Seslenis. 15 Þubat 2009 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 83. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seslenis. 15 Þubat 2009 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 83. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr"

Transkript

1 Seslenis Türk çocuðu ecdadýný tanýdýkça daha büyük iþler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktýr. ATATÜRK 15 Þubat 2009 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 83 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Eskiþehir Adalet Sarayý törenle hizmete açýldý ESKÝÞEHÝR Adalet Sarayý, Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Cemil Çiçek ve Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin'in katýldýðý törenle hizmete açýldý. 30 Ocak 2009 tarihinde gerçekleþtirilen açýlýþta konuþan Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Cemil Çiçek, "Hukuka uymaya ve hukuku uygulamaya yasama, yürütme ve yargý dahildir. Buna uymak ve uygulamak noktasýnda hiçbir erkin ve neticede vatandaþ olarak hepimizin hiçbir ayrýcalýðý ve istisnasý yoktur." dedi. ADALET Bakaný Mehmet Ali Þahin de törende yaptýðý konuþmada, son 6 yýlda inþa edilen adalet sarayý sayýsýnýn kýsa bir süre içerisinde 170'e ulaþacaðýný söyledi. 8-9 da Genel Müdür Kalaman, Ýstanbul da incelemelerde bulundu Nizamettin KALAMAN Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü DENETÝMLÝ SERBESTLÝK HÝZMETLERÝ ÝLE BAÞARILANLAR Bakanlýðýmýzýn 2005 yýlýnda yaptýðý önemli reform çalýþmalarý kapsamýnda ülkemizde denetimli serbestlik sistemi kurulmuþtur. Denetimli serbestlik hizmetleriyle infaz sistemimize yeni bir anlayýþ gelmiþ, hapis cezasýna alternatif tedbirler uygulanmaya baþlanmýþtýr. Denetimli serbestlik sistemi, kurulmasýnýn ardýndan çok kýsa sürede kurumsallaþmasýný tamamlamýþ, hem infaz uygulamalarýnda hem de hükümlülerin topluma kazandýrýlmasýnda önemli baþarýlar elde etmiþtir. Devamý 2 de Kurumlarda Dünya AIDS Günü etkinliði 1 Aralýk Dünya AIDS Günü kapsamýnda ceza infaz kurumlarýnda, hükümlü ve tutuklularýn AIDS e karþý bilinçlenmeleri amacýyla çeþitli etkinlikler gerçekleþtirildi. Devamý 5 te CEZA ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman, ceza infaz kurumlarý, denetimli serbestlik ve yardým merkezi þube müdürlükleri ve personel eðitim merkezindeki çalýþmalarý yerinde görmek ve personelle görüþmek amacýyla 9-13 Ocak 2009 tarihleri arasýnda Ýstanbul'a çalýþma ziyareti gerçekleþtirdi. 7 de Baþbakan Erdoðan ýn eþi Emine Erdoðan, Antalya L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret etti. Erdoðan, 5 Ocak tarihindeki ziyarette, Kurumdaki anasýnýfýný gezerek, burada eðitim gören çocuklara hediye daðýttý. Devamý 2 de Konya E Tipi nde Mevlânâ yý anma etkinliði Mevlânâ Celaleddin Rumî yi anma etkinlikleri kapsamýnda Konya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda program gerçekleþtirildi. Konya Müze Müdürü Yusuf Benli nin Mevlânâ ve Ýnsan Sevgisi konulu bir konferans verdiði programda, sema gösterisini hükümlü ve tutuklular ilgiyle izledi. 16 da Metris M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret eden Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman, personelin sorunlarýný dinledikten sonra odalara girerek, hükümlü ve tutuklularla görüþtü. Emine Erdoðan, Antalya L TipiT Ceza Ýnfaz KurK urumunu umunu ziyaret etti Sivas E ve Aðrý M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn acý kaybý Sivas E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Ýnfaz ve Koruma Memuru Ali Çaldýran tarihinde, Aðrý M Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu Ýnfaz ve Koruma Memuru Mehmet Oðuzkan ise tarihinde, yakalandýklarý hastalýk nedeniyle vefat etti. 5 te Aile Eðitimi Projesi yle ilgili toplantý yapýldý Ýstanbul Ýli Üsküdar Ýlçesinde uygulanmasý plânlanan Aile Eðitimi Yoluyla Þiddetin Azaltýlmasý ve Suçun Önlenmesi Projesi kapsamýnda, Üsküdar Haydarpaþa Lisesinde toplantý düzenlendi. 08 Ocak 2009 tarihinde yapýlan toplantýda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman bir konuþma yaptý. 2 de Genel Müdürlük heyeti kurumlarý ziyaret etti Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünde görevli Tetkik Hâkimleri Mustafa Yapýcý, Ali Yýldýz, Abdullah Murat ve Fahrettin Kýrbýyýk ile Þube Müdürü Fikret Tuygun dan oluþan heyet ceza infaz kurumlarýnda incelemelerde bulundu. Devamý 5 te Prof. Dr. Üstün Dökmen Ankara 2 No lu L Tipi nde seminer verdi Prof. Dr. Üstün Dökmen, Ankara 2 No lu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklulara Ýletiþim konusunda seminer verdi. Devamý 16 da Amasya da Kurum personeli yýl sonu eðlencesiyle stres attý Amasya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu personeli, eþ ve çocuklarý için Yýl Sonu Eðlencesi düzenlendi yýlýndan beri yapýlmakta olan program ile personelin iþ ortamýnýn stresinden uzaklaþmasý, ailelerin birbirleriyle tanýþýp, kaynaþmasý ve böylece birlik-beraberliðin artmasý amaçlanýyor. Devamý 14 de Siverek te belge daðýtýmý ve konser coþkusu Siverek Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Þanlýurfa ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü ve Ýlçe Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþbirliðinde açýlan bilgisayar iþletmenliði ile 1.ve 2. kademe okuma yazma kurslarýnda baþarýlý olan hükümlü ve tutuklulara belgeleri, 15 Ocak 2009 tarihinde gerçekleþtirilen müzik-eðlence programýnda verildi. Devamý 12 de

2 Sayfa 2 Seslenis 15 Þubat 2009 Nizamettin KALAMAN Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü DENETÝMLÝ SERBESTLÝK HÝZMETLERÝ ÝLE BAÞARILANLAR BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM 2009 yýlý Ocak ayý itibariyle denetimli serbestlik sisteminde üç yýl geride býrakýlmýþtýr. Üç yýllýk uygulama deðerlendirildiðinde, denetimli serbestlik ve yardým merkezi þubelerinin ceza adalet ve infaz sisteminde güçlü bir þekilde yerini aldýðý, kurumlar arasý iþ birliðine dayalý örnek uygulamalar gerçekleþtirildiði görülmektedir. Denetim altýna alýnan kiþi sayýsýna bakýldýðýnda, mahkemelerce verilen denetimli serbestlik kararlarýnda her yýl artýþ olduðu görülmektedir yýlýnda denetim altýna alýnan kiþi sayýsýnda, 2007 yýlýna göre % 54 artýþ olmuþtur. Niceliksel artýþýn yanýnda denetimli serbestlik, uygulamadaki baþarýlarýyla hem toplum hem de diðer kurum ve kuruluþlar tarafýndan sýk sýk takip edilen bir kurum haline gelmiþtir. Denetimli serbestlik uygulamalarýna bakýldýðýnda seçenek tedbirlerin, bu tedbirler içinde kamu yararýna çalýþma tedbirinin infaz sisteminde çok özel bir yeri olduðu görülmektedir yýlýnda kamu yararýna çalýþma tedbirinde önemli bir artýþ olmuþ, bu tedbirin infaz sistemimize yeni bir soluk getirmesi nedeniyle, toplum tarafýndan da ilgiyle takip edilmiþtir. Denetimli serbestlik sisteminin önemli uygulamalarýndan bir diðeri sosyal araþtýrma raporlarýdýr. Soruþturma veya kovuþturma aþamalarýnda hazýrlanan bu raporlarla þüpheli ve sanýklarýn, Cumhuriyet savcýlarý ve hakimlerce tanýnmalarý saðlanmýþtýr. Madde baðýmlýlýðý, hem dünyada hem de ülkemizde üzerinde durulan en önemli konulardan biridir. Madde baðýmlýlarýnýn rehabilitasyonu, denetimli serbestlik ve yardým merkezi þube müdürlüklerince saðlýk kurumlarýyla iþ birliði içinde yerine getirilmektedir. Denetimli serbestlik ve yardým merkezi þube müdürlükleri bu alanda yaptýklarý çalýþmalarla, madde tedavisi konusunda ülkemizde ilk akla gelen kurumlardan birisi olmuþ, Emniyet Genel Müdürlüðü ve diðer kurumlarla iþ birliði yapýlarak çok sayýda çalýþmaya imza atýlmýþtýr. Denetimli serbestlik, hapis cezasýna alternatif uygulamalarýn yaný sýra koþullu salýverilme sonrasýnda ve maðdurlara yönelik yürütülen çalýþmalarla da ceza infaz sisteminde önemli bir eksikliði tamamlamýþtýr yýlý öncesinde hem ceza infaz kurumundan salýverilen hükümlüleri denetleyebilecek, hem de hükümlülerin topluma uyum saðlamalarýna yardýmcý olacak bir kurum bulunmamaktaydý. Þubelerimiz tarafýndan büyük önem verilerek yürütülen bu çalýþmalarla hükümlülerin yeniden suça yönelmelerine neden olabilecek faktörler ortadan kaldýrýlmaya çalýþýlmakta, diðer kurumlarla iþ birliði içinde meslek eðitimi, maddi ve sosyal yardýmlarla da yaþama yeniden tutunmalarý saðlanmaktadýr. Denetimli serbestlik, yardým ve koruma hizmetleri kapsamýnda yapýlan tüm bu çalýþmalarla elbetteki öncelikli amaç, hükümlülerin yeniden suç iþlemelerini engelleyerek, toplum güvenliðine katkýda bulunabilmektedir. Bu amaçla personelimiz büyük özveriyle çalýþarak denetimli serbestlik sisteminin bugün bulunduðu noktaya gelmesini saðlamýþtýr. Personelimiz yalnýzca denetim altýna alýnan kiþilerin takip edilmesi ile ilgilenmemiþ, sistemin bir adým ileriye götürülmesi için kurumlar arasý iþ birliði çalýþmalarý yürütülmesi, toplumu ve ilgili kurumlarý bilgilendirmeye yönelik seminerler düzenlenmesi, eski hükümlülere ve denetimli serbestlik altýndaki hükümlülere yönelik projeler hazýrlanmasý gibi pek çok çalýþma ortaya koymuþlardýr. Bu çalýþmalarýn bir diðeri de e-dergi uygulamasýdýr. E-dergi ile denetimli serbestlik ve yargý sistemine hem önemli bir haberleþme aracý hem de bilgi kaynaðý saðlanmýþ, yayýnlandýðý bir yýllýk süre içinde büyük ilgi görmüþ, yaklaþýk kiþi tarafýndan takip edilmiþtir. Bu vesile ile yapýlan çalýþmalardan dolayý teþekkür eder, baþarýlarýn devamýný dilerim. Genel Müdür Kalaman, Aile Eðitimi Yoluyla Þiddetin Azaltýlmasý ve Suçun Önlenmesi Projesi nin toplantýsýnda konuþma yaptý 08 Ocak 2009 tarihinde, Ýstanbul Ýli Üsküdar Ýlçesi'nde uygulanmasý plânlanan "Aile Eðitimi Yoluyla Þiddetin Azaltýlmasý ve Suçun Önlenmesi Projesi" kapsamýnda, Üsküdar Haydarpaþa Lisesi'nde toplantý düzenlendi. Toplantýya; Adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman, Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Vehbi Kadri Kamer, Üsküdar Kaymakamý Ýzzettin Küçük, Üsküdar Cumhuriyet Baþsavcýsý Hadi Salihoðlu, Üsküdar Adliyesi hâkim ve Cumhuriyet savcýlarý, Üsküdar Belediye Baþkan yardýmcýsý, Üsküdar Ýlçe Emniyet Müdürlüðü yetkilileri, Üsküdar Ýlçe Milli Eðitim Müdürü ve Þube Müdürleri, Paþakapýsý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü ve uzmanlarý, Üsküdar Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürü ve uzmanlarý, Üsküdar Ýlçesindeki okul müdürleri, rehber öðretmenler, okul aile birliði üyeleri olmak üzere yaklaþýk 600 kiþilik bir katýlým gerçekleþti. Toplantýda; proje ile ülke düzeyinde anne-baba eðitimi seferberliði baþlatýlarak, suç ve suçlulukla erken mücadele adýna aile, okul ve sosyal çevre boyutunda koruyucu önlemler alýnmasý; þiddet, saldýrganlýk ve suçluluk konularýnda toplumsal duyarlýlýðýn artýrýlmasýnýn hedeflendiði ifade edildi. Genel Müdür Kalaman yaptýðý konuþmada; suç davranýþýnýn ortaya çýkmasýnýn önlenmesi, suç iþlendikten sonra çocuklarýn yeniden topluma kazandýrýlmasý ve suç tekrarýnýn en aza indirilmesi için aile eðitimlerinin büyük önem arz ettiðini; bu kapsamda ceza infaz kurumlarýnda bulunan hükümlü ve tutuklular ile denetimli serbestlik kapsamýndaki kiþilere okuma-yazma, Açýk Ýlköðretim Okulu, Açýköðretim Lisesi ve üniversite eðitimi ile kütüphane ve dershane gibi her türlü eðitsel çalýþmalara katýlma; futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi, badminton, satranç, dart, squash gibi sportif faaliyetler ile sosyal, kültürel, meslekî etkinliklerde bulunma, psiko-sosyal destek ve rehberlik hizmetlerinden yararlanma imkâný verildiðini; çocuklar için verilen eðitsel hizmetlerin yaný sýra psiko-sosyal hizmetlerin de çocuklara yönelik sürdürülen çalýþmalarýn aðýrlýk noktasýný teþkil ettiðini; çocuðu tanýma, yönlendirme, alýþtýrma, bireysel ve grup görüþmeleri, danýþmanlýk, toplumla iliþki, gönüllülerle çalýþma ve salýverilme sonrasý hazýrlýk hizmetlerinin yürütüldüðünü; çocuðu ve yaþadýðý ortamý daha iyi tanýmak, çocuðun geliþimi hakkýnda bilgi almak, bilgi vermek ve ailenin davranýþ örüntüsünü belirlemek amacýyla ailelerle görüþüldüðünü, onlara yönelik rehberlik çalýþmalarý yapýldýðýný; ceza infaz kurumlarýnda bulunan çocuklarýn ailelerine yönelik olarak "Aile Eðitimi Programý"nýn yürütüldüðünü, bu programýn kurumlarda bulunan çocuklarýn aileleri ile iliþkilerin kurulmasý ve/veya iliþkilerinin yeniden düzenlenmesi, kurum sürecinde ve sonrasýnda topluma uyum saðlayan bireyler olabilmeleri yolunda aile desteðinin saðlanmasý, ailelerin çocuklarýnýn içinde bulunduklarý durumla ilgili farkýndalýklarýnýn artýrýlmasý ve bu konuda sorumluluk almalarý için yönlendirilmeleri gibi konularý içerdiðini ifade etti. Emine Erdoðan, Antalya L Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret etti Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn eþi Emine Erdoðan, Antalya L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu bünyesinde bulunan hükümlü ve tutuklu annelerinin yanýnda kalan çocuklarýn eðitim gördüðü anasýnýfýný ziyaret etti. 5 Ocak tarihinde yapýlan ziyarette Emine Erdoðan, Kurum Müdürü Hasan Dal dan Umut Anasýnýfý ve çocuklarla ilgili bilgi aldý. Çocuklarla sohbet ederek, onlarla yakýndan ilgilenen Erdoðan, çocuklara hediye daðýttý. Anasýnýfýný gezen Erdoðan mekâný çok beðendiðini ifade etti. Çocuklar da kendi yapmýþ olduklarý el emeði, göz nuru Türk Bayraðýný Erdoðan a hediye etti. Erdoðan, Ülkemizde hükümlü ve tutuklu ailelerin çocuklarýna yönelik ilk ve tek uygulama olarak açýlmýþ olan anasýnýfýný ziyaret etmekten son derece mutlu olduðunu belirterek, "Ýnsan haklarýna saygý budur. Bu uygulamanýn tüm Türkiye'ye örnek olmasýný temenni ediyorum."dedi. Sivil toplum kuruluþlarý güçbirliði tarafýndan donatýmý yapýlan L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Umut Anasýnýfý'nda halen 6 kýz, 3 erkek olmak üzere toplam 9 öðrenci eðitim görüyor. Erdoðan, yapmýþ olduklar böyle güzel çalýþmalardan dolayý Kurum Müdürü Hasan Dal ve personele teþekkür ederek, Kurumdan ayrýldý.

3 15 Þubat 2009 Seslenis Sayfa 3 YAÞAMAK AÞKIMI DÝYEMÝYORUM MUTLULUK VE HÜZÜN YABAN ÝKLÝMLERÝN BAHARI Kaf daðýnýn ardýndan Esen rüzgarda, Zümrüd-ü Anka kuþunun Kanat çýrpýnýþýnda Yaþamak, Gökkuþaðýnýn renklerinde, Periler diyarýnda, Umutlar ülkesinde Yaþamak, Kýlýçlarýn gölgesinde, Kaðýt kaplan pençesinde, Nükleer silâh tehdidinde Emine Halman Çetin Hâkim KAÇIRIYORUM Yorgun ellerimi açtýðýmda, Baþlýyor gözlerim harýl harýl çalýþmaya. Tuttuðum kalemin savruluþlarýyla Islanýyor satýr aralarý. Genelde duymakta zorlandýðým, Kalbimin söyledikleri çýnlatýyor kulaklarmý. Ve yazýyorum kalbimce... Hergün uzaklaþýyor hatta kaçýyorum, Sen ve ben lafýnýn birlikteliðinden. Aslýnda ben kaçýrýyorum; Sen ve ben li bilinesi en kýymetli anýlarý. Kitaplarýn içinde filmler, filmlerin içinde kitaplar. Ve bunlarýn hepsinin içindeki sen ve ben sohbetleri. Hepsini kaçýyorum, sebebi belli... Murat Özcan Eskiþehir Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Benden bir þeyler saklýyorsun; Çok sabrettim demen için. Her bakýþýn bir kriz gibi, Dokundukça burkulur içim. Bazen moral veriyorsun, Süzen gözünde bir anlam Arada bir içimi yakýyorsun, Bir þeyler söyle kurbanýn olam. Aylardýr sineme batar bakýþýn, Her lahza yüreðime iþler aþkýn. Gördüðüm zaman ruhumu okþarsýn, Ben senden, sen benden yakýn. Dolup taþar emeller ufkundan, Bütün sevgileri sundum uðruna. Bu gönül vazgeçmiyor tutkundan, Aþký demledik yine senin arzuna. Artýk sabredemiyorum; Hele yüzüme bak ne görüyorsun? Kaþlarýmýn arasýna diyemiyorum, Sen aþkýna hep ümit veriyorsun. Hadi Demirel Bitlis E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu GÜZEL SÖZ Ýnsanlar baþaklara benzer. Ýçleri boþken baþlarý havadadýr; doldukça eðilir. (MONTAIGNE) Bu hayatta her insanýn düþüncesi, sevdiklerini kýrmamak, onlara sevgilerini en güzel þekilde ifade edebilmektir. Kimse bilerek ve isteyerek sevdiklerini kýrmak, incitmek istemez. Fakat bazen yakýn iliþkilerde bir anlýk öfkeye kapýlarak sevdiklerimizi kýrarýz. Bu durum bazen telafi edilemez sonuçlara yol açar, belki de onlarý kaybederiz. Yapmýþ olduðumuz bu tür yanlýþlar, düþünmeden davranmanýn sonucudur. Yakýn iliþkilerimizde, onlarý kaybetmeyeceðimizi düþündüðümüzden olacak, zaman zaman onlara karþý düþüncesizce davranýþlarda bulunuruz. Oysa düþünün; sýcak soðuk demeden, her türlü olumsuz þartlarda dahi "of" bile demeden yollara düþen, diþinden týrnaðýndan senin için artýran, giyinmeyip giydiren, özleminle yanýp tutuþan, her ne olursa olsun senin yanýnda olan kiþilerdir sevdiklerin. Nedenlerini merak etseler de gözyaþlarýnýn dinmesini bekleyecek kadar anlayýþlý; saçmalasak da bizi dinleyecek kadar sabýrlý; acýmýzý, derdimizi kendilerine yük edecek kadar fedakâr ve cömert kiþilerdir sevdiklerimiz. Ýliþkilerimizde, onlara sitem etmek, yakýnmak yerine kýrýlýp dökülen baðýmýzý yeniden onarmanýn yollarýný aramamýz gerekir. Yüzleþmekten korkmadan, çekinmeden; bize iyi niyetle öðüt vermeye çalýþan, yargýlamak için deðil, öz eleþtirimizi yapmamýz için bizi uyaran sevdiklerimizi kýrmayalým. Onlarý kaybetmeyelim. Ne olursa olsun acele karar vermeyin. Acele kararlar zihnin durduðu anlarda ortaya çýkar. Onun için acele kararlarla kendimize ve sevdiklerimize zarar vermeyelim. Baþkalarýna özenle davranmak için bilinçli ve sürekli bir çaba gösterir olsaydýk bunun kendimiz ve toplum üzerinde hayranlýk uyandýrýcý etkileri olurdu. Bunu baþarabilen insanlar çevremizde çok Baþkalarý için gösterdiðimiz bu türlü bir çabayý, sevdiklerimiz için göstermemiz zor mu acaba? Neden göstermeyelim ki? Hayatta en önemli varlýklar onlar deðil mi bizim için? Bizim için hayatýn anlamý sevdiklerimizdir. Onlar olmadan tüm anlamýný yitirir yaþam. O zaman gelin onlarý kýrmayalým, onlarý kaybetmeyelim ki bizler de kayýp olmayalým! Ýþ iþten geçmeden teþekkür edelim hiç deðilse, bizi hiçbir þey beklemeden sevdikleri için. SEVDÝKLERÝMÝZÝ KAYBETMEYELÝM Gazi Karaýkuþ Ýnfaz ve Koruma Memuru Malatya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Sýcak bir merhabaydýn sen; Yalýn, sade, maðrur ve sevgi dolu. Seni her anýmsadýðýmda; Kalbim öylesine bir hâl alýrdý ki, Haþarý bir köpeðin Kýrlarda arsýzca koþturmasý gibi... Bir bebeðin masumiyeti kadar yalýn, Uðruna can verebilecek kadar delice Mutluluðumdun sen... Mutluluðum gibi, hüznüm de sen... Yalnýz býrakýp da gittiðin günden beri... Hele o son mektubundan bu yana, Batýk gemiler misali, Hüzne gömüldü yüreðim. Ýçim acýsa da onurum kýrýlsa da, Hiç kavuþmayacak olsak bile, Sevmekten vazgeçemem ki seni... Hüznümsün sen... Murad Senusoðlu Maltepe 3 No lu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu HASRET Özlemlerle yanan bir günün öfkeli gecesinde, Tanýmlayamadýðým belirsiz duygunun adýný, Hasret koydum senden habersiz. Karanlýk gecelere sakladýðým hasretini, Kimselere söyleyemem... Çünkü burular ýþýksýz, Buralar çýldýrtan gecelere mahkûm. Ve ben; Tanýmlayamadýðým seni yufka düþlerimde uyuturken; Karanlýk odalarýn aydýnlýða Dönüþmeyen köþelerinde, Sana þiirler yaktým geceler boyu. Benden baþka kimseler bilmez, Ýçimdeki seni ve karanlýk geceleri. Her gecede... Kalemimden dökülen hasret sözcükleri Beyaz gelinlikli sayfalarla nikâhlanýr. Ýþte ben; Karanlýktaki yalnýzlýðýmda O nikâhlarýn tek þahidiyim... Mahmut Çolak Sivas E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu SOLDAN SAÐA 1) Ceza infaz kurumlarýna yönelik yayýmlanan gazete- Yüce. 2) Zeybek-Bitkin hâle gelmek. 3) Kum falý- (Kýsaca) Anadolu Ajansý. 4) Bir göz rengi-ýlave-(kýsaca) Birleþmiþ Milletler-Tunus'un uluslar arasý plâka iþareti. 5) Kuzu sesi-bir iþi yapmaya hazýr-yassý demir ürünü. 6) Mektep-Satrançta bir hareket-hititler. 7) Siyah- Halk dilinde abi. 8) Yabancý mal-öte karþýtý-su. 9) Samsun'un ilçesi- Gerçek. 10) Bir yerde oturma- Ýsim-Uzaklýk anlatýr. 11) Ta sonunda anlamýnda-bir süs aðacý-beyaz. 12) Deðerli bir kumaþ-çan. YUKARIDAN AÞAÐIYA B U L M A C A 1) Tören-Bir sayý. 2) Labada-Ýzleme. 3) Gökyüzü- Çok bilmiþ. 4) Saklamak. 5) Yasadýþý gösteri-bankalar aracýlýðýyla kullanýlan para yerine geçer. 6) (Kýsaca) Numara-Bir deniz kuþu. 7) Çok büyük-bir nota-ýlaç, çare- Bir tahýl ölçeði. 8) Bir gösterme sýfatý-hiç evlenmemiþ- Göz. 9) Bir mikroskop camý-anafor. 10) Kör-Ýngilizce'de deniz. 11) Bir nota-gezinti teknesi-bir gaz adý. 12) Tali-Ýlgi Cenk Talay Konya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Kaçýncý gece bu, özleminle yandýðým. Bilmiyorum kaç kezdir, Sen diye yastýðýmý okþadýðým. Sensiz gecelerde, Gözyaþlarýmla, yýldýzlarý yýkadýðým. Ne vardý ki; Bu kadar uzaklara kaçýp, Benden uzak iklimlerde yaþayacak. Ben özleminle yalnýzlýðý yaþarken, Yýrtýldý mesafeler hýçkýrýklarýmdan. Bosnalý kadýnlar duydu sesimi, Bir tek sen duymadýn, Duymadýn feryadýmý, can. Hasretini çekti mi benim gibi O büyük þehrin semalarý? Özleminden aðladý mý kara bulutlar? Benim kadar sevdi mi seni, O kalabalýk þehrin duygudan uzak insanlarý? Ne vardý ki can, Ne buldun oralarda? Yaban iklimlerin baharý olup, Yeþerip uzaklarda açacak, Kahredip de beni öksüz býrakacak... Yýldýzlar duydu feryadýmý, Bir tek sen duymadýn, Duymadýn beni hâlâ, can. Adnan Ýpek Niðde E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu FIKRA ÝKÝ KATLI OTOBÜS Bir gün Temel'le Dursun iki katlý otobüsle yolculuk ediyormuþ. Temel cep telefonunu çýkartýp alt kattaki Dursun'u aramýþ. - Orada havalar nasýl Dursun kardeþim? - Bizim þoför uyumuþ, otobüs kendi kendine gidiyor Temelciðim... - O da bir þey mi Dursun? Bizim katta þoför bile yok. Otobüs kendi kendine gidiyor. a Geçen Sayýdaki Bulmacanýn Çözümü

4 Sayfa 4 Seslenis 15 Þubat 2009 USTALARDAN SEÇMELER NECÝP FAZIL KISAKÜREK HATIRINA DÜÞECEÐÝM Kopkoyu bir sis içinde bir akþam Hatýrýna düþeceðim belki Bir an ýslayacak yaðmur yüzünü Birden o tatlý demleri hatýrlayacaksýn Sonra sýcak yataðýnda uzun uzun Aðlayacaksýn aðlayacak.! Boðazýnda bir þeyler düðümlenecek Ah yanýmda olsaydý diyeceksin Tüm yýldýzlar gülecek haline ay da göz kýrpacak Ýliklerine iþleyecek bensizlik Kahrolacaksýn...! Bir sigara tüttüreceksin ihtimal Ufku seyredeceksin saatlerce Bir rüzgâr kopçalayacak yüzünü Sonra hayalim gelecek karþýna Bir Þiirimi mýrýldanacaksýn Hýçkýracaksýn..! Gönlünden atamadýðýn gibi kafandan da Silemeyeceksin beni düþlerine gireceðim her gece Ýnce bir hüzün bürüyecek yüzünü Ve çýrýlçýplak gerçekleri o zaman Anlayacaksýn..! Sonra bir þeyler yazmak isteyeceksin Kafan gibi kalemin de iþlemeyecek Unutmak isteyeceksin her þeyi Ama unutamayacaksýn hiç bir þeyi Kývranacaksýn...! Necip Fazýl KISAKÜREK ( ) HAYATI 26 Mayýs 1905'te Ýstanbul'da doðdu. Çocukluðu, büyük babasýnýn Ýstanbul Çemberlitaþ'taki konaðýnda geçti. Ýlk ve orta öðrenimini Amerikan ve Fransýz Kolejleri ile Bahriye Mektebi'nde (Askeri Deniz Lisesi) tamamladý. Lisedeki hocalarý arasýnda Yahya Kemal, Ahmet Hamdi(Akseki), Ýbrahim Aski gibi isimler vardý. Necip Fazýl hocalarýndan en çok Ýbrahim Aski'nin etkisinde kalmýþtýr. Tasavvufla ilk tanýþmasý da hocasý Ýbrahim Aski'nin verdiði kitaplarla olmuþtur. Kýsakürek, Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdikten (1924) sonra, Milli Eðitim Bakanlýðý bursu ile gönderildiði Fransa'da, Sorbonne Üniversitesi Felsefe Bölümünde okudu. Türkiye'ye dönüþünde Hollanda, Osmanlý ve Ýþ Bankalarýnda müfettiþ ve muhasebe müdürü olarak çalýþtý. Robert Koleji, Ýstanbul Güzel Sanatlar Akademisi, Ankara Devlet Konservatuarý, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesinde ders verdi( ). Sonraki yýllarýnda edebiyata yönelerek fikir ve sanat çalýþmalarý dýþýnda baþka bir iþle meþgul olmadý. Necip Fazýl, annesinin arzusuyla þair olmak istedi (bunu düþündüðünde henüz 12 yaþýndaydý) ve ilk þiirleri Yeni Mecmua'da yayýmlandý. Milli Mecmua, Anadolu, Varlýk ve Yeni Hayat dergilerinde çýkan þiirleriyle kendinden söz ettirmeyi baþardý. Daha sonra Paris'e gitti ve dönüþünde yayýmladýðý Örümcek Aðý ve Kaldýrýmlar adlý þiir kitaplarýyla edebiyat dünyasýnda patlama yaptý. Necip Fazýl bu eserleriyle genç yaþta þöhreti yakalayarak, çaðdaþý þairlerin önüne çýkmayý baþardý. 1932'de Ben ve Ötesi adlý þiir kitabýný çýkardýðýnda henüz otuz yaþýna basmamýþtý. Necip Fazýl için 1934 yýlý hayatýnýn dönüm noktasý oldu. Çünkü hayat felsefesinin deðiþmesine neden olan ve Beyoðlu Aða Camii'nde vaaz vermekte olan Abdülhakim Arvasi ile bu dönemde tanýþtý. Ve bu kiþiden bir daha kopmadý. Necip Fazýl'ýn, üstün bir ahlâk felsefesini savunduðu tiyatro eserlerini birbiri ardýna edebiyatýmýza kazandýrmasý bu döneme rastlar (Tohum, Para, Bir Adam Yaratmak). Necip Fazýl aralýklarla gidip uzun sürelerle kaldýðý Ankara'ya üçüncü gidiþinde, bazý bankalarýn da desteðini saðlayarak 14 Mart 1936'da haftalýk Aðaç dergisini çýkarmýþtýr. Yazarlarý arasýnda Ahmet Hamdi Tanpýnar, Ahmet Kutsi Tecer, Mustafa Sekip Tunç'un da bulunduðu Aðaç dergisi, yeni kapanan Yakup Kadri'nin Kadro dergisi yazarlarý Burhan Belge, Vedat Nedim Tör, Þevket Süreyya Aydemir ve Ýsmail Hüsrev gibi yazarlarýn savunduðu ve dönemin etellektüellerini hayli etkilemiþ bulunan materyalist ve marksizan düsüncelerine karþý spiritüalist ve idealist bir çizgi izlemiþtir. Ankara'da altý sayý çýkan Aðaç dergisi daha sonra Ýstanbul'a nakledilmiþ ancak fazla okur bulamadýðýndan 17'nci sayýsýnda kapanmýþtýr. Necip Fazýl, 1943 yýlýnda dinsel ve siyasal kimliði ön plana çýkan Büyük Doðu adlý dergiyi çýkardý yýlýna kadar aralýklarla haftalýk, günlük ve aylýk olarak çýkarýlan Büyük Doðu'da iktidarlara cephe alan Kýsakürek, yazý ve yayýnlarý yüzünden mahkemelik oldu, hapse girdi ve dergi birçok kez kapatýldý. Sultan Abdülhamit taraftarý olan Necip Fazýl giderek Ýslamcý kesimin önderlerinden biri oldu. Aðaç dergisinde olduðu gibi, Büyük Doðu'nun ilk sayýlarýnda da yazar kadrosu hayli kozmopolittir. Bedri Rahmi, Sait Faik gibi yazarlarýn imzasý dergi sayfalarýnda görülmektedir. Ancak, Büyük Doðu, dinsel bir kavga organý durumuna gelince bu yazarlarýn bir kýsmý ayrýlmýþtýr. Necip Fazýl 1947 yýlýnda Büyük Doðu toplatýlýnca Kasým-Aralýk aylarý arasýnda üç sayý devam eden Borazan adlý siyasal mizah dergisini çýkarmýþtýr. Sýk sýk kapatýlan veya toplatýlan Büyük Doðu'nun çýkmadýðý dönemlerde günlük fýkra ve çesitli yazýlarýný Yeni Ýstanbul, Son Posta, Babialide Sabah, Bugün, Milli Gazete, Hergün ve Tercüman gibi gazetelerde yayýmlayan Necip Fazýl, Büyük Doðu'da çýkan yazýlarýnda kendi imzasý dýþýnda Adýdeðmez, Mürid, Ahmet Abdülbaki gibi takma isimler kullandý yýlýndan itibaren de hemen hemen tüm Anadolu þehirlerinde konferanslar verdi. Necip Fazýl, Sabýr Taþý adlý oyunuyla 1947 yýlýnda C.H.P. Piyes Yarýþmasý Birincilik Ödülü'nü almýþ, doðumunun 75. yýldönümünde Kültür Bakanlýðýnca "Büyük Kültür Armaðaný" ödülünü (1980) ve Türk Edebiyatý Vakfý'nca "Türkçenin Yaþayan En Büyük Þairi" ünvanýný almýþtýr. Necip Fazýl Kýsakürek yazýlarýný yazmaya devam ederken uzun süren bir hastalýk dönemi geçirdi ve sonra 25 Mayýs 1983'te Erenköy'deki evinde öldü. Fatih'te düzenlenen cenaze merasiminden sonra Eyüp sýrtlarýndaki (Piyer Loti'deki) kabristana defnedildi. Bir soluk bu hayat Onu ilk alýþýnda aðlarsýn, sonuncusunu ne zaman vereceksin bilemezsin ama yine de ýsrar eder durursun. Hayat kimileri için cennet, kimileri için cehennem O ne kadar acýmasýz olursa olsun ondan vazgeçemeyiz. Karanlýk gecelerde, fýrtýnalarda savrulurken bile her þeye raðmen dinmiþ lodos sabahlarýna kavuþacaðýmýzý biliriz. Hayat uzun bir yol; her türlü darbesine raðmen yürümek istediðimiz bir yol Farklý bakýþ açýsýyla deðerlendirecek olursak aslýnda bu hayatý en kolay hâle getirebilmek elimizde diye düþünüyorum. Önemli olan elimizdeki kartlarý doðru kullanmak ve çevirmek. Yani þans ve fýrsatlarý iyi deðerlendirebilmek Düþünür olan Paulo Coulhu'nun gözlemi ve yorumunu sizlerle paylaþmak istiyorum. Onun yaþam ilkeleri þöyle: Eðer bir gün yolunuzu kaybederseniz, bir çocuðun gözlerine bakýn. Çünkü bir çocuðun yetiþkinlere öðretebileceði üç þey vardýr: birincisi nedensiz mutlu olabilmek, ikincisi her zaman mutlu olabilecek bir þeyler bulmak, üçüncüsü ise elde etmek istediði þey için var gücüyle dayatmak. Hayatta her þeye sahip olabiliriz. Önemli olan bir diðer husus ise beklentilerimizin ve ideallerimizin eksilmemesidir. Beklenti ve ideallerimizin azaldýðý oranda karamsarlýklarýmýz artar. Kendimizi boþlukta ve iþe yaramaz hissederiz. ANARIM Ne zaman bir þarký kulaklarýmda çýnlasa; Gecenin zifiri karanlýðýnda, Saman yýldýzýnýn tanýklýðýnda Anarým geçmiþi. Kanatlarý kýrýk bir kuþ misali, Çýrpýnarak hayatta. Kan-revan içinde, Seni her gece, Damarlarýmdaki asil kanla Ketum dudaklarým, Ýç monologlarýmla Anarým. Anarým seni, Sensizliðin labirentinde. Mustafa Ceritli Adýyaman E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu ÖZGÜRLÜK Ýçtiðim çayýn açýk renginden, Soðuk zincir kelepçe içinde, Attýðým voltanýn her metresinde, Özledim özgürlük seni özledim. Sýkýldýkça avluda volta atarým, Teselliyi tespihimde ararým. Ben de bir gün hür olurum, Özledim özgürlük seni özledim. Gözlerim yaþ dolar aðlarým, Çaresiz derdime derman ararým. Dört duvar arasýnda günler sayarým. Özledim özgürlük seni özledim. Ercan Tayfur Aðrý M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu GÜZEL MERSÝN Toroslarýn eteðinde, Durmuþ balýn peteðinde, Koç Yörükler diyarýnda, Yatar senin güzel Mersin. Narenciye ambarýsýn, Sen güneyin incisisin, Güzellikte birincisin, Yoktur tekin güzel Mersin. Çamlýyayla, Aslan Köyün, Hep meleþir kuzu koyun, Tadýna olmaz ki doyum, Güzelim güzeldir Mersin. Salih Akgül Ýnfaz Koruma Baþmemuru Mersin E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu KÝMSESÝZ Dünya içindeki insanlarda yalan, Umutlar olmuþ viran, Her taraf talan Kimse kalmamýþ artýk benim halimi soran, O benim iþte: Kimsesiz! Karanlýk dünyanýn apak umutlarýyla, Sana olan özlemin bu günü yarýnýyla Kalbimdeki yalnýzlýðýn acýsýyla, O benim iþte: Kimsesiz! Umutlarýný en içten duygular ile saklayan, Her daim kalbinden gözlerinden kan damlayan, Ýsminin baþ harfini bile duyunca duygulanan O benim iþte: Kimsesiz! Metin Akyol Çankýrý E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu SANA GELECEÐÝM Buðulu gözlerin vardý, Sevgiyi anlatýrdýn karanlýðýmý silerdin. Yeni umut çiçekleri açtýrýrdý her sözün. Þimdi yoksun. Ne gözlerin karanlýðýmý silen, Ne umutlarýmý yeþerten sözlerin yok. Kayýp gittin ellerimden, Ben tutamadým seni, kayýp bir zamanda. Karanlýðýn tam ortasýnda, Sensizliðin acýsýný yaþýyorum. Ve hesaplaþmam da bitmedi, Yardým et yârim, kayboluyorum. Bir boþluðun tam ortasýnda dibe batýyorum, Ya sen gel ya da ellerimden tut, sana geleyim. Süleyman Demirel Burdur E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu HAYAT VE BULMACA HAYATA DAÝR Hayat bir bulmaca gibidir; Bildiklerin vardýr, bilmediklerin gibi. Bazen bildiklerin bilmediklerinin cevabýný getirir, Bildiklerini unuttuðun olur bazen. Bazen yanlýþ yaparsýn hayatta, Yanlýþ yazdýðýn bulmaca gibi Belki de hayat yanlýþtýr dersin, Bulmaca gibi. Doðru da olsa yanlýþ da, Ýkisi de bitmeye mahkûmdur, Bizim gibi! Cenk Talay Konya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Unutmamalýyýz ki, yaþadýðýmýz olumsuzluklarýn arkasýna daima olumlu bir þeyler saklanmýþtýr. Büyük baþarýlar, baþarýsýzlýklarýn ardýndan; mutluluklar, mutsuzluklarýn ardýndan bir zincir misali peþ peþe gelir. Yapmanýz gereken; nerede, nasýl, ne halde olursak olalým, o zincirden doðru halkayý seçebilmektir. Doðru halkalar ise en virane yerlerde saklýdýr. Sen doðru halkayý seçtiysen bekle ve hayatýn sana yapacaðý sürprizlere hazýr ol. Konumun fark etmez. Engelli olabilirsin, özürlü olabilirsin; fakir veya hürriyeti kýsýtlý biri olabilirsin... Hiçbir þey senin istediðin hayata ulaþmana, en azýndan çaba göstermene, engel olamaz. Hayat, ne kadar çaba gösterirsen göster, bazen istediklerini bir anda vermeyebilir. Biz bu durumda isteklerimizi ertelememeli, ýsrarcý olmalýyýz. Hayat merdivenlerinden çýkarken sabýrlý olmalýyýz. Hayat her zaman adil olmayabilir bize. Bir mum misali hayat Bize gelince sönebilir. Ama unutmamalýyýz ki onu tekrar yakmak elimizde. Sen yeter ki iste. Nasýl yakacaðýný bilmiyorsan araþtýr. Mutlaka bir sonuca ulaþacaksýn. Öyle miydi, böyle miydi diye sorarak þüphe denizinde kaybolmak yerine azýcýk zahmet daha makbul... Ýnsanlar daha farklý bu dünyada. Hayat da kendisini farklý sunuyor. Ýstediðiniz þey size ufuktaki bir gemi kadar uzak olabilir. Siz orada öylece oturursanýz, limana belki uðrar, belki uðramaz. Bu durumda yapmanýz gereken araþtýrmak ve sonrasýnda öðrendiklerinizle hayata karþý çaba göstermek. Yazýma, dünyaca ünlü bir sporcunun örnek alýnmasý gereken yaþamýyla devam etmek istiyorum. Wilma Rudolph, fakir bir zenci ailenin 22 çocuðundan biriydi. Doðuþtan deformeydi. Çocuk felcine yakalandý. Doktorlar yürümesi "imkânsýz" dediler. 1960'da, Roma'da 100m, 200m ve 4x100m koþularda olimpiyat þampiyonu oldu. Ýmkânsýzýn ardýndan gelen baþarý ve örnek alýnmasý gereken azim Bazýlarý hedeflerine ulaþamadan düþüyor. Siz bundan korkup geri çekilmeyin. Çabalayýn, yüzeysel davranmayýn. Olaylarýn derinlerine inin. Çünkü orada hayata dair gizler bulacaksýnýz. O gizler sizleri baþarýya götürecektir. Farklýlýklarý algýlayýn çünkü kolay yoldan ulaþýlan baþarý zevksiz bir baþarýdýr. Nerede olursak olalým, olmaz denilenin, inadýna "olur" ihtimalinin peþinden gidelim. Herkesin kendinde bu gücü bulabilmesi dileðiyle Serap Mercan Kozan M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu FARKINDA MISIN? Bombaladýðýn yüreðimde açtýðýn derin yaranýn, Gönlümde kopardýðýn amansýz fýrtýnanýn... Sensiz hiç anlamý olmaz ki yaþasam da hayatýn, Biliyor musun, sen bu ahvalimin farkýnda mýsýn? Seni unutmanýn aklýmýn ucundan asla geçmediðini, Sana olan sevdamýn uðruna feda edeceðim caný, Baþkalarýný görmeyen kör ettiðin gözlerimi, Biliyor musun, sen bu ahvalimin farkýnda mýsýn? Gece gündüz anýyorum seni kulaklarýn çýnlasýn! Gönlümde inþa ettiðin köþkün sarayýn tahtýndasýn, Son baharýmda açan papatyam, manolyamsýn, Biliyor musun, sen bu ahvalimin farkýnda mýsýn? Davacýyým bizi bizden ayýran bahtsýzlýðýmdan, Davacýyým aramýzdaki alev duvarlardan, Davacýyým sana selâmýmý ulaþtýrmayan turnalardan, Biliyor musun, sen bu ahvalimin farkýnda mýsýn? Þeref adýmý soyadýmý, özdeþtirdim muradýmý, Düþünmekle geçirdim dört duvar arasýnda yýllarýmý, Böldün gece yarýlarý, sabaha karþý hep uykularýmý, Biliyor musun, sen bu ahvalimin farkýnda mýsýn? Þeref Kesik Ýnebolu M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu SENSÝZLÝÐÝ ÖÐRENDÝM SENDEN Dur az daha bekle! Nasýl olsa doyamayacaðým sana. Ellerine, gözlerine, bakýþlarýna Dur, az daha bakayým gözlerine, Biraz daha bakayým yamacýnda. Yetmeyeceðini bile bile, Bir kere daha çekeyim nefesini nefesime... Ellerinin sýcaklýðý gitmez ellerimden, Býrak az daha tutayým. Sözleri ezberledim öteden beri... Þimdi konuþma, sus; Nasýl olsa yarým kalacak her cümle. Ben sensiz sevmeyi öðrendim sevgili, Býrak yarým kalsýn her þey. Gözlerin gözlerimde, ellerimde sýcaklýðýn, Teninin kokusu hâlâ içimde. Ve git deyiþlerin Duymaya bir daha cesaret edemediðim... Dedim ya sevgili, Ben seni sensiz sevmeyi öðrendim senden. Evrim Ertekin Öðretmen Konya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

5 15 Þubat 2009 Seslenis Sayfa 5 Genel Müdürlük heyetinden kurumlara ziyaret BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM Heyet, 2-6 Þubat 2009 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen ziyaret çerçevesinde Eskiþehir, Kütahya, Uþak, Ýzmir, Manisa, Aydýn, Denizli ve Afyonkarahisar Ýl ve Ýlçelerindeki aðýr ceza merkez ve mülhakatlarýnda bulunan kapalý ve açýk ceza infaz kurumlarýnda incelemelerde bulundu. Kurumlara ziyarette; kapasite artýrýlmasýna yönelik incelemelerin yaný sýra personelle görülüþülerek, sorunlarý dinlenirken, hükümlü ve tutuklulara yönelik eðitim ve iþyurdu faaliyetleri yerinde görüldü. Kurumlarda veda töreni Aksaray Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda tarihinden beri görev yapmakta olan Ýkinci Müdür Bektaþ Efe nin emekliliði nedeniyle düzenlenen veda yemeðinde duygusal anlar yaþandý tarihinde düzenlenen veda yemeðine Cumhuriyet Savcýsý Veysel Yýlmaz, Kurum Müdürü Cevat Berber, Kurum Ýkinci Müdürü Abdullah Gürbüz, Kurum Öðretmeni Murat Koç ve çok sayýda personel katýldý. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan, 27 yýl hizmeti olan Efe'ye Cumhuriyet Savcýsý Veysel Yýlmaz teþekkür belgesi, Kurum Müdürü Cevat Berber de personel adýna hediye takdim etti. Edirne Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Ýkinci Müdürü Mehmet Bendeþ, emekli oldu. 28 yýllýk görev süresinin ardýndan emekli olan Bendeþ için 4 Aralýk 2008 tarihinde veda töreni yapýldý. Kurum Müdürü Necmi Acun, 2. müdürler ve diðer personelin katýldýðý törende Bendeþ'e teþekkür belgesi verilerek, hizmetleri için teþekkür edildi. Ýskenderun M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ise emekli olan Ýnfaz ve Koruma Memurlarý Lütfi Çetil ve Bedriye Eser için 31 Aralýk 2008 tarihinde veda töreni yapýldý. Törene Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Alper, Cumhuriyet Savcýsý Mustafa Tarsuslu, Kurum Müdürü Ramazan Fidanoðlu, Ýkinci Müdür Mehmet Buðdaycý, Ýdare Memuru Nusret Çelik, Kurum Öðretmeni Mehmet Alýcý ve Kurum personeli katýldý. Törende, emekli olan Ýnfaz ve Koruma Memurlarý Lütfi Çetil ve Bedriye Eser e plâket ve teþekkür belgesi verilirken, hakemlik ve antrenörlük kurslarýna katýlarak baþarýlý olan personele ise sertifikalarý daðýtýldý. Mardin de futbol turnuvasý Mardin Valiliði ile Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðünün düzenlediði Kurumlararasý Futbol Turnuvasýnda Mardin E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu (Marcik) Gençlik ve Spor Kulübü ilk kupasýný aldý. Çekiþmeli müsabakalara sahne olan turnuvada birinciliði Çimento A.Þ., ikinciliði Emniyet Müdürlüðü, üçüncülüðü de Marcik Gençlik ve Spor Kulübü aldý. Üçüncülük kupasýný Ýl Emniyet Müdürünün elinden alan Marcik futbol takýmý sporcularý, böyle organizasyonlarýn toplumda kaynaþma, dayanýþma ve yeni dostluklarýn kurulmasýna olanak saðladýðýný ve daha büyük baþarýlara imza atacaklarýný söylediler. Kurum Müdürü Bayram Bozan, dereceye giren takýmýn futbolcularýný kutlayarak, maddi ve manevi desteðinin süreceðini söyledi. Bozan, personele yönelik bu tür faaliyetlerin yaný sýra Kurum içinde hükümlü ve tutuklularýn da katýlacaðý sportif organizasyonlarýn yapýlacaðýný ifade etti. Kurumlarda Dünya AIDS Günü etkinliði Sivas E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Ýnfaz ve Koruma Memuru olarak görev yapan Ali Çaldýran ýn tarihinde vefatý tüm kurum personelini, hükümlü ve tutuklularý yasa boðdu yýlýnda Sivas ýn Hafik ilçesinde doðan Çaldýran, 1988 yýlýnda înfaz ve Korumu Memuru olarak Hafik Ceza Ýnfaz Kurumunda göreve baþladý yýlýndan itibaren Sivas E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda görev yapan Çaldýran, yaklaþýk beþ aydýr amansýz bir hastalýkla mücadele ediyordu. Yakalandýðý hastalýða yenik düþen Çaldýran, evli ve 4 çocuk babasýydý. Aðrý M Tipi Ceza Ýnfaz Kuru- Sivas E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 1 Aralýk Dünya AIDS Günü nedeni ile konferans verildi. Konferans Sivas il Saðlýk Müdürlüðünde görevli Doktor Osman Kurakýþla tarafýndan gerçekleþtirildi. Konferansta; AIDS ten korunma yollarý hakkýnda hükümlü ve tutuklular bilgilendirildi. Konferansýn sonunda hükümlü ve tutuklularýn sorularý cevaplandýrýldý. Salihli C Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda eðitim-öðretim, sosyal ve kültürel çalýþmalar kapsamýnda 1 Aralýk Dünya AIDS Günü nedeniyle tarihinde Ku- Sivas E ve Aðrý M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn acý kaybý Ali Çaldýran Mehmet Oðuzkan munda 1986 yýlýndan beri Ýnfaz ve Koruma Memuru olarak görev yapmakta olan Mehmet Oðuzkan ise tedavi gördüðü hastanede tarihinde vefat etti doðumlu olan Oðuzkan, evli ve 4 çocuk babasýydý. Çaldýran ve Oðuzkan a Allah'tan rahmet, ailelerine, yakýnlarýna ve çalýþma arkadaþlarýna baþ saðlýðý dileriz. rum Kütüphanesinde, Kurum Diþ Hekimi Aydan Özbek tarafýndan hükümlü ve tutuklulara yönelik konferans verildi. Konferansa Kurum Müdürü Kadir Avara, Kurum Ýkinci Müdürü Kahraman Topaloðlu, Kurum Öðretmeni Hurþit Kayan, infaz ve koruma memurlarý ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Diþ Hekimi Aydan Özbek, slayt gösterisi eþliðinde sunduðu konferansta; "AIDS" hastalýðý, bulaþma yollarý, korunma ve tedavi yöntemleri gibi konularda bilgiler sundu. Vezirköprü M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 1 Aralýk 2008 Dünya AIDS Günü nedeniyle ile hükümlü ve tutuklulara yönelik, 4 Aralýk 2008 tarihinde Ýlçe Saðlýk Grup Baþkanlýðýnca görevlendirilen Doktor Ercüment Akbulut tarafýndan AIDS konulu konferans gerçekleþtirildi. Tutuklu ve hükümlülerin yoðun ilgi gösterdiði konferansta Doktor Ercüment Akbulut çaðýn vebasý olarak bilinen AIDS Hastalýðý hakkýnda katýlýmcýlarý bilgilendirdi. AIDS nedir ve nasýl bulaþýr? HIV, AIDS'e yol açan virüstür. HIV, Human Immunodeficiency Virus (Baðýþýklýk Sisteminin Çökmesine Neden Olan Virüs) kelimelerinin kýsaltmasýdýr. HIV virüsü taþýyan insanlar "HIV pozitif" veya "HIV enfeksiyonlu" olarak adlandýrýlýr. HIV virüsü, baðýþýklýk sisteminize zarar vererek sizi hasta eder. Baðýþýklýk sistemi vücudunuzu mikroplardan korur. Baðýþýklýk sisteminiz çalýþmadýðýnda, mikroplar sizi daha kolay hasta edebilir. Ancak, hastalýk hemen görünmeyebilir veya hissetdileyebilir. HIV virüsü taþýdýðýnýzý bile bilmeyebilirsiniz. AIDS nedir? AIDS, HIV virüsü baðýþýklýk sisteminizi zayýf hale getirdikten sonra ortaya çýkan bir hastalýktýr. AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome (Edinilmiþ Baðýþýklýk Yetersizliði Sendromu) kelimelerinin kýsaltmasýdýr. AIDS hastasý insanlar, baðýþýklýk sistemi güçlü olan insanlarý etkilemeyen mikroplar nedeniyle kötü enfeksiyonlara yakalanýrlar. AIDS hastasý olmadan yýllar önce HIV virüsü almýþ olabilirsiniz. HIV virüsü nasýl bulaþýr? HIV virüsü iki temel yolla bulaþýr. Cinsel iliþki ve enjeksiyon iðnesi vb.nin ortak kullanýmý. HIV virüsünden korunma yollarý 1) Cinsel iliþki sýrasýnda lateksli prezevatif kullanmak. 2) Baþkasýnýn kullandýðý iðne vb. kana deðen maddeleri kullanmamak.vücuda yapýlan dövme ve piercing gibi iþlemlerde kullanýlan iðneler temiz deðil ise hiv virüsüne yakalanma riskiniz artar. Hiv virüsü öpüþmekle, tuvaletlerden, ayný havayý solumak, tükürük, gözyaþý, ter, aksýrýk, öksürük, idrar, deriye dokunma, okþama, kucaklama, yiyecekler, içecekler, çatal, kaþýk, bardak, tabak, duþ, çeþme musluðu, yüzme havuzu, deniz, sauna, hamam Sivrisinek ve diðer böceklerin sokmasý ile hiv virüsü bulaþmaz HIV virüsü belirtileri 1) Öksürme, ishal, kilo kaybý, gece terlemesi, yorgunluk hissi, 2) Ýlginç renkli veya kokulu bir vajina akýntýsý, 3) Yinelenen veya kalýcý vajina enfeksiyonlarý, 4) Vajinada veya vajina çevresindeki yara veya acý, 5) Kadýnlarda adet dönemlerinde ani bir deðiþim ve karýn aðrýsý, 6) Cinsil iliþki sýrasýnda olaðandýþý acý veya aðrý, 7) Dilinizde veya aðzýnýzýn içinde beyaz noktalar veya yaralar.

6 Sayfa 6 Seslenis 15 Þubat 2009 Ermenek M Tipi nde hükümlülere belgeleri törenle verildi Ermenek M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklulara eðitim-öðretim ve meslek edindirme kurslarý kapsamýnda açýlan "II. kademe okuma-yazma, bilgisayar iþletmenliði, iþletme, elektrik tesisatçýlýðý ve pano monitörlüðü, halk oyunlarý, ciltçilik, boya-badana" kurslarýný baþarý ile tamamlayan 53 hükümlü ve tutukluya baþarý belgeleri, yapýlan coþkulu bir törenle verildi. Kurum Müdürü Hasan Uçkaç'ýn eðitim çalýþmalarý ve sosyal faaliyetler hakkýnda yaptýðý sunumla baþlayan programda belge almaya hak kazanan hükümlü ve tutuklularýn belgeleri programa katýlan misafirler tarafýndan törenle verildi. Ermenek M Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunda gerçekleþtirilen eðitim ve sosyal faaliyetlere katkýlarýndan dolayý Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Abdülkerim Çömçe, Halk Eðitim Müdiresi Fatma Arý, Ermenek ÝMKB Anadolu Öðretmen Lisesi Müzik Öðretmeni Murat Koruk a plâketleri takdim edildi. Belge daðýtým töreninin ardýndan Murat Koruk tarafýndan gerçekleþtirilen müzik eðlence programý katýlýmcýlara eðlenceli saatler yaþattý. Belge daðýtým törenine; Ermenek Kaymakamý Ali Yýlmaz, Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Köylü, Adlî Yargý Adalet Komisyonu Baþkam Mustafa Sarýgedik, Cumhuriyet Savcýlarý Asým Ekren ve Muhammet Varol, Hâkimler Murat Gönülduru ve Okan Odabaþý, Jandarma Bölük Komutaný J. Üst. Teð. Mehmet Ertürk, Ýzleme Kurulu üyeleri, Milli Eðitim Müdürü Abdülkerim Çömçe, Halk Eðitim Müdiresi Fatma Arý, Kurum Müdürü Hasan Uçkaç, Kurum Ýkinci Müdürleri Osman Vatan, Özay Baþak ve Fikret Durgun, Kurum personeli ile hükümlü ile tutuklular katýldý. Kocaeli C Tipi nde konser coþkusu Kocaeli C Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda tarihinde Kocaeli Büyükþehir Belediyesi Kültür Sanat ve Konservatuar Müdürlüðünün katkýlarýyla Türk Halk Müziði konseri verildi. Konsere Cumhuriyet Savcýsý Özcan Ahmet Yýlmaz, Kurum Müdürü M. Nedim Danýþ, ikinci müdürler, Kurum personeli ile 85 hükümlü ve tutuklu katýldý. Konservatuar solisti Nuray Polat'ýn birbirinden güzel türkülerini seslendirdiði konser 1, 5 saat sürdü. Solist Nuray Polat'a, Kurum 2. Müdürü Sami Öztemel hediye vererek, teþekkür etti. Nevþehir E Tipi nde belge daðýtým töreni Nevþehir E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, 1 Aralýk 2008 tarihinde yapýlan törende, elektrik tesisatçýlýðý, çini desinatörlüðü ve 1.kademe okuma yazma kurslarýnda baþarýlý olan hükümlü tutuklulara belge verildi. Kurumun konferans salonunda gerçekleþtirilen törende; belgelerini alan hükümlü tutuklular, kurs öðretmenlerine ve Kurum yönetimine teþekkür ettiler. Özet Sosyal bir varlýk olan insan, topluluk içinde ve toplu bir halde yaþar. Toplu halde yaþamanýn temel amacý, insanýn mutluluðu, refahý ve güvenliðidir. Ancak, insanýn mutluluðunu, refahýný ve güvenliðini saðlamak için uygulanan yol ve yöntemler deðiþmektedir. Çünkü sosyal hayat dinamik olup, bu dinamiklik nedeniyle de deðiþime açýktýr. Ýþte bu makalede bahsedilen sýnýrlar çerçevesinde denetimli serbestlik ve sosyal hayat arasýndaki iliþki konu edinilmiþtir. Bir yandan sosyal hayatýn devamý ve iþleyiþinde suçun önlenmesi ve suçlunun cezasýný denetimli serbestlik sistemi içersinde infaz edilmesi sonucunda suçlunun toplumla Yusuf YAÐBASAN Sosyolog Gümüþhane Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü DENETÝMLÝ SERBESTLÝK VE SOSYAL BÝR VARLIK ÝNSAN bütünleþmesi ve sosyal hayatýnýn devam etmesi üzerinde durulmuþtur. Giriþ Ýnsan sosyal bir varlýktýr. Ýnsanýn sosyal bir varlýk olmasý demek tek baþýna yaþayamayacaðý anlamýna gelir. Ýnsan ayný zamanda sorgulayan bir varlýktýr. Sorgulayan bir varlýk olmasý ise, insanýn her þeye kendiliðinden boyun eðmeyeceði anlamýný taþýr. Sorgulayan ve sosyal bir varlýk olan insan bir grup ve toplum içerisinde yaþar. Ýnsanlarýn oluþturduðu gruplardan sosyal hayat, sosyal hayattan da sosyal olaylar ve olgular ortaya çýkar. Aileler, cemaatler, þirket ve dernekler insanlarýn gruplar içinde yaþadýðý birlikteliklerdir. Bunlar, tesadüfen ve geliþi güzel oluþmuþ birliktelikler olmayýp, tam tersine önceden belirlenmiþ, onaylanmýþ ve belli bir düzen ve kurallar çerçevesinde oluþturulmuþlardýr. Bu baðlamda sosyal hayatýn bir toplamý olan toplum, insaný hem özgürleþtiren hem de sýnýrlamalar koyan, bir taraftan yardýmlaþmalara imkan tanýrken, diðer yandan gruplaþmalara yol açan ve de deðiþebilen bir sosyal iliþki ve teþkilatlar aðýdýr[1]. Sosyal hayattaki iliþkiler etkileþim kalýbý açýsýndan; birey birey iliþkisi, birey-grup iliþkisi ve grup-grup iliþkisi baðlamýnda ele alýnýp incelenebilir[ 2]. Yine sosyal hayattaki iliþkiler zaman açýsýndan; kýsa süreli, uzun süreli ve periyodik ya da devirli iliþkiler olarak tasnif edilebilir. Bu tür tasnifler, insanlarýn deðiþik kümeler ve topluluklar içinde yaþadýklarýný ve dolayýsýyla deðiþik kümeler içerisinde farklý davrandýklarýný ve davranabilecekleri gerçeðine açýkça iþaret eder. Sosyal iliþkiler dinamik bir özelliðe sahip olup, bu özelliði itibarýyla deðiþirler veya deðiþken bir özellik taþýrlar. Bu deðiþme bazen yavaþ bazen de hýzlý olarak tezahür eder. Toplumdaki deðiþmeler; bazen kendiliðinden toplumun kendi içyapýsýndaki dinamiklerin etkisiyle gerçekleþir ki bu tür deðiþmeler organik deðiþim olarak ifade edilir. Ýhtilaller ve planlama faaliyetleriyle deðiþmeler meydana gelir ki bu tür deðiþmeler ve deðiþtirmeler mekanik deðiþimler olarak adlandýrýlýr. Toplumdaki deðiþmelerde ise; fiziki çevre faktörü, teknoloji faktörü, kültür faktörü gibi faktörler önemli rol oynar. Toplumdaki deðiþmelere ayak uyduramayan kiþiler ise toplumun ve yasalarýn koymuþ olduðu hukuk kurallarýna uyamadýklarýndan patolojik sonuçlar doðurur. Ýnsanýn suçsuz olarak doðduðuna göre onu suça iten etkenlerin neler olduðu irdelendiðinde karþýmýza; toplumun bireyi dýþarý atmasý çýkmaktadýr. Çünkü deðiþime ayak uyduramayan insanlar toplum tarafýndan dýþlanýrlar ve dýþlanma sonucunda suç ile karþý karþýya kalýrlar. Durkheim'e göre Suçluðun bulunmadýðý hiçbir toplum yoktur. Her yerde ve her zaman insanlarýn bazý davranýþlarýna tepki olarak ceza uygulanmýþtýr. Bu yüzden suçluluk normaldir. Eðer suçluluðun kapsamý belirli bir sýnýrý aþarsa, bu hastalýklýdýr.[3] Bununla suçluluk her saðlýklý toplumun bütünleþmiþ kýsmýdýr. Suçun olmadýðý bir toplum tam olarak ve hiçbir yerde mümkün olamaz.[4] Suçsuz bir toplumunun olma olasýlýðýnýn günümüz þartlarýnda ütopya olarak karþýlanabileceði bir dönemde ciddi çalýþmalarýn gerekliliði bir kez daha öne çýkmakta olup bireyi suça iten nedenlerin neler olduðu belirlenmeli ve yetkililer eðer suç oranýnýn azalmasýný istiyorlar ise bilimsel veriler ýþýðýnda uygulamalar gerçekleþtirmelidir. Cezalarýn amacý suçun yeniden iþlenmesini engelleyerek masum insanlarý kötülüklerden uzaklaþtýrmak olmasýnýn sonucu olarak Ceza Hukuku diye yeni bir alan doðmuþ olup belirtildiði gibi ceza sisteminin amacý toplumun suçluluða karþý tepkisini ifade etmek için kullanýldýðý yargýlama biçimlerin ve kurumlarýn toplamý olarak belirmektedir. Bu sistemin en önemli çarklarý yasa ve yargýlama heyeti ve güvenlik güçlerinin hizmetleridir. Suç kaçýnýlmaz bir gerçek olduðuna göre onunla sadece polisiye tedbirler ile mücadele edilemeyeceði de bir gerçek olup eðer suç oranýnýn ciddi bir þekilde azaltýlmasý isteniyorsa nasýl suçun mahkeme ve polis aþamasý þart ise en az suçlularýn yakalanmasý ve caydýrýcý cezalarýn verilmesi kadar suçun karþýsýna eðitim destekli bilimin ýþýðýnda toplumsal bir eylem ile çýkýlmalý ve gençlik için onun o çaðýndaki enerjisini rasyonel alanlarda kullanabilecekleri bilimsel ve sportif alanlara mutlaka kanalize edilmelidir. Suç iþlediði tespit edilip mahkeme sonucunda ceza infaz kurumlarýna kiþilerin konulmasý ile suçun önüne geçilemeyeceði bilinmektedir. Yapýlacak bu iþlem sadece belirli kiþileri bir araya koyarak toplumdan izole etmek olmamalýdýr. Ayrýca her geçen gün sayýsý artan suçlularýn bir yerde muhafaza edilmesinin devlet bütçesine getireceði yükler ile yeni ceza infaz kurumlarýnýn yapýmýna harcanacak paranýn deðiþik þekilde kullanýlmasý gerekmektedir. Son dönemdeki kanuni deðiþiklikler ile kiþileri ceza infaz kurumu yerine Denetimli serbestlik, batýdaki adýyla probation altýnda, suçluyu toplum içerisinde tutarak, ona bazý sorumluluklar ya da þartlar yüklemek suretiyle, topluma yeniden kazandýrmayý amaç edinilmiþtir. Bu sistem Ülkemizde de 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüðe giren Türk Ceza Kanunu ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanun Ülkemizde hizmet verecek denetimli serbestlik ve yardým merkezlerinin dayanaðýný oluþturmuþtur. Belirtilen Kanunlarda yer alan denetimli serbestlik ile ilgili hükümlerin uygulanmasýný düzenleyen Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetleri ile Koruma Kurullarý Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisinde 3 Temmuz 2005 tarihinde kabul edilmiþ ve 20 Temmuz 2005 tarihinde yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. Anýlan Kanun gereðince Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü bünyesinde Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkanlýðý kurulmuþ, ayrýca Ülke genelinde 133 aðýr ceza merkezinde Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlükleri kurulmuþtur. Denetimli Serbestlik ve Yardým Sistemi (DSYS)'nin tüm dünyada olduðu gibi Ülkemizde de amacý; Sistem, soruþturma ve kovuþturma aþamalarýnda suça sürüklenen çocuk, þüpheli, sanýk, hükümlü ve suç maðdurlarýna psiko-sosyal destek saðlamakta, sanýklar hakkýnda düzenlenecek olan sosyal araþtýrma raporlarýyla da yargýya ýþýk tutmaktadýr. Mahkemelerin kýsa süreli hapis cezasýna alternatif olarak verdiði; kamu hizmetinde ücretsiz çalýþma, eðitim kurumuna devam etme, belirli yerlere gitmekten ve belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklama, ehliyet, ruhsat ve belgelerin geri alýnmasý gibi yaptýrýmlar, tedavi ve denetim, belirli hak ve yetki kullanýmýnýn yasaklanmasý, cezanýn konutta infazý gibi yükümlülük ve tedbirler denetimli serbestlik ve yardým merkezi þube müdürlükleri tarafýndan uygulanmaktadýr. Yine sistem sayesinde, koþullu salýverilen hükümlülerin toplum içerisinde denetimsiz ve gözetimsiz halde serbest býrakýlmasý yerine, salýverilen kiþilerin denetim altýna alýnmasý ve kendisine bir takým yükümlülükler yüklenerek sorumluluk bilinci içinde iyi bir hayat sürmesi, topluma uyumunun saðlanmasý, yeniden suç iþleme riskinin önüne geçilerek toplumun korunmasý amaçlanmýþtýr. Ayrýca yine 5402 sayýlý yasa ile oluþturulan koruma kurullarý tarafýndan suçtan zarar görenlerin ve salýverilen hükümlülerin toplumla bütünleþmeleri açýsýndan psiko-sosyal destek, iþ, saðlýk, eðitim ve ekonomik sorunlarýnýn giderilmesine yönelik çalýþmalar baþlatýlmýþtýr. Bu sistem ile sosyal devlet anlayýþýnýn önemli bir parçasý iþlevsel olarak çalýþmaya baþlamýþ yazýnýn ilk paragraflarýnda deðinildiði gibi sosyal bir varlýk doðasýna sahip olan insan toplum içinde býrakýlmýþ ve cezasýný çekerken de içerisinde yaþamaya devam edeceði toplum içerisinde denetim altýnda tutulmuþtur. Kaynakça 1. Amiran Kurtkan, Genel Sosyoloji, Filiz Kitapevi, Ýstanbul, 1986, s Doðu Ergil, Toplum ve Ýnsan, Turhan Kitabevi, Ankara, 1984, s Durkheim Emile, Kriminaliteet als normales Phaenomen, in: Krimininalsoziologie Frankfurt a. M. 1968, s.3 vd. 4. Kürzinger, 80; Schwind, 125.

Seslenis. 15 Kasým 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 68. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 68. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Kasým 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 68 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Bir ulus, sýmsýký birbirine baðlý olmayý bildikçe; yeryüzünde onu daðýtabilecek

Detaylı

Seslenis. 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Büyük baþarýlar, kýymetli analarýn yetiþtirdikleri seçkin evlâtlar sayesinde olmuþtur. ATATÜRK 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü

Detaylı

Seslenis. 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türk gençliði, saðlýklý yetiþip spor yaparsa ulusumuzun geleceði güvence altýndadýr. ATATÜRK 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü

Detaylı

Seslenis. 15 Temmuz 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 76. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Temmuz 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 76. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Benim için en büyük korunma noktasý ve þefaat kaynaðý milletimin sinesidir. ATATÜRK 15 Temmuz 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 76 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türkiye'nin asýl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve layýk olan köylüdür. ATATÜRK 15 Ocak 2010 Cuma Ücretsizdir Ayda

Detaylı

Seslenis. 15 Aðustos 2008 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 77. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Bayrampaþa Cezaevine kilit

Seslenis. 15 Aðustos 2008 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 77. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Bayrampaþa Cezaevine kilit Seslenis 15 Aðustos 2008 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 77 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Her safhasýyla düþünülmüþ, hazýrlanmýþ, idare edilmiþ ve zaferle sonuçlandýrýlmýþ

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Bizim akýl, mantýk, zekâ ile hareket etmek þiarýmýzdýr. Bütün hayatýmýzý dolduran

Detaylı

Seslenis. 15 Eylül 2008 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 78. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Eylül 2008 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 78. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türklerin asýrlardan beri takip ettiði hareket devamlý bir istikamet muhafaza etti. Biz daima Þark'tan Garb'e yürüdük. ATATÜRK 30 Aðustos Zafer Bayramý coþkuyla kutlandý 30 AÐUSTOS Zafer Bayramý,

Detaylı

Seslenis. 15 Mart 2011 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:108. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Yayýnýdýr

Seslenis. 15 Mart 2011 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:108. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Yayýnýdýr Seslenis Ben yaþayabilmek için mutlaka baðýmsýz bir milletin evlâdý kalmalýyým. Bu sebeple milli baðýmsýzlýk bence bir hayat meselesidir. ATATÜRK 15 Mart 2011 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:108

Detaylı

Seslenis. 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Zamanýn deðiþmesiyle hükümlerin siz almakta ol- Gençler, deðiþmesi duðunuz

Detaylı

Seslenis. 15 Nisan 2009 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 85. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Nisan 2009 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 85. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Çanakkale Zaferi nin 94. yýlý coþkuyla kutlandý Çanakkale Zaferi nin 94. yýl dönümü ceza infaz kurumlarýnda yapýlan etkinliklerle kutlandý. Etkinliklerde Büyük Zaferi n Türk Tarihi açýsýndan önemi anlatýlýrken,

Detaylı

Seslenis. 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Hakikatý konuþmaktan korkmayýnýz. ATATÜRK Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktýr;

Detaylı

Barýþa katký bildirisine imza

Barýþa katký bildirisine imza Barýþa katký bildirisine imza Türkiye Barolar Birliðinin (TTB) seçimlerine yaklaþýk 1 ay kala, Orta Anadolu Bölge Barolarýnýn baþkanlarý 'birlik' çaðrýsýnda bulundu. Av. Ýbrahim Özyýlmaz * HABERÝ 3 DE

Detaylı

Seslenis. 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:101. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:101. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Bence bir millete þerefin, haysiyetin, namusun ve insanlýðýn vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve baðýmsýzlýðýna sahip olmasýyla kaimdir. ATATÜRK 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir

Detaylı

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ HYGD'den provakasyon uyarýsý! Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, provokasyonlara karþý uyarýda bulundu. Açýklamada, "Demokratik tepkileri amacýndan saptýracak provokasyonlara dikkat" denildi.

Detaylı

Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek

Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek Kaptanlar Grup Metropol Alýþveriþ Merkezini satýn aldý. Dün gerçekleþtirilen devir teslim törenine Kaptan Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Yakup Kaptan,

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

SMMMO sandýk baþýna gidecek

SMMMO sandýk baþýna gidecek SMMMO sandýk baþýna gidecek KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Muzaffer Yýldýrým Murat Metin Ali Can Doðan Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn 21. Olaðan Genel Kurulu bugün ve yarýn yapýlacak.

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

"Ýmam Hatip Günleri"ne mehterli açýlýþ

Ýmam Hatip Günlerine mehterli açýlýþ Baðcý'nýn 'Kanun Teklifi' komisyonda Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ile birlikte "Bazý Kamu Alacaklarýnýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna

Detaylı

BU SAYIDA... 9 12 15 16 19 20 30 42 Yoksulluk Sempozyumu baþlýyor... Gelemeyene Gidiyoruz... Bir El hikayesi... Tavþanýn son atlayýþý... Deniz Feneri Ýzmir de... Dünyada ve Türkiye de yoksul olmak... Mustafa

Detaylı

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE "Çorum, yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilir" Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum'a 6-7 yýl önce geldiðini belirterek, burada umduðundan ve duyduðunun

Detaylı

Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs

Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs Deniz Kuvvetleri eski Komutaný Oramiral Özden Örnek, Kara Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Aytaç Yalman ve Hava Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Ýbrahim Fýrtýna'nýn darbe giriþimleri konusunda ifadelerinin

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 indeks 2 I N D E K S 7 Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71 36 Maariften Yetiþenler Turhan Dökmeci 41 46 Mesaj Gurme/Tike 38 Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 8 Portre Devrim Gürkan 91 48 Kutusu Asým Arar 73 50 52

Detaylı

Külcü nün adaylýðý tescillendi

Külcü nün adaylýðý tescillendi orum Travel Turkey de OSB ye 23 milyon ödenek Turizm sektörünün önemli temsilcilerinin katýlýmý ile Ýzmir'de düzenlenen 7.Turizm Fuar ve Konferansý Travel Turkey Ýzmir dün düzenlenen törenle açýldý. Organize

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı