BİRİM GÖREV TANIMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRİM GÖREV TANIMLARI"

Transkript

1 T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: Rektörlük Uludağ Üniversitesi üstyönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Güzel Sanatlar Fakültesi nin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak, planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek. Fakülte ve birimlerinin temsilcisi olandekan, Rektörlüğe bağlı Fakültelerde doğrudan Rektör tarafından üç yıl süre ile atanır. Süresi biten Dekan yeniden atanabilir. Fakülte Kurullarınabaşkanlık etmek,fakülte Kurullarının kararlarını uygulamak ve Fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Fakülte genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek. Fakülte ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, Fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi Fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak. Fakülte birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak. Fakülte tüzel kişiliğini temsil etmek, Fakülte vizyon ve stratejisini belirleyerek gerçekleştirilmesini takip etmek. Fakülte ödenekve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, Fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi Fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak. Fakülte ve bağlı birimlerinineğitim-öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılması ve geliştirilmesini planlamak. Eğitim-öğretim,bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak. Fakülte fizikikoşullarınıdikkate alarak öğrenci kapasitesini ayarlamak, başarısını arttırıcı önlemlerialmak. Öğrencilere gereklisosyal hizmetleri sağlamak. Fakülte birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak. Çalışan personellere adil ve eşit bir yaklaşım sergilemek. Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak. Tasarruf ilkelerineuygun hareket etmek. Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak Harcama yetkilisi olarak harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur. Birime ait varlıkların, kaynaklarınve tahsis edilen hizmetlerin; doğruluk,dürüstlük ve

2 şeffaflık ilkesiyle etkin ve verimli kullanılmasını, korunmasını sağlamak, gözetlemek ve denetlemek. Fakülte dekiakademik ve idari işlevlerin en iyi şekilde yerine getirilmesi hususunda nihai yetki ve sorumluluğa sahiptir. Kullanmakta olduğu araç ve gereçleri heran hizmete hazır bir şekilde bulundurulmasını sağlamak. Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak. Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektör e karşı birinci derecede sorumludur. DİĞER BİRİMLERLE İLİŞKİSİ:

3 Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Uludağ Üniversitesi üst yönetimi ve Fakülte tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Güzel Sanatlar Fakültesi vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak, planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek. Dekan Yardımcıları,Dekan tarafından kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Fakültenin aylıklı öğretim elemanları arasından seçilirler ve en çok üç yıl için atanırlar.dekan, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Fakülte Dekanı, görevi başında olmadığı zamanlarda vekaletetmek. Yükseköğretim Kanunu ve Yönetmeliklerindebelirtilen diğer görevleri yapmak. Her akademik yarıyılı başında haftalık ders programlarını yapmak. Her eğitim-öğretim dönemi başında ders öğretim programlarının ilgili öğretim elemanları tarafından hazırlanarak öğrencilere duyurulmasını sağlamak. Fakültenin Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin hazırlanması aşamasında gerekli çalışmaları yapmak, ayrıca yönetmeliğin uygulanması aşamasında yönetmelikle ilgili olarak bilgilendirme çalışmaları yürütmek ve çıkacak olan sorunların giderilmesi hakkında girişimlerde bulunmak. Her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan ders değerlendirme formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak. Öğrencilere gerekli sosyal hizmeti sağlamada Dekan ve Fakülte Sekreterineyardımcı olmak. Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak. Göreviyle ilgilievrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak. Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek. Basın ve Halkla İlişkilerinyürütülmesinde Fakülte Sekreterine yardımcı olmak. Dekan ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak. Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Dekana karşı sorumludur. DİĞER BİRİMLERLE İLİŞKİSİ:

4 Güzel Sanatlar Fakültesi / Fakülte Sekreteri Uludağ Üniversitesi üst yönetimi ve Fakülte Dekanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, Fakülteye ilişkin idari görevlerin,etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olaraksağlıklı, düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesi,amacıyla çalışmaları yapmak, planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek. Fakülte yazışmalarınıyürütmek, takip etmek ve kaydını tutmak. Resmi evrakları tasdik etmek, evrakların elemanlardan teslim alınması ve arşivlenmesini sağlamak. Dekanın imzasına sunulacak olan yazıları paraf etmek. Tüm birimlerden gelen İdari ve Mali işler evraklarını ve diğer her türlü evrakı kontrol etmek, gereği için hazırlık yapmak. Fakülteye gelen ilan ve duyurulardan ilgilileri haberdar etmek. Öğrenci ve personelden gelen dilekçeleri ilgili yerlere yönlendirmek ve gerekeni yapmak. Gerçekleştirme Görevlisi olarak mali işleri yürütmek. Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak. Yetkisini, mahiyetindeki idari birim personeline ve yaptığı işlerde hakkaniyet eşitlik içinde, kanun tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanmak. Fakültenin idari personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak. Fakültedeki idaribirimlerin mevzuata uygun, verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak. İdari personelin görev ve işlerini denetlemek, eğitilmelerini sağlamak. Fakülte personelininözlük haklarına ilişkin uygulamaları takip etmek. Personelin özlük dosyalarının oluşumunu ve korunmasını sağlamak. Personelin izinlerini planlamak ve sağlık raporlarını takip ederek yasal prosedürleri uygulamak. Fakülte idari personelinden, disiplinsiz davranışlarda bulananlar hakkında gerekli inceleme yapılması için Dekanlık Makamına teklifte bulunmak. İdari personele ve öğrencilere mevzuat hakkında bilgi vermek. Fakülte ile ilgili istatistiki bilgilerin derlenmesini ve güncellenmesini sağlamak. Fakülte Kurulu ile Fakülte Yönetim Kurulu'nun kararlarını Fakülteye bağlı birimlere veya ilgili kurum veya kişilere iletmek. Fakülteye alınacak akademik personelin sınav işlemlerinin takibini ve sonuçlarının Rektörlüğe iletilmesini sağlamak, Akademik Personelin görev süresinin uzatılması için gerekli uyarıları yapmak ve zamanında yerine getirilmesini sağlamak. Öğretim elemanlarına ders içi ve ders dışı sorunların çözümünde yardımcı olmak, derslerin etkin biçimde yürütülmesi için gerekli yardım ve desteği sağlamak. Sınav evrakını/evraklarını öğretim elemanlarından tutanakla teslim alıparşivlemek. Fakülte bina ve tesislerinin kullanılabilir durumda tutulmasını sağlamak; gerekli bakım ve onarım işlerini takip etmek, ısınma, aydınlatma, temizlik vb. hizmetlerin yürütülmesini sağlamak. Eğitim ve öğretim faaliyetleri ile yönetim görevlerinde kullanılan makine ve teçhizatın, hizmet araçlarının periyodik bakım ve onarımını yaptırmak.. Öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında yardım etmek. Bütün tüketim-demirbaş malzeme ve materyallerin temini ve kullanılmasına kadar geçen işleyişi yönetmek. Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek.

5 Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak. Basın ve Halkla İlişkilere özen göstermek,kongre, seminer, toplantı, ağırlamaçalışmalarında görev almakve kurumdan memnun ayrılmalarına katkı sağlamak. Dekan ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak. Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Dekana karşı birinci derecede sorumludur. DİĞER BİRİMLERLE İLİŞKİSİ:

6 Yazı İşleri (Yazı İşleri Memuru veya Görevlisi) Uludağ Üniversitesi üst yönetimi ve Fakülte Dekanlığı tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakültenin gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıylakurum içi ve dışı yazışmaları yapmak, teslim almak/etmekve arşivleme için gerekli işlemleriyapmak. Fakülte nin fakülte içi yazışmaları ile dış yazışmalarını yapmak,dekanlıktarafından verilen yazıları hazırlamak. Gelen-giden evrak kayıt, takip ve dosyalama işlerini yapmak. Akademik ve idari personel ile ilgili yazışma işlemlerini yapmak. Fakülte ile ilgili duyuruların yapılmasını sağlamak. Fakültede oluşturulan komisyonların yazışmalarını yapmak. Fakültede oluşturulan komisyonların görev tanımlarını ve listesini arşivlemek. Fakülte akademik ve idari personelinin her türlü resmi (posta yazıyordu)evraklarının teslim alınıp dağıtım işlerini yapmak. Dekan tarafından yönlendirme yapılan yazıları ilgili kişilere iletmek ve takibini yapmak.. Yetkili organlarca görev alanı ile ilgili verilen diğer işleri yapmak. Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Fakülte Sekreterine karşı sorumludur. DİĞER BİRİMLERLE İLİŞKİSİ:

7 Personel İşleri (Memuru) Uludağ Üniversitesi üst yönetimi ve Fakülte Dekanlığı tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakülte nin gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıylapersonel işlemlerini yapmak. Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuatı bilmek, değişiklikleri takip etmek ve arşivlemek. Akademik ve idari personel istihdamı sürecinde gerekli işlemleri yapmak. Akademik ve idari personel ile ilgili bilgilerin arşivlenmesini yapmak. Akademik ve idari personel ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak. Akademik ve idari personelin terfi işlemlerini takip etmek ve gerekli yazışmaları yapmak. Akademik ve idari personelin göreve atanma, görevde yükseltilme ve görev yenileme işlemlerini takip etmek. Akademik ve idari personelin izin işlemlerini takip etmek. Akademik ve idari personelin görevden ayrılma ve emeklilik işlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak. Akademik ve idari personelin yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerinin yazışmalarını yapmak takip etmek. Akademik ve idari personelin izin işlemlerinin yazışmalarını yapmak. Akademik ve idari personelin almış oldukları sağlık raporlarının süresinin bitiminde göreve başlatma, Rektörlük Makamına yazı ile bildirme, gerekli kesintinin yapılması için tahakkuk işlerine verilme, kadrosu başka birimlerde olanların birimleriyle yazışma işlemlerini yapmak. Birimlerde görev yapan akademik ve idari personelin listelerini hazırlamak ve güncel tutulmasını sağlamak. Personel Otomasyonda ve HİTAP programında personele ait istenilen bilgileri girmek ve güncel tutmak. Akademik ve idari personelin mal bildirim işlemlerini takip etmek ve arşivlemek. Akademik ve idari personelin doğum, evlenme, ölüm vb. özlük haklarını takip etmek. Yetkili organlarca görev alanı ile ilgili verilen diğer işleri yapmak. Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesindefakülte Sekreterine karşı sorumludur. DİĞER BİRİMLERLE İLİŞKİSİ:

8 Mali İşler (Memuru veya Görevlisi) Uludağ Üniversitesi üst yönetimi ve Fakülte Dekanlığı tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakülte nin gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla mali işlemlerini yapmak. Akademik ve idari personelin maaş, terfi, aile yardımı, çocuk yardımı,giysi yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı ve asgari geçim indirimi bordrolarını hazırlamak ve ödeme emirlerini düzenlemek Personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görev yollukları ile sürekli görev yollukları için gerekli işlemleri hazırlamak ve ödeme emirlerini düzenlemek. Akademik ve idari personelin fazla ve yersiz ödemelere ait kişi borcu borç onayı belgelerini düzenlemek. Akademik ve idari personelinsosyal güvenlik giderlerinininternet ortamında SGK bilgi sistemine yüklemek. Akademik ve idari personelinfazla mesai işlemlerini yapmak. Akademik personele ait ek ders ve sınavücreti bordrolarını hazırlamak ve ödeme emirlerini düzenlemek. Personelin icra, ikraz gibi kesintilere ilişkin hesapları tutar bu kesintiler ile ilgili işleri yapar, sonuçlandırmak ve ilgili birimlere bildirmek. Personele ait emekli kesenekleri icmal bordrolarını hazırlamak ve ilgili birimlere iletmek. Fakülte bütçesi hazırlıklarını yapmak. Bütün tüketim-demirbaş malzeme ve materyallerin temini ve kullanılmasına kadar geçen işleyişi yönetmek. Mali işlere ait her türlü yazışmaları yapmak. Ön mali kontrol işlemi gerektiren evraklarının hazırlamak ve takibini yapmak. Üçeraylık dönemlerde serbest bırakılan bütçe ödeneklerinin takibini yapmak. Yetkili organlarca görev alanı ile ilgili verilen diğer işleri yapmak. Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesindefakülte Sekreterine karşı sorumludur. DİĞER BİRİMLERLE İLİŞKİSİ:

9 Öğrenci İşleri (Öğrenci İşleri Şefi ve Memuru) Uludağ Üniversitesi üst yönetimi ve Fakülte Dekanlığı tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakülte nin gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıylaöğrenci işlemlerini yapmak. Yeni öğrenci kayıtlarını ve kayıt yenileme işlemlerini yapmak, mezun oluncaya kadar güncel tutmak,kaydolan öğrencilerin kütüklere ve bilgisayar programına kayıtlarını yapmak ve gerekli yazışmalarını yapmak. Öğrencilerin katkı payı makbuzlarını alarak dosyasına koymak, katkı payı kontrolünü yapmak ve yatırmayan öğrencilerin tespiti ile hakkında işlem yapılması için Yönetim Kuruluna sunmak. Ders kayıt tarihlerinden önce sınıf şubeleri ile dersi yürütecek öğretim elemanlarının bilgilerini web sayfası veri tabanına girmek. Ders kayıt ve ders alma işlemleri ile ilgili gerekli hazırlıkları yapmak, yürütmek ve sonuçlandırmak. Öğrenci belgesi, transkript düzenlemek ve öğrencilere vermek. Öğrencilerin not döküm ve ilişik kesme belgelerini takip etmek. Eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile ilgili tüm yönetmelik değişiklerini takip etmek ve duyurularını yapmak. Öğrencilerin tecil, not döküm belgesini, kayıt dondurma işlemlerini, burs başarı belgelerini, geçici mezuniyet belgelerini, diplomalarını, öğrenci disiplin soruşturmaları sonucunu vb. dokümanları hazırlamak. Yatay geçiş ve dikey geçiş kayıt işlemlerini yürütmek, Öğrencilerin yatay geçiş işlemleri ile ders muafiyet istekleri için gerekli belgeleri hazırlamak. Kurul kararı gerektiren öğrenci dilekçelerini kabul etmek ve işlemlerini takip etmek, alınan kararları üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmek. Yaz okulu ile ilgili her türlü yazışmaları ve işlemleri yapmak. Öğrencilerle ilgili her türlü duyuruları yapmak. Öğrencilerle ilgili her türlü evrakların arşivlenmesini yapmak. Her yarıyıl sonunda başarı oranlarını tanzim etmek. Mazereti nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin Yönetim Kurulu kararlarının ilgili bölümlere ve öğrencilere bildirmek. Mezuniyet için gerekli sınavlar ile not yükseltme sınavları için gerekli çalışmaları yapmak ve sonuçlandırmak. Akademik takvimin hazırlanması işlemlerini yürütmek. Fakülteye alınacak öğrenci kontenjanları ile ilgili hazırlık çalışmalarını yapmak. Yarıyıl sonu sınavlarından önce bölümlerden gelen devamsızlıktan kalan öğrenci listelerini ilan etmek. Programlarda dereceye giren öğrencilerin tespitini yapmak. Her yarıyıl içinde bölümlerin sınav programlarını ilan etmek ve öğrencilere duyurmak. Öğrenci bilgilerinin ve notlarının otomasyon sistemine girilmesini takip etmek. Öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili sorularını cevaplandırmak ve ilgili birimlere yönlendirmek. Öğrencilerin kayıt dondurma ve kendi isteğiyle kayıt sildirme taleplerine ilişkin işlemleri yürütmek. Öğrencilerin stajla ilgili işlemlerini yapmak. Öğrenciler hakkında alınan kararları işlemek. Yüksek onur- onur belgesi alacak öğrencileri tespit etmek ve işlemlerini tamamlamak. Askerlik tecil işlemleri için başvuruda bulunan öğrencilerin öğrenci durum belgelerinin

10 düzenlenmesini sağlamak, diğer form ve yazışmalarını sonuçlandırmak. Mezunolan erkek öğrencileri askerlik şubelerine bildirmek. Öğrencilerle ilgili istatistikler hazırlamak, aylık istatistik formlarının çıkarılarak zamanında Rektörlük Makamına gönderilmesini sağlamak, Rektörlük Makamınca istenen her türlü istatistik bilgilerini temin etmek. Öğrenci dilekçeleri ile öğrenciler hakkında resmi kurum ve kuruluşlardan gelen yazıları Fakültenin ilgili birimleri ile diyalog kurarak sonuçlandırmak ve cevaplandırmak, Mezun olan veya öğrenimine devam eden öğrencilerin transkriptlerini (Not Cetvellerini) düzenlemek ve sonuçlandırmak, Öğrencilerin maddi hata dilekçelerini sonuçlandırmak ve öğrencilere tebliğ etmek. Öğrencilerin mazeret sınavı taleplerini sonuçlandırmak. Öğrenciler tarafından verilen her türlü belgelerin, işlemleri tamamlandıktan sonra dosyalarında muhafaza edilmesini sağlamak. Öğrenci soruşturmalarını takip etmek ve sonuçların öğrencilere tebliği için gerekli işlemleri yürütmek. Öğrenciler ile ilgili her türlü ilan, duyuru ve kararları ilgili panolara asmak. Üniversitemiz merkezi Öğrenci İşleri Otomasyonu çerçevesinde istenilen her türlü öğrenci işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. Öğrenciler hakkında Fakülte yönetimi tarafından alınan kararları uygulamak, öğrencilere duyurmak ve işlemlerini yürütmek. % 10 a giren öğrencileri tespit etmek ve işlemlerini yürütmek. Mezun öğrencilerin diploma defterine kaydetmek, diplomalarının hazırlanması ve öğrencilere verilmesini sağlamak. Sınav sonuçlarının zamanında verilmesi hususunda öğretim üyelerini uyarmak, sonuçları zamanında vermeyen öğretim üyelerini ilgiliyüksekokul yönetimine bildirmek, Öğretim üyelerinden gelen sınav kağıtlarını ve sınav listelerini imza karşılığında eksiksiz teslim almak. Maddi hata dilekçesi veren öğrencilerin kağıtlarının incelenmesini ve sonuçlanmasını sağlamak. Sınav kağıtları, sınav listeleri ile sınav tutanaklarını yıllara ve dönemlere göre dosyalamak ve arşivlenmesini sağlamak. Öğrenciler tarafından istenilen belgeleri bilgisayar kayıtlarından kontrol ederek paraf etmek. Tek ders sınav hakkından yararlanacak öğrencilerin tespiti ile listelerini hazırlamak ve ilgili birimlere bildirmek. Öğrencilerin ders muafiyetleri ile ilgili kararları kütük defterine işlemek. Yetkili organlarca görev alanı ile ilgili verilen diğer işleri yapmak. Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesindefakülte Sekreterine karşı sorumludur. DİĞER BİRİMLERLE İLİŞKİSİ:

11 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERGİ VE KONFERANS ETKİNLİKLERİ BİRİMİ Gerçekleşecek olan serginin ön değerlendirme tarih gün ve saatinin belirlenmesi. Afiş ve davetiyenin belirlenmesi, dağıtımı, duyurulması. Uygulama atölye derslerine giren bütün öğretim elemanları ile iletişime geçilmesi. Son sınıf resim dersine giren öğretim elemanları ile iletişime geçilmesi. (Mezunlar sergisi için) Öğretim elemanlarının kendi atölyelerinden seçtikleri öğrenci çalışmalarının(sergiye HAZIR BİR ŞEKİLDE, ÇERÇEVELENİP) sorumlu öğretim üyesinin belirlediği yerde toplanması. Sergide yer alacak öğrenci çalışmalarının seçilmesi. Seçilen öğrenci çalışmalarının sergi mekânına nakli. Seçilen öğrenci çalışmalarının sergi mekânında asılması. Sergi açılışı için (eğer gerek varsa) kokteyl organizasyonu. Sergi sırasında fotoğraf çekilmesini organize etmek. (Tasarım birimi ile iletişime geçilmesi) Fakültenin web sayfasında yayınlanacak olan mezunlar kataloğunun tasarlanması, öğrenciler ile koordinasyon sağlanması. (Tasarım birimi ile iletişime geçilmesi) Sergi tanıtım afiş ve davetiye tasarım uygulaması (Tasarım birimi ile iletişime geçilmesi) Öğrenci çalışmalarının arşivleme ön hazırlığı (Tasarım birimi ile iletişime geçilmesi) Sergi kataloğu tasarımı ve uygulaması (Tasarım birimi ile iletişime geçilmesi) Web sayfası için dokümanların uyarlanması. (Tasarım birimi ile iletişime geçilmesi) Sergi sonrasında öğrenci çalışmalarının geri getirilmesi / nakli Okul arşivinde kalacak çalışmaların belirlenmesi ve kalanların iade edilmesi (Bölüm Başkanlı ğının bilgisi doğrultusunda) Okulda kalan çalışmaların fakülte /bölüm binası içerisinde asılması ve yıllık periyotlar halinde bu eserlerin değiştirilmesi. (Bölüm Başkanlı ğının bilgisi doğrultusunda) Duvarlara asılan eserlerin bulundukları yerde fotoğraflanarak belgelenmesi DİĞER BİRİMLERLE İLİŞKİSİ:

12 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GEZİ ve SOSYAL ETKİNLİKLER BİRİMİ Gezi etkinliğinin 1 ay önceden planlanıp ilgili makamlara bildirilmesi Gezide kullanılacak araç ve teknik malzemelerin talebine dair yazışmaların yapılması ve takibi. Gezi mekanının belirlenmesi ve öğrencilere duyurulması için toplantı düzenlenmesi. Geziye katılacak tüm öğrencilerle iletişime geçilmesi. Geziye katılmak isteyen öğrencilerden geziye katılmak istediklerine dair dilekçe alınması. Gezi etkinliğinin belgelenmesi. Fotoğraf ve video çekimleri. Çekilen fotoğrafların ilgili kişiye teslimi. Fakülte içerisindeki bireylerin kişisel sergi, düğün, doğum günü vb. özel günlerinin takibi ve organizasyonu. Öğretim elemanlarının yurtiçi ve yurtdışı karma ve grup etkinliklerine katılımını planlanması, duyurulması ve organize edilmesi. (Bölüm Başkanlı ğının bilgisi doğrultusunda) DİĞER BİRİMLERLE İLİŞKİSİ:

13 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM UYGULAMALARI BİRİMİ 1- Güzel sanatlar fakültesi tanıtım tasarımları Katalog tasarımı Broşür tasarımı Web sayfası için dokümanların derlenmesi 2- Yıl içi sergi tanıtım tasarımları Katalog tasarımı Davetiye tasarımı Afiş tasarımı 3- Fakülte tanıtım sunumlarının hazırlanması ve diğer tasarımların altyapısının hazırlanması Etkinliklerin fotoğraflanması Etkinlik görsellerinin derlenmesi Sanat çalışmalarının künyeleri ile düzenlenmesi 4- Önemli günler için tebrik ve teşekkür davetiyelerin hazırlanması Konunun belirlenip davetiyenin tasarlanması. Davetiyelerin isimlere özel zarflaması ve iletilmesi. 5- Tüm tasarımların web sayfası için online dokümantasyonu. 6- Tüm etkinliklerin afişlerinin asılması için gerekli izinlerin alınması ve uygun görülen yerlere asılması. DİĞER BİRİMLERLE İLİŞKİSİ:

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI BARTIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 2013 1. TARİHÇE ve TANITIM Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Zonguldak Karaelmas Üniversitesine bağlı

Detaylı

Yetki ve Sorumlulukları Ünitesi. : ġırnak Üniversitesi Bölümü. : Ziraat Dekanlığı Görevi. : Dekan Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları

Yetki ve Sorumlulukları Ünitesi. : ġırnak Üniversitesi Bölümü. : Ziraat Dekanlığı Görevi. : Dekan Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Tüm Akademik ve Ġdari Birim Personeli Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan, Rektörün önerisiyle Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile atanır. kendisine

Detaylı

Yetki ve Sorumlulukları

Yetki ve Sorumlulukları Yetki ve Sorumlulukları KURUM BÖLÜM : ORGANİZASYONEL GÖREVİ : ÜST YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ : Rektör ASTLARI : Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli Meslek Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan, Rektör

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Fakülte Sekreteri. : Fakültenin tüm idari personeli

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Fakülte Sekreteri. : Fakültenin tüm idari personeli Astları : Fakülte Sekreteri :, dekan yardımcısı : Fakültenin tüm idari personeli Fakülte Sekreteri, fakültede eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin verimli yürütülmesi amacıyla

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU GÖREVİN KISA TANIMI: Keles Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yüksekokul Müdürü Üniversite Rektörü tarafından atanmış Yüksekokul Müdürü birimin en üst idare amiridir.

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU Personel ve Özlük İşleri ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla Kurum içi ve dışı yazışmaları yapmak, teslim almak/etmek ve arşivleme için gerekli işlemleri yapmak. Akademik ve idari

Detaylı

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI: İŞ ÜNVANI: DEKAN İŞ TANIMI: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir

Detaylı

İŞ/GÖREV TANITIM FORMU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROFESÖR (DEKAN) REKTÖR

İŞ/GÖREV TANITIM FORMU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROFESÖR (DEKAN) REKTÖR ÖĞRETİM ÜYESİ PROFESÖR (DEKAN) REKTÖR Üniversitesinin amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 3.4 GÖREV TANIMLARI 3.4.1 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI GÖREVİN ADI : Meslek Yüksek Okulu Müdürü GÖREVİN KAPSAMI : Meslek Yüksekokulu GÖREVİN KISA TANIMI Dicle Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SORUMLULUKLAR YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan Yüksekokul Müdürü, Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. 01 Yüksekokul Müdürü kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere

Detaylı

SDÜ-YDYO GÖREV TANIMI

SDÜ-YDYO GÖREV TANIMI Kodu Pİ01 PERSONEL İŞLERİ HACER SARIBAŞ PERSONEL SDÜ üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi Evrak Tarih ve Sayısı: 17/06/2015-9842 T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi Mevcut Elektronik İmzalar ABDULLAH MAĞDEN (Yönetmelik

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ VE GÖREV TANIMLARI

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ VE GÖREV TANIMLARI T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ VE GÖREV TANIMLARI Dekan Dekan Yardımcısı Dekan Yardımcısı Kurullar Akademik Birimler Fakülte Sekreteri Kurullar Kalemi Bölüm Sekreterlikleri

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Astları : : Rektör : Fakültedeki tüm öğretim üye ve elemanları ile tüm idari personel Fakülte ve birimlerinin sorumlusudur. kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Fakültenin kadrolu öğretim üyeleri

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIMI. Fakülte Sekreteri Kadir MERT

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIMI. Fakülte Sekreteri Kadir MERT İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIMI Fakülte Sekreteri Kadir MERT Tahakkuk Satın Alma Şef Özcan AYTEN Dekan Sekreterliği Kurullar Sekreteryası Personel İşleri Öğrenci İşleri Yazı İşleri Kütüphane Hizmetleri Taşınır

Detaylı

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKAN REKTÖRLÜK EMİR ALACAĞI MAKAM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI TEMEL GÖREVLERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI Nisan 2014 İçindekiler MÜDÜR... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. MYO SEKRETERİ... 3 MÜDÜR YARDIMCISI... 4 BÖLÜM BAŞKANI... 5 ÖĞRETİM

Detaylı

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 1.Yetki... 4 2.Görev... 4 3.Sorumluluk...

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2013 İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU MART 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

İK-14. Yayın Tarihi Rev. Tarihi Rev. No: 00 Sayfa No: 1 / 1. Beşikdüzü MYO İç Kontrol MİSYONUMUZ

İK-14. Yayın Tarihi Rev. Tarihi Rev. No: 00 Sayfa No: 1 / 1. Beşikdüzü MYO İç Kontrol MİSYONUMUZ İK-14 MİSYONUMUZ Sayfa No: 1 / 1 Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu nun misyonu; dünyada artan rekabet koşullarını göğüsleyebilecek bilgi birikimine sahip, yaratıcı düşünen, araştırmacı ve uygulamacı nitelikli

Detaylı

ORGANİSAZYON ŞEMASI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ YÜKSEKOKUL SEKRETERİ MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU YÜKSEKOKUL KURULU

ORGANİSAZYON ŞEMASI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ YÜKSEKOKUL SEKRETERİ MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU YÜKSEKOKUL KURULU MİSYONUMUZ Karadeniz Teknik Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulunun misyonu bir yandan bünyesindeki Modern Diller, Temel İngilizce ve Mütercim-Tercümanlık bölümlerinin kendi aralarında uyum içinde

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu usul ve esasların amacı; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLER İ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: İDARİ

Detaylı

: Yazılı, telefon, internet, yüz yüze.

: Yazılı, telefon, internet, yüz yüze. Sekreterlik Müdürün telefon görüşmelerini ve randevularını düzenlemek, Müdürlüğe kurum içinden veya kurum dışından gelen misafirlerle ilgilenmek, görüşme başlayana kadar ağırlamak, Senato, Üniversite Yönetim

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı