Tüm Yönleriyle Verimli Bir Tatil

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tüm Yönleriyle Verimli Bir Tatil"

Transkript

1 Temmuz-A ustos-eylül 2009 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 9 - Say : 37 Dimes ten bu yaza damgas n vuracak iki yeni lezzet! Dimes Buzz Limonata ve Dimes Buzz Ice Tea Tan d k Bir Yüz Sarp Apak Bizden Biri Ali Hasdemir K rm z Meyvelerin Mucizesi Tüm Yönleriyle Verimli Bir Tatil Yaz=Tatil ise Tatil=?

2 içindekiler G da Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Ali R za Diren Sorumlu Yaz iflleri Müdürü pek Yosun Yaflar Tasar m Tanzer Ercanpolat Temmuz-A ustos-eylül 2009 Y l: 9 - Say :37 01 Editör 02 Baflkan n Sesi 03 Dünya Trendleri 04 Dimes ten Taze Haber 12 Bizden Biri 14 Sa l k Olsun 18 Kapak Konusu 22 Dünyada Dimes 15 Uzman Görüflü 26 Tan d k Bir Yüz 28 Türkiye den Taze Haber 30 Kiflisel Geliflim 31 Sporda Beslenme 32 ngilizce Özetler Bask tunabas m Yaz flma Adresi: Emek Mah. S vat Cad. No:4/1 Sar gazi/ümraniye stanbul Tel: Faks: editörden Sevgili Dimes Dostlar ; S cak yaz aylar na girdi imiz bu günlerde sizlerle yeni ve yine dopdolu bir Dimes Life Bülten sayesinde buluflman n mutlulu- unu yafl yoruz. Öncelikle hepimizin bildi i gibi bu yaz Dimes Ailesi ne yeni kat lan iki yeni lezzetten bahsetmek istiyorum. Serinli in ve lezzetin yeni ad Dimes Buzz Ice Tea ve Dimes Buzz Limonata Her zaman de iflim ve geliflim ilkesini hayata geçiren Dimes ten, bu s cak yaz günlerinde bizi ferahlatacak, lezzetiyle keyif katacak iki harika içecek daha Bültenimizin bu say s nda, bu iki lezzetin lansman ndan haberleri bulabileceksiniz. Ayr ca, yurtiçi ve yurtd fl nda gerek tüketicilerin Dimes e gösterdi i ilgi ve sevginin karfl l n vermeye çal flan, gerekse Türkiye nin kalk nmas na katk sa layan birçok faaliyete imza atan Dimes ten haberlere de yine bu say m zda yer verdik. Dimes bayra n Çin de tafl yan bayiimizle gerçeklefltirdi imiz s cak röportaj ve Çin pazar na dair bilgileri keyifle okuyaca n - z umuyoruz. Tabii ayn bayra yurtiçinde baflar yla tafl yan bayilerimize de geçen say larda oldu u gibi bu say da da yer vermeye devam ediyoruz. Dimes Ailesi ne yeni kat lan Gebze ve Kocaeli Bayii Ali Hasdemir ile çok keyifli bir sohbet gerçeklefltirdik ve sayfalar - m za tafl d k. Evet, yaz n n bafl nda da belirtildi i gibi, yaz mevsiminin coflkusunu yafl yoruz. Birçok ülkede oldu u gibi bizde de yaz demek, tatil demek. Peki tatil dedi imizde biz ne anl yoruz? Etkili ve faydal bir tatil geçirmenin yollar na, uzmanlar n görüflleriyle ayr nt l olarak yer verdi imiz kapak konusunu okumadan tatil yapmay n. Tüm bunlar ve daha fazlas ilerleyen sayfalarda sizleri bekliyor. Keyifle okuyaca n z ümit eder; mutlu, keyifli, sa l kl ve huzurlu bir yaz geçirmenizi dileriz. Editör: fiafak fiahin 1

3 De erli Dimes dostlar, 2 baflkan n sesi Yönetim Kurulu Baflkan Ali R za Diren Dimes Life Bülten de üç ayda bir sizlerle buluflmaktan büyük keyif ald m bu sayfada her defas nda ayn mutluluk ve heyecanla yaz yorum. Sizlere bu yaz n n bafl nda; kimine göre dinlenme, kimine göre tatil, kimine göre e lence ve kimine göre ise daha çok çal flma sezonu anlam na gelen yaz aylar ndan bahsetmek istiyorum. Yaz mevsimi tüm dünyada insanlara enerji, dinamizm ve nefleyi ça r flt r r ve yaflat r. Dimes ailesi olarak kuruldu umuz günden bugüne kadar en temel ilkelerimizden olan de iflim ve geliflim, yaz mevsiminin içinde bar nd rd dinamizm ruhu ile daha da anlam kazan yor. Tüketicilerimize her zaman hak ettiklerini ve daha fazlas n sunmak için yar m as rdan fazla süredir bu dinamizmi içimizde yaflat yoruz. flte Dimes in sahip oldu u bu heves, içinde bulundu umuz yaz aylar nda öncelikle Türkiye ve sonra dünya ülkelerindeki tüketicilerimiz için yepyeni ürünler olarak meyve verdi. Dimes ailesinin iki yeni üyesi Dimes Buzz Limonata ve Dimes Buzz Ice Tea Ülkemizin tar m na ve meyvecili ine büyük hizmetler veren kurucumuz Mustafa Vasfi Diren in tüketicilerimizle buluflturdu u Dimes in, 1958 de duydu u büyük heyecan bugün de ayn flekilde duymaktay z ve tüketicimize sundu umuz her yeni üründe, bu ülkeye hizmet etmifl olman n hakl gururunu yaflamaktay z. Bu gururu bir kez daha yaflamam za vesile olan bu iki yeni ürünümüzle herkese yaz aylar nda lezzet dolu bir serinlik yaflataca m z umuyoruz. De erli dostlar Dimes, ortaya koydu u hedefler ve bu hedeflere ulaflma konusunda sergilemifl oldu u baflar lar ile sadece Türkiye de il; Uzak Do u dan Güney Amerika ya, Orta Asya dan Afrika ya kadar dünyan n dört bir yan nda tüketicilerin ve paydafllar n n takdirini kazanm flt r. Bunun bizler için en önemli göstergesi, tabii ki öncelikle tüketicilerimizden gelen memnuniyet geribildirimleridir. Bizlere bu mutlulu u yaflatan tüm tüketicilerimize teflekkürlerimizi sunuyoruz. Tüketicilerimiz kadar, bizleri çal flmaya ve daha iyisini yapmaya motive eden bir di er mutluluk kayna m z ise bayilerimiz. Yurtiçi ve yurtd fl nda Dimes bayra n lay k yla tafl - yan, ürünlerimizi tüketicilerimizle 7gün 24 saat çal flarak buluflturan bayilerimizin de memnuniyetlerini bize iletmifl olmas ndan çok büyük mutluluk duymaktay z. Dimes in, Türkiye den dünyaya seslenen bir marka olmas nda eme i geçen tüm de erli dostlar m z n yeni ürünlerimizi be eniyle tüketece ini umuyor; mutlu, sa l kl, keyifli bir yaz mevsimi geçirmenizi diliyorum. Dünya Trendleri G da Tüketiminde Sa l kl Beslenme Bilinci Art yor, Fonksiyonel Ürünler in Pay Gitgide Büyüyor Zaman n çok de erlendi i dünyam zda, insanlar yo un bir tempoda çal fl rken, tüketim beklentileri de h zla de ifliyor. Örne in; bir tüketici ayn anda hem lezzet, hem sa l k, hem de imaj gibi de erleri tek bir üründen isterken, ayn üründen günlük vitamin ihtiyac n karfl lama veya rahatlama, stresten ar nd rma gibi beklentileri de olabiliyor. Tüketiciler, bir hastal iyilefltirmektense bafltan engellemek, hastal k riskini azaltmak, ald klar g dalarla kendilerini korumak istiyorlar. flte bu ihtiyaçlar do rultusunda da fonksiyonel g dalar ön plana ç k yor. Fonksiyonel g da terimi, içerdi i besleyici özelliklerin d fl nda sa l a ekstra fayda sa layan g dalar tan mlar. Fonksiyonel g dalar, zihinsel ve bedensel durumu iyilefltirme potansiyeline sahiptirler ve hastal k risklerini azalt rlar. Bilimsel veriler günlük diyette fonksiyonel özellikli besinlerin tüketilmesi ile birçok hastal n kontrol alt na al nabilece ini veya sa l n korunabilece ini göstermektedir. Tüketiciler art k sa l k ve g da aras ndaki ba lant n n daha çok fark ndalar, fonksiyonel g dalar n faydalar hakk ndaki bilimsel kan tlar da gün geçtikçe artmakta. flte tüm bunlar, fonksiyonel g da pazar n n büyümesinde önemli etkenler olarak karfl m za ç k yor. Dünyada fonksiyonel g da pazar h zl bir flekilde büyüyor. Euromonitor International uluslararas araflt rma flirketi verilerine göre; 2007 y l nda 125 milyar dolar olarak gerçekleflen global fonksiyonel g da pazar, her y l ortalama %8 büyüme kaydediyor ve pazar n 2012 y l na kadar, daha da büyük bir büyüme h z ile 245 milyar dolar hacmine ulaflaca öngörülüyor. Pazarda %27 lik oranla Amerika en büyük paya sahip. Amerika y Avrupa ve Japonya takip ediyor. Avrupa da özellikle probiyotikli do- al süt ürünleri (örne in yo urt ve fermente sütler) veya fonksiyonlu meyve sular pazar n n geniflledi i gözlenmekte. AB de meyve sular - n n yaklafl k %40 na varan bir bölümü fonksiyonel özellik içeriyor. Türkiye de fonksiyonel ve diyet ürünler pazar n n toplam büyüklü ü ise IPSOS KMG Tüketici Panelleri ve Medya Bölümü nün haz rlad Fonksiyonel ve Diyet Ürünler Raporu 2007 ye göre 420 milyon YTL olarak tahmin ediliyor. Ayn rapora göre, fonksiyonel ve diyet ürünler pazar, toplam g da pazar ndan yaklafl k %1,3 pay al yor ve pazara yeni giren ürünlerle beraber 2008 y l nda ortalama %10-12 aras nda büyüdü- ü hesaplan yor. Ülkemiz fonksiyonel ve diyet ürünler pazar nda a rl kl olarak yo urt, süt, margarin, çay, tah ll gevrekler, reçel gibi kategorilerin ürünleri bulunmaktad r. Dimes in öncülü ü ile meyve suyu kategorisi de bu gruba eklenmifltir. Trendlerin Öncüsü Dimes Türkiye de fonksiyonel meyve suyunu üreten ilk marka Dimes tir. Fonksiyonel grubumuzun markas D - MES LIFE alt nda 6 çeflit ürünümüzü pazara sunduk. Dimes Life Ayva Nektar ; yüksek lif içeri iyle sindirime yard mc oluyor ve tokluk hissi veriyor, ilave fleker içermedi i için diyabetiklerin de kullan m na uygun. Türkiye nin ilk diyabetiklere uygun meyve suyu olma özelli ini tafl yor. çerdi i bitkisel stanoller ve k rm z havucun etkisiyle kolesterolü düflürmeye yard mc Dimes Life fieftali-k rm z Havuç Nektar ise kalp ve damar sa l n korumaya katk sa l yor, bu ürünümüz ise Avrupa n n kolesterolü düflürmeye yard mc ilk meyve suyu. Güçlü antioksidan özelli i ile Dimes Life %100 Nar Suyu organizmay toksinlerden ar nd rmaya, C vitamini kayna Dimes Life %100 Üzüm-Kuflburnu Suyu ise gribal enfeksiyonlara karfl vücut direncini art rmaya yard mc oluyor. Kilo kontrolüne yard mc, light fonksiyonlar yla; enerjisi %50 azalt lm fl, ilave fleker içermeyen Dimes Life Kar fl k Meyveler ve Dimes Life K rm z Meyveler, diyet yapanlara sa l kl, vitaminli ve lezzetli seçenekler sunuyor. Dimes Life ürünlerimizin fonksiyonlar n tüketicilerimize anlatabilmek, ürünlerimizi tan tabilmek için, ana mesaj Her bir Dimes Life ürünü belirli bir fonksiyon içerir ve fayda sa lar olan bir kampanya haz rlad k. Dimes Life Do as nda fayda var! kampanya söylemimizle tüketicilerimize televizyon ve radyo reklamlar m zla ulafl yoruz. Ayn zamanda hedef kitlemize mesaj m z do rudan ulaflt rabilmek ad na stanbul, Ankara ve zmir deki diyetisyenlere ürünlerimizi tan t c aktiviteler düzenliyoruz. Tüketicilerimizin ihtiyaçlar n ve beklentilerini en iyi flekilde karfl layacak, hayatlar - n kolaylaflt rmaya yard mc meyve sular n Türkiye de bir ilk olarak tüketicilerimize sunuyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dimes Life grubuna yeni eklenecek fonksiyonel ürünlerimiz için de AR-GE çal flmalar m z tüm h z yla sürüyor. 3

4 Dimes ten Taze Haber Dimes ten Sponsorluklar Dimes, Sempozyumu ndayd... zmir Özel Tevfik Fikret Okullar nca Nisan ay nda 5.si düzenlenen E itimde Yeni Yönelimler Sempozyumu, Alsancak lise binas nda gerçekleflti. Gün boyunca süren sempozyumda, akademik ünvanl yaklafl k 300 e itimcinin yan s ra, sunumlar izlemek üzere de çeflitli illerden yaklafl k 450 kat l mc yer ald. E itim alan nda günümüzde ve yak n gelecekte meydana gelen de iflim ve geliflmelerin tart fl ld sempozyumda Dimes, ürünleriyle kat l mc lara keyifli ve lezzetli molalar yaflatt. Dimes in fonksiyonel ürün markas Dimes Life daha yak ndan tan tmak için, yaz bafl nda stanbul, Ankara ve zmir deki diyetisyenler ziyaret edildi. Ziyaretlerde ürünler tan t ld, içerdikleri fonksiyonlar hakk nda ayr nt - l bilgiler verildi. Ayr ca ziyaretler s ras nda diyetisyenlerin tecrübelerinden ve bilgilerinden yararlan ld. Dimes in fonksiyonel ürün markas Dimes Life lar çok be endiklerini belirten diyetisyenler, dünyada oldukça önem kazanan fonksiyonel g dalar konusunda gerek Türk tüketicileri bilinçlendirmesi, gerekse insan sa l na de er veren ürünler üretmesi aç s ndan Dimes i takdirle takip ettiklerini dile getirdiler. Aktivite boyunca toplam 1000 diyetisyen ziyaret edilecek. E itimde Yeni Yönelimler Dimes Life tan Diyetisyen Ziyareti Dimes, Koç Üniversitesi NOVASYON GÜNLER ndeydi 8-9 May s 2009 da gerçekleflen novasyon Günleri Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü nde KUEMT (Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisli i Toplulu u) taraf ndan organize edildi. Organizasyona baflta Koç Üniversitesi olmak üzere yirminin üzerinde üniversitenin ö rencilerinden 350 den fazla kifli kat ld. ki gün süresince zirvede her gün 4 seminer toplamda 8 seminer gerçeklefltirildi. Bunun d fl nda zirve kapsam nda bir vaka çal flmas ve atölye çal flmas yap ld. Seminerlerde inovasyonun ne oldu u ve farkl sektörlerdeki innovasyon çal flmalar - n n neler oldu u dinleyicilere sunuldu. Türkiye nin önde gelen flirketleri gerçekleflen zirvede bankac l k, bilgisayar teknolojisi, iletiflim, h zl tüketim ürünleri, otomotiv ve beyaz eflya sektörlerine ba l olarak seminer verdi. Her döneminde Dimes ülkemizde bilimin ve bilimsel çal flman n geliflmesi için destek olmufltur. Bu kapsamda Dimes, Koç Üniversitesi nde gerçekleflen novasyon Günleri nde sponsor markalar aras nda yer alm flt r. 4 5

5 Dimes ten Taze Haber Dimes ten bu yaza damgas n vuracak iki yeni lezzet!* Dimes Buzz Limonata ve Dimes Buzz Ice Tea 100 den fazla kifliden oluflan sat fl ekibinin lansman toplant s için bir araya geldi i buluflma, Dimes in merkezi Tokat ta gerçekleflti. Ülkemizin farkl bölgelerinden gelen ekip üyeleri Mutfaktay z e itimi sayesinde hem çok keyifli ve e lenceli zaman geçirdiler, hem de bir yandan ifl ortam d fl nda birbirlerinin farkl yönlerini görerek tan ma ve kaynaflma f rsat yakalad lar. Lansman Toplant s vesilesiyle Dimes in Tokat Fabrikas da gezildi. Keyifli hafta sonu 5415 dekarl k alanda kurulu; yem bitkileri, suni tohumlama, büyükbafl hayvan yetifltiricili i, çiftçi e itim yat r mlar - n n gerçeklefltirilmesinin yan s ra, sertifikal afl l meyve fidanc l ve ba c l k da yap lan Tokat Kazova Vasfi Diren Tar m flletmeleri gezisi ile son buldu. Çiftlikte modern teknoloji ile gerçeklefltirilen süt sa m n izlemek de ekip için farkl bir deneyim oldu. Ayr ca Dimes çal flanlar bu geziler esnas nda; meyve fidesinden, nihai tüketiciye kadar olan tüm süreçleri kendi kontrol eden Dimes in dikey entegrasyon sisteminin alt kademeleri olan meyve-konsantre-üretim aya n da görmüfl oldular. Ülkenin dört bir yan ndan Tokat a gelen Dimes ekibi Tokat n muhteflem do as ve havas na hayran kald klar n ve unutulmaz bir hafta sonu geçirdiklerini söylediler. Dimes in yeni ürünleri Dimes Buzz Limonata ve Ice Tea yi tüm ekibe tan tmay ve ayr - ca bu vesileyle Dimes Ailesi ne yeni kat lan ekip üyelerini kaynaflt rmay da amaçlayan toplant ya kat lanlar keyifli anlar yaflad. Toplant da bir konuflma yapan Yönetim Kurulu Baflkan Ali R za Diren, tüm ekibe birlik beraberlik içinde, artan rekabet ortam nda h zl koflmak gerekti i mesaj n verdi. Yap lan sunumlarda Pazarlama Müdürü Ceyda Paydafl da serinlik, ferahl k, lezzet ve do all n Dimes Buzz ile özdeflleflti ini söyledi. Dimes Buzz Limonata n n aromal içecek olmay p, gerçek limon içeri iyle özlenen ev yap m tad nda limonata lezzetini sundu- unu da kat l mc larla paylaflt. Dimes Buzz Limonata n n üstün yönlerini vurgulayan Paydafl, 2009 y l sonuna kadar %25 pazar pay n hedeflediklerini belirtti. Özellikle yaz aylar nda buz gibi ferahl hissettirecek lezzetli serinletici Dimes Buzz Ice Tea fieftali ve Ice Tea Limon ile de, yine y l sonuna kadar %10 pazar pay hedeflediklerini aç klad. Sunumlar sonras nda tüm ekip üyeleri keyifli bir tak m oyunu gerçeklefltirdiler, stanbul dan gelen e itim firmas eflli inde gruplar halinde yemek yapt lar ve ö len yeme- inde kendi yapt klar birbirinden lezzetli yemekleri Dimes Buzz Ice Tea ve Dimes Buzz Limonata eflli inde yediler. 6 * For English look for page 32. 7

6 Fidan Dikimine Dimes ten Destek A nkara li, Çankaya lçesi, Yakupabdal Köyü'nde 29 Nisan tarihinde M LL EGEMENL K ORMANI Fidan Dikim Töreni gerçeklefltirildi. Milli E itim Bakanl, Çevre ve Orman Bakanl, TEMA Vakf, Hürriyet ve Sabah gazetelerinin de kat l m ile gerçekleflen törene Dimes de destek oldu. Türkiye de tar m, hayvanc l k ve fide yetifltiricili ine her zaman önem veren ve destek olan Dimes, Ankara da gerçekleflen tören esnas nda ve fidan dikimi sonras nda gönüllülere meyve suyu da tarak onlar serinletti. Özellikle çocuklar taraf ndan nefleyle karfl lanan Dimes in stand c v l c v ld. 8

7 Dimes ten Taze Haber Haliç te Kürekler Çevre Haftas çin Çekildi Dünya Çevre Haftas kapsam nda Tetra Pak, Do al Hayat Koruma Vakf (WWF) ile birlikte, çevre koruma ve geri dönüflüm alanlar nda paydafllar yla yürüttü ü çal flmalardan elde etti i baflar lar kutlamak amac yla bir flenlik düzenledi. fienlik 7 Haziran Pazar günü Haliç te ve Koç Müzesi nde gerçeklefltirildi. Tetra Pak karton ambalajlar ile yap lan gemilerin Haliç yar fl, çocuklar için atölye çal flmalar ve çevreci kurumlar n düzenledi i etkinliklerin yer ald flenlik, Dünya Çevre Haftas n n anlam ve önemine yak fl r bir coflku içinde geçti. fienli in en ilgi çeken bölümü hiç kuflkusuz 11 bin karton ambalajla infla edilen befl gemi aras nda Haliç te düzenlenen yar fl oldu. Dimes in de geri dönüflümlü kartonlardan yap lan gemisiyle kat ld yar fl keyifli ve coflkulu dakikalara sahne oldu. Dimes, Y l n Markas seçildi! 10 kovitrin Dergisi nin okurlar taraf ndan seçilen 2008-Y l n Starlar belli oldu ve ödüllendirildi. Y l n Markas kategorisinde ödüle Dimes lay k görüldü. Derginin 10,802 Eokuru taraf ndan belirlenen Y l n Starlar haziran ay içerisinde ödüllerini ald lar. Dimes, Hong Kong HOFEX Fuar ndayd... Asya n n en önemli g da fuarlar ndan biri olan Hofex G da, çecek, Otel Restoran ve Yemek Hizmetleri Ekipmanlar Fuar, bu y l da ziyaretçi ak n na u rad. Hong Kong da, 44 bin metrekarelik alanda gerçekleflen fuar 2007 ye oranla % 11 art fl ile 32,479 kifli ziyaret etti. Kat l mc firmalar aras nda yer alan Dimes e ilgi büyüktü. Dimes ürünlerinin sergilendi i standa çok say da ziyaretçi u rad, bilgi ald ve ürünleri tatt. Dimes, Ankara Üniversitesi Ö rencileriyle Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi G da Mühendisli i Bölümü taraf ndan düzenlenen Çarflamba Toplant lar n n Nisan ay konu u Dimes G da A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Diren di. Bir Baflar Öyküsü: Dimes bafll kl toplant da Ozan Diren, Dimes in kuruluflundan itibaren günümüze gelen yolda hedeflerine nas l ulaflt n, hangi de erlere sahip oldu unu ve tüketicisini memnun etmek için nas l bir çaba içerisinde oldu unu anlatt. Ö renciler ve ö retim üyeleriyle deneyimlerini ve görüfllerini paylaflan Ozan Diren in konuflmas n n ard ndan, kat l mc lara Dimes meyve sular ikram edildi. Ayr ca Dimes, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi nce düzenlenen kariyer günlerine de destek oldu. 3 gün süren etkinlik boyunca açt stantta ö rencilere ikramlarda bulundu. Bulufltu 11

8 Bizden Biri Dimes Ailesi nin Yeni Üyesi Gebze Yukar Marmara Distribütörü Ali Hasdemir Hedeflerimiz var, daha da büyüyecek, daha güzel ifller yapaca z. Biz bu ifli toptanc l ktan beri yap yoruz. Ben Gebze ye geçip distribütörlük ifline girdi imde baflar l olaca - ma ihtimal vermediler. Yapamazs n dediler. Sahra Kollektif flirketini kurup o dönemde Unilever in da - t m n yapmaya bafllad m zda, toptanc tan d klar - m z, çevre toptanc lar bize gülüyorlard. El terminallerine geçip, bilgisayar donan ma yat r m yapt m zda, büyük firmalar seni ezer, dünyan n masraf n yap yorsun, kar n ne olacak diyorlard. fiimdi ise gelip bizden kurdu umuz altyap y ö renmeye çal fl yorlar. Biz bu koflullarda ve öngörüde ifle bafllad k. fiimdi Kapasite ile, Dimes gibi büyük markalar n da dahil oldu u birçok ürünü stanbul un Anadolu Yakas na, Gebze ye, Kocaeli ne da t yoruz. Hedeflerimiz var, daha da büyüyecek, daha güzel ifller yapaca z. Dimes le nas l çal flmaya bafllad n z? fiimdi zaten g da toptanc l iflindeyseniz Dimes gibi bir markay takip etmemeniz imkans z. Dimes in de bu bölgede daha etkin bir da t ma ihtiyac oldu unu bir flekilde ö rendik. Sa olsunlar geldiler, anlaflt k ve çok da iyi bir elektrik yakalad k. Meyve suyu kategorisinde, sat fl noktalar taraf ndan talep edilen bir ürün. Y llard r da tan n yor, biliniyor ve seviliyor. Böyle bir markayla çal flmak elbette bizi de mutlu ediyor. Zaten Dimes Ailesi ne çok yak n bir zamanda dahil olduk. Mart ay ndan beri çal fl yoruz. leriye yönelik hedeflerimiz var. Dimes iletiflim yat r m yapt sürece, yeniliklere, farkl ürünlere devam etti i sürece daha da baflar l ifller yapaca m za inan yoruz. Yeter ki Dimes yenilikçilikten vazgeçmesin. Bizim felsefemiz budur. Aman standart ürün olsun, riske girmeyelim anlay fl nda de iliz. Çal flt m z markalar n da böyle olmas n tercih ediyor ve istiyoruz. Mesela bu yaz limonata, ice tea ile yine kendi ürün yelpazesinde farkl ürünleri pazara soktu. Bu enerjinin hiç bitmeyece ine inan yoruz. Bunun gibi güzel ve farkl ürünleri ç kartt kça, onun distribütörü olarak motive oluyoruz, Dimes i daha keyifle ve kolay sat yoruz. Çünkü tüketici art k yeni fleylere karfl kapal de il. Yenili i bizler kadar tüketiciler de istiyor. Tabii yenilikçili in yan s ra Dimes çok güvenilir marka. Bu topraklar n ç kard ve kendini y llar önce kan tlam fl bir marka. Ben flu laf hep duyard m, sofram za koymayaca m z meyvenin suyunu da satmay z. Ne kadar da olsa insana d flar dan böyle fleyler gerçekçi gelmez. Dimes le anlaflma yapma karar al rken birgün Dimes ten bir a abeyimize bunu sordum. Ya böyle bir fley olabilir mi? dedim. Evet dedi, bu marka 50 y ld r böyle ayakta ve böyle büyüyor. Gerçekten de ürünlerin kalitesi, üretim aflamalar harika. Söyledi iyle yapt birbirini tutuyor yani. Biz de böyle bir markayla çal flmaktan mutluluk duyuyoruz. Zor taraflar yok mu? Bir kere g da iflindeyseniz her zaman zor bir taraf vard r. Devaml çal flman z, bakkallar, sat fl noktalar n, zincirleri ziyaret etmeniz gerekir. Ama flunu samimiyetle söyleyeyim, ben zaten böyle olmazsa s k - l yorum. Mesela bir süre b rakay m dedim, yapmayay m hiçbir fley. Sonra düflündüm, ben bu tempoyla çal flmaya al flm fl m. 20 y l aflk n süredir ticaret dünyas nday m. Zor da olsa, benim elimin alt ndan yüzlerce fatura geçiyor, hepsiyle ilgileniyorum, takip ediyorum. Bu kimine zor gelebilir de, ben bundan baflka bir fley yapamazd m herhalde. Dimes in iletiflim çal flmalar n nas l de erlendiriyorsunuz? Dimes in televizyon reklamlar n çok be eniyorum. Ürünü sat n alan, sonuç olarak anneler ve babalar. Onlara hitap etmesi çok do ruydu. Ama flunu da belirtmek laz m. Türk tüketicisinde daha marka ba l l oluflmad. Do ruya do ru. E er reklamlardan etkilenip de markete gittiyse bile, arad ürünü rafta bulamazsa baflka marka alabiliyor. Bunu ne için söylüyorum; da t m do ru yapmayan firmalar, reklamlar iyi yapsalar bile satamayabiliyorlar. Ama Dimes benim gördü üm kadar yla bugüne kadar hem reklamlar, hem di er faaliyetleri efl zamanl götürebiliyor. Zaten bence öyle de olmas laz m. Hatta flahsi kanaatim; bazen da t m, reklamdan önce gelebilir. nsanlar n be enerek tüketti i ürünleri satmak nas l bir duygu? Kalitesine güvenmedi im ürünü insanlar n evine sokmaya vesile olmak istemem Herfleyden önce kendi soframa koydu um, benim de tercih etti im bir markayla çal fl yor olmak çok güzel, çok keyifli birfley. Yani ben Dimes le çal flmadan önce de mutfa ma, soframa onu al yordum, çocuklar ma aileme onu içiriyordum.. fiimdi bunu gönül rahatl yla da t yorum. Bu, bugüne kadar çal flt m bütün markalar ve ürünler için geçerli. Kalitesine güvenmedi im ürünü insanlar n evine sokmaya vesile olmak istemem. Ayr ca yeni lezzetler, sa l kl ürünleri marketlerde insanlar n tercihine sunmak büyük sorumluluk ve bence ulvi bir ifl. Lay k yla yapmak için tüm gayretimizle y llard r, ekibimle birlikte çal fl yoruz

9 Sa l k Olsun K rm z meyvelerin mucizesi Yaz aylar nda bolca bulunabilen, lezzetli, serinletici ve sa l kl k rm z meyvelerin faydalar saymakla bitmiyor. Uzmanlar taraf ndan her f rsatta bu meyvelerin gerek kendisinin, gerekse suyunun tüketilmesi gerekti i söyleniyor. Örne- in, k rm z renkli meyvelerde bolca bulunan likopen, meyvelere k rm z rengini veren bir pigment. Araflt rmalar, likopenin kansere karfl güçlü bir savunucu oldu unu gösteriyor. Uzmanlar, özellikle prostat ve gö üs kanserinden korunma için likopen içeren besinlerin tüketilmesini tavsiye ediyor. fiifa ve lezzet kayna 3 k rm z meyveyi daha yak ndan tan yal m: Viflne Frambuaz - Yabanmersini Viflne Yakut k rm z rengi ile reçelini yeme e al flt m z viflne, içerdi i mineral ve vitaminler sayesinde, birçok hastal a karfl koruma kalkan yerine geçiyor. çeri inde bulunan ve meyveye k rm z rengini veren antosiyanin ise viflneye hücre yenileme yani antioksidan özelli ini kazand r yor. Günde bir bardak viflne suyu tüketimi ile vücut günlük antioksidan ihtiyac n karfl l yor. Kalp ve damar hastal klar ndan kansere hastal k riskini azaltmaya yard mc olan viflne, kas a r lar n n hafifletilmesi, haf za geliflimi ve kilo dengeleme gibi konularda da etkin rol oynuyor. Tam bir vitamin ve mineral deposu olan viflne meyvesinde bulunan A ve C vitamini ile sodyum, potasyum, kalsiyum ve fosfor mineralleri, özellikle ateflli hastal klara karfl güçlü bir silah. Viflnenin ekfli art lar Ferahlat c etkisi yüksek bir meyve olan viflnenin fleker oran kirazdan düflük oldu u için daha az kalori içeriyor. Diareyi kesmesi ve idrar söktürücü özellikleri, mide ve karaci erin düzenli olarak çal flmas na yard mc olmas n n yan s ra, vücutta biriken fazla suyun d flar at lmas nda etkin rol oynuyor. Sindirim sisteminin dengeli ve düzenli fonksiyonu için önemli bir meyve olan viflne ile ilgili yap lan ön araflt rmalar gösteriyor ki; viflnedeki antosiyaninler, kolon kanseri riskini de önemli ölçüde azalt yor. Antosiyanin ne ifle yar yor? K rm z ve mor renkli meyve ve sebzelerde, çiçeklerde, morumsu yaprakl a açlarda bulunan renk verici bir madde olan antosiyanin, içinde bulundu u meyvede çok güçlü bir antioksidan yani hücre yafllanmas n önleyici bir etki yarat yor. Antosiyanin yard - m yla sa l kl dokular ve hücreleri koruyan viflne böylelikle, anti-aging özelli i de tafl - yor ve kanser ile kalp ve damar hastal klar na yakalanma riskini azalt yor. Antosiyanin oran n n yükseldi i koyu renkli olan viflnelerde, ayn zamanda daha fazla miktarda minerale rastlan yor. Japon beslenme uzmanlar taraf ndan, Tsuda Üniversitesi nde 2003 y l nda gerçeklefltirilen bir araflt rmaya göre, hipoinsülinemi ve hipoglisemiye yol açabilen yüksek ya içeren besinlerin verdi i söz konusu za- rarlar, antosiyanin sayesinde dengelenebiliyor. Di er bir deyiflle, fleker düzeyi düflük olan viflne, kilo kontrolünde önemli bir görev üstleniyor. Michigan Üniversitesi nde yap lan çal flmalar, antosiyanin maddesinin kolesterolün, kan flekerinin düflürülmesi ve karaci erde daha az ya birikimi konusunda çok etkili oldu unu ortaya ç kar yor. Viflne ise, antosiyanin aç s ndan en zengin meyveler aras nda yer al yor. Beslenme uzmanlar, günlük antioksidan ihtiyac n n karfl lanmas ad na günde 3,000 5,000 ORAC (Oksijen Radikalleri Emilme Kapasitesi) ünite al nmas n öneriyor. Yaklafl k 100 gram viflne suyu konsantresinde ise, 12,800 ORAC ünite bulunuyor. Do al a r kesici Michigan Eyalet Üniversitesi taraf ndan yürütülen bir araflt rmaya göre, antosiyanin olarak bilinen k rm z kimyasallar n ayn zamanda kas a r lar n hafifletebilece i belirtiliyor. Spor egzersizleri ve a rl k çal flmalar n n hemen sonras nda oluflan geçici kas zedelenmelerinde, içeri indeki antosiyanin sayesinde viflne etkin rol oynuyor. Yaklafl k olarak viflnenin antosiyanin içeri ine sahip olan bir flifle viflne suyu, a r kesici yerine do al ve keyifli bir alternatif sunuyor. Frambuaz K rm z ve sar renkli a aç çilekleri frambuaz (ahududu/raspberry) ismiyle bilinir. Siyah renkli a aç çilekleri ise bö ürtlen (blackberry) olarak bilinir. Her iki a aç çile- i de flifa kayna d r. A aç çile i meyvesinin yan s ra yaprak ve kökleri de flifa amac yla kullan lmaktad r. A aç çile i ac ms ilaçlar n tad n lezzetli hale getirmek için fluruplara kat larak içilebilir hale getirir. Frambuaz reçeli lezzetli ve flifal bir besindir. Frambuaz n faydal oldu u durumlar Fatih Üniversitesi Hastanesi Klinik Biyokimya Anabilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. M. Ramazan Yi ito lu na göre frambuaz: Öksürük, bronfliti S v birikmesini (ödem) Ba rsak spazm n Safra kesesi tafl oluflumunu önlemeye ve böbrek tafl n düflürmeye Bo az a r s n gidermeye ltihapl bademci i iyilefltirmeye yard mc olur. Ayr ca ba fl kl k sisteminin güçlenmesine yard mc oldu u için baz durumlarda kanserden korunma amac yla kullan l r. Yabanmersini cm yükseklikte, k fl n yapraklar n döken küçük bir bitkidir. Yabanmersini, yüzy llard r yenilebilir, lezzetli bir yabani meyve olarak kullan lmaktad r. Meyvelerinin, 1862 y l nda Kuzey Avrupa da bas lan bir kitaba göre (The Useful Plants For Great Britain, C.P. Johnson) yabani, lezzetli bir yiyecek olarak kullan ld n, reçel, flurup, tart ve pastas n n yap ld bilinmektedir. Yabanmersini meyvelerine karfl modern ilgi ise 2. Dünya Savafl ndan sonra meydana geldi. Çünkü yabanmersininin gözlere iyi geldi i düflünülmekteydi. 2. Dünya savafl s ras nda ngiliz Hava Kuvvetleri pilotlar n n doktorlar n önerisiyle bol miktarda yaban mersini reçeli yiyerek gece uçufllar - na ç kt klar ve yorgun gözlerini dinlendirdikleri söylenmektedir. Pilotlar, yabanmersini reçeli yedikten sonra gece uçufllar na ç kt klar nda gece görüfllerinde bir düzelme ve iyileflme hissettiklerini s k s k rapor etmifl ve kay t alt na alm fllar lar n ortalar nda yukar daki gözlem ve duyumlar, önce bir laboratuvarda daha sonralar da klinik çal flmalarda yabanmersini meyve ekstrelerinin gözler ve damar sistemi üzerine etkileri üzerine yap lan çal flmalara yol gösterdi. Yabanmersini meyve ekstreleri (özü) üzerine yap lan çal flmalarda bu meyvenin göz ve damar sistemi üzerine olan etkisinin bir bioflavonoid olan antosiyanidinler ( anthocyanosides) denilen, toksik (zehirli) olmayan, suda çözülebilir, biyolojik aktif ve antioksidan olan bir grup bileflikle iliflkili oldu unu gösterdi. Bu bileflikler antosiyan (anthocyans) türevleri olup, meyve ve çiçeklerdeki k rm z, mavi ve mor renklerinden sorumlu pigmentlerdir (Renk maddeleridir). 14 Kaynaklar: Ailem Dergisi, 15

10

11 Kapak Konusu Tüm Yönleriyle Verimli Bir Tatil YAZ=TAT L ise TAT L=? Yaz geldi. Tüm y l n yorgunlu u, s k nt s ve stresini atmak istiyorsunuz. Bu flehirden bir uzaklaflay m da neresi olursa olsun diyorsunuz. Sizi tüm bu s k nt lardan kurtaraca na inand n z fleyi en verimli nas l geçirebilece inizi biliyor musunuz? flte tüm yönleriyle tatil kavram ve tatilin faydas n maksimuma ç karman n yollar. Her fleyden önce kafan z rahat olacak. Bu konuda Dr. Hakan Ordu, tatilin ad na yak fl r bir flekilde yaflanmas için flu tavsiyelerde bulunuyor: Stresli tatil ifle yaramaz Ekonomik nedenlerden ötürü tatile ç kmakta zorlanan kifliler, daha sonra bunun s k nt s n yaflar. Stres atmak için ç k lan tatil, aile içinde yeni huzursuzluklar do urur. Tatile ç kmadan önce kendimizi yorgun hissediyorsak tatilde yeterince gevfleyemeyece imiz ve ifle tekrar yorgun dönece imiz aç kt r. Hatta tatilde hasta bile olabiliriz. Tatile ç kmadan önce çal flma arkadafllar m za ortaya ç kabilecek problemler hakk nda bilgi verirsek daha rahat dinleniriz. flin aksamayaca- konusunda arkadafllar n za güvenmeniz gerekir. Telefonunuzu kapat n Hatta olanakl ise tatil boyunca cep telefonunu bile kapatabiliriz. Tatilde saat bile kullanmaman n rahatlat c bir etkisi oldu unu görebiliriz. fl çevremize tatile ç kaca m z haber verirsek tatil dönüflü bizi bekleyen yüzlerce e-postadan kurtulabiliriz. K sa süreli bir iki tatil yapmak yerine uzun bir tatil yapmak bizi daha çok rahatlatabilir ve dinlendirebilir. lk hafta ifl stresinden kurtulmam z için gereklidir ve böylece ikinci hafta tatilin tad n ç karmaya bafllar z. Tatile ç kmadan önceki hafta çok fazla ifl yapmaya çal fl rsak ifl stresimiz daha fazla artar ve tatilde de devam eder. Bunun yerine iyi bir planlamayla ve zaman verimli kullanmakla daha çok ifl yapabiliriz. Tatilden eve dönüflü ifle bafllamadan bir-iki gün önceye ayarlarsak ifle hemen gitmek yerine kendimize geçifl zaman vermifl oluruz. En iyisi kitap okumak Tatilde yorulmam za neden olan geziler yapmak yerine, plajda tembellik yapmak, do a ile bafl bafla olmak veya kitap okumak bizi daha fazla rahatlatabilir. Sa l kl kiflilerin bünyeleri, tatilde karfl lafl lan sorunlar n üstesinden gelebilir. Tatilde her gün da lara, tepelere t rmanma, afl r spor yapmaktan kaç nmalar, yo un tempoyla geçen günün ard ndan bir günün dinlenerek geçirilmesi gerekir. Tatil planlar yaparken çocuklar m z n da görüfllerini al rsak, ailedeki herkesin ihtiyaçlar n dikkate alm fl oluruz ve tatilde bu nedenle do acak sorunlar da engelleyebiliriz. Ekonomisi tatil için yeterli olmayanlar n, durumlar daha da kötü hale gelebilir. Artan ödemeler de strese neden olacakt r. Stres atmak için ç k lan tatil, aile içinde huzursuzluklar oluflturabilir, bütçeye göre tatil seçimine dikkat etmek gerekir. Tatilde Kafay Boflaltman n ve Zihni Güçlendirmenin Yollar Peki bir y l boyunca yorulan ve dolan beynimizi tatilde nas l dinlendirebiliriz? Nörolog Doç. Dr. Serdar Da, zihnimizi dinlendirmenin ve tatil dönüflüne haz r olarak güçlendirmenin yollar n flu flekilde aç kl yor: * Yorulan beyni dinlendirmenin en iyi formülü Kural olarak herhangi bir ortamdan zarar görüyorsak, öncelikle o ortamdan uzaklaflmak gerekir. Yorulan beynimizin daha fazla y pranmas n önlemek ve onu dinlendirmek için en iyi formül; zaman zaman ifl ortam ndan uzaklaflmak, yani tatile ç kmakt r. Tatil süresince spor yapmak, mümkün oldu unca aç k havada bulunmak, ifli düflünmemek ve hobilerimizle ilgilenmek; bizi zinde k lar. * Beyin tatilde dinlenir mi? Beyin ancak amaca uygun bir tatil yap l rsa dinlenir. Bazen tatil süresince ertelenen ifller yap lmaya çal fl l r. Bu durum, sadece beynimizi bir iflten di erine yönlendirmek ve onu daha fazla yormakt r. Nas l bilgisayarda biriken mailleri haf za doldu unda temizlemek zorundaysak, tatili de sadece ifl ortam ndan uzaklaflmak olarak alg lamamal ve bu süreci beynimizi iflgal eden olumsuz düflünceler ile ifl tak nt lar n temizleyecek flekilde de erlendirmeliyiz. * Deniz ve günefl, beynin dinlenmesine yard mc olur mu? nsan n ruh yap s mevsimlerle yak ndan ilgilidir. Güneflli havalarda insana mutluluk ve heyecan veren maddeler daha çok salg lan r. Yo un ve stresli bir ifl temposundan sonra ç k lan tatilde güneflle denizin birarada olmas, beynin dinlenmesi için bulunmaz bir f rsatt r. Yüzme, insan bedenine çok faydal d r. Bunun yan nda deniz suyu özellikle günefl fl nlar yla birleflince, birçok hastal a karfl koruyucu etki gösterir. Baz hastal klar n tedavisine de yard mc olur. Örne in; deniz suyunun sinüzitli hastalar, yaratt burun ak nt s sayesinde rahatlatt herkes taraf ndan bilinmektedir. Son olarak unutmamak gerekir ki; ifl dünyas n n yo un temposuna kendini kapt rarak y l boyu çal flan insanlarda; beynin kapasitesinin üzerinde zorlanmas na ba l olarak yorulman n yan nda, y pranma da gözlenir. Bazen bu durum depresif ruh hali, uykusuzluk, isteksizlik, panik atak, afl r sinirlilik ve her fleyi kafaya takma gibi hastal k belirtilerine yol açar. yi bir tatil; beyni dinlendirdi i gibi bozulan ruh halini de düzeltir

12 Kapak Konusu yi Bir Tatilin Faydalar Peki yukar daki flartlara uygun bir tatil geçirirsek, bize ne gibi faydalar olur. flte cevaplar : Tatil sadece yorgunluk atmaya, enerji depolamaya yarar san yorsan z, çok yan l yorsunuz... Yorgunsunuz ve sabah zorla kalkt n z. fliniz, hobileriniz ve sosyal yaflant n zla ilgili heyecan n z yitiriyorsunuz. Tatil yapmak üzere biraz zaman n z var fakat elinizdeki para yeterli de il, bu durumda girifliminizin yerinde olup olmayaca n merak ediyorsunuz. Bütçeyle a r programlar aras nda, zaman yaratmak ve seyahat plan yapmak oldukça zordur. Fakat k sa bir süre için de olsa kendinizi iyi hissetmenizi sa layabilir. Seyahat için gerçekten zaman ay ramayabilirsiniz. Seyahatinizde en iyisini yapmak... E er keyifli vakit geçirmek ad na plan yap yorsan z, do ru seyahat rehberini seçti inizden emin olun. Bazen yap lmas gereken tek bafl na olmakt r. Bu durum, tercih etti iniz her fleyi yapabilmek ad na size tan d özgürlükle, yeni insanlarla tan fl p iletiflim kurman z için bask yapacakt r. Elbette ç kaca n z seyahatin türü de büyük farkl l klar yaratacakt r. ster ifl, ister keyif tatili olsun, tatil bedeniniz ve zihniniz için büyük kazanç getirecektir. Burada tatilin getirece i faydalardan baz lar verilmifltir. 1- Stresiniz azalacak Tatil rahatlaman z ve stresten uzaklaflman z için size flans verir. Vücudünuzla birlikte, beyninizin de dinlendi ini unutmay n. O an n tad n ç kar n, iflleri düflünmeyin. E er ifl seyahatindeyseniz ve bu durum sizi saatlerce bir konferansta kalmaya zorluyorsa, baflka bir flehir ya da ülkede oldu unuzu düflünün. Seyahat stresli olabilir fakat bu stres pozitif strestir ve stresteki azalma daima sa l kl d r. llüstrasyon: Kas m yidiker Monotonluktan uzaklaflacaks n z "Bir de ifliklik yapmak en az dinlenmek kadar iyidir." Herhangi bir seyahat, sizi günlük yaflant n zdan uzaklaflt racak ve yaln z kalmak enerji verecektir. Ayr ca bedeninizin ve zihninizin durgunlaflmas n önleyecektir. 3- D flar ç kacaks n z Seyahate ç kt n z zaman ofis d - fl nda olman n rahatl n yaflayacaks n z. Bunun anlam temiz hava alacak, d flar da olman n verdi i keyfi yaflayacaks n z. Ayn zamanda güneflten yararlanacaks n z fakat zararl etkilerinden korunmak amac yla önlem alman z gerekecek. 4- Aktif olacaks n z Tatil ilave aktiviteler içerir. Belki de planlar n z aras nda rafting, yürüyüfl ya da voleybol vard r. Zaman n z n tümünü evde dinlenerek geçirmek isteseniz de normal yaflant n z n d fl na ç kmak için yürüyüfl yapman n da iyi gelece ini göreceksiniz. 5- Yemek yemekten keyif alacaks n z Muhtemelen sushi, moussaka ya da couscous gibi farkl yiyecekler deneyeceksiniz. Porsiyonlar n - z dikkate almayacaks n z fakat midenizin hassasiyetini de göz ard etmemelisiniz. 6- Tutumunuz de iflecek Plan yapmak e lencenin bir parças d r. Seyahat etmek size, farkl kültürler ve yaflam biçimlerini de erlendirme flans tan r. Ayr ca yaflad n z flehre farkl bir aç dan bakman z sa lar. 7- nsanlarla tan flacaks n z Seyahat etmek dünyan n birçok yerinden gelen insanlarla tan flman za olanak tan r. Sosyalleflmek en iyi terapidir ve di er kültürleri ö renmenize yard mc olur. 8- Unutulmaz deneyimler edineceksiniz E er tercihinizle ilgili, hedefledi iniz her yere gitmek istiyorsan z çok geç olmadan yerine getirmelisiniz. E er Avustralya ya gitmeyi hayal ediyorsan z, flimdi tam zaman olabilir. Çocuklarla Seyahatte Nelere Dikkat Etmeli? Çocu u olan her aile, özellikle küçük çocuklarla seyahat etmenin zorluklar n bilir. Birkaç tane pratik bilginin faydas ise tart fl lmazd r. Ayl k kad n aile dergisi Bizim Aile yazarlar n n ailelere tavsiyeleri ise oldukça faydal olacakt r. * Çocu unuz okuma yazma biliyorsa, ilgisini çekecek birkaç kitap yan n za almay unutmay n. * Küçük çocuklar için seyahat an na kadar açmayaca n z ve seyahat bafllad ktan sonra verece iniz, içi oyuncak veya ilgisini çekecek fleyler bulunan çanta size can simidi görevi yapacakt r. * Onlar n sevdi i müzik CD lerini yan n za al n ve çal n. * Hep beraber yüksek sesle flark söyleyebilirsiniz. * S cakta bunalabileceklerini düflünerek s k s k mola vermelisiniz. * Yan n za onlar n susuzlu unu giderecek içecekler al n. Buzlu unuz varsa dondurma gibi fleyler de koyabilirsiniz. * Mide bulant s ihtimaline karfl mutlaka poflet bulundurun ve böyle bir durumda ne yapaca n ö retin. * E er çok küçük bebekle seyahat ediyorsan z mutlaka ac k r ac kmaz besleyin. Uygun bir yer bekleyip beslemeyi geciktirmeye kalkarsan z bu size oldukça pahal ya patlayacakt r. stedi inde beslemedi iniz için siz verdi inizde sundu unuzu almayacak ve sizi u raflt racakt r. * Yolculuk esnas nda çevredeki manzaradan, geçti iniz yerlerden bölgenin tarihi öneminden bahsedebilirsiniz. Küçük bir çocukla seyahat ediyorsan z kelime hazinesine katk da bulunmak için onunla camdan bakarak konuflabilirsiniz. Tan d m bir aile yolculuk s ras nda bir yafl ndaki bebe iyle konuflarak araba, otobüs ve kamyon kelimelerini ö retmiflti. * Yolculu a ç kmadan önce yolculuk hakk nda konuflun. Varaca yerde e lenece ini düflünürse, yolculu u yaparken can n z daha az s kacakt r. Heyecan n mazur görün ve sevecen yaklafl n. * Birden fazla çocu unuz varsa, oturacaklar yeri daha evvelden kararlaflt r n ki, arabada kavga etmesinler. * Bebekler için emniyetli ve rahat bebek koltuklar al n. * Çocu a seyahat an nda çok flekerli g dalar yedirmeyin. * Çocu un kendi seçece i fleyleri çantas na koymas na izin vererek, onun seyahatten zevk almas n sa lay n. * Kulaktan kula a, kelime türetme oyununa benzer oyunlar oynayabilirsiniz. * Çok konuflup bunalt rsa sessizlik oyunu oynayabilirsiniz t p * Çocu un kaybolabilece ini düflünerek, yan n zda foto raf n tafl man z yararl olacakt r. * Çocu un üzerinde bir adres olmas iyi olacakt r. Kan grubunun yaz l oldu u kartlar n yan n zda olmas gereklidir, hayat kurtar r. * Yolda foto raf çekmesine izin verebilirsiniz. * Her fleyden önce e lenmeye, dinlenmeye ve stres atmaya gitti inizi akl n zdan ç karmay n. Bunun için olabildi inizce sab rl olun. Nefleli ortamlar oluflturmak için çaba sarf edin. Özellikle annelerin biraz daha yat flt r c olmas gerekir. Olumlu fleyler konuflup tart flma ortam oluflturmamak da yolculu un s hhat ve selameti aç s ndan son derece mühimdir. * E er Çocuklar yaflamda güle afl k bülbüllerdir diyorsan z, vars n konuflsunlar. Yol boyunca s k lmazs n z. Çünkü siz zaten sab rl ve ender görülen insanlardans n z. Do aya Hasretlerin Tercihi: Ekolojik Tatil Ekolojik tatil, asl nda milletçe pek al fl k olmad - m z bir tan m. Dolay s yla içeri i hakk nda da pek bir bilgimiz oldu u söylenemez. Afla da ekolojik tatil yapaca n z, ekolojik çiftliklerde ne gibi de iflikliklerle karfl laca n z yer al yor: - Ekolojik tar mla elde edilmifl en taze ve en sa l kl sebze, meyvelerle haz rlanm fl yemekler. - Tafl evler, çad rlar ya da a aç evlerde konaklama. - Yürüyüfl turlar, meditasyon, binicilik vb. do a temelli spor etkinliklerine kat lma imkan. - Cep telefonu, dizüstü vb. elektronik aletleri kullanamazs n z. Zaten cep telefonunuzu yan n za alsan z da muhtemelen en yak n baz istayonu bile oldukça uzakta olacakt r. - Elektrik varsa akarsulardaki su çarklar ndan elde edilmektedir. Ayr ca kayna ndan su içme ve do ayla iç içe olman n verdi i eflsiz dinginlik. flte ekolojik tatilin k sa ve özendirici tan m. 21

13 Dünyada Dimes Uzak Do u nun kalbi Çin de bir Türk Markas :* Dimes Dünyan n yükselen y ld z Çin i biraz yak ndan tan yal m... Çin Halk Cumhuriyeti, nüfus say mlar - na göre dünyan n en kalabal k nüfuslu ülkesi. Kuzeyinde Mo olistan, kuzey do usunda Rusya ve Kuzey Kore, do- usunda Sar Deniz ve Do u Çin Denizi, güney do usunda Güney Çin Denizi, güneyde Vietnam, Laos, Birmanya, Hindistan, Bhutan ve Nepal, güney bat da Pakistan, Afganistan, Tacikistan, K rg zistan ve Kazakistan ile çevrili köklü bir medeniyet. Baflkenti Pekin olan Çin, s kl kla Çin Halk Cumhuriyeti diye adland r l r. Çin'in, ÇHC'nden önce de yaklafl k 4000 y l geriye uzanan bir 'yaz l tarihi' var. Bununla birlikte üzerinde ideografik çizimlerin bulundu u yaklafl k 6000 y l öncesine ait kal nt lara ulafl lm fl. Günümüz medeniyetinin temel tafllar n oluflturan kâ t, barut, pusula ve matbaac l k gibi pek çok buluflun kökenleri Antik Çin medeniyetine dayan r. ÇHC, son y llarda, yapm fl oldu- u at l mlarla ve politikalarla, dünyan n en önemli ekonomik güçlerinden biri haline gelmeye bafllad. ÇHC'nin bölgede ve dünyada nüfusu, askeri alandan çok ekonomik alanda kendisini hissettiriyor. Ayr ca 20 sene içerisinde ÇHC'nin dünyan n en zengin ekonomisi olaca öngörülüyor. Çin genelinde 5000`den fazla özel ekonomik kalk nma bölgesi, teknolojik kalk nma bölgesi, sanayi parklar ve serbest bölge bulunuyor. Belirlenen bölgedeki üretime uygun olarak faaliyet gösteren firmalardan al - nan gelir vergisi yar yar ya azalt l yor. Kimi zaman ise s f r vergi politikas uygulan yor. Dünyan n alan olarak en büyük dördüncü ülkesi olan ÇHC, yaklafl k 1.3 milyar nüfusuyla dünyan n en kalabal k ülkesi. Yani dünya nüfusunun yaklafl k alt da biri ÇHC'de yafl yor. flin ilginç taraf, 1.3 milyar nüfuslu Çin, 56 farkl etnik grup bar nd r yor. 70`e yak n dil konufluluyor ve 27 farkl yaz sistemi kullan - l yor. 10`dan fazla din var. Bu çeflitlili e ra men ülkeye huzur havas hakim. Çin Halk Cumhuriyeti ndeki Dimes Elçileri Dimes in Çin deki distribütör firmas Shanghai Lilian's Trading Company Limited in Genel Müdürü Lilian Zhang ile k sa bir röportaj gerçeklefltirdik. Bize biraz firman zdan bahsedebilir misiniz? Biz da t m ifline 2007 nin Nisan nda bafllad k. Yani bu sektörde 2 y ld r var z. fiu anda flirket bünyesinde 7 çal flan - m z ve 2 arac m z var. fiangay ve çevresinde 17 da t m noktas na ulafl yor ve 13 bayii ile çal fl yoruz. Dimes le distribütör olarak çal flmaya ne zaman bafllad n z? 2007 y l n n Kas m ay nda Dimes le distribütör olarak ifl yapmaya bafllad k. Çünkü Çin çok kalabal k ve meyve suyu tüketimi oldukça az asl nda. Çin pazar ndaki meyve suyu tüketicisinin profilini biraz tarif edebilir misiniz? Moday takip eden, yeniliklere aç k genç insanlar ve ev han mlar, Çin in a rl kl meyve suyu tüketicileridir diyebiliriz. Dimes Markas ve Dimes fiirketi hakk ndaki görüfllerinizi bizimle paylafl r m s n z? Dimes, meyve ve meyve suyu alan nda, flirket olarak 50 y l aflk n tarihi ile çok büyük profesyonel bir firma. Çal flanlar çok kibar ve çal flkan. Ayr ca Dimes markas yüksek kaliteye sahip çok çeflitli ürünleri bünyesinde bar nd r yor. Çin tüketicisinin Dimes ürünleri ile ilgili görüflleri nas l? Hangi çeflitleri daha çok tercih ediyorlar? rici, bizi motive edici bir olay yaflad k. Bir gün bir bayan bizi arad ve Dimes meyve sular n fiangay pazar na sokmakta gösterdi imiz gayretten duydu- u memnuniyeti dile getirdi. Kendisi, Sangay daki bütün üzüm suyu markalar n denedi ini ve Dimes in tad n n kendisi için 1 numara oldu unu söyledi. Hatta Dimes üzüm suyunun fanati- i oldu unu ve sadece bu markay içti- ini söyledi. Ard ndan 3 koli üzüm suyu siparifl edip arkadafllar yla ve çevresiyle paylaflt. Kendisinin açt bu telefon bize Dimes konusunda daha fazla güven telkin etmifl oldu. Çin deki meyve suyu pazar ndan biraz bahsedebilir misiniz? Nas l de erlendiriyorsunuz? Meyve suyu; toplam meyve suyu, nektar ve meflrubat pazar n n sadece % 10 unu oluflturuyor. Bu kategoride, insanlar n bilgisi ve tecrübesi sütün çok gerisinde kal - yor. Bu nedenle birçok tüketici meyve suyu ile nektar aras ndaki fark bilmiyor bile. Meyve suyu tabii ki daha çok büyük flehirlerde yer alan al flverifl merkezlerindeki süpermarketlerde ve yiyecek hizmeti veren kanallarda sat l yor ve teflhir ediliyor. % 100 Meyve suyu ve nektarda en çok hangi meyveler tercih ediliyor? Öncelikle portakal suyu, üzüm suyu ve kar fl k meyveler özellikle % 100 de en çok tercih edilen türler. Çin de kifli bafl na düflen y ll k meyve suyu tüketim miktar ne kadar? Y lda bir kifli 1 litreden az tüketiyor. Aç kças Dimes markas Çin tüketicisi için daha çok yeni. Çin de yaflayan yabanc lar, yerli tüketicilere göre Dimes ürünlerini daha çabuk fark ediyor. Yerli tüketiciler flu anda ürünü tan ma aflamas ndalar. Baz yerli tüketicilere göre Dimes meyve sular beklentilerinden daha tatl gelebiliyor çünkü yerel tüketiciler, özellikle kad nlar, zay fl k ve inceli i savunuyorlar. Tatl yiyeceklerin kendilerini fliflmanlataca ndan korkuyorlar. Dimes meyve sular yla ilgili hiç ilginç bir olay yaflad n z m? lginçten ziyade, bizim için cesaretlendi- 22 * For English look for page

14 Dünyada Dimes Libya da lk Kez Düzenlenen Bilardo Turnuvas na Dimes de Uzman Görüflü Yaz n vazgeçilmezi dondurma Sponsor Oldu Dimes Libya Bayii Tasharokyat Altamayuz firmas, Libya da ilk kez gerçekleflen bilardo turnuvas na Dimes ad na sponsor oldu. Ülkede bilardo oyununa artan ilgi, turnuvaya oyuncu ve izleyici olarak kat lanlar n say s n n da yüksek olmas na neden oldu. Libya distribütörü Mohamed El Abbar, Dimes Ailesi ne yeni kat lm fl olmas na ra men böyle bir etkinli- e Dimes markas yla kat lm fl olman n kendisine mutluluk verdi ini ifade etti. Libya da Dimes ürünlerine ilginin büyük oldu unu belirten El Abbar, yine 2009 y l içerisinde düzenlenecek Trablusgarp ve Bingazi tenis turnuvalar na da Dimes markas ile sponsor olaca n söyledi. Diyetisyen Seçil Kenar Yaz aylar n n vazgeçilmez tatl s d r dondurma. Fakat yerken ve çocu umuza yedirirken hep düflünürüz. Acaba kilo al r m y m, diyetimi bozar m, çocu um hasta olur mu veya içeri inde renklendirmek için kullan lan birçok boya var, acaba sa l a zararl m d r gibi birçok soru gelir akl m za. Dondurman n yap m nda süt ve süt ürünlerinin yan s ra fleker, glikoz flurubu gibi tatl l k verici maddeler, bitkisel ya ve/veya süt ya, çeflidine göre çikolata, kakao, meyve, f nd k, f st k, karamel gibi besinler, sahlep, k vam verici, do- al ve do ala özdefl aromalar bulunmaktad r. Yüksek miktarda süt içermesinden dolay besin de eri aç s ndan zengindir. Dondurmada protein, karbonhidrat ve ya n yan s ra A, B, C, D ve E grubu vitaminlerle birlikte kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, demir ve çinko gibi mineraller de bulunur. Gelelim dondurman n kilo ald rmas na: A rl k art fl günlük tüketilen kalori miktar ve harcanan enerji miktar ile iliflkilidir. Dondurman n kalori de eri di er baklava, pasta gibi hamurlu tatl lara oranla çok daha düflüktür. E er siz sa l kl ve dengeli besleniyorsan z ve egzersizinizi yap yorsan z o zaman bir sorun yok demektir. kalsiyum ihtiyac n n karfl lanmas nda, enerji aç olan çocuklarda tüketimi önerilebilir. Ayr ca diabet (fleker hastal ), kalp-damar hastalar na özel üretilen diyet dondurmalar da diyetisyeninize sorarak beslenme program n zda bulundurabilece iniz g dalardand r. Fakat dondurma seçiminde ve tüketiminde dikkat edilmesi gereken noktalar vard r. Süt mikroorganizmalar n k sa sürede üreyebilmesi ve sa l ks z koflullarda beklemifl sütlerin bireyde ciddi sa l k problemlerine sebep olabilecek bir besin ö esi olmas ndan dolay dondurman n mutlaka pastörize sütten yap lm fl olmas gerekir. Üretim esnas nda g da maddeleri tüzü üne uygun olan katk ve renk vericilerin kullan lmas, uygun paketleme ve etiketlemenin yap lm fl olmas, üretim sonras da t m n n so uk zincire uygun yap lmas da çok önemlidir. Sa l kl ve dengeli bir beslenme program nda haftada 1-2 kez dondurma tüketimi önerilebilir. Önemli olan besinlerin tüketim s kl ve miktar n n ayarlanarak beslenme program na konmas d r. Özellikle çocuklarda fazla olan 24 25

15 Tan d k Bir Yüz Söylefli: fiafak fiahin H zla Yükselen, Be eniyle zlenen Oyuncu Sarp Apak Avrupa Yakas seti, en çok meyve yenen set Biraz e itiminizden bahseder misiniz. Ben Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi nden oyunculuk mezunuyum. Fakülte ekolünden geliyorum diyebilirim. Kuramsal a rl kl birçok ders ald k. Bildi im kadar yla birçok okula göre daha fazla kuramsal ve tarihi dersler ald k. Mesela Antik Yunan dan günümüze kadar gelen tiyatro sürecini, Türk Tiyatrosu nun evrimini falan çok iyi ö rendi imizi düflünüyorum. Bu anlamda Dokuz Eylül de okuman n çok do ru bir seçim oldu unu görüyorum. Tabii oraya girmem baz tesadüflere dayan yor ama iyi ki de seçmiflim. Bugün olsun, bugün de seve seve seçerim. Peki hedefleriniz neler? En büyük hedefim, kendi projelerini yapan birisi olmak. Hem kendi yazd m, hem kendi oynad m bir proje hayata geçirmek istiyorum. Yönetmenlik gibi bir hayalim yok bu arada, ama bu ifli yapan bütün ekibi arkadafllar mdan kurmak istiyorum aç kças. Yap mc s ndan yönetmenine, bütün oyuncular na kadar herkesin arkadafllar mdan oluflmas n istiyorum. Mesela yak n arkadafl m Kaan grafik sanatç - s, afifli o yaps n istiyorum. Veya film için yap lmas gereken bir 3D modellemeyi yine arkadafl m yaps n falan... Öyle bir hedefim ve hayalim var. yi ifller, dünya standartlar nda birfleyler yapmak hayalim. Ama hepsinden önemlisi, kendi üretimiyle, art k marka de erini garantilemifl bir oyuncu olmak en büyük hayalim. Bir filmde ad m veya yüzüm varsa, o film kesin gidilir bir film olarak an ls n isterim. Bir tiyatro oyununda ad m yaz yorsa bu adam kötü oyun seçmez denilsin isterim. Yani hep proje seçimlerimle bunu sa lamak isterim. Uzun vadede tabii bu hedefler. Hep setlerdesiniz. Dizi, sinema, reklam filmi çekimleri derken kendinize dik- kat edemiyormuflsunuz gibi geliyor insanlara. Gerçekten öyle mi, özellikle de beslenmenize dikkat edebiliyor musunuz? Yani asl nda biraz da bu meslek özensiz bir hayat tarz gibi birfley oluyor bir süre sonra. Ana ö ünleri falan erteliyorsunuz. Ben o yüzden sa l kl beslenmeye çal fl yorum. En az ndan öyle oldu unu düflünüyorum. Vücut direncimin düfltü ü dönemlerde ekinejya, vitamin haplar falan al yorum. Kendimi ayakta tutmaya çal fl yorum ama normal beslenme düzeninin bozuk olaca kesin. Çünkü ister istemez, gece çok geç yat p da sabah ifltahs zca kahvalt yapmak çok zor. Biraz daha ay lmak, zaman geçirmek falan laz md r ya hani. O yüzden Bir tiyatro oyununda ad m yaz yorsa bu adam kötü oyun seçmez denilsin isterim kahvalt y es geçip direkt ö le yeme- ine ba lamalar falan oluyor. Öyle olunca da çok sa l kl olmuyor tabii. Meyve falan yeme i unutuyoruz. Onun için bazen sette meyve dolaflt r yorlar. Bir de bizim set sitkom ve dekor oldu u için yerimiz belli. O yüzden d flar dan meyve falan söyleyebiliyoruz. Avrupa Yakas n n böyle bir avantaj vard. En çok meyve yenen set diye söyleyebilirim rahatl kla. Peki bu beslenememe durumu sadece size has birfley mi yoksa sektörde genelde böyle mi? Sa l kl beslenmeyi baflaranlar biraz daha tecrübeli oyuncular. Asl nda baflarabilenleri görüyorum ama genelde gördü üm kadar yla yüzde seksen, doksan sa l ks z besleniyor. Sa l kl beslenmeyi baflaranlar biraz daha tecrübeli oyuncular. Geçmiflte gidiflat görüp, ha, sette do ru düzgün bir beslenme sistemi olmuyor, o yüzden ben kendi sistemimi kurar m gibisinden kendi yeme- ini getirenler oluyor. Set yemekleri düzenli ç kar asl nda ama ifltah n z olmuyor, saçma zamanlarda ac k yorsunuz. O yüzden bizim sektörde büyük bir beslenme sorunu var. fiark c s falan da dahil bunun içine bence... Peki spor, aerobik, en az ndan hareket falan yapabiliyor musunuz? Ben futbolu ve futbol oynamay çok seviyorum. Hal saha maçlar yap yorum. Haftada 2 gün maç yap yorum. nan n beni toplad n düflünüyorum. Belki kilomu korumama da yard mc oluyordur ama as l vücudumu, kaslar falan zinde tuttu unu hissediyorum. Vücut direnci dedi imiz bir mekanizma sonuçta, top oynay nca da t pk çocuklu umuzdaki gibi tekrar terleyerek falan bana hat rlat yor bu mekanizmay. yi geliyor yani

E-SOSYAL. Yeni Çağın Sosyalleşme Araçları

E-SOSYAL. Yeni Çağın Sosyalleşme Araçları Ocak-fiubat-Mart 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 39 Türk Kalp Vakfı kalp dostu Dimes i öneriyor Tanıdık Bir Yüz Çetin Yıldırımakın Kuşburnu Mucizesi 100 gr ı bir sandık portakala eşdeğer!

Detaylı

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak Nisan-May s-haziran 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 40 Dimes in İngiltere deki yükselişi Özel Dosya: Bu Bahar Siz de Yenilenin Sıcak günlerin serin dostu Limonata Dünyada Dimes tutkusu

Detaylı

Ekim-Kas m-aral k 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 42. Çocuğunuz ve Sizin İçin. Sonbaharda. Beslenme ve.

Ekim-Kas m-aral k 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 42. Çocuğunuz ve Sizin İçin. Sonbaharda. Beslenme ve. Ekim-Kas m-aral k 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 42 Çocuğunuz ve Sizin İçin Sonbaharda Beslenme ve Sa l k Tüyolar Türkiye nin En Yenilikçi Markas Dimes e Ambalaj Sanayicileri Derne i

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

Dünyam z n Enerji htiyac ve

Dünyam z n Enerji htiyac ve Ocak - fiubat - Mart 2009 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 2 - Say : 3 Dünyam z n Enerji htiyac ve Alternatif Çözümler Dimes in Yeni Yüzleri Gelece i Görmek Hedef 2012 Haflmet Babao lu Giriflimcilere Alt

Detaylı

Yaflar Holding G da ve çecek Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. Say 24

Yaflar Holding G da ve çecek Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. Say 24 Yaflar Holding G da ve çecek Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. 2010 PınarımEkim Say 24 SÖYLEfi Ça la Kubat ile keyifli sohbet LEZZETL TAR FLER talyan Mutfa SA LIKLI BESLENME Mevsim g dalar SPOR Tempolu

Detaylı

Ocak-fiubat-Mart 2011 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 11 - Say : 43. Tüm Zamanların En Büyük İhtiyacı: Peki Ama Nasıl

Ocak-fiubat-Mart 2011 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 11 - Say : 43. Tüm Zamanların En Büyük İhtiyacı: Peki Ama Nasıl Ocak-fiubat-Mart 2011 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 11 - Say : 43 Dimes Life Bülten 10 yafl nda 2010 a ödüllerle veda ettik Baflar ya giden yol ekip çal flmas m? K p r k p r bir ünlü: Defne Joy Foster

Detaylı

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir.

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi nin yeni dekan Prof. Dr. Dilek Önkal 15. say m z n

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

02 içindekiler. 58 moda. Yaz iflleri Yay n Direktörü: Fülay Yafla. çerik ve Tasar m

02 içindekiler. 58 moda. Yaz iflleri Yay n Direktörü: Fülay Yafla. çerik ve Tasar m Say :08 Ocak 2006 04 mekan: Burgazada 06 portre: Tuna Kiremitçi 10 yaflam rehberi 12 ifl dünyas : Saruhan Tan 16 müzik: Okay Temiz 20 yaflam rehberi 22 damak tad : Remix II 26 röportaj: Agah Özgüç 28 sualt

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Haziran 2006 Yaflar G da Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. y a fl a m

Haziran 2006 Yaflar G da Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. y a fl a m y a fl a m 09 Haziran 2006 Yaflar G da Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. yemek sohbetleri: Donatelle Piatti / beslenme: Selahattin Dönmez / konsept: su / spor: YogaFit / mutfaktay z: Zeynep Dizdar trend:

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Yaflar Holding G da ve çecek Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. Say 25

Yaflar Holding G da ve çecek Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. Say 25 Yaflar Holding G da ve çecek Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. 2011 Pınarımfiubat Say 25 SÖYLEfi Sevinç Erbulak ile bir araya geldik LEZZETL TAR FLER Anadolu nun gizli tatlar SA LIKLI BESLENME K fl

Detaylı

yemek sohbetleri Cemal Hünal

yemek sohbetleri Cemal Hünal a fl a Say 20 Mart 2009 y Yaflar G da Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. yemek sohbetleri Cemal Hünal mutfaktay z Sarp Levendo lu mekan Kitchenette rehber Çocuk yaflad n ö renir söylefli Yemek kardeflli

Detaylı

at m z MART 2009 - SAYI18 DEKORASYONDA SON TRENDLER EKOLOJ K MOB LYALAR HALDUN DORMEN LE SÖYLEfi

at m z MART 2009 - SAYI18 DEKORASYONDA SON TRENDLER EKOLOJ K MOB LYALAR HALDUN DORMEN LE SÖYLEfi at m z MART 2009 - SAYI18 DEKORASYONDA SON TRENDLER EKOLOJ K MOB LYALAR HALDUN DORMEN LE SÖYLEfi ÖNSÖZ- Ç NDEK LER Her yeni günle beraber hayat m z yenilemek ve geliflmek odakl kurguluyoruz; bazen bilerek

Detaylı

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI yar n n yaflam biçimi 2 ED TÖR beyaz kelaynaklar uçmal... Kelaynaklar ; y llar evvel neslinin tükenmesini önlemek amac yla infla edilen; Urfa-Birecik

Detaylı

Yo un Bir Ay Geride B rakt k

Yo un Bir Ay Geride B rakt k ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 3. Anadolu Buluflmalar Denizli de Gerçeklefltirildi E-Dönüflüm Avrupa Bakanlar Konferans nda Arçelik Dev Firmalar Geride B rakt Ay n Gündemi 16 Lezzet Fabrikas Aç ld

Detaylı

2010 da Sahne Senin stanbul!..

2010 da Sahne Senin stanbul!.. SAYFA 01 9 8 3 Cem Y lmaz la soru cevap Foto raf: Kartal Ar kan Yeni s nav sistemi NTV de haz rlad Do ru Tercih program yla, geçlere rehber olan, Üniversitemiz ö retim eleman Sad k Gültekin e s nav sisteminde

Detaylı

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum.

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. Mühendislik Fakültesi'nin yeni dekan Prof. Dr. Levent Onural ile akademik yaflant

Detaylı

MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04

MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04 MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04 Ç NDEK LER MAKRO HABER 6 MAKRO GÜNCEL 38 Kurban Bayram hakk nda bilinmesi gerekenler MAKRO RÖPORTAJ 40 kbal Gürp nar dan küçük mutluluklar n s rlar K r kkale

Detaylı

ORTAK B R V ZYON ADINA 06 > 08 > 07 > 12 > 10 > 09 > 16 > 13 > 14 > BAfiYAZI Ç NDEK LER. FUARLAR HMF, mermere damgas n vurdu!

ORTAK B R V ZYON ADINA 06 > 08 > 07 > 12 > 10 > 09 > 16 > 13 > 14 > BAfiYAZI Ç NDEK LER. FUARLAR HMF, mermere damgas n vurdu! Ç NDEK LER BAfiYAZI FUARLAR HMF, WIN 2006 Fuar nda yine dünyan n yükünü kald rd 06 > FUARLAR HMF, mermere damgas n vurdu! 07 > Ç M ZDEN B R 10 ayl k k demiyle Y l n Çal flan seçildi. 08 > ORTAK B R V ZYON

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Aktüalite. Duyurular m z. Üniversite S nav nda Anne Babalar n Tutumu Dr. Gülseren Buday c o lu 65. Kabil Büyükelçisi Smokin Restoran & Bar

Aktüalite. Duyurular m z. Üniversite S nav nda Anne Babalar n Tutumu Dr. Gülseren Buday c o lu 65. Kabil Büyükelçisi Smokin Restoran & Bar indeks 2 N D E K S 7 Usta Kalem Serdar Turgut 72 8 Metifl Holding A.fi. Yön. Kurulu Baflkan Yard. Ayfle Sevgör Sever 72 20 Ça m z n Hastal : Bel ve Boyun A r lar Prof. Dr. Reyhan Çeliker 79 12 Aktüalite

Detaylı

b ü l t e n 2 0 09 >t e m m u z>a u s t o s>e y l ü l

b ü l t e n 2 0 09 >t e m m u z>a u s t o s>e y l ü l b ü l t e n 2 0 09 >t e m m u z>a u s t o s>e y l ü l Toplu beslenme kurulufllar nda g da güvenli ini sa lamada teknolojinin önemi sardunya dan s ö y l e fl i sosyal sorumluluk sardunya dan Sardunya uyar

Detaylı

Hep birlikte nice y llara... 06 > 10 > 14 > 21 >

Hep birlikte nice y llara... 06 > 10 > 14 > 21 > Ç NDEK LER BAfiYAZI HABERLER HMF 2007 ye Antalya da merhaba dedi FUARLAR WIN 2007'de HMF fark Marble Fuar 'nda HMF göz doldurdu MÜfiTER LER M Z fl makinas z bir hayat düflünülemez Hep birlikte nice y llara...

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Tepe yöneticilerden gençlere mektup Cazip ifl alanlar Özgeçmifl ve baflvuru hatalar ISSN 1308-5689 2011 fiirketler ve dahas Yeni Mezunun fl Rehberi 2011 Yeni Mezunun fl Rehberi

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı