Genel tıbbi duruma bağlı psikotik bozukluk 293.xx. yatan tıbbi durum nedeniyle olabilir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Genel tıbbi duruma bağlı psikotik bozukluk 293.xx. yatan tıbbi durum nedeniyle olabilir."

Transkript

1 Brusella mı kısa psikotik atak mi? Psikoza neden olan Enfeksiyoz ve metabolik nedenler Prof.Dr. Servet EBRİNÇ GATA H.Paşa Eğt.Hast.Psikiyatri Kl. Kadıköy/İstanbul

2 Beyin işlevlerini etkileyen herhangi bir sistemik hastalık veya durum psikotik belirtilere neden olabilir! Terminoloji Sikloid psikoz İkincil psikoz Genel tıbbi duruma bağlı psikoz ikincil psikozların yaygınlık ve sıklığı bilinmiyor.

3 Genel tıbbi duruma bağlı psikotik bozukluk Genel tıbbi duruma bağlı psikotik bozukluk : Belirlenen psikotik semptomlar altta yatan tıbbi durum nedeniyle olabilir. DSM-IV IV-TR Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar 295.xx Genel tıbbi duruma bağlı psikotik bozukluk 293.xx DSM-IV IV-TR Tanı ölçütü: A.Belirgin hallüsinasyonlar ya da hezeyanlar B. Öykü, fizik muayene veya laboratuar bulgularından elde edilen verilerde bu bozukluğun genel tıbbi durumun doğrudan fizyolojik bir sonucu olduğuna ilişkin kanıtlar vardır. C. Bu bozukluk başka bir mental bozukluk olarak daha iyi açıklanamaz. D. Bu bozukluk sadece deliryumun gidişi sırasında ortaya çıkmamaktadır delüzyonlu tip : delüzyonlar belirgin semptom ise hallüsinasyonlu tip : hallüsinasyonlar belirgin semptom ise. Genel tıbbi durumun adı Eksen I de de belirtilir, Eksen III te kodlanır.

4 DSM-V Schizophrenia and Other Psychotic Disorders with No Change from DSM-IV Psychotic Disorder Due to a General Medical Condition With Delusions Psychotic Disorder Due to a General Medical Condition With Hallucinations Psychotic Disorder Not Otherwise Specified

5 Genel tıbbi duruma bağlı psikotik bozukluklar Epilepsi Kafa travması (öyküsü) Demanslar İnme (psikozla çok nadir) Yer kaplayan lezyonlar ve yapısal beyin anomalileri Hidrosefali Demiyelinizan hastalıklar Nöropsikiyatrik hastalıklar Otoimmun hastalıklar İnfeksiyonlar Endokrinopatiler Narkolepsi Nütrisyonel defisitleri Metabolik hastalıklar Kromozom anomalileri

6 Genel tıbbi duruma bağlı psikotik bozukluklar İnfeksiyonlar Viral ensefalitler (örn. Herpes simpleks, kızamık (subakut sklerozan panensefalit dahil), sitomegalovirus, kızamıkçık, Epstein_Barr, su çiçeği Nörosifiliz Nöroborreliozis (Lyme hastalığı) HIV infeksiyonu veya AIDS MSS ye invaziv parazitik infeksiyonlar (örn., serebral malarya, toksoplazmozis, nörosistoserkozis) Tüberküloz Sarkoidoz Kriptokoksik infeksiyon Prion hastalıkları (örn., Creutzfeldt-Jakob hastalığı) Coleman & Gillberg (1996 ve 1997), Goff et al. (2004), Hyde & Lewis (2003).

7 Nörobruselloz ve psikoz Bruselloz, akut başlangıçlı yüksek ateş, gece terlemesi, eklem ağrısı gibi belirti ve bulgular yanında, sinsi başlangıçlı, psikiyatrik hastalıkları taklit eder şekilde atipik kronik belirtilerle de görülebilir. Bir multisistem hastalığı olan brusellozun nadir bir formu MSS de ağır komplikasyonlara sahip nörobrusellozdur. Bunlardan biri de psikoz tablosudur. Literatürde nadir de olsa, bruselloza ait psikoz olgu bildirimleri bulunmaktadır. Tanı klinik özellikler, seroloji veya kültür sonucuyla konur.

8 Bruselloz olgusu Erkek, 21 y, bekar, çoban, Premorbit öykü: sosyal içe çekilme, perseküsyon sanrıları, algılamada güçlük ve depresif yakınmalarla başka bir psikiyatri polikliniğine götürülmüş. psikotik özellikli depresyon ; yatı; olanzapin 10 mg/gün, venlafaksin 75 mg/gün, mirtazapin 30 mg/gün ve nervium 5 mg/gün başlanmış. Ateş, terleme, halsizlik yakınmalar ve pansitopeni (beyaz küre:3800, trombosit: 71000) görülmesi üzerine istenen dahiliye konsültasyonunda sinüzit ve anemi tanısıyla tedavisine sefuroksin aksetil ve parasetamol parasetamol eklenmiş. Ancak klinik durumunun giderek kötüleşmesi nedeniyle hastanemiz psikiyatri kliniğine nakledilmiş. Ateş ve ark. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2008

9 Bruselloz olgusu-devam Negatif belirtilerin baskın olduğu DSM-IV IV-TR tanı ölçütlerine göre başka türlü adlandırılamayan (BTA) psikoz ön tanısı ile kliniğimize yatırıldı. Olgunun laboratuvarında, brusella serum Wright aglütünasyon testi (inkübasyon olmaksızın 1:1280) ve Rose-Bengal test sonucu pozitifti. Beyin omurilik sıvısı (BOS) incelemesinde 3 hücre/mm3 ve yüksek protein düzeyi (165mm3) ile yüksek glikoz düzeyi (65mg/dl dl) saptandı. Bilgisayarlı beyin tomografisinde (BBT) lateral ve 3. ventrikül dilate görünümdeydi. Anormal istirahat ve aktive edilmiş EEG de genel olarak düzenli bir zemin aktivitesinde zaman zaman sağda ve hemisferlerin arka-orta alanlarında daha belirgin olarak ortaya çıkan kompleks aktivite paroksizmleri mevcut. Ateş ve ark Anadolu Psikiyatri Dergisi 2008

10 Bruselloz olgusu-devam Klinik izlem : Başlangıç KPDÖ: 34, PSDÖ: 18, NSDÖ: 108. Tedavi; olanzapin 20 mg/gün 1 hafta sonra psikomotor yavaşlama arttı; olanzapin yerine amisülpirid 200 mg/gün başlandı, 3 gün sonra ateş 37.6 oc olarak saptandı ve hastanın ateşi klinik izlem boyunca dalgalı seyretti. Negatif belirtilerin baskın olması, ateş ve enfeksiyon öyküsü nedeniyle organisiteden şüphelenilip konsültasyonlar istendi. Brusellayı destekleyen laboratuar bulgular sonucunda intaniye kliniğine nakledildi. İntaniye ye nakil öncesi (15.gün) KPDÖ: 35, PSDÖ: 20, NSDÖ: 110 İntaniye kliniğinde amisülprid 200mg/gün kesilerek iki hafta süreyle streptomisin 1 gr/gün i.m. enjeksiyon ve doxycycline 200 mg/gün oral kombinasyon tedavisi verildi. 1 ay sonra KPDÖ: 18, PSDÖ: 12, NSDÖ: 64; amisülprid 200mg/gün yeniden başlanmıştır. 2 ay sonraki psikiyatrik muayenesinde, hasta remisyonda. Ateş ve ark Anadolu Psikiyatri Dergisi 2008

11 Leptospirozlar ve psikoz Leptospiroz tüm dünyada görülen en yaygın zoonozlardan biri olmasına karşılık tanınma sıklığının düşük olması dikkat çekicidir. Burada diğer enfeksiyon hastalıklarıyla kolayca karışabilmesi ve tanı koydurucu testlerin her yerde bulunmaması önemli rol oynamaktadır. Merkezi sinir sistemini tutarak sıklıkla nöropsikiyatrik tablolara yol açtığı bilinen diğer spiroketlere (borrelia borrelia, treponema) kıyasla, leptospiroz enfeksiyonuna bağlı psikiyatrik belirtiler oldukça nadir görülmektedir. Zaman zaman depresyon, demans ve psikoz gibi postinfeksiyöz nöropsikiyatrik tablolar bildirilmiştir.

12 Leptospiroz olgusu Semiz ve ark.ları (2005) Nisan - Haziran 2004 arasında GATA H.Paşa Eğt. Hast.de tedavi gören 4 olguluk bir leptospiroz serisi yayınlamışlardır Leptopiroz tanısı tüm olgularda organizmanın kültürden üretilmesi, makroagglütinasyon testleri ve karanlık alan mikroskopisiyle kondu. Leptopira ELISA-Ig Ig M keza tüm olgularda pozitifti. Mikroagglütinasyon testleri 1 ve 2.nci olgularda pozitifti. Olguların tümü semptomlarla ilişkisi yönünden olası tıbbi, infeksiyöz ve nörolojik hastalıkların taranması için değerlendirildi. Yağmurlu dönemlerde yüksek riskli meslek gruplarında yüksek ateş ve yüksek transaminaz ve/veya CPK düzeyleriyle manik ve psikotik semptomların bulunuşu hekimi bu olasılığı akla getirmelidir. Psikiyatrik semptomların antibiyotik tedaviye değil de antipsikotik ve duygudurum düzenleyiciye duyarlı olması psikiyatrik tablonun santral sinir sisteminin enfeksiyöz ajanla doğrudan invazyonuyla ilişkili olmayabileceğini gösterir. Semiz et al Int J Psychiatry Med. 2005

13 Tablo : 4 leptospiroz olgusunun değerlendirilmesi Olgu Yaş, cins Geliş tablosu Laboratuar EEG bulgusu MR, Psikiyatrik tanı Psikiyatrik. tedavi Medikal tedavi 1 20, E halsizlik, bilinç bulanıklığı, anlamsız konuşma ve bir haftadır yemek yememe, çok az sıvı alımı ve bayılma dahiliye yoğun bak, diyalize alınmış Deliryum? MR: bilateral talamusta ve brachium pontiste iskemik gliotik alanlar ve kortikal atrofi, EEG: sağ temporalde daha belirgin olan kompleks aktivite paroksizmleri Hipomani, mani DDD + AP Kr. Penisilin 2 21, E davranışlarındaki gariplikler, kurallara uymama, saldırganlık ve görevlerini yerine getireme Kcğ enz., hematemez, pansitopeni CPK, ateş, Psikotik boz. Retarde bulgular Antipsikotik ted. Sefriakson 3 20, E uykusuzluk, hareketlilik konuşma saldırganlık, ve anlamsız Kcğ enz., CPK Psikotik mani öz.li DDD + AP tedavi Doksisilin 4 23, E çevreyle ilişkisinde azalma ve içe çekilme belirtileri Kcğ enz., CPK Psikotik boz. Antipsikotik ted. Doksisilin *tüm olgularda serolojik değerlendirmelerde sitomegalovirus, toksoplazmozis, sfiliz ve HIV tüm olgularda negatif, **tüm olgularda karanlık alan mikroskopisinde leptospiralar +, makroaglutinasyon testi +, kültürde leptospira üremiştir. ***İlk olgu dışında kranial MR ve EEG tetkiklerinde özellik bulunmamıştır. Semiz et al Int J Psychiatry Psychiatry Med. 2005

14 Virusler ve psikoz Virus replikasyonu yapısal/metabolik hasara fokal veya global nöral disfonksiyonu Herpes simpleks tip1 frontotemporal, singulat ve insular korteksi infekte eder, Limbik yapılarda tropizm özellikle viral hastalığın erken seyrinde psikoz, kognitif veya sosyal süreçlerde anormallikler veya otizme benzer bir sendroma yol açar. Ebstein-Barr virus gibi diğer herpes olarak görsel metamorfoza yol açar viruslerle oluşan MSS infeksiyonları akut Alis Harikalar dünyasında sendromu; anormal bir zaman veya yer hissi ile birlikte objelerin gerçek boyutundan daha büyük/küçük görüldüğü ender bir sendrom. Lipkin & Hornig. Curr Opin Microbiol. 2004

15 Virusler ve psikoz İnflüenza A HıN1 inf. genç çocuklarda ensefalopati, vizüel ve somatosensoryal hallüsinasyonlar; inflüenza A H3N2 veya B infeksiyunuyla da benzer tablolar var Hochberg et al 1971, Sugaya 2002 Rabies virus hallüsinasyonlu akut psikoz olarak başlayabilir, hemen hemen tamamı değişmez bir şekilde konvülsiyon, koma gibi hastalığın diğer semptomlarına ve ölüme ilerler. Warrell 1976

16 HIV/AIDS ve psikoz HIV hastalarında yeni-başlangıçlı psikoz %15 ten fazladır ve ensefalopati olmaksızın ortaya çıkabilir. Susser al 1997, Alciati et al 2001 Subkortikal dopaminerjik sistemlerin, özellikle de bazal ganglion yapılarının tutulumu, HIV hastalarında nöropatolojik çalışmalar ve antipsikotik ilişkili ekstrapiramidal semptomların yüksek oranıyla desteklenmiştir. Dopaminerjik sistemlerin rolü sorumlu tutulmuştur. Meyer et al 1998, Lopez et al 1999 Zira AİDS li hastalarda tardiv diskinezi sıklığı diğer psikotik hastalara göre daha yüksek orandadır. Shedlack et al 1994 Ayrıca dopaminerjik ilaçların viral replikasyonu ve makaklarda simian immundefisiens virus hastalığını hızlandırmaktadır. Czup et al 2004 Susser et

17 Virusler ve psikoz Diğer retrovirusler Endojen retrovirusler şizofreni patojenezinde önerilmiştir. Şizofren hastalarda periferik kanda reroviral antijenler ve BOS ve beyinde retroviral RNA bildirilmiştir. Karlsson et al 2001 Herpes virusler Farklı herpes viruslerle nöropsikiyatrik bozukluk riski ilişkisi için çelişkili sonuçlar bildirilmiştir. Bir çalışmada yetişkinlikte şizofreni ve ilişkili diğer psikotik bozuklukları geliştirme eğilimi, gebelik döneminde herpes simpleks virus tip 2 ye maternal humoral immünitenin varlığı ile özel olarak bağlantılı olduğu bulunmuştur. böyle bir ilişki bu kohortta HSV tip 1 için bulunmamıştır. Buka Buka 2001 Borna hastalığı virusu (BDV) sıcak kanlı hayvanlarda ve insanda meningoensefalite neden olan bir RNA virusudur. Limbik yapıları hedef alır, düşük düzeylerde replike olur ve hostun yaşamında nonsitopatik, persistan infeksiyona neden olur. Hornig Hornig et al 2003 İnsan BDV enfeksiyonunda nörolojik tutulum yanında fatik sendrom, major depresyon, bipolar bozukluk veya şizofreniyi içeren psikiyatrik hastalıklar bildirilmiştir. Lipkin et al 2001

18 Prenatal ve perinatal viral infeksiyon ve psikoz Pek çok virus için peri-pre pre natal maruziyetin nöropsikiyatrik hastalıkların patojeneziyle ilişkili olduğu gösterilmiştir. Maruziyetin doğrudanlığı, zamanlaması önemlidir. 2.trimde maruz kalınan inflüenza epidemileri ile ve daha sonra şizofreni Brown et al 2002, şizotipal kişilik özellikleri Machon et al 2002 tanılarının rastlaşması destekleyici olduğu kadar; bu ilişkiyi desteklemeyen veriler de vardır. 1.trim solunum yolu infeksiyonları ve sikloid psikoz Stober et al 1997, 1. trim rubella maruziyeti ve nonaffektif psikoz Brown et al 2000 ve 3.trim sitomegalovirus infeksiyonu ve otizm Yamashita et al 2003 arasındaki ilişkiler de bildirilmiştir.

19 Subakut sklerozan panensefalit ve psikoz Hızlı ve atipik klinik seyir gösteren 19 y, bayan olgu. Olgu, akut psikotik semptomlar ve delirium tablosuyla başvurmuş. Üç yaşında geçirilen kızamık öyküsü, miyoklonik jerkler belirgin değil. SSPE tanısı BOS kızamık antikor titreleri ile doğrulandı. Beyin MR: paryeto-oksipital oksipital diffuz ak madde anormallikleri mevcut. EEG de senkron, bilateral, yüksek amplitüdlü monomorfik yavaş-keskin dalga kompleksleri mevcut. SSPE: Subakut sklerozan panensefalit Tombul ve ark.. Van Tıp Dergisi 2005

20 Toksoplazma ve psikoz Toksoplazma gondii insanları da içeren tüm sıcak kanlı vertebralıları infekte eden intrasellüler bir parazittir. T.gondii beyin dokusuna yüksek afiniteye sahiptir ve takizoitler doku kistleri oluşturabilir ve bir yaşam boyu ısrarla kalabilir. Şizofreni ve mental retardasyon gibi bazı psikiyatrik semptomlar T.gondii infeksiyonu tarafından oluşturulabilir. Ayrıca, deneyler göstermiştir ki psikoz tedavisinde kullanılan bazı antipikotikler ve mood stabilizatörlerinin T.gondii replikasyonunu bloke ettiği gösterilmiştir. Çin deki değişik bölgelerden araştırmalar psikotik hastalarda psikozun T.gondii infeksiyonu ile bağlantılı olabileceği hipotezini desteklemektedir. Zhu Med Hypotheses. 2009

21 Nörobehçet ve psikoz Behçet hastalığında santral tutulum hastaların yaklaşık üçte birinde olarak bilinir, Santral tutulumda nörolojik belirtiler yanında somatizasyon ve depresif belirtiler daha sık, psikotik belirtiler ise daha seyrek bildirilmiştir. Verim ve ark.ları (2006) psikotik bozukluk tablosuyla müracaat eden ve eş zamanlı nörolojik tutulumlu Behçet hastalığı tanısı konan, aynı zamanda aile öyküsünde her iki hastalığın bulunduğu bir olgu (19 y, bayan) bildirmişlerdir.

22 Nörosifiliz ve psikoz Sifiliz Treponema Pallidum un neden olduğu cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Anneden çocuğa geçebilmektedir. Sifiliz olgularının %7-9 u nörosifilizdir. Nörosifiliz 5-30 yılda gelişmektedir. Son zamanlarda nörosifiliz HIV birlikteliği çok görülmektedir. Nörosifilizde en sık görülen psikiyatrik bozukluklar demans, depresyon ve grandiyozitedir. Nörosifiliz her türlü psikotik bozukluğu taklit edebilir. Psikotik belirtilerden en sık olanı işitsel varsanılardır. Atipik seyreden veya tedaviye dirençli psikotik olgularda NS hatırlanmalıdır. NS mevcut hastalığın gidişini de olumsuz etkiler. Telci ve ark. 2006, Alpay 2007

23 Lyme hastalığı ve psikoz Kene tarafından bulaştırılan ve borrellia bugdorferi bakterisinin yol açtığı bir zoonoz hastalıktır. Anneden çocuğa da geçebilmektedir. Kronik dönemde MSS tutulumuyla gelişen nöroborrelliozis te nörolojik ve sistemik belirtilerin yanında kognitif işlevlerde bozulma, ruhsal bozukluklar (depresyon, mani, psikoz) görülebilir. Psikoz hallüsinasyon, kuruntu ve kuşku ile karakterizedir. İlk bildirim 1930 da, döküntü sonrası belirgin BOS anomalisi ve psikozun eşlik ettiği bir ensefalit gelişen olgudur. Hellerstron 1930 Daha yakınlarda Lyme borreliozisli bir hastada endojen şizofreniden farkedilemeyen bir tablo tanımlanmıştır. Barnett 1991 Barnett et al

24 Nörosistiserkozis ve psikoz Sistiserkozis, domuz tenyası larva formlarının oluşturduğu öz.le beyin, kas ve diğer organ tutulumu ile seyreden bir hastalıktır. MSS tutulumu nörosistiserkozis olarak tanımlanır. Hastalık, iyi pişirilmemiş domuz eti, domuz veya taşıyıcı insan dışkıları ile kontamine su ve gıdaların alınmasıyla bulaşır. Olguların büyük bir bölümü nöbet ile başvururken, özellikle çocukluk döneminde öğrenme güçlükleri, kişilik değişiklikleri, psikoz ve hatta inme bulguları ile başvurabilirler. Signore&Lahmeyer..Psychosomatics. 1988

25 Creutzfeld Jakob Hastalığı ve psikoz Prion Hastalıkları, beynin subakut dejeneratif hastalıklarındandır. Prion; bulaşıcı süngerimsi ensefalopatilere neden olan protein içeren küçük infeksiyoz bir patojen e verilen addır. Hastalığın sporadik, kalıtsal, iatrojenik ve yeni varyant formları tanımlanmıştır. Yeni varyant formu (vcj vcj) insanlarda nörodejeneratif durumlara yol açabilir. vcjd hastaları genelde daha gençtir (ort 29). En belirgin başlangıç semptomları psikiyatrik semptomlar ve duyu bozukluklarıdır. Psikoz, depresyon ve anksiyete bulguları en sık görülen semptomlardır. Hastaların ağrı, dizestezi ve parestezi gibi duyu bozuklukları tipiktir. Hastalar işitme ve görsel halusinasyonlar tarif edebilirler. Kurne ve ark. 2005

26 Genel tıbbi duruma bağlı psikotik bozukluklar Metabolik hastalıklar protein, karbohidrat ve yağ asitlerinin sentezi ya da katabolizması ile ilgili olaylar sonucu gelişen patolojik tablolardır. Metabolik hastalıklar (kısmi liste) Amino asit metabolizma bozuklukları (Hartnup hastalığı, homosistinüri, fenilketonüri) Porfiriyalar (akut intermitent porfiriya, profiriya variyata, herediter koproporfiriya) GM-2 gangliozidozis (Tay-Sac hastalığı) Fabry hastalığı Niemann-Pick tip C hastalığı Gaucher hastalığı, yetişkin tip Metabolik bozukluklar Renal yetmezlik, üremik ensefalopati hepatik yetmezlik, hepatik ensefalopati pankreatik hastalık, hiper/hiponaremi hiponaremi, hiper/hipokalsemi hipokalsemi, hiper/hipoglisemi, diyabetik ketoasidoz, hipoglisemik ensefalopati dehidratasyon, hiperozmolar durumlar. Coleman & Gillberg (1996 ve 1997), Goff et al. (2004), Hyde & Lewis (2003).

27 Tay-Sachs hastalığı ve psikoz Tay-Sachs hastalığı (GM2 gangliosidozis) kalıtsal bir nöronal depo hastalığıdır ve bireyleri her yaşta etkileyebilir. Psikoz yetişkin-başlangıçlı hastaların %30-50 sinde bildirilmiştir ve çoğu şizofreni yanlış tanısı konur. %25 inde mizaç bozuklukları, %20 sinde kognitif bozulma vardır. Bu bozukluklara artmış farkındalık doğru tanıya gitmemizi, uygun tedavi seçmemizi ve genetik danışmayı sağlayacaktır. İlk klinik değerlendirmeye götüren belirtiler: 10 yaş altında konuşma boz, kognitif bozulmalar; yaş grubunda konuşma ve yürüyüş boz., kas zayıflığı, psikiyatrik problemler ve kognitif boz.lar lar; ya grubunda kas zayıflığı, yürüyüş bozulması, distoni, dizartri; yaş grubunda psikiyatrik bozukluk ve koordinasyonsuzluk, 40 yaş üzeri kas zayıflığı ve koordinasyonsuzluk. MacQueen et al J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 1998

28 Fabry hastalığı ve psikoz Fabry hastalığı: X e bağlı resesif alfa-galaktozidaz eksikliği sonucu glikosifingolipid metabolizmasında bozuklukla karakterizedir. Endotelial ve düzkas hücrelerinde seramid birikir. Peters et al., 2001 Hastalar ağrılı periferal neuropati, renal hastalık, HT, kardiyomegali, korneal opasiteye sahiptir. Bir olgu serisi çalışmasında Fabry hastalığı olan 33 olgunun %18 i psikiyatrik bir bozukluğa sahipti Grewal, 1993 Literatürde şizofrenik semptomlar sunan ilk olgu bildirimi Liston ve ark. (1973) tarafındandır. Shen ve ark (2006) psikotik belirtilerle seyreden bir olgu bildirmiştir. Her ne kadar otörler bu psikozun organik bir psikoz olduğunu ileri sürseler de beyin tutulumunun natürü belirgin değildir.

29 Lökodistrofiler ve psikoz Adrenolökodistrofi X e bağlı kalıtsal bir bozukluktur ve adrenal korteks, testisler ve beyini etkileyebilir ve her yaşta ortaya çıkabilir. Psikiyatrik belirtiler yetişkin başlangıçlı olguların çoğunda bulunur ve hastalığın en erken belirtileri olabilir. tipik mani bulgu ve belirtileri daha sık, psikoz ve kognitif bozulma da keza belirgindir. Literatürdeki 34 olgunun 19 u (%56) psikiyatrik semptoma sahip. Detaylı incelenen 13 olgudan; 8 inde en erken semptom davranış veya kişilikte bir değişiklikti, ki diğer problemlerden 2 ay ile 8 yıl öncesinde başlıyordu. 12 sinde manik belirtiler vardı ve 9 una Bipolar Bozukluk tanısı konmuştu. Bu olguların 5 i psikotik idi. 9 u kognitif bozulma gösteriyordu. Rosebush et al. 1999

30 Addison hastalığı ve pskioz 105 yıl önce T.Addison böbrek üstü bezlerin kortikal yetmezliği olarak bu hastalığı tanımlamıştır. Literatür Addison hastalığı ile ilişkili mizaç, motivasyon ve davranıştaki bozulmaları göstermektedir. Psikoz daha az sıklıkla ortaya çıkar, fakat yaşamı tehdit eden adrenal krizin bir semptomu olabilir. Addison hastalığının nöropsikiyatrik semptomları için potansiyel mekanizmalar elektrofizyolojik, elektrolit ve metabolik anormallikleri, glükokortikoid eksikliğini, artmış endorfinleri, ve ilişkili bir Hashimoto ensefalopatisini içerebilir. Hekimler Addison hastalığının mutlaka farkında olmalıdır ki hastalık özgün olarak sadece sadece- psikiyatrik semptomlar gösterebilir ve bu potansiyel fatal durumdan şüphe edilmelidir. Anglin et al 2006

31 Tablo : Addison hastalığıyla ilişkili nöropikiyatrik semptomlar bildiren olgu serilerinin özeti Otör/yıl Vaka sayısı Psikiyatrik semptomlar Psikoz Engel and Margolin, Sorkin, Cleghorn, Stoll, (64%) 2 (8%) 35 (70%) 3 (6%) 21 (84%) 1 (4%) 19 (65%)?

32 Tablo : Addison hastalığıyla ilişkili nöropsikiyatrik bulgular bildiren olgu serilerinin özeti Semptomlar Delüzyonlar Hallüsinasyonlar Depresyon İrritabilite/agresyon agresyon Anksiyete Dizoryantasyon Bellek bozulması Mani Katatoni Self mutilasyon Sayı 14 (56%) 10 (40%) 11 (44%) 6 (24%) 6 (24%) 5 (20%) 4 (16%) 3 (12%) 2 (8%) 1 (4%) Kortizon td sonrası gelişen semptomlar 5 (20%) Add hast tanı ve tedavi öncesi gelişen semptomlar 20 (80%) Kortizona yanıtsızlık (klorpromazine cevap var) 1/20 (%5)

33 Sistemik lupus eritematozis (SLE) ve psikoz SLE, hücre nükleusuna karşı otoantikorlar üretimiyle karekterize multipl organ tutulumu olan enflamatuvar otoimmun bir bozukluktur. Nöropsikiyatrik SLE fokal MSS sendromları (inme, SVA, kore) yanında diffüz MSS bozuklukları (Akut konfüzyonel durum, psikoz, anksiyete ve depresif bozukluklar, işlevsel önemi değişen subklinik kognitif bozukluk) sık görülür. Hedrmosillo_Romo Romo&Brey 2002 SLE hastalarında psikiyatrik morbidite genel toplum ve diğer otoimmun hasta toplumlarında beklenenden daha yüksek sıklıkta. Sabbadini et al 1999 Nöropsikiyatrik SLE olgularında mood, anksiyete ve psikotik bozukluklar prevalansı %60-70 arası bildirilmiştir. (Amerikan Romatoloji Birliği). Major depresyon benzeri ataklar %28-39, Mikst (%2-4) ve manik (%3) özellikli mizaç bozuklukları, Psikoz %5-8, Anksiyete bozuklukları %13-70 arası değişen oranlarda saptanmıştır. Sanna et al 2001, Brey et al 2002

34 Hemakromatozis ve psikoz Hemokromatoz, çeşitli organlarda aşırı miktarda demir birikimi ve gelişen fibrozis nedeniyle organlarda işlev yetmezliği ile sonlanan en sık görülen otozomal resesif geçişli bir metabolizma bozukluğudur. En önde gelen bulgusu glukoz metabolizmasındaki bozukluk nedeniyle Bronz diyabet diye de bilinen hemokromatozun psikiyatrik belirtileri literatürde nadir bildirilmiştr. Niederau (1985) herediter hemokromatozlu bazı olgularda depresyon, letarji, psikoz ve oryantasyon bozukluklarından bahsetmektedir. Cutler (1991) psikiyatrik semptomları olan anksiyete, depresyon semptom ve tanılarının daha sık olduğu 6 olgudan 1 nde (26 y) 10 yıldır devam eden şizofreni tanısı bildirir. Kesebir ve Bayraktar (2003) 6 yıl önce yakınmaları başlayan herediter hemokromatozlu bir psikoz olgusu (38 y) bildirmiştir.

35 Hartnup hastalığı ve psikoz Hartnup hastalığı barsaktan ve böbrekten triptofan ve nötral aminoasit transportunu etkileyen, otozomal resesif bir metabolik bozukluktur. Semptomlar 3-9 yaşlarda ortaya çıkmaya başlar, nadiren yetişkinlerde de ortaya çıkabilir. Serebbellar ataksili nörolojik ve pellegra benzeri dermatolojik belirtiler önde gider. Psikiyatrik semptomlar anksiyete, emosyonal labilite ve mood değişmelerini içerir, psikoz ve deliryum daha nadir görülür.. Ergen ve çocuklarda psikotik belirtiler gösteren olgu bildirimleri mevcut Hersov & Rodnight 1960,, Kleta et al 2004

36 Gaucher hastalığı ve psikoz Gaucher hastalığı (GH); glukoserebrozidaz enzim eksikliği ile karakterize, retikülo-endotelial endotelial sistemdeki hücrelerde serebrosid birikimine yol açan otozomal resessif geçişli, en sık görülen lizozomal depo hastalığıdır. Yetişkin başlangıçlı bir Gaucher hastasında nörolojik ve EEG değişikliklerinin eşlik ettiği atipik psikotik bozukluk bildirilmiştir. Neil Başka bir yetişkin olguda da yaygın nörolojik tutulumlara eşlik eden psikotik belirtiler bildirilmiştir. Guimaraes et al 2002 Neil et al

37 Niemann-Pick hastalığı ve psikoz Niemann-Pick hastalığı, otosomal resesif kalıtım gösteren, sfingomyelinaz aktivitesinin eksikliğine bağlı lipid depo hastalığıdır. Altı tipi vardır. Olgu bildirimlerinde Ergenlik döneminden beri takip edilen 2 şizofreni olgusunda erken yetişkinlik döneminde nörolojik ve kognitif bozulmalarla karakterize Niemann-Pick tip C hastalığı saptanmış. Walterfang Walterfang et al 2006 Niemann-Pick tip C hastası bir olgu ise erken yetişkinlikte mani ve hiperseksüalite saptanmıştır. Walterfang et al 2006

38 Porfiriya ve psikoz Porfiriyalar hemoglobinin hem yapımında sorumlu enzimlerle ilgili akkiz ya da herediter bir grup bozukluktur. Akut intermitant porfiri (AIP), otozomal dominant geçişli, porfobilinojen (PBG) deaminaz aktivitesinde kısmi bir defekt sonucu oluşan klinik bir tablodur. AİP li hastaların %70 inde taşikardi, hipertansiyon, kas güçsüzlüğüne bağlı gerginlik ve kramp benzeri ağrılar oluşabilir. Akut atakta anksiyete, depresyon, psikoz gibi psikiyatrik belirtiler görülebilir. Literatürde sadece psikiyatrik belirtilerin mevcudiyeti nedeniyle AİP tanısı konamayan bir olgu (33 y, bayan) bildirilmiştir. Ellencweig et al 2006

39 Sabrınız için teşekkürler

anosognozi birincil sıra belirtiler görsel varsanılar

anosognozi birincil sıra belirtiler görsel varsanılar genel tıbbi duruma bağlı psikotik bozukluklar dr. almıla erol izmir atatürk eğitim ve araştırma hastanesi psikoz: varsanılar sanrılar gerçeği değerlendirme yetisinin bozulması dopamin varsayımı III: striatal

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır.

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Lohusalık döneminde ruhsal hastalıklar: risk etkenleri ve klinik gidiş Doç.Dr. Leyla Gülseren 25 Eylül 2013 49. Ulusal

Detaylı

Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu

Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu Ass. Dr. Toygun Tok İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği

Detaylı

Bu bozukluk madde kullanımına veya genel tıbbi durumdaki bir bozukluğa bağlı değildir.

Bu bozukluk madde kullanımına veya genel tıbbi durumdaki bir bozukluğa bağlı değildir. Psikiyatrinin en önemli hastalıklarından biridir. Bu hastalıkta gerçeği değerlendirme yetisinde bozulma, acayip tuhaf davranışlar, hezeyanlar ( mantıksız, saçma, olması mümkün olmayan veya olması mümkün

Detaylı

Bipolar bozuklukta bilişsel işlevler. Deniz Ceylan 22. KES Psikiyatride Güncel Oturumu Nisan 2017

Bipolar bozuklukta bilişsel işlevler. Deniz Ceylan 22. KES Psikiyatride Güncel Oturumu Nisan 2017 Bipolar bozuklukta bilişsel işlevler Deniz Ceylan 22. KES Psikiyatride Güncel Oturumu Nisan 2017 AÇIKLAMA 2012-2017 Araştırmacı: yok Danışman: yok Konuşmacı: yok Olgu 60 yaşında kadın, evli, 2 çocuğu var,

Detaylı

Yetişkin Psikopatolojisi. Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR

Yetişkin Psikopatolojisi. Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR Yetişkin Psikopatolojisi Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR Yetişkin psikopatolojisi içerik: Sınıflandırma sistemleri Duygudurum bozuklukları Anksiyete bozuklukları

Detaylı

Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi

Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi Mesut YILDIZ, Sait ALİM, Sedat BATMAZ, Selim DEMİR, Emrah SONGUR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı

Detaylı

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK Gebelik ve Enfeksiyonlar Prof.Dr. Levent GÖRENEK Olgulara Yaklaşım 2 1. TORCH grubu enfeksiyon etkenleri nelerdir? Toxoplasmosis Other (Sifiliz, Varicella zoster ) Rubella Cytomegalovirus Herpes simplex

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU Ramazan Gözüküçük 1, Yunus Nas 2, Mustafa GÜÇLÜ 3 1 Hisar Intercontinental Hospital, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI

HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI Prof. Dr. Reyhan ERSOY Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HİPOGLİSEMİ VE DİYABETES MELLİTUS Hipoglisemi Diyabetes

Detaylı

Subakut Sklerozan Panensefalit SSPE

Subakut Sklerozan Panensefalit SSPE Subakut Sklerozan Panensefalit SSPE Olgu sunumları Prof. Dr. Candan Gürses 8-9 Mart 2012 Koruyucu Tıp ve Aşı Modülü Dawson ilk kez 1933 yılında tanımlamış Dawson Ensefaliti EM ile paramyxovirusa benzer

Detaylı

PSİKOFARMAKOLOJİ 3. Antipsikotikler Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar.

PSİKOFARMAKOLOJİ 3. Antipsikotikler Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar. PSİKOFARMAKOLOJİ 3 Antipsikotikler Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar www.gunescocuk.com PSİKOZ VE ŞİZOFRENİ Şizofreni belirtilerinin altında yatan düzeneği açıklamaya çalışan başlıca

Detaylı

Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri

Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri Lityum psikiyatri 1950 1980lerde lityum bazı antikonvülzanlara benzer etki Ayrı ayrı ve yineleyen nöbetler şeklinde ortaya çıkan manik depresyon ve epilepsi Böylece

Detaylı

Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Acile Başvuru Şikayetleri ve Gözümüzden Kaçanlar. Doç. Dr. Evvah Karakılıç MD, PhD.

Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Acile Başvuru Şikayetleri ve Gözümüzden Kaçanlar. Doç. Dr. Evvah Karakılıç MD, PhD. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Acile Başvuru Şikayetleri ve Gözümüzden Kaçanlar Doç. Dr. Evvah Karakılıç MD, PhD. SSS Enfeksiyonları Amaç; SSS enfeksiyonları; Klinik tabloyu tanımak Yaşamı tehdit

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten

Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 3 TIP 331-SİNİR SİSTEMİ VE LOKOMOTOR SİSTEM Başlama Tarihi: 30.11.15 Bitiş Tarihi:

Detaylı

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik LAFORA HASTALIĞI Progressif Myoklonik Epilepsiler (PME) nadir olarak görülen, sıklıkla otozomal resessif olarak geçiş gösteren heterojen bir hastalık grubudur. Klinik olarak değişik tipte nöbetler ve progressif

Detaylı

Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten

Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 214 215 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 5 (TIP 322) SİNİR SİSTEMİ VE LOKOMOTOR

Detaylı

ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM?

ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM? ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM? Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Giriş İnfluenza sendromu genellikle ani başlangıçlı

Detaylı

PSİKOFARMAKOLOJİ 6. Duygudurum Bozuklukları Tedavisi Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar.

PSİKOFARMAKOLOJİ 6. Duygudurum Bozuklukları Tedavisi Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar. PSİKOFARMAKOLOJİ 6 Duygudurum Bozuklukları Tedavisi Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar www.gunescocuk.com Doç. Dr. Cem GÖKÇEN in katkılarıyla BPB Manik ve depresif durumlar arasında

Detaylı

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader OLGU 1 İkinci çocuğuna hamile 35 yaşında kadın gebeliğinin 6. haftasında beş yaşındaki kız çocuğunun rubella infeksiyonu geçirdiğini öğreniyor. Küçük

Detaylı

Demans ve Alzheimer Nedir?

Demans ve Alzheimer Nedir? DEMANS Halk arasında 'bunama' dedigimiz durumdur. Kişinin yaşından beklenen beyin performansını gösterememesidir. Özellikle etkilenen bölgeler; hafıza, dikkat, dil ve problem çözme alanlarıdır. Durumun

Detaylı

GEBELİKTE TİROİD FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GEBELİKTE TİROİD FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ GEBELİKTE TİROİD FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Habib BİLEN Atatürk Üniversitesi Tıp fakültesi İç Hastalıkları ABD Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı SUNU PLANI Örnek olgu

Detaylı

BİPOLAR YAŞAM DERNEĞİ http://www.bipolaryasam.org/ Bipolar II Bozukluk

BİPOLAR YAŞAM DERNEĞİ http://www.bipolaryasam.org/ Bipolar II Bozukluk BİPOLAR YAŞAM DERNEĞİ http://www.bipolaryasam.org/ Bipolar II Bozukluk Doç. Dr. Sibel Çakır İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D Duygudurum Bozuklukları Birimi Açıklama 2012-2013 Araştırmacı: ELAN Danışman:

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD Çalışmalarda birinci basamak sağlık kurumlarına başvuran hastalardaki psikiyatrik hastalık sıklığı, gerek değerlendirme ölçekleri kullanılarak

Detaylı

Dr. Can CELİLOĞLU Adana Numune E.A.H. Çocuk Sağ.ve Hast. Kliniği

Dr. Can CELİLOĞLU Adana Numune E.A.H. Çocuk Sağ.ve Hast. Kliniği Dr. Can CELİLOĞLU Adana Numune E.A.H. Çocuk Sağ.ve Hast. Kliniği Olgu-1 Olgu-1 12 yaşında, kız Hasta alt bezi raporu için kliniğimize yönlendirilmiş. Değişik 3. basamak merkezler ve üniversite hastanelerinde

Detaylı

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR Prof. Dr. Mehmet Ersoy DEMANSA NEDEN OLAN HASTALIKLAR AMAÇ Demansın nedenleri ve gelişim sürecinin öğretmek Yaşlı bireyde demansa bağlı oluşabilecek problemleri öğretmek

Detaylı

Doç.Dr.Berrin Karadağ Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Geriatri

Doç.Dr.Berrin Karadağ Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Geriatri Doç.Dr.Berrin Karadağ Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Geriatri Hastalıkların tedavisinde kat edilen yol, bulaşıcı hastalıklarla başarılı mücadele, yaşam koşullarında düzelme gibi

Detaylı

Açıklama 2008 2010. Araştırmacı: Danışman: Konuşmacı:

Açıklama 2008 2010. Araştırmacı: Danışman: Konuşmacı: Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: Danışman: Konuşmacı: Şizofreni Hastalarında Bedensel Sağlık Sorunları ve Çözüm Yolları Dr. Berna Binnur Akdede DEÜTF Psikiyatri AD 06.10.2010 Mortalite genel populasyondan

Detaylı

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353 23. Aşağıdakilerden hangisi akne patogenezinde rol oynayan faktörlerden biri değildir? A) İnflamasyon B) Foliküler hiperproliferasyon C) Bakteriyal proliferasyon D) Aşırı sebum üretimi E) Retinoik asit

Detaylı

İçİnDEkİLER Bölüm 1 İÇKİLER 1

İçİnDEkİLER Bölüm 1 İÇKİLER 1 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 İÇKİLER...1 Rakı...2 Kımız...3 Rakının İmali...4 Çilingir Sofrası...5 Rakı Nasıl İçilir?...5 Meze...6 Şarap...13 Kırmızı Şaraplar...16 Beyaz Şaraplar...17 Şarapların Servisi...22 Bira...25

Detaylı

Unutkanlıktan Bunamaya

Unutkanlıktan Bunamaya Unutkanlıktan Bunamaya Doç.Dr.Lütfü Hanoğlu İstanbul Medipol Üniversitesi 8 Mayıs 2014 Beyin yılı Nörolojik hastalıklar Bilinçlendirme Sempozyumu Bunama Nedir? Akli melekelerde giderek ilerleyen zayıflama/kayıplarla

Detaylı

Antipsikotik ilaçlar

Antipsikotik ilaçlar Antipsikotik ilaçlar Etki mekanizmaları Dopamin blokajı yaparlar Mezolimbik yolda blokaj > pozitif belirtiler Mezokortikal yol > negatif belirtiler Dopamin ve serotonin blokajı yaparlar Dopamin blokajı

Detaylı

Gebede HSV İnfeksiyonu. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü

Gebede HSV İnfeksiyonu. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Gebede HSV İnfeksiyonu Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Olgu 14 günlük, erkek bebek Şikayeti: Sol kol ve bacakta kasılma, emmeme Hikaye:

Detaylı

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi 2 Amaç Klinik bulguların özellikleri Kalıtsal

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

HAREKETLİ ÇOCUK DOÇ. DR.AYLİN ÖZBEK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ AD. ÖĞRETİM ÜYESİ

HAREKETLİ ÇOCUK DOÇ. DR.AYLİN ÖZBEK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ AD. ÖĞRETİM ÜYESİ HAREKETLİ ÇOCUK DOÇ. DR.AYLİN ÖZBEK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ AD. ÖĞRETİM ÜYESİ SUNUM PLANI: Hareketli çocuk kime denir? Klinik ilgi odağı olması gereken çocuklar hangileridir?

Detaylı

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ KLİNİK Bağışıklık sistemi sağlam kişilerde akut infeksiyon Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde akut infeksiyon veya

Detaylı

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3 24 P. I. AĞRAS ve Ark. GİRİŞ Ürtikeryal vaskülit histolojik olarak vaskülit bulgularını gösteren, klinikte persistan ürtikeryal döküntülerle karakterize olan bir klinikopatolojik durumdur (1). Klinikte

Detaylı

Dekan Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten. Yard. Doç. Dr. Vehbi Alpman. 21 saat. Kurul Sınavı Soru TATİL

Dekan Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten. Yard. Doç. Dr. Vehbi Alpman. 21 saat. Kurul Sınavı Soru TATİL Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 216 217 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 3 TIP 331-SİNİR SİSTEMİ VE LOKOMOTOR SİSTEM

Detaylı

ICSD3: Parasomniler. Farklar & Yenilikler. Dr. Hikmet YILMAZ CBÜ Nöroloji AD, Manisa

ICSD3: Parasomniler. Farklar & Yenilikler. Dr. Hikmet YILMAZ CBÜ Nöroloji AD, Manisa ICSD3: Parasomniler Farklar & Yenilikler Dr. Hikmet YILMAZ CBÜ Nöroloji AD, Manisa Uyku bozuklukları sınıflaması Ortak bilimsel dil kullanmak Standart tanı ve tedavi yaklaşımları için uygun zemin Hastalık

Detaylı

Bruselloz: Klinik Özellikler

Bruselloz: Klinik Özellikler Bruselloz: Klinik Özellikler Uzm. Dr. Mustafa Aydın ÇEVİK Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Bruselloz - Etkenler B. melitensis B. abortus

Detaylı

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Perinatal dönemde herpesvirus geçişi. Virus Gebelik sırasında Doğum kanalından Doğum

Detaylı

ÇARŞAMBA 09:30 Koma A Gülsen YILDIZ BABACAN NÖROLOJİ

ÇARŞAMBA 09:30 Koma A Gülsen YILDIZ BABACAN NÖROLOJİ 4.Grup 2.Grup 3.Grup 1.Grup SİNİR-DUYU BLOĞU 31.8.2015 16.11.2015 8.2.2016 18.4.2016 08:30 Başağrısı Atst Gülşen KOCAMAN NÖROLOJİ PAZARTESİ Gerilim tipi başağrısı TT Gülşen KOCAMAN NÖROLOJİ 09:30 Migren

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 55. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-15 VİRÜSLER

ADIM ADIM YGS-LYS 55. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-15 VİRÜSLER ADIM ADIM YGS-LYS 55. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-15 VİRÜSLER Virüsler Hücresel yapı da dahil olmak üzere canlıların ortak özelliklerini göstermeyen canlılardır. Prokaryotlardan daha küçüklerdir.

Detaylı

YAVAŞ VİRUS ENFEKSİYONLARI ve PRİON HASTALIKLARI

YAVAŞ VİRUS ENFEKSİYONLARI ve PRİON HASTALIKLARI YAVAŞ VİRUS ENFEKSİYONLARI ve PRİON HASTALIKLARI Doç. Dr. Koray Ergünay Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Özellikler Uzun inkübasyon

Detaylı

ÇOCUK VE GENÇLERDE DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI

ÇOCUK VE GENÇLERDE DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI ÇOCUK VE GENÇLERDE DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL Psikoloji Lisans www.gunescocuk.com Tanım Kişinin genel duygu durumundaki bir bozulma, dış şartlara ve durumlara göre uygunsuz bir

Detaylı

DEPRES DEPRE Y S O Y NDA ND PSİKOFARMAKOTERAPİ

DEPRES DEPRE Y S O Y NDA ND PSİKOFARMAKOTERAPİ DEPRESYONDA PSİKOFARMAKOTERAPİ DEPRESYON TANISI Depresif ruh hali İlgi ve isteklerde azalma Enerji azlığı Konsantrasyon bozukluğu ğ İştah bozukluğu Uk Uyku bozukluğu ğ Kendine güven kaybı, suçluluk ve

Detaylı

YÜKSEK KORTİKAL FONKSIYONLAR. Yrd.Doç.Dr.Adalet ARIKANOĞLU D.Ü.T.F.Nöroloji A.B.D

YÜKSEK KORTİKAL FONKSIYONLAR. Yrd.Doç.Dr.Adalet ARIKANOĞLU D.Ü.T.F.Nöroloji A.B.D YÜKSEK KORTİKAL FONKSIYONLAR Yrd.Doç.Dr.Adalet ARIKANOĞLU D.Ü.T.F.Nöroloji A.B.D DAVRANIŞ NÖROLOJİSİ TANIM:İnsanda yüksek serebral fonksiyonların anatomik ve fonksiyonel özellikleri ile bu fonksiyonların

Detaylı

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ NECLA TÜLEK, METİN ÖZSOY, SAMİ KıNıKLı Ankara Eğitim Ve Araştırma HASTANESİ İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji GİRİŞ Mevsimsel influenza

Detaylı

YÜKSEK KORTİKAL FONKSIYONLAR. Dr.Adalet ARIKANOĞLU DAVRANIŞ NÖROLOJİSİ

YÜKSEK KORTİKAL FONKSIYONLAR. Dr.Adalet ARIKANOĞLU DAVRANIŞ NÖROLOJİSİ YÜKSEK KORTİKAL FONKSIYONLAR Dr.Adalet ARIKANOĞLU DAVRANIŞ NÖROLOJİSİ TANIM:İnsanda yüksek serebral fonksiyonların anatomik ve fonksiyonel özellikleri ile bu fonksiyonların çeşitli beyin hastalıkları sonucu

Detaylı

Nöroloji alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Nöroloji Uzmanlık Öğrencileri tarafından sunulur.

Nöroloji alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Nöroloji Uzmanlık Öğrencileri tarafından sunulur. NÖR 23 NÖROLOJİ Dr. Ali Kemal ERDEMOĞLU /1 Dr. Ersel DAĞ /2 Dr. Yakup TÜRKEL /3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS NOR 7001 MAKALE SAATİ Nöroloji alanında yabancı dergilerde güncel gelişmelere yönelik yayınlanan

Detaylı

Konvülsiyon tanımı ve sınıflandırması Epilepsi tanım ve sınıflandırması İlk afebril nöbet ile başvuran çocuk Epileptik sendrom kavramı ve West

Konvülsiyon tanımı ve sınıflandırması Epilepsi tanım ve sınıflandırması İlk afebril nöbet ile başvuran çocuk Epileptik sendrom kavramı ve West Konvülsiyon tanımı ve sınıflandırması Epilepsi tanım ve sınıflandırması İlk afebril nöbet ile başvuran çocuk Epileptik sendrom kavramı ve West sendromu Beyinde bir grup nöronun anormal deşarjına bağlı

Detaylı

Hepatik Ensefalopati. Prof. Dr. Ömer Şentürk

Hepatik Ensefalopati. Prof. Dr. Ömer Şentürk Hepatik Ensefalopati Prof. Dr. Ömer Şentürk Hepatik Ensefalopati : Terminoloji Tip A Akut karaciğer yetmezliği ile birlikte Tip B Porto-sistemik Bypass ile birlikte (intrensek hepatosellüler yetmezlik

Detaylı

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1 HİZMET KAPSAMI: Aile Hekimliği Anabilim Dalı yaş, cinsiyet, yakınma, hastalık ayrımı yapmaksızın, yaşamın bütün evrelerinde ve süreklilik içinde, sağlığın

Detaylı

DEMANS ya da BUNAMA olarak bilinen hastalık

DEMANS ya da BUNAMA olarak bilinen hastalık DEMANS ya da BUNAMA olarak bilinen hastalık yaşlılığın doğal bir sonucu değildir.. Demansın en sık nedeni ALZHEİMER HASTALIĞI DIR. Yaşla gelen unutkanlık ALZHEİMER HASTALIĞI nın habercisi olabilir!!! ALZHEİMER

Detaylı

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün;

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün; Epilepsi bir kişinin tekrar tekrar epileptik nöbetler geçirmesi ile niteli bir klinik durum yada sendromdur. Epileptik nöbet beyinde zaman zaman ortaya çıkan anormal elektriksel boşalımların sonucu olarak

Detaylı

MULTİPL SKLEROZ(MS) Multipl Skleroz (MS) genç erişkinleri etkileyerek özürlülüğe en sık yolaçan nörolojik hastalık

MULTİPL SKLEROZ(MS) Multipl Skleroz (MS) genç erişkinleri etkileyerek özürlülüğe en sık yolaçan nörolojik hastalık MULTİPL SKLEROZ(MS) Multipl Skleroz (MS) genç erişkinleri etkileyerek özürlülüğe en sık yolaçan nörolojik hastalık MS Hasta Okulu 28.05.2013 Multipl skleroz (MS) hastalığını basitçe, merkezi sinir sistemine

Detaylı

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme Doç. Dr. Levent KÜEY* Özet Depresyon psikiyatrik bozukluklar arasýnda en sýk karþýlaþýlan hastalýklardan biridir. Depresif hastalarýn önemli bir

Detaylı

İnsomni. Dr. Selda KORKMAZ

İnsomni. Dr. Selda KORKMAZ İnsomni Dr. Selda KORKMAZ Uykuya başlama zorluğu Uykuyu sürdürme zorluğu Çok erken uyanma Kronik şekilde dinlendirici olmayan uyku yakınması Kötü kalitede uyku yakınması Genel populasyonda en sık görülen

Detaylı

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Doğum Mevsimi İlişkisi. Dr. Özlem HEKİM BOZKURT Dr. Koray KARA Dr. Genco Usta

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Doğum Mevsimi İlişkisi. Dr. Özlem HEKİM BOZKURT Dr. Koray KARA Dr. Genco Usta Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Doğum Mevsimi İlişkisi Dr. Özlem HEKİM BOZKURT Dr. Koray KARA Dr. Genco Usta Giriş DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu), çocukluk çağının en sık görülen

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYON. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYON. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYON Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Pulmoner Hipertansiyon (PH) Tanımı Dinlenme halinde sağ kalp kateterizasyonu (SKK) ile değerlendirilen ortalama pulmoner

Detaylı

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı SİNİR-DUYU BLOĞU

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı SİNİR-DUYU BLOĞU 31.8.2015 16.11.2015 8.2.2016 18.4.2016 08:30 Başağrısı Atst Gülşen KOCAMAN NÖROLOJİ Gerilim tipi başağrısı TT Gülşen KOCAMAN NÖROLOJİ 09:30 Migren T A K İ Gülşen KOCAMAN NÖROLOJİ Kognitif bozukluklar

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Psikofarmakolojik Tedavilerin Bilişsel İşlevler Üzerinde Etkisi

Psikofarmakolojik Tedavilerin Bilişsel İşlevler Üzerinde Etkisi Psikofarmakolojik Tedavilerin Bilişsel İşlevler Üzerinde Etkisi Yavuz Ayhan, Ayşe Elif Anıl Yağcıoğlu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Araştırmacı Danışman Konuşmacı

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ EĞİTİM PROGRAMI Eğitim Başkoordinatörü: Doç. Dr. Erkan Melih Şahin Dönem Koordinatörü:

Detaylı

Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji

Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Şizofreni, çocuklarda ender görülen bir bozukluktur. On sekiz yaşından önce başlayan şizofreni erken başlangıçlı şizofreni (EBŞ), 13 yaşından

Detaylı

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Ergenin yaşına, gelişim düzeyine uygun Bireysel, kültürel ve sosyoekonomik farklılıklara

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Psikiyatri Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur.

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur. Dr.Armağan HAZAR ZATÜRRE (PNÖMONİ) Zatürre yada tıbbi tanımla pnömoni nedir? Halk arasında zatürre olarak bilinmekte olan hastalık akciğer dokusunun iltihaplanmasıdır. Tedavi edilmediği takdirde ölümcül

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal.

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal. 1. HAFTA Volüm dengesi bozuklukları Böbrek hastalıklarında tanısal yöntemler Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal Diabetes mellitus komplikasyonları Sevim Güllü Artritlere

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal 1. HAFTA Volüm dengesi bozuklukları Böbrek hastalıklarında tanısal yöntemler Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal Diabetes mellitus komplikasyonları Sevim Güllü Artritlere

Detaylı

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mehmet Emin Demirkol Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı AMAÇ Bu çalışmada

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Sağlık hizmeti sunumu sırasında sağlık çalışanları, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklarını tehdit eden pek çok riske maruz

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. Dr. Dilek İnce Günal Nöroloji AD Öğretim Üyesi

HOŞGELDİNİZ. Dr. Dilek İnce Günal Nöroloji AD Öğretim Üyesi HOŞGELDİNİZ Dr. Dilek İnce Günal Nöroloji AD Öğretim Üyesi Multipl Skleroz (MS) nedir? n Kronik, potansiyel olarak kişiye zorluk çıkarabilecek n Merkezi sinir sistemini (beyin ve omurilik) etkileyen bir

Detaylı

Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Hasta Bilgilendirme Formu

Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Hasta Bilgilendirme Formu Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Beyin-Omurilik Arteriovenöz Malformasyonları ve Merkezi Sinir Sisteminin Diğer Damarsal Bozuklukları Hasta Bilgilendirme Formu 5 AVM ler Ne Tip Sağlık Sorunlarına

Detaylı

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, 2010 Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler Dr.Canan Yücesan Ankara Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Akış Sitokinler ve depresyon Duygudurum bozukluklarının

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM 9.11.2015 ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM Konular Doğum öncesi gelişim aşamaları Zigot Doğum öncesi çevresel etkiler Teratojenler Doğum Öncesi G elişim Anneyle ilgili diğer faktörler Öğr. Gör. C an ÜNVERDİ Zigot

Detaylı

Pratik Sınav Tarihi: 22 Nisan 2015 Teorik Sınav Tarihi: 27 Nisan 2015

Pratik Sınav Tarihi: 22 Nisan 2015 Teorik Sınav Tarihi: 27 Nisan 2015 DİSİPLİN/BÖLÜM Teorik Prati k TOPLAM Psikiyatri 27 27 Farmakoloji 18 18 12 2 14 Nöroloji 12 12 Nöroşirurji 16 16 Göz 7 7 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 10 10 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1

Detaylı

Dr. Atıl YÜKSEL İstanbul Tıp Fakültesi KHD AD, Perinatoloji BD. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği

Dr. Atıl YÜKSEL İstanbul Tıp Fakültesi KHD AD, Perinatoloji BD. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Dr. Atıl YÜKSEL İstanbul Tıp Fakültesi KHD AD, Perinatoloji BD Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Vakanın tanımlanması, nedeninin belirlenmesi, sonraki gebeliklere hazırlık yapılması. Doğum

Detaylı

Nörolojik Hastalarda Tüple Beslenme Endikasyonları Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman

Nörolojik Hastalarda Tüple Beslenme Endikasyonları Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman Nörolojik Hastalarda Tüple Beslenme Endikasyonları Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman Acibadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Maslak Hastanesi Tüple Beslenme; Günlük protein, kalori ve sıvı gereksinimlerini

Detaylı

Çocuklarda işitme kaybı-azlığı ve nörolojik hastalıklar. Prof. Dr. Yüksel Yılmaz Marmara Üniv. Tıp Fak. Çocuk Nörolojisi BD.

Çocuklarda işitme kaybı-azlığı ve nörolojik hastalıklar. Prof. Dr. Yüksel Yılmaz Marmara Üniv. Tıp Fak. Çocuk Nörolojisi BD. Çocuklarda işitme kaybı-azlığı ve nörolojik hastalıklar Prof. Dr. Yüksel Yılmaz Marmara Üniv. Tıp Fak. Çocuk Nörolojisi BD. Çocuklarda işitme kaybı sıklığı ve nörolojik hastalıklarla ilişkisi Çocuklarda

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı 4.GRUP / SİNİR-DUYU

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı 4.GRUP / SİNİR-DUYU SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı 4.GRUP / SİNİR-DUYU 31.8.2015 08:30 Başağrısı Atst Gülşen KOCAMAN NÖROLOJİ Gerilim tipi başağrısı TT Gülşen KOCAMAN NÖROLOJİ Migren T A K İ Gülşen KOCAMAN

Detaylı

Oytun Erbaş, Hüseyin Sedar Akseki, Dilek Taşkıran

Oytun Erbaş, Hüseyin Sedar Akseki, Dilek Taşkıran Yağlı Karaciğer (Metabolik Sendrom) Modeli Geliştirilen Sıçanlarda Psikoz Yatkınlığındaki Artışın Gösterilmesi ve Bu Bulgunun İnflamatuar Sitokinlerle Bağlantısının Açıklanması Oytun Erbaş, Hüseyin Sedar

Detaylı

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 OLGULAR EŞLİĞİNDE GÜNDEMDEKİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Olgu E.A 57 yaşında,

Detaylı

VAY BAŞIMA GELEN!!!!!

VAY BAŞIMA GELEN!!!!! VAY BAŞIMA GELEN!!!!! DİYABET YÖNETİMİNDE İNSÜLİN POMPA TEDAVİSİNİN KAN ŞEKERİ REGÜLASYONUNA OLUMLU ETKİSİ HAZIRLAYAN: HEM. ESRA GÜNGÖR KARABULUT Diyabet ve Gebelik Diyabetli kadında gebeliğin diyabete

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Testler farklı amaçlarla uygulanabilir: - Tanı, tarama, doğrulama,

Detaylı

VİROLOJİYE GİRİŞ. Dr. Sibel AK

VİROLOJİYE GİRİŞ. Dr. Sibel AK VİROLOJİYE GİRİŞ Dr. Sibel AK Bugün; Virüs nedir? Virüslerin sınıflandırılması Virüsler nasıl çoğalır? Solunum yoluyla bulaşan viral enfeksiyonlar Gıda ve su kaynaklı viral enfeksiyonlar Cinsel temas yoluyla

Detaylı

Adrenal Yetmezlik. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Adrenal Yetmezlik. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Adrenal Yetmezlik Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Adrenal bez Etiyoloji Adrenal yetmezlik Primer adrenal yetmezlik Sekonder adrenal yetmezlik Fizyo-patoloji

Detaylı

Küçük Damar Hastalığı; Semptomatoloji. Kürşad Kutluk Dokuz Eylül Üniversitesi 27 Mayıs 2017, İzmir

Küçük Damar Hastalığı; Semptomatoloji. Kürşad Kutluk Dokuz Eylül Üniversitesi 27 Mayıs 2017, İzmir Küçük Damar Hastalığı; Semptomatoloji Kürşad Kutluk Dokuz Eylül Üniversitesi 27 Mayıs 2017, İzmir KÜÇÜK DAMAR HASTALIĞINDA KLİNİK BULGULAR Yok Özel fokal nöroloik semptomlar Sinsi gelişen global nörolojik

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

FEBRİL NÖBETLER. Doç Dr. Sema Saltık

FEBRİL NÖBETLER. Doç Dr. Sema Saltık FEBRİL NÖBETLER Doç Dr. Sema Saltık FEBRİL NÖBETLER (FN)- TANIM FEBRİL NÖBET (FN): 6 ay- 5 yaş arası çocuklarda, santral sinir sistemi enfeksiyonu veya başka bir etken bulunmaması koşuluyla ateşle birlikte

Detaylı

ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE

ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE Dönem 3 Kurul 6 (Nöro, Psik., Kas, İskelet) 19.Mar.18 09.00-09.50 Serbest Çalışma Pazartesi 10.00-10.50 Psikiyatriye Giriş ve Hasta-Hekim İlişkisi F. KARADAĞ PSİKİYATRİ 11.00-11.50 Psikiyatrik Öykü Alma

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A. D.

Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A. D. Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A. D. Sunu Planı Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi ve fizyolojisi Etiyoloji Klinik Tanı Tedavi Tanım ve Epidemiyoloji

Detaylı

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU. Dahili Servisler

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU. Dahili Servisler DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Dahili Servisler Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHP) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), her 10 çocuktan birinde görülmesi, ruhsal, sosyal

Detaylı