Bir Temel Eğitim Dersi Uygulaması ve Deneyimler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir Temel Eğitim Dersi Uygulaması ve Deneyimler"

Transkript

1 Bir Temel Eğitim Dersi Uygulaması ve Deneyimler NİLGÜN KULOĞLU KAYNAKLAR I. D e n e l B., Temel Tasarım ve Yaratıcılık, O D T Ü Mimarlık Fakültesi B a s ı m İşliği. A n k a r a, E r t ü r k Z., Mimari Tasarlama Teknikleri, D e r s N o t u, Karadeniz Üniversitesi Basımevi, T r a b z o n, I9873. G ü r e r L., Temel Tasarım, İstanbul Teknik Üniversitesi Matbaası, G ü m ü ş s ü y ü, Özler, S., "Temel Tasarım/Temel Eğitim Yaratıcılığın Uyarılması", Temel Tasarım/Temel Eğilim, Der: N.Teymur, T. Aytaç-Dural, O D T Ü M i m a r l ı k Fakültesi Yayınları, Ankara, 1998, s K u r a l, N., " T e m e l T a s a r ı m d a Bir P r o g r a m ", Temel Tasarım/Temel Eğitim, Der: N.Teymur, T.Aytaç-Dural, O D T Ü M i m a r l ı k Fakültesi Yayınları, Ankara, 1998, s Ustaömeroğlu, Araz, A., Mimari Analiz için Temel Tasarım Oge ve İlkelerinin Kullanımı ile Oluşturulan Estetik Ağırlıklı bir Yöntem Araştırması, D o k t o r a Tezi, K T Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Mart, E r t ü r k Z., Usta A., Usta G. K., Tasarım Eğitimine Başlamada Farklı M o d e l A r a y ı ş l a r ı, Arkitekt Dergisi, sayı 4 6 6, N i s a n , s GuilfordJ-, ofhuman TheNature Intelîigence, Mac Graw-Hill Book Co., New York, G ü r e r, L., Mimarlıkta Yaratıcılık ve Eğitim, İ T Ü Yayınları, İstanbul, retim üyeleri ile öğrenci arasındaki iletişim gibi konular sorgulanmaktadır. Buradan elde edilen bulguların ders programı ve işleyişine katkı sağlaması düşünülmektedir. Değerlendirilen anket sonuçlarından, birinci sınıf öğrencisi için oldukça farklı bir program olan temel tasarım dersinin, öğrenciye farklı bakış açıları kazandırdığı, yaratıcı güçlerini geliştirici nitelikte yön verdiği, bir problem karşısında çözüm yolları üretebilme yeteneği kazandırdığı şeklinde görüşler üzerinde yoğunlaşıldığı görülmektedir. Bundan önceki yıllarda temel tasarım dersi konusunda yapılan değerlendirmelerde, bu ders kapsamında edinilen bilgilerin somut mimari mekan tasarlanırken, nasıl kullanılacağı konusunda yeterince fikir edinilemediği şeklinde eleştiriler gündeme gelmiştir. Genellikle problemlerin iki boyutlu soyut çözümleri üzerinde durulduğu temel tasarım programında bu kaçınılmaz olmaktadır. Oysa ki mimarinin asıl amacının mekan yaratmak olduğu düşünülürse, iki yıldır sürdürülen bu programla tasarım ilke ve elemanlarının, mekan ve form yaratma konusunda problemlerle irdelenmesinin ve somut modellere dönüştürülmesinin yararı elde edilen ürünlerden ve anket değerlendirmelerinden ortaya çıkmıştır. Temel tasarım eğitiminin iki boyutlu soyut kompozisyonlar oluşturmak şeklinde işlenen biçiminden kurtarılıp, mimarinin amacı olan mekan yaratmaya yönelik olarak programlanabilmesi gerekmektedir. Bu nedenle temel tasarım eğitiminde iki boyutlu görsel kompozisyonlarla birlikte mimari problemlerin çözümüne yönelik uygulamalar da gerçekleştirilmektedir. Ders kapsamında çeşitli mekan, form yaratma uygulamalarına, alan düzenlemeye yönelik tasarımlara yer verilmektedir. Ancak bu şekilde düşünüldüğünde tasarım etkinliğinde bulunan öğrenci, temel tasarımın kavramsal kurgusunu, bir mimari problem karşısında nasıl yorumlayabileceğini öğrenebilmektedir. Ele alınış biçimi nasıl olursa olsun, sonuçta temel tasarım eğitiminin grafik öğretisinin yanı sıra mimari mekan yaratmaya yönelik olduğu unutulmamalı, amacına ulaşabilmesi için dersin içeriği ve yöntemi bu anlamda kurgulanmalıdır. "Bir çizgi, içsel ve dışsal arasındaki dengeyi, dondurulmuş bir uçuşu betimleyebilir; dışarıdaki güçlerin baskısı altındaki bir nesnenin razı olduğu bir biçime dolanabilir; eylemsizliğin ve rehavetin bir simgesi olabilir... Çizgi inkarın başlangıcı ve 'olan' dan 'olmayan'a bir geçiştir."' J. Paul Sartre 1. Algılama ve Kavrama Üzerine M imarlık, bilim-sanat tartışmaları arasında görsel yanı ağır basan bir grup içinde yerini almaktadır. Mimarlık eğitimi alan bir öğrenci önce bakmayı ve görmeyi, zamanla da iletmeyi öğrenmelidir. Bu durumda algılama yetisine de bağlı olarak görsel bilgi birikiminin ve görsel bilinç düzeyinin geliştirilmesi, mimarlık eğitiminde üzerinde önemle durulması gereken bir konu olarak düşünülmelidir. Görsel bilgi birikimin arttırmak ve görsel bilinç düzeyini geliştirmek için çeşitli yöntemlerin denendiği bilinmektedir. Görsel eğitimin öncelikle görsel analize dayalı olduğu söylenebilir (1). Buna göre görsel analiz yaparken algılanan tüm ayrıntılar, zihinsel bir süreçten geçerek hayal gücünü de harekete geçirmekte; böylece amaca uygun yorumlama becerisi de kazanılmaktadır. Rudolf Arnheim'e göre; algılama ve kavrama bir bütün olarak görsel düşünmeye yol açmakta ve kavrama, bilginin alınmasına, depolanmasına ve işlenmesine ilişkin tüm zihinsel işlemler iken; duyusal algılama ise hatırlama, düşünme ve öğrenme etkinliği olarak tanımlanabilmektedir. Görsel düşünme bir çizim imajı biçiminde anlatım kazandığında ise grafik düşünme terimi ile ifade edilebilir (1). Görüldüğü gibi, algılama ve kavrama arasındaki bu ilişki bir çizim imajına dönüşt ü r ü l ü r e, düşünceden çizgiye varan bir süreçten söz edilebilir demektir. Bu ilişki; düşünme göz el görme şeklinde açıklanmaktadır (1). çizme Anlatılmak istenen çizim imajı bu şemaya dahil edildiğinde ise bu ilişki çok basit bir anlatımla; Düşünce - çizgi imge olarak ifade edilebilir. Burada düşünce; algılama ve kavramanın tümünü kapsamaktadır. Çizgi bir ifade yolu olarak kullanılmaktadır. imge ise Şenyapılı tarafından; yaratılmış, yorumlanmış ve yeniden üretilmiş görüntü olarak tanımlanmaktadır (2). Sonuç olarak, düşüncenin çizgi yardımıyla yorumlanması ve aktarılması böyle bir süreçle özetlenebilmektedir. Mimarlık eğitiminde bu sürecin bütün adımlarının geliştirilmesi gereği açıktır. Bu adımların geliştirilmesi ise izlenen programın başarısının yanı sıra öğrencinin kendisini geliştirmesine de bağlıdır. Bunun için ise sık sık gördüğünü ve/veya düşündüğünü çizgi yardımıyla aktarmaya ya da imgelere dönüştürmeye dayalı çalışmalar programlanmalıdır. Bu çalışmaların farklı şekillerde ele alındığı görülmüştür. Örneklemek gerekirse bu yaklaşımlar; gerçeği yansıtan anlatımlar soyutlamalar sembollerin kullanımı (1) şeklinde olabildiği gibi, kavramsal düşünme ana fikir ve şematik anlatım bağlam-ana fikir sembol-ana fikir kavram-ana fikir eskizlerle biçim araştırması görsel izlenim eskizleri biçim repertuarı oluşturma çevreyi algılama ve görmeyi öğrenme (3), gibi de gruplanabilir. Bu örneklemeleri arttırmak mümkündür. Bizim deneyimimizde ise kavramsal düşünme ve düşündüğünü/gördüğünü ifade edebilme yolu ağırlık kazanmıştır. Bu bağlamda, çalışma kurgulanırken kavramsal düşünmeyi çizgilerle ifade etme üzerinde durulacaktır.

2 2. Çizgi Sanatın çizgi ile başladığına dair pek çok ipucu olduğu bir gerçek... Tarih öncesi çağlarda mağara duvarlarında ya da dolmen üstlerinde çizginin kullanıldığı bilinmektedir. Çizgi kullanarak şematik anlatımlarla sanatta soyutlamaya giden yolun eski taş çağında doğduğu ve sonraki yüzyıllar boyunca gelişerek devam ettiği de bilinir (4). insanın çizgi yardımıyla oluşturduğu işaret ve sembolleri yazı dilini bulmadan önce çokça kullandığı ve hiyerogliflerde olduğu gibi ilk yazı dilinin resimlerden çıkarılmış sembol setleri olduğu söylenmektedir (5). Böylece yazının çizgiye dayalı ve bugün kullanılan harflerin de çizgiyle elde edilmiş soyut imler olduğu ve geometrik biçimlerin de (daire, üçgen, dörtgen, çokgen, yamuk, paralelkenar, v.b...) çizgiyle elde edildiği çok açıktır (2). Çizme eylemi ise aktif temel bir insan davranışı olarak açıklanabilir. Çizme de konuşma ya da sayma eylemleri gibi temel biliş formuna aittir, insanların çizememesi; konuşamaması ya da sayamaması ile eşdeğer olarak düşünülebilir. Herhangi bir pediatrik bozukluk yoksa çizgi çizme aktivitesi düşüncenin aktarılması olarak ifade edilir (6). Çizginin nasıl oluştuğu konusunda genellikle ortak bir görüşün hakim olduğu görülür. Gelişmiş bir noktanın ya da başka bir deyişle, belli bir mesafe boyutunda uzatılmış noktanın çizgiyi oluşturduğu konusunda araştırmacılar birleşirler (7), (8). Ching'e göre çizgi; uzunluk, yön ve pozisyon ile tanımlanabilir, çizginin uzunluğu vardır, genişlik ve derinliği yoktur. Gürer ise bu durumu çizginin tek boyutlu bir eleman olarak algılandığı şeklinde ifade eder. Ancak algılanabilir olması için yine de çizginin bir kalınlığının olması gerekir. Çizgi; diğer görsel öğelerin birleştirilmesi, bağlanması, desteklenmesi, çevrelenmesi veya kesiştirilmesinde, köşelerin tanımlanması ve onları biçimlendirmede ve bunlara ek olarak düzlem yüzeylerinin eklemlenmesinde kullanılabilir (8). Çizgi farklı yaklaşımlara göre farklı şekillerde gruplanmıştır. Düz ve eğri çizgi olmak üzere iki grupta (2), düşey, yatay, eğik ve eğri çizgi olmak üzere dört grupta ve düz, köşeli ve eğri çizgi olmak üzere üç grupta toplandığı (6) örneklere rastlamak olasıdır. Bütün figürlerin, geometrik ve organik biçimlerin, yazının grafik anlatımların ve akla gelebilecek diğer ifade biçimlerinin bu çizgi türlerinin çeşitli şekillerde bir araya gelmesi ile oluştuğu görülür. Çizgi ile düşüncenin imgelere dönüştürülmesi söz konusu olduğunda çizgi biçiminin önemli olduğu görülür. Çünkü çeşitli çizgi türlerinin algılayanda yarattığı ortak birtakım etkiler vardır. Gür, bunlardan algılam ve duygulam kalıpları olarak söz etmektedir (9). Bu etkiler farklı ifadelerle araştırmacılar tarafından ortaya konmuştur. Çizgi karakterinin insanda yarattığı etkiyi bilmek tasarım çalışmalarında bir ipucu olma özelliği taşır. Özellikle kavramsal düzeyde yapılacak çalışmalar için çizgi karakteri önemli bir veri kümesi oluşturabilir. Çizgisel elemanların tümünün dinamik bir ifade olarak algılandığını belirten Gürer, yatay düz çizgilerin kuvvet ve stabilite, düşey düz çizgilerin kesinlik ifade ettiğini, koyu ve kalın düz çizgilerin çarpıcılık, zigzag çizgilerin ise hareket ve heyecan yarattığını söylemektedir (7). Düz çizgide eğilme, bükülme, sapma, iniş, çıkış, dalgalanma ve kırılmanın görülmediğini söyleyen Şenyapılı, bu nedenle düz çizginin devinimsizlik yarattığından söz eder (2). Çizgi eğrileştikçe uyandırdığı devinim izlenimi yoğunlaşır. Canlılık, kaynaşma, dalgalanma, dağılma, saçılım, hız, dönme gibi devinim türlerinin ifadesinde eğri çizgi kullanılır. Şenyapılı bu durumu şu şekilde örnekliyor; "yatay bir düzgün çizgi durgun bir denizi, hafifçe eğilip bükülmüş çizgiler kaba dalgaları, fazlaca eğilip bükülmüş çizgiler fırtınalı havadaki azgın dalgaları görselleştirmeye yardımcı olur." Çizginin bu karakteristik özelliklerinden yararlanarak tasarımcı her tür kavram, duygu ve düşüncesini izleyene aktarabilme şansına sahiptir. Aslında bu özel- likleri bilmese bile insan, doğasında var olan önsezileri yardımıyla çizgiyi her zaman bir iletim aracı olarak başarı ile kullanmıştır. Çizgi, doğanın, geometrinin, duyguların, düşüncelerin ve daha başka pek çok şeyin anlatım aracı olmuştur tarih boyunca... Bir anlamda karşılıklı iletişimi sağlayan bir dil haline gelmiş, kullanıldıkça da bu dil gelişmiştir. Mimarlık eğitimi de bu dili olabildiğince geliştirmeye yönelik olarak kurgulanmalıdır. Düşüncenin aktarılabilmesi eğitimin temel hedeflerinden biri olmalı, özellikle eğitime yeni başlayanlar için kendilerini ifade edebilme yönünde olabildiğince fazla deneme yapmaları istenmelidir. Öğrenciler, çizginin neyi ya da neleri ifade edebileceğini, deneyerek, yaşayarak ve tartışarak öğrenmelidirler. Öğrencilerin, yukarı doğru yükselen çizgilerin yaşamı, canlılığı ve varoluşu, aşağı doğru yönlenmiş çizgilerin ise ölümü, cansızlığı ve yok oluşu ifade ettiğini (2), mimari öğelerden sütunlar, dikilitaşlar ve kulelerin düşey çizgisel öğeler olarak düşünülebileceğini, bina biçimlerinin de çizgisel olabileceğini, iki paralel çizginin bir yüzey oluşturabileceğini ve tekrarlanan paralel çizgilerin de yüzey tanımladığını (8), bunlara benzer ve çizgiye ait pek çok özelliği yoğun deneyimler sonucunda öğrenmeleri bu denemenin çıkış noktasını ve özünü oluşturmuştur. 3. Deneyimler Beyin-göz-el arasındaki bağlantıda "çizgi" nin önemli bir iletişim aracı olduğu kabul edildiğinde, temel eğitimin bu aracı geliştirmeye yönelik olarak planlanması gerektiği görülür. Hiç tasarım eğitimi almamış bir mimar adayına çizgi ile neyi, nasıl ifade edebileceğine ilişkin bilgi, daha önce hiç karşılaşmamış olduğu türden tasarım problemleriyle ve özellikle stüdyo çalışmalarında verilmelidir. Bu tür denemelerde, öğrencinin düşündüğünü çizgi ile anlatabileceğine olan inancı ve becerisinin de arttığı görülmüştür, ilk kez denenen temel eğitim dersi kapsamında çizgi öğesi; görüleni ifade edebilme düşünüleni ifade edebilme aracı olarak kullanılmıştır. K T U Mimarlık Bölümü Trabzon I. J. Paul Sartre, Estetik Ü z e r i n e D e n e m e l e r, (çev. M e h m e t Y ı l m a z ), 1998, s

3 1. B e y z a E v i r g e n (ağaç, h a y a t, k a r m a ş a, ses, g i z e m ) 2. T u ğ b a Ö n a l (yaşam, başarmak, evren, düşünce, varlık) 3. Ş ü k r ü Kara ( k ı r ı l m a, acı, k a r m a ş a, yansıma, yükseklik) 4. i l h a n Yazıcı (ışık, s o n s u z l u k, d ö n ü ş ü m, z a m a n ve yıkım, sorunlar) 3.1. Görüleni İfade Etme Yolu Olarak Çizgi; Bu yöntem hem göz ve el arasındaki bağı güçlendirmek hem de el becerisini geliştirmek üzere kurgulanmıştır. El becerisini geliştirmek üzere seçilen yöntemlerden birincisi çok sayıda mimari öge (kapı-pencere) ya da mimari yapının kitap ya da dergilerden seçilerek ve kopya edilerek serbest el ile kağıda aktarılması idi. Bu öge ya da yapı türlerinin seçiminde ise belli zaman dilimlerine ait olmaları istendi. Serbest el çizim yönteminin nasıl kullanılacağı ise daha önce verilen bir dizi seminerden birinin konusu olmuştu. Bu çalışmalarda başarının çok yüksek olduğu gözlendi. El becerisini geliştirmek üzere seçilen yöntemlerden ikincisi ise çevrede görülen yapıların yine serbest el çizim yöntemi kullanılarak kağıtlara aktarılması olmuştur. Bu yöntemde hedeflenen, öğrencinin algılama ve iletme becerisinin yani göz ve el arasındaki bağıntının iyi koordine edilebilmesini geliştirmek olmuştur. Bu konuda gerçekleştirilen ödevlerde ise başarı beklendiği gibi diğer yöntemin kullanıldı- ğı ödevlerden daha az olmuştur. Çünkü burada, ölçü, oran, kağıt kullanımı, çizgi karakterinin seçimi v.b. özellikler tamamen öğrencinin becerisi ile sınırlıydı ve bu beceri ancak zamanla gelişebilirdi. adım olarak denenmesinin nedeni ikinci aşamaya öğrencileri hazırlamaktı. Bu aşama Gür'ün çalışmasında ayrıntılı olarak ele alınmış ve öğrenci çalışmalarından örnekler sunulmuştur (9) Düşünüleni İfade Etme Yolu Olarak Çizgi Çalışmanın en önemli adımını bu aşama oluşturmaktaydı. Öğrencilere düşünmeleri ve düşündüklerini çizgi ile birtakım imgelere dönüştürmeleri konusunda her hafta yeni tasarım problemleri sunuldu. Bu problemler genellikle kavramlar ve alt kavramlar ve bunların anlatımları şeklinde programlandı. Stüdyo çalışmalarının tüm aşamalarında olduğu gibi bu aşamada da kavramlarla nasıl çalışılacağı öğretilmeden öğrencilerin problemi çözmesi bekleniyor ve daha sonra tüm grubun katılımıyla gerçekleşen kritiklerde çözümler tartışılıyor ve değerlendiriliyordu. Bunun amacı öğrencilerin koşullanmasını engellemek ve özgür düşünmelerini sağlamaktı, ilk adım olarak "kavram grupları içinden birer kavram seçme" yolu denendi. Seçme yolu ile problem çözmenin ilk ikinci adımda ise "kendi seçtikleri kavramları aktarma yolu" denendi. Bu problem şu şekilde ifade edildi; "Artık çizgi çizmeyi öğrendiniz. Şimdi yaşadığımız evreni tanımlamada uygun gördüğünüz beş adet kavramı çalışma alanınızı beş eşit parçaya bölerek ifade ediniz". Bu çalışma stüdyoda dört saatlik bir zaman diliminde gerçekleştirildi, (şekil 1, 2, 3, 4). ikinci problem ise "Yaşamı tanımlamada seçtiğiniz iki adet kavramı ayrı ayrı olmak üzere çalışma alanlarınıza aktarınız" şeklinde ifade edildi. Bu çalışma ise ev ödevi olarak verildi ve her iki çalışma da izleyen derste kritiklerle tartışıldı. Her iki adımda elde edilen başarı oldukça yüksekti. Çizgi ile ifade yolunu henüz deniyor olmalarına karşın, düşünceyi aktarma yolunda umulandan daha yüksek bir performans gözlendi. Evreni tanımlamada öğrenciler tarafından en çok yinelenen kavramlar; karmaşa hayat duygular/düşünceler sonsuzluk ölüm sevgi, gibi kavramlar olurken, bir kereden çok işlenenler ise; paylaşım özgürlük zaman öfke yayılma acı yansıma ışık zıtlık kötülük yağmur bağlılık ateş, gibi kavramlar oldu. Bunun yanı sıra bir kişi tarafından ele alınan ancak ilginç olabilecek bazı kavramlara da rastlandı.

4 Bunlar ise; belirsizlik varlık erime içiçelik kesişme isimsizlik unutmak gibi kavramlardı. Bu çalışmalar programlanırken, mimar adaylarının, mimarın mesleğindeki en yaşamsal kaygıyı görmezden gelen anlayışın tersine, yaratıcı kavramlarla özgürce düşünebilmeyi, yaratıcı duyumları kompozisyonlara dönüştürebilmeyi alışkanlık haline getirebilmeleri hedeflenmişti. Aslında seçilen kavramlardaki çeşitliliğe bakılırsa, çizim aşamasına geçilmeden bile neredeyse hedefe varılmıştı. Stüdyoda gerçekleştirilen kavramları çizgiye dönüştürme çalışmaları, çizgi karakterinin uygunluğu ve Faucault'nun değişkenleri doğrultusunda değerlendirilmiştir. Faucault'ya göre klasizm dilsel işareti, yani anlatılmak istenenle sözcük arasındaki ilişki üç değişkene göre tanımlanmaktadır (9), (10). bağlantının kökeni: doğal olabilir, aynadaki görüntünün doğrudan yansıttığını işaret etmesi gibi ya da anlaşmaya bağlı olabilir, bir insan grubu için bir fikri işaret etmesi gibi... bağlantının tipi: bir işaret bütününe ait olabilir, kırmızı yanağın sağlığa işaret ettiği gibi ya da bütünden apayrı olabilir, islami geometrinin nesnelerin doğasının esasına işaret ettiği gibi... bağlantının kesinliği: işaretin sadakatidir, nefes almak hayatın belirtisidir gibi... Tasarımda çizgisel işaretin zihinsel kavramlarla arasındaki bağıntı aynı değişkenlere dayalı olarak incelenebilir (9). Öğrencilerin bu çalışmaları yukarıda sözü edilen üç değişkene ve çizgi karakterinin üstlendiği ifade biçimine göre değerlendirildi. Bir başka deyişle çalışmalarda aranan, öğrenci tarafından seçilen kavramın bu üç değişkene göre ifade edilip edilmediği ve çizgi karakteri ile desteklenip desteklenmediği idi. Bu değerlendirme ölçütlerine dayanarak çalışmalar olabildiğince tartışmaya açıldı ve değerlendirildi. Burada sunulan çalış- malar herhangi bir sıralama olmaksızın bu aşamayı örneklemektedir. Sonsuzluk; Sonsuzluk aynı zamanda bitmemişlik, derinlik gibi alt kavramları içeren bir kavramdır. Buradaki örnekte özellikle derinlik teması işlenerek sonsuzluk anlatımı elde edilmiştir, (şekil 5). Seçilen dairesel elemanların sınır çizgileri daha kalın seçilerek derinlik anlatımı merkeze doğru yoğunlaşmakta ve sonsuzluk hissi güçlendirilmektedir. Eğrisel çizgilerin kullanılması sonsuzluk temasında bir devinimin de söz konusu olduğu izlenimini vermektedir. Sonsuzluk; Yine sonsuzluk temasının işlendiği bir örnek, (şekil 6). Ancak burada sonsuzluğun farklı boyutlarda ele alındığı görülüyor. Bir önceki örneğe benzer bir yaklaşımla sonsuzluk kavramı burada da bitmemişlik ve derinlik gibi alt kavramlardan yola çıkılarak işlenmiş ancak bu kez düz çizgilerle ifade edilmiştir. Farklı olarak derinlik hissi, çizgi kalınlığı gitgide arttırılarak sağlanmıştır. Anlatımda düz çizginin tercih edilmesi sonsuzluk imgesinin daha durağan olduğu hissini vermektedir. Sonsuzluk; Sonsuzluk kavramının ele alındığı bir başka örnek, (şekil 7). Bu çalışmada ise çizgi kalınlığının etkin bir anlatım yolu olarak seçilmediği görülüyor. Çünkü burada derinlik bir alt kavram olarak ele alınmamış, onun yerine bitmemişlik, sınırsızlık anlatımı ağırlık kazanmıştır. Devamlılık imgesi de destekleyen bir görüş olarak düşünülmüş ve nokta elemanı ile bu fikir desteklenmiştir. Tüm bunlar yine bir insan grubu için bir fikri işaret eder nitelikte görülmektedir. 5. B a n u Ö k s ü z 6. i l h a n Yazıcı 7. A d e m A c a r 8. Tuğba Önal 9. A y ş e G ö k p ı n a r 10. S e r k a n U l u t a ş

5 2. Bu grup; Prof.Dr. Şengül O. Gür, Y. D o ç. D r Ali Asasoğlu, Y. D o ç. D r. Ayhan Usta, Y.Doç.Dr. Nilgün Kuloğlu, Ö ğ r. G ö r. Y ü k s e l T u r c a n ve D r. Ayça A. U s t a ö m e r o ğ l u ' n d a n oluşmaktadır. KAYNAKLAR ( i. ) A y d ı n l ı, S., Mimarlıkta Görsel Analiz, İ T Ü M i m a r l ı k F a k ü l t e s i Yayını, ( 2. ) Ş e n y a p ı l ı, O., Görsel Sanatlar ve İletişim, S a n a t y a p ı m Y a y ı n c ı l ı k, Ankara, (3.) Inceoğlu, M., Soygeniş, M., Ç i l, E., Mimarlık Öğrencileri İçin Tasarımda EskUJer, Y ı l d ı z T e k n i k Üniversitesi Yayım, İ s t a n b u l, 1997( 4. ) T u r a n i, A., Dünya Sanat Tarihi, Remzi Kitabevi ( D ö r d ü n c ü Basım), İstanbul, ( 5. ) L a s s a u, P., Graphic Thinking For Architects And Designers, V a n N o s t r a n d Reinhold, NewYork, (6.) Brett, D., "Drawing and Ideology of Industrialization" s , Design History and Anthologf, D e n n i s P. D o o r d a n ( d e r. ), T h e M İ T Press, L o n d r a, ( 7. ) G i i r e r, L., Temel Tasarım, Yaşam; Bir örnekte ise yaşam teması işlenmiştir, (şekil 8). Çizgi öğesi kimi zaman hafif kimi zamansa daha keskin dalgalanmalarla ele alınarak yaşamın pek de durağan olmadığı vurgulanmıştır. Bunun çizgi kalınlığı ile desteklenmesi, fikri daha da güçlü kılmaktadır. Kağıt alanının kullanımı da yaşamın yoğunlaştığı zamanları vurgular niteliktedir. Çizgilerdeki üst üste geliş ise yaşamda örtüşen bir şeylerin olduğu şeklinde yorumlanabilir. Bu örnekte bağlantının tipi bütünden ayrı olarak yorumlanmıştır. Yani tasarımcı burada yaşamın özüne işaret etmektedir. İTÜ Yayını, İstanbul, (8.) Ching, D.K.F., Architecture: Form, Space and Order, V a n Nostrand Reinhold, New York, (9.) G ü r, Ş.O., Mimarlıkta Temel Eğitim Dersi Uygulaması, Sayı 2 9 3, Mimarlık, ( 1 0. ) F o u c a u l t, M., Kelimeler ve Şeyler, (çev: M. A l i K ı l ı ç b a y ), İ m g e Kitabevi, Ankara, (il.) Chernikhov, I., "Çağdaş M i m a r l ı ğ ı n T e m e l l e r i n d e n, 1930" (Fundamentals of Contemporary Architecture M i d - ı g 3 0 s ), (çev. T. K. G ü r e r ve Y. K ö s e b a y ), Tasarım s S e r k a n Işıklı / 1 2. F a t i h Ş a h i n 13. A h m e t N a z i f S a t ı / 1 4. B i l g e Ş a h i n Ölüm ve Yaşam; Ölüm ve yaşam temasının yorumlandığı bir diğer çalışmada ilk olarak göze çarpan ölüm ve yaşamın karşıtlığı ve içiçeliğidir, (şekil 9). Değerlendirmede renkli çizgilerle ifade edilen ve dolayısıyla daha heyecan verici ve değişken olan yaşamdır. Kağıt yüzeyinin geri kalan kısmı ise ölümü tanımlamaktadır. Yaşamı tanımlayan renkli ve kırıklı çizgiler dinamizmi anlatır. Beyaz kağıt yüzeyi ile ifade edilen ölüm ise belirsizliktir, hiçliktir ve tanımsızlıktır. Ölüm ve yaşam arasındaki bu çelişki başarılı bir şekilde ortaya konmuştur ve açıktır ki bir insan grubu için bir fikri işaret etmektedir. Zaman; Bu örnekte zaman kavramı çok bilindik bir imgeye işaret etmektedir, (şekil 10). Aynadaki görüntünün doğrudan yansıttığını işaret etmesi gibi... Kum saati, nokta ve çizgilerle ifade edilmiş ancak daha soyut bir anlatım tercih edilmiştir. Çizgilerdeki süreklilik zaman kavramının sonsuzluğuna işaret etmektedir. Çizgilerin hem yatayda hem düşeyde kullanılması zamanın çok boyutlu ve sonsuz olduğunu ifade etmektedir. Erime; Ele alınan kavram diğerlerine oranla ilginç ve yaratıcı bulunmuştur, (şekil 11). Anlatımda da son derece soyut bir ifade seçilmiş, doğru ve renkli çizgilerle, işaret edilmek istenen şey dolaysız olarak ifade edilmiştir. Erime kavramı bir süreç olarak ele alınmış; bunun azalma ve/veya dönüşmeyi içerdiği anlatılmak istenmiştir. Burada bağlantının tipi bütünden ayrı olarak ele alınmakta; yani nesnenin doğasına işaret etmektedir. Özgürlük; Özgürlük temasının çoğulculuk fikrine işaret ettiği bu çalışmada açıkça görülür, (şekil 12). Özgürlüğün farlılıkları da barındırdığı ifade edilirken bu farklılıkların çelişkiyi değil bir arada oluşu ve çoğalarak artışı işaret ettiği anlaşılmaktadır. Eğri çizgi karakterinin seçilmesi özgürlüğün; canlılık, kaynaşma ve dalgalanma gibi anlatımları da içerdiğinin bir göstergesidir. Dikkat edildiğinde hiçbir çizgi elemanının diğerini zedelemediği görülecektir. Özgürlük ifadesi burada bir işaret bütününe aittir ve bir insan grubu için kabul gören bir ana temaya işaret etmektedir. Su; Bu çalışmada su, bir kavram olarak değil evreni tanımlayan bir element olarak ele alınmıştır, (şekil 13). Barındırdığı alt kavramlar ise, akışkanlık, dinamizm gibi sözcüklerle açıklanabilir. Eğrisel çizgilerin seçilmesi, sözü edilen alt kavramları açıklamak ya da ifade etmek için yeterlidir. Farklı kalınlıklarda, yönlerde ve biçimlerde kullanılan eğrisel çizgiler; seçilen alt kavramları açıkça çağrıştırmaktadır. Sevgi; Sevgi' nin çizgilerle soyut anlatımı konusunda bu örneğin alışılmadık bir tavır olduğu düşünülebilir, (şekil 14). Anlatım için düz çizginin seçilmesi aslında pek de durağan olmayan sevgi kavramıyla çelişir gibi görünse de, seçilen renk ve tonlarının kullanımı, heyecanı ve değişkenliği içinde barındırmaktadır. Kağıt düzleminin her noktasının kullanılması ise sevginin sınırsızlığına işaret ediyor olabilir. 4. Son Söz Bu çalışma, mimarlık eğitiminde yaratıcı bireyler yetiştirmenin yolunun, öğrencilere özgür düşünmeyi ve düşündüğünü ifade edebilmeyi öğretmekten geçtiğini düşünen ve yeni şeyler denemeyi arzulayan bir grup ile gerçekleştirildi 2. Amaç, öğrenciye eğitim hayatı süresince kavramlarla

6 "Mimari Anlatım" Anlatım İçin Yeterli mi? ÇİĞDEM BAYTİN düşünülebileceğini göstermek olmuş, bu ders kapsamında bunun yolunun öğretilmesi hedeflenmiştir. Daha önceki eğitim hayatlarında karşılaşmadıkları ve alışkın olmadıkları bir çalışmanın içinde yer almanın öğrenciler için de farklı bir deneyim olduğu düşünülmüştür. Onlar, kavramlarla çalışmanın yolunu bizlerden öğrenmek yerine, deneyerek ve sürekli eleştiri alarak kavradılar. Bu süreç içinde şaşırtıcı olan, gerek verilen kavramları ele alma, gerekse kavram seçme ve seçtikleri kavramları ifade etme yolunda gösterdikleri başarıydı. Bu konuda hiç bir deneyimleri olmamasına karşın zamanı ve malzemeyi başarıyla kullandılar. Bu da eğitici olarak bizlere, mimarlık eğitiminin birinci yarıyılında bu yöntemin uygulanabilir olduğunu gösterdi. Düşünceyi imgeye dönüştürme yolunda araç olarak çizgiyi kullanmak, mimarlık eğitimi süresince her zaman başvurulacak bir yöntem olarak görülürken, zihinde var olan şemayı açığa çıkarmanın da bu yolla gerçekleşebilir olduğu kanıtlanmış olmaktadır. Chernikhov'a göre de (11); "Düşüncenin gelişmesi her zaman her kişinin içindeki yaratıcı özelliklerin dışavurumuna bağlı olmalıdır... Buluş gücü (fantezi) en iyi şekilde her bireyin yaratıcı potansiyelini grafik çalışmalarla ortaya çıkarmasıyla gelişir". Destekleyen bu düşünce ışığında, yöntemin grafik anlatımlarda kullanılmasının yanı sıra proje çalışmalarına başlarken, tasarımın kavramsal temellere oturtulması açısından da yararlı olduğu ayrıca savunulabilir. Yaratıcılığı geliştirmek için düşüncenin sınırlarını kaldırmak, zihindeki düşleri zorlamak ve onları ifadelere dönüştürmek gerekir. Ama zihindeki düşler; onları dışarı çıkarmayı denemezsek asla gerçekleşemezler, sınırlar ise; onları yıkmazsak hep varolurlar. Mimarlık eğitimi almanın ve mimar olmanın özünde ise özgürlüğe ve sınırsız düşlere sahip olmak gerekliliği vardır. O halde, herkesin bu konuda üstüne düşeni yapması gerektiği bilinciyle yeni eğitim yılına ve yıllarına merhaba demesinin tam zamanıdır.. Ç eşitli ülkelerin Mimarlık Fakültelerinde, okul ve bölümlerinde mimarlık eğitiminin ilk yılında, öğrenciye neyi, ne kadar ve nasıl vermek gerektiği önemli bir yer tutmaktadır. Yöntemler, içerikler ve bakış açıları değişmekle birlikte hepsinin temelinde "mimari bakış" (algılama-düşünme) ve "mimari dil" in (ifade etme) ne olduğu nasıl irdelenmesi gerektiği ve eğitimlerinin ilk aşamasında öğrenciye nasıl aktarılmasının yararlı olacağı endişesi vardır. Öğrenci için, ilk yıl ve hatta ilk yarıyıl, onun tüm mesleki eğitimini yönlendiren-etkileyen bir dili anlamaya-çözmeye çalışması açısından önemlidir. Bir tasarımcı olma yolunda mesleki terminoloji ön plana çıkmakta, öğrenci bildiği diller yanında iletişim için yeni bir dili daha öğrenmek durumundadır; takdim/ifade etme yolunda tasarımcı için değişik amaçlardurumlar için kullanacağı bir dil. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri mimari bakış ve mimari dil kavramları ile ilk olarak Mimari Proje 1 ve Mimari Anlatım derslerinde karşılaşmaktadırlar. Bu iki ders diğer dersler yanında onların mimarlık eğitimlerinin temelini oluşturmaktadır. Mimari Anlatım dersi, "mimari dil"in teknik çizimler ile nasıl ifade edileceği üzerinde yoğunlaşmıştır. Her yarıyıl tekrarı açılan ders, 15 öğrenciden oluşan gruplarla yürütülmektedir. Her grup, dersin koordinatörleri tarafından hazırlanan programı uygulamaktadır. Ancak grup yürütücüsü, grup içinde öğrencilerin gelişimini dikkate alarak uygulamaların sayısını, sırasını ya da içeriğini değiştirebilmektedir. Mimari Dili Geliştirme Çalışmaları ilk aşamada, mimari teknik dili ifade etmede kullanabilecekleri temel çizim materyalleri ile tanıştırdığımız öğrencilerimiz, tüm malzemeler içinde, o zamana kadar sadece saç kesiminden sonra kullanıldığını düşündükleri, silgi artıklarını süpürmek için kullandığımız fırçaya ilgi gösteriyor ve çizim araçları içinde bulunmasını şaşkınlıkla karşılıyorlar. ikinci aşama hedefe onları biraz daha yaklaştırmak üzere bu gereçleri tanımalarını, niteliklerini ve limitlerini görebilmeleri için çizgi ve çizgi türleri ve kullanıldıkları değişik çizim aşamalarını gös- termektir- en temel anlatımıyla taranan, görünen ve kesilen çizgi kavramları irdelenmektedir. Kullanılan çizim standartları uluslararası DİN ve ASA normlarının bir bileşkesidir. 3.aşama, dersin sonuna kadar devam eden "izdüşüm kavramf'dır. izdüşüm kavramının geliştirilebilmesi amacıyla, öğrencinin öncelikle somut bir nesneyi algılayıp iki boyutlu olarak çizime aktarabilmesi gerekmektedir. Bu ilk uygulamada öğrencinin kolaylıkla algılayabileceği bir nesne olmasından dolayı kendi çizim masalarını ölçmeleri ve epürünü oluşturmaları istenmektedir. Devam eden uygulamalarda ise öğrenciden, 3.boyutu algılayıp 2 boyutta ifade edebilme yeteneğini geliştirmeye yönelik olarak basit bir cisim perspektifinden daha karmaşık olanlara doğru bir dizi problemi çözmeleri istenmektedir, izdüşüm kavramının mimari düzeydeki uygulamaları öğrencinin somut bilgiye dayalı çizimler üretebilmesi için öncelikle maketini yaptığı tek mekanlı bir binayı 1/100 ölçekte ifade etmesidir. Cisim epürlerinde 1/1 ölçek kullanılırken artık bu aşamada, mimari ölçek kavramları, farklı ölçeklerin kullanım alanları ve ifadeleri, ve özellikle bu derste yaygın olarak işlenen 1/100 ölçekli avan proje tekniği hakkında ön bilgiler de verilmeye başlanmaktadır. Bu uygulamalar, farklı bina parçalarının eklenmesiyle giderek daha karmaşıklaşan bina gruplarının üst-ön-yan görünüşlerinin ifadesinin nasıl olacağını gösterecek şekilde geliştirilmektedir. Yarıyılın ilk 7 haftasını kapsayan bu çalışmalar bir ara sınavla değerlendirilmektedir. ikinci 7 hafta ise öğrenciyi mimari tasarımı ifade etme yolunda daha büyük sınavların beklediği yoğun bir süreci kapsamaktadır. Bu süreçte öğrencilerin en sıkıntılı oldukları an, bir binanın ki bu aşamanın ilk uygulamasında aşina oldukları tek mekanlı yapıyı kullanmalarına karşın-plan ve kesit resimleri oluşturmadır. Bu noktada Yapı Bilgisi derslerinin yoğun desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Zira öğrenci hiç görmediği yapısal öğeleri anlamak ve ifade etmek durumundadır. Bu nedenle Mimari Anlatım dersinde yapısal öğeler mimari dil açısından ele Y ı l d ı z Teknik Üniversitesi M i m a r l ı k Fakültesi Mimarlık Bölümü

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ Sara Kefi Foça Belediyesi sarakefi@gmail.com Doç. Dr. Nadir Çeliköz Selçuk Üniversitesi ncelikoz@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi *

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) 2509-2534 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.4.1486

Detaylı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı OKUMA Aa EĞİTİMİ Kuram ve Uygulama Hal t Karatay 2. Baskı Doç. Dr. Halit Karatay OKUMA EĞİTİMİ KURAM VE UYGULAMA ISBN 978-605-364-934-2 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014, Pegem

Detaylı

6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı Yazma Yaklaşımları Çerçevesinde Değerlendirilmesi

6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı Yazma Yaklaşımları Çerçevesinde Değerlendirilmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 2, Ağustos 2013, Sayfa 147-169 6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı Yazma Yaklaşımları Çerçevesinde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) ANKARA 2011 ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) 10.7816/ulakbilge- 01-02- 01 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) Şengül BÜYÜKBOYACI Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ

DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ Tarih Okulu Mayıs-Ağustos 2010 Sayı VII, 7-23. DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ Haydar ÇORUH Özet Ülkemizde uzun yıllar Bilim Tarihi dersleri okutulmuştur. Bu dersler her bilimin kendi

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı Çerçevesinde İhtiyaç Duyulan Materyaller 1.3. Öğretim Materyali

Detaylı

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi *

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 2135-2153 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eski ve Yeni Ortaöğretim

Detaylı

farklılıkları, aile bireylerinin sosyal etkileşimleri, sosyokültürel farklar, davranış problemleri vb. gibi birçok konu incelenebilir.

farklılıkları, aile bireylerinin sosyal etkileşimleri, sosyokültürel farklar, davranış problemleri vb. gibi birçok konu incelenebilir. 1 BÖLÜM I 1.GİRİŞ Çocuk, çizdiği resimler aracılığıyla iç dünyasını, bilinçdışı isteklerini, duygularını aktarır. Resim, çocuğun kendi duygu ve düşüncelerinin bir ürünü olduğu için okulöncesi dönemde çok

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu-BİB Çalışma Grubu KAMU BİLİŞİM PLATFORMU VIII BİLGİ YÖNETİMİ EL KİTABI ÇALIŞMA GRUBU 4 2005 2006 Dönemi Çalışması Hazırlayanlar Dr. Mustafa Kemal AKGÜL Cengiz AYDIN Neziha

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

Matematik Eğitiminde Matematiksel Modelleme: Temel Kavramlar ve Farklı Yaklaşımlar *

Matematik Eğitiminde Matematiksel Modelleme: Temel Kavramlar ve Farklı Yaklaşımlar * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(4) 1607-1627 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.4.2039

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

Etik Çocuk: Değerler Eğitimi İçin Bir Kılavuz Denemesi

Etik Çocuk: Değerler Eğitimi İçin Bir Kılavuz Denemesi Etik Çocuk: Değerler Eğitimi İçin Bir Kılavuz Denemesi Bu kitap Hollanda Konsolosluğu MATRA programınca desteklenen, Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından yürütülen Etik Çocuk Projesi kapsamında, Friedrich-Ebert-Stiftung

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI ERKEN KEMAN EĞİTİMİ VEREN ÖĞRETMENLERİN (5-7 YAŞ) BAŞLANGIÇ DÜZEYİNDE SIK KARŞILAŞTIKLARI

Detaylı

ANA DİLİ OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI

ANA DİLİ OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI ANA DİLİ OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI Turkish Teaching as a Special Teaching Field and its Problems Celal DEMİR Mehmet YAPICI ÖZET Ana dili olarak Türkçenin öğretimi, bir yönü ile bir eğitimbilim

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Sayı Duyusu Stratejilerinin Belirlenmesi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Sayı Duyusu Stratejilerinin Belirlenmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1951-1974 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1365

Detaylı

Öğrenme Sonuçlarının Yazılması ve Kullanılması

Öğrenme Sonuçlarının Yazılması ve Kullanılması Öğrenme Sonuçlarının Yazılması ve Kullanılması Declan Kennedy, Áine Hyland, Norma Ryan Bolonya sürecinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de niteliklerin ve nitelik yapılarının geleneksel tanımlarını

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

Tek Değişkenli Fonksiyonların İki Değişkenli Fonksiyonlara Genellenmesi, Fonksiyon Makinesi ve APOS

Tek Değişkenli Fonksiyonların İki Değişkenli Fonksiyonlara Genellenmesi, Fonksiyon Makinesi ve APOS Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter 465-499 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Tek Değişkenli Fonksiyonların

Detaylı

Cilt 2 Sayı 1 Mart, 2007

Cilt 2 Sayı 1 Mart, 2007 Cilt 2 Sayı 1 Mart, 2007 An Interactive Journal Sponsored by International Association of Educators (INASED) 2 Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi Frequency: Three times a year;

Detaylı

9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN TEMEL HAREKET BECERİLERİNİN ÖRÜNTÜLEŞMESİNDE YARATICI DRAMA NIN ETKİSİ

9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN TEMEL HAREKET BECERİLERİNİN ÖRÜNTÜLEŞMESİNDE YARATICI DRAMA NIN ETKİSİ 9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN TEMEL HAREKET BECERİLERİNİN ÖRÜNTÜLEŞMESİNDE YARATICI DRAMA NIN ETKİSİ Mümine SOYTÜRK Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Öğretmenliği Ana Bilim

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi

Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi Aralık, 2012, Cilt 1, Sayı, 2, s. 85-113 Journal of Policy Analysis in Education December, 2012, Volume 1, Issue 2, pp. 85-113 Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi A

Detaylı