üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr."

Transkript

1 2 üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Dilek Önkal fuarc l k MBA Mezunu Alper Arslan al flverifl merkezleri Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü Mezunu Dilek Kurt Dergi Bilkent Say : 15 ISSN Haziran 2011 Bilkent Üniversitesi Ad na Sahibi Prof. Dr. Kürflat Aydo an Sorumlu Yaz flleri Müdürü ve Editör Prof. Dr. Orhan Aytür 28 e-ticaret ktisat Bölümü Mezunu Atahan Bingöl 32 bilkent'ten sonra 36 mezunlardan haberler 42 s n f haberleri 44 bilkent senfoni'den haberler Yay n Yönetmenleri Levent Baflara Burak Tokcan Kapak Prof. Dr. Orhan Aytür Bilkent Üniversitesi Rektörlük Bilkent, Ankara Telefon : (312) Faks : (312) E-posta : nternet : bilkent.edu.tr Tasar m ve Bask A4 Ofset Matbaac l k San. ve Tic. Ltd. fiti. Oto Sanayi Sitesi, Yeflilce Mah. Donanma Sok. No: Ka thane / stanbul Telefon : (212) pbx Faks : (212) E-posta : nternet : a4ofset.com Bilkent Üniversitesi Yay n Birimi taraf ndan haz rlanan Dergi Bilkent y lda iki kez yay mlan r. Üniversitenin mezun kimlik kart sahiplerine ücretsiz gönderilir.

2 Hocabey An ld Üniversitemizin kurucusu Prof. hsan Do ramac ( ), ölümünün birinci y ldönümünde etkinliklerle an ld. Do ramac zade Ali Pafla Camii ndeki mevlit sonras nda Bilkent Konser Salonu nda bir anma töreni gerçeklefltirildi. Tarih Bölümü eski ö retim üyelerinden Prof. Dr. John J. Grabowski nin Geçmiflten Gelece e hsan Do ramac adl filmiyle bafllayan tören, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Baflkan Prof. Dr. Tayfun Özçelik, Uluslararas Çocuk Merkezi Baflkan Prof. Dr. Münevver Bertan, ktisat Bölümü 2. s n f ö rencisi Eda Emil in konuflmalar yla devam etti ve Bilkent Senfoni Orkestras n n konseriyle son buldu. Hocabey in 96. do um günü olan 3 Nisan 2011 tarihinde ise Bilkent Otel ve Konferans Merkezi nde Genifl Perspektifli E itim: Nas l ve Niçin? bafll kl bir konferans düzenlendi. Bilkent ve Anadolu Üniversitesi senfoni orkestralar n n konserleriyle süren konferansta Müzik Haz rl k Okulu ö rencileri Berfin Aksu (keman) ve Yener Gökbudak (piyano) da performanslar n sergiledi. Rektörümüz Twitter da Metin Heper den De erli Bir Eser Rektör Prof. Dr. Abdullah Atalar, sosyal paylafl m a Twitter da akademik ve toplumsal hayatla ilgili görüfllerini paylafl yor. Dr. Atalar n görüfllerini takip eden kullan c lar n say s i afl yor. Akademik fller Rektör Yard mc s ve Türk Politikas ve Tarih Merkezi Direktörü Prof. Dr. Metin Heper in (Siyaset Bilimi Bölümü) Türkiye nin Siyasal Hayat bafll kl yeni kitab Do an Kitap taraf ndan yay mland. Dr. Heper, döneminde ngilizce yay mlad makalelerin ve kitap bölümlerinin çevirilerinden oluflan yap t nda Osmanl dan bugüne devlet anlay fl na, Atatürk ün politikalar ndan kamu bürokrasisine, ordudan siyaset gündemine uzanan genifl bir çerçevede ülkemiz siyasetini tarihsel, kuramsal ve karfl laflt rmal aç lardan de erlendiriyor. Kaleme ald kitaplar aras nda The State Tradition in Turkey, smet nönü: The Making of a Turkish Statesman, Historical Dictionary of Turkey, The State and Kurds in Turkey: The Question of Assimilation gibi de erli eserler bulunan Dr. Heper, TÜB TAK Bilim Kurulu üyesi ve Türkiye Bilimler Akademisi kurucu ve fleref üyesidir. 2

3 Phyllis L. Erdo an dan Kütüphanemiz Üzerine Orhan Aytür Türkiye ye fiampiyonluk Getirdi Bilkent Üniversitesi Baflkan Yard mc s Dr. Phyllis L. Erdo an, 1985 ten 2005 in sonuna kadar kurucu müdürlü ünü üstlendi i Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi hakk nda bir kitap kaleme ald : Bir Kütüphanenin Hikâyesi. Kütüphanemizin ilk 20 y l n kurulufl aflamalar ndan koleksiyonuna, idari yap lanmas ve çal flanlar ndan mimarisine uzanan bir çerçevede yans tan Dr. Erdo an n bu de erli eseri, Bilkent ile ilgili yaz lm fl ilk kitap olma özelli ini tafl yor. Nesim Erkip e Yeni Görev Tasar mda Genç Yaklafl mlar Ö renci flleri Rektör Yard mc s Prof. Dr. Orhan Aytür, Dünya Sualt Konfederasyonu (CMAS) taraf ndan düzenlenen 13. CMAS Dünya Sualt Foto raf fiampiyonas 'nda 1 alt n ve 2 bronz madalya ile Dünya fiampiyonu oldu May s tarihleri aras nda Bodrum da gerçekleflen flampiyonaya 23 ülkeden 41 foto rafç kat ld. Dr. Aytür ve dal fl efli As m Dumlu, Modelli Genifl Aç Foto raf kategorisinde dünya birincisi, Bal k Foto raf ve Konulu Makro kategorilerinde ise dünya üçüncüsü oldu. Befl kategoride toplad 101 puanla genel s ralamada birinci olan alan Aytür, Dünyan n En yi Sualt Foto rafç s unvan n kazand. Sualt foto rafç l na 2000 y l nda bafllayan Dr. Aytür, 2006'daki Türkiye flampiyonlu undan bu yana Türkiye Sualt Foto raf Milli Tak m 'nda ülkemizi temsil ediyor. Dr. Aytür ün çekti i foto raflara adresinden ulafl labilir. Endüstri Mühendisli i Bölümü ö retim üyelerinden Prof. Dr. Nesim Erkip, Provost Yard mc s olarak atand ten bu yana Bilkent Üniversitesi nde çal flan Dr. Erkip, yeni görevine 1 fiubat ta bafllad. Dr. Erkip ten önce bu görevi 13 y l Prof. Dr. Güliz Ger yürütmüfltü. Dr. Ger, Bilkent in e itime bafllad 1986 y l ndan beri flletme Fakültesi nin akademik kadrosunda yer al yor. 3 Grafik Tasar m Bölümü 3. s n f ö rencilerinden Meltem fiahin, zmir Kültür, Sanat ve E itim Vakf taraf ndan düzenlenen 18. zmir Avrupa Caz Festivali 9. Afifl Tasar m Yar flmas nda birinci oldu. Bölümün 15 ö rencisinin çal flmalar ise festival sergisi için seçildi.

4 Edebiyat m z n Bin Y l nsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekan Prof. Talat S. Halman n son kitab A Millennium of Turkish Literature: A Concise History raflardaki yerini ald (Syracuse University Press). Türk edebiyat n Orta Asya dan Selçuklulara, Osmanl mparatorlu u ndan Cumhuriyet dönemi ve günümüze uzanan bir çerçevede de erlendiren Prof. Halman, editörlü ünü Dr. Jayne Warner n yapt eserini 1850 den bugüne kaleme al nm fl Türk edebiyat içerikli ngilizce yap tlara ve edebiyat m z n gelece ine de indi i sonsözlerle bitiriyor. Yirminci Y l Kutlamas Kentsel Tasar m ve Peyzaj Mimarisi Bölümü, e itime bafllay fl n n 20. y l n ö rencilerin ödüllü çal flmalar ndan oluflan bir sergi ile kutlad. 27 May s tarihli etkinlik, ö rencileri, mezunlar, akademik ve idari kadroyu bir araya getiren bir kokteyl ile sona erdi. ABGS den Ö rencilerimize Ödül Mütercim- Tercümanl k Bölümü 4. s n f ö rencileri, bu y l ilk kez düzenlenen T.C. Baflbakanl k Avrupa Birli i Genel Sekreterli i (ABGS) Genç Çevirmenler Yar flmas ndan ödüllerle döndüler. An l Dursun Frans zca- Türkçe çeviri birincisi olurken, Nihal Zemheri ise ngilizce-türkçe çeviride ikinci s ray ald. Dursun ve Zemheri, dereceye giren di er ö rencilerle beraber Avrupa Birli i nin Belçika daki çeviri merkezlerini ziyaret ve bir gazetede staj ile ödüllendirildiler. Zemheri ve yine ayn bölümden Sevcan Hac lar, ABGS nin stanbul ofisinde girdikleri mülakat sonucunda Varflova daki College of Europe un Avrupa Disiplinleraras Çal flmalar program nda yüksek lisans yapmaya hak kazand lar. JTL 7. Say s na Ulaflt Ö rencilerimiz Sporun Zirvesinde Bilkent Üniversitesi Beden E itimi ve Spor Merkezi nce düzenlenen geleneksel Angora Kupas Üniversiteleraras Spor fienli i nin dokuzuncusuna okul tak mlar m z damga vurdu. Anadolu, Ankara, At l m, Baflkent, Bilkent, Gazi, Hacettepe, Orta Do u Teknik ve Özye in üniversitelerinin kat ld etkinlikte bedminton, frizbi, futbol, masa tenisi ve squash dallar nda birincilik kupas n üniversitemizin erkek ve bayan tak mlar kald rd. Voleybolda ise k z tak m m z ikinci, erkek tak m m z birinci s raya yerleflti. ngilizce yay mlanan ilk ve tek bilimsel Türk edebiyat dergisi Journal of Turkish Literature n (JTL) 7. say s ç kt. Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyat Merkezi nce y lda bir kez haz rlanan derginin bu say s, Nobel ödüllü yazar m z Orhan Pamuk hakk ndaki ilk ngilizce özel dergi say s d r. Yan Overfield Shaw, Michael McGaha, clal Vanwesenbeeck, Nishevita Murthy, Sudha Shastri, Hülya Ya c o lu, Esim Erdim, Hande Gürses ve Erda Göknar gibi edebiyatç lar n kaleme ald incelemeleri içeren JTL, Pamuk un yap tlar n ngilizceye çeviren Maureen Freely ve Güneli Gün ün yaz lar na da sayfa aç yor. Norman Stone dan Türkiye De erlendirmeleri Uluslararas liflkiler ve Tarih bölümleri ö retim üyesi Prof. Norman Stone un Turkey: A Short History bafll kl kitab okurla bulufltu. Prof. Stone, Thames & Hudson etiketli eserinde Türklerin Anadolu ya geliflinden Osmanl mparatorlu u na, Cumhuriyet in ilan ndan yak n geçmifle ve Avrupa Birli i ile iliflkilerimize uzanan tarihsel süreçleri de erlendiriyor. Üniversitemizin Rusya Çal flmalar Merkezi nin direktörlü ünü de yürüten Prof. Stone, kitab n Türkçe çevirisinin yak n gelecekte Remzi Kitabevi nce yay mlanaca n belirtiyor. 48 Ö rencimiz Fransa da Dil Okulu na Gidecek Bilkent Üniversitesi, Mütercim-Tercümanl k Bölümü nden 31, Bankac l k ve Finans Bölümü nden 3, Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü nden 2 ve Frans zca Haz rl k Program ndan 12 olmak üzere toplam 48 ö rencisini bu yaz Fransa n n Vichy kentindeki CAVILAM Dil Okulu na gönderiyor. Üniversitenin DELF B1+ denkli inde düzenledi i Frans zca s nav nda baflar göstererek seçilen bu ö renciler, CAVILAM daki 4 haftal k e itim dönemi sonunda Fransa hükümetinin DELF B1 ve B2 dil s navlar na da girebilecek. Bu uygulamay önümüzdeki y llarda da sürdürmeyi hedefleyen Bilkent Üniversitesi, Frans z aileler taraf ndan konuk edilecek olan ö rencilerin okul, yol ve konaklama masraflar n n tamam n karfl l yor. 4

5 Tarihi Ayd nlatan Kalem: Halil nalc k Ö retimde Üstün Baflar Ödülleri Dünyan n önde gelen Osmanl tarihi uzman olarak an lan, Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü nün kurucusu ve TÜBA fleref üyesi Prof. Dr. Halil nalc k, çal flmalar yla insanl a katk sa layan bilim insanlar na verilen Kral Faysal Ödülü nü slam dünyas araflt rmalar alan nda kazand. Cambridge University Press etiketli An Economic and Social History of the Ottoman Empire eseriyle ödüle de ere görülen Dr. nalc k, Has-Ba çede 'Ayfl u Tarab - Nedimler, fiairler, Mutribler bafll kl son kitab n ise fl Bankas Kültür Yay nlar ndan ç kard. Dr. nalc k, bu yap t nda Osmanl saray n n ziyafet ve e lence kültürüne fl k tutarak sosyal tarihimizin az bilinen geleneklerini gün yüzüne tafl yor. flletme Fakültesi Akreditasyon Yeniledi flletme Fakültesi, 2006 da The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AASCB International) kuruluflundan ald akreditasyonu AACSB International ekibi taraf ndan tekrar incelemeden geçerek yeniledi. fl idaresi ve iflletme e itimi veren yüksekö retim kurumlar n de erlendiren ABD merkezli AACSB International n akreditasyon belgesine dünyada iflletme fakültelerinin %5 i, Türkiye de ise sadece Bilkent Üniversitesi flletme Fakültesi sahiptir. Levent Onural Lars Vinx Prof. Dr. Levent Onural (Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Bölümü), Yrd. Doç. Dr. Örsan Örge ( flletme Fakültesi), Yrd. Doç. Dr. Lars Vinx (Felsefe Bölümü) ve Dr. Baflak nce (Siyaset Bilimi Bölümü), akademik y l Ö retimde Üstün Baflar Ödülleri nin sahipleri oldular. Bu ödülü önceki senelerde kazanm fl olan ö retim elemanlar n n listesine adresinden ulafl labilir. Yedinci Sanata Katk 5 Örsan Örge Baflak nce Bu y l 10. yafl n kutlayan!f Uluslararas Ba ms z Filmler Festivali ne Bilkent Üniversitesi de ev sahipli i yapt fiubat tarihlerinde stanbul, 2-6 Mart aras nda Ankara da gerçeklefltirilen festival kapsam nda Güzel Sanatlar, Tasar m ve Mimarl k Fakültesi nde toplam 17 k sa film gösterildi. Ö renci Konseyi nin T.C. Kültür ve Turizm Bakanl n n destekleriyle düzenledi i ve sinema dünyas ndan ünlü isimleri a rlad Sinesfest 11 ise Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi nde gerçeklefltirilen törenle sona erdi. Festivalin onur ödülleri Ayten Gökçer, Halit Akçatepe ve Müjdat Gezen e verildi. Ö rencilerin taraf ndan yap lan oylaman n sonuçlar na göre Yavuz Turgul un yönetti i Av Mevsimi En yi Film, Av Mevsimi ndeki performans yla Cem Y lmaz En yi Erkek Oyuncu, Eyvah Eyvah serisindeki rolleriyle Demet Akba En yi Kad n Oyuncu ve alt nc filmi Kosmos ile Reha Erdem En yi Yönetmen ödüllerinin sahipleri oldular. Tiyatro Bölümü mezunlar m z Tamer Karada l (1992) ve Sezin Akbaflo ullar (2003) ise Bilkent Özel Ödülü ne de er görüldüler.

6 Evliya Çelebi Üzerine Bir Etkinlik ve Bir Kitap Levent Gürel in Baflar s Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyat Merkezi, dünya kültür miras n n en önemli eserlerinden Seyahatname nin yazar Evliya Çelebi yi do umunun 400. y l nda bir etkinlikle and. Türk Edebiyat Bölümü ö retim üyeleri Prof. Dr. Semih Tezcan ile Yrd. Doç. Dr. Nuran Tezcan n konuflmalar ve 17. yüzy l bestecilerinin eserlerinden oluflan repertuvar yla T.C. Kültür ve Turizm Bakanl Ankara Devlet Klasik Türk Müzi i Korosu konserini içeren programa 500 ü aflk n izleyici konuk oldu. Programda kat l mc lara Evliya Çelebi nin gözünden Ankara y aktaran Dr. Nuran Tezcan, Prof. Dr. Robert Dankoff (Chicago Üniversitesi) ile haz rlad Evliya Çelebi nin Nil Haritas adl kitab n okurla buluflturdu. YKY etiketiyle yay mlanan bu eser, Vatikan Kütüphanesi ndeki 17. yüzy l Nil haritas n n Evliya Çelebi nin Nil yolculu una (10. cilt) dayand n ve Osmanl mparatorlu u taraf ndan Kahire de onun gözetimi alt nda çizildi ini ortaya koyuyor. Elektrik ve Elektronik Mühendisli i ö retim üyesi ve Biliflimsel Elektromanyetik Araflt rma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Levent Gürel, The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) bünyesindeki Antennas and Propagation Society taraf ndan Distinguished Lecturer seçildi. Dr. Gürel, döneminde farkl ülkelerden araflt rmac lara elektromanyetikte paralel iflleme, dev matris denklemlerinin çözümleri, döngülü ve paralel çözücüler konular ndaki deneyimlerini aktaracak. Sergilerden... Kiflisel Geliflim Günleri ve Kariyer Fuar Kariyer Merkezi, 7-26 fiubat tarihleri aras nda Kiflisel Geliflim Günleri ni düzenledi. Giriflimcilik, yarat c l k, mülakat teknikleri, özgeçmifl yaz m ve mezuniyet sonras yaflam gibi konular içeren seminerler ve atölye çal flmalar ö renci ve mezunlara kariyer yollar nda destek sa lad. Kiflisel Geliflim Günleri ni, tan t m yapmak ve eleman iste inde bulunmak amac yla üniversitemize baflvuran firmalar n kat ld geleneksel Kariyer Fuar izledi. Bu y l on üçüncüsü gerçekleflen fuara aralar nda Hewlett-Packard, stanbul Menkul K ymetler Borsas, Roketsan, T.C. Devlet Planlama Teflkilat Müsteflarl ve Türk Telekom un bulundu u 40 a yak n kurum ve kurulufl kat ld. Güzel Sanatlar, Tasar m ve Mimarl k Fakültesi Sergi Salonu, 24 Mart - 8 Nisan tarihleri aras nda Sera Uzel in, Kütüphane Sanat Galerisi ise Cuma Ocakl (14 Mart - 6 Nisan) ve Basri Erdem in (7 Nisan - 4 May s) resim sergilerine ev sahipli i yapt. 6

7 TÜBA-GEB P Ödülü Hande Yaman Paternotte lker Aytürk Özgeçmifl Veri Taban Güncellendi Kariyer Merkezi, Bilkent Üniversitesi ö renci ve mezunlar n n özgeçmifllerini internet üzerinden iflverenlerin eriflimine sundu u veri taban n güncelleyerek kullan c dostu bir proje oluflturdu. Bilgisayar Merkezi iflbirli inde gerçekleflen projede ö renci ve mezunlar özgeçmifllerini veri taban na kendileri yükleyebiliyor, üye flirketlerin yay nlad ifl ve staj ilanlar na sistem üzerinden baflvurabiliyor. Veri taban na kaydolmak isteyen Bilkentliler ve firmalar, ilgili yönlendirmelere adresinden ulaflabilir. Genç Oyuncular Sahnedeydi Coflkun Kocabafl Mustafa Özgür Güler Doç. Dr. Hande Yaman Paternotte (Endüstri Mühendisli i Bölümü), Yrd. Doç. Dr. lker Aytürk (Siyaset Bilimi Bölümü), Yrd. Doç. Dr. Coflkun Kocabafl (Fizik Bölümü) ve UNAM - Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü araflt rmac lar ndan Dr. Mustafa Özgür Güler, Türkiye Bilimler Akademisi nin (TÜBA) Üstün Baflar l Genç Bilim nsanlar n Ödüllendirme Program nca (GEB P) verilen ödüle de er görüldü. Küçük Gezginlerden Notlar 40 y l boyunca gezdi i dünya topraklar n Seyahatname adl eseriyle sonsuzlaflt ran Evliya Çelebi ( ), hsan Do ramac Vakf Özel Bilkent lkö retim Okulu ö rencileri taraf ndan bir kitap ile an ld. 72 ö rencinin kaleme ald gezi yaz lar Murat Özsoy (Bilgisayar Programc l Bölümü ö retim görevlisi), Ahu Ünsal (Türkçe ö retmeni) ve Necati Ekmekçio lu (okul aile birli i baflkan ) editörlü ünde Torun Çelebiler Seyahatnamesi bafll yla kitaplaflt r ld. Küçük gezginlerin seyahatnamesi, nsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekan Prof. Talat S. Halman n sunufluyla Türkiye den Çin e, talya dan Porto Riko ya uzanan bir haritaya aç l yor. Hocabey in an s na arma an edilen ve geliri UNICEF e b rak lan eser, sadece ilkö retim ö rencilerinin ürünlerinden olufltu u için Türkiye de bir ilk olma özelli ini tafl yor. 7 Tiyatro Bölümü, sezonu Avusturalyal yazar Andrew Bovell n kaleme ald Ya mur Durdu unda adl oyunla kapatt. Bölümün genç oyuncular, Victorian Premier's Literary, Queensland Premier's Literary, Lucille Lortel ve Drama Desk ödüllerini kazanm fl bu de erli yap t Türkiye de ilk kez Bilkent Tiyatro Salonu nda sergiledi. Bahar yar y l nda sahneye konan di er eserler ise Anton Çehov un Ana Yolda, Ay, Evlenme Teklifi ve Matei Visniec in Savafl Alan Gibi Bir Kad n bafll kl oyunlar ile Karl Georg Büchner in erdem temal sahne resitaliydi.

8 Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri Bilkent Üniversitesi, mühendislik ve fen bilimlerinden sanat, tasar m, mimarl k ve sosyal bilimlere uzanan doktora programlar yla Türkiye nin ve dünyan n önde gelen üniversitelerinde görev yapan ö retim üyeleri yetifltiriyor. Bilkent Üniversitesi nde Doktora Programlar 33 lisans, 6 ön lisans ve 47 lisansüstü program yla e itim veren Bilkent Üniversitesi, 25 y lda i aflk n mezun yetifltirmifltir. Yaklafl k %15 ini lisansüstü mezunlar n oluflturdu u bu toplam n 481 i doktora mezunlar d r. Bilkent Üniversitesi, ilk doktora mezunlar n 1991 de vermifltir. Üniversitenin doktora programlar nda halen 450 ö renci çal flmalar n sürdürmektedir. Bu ö renciler, aralar nda Türkiye nin yan s ra ABD, Almanya, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Portekiz ve Slovenya n n bulundu u 15 ülkeden gelmifltir. En iyi e itimin araflt rmalar ve bulufllar yapan bir akademik kadro taraf ndan verilebilece ine inanan Bilkent, bu noktadan hareket ederek farkl bilim ve sanat dallar ndaki güçlü doktora programlar nda gelece in akademisyenlerini yetifltirmektedir. Doktora ö rencilerinin mezuniyet flartlar ndan biri, Akademik fller Rektör Yard mc l n n belirledi i uluslararas hakemli dergilerde en az bir makale yay mlam fl olmak veya yay mlanma onay alm fl olmakt r. Söz konusu flart, üniversitenin bilimsel araflt rmalara verdi i de erin en önemli göstergelerindendir. Doktora mezunlar n n %60 tan ço u Türkiye veya yurtd fl ndaki üniversitelerin akademik kadrolar nda yer almaktad r. Bu mezunlardan yaklafl k 100 ü yurtd fl nda görev yaparken, 200 kadar ise ülkemizde 40 aflk n üniversitede çal flmaktad r. Akademik bir görevde olmay p doktora sonras araflt rmalar n üniversitelerde sürdüren mezunlar n say s ise 60 n üzerindedir. Bilkent Üniversitesi doktora mezunlar n n ö retim üyesi olarak görev yapt yüksekö retim kurumlar na ABD den Columbia, Northwestern, Ohio State, Kanada dan Calgary, McGill, ngiltere den Southampton, skoçya dan Strathclyde, Avustralya dan New South Wales ve Türkiye den Bo aziçi, Hacettepe, stanbul Teknik, Koç, Orta Do u Teknik, Sabanc üniversiteleri örnek gösterilebilir. Doktora Mezunlar m zdan Örnekler Prof. Dr. Reda Alhajj (Bilgisayar Mühendisli i, 1993) Çal flt kurum: Calgary Üniversitesi (Kanada) Bilgisayar Mühendisli i Bölümü Araflt rma alanlar : Veri taban sistemleri, veri madencili i, biyoinformatik, sosyal a lar Lisansüstü çal flmalar m, kendisinden çok fley ö rendi im Prof. Dr. Erol Arkun un dan flmanl nda tamamlaman n gururunu yaflad m. Bilkent Üniversitesi, bana üst düzey araflt rmalar yapabilmem için her türlü olana, motivasyonu ve deste i sa lad ; uluslararas seviyede rekabet etmeyi ö retti. Calgary Üniversitesi ne ö retim üyesi olarak geçti imde, Bilkent te tan k oldu um akademik ortam n Kuzey Amerika daki en iyi üniversitelerden fark olmad n aç kça gördüm. Alan mdaki baflar mda Bilkent in verdi i güçlü altyap n n pay büyüktür. 8

9 Prof. Dr. Gözde Bozda Akar (Elektrik ve Elektronik Mühendisli i, 1994) Çal flt kurum: Orta Do u Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Bölümü Araflt rma alanlar : Görüntü ve video iflleme, ço ulortam iletimi Bilkent Üniversitesi ndeki doktoram s ras nda, aktif olarak araflt rma yapan akademisyenlerle çal flma flans m oldu. Uluslararas projelerde yer alarak daha kariyerimin bafl nda farkl ülkelerden araflt rmac larla iflbirli i yapt m; hem teknik hem yönetsel anlamda proje süreçlerini ö rendim. Doktora yapt m dönemde bilgisayarlar bu kadar geliflmifl ve yayg n de ildi; ancak üniversitenin bize sa lad teknolojik imkanlar çoktu. Üzerinde çal flt m z konuda her türlü donan ma eriflebiliyorduk; hatta donan m seçiminde de rol al yordum. Tüm bu sayd klar m, doktora sonras att m ad mlarda çok etkili oldu. Bilkent te kazand m araflt rma nosyonu tüm kariyerim boyunca etkisini gösterdi ve göstermeye devam ediyor. Prof. Dr. Faruk Polat (Bilgisayar Mühendisli i, 1994) Çal flt kurum: Orta Do u Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli i Bölümü Araflt rma alanlar : Yapay zeka, çoklu etmen sistemleri Doktora e itimim, araflt rma yapma ve araflt rma sonuçlar n n bilim dünyas na sunumu konusunda tecrübe kazanmam sa lad. Prof. Dr. smail Sa lam ( ktisat, 1997) Çal flt Kurum:TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ktisat Bölümü dari görevleri: ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi dekan Araflt rma alanlar : ktisat teorisi, oyun teorisi Prof. Dr. Semih Koray n dan flmanl nda mekanizma tasar m alan nda yazd m doktora tezi sayesinde ekonomi biliminin iktisadi problemleri mevcut ekonomik yap ve araçlar ile çözmenin yan s ra bireylerin ihtiyaç ve davran fl biçimlerini dikkate alan yeni ekonomik kurum ve araçlar n tasar m gibi öncelikli bir gayeye sahip oldu unu fark ettim. Bu fark ndal k, sonraki akademik araflt rmalar m da flekillendirdi. Çok genifl bir yelpazede ald m uluslararas düzeydeki derslerin say s, ortalamada, yurtd fl doktora programlar nda al nan derslerinkinden daha çoktu. Bu zenginlik, iktisad n birçok alan nda araflt rma yapabilmeme ve ö rencilerime farkl dersler sunabilmeme imkan tan d. Doç. Dr. Özgür Esat Müstecapl o lu (Fizik, 1999) Çal flt kurum: Koç Üniversitesi Fizik Bölümü dari görevleri: Fizik ve optoelektronik yüksek lisans ve doktora programlar koordinatörü Araflt rma alanlar : Kuvantum optik, atomik, moleküler ve optiksel fizik, yo un madde fizi i, kuvantum haberleflme ve biliflim, fotonik, kuvantum plazmonik, istatistiksel fizik Doktora program m z, dünyada efline az rastlan r bir derinlik ve içerikle haz rlanm flt. Bölümdeki çok de erli yerli ve yabanc ö retim üyeleri rehberli inde, genifl bir perspektifte çal flmaya imkan veren, üst düzey bir programdan geçtik. Bilim felsefesinden kuvantum opti e, genel görelilik kuram ndan modern fizik deneylerine kadar genifl bir çerçevede e itim ald k. Bu e itimi kendi ülkemizde alabilmenin flans ve sorumlulu u ile hocalar m z n bize afl lad misyonu ve ruhu tafl yoruz. Bilkent Fizik doktoras, kariyerimde her zaman gurur duyup güvenle ilerlememe olanak sa layan bir basamakt r. Doç. Dr. Ümit V. Çatalyürek (Bilgisayar Mühendisli i, 2000) Çal flt kurum: Ohio State Üniversitesi (ABD) Biyomedikal Enformatik Bölümü Elektrik ve Bilgisayar Mühendisli i Bölümü Araflt rma alanlar : Yüksek baflar ml hesaplama, kombinasyonal teknikler ve bu konular n bilimsel ve biyomedikal problemlere uygulanmas Doktora süresince ald m dersler bana genifl bir bilgi yelpazesi sunarak problemlere farkl aç lardan bakmay, araflt rma çal flmalar m ise seçilmifl bir konuda derinlemesine bilgi ve deneyim sahibi olmak ad na bilimsel merak, kararl l k ve azmin önemini ö retti. Bilkent bütün bunlar için gerekli olan kaynaklar sa laman n yan s ra bana keyifli bir çal flma ortam n n üretkenli i ne kadar art rabilece ini de gösterdi. 9

10 Doç. Dr. Oya Demirbilek ( ç Mimarl k ve Çevre Tasar m, 2000) Çal flt kurum: New South Wales Üniversitesi (Avustralya) Endüstri Ürünleri Tasar m Bölümü Araflt rma alanlar : Stüdyo e itimi, evrensel tasar m ve duygulara hitap eden tasar m Doktora sürecimde tez yöneticim Prof. Dr. Halime Demirkan ile yazd m ve bugüne kadar 35 at f alan makalem Applied Ergonomics dergisinde yay mlanm fl, New South Wales e transfer olmama da büyük katk sa lam flt. Doç. Dr. fiebnem Timur Ö üt (Grafik Tasar m, 2001) Çal flt kurum: stanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasar m Bölümü dari görevleri: Bölüm baflkan yard mc s, Erasmus bölüm koordinatörü Araflt rma alanlar : Ürün tasar m, grafik tasar m, maddi kültür, kültürel temsil, nesneler, gelenek, modernite, kimlik, söylem, anlambilim, göstergebilim, görsel kültür, görsel iletiflim, kültürel birer olgu olarak nesneler, etnografya, kültür çal flmalar Bilkent Üniversitesi akademik yaflama ad m att m z yerdir. De erli hocalar m zdan akademik etik, bilimsel çal flma ve en önemlisi elefltirel düflünceyi ö rendik. Zengin kütüphanesinde çal flmak bir keyifti. Farkl disiplinlerden gelen dönem arkadafllar m z sayesinde birbirimizden de çok fley ö rendik. Bugün ö rencilere aktard m z akademik çal flma gelene inin temellerini bize Bilkent sa lam flt r. Doç. Dr. Gökçe Altay Törüner (Moleküler Biyoloji ve Genetik, 2001) Çal flt Kurum:University of Medicine and Dentistry of New Jersey (ABD) Pediatri Bölümü dari Görevleri: Moleküler ve Sitogenetik laboratuvarlar direktör yard mc s Araflt rma alanlar : nsan geneti i, genlerdeki kopya de iflikliklerinin hastal klarla iliflkisi Doktoray bitirirken, genetik konusunda yapaca m akademik çal flmalar için gerekli bilimsel ve teknik bilgi donan m yla mezun oldu umun fark ndayd m. fiimdi on y l ileriden bakt mda görüyorum ki elefltirel düflünme ve bilimsel sorular n nas l sorulaca becerileri, laboratuvar disiplini, sözlü ve yaz l sunum teknikleri, meslektafllar mla profesyonel iliflkilerimde ve bilimsel iflbirliklerinde nelere dikkat etmem gerekti i gibi akademik hayat n olmazsa olmazlar n da ö renmiflim. Yrd. Doç. Dr. Neslihan fienocak (Tarih, 2002) Çal flt Kurum:Columbia Üniversitesi (ABD) Tarih Bölümü Araflt rma alanlar : Bat Avrupa da Orta Ça din ve kilise tarihi, Orta Ça n entelektüel ve sosyal tarihi Bir doktora çal flmas n n tamamlanabilmesi için bu alanda uzman olan ö retim üyelerine ve genifl bir kütüphaneye ihtiyaç vard r. Her iki alanda da Bilkent dünya standartlar n n çok üstünde. Uluslararas seviyede tarih çal flmalar yapman n, insan n zihinsel yeteneklerini nas l körükleyebilece ini ve ne derece keyifli olabilece ini hocalar mdan ö rendim. Doç. Dr. Müge K nac o lu (Uluslararas liflkiler, 2003) Çal flt kurum: Hacettepe Üniversitesi Uluslararas liflkiler Bölümü Araflt rma alanlar : Güvenlik çal flmalar, Türk d fl politikas, uluslararas iliflkilerde kuvvet kullan m, uluslararas hukuk siyaseti ve uluslararas iliflkilerde meflruiyet Uluslararas iliflkilerde baflar l bir akademik kariyer sürdürmek, bir yandan uluslararas politikada yer alan konularda ve disiplindeki teorik yaklafl m ve yöntem tart flmalar nda derin bir bilgi birikimi, bir yandan da elefltirel ve çözümleyici düflünebilme yetene i gerektiriyor. Bilkent ten ald m doktora derecesi bana bu özellikleri kazand rd ; sadece ufkumu açmakla kalmad, yurtiçi ve yurtd fl nda görev ald m bütün akademik ortamlardaki baflar mda önde gelen etken oldu. 10

11 Doç. Dr. Gürcan Koçan (Siyaset Bilimi, 2003) Çal flt kurum: stanbul Teknik Üniversitesi nsan ve Toplum Bilimleri Bölümü dari görevleri: Bölüm baflkan yard mc s ve siyaset çal flmalar yüksek lisans program koordinatörü Araflt rma alanlar : Siyasal felsefe ve siyasal kuram Bilkent Üniversitesi; ö retim altyap s, yöntemi ve içeri iyle bir disipline ba l olarak çal flman n engellerini aflmam, disiplinleraras bir üst bak fl gelifltirmemi, böylece genel olarak siyaset olgusunu daha iyi gören, yani siyaset sorunsal ndaki ayk r l klar kavratan analitik ve elefltirel düflüncemin geliflmesini sa lad. Doç. Dr. Tolga Bektafl (Endüstri Mühendisli i, 2005) Çal flt kurum: Southampton Üniversitesi ( ngiltere) flletme Bölümü dari görevleri: Business Analytics and Management Sciences yüksek lisans program direktörlü ü Araflt rma alanlar : Matematiksel modelleme ve optimizasyon tekniklerinin ulafl m ve yük tafl ma a lar tasar m ile araç rotalama problemleri üzerinde uygulanmas Bilkent te yazd m doktora tezimin 2006 da INFORMS Telecommunications onur ödülüne de er görülmesi, doktora sonras nda akademik kariyerimin ivme kazanmas na zemin haz rlad. Bilkent te edindi im bilgi ve tecrübe ile yurtd fl ndaki üniversitelerde çal flma ve yürütülen projelere katk da bulunma olana na sahip oldum. Bilkent in isminin akademik çevrelerce iyi tan nmas, doktora sonras ifl baflvurular mda önde gelen adaylardan biri olmam sa lad. Doktora boyunca kazand m birikimi flimdi e itim-ö retim faaliyetlerimde kendi ö rencilerime yans t yorum. Yrd. Doç. Dr. Deniz Has rc ( ç Mimarl k ve Çevre Tasar m, 2005) Çal flt kurum: zmir Ekonomi Üniversitesi ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Bölümü dari Görevleri: Bölüm baflkan Araflt rma alanlar : Çocuk mekanlar n n tasar m, kat l mc tasar m, çocuk ve gençlerle tasar m, tasar m e itimi Doktoram dönemin bölüm baflkan Prof. Dr. Halime Demirkan ile tamamlam flt m. Kendisinin bana ve çal flmalar ma katk s büyüktür. fiimdi kendi lisansüstü ö rencilerimle konuflurken s kl kla onun sözlerini hat rlar m, detaylardaki dikkatimin çoklukla kendisinden geldi ini bilirim. Bilkent, zengin akademik ortam yla çok iyi bir altyap sa lam flt r bana. Sanat ve tasar m bilgimi, sorgulamaya ve tart flmaya olan ilgimi ve sevgimi; ald m e itime, her gün geniflleyen kütüphanemize ve hep dan flabilece imiz hocalar m za borçlu oldu umu düflünüyorum. Y llar içinde kapsaml bir bilgi birikimine dönüflen bu deneyimlerin etkisini sektörde çal flt m dönemde yaflad m; araflt rmalar mda ve bölüm baflkanl mda yaflamaya devam ediyorum. Yrd. Doç. Dr. Yakup Eser Ar soy ( flletme, 2007) Çal flt kurum: Lancaster Üniversitesi ( ngiltere) Muhasebe ve Finans Bölümü Araflt rma alanlar : Hisse senedi fiyatlama modelleri, hisse senedi ve opsiyon piyasalar aras ndaki etkileflim Üç y l Fransa da geçen ve bir y ld r ngiltere de süren akademik hayat m boyunca yapt m karfl laflt rmalar sonucunda, mezun oldu um doktora program n n dünya çap nda oldu unu rahatl kla söyleyebilirim. Güçlü bilimsel kaynak ve veri taban altyap s, farkl disiplinlerle etkileflim imkan ve düzenli yap lan seminerler, program n art lar ndan sadece birkaç yd. Yrd. Doç. Dr. lkay fiendeniz Yüncü ( flletme, 2007) Çal flt kurum: IESEG School of Management (Fransa) Finans Bölümü Araflt rma alanlar : Finansal geliflme ve ekonomik büyüme iliflkisi, bankac l k Yurtd fl nda çal flan bir akademisyen olarak Bilkent in e itim düzeyinin dünya çap nda kabul gördü ünü gözlemliyorum. Doktora program n n içeri i ve baflar l ö retim kadrosunun yan s ra mezun olmak için bilimsel yay n yapma koflulumuz, baflvurular m s ras nda bir ad m önde olmam sa lad. Bilkent Kütüphanesi de araflt rma kalitemizi yükselten kaynaklara sahipti. Doktoram s ras nda kazand m bilgi ve deneyimin akademik hayat m boyunca en büyük destekçim olaca n düflünüyorum. 11

12 Akademi ve fl Dünyas nda Görev Yapan Bilkent Üniversitesi Doktora Mezunlar ndan Baz lar * MEZUN ÇALIfiTI I KURUM GÖREV Prof. Dr. Enika Abazi Tiran Üniversitesi (Arnavutluk) Rektör Yard mc s Doç. Dr. Burak Acar Bo aziçi Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Dr. Yasemin Afacan Bilkent Üniversitesi, ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Bölümü Ö retim Görevlisi Prof. Dr. Gözde Bozda Akar ODTÜ, Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Doç. Dr. Nail Akar Bilkent Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Dr. Dilek Akbulut Gazi Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasar m Bölümü Ö retim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Alphan Akgül T.C. stanbul 29 May s Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Ö retim Üyesi Dr. Murat Akgül TÜB TAK UEKAE ILTAREN Araflt rmac Yrd. Doç. Dr. Rizwan Akram GIKI, Mühendislik Bilimleri Fakültesi (Pakistan) Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. S. Elif Aksoy Do ufl Üniversitesi, nsan ve Toplum Bilimleri Birimi Birim Baflkan Dr. H. Cemal Akyel Microsoft Türkiye Genel Müdür Yrd. Prof. Dr. A. Ayd n Alatan ODTÜ, Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Reda Alhajj Calgary Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisli i Bölümü (Kanada) Ö retim Üyesi Dr. Hani Al-Otaibi Max Planck mmünobiyoloji Enstitüsü (Almanya) Araflt rmac Yrd. Doç. Dr. Fatma Altunbulak Aksu zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Matematik Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sibel Alumur Alev TOBB ETÜ, Endüstri Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Dr. Burçak Altay Bilkent Üniversitesi, ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Bölümü Ö retim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Ayflegül Alt n TOBB ETÜ, Endüstri Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Dr. Muhammed Altun TOBB ETÜ, Matematik Bölümü Ö retim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Murat Altunbulak Dokuz Eylül Üniversitesi, Matematik Bölümü Ö retim Üyesi Dr. Eylem Altunya T.C. D fliflleri Bakanl Dan flman Dr. Orhan Anafarta Bilkent Üniversitesi, Grafik Tasar m Bölümü Ö retim Görevlisi Doç. Dr. Bülent Ar Dolmabahçe Saray Müdür Yrd. Doç. Dr. Yakup Eser Ar soy Lancaster Üniversitesi, Muhasebe ve Finans Bölümü ( ngiltere) Ö retim Üyesi Dr. Yalç n Arma an stanbul Bilgi Üniversitesi, Türk Dili Birimi Ö retim Görevlisi Prof. Dr. Ahmet Arslan Selçuk Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Dr. Bora Arslan Walgreens (ABD) Say sal Pazarlama Uzm. Doç. Dr. Sefa Feza Arslan ODTÜ, Matematik Bölümü Ö retim Üyesi Dr. Erhan Polatkan Ata California Üniversitesi, Elektrik ve Bilgisayar Müh. B. (San Diego, ABD) Araflt rmac Yrd. Doç. Dr. Cemile Akça Ataç Çankaya Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararas liflkiler Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Ergin Atalar Bilkent Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Arzu Atalay Ankara Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitüsü Ö retim Üyesi Dr. Mehmet Ender Avc Freiburg Üniversitesi, Biyoloji Enstitüsü (Almanya) Araflt rmac Yrd. Doç. Dr. Ertan Ayd n Çankaya Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararas liflkiler Bölümü Ö retim Üyesi Dr. Koray Ayd n California Institute of Technology, Atwater Araflt rma Grubu (ABD) Araflt rmac Yrd. Doç. Dr. Tolga Ayd n Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Dr. Tayfun Aytaç TÜB TAK Görüntü flleme Grup Lideri Dr. Gülsün Sevgi Ba fllar Avrupa Onkoloji Enstitüsü ( talya) Araflt rmac Dr. Yasemin Bal IMF (ABD) Ekonomist Dr. Müjdat Balantekin Bahçeflehir Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisli i Bölümü Ö retim Görevlisi Dr. Savafl Barkçin T.C. Baflbakanl k Devlet Planlama Teflkilat Müsteflarl Planlama Uzman Doç. Dr. Erdem Baflç Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Baflkan Dr. S d ka Baflç SESRIC, statistik ve Bilgi Departman Direktör Doç. Dr. Filiz Baflkan zmir Ekonomi Üniversitesi, Uluslararas liflkiler ve AB Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bay nd r Bilkent Üniversitesi, Fizik Bölümü Ö retim Üyesi Dr. Fatih Bayram IRCICA Araflt rmac Doç. Dr. Tolga Bektafl Southampton Üniversitesi, flletme Bölümü ( ngiltere) Ö retim Üyesi Dr. Necmi B y kl Bilkent Üniversitesi, UNAM Uzman Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Boyac Bilkent Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cemaliye Akyerli Boylu Ac badem Üniversitesi, T p Fakültesi, T bbi Biyoloji Anabilim Dal Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Bozbey TOBB ETÜ, Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Doç. Dr. Ayhan Bozkurt Sabanc Üniversitesi, Mühendislik ve Do a Bilimleri Fakültesi Ö retim Üyesi Doç. Dr. Alper Buldum Akron Üniversitesi, Fizik Bölümü (ABD) Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Önder Bulut Yaflar Üniversitesi, Endüstri Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Dr. Bayram Bütün Bilkent Üniversitesi, NANOTAM Mühendis Dr. Berkant Barla Cambazo lu YAHOO! Research Barcelona ( spanya) Araflt rmac Yrd. Doç. Dr. Ahmet Camc zmir Ekonomi Üniversitesi, Lojistik Yönetimi Bölümü Ö retim Üyesi Dr. Muhammet Ali Can Lawrence Livermore National Laboratory (ABD) Araflt rmac Yrd. Doç. Dr. F rat Caner Girne Amerikan Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Ö retim Üyesi Dr. Muammer Cider Vattenfall Energy Trading (Hollanda) Analist Yrd. Doç. Dr. Nazl kizler Cinbifl Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Doç. Dr. Simten Coflar Baflkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararas liflkiler Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Olcay Coflkun Bo aziçi Üniversitesi, Matematik Bölümü Ö retim Üyesi Dr. Selim Coflkun Mersin Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Ö retim Görevlisi Dr. Tolga Ça atay UT Southwestern T p Merkezi (ABD) Ö retim Görevlisi Prof. Dr. Ömer Çaha Fatih Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Ö retim Üyesi Doç. Dr. Ümit V. Çatalyürek Ohio State Üniversitesi, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisli i B. (ABD) Ö retim Üyesi Dr. lknur Çay rtepe TÜB TAK Bilimsel Programlar Uzm. Yrd. Doç. Dr. Özlem Çaykent Do u Akdeniz Üniversitesi, Tarih Bölümü Ö retim Üyesi Dr. Haydar Çelik Toronto Üniversitesi, Sunnybrook Araflt rma Enstitüsü (Kanada) Araflt rmac Dr. Mustafa Çelik Extreme DA (ABD) Üst Yönetici Doç. Dr. Mitat Çelikpala TOBB ETÜ, Uluslararas liflkiler Bölümü Ö retim Üyesi Doç. Dr. Murat Çemrek Selçuk Üniversitesi, Uluslararas liflkiler Bölümü Ö retim Üyesi Dr. Yusuf Turan Çetiner T.C. D fliflleri Bakanl, Arfliv ve Ulaflt rma Dairesi fiube Müdürü Doç. Dr. Menderes Ç nar Baflkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararas liflkiler Bölümü Ö retim Üyesi 12

13 MEZUN ÇALIfiTI I KURUM GÖREV Doç. Dr. Y lmaz Çolak Do u Akdeniz Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü Ö retim Üyesi Dr. Bala Gür Dedeo lu Ankara Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitüsü Araflt rmac Dr. Emek Demir Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (ABD) Araflt rmac Dr. M. Hakan Demir TEBA Kalite Kontrol Direktörü Dr. Tuba Demir Toronto Üniversitesi (Kanada) Araflt rmac Yrd. Doç. Dr. Osman Demirbafl zmir Ekonomi Üniversitesi, ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ufuk Demirbafl Çankaya Üniversitesi, ç Mimarl k Bölümü Ö retim Üyesi Doç. Dr. Oya Demirbilek New South Wales Üniversitesi, Endüstri Ü. Tasar m Bölümü (Avustralya) Ö retim Üyesi Doç. Dr. Tanel Demirel Çankaya Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararas liflkiler Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Neslihan Demirtafl zmir Ekonomi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Ö retim Üyesi Dr. Erhan Dikel National Research Council (Kanada) Araflt rmac Dr. Müge Diler Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uzman Dr. N. Nergiz Dinçer T.C. Baflbakanl k Devlet Planlama Teflkilat Müsteflarl Planlama Uzman Yrd. Doç. Dr. M. Devrim Dirlikyapan Lefke Avrupa Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Ö retim Üyesi Dr. M. Emin Dönderler Siebel Systems (ABD) Araflt rmac Yrd. Doç. Dr. Lütfiye Durak Y ld z Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleflme Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Doç. Dr. Burhanettin Duran stanbul fiehir Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararas liflkiler Bölümü Ö retim Üyesi Dr. Leyla Özcivelek Durlu Sabanc Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ö retim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Tuba Ifl nsu sen Durmufl TOBB ETÜ, Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Ö retim Üyesi Dr. S tk Egeli Delta Dan flmanl k Genel Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Dritan Egro Tiran Üniversitesi, Tarih Bölümü (Arnavutluk) Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özge Ejder Johnson Yeditepe Üniversitesi, Felsefe Bölümü Ö retim Üyesi Dr. Suat Ekinci Synopsys (ABD) fl Gelifltirme Müdürü Dr. Mohammed El Badry M s r D fliflleri Bakanl Diplomat Doç. Dr. Esra Erdal Dokuz Eylül Üniversitesi, T p Fakültesi, T bbi Biyoloji Anabilim Dal Ö retim Üyesi Dr. Tuba Erdemir T.C. Baflbakanl k D fl Ticaret Müsteflarl Uzman Dr. Mehmet Fatih Erden Seagate (ABD) Bafl Arfl. Mühendisi Yrd. Doç. Dr. Günefl Erdo an Özye in Üniversitesi, Endüstri Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özgür S. Ergül Strathclyde Üniversitesi, Matematik ve statistik Bölümü ( skoçya) Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Arif Sanl Ergün TOBB ETÜ, Biyomedikal Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Aylin Ö. Erkman Hacettepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fulya Ertem zmir Ekonomi Üniversitesi, Görsel letiflim Tasar m Bölümü Ö retim Üyesi Doç. Dr. R fat Hakan Ertep zmir Ekonomi Üniversitesi, Görsel letiflim Tasar m Bölümü Bölüm Baflkan Doç. Dr. Engin Erzin Koç Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Guita Farivarsadri Do u Akdeniz Üniversitesi, Endüstriyel Tasar m Bölümü Ö retim Üyesi Dr. Fatih Fazilet Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Ekonomist Dr. Z. Gürkan Figen TÜB TAK UEKAE Araflt rmac Doç. Dr. M. Zafer Gedik Sabanc Üniversitesi, Mühendislik ve Do a Bilimleri Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Ömer N. Gerek Anadolu Üniversitesi, Elektrik Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Seçil Gergün Çankaya Üniversitesi, Matematik Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. M. Sinan Gönül ODTÜ, flletme Bölümü Ö retim Üyesi Dr. Selçuk Gören IFMA (Fransa) Araflt rmac Dr. Oleg Gusak Salesforce.com (ABD) Performans Mühendisi Doç. Dr. U ur Güdükbay Bilkent Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Dr. M. Burak Güldo an Linköping Üniversitesi, Elektrik Mühendisli i Bölümü ( sveç) Araflt rmac Yrd. Doç. Dr. Güldal Güleryüz Hacettepe Üniversitesi, Endüstri Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Doç. Dr. O uz Gülseren Bilkent Üniversitesi, Fizik Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hakan Gültekin TOBB ETÜ, Endüstri Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Hasan Gümral Yeditepe Üniversitesi, Matematik Bölümü Bölüm Baflkan Yrd. Doç. Dr. Tolga Gümüfl Mersin Üniversitesi, Tarih Bölümü Ö retim Üyesi Dr. Yasemin B. Gündüz IMF Ekonomist Doç. Dr. Aylin Güney Yaflar Üniversitesi, Uluslararas liflkiler Bölümü Ö retim Üyesi Dr. U ur Güngör Kara Kuvvetleri Komutanl EDOK Harekat ve E itim Dairesi Baflkan Doç. Dr. Metin Nafi Gürcan Ohio State Üniversitesi, Biyomedikal Enformatik Bölümü (ABD) Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sinan Gürel ODTÜ, Endüstri Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. T. Burak Gürel Bo aziçi Üniversitesi, Matematik Bölümü Ö retim Üyesi Doç. Dr. Refet Gürkaynak Bilkent Üniversitesi, ktisat Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bahar Gürsel ODTÜ, Tarih Bölümü Ö retim Üyesi Doç. Dr. Güner Gürsoy T.C. Maltepe Üniversitesi, flletme Bölümü Bölüm Baflkan Yrd. Doç. Dr. Kaan Güven Koç Üniversitesi, Fizik Bölümü Ö retim Üyesi Dr. Gülbanu Güvenç Carnegie Mellon Üniversitesi, Sosyal Bilimler ve Karar Bilimleri B. (ABD) Araflt rmac Prof. Dr. Enver Hasani Prifltine Üniversitesi (Arnavutluk) Rektör Yrd. Doç. Dr. Deniz Has rc zmir Ekonomi Üniversitesi, ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Bölümü Bölüm Baflkan Dr. Öncü Haz r Pierre ve Marie Curie Üniversitesi, Op. Yönetimi Bölümü (Fransa) Araflt rmac Yrd. Doç. Dr. Burcu Irmak Haliç Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Ö retim Üyesi Dr. Ali naml k fiahsuvaro lu Otomotiv Hazine Yöneticisi Doç. Dr. Güven ncirlio lu zmir Ekonomi Üniversitesi, Görsel letiflim Tasar m Bölümü Ö retim Üyesi Doç. Dr. Celal Naz m rem Dokuz Eylül Üniversitesi, Uluslararas liflkiler Bölümü Ö retim Üyesi Doç. Dr. Veysi fller ODTÜ, Bilgisayar Mühendisli i Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehdi Jelassi IHEC, Say sal Yöntemler Bölümü (Tunus) Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fahd Jrad Çankaya Üniversitesi, Matematik ve Bilgisayar Bölümü Ö retim Üyesi Dr. Keziban Ünsal Kaçmaz North Carolina Üniversitesi, Biyokimya ve Biyofizik B. (Chapel Hill, ABD) Araflt rmac Prof. Dr. Hasan B. Kahraman Kadir Has Üniversitesi Rektör Yard mc s Dr. Theodora Kalaitzaki Yunanistan Milli Bankas Dan flman Dr. Pelin Kale T.C. Baflbakanl k Devlet Planlama Teflkilat Müsteflarl Planlama Uzman Yrd. Doç. Dr. Alper Kaliber Yaflar Üniversitesi, Uluslararas liflkiler Bölümü Ö retim Üyesi Dr. Ali Hakan Kara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas, Araflt rma ve Para Politikas Bölümü Birim Baflkan Doç. Dr. Bahar Yetifl Kara Bilkent Üniversitesi, Endüstri Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi 13

14 MEZUN ÇALIfiTI I KURUM GÖREV Dr. Orhun Kara TÜB TAK UEKAE Araflt rmac Dr. Eminegül Karababa Exeter Üniversitesi, flletme Bölümü ( ngiltere) Ö retim Görevlisi Dr. K. Murat Karakaya Kara Harp Okulu Ö retim Görevlisi Prof. Dr. Mustafa Karaman Ifl k Üniversitesi, Elektronik Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Dr. Hasan Ali Karasar Bilkent Üniversitesi, Uluslararas liflkiler Bölümü Ö retim Görevlisi Dr. Ramazan Karaflahin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Ekonomist Prof. Dr. Levent Kandiller Çankaya Üniversitesi, Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Yrd. Doç. Dr. Emre Kankaya Zirve Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Dr. Tolga Kartalo lu Meteksan Savunma Tasar m Bafl Mühendisi Dr. Demet Kaya Rekabet Kurumu, ktisadi Araflt rma Müdürlü ü Uzman Doç. Dr. smet nönü Kaya Sabanc Üniversitesi, Mühendislik ve Do a Bilimleri Fakültesi Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özlem Kaygusuz Ankara Üniversitesi, Uluslararas liflkiler Bölümü Ö retim Üyesi Dr. Benhaj Khemais Max Planck mmünobiyoloji Enstitüsü (Almanya) Araflt rmac Dr. Çetin K l ç National Renewable Energy Laboratory (ABD) Araflt rmac Dr. Zübeyir K l nç Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Ekonomist Doç. Dr. Müge K nac o lu Hacettepe Üniversitesi, Uluslararas liflkiler Bölümü Ö retim Üyesi Dr. Noyan K nayman M/A-Com (ABD) Araflt rma Mühendisi Yrd. Doç. Dr. Mehmet K rdar Do u Akdeniz Üniversitesi, Matematik Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Meryem K r ml zmir Üniversitesi, Uluslararas liflkiler Bölümü Bölüm Baflkan Doç. Dr. Nurettin K rkavak Do u Akdeniz Üniversitesi, Endüstri Mühendisli i Bölümü Bölüm Baflkan Dr. Cihan K ykaç Relight Enerji fl Gelifltirme Müdürü Doç. Dr. Ayflegül Kibaro lu ODTÜ, Uluslararas liflkiler Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kibaro lu Bilkent Üniversitesi, Uluslararas liflkiler Bölümü Ö retim Üyesi Dr. brahim Kimukin Carnegie Mellon Üniversitesi, Elektrik ve Bilgisayar Müh. Bölümü (ABD) Araflt rmac Yrd. Doç. Dr. Arzdar Kirac Baflkent Üniversitesi, ktisat Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertu rul Koç Çankaya Üniversitesi, Mütercim-Tercümanl k Bölümü Ö retim Üyesi Doç. Dr. Gürcan Koçan TÜ, nsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Seyit Koçberber Bilkent Üniversitesi, Bilgisayar Merkezi Direktör Dr. fiebnem Kolsar c Pfizer Ticari liflkiler Uzman Dr. Hakan Köro lu Delft Teknoloji Üniversitesi, Sistem ve Kontrol Merkezi (Hollanda) Araflt rmac Doç. Dr. K. Güçlü Köprülü TOBB ETÜ, Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Bölümü Bölüm Baflkan Vekili Doç. Dr. Nermin Kura Roger Williams Üniversitesi, Mimarl k Bölümü ( ngiltere) Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tahsin M. Kurç Ohio State Üniversitesi, Biyomedikal Enformatik Bölümü (ABD) Ö retim Üyesi Doç. Dr. Aren Emre Kurtgözü zmir Ekonomi Üniversitesi, Görsel letiflim Tasar m Bölümü Ö retim Üyesi Dr. Gül Kurtulufl Bilkent Üniversitesi, ngiliz Dili ve Edebiyat Bölümü Ö retim Görevlisi Dr. Mehmet Alper Kutay TÜB TAK UEKAE Bafl Araflt rmac Doç. Dr. Berrin K. Lorasda Hacettepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. U ur Madran zmir Ekonomi Üniversitesi, Matematik Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Shihabuddin Mahmud King Faisal Üniversitesi, ç Mimarl k Bölümü (Suudi Arabistan) Ö retim Üyesi Dr. Tahir Malas Texas Üniversitesi, Elektrik ve Bilgisayar Müh. Bölümü (Austin, ABD) Araflt rmac Yrd. Doç. Dr. Saed Mallak Arab American Üniversitesi, Matematik Bölümü (Filistin) Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Banu Manav stanbul Kültür Üniversitesi, ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Bölümü Ö retim Üyesi Dr. Rohat Melik Massachusetts Institute of Technology, Elektronik Arfl. Laboratuvar (ABD) Araflt rmac Yrd. Doç. Dr. Güliz Mu an Okan Üniversitesi, ç Mimarl k Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Dilek Kaya Mutlu Bilkent Üniversitesi, Grafik Tasar m Bölümü Bölüm Baflkan Doç. Dr. Özgür Esat Müstecapl o lu Koç Üniversitesi, Fizik Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ramzi Nekhili Wollongong Üniversitesi, Finans ve Muhasebe Bölümü (BAE) Ö retim Üyesi Dr. Ersan Ocak ODTÜ, Medya ve Kültürel Çal flmalar Program Ö retim Görevlisi Dr. Ogan Ocal Ocal Biliflim Teknolojileri Genel Müdür Prof. Dr. Ceyda O uz Koç Üniversitesi, Endüstri Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nihat C. O uz Missouri Üniversitesi, Bilgisayar ve Elektrik Mühendisli i B. (ABD) Ö retim Üyesi Prof. Dr. Taner O uzer Dokuz Eylül Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tar k O uzlu Bilkent Üniversitesi, Uluslararas liflkiler Bölümü Ö retim Üyesi Doç. Dr. fiebnem Timur Ö üt stanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasar m Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nilgün Olguntürk Bilkent Üniversitesi, ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Oral Sabanc Üniversitesi, Mühendislik ve Do a Bilimleri Fakültesi Ö retim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Orhan Fatih Üniversitesi, ktisat Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. fiahver Ömeraki Do ufl Üniversitesi, flletme Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Özlem Önder Ege Üniversitesi, ktisat Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hakan Özaktafl Do u Akdeniz Üniversitesi, Endüstri Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Ferruh Özbudak ODTÜ, Matematik Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Burcu fienyap l Özcan Bilkent Üniversitesi, ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Bölümü Ö retim Üyesi Doç. Dr. Hilal Özda Ankara Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitüsü Ö retim Üyesi Dr. A. Kemal Özdemir Schlumberger (Fransa) Araflt rmac Yrd. Doç. Dr. Selma Ayfle Özel Çukurova Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emrah Özensoy Bilkent Üniversitesi, Kimya Bölümü Ö retim Üyesi Dr. Özlem Özkal Bilkent Üniversitesi, Grafik Tasar m Bölümü Ö retim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Banu Yüksel Özkaya Hacettepe Üniversitesi, Endüstri Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kaya Özkaracalar Bahçeflehir Üniversitesi, Sinema ve Televizyon Bölümü Bölüm Baflkan Dr. Nefle Öztimur Faruk Saraç Tasar m Meslek Yüksekokulu Müdür Dr. Nuri Öztürk North Carolina Üniversitesi, Biyokimya ve Biyofizik B. (Chapel Hill, ABD) Araflt rmac Doç. Dr. Süheyla Özy ld r m Bilkent Üniversitesi, flletme Fakültesi Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. fiule Tafll Pektafl Bilkent Üniversitesi, ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Bölümü Ö retim Görevlisi Dr. Emre Per Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uzman Prof. Dr. Faruk Polat ODTÜ, Bilgisayar Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Meltem K ran Raw Baflkent Üniversitesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü Ö retim Üyesi Dr. Aysu Sagun Loughborough Üniversitesi, CICE ( ngiltere) Araflt rmac Yrd. Doç. Dr. N. Yaprak Sa d ç East Carolina Üniversitesi, IDMR (ABD) Ö retim Üyesi 14

15 MEZUN ÇALIfiTI I KURUM GÖREV Dr. Bahar Bayraktar Sa lam Hacettepe Üniversitesi, ktisat Bölümü Ö retim Görevlisi Prof. Dr. smail Sa lam TOBB ETÜ, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dekan Yrd. Doç. Dr. Ayman Sakka Gazze slam Üniversitesi, Matematik Bölümü (Filistin) Ö retim Üyesi Dr. M. Selçuk Sancar T.C. Baflbakanl k Devlet Planlama Teflkilat Müsteflarl Uzman Doç. Dr. Çetin Sar kartal Kadir Has Üniversitesi, Tiyatro Bölümü Bölüm Baflkan Yrd. Doç. Dr. Bilge Say ODTÜ, Enformatik Enstitüsü Ö retim Üyesi Dr. Berna Sayan Leicester Üniversitesi, MRC Toksikoloji Birimi ( ngiltere) Araflt rmac Dr. Emre Sayan Southampton Üniversitesi, T p Fakültesi ( ngiltere) Ö retim Görevlisi Doç. Dr. Yücel Sayg n Sabanc Üniversitesi, Mühendislik ve Do a Bilimleri Fakültesi Ö retim Üyesi Doç. Dr. Tu rul Senger zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fizik Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emre Sermutlu Çankaya Üniversitesi, Matematik ve Bilgisayar Bölümü Ö retim Üyesi Dr. Ali Serdar stanbul Bilgi Üniversitesi, Türk Dili Birimi Ö retim Görevlisi Doç. Dr. Talal Shahwan Birzeit Üniversitesi, Kimya Bölümü (Filistin) Ö retim Üyesi Prof. Dr. Ercan Solak Ifl k Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisli i Bölümü Bölüm Baflkan Yrd. Doç. Dr. Bayram Ali Soner zmir Ekonomi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Canay fiahin Y ld z Teknik Üniversitesi, Atatürk lkeleri ve nk lap Tarihi Bölümü Ö retim Üyesi Dr. Mesut fiahin At l m Üniversitesi, Matematik Bölümü Ö retim Görevlisi Dr. Gülten fianl alp T.C. Ziraat Bankas ç Denetçi Doç. Dr. Ayla fiefik Do u Akdeniz Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Dr. Bahar fien Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Ekonomist Dr. Leyla fien Birleflmifl Milletler Kalk nma Program Program Müdürü Yrd. Doç. Dr. Seher fien zmir Ekonomi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Neslihan fienocak Columbia Üniversitesi, Tarih Bölümü (ABD) Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Baflak fienova Kadir Has Üniversitesi, letiflim Tasar m Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nalan Soyar k fientürk Baflkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararas liflkiler Bölümü Ö retim Üyesi Dr. Mustafa An l Tafl Aselsan Uzman Dr. Ahmet Serdar Tan Chalmers Teknoloji Ünivesitesi, Sinyal ve Sistemler Bölümü ( sveç) Araflt rmac Dr. Sencer Taneri Feza Gürsey Enstitüsü Araflt rmac Dr. Benal Tanr sever BT Müzikevi Kurucu Direktör Yrd. Doç. Dr. Berna Tar TOBB ETÜ, flletme Bölümü Ö retim Üyesi Dr. Süleyman Tek Arkansas Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisli i Bölümü (Little Rock, ABD) Araflt rmac Dr. Erkan Tekman TÜB TAK UEKAE Proje Yöneticisi Dr. Burak Temelkuran Omniguide Inc. (ABD) Optik Fizikçi Yrd. Doç. Dr. Elçin Tezel Bahçeflehir Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasar m Bölüm Baflkan Doç. Dr. fiule Toktafl Kadir Has Üniversitesi, Uluslararas liflkiler Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sat lm fl Topçu Bilkent Üniversitesi, Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayhan Özgür Toy Harp Akademileri Komutanl Ö retim Üyesi Dr. B. U ur Töreyin Texas A&M Üniversitesi, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisli i Bölümü (Katar) Araflt rmac Doç. Dr. Gökçe Altay Törüner UMDNJ, Pediatri Bölümü (ABD) Ö retim Üyesi Dr. Celal Alp Tunç ARTLab Direktör Dr. Reyhan Tutumlu Sabanc Üniversitesi, Diller Okulu Ö retim Görevlisi Dr. Dilek Tür UC Berkeley, ICSI (ABD) Araflt rmac Dr. Gökhan Tür SRI International (ABD) Araflt rmac Yrd. Doç. Dr. Ayten Türkcan ODTÜ, Endüstri Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Dr. Elif Erdemir Türkkan Bilkent Üniversitesi, ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Bölümü Ö retim Görevlisi Dr. Bora Uçar CNRS-LIP (Fransa) Araflt rmac Yrd. Doç. Dr. Mehmet Umutlu Çankaya Üniversitesi, flletme Bölümü Ö retim Görevlisi Dr. Ayfle Ece Ungan Alternatif Bank fiube Müdürü Dr. Vuslat Us Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Ekonomist Doç. Dr. Ali Resul Usul Bahçeflehir Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararas liflkiler Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Elif Uz Düzce Üniversitesi, Biyoloji Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özlem Uzundemir Baflkent Üniversitesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Adem Ersin Üreyen Anadolu Üniversitesi, Matematik Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Nafiz Vedat Verter McGill Üniversitesi, flletme Bölümü (Kanada) Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ebru Voyvoda ODTÜ, ktisat Bölümü Ö retim Üyesi Dr. Elif Yaman Miami Üniversitesi, Moleküler ve Hücresel Farmakoloji Bölümü (ABD) Araflt rmac Yrd. Doç. Dr. Burcu Silindir Yant r zmir Ekonomi Üniversitesi, Matematik Bölümü Ö retim Üyesi Dr. G. Göksenin Yaral o lu InvenSense (ABD) Tasar m Mühendisi Dr. Bask n Yenicio lu Henley Business School, flletme Bölümü ( ngiltere) Ö retim Görevlisi Dr. Emre Yetginer TÜB TAK UEKAE Araflt rmac Dr. Ahmet Y ld z TBMM Araflt rma Merkezi Müdür Dr. Cevdet Y lmaz TBMM, 60. Hükümet Devlet Bakan Dr. Mehmet fiakir Y lmaz Türk flbirli i ve Kalk nma daresi Baflkanl Koordinatör Dr. Türker Y lmaz Türk Silahl Kuvvetleri Yarbay Dr. Mustafa Eray Yücel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Ekonomist Dr. Zeynep Yücel Advanced Telecommunications Research Inst. International (Japonya) Araflt rmac Doç. Dr. Asl Yüksel Bahçeflehir Üniversitesi, flletme Bölümü Ö retim Üyesi Dr. Ebru Yüksel Hacettepe Üniversitesi, ktisat Bölümü Ö retim Görevlisi Dr. Murat Ali Yülek Haliç Leasing Genel Müdür Yrd. Doç. Dr lkay fiendeniz Yüncü IESEG School of Management, Finans Bölümü (Fransa) Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zharmukhamed Zardykhan KIMEP, Siyaset Bilimi ve Uluslararas liflkiler Bölümü (Kazakistan) Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kostyantin Zheltukhin ODTÜ, Matematik Bölümü Ö retim Üyesi Dr. Natalia Zheltukhina Bilkent Üniversitesi, Matematik Bölümü Ö retim Görevlisi * Bu listenin do ru ve güncel olmas için gereken bütün titizlik gösterilmifltir. Buna ra men oluflmufl eksikleri veya hatalar adresine bildirmenizi rica ederiz. 15

16 portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi nin yeni dekan Prof. Dr. Dilek Önkal 15. say m z n konu u oldu. 16

17 Söyleflimize e itim geçmiflinizle bafllayabilir miyiz? Babam n görevi nedeniyle çok okul ve ülke de ifltirdim. lkokulu ABD de, ortaokulu Belçika da bitirdim. Lise mezuniyetim ise TED Ankara Koleji nden. Bo aziçi Üniversitesi flletme Bölümü nden lisans derecemi al p Minnesota Üniversitesi nde karar ve yönetim bilimleri üzerine doktora yapt m. Doktoram bitince Türkiye ye döndüm ve geliflimin ilk haftas nda Bilkent te bir seminer verdim. Bilkent in araflt rmaya yönelik, yepyeni bir üniversite oldu unu ABD deyken duymufltum. Dinamizmini yerinde görünce ne kadar etkilendi imi çok iyi hat rl yorum. Bilkent teki ilk ifl günüm 1 Eylül 1988 dir. Doktora çal flmalar n z güncel araflt rmalar n z n da kayna. Bize karar bilimlerinden bahsedebilir misiniz? Bilimsel araflt rmalar m yarg sal tahminler ve onlar etkinlefltirecek tahmin ve karar destek sistemleri etraf nda biçimleniyor. Lisans e itimim s ras nda yöneylem araflt rmas ve simülasyon gibi say sal içerikli yüksek lisans derslerini seçmeli al rd m. Matematik ve istatistik sevdi im alanlar n bafl ndayd hep. Doktora derslerini belirlerken stokastik programlama, zaman serileri gibi say sal a rl kl dersleri tercih ettim. Tezim süresince gerçek karar al c larla çal fl rken onlar n kriterlerinin, istedikleri destek yap lar n n çok farkl boyutlarda oldu unu gördüm ve bunun nedenlerini anlamaya yo unlaflt m. O zamandan beri araflt rmalar mda yöneticilerin kararlar n iyilefltirmeleri için, say sal yaklafl mlar n davran flsal bilimlerle kesiflimlerini yakalamay hedefliyorum. Karar bilimleri, farkl disiplinlerin etkileflimini ve modelleme tekniklerini kullanarak karar süreçlerini anlamay ve iyilefltirmeyi hedefleyen bir bilim alan lere kadar say sal yöntemler ismiyle an l rken, karar kalitesinin önem kazanmas yla birlikte ad karar bilimleri olarak de iflti; vurgulad alan ve yöntemler de buna göre de iflim içinde. Ben doktora günlerimden beri disiplinleraras modeller kullanarak tahmin yöntemleri üzerine yo unlafl yorum. Ekonomi, psikoloji, iflletme alan n n organizasyon boyutu, grup dinamikleri ve tahminlere etkileri... Tahmin modelleri ne kadar geliflmifl olursa olsun, o modellere kullan c lar mutlaka kendi bilgilerini katmak ister; say sal modelden ç kan tahmine kendi ç kar m n ekler. Bu tip düzeltmeler, kiflide tahminleri sahiplenme ve kontrol alt na alma duygusu yarat r. Böylece öngörüler insan faktöründen soyutlanm fl say lar olmaktan ç kar. flin içine modellemelerin yakalayamad özel bilgiler ve uzmanl k girdi i için karar al c lar böyle tahminleri daha güvenilir bulur ve aç k farkla tercih eder. yi sonuçlar vermesinin yan s ra tahmin düzeltmeleri sak ncal da olabilir. Kurumsal etkenler 17 ve/veya bireysel e ilimlerle kiflilerin tahminleri düflünmeden ya da bilinçli olarak sapt rabilece ini dikkate almak, do rulu un azalabilece i durumlar saptamak, yanl l klar hesaba katmak gerekebilir. Karar tuzaklar na yol açabilecek faktör ve konumlar belirleyip fark ndal k yaratarak, geribildirim mekanizmalar tasarlayarak tahmin do rulu unu düzeltti inizde bireysel ve kurumsal performans ciddi boyutlarda artacakt r. Tahmin yöntemlerinin geliflimi hangi y llara uzan yor? statistiksel model geliflimleri, ekonometrik modellemeler, tahmin do rulu u ve etkileri 1970 lerde yo un olarak çal fl lmaya baflland. Konunun yarg sal boyutu nispeten daha yeni. Konferanslarda yarg sal tahminlerin ad n n geçmesi 1990 lar n sonunda yeni yeni bafllam flt. O zamandan beri International Symposium on Forecasting konferans dizisinde yarg sal tahminlere ayr lm fl özel paneller ve sunumlar yer al yor. Tahmin yöntemlerindeki çal flmalar kullan c ya dönük olmaya bafllay p karar al c sürece kat l nca tahminlere verilen önem artt. Tahminler, karar süreçlerinin en önemli girdilerini oluflturur. Bu girdileri en iyi flekilde haz rlamak, toplumsal ve kurumsal kararlara verimlice yans tabilmek için kullan c lar potaya katmak zorunludur.

18 Uygulay c lardan ald n z bilgiler çal flmalar n z nas l yönlendiriyor? Akademik hayat özveri gerektirir, alan n zda sürekli ilerlemenizi ister; de iflimleri yakalamak yetmez, yaratmak gerekir. Yarg sal tahminler konusunda dünyada ilk üçte an l yorum. Böyle bir konumu birlikte çal flt m üretken ö retim üyelerine, harika ö rencilerime ve deneyimlerini içtenlikle benimle paylaflan karar al c lara borçluyum. Onlar n sorular ve ö renme motivasyonlar beni sürekli teflvik ediyor. Örne in, yöneticilik tecrübesi olan lisansüstü ö rencilerim, öne sürdü üm bir kuram n çal flt klar kurulufllara daha farkl nas l yans yabilece ini aktard klar nda veya bulgular m n onlar için ne kadar de iflik pencereler açt n söylediklerinde çok mutlu oluyorum. Tüm bu kazan mlar sonucunda çok daha esnek düflünebiliyor, bambaflka araflt rma aç l mlar yakalayabiliyorum. Karar gruplar ndaki her birey yöntemlerinizi ayn flekilde mi alg lar? Grup kararlar nda bambaflka aç lar öne ç kabiliyor, bireysel kararlara k yasla daha farkl yarg sal tuzaklara düflülebiliyor. Oturma düzeninden bile bafllayarak grup kararlar dinamiklerini de ifltirebiliyoruz. Sizin de de indi iniz farkl alg lamalar engellemek, kiflisel bilgilerin katk lar n art rabilmek ve olas süreç verimsizliklerini en aza indirebilmek için kullanabilece imiz birçok karar destek arac var. Karar bilimleri de iflik alanlar n etkileflimiyle beslendi i için elimizdeki araçlar çok çeflitli. Karar a açlar, etki diyagramlar ve kolay ö renilebilir birçok yöntemle paydafllar n karara bak fl n ortak bir noktaya tafl yacak yaklafl mlar en iyi flekilde tasarlamak için çal fl yoruz. Bunu yaparken pek çok faktörü göz önünde tutmal y z. Örne in, lidere giden bilginin toplanma süreci de birtak m kararlar içerir. Kimler, hangi bilgileri nas l süzgeçlerden geçiriyor? Önemsizmifl gibi alg lanan etkenler karar sonuçlar n bütünüyle de ifltirebilir. Benzer flekilde, verece iniz kararlar hayata geçirecek kiflileri mutlaka çemberde tutacaks n z. Yoksa birbirinden ayr alg lamalar yüzünden bambaflka uygulamalarla karfl karfl ya kalabilirsiniz. Tabii söz konusu durum bireysel kararlar için de geçerli. Ayr ca tüm bu süreçlerde risk alg lamalar ve iletiflimi kritik bir rol oynar. Risk iletiflimi sayesinde karar mekanizmalar na önceden tahmin edilemez denilen durumlar kat yorum. Her kararda mutlaka risk pay var m d r? Riskleri dikkate almadan karar vermek sak ncal d r; ama sürekli riskleri düflünerek paranoyaya kap lmamak ve kararlar dondurmamak ayr ca önemlidir. Riski gerçek boyutlar yla alg lay p mümkün olan en iyi dengede modellemek gerekir. 18 Unvan yükseldikçe al nan kararlardaki riskler de artar m? Karar merdiveninde ne kadar yüksekteyseniz o kadar çok ve h zl karar almak durumdas n z. Deneyimlerimiz ve risk seçimlerimiz kararlar m z yap land r r; fakat iflin içine duygusal etkenler, yanl fl bilgi ak fl, çarp t lm fl veriler de girer. Zaman k s tlar ndan dolay, de iflkenleri incelemeye vakit bulunamayan karar durumlar nda riskleri kolayca göz ard ederek hata pay n n artmas na neden olunabilir. Böyle durumlarda dan flmanlar n rolü önem kazan r. Güven duydu unuz kiflilerden h zla bilgi özetleri toplayarak sentezini yapmal ve tabii ki elde etti iniz sonuçlar ö renme sürecine katmal s n z. International Institute of Forecasters n yönetim kurulundas n z. Profesyonel topluluklar n alan n zdaki yeri nedir? Tahmin yöntemlerinde en önde gelen bilimsel dergi International Journal of Forecasting, en önemli y ll k konferans ise International Symposium on Forecasting dir. International Institute of Forecasters (IIF) ise bu iki yap n n idarecisidir. Bilim insanlar na araflt rma fonlar sunar, çeflitli bilimsel çal fltaylar ve toplant lar düzenler. Tahmin yöntemlerinin birçok alana yay ld n söylemifltim. IIF, de iflik disiplinlerden araflt rmac lar tahmin yöntemleri paydas nda bir araya getirir. Yap lan çal flmalar tan tan ve

19 destekleyen tart flma platformlar oluflturur. Yönetim kuruluna en fazla iki kez seçilebilirsiniz. Ben ikinci dönemimdeyim ve büyük bir keyifle çal fl yorum. Yeni araflt rmalara öncülü ü ve katk lar ile bilimsel araflt rma sonuçlar n n toplumla paylafl m aç s ndan de erli bir sosyal rolü oldu unu düflünüyorum IIF nin. Ayr ca Bilkent i böyle bir platformda temsil etmekten onur duyuyorum. Dekanl k görevinize dönersek... ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi dekanl na atanmak çok büyük bir heyecan. Ola anüstü araflt rmac lar n ve e itimcilerin, yar n n karar al c lar yla bulufltu u muhteflem bir fakülte. Giriflken ö rencilerimiz, uluslararas baflar lar yla gündem yaratan ö retim üyelerimiz ve araflt rma merkezlerimizle alan m zda yeniliklerin öncüsü olmay sürdürece iz. Bilkent e duydu unuz sevgiyi her f rsatta dile getiriyorsunuz. lk geldi imde Eskiflehir yolundan dar ve toprak bir yolla ulaflt m z, tek kafeteryan n oldu u bir yerdi Bilkent 23 y l önce; ama bahsetti im o heyecan hep vard, halen var ve artarak büyüyor. Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. Bize verilen de eri biz de ö rencilerimize yans t yoruz; Bilkent ruhunu ve Bilkentli olman n gururunu hep birlikte paylafl yoruz. Söyleflimizi kiflisel ilgi alanlar n zla sonland rabilir miyiz? Farkl ülkelerin az gidilen bölgelerinde, popüler olan de il de yaflam n kalbinin att yerlerde foto raf çekmeyi çok seviyorum. Dilek Önkal Kimdir? ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Dilek Önkal, doktoras n 1988 de Minnesota Üniversitesi nde tamamlam flt r. Oxford ve Bath üniversitelerinde akademik çal flmalarda bulunmufl, Brunel Üniversitesi nde Operations and Supply Chain Systems araflt rma merkezinin direktörlü ünü yürütmüfltür. Uluslararas kongrelerin organizasyon komitelerinde görev yapan Dr. Önkal, ANBAR Citation of Excellence ödülü sahibidir. Araflt rma alanlar tahmin yöntemleri, yarg sal tahminler, tahmin ve karar destek sistemleri, karar alma, risk alg lamalar ve risk iletiflimidir. statistik, Karar Analizi ve Tahmin Yöntemleri derslerini veren Dr. Önkal n makaleleri Organizational Behavior and Human Decision Processes, Decision Sciences Journal, Risk Analysis, International Journal of Forecasting, Decision Support Systems, Journal of Behavioral Decision Making, Journal of Forecasting, Omega: The International Journal of Management Science, Foresight: The International Journal of Applied Forecasting, Frontiers in Finance and Economics, Risk Management: An International Journal, International Federation of Technical Analysts Journal, Journal of Business Ethics, European Journal of Operational Research dergilerinde ve çeflitli kitap bölümlerinde yay mlanm flt r. Tahmin yöntemleri alan n n önde gelen uluslararas bilimsel toplulu u International Institute of Forecasters n yönetim kurulu üyesi, International Journal of Forecasting, International Journal of Decision Sciences ve International Journal of Applied Management Science dergilerinin yard mc editörüdür. 19

20 Türkiye'deki fuarlar her geçen gün daha uluslararas bir kimlik kazan yor. fuarc l k Kariyerini fuarc l k alan nda sürdüren Alper Arslan (MBA 2006) ile sektörünün dinamiklerini konufltuk. 20

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr.

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. 2 üniversiteden haberler 8 16 20 24 bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Dilek Önkal fuarc l k MBA Mezunu Alper Arslan al flverifl

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n Tablo 2.2. Türkiye Kurumlarının 1981-2006 döneminde 24 ayrı bilim dalında yaptığı toplam YS, AS Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri 1 0 0,00 Bitki ve Hayvan Bilimleri 49 59 1,20 Biyoloji

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 24/12/2015 2015/20

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 24/12/2015 2015/20 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 24/12/2015 2015/20 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 24/12/2015 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

3. Unvanı: Yrd. Doç. E-posta : asliman@uludag.edu.tr

3. Unvanı: Yrd. Doç. E-posta : asliman@uludag.edu.tr 1. Adı Soyadı: Ali Sait Liman 2. Doğum Tarihi / Yeri: 09.01.1973 / Tercan 3. Unvanı: Yrd. Doç. E-posta : asliman@uludag.edu.tr 4. Öğrenim durumu / görev yaptığı akademik kurumlar : a- Öğrenim durumu Derece

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

İZMİR FEN LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖSS SONUÇLARI

İZMİR FEN LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖSS SONUÇLARI İZMİR FEN LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖSS SONUÇLARI sıra şube AD- SOYAD: ÜNİVERSİTE: BÖLÜM: no: adı: 1 11A ALİ İBRAHİM BOSTANCIOĞLU ODTÜ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 2 11A KENAN BARIŞ BİNGÜL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

T.C. YÖNET M KURULU TOPLANTI TUTANA I /7

T.C. YÖNET M KURULU TOPLANTI TUTANA I /7 T.C. KOCAEL ÜN VERS TES YÖNET M KURULU TOPLANTI TUTANA I Toplant Tarihi Toplant No 06.05.2010 2010/7 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 06.05.2010 Per embe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer. KOMSUO LU

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

5 KASIM 2015 / PERfiEMBE

5 KASIM 2015 / PERfiEMBE 5 KASIM 2015 / PERfiEMBE 08:00-12:00 Kay t fllemleri 11:00-13:00 S GORTA fi RKETLER LE ÖZEL GÖRÜfiMELER Detayl bilgi ve Randevu için Rubikon Turizm ile irtibata geçiniz 12:00-14:00 Ö LE YEME 14:00-14:15

Detaylı

FİLM GÖSTERİMİ VE SÖYLEŞİ FİLM GÖSTERİMİ

FİLM GÖSTERİMİ VE SÖYLEŞİ FİLM GÖSTERİMİ TÜRÜ Başlama Tarihi CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ARALIK AYI KÜLTÜREL ETKİNLİKLER PROGRAMI ETKİNLİĞİN Bitiş Tarihi SAAT YAPILACAK ETKİNLİĞİN TANIMI YER ve VIDEO KONFERANS

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 / Faks: 0 446 225 17 45 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 / Faks: 0 446 225 17 45 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu. HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 / Faks: 0 446 225 17 45 Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr Hukuk Arş. Gör. Yeşim ÇELİK ycelik@erzincan.edu.tr EĞİTİM FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 224 00

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI ve KONTENJAN VE KOŞULLARI İŞLETME ANABİLİM DALI Muhasebe ve Finansman 15 2 1 18 İİBF, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat, Mühendislik ve Turizm Fakültelerinin İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği, Turizm

Detaylı

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU E itim - Kültür limizde e itim faaliyetleri Milli E itime ba l çeflitli kademedeki okullar, Sa l k Bakanl na ba l Sa l k Meslek Liseleri ve birisi özel olmak üzere iki üniversite kanal yla yürütülmektedir.

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları 1960 1458 502 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÜNİVERSİTEMİZ MEZUN VE DİĞER ÜNİVERSİTELER

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılına kurum içi yatay geçiş ile ilgili kontenjanlar, başvuru koşulları,

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta FARABİ KURUM KOORDİNATÖRÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta FARABİ KURUM KOORDİNATÖRÜ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta MEHMET AKİF ERSOY FARABİ KURUM ÜNİVERSİTESİ KOORDİNATÖRÜ Yrd.

Detaylı

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1359-1364 Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi

Detaylı

hak kazandığı takdirde, Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim eder.

hak kazandığı takdirde, Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim eder. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İLAN METNİ Üniversitemiz 2015 2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Anadolu Üniversitesi ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 25.11.2010 2010/16 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 25.11.2010 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Orhan ER Kimdir? 23.03.2012

Yrd. Doç. Dr. Orhan ER Kimdir? 23.03.2012 Yrd. Doç. Dr. Orhan ER Kimdir? 23.03.2012 1978 Kebabç /MARD N do umlu olan Orhan ER, ilk, orta ve lise e itimini Diyarbak r da tamamlam r. Üniversite E itimi 1996 y nda Sakarya Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

Tanıtım Fotografçılığı (GRT 206) Ders Detayları

Tanıtım Fotografçılığı (GRT 206) Ders Detayları Tanıtım Fotografçılığı (GRT 206) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Tanıtım Fotografçılığı GRT 206 Bahar 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 4/2016 2016/2 Üniversitemiz Senatosu, 4/2/2016 Perşembe günü saat 10:30'da Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ başkanlığında toplandı.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü emre.tandirli@isikun.edu.tr ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI

ÖZGEÇMİŞ Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü emre.tandirli@isikun.edu.tr ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI ÖZGEÇMİŞ Işık Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü emre.tandirli@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Emre TANDIRLI 2. Doğum Tarihi : 03 11 1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :12.11.2010 TOPLANTI SAYISI : 2010/11 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulumuz 12.11.2010 Cuma günü Enstitü Müdürü Yrd. Doç.

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Finansal Planlama. Yönetim Teknikleri Eğitimi. 19 Haziran 2009. Kurumsal Yönetim. Sürdürülebilirlik Merkezi

Finansal Planlama. Yönetim Teknikleri Eğitimi. 19 Haziran 2009. Kurumsal Yönetim. Sürdürülebilirlik Merkezi Finansal Planlama Yönetim Teknikleri Eğitimi 19 Haziran 2009 Kurumsal Yönetim Sürdürülebilirlik Merkezi 09.00-09.30 Kayıt 9.30-11.00 Finansal piyasalar, şirket evlilikleri büyürken kurumsallaşmanın önemi

Detaylı

Klinik Psikoloji (PSY 402) Ders Detayları

Klinik Psikoloji (PSY 402) Ders Detayları Klinik Psikoloji (PSY 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Klinik Psikoloji PSY 402 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i PSY 301 Dersin Dili

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü ne 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı Güz yarıyılında Doktora ve Yüksek Lisans eğitimi için aşağıda belirtilen programlara

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Koşulları ve Kontenjanları. Genel Başvuru Koşulları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Koşulları ve Kontenjanları. Genel Başvuru Koşulları FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Koşulları ve Kontenjanları Genel Başvuru Koşulları Lisansüstü Eğitim Sınavı ALES-GRE-GMAT İngilizce Sınavları

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 2:54 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Page II Kültür ve Sanat Bir yönetmen, bir uluslararas gurur FERZAN ÖZPETEK 1959 y l nda stanbul da do du. 1976 y l nda, Roma daki La Sapienza

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

Islak Mekan Tasarımı (İÇM 304) Ders Detayları

Islak Mekan Tasarımı (İÇM 304) Ders Detayları Islak Mekan Tasarımı (İÇM 304) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Islak Mekan Tasarımı İÇM 304 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r.

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r. Sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olmufl bir kavramd r. Toplumlar n uzun zaman dilimlerinde geçirdi i aflamalar ; yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n etkilemifl, yaflam biçimlerini de ifltirmifl,

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok, Pedagojik Formasyon Birimi, ELAZIĞ. Tlf: 0-424-2370000/4928

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok, Pedagojik Formasyon Birimi, ELAZIĞ. Tlf: 0-424-2370000/4928 D U Y U R U ÜNİVERSİTELERİN ÖĞRETMENLİĞE KAYNAK OLUŞTURAN BÖLÜMLERİNİN SON SINIF ÖĞRENCİLERİ İLE MEZUNLAR İÇİN 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİNDE BAŞLATILACAK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA

Detaylı

Ekim Ayı Faaliyet Raporu

Ekim Ayı Faaliyet Raporu Ekim Ayı Faaliyet Raporu Değerli KAGİDER üyeleri, KAGİDER adına dopdolu geçen bir Ekim ayını geride bıraktık. Yeni iletişim ajansımız ile düzenlediğimiz, yeni yönetim kurulumuzu ve hedeflerimizi duyurmayı

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI

İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI Ġzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Mimari Proje YarıĢması 4734

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi. İç Kontrol Sistemi Organizasyon El Kitabı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi. İç Kontrol Sistemi Organizasyon El Kitabı 4.2.Görev Tanımları 4.2.1.Dekan Görev Tanımı İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GÖREV FORMU Yönetici/Yöneticileri Astları Prof. Dr. Mahmut KARTAL İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Rektör Akademik

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (x ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X)

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 01.07.2014 TOPLANTI NO: 24 KARAR:24-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Türk bas n tarihinin dimdik ayakta durmaya çal flan bir ç nar Yeni Adana Gazetesi 96 yafl nda. 1918 y l nda Ahmet Remzi Yüregir taraf ndan

Detaylı

TURİZM AKADEMİK DERGİSİ

TURİZM AKADEMİK DERGİSİ Turizm Akademik Dergisi i TURİZM AKADEMİK DERGİSİ TOURISM ACADEMIC JOURNAL CİLT 2, SAYI 2, GÜZ 2015 VOLUME 2, ISSUE 2, FALL 2015 ii Turizm Akademik Dergisi Dergi Hakkında Turizm Akademik Dergisi 2000-2006

Detaylı

2 2 Yüksek Lisans (Tezli): Çevre Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Biyoloji, Kimya, Kimya Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabilirler.

2 2 Yüksek Lisans (Tezli): Çevre Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Biyoloji, Kimya, Kimya Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabilirler. Öğretim Kurumu ve Yüksek Lisans Programı Yüksek Lisans Kontenjanı Doktora Kontenjanı Özel Koşul Yıllık Öğrenim Ücreti Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri (Tükçe) 2 Bahçe Bitkileri Bilgisayar (İngilizce)

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi ISSN 1305 0060 Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Aralık, Nisan ve Eylül Aylarında Yayınlanan

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

BAŞVURU KILAVUZU. A- YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI

BAŞVURU KILAVUZU. A- YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI BAŞVURU KILAVUZU A- ve KONTENJAN VE KOŞULLARI a.1 - İşletme Anabilim Dalı a.15 - Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı a.2 - İktisat Anabilim Dalı a.16 - Felsefe Anabilim Dalı a.3 - Çalışma Ekonomisi Anabilim

Detaylı

KARİYER günleri. 16-17 Nisan 2010. Kariyer: Bir Yolculuk... Yol Haritanız! Notre Dame de Sion Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü

KARİYER günleri. 16-17 Nisan 2010. Kariyer: Bir Yolculuk... Yol Haritanız! Notre Dame de Sion Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü NDS KARİYER günleri 16-17 Nisan 2010 Kariyer: Bir Yolculuk... Yol Haritanız! Notre Dame de Sion Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü 16 Nisan Cuma 2010 SAAT SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 9.30-11.00

Detaylı

İTÜ Bilişim Enstitüsü 09 Kasım 2015 günlü, 321 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı

İTÜ Bilişim Enstitüsü 09 Kasım 2015 günlü, 321 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı İTÜ Bilişim Enstitüsü 09 Kasım 2015 günlü, 321 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsünün Yönetim Kurulu 321 sıra sayılı toplantısı 09 Kasım 2015

Detaylı

MEZUNİYET ANKETİ. İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü. Bu önemli geri bildirim için TEŞEKKÜR EDERİZ! Adı Soyadı Öğrenci Numarası Adresi

MEZUNİYET ANKETİ. İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü. Bu önemli geri bildirim için TEŞEKKÜR EDERİZ! Adı Soyadı Öğrenci Numarası Adresi MEZUNİYET ANKETİ İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü Tarih:././ Değerli öğrencilerimiz, Çevre Mühendisliği programımızı geliştirmek için aşağıda verilen soruların cevaplandırılması konusunda yardımınıza ihtiyacımız

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Yazar: Prof. Dr. Rasim ENAR Kardiyoloji ABD 2007 Servier laç n Türk Hekimlerine Arma an d r 2007 NOBEL TIP K TABEVLER KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Editör: Prof. Dr. Rasim ENAR

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı