YILI ODA FAALİYETLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YILI ODA FAALİYETLERİ"

Transkript

1 2013 YILI ODA FAALİYETLERİ MANAVGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI MANAVGAT, MAYIS 2014

2 2 SUNUŞ Faaliyetleri her geçen gün artan Odamız 2013 yılını da ortaya koyduğu yoğun çalışmalarla geride bırakmıştır yılı içerisinde gerek üyelerimize gerekse bölgemize yönelik önemli çalışmalar yürütülmüştür. Hazırlanan bu faaliyet raporunda, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası nın 2013 yılı içerisinde gerçekleştirdiği ve Odamız ve İlçe gündeminde öne çıkan çalışmalarına yer verilmiştir. Raporda Odanın; toplantı, dışa açılma,seminer, fuar, istatistik-araştırma, sosyal yardımlar, gerçekleştirilen etkinliker, medya ilişkileri, kurumsallaşma, akreditasyon, kalite ve birimlerin öne çıkan çalışmalarına yer ayrılmıştır. Raporumuzda ayrıca; Odamızın kuruluşu, idari yapısı, birimleri ve görevleri konuları da işlenmiştir. Geride bıraktığımız bir yılın özeti olan bu rapor, bizlerin çalışmalarımızı görmemiz ve değerlendirmemiz açısından olduğu kadar, bu çalışmaların üyelerimize ve kamuoyuna ulaştırılmasında son derece önemli bir işlevi yerine getirecektir. Kurumların görevlerinin, çalışmalarının, hedeflerinin ve yüklendiği misyonun anlatılmasında ve aktarılmasında bu tür raporların yararlı olduğu düşüncesini taşımaktayız yılında da Odamız, üyeleri ve Manavgat için çalışmaya devam edecektir. B u çalışmalarda gücümüzü üyelerimizden ve Manavgat tan alacağız. Ahmet BOZTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı

3 3 1.GENEL GİRİŞ Ülkemizdeki Ticaret ve Sanayi Odalarının, Ticaret Odalarının, Sanayi Odalarının, Deniz Ticaret Odalarının, Ticaret Borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin kuruluşunu, işleyişini ve görevlerini Tarihi nde yürürlüğe giren 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu düzenlemiştir Tarihinde yürürlüğe giren 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu, kapsamı içindeki Odaları; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere mesleki disiplini, ahlak ve dayanışmayı korumak ve bu konuda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları olarak tanımlamıştır. Odaları bu şekilde tanımlayan 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Borsalar Kanunu, odaların görevlerini de şu şekilde ortaya koymuştur: Meslek ahlakını, disiplinini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesini sağlamak. Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, ilgili kanunlar çerçevesinde resmi makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle üyelerin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi, başvurmaları durumunda kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol gösterecek girişimlerde bulunmak, bu konularda gerekli altyapıyı kurmak ve işletmek. Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadi, ticari ve sınai faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla yaymak. 26.maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak.

4 4 Meslek faaliyetlerine ait konularda resmi makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak, üyelerinin tamamının veya bir kesiminin mesleki menfaati olduğu takdirde meclis kararı ile bu üyelerin adına veya kendi adına dava açmak. Çalışma alanı içindeki ticari ve sınai örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilan etmek Üyeleri tarafından uyulması zorunlu mesleki karar almak. Yurt içi ve yurt dışı fuar ve gezilere katılmak. Gerektiğinde 507 Sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu nun 125. maddesinde sayılan mal ve hizmetlerin fiyat tarifelerini, kendi üyeleri için, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak tespit etmek ve onaylamak. Deniz ticaretinin kamu yararına, milli ulaştırma ve deniz ticareti politikasına uygun şekilde gelişmesine çalışmak. Milli ve milletlerarası deniz ticaretine ait incelemeler yapmak ve bu konudaki bilgileri sağlamak, Türkiye limanlar arası ve yurt dışı navlun, acente komisyonu ve ücretleri ile liman masrafları gibi bilgileri toplamak ve bunları mümkün olan vasıtalarla en seri şekilde yaymak, dünya deniz ticaretindeki en son gelişmeleri izlemek, istatistikler tutmak ve bunları ilgililere duyurmak. Deniz ticaretine ait ticari, örf, teamüller ve uygulamaları tespit ve ilan etmek, navlun anlaşmaları, konişmento ve benzeri evraklara ait formları hazırlamak. Yabancı gemi ve donatanları ile denizcilikle ilgili müesseselere Türkiye limanlarının imkanları, çalışma şekilleri, tarifeleri ve liman masrafları hakkında bilgi vermek ve onlardan benzeri bilgileri sağlamak. Deniz ticareti ile ilgili milletlerarası kuruluşlara üye olmak ve delege bulundurmak. İlgililerin talebi üzerine deniz ticareti ile ilgili ihtilaflarda hakemlik yapmak. Deniz acenteliği hizmet ücret tarifelerini hazırlamak ve Bakanlığın onayına sunmak. Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak. Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına ilişkin belgeleri saklamak ve bunları Birliğe talep halinde bildirmek. Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde odalara tevdii halinde bu işleri yürütmek.

5 5 Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak. Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. Üyeleri hakkında tüketici şikayetlerini incelemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak. Ticaret ve sanayi odalarınca, odaları ayrı olan illerde ise, sanayi odalarınca sanayiciler için kapasite raporu düzenlemek. Odalar bunlardan başka mevzuat hükümleri çerçevesinde; Ticaret mallarının niteliklerinin belirlenmesine yönelik laboratuarlar kurmak veya bunlara iştirak etmek, uluslararası Kalibrasyon test ölçme laboratuarları kurmak veya iştirak etmek, belgelendirme hizmetleri sunmak. Milli Eğitim Bakanlığı nın izin ve denetiminde ticaret, denizcilik ve sanayi ilgili kursları açmak, açılan kurslara yardımda bulunmak, yurt içinde ve dışında ihtiyaç duyulan alanlar için öğrenci okutmak ve stajer bulundurmak; mesleki ve teknik eğitim ve öğretimi geliştirme ve yönlendirme çalışmaları yapmak, kendi üyelerinin işleri ile sınırlı olmak üzere, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınmamış meslek dallarında bu uygulamaya ilişkin belgeleri düzenlemek. İlgililerin talebi halinde, ticari ve sınai ihtilaflarda hakem olmak, tahkim kurulları oluşturmak. Açılmış veya açılacak olan sergiler, panayırlar, umumi mağazalar, depolar, müzeler ve kütüphanelere katılmak. Yetkili Bakanlıkça uygun görülen alanlarda sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar, teknoloji merkezleri kurmak ve yönetmek; 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu çerçevesinde serbest bölge kurucu ve işleticisi veya işleticisi olmak, antrepo işletmek ve fuar alanları, kongre merkezleri ile ticari merkezleri kurmak, işletmek veya kurulmuş olanlara iştirak etmek. Görevlerini de icra ederler.

6 6 2. MANAVGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI NIN KURULUŞU İlçemizde oda kurulmadan önce Antalya Ticaret ve Sanayi Odası na bağlı bir Ajanlık bulunmaktaydı. Ajanlıkta birçok odada bulunmayan üye sayısına ulaşılmıştı. Ulaşılan üye sayısı idi.(1995 itibariyle) İşadamlarının yatırım yapmak istedikleri ilçemiz, ekonomik ve ticari açıdan önemli bir potansiyele sahip olmasına rağmen, ticaret ve sanayi odasının kurulmasında çok geç kalınmıştır. Daha önce tarım ağırlıklı bir ekonomiye sahip olan ilçemiz 1980 sonrası gelişen turizm ile hızlı bir büyüme içine girmiş, buna paralel olarak da Ticaret ve Sanayi Odası nın kurulması gündeme gelmiştir. İlçemizdeki yatırımların artması, şirket kuruluşlarının sürekli çoğalması, ilçemizin ekonomik ve ticari potansiyelinin süreklilik kazandığı bir dönemde devamlı Antalya ya gidip gelmek zorunda kalınması, ilçemiz işadamlarını odanın kurulması için harekete geçirmiştir. İlçemizde faaliyet gösteren MASİAD ( Manavgat Sanayici ve İşadamları Derneği ) öncülüğünde bir müteşebbis heyet oda kurma çalışmalarına başlamıştır. MÜTEŞEBBİS HEYET YEDEK ÜYELER Mehmet Karamancı M.İsmet Özdemir C.Haydar Barut Selçuk Senirli Hayri Güngör M.Ali Cengiz H.Fehmi Özkan Ali Güneş Ali Coşkun Ali Kaya Dr. Şükrü Vural Fatih Tatar M.Tevfik Köymen İzzet Şeker Arif Yılmaz Osman Delikkulak Rengin Sezer M.Necati İnci Kemal Özkan Niyazi Ünal

7 7 Heyet ilk olarak Manavgat ta kayıtlı 1005 ticaret erbabından Oda kuruluşu için imza toplayarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na başvuru yapmıştır. Başvuru sonucu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün gün ve B (610-2/181) Sayılı uygun görüşü ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın gün ve 1995/60 Sayılı onayı ile Manavgat a Ticaret ve Sanayi Odası nın kurulması uygun görülmüştür. Bu onayın ardından gruplandırma çalışmaları başlamış, 16 meslek grubu oluşturulmuş, organ seçimlerine gidilmiştir Tarihi nde Meslek Komite leri seçimi, Tarihi nde Oda Meclis seçimi, Tarihi nde Yönetim Kurulu seçimleri yapılmıştır. Oda Yönetim Kurulumuz, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ndan İlçemiz tüccarlarının tüm sicil ve dosyalarını aldıktan sonra Antalya Caddesi nde iki daire kiralayarak Tarihi nde Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası fiili olarak üyelerine hizmet vermeye başlamıştır. Daha sonra oda için gerekli personel ve araç gereç alımları yapılmıştır. Yönetim Kurulumuzun odamız bünyesinde Ticaret Sicili Memurluğu kurulması yönündeki çabaları çok kısa bir sürede sonuç vermiş ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın 14 Şubat 1996 Tarihli onayıyla Ticaret Sicili Memurluğu, Odamız bünyesinde kurulmuştur. Böylece, tüm şirket kuruluşları ve ticaret sicili işlemleri Odamız bünyesinde yapılmaya başlanmıştır.1996 yılında Odamız kendi hizmet binasını yapmak üzere Aydınevler Mahallesi nde bir arsa satın almıştır yılının Mayıs ayında Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası, oda hizmet binası inşaatını ihaleye çıkarmıştır Tarihi nde inşaat tamamlanmış ve Tarihi nde oda kendi hizmet binasında hizmet vermeye başlamıştır. 8 Haziran 2014 Tarihi nde yapılan seçimler sonunda Oda Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Boztaş seçilmiştir. Asil 11 Yönetim Kurulu Üyesi, Asil 44 Meclis Üyesi, 17 Meslek Grubunda Asil 105 Meslek Komitesi Üyesi, Asil 6 Disiplin Kurulu Üyesi ve 21 personeli ile üye ile Oda, öncelikle üyelerine daha sonra da Manavgat ın sosyo-ekonomik kalkınma, ilerleme ve gelişmesine yönelik hizmetini etkin ve kararlı bir şekilde sürdürmektedir.

8

9

10 10

11

12

13 13

14 3. MANAVGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2013 ORGAN SEÇİMLERİ VE İDARİ YAPISI VE GÖREVLERİ ORGAN SEÇİMLERİ Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası nda (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanlığı na Ahmet Boztaş seçilmiştir. MATSO oda organ seçimleri, 8 Haziran 2013 Cumartesi Günü yapılan meclis ve meslek komiteleri seçimi ile başlamıştır. Yapılan seçim sonunda, 44 meclis üyesi ve 17 meslek grubunda 105 meslek komitesi üyesi belirlenmiştir. 8 Haziran 2013 tarihinde yapılan seçimlerin ardından 12 Haziran 2013 Çarşamba Günü meslek komiteleri toplanarak başkan ve başkan yardımcılarını belirlemiştir. Meslek Komitelerinin yaptığı toplantının ardından 13 Haziran 2013 Perşembe Günü Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Disiplin Kurulu Başkanı ve Üyeleri ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Delegeliği seçimleri yapılmıştır. Diğer taraftan 14 Haziran 2013 Cuma Günü yeni seçilen MATSO Meclisi toplanarak Meclis Başkanı ve Yardımcıları ile Katip Üyesini seçmiştir. Gerçekleştirilen seçimde Kerim Erdem Meclis Başkanı, Hasan Öğrekçi ve Ramazan Yıldırım Başkan Yardımcısı ve Mustafa Kısa da Divan Katip Üyesi olmuştur. 18 Haziran 2013 Salı Günü ise Yönetim Kurulu toplanarak görev dağılımı yapmıştır. Toplantı sonrasında Mehmet İyiol, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Mehmet Ergen de Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi olmuştur. Ayrıca 18 Haziran 2013 Salı Günü toplanan Disiplin Kurulu Üyeleri, Başkanlığa Mahmut Öz ü seçmişlerdir.

15 İDARİ YAPISI VE GÖREVLERİ 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa göre idari yapısı Meclis (44 Asil Üye), Yönetim Kurulu (11 Asil Üye), Meslek Komiteleri (Asil 105) ve Disiplin Kurulundan (Asil 6 Üye) oluşmakta olup görevleri şunlardır: Oda Meclisinin Görevleri

16 16 a) Oda yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek. b) Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurulu delegelerini seçmek. c) Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak. d) Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak. e) Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek. f) Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak. g) Üyeleri arasında veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri kurmak, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak. h) Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları karara bağlamak. ı) Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak. j) Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar vermek. k) Oda iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak. l) Yönetim kurulunca odaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak. m) Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak. n) Yurt içi ve yurt dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek. o) Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve odaya olan aidat borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi, iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat borçlarının ve gecikme zamlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile oda veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek. p) Oda çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek. r) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek Oda Yönetim Kurulunun Görevleri a) Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde oda işlerini yürütmek.

17 17 b) Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları oda meclisine sunmak. c) Aylık hesap raporunu oda meclisinin incelemesi ve onayına sunmak. d) Oda personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine karar vermek. e) Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak. f) Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak. g) Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek. h) Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınaî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak. ı) Hazırladığı oda iç yönergesini meclise sunmak. j) Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalışma alanı içindeki ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak ve meclisçe belirlenen maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek. k) Oda personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak. l) Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek. m) Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak. n) Hakem veya hakem heyeti seçmek. o) Bu Kanunla ve sair mevzuatla odalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek. (1) Bu fıkranın yürürlüğü, Anayasa Mahkemesi nin 10/1/2013 tarihli ve E.: 2012/128, K.: 2013/1 (Yürürlüğü Durdurma) Kararı ile İptal Kararının Resmi Gazete de yayımlanacağı tarihe kadar durdurulmuş olup, sözkonusu Karar 23/3/2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır Oda Meslek Komitelerinin Görevleri a) Meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri görüşülmek üzere yönetim kuruluna teklif etmek.

18 18 b) Meslek komitesiyle ilgili olarak meclis gündeminde yer alan konularda başkan, başkan yardımcısı veya uygun görülen üyelerin, oy kullanmamak üzere meclis toplantısına katılmasına karar vermek. c) Mesleklerine ait işler hakkında, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi istenmesi halinde, bu konuda araştırma yapmak ve istemi cevaplandırmak. d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek Oda Disiplin Kurulunun Görevleri a) Odaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek. b) Meclise, odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek.

19 19

20 20

21 21 4. MATSO NUN MİSYONU, VİZYONU VE 2014 KALİTE HEDEFLERİ Vizyonu: Üyesi Mutlu Bir Oda, Ekonomisi Güçlü Bir Manavgat

22 4.2.- Misyonu : 22 Kanunlar çerçevesinde üreteceği politikalarla bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak her türlü çalışmanın içinde olmak Kalite Politikası Sürdürülebilir İş Hayatına Yönelik Çalışmalar Yapmak Üye ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar yapmak MATSO nun İş Akışına geliştirecek çalışmalar yapmak İş Birliklerini Arttırmak 5. MANAVGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI BİRİMLERİNİN SORUMLULUKLARI 5.1.Genel Sekreterliğin Sorumlulukları

23 23 MANAVGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI nda verilen hizmetleri tanıtıcı çalışmalar yapmak ve verilen hizmetleri yaygınlaştırmaya çalışmak. Kendisine bağlı personel arasında iş bölümü yaparak, işlerin düzgün, eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlamak. Kendisine bağlı personelin işlerine yardımcı olarak, onların konularıyla ilgili her türlü teknik ve yönetsel sorunlarını çözmek. Oda içinde gerekli koordinasyonu sağlamak. Yönetim kurulu toplantılarına genel sekreterle birlikte katılmak Odalarca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin toplanmasını sağlamak. Organ toplantılarının gündemine ilişkin hazırlık yapmak, toplantı davetiyelerinin ve gündeminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak, bu toplantılara ait tutanakları düzenlemek, karar özetlerini tutmak ve imzalamak, organ toplantılarına ilişkin hazirun cetveli ve devam çizelgelerini tutmak ve karar defterlerini, karar özetlerini ve toplantılar için hazırlanan kayıtları muhafaza etmek. Organlarca alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak ve kararların zamanında gereğinin yerine getirilmesini sağlamak. Resen yaptığı harcamaları yönetim kurulunun onayına sunmak ve haftalık harcamalar hakkında yönetim kurulunu bilgilendirmek. Aylık mizanı ve aktarma taleplerini hazırlamak, hazırlık bütçesini, gelir tablosunu, kesin mizanı ve kesin hesabı yapmak ve bunları yönetim kuruluna sunmak. Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak, arşiv malzemelerini muhafaza etmek. Yayın işlerini yönetmek. Oda iç yönergesi taslağını hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak. Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütmek. Kalite faaliyetlerinin yürütülmesini gözden geçirip kontrol etmek. Kalite faaliyetleri ile ilgili kaynakların teminini sağlamak. Yönetimin gözden geçirme toplantılarına başkanlık etmek. Yönetim Kalite Temsilcisinin toplantılara iştirakini sağlamak. Odanın performans yönetimini ve izlenmesini sağlamak. Yönetim kurulu başkanının verdiği diğer tüm işleri yapmak Hukuk Müşavirliğinin Sorumlulukları

24 24 Birimimiz; mer i mevzuatı takip etmek, Hukuki konularda görüş bildirmek, Hukuki düzenlemelere ilişkin taslakları hazırlamak ve bu düzenlemelerin hazırlık aşamasındaki çalışmalarına katılmak, Odaya ait davaları takip etmek Odaya ait tüm sözleşmeleri(ticari,idari) hazırlamak Odanın yaptığı tüm faaliyetleri hakkında gerektiğinde yk na hukuksal yönlendirmelerde bulunmak Odanın varsa alacakların hukuki yollardan tahsilatını yapmak, Yayınlanan oda ve üyeleri ilgilendiren tüm yasa,yönetmelik ve vb konularda Yönetim Kurulunu bilgilendirmek 5.3. Sicil Şube Müdürlüğünün Sorumlulukları Üye yeni kayıt tescili Üye terkin işlemleri, Üye bilgilerinde yapılan değişiklik işlemleri (Adres,unvan,amaç ve konu, müdür tayini,terkini, yetkili tayini,terkini,hisse devri işlemleri ile karar tescili işlemlerini vb.) Seyahat Acenteliği ve Sigorta Acenteliği Tescil ve Terkin İşlemleri Ticari İşletme rehni tescili ve terkini Resmi ve özel kurum ve kuruluşlardan gelen yazılara cevap Ticaret sicili tasdiknamesi Yetki Belgesi Oda kayıt belgesi Faaliyet belgesi İhale durum belgesi Bağ-kur belgesi Yerli istekli belgesi Ortaklık belgesi, Vize referans belgesi Tebligat Adresi Belgesi Sanayici Belgesi İmza Onay Belgesi Meslek Men Edilmediğine Dair Belge

25 25 Ticari Ehliyet Belgesi Ticari İkametgah Belgesi Ticaret sicili gazete onayı Ustalık-kalfalık- çıraklık formu Üye sicil belgesi düzenleme Yeni kayıt ve değişikliklerde sicil dosyası hazırlama Ticaret Sicili arşivinin düzenlenmesi Ticaret sicili esas defteri tutma Günlük işlem çizelgesi Fihrist defteri Fotokopi çekimi Ticaret Sicili gelen ve giden yazılarını Gelen-Giden defterine kaydetme Memurluğa gönderilen Sicil gazetelerin ilgili üyenin dosyasına yerleştirilmesi için ayrılması ve dosyasına takılması ve Üyeye verilecek Sicil gazete nüshalarının zarflanarak arşivde alfabetik şekilde saklanması Ticaret Sicilinde yapılan tescillerin her hafta Cuma günü listelenerek yayımlanmak üzere ticaret sicili gazetesine gönderilmesi Yönetim kurulu başkanının verdiği diğer tüm işleri yapmak Sicil Şube Müdür Yardımcılığının Sorumlulukları Üye yeni kayıt tescili, Üye terkin işlemleri, Üye bilgilerinde yapılan değişiklik işlemleri (Adres,unvan,amaç ve konu, müdür tayini,terkini, yetkili tayini,terkini,hisse devri işlemleri ile karar tescili işlemlerini vb.) Seyahat Acenteliği ve Sigorta Acenteliği Tescil ve Terkin İşlemleri Resmi ve özel kurum ve kuruluşlardan gelen yazılara cevap Ticari işletme rehni tescili ve terkini Ticaret sicili tasdiknamesi Yetki Belgesi Oda kayıt belgesi Faaliyet belgesi İhale durum belgesi Bağ-kur belgesi Yerli istekli belgesi

26 26 Ortaklık belgesi, Vize referans belgesi Tebligat Adresi Belgesi Sanayici Belgesi İmza Onay Belgesi Meslek Men Edilmediğine Dair Belge Ticari Ehliyet Belgesi Ticari İkametgah Belgesi Ticaret sicili gazete onayı Ustalık-kalfalık- çıraklık formu Üye sicil belgesi düzenleme Yeni kayıt ve değişikliklerde sicil dosyası hazırlama Ticaret Sicili arşivinin düzenlenmesi Ticaret sicili esas defteri tutma Günlük işlem çizelgesi Fihrist defteri Fotokopi çekimi Ticaret Sicili gelen ve giden yazılarını Gelen-Giden defterine kaydetme Memurluğa gönderilen Sicil gazetelerin ilgili üyenin dosyasına yerleştirilmesi için ayrılması ve dosyasına takılması ve Üyeye verilecek Sicil gazete nüshalarının zarflanarak arşivde alfabetik şekilde saklanması Ticaret Sicilinde yapılan tescillerin her hafta Cuma günü listelenerek yayımlanmak üzere ticaret sicili gazetesine gönderilmesi Yönetim kurulu başkanının verdiği diğer tüm işleri yapmak 5.5. Ticaret Sicili Memurluğunun Sorumlulukları Oda kayıt belgesi Faaliyet belgesi İhale durum belgesi Bağ-kur belgesi Yerli istekli belgesi Ortaklık belgesi, Ticaret sicili gazete onayı Ustalık-kalfalık- çıraklık formu Üye sicil belgesi

27 27 Vize referans belgesi Tebligat Adresi Belgesi Sanayici Belgesi İmza Onay Belgesi Meslek Men Edilmediğine Dair Belge Ticari Ehliyet Belgesi Ticari İkametgah Belgesi Yeni kayıt ve değişikliklerde sicil dosyası hazırlama Ticaret Sicili arşivinin düzenlenmesi Ticaret sicili esas defteri tutma Ticaret Sicili Gelen-Giden defteri tutma Oda sicili gelen giden defteri tutma Günlük işlem çizelgesi Fihrist defteri Fotokopi çekimi Memurluğa gönderilen Sicil gazetelerin ilgili üyenin dosyasına yerleştirilmesi için ayrılması ve dosyasına takılması ve Üyeye verilecek Sicil gazete nüshalarının zarflanarak arşivde alfabetik şekilde saklanması Ticaret Sicilinde yapılan tescillerin her hafta Cuma günü listelenerek yayımlanmak üzere ticaret sicili gazetesine gönderilmesi Yönetim kurulu başkanının verdiği diğer tüm işleri yapmak 5.6. Oda Sicili Memurluğunun Sorumlulukları Oda kayıt belgesi Faaliyet belgesi İhale durum belgesi Bağ-kur belgesi Yerli istekli belgesi Ortaklık belgesi, Ticaret sicili gazete onayı Vize referans belgesi Ustalık-kalfalık- çıraklık formu Üye sicil belgesi Tebligat Adresi Belgesi Sanayici Belgesi

28 28 İmza Onay Belgesi Meslek Men Edilmediğine Dair Belge Ticari Ehliyet Belgesi Ticari İkametgah Belgesi Yeni kayıt ve değişikliklerde sicil dosyası hazırlama Meslek komitesi defteri tutma Oda sicili arşivi düzenleme Ticaret sicili arşivi düzenleme Ticaret sicili esas defteri tutma Ticaret sicili gelen- giden defteri tutma Oda sicili gelen-giden defteri tutma Oda sicil defteri tutma Günlük işlem çizelgesi Fihrist defteri Fotokopi çekimi Oda sicili ile ilgili gelen resmi ve özel kurum yazılarına cevap Memurluğa gönderilen Sicil gazetelerin ilgili üyenin dosyasına yerleştirilmesi için ayrılması ve dosyasına takılması ve Üyeye verilecek Sicil gazete nüshalarının zarflanarak arşivde alfabetik şekilde saklanması Yapılan tescillerin her hafta Cuma günü listelenerek yayımlanmak üzere ticaret sicili gazetesine gönderilmesi Yönetim kurulu başkanının verdiği diğer tüm işleri yapmak 5.7. Muhasebe Müdürlüğünün Sorumlulukları Odanın muhasebe ile ilgili işlerini kanun, yönetmelik, tüzük ve bütçeye uygun olarak yürütülmesini sağlamak Demirbaş listesini takip etmek ve demirbaş listelerini tutulmasını sağlamak Defterlere mali işlemleri kaydet edilmesini sağlamak Aidatların ödenme zamanlarında (Haziran-Ekim) tahsildarları tahsilata sevk ederek tahsilatı gerçekleştirmek Demirbaşların her türlü bakım, tamir ve onarım işlerini takip etmek, Yıllık tahmini gelir gider bütçesini hazırlamak, Yıllık gelir gider bütçesini uygulamak Her ayın sonunda Mizan ve Bütçe Gelir ve Gider Durum Analizi çıkarttırmak ve yönetime sunmak

29 29 T.O.B.B. den yıllık olarak talep edilen kanuni ve yedek defterlerini her yılbaşında notere onaylatılmasını sağlamak, Yılbaşında yönetim kurulu kararı ile belirlenen oda üyelerinin aidatlarını tahakkuk ettirmek, Mayıs ayında üyelerin beyan ettikleri matrahlar üzerinden munzam aidatlarını tahakkuk ettirmek, Personelin her türlü maaş ve sair ödemelerini yapmak ve ilgili evrakları hazırlatmak Yılsonunda bütçeyi çıkarıp defterlerdeki hesapları kapattırmak Yeni yılda kullanılmak üzere kanuni defterleri kasım-aralık ayı içerisinde temin ettirmek Banka ve diğer ilgililerle hesap mutabakatı yapmak, Ödemelerin bütçeye uygun olarak yapılmasını takip etmek, muhtemel tahsisat aşamalarını önceden tespit etmek ve ilgililere duyurulmasını sağlamak Oda alacaklarını takip etmek ve kanuni şekil ve süre içinde tahsil edilmesine çalışmak, İçinde bulunulan yıldan iki yıl öncesine kadar yıllık aidat ve munzam aidatlarını ödememiş olan üyeleri tespit etmek ve Yönetim Kurulu Kararı ile kayıtlarını dondurmak, Kaydı dondurulan üyelerden ödeme yapan olduğu zaman kaydının açılmasını isteyenlerden dilekçe alınmasını sağlamak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ne birlik aidatını ödetmek Kendisine bağlı personel arasında iş bölümü yaparak, işlerin düzgün, eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlamak. Kendisine bağlı personelin işlerine yardımcı olarak, onların konularıyla ilgili her türlü teknik ve yönetsel sorunlarını çözmektir. Satınalma Biriminin işleyişinde kontrolleri gerçekleştirir Genel sekreter ve yönetim kurulu başkanın onayı ile işlemleri yürütülmesini sağlar. Yönetim Kurulu Başkanının verdiği diğer tüm işleri yapmak 5.8. Muhasebe Memurluğunun Sorumlulukları Odanın muhasebe ile ilgili işlerini kanun, yönetmelik, tüzük ve bütçeye uygun olarak yürütmek,

30 30 Demirbaş listesini takip etmek ve demirbaş listelerini tutmak muhasebe müdürüne sunmak Defterlere mali işlemleri kaydetmek, muhasebe müdürüne sunmak Aidatların ödenme zamanlarında (Haziran-Ekim) tahsildarları tahsilata sevk etmek, Yıllık tahmini gelir gider bütçesini hazırlamak, muhasebe müdürüne sunmak Yıllık gelir gider bütçesini uygulamak, Her ayın sonunda Mizan ve Bütçe Gelir ve Gider Durum Analizi çıkartmak muhasebe müdürüne sunmak T.O.B.B. den yıllık olarak talep edilen kanuni ve yedek defterlerini her yılbaşında notere onaylatılması, Yılbaşında yönetim kurulu kararı ile belirlenen oda üyelerinin aidatlarını tahakkuk etmek Mayıs ayında üyelerin beyan ettikleri matrahlar üzerinden munzam aidatlarını tahakkuk etmek, Personelin her türlü maaş ve sair ödemelerini yapmak ve ilgili evrakları hazırlamak, Yılsonunda bütçeyi çıkarıp defterlerdeki hesapları kapatmak, Yeni yılda kullanılmak üzere kanuni defterleri kasım-aralık ayı içerisinde temin etmek, Banka ve diğer ilgililerle hesap mutabakatı yapmak, Ödemelerin bütçeye uygun olarak yapılmasını takip etmek, muhtemel tahsisat aşamalarını önceden tespit etmek ve ilgililere duyurmak, Oda alacaklarını takip etmek ve kanuni şekil ve süre içinde tahsil edilmesine çalışmak, İçinde bulunulan yıldan iki yıl öncesine kadar yıllık aidat ve munzam aidatlarını ödememiş olan üyeleri tespit etmek ve Yönetim Kurulu Kararı ile kayıtlarını dondurmak, Kaydı dondurulan üyelerden ödeme yapan olduğu zaman kaydının açılmasını isteyenlerden dilekçe almak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ne birlik aidatını ödemek, Kendisine bağlı personel arasında iş bölümü yaparak, işlerin düzgün, eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlamak. Kendisine bağlı personelin işlerine yardımcı olarak, onların konularıyla ilgili her türlü teknik ve yönetsel sorunlarını çözmektir.

31 31 Satınalma Biriminin işleyişinde kontrolleri gerçekleştirir Genel sekreter ve yönetim kurulu başkanın onayı ile işlemleri yürütülmesini sağlar. Yönetim Kurulu Başkanının verdiği diğer tüm işleri yapmak 5.9. Tahsil Takip Memurluğunun Sorumlulukları Muhasebe Müdürünün ve üst yönetimin kendisine verdiği görevleri yerine getirmek, Aidatların ödenme zamanlarında (Haziran-Ekim) tahsilata çıkmak, Araçların her türlü bakım, tamir ve onarım işlerini takip etmek, Muhasebesel gelen giden evrakların kaydını tutmak, Yeni yılda kullanılmak üzere kanuni defterleri kasım-aralık ayı içerisinde temin etmek, T.O.B.B. den yıllık olarak talep edilen kanuni ve yedek defterlerini her yılbaşında notere onaylatmak, Yılbaşında yönetim kurulu kararı ile belirlenen oda üyelerinin aidatlarını tahakkuk ettirmek, Mayıs ayında üyelerin beyan ettikleri matrahlar üzerinden munzam aidatlarını tahakkuk ettirmek, Üyelere verilen hizmet karşılığı kesilen makbuzların günlük tahsildar irsaliyesini yazmak, İçinde bulunulan yıldan iki yıl öncesine kadar yıllık aidat ve munzam aidatlarını ödememiş olan üyeleri tespit etmek ve Yönetim Kurulu Kararı ile kayıtlarını dondurmak, Kaydı dondurulan üyelerden ödeme yapan olduğu zaman kaydının açılmasını isteyenlerden dilekçe almaktır. Yönetim Kurulu Başkanının verdiği diğer tüm işleri yapmak Tahsil Tahakkuk Memurluğunun Sorumlulukları Muhasebe müdürünün ve yönetimin kendisine verdiği görevleri yerine getirmek, Her yıl için kullanılacak olan muhasebe defterlerini numaralandırmak,

32 32 Yıllık olarak belirlenen tahmini gelir-gider bütçesini hazırlamak, Yıllık olarak belirlenen hesap planı fasılları ile alt hesaplarını düzenlemek, Yılbaşında yönetim kurulu kararı ile belirlenen oda üyelerinin aidatlarını tahakkuk ettirmek ve tahakkuk- takip müfredat defterine işlemek, Haftalık yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı için ödenen faturalar ile gelir fasıllarının dökümünü hazırlamak, Haziran-Ekim aylarında üyelere borç tebligatı çıkartılıp postayla göndermek, Aidatların ödenme zamanlarında (Haziran-Ekim) tahsilata çıkmak, Mayıs ayında üyelerin beyan ettikleri matrahlar üzerinden munzam aidatlarını tahakkuk ettirmek ve tahakkuk- takip müfredat defterine işlemek, Tahsil, tediye, mahsup fişleri kullanılması ve bunları defterlere kaydetmek, Ödenmesi gereken faturalar için talimat yazıp bankaya vermek, Üyelere verilen hizmet karşılığı kesilen makbuzların günlük tahsildar irsaliyesini yazmak, Her ayın sonunda Mizan ve Bütçe Gelir ve Gider Durum Analizi çıkartmak, İçinde bulunulan yıldan iki yıl öncesine kadar yıllık aidat ve munzam aidatlarını ödememiş olan üyeleri tespit etmek ve Yönetim Kurulu Kararı ile kayıtlarını dondurmak, Kaydı dondurulan üyelerden ödeme yapan olduğu zaman kaydının açılmasını isteyenlerden dilekçe almak, Yeni kayıt yapılan üyelerin aidatlarını tahakkuk ettirmek ve tahakkuk- takip müfredat defterine işlemek, Personelin her türlü maaş ve sair ödemelerini yapmak ve ilgili evrakları hazırlamak, Muhasebe evraklarını tutmak, bu evrakları dosyalamak ve saklamaktır. Yönetim Kurulu Başkanının verdiği diğer tüm işleri yapmak İç Ticaret Şefliğinin Sorumlulukları Fatura tasdiklerini yapmak, Rayiç fiyat tespiti yapmak, Ekspertiz/Bilirkişi raporlarını hazırlamak,

33 33 Sanayi işletmelerinin kapasitelerini, yürürlükteki kararlara ve ilkelere uygun olarak saptamak, gerekenleri yenilemek, Kapasite raporları ile ilgili belge ve suretleri düzenlemek, Kapasite raporları ve kriterleri, ilgili şikâyet ve müracaatları inceleyerek sonuçlandırmaya çalışmak, Üyelerin resmi kayıtlara göre yapılan üretim ve tüketim tespitlerine, diğer işlemlerine ve kapasitelerine ait dosya ve kayıtları tutmak, İş makinesi tescili ve devir işlemlerini yapmak, Sanayici üyelerin ihtiyacı olabilecek her türlü bilgiyi talep halinde vermek veya elde edilmesini kolaylaştırmak için çalışmak(istatistiki veriler hazırlamak vb.), Azami Fiyat Tarifelerini hazırlamak, Mücbir sebep belgesi(makine arızası,doğal afet) düzenlemek, Yönetim kurulu başkanının verdiği diğer tüm işleri yapmak Eğitim ve kalite memurluğunu vekaleten yürütmek Eğitim Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü nün Sorumlulukları Yöentim Kurulu Başkanının kendisine verdiği görevleri yapmak. Gerektiğinde Oda içinde tüm birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak iş süreçlerini yönetmek sorumluluk olmak ve yönetim kurulu başkanına raporlamak AB Projeleri konusunda çalışmalara katılmak. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası nda verilen hizmetleri tanıtıcı çalışmalar yapmak ve verilen hizmetleri yaygınlaştırmaya çalışmak ve organize etmek Odalarca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin toplanmasını sağlamak. Organ toplantılarının gündemine ilişkin hazırlık yapmak, toplantı davetiyelerinin ve gündeminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak, bu toplantılara ait tutanakları düzenlemek, karar özetlerini tutmak ve imzalamak, organ toplantılarına ilişkin hazirun cetveli ve devam çizelgelerini tutmak ve karar defterlerini, karar özetlerini ve toplantılar için hazırlanan kayıtları muhafaza etmek. Organlarca alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak ve kararların zamanında gereğinin yerine getirilmesini sağlamak. Kalite faaliyetleri ile ilgili kaynakların teminini sağlamak. Yönetimin gözden geçirme toplantılarına başkanlık etmek. Yönetim Kalite Temsilcisinin toplantılara iştirakini sağlamak.

34 34 Odanın performans yönetimini ve izlenmesini sağlamak. Eğitim süreçlerini organize ettirmek Eğitim planlarının hazırlanmasını sağlamak Akreditasyonu etkin kılınmasını sağlamak Kalite süreçlerini etkin kılınmasını sağlamak ve yönetmek Eğitim ve Kalite Memurluğunun Sorumlulukları Yönetim Kurulu Başkanının kendisine verdiği görevleri yapmak. Odaya gelen tüm şikayetlerini cevaplandırmak. Odalarca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin toplanmasını sağlamak. Organlarca alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak ve kararların zamanında gereğinin yerine getirilmesini sağlamak. Kalite faaliyetleri ile ilgili kaynakların teminini sağlamak. Yönetimin gözden geçirme toplantılarına katılmak. Yönetim Kalite toplantılara iştirakini katılmak. Odanın performans yönetimini ve izlenmesini sağlamak. Eğitim süreçlerini organize ettirmek Eğitim planlarının hazırlanmasını sağlamak Akreditasyonu etkin kılınmasını sağlamak Kalite süreçlerini etkin kılınmasını sağlamak ve yönetmek Dış İlişkiler ve Dış Ticaret Memurluğunun Sorumlulukları Yurtdışı fuarlar ve iş heyeti ziyaret ve organizasyonunu yapmak Genel Sekreter ve yardımcısının, bölüm amirlerinin vereceği görevleri yerine getirmek Yurtiçi ve yurtdışı ticari geziler Uluslar arası fuarlara katılım Vize İşlemleri ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri Vize İşlemleri ile ilgili dosya hazırlama, takip ve vizenin temini ile ilgili işlemler DEİK takibi Dolaşım Sertifikaları ve Menşe Şahadetnameleri İşlemleri İhracat Faturaları ve diğer ihracat belgeleri tasdik işlemleri

35 35 Manavgatta İhracat Geliştirilmesine yönelik Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde çalışmak Üyelere yönelik bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri Çeşitli konularda araştırma ve derleme çalışmaları AB, Kalkınma Ajansı, İŞKUR, TÜBİTAK vb. kuruluşlara yönelik Hibe Projeleri hakkında bilgi aktarılması Raporlanması, Üyelere yönelik yıllık eğitim programının oluşturulması Eğitimlerin gerçekleştirilmesi çalışmalarının yürütülmesi, MATSO tarafından hazırlanan sektörel raporların hazırlanmasına katkı sağlaması Hazırlanan raporların yatırımcılarla paylaşılması ve yatırımcılara destek olması Konusu ile ilgili olarak oda web sitesinin aktif olarak çalışmasının ve güncellenmesi hizmetlerinin düzenli ve kontrollü yürütülmesinin sağlanması Yönetim kurulu başkanının verdiği diğer tüm işleri yapmak İstatistik ve Araştırma Memurluğunun Sorumlulukları Genel Sekreterlik tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmek, Oda Faaliyetleri Hakkında Rapor Hazırlamak, MATSO nun yapacağı ve yapmak istediği çalışmalar hakkında kamu oyunun düşüncesini anket yolu ile algılamak ve raporlamak Manavgat ın sosyal ve ekonomik yapısını ortaya koyan konularda istatistiki bilgiler toplamak, Toplanan bu bilgilerin ekonomik rapor olarak hazırlanmasını sağlamak, Üyeleri ve kamuoyunu oda çalışmaları hakkında bilgilendirmek, Yönetim tarafından belirlenen konularda anket çalışması yapmak, raporlamak Gerektiğinde eğitim salonlarını düzenlemektir. Yönetim Kurulu Başkanının verdiği diğer tüm işleri yapmak Basın ve Üye ilişkileri Memurluğunun Sorumlulukları

36 36 Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile diğer oda organlarının basın kuruluşları ile iletişimini koordine etmek, Yazılı, görsel ve işitsel basınla olan ilişkilerini, kamuoyunu oluşturma çalışmalarını gerçekleştirmek, bu amaçla, söz konusu kuruluşlar nezdinde gerekli girişimleri sağlamak, hazırladığı bültenlerle basın kuruluşlarını enforme etmek, yerel ve ulusal basınla iletişimi koordine etmek. Yurt içi ve yurt dışından gelen, ihale, iş birliği, ithal ve ihraç talepleri, fuar ve toplantılarla ilgili dokümanları haber halinde düzenleyerek, yayın organları aracılığıyla üyelere aktarmak. Oda yayınlarının, üyelerinin yanı sıra, ülke içerisinde cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, ilgili bakanlıklar, milletvekilleri, yabancı ülke temsilcilikleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ticaret ve sanayi odaları, ticaret borsaları ve yurt dışındaki ticari müşavirliklerimize gönderilmesini sağlamak Oda tarafından organize edilen seminer, toplantı ve sempozyumlarda fotoğraf ve kamera çekimi yapar, bunları arşivler. Başkanın görüş ve konuşmalarının günü gününe gazetelere ve basının önde gelen isimlerine ulaşmasını sağlamak. Yerli ve yabancı konuklarla olan temasları haber şekline dönüştürerek basına bülten halinde dağıtıp yayımlanmasını sağlamak. Yönetim kurulu başkanı, basından sorumlu yönetim kurulu üyesi, genel sekreterin talimatları ve bilgileri doğrultusunda odanın faaliyetleri ve konusunda basın bültenleri yapılmasını sağlar. Basına; bilgi, görüş, açıklama verilmesi ve basında çıkanların yönetim kuruluna sunulması. Ayrıca, görsel ve yazılı basında yayımlanan ve odamızı, üyelerimizi ilgilendiren tüm konuların izlenip, gerektiği durumlarda önerilerle birlikte yönetim kurulu adına yönetim kurulu başkanına iletilmesi, Odamızın gerçekleştirdiği etkinliklere basının katılımının sağlanması ve bu etkinliklerin basında yer almasının sağlanması için gereken çalışmaların yapılması. Odanın yaptığı tanıtım çalışmaları çerçevesinde tanıtım yazılarıyla çeşitli mesajları içeren ilanların tasarımlarının hazırlanması veya hazırlatılması. Oda Gazetesine reklam almak için gerekli çalışmalar yapmak. Birime ait evrakları, TOBB Muamelat Yönetmeliğinin 8.Bölüm/ maddelerine göre arşivler ve yasal süresi dolanlar hakkında yönetim kuruluna bilgi sunar.

37 37 Kurum dışına verilen yayınların takibini yapmak Bülten hazırlamak, Oda etkinliklerinin ulusal ve yerel basında yer almasını sağlamak, YK Başkanının kendisine verdiği görevleri yapmak. Odanın telefon santralıda dahil olmak üzere her türlü haberleşmeyi sağlamak. Odanın dergi, gazete, haber bülteni gibi yayın faaliyetlerinin ilgililerine iletilmesini sağlamak. Günlük yerel ve ulusal haberleri takip etmek, haber arşivi yapmak Basılı yayınların üyelere ulaşımının takibi Üye ilişiklerinin takibi ve iyi seviyede tutulması Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası nda verilen hizmetleri tanıtıcı çalışmalar yapmak ve verilen hizmetleri yaygınlaştırmaya çalışmak ve organize etmek Web sayfasını ve Odanın Twitter, Facebook v.b. sayfalarının sevk ve idaresini sağlamak Yönetim Kurulu Başkanının verdiği diğer tüm işleri yapmak Yazı İşleri Şefliğinin Sorumlulukları Meclisin, komitelerin,yönetim kurulunun toplantı gündem tarihi, konularının yazılımı, duyurulması,takibi, ve yönetilmesi Oda içi idari işlerin yürütülmesini sağlamak, İç ve genel hizmetler servisini koordine etmek Evrak kayıt işlemlerinin doğru olarak yapılmasını sağlamak Organ toplantılarında genel sekreterin hazırladığı gündemi yazmak Düzenlenen Organ toplantıları sonrasında tutanakları hazırlamak Birime ait evrakları, TOBB Muamelat Yönetmeliğinin 8.Bölüm/ maddelerine göre arşivler ve yasal süresi dolanlar hakkında yönetim kuruluna bilgi sunar Evrak Kayıt Memurluğunun Sorumlulukları Yazı işleri Şefinin kendisine verdiği görevleri yapmak. Odaya gelen üyelere konularına göre yönlendirmede bulunmak,

38 38 kayıtlarını almak Dosyalama yapmak Arşivden sorumlu olmak Arşivlenen dosyaların kanuna uygun bir şekilde sürelerine göre saklamak Gelen giden evrakların (dilekçe,resmi yazı vb) kaydını yapmak Yönetim Kurulu Başkanının verdiği tüm işleri yapmak Satın Alma Memurluğunun Sorumlulukları Periyodik iş programlarını hazırlamak İşletme içi birimlerle yapılan toplantılara katılmak Satın alım süreçlerine ilişkin kayıtların arşivlenmesini sağlamak Depo yu yönetmek, stok, sarf edilen mal ve malzeme takibine iştirak etmek Envanter sayımı yapmak Satın alma süreçlerini tasarlamak Dönemlik satın alma planlaması yapılmasını sağlamak Satın alım taleplerinin alınmasını sağlamak ve değerlendirmek Şartname hazırlamak Teklif toplamak İhale açmak Tedarikçi belirlemek Sözleşme yapmak Sipariş vermek Gerekli durumlarda hizmet alımı için de süreci yönetmek Satın alınan mal ve hizmetin teslim sürecini takip etmek Satın alım ödemelerine destek olmak raporlamak Tedarikçi portföyü oluşturmak ve performans ölçmek Satın alma bütçesi oluşturmak Yönetim Kurulu Başkanının verdiği diğer tüm işleri yapmak Sekreterliğin Sorumlulukları Yönetim Kurulu Başkanının sekretaryasının yapmak,

39 39 İlgili yazıları yazmak Başkanlık katına gelen misafirleri ağırlamak, Gerektiğinde gelen misafirleri YK Başkanın talimatıyla ilgili birimlere yönlendirmek Başkanlık katına gelen telefonları aktarmak bilgi vermek ve ilgili notları kayıt altına almak Yönetim Kurulu Başkanının ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama ile ilgili her türlü protokol ve tören hizmet ve işlerini düzenlemek, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde yürütmek. Yönetim Kurulu Başkanının günlük programını yapmak ve bilgilendirmek İç Hizmet Servisinin Sorumlulukları Yazı işleri Şefinin kendisine verdiği görevleri yapmak. Temizlik işlerini yürütmek. Oda Binası ve çevresinin genel ve günlük temizliğini yapmak. Oda binası demirbaşlarının bakımını, temizliğini, iyi kullanılmasını ve gereğince korunmasını sağlamak Çay, kahve vb servisi yapmak Oda ihtiyaçlarının belirtilen yerlerden alımını sağlamak Temizlik malzemelerini muhafaza etmek ve tasarruflu kullanımını sağlamak Kayıp eşya bulma durumunda genel sekreterliğe bilgi vermek Oda binasındaki arızaların (sıhhi tesisat onarımı, elektrik onarımı, bakım, boya, temizlik) giderimi. Yönetim Kurulu Başkanının verdiği diğer tüm işleri yapmak Danışma ve İç Hizmet Servisinin Sorumlulukları Yazı işleri Şefinin kendisine verdiği görevleri yapmak. Odanın tüm çay ve temizlik işlerini yürütmek. Odaya gelen üyelere konularına göre yönlendirmede bulunmak Oda Binası ve çevresinin genel ve günlük temizliğini yapmak. Oda binası demirbaşlarının bakımını, temizliğini, iyi kullanılmasını ve gereğince korunmasını sağlamak

40 40 Çay servisi yapmak Oda ihtiyaçlarının belirtilen yerlerden alımını sağlamak Temizlik malzemelerini muhafaza etmek ve tasarruflu kullanımını sağlamak Kayıp eşya bulma durumunda genel sekreterliğe bilgi vermek Oda binasındaki arızaların (sıhhi tesisat onarımı, elektrik onarımı, bakım, boya, temizlik) giderimi. Yönetim Kurulu Başkanının verdiği diğer tüm işleri yapmak Şoförün Sorumlulukları Yazı işleri Şefinin kendisine verdiği görevleri yapmak. Odanın ulaşım işlerinden sorumlu olmak. Gelen ziyaretçilere ve üyelere yardımcı olmak, Araçların bakımlarını takip etmek ve eksiksiz olarak yapılmasını sağlamak, Araçların muayenelerini takip etmek ve yaptırmak, Araçlarla ilgili her türlü belgenin eksiksiz olarak bulunmasını sağlamak, Trafik kurallarına uymak, Yönetim Kurulu Başkanının verdiği diğer tüm işleri yapmak Araç içerisinde bulundurulması zorunlu olan (stepne,ilk yardım çantası vb) malzemelerin teminini eksiksiz sağlamak, NOT BİRİMLERDEN RESİMLER 6. MANAVGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI NIN 2013 YILI ÇALIŞMALARI 6.1. MATSO STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI VE MANAVGAT 2023 VİZYONU

41 41 Oda, MATSO Stratejik Planı ve 2023 Manavgat Vizyonu çalışmalarını başlatmıştır. Bu bağlamda Oda, 17 Meslek Grubunda faal olarak bulunan üyelerle ile Arama Toplantıları yaparak stratejik planın ve vizyon projesinin temelini oluşturacak görüşleri almıştır. MATSO ayrıca, Manavgat taki diğer paydaşların görüşlerini de alarak vizyon projesinin yol haritasını çizmiştir. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda görüşler anketler yoluyla tespit edilmiştir. Yapılan Arama Toplantıları nda MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, stratejik plan, vizyon projesi, odanın hedefleri ve çalışmaları ile ilgili bilgiler aktarmıştır.

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48 STRATEJİK PLAN KİTAP GÖRÜNTÜSÜ 6.2. Fuar ve Tanıtım Çalışmaları Fuar, ticareti geliştirmek amacı ile düzenlenen alıcıyı ve satıcıyı aynı mekanda buluşturan organizasyonlardır. İş bağlantılarını kurma, etkili tanıtım yapma ve pazarların tanınması noktasında fuarlar önem arz etmektedir. Bu bağlamda üyelerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmesi, ticari ilişkilerini güçlendirmesi, gerek iç pazarları gerekse uluslararası pazarları daha yakından tanıması düşüncesiyle 2013 yılında fuarlara iştirak edilmiştir Turizm Fuarları Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Manavgat-Side Turistik Otelciler Birliği Derneği (MASTOB) ve Manavgat Çevre Koruma Turizm Altyapı Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği nin (MATAB) ortaklaşa yaptığı 2013 yılının tanıtım turları başlatılmıştır. Hollanda Utrecht, Almanya Stuttgart, Polonya Varşova, Belçika Brüksel ve Çek Cumhuriyeti Prag Turizm Fuar larına katılınmıştır. 35 gün süren tanıtım turunda MATSO nun ve MATAB ın katkılarıyla yaptırılan binlerce promosyon malzemesinin dışında, çeşitli dillerde çok sayıda Manavgat Side Tanıtım Kitapçığı, 6 çeşit poster ve birçok tanıtım malzemesinin dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

49 49

50 Manavgat Susamı Markalaşma Çalışması 15.yy. da Osmanlı Sarayı nın sofralarında yer alan ve Altın Susam olarak nitelendirilen Manavgat Susamı için coğrafi işaretleme yoluyla markalaşma çalışması başlatılmıştır Yöresel Ürünler Fuarı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin desteğiyle 4 üncüsü düzenlenen Yöresel ve Geleneksel Ürünler Fuarı gerçekleştirilmiştir. Memleket Hasreti Çekenlere sloganıyla düzenlenen fuar, Antalya Expo Center da gerçekleştirilmiştir.

51 51 Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Meclis Başkanı Kerim Erdem, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyelerinin de katıldığı açılışa Antalya Valisi Sebahattin Öztürk, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Osman Budak, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, oda ve borsa başkanları ile birlikte çok sayıda davetli katılmıştır. Manavgat ın yöresel ve geleneksel ürünleri de fuarda yer alarak, fuarın içeriğine zenginlik ve derinlik kazandırmıştır. Manavgat ürünleri, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) nun satın aldığı 90 m2 lik standda sergilenmiştir. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), yöresel ve geleneksel ürünlerin fuarda yer alabilmesi için yoğun bir çaba göstermiştir. Fuara, işletmelerin katılması için çağrılar ve bilgilendirme toplantıları yapan MATSO nun bu girişimlerinden sonra Manavgat a has ürünler arasında Manavgat Susamı, Meşhur Belen Obası Karpuzu, Defne Yağı, Lokum, Tahin, Zeytinyağı ve Unlu Mamüller, fuar ziyaretçilerinin beğenisine sunulmuştur. Coğrafi İşaretleme yöntemi ile marka tescili yapılacak olan Altın Susam adıyla anılan Manavgat Susamı da fuarda tanıtımı yapılarak ön plana çıkarılmıştır. Protokol ve ziyaretçiler, Manavgat Susamı, Meşhur Belen Obası Karpuzu, Defne Yağı, Lokum, Tahin, Zeytinyağı ve Unlu Mamüller ile bezenmiş ve zenginleştirilmiş Manavgat Standdına büyük ilgi göstererek, sergilenen ürünler konusunda bilgiler almışlardır. Antalya Valisi Sebahattin Öztürk, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, Antalya İl Genel Meclisi Başkanı Cavit Arı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Osman Budak, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Antalya İl Genel Meclis Üyesi Halil Kula, Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Atilla Yıldız standı ziyaret eden isimler olmuştur. Fuarın üçüncü günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, fuarı ziyaret ederek, sergilenen ürünler hakkında bilgiler almıştır. Hisarcıklıoğlu, Manavgat standına da ziyarette bulunmuştur. MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş Hisarcıklıoğlu na, standdaki ürünler hakkında bilgiler aktarmıştır.

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2004 Sayısı: 25479 18.02.2005 tarihli ve 25731 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3/2/2005 tarihli 5290 sayılı

Detaylı

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI PERSONEL EL KİTABI

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI PERSONEL EL KİTABI GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI PERSONEL EL KİTABI ODAMIZIN FAALİYETLERİ a) Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek.

Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek. BORSAMIZIN FAALİYETLERİ Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

KALİTE VE AKREDİTASYON

KALİTE VE AKREDİTASYON 2017 EK.02 DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI Revizyon Tarihi Sayfa No Rev.01 24.02.2017 1/14 DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE VE AKREDİTASYON EL KİTABI DOK NO. EK 02 SAYFA 2/14 REVİZYON VE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, ilgili

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 17 : YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün organizasyon

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

Dış Kaynaklı Doküman Listesi

Dış Kaynaklı Doküman Listesi SIRA NO DOKÜMANIN ADI YAY TAR. GÜNCELLİĞİ TAKİP ŞEKLİ SORUMLUSU BULUNDUĞU BİRİM ADET 1 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler 19.03.2009 TSE KYT Genel Sekreterlik 1 2

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİCİ EL KİTABI

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİCİ EL KİTABI GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİCİ EL KİTABI ODAMIZIN FAALİYETLERİ a) Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine

Detaylı

2014 YILI HEDEF TAKİP TABLOSU

2014 YILI HEDEF TAKİP TABLOSU Sayfa No: 1 / 9 HEDEF NO Str. Plan / Süreç Hedefi 1 2 3 4 5 6 7 8 HEDEFLER Tescilde Müşteri Memnuniyeti En az %80 gerçekleştirmek Tescilde İşlem Süresini İşlem Başına 120sn de tamamlamak Tahmini Bütçede

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Meslek Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek,

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 (28.09.2002 tarih ve 24890 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü 1. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Dış

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 T.C. GÖREV TANIMLARI AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI Erasmus Kurum Koordinatörü Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde

Detaylı

Oda ve Borsa Şubeleri ile Oda Temsilciliklerinin Kuruluş ve Đşleyişi Hakkında Yönetmelik 8.1.2005 TARĐH VE 25694 SAYILI RESMĐ GAZETE

Oda ve Borsa Şubeleri ile Oda Temsilciliklerinin Kuruluş ve Đşleyişi Hakkında Yönetmelik 8.1.2005 TARĐH VE 25694 SAYILI RESMĐ GAZETE Oda ve Borsa Şubeleri ile Oda Temsilciliklerinin Kuruluş ve Đşleyişi Hakkında Yönetmelik 8.1.2005 TARĐH VE 25694 SAYILI RESMĐ GAZETE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

MADDE-2 Bu yönetmelik tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer mer i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE-2 Bu yönetmelik tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer mer i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır. T.C MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE-1 Bu Yönetmeliğin amacı; Manavgat

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1-

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MERKEZİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MERKEZİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Bilgi İşlem Merkezinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

DEKANLIK T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU

DEKANLIK T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU DEKANLIK İlgili mevzuat ile Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ve nca belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, Fakülte ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi ve koordinasyonu sağlamak. Dekanlık

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ve ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ve ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ve ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu Yönetmelik, Yazı İşleri Müdürlüğü nün Kuruluşu, Görev

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU İtalik yazıyla belirtilen ifadeler kulüp üyeleri tarafından kulüp amaçlarına uygun olarak doldurulacaktır. Normal yazı tipi ile yazılmış diğer

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KARARLAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KARARLAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KARARLAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

YOZGAT TİCARET BORSASI

YOZGAT TİCARET BORSASI KODU ÜEK YAY. TRH 01.09.2016 REV. TRH. REV. NO SAYFA NO 1/9 YOZGAT TİCARET BORSASI Hazırlayan Yönetim Temsilcisi Onaylayan Yönetim Kurulu Başkanı KODU ÜEK YAY. TRH 01.09.2016 REV. TRH. REV. NO SAYFA NO

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK GAZĠANTEP-2011 GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM,

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Mali Hizmetler Müdürlüğü nün

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı