Genel tıbbi duruma bağlı psikotik bozukluk 293.xx. yatan tıbbi durum nedeniyle olabilir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Genel tıbbi duruma bağlı psikotik bozukluk 293.xx. yatan tıbbi durum nedeniyle olabilir."

Transkript

1 Brusella mı kısa psikotik atak mi? Psikoza neden olan Enfeksiyoz ve metabolik nedenler Prof.Dr. Servet EBRİNÇ GATA H.Paşa Eğt.Hast.Psikiyatri Kl. Kadıköy/İstanbul

2 Beyin işlevlerini etkileyen herhangi bir sistemik hastalık veya durum psikotik belirtilere neden olabilir! Terminoloji Sikloid psikoz İkincil psikoz Genel tıbbi duruma bağlı psikoz ikincil psikozların yaygınlık ve sıklığı bilinmiyor.

3 Genel tıbbi duruma bağlı psikotik bozukluk Genel tıbbi duruma bağlı psikotik bozukluk : Belirlenen psikotik semptomlar altta yatan tıbbi durum nedeniyle olabilir. DSM-IV IV-TR Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar 295.xx Genel tıbbi duruma bağlı psikotik bozukluk 293.xx DSM-IV IV-TR Tanı ölçütü: A.Belirgin hallüsinasyonlar ya da hezeyanlar B. Öykü, fizik muayene veya laboratuar bulgularından elde edilen verilerde bu bozukluğun genel tıbbi durumun doğrudan fizyolojik bir sonucu olduğuna ilişkin kanıtlar vardır. C. Bu bozukluk başka bir mental bozukluk olarak daha iyi açıklanamaz. D. Bu bozukluk sadece deliryumun gidişi sırasında ortaya çıkmamaktadır delüzyonlu tip : delüzyonlar belirgin semptom ise hallüsinasyonlu tip : hallüsinasyonlar belirgin semptom ise. Genel tıbbi durumun adı Eksen I de de belirtilir, Eksen III te kodlanır.

4 DSM-V Schizophrenia and Other Psychotic Disorders with No Change from DSM-IV Psychotic Disorder Due to a General Medical Condition With Delusions Psychotic Disorder Due to a General Medical Condition With Hallucinations Psychotic Disorder Not Otherwise Specified

5 Genel tıbbi duruma bağlı psikotik bozukluklar Epilepsi Kafa travması (öyküsü) Demanslar İnme (psikozla çok nadir) Yer kaplayan lezyonlar ve yapısal beyin anomalileri Hidrosefali Demiyelinizan hastalıklar Nöropsikiyatrik hastalıklar Otoimmun hastalıklar İnfeksiyonlar Endokrinopatiler Narkolepsi Nütrisyonel defisitleri Metabolik hastalıklar Kromozom anomalileri

6 Genel tıbbi duruma bağlı psikotik bozukluklar İnfeksiyonlar Viral ensefalitler (örn. Herpes simpleks, kızamık (subakut sklerozan panensefalit dahil), sitomegalovirus, kızamıkçık, Epstein_Barr, su çiçeği Nörosifiliz Nöroborreliozis (Lyme hastalığı) HIV infeksiyonu veya AIDS MSS ye invaziv parazitik infeksiyonlar (örn., serebral malarya, toksoplazmozis, nörosistoserkozis) Tüberküloz Sarkoidoz Kriptokoksik infeksiyon Prion hastalıkları (örn., Creutzfeldt-Jakob hastalığı) Coleman & Gillberg (1996 ve 1997), Goff et al. (2004), Hyde & Lewis (2003).

7 Nörobruselloz ve psikoz Bruselloz, akut başlangıçlı yüksek ateş, gece terlemesi, eklem ağrısı gibi belirti ve bulgular yanında, sinsi başlangıçlı, psikiyatrik hastalıkları taklit eder şekilde atipik kronik belirtilerle de görülebilir. Bir multisistem hastalığı olan brusellozun nadir bir formu MSS de ağır komplikasyonlara sahip nörobrusellozdur. Bunlardan biri de psikoz tablosudur. Literatürde nadir de olsa, bruselloza ait psikoz olgu bildirimleri bulunmaktadır. Tanı klinik özellikler, seroloji veya kültür sonucuyla konur.

8 Bruselloz olgusu Erkek, 21 y, bekar, çoban, Premorbit öykü: sosyal içe çekilme, perseküsyon sanrıları, algılamada güçlük ve depresif yakınmalarla başka bir psikiyatri polikliniğine götürülmüş. psikotik özellikli depresyon ; yatı; olanzapin 10 mg/gün, venlafaksin 75 mg/gün, mirtazapin 30 mg/gün ve nervium 5 mg/gün başlanmış. Ateş, terleme, halsizlik yakınmalar ve pansitopeni (beyaz küre:3800, trombosit: 71000) görülmesi üzerine istenen dahiliye konsültasyonunda sinüzit ve anemi tanısıyla tedavisine sefuroksin aksetil ve parasetamol parasetamol eklenmiş. Ancak klinik durumunun giderek kötüleşmesi nedeniyle hastanemiz psikiyatri kliniğine nakledilmiş. Ateş ve ark. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2008

9 Bruselloz olgusu-devam Negatif belirtilerin baskın olduğu DSM-IV IV-TR tanı ölçütlerine göre başka türlü adlandırılamayan (BTA) psikoz ön tanısı ile kliniğimize yatırıldı. Olgunun laboratuvarında, brusella serum Wright aglütünasyon testi (inkübasyon olmaksızın 1:1280) ve Rose-Bengal test sonucu pozitifti. Beyin omurilik sıvısı (BOS) incelemesinde 3 hücre/mm3 ve yüksek protein düzeyi (165mm3) ile yüksek glikoz düzeyi (65mg/dl dl) saptandı. Bilgisayarlı beyin tomografisinde (BBT) lateral ve 3. ventrikül dilate görünümdeydi. Anormal istirahat ve aktive edilmiş EEG de genel olarak düzenli bir zemin aktivitesinde zaman zaman sağda ve hemisferlerin arka-orta alanlarında daha belirgin olarak ortaya çıkan kompleks aktivite paroksizmleri mevcut. Ateş ve ark Anadolu Psikiyatri Dergisi 2008

10 Bruselloz olgusu-devam Klinik izlem : Başlangıç KPDÖ: 34, PSDÖ: 18, NSDÖ: 108. Tedavi; olanzapin 20 mg/gün 1 hafta sonra psikomotor yavaşlama arttı; olanzapin yerine amisülpirid 200 mg/gün başlandı, 3 gün sonra ateş 37.6 oc olarak saptandı ve hastanın ateşi klinik izlem boyunca dalgalı seyretti. Negatif belirtilerin baskın olması, ateş ve enfeksiyon öyküsü nedeniyle organisiteden şüphelenilip konsültasyonlar istendi. Brusellayı destekleyen laboratuar bulgular sonucunda intaniye kliniğine nakledildi. İntaniye ye nakil öncesi (15.gün) KPDÖ: 35, PSDÖ: 20, NSDÖ: 110 İntaniye kliniğinde amisülprid 200mg/gün kesilerek iki hafta süreyle streptomisin 1 gr/gün i.m. enjeksiyon ve doxycycline 200 mg/gün oral kombinasyon tedavisi verildi. 1 ay sonra KPDÖ: 18, PSDÖ: 12, NSDÖ: 64; amisülprid 200mg/gün yeniden başlanmıştır. 2 ay sonraki psikiyatrik muayenesinde, hasta remisyonda. Ateş ve ark Anadolu Psikiyatri Dergisi 2008

11 Leptospirozlar ve psikoz Leptospiroz tüm dünyada görülen en yaygın zoonozlardan biri olmasına karşılık tanınma sıklığının düşük olması dikkat çekicidir. Burada diğer enfeksiyon hastalıklarıyla kolayca karışabilmesi ve tanı koydurucu testlerin her yerde bulunmaması önemli rol oynamaktadır. Merkezi sinir sistemini tutarak sıklıkla nöropsikiyatrik tablolara yol açtığı bilinen diğer spiroketlere (borrelia borrelia, treponema) kıyasla, leptospiroz enfeksiyonuna bağlı psikiyatrik belirtiler oldukça nadir görülmektedir. Zaman zaman depresyon, demans ve psikoz gibi postinfeksiyöz nöropsikiyatrik tablolar bildirilmiştir.

12 Leptospiroz olgusu Semiz ve ark.ları (2005) Nisan - Haziran 2004 arasında GATA H.Paşa Eğt. Hast.de tedavi gören 4 olguluk bir leptospiroz serisi yayınlamışlardır Leptopiroz tanısı tüm olgularda organizmanın kültürden üretilmesi, makroagglütinasyon testleri ve karanlık alan mikroskopisiyle kondu. Leptopira ELISA-Ig Ig M keza tüm olgularda pozitifti. Mikroagglütinasyon testleri 1 ve 2.nci olgularda pozitifti. Olguların tümü semptomlarla ilişkisi yönünden olası tıbbi, infeksiyöz ve nörolojik hastalıkların taranması için değerlendirildi. Yağmurlu dönemlerde yüksek riskli meslek gruplarında yüksek ateş ve yüksek transaminaz ve/veya CPK düzeyleriyle manik ve psikotik semptomların bulunuşu hekimi bu olasılığı akla getirmelidir. Psikiyatrik semptomların antibiyotik tedaviye değil de antipsikotik ve duygudurum düzenleyiciye duyarlı olması psikiyatrik tablonun santral sinir sisteminin enfeksiyöz ajanla doğrudan invazyonuyla ilişkili olmayabileceğini gösterir. Semiz et al Int J Psychiatry Med. 2005

13 Tablo : 4 leptospiroz olgusunun değerlendirilmesi Olgu Yaş, cins Geliş tablosu Laboratuar EEG bulgusu MR, Psikiyatrik tanı Psikiyatrik. tedavi Medikal tedavi 1 20, E halsizlik, bilinç bulanıklığı, anlamsız konuşma ve bir haftadır yemek yememe, çok az sıvı alımı ve bayılma dahiliye yoğun bak, diyalize alınmış Deliryum? MR: bilateral talamusta ve brachium pontiste iskemik gliotik alanlar ve kortikal atrofi, EEG: sağ temporalde daha belirgin olan kompleks aktivite paroksizmleri Hipomani, mani DDD + AP Kr. Penisilin 2 21, E davranışlarındaki gariplikler, kurallara uymama, saldırganlık ve görevlerini yerine getireme Kcğ enz., hematemez, pansitopeni CPK, ateş, Psikotik boz. Retarde bulgular Antipsikotik ted. Sefriakson 3 20, E uykusuzluk, hareketlilik konuşma saldırganlık, ve anlamsız Kcğ enz., CPK Psikotik mani öz.li DDD + AP tedavi Doksisilin 4 23, E çevreyle ilişkisinde azalma ve içe çekilme belirtileri Kcğ enz., CPK Psikotik boz. Antipsikotik ted. Doksisilin *tüm olgularda serolojik değerlendirmelerde sitomegalovirus, toksoplazmozis, sfiliz ve HIV tüm olgularda negatif, **tüm olgularda karanlık alan mikroskopisinde leptospiralar +, makroaglutinasyon testi +, kültürde leptospira üremiştir. ***İlk olgu dışında kranial MR ve EEG tetkiklerinde özellik bulunmamıştır. Semiz et al Int J Psychiatry Psychiatry Med. 2005

14 Virusler ve psikoz Virus replikasyonu yapısal/metabolik hasara fokal veya global nöral disfonksiyonu Herpes simpleks tip1 frontotemporal, singulat ve insular korteksi infekte eder, Limbik yapılarda tropizm özellikle viral hastalığın erken seyrinde psikoz, kognitif veya sosyal süreçlerde anormallikler veya otizme benzer bir sendroma yol açar. Ebstein-Barr virus gibi diğer herpes olarak görsel metamorfoza yol açar viruslerle oluşan MSS infeksiyonları akut Alis Harikalar dünyasında sendromu; anormal bir zaman veya yer hissi ile birlikte objelerin gerçek boyutundan daha büyük/küçük görüldüğü ender bir sendrom. Lipkin & Hornig. Curr Opin Microbiol. 2004

15 Virusler ve psikoz İnflüenza A HıN1 inf. genç çocuklarda ensefalopati, vizüel ve somatosensoryal hallüsinasyonlar; inflüenza A H3N2 veya B infeksiyunuyla da benzer tablolar var Hochberg et al 1971, Sugaya 2002 Rabies virus hallüsinasyonlu akut psikoz olarak başlayabilir, hemen hemen tamamı değişmez bir şekilde konvülsiyon, koma gibi hastalığın diğer semptomlarına ve ölüme ilerler. Warrell 1976

16 HIV/AIDS ve psikoz HIV hastalarında yeni-başlangıçlı psikoz %15 ten fazladır ve ensefalopati olmaksızın ortaya çıkabilir. Susser al 1997, Alciati et al 2001 Subkortikal dopaminerjik sistemlerin, özellikle de bazal ganglion yapılarının tutulumu, HIV hastalarında nöropatolojik çalışmalar ve antipsikotik ilişkili ekstrapiramidal semptomların yüksek oranıyla desteklenmiştir. Dopaminerjik sistemlerin rolü sorumlu tutulmuştur. Meyer et al 1998, Lopez et al 1999 Zira AİDS li hastalarda tardiv diskinezi sıklığı diğer psikotik hastalara göre daha yüksek orandadır. Shedlack et al 1994 Ayrıca dopaminerjik ilaçların viral replikasyonu ve makaklarda simian immundefisiens virus hastalığını hızlandırmaktadır. Czup et al 2004 Susser et

17 Virusler ve psikoz Diğer retrovirusler Endojen retrovirusler şizofreni patojenezinde önerilmiştir. Şizofren hastalarda periferik kanda reroviral antijenler ve BOS ve beyinde retroviral RNA bildirilmiştir. Karlsson et al 2001 Herpes virusler Farklı herpes viruslerle nöropsikiyatrik bozukluk riski ilişkisi için çelişkili sonuçlar bildirilmiştir. Bir çalışmada yetişkinlikte şizofreni ve ilişkili diğer psikotik bozuklukları geliştirme eğilimi, gebelik döneminde herpes simpleks virus tip 2 ye maternal humoral immünitenin varlığı ile özel olarak bağlantılı olduğu bulunmuştur. böyle bir ilişki bu kohortta HSV tip 1 için bulunmamıştır. Buka Buka 2001 Borna hastalığı virusu (BDV) sıcak kanlı hayvanlarda ve insanda meningoensefalite neden olan bir RNA virusudur. Limbik yapıları hedef alır, düşük düzeylerde replike olur ve hostun yaşamında nonsitopatik, persistan infeksiyona neden olur. Hornig Hornig et al 2003 İnsan BDV enfeksiyonunda nörolojik tutulum yanında fatik sendrom, major depresyon, bipolar bozukluk veya şizofreniyi içeren psikiyatrik hastalıklar bildirilmiştir. Lipkin et al 2001

18 Prenatal ve perinatal viral infeksiyon ve psikoz Pek çok virus için peri-pre pre natal maruziyetin nöropsikiyatrik hastalıkların patojeneziyle ilişkili olduğu gösterilmiştir. Maruziyetin doğrudanlığı, zamanlaması önemlidir. 2.trimde maruz kalınan inflüenza epidemileri ile ve daha sonra şizofreni Brown et al 2002, şizotipal kişilik özellikleri Machon et al 2002 tanılarının rastlaşması destekleyici olduğu kadar; bu ilişkiyi desteklemeyen veriler de vardır. 1.trim solunum yolu infeksiyonları ve sikloid psikoz Stober et al 1997, 1. trim rubella maruziyeti ve nonaffektif psikoz Brown et al 2000 ve 3.trim sitomegalovirus infeksiyonu ve otizm Yamashita et al 2003 arasındaki ilişkiler de bildirilmiştir.

19 Subakut sklerozan panensefalit ve psikoz Hızlı ve atipik klinik seyir gösteren 19 y, bayan olgu. Olgu, akut psikotik semptomlar ve delirium tablosuyla başvurmuş. Üç yaşında geçirilen kızamık öyküsü, miyoklonik jerkler belirgin değil. SSPE tanısı BOS kızamık antikor titreleri ile doğrulandı. Beyin MR: paryeto-oksipital oksipital diffuz ak madde anormallikleri mevcut. EEG de senkron, bilateral, yüksek amplitüdlü monomorfik yavaş-keskin dalga kompleksleri mevcut. SSPE: Subakut sklerozan panensefalit Tombul ve ark.. Van Tıp Dergisi 2005

20 Toksoplazma ve psikoz Toksoplazma gondii insanları da içeren tüm sıcak kanlı vertebralıları infekte eden intrasellüler bir parazittir. T.gondii beyin dokusuna yüksek afiniteye sahiptir ve takizoitler doku kistleri oluşturabilir ve bir yaşam boyu ısrarla kalabilir. Şizofreni ve mental retardasyon gibi bazı psikiyatrik semptomlar T.gondii infeksiyonu tarafından oluşturulabilir. Ayrıca, deneyler göstermiştir ki psikoz tedavisinde kullanılan bazı antipikotikler ve mood stabilizatörlerinin T.gondii replikasyonunu bloke ettiği gösterilmiştir. Çin deki değişik bölgelerden araştırmalar psikotik hastalarda psikozun T.gondii infeksiyonu ile bağlantılı olabileceği hipotezini desteklemektedir. Zhu Med Hypotheses. 2009

21 Nörobehçet ve psikoz Behçet hastalığında santral tutulum hastaların yaklaşık üçte birinde olarak bilinir, Santral tutulumda nörolojik belirtiler yanında somatizasyon ve depresif belirtiler daha sık, psikotik belirtiler ise daha seyrek bildirilmiştir. Verim ve ark.ları (2006) psikotik bozukluk tablosuyla müracaat eden ve eş zamanlı nörolojik tutulumlu Behçet hastalığı tanısı konan, aynı zamanda aile öyküsünde her iki hastalığın bulunduğu bir olgu (19 y, bayan) bildirmişlerdir.

22 Nörosifiliz ve psikoz Sifiliz Treponema Pallidum un neden olduğu cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Anneden çocuğa geçebilmektedir. Sifiliz olgularının %7-9 u nörosifilizdir. Nörosifiliz 5-30 yılda gelişmektedir. Son zamanlarda nörosifiliz HIV birlikteliği çok görülmektedir. Nörosifilizde en sık görülen psikiyatrik bozukluklar demans, depresyon ve grandiyozitedir. Nörosifiliz her türlü psikotik bozukluğu taklit edebilir. Psikotik belirtilerden en sık olanı işitsel varsanılardır. Atipik seyreden veya tedaviye dirençli psikotik olgularda NS hatırlanmalıdır. NS mevcut hastalığın gidişini de olumsuz etkiler. Telci ve ark. 2006, Alpay 2007

23 Lyme hastalığı ve psikoz Kene tarafından bulaştırılan ve borrellia bugdorferi bakterisinin yol açtığı bir zoonoz hastalıktır. Anneden çocuğa da geçebilmektedir. Kronik dönemde MSS tutulumuyla gelişen nöroborrelliozis te nörolojik ve sistemik belirtilerin yanında kognitif işlevlerde bozulma, ruhsal bozukluklar (depresyon, mani, psikoz) görülebilir. Psikoz hallüsinasyon, kuruntu ve kuşku ile karakterizedir. İlk bildirim 1930 da, döküntü sonrası belirgin BOS anomalisi ve psikozun eşlik ettiği bir ensefalit gelişen olgudur. Hellerstron 1930 Daha yakınlarda Lyme borreliozisli bir hastada endojen şizofreniden farkedilemeyen bir tablo tanımlanmıştır. Barnett 1991 Barnett et al

24 Nörosistiserkozis ve psikoz Sistiserkozis, domuz tenyası larva formlarının oluşturduğu öz.le beyin, kas ve diğer organ tutulumu ile seyreden bir hastalıktır. MSS tutulumu nörosistiserkozis olarak tanımlanır. Hastalık, iyi pişirilmemiş domuz eti, domuz veya taşıyıcı insan dışkıları ile kontamine su ve gıdaların alınmasıyla bulaşır. Olguların büyük bir bölümü nöbet ile başvururken, özellikle çocukluk döneminde öğrenme güçlükleri, kişilik değişiklikleri, psikoz ve hatta inme bulguları ile başvurabilirler. Signore&Lahmeyer..Psychosomatics. 1988

25 Creutzfeld Jakob Hastalığı ve psikoz Prion Hastalıkları, beynin subakut dejeneratif hastalıklarındandır. Prion; bulaşıcı süngerimsi ensefalopatilere neden olan protein içeren küçük infeksiyoz bir patojen e verilen addır. Hastalığın sporadik, kalıtsal, iatrojenik ve yeni varyant formları tanımlanmıştır. Yeni varyant formu (vcj vcj) insanlarda nörodejeneratif durumlara yol açabilir. vcjd hastaları genelde daha gençtir (ort 29). En belirgin başlangıç semptomları psikiyatrik semptomlar ve duyu bozukluklarıdır. Psikoz, depresyon ve anksiyete bulguları en sık görülen semptomlardır. Hastaların ağrı, dizestezi ve parestezi gibi duyu bozuklukları tipiktir. Hastalar işitme ve görsel halusinasyonlar tarif edebilirler. Kurne ve ark. 2005

26 Genel tıbbi duruma bağlı psikotik bozukluklar Metabolik hastalıklar protein, karbohidrat ve yağ asitlerinin sentezi ya da katabolizması ile ilgili olaylar sonucu gelişen patolojik tablolardır. Metabolik hastalıklar (kısmi liste) Amino asit metabolizma bozuklukları (Hartnup hastalığı, homosistinüri, fenilketonüri) Porfiriyalar (akut intermitent porfiriya, profiriya variyata, herediter koproporfiriya) GM-2 gangliozidozis (Tay-Sac hastalığı) Fabry hastalığı Niemann-Pick tip C hastalığı Gaucher hastalığı, yetişkin tip Metabolik bozukluklar Renal yetmezlik, üremik ensefalopati hepatik yetmezlik, hepatik ensefalopati pankreatik hastalık, hiper/hiponaremi hiponaremi, hiper/hipokalsemi hipokalsemi, hiper/hipoglisemi, diyabetik ketoasidoz, hipoglisemik ensefalopati dehidratasyon, hiperozmolar durumlar. Coleman & Gillberg (1996 ve 1997), Goff et al. (2004), Hyde & Lewis (2003).

27 Tay-Sachs hastalığı ve psikoz Tay-Sachs hastalığı (GM2 gangliosidozis) kalıtsal bir nöronal depo hastalığıdır ve bireyleri her yaşta etkileyebilir. Psikoz yetişkin-başlangıçlı hastaların %30-50 sinde bildirilmiştir ve çoğu şizofreni yanlış tanısı konur. %25 inde mizaç bozuklukları, %20 sinde kognitif bozulma vardır. Bu bozukluklara artmış farkındalık doğru tanıya gitmemizi, uygun tedavi seçmemizi ve genetik danışmayı sağlayacaktır. İlk klinik değerlendirmeye götüren belirtiler: 10 yaş altında konuşma boz, kognitif bozulmalar; yaş grubunda konuşma ve yürüyüş boz., kas zayıflığı, psikiyatrik problemler ve kognitif boz.lar lar; ya grubunda kas zayıflığı, yürüyüş bozulması, distoni, dizartri; yaş grubunda psikiyatrik bozukluk ve koordinasyonsuzluk, 40 yaş üzeri kas zayıflığı ve koordinasyonsuzluk. MacQueen et al J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 1998

28 Fabry hastalığı ve psikoz Fabry hastalığı: X e bağlı resesif alfa-galaktozidaz eksikliği sonucu glikosifingolipid metabolizmasında bozuklukla karakterizedir. Endotelial ve düzkas hücrelerinde seramid birikir. Peters et al., 2001 Hastalar ağrılı periferal neuropati, renal hastalık, HT, kardiyomegali, korneal opasiteye sahiptir. Bir olgu serisi çalışmasında Fabry hastalığı olan 33 olgunun %18 i psikiyatrik bir bozukluğa sahipti Grewal, 1993 Literatürde şizofrenik semptomlar sunan ilk olgu bildirimi Liston ve ark. (1973) tarafındandır. Shen ve ark (2006) psikotik belirtilerle seyreden bir olgu bildirmiştir. Her ne kadar otörler bu psikozun organik bir psikoz olduğunu ileri sürseler de beyin tutulumunun natürü belirgin değildir.

29 Lökodistrofiler ve psikoz Adrenolökodistrofi X e bağlı kalıtsal bir bozukluktur ve adrenal korteks, testisler ve beyini etkileyebilir ve her yaşta ortaya çıkabilir. Psikiyatrik belirtiler yetişkin başlangıçlı olguların çoğunda bulunur ve hastalığın en erken belirtileri olabilir. tipik mani bulgu ve belirtileri daha sık, psikoz ve kognitif bozulma da keza belirgindir. Literatürdeki 34 olgunun 19 u (%56) psikiyatrik semptoma sahip. Detaylı incelenen 13 olgudan; 8 inde en erken semptom davranış veya kişilikte bir değişiklikti, ki diğer problemlerden 2 ay ile 8 yıl öncesinde başlıyordu. 12 sinde manik belirtiler vardı ve 9 una Bipolar Bozukluk tanısı konmuştu. Bu olguların 5 i psikotik idi. 9 u kognitif bozulma gösteriyordu. Rosebush et al. 1999

30 Addison hastalığı ve pskioz 105 yıl önce T.Addison böbrek üstü bezlerin kortikal yetmezliği olarak bu hastalığı tanımlamıştır. Literatür Addison hastalığı ile ilişkili mizaç, motivasyon ve davranıştaki bozulmaları göstermektedir. Psikoz daha az sıklıkla ortaya çıkar, fakat yaşamı tehdit eden adrenal krizin bir semptomu olabilir. Addison hastalığının nöropsikiyatrik semptomları için potansiyel mekanizmalar elektrofizyolojik, elektrolit ve metabolik anormallikleri, glükokortikoid eksikliğini, artmış endorfinleri, ve ilişkili bir Hashimoto ensefalopatisini içerebilir. Hekimler Addison hastalığının mutlaka farkında olmalıdır ki hastalık özgün olarak sadece sadece- psikiyatrik semptomlar gösterebilir ve bu potansiyel fatal durumdan şüphe edilmelidir. Anglin et al 2006

31 Tablo : Addison hastalığıyla ilişkili nöropikiyatrik semptomlar bildiren olgu serilerinin özeti Otör/yıl Vaka sayısı Psikiyatrik semptomlar Psikoz Engel and Margolin, Sorkin, Cleghorn, Stoll, (64%) 2 (8%) 35 (70%) 3 (6%) 21 (84%) 1 (4%) 19 (65%)?

32 Tablo : Addison hastalığıyla ilişkili nöropsikiyatrik bulgular bildiren olgu serilerinin özeti Semptomlar Delüzyonlar Hallüsinasyonlar Depresyon İrritabilite/agresyon agresyon Anksiyete Dizoryantasyon Bellek bozulması Mani Katatoni Self mutilasyon Sayı 14 (56%) 10 (40%) 11 (44%) 6 (24%) 6 (24%) 5 (20%) 4 (16%) 3 (12%) 2 (8%) 1 (4%) Kortizon td sonrası gelişen semptomlar 5 (20%) Add hast tanı ve tedavi öncesi gelişen semptomlar 20 (80%) Kortizona yanıtsızlık (klorpromazine cevap var) 1/20 (%5)

33 Sistemik lupus eritematozis (SLE) ve psikoz SLE, hücre nükleusuna karşı otoantikorlar üretimiyle karekterize multipl organ tutulumu olan enflamatuvar otoimmun bir bozukluktur. Nöropsikiyatrik SLE fokal MSS sendromları (inme, SVA, kore) yanında diffüz MSS bozuklukları (Akut konfüzyonel durum, psikoz, anksiyete ve depresif bozukluklar, işlevsel önemi değişen subklinik kognitif bozukluk) sık görülür. Hedrmosillo_Romo Romo&Brey 2002 SLE hastalarında psikiyatrik morbidite genel toplum ve diğer otoimmun hasta toplumlarında beklenenden daha yüksek sıklıkta. Sabbadini et al 1999 Nöropsikiyatrik SLE olgularında mood, anksiyete ve psikotik bozukluklar prevalansı %60-70 arası bildirilmiştir. (Amerikan Romatoloji Birliği). Major depresyon benzeri ataklar %28-39, Mikst (%2-4) ve manik (%3) özellikli mizaç bozuklukları, Psikoz %5-8, Anksiyete bozuklukları %13-70 arası değişen oranlarda saptanmıştır. Sanna et al 2001, Brey et al 2002

34 Hemakromatozis ve psikoz Hemokromatoz, çeşitli organlarda aşırı miktarda demir birikimi ve gelişen fibrozis nedeniyle organlarda işlev yetmezliği ile sonlanan en sık görülen otozomal resesif geçişli bir metabolizma bozukluğudur. En önde gelen bulgusu glukoz metabolizmasındaki bozukluk nedeniyle Bronz diyabet diye de bilinen hemokromatozun psikiyatrik belirtileri literatürde nadir bildirilmiştr. Niederau (1985) herediter hemokromatozlu bazı olgularda depresyon, letarji, psikoz ve oryantasyon bozukluklarından bahsetmektedir. Cutler (1991) psikiyatrik semptomları olan anksiyete, depresyon semptom ve tanılarının daha sık olduğu 6 olgudan 1 nde (26 y) 10 yıldır devam eden şizofreni tanısı bildirir. Kesebir ve Bayraktar (2003) 6 yıl önce yakınmaları başlayan herediter hemokromatozlu bir psikoz olgusu (38 y) bildirmiştir.

35 Hartnup hastalığı ve psikoz Hartnup hastalığı barsaktan ve böbrekten triptofan ve nötral aminoasit transportunu etkileyen, otozomal resesif bir metabolik bozukluktur. Semptomlar 3-9 yaşlarda ortaya çıkmaya başlar, nadiren yetişkinlerde de ortaya çıkabilir. Serebbellar ataksili nörolojik ve pellegra benzeri dermatolojik belirtiler önde gider. Psikiyatrik semptomlar anksiyete, emosyonal labilite ve mood değişmelerini içerir, psikoz ve deliryum daha nadir görülür.. Ergen ve çocuklarda psikotik belirtiler gösteren olgu bildirimleri mevcut Hersov & Rodnight 1960,, Kleta et al 2004

36 Gaucher hastalığı ve psikoz Gaucher hastalığı (GH); glukoserebrozidaz enzim eksikliği ile karakterize, retikülo-endotelial endotelial sistemdeki hücrelerde serebrosid birikimine yol açan otozomal resessif geçişli, en sık görülen lizozomal depo hastalığıdır. Yetişkin başlangıçlı bir Gaucher hastasında nörolojik ve EEG değişikliklerinin eşlik ettiği atipik psikotik bozukluk bildirilmiştir. Neil Başka bir yetişkin olguda da yaygın nörolojik tutulumlara eşlik eden psikotik belirtiler bildirilmiştir. Guimaraes et al 2002 Neil et al

37 Niemann-Pick hastalığı ve psikoz Niemann-Pick hastalığı, otosomal resesif kalıtım gösteren, sfingomyelinaz aktivitesinin eksikliğine bağlı lipid depo hastalığıdır. Altı tipi vardır. Olgu bildirimlerinde Ergenlik döneminden beri takip edilen 2 şizofreni olgusunda erken yetişkinlik döneminde nörolojik ve kognitif bozulmalarla karakterize Niemann-Pick tip C hastalığı saptanmış. Walterfang Walterfang et al 2006 Niemann-Pick tip C hastası bir olgu ise erken yetişkinlikte mani ve hiperseksüalite saptanmıştır. Walterfang et al 2006

38 Porfiriya ve psikoz Porfiriyalar hemoglobinin hem yapımında sorumlu enzimlerle ilgili akkiz ya da herediter bir grup bozukluktur. Akut intermitant porfiri (AIP), otozomal dominant geçişli, porfobilinojen (PBG) deaminaz aktivitesinde kısmi bir defekt sonucu oluşan klinik bir tablodur. AİP li hastaların %70 inde taşikardi, hipertansiyon, kas güçsüzlüğüne bağlı gerginlik ve kramp benzeri ağrılar oluşabilir. Akut atakta anksiyete, depresyon, psikoz gibi psikiyatrik belirtiler görülebilir. Literatürde sadece psikiyatrik belirtilerin mevcudiyeti nedeniyle AİP tanısı konamayan bir olgu (33 y, bayan) bildirilmiştir. Ellencweig et al 2006

39 Sabrınız için teşekkürler

DEMANS VE ALZHEĐMER HASTALIĞI

DEMANS VE ALZHEĐMER HASTALIĞI DEMANS VE ALZHEĐMER HASTALIĞI Öğretim Görevlisi Dr Mustafa Cankurtaran, Prof Dr Servet Arıoğul Hacettepe Üniversitesi Đç Hstalıkları AD Geriatri Ünitesi Anahtar kelimeler: Geriatri, demans, Alzheimer,

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN PSİKİYATRİK DURUMLAR

ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN PSİKİYATRİK DURUMLAR İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 157 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:157-174 ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN PSİKİYATRİK DURUMLAR

Detaylı

T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan

T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan ALZHEİMER TİPİ DEMANS HASTALARINA BAKIM VERENLERDE TÜKENMİŞLİK VE ANKSİYETE UZMANLIK

Detaylı

Bunama, Alzheimer hastalığında (G30.- ) F00*

Bunama, Alzheimer hastalığında (G30.- ) F00* F00* F00.0* F00.1* F00.2* F00.9* F01 Bunama, Alzheimer hastalığında (G30.- ) Alzheimer hastalığı karakteristik nöropatolojik ve nörokimyasal özellikleriyle birlikte etyolojisi bilinmeyen primer dejeneratif

Detaylı

YATARAK TEDAVĐ GÖREN KRONĐK PSĐKOTĐK HASTALARDAN AYAKTAN TEDAVĐYE GELMEYENLERĐN ÖZELLĐKLERĐ

YATARAK TEDAVĐ GÖREN KRONĐK PSĐKOTĐK HASTALARDAN AYAKTAN TEDAVĐYE GELMEYENLERĐN ÖZELLĐKLERĐ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim: Doç. Dr. Erhan Kurt 7. Psikiyatri Birimi Klinik Şefi: Doç. Dr. M. Cem Đlnem

Detaylı

Mitokondrial Hastalıklar

Mitokondrial Hastalıklar ARŞİV 2003;12 (Ek Sayı): 32 Mitokondrial Hastalıklar Uzm.Dr.Filiz KOÇ* Prof.Dr.Yakup SARICA* Dr.Deniz YERDELEN* Mitokondrial hastalıklar klinik, histopatolojik ve genetik özellikleri dikkate alınarak farklı

Detaylı

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Işın BARAL KULAKSIZOĞLU İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye de de beklenen ortalama yaşam süresinin artmasıyla,

Detaylı

DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ

DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Talip ASİL DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ (Uzmanlık Tezi)

Detaylı

AYŞENUR ÖNALAN İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ UZMANLIK TEZİ İSTANBUL-2015

AYŞENUR ÖNALAN İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ UZMANLIK TEZİ İSTANBUL-2015 AYŞENUR ÖNALAN İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ UZMANLIK TEZİ İSTANBUL-2015. T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (UZMANLIK TEZİ ) BEHÇET VE MULTİPL SKLEROZ HASTALIKLARINDA HUZURSUZ BACAKLAR SENDROMU:

Detaylı

BİPOLAR I BOZUKLUK TANILI HASTALARIN TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI SİTOKİN DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİPOLAR I BOZUKLUK TANILI HASTALARIN TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI SİTOKİN DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Cengiz TUĞLU BİPOLAR I BOZUKLUK TANILI HASTALARIN TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI SİTOKİN DÜZEYLERİNİN

Detaylı

www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS

www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS Nedir? Sistemik lupus eritamatozus (SLE) deri, eklemler, kan ve böbrekler gibi vücudun farklı organlarını tutabilen kronik, otoimmün bir

Detaylı

İDYOPATİK PARKİNSON HASTALIĞINDA REM UYKU DAVRANIŞ BOZUKLUĞU VE KOGNİTİF DURUM. (Uzmanlık Tezi) Dr.Hasan MERAL

İDYOPATİK PARKİNSON HASTALIĞINDA REM UYKU DAVRANIŞ BOZUKLUĞU VE KOGNİTİF DURUM. (Uzmanlık Tezi) Dr.Hasan MERAL T.C Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Başhekim: Opr.Dr. Haldun ERTÜRK Şef: Doç.Dr. F.Feriha ÖZER İDYOPATİK PARKİNSON HASTALIĞINDA REM UYKU DAVRANIŞ BOZUKLUĞU VE KOGNİTİF DURUM (Uzmanlık

Detaylı

EK I KONU BAŞLIKLARINA GÖRE BİLDİRİME ESAS BULAŞICI HASTALIKLAR LİSTESİ

EK I KONU BAŞLIKLARINA GÖRE BİLDİRİME ESAS BULAŞICI HASTALIKLAR LİSTESİ EK I KONU BAŞLIKLARINA GÖRE BİLDİRİME ESAS BULAŞICI HASTALIKLAR LİSTESİ 1. Aşı ile önlenebilir hastalıklar ve ICD10 kodları Boğmaca Difteri Kabakulak Kızamık Kızamıkçık [Rubella] Konjenital rubella Tetanoz

Detaylı

Elektrokonvülsif Terapi (EKT): Bir Genel Değerlendirme

Elektrokonvülsif Terapi (EKT): Bir Genel Değerlendirme ARŞİV 2003; 12: 340 Elektrokonvülsif Terapi (EKT): Bir Genel Değerlendirme Uzm. Dr. Tayfun ZEREN* Yrd. Doç.Dr.Lut TAMAM* Prof. Dr. Yunus Emre EVLICE* Elektrokonvülsif terapi (EKT) beyin dokusunu elektrik

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MULTİPL SKLEROZ VE BAKIMI KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MULTİPL SKLEROZ VE BAKIMI KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MULTİPL SKLEROZ VE BAKIMI KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-01 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm duyulur C) En sık rastlanan semptomu

Detaylı

KOMPLEKS PARSİYEL EPİLEPSİLİ HASTALARDA KLİNİK VE PSİKOSOSYAL PROGNOZ

KOMPLEKS PARSİYEL EPİLEPSİLİ HASTALARDA KLİNİK VE PSİKOSOSYAL PROGNOZ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KOMPLEKS PARSİYEL EPİLEPSİLİ HASTALARDA KLİNİK VE PSİKOSOSYAL PROGNOZ Dr. Fatih ERBEY UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof.

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU TANISI ALAN HASTALARIN ELEKTROKARDİYOGRAFİLERİNDEKİ P-DALGA DİSPERSİYONU VE QT DİSPERSİYONU

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU TANISI ALAN HASTALARIN ELEKTROKARDİYOGRAFİLERİNDEKİ P-DALGA DİSPERSİYONU VE QT DİSPERSİYONU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PSİKİYATRİ KLİNİĞİ PSİKİYATRİ KLİNİK ŞEFİ: Dr. Mecit ÇALIŞKAN YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU TANISI ALAN HASTALARIN ELEKTROKARDİYOGRAFİLERİNDEKİ

Detaylı

HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN KLİNİK, LABORATUVAR VE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN KLİNİK, LABORATUVAR VE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİK ŞEFİ Uzm. Dr. MÜFERET ERGÜVEN HENOCHSCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Doç. Dr.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Doç. Dr. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Doç. Dr. Ömer CERAN FEBRİL VE AFEBRİL KONVÜLSİYON GEÇİREN OLGULARDA SERUM PROLAKTİN

Detaylı

MOTOR NÖRON HASTALARINDA TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ İLE KOGNİTİF TESTLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

MOTOR NÖRON HASTALARINDA TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ İLE KOGNİTİF TESTLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Nilda TURGUT MOTOR NÖRON HASTALARINDA TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ İLE KOGNİTİF TESTLER ARASINDAKİ

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Psikiyatri/1 Psikiyatri/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Psikiyatri/3 Hakkımda:

Detaylı

KAMPTOKORMİLİ İDYOPATİK PARKİNSON HASTALARINDA PARASPİNAL KAS EMG VE KANTİTATİF MÜP ANALİZİ SONUÇLARI

KAMPTOKORMİLİ İDYOPATİK PARKİNSON HASTALARINDA PARASPİNAL KAS EMG VE KANTİTATİF MÜP ANALİZİ SONUÇLARI T.C Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi : Prof. Dr. Osman Tanık KAMPTOKORMİLİ İDYOPATİK PARKİNSON HASTALARINDA PARASPİNAL KAS EMG VE KANTİTATİF MÜP ANALİZİ

Detaylı

Dr. Adem KARA UZMANLIK TEZİ. TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. H. Neslihan ÖNENLİ MUNGAN T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Dr. Adem KARA UZMANLIK TEZİ. TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. H. Neslihan ÖNENLİ MUNGAN T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PEDİATRİK METABOLİZMA HASTALIKLARI VE BESLENME POLİKLİNİĞİNDE TANI ALAN VEYA TAKİBE

Detaylı

GÖZ TUTULUMU NEDENİ İLE BEHÇET HASTALIĞI TANISI ALAN OLGULARDA KLİNİK, NÖROPSİKOLOJİK VE NÖRORADYOLOJİK BULGULAR

GÖZ TUTULUMU NEDENİ İLE BEHÇET HASTALIĞI TANISI ALAN OLGULARDA KLİNİK, NÖROPSİKOLOJİK VE NÖRORADYOLOJİK BULGULAR T.C Sağlık Bakanlığı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 2. Nöroloji Kliniği Başhekim: Doç. Dr. Medaim Yanık Klinik Şefi: Doç. Dr. Sevim Baybaş GÖZ TUTULUMU NEDENİ İLE BEHÇET HASTALIĞI TANISI

Detaylı

MENTAL VE FİZİKSEL BİR NEDENE BAĞLI KRONİK HASTALIK TANISI ALAN ÇOCUK VE ERGENLERİN EBEVEYNLERİNDE ANKSİYETE, DEPRESYON VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ

MENTAL VE FİZİKSEL BİR NEDENE BAĞLI KRONİK HASTALIK TANISI ALAN ÇOCUK VE ERGENLERİN EBEVEYNLERİNDE ANKSİYETE, DEPRESYON VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖR: Doç. Dr. Orhan ÜNAL TEZ DANIŞMANI: Uzm. Dr. Figen ATALAY MENTAL VE FİZİKSEL BİR NEDENE BAĞLI KRONİK

Detaylı

2015-2020 ANKARA - 2014

2015-2020 ANKARA - 2014 2015-2020 ANKARA - 2014 2015-2020 ANKARA - 2014 1. Basım: 2011, Ankara 2. Basım: Ekim 2014, Ankara, 1500 adet (Güncellenmiş Basım) Bu yayının tüm hakları T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Detaylı

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ve PANİK BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA BİPOLAR BOZUKLUK KOMORBİDİTESİ VE AFEKTİF TEMPERAMENT ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ve PANİK BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA BİPOLAR BOZUKLUK KOMORBİDİTESİ VE AFEKTİF TEMPERAMENT ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 9. Psikiyatri Birimi Başhekim: Medaim Yanık Şef: Doç. Dr. Hüsnü Erkmen 1 OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ve PANİK BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA

Detaylı

ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Psikoloji Anabilim Dalı ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV

Detaylı