY : KONU : Yaklagrk Maliyet Tespiti 28.t0.2015! i r l' l SAYN Hastanemizin ihtiyaglarrndan agaprda cinsi

Detaylı

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU i$in ADI :KARL F SCHER NEM TAYiN CiHAZI ALIMI TARiH :.03.2015 ALIM TURU : MALZEME ALIMI TC Saglrk Bakanlqr KURUMUMUZ ANALiZ VE KONTROL

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

l:nopr 5 i B POLAR CUP ADET

l:nopr 5 i B POLAR CUP ADET T.C. SAdLIK BAKANLIdI TtrRKiyE KAMU HASTANELERI BiRLidi BATMAN solco DEVLET HmrnNpsi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 14.10.2014 Saytn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Hasan KILICASLAN

Detaylı

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri:

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri: 6245 sayrh Harcrrah Kanunu Yurtigi Gegici Gtirev Yollulu Hazrrlama Ktlavuzu 1.GiRi9 Bu krlavuz, 6245 sayrh Harcrrah Kanunu hukiimlerine gdre diizenlenen yurtigi ge9ici gdrev yolluf,u i$lemlerinin Kamu

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

G{-.- Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs. Bu kapsamda, streg ydnetimi gah;malarr igin a9alrdaki gahqma program r lavizsiz uygulanacakttr.

G{-.- Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs. Bu kapsamda, streg ydnetimi gah;malarr igin a9alrdaki gahqma program r lavizsiz uygulanacakttr. {w irtntvi surec YONETiMi iq conu,crsi Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs ot/t0t20t2 Konu : Siireg Ydnetimi MUDURLUdUNE 2009/4 sayrlr Baqbakanlrk Genelgesir ile duyurulan Birlikte qahtabilirlik Esaslan

Detaylı

TEI : O 312 218 34 97 FAKS :0 3l22lE 34 9E E-mail : coskun.sa in@titck.gov.tr. il.cili Ki$i : Cogkun SARGIN. SATINAIMABiNMi.

TEI : O 312 218 34 97 FAKS :0 3l22lE 34 9E E-mail : coskun.sa in@titck.gov.tr. il.cili Ki$i : Cogkun SARGIN. SATINAIMABiNMi. KURUM BiRiM ISIN ADI TARiH ALIM TURU T.C. SAdLIK BAKANLI6I TURKiYE ilaq VE TIBBI cihaz KURUMU MALZEME IHIZMET ALIMI 06/03t2015 MALZEME ALIMI T,c Sag* BakanlEr KURUMUMUZ TIBBi CiHAZ LABORATUVARLARI IHTiYACI

Detaylı

g:t;tt,k utd;til" Tebtiginde yer alan trbbi matzemeler igin sut kodu, Tebli$de yer almayan malzeme olmast

g:t;tt,k utd;til Tebtiginde yer alan trbbi matzemeler igin sut kodu, Tebli$de yer almayan malzeme olmast lstem No Talep Eden Blrim : 13543: 1413010 : BILGI I$LEM KooRDINATORLUGU T.C. FIRAT urivensiresi xesraruesl DONER SERMAYE lglerue elnlirtl ELAZI6 TEKLIF ISTEME FORMU Frrat Universitesi Hastanesl ihtlyacr

Detaylı

: fiim Kalemlcre fgklifverilmesi Zorunludur

: fiim Kalemlcre fgklifverilmesi Zorunludur T.C. sadlik BAKANL16I T.IRKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLCE DEVLET HASTANf,Si Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu ; Tcklifc Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihti)'acr olan GULNAZ AKKOYLN icin KvC MALZ

Detaylı

Parsel No./Srra No. : 3

Parsel No./Srra No. : 3 Parsel No./Srra No. : 3 c) Ihale (son teklif verme) tarihi d) Ihale (son teklif verme) saati e) ihale komisyonunun toplantr yeri ilan olunur. rina ganrxaurnsi I. GENEL $ARTLAR MADDE I - Kiraya verilecek

Detaylı

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi ailiwsel ARA$TIRMA pnolrleri roonoirunsyon einiml

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi ailiwsel ARA$TIRMA pnolrleri roonoirunsyon einiml HAcETTEPE u ru ivrnsiresi ailiwsel ARA$TIRMA pnolrleri roonoirunsyon einiml 06800 Bcytcr,c.., r Telefon : (0312)297 61 33 (0312)297 61 36 Faks: Q312)):,t Proje lglem Telefon :( 0312)297 61 33 (0312)2!r,,

Detaylı

rnxxir ganrxnvrnsi "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA)

rnxxir ganrxnvrnsi HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri  ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " rnxxir ganrxnvrnsi Proje No: DPT2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA.2O14TSHZ;OOT

Detaylı

nilci i$lnvr uuuunr,uguntrn c6nnvr,nri:

nilci i$lnvr uuuunr,uguntrn c6nnvr,nri: t--- t! T.C ALA$EHiR BELEDiVE nngxanligi sir,ci i$lnu ltuntinr,ucu GOREV ve qali$ma YONETMELiGI(ie Yiinetmelik) (l n0luu r GENEL TTUXU*TINN Amag, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanrmlar, Kuruluq AMAC: MADDE 1:

Detaylı

niniui UNivrnsilnuiz TuUrr MiM FAKIJLTESI 2 KALEM DEMiRBA$ MALZEME ALIMI KATiP QELEBi UNivnnsirnsi-ioa'Ri ve

niniui UNivrnsilnuiz TuUrr MiM FAKIJLTESI 2 KALEM DEMiRBA$ MALZEME ALIMI KATiP QELEBi UNivnnsirnsi-ioa'Ri ve Agrk ihale usulii ile ihale edilen UNivrnsilnuiz TuUrr MiM FAKIJLTESI 2 KALEM DEMiRBA$ MALZEME ALIMI idari gartnamesi KATiP QELEBi UNivnnsirnsi-ioa'Ri ve niniui NU (MERKEZ OFiS II BiNASI/ 33t23s620 cict

Detaylı

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat T.C. SACLIK BAKANLIdI. TURKiYE KAMU HASTANELERi Bllll9l ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI Sayr : B.l0.4.ISM.4'72'00'20l Konu: Teklife Davet Saytn : Kurumumuzun ihtiyacr olan AMELiyATHANE GENEL cer.uroloji

Detaylı

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU + (4) T.C. ADANA VALiLiGi it sagtrt Miidiirlugri fl{:. $,;'$*ri{ ll$;i}k?}$*s*r -7 Sayr: Say: 77090304.Satmalma / - 3E I Konu: Personel Devam Kontrol Sisterni Ahmr Teklif Formu 2$r 0grzotz TEKLIF FORMU

Detaylı

mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici

mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici A\IRUPA T O P LUL U GU'NU KURAN AI{TI,A $II,IA' NIN 81(1). IVIADDESiNE GORE REKABETI olqulebir",in gnxilde Krsrrffi mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici (de minimis*) (200L/c 368/07) (EEA

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

iurivlq LisrESi Slra- Mal / Hizmet Adr i Miktarr

iurivlq LisrESi Slra- Mal / Hizmet Adr i Miktarr T.C. SAGLIK BAKANLICI runxiyn KAMU HASTANELERI BIRLIGI -gainiin n6lcn DEvLET HASTANESI Sayr : B.l0.4.ISM.4 '72'00'201 Konu : Teklife Davet Sayn: Kurumumuzun ihtiyacr olan KEMoTERApi servisi iqin uelz ALIMI

Detaylı

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt T.C. BA$BAKANLIK Afet ve Acil Durum Ydnetimi Baqkanhpr Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt 07.05.2014 Y ILDIZ TEKNiK LN{ IVPNSiTE,Si REKTOru-UCIXP, Bagkanll[rm z tarafndan

Detaylı

lo"t* YETKiLi : gef AOLUM : Personel Biirosu c0rf,wi : Yazr igleri Memuru BOLUM : Personel Biirosu corevli : Ewak Kayrt Memuru cdnrvr,rni:

lot* YETKiLi : gef AOLUM : Personel Biirosu c0rf,wi : Yazr igleri Memuru BOLUM : Personel Biirosu corevli : Ewak Kayrt Memuru cdnrvr,rni: ilahiyat FAKULTESi BURoLARINA AiT GOREV TANIMI PERSONEL BTIROSU 1. Fakiiltemizin akademik ve idari personelinin atama ve emeklilik gibi buna benzer cizliik ielemlerini kanun ti.iziik ve ydnetmelikler gergevesinde

Detaylı

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KAHRAMANMARA$ StiTCu in,a.u univnnsirnsi 2015 YL KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 5018 Sayrh Kamu Mali Y0netimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kalkrnma planlarr ve programlarda yer alan politika

Detaylı

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Universitesi Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi Say: 72180796/419 Konu: TOBB BfU-SnnA E$tim Programlan Hk. l;:. r!.r : trr.rt!_!.lic*q.r"nt 1. ; \r::: \,,,..,.-j {]nasi

Detaylı

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi I.TANIM: Kurumumuzdaki ttim birimlerin verimlihatastz gahgabilmesi, ga[dag bir sa$hk hizmeti sunulmasro hasta kayrt sisteminin kurulmasr, mali ve idari

Detaylı

lil ,ol lj I tl J:J ,r"i *_l "r;$-".il"qt " " l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax

lil ,ol lj I tl J:J ,ri *_l r;$-.ilqt   l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax T.C. SAGLIKBAKANLIGI runrivn KAMU IrAsrANELnnl rununnu AKQAKALD DEVLET nasrennsi ihale Kodu : 00133 28.10.2015 SAYI : KONU : Yaklagrk MaliYet TesPiti SAYIN Hastanemizin ihtiyaglalndan agasrda cinsi ve

Detaylı

TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII

TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen sozleqme ve eklerinde kullanrldrfr takdilde aga[rdaki anlamlan

Detaylı

,63L : Yaklagrk Maliyet

,63L : Yaklagrk Maliyet Sayr Konu,63L : Yaklagrk Maliyet T.C. ADANA VAL LiGi Hatk SaStrgr Miidiirt0gii YAKLA$IK MAL YETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miid'lrluoumuz'in ihtiyacr olan agagrda cinsi, miktan.ve dzellikleri belirtilen (.1)

Detaylı

5 sayfadan olugmaktadr.

5 sayfadan olugmaktadr. ANKARATINiVERSITESI ELEI(TRON HIZLAI\DIRICISI VE LAZER TESISI (IARLA) " HAFIF YUK TA$IMA ijnitesi" TEKNIK $ARTNAMESI Proje No: 2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA-2O1sTSDNOII Bu teknik dzellik

Detaylı

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 Konu : Fiyat Tekli{iniz Saym, AqaSrda cinsi,

Detaylı

LdJ. 2L r l3tzott. ADANAVALILIGI it sagtrt utaiirttigti YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM

LdJ. 2L r l3tzott. ADANAVALILIGI it sagtrt utaiirttigti YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM t LdJ saot& Sagirnt.St Sayr : Konu : 77090304.Satmalna i t\08\ Yaklagrk Maliyet.L. ADANAVALLG it sagtrt utaiirttigti 2L r l3tzott YAKLA$K MALYETE ESAS FORM MUESSESESNE Miidiirliiliimiiz ve Miidiirliiliimiize

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI. g.ndermenizi, teklifinizde teslimat siiresinin a. ildiilr";;;i;;"4.i,". ( inrivlq LisrESi. Miktan i

T.C. SAGLIK BAKANLIGI. g.ndermenizi, teklifinizde teslimat siiresinin a. ildiilr;;;i;;4.i,. ( inrivlq LisrESi. Miktan i T.C. SAGLIK BAKANLIGI TURKiyE KAMU HASTANELnni ninr,igi BATMAN s6i,cn DEvLET rr.isr,innsi Sayr : B. 10.4.ISM.4.72.00.20/ Konu : Teklife Davet Saym: Kurumumuzun ihtiyacr olan ACiL RONTGEN each sisremi iqin

Detaylı

1- Malzeme/hizmet tesliminin \1c

1- Malzeme/hizmet tesliminin \1c T.C. FIRAT UNiVERSITESi HASTANESi 06NER SERMAYE IsLETME BiRIMI ELAzlG TEKLIF ISTEME FORMU Talep Eden Blrim :BlLGl I$LEM KOOROINATORLUGU Ftrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet sattn ahnacaktrr.

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

:FC:S. ek iidemenin dafrtrlmasrnda uygulanacak usul ve esaslara iliqkin yiinetmelik"

:FC:S. ek iidemenin dafrtrlmasrnda uygulanacak usul ve esaslara iliqkin yiinetmelik :FC:S $/\6LlK ve SOSYAL HIZMET EMEKqI LERI SeNOilXaet Isran s u l.-al(safray gu e esl I1IE T*ADE UNION OF fubtic TMPLOOYES }N HEflT ANO SOCIAL $Ef,hACEs HASEKi cd. FASEKi CD, FIASFK SULTA.}.I MAH OZKAYA

Detaylı

inganr TEKNiK SARTNAMESi

inganr TEKNiK SARTNAMESi PREFABRiK WC BUFE insa, TI YAPIMI inganr TEKNiK SARTNAMESi isix r,triri U$ak ili 29 27 Ab2126 ada 105-118 parsel igerisine in$aatr subasmanr idare tarafindan yaprlacakttr. prefabrik WC Biife ingaatr yaprlacaktrr.

Detaylı

ihrivlc LisrEsi 2 i ADET

ihrivlc LisrEsi 2 i ADET T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni sinligi BATMAN sol.ce DEVLET HnstnNssi Sayr : B. I 0.4.15M.4.72.00.20/ Konu : Teklife Davet Saytn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan RADYOLOJI BoLUMU iqin MALZEME

Detaylı

Toplam Fivat. Fivat 1 MANTFOLD SET(ANJiOGMFI. Tanrmlayrct Farma ve UBB. S.No Ma! / Hizmet Adt Miktarr Birimi Birim

Toplam Fivat. Fivat 1 MANTFOLD SET(ANJiOGMFI. Tanrmlayrct Farma ve UBB. S.No Ma! / Hizmet Adt Miktarr Birimi Birim T.C. Harran Universitesi Aragtrrma ve Uygulama Hastanesi Srra No: 02729 Konu: Teklif Mektubu iqin Adr: KARDiYoLoJi SERViSi-uelzEIr,tB ALIMI Fiq Kodu : Fiyalar KDV Harig olarak verilmelidir. Mdzemelerin

Detaylı

S:,r.!:;.R.iTO\1 IGNE UQLU

S:,r.!:;.R.iTO\1 IGNE UQLU S:,r.!:;.R.iTO\1 IGNE UQLU..:-i F qaprnda olacali l-lgne ucu 5 nrrl'den fazla qrknrayacak l-t{crrdle bolgesi olacak 4-Fleksibillesi uyburl olacak 5-Katatcr in trcu incelerek sonlanacak 6-KrlavLrz tel gegecek

Detaylı

6{-l. sayr ' Konu : Teklif

6{-l. sayr ' Konu : Teklif T.C. ADANA VAL LiGi Halk Sagltgt MiidUrlii!ii sayr ' 6{-l Konu : Teklif ADANA t5logtzorg TEKLIF FORMU Mtidi.ilijoUmtiztin ihtiyact olan agaorda cinsi, miktan ve ozellikleri belirtilen 2 Kalem Mal Alrmr

Detaylı

OKULLARDA. cuvnnri onramrn sagranmasr. KoRUYUCU vn ONrnyici. rnnninrnnin ALTNMAsTNA. iri$rin. igninrici pnororor,u

OKULLARDA. cuvnnri onramrn sagranmasr. KoRUYUCU vn ONrnyici. rnnninrnnin ALTNMAsTNA. iri$rin. igninrici pnororor,u OKULLARDA cuvnnri onramrn sagranmasr KoRUYUCU vn ONrnyici rnnninrnnin ALTNMAsTNA iri$rin igninrici pnororor,u Haziran 2015 AMAC Madde 1. Bu protokoliin amacr; igiqleri Bakanhlr ve Milli Elitim Bakanltlt

Detaylı

HASTANE BİLGİ SİSTEMLERİ ALIMI ÇERÇEVE İLKELERİ

HASTANE BİLGİ SİSTEMLERİ ALIMI ÇERÇEVE İLKELERİ HASTANE BİLGİ SİSTEMLERİ ALIMI ÇERÇEVE İLKELERİ Özet: T.C. Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanelerinin Hastane Bilgi Sistemi (HBS) alımları için hazırlanmış olan bu doküman, yazılım, teknolojik altyapı ve diğer

Detaylı

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi.

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi. Marmara lletisim Dergisi, Sayt:7, TemmuT 1994 PROGRAMLAMA DiLLERi Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi itetiqim Fakiiltesi Bilgisayar bilimi bilgi iglemin araglannr ve geli$im stirecini igerir.

Detaylı

rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Fiyat i : Ttim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur

rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Fiyat i : Ttim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur T.C. sagltk nlxlnr,rgr rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Sayr : B. I 0.4.15M.4.72.00.201 Konu : Teklife Davet 22.09.2014 Sayrn :................. Kurumumuzun ihtiyacr olan

Detaylı

T.C. SACLIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI. inrivlq LisrESi

T.C. SACLIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI. inrivlq LisrESi T.C. SACLIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI Sayr : B.10.4.1SM4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 20,10.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Yusuf GOK igin

Detaylı

4. Dozallama grrrngasr (1 adet)

4. Dozallama grrrngasr (1 adet) 3'LU MEMBRAN FlLrRAsyoN slsteml TEKNIK 9ARTNAMESI (100 Ml Huni Hacimli) ' Membran filtrasyon sistemi a9a!rdaki malzemelerden olugmahdrr, 1. Ugki Paslanmaz Qelik Manifold (1 adet) 2. Vakum Pompasr (1 adet)

Detaylı

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda f'i1 artalrt TEDARiKQi DEGERLENDiRME PROSEDURU 1. AMAg Muratpap Belediyesi'ne bagh ve harcama yetkisi verilen mfidtirltiklerin, tirtin ve hizmet sattn aldtklan tedarikgi firmalann degerlendirilmesi ile

Detaylı

ir:',i{i?5 47.73 Belirli bir mala tahsis edilmig masazalarda ticareti

ir:',i{i?5 47.73 Belirli bir mala tahsis edilmig masazalarda ticareti tffi iil fiffi ilil[ililililttilu illililillil [ffi flil Sayr :38.A.0f,' TI.,RK FczActLsnr sialigi MERKEZ rurygri Konu : NACE Rev.2 Altrh Ekonomik Faaliyet Srnrflamasmrn Giincellenmesi hk. ir:',i{i?5 Y*s"$**"fllli

Detaylı

HAcETTEPE ru ruivrnsiresi

HAcETTEPE ru ruivrnsiresi HAcETTEPE ru ruivrnsiresi BTLIMSEL ARA$TTRMA protelrni roor0ittrsyon ainiml Telefon: (0312)297 61 Proje l$lem 06800 Beytepe-Ankara 33 (031 2)297 61 36 Faks: (0312)297 65 42 Telefon :( 0312) 297 61 33 (031

Detaylı

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Marmara lletisim Dergisi, Sayr:8, Ekim 1994 Mamara Joumal of Conununications, Number:8, October 1994 DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Arg. Giir. nuru OZCnn MARMARA r-rllvensiresi itetiqim Faktiltesi Dar

Detaylı

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii BUItDUfi DIYABET OKUTU Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii 1.1Giriq I.2Dayanak 1.2.a'Grirev tantmtmrz 1.2.b St. Vincent. Deklarasyonu ve Ulusal Diyabet

Detaylı

Srra Mal / Hizmet Adr Miktarl Birimi Markast Birim. I Pankreatik Stent 30 ADEl'

Srra Mal / Hizmet Adr Miktarl Birimi Markast Birim. I Pankreatik Stent 30 ADEl' T.C. SAELIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLie i BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Say r : B. l0.4.lsm.4.'72.00.201... Konu :Teklif'e Davet 23.10.2015 \.1\rtl :...,...,,._..,, Kurumunuzun ihtiyacr olan

Detaylı

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname J Dosya Numarast: 151104/- Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt Aga$tda cins ve miktarr yazrh genel cerrahi klinigi lgin 1 Kalem Trbbi sarf malzeme almt,4734 Sayth Kamu lhale Kanununun 22. Maddesi (f)

Detaylı

ilit#'ifiu,ici'iiiilrvrnnixnv^lhl^q.cakekyeru-,n$rinnandrryuru

ilit#'ifiu,ici'iiiilrvrnnixnv^lhl^q.cakekyeru-,n$rinnandrryuru nizn ir,nun ynxi ACILAN VEnmYA ImRIIANCi nin SEBEPLE BO$ALAN ilit#'ifiu,ici'iiiilrvrnnixnv^lhl^q.cakekyeru-,n$rinnandrryuru METI\I A5l0ll200g tarihinde ilimizde baglanan Aile sebeplerle bogalan 4 (dd yapriacaktuiniil

Detaylı

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap [K-2 SOSYAL VARDIMLA$MA VA DAYANI$MA VAKIII I3A$KANI,IEI...SOSYAL KONUT PROJtrSi...ADE'I' KONITT SATI\SI BA$VURLT DtrytJRtrstl *uo,*,,nuo,oo,u,,,:l:'::' ff';::";;ljti]:u'"0' vilriitiiren sosvar Konut projesi

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

'l/ 2-TEKNIK ozerrirupr : qift KAPILI, ALTI DOLAPLI ilaq MALZE\IIEDOLABI TEKN'K $ARTNAMES'

'l/ 2-TEKNIK ozerrirupr : qift KAPILI, ALTI DOLAPLI ilaq MALZE\IIEDOLABI TEKN'K $ARTNAMES' lb qift KAPILI, ALTI DOLAPLI ilaq MALZE\IIEDOLABI TEKN'K $ARTNAMES' 1-KONU : Tunceli Halk salh[r Mridiirhilti ihtiyacr igin satrn aknacak ve Sa[1k oca[r hizmetlerinde kuilamm amagh olan ilag marzemedorabr

Detaylı

@aizemeninteslimedilmemesidurumundaidaretaraflndankanungere0ijlgiiimercilere

@aizemeninteslimedilmemesidurumundaidaretaraflndankanungere0ijlgiiimercilere T'C. FIRAT UNiVERSiTESi HASTANES D6NER SERMAYE iglerme BiRiMi ELAZIG TEKL F STEME FORMU lstem No Talep Eden Blrim : QOCUKC/ENIDOGAN) YOGUNBAKIM UNITESI Ftrat Universitesl Hastanesi ihtlyacr malzeme/hizmet

Detaylı

""r*,t,"rtr,"t",eklif mektuplarl uzerine mutlaka yazllmasr gerekmektedir' :iffiff;lh

r*,t,rtr,t,eklif mektuplarl uzerine mutlaka yazllmasr gerekmektedir' :iffiff;lh T.C. SAELIK BAKANLICI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi SATINALMA KOMiSYON BA$KANLIE I Sayr : B.r0.4.rsM.4.72.00.20/ Is I t-* Konu : Teklife Davet 10.08.2011 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Ameliyathaneye

Detaylı

Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet.

Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet. Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet. I.C. ADANA VALiLiGi Hatk Sagtrfr Miidtirtiigi YAKLA$IK MALiYETE ESAS FORtr,I ADANA... t... t20t3 MUESSESESiNE Mtidiirltiliimiiziin ihtiyacr olan aga$rda cinsi, miktan ve

Detaylı

l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr

l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr TERKUR krem, 30 g KISA URUN BiLGiSi 2. KALiTATiF ve KANTiTATiT niln$iu Etkin madde: I g krem igerisinde; Altiminlum hidroksiklorit 190 mg Yardrmcr maddeler: 1 g kem igerisinde;

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

HBYS Teknik Şartname/1/

HBYS Teknik Şartname/1/ HBYS Teknik Şartname/1/ SİVAS KAMU HASTANELER BİRLİĞİ HBYS TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 AMAÇ VE KAPSAM... 3 1.2 STANDARTLAR... 3 1.3 TANIMLAR... 3 1.4 GENEL KOŞULLAR... 4 İş mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler

Detaylı

ihtiyac LisTEsi T.C. SAdLIK BAKANLICI BATMAN B6LGE DEVLET IIASTANESi SATINALMA KOMiSYON BASKANLIEI 25.07.201'l

ihtiyac LisTEsi T.C. SAdLIK BAKANLICI BATMAN B6LGE DEVLET IIASTANESi SATINALMA KOMiSYON BASKANLIEI 25.07.201'l T.C. SAdLIK BAKANLICI BATMAN B6LGE DEVLET IIASTANESi SATINALMA KOMiSYON BASKANLIEI 25.07.201'l Dayrn :... Kurumumuzun ihtiyacl olan Hastane iqin trbbi sarf malzeme alrmr i;i satn alrnacaktlr. Ilgilendiginiz

Detaylı

. Bu talimatta yazanlara aynen ulunuz. ilag hakktnda size dnerilen dozun drymda yftksek

. Bu talimatta yazanlara aynen ulunuz. ilag hakktnda size dnerilen dozun drymda yftksek KULLANMA TALiMATI TERKUR krem,30 g Cilt iizerine uygulanrr.. Ethin madde: 1g kem 190 mg aliiminyum hidroksiklorit igerir. o Yardrmcr maddeler: Beyaz yumugak vazelin, setostearil alkol, izopropilmiristat,

Detaylı

@esi. T.C. Harran Universitesi Tlp Fakiiltesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi. Genel Toplam(KDV Harig): LUER LOK ENJEKToR(N3s)KiLiTLi i6rue eonpr.

@esi. T.C. Harran Universitesi Tlp Fakiiltesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi. Genel Toplam(KDV Harig): LUER LOK ENJEKToR(N3s)KiLiTLi i6rue eonpr. T.C. Harran Universitesi Tlp Fakiiltesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi LUER LOK ENJEKToR(N3s)KiLiTLi i6rue eonpr. Genel Toplam(KDV Harig): @esi Meteoroloji Cad. $ANLIURFA lrtibattetefon:tel.: 0(414) 318

Detaylı

- -l) Toplum saphlr merkezi biinyesinde Ek 2'de yer alan formdaki standartlar

- -l) Toplum saphlr merkezi biinyesinde Ek 2'de yer alan formdaki standartlar T.C. SAGLIK BAKANLICI Tiirkiye Halk Salh[r Kurumu I!.Ul{ Hr* S3d[01 Sayr:57536863/010.06 Konu: Gebe Bilgilendirme Stntft rc sadr-r BAI{.\:iLI61. rlltudre HAt K sadli6i K(rRa\llr.Tttsx tiadi\_ \re r're\it.

Detaylı