Bir Temel Eğitim Dersi Uygulaması ve Deneyimler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir Temel Eğitim Dersi Uygulaması ve Deneyimler"

Transkript

1 Bir Temel Eğitim Dersi Uygulaması ve Deneyimler NİLGÜN KULOĞLU KAYNAKLAR I. D e n e l B., Temel Tasarım ve Yaratıcılık, O D T Ü Mimarlık Fakültesi B a s ı m İşliği. A n k a r a, E r t ü r k Z., Mimari Tasarlama Teknikleri, D e r s N o t u, Karadeniz Üniversitesi Basımevi, T r a b z o n, I9873. G ü r e r L., Temel Tasarım, İstanbul Teknik Üniversitesi Matbaası, G ü m ü ş s ü y ü, Özler, S., "Temel Tasarım/Temel Eğitim Yaratıcılığın Uyarılması", Temel Tasarım/Temel Eğilim, Der: N.Teymur, T. Aytaç-Dural, O D T Ü M i m a r l ı k Fakültesi Yayınları, Ankara, 1998, s K u r a l, N., " T e m e l T a s a r ı m d a Bir P r o g r a m ", Temel Tasarım/Temel Eğitim, Der: N.Teymur, T.Aytaç-Dural, O D T Ü M i m a r l ı k Fakültesi Yayınları, Ankara, 1998, s Ustaömeroğlu, Araz, A., Mimari Analiz için Temel Tasarım Oge ve İlkelerinin Kullanımı ile Oluşturulan Estetik Ağırlıklı bir Yöntem Araştırması, D o k t o r a Tezi, K T Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Mart, E r t ü r k Z., Usta A., Usta G. K., Tasarım Eğitimine Başlamada Farklı M o d e l A r a y ı ş l a r ı, Arkitekt Dergisi, sayı 4 6 6, N i s a n , s GuilfordJ-, ofhuman TheNature Intelîigence, Mac Graw-Hill Book Co., New York, G ü r e r, L., Mimarlıkta Yaratıcılık ve Eğitim, İ T Ü Yayınları, İstanbul, retim üyeleri ile öğrenci arasındaki iletişim gibi konular sorgulanmaktadır. Buradan elde edilen bulguların ders programı ve işleyişine katkı sağlaması düşünülmektedir. Değerlendirilen anket sonuçlarından, birinci sınıf öğrencisi için oldukça farklı bir program olan temel tasarım dersinin, öğrenciye farklı bakış açıları kazandırdığı, yaratıcı güçlerini geliştirici nitelikte yön verdiği, bir problem karşısında çözüm yolları üretebilme yeteneği kazandırdığı şeklinde görüşler üzerinde yoğunlaşıldığı görülmektedir. Bundan önceki yıllarda temel tasarım dersi konusunda yapılan değerlendirmelerde, bu ders kapsamında edinilen bilgilerin somut mimari mekan tasarlanırken, nasıl kullanılacağı konusunda yeterince fikir edinilemediği şeklinde eleştiriler gündeme gelmiştir. Genellikle problemlerin iki boyutlu soyut çözümleri üzerinde durulduğu temel tasarım programında bu kaçınılmaz olmaktadır. Oysa ki mimarinin asıl amacının mekan yaratmak olduğu düşünülürse, iki yıldır sürdürülen bu programla tasarım ilke ve elemanlarının, mekan ve form yaratma konusunda problemlerle irdelenmesinin ve somut modellere dönüştürülmesinin yararı elde edilen ürünlerden ve anket değerlendirmelerinden ortaya çıkmıştır. Temel tasarım eğitiminin iki boyutlu soyut kompozisyonlar oluşturmak şeklinde işlenen biçiminden kurtarılıp, mimarinin amacı olan mekan yaratmaya yönelik olarak programlanabilmesi gerekmektedir. Bu nedenle temel tasarım eğitiminde iki boyutlu görsel kompozisyonlarla birlikte mimari problemlerin çözümüne yönelik uygulamalar da gerçekleştirilmektedir. Ders kapsamında çeşitli mekan, form yaratma uygulamalarına, alan düzenlemeye yönelik tasarımlara yer verilmektedir. Ancak bu şekilde düşünüldüğünde tasarım etkinliğinde bulunan öğrenci, temel tasarımın kavramsal kurgusunu, bir mimari problem karşısında nasıl yorumlayabileceğini öğrenebilmektedir. Ele alınış biçimi nasıl olursa olsun, sonuçta temel tasarım eğitiminin grafik öğretisinin yanı sıra mimari mekan yaratmaya yönelik olduğu unutulmamalı, amacına ulaşabilmesi için dersin içeriği ve yöntemi bu anlamda kurgulanmalıdır. "Bir çizgi, içsel ve dışsal arasındaki dengeyi, dondurulmuş bir uçuşu betimleyebilir; dışarıdaki güçlerin baskısı altındaki bir nesnenin razı olduğu bir biçime dolanabilir; eylemsizliğin ve rehavetin bir simgesi olabilir... Çizgi inkarın başlangıcı ve 'olan' dan 'olmayan'a bir geçiştir."' J. Paul Sartre 1. Algılama ve Kavrama Üzerine M imarlık, bilim-sanat tartışmaları arasında görsel yanı ağır basan bir grup içinde yerini almaktadır. Mimarlık eğitimi alan bir öğrenci önce bakmayı ve görmeyi, zamanla da iletmeyi öğrenmelidir. Bu durumda algılama yetisine de bağlı olarak görsel bilgi birikiminin ve görsel bilinç düzeyinin geliştirilmesi, mimarlık eğitiminde üzerinde önemle durulması gereken bir konu olarak düşünülmelidir. Görsel bilgi birikimin arttırmak ve görsel bilinç düzeyini geliştirmek için çeşitli yöntemlerin denendiği bilinmektedir. Görsel eğitimin öncelikle görsel analize dayalı olduğu söylenebilir (1). Buna göre görsel analiz yaparken algılanan tüm ayrıntılar, zihinsel bir süreçten geçerek hayal gücünü de harekete geçirmekte; böylece amaca uygun yorumlama becerisi de kazanılmaktadır. Rudolf Arnheim'e göre; algılama ve kavrama bir bütün olarak görsel düşünmeye yol açmakta ve kavrama, bilginin alınmasına, depolanmasına ve işlenmesine ilişkin tüm zihinsel işlemler iken; duyusal algılama ise hatırlama, düşünme ve öğrenme etkinliği olarak tanımlanabilmektedir. Görsel düşünme bir çizim imajı biçiminde anlatım kazandığında ise grafik düşünme terimi ile ifade edilebilir (1). Görüldüğü gibi, algılama ve kavrama arasındaki bu ilişki bir çizim imajına dönüşt ü r ü l ü r e, düşünceden çizgiye varan bir süreçten söz edilebilir demektir. Bu ilişki; düşünme göz el görme şeklinde açıklanmaktadır (1). çizme Anlatılmak istenen çizim imajı bu şemaya dahil edildiğinde ise bu ilişki çok basit bir anlatımla; Düşünce - çizgi imge olarak ifade edilebilir. Burada düşünce; algılama ve kavramanın tümünü kapsamaktadır. Çizgi bir ifade yolu olarak kullanılmaktadır. imge ise Şenyapılı tarafından; yaratılmış, yorumlanmış ve yeniden üretilmiş görüntü olarak tanımlanmaktadır (2). Sonuç olarak, düşüncenin çizgi yardımıyla yorumlanması ve aktarılması böyle bir süreçle özetlenebilmektedir. Mimarlık eğitiminde bu sürecin bütün adımlarının geliştirilmesi gereği açıktır. Bu adımların geliştirilmesi ise izlenen programın başarısının yanı sıra öğrencinin kendisini geliştirmesine de bağlıdır. Bunun için ise sık sık gördüğünü ve/veya düşündüğünü çizgi yardımıyla aktarmaya ya da imgelere dönüştürmeye dayalı çalışmalar programlanmalıdır. Bu çalışmaların farklı şekillerde ele alındığı görülmüştür. Örneklemek gerekirse bu yaklaşımlar; gerçeği yansıtan anlatımlar soyutlamalar sembollerin kullanımı (1) şeklinde olabildiği gibi, kavramsal düşünme ana fikir ve şematik anlatım bağlam-ana fikir sembol-ana fikir kavram-ana fikir eskizlerle biçim araştırması görsel izlenim eskizleri biçim repertuarı oluşturma çevreyi algılama ve görmeyi öğrenme (3), gibi de gruplanabilir. Bu örneklemeleri arttırmak mümkündür. Bizim deneyimimizde ise kavramsal düşünme ve düşündüğünü/gördüğünü ifade edebilme yolu ağırlık kazanmıştır. Bu bağlamda, çalışma kurgulanırken kavramsal düşünmeyi çizgilerle ifade etme üzerinde durulacaktır.

2 2. Çizgi Sanatın çizgi ile başladığına dair pek çok ipucu olduğu bir gerçek... Tarih öncesi çağlarda mağara duvarlarında ya da dolmen üstlerinde çizginin kullanıldığı bilinmektedir. Çizgi kullanarak şematik anlatımlarla sanatta soyutlamaya giden yolun eski taş çağında doğduğu ve sonraki yüzyıllar boyunca gelişerek devam ettiği de bilinir (4). insanın çizgi yardımıyla oluşturduğu işaret ve sembolleri yazı dilini bulmadan önce çokça kullandığı ve hiyerogliflerde olduğu gibi ilk yazı dilinin resimlerden çıkarılmış sembol setleri olduğu söylenmektedir (5). Böylece yazının çizgiye dayalı ve bugün kullanılan harflerin de çizgiyle elde edilmiş soyut imler olduğu ve geometrik biçimlerin de (daire, üçgen, dörtgen, çokgen, yamuk, paralelkenar, v.b...) çizgiyle elde edildiği çok açıktır (2). Çizme eylemi ise aktif temel bir insan davranışı olarak açıklanabilir. Çizme de konuşma ya da sayma eylemleri gibi temel biliş formuna aittir, insanların çizememesi; konuşamaması ya da sayamaması ile eşdeğer olarak düşünülebilir. Herhangi bir pediatrik bozukluk yoksa çizgi çizme aktivitesi düşüncenin aktarılması olarak ifade edilir (6). Çizginin nasıl oluştuğu konusunda genellikle ortak bir görüşün hakim olduğu görülür. Gelişmiş bir noktanın ya da başka bir deyişle, belli bir mesafe boyutunda uzatılmış noktanın çizgiyi oluşturduğu konusunda araştırmacılar birleşirler (7), (8). Ching'e göre çizgi; uzunluk, yön ve pozisyon ile tanımlanabilir, çizginin uzunluğu vardır, genişlik ve derinliği yoktur. Gürer ise bu durumu çizginin tek boyutlu bir eleman olarak algılandığı şeklinde ifade eder. Ancak algılanabilir olması için yine de çizginin bir kalınlığının olması gerekir. Çizgi; diğer görsel öğelerin birleştirilmesi, bağlanması, desteklenmesi, çevrelenmesi veya kesiştirilmesinde, köşelerin tanımlanması ve onları biçimlendirmede ve bunlara ek olarak düzlem yüzeylerinin eklemlenmesinde kullanılabilir (8). Çizgi farklı yaklaşımlara göre farklı şekillerde gruplanmıştır. Düz ve eğri çizgi olmak üzere iki grupta (2), düşey, yatay, eğik ve eğri çizgi olmak üzere dört grupta ve düz, köşeli ve eğri çizgi olmak üzere üç grupta toplandığı (6) örneklere rastlamak olasıdır. Bütün figürlerin, geometrik ve organik biçimlerin, yazının grafik anlatımların ve akla gelebilecek diğer ifade biçimlerinin bu çizgi türlerinin çeşitli şekillerde bir araya gelmesi ile oluştuğu görülür. Çizgi ile düşüncenin imgelere dönüştürülmesi söz konusu olduğunda çizgi biçiminin önemli olduğu görülür. Çünkü çeşitli çizgi türlerinin algılayanda yarattığı ortak birtakım etkiler vardır. Gür, bunlardan algılam ve duygulam kalıpları olarak söz etmektedir (9). Bu etkiler farklı ifadelerle araştırmacılar tarafından ortaya konmuştur. Çizgi karakterinin insanda yarattığı etkiyi bilmek tasarım çalışmalarında bir ipucu olma özelliği taşır. Özellikle kavramsal düzeyde yapılacak çalışmalar için çizgi karakteri önemli bir veri kümesi oluşturabilir. Çizgisel elemanların tümünün dinamik bir ifade olarak algılandığını belirten Gürer, yatay düz çizgilerin kuvvet ve stabilite, düşey düz çizgilerin kesinlik ifade ettiğini, koyu ve kalın düz çizgilerin çarpıcılık, zigzag çizgilerin ise hareket ve heyecan yarattığını söylemektedir (7). Düz çizgide eğilme, bükülme, sapma, iniş, çıkış, dalgalanma ve kırılmanın görülmediğini söyleyen Şenyapılı, bu nedenle düz çizginin devinimsizlik yarattığından söz eder (2). Çizgi eğrileştikçe uyandırdığı devinim izlenimi yoğunlaşır. Canlılık, kaynaşma, dalgalanma, dağılma, saçılım, hız, dönme gibi devinim türlerinin ifadesinde eğri çizgi kullanılır. Şenyapılı bu durumu şu şekilde örnekliyor; "yatay bir düzgün çizgi durgun bir denizi, hafifçe eğilip bükülmüş çizgiler kaba dalgaları, fazlaca eğilip bükülmüş çizgiler fırtınalı havadaki azgın dalgaları görselleştirmeye yardımcı olur." Çizginin bu karakteristik özelliklerinden yararlanarak tasarımcı her tür kavram, duygu ve düşüncesini izleyene aktarabilme şansına sahiptir. Aslında bu özel- likleri bilmese bile insan, doğasında var olan önsezileri yardımıyla çizgiyi her zaman bir iletim aracı olarak başarı ile kullanmıştır. Çizgi, doğanın, geometrinin, duyguların, düşüncelerin ve daha başka pek çok şeyin anlatım aracı olmuştur tarih boyunca... Bir anlamda karşılıklı iletişimi sağlayan bir dil haline gelmiş, kullanıldıkça da bu dil gelişmiştir. Mimarlık eğitimi de bu dili olabildiğince geliştirmeye yönelik olarak kurgulanmalıdır. Düşüncenin aktarılabilmesi eğitimin temel hedeflerinden biri olmalı, özellikle eğitime yeni başlayanlar için kendilerini ifade edebilme yönünde olabildiğince fazla deneme yapmaları istenmelidir. Öğrenciler, çizginin neyi ya da neleri ifade edebileceğini, deneyerek, yaşayarak ve tartışarak öğrenmelidirler. Öğrencilerin, yukarı doğru yükselen çizgilerin yaşamı, canlılığı ve varoluşu, aşağı doğru yönlenmiş çizgilerin ise ölümü, cansızlığı ve yok oluşu ifade ettiğini (2), mimari öğelerden sütunlar, dikilitaşlar ve kulelerin düşey çizgisel öğeler olarak düşünülebileceğini, bina biçimlerinin de çizgisel olabileceğini, iki paralel çizginin bir yüzey oluşturabileceğini ve tekrarlanan paralel çizgilerin de yüzey tanımladığını (8), bunlara benzer ve çizgiye ait pek çok özelliği yoğun deneyimler sonucunda öğrenmeleri bu denemenin çıkış noktasını ve özünü oluşturmuştur. 3. Deneyimler Beyin-göz-el arasındaki bağlantıda "çizgi" nin önemli bir iletişim aracı olduğu kabul edildiğinde, temel eğitimin bu aracı geliştirmeye yönelik olarak planlanması gerektiği görülür. Hiç tasarım eğitimi almamış bir mimar adayına çizgi ile neyi, nasıl ifade edebileceğine ilişkin bilgi, daha önce hiç karşılaşmamış olduğu türden tasarım problemleriyle ve özellikle stüdyo çalışmalarında verilmelidir. Bu tür denemelerde, öğrencinin düşündüğünü çizgi ile anlatabileceğine olan inancı ve becerisinin de arttığı görülmüştür, ilk kez denenen temel eğitim dersi kapsamında çizgi öğesi; görüleni ifade edebilme düşünüleni ifade edebilme aracı olarak kullanılmıştır. K T U Mimarlık Bölümü Trabzon I. J. Paul Sartre, Estetik Ü z e r i n e D e n e m e l e r, (çev. M e h m e t Y ı l m a z ), 1998, s

3 1. B e y z a E v i r g e n (ağaç, h a y a t, k a r m a ş a, ses, g i z e m ) 2. T u ğ b a Ö n a l (yaşam, başarmak, evren, düşünce, varlık) 3. Ş ü k r ü Kara ( k ı r ı l m a, acı, k a r m a ş a, yansıma, yükseklik) 4. i l h a n Yazıcı (ışık, s o n s u z l u k, d ö n ü ş ü m, z a m a n ve yıkım, sorunlar) 3.1. Görüleni İfade Etme Yolu Olarak Çizgi; Bu yöntem hem göz ve el arasındaki bağı güçlendirmek hem de el becerisini geliştirmek üzere kurgulanmıştır. El becerisini geliştirmek üzere seçilen yöntemlerden birincisi çok sayıda mimari öge (kapı-pencere) ya da mimari yapının kitap ya da dergilerden seçilerek ve kopya edilerek serbest el ile kağıda aktarılması idi. Bu öge ya da yapı türlerinin seçiminde ise belli zaman dilimlerine ait olmaları istendi. Serbest el çizim yönteminin nasıl kullanılacağı ise daha önce verilen bir dizi seminerden birinin konusu olmuştu. Bu çalışmalarda başarının çok yüksek olduğu gözlendi. El becerisini geliştirmek üzere seçilen yöntemlerden ikincisi ise çevrede görülen yapıların yine serbest el çizim yöntemi kullanılarak kağıtlara aktarılması olmuştur. Bu yöntemde hedeflenen, öğrencinin algılama ve iletme becerisinin yani göz ve el arasındaki bağıntının iyi koordine edilebilmesini geliştirmek olmuştur. Bu konuda gerçekleştirilen ödevlerde ise başarı beklendiği gibi diğer yöntemin kullanıldı- ğı ödevlerden daha az olmuştur. Çünkü burada, ölçü, oran, kağıt kullanımı, çizgi karakterinin seçimi v.b. özellikler tamamen öğrencinin becerisi ile sınırlıydı ve bu beceri ancak zamanla gelişebilirdi. adım olarak denenmesinin nedeni ikinci aşamaya öğrencileri hazırlamaktı. Bu aşama Gür'ün çalışmasında ayrıntılı olarak ele alınmış ve öğrenci çalışmalarından örnekler sunulmuştur (9) Düşünüleni İfade Etme Yolu Olarak Çizgi Çalışmanın en önemli adımını bu aşama oluşturmaktaydı. Öğrencilere düşünmeleri ve düşündüklerini çizgi ile birtakım imgelere dönüştürmeleri konusunda her hafta yeni tasarım problemleri sunuldu. Bu problemler genellikle kavramlar ve alt kavramlar ve bunların anlatımları şeklinde programlandı. Stüdyo çalışmalarının tüm aşamalarında olduğu gibi bu aşamada da kavramlarla nasıl çalışılacağı öğretilmeden öğrencilerin problemi çözmesi bekleniyor ve daha sonra tüm grubun katılımıyla gerçekleşen kritiklerde çözümler tartışılıyor ve değerlendiriliyordu. Bunun amacı öğrencilerin koşullanmasını engellemek ve özgür düşünmelerini sağlamaktı, ilk adım olarak "kavram grupları içinden birer kavram seçme" yolu denendi. Seçme yolu ile problem çözmenin ilk ikinci adımda ise "kendi seçtikleri kavramları aktarma yolu" denendi. Bu problem şu şekilde ifade edildi; "Artık çizgi çizmeyi öğrendiniz. Şimdi yaşadığımız evreni tanımlamada uygun gördüğünüz beş adet kavramı çalışma alanınızı beş eşit parçaya bölerek ifade ediniz". Bu çalışma stüdyoda dört saatlik bir zaman diliminde gerçekleştirildi, (şekil 1, 2, 3, 4). ikinci problem ise "Yaşamı tanımlamada seçtiğiniz iki adet kavramı ayrı ayrı olmak üzere çalışma alanlarınıza aktarınız" şeklinde ifade edildi. Bu çalışma ise ev ödevi olarak verildi ve her iki çalışma da izleyen derste kritiklerle tartışıldı. Her iki adımda elde edilen başarı oldukça yüksekti. Çizgi ile ifade yolunu henüz deniyor olmalarına karşın, düşünceyi aktarma yolunda umulandan daha yüksek bir performans gözlendi. Evreni tanımlamada öğrenciler tarafından en çok yinelenen kavramlar; karmaşa hayat duygular/düşünceler sonsuzluk ölüm sevgi, gibi kavramlar olurken, bir kereden çok işlenenler ise; paylaşım özgürlük zaman öfke yayılma acı yansıma ışık zıtlık kötülük yağmur bağlılık ateş, gibi kavramlar oldu. Bunun yanı sıra bir kişi tarafından ele alınan ancak ilginç olabilecek bazı kavramlara da rastlandı.

4 Bunlar ise; belirsizlik varlık erime içiçelik kesişme isimsizlik unutmak gibi kavramlardı. Bu çalışmalar programlanırken, mimar adaylarının, mimarın mesleğindeki en yaşamsal kaygıyı görmezden gelen anlayışın tersine, yaratıcı kavramlarla özgürce düşünebilmeyi, yaratıcı duyumları kompozisyonlara dönüştürebilmeyi alışkanlık haline getirebilmeleri hedeflenmişti. Aslında seçilen kavramlardaki çeşitliliğe bakılırsa, çizim aşamasına geçilmeden bile neredeyse hedefe varılmıştı. Stüdyoda gerçekleştirilen kavramları çizgiye dönüştürme çalışmaları, çizgi karakterinin uygunluğu ve Faucault'nun değişkenleri doğrultusunda değerlendirilmiştir. Faucault'ya göre klasizm dilsel işareti, yani anlatılmak istenenle sözcük arasındaki ilişki üç değişkene göre tanımlanmaktadır (9), (10). bağlantının kökeni: doğal olabilir, aynadaki görüntünün doğrudan yansıttığını işaret etmesi gibi ya da anlaşmaya bağlı olabilir, bir insan grubu için bir fikri işaret etmesi gibi... bağlantının tipi: bir işaret bütününe ait olabilir, kırmızı yanağın sağlığa işaret ettiği gibi ya da bütünden apayrı olabilir, islami geometrinin nesnelerin doğasının esasına işaret ettiği gibi... bağlantının kesinliği: işaretin sadakatidir, nefes almak hayatın belirtisidir gibi... Tasarımda çizgisel işaretin zihinsel kavramlarla arasındaki bağıntı aynı değişkenlere dayalı olarak incelenebilir (9). Öğrencilerin bu çalışmaları yukarıda sözü edilen üç değişkene ve çizgi karakterinin üstlendiği ifade biçimine göre değerlendirildi. Bir başka deyişle çalışmalarda aranan, öğrenci tarafından seçilen kavramın bu üç değişkene göre ifade edilip edilmediği ve çizgi karakteri ile desteklenip desteklenmediği idi. Bu değerlendirme ölçütlerine dayanarak çalışmalar olabildiğince tartışmaya açıldı ve değerlendirildi. Burada sunulan çalış- malar herhangi bir sıralama olmaksızın bu aşamayı örneklemektedir. Sonsuzluk; Sonsuzluk aynı zamanda bitmemişlik, derinlik gibi alt kavramları içeren bir kavramdır. Buradaki örnekte özellikle derinlik teması işlenerek sonsuzluk anlatımı elde edilmiştir, (şekil 5). Seçilen dairesel elemanların sınır çizgileri daha kalın seçilerek derinlik anlatımı merkeze doğru yoğunlaşmakta ve sonsuzluk hissi güçlendirilmektedir. Eğrisel çizgilerin kullanılması sonsuzluk temasında bir devinimin de söz konusu olduğu izlenimini vermektedir. Sonsuzluk; Yine sonsuzluk temasının işlendiği bir örnek, (şekil 6). Ancak burada sonsuzluğun farklı boyutlarda ele alındığı görülüyor. Bir önceki örneğe benzer bir yaklaşımla sonsuzluk kavramı burada da bitmemişlik ve derinlik gibi alt kavramlardan yola çıkılarak işlenmiş ancak bu kez düz çizgilerle ifade edilmiştir. Farklı olarak derinlik hissi, çizgi kalınlığı gitgide arttırılarak sağlanmıştır. Anlatımda düz çizginin tercih edilmesi sonsuzluk imgesinin daha durağan olduğu hissini vermektedir. Sonsuzluk; Sonsuzluk kavramının ele alındığı bir başka örnek, (şekil 7). Bu çalışmada ise çizgi kalınlığının etkin bir anlatım yolu olarak seçilmediği görülüyor. Çünkü burada derinlik bir alt kavram olarak ele alınmamış, onun yerine bitmemişlik, sınırsızlık anlatımı ağırlık kazanmıştır. Devamlılık imgesi de destekleyen bir görüş olarak düşünülmüş ve nokta elemanı ile bu fikir desteklenmiştir. Tüm bunlar yine bir insan grubu için bir fikri işaret eder nitelikte görülmektedir. 5. B a n u Ö k s ü z 6. i l h a n Yazıcı 7. A d e m A c a r 8. Tuğba Önal 9. A y ş e G ö k p ı n a r 10. S e r k a n U l u t a ş

5 2. Bu grup; Prof.Dr. Şengül O. Gür, Y. D o ç. D r Ali Asasoğlu, Y. D o ç. D r. Ayhan Usta, Y.Doç.Dr. Nilgün Kuloğlu, Ö ğ r. G ö r. Y ü k s e l T u r c a n ve D r. Ayça A. U s t a ö m e r o ğ l u ' n d a n oluşmaktadır. KAYNAKLAR ( i. ) A y d ı n l ı, S., Mimarlıkta Görsel Analiz, İ T Ü M i m a r l ı k F a k ü l t e s i Yayını, ( 2. ) Ş e n y a p ı l ı, O., Görsel Sanatlar ve İletişim, S a n a t y a p ı m Y a y ı n c ı l ı k, Ankara, (3.) Inceoğlu, M., Soygeniş, M., Ç i l, E., Mimarlık Öğrencileri İçin Tasarımda EskUJer, Y ı l d ı z T e k n i k Üniversitesi Yayım, İ s t a n b u l, 1997( 4. ) T u r a n i, A., Dünya Sanat Tarihi, Remzi Kitabevi ( D ö r d ü n c ü Basım), İstanbul, ( 5. ) L a s s a u, P., Graphic Thinking For Architects And Designers, V a n N o s t r a n d Reinhold, NewYork, (6.) Brett, D., "Drawing and Ideology of Industrialization" s , Design History and Anthologf, D e n n i s P. D o o r d a n ( d e r. ), T h e M İ T Press, L o n d r a, ( 7. ) G i i r e r, L., Temel Tasarım, Yaşam; Bir örnekte ise yaşam teması işlenmiştir, (şekil 8). Çizgi öğesi kimi zaman hafif kimi zamansa daha keskin dalgalanmalarla ele alınarak yaşamın pek de durağan olmadığı vurgulanmıştır. Bunun çizgi kalınlığı ile desteklenmesi, fikri daha da güçlü kılmaktadır. Kağıt alanının kullanımı da yaşamın yoğunlaştığı zamanları vurgular niteliktedir. Çizgilerdeki üst üste geliş ise yaşamda örtüşen bir şeylerin olduğu şeklinde yorumlanabilir. Bu örnekte bağlantının tipi bütünden ayrı olarak yorumlanmıştır. Yani tasarımcı burada yaşamın özüne işaret etmektedir. İTÜ Yayını, İstanbul, (8.) Ching, D.K.F., Architecture: Form, Space and Order, V a n Nostrand Reinhold, New York, (9.) G ü r, Ş.O., Mimarlıkta Temel Eğitim Dersi Uygulaması, Sayı 2 9 3, Mimarlık, ( 1 0. ) F o u c a u l t, M., Kelimeler ve Şeyler, (çev: M. A l i K ı l ı ç b a y ), İ m g e Kitabevi, Ankara, (il.) Chernikhov, I., "Çağdaş M i m a r l ı ğ ı n T e m e l l e r i n d e n, 1930" (Fundamentals of Contemporary Architecture M i d - ı g 3 0 s ), (çev. T. K. G ü r e r ve Y. K ö s e b a y ), Tasarım s S e r k a n Işıklı / 1 2. F a t i h Ş a h i n 13. A h m e t N a z i f S a t ı / 1 4. B i l g e Ş a h i n Ölüm ve Yaşam; Ölüm ve yaşam temasının yorumlandığı bir diğer çalışmada ilk olarak göze çarpan ölüm ve yaşamın karşıtlığı ve içiçeliğidir, (şekil 9). Değerlendirmede renkli çizgilerle ifade edilen ve dolayısıyla daha heyecan verici ve değişken olan yaşamdır. Kağıt yüzeyinin geri kalan kısmı ise ölümü tanımlamaktadır. Yaşamı tanımlayan renkli ve kırıklı çizgiler dinamizmi anlatır. Beyaz kağıt yüzeyi ile ifade edilen ölüm ise belirsizliktir, hiçliktir ve tanımsızlıktır. Ölüm ve yaşam arasındaki bu çelişki başarılı bir şekilde ortaya konmuştur ve açıktır ki bir insan grubu için bir fikri işaret etmektedir. Zaman; Bu örnekte zaman kavramı çok bilindik bir imgeye işaret etmektedir, (şekil 10). Aynadaki görüntünün doğrudan yansıttığını işaret etmesi gibi... Kum saati, nokta ve çizgilerle ifade edilmiş ancak daha soyut bir anlatım tercih edilmiştir. Çizgilerdeki süreklilik zaman kavramının sonsuzluğuna işaret etmektedir. Çizgilerin hem yatayda hem düşeyde kullanılması zamanın çok boyutlu ve sonsuz olduğunu ifade etmektedir. Erime; Ele alınan kavram diğerlerine oranla ilginç ve yaratıcı bulunmuştur, (şekil 11). Anlatımda da son derece soyut bir ifade seçilmiş, doğru ve renkli çizgilerle, işaret edilmek istenen şey dolaysız olarak ifade edilmiştir. Erime kavramı bir süreç olarak ele alınmış; bunun azalma ve/veya dönüşmeyi içerdiği anlatılmak istenmiştir. Burada bağlantının tipi bütünden ayrı olarak ele alınmakta; yani nesnenin doğasına işaret etmektedir. Özgürlük; Özgürlük temasının çoğulculuk fikrine işaret ettiği bu çalışmada açıkça görülür, (şekil 12). Özgürlüğün farlılıkları da barındırdığı ifade edilirken bu farklılıkların çelişkiyi değil bir arada oluşu ve çoğalarak artışı işaret ettiği anlaşılmaktadır. Eğri çizgi karakterinin seçilmesi özgürlüğün; canlılık, kaynaşma ve dalgalanma gibi anlatımları da içerdiğinin bir göstergesidir. Dikkat edildiğinde hiçbir çizgi elemanının diğerini zedelemediği görülecektir. Özgürlük ifadesi burada bir işaret bütününe aittir ve bir insan grubu için kabul gören bir ana temaya işaret etmektedir. Su; Bu çalışmada su, bir kavram olarak değil evreni tanımlayan bir element olarak ele alınmıştır, (şekil 13). Barındırdığı alt kavramlar ise, akışkanlık, dinamizm gibi sözcüklerle açıklanabilir. Eğrisel çizgilerin seçilmesi, sözü edilen alt kavramları açıklamak ya da ifade etmek için yeterlidir. Farklı kalınlıklarda, yönlerde ve biçimlerde kullanılan eğrisel çizgiler; seçilen alt kavramları açıkça çağrıştırmaktadır. Sevgi; Sevgi' nin çizgilerle soyut anlatımı konusunda bu örneğin alışılmadık bir tavır olduğu düşünülebilir, (şekil 14). Anlatım için düz çizginin seçilmesi aslında pek de durağan olmayan sevgi kavramıyla çelişir gibi görünse de, seçilen renk ve tonlarının kullanımı, heyecanı ve değişkenliği içinde barındırmaktadır. Kağıt düzleminin her noktasının kullanılması ise sevginin sınırsızlığına işaret ediyor olabilir. 4. Son Söz Bu çalışma, mimarlık eğitiminde yaratıcı bireyler yetiştirmenin yolunun, öğrencilere özgür düşünmeyi ve düşündüğünü ifade edebilmeyi öğretmekten geçtiğini düşünen ve yeni şeyler denemeyi arzulayan bir grup ile gerçekleştirildi 2. Amaç, öğrenciye eğitim hayatı süresince kavramlarla

6 "Mimari Anlatım" Anlatım İçin Yeterli mi? ÇİĞDEM BAYTİN düşünülebileceğini göstermek olmuş, bu ders kapsamında bunun yolunun öğretilmesi hedeflenmiştir. Daha önceki eğitim hayatlarında karşılaşmadıkları ve alışkın olmadıkları bir çalışmanın içinde yer almanın öğrenciler için de farklı bir deneyim olduğu düşünülmüştür. Onlar, kavramlarla çalışmanın yolunu bizlerden öğrenmek yerine, deneyerek ve sürekli eleştiri alarak kavradılar. Bu süreç içinde şaşırtıcı olan, gerek verilen kavramları ele alma, gerekse kavram seçme ve seçtikleri kavramları ifade etme yolunda gösterdikleri başarıydı. Bu konuda hiç bir deneyimleri olmamasına karşın zamanı ve malzemeyi başarıyla kullandılar. Bu da eğitici olarak bizlere, mimarlık eğitiminin birinci yarıyılında bu yöntemin uygulanabilir olduğunu gösterdi. Düşünceyi imgeye dönüştürme yolunda araç olarak çizgiyi kullanmak, mimarlık eğitimi süresince her zaman başvurulacak bir yöntem olarak görülürken, zihinde var olan şemayı açığa çıkarmanın da bu yolla gerçekleşebilir olduğu kanıtlanmış olmaktadır. Chernikhov'a göre de (11); "Düşüncenin gelişmesi her zaman her kişinin içindeki yaratıcı özelliklerin dışavurumuna bağlı olmalıdır... Buluş gücü (fantezi) en iyi şekilde her bireyin yaratıcı potansiyelini grafik çalışmalarla ortaya çıkarmasıyla gelişir". Destekleyen bu düşünce ışığında, yöntemin grafik anlatımlarda kullanılmasının yanı sıra proje çalışmalarına başlarken, tasarımın kavramsal temellere oturtulması açısından da yararlı olduğu ayrıca savunulabilir. Yaratıcılığı geliştirmek için düşüncenin sınırlarını kaldırmak, zihindeki düşleri zorlamak ve onları ifadelere dönüştürmek gerekir. Ama zihindeki düşler; onları dışarı çıkarmayı denemezsek asla gerçekleşemezler, sınırlar ise; onları yıkmazsak hep varolurlar. Mimarlık eğitimi almanın ve mimar olmanın özünde ise özgürlüğe ve sınırsız düşlere sahip olmak gerekliliği vardır. O halde, herkesin bu konuda üstüne düşeni yapması gerektiği bilinciyle yeni eğitim yılına ve yıllarına merhaba demesinin tam zamanıdır.. Ç eşitli ülkelerin Mimarlık Fakültelerinde, okul ve bölümlerinde mimarlık eğitiminin ilk yılında, öğrenciye neyi, ne kadar ve nasıl vermek gerektiği önemli bir yer tutmaktadır. Yöntemler, içerikler ve bakış açıları değişmekle birlikte hepsinin temelinde "mimari bakış" (algılama-düşünme) ve "mimari dil" in (ifade etme) ne olduğu nasıl irdelenmesi gerektiği ve eğitimlerinin ilk aşamasında öğrenciye nasıl aktarılmasının yararlı olacağı endişesi vardır. Öğrenci için, ilk yıl ve hatta ilk yarıyıl, onun tüm mesleki eğitimini yönlendiren-etkileyen bir dili anlamaya-çözmeye çalışması açısından önemlidir. Bir tasarımcı olma yolunda mesleki terminoloji ön plana çıkmakta, öğrenci bildiği diller yanında iletişim için yeni bir dili daha öğrenmek durumundadır; takdim/ifade etme yolunda tasarımcı için değişik amaçlardurumlar için kullanacağı bir dil. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri mimari bakış ve mimari dil kavramları ile ilk olarak Mimari Proje 1 ve Mimari Anlatım derslerinde karşılaşmaktadırlar. Bu iki ders diğer dersler yanında onların mimarlık eğitimlerinin temelini oluşturmaktadır. Mimari Anlatım dersi, "mimari dil"in teknik çizimler ile nasıl ifade edileceği üzerinde yoğunlaşmıştır. Her yarıyıl tekrarı açılan ders, 15 öğrenciden oluşan gruplarla yürütülmektedir. Her grup, dersin koordinatörleri tarafından hazırlanan programı uygulamaktadır. Ancak grup yürütücüsü, grup içinde öğrencilerin gelişimini dikkate alarak uygulamaların sayısını, sırasını ya da içeriğini değiştirebilmektedir. Mimari Dili Geliştirme Çalışmaları ilk aşamada, mimari teknik dili ifade etmede kullanabilecekleri temel çizim materyalleri ile tanıştırdığımız öğrencilerimiz, tüm malzemeler içinde, o zamana kadar sadece saç kesiminden sonra kullanıldığını düşündükleri, silgi artıklarını süpürmek için kullandığımız fırçaya ilgi gösteriyor ve çizim araçları içinde bulunmasını şaşkınlıkla karşılıyorlar. ikinci aşama hedefe onları biraz daha yaklaştırmak üzere bu gereçleri tanımalarını, niteliklerini ve limitlerini görebilmeleri için çizgi ve çizgi türleri ve kullanıldıkları değişik çizim aşamalarını gös- termektir- en temel anlatımıyla taranan, görünen ve kesilen çizgi kavramları irdelenmektedir. Kullanılan çizim standartları uluslararası DİN ve ASA normlarının bir bileşkesidir. 3.aşama, dersin sonuna kadar devam eden "izdüşüm kavramf'dır. izdüşüm kavramının geliştirilebilmesi amacıyla, öğrencinin öncelikle somut bir nesneyi algılayıp iki boyutlu olarak çizime aktarabilmesi gerekmektedir. Bu ilk uygulamada öğrencinin kolaylıkla algılayabileceği bir nesne olmasından dolayı kendi çizim masalarını ölçmeleri ve epürünü oluşturmaları istenmektedir. Devam eden uygulamalarda ise öğrenciden, 3.boyutu algılayıp 2 boyutta ifade edebilme yeteneğini geliştirmeye yönelik olarak basit bir cisim perspektifinden daha karmaşık olanlara doğru bir dizi problemi çözmeleri istenmektedir, izdüşüm kavramının mimari düzeydeki uygulamaları öğrencinin somut bilgiye dayalı çizimler üretebilmesi için öncelikle maketini yaptığı tek mekanlı bir binayı 1/100 ölçekte ifade etmesidir. Cisim epürlerinde 1/1 ölçek kullanılırken artık bu aşamada, mimari ölçek kavramları, farklı ölçeklerin kullanım alanları ve ifadeleri, ve özellikle bu derste yaygın olarak işlenen 1/100 ölçekli avan proje tekniği hakkında ön bilgiler de verilmeye başlanmaktadır. Bu uygulamalar, farklı bina parçalarının eklenmesiyle giderek daha karmaşıklaşan bina gruplarının üst-ön-yan görünüşlerinin ifadesinin nasıl olacağını gösterecek şekilde geliştirilmektedir. Yarıyılın ilk 7 haftasını kapsayan bu çalışmalar bir ara sınavla değerlendirilmektedir. ikinci 7 hafta ise öğrenciyi mimari tasarımı ifade etme yolunda daha büyük sınavların beklediği yoğun bir süreci kapsamaktadır. Bu süreçte öğrencilerin en sıkıntılı oldukları an, bir binanın ki bu aşamanın ilk uygulamasında aşina oldukları tek mekanlı yapıyı kullanmalarına karşın-plan ve kesit resimleri oluşturmadır. Bu noktada Yapı Bilgisi derslerinin yoğun desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Zira öğrenci hiç görmediği yapısal öğeleri anlamak ve ifade etmek durumundadır. Bu nedenle Mimari Anlatım dersinde yapısal öğeler mimari dil açısından ele Y ı l d ı z Teknik Üniversitesi M i m a r l ı k Fakültesi Mimarlık Bölümü

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Tasarımda İnsan-Mekan İlişkisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı İLGİSİ Öğretim Dili GRAFİK TASARIM ve GÖRSEL İLETİŞİM Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Teknik Resim EEE114 2 2+0 2 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Teknik Resim EEE114 2 2+0 2 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Teknik Resim EEE114 2 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Seti

Okul Öncesi Eğitim Seti Okul Öncesi Eğitim Seti Degerli Egitimciler Okul öncesi eğitim; çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, zihinsel, duygusal

Detaylı

Desen II (GRT 104) Ders Detayları

Desen II (GRT 104) Ders Detayları Desen II (GRT 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Desen II GRT 104 Bahar 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Desen 1 Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel plastik sanat eğitimi I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

Teknik Resim Perspektif (GRT 109) Ders Detayları

Teknik Resim Perspektif (GRT 109) Ders Detayları Teknik Resim Perspektif (GRT 109) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Teknik Resim Perspektif GRT 109 Güz 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Bilgisayarla Tasarım II (GRT 208) Ders Detayları

Bilgisayarla Tasarım II (GRT 208) Ders Detayları Bilgisayarla Tasarım II (GRT 208) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Tasarım II GRT 208 Bahar 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA

5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA 5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA KONULAR 1. İzdüşüm Metodları 2. Temel İzdüşüm Düzlemleri 3. Cisimlerin İzdüşümleri 4. Görünüş Çıkarma BU ÜNİTEYE NEDEN ÇALIŞMALIYIZ? İz düşümü yöntemlerini, Görünüş

Detaylı

Temel Tasarım I (MTT101) Ders Detayları

Temel Tasarım I (MTT101) Ders Detayları Temel Tasarım I (MTT101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel Tasarım I MTT101 Güz 4 4 0 6 8 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

FAKÜLTE KURULU KARARLARI

FAKÜLTE KURULU KARARLARI T.C GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĐ ENSTĐTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ DEKANLIĞI Toplantı Tarihi : 11.04.2012 Toplantı Sayısı : 2012/06 Oturum Sayısı : 01 FAKÜLTE KURULU KARARLARI Prof.Dr.Tülay ESĐN (Başkan)

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS PROGRAMLAMA BG-213 2/1 2+0+2 2+1 5 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi : LİSANS

Detaylı

Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat!

Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat! Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat! SANAT EĞİTİMİ NEDİR? Sanat eğitimi, çizgi, form, mekan, renk, üç boyutlu yapı, görsel algılama ve inceleme ile ilgilenir. Temel sanat eğitimi derslerinin

Detaylı

TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR?

TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR? TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR? Temel sanat eğitimi çizgi, form, mekân, renk, üç boyutlu yapı, görsel algılama ve inceleme ile ilgilenir. Temel sanat eğitimi derslerinin temeli Bauhaus a, Johannes Itten in

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ MİMARİ TASARIM DERSLERİ UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ MİMARİ TASARIM DERSLERİ UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ MİMARİ TASARIM DERSLERİ UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç: Madde 1: Bu yönergenin amacı İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler

Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler Yard. Doç. Dr. Sinan Olkun Arş. Gör. Tuba Aydoğdu Abant İzzet Baysal Üniversitesi,

Detaylı

TEKNİK RESİM DERSİ. Modüller Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma. Ölçülendirme ve Perspektif

TEKNİK RESİM DERSİ. Modüller Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma. Ölçülendirme ve Perspektif TEKNİK RESİM DERSİ Modüller Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Perspektif DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL SÜRE DERSİN TANIMI DERSİN AMACI DERSİN

Detaylı

Bilgisayar Destekli Mühendislik Çizimi I (MFGE 105) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Mühendislik Çizimi I (MFGE 105) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Mühendislik Çizimi I (MFGE 105) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayar Destekli Mühendislik Çizimi I Ders Kodu MFGE 105 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz

Detaylı

İç Mekan Tasarımı II (İÇM 202) Ders Detayları

İç Mekan Tasarımı II (İÇM 202) Ders Detayları İç Mekan Tasarımı II (İÇM 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İç Mekan Tasarımı II İÇM 202 Bahar 4 6 0 7 11 Ön Koşul Ders(ler)i İç Mekan

Detaylı

KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER

KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER Burçin BAŞLILAR Sınıf Öğretmeni burcinbaslilar@terakki.org.tr SUNUM İÇERİĞİ Yaratıcılık Nedir? Neden Yaratıcı Yazma? Yaratıcılığı Engelleyen Faktörler Yaratıcı Yazmaya

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Temel Tasarım Ders No : 0907009 : 5 Pratik : Kredi : 5.5 ECTS : 7 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayar Grafiklerine Giriş BIL443 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli /

Detaylı

Makina Teorisi (MECE 303) Ders Detayları

Makina Teorisi (MECE 303) Ders Detayları Makina Teorisi (MECE 303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Makina Teorisi MECE 303 Güz 2 0 2 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i MECE 204 Dinamik Dersin

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Teknik Resim MK-121 1/Bahar (1+1+0) 1,5 3

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Teknik Resim MK-121 1/Bahar (1+1+0) 1,5 3 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders saati (T+U+L) Kredi AKTS Teknik Resim MK-121 1/Bahar (1+1+0) 1,5 3 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk Dili II TD 102 2. 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ Şule AYCAN, Ümit Hüseyin KAYNAR, Suat TÜRKOĞUZ, Ercan ARI Celal Bayar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, MANİSA ÖZET:

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NIN GENEL AMAÇLARI

GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NIN GENEL AMAÇLARI GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NIN GENEL AMAÇLARI Öğretim Programı, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu nun 2. maddesinde ifade edilen Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Millî Eğitiminin

Detaylı

Mimari Tasarım VI (MMR 402) Ders Detayları

Mimari Tasarım VI (MMR 402) Ders Detayları Mimari Tasarım VI (MMR 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Tasarım VI MMR 402 Bahar 4 6 0 7 18 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Soyutlama Teknikleri I (GTM 048) Ders Detayları

Soyutlama Teknikleri I (GTM 048) Ders Detayları Soyutlama Teknikleri I (GTM 048) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Soyutlama Teknikleri I GTM 048 Güz 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI YÖK ten 1 Mart 2 de Doktora programımıza olur alınması ile Fakültemizin dikey kuruluşu tamamlanmış olmaktadır. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Detaylı

Grafik Tasarıma Giriş (GTM 028) Ders Detayları

Grafik Tasarıma Giriş (GTM 028) Ders Detayları Grafik Tasarıma Giriş (GTM 028) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Grafik Tasarıma Giriş GTM 028 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Girişimcilik Ar-ge ve İnovasyon BIL447 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli

Detaylı

mimariye giriş BaÜ mimarlık / 2005

mimariye giriş BaÜ mimarlık / 2005 MİMARİ ÇEVREDE FORM VE MEKANI OLUŞTURAN TEMEL ELEMANLAR Mimari formu oluşturan temel elemanlar, nokta, çizgi, düzlem ve hacim dir. NOKTA: MEKAN İÇİNDE BİR POZİSYON BELİRLER. FİZİKSEL ÖZELLİKLER: POZİSYON/DURUM

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yapay Zeka Sistemleri BIL308 6 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yapay Zeka Sistemleri BIL308 6 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yapay Zeka Sistemleri BIL308 6 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler

TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Kazandırılan Yeterlikler Geometrik çizimleri yapmak Yeterli ve kesit görünüşler çizmek DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS PROGRAMLAMA DİLLERİ BG-324 3/2 3+0+0 3+0 4 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975! ISBN NUMARASI:

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Veritabanı ve Veritabanı Programlama BIL362 6 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YAPI BİLGİSİNE GİRİŞ Ders No : 0010120012 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü - Seçiniz - Öğretim

Detaylı

TEKNOLOJİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37

TEKNOLOJİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 TEKNOLOJİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 GİRİŞ Altıncı sınıf Teknoloji dersi önceki senelere ait bilgilerin devamı ve genişlemiş halidir. Teknoloji dersi, öğrencileri değişik tecrübe ve etkinliklerin

Detaylı

ENES YAŞA, HATİCE DERYA ARSLAN, YAVUZ ARAT,

ENES YAŞA, HATİCE DERYA ARSLAN, YAVUZ ARAT, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEMEL TASARIM VE PLASTİK SANATLAR Ders No : 0010120002 Teorik : 4 Pratik : 4 Kredi : 6 ECTS : 7 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BG-411 4/1 3+0+0 3+0 5 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Televizyonda yapım ve uygulamalara giriş Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

MHN 113 Teknik Resim ve Tasarı Geometri 2

MHN 113 Teknik Resim ve Tasarı Geometri 2 6. ÖLÜM İZDÜŞÜM MHN 113 Teknik Resim ve Tasarı Geometri 2 6. İZDÜŞÜM 6.1. GENEL İLGİLER Uzaydaki bir cisim, bir düzlem önünde tutulup bu cisme karşıdan bakılacak olursa, cismin düzlem üzerine bir görüntüsü

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Teknik İngilizce II EEE112 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayarlı Kontrol Sistemleri II BIL310 6 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayarlı Kontrol Sistemleri II BIL310 6 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayarlı Kontrol Sistemleri II BIL310 6 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu /

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayar Ağları I BIL305 5 3+2 4 6

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayar Ağları I BIL305 5 3+2 4 6 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayar Ağları I BIL305 5 3+2 4 6 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Bilgisayarla Görme (EE 430) Ders Detayları

Bilgisayarla Görme (EE 430) Ders Detayları Bilgisayarla Görme (EE 430) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Görme EE 430 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i EE 275, MATH

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Nesneye Yönelik Programlama BIL205 1 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Teknik İngilizce II BIL122 2. 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri BIL121 Teknik İngilizce I Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans

Detaylı

Öğretim Görevlisi Rıdvan Yakut TEKNİK RESİME GİRİŞ

Öğretim Görevlisi Rıdvan Yakut TEKNİK RESİME GİRİŞ Öğretim Görevlisi Rıdvan Yakut TEKNİK RESİME GİRİŞ Teknik Resim Nedir? Makine elemanlarının, yapıların ve en genel haliyle mühendislik ürünlerinin biçimini ve boyutlarını tarif etmekte kullanılan bir dildir.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERSİN ADI (Türkçe) Çevre Mühendisliğinde Projelendirme ve Uygulama DERSİN ADI (İngilizce) Projection and Application in Environmental Engineering DERSİN KOORDİNATÖRÜ Yrd. Doç. Dr. Kaan YETİLMEZSOY (Unvanı,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Girişimcilik İlkeleri BBA 04 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Sanat, Mimarlık ve Etik (ICM 373) Ders Detayları

Sanat, Mimarlık ve Etik (ICM 373) Ders Detayları Sanat, Mimarlık ve Etik (ICM 373) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sanat, Mimarlık ve Etik ICM 373 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bir öğretim materyali seçerken hangi unsurlara dikkat edilmesi

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

1.Bu ders ili ilgili temel kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri anladım.

1.Bu ders ili ilgili temel kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri anladım. 10 yanıt Tüm yanıtları görüntüle Analiz bilgilerini yayınla saumatematiksau@gmail.com Bu formu düzenle Özet 1.Bu ders ili ilgili temel kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri anladım. 60% Yüksek 2 %20

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ KONU: Ç.Ü. Dış İlişkiler Birim Binası YER: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ / ADANA 1. Konu Hakkında Genel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA PORTFOLYOSU KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA PORTFOLYOSU KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA PORTFOLYOSU KURS PROGRAMI ANKARA 2012 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ 1.Sanatsal düzenleme öğeleri Çizgi: Çizgi, noktaların aynı veya değişik yönlerde sınırlı veya sınırsız olarak ardı arda dizilmesinden elde edilen şekildir. Kalemimizle

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. İzdüşümler

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. İzdüşümler TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi 2/40 İzdüşüm Nedir? İzdüşüm Çeşitleri Merkezi (Konik) İzdüşüm Paralel İzdüşüm Eğik İzdüşüm Dik İzdüşüm Temel İzdüşüm Düzlemleri Noktanın

Detaylı

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri AutoCAD ile iletişim Çizimlerde Boyut Kavramı 0/09 2. Hafta

Detaylı

Bilgisayar Destekli Çizim I (ICM 213) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Çizim I (ICM 213) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Çizim I (ICM 213) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Çizim I ICM 213 Güz 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ 2 TKL 202 4 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Matlab Programlama BIL449 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7. SINIFLAR YILLIK PLANI ETKİNLİKLER / KONULAR AÇIKLAMALAR

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7. SINIFLAR YILLIK PLANI ETKİNLİKLER / KONULAR AÇIKLAMALAR KASIM EKİM EYLÜL HAFTA KUŞAK: DÜZEN KUŞAĞI ODAK NOKTASI : BİRİMDEN BÜTÜNE ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 1. Teknoloji ve Tasarım kavramlarını kavratmak 2.Teknoloji ve Tasarım Dersinin Genel Amaçlarını

Detaylı

TEKNİK VE MESLEK RESİM DERSİ. Devre Şemaları Çizimi. Çizim yapmak, norm yazı yazmak Elektrik elektronik devre Şemalarını çizmek

TEKNİK VE MESLEK RESİM DERSİ. Devre Şemaları Çizimi. Çizim yapmak, norm yazı yazmak Elektrik elektronik devre Şemalarını çizmek TEKNİK VE MESLEK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Teknik Resim Devre Şemaları Çizimi Kazandırılan Yeterlikler Çizim yapmak, norm yazı yazmak Elektrik elektronik devre Şemalarını çizmek DERS BİLGİ FORMU DERSİN

Detaylı

Duyum ve Algı II (PSY 306) Ders Detayları

Duyum ve Algı II (PSY 306) Ders Detayları Duyum ve Algı II (PSY 306) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Duyum ve Algı II PSY 306 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

Işık-Renk Teorisi (GTM 059) Ders Detayları

Işık-Renk Teorisi (GTM 059) Ders Detayları Işık-Renk Teorisi (GTM 059) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Işık-Renk Teorisi GTM 059 Seçmeli 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER

ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER İNG 301/ALM 301/FRA 301 YABANCI DİL III İngilizce, Fransızca ve Almanca lisan bilgisi veren dersler. İNG 309/ALM 309/FRA 309 YABANCI DİL III İngilizce, Fransızca ve Almanca

Detaylı

JÜRİ GÖRÜŞÜ. Yaratıcı düşünmeyi teşvik eden nice yarışmalarda birlikte olmak dileği ile. Prof. Dr. Aysu AKALIN Gazi Üniversitesi

JÜRİ GÖRÜŞÜ. Yaratıcı düşünmeyi teşvik eden nice yarışmalarda birlikte olmak dileği ile. Prof. Dr. Aysu AKALIN Gazi Üniversitesi JÜRİ GÖRÜŞÜ ÇUHADAROĞLU sponsorluğunda gerçekleştirilen ÇUHADAROĞLU Alüminyum 2013 Öğrenci Yarışması nın ana teması Expo 2016 Antalya Kulesi Projesi dir. Yarışmacılardan sembolik bir kule tasarımı istenmiş

Detaylı

Bilimsel Görselleştirme. Tahir Emre KALAYCI. Bilgisayar Grafikleri

Bilimsel Görselleştirme. Tahir Emre KALAYCI. Bilgisayar Grafikleri Tahir Emre KALAYCI Bilgisayar Grafikleri Gündem 1 Görselleştirme Yararlandığı alanlar Uygulama alanları Örnek Uygulamalar nin Amacı? Görselleştirme adımları Görselleştirme Görselleştirme Görselleştirme

Detaylı

Görünüş çıkarmak için, cisimlerin özelliğine göre belirli kurallar uygulanır.

Görünüş çıkarmak için, cisimlerin özelliğine göre belirli kurallar uygulanır. Görünüş Çıkarma Görünüş çıkarma? Parçanın bitmiş halini gösteren eşlenik dik iz düşüm kurallarına göre belirli yerlerde, konumlarda ve yeterli sayıda çizilmiş iz düşümlere GÖRÜNÜŞ denir. Görünüş çıkarmak

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM - 169 - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM Cemalettin Dönmez * Özet Türkiye de inşaat mühendisliğinde lisans sonrası eğitimin hacim ve temel uzmanlık

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yazılım Mühendisliği BIL304 6 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yazılım Mühendisliği BIL304 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yazılım Mühendisliği BIL304 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Mimari Tasarım III (MMR 301) Ders Detayları

Mimari Tasarım III (MMR 301) Ders Detayları Mimari Tasarım III (MMR 301) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Tasarım III MMR 301 Güz 4 8 0 8 10 Ön Koşul Ders(ler)i MMR 202 Mimari

Detaylı

YARATICI DRAMA. 1 Ders Adi: YARATICI DRAMA 2 Ders Kodu: REH Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans

YARATICI DRAMA. 1 Ders Adi: YARATICI DRAMA 2 Ders Kodu: REH Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans YARATICI DRAMA 1 Ders Adi: YARATICI DRAMA 2 Ders Kodu: REH4503 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 3 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 5 7 Dersin AKTS Kredisi: 4.00 8 Teorik Ders

Detaylı

Mimarlıkta Temel Tasarım II (MMR 102) Ders Detayları

Mimarlıkta Temel Tasarım II (MMR 102) Ders Detayları Mimarlıkta Temel Tasarım II (MMR 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimarlıkta Temel Tasarım II MMR 102 Bahar 4 8 0 8 10 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

Seçmeli () Ders Detayları

Seçmeli () Ders Detayları Seçmeli () Ders Detayları Ders AdıDers Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Seçmeli Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi Ders Verilme

Detaylı

İdare Hukuku - II (LAW 234) Ders Detayları

İdare Hukuku - II (LAW 234) Ders Detayları İdare Hukuku - II (LAW 234) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İdare Hukuku - II LAW 234 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Gündem Eğitimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) BDE in Türleri Avantajları ve Sınırlılıkları Araştırma Sonuçları

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Grafik ve Animasyon-I Ders No : 0690130054 Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayar Organizasyonu BIL

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayar Organizasyonu BIL DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayar Organizasyonu BIL321 5 3+2 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Teknik Resime Giriş. Rıdvan YAKUT

Teknik Resime Giriş. Rıdvan YAKUT Teknik Resime Giriş Rıdvan YAKUT Ders İçeriği Teknik resmin amacı Çizgiler, ölçek Temel geometrik çizimler Görünüş çıkarma Ölçülendirme Kesit çıkarma Perspektif Makinenin Dili Teknik Resim Bir mühendisin,

Detaylı

Bilgisayar Destekli Teknik Çizim I (ME 103) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Teknik Çizim I (ME 103) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Teknik Çizim I (ME 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Teknik Çizim I ME 103 Güz 2 2 0 3 3 Ön Koşul

Detaylı