Tüm Yönleriyle Verimli Bir Tatil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tüm Yönleriyle Verimli Bir Tatil"

Transkript

1 Temmuz-A ustos-eylül 2009 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 9 - Say : 37 Dimes ten bu yaza damgas n vuracak iki yeni lezzet! Dimes Buzz Limonata ve Dimes Buzz Ice Tea Tan d k Bir Yüz Sarp Apak Bizden Biri Ali Hasdemir K rm z Meyvelerin Mucizesi Tüm Yönleriyle Verimli Bir Tatil Yaz=Tatil ise Tatil=?

2 içindekiler G da Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Ali R za Diren Sorumlu Yaz iflleri Müdürü pek Yosun Yaflar Tasar m Tanzer Ercanpolat Temmuz-A ustos-eylül 2009 Y l: 9 - Say :37 01 Editör 02 Baflkan n Sesi 03 Dünya Trendleri 04 Dimes ten Taze Haber 12 Bizden Biri 14 Sa l k Olsun 18 Kapak Konusu 22 Dünyada Dimes 15 Uzman Görüflü 26 Tan d k Bir Yüz 28 Türkiye den Taze Haber 30 Kiflisel Geliflim 31 Sporda Beslenme 32 ngilizce Özetler Bask tunabas m Yaz flma Adresi: Emek Mah. S vat Cad. No:4/1 Sar gazi/ümraniye stanbul Tel: Faks: editörden Sevgili Dimes Dostlar ; S cak yaz aylar na girdi imiz bu günlerde sizlerle yeni ve yine dopdolu bir Dimes Life Bülten sayesinde buluflman n mutlulu- unu yafl yoruz. Öncelikle hepimizin bildi i gibi bu yaz Dimes Ailesi ne yeni kat lan iki yeni lezzetten bahsetmek istiyorum. Serinli in ve lezzetin yeni ad Dimes Buzz Ice Tea ve Dimes Buzz Limonata Her zaman de iflim ve geliflim ilkesini hayata geçiren Dimes ten, bu s cak yaz günlerinde bizi ferahlatacak, lezzetiyle keyif katacak iki harika içecek daha Bültenimizin bu say s nda, bu iki lezzetin lansman ndan haberleri bulabileceksiniz. Ayr ca, yurtiçi ve yurtd fl nda gerek tüketicilerin Dimes e gösterdi i ilgi ve sevginin karfl l n vermeye çal flan, gerekse Türkiye nin kalk nmas na katk sa layan birçok faaliyete imza atan Dimes ten haberlere de yine bu say m zda yer verdik. Dimes bayra n Çin de tafl yan bayiimizle gerçeklefltirdi imiz s cak röportaj ve Çin pazar na dair bilgileri keyifle okuyaca n - z umuyoruz. Tabii ayn bayra yurtiçinde baflar yla tafl yan bayilerimize de geçen say larda oldu u gibi bu say da da yer vermeye devam ediyoruz. Dimes Ailesi ne yeni kat lan Gebze ve Kocaeli Bayii Ali Hasdemir ile çok keyifli bir sohbet gerçeklefltirdik ve sayfalar - m za tafl d k. Evet, yaz n n bafl nda da belirtildi i gibi, yaz mevsiminin coflkusunu yafl yoruz. Birçok ülkede oldu u gibi bizde de yaz demek, tatil demek. Peki tatil dedi imizde biz ne anl yoruz? Etkili ve faydal bir tatil geçirmenin yollar na, uzmanlar n görüflleriyle ayr nt l olarak yer verdi imiz kapak konusunu okumadan tatil yapmay n. Tüm bunlar ve daha fazlas ilerleyen sayfalarda sizleri bekliyor. Keyifle okuyaca n z ümit eder; mutlu, keyifli, sa l kl ve huzurlu bir yaz geçirmenizi dileriz. Editör: fiafak fiahin 1

3 De erli Dimes dostlar, 2 baflkan n sesi Yönetim Kurulu Baflkan Ali R za Diren Dimes Life Bülten de üç ayda bir sizlerle buluflmaktan büyük keyif ald m bu sayfada her defas nda ayn mutluluk ve heyecanla yaz yorum. Sizlere bu yaz n n bafl nda; kimine göre dinlenme, kimine göre tatil, kimine göre e lence ve kimine göre ise daha çok çal flma sezonu anlam na gelen yaz aylar ndan bahsetmek istiyorum. Yaz mevsimi tüm dünyada insanlara enerji, dinamizm ve nefleyi ça r flt r r ve yaflat r. Dimes ailesi olarak kuruldu umuz günden bugüne kadar en temel ilkelerimizden olan de iflim ve geliflim, yaz mevsiminin içinde bar nd rd dinamizm ruhu ile daha da anlam kazan yor. Tüketicilerimize her zaman hak ettiklerini ve daha fazlas n sunmak için yar m as rdan fazla süredir bu dinamizmi içimizde yaflat yoruz. flte Dimes in sahip oldu u bu heves, içinde bulundu umuz yaz aylar nda öncelikle Türkiye ve sonra dünya ülkelerindeki tüketicilerimiz için yepyeni ürünler olarak meyve verdi. Dimes ailesinin iki yeni üyesi Dimes Buzz Limonata ve Dimes Buzz Ice Tea Ülkemizin tar m na ve meyvecili ine büyük hizmetler veren kurucumuz Mustafa Vasfi Diren in tüketicilerimizle buluflturdu u Dimes in, 1958 de duydu u büyük heyecan bugün de ayn flekilde duymaktay z ve tüketicimize sundu umuz her yeni üründe, bu ülkeye hizmet etmifl olman n hakl gururunu yaflamaktay z. Bu gururu bir kez daha yaflamam za vesile olan bu iki yeni ürünümüzle herkese yaz aylar nda lezzet dolu bir serinlik yaflataca m z umuyoruz. De erli dostlar Dimes, ortaya koydu u hedefler ve bu hedeflere ulaflma konusunda sergilemifl oldu u baflar lar ile sadece Türkiye de il; Uzak Do u dan Güney Amerika ya, Orta Asya dan Afrika ya kadar dünyan n dört bir yan nda tüketicilerin ve paydafllar n n takdirini kazanm flt r. Bunun bizler için en önemli göstergesi, tabii ki öncelikle tüketicilerimizden gelen memnuniyet geribildirimleridir. Bizlere bu mutlulu u yaflatan tüm tüketicilerimize teflekkürlerimizi sunuyoruz. Tüketicilerimiz kadar, bizleri çal flmaya ve daha iyisini yapmaya motive eden bir di er mutluluk kayna m z ise bayilerimiz. Yurtiçi ve yurtd fl nda Dimes bayra n lay k yla tafl - yan, ürünlerimizi tüketicilerimizle 7gün 24 saat çal flarak buluflturan bayilerimizin de memnuniyetlerini bize iletmifl olmas ndan çok büyük mutluluk duymaktay z. Dimes in, Türkiye den dünyaya seslenen bir marka olmas nda eme i geçen tüm de erli dostlar m z n yeni ürünlerimizi be eniyle tüketece ini umuyor; mutlu, sa l kl, keyifli bir yaz mevsimi geçirmenizi diliyorum. Dünya Trendleri G da Tüketiminde Sa l kl Beslenme Bilinci Art yor, Fonksiyonel Ürünler in Pay Gitgide Büyüyor Zaman n çok de erlendi i dünyam zda, insanlar yo un bir tempoda çal fl rken, tüketim beklentileri de h zla de ifliyor. Örne in; bir tüketici ayn anda hem lezzet, hem sa l k, hem de imaj gibi de erleri tek bir üründen isterken, ayn üründen günlük vitamin ihtiyac n karfl lama veya rahatlama, stresten ar nd rma gibi beklentileri de olabiliyor. Tüketiciler, bir hastal iyilefltirmektense bafltan engellemek, hastal k riskini azaltmak, ald klar g dalarla kendilerini korumak istiyorlar. flte bu ihtiyaçlar do rultusunda da fonksiyonel g dalar ön plana ç k yor. Fonksiyonel g da terimi, içerdi i besleyici özelliklerin d fl nda sa l a ekstra fayda sa layan g dalar tan mlar. Fonksiyonel g dalar, zihinsel ve bedensel durumu iyilefltirme potansiyeline sahiptirler ve hastal k risklerini azalt rlar. Bilimsel veriler günlük diyette fonksiyonel özellikli besinlerin tüketilmesi ile birçok hastal n kontrol alt na al nabilece ini veya sa l n korunabilece ini göstermektedir. Tüketiciler art k sa l k ve g da aras ndaki ba lant n n daha çok fark ndalar, fonksiyonel g dalar n faydalar hakk ndaki bilimsel kan tlar da gün geçtikçe artmakta. flte tüm bunlar, fonksiyonel g da pazar n n büyümesinde önemli etkenler olarak karfl m za ç k yor. Dünyada fonksiyonel g da pazar h zl bir flekilde büyüyor. Euromonitor International uluslararas araflt rma flirketi verilerine göre; 2007 y l nda 125 milyar dolar olarak gerçekleflen global fonksiyonel g da pazar, her y l ortalama %8 büyüme kaydediyor ve pazar n 2012 y l na kadar, daha da büyük bir büyüme h z ile 245 milyar dolar hacmine ulaflaca öngörülüyor. Pazarda %27 lik oranla Amerika en büyük paya sahip. Amerika y Avrupa ve Japonya takip ediyor. Avrupa da özellikle probiyotikli do- al süt ürünleri (örne in yo urt ve fermente sütler) veya fonksiyonlu meyve sular pazar n n geniflledi i gözlenmekte. AB de meyve sular - n n yaklafl k %40 na varan bir bölümü fonksiyonel özellik içeriyor. Türkiye de fonksiyonel ve diyet ürünler pazar n n toplam büyüklü ü ise IPSOS KMG Tüketici Panelleri ve Medya Bölümü nün haz rlad Fonksiyonel ve Diyet Ürünler Raporu 2007 ye göre 420 milyon YTL olarak tahmin ediliyor. Ayn rapora göre, fonksiyonel ve diyet ürünler pazar, toplam g da pazar ndan yaklafl k %1,3 pay al yor ve pazara yeni giren ürünlerle beraber 2008 y l nda ortalama %10-12 aras nda büyüdü- ü hesaplan yor. Ülkemiz fonksiyonel ve diyet ürünler pazar nda a rl kl olarak yo urt, süt, margarin, çay, tah ll gevrekler, reçel gibi kategorilerin ürünleri bulunmaktad r. Dimes in öncülü ü ile meyve suyu kategorisi de bu gruba eklenmifltir. Trendlerin Öncüsü Dimes Türkiye de fonksiyonel meyve suyunu üreten ilk marka Dimes tir. Fonksiyonel grubumuzun markas D - MES LIFE alt nda 6 çeflit ürünümüzü pazara sunduk. Dimes Life Ayva Nektar ; yüksek lif içeri iyle sindirime yard mc oluyor ve tokluk hissi veriyor, ilave fleker içermedi i için diyabetiklerin de kullan m na uygun. Türkiye nin ilk diyabetiklere uygun meyve suyu olma özelli ini tafl yor. çerdi i bitkisel stanoller ve k rm z havucun etkisiyle kolesterolü düflürmeye yard mc Dimes Life fieftali-k rm z Havuç Nektar ise kalp ve damar sa l n korumaya katk sa l yor, bu ürünümüz ise Avrupa n n kolesterolü düflürmeye yard mc ilk meyve suyu. Güçlü antioksidan özelli i ile Dimes Life %100 Nar Suyu organizmay toksinlerden ar nd rmaya, C vitamini kayna Dimes Life %100 Üzüm-Kuflburnu Suyu ise gribal enfeksiyonlara karfl vücut direncini art rmaya yard mc oluyor. Kilo kontrolüne yard mc, light fonksiyonlar yla; enerjisi %50 azalt lm fl, ilave fleker içermeyen Dimes Life Kar fl k Meyveler ve Dimes Life K rm z Meyveler, diyet yapanlara sa l kl, vitaminli ve lezzetli seçenekler sunuyor. Dimes Life ürünlerimizin fonksiyonlar n tüketicilerimize anlatabilmek, ürünlerimizi tan tabilmek için, ana mesaj Her bir Dimes Life ürünü belirli bir fonksiyon içerir ve fayda sa lar olan bir kampanya haz rlad k. Dimes Life Do as nda fayda var! kampanya söylemimizle tüketicilerimize televizyon ve radyo reklamlar m zla ulafl yoruz. Ayn zamanda hedef kitlemize mesaj m z do rudan ulaflt rabilmek ad na stanbul, Ankara ve zmir deki diyetisyenlere ürünlerimizi tan t c aktiviteler düzenliyoruz. Tüketicilerimizin ihtiyaçlar n ve beklentilerini en iyi flekilde karfl layacak, hayatlar - n kolaylaflt rmaya yard mc meyve sular n Türkiye de bir ilk olarak tüketicilerimize sunuyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dimes Life grubuna yeni eklenecek fonksiyonel ürünlerimiz için de AR-GE çal flmalar m z tüm h z yla sürüyor. 3

4 Dimes ten Taze Haber Dimes ten Sponsorluklar Dimes, Sempozyumu ndayd... zmir Özel Tevfik Fikret Okullar nca Nisan ay nda 5.si düzenlenen E itimde Yeni Yönelimler Sempozyumu, Alsancak lise binas nda gerçekleflti. Gün boyunca süren sempozyumda, akademik ünvanl yaklafl k 300 e itimcinin yan s ra, sunumlar izlemek üzere de çeflitli illerden yaklafl k 450 kat l mc yer ald. E itim alan nda günümüzde ve yak n gelecekte meydana gelen de iflim ve geliflmelerin tart fl ld sempozyumda Dimes, ürünleriyle kat l mc lara keyifli ve lezzetli molalar yaflatt. Dimes in fonksiyonel ürün markas Dimes Life daha yak ndan tan tmak için, yaz bafl nda stanbul, Ankara ve zmir deki diyetisyenler ziyaret edildi. Ziyaretlerde ürünler tan t ld, içerdikleri fonksiyonlar hakk nda ayr nt - l bilgiler verildi. Ayr ca ziyaretler s ras nda diyetisyenlerin tecrübelerinden ve bilgilerinden yararlan ld. Dimes in fonksiyonel ürün markas Dimes Life lar çok be endiklerini belirten diyetisyenler, dünyada oldukça önem kazanan fonksiyonel g dalar konusunda gerek Türk tüketicileri bilinçlendirmesi, gerekse insan sa l na de er veren ürünler üretmesi aç s ndan Dimes i takdirle takip ettiklerini dile getirdiler. Aktivite boyunca toplam 1000 diyetisyen ziyaret edilecek. E itimde Yeni Yönelimler Dimes Life tan Diyetisyen Ziyareti Dimes, Koç Üniversitesi NOVASYON GÜNLER ndeydi 8-9 May s 2009 da gerçekleflen novasyon Günleri Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü nde KUEMT (Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisli i Toplulu u) taraf ndan organize edildi. Organizasyona baflta Koç Üniversitesi olmak üzere yirminin üzerinde üniversitenin ö rencilerinden 350 den fazla kifli kat ld. ki gün süresince zirvede her gün 4 seminer toplamda 8 seminer gerçeklefltirildi. Bunun d fl nda zirve kapsam nda bir vaka çal flmas ve atölye çal flmas yap ld. Seminerlerde inovasyonun ne oldu u ve farkl sektörlerdeki innovasyon çal flmalar - n n neler oldu u dinleyicilere sunuldu. Türkiye nin önde gelen flirketleri gerçekleflen zirvede bankac l k, bilgisayar teknolojisi, iletiflim, h zl tüketim ürünleri, otomotiv ve beyaz eflya sektörlerine ba l olarak seminer verdi. Her döneminde Dimes ülkemizde bilimin ve bilimsel çal flman n geliflmesi için destek olmufltur. Bu kapsamda Dimes, Koç Üniversitesi nde gerçekleflen novasyon Günleri nde sponsor markalar aras nda yer alm flt r. 4 5

5 Dimes ten Taze Haber Dimes ten bu yaza damgas n vuracak iki yeni lezzet!* Dimes Buzz Limonata ve Dimes Buzz Ice Tea 100 den fazla kifliden oluflan sat fl ekibinin lansman toplant s için bir araya geldi i buluflma, Dimes in merkezi Tokat ta gerçekleflti. Ülkemizin farkl bölgelerinden gelen ekip üyeleri Mutfaktay z e itimi sayesinde hem çok keyifli ve e lenceli zaman geçirdiler, hem de bir yandan ifl ortam d fl nda birbirlerinin farkl yönlerini görerek tan ma ve kaynaflma f rsat yakalad lar. Lansman Toplant s vesilesiyle Dimes in Tokat Fabrikas da gezildi. Keyifli hafta sonu 5415 dekarl k alanda kurulu; yem bitkileri, suni tohumlama, büyükbafl hayvan yetifltiricili i, çiftçi e itim yat r mlar - n n gerçeklefltirilmesinin yan s ra, sertifikal afl l meyve fidanc l ve ba c l k da yap lan Tokat Kazova Vasfi Diren Tar m flletmeleri gezisi ile son buldu. Çiftlikte modern teknoloji ile gerçeklefltirilen süt sa m n izlemek de ekip için farkl bir deneyim oldu. Ayr ca Dimes çal flanlar bu geziler esnas nda; meyve fidesinden, nihai tüketiciye kadar olan tüm süreçleri kendi kontrol eden Dimes in dikey entegrasyon sisteminin alt kademeleri olan meyve-konsantre-üretim aya n da görmüfl oldular. Ülkenin dört bir yan ndan Tokat a gelen Dimes ekibi Tokat n muhteflem do as ve havas na hayran kald klar n ve unutulmaz bir hafta sonu geçirdiklerini söylediler. Dimes in yeni ürünleri Dimes Buzz Limonata ve Ice Tea yi tüm ekibe tan tmay ve ayr - ca bu vesileyle Dimes Ailesi ne yeni kat lan ekip üyelerini kaynaflt rmay da amaçlayan toplant ya kat lanlar keyifli anlar yaflad. Toplant da bir konuflma yapan Yönetim Kurulu Baflkan Ali R za Diren, tüm ekibe birlik beraberlik içinde, artan rekabet ortam nda h zl koflmak gerekti i mesaj n verdi. Yap lan sunumlarda Pazarlama Müdürü Ceyda Paydafl da serinlik, ferahl k, lezzet ve do all n Dimes Buzz ile özdeflleflti ini söyledi. Dimes Buzz Limonata n n aromal içecek olmay p, gerçek limon içeri iyle özlenen ev yap m tad nda limonata lezzetini sundu- unu da kat l mc larla paylaflt. Dimes Buzz Limonata n n üstün yönlerini vurgulayan Paydafl, 2009 y l sonuna kadar %25 pazar pay n hedeflediklerini belirtti. Özellikle yaz aylar nda buz gibi ferahl hissettirecek lezzetli serinletici Dimes Buzz Ice Tea fieftali ve Ice Tea Limon ile de, yine y l sonuna kadar %10 pazar pay hedeflediklerini aç klad. Sunumlar sonras nda tüm ekip üyeleri keyifli bir tak m oyunu gerçeklefltirdiler, stanbul dan gelen e itim firmas eflli inde gruplar halinde yemek yapt lar ve ö len yeme- inde kendi yapt klar birbirinden lezzetli yemekleri Dimes Buzz Ice Tea ve Dimes Buzz Limonata eflli inde yediler. 6 * For English look for page 32. 7

6 Fidan Dikimine Dimes ten Destek A nkara li, Çankaya lçesi, Yakupabdal Köyü'nde 29 Nisan tarihinde M LL EGEMENL K ORMANI Fidan Dikim Töreni gerçeklefltirildi. Milli E itim Bakanl, Çevre ve Orman Bakanl, TEMA Vakf, Hürriyet ve Sabah gazetelerinin de kat l m ile gerçekleflen törene Dimes de destek oldu. Türkiye de tar m, hayvanc l k ve fide yetifltiricili ine her zaman önem veren ve destek olan Dimes, Ankara da gerçekleflen tören esnas nda ve fidan dikimi sonras nda gönüllülere meyve suyu da tarak onlar serinletti. Özellikle çocuklar taraf ndan nefleyle karfl lanan Dimes in stand c v l c v ld. 8

7 Dimes ten Taze Haber Haliç te Kürekler Çevre Haftas çin Çekildi Dünya Çevre Haftas kapsam nda Tetra Pak, Do al Hayat Koruma Vakf (WWF) ile birlikte, çevre koruma ve geri dönüflüm alanlar nda paydafllar yla yürüttü ü çal flmalardan elde etti i baflar lar kutlamak amac yla bir flenlik düzenledi. fienlik 7 Haziran Pazar günü Haliç te ve Koç Müzesi nde gerçeklefltirildi. Tetra Pak karton ambalajlar ile yap lan gemilerin Haliç yar fl, çocuklar için atölye çal flmalar ve çevreci kurumlar n düzenledi i etkinliklerin yer ald flenlik, Dünya Çevre Haftas n n anlam ve önemine yak fl r bir coflku içinde geçti. fienli in en ilgi çeken bölümü hiç kuflkusuz 11 bin karton ambalajla infla edilen befl gemi aras nda Haliç te düzenlenen yar fl oldu. Dimes in de geri dönüflümlü kartonlardan yap lan gemisiyle kat ld yar fl keyifli ve coflkulu dakikalara sahne oldu. Dimes, Y l n Markas seçildi! 10 kovitrin Dergisi nin okurlar taraf ndan seçilen 2008-Y l n Starlar belli oldu ve ödüllendirildi. Y l n Markas kategorisinde ödüle Dimes lay k görüldü. Derginin 10,802 Eokuru taraf ndan belirlenen Y l n Starlar haziran ay içerisinde ödüllerini ald lar. Dimes, Hong Kong HOFEX Fuar ndayd... Asya n n en önemli g da fuarlar ndan biri olan Hofex G da, çecek, Otel Restoran ve Yemek Hizmetleri Ekipmanlar Fuar, bu y l da ziyaretçi ak n na u rad. Hong Kong da, 44 bin metrekarelik alanda gerçekleflen fuar 2007 ye oranla % 11 art fl ile 32,479 kifli ziyaret etti. Kat l mc firmalar aras nda yer alan Dimes e ilgi büyüktü. Dimes ürünlerinin sergilendi i standa çok say da ziyaretçi u rad, bilgi ald ve ürünleri tatt. Dimes, Ankara Üniversitesi Ö rencileriyle Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi G da Mühendisli i Bölümü taraf ndan düzenlenen Çarflamba Toplant lar n n Nisan ay konu u Dimes G da A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Diren di. Bir Baflar Öyküsü: Dimes bafll kl toplant da Ozan Diren, Dimes in kuruluflundan itibaren günümüze gelen yolda hedeflerine nas l ulaflt n, hangi de erlere sahip oldu unu ve tüketicisini memnun etmek için nas l bir çaba içerisinde oldu unu anlatt. Ö renciler ve ö retim üyeleriyle deneyimlerini ve görüfllerini paylaflan Ozan Diren in konuflmas n n ard ndan, kat l mc lara Dimes meyve sular ikram edildi. Ayr ca Dimes, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi nce düzenlenen kariyer günlerine de destek oldu. 3 gün süren etkinlik boyunca açt stantta ö rencilere ikramlarda bulundu. Bulufltu 11

8 Bizden Biri Dimes Ailesi nin Yeni Üyesi Gebze Yukar Marmara Distribütörü Ali Hasdemir Hedeflerimiz var, daha da büyüyecek, daha güzel ifller yapaca z. Biz bu ifli toptanc l ktan beri yap yoruz. Ben Gebze ye geçip distribütörlük ifline girdi imde baflar l olaca - ma ihtimal vermediler. Yapamazs n dediler. Sahra Kollektif flirketini kurup o dönemde Unilever in da - t m n yapmaya bafllad m zda, toptanc tan d klar - m z, çevre toptanc lar bize gülüyorlard. El terminallerine geçip, bilgisayar donan ma yat r m yapt m zda, büyük firmalar seni ezer, dünyan n masraf n yap yorsun, kar n ne olacak diyorlard. fiimdi ise gelip bizden kurdu umuz altyap y ö renmeye çal fl yorlar. Biz bu koflullarda ve öngörüde ifle bafllad k. fiimdi Kapasite ile, Dimes gibi büyük markalar n da dahil oldu u birçok ürünü stanbul un Anadolu Yakas na, Gebze ye, Kocaeli ne da t yoruz. Hedeflerimiz var, daha da büyüyecek, daha güzel ifller yapaca z. Dimes le nas l çal flmaya bafllad n z? fiimdi zaten g da toptanc l iflindeyseniz Dimes gibi bir markay takip etmemeniz imkans z. Dimes in de bu bölgede daha etkin bir da t ma ihtiyac oldu unu bir flekilde ö rendik. Sa olsunlar geldiler, anlaflt k ve çok da iyi bir elektrik yakalad k. Meyve suyu kategorisinde, sat fl noktalar taraf ndan talep edilen bir ürün. Y llard r da tan n yor, biliniyor ve seviliyor. Böyle bir markayla çal flmak elbette bizi de mutlu ediyor. Zaten Dimes Ailesi ne çok yak n bir zamanda dahil olduk. Mart ay ndan beri çal fl yoruz. leriye yönelik hedeflerimiz var. Dimes iletiflim yat r m yapt sürece, yeniliklere, farkl ürünlere devam etti i sürece daha da baflar l ifller yapaca m za inan yoruz. Yeter ki Dimes yenilikçilikten vazgeçmesin. Bizim felsefemiz budur. Aman standart ürün olsun, riske girmeyelim anlay fl nda de iliz. Çal flt m z markalar n da böyle olmas n tercih ediyor ve istiyoruz. Mesela bu yaz limonata, ice tea ile yine kendi ürün yelpazesinde farkl ürünleri pazara soktu. Bu enerjinin hiç bitmeyece ine inan yoruz. Bunun gibi güzel ve farkl ürünleri ç kartt kça, onun distribütörü olarak motive oluyoruz, Dimes i daha keyifle ve kolay sat yoruz. Çünkü tüketici art k yeni fleylere karfl kapal de il. Yenili i bizler kadar tüketiciler de istiyor. Tabii yenilikçili in yan s ra Dimes çok güvenilir marka. Bu topraklar n ç kard ve kendini y llar önce kan tlam fl bir marka. Ben flu laf hep duyard m, sofram za koymayaca m z meyvenin suyunu da satmay z. Ne kadar da olsa insana d flar dan böyle fleyler gerçekçi gelmez. Dimes le anlaflma yapma karar al rken birgün Dimes ten bir a abeyimize bunu sordum. Ya böyle bir fley olabilir mi? dedim. Evet dedi, bu marka 50 y ld r böyle ayakta ve böyle büyüyor. Gerçekten de ürünlerin kalitesi, üretim aflamalar harika. Söyledi iyle yapt birbirini tutuyor yani. Biz de böyle bir markayla çal flmaktan mutluluk duyuyoruz. Zor taraflar yok mu? Bir kere g da iflindeyseniz her zaman zor bir taraf vard r. Devaml çal flman z, bakkallar, sat fl noktalar n, zincirleri ziyaret etmeniz gerekir. Ama flunu samimiyetle söyleyeyim, ben zaten böyle olmazsa s k - l yorum. Mesela bir süre b rakay m dedim, yapmayay m hiçbir fley. Sonra düflündüm, ben bu tempoyla çal flmaya al flm fl m. 20 y l aflk n süredir ticaret dünyas nday m. Zor da olsa, benim elimin alt ndan yüzlerce fatura geçiyor, hepsiyle ilgileniyorum, takip ediyorum. Bu kimine zor gelebilir de, ben bundan baflka bir fley yapamazd m herhalde. Dimes in iletiflim çal flmalar n nas l de erlendiriyorsunuz? Dimes in televizyon reklamlar n çok be eniyorum. Ürünü sat n alan, sonuç olarak anneler ve babalar. Onlara hitap etmesi çok do ruydu. Ama flunu da belirtmek laz m. Türk tüketicisinde daha marka ba l l oluflmad. Do ruya do ru. E er reklamlardan etkilenip de markete gittiyse bile, arad ürünü rafta bulamazsa baflka marka alabiliyor. Bunu ne için söylüyorum; da t m do ru yapmayan firmalar, reklamlar iyi yapsalar bile satamayabiliyorlar. Ama Dimes benim gördü üm kadar yla bugüne kadar hem reklamlar, hem di er faaliyetleri efl zamanl götürebiliyor. Zaten bence öyle de olmas laz m. Hatta flahsi kanaatim; bazen da t m, reklamdan önce gelebilir. nsanlar n be enerek tüketti i ürünleri satmak nas l bir duygu? Kalitesine güvenmedi im ürünü insanlar n evine sokmaya vesile olmak istemem Herfleyden önce kendi soframa koydu um, benim de tercih etti im bir markayla çal fl yor olmak çok güzel, çok keyifli birfley. Yani ben Dimes le çal flmadan önce de mutfa ma, soframa onu al yordum, çocuklar ma aileme onu içiriyordum.. fiimdi bunu gönül rahatl yla da t yorum. Bu, bugüne kadar çal flt m bütün markalar ve ürünler için geçerli. Kalitesine güvenmedi im ürünü insanlar n evine sokmaya vesile olmak istemem. Ayr ca yeni lezzetler, sa l kl ürünleri marketlerde insanlar n tercihine sunmak büyük sorumluluk ve bence ulvi bir ifl. Lay k yla yapmak için tüm gayretimizle y llard r, ekibimle birlikte çal fl yoruz

9 Sa l k Olsun K rm z meyvelerin mucizesi Yaz aylar nda bolca bulunabilen, lezzetli, serinletici ve sa l kl k rm z meyvelerin faydalar saymakla bitmiyor. Uzmanlar taraf ndan her f rsatta bu meyvelerin gerek kendisinin, gerekse suyunun tüketilmesi gerekti i söyleniyor. Örne- in, k rm z renkli meyvelerde bolca bulunan likopen, meyvelere k rm z rengini veren bir pigment. Araflt rmalar, likopenin kansere karfl güçlü bir savunucu oldu unu gösteriyor. Uzmanlar, özellikle prostat ve gö üs kanserinden korunma için likopen içeren besinlerin tüketilmesini tavsiye ediyor. fiifa ve lezzet kayna 3 k rm z meyveyi daha yak ndan tan yal m: Viflne Frambuaz - Yabanmersini Viflne Yakut k rm z rengi ile reçelini yeme e al flt m z viflne, içerdi i mineral ve vitaminler sayesinde, birçok hastal a karfl koruma kalkan yerine geçiyor. çeri inde bulunan ve meyveye k rm z rengini veren antosiyanin ise viflneye hücre yenileme yani antioksidan özelli ini kazand r yor. Günde bir bardak viflne suyu tüketimi ile vücut günlük antioksidan ihtiyac n karfl l yor. Kalp ve damar hastal klar ndan kansere hastal k riskini azaltmaya yard mc olan viflne, kas a r lar n n hafifletilmesi, haf za geliflimi ve kilo dengeleme gibi konularda da etkin rol oynuyor. Tam bir vitamin ve mineral deposu olan viflne meyvesinde bulunan A ve C vitamini ile sodyum, potasyum, kalsiyum ve fosfor mineralleri, özellikle ateflli hastal klara karfl güçlü bir silah. Viflnenin ekfli art lar Ferahlat c etkisi yüksek bir meyve olan viflnenin fleker oran kirazdan düflük oldu u için daha az kalori içeriyor. Diareyi kesmesi ve idrar söktürücü özellikleri, mide ve karaci erin düzenli olarak çal flmas na yard mc olmas n n yan s ra, vücutta biriken fazla suyun d flar at lmas nda etkin rol oynuyor. Sindirim sisteminin dengeli ve düzenli fonksiyonu için önemli bir meyve olan viflne ile ilgili yap lan ön araflt rmalar gösteriyor ki; viflnedeki antosiyaninler, kolon kanseri riskini de önemli ölçüde azalt yor. Antosiyanin ne ifle yar yor? K rm z ve mor renkli meyve ve sebzelerde, çiçeklerde, morumsu yaprakl a açlarda bulunan renk verici bir madde olan antosiyanin, içinde bulundu u meyvede çok güçlü bir antioksidan yani hücre yafllanmas n önleyici bir etki yarat yor. Antosiyanin yard - m yla sa l kl dokular ve hücreleri koruyan viflne böylelikle, anti-aging özelli i de tafl - yor ve kanser ile kalp ve damar hastal klar na yakalanma riskini azalt yor. Antosiyanin oran n n yükseldi i koyu renkli olan viflnelerde, ayn zamanda daha fazla miktarda minerale rastlan yor. Japon beslenme uzmanlar taraf ndan, Tsuda Üniversitesi nde 2003 y l nda gerçeklefltirilen bir araflt rmaya göre, hipoinsülinemi ve hipoglisemiye yol açabilen yüksek ya içeren besinlerin verdi i söz konusu za- rarlar, antosiyanin sayesinde dengelenebiliyor. Di er bir deyiflle, fleker düzeyi düflük olan viflne, kilo kontrolünde önemli bir görev üstleniyor. Michigan Üniversitesi nde yap lan çal flmalar, antosiyanin maddesinin kolesterolün, kan flekerinin düflürülmesi ve karaci erde daha az ya birikimi konusunda çok etkili oldu unu ortaya ç kar yor. Viflne ise, antosiyanin aç s ndan en zengin meyveler aras nda yer al yor. Beslenme uzmanlar, günlük antioksidan ihtiyac n n karfl lanmas ad na günde 3,000 5,000 ORAC (Oksijen Radikalleri Emilme Kapasitesi) ünite al nmas n öneriyor. Yaklafl k 100 gram viflne suyu konsantresinde ise, 12,800 ORAC ünite bulunuyor. Do al a r kesici Michigan Eyalet Üniversitesi taraf ndan yürütülen bir araflt rmaya göre, antosiyanin olarak bilinen k rm z kimyasallar n ayn zamanda kas a r lar n hafifletebilece i belirtiliyor. Spor egzersizleri ve a rl k çal flmalar n n hemen sonras nda oluflan geçici kas zedelenmelerinde, içeri indeki antosiyanin sayesinde viflne etkin rol oynuyor. Yaklafl k olarak viflnenin antosiyanin içeri ine sahip olan bir flifle viflne suyu, a r kesici yerine do al ve keyifli bir alternatif sunuyor. Frambuaz K rm z ve sar renkli a aç çilekleri frambuaz (ahududu/raspberry) ismiyle bilinir. Siyah renkli a aç çilekleri ise bö ürtlen (blackberry) olarak bilinir. Her iki a aç çile- i de flifa kayna d r. A aç çile i meyvesinin yan s ra yaprak ve kökleri de flifa amac yla kullan lmaktad r. A aç çile i ac ms ilaçlar n tad n lezzetli hale getirmek için fluruplara kat larak içilebilir hale getirir. Frambuaz reçeli lezzetli ve flifal bir besindir. Frambuaz n faydal oldu u durumlar Fatih Üniversitesi Hastanesi Klinik Biyokimya Anabilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. M. Ramazan Yi ito lu na göre frambuaz: Öksürük, bronfliti S v birikmesini (ödem) Ba rsak spazm n Safra kesesi tafl oluflumunu önlemeye ve böbrek tafl n düflürmeye Bo az a r s n gidermeye ltihapl bademci i iyilefltirmeye yard mc olur. Ayr ca ba fl kl k sisteminin güçlenmesine yard mc oldu u için baz durumlarda kanserden korunma amac yla kullan l r. Yabanmersini cm yükseklikte, k fl n yapraklar n döken küçük bir bitkidir. Yabanmersini, yüzy llard r yenilebilir, lezzetli bir yabani meyve olarak kullan lmaktad r. Meyvelerinin, 1862 y l nda Kuzey Avrupa da bas lan bir kitaba göre (The Useful Plants For Great Britain, C.P. Johnson) yabani, lezzetli bir yiyecek olarak kullan ld n, reçel, flurup, tart ve pastas n n yap ld bilinmektedir. Yabanmersini meyvelerine karfl modern ilgi ise 2. Dünya Savafl ndan sonra meydana geldi. Çünkü yabanmersininin gözlere iyi geldi i düflünülmekteydi. 2. Dünya savafl s ras nda ngiliz Hava Kuvvetleri pilotlar n n doktorlar n önerisiyle bol miktarda yaban mersini reçeli yiyerek gece uçufllar - na ç kt klar ve yorgun gözlerini dinlendirdikleri söylenmektedir. Pilotlar, yabanmersini reçeli yedikten sonra gece uçufllar na ç kt klar nda gece görüfllerinde bir düzelme ve iyileflme hissettiklerini s k s k rapor etmifl ve kay t alt na alm fllar lar n ortalar nda yukar daki gözlem ve duyumlar, önce bir laboratuvarda daha sonralar da klinik çal flmalarda yabanmersini meyve ekstrelerinin gözler ve damar sistemi üzerine etkileri üzerine yap lan çal flmalara yol gösterdi. Yabanmersini meyve ekstreleri (özü) üzerine yap lan çal flmalarda bu meyvenin göz ve damar sistemi üzerine olan etkisinin bir bioflavonoid olan antosiyanidinler ( anthocyanosides) denilen, toksik (zehirli) olmayan, suda çözülebilir, biyolojik aktif ve antioksidan olan bir grup bileflikle iliflkili oldu unu gösterdi. Bu bileflikler antosiyan (anthocyans) türevleri olup, meyve ve çiçeklerdeki k rm z, mavi ve mor renklerinden sorumlu pigmentlerdir (Renk maddeleridir). 14 Kaynaklar: Ailem Dergisi, 15

10

11 Kapak Konusu Tüm Yönleriyle Verimli Bir Tatil YAZ=TAT L ise TAT L=? Yaz geldi. Tüm y l n yorgunlu u, s k nt s ve stresini atmak istiyorsunuz. Bu flehirden bir uzaklaflay m da neresi olursa olsun diyorsunuz. Sizi tüm bu s k nt lardan kurtaraca na inand n z fleyi en verimli nas l geçirebilece inizi biliyor musunuz? flte tüm yönleriyle tatil kavram ve tatilin faydas n maksimuma ç karman n yollar. Her fleyden önce kafan z rahat olacak. Bu konuda Dr. Hakan Ordu, tatilin ad na yak fl r bir flekilde yaflanmas için flu tavsiyelerde bulunuyor: Stresli tatil ifle yaramaz Ekonomik nedenlerden ötürü tatile ç kmakta zorlanan kifliler, daha sonra bunun s k nt s n yaflar. Stres atmak için ç k lan tatil, aile içinde yeni huzursuzluklar do urur. Tatile ç kmadan önce kendimizi yorgun hissediyorsak tatilde yeterince gevfleyemeyece imiz ve ifle tekrar yorgun dönece imiz aç kt r. Hatta tatilde hasta bile olabiliriz. Tatile ç kmadan önce çal flma arkadafllar m za ortaya ç kabilecek problemler hakk nda bilgi verirsek daha rahat dinleniriz. flin aksamayaca- konusunda arkadafllar n za güvenmeniz gerekir. Telefonunuzu kapat n Hatta olanakl ise tatil boyunca cep telefonunu bile kapatabiliriz. Tatilde saat bile kullanmaman n rahatlat c bir etkisi oldu unu görebiliriz. fl çevremize tatile ç kaca m z haber verirsek tatil dönüflü bizi bekleyen yüzlerce e-postadan kurtulabiliriz. K sa süreli bir iki tatil yapmak yerine uzun bir tatil yapmak bizi daha çok rahatlatabilir ve dinlendirebilir. lk hafta ifl stresinden kurtulmam z için gereklidir ve böylece ikinci hafta tatilin tad n ç karmaya bafllar z. Tatile ç kmadan önceki hafta çok fazla ifl yapmaya çal fl rsak ifl stresimiz daha fazla artar ve tatilde de devam eder. Bunun yerine iyi bir planlamayla ve zaman verimli kullanmakla daha çok ifl yapabiliriz. Tatilden eve dönüflü ifle bafllamadan bir-iki gün önceye ayarlarsak ifle hemen gitmek yerine kendimize geçifl zaman vermifl oluruz. En iyisi kitap okumak Tatilde yorulmam za neden olan geziler yapmak yerine, plajda tembellik yapmak, do a ile bafl bafla olmak veya kitap okumak bizi daha fazla rahatlatabilir. Sa l kl kiflilerin bünyeleri, tatilde karfl lafl lan sorunlar n üstesinden gelebilir. Tatilde her gün da lara, tepelere t rmanma, afl r spor yapmaktan kaç nmalar, yo un tempoyla geçen günün ard ndan bir günün dinlenerek geçirilmesi gerekir. Tatil planlar yaparken çocuklar m z n da görüfllerini al rsak, ailedeki herkesin ihtiyaçlar n dikkate alm fl oluruz ve tatilde bu nedenle do acak sorunlar da engelleyebiliriz. Ekonomisi tatil için yeterli olmayanlar n, durumlar daha da kötü hale gelebilir. Artan ödemeler de strese neden olacakt r. Stres atmak için ç k lan tatil, aile içinde huzursuzluklar oluflturabilir, bütçeye göre tatil seçimine dikkat etmek gerekir. Tatilde Kafay Boflaltman n ve Zihni Güçlendirmenin Yollar Peki bir y l boyunca yorulan ve dolan beynimizi tatilde nas l dinlendirebiliriz? Nörolog Doç. Dr. Serdar Da, zihnimizi dinlendirmenin ve tatil dönüflüne haz r olarak güçlendirmenin yollar n flu flekilde aç kl yor: * Yorulan beyni dinlendirmenin en iyi formülü Kural olarak herhangi bir ortamdan zarar görüyorsak, öncelikle o ortamdan uzaklaflmak gerekir. Yorulan beynimizin daha fazla y pranmas n önlemek ve onu dinlendirmek için en iyi formül; zaman zaman ifl ortam ndan uzaklaflmak, yani tatile ç kmakt r. Tatil süresince spor yapmak, mümkün oldu unca aç k havada bulunmak, ifli düflünmemek ve hobilerimizle ilgilenmek; bizi zinde k lar. * Beyin tatilde dinlenir mi? Beyin ancak amaca uygun bir tatil yap l rsa dinlenir. Bazen tatil süresince ertelenen ifller yap lmaya çal fl l r. Bu durum, sadece beynimizi bir iflten di erine yönlendirmek ve onu daha fazla yormakt r. Nas l bilgisayarda biriken mailleri haf za doldu unda temizlemek zorundaysak, tatili de sadece ifl ortam ndan uzaklaflmak olarak alg lamamal ve bu süreci beynimizi iflgal eden olumsuz düflünceler ile ifl tak nt lar n temizleyecek flekilde de erlendirmeliyiz. * Deniz ve günefl, beynin dinlenmesine yard mc olur mu? nsan n ruh yap s mevsimlerle yak ndan ilgilidir. Güneflli havalarda insana mutluluk ve heyecan veren maddeler daha çok salg lan r. Yo un ve stresli bir ifl temposundan sonra ç k lan tatilde güneflle denizin birarada olmas, beynin dinlenmesi için bulunmaz bir f rsatt r. Yüzme, insan bedenine çok faydal d r. Bunun yan nda deniz suyu özellikle günefl fl nlar yla birleflince, birçok hastal a karfl koruyucu etki gösterir. Baz hastal klar n tedavisine de yard mc olur. Örne in; deniz suyunun sinüzitli hastalar, yaratt burun ak nt s sayesinde rahatlatt herkes taraf ndan bilinmektedir. Son olarak unutmamak gerekir ki; ifl dünyas n n yo un temposuna kendini kapt rarak y l boyu çal flan insanlarda; beynin kapasitesinin üzerinde zorlanmas na ba l olarak yorulman n yan nda, y pranma da gözlenir. Bazen bu durum depresif ruh hali, uykusuzluk, isteksizlik, panik atak, afl r sinirlilik ve her fleyi kafaya takma gibi hastal k belirtilerine yol açar. yi bir tatil; beyni dinlendirdi i gibi bozulan ruh halini de düzeltir

12 Kapak Konusu yi Bir Tatilin Faydalar Peki yukar daki flartlara uygun bir tatil geçirirsek, bize ne gibi faydalar olur. flte cevaplar : Tatil sadece yorgunluk atmaya, enerji depolamaya yarar san yorsan z, çok yan l yorsunuz... Yorgunsunuz ve sabah zorla kalkt n z. fliniz, hobileriniz ve sosyal yaflant n zla ilgili heyecan n z yitiriyorsunuz. Tatil yapmak üzere biraz zaman n z var fakat elinizdeki para yeterli de il, bu durumda girifliminizin yerinde olup olmayaca n merak ediyorsunuz. Bütçeyle a r programlar aras nda, zaman yaratmak ve seyahat plan yapmak oldukça zordur. Fakat k sa bir süre için de olsa kendinizi iyi hissetmenizi sa layabilir. Seyahat için gerçekten zaman ay ramayabilirsiniz. Seyahatinizde en iyisini yapmak... E er keyifli vakit geçirmek ad na plan yap yorsan z, do ru seyahat rehberini seçti inizden emin olun. Bazen yap lmas gereken tek bafl na olmakt r. Bu durum, tercih etti iniz her fleyi yapabilmek ad na size tan d özgürlükle, yeni insanlarla tan fl p iletiflim kurman z için bask yapacakt r. Elbette ç kaca n z seyahatin türü de büyük farkl l klar yaratacakt r. ster ifl, ister keyif tatili olsun, tatil bedeniniz ve zihniniz için büyük kazanç getirecektir. Burada tatilin getirece i faydalardan baz lar verilmifltir. 1- Stresiniz azalacak Tatil rahatlaman z ve stresten uzaklaflman z için size flans verir. Vücudünuzla birlikte, beyninizin de dinlendi ini unutmay n. O an n tad n ç kar n, iflleri düflünmeyin. E er ifl seyahatindeyseniz ve bu durum sizi saatlerce bir konferansta kalmaya zorluyorsa, baflka bir flehir ya da ülkede oldu unuzu düflünün. Seyahat stresli olabilir fakat bu stres pozitif strestir ve stresteki azalma daima sa l kl d r. llüstrasyon: Kas m yidiker Monotonluktan uzaklaflacaks n z "Bir de ifliklik yapmak en az dinlenmek kadar iyidir." Herhangi bir seyahat, sizi günlük yaflant n zdan uzaklaflt racak ve yaln z kalmak enerji verecektir. Ayr ca bedeninizin ve zihninizin durgunlaflmas n önleyecektir. 3- D flar ç kacaks n z Seyahate ç kt n z zaman ofis d - fl nda olman n rahatl n yaflayacaks n z. Bunun anlam temiz hava alacak, d flar da olman n verdi i keyfi yaflayacaks n z. Ayn zamanda güneflten yararlanacaks n z fakat zararl etkilerinden korunmak amac yla önlem alman z gerekecek. 4- Aktif olacaks n z Tatil ilave aktiviteler içerir. Belki de planlar n z aras nda rafting, yürüyüfl ya da voleybol vard r. Zaman n z n tümünü evde dinlenerek geçirmek isteseniz de normal yaflant n z n d fl na ç kmak için yürüyüfl yapman n da iyi gelece ini göreceksiniz. 5- Yemek yemekten keyif alacaks n z Muhtemelen sushi, moussaka ya da couscous gibi farkl yiyecekler deneyeceksiniz. Porsiyonlar n - z dikkate almayacaks n z fakat midenizin hassasiyetini de göz ard etmemelisiniz. 6- Tutumunuz de iflecek Plan yapmak e lencenin bir parças d r. Seyahat etmek size, farkl kültürler ve yaflam biçimlerini de erlendirme flans tan r. Ayr ca yaflad n z flehre farkl bir aç dan bakman z sa lar. 7- nsanlarla tan flacaks n z Seyahat etmek dünyan n birçok yerinden gelen insanlarla tan flman za olanak tan r. Sosyalleflmek en iyi terapidir ve di er kültürleri ö renmenize yard mc olur. 8- Unutulmaz deneyimler edineceksiniz E er tercihinizle ilgili, hedefledi iniz her yere gitmek istiyorsan z çok geç olmadan yerine getirmelisiniz. E er Avustralya ya gitmeyi hayal ediyorsan z, flimdi tam zaman olabilir. Çocuklarla Seyahatte Nelere Dikkat Etmeli? Çocu u olan her aile, özellikle küçük çocuklarla seyahat etmenin zorluklar n bilir. Birkaç tane pratik bilginin faydas ise tart fl lmazd r. Ayl k kad n aile dergisi Bizim Aile yazarlar n n ailelere tavsiyeleri ise oldukça faydal olacakt r. * Çocu unuz okuma yazma biliyorsa, ilgisini çekecek birkaç kitap yan n za almay unutmay n. * Küçük çocuklar için seyahat an na kadar açmayaca n z ve seyahat bafllad ktan sonra verece iniz, içi oyuncak veya ilgisini çekecek fleyler bulunan çanta size can simidi görevi yapacakt r. * Onlar n sevdi i müzik CD lerini yan n za al n ve çal n. * Hep beraber yüksek sesle flark söyleyebilirsiniz. * S cakta bunalabileceklerini düflünerek s k s k mola vermelisiniz. * Yan n za onlar n susuzlu unu giderecek içecekler al n. Buzlu unuz varsa dondurma gibi fleyler de koyabilirsiniz. * Mide bulant s ihtimaline karfl mutlaka poflet bulundurun ve böyle bir durumda ne yapaca n ö retin. * E er çok küçük bebekle seyahat ediyorsan z mutlaka ac k r ac kmaz besleyin. Uygun bir yer bekleyip beslemeyi geciktirmeye kalkarsan z bu size oldukça pahal ya patlayacakt r. stedi inde beslemedi iniz için siz verdi inizde sundu unuzu almayacak ve sizi u raflt racakt r. * Yolculuk esnas nda çevredeki manzaradan, geçti iniz yerlerden bölgenin tarihi öneminden bahsedebilirsiniz. Küçük bir çocukla seyahat ediyorsan z kelime hazinesine katk da bulunmak için onunla camdan bakarak konuflabilirsiniz. Tan d m bir aile yolculuk s ras nda bir yafl ndaki bebe iyle konuflarak araba, otobüs ve kamyon kelimelerini ö retmiflti. * Yolculu a ç kmadan önce yolculuk hakk nda konuflun. Varaca yerde e lenece ini düflünürse, yolculu u yaparken can n z daha az s kacakt r. Heyecan n mazur görün ve sevecen yaklafl n. * Birden fazla çocu unuz varsa, oturacaklar yeri daha evvelden kararlaflt r n ki, arabada kavga etmesinler. * Bebekler için emniyetli ve rahat bebek koltuklar al n. * Çocu a seyahat an nda çok flekerli g dalar yedirmeyin. * Çocu un kendi seçece i fleyleri çantas na koymas na izin vererek, onun seyahatten zevk almas n sa lay n. * Kulaktan kula a, kelime türetme oyununa benzer oyunlar oynayabilirsiniz. * Çok konuflup bunalt rsa sessizlik oyunu oynayabilirsiniz t p * Çocu un kaybolabilece ini düflünerek, yan n zda foto raf n tafl man z yararl olacakt r. * Çocu un üzerinde bir adres olmas iyi olacakt r. Kan grubunun yaz l oldu u kartlar n yan n zda olmas gereklidir, hayat kurtar r. * Yolda foto raf çekmesine izin verebilirsiniz. * Her fleyden önce e lenmeye, dinlenmeye ve stres atmaya gitti inizi akl n zdan ç karmay n. Bunun için olabildi inizce sab rl olun. Nefleli ortamlar oluflturmak için çaba sarf edin. Özellikle annelerin biraz daha yat flt r c olmas gerekir. Olumlu fleyler konuflup tart flma ortam oluflturmamak da yolculu un s hhat ve selameti aç s ndan son derece mühimdir. * E er Çocuklar yaflamda güle afl k bülbüllerdir diyorsan z, vars n konuflsunlar. Yol boyunca s k lmazs n z. Çünkü siz zaten sab rl ve ender görülen insanlardans n z. Do aya Hasretlerin Tercihi: Ekolojik Tatil Ekolojik tatil, asl nda milletçe pek al fl k olmad - m z bir tan m. Dolay s yla içeri i hakk nda da pek bir bilgimiz oldu u söylenemez. Afla da ekolojik tatil yapaca n z, ekolojik çiftliklerde ne gibi de iflikliklerle karfl laca n z yer al yor: - Ekolojik tar mla elde edilmifl en taze ve en sa l kl sebze, meyvelerle haz rlanm fl yemekler. - Tafl evler, çad rlar ya da a aç evlerde konaklama. - Yürüyüfl turlar, meditasyon, binicilik vb. do a temelli spor etkinliklerine kat lma imkan. - Cep telefonu, dizüstü vb. elektronik aletleri kullanamazs n z. Zaten cep telefonunuzu yan n za alsan z da muhtemelen en yak n baz istayonu bile oldukça uzakta olacakt r. - Elektrik varsa akarsulardaki su çarklar ndan elde edilmektedir. Ayr ca kayna ndan su içme ve do ayla iç içe olman n verdi i eflsiz dinginlik. flte ekolojik tatilin k sa ve özendirici tan m. 21

13 Dünyada Dimes Uzak Do u nun kalbi Çin de bir Türk Markas :* Dimes Dünyan n yükselen y ld z Çin i biraz yak ndan tan yal m... Çin Halk Cumhuriyeti, nüfus say mlar - na göre dünyan n en kalabal k nüfuslu ülkesi. Kuzeyinde Mo olistan, kuzey do usunda Rusya ve Kuzey Kore, do- usunda Sar Deniz ve Do u Çin Denizi, güney do usunda Güney Çin Denizi, güneyde Vietnam, Laos, Birmanya, Hindistan, Bhutan ve Nepal, güney bat da Pakistan, Afganistan, Tacikistan, K rg zistan ve Kazakistan ile çevrili köklü bir medeniyet. Baflkenti Pekin olan Çin, s kl kla Çin Halk Cumhuriyeti diye adland r l r. Çin'in, ÇHC'nden önce de yaklafl k 4000 y l geriye uzanan bir 'yaz l tarihi' var. Bununla birlikte üzerinde ideografik çizimlerin bulundu u yaklafl k 6000 y l öncesine ait kal nt lara ulafl lm fl. Günümüz medeniyetinin temel tafllar n oluflturan kâ t, barut, pusula ve matbaac l k gibi pek çok buluflun kökenleri Antik Çin medeniyetine dayan r. ÇHC, son y llarda, yapm fl oldu- u at l mlarla ve politikalarla, dünyan n en önemli ekonomik güçlerinden biri haline gelmeye bafllad. ÇHC'nin bölgede ve dünyada nüfusu, askeri alandan çok ekonomik alanda kendisini hissettiriyor. Ayr ca 20 sene içerisinde ÇHC'nin dünyan n en zengin ekonomisi olaca öngörülüyor. Çin genelinde 5000`den fazla özel ekonomik kalk nma bölgesi, teknolojik kalk nma bölgesi, sanayi parklar ve serbest bölge bulunuyor. Belirlenen bölgedeki üretime uygun olarak faaliyet gösteren firmalardan al - nan gelir vergisi yar yar ya azalt l yor. Kimi zaman ise s f r vergi politikas uygulan yor. Dünyan n alan olarak en büyük dördüncü ülkesi olan ÇHC, yaklafl k 1.3 milyar nüfusuyla dünyan n en kalabal k ülkesi. Yani dünya nüfusunun yaklafl k alt da biri ÇHC'de yafl yor. flin ilginç taraf, 1.3 milyar nüfuslu Çin, 56 farkl etnik grup bar nd r yor. 70`e yak n dil konufluluyor ve 27 farkl yaz sistemi kullan - l yor. 10`dan fazla din var. Bu çeflitlili e ra men ülkeye huzur havas hakim. Çin Halk Cumhuriyeti ndeki Dimes Elçileri Dimes in Çin deki distribütör firmas Shanghai Lilian's Trading Company Limited in Genel Müdürü Lilian Zhang ile k sa bir röportaj gerçeklefltirdik. Bize biraz firman zdan bahsedebilir misiniz? Biz da t m ifline 2007 nin Nisan nda bafllad k. Yani bu sektörde 2 y ld r var z. fiu anda flirket bünyesinde 7 çal flan - m z ve 2 arac m z var. fiangay ve çevresinde 17 da t m noktas na ulafl yor ve 13 bayii ile çal fl yoruz. Dimes le distribütör olarak çal flmaya ne zaman bafllad n z? 2007 y l n n Kas m ay nda Dimes le distribütör olarak ifl yapmaya bafllad k. Çünkü Çin çok kalabal k ve meyve suyu tüketimi oldukça az asl nda. Çin pazar ndaki meyve suyu tüketicisinin profilini biraz tarif edebilir misiniz? Moday takip eden, yeniliklere aç k genç insanlar ve ev han mlar, Çin in a rl kl meyve suyu tüketicileridir diyebiliriz. Dimes Markas ve Dimes fiirketi hakk ndaki görüfllerinizi bizimle paylafl r m s n z? Dimes, meyve ve meyve suyu alan nda, flirket olarak 50 y l aflk n tarihi ile çok büyük profesyonel bir firma. Çal flanlar çok kibar ve çal flkan. Ayr ca Dimes markas yüksek kaliteye sahip çok çeflitli ürünleri bünyesinde bar nd r yor. Çin tüketicisinin Dimes ürünleri ile ilgili görüflleri nas l? Hangi çeflitleri daha çok tercih ediyorlar? rici, bizi motive edici bir olay yaflad k. Bir gün bir bayan bizi arad ve Dimes meyve sular n fiangay pazar na sokmakta gösterdi imiz gayretten duydu- u memnuniyeti dile getirdi. Kendisi, Sangay daki bütün üzüm suyu markalar n denedi ini ve Dimes in tad n n kendisi için 1 numara oldu unu söyledi. Hatta Dimes üzüm suyunun fanati- i oldu unu ve sadece bu markay içti- ini söyledi. Ard ndan 3 koli üzüm suyu siparifl edip arkadafllar yla ve çevresiyle paylaflt. Kendisinin açt bu telefon bize Dimes konusunda daha fazla güven telkin etmifl oldu. Çin deki meyve suyu pazar ndan biraz bahsedebilir misiniz? Nas l de erlendiriyorsunuz? Meyve suyu; toplam meyve suyu, nektar ve meflrubat pazar n n sadece % 10 unu oluflturuyor. Bu kategoride, insanlar n bilgisi ve tecrübesi sütün çok gerisinde kal - yor. Bu nedenle birçok tüketici meyve suyu ile nektar aras ndaki fark bilmiyor bile. Meyve suyu tabii ki daha çok büyük flehirlerde yer alan al flverifl merkezlerindeki süpermarketlerde ve yiyecek hizmeti veren kanallarda sat l yor ve teflhir ediliyor. % 100 Meyve suyu ve nektarda en çok hangi meyveler tercih ediliyor? Öncelikle portakal suyu, üzüm suyu ve kar fl k meyveler özellikle % 100 de en çok tercih edilen türler. Çin de kifli bafl na düflen y ll k meyve suyu tüketim miktar ne kadar? Y lda bir kifli 1 litreden az tüketiyor. Aç kças Dimes markas Çin tüketicisi için daha çok yeni. Çin de yaflayan yabanc lar, yerli tüketicilere göre Dimes ürünlerini daha çabuk fark ediyor. Yerli tüketiciler flu anda ürünü tan ma aflamas ndalar. Baz yerli tüketicilere göre Dimes meyve sular beklentilerinden daha tatl gelebiliyor çünkü yerel tüketiciler, özellikle kad nlar, zay fl k ve inceli i savunuyorlar. Tatl yiyeceklerin kendilerini fliflmanlataca ndan korkuyorlar. Dimes meyve sular yla ilgili hiç ilginç bir olay yaflad n z m? lginçten ziyade, bizim için cesaretlendi- 22 * For English look for page

14 Dünyada Dimes Libya da lk Kez Düzenlenen Bilardo Turnuvas na Dimes de Uzman Görüflü Yaz n vazgeçilmezi dondurma Sponsor Oldu Dimes Libya Bayii Tasharokyat Altamayuz firmas, Libya da ilk kez gerçekleflen bilardo turnuvas na Dimes ad na sponsor oldu. Ülkede bilardo oyununa artan ilgi, turnuvaya oyuncu ve izleyici olarak kat lanlar n say s n n da yüksek olmas na neden oldu. Libya distribütörü Mohamed El Abbar, Dimes Ailesi ne yeni kat lm fl olmas na ra men böyle bir etkinli- e Dimes markas yla kat lm fl olman n kendisine mutluluk verdi ini ifade etti. Libya da Dimes ürünlerine ilginin büyük oldu unu belirten El Abbar, yine 2009 y l içerisinde düzenlenecek Trablusgarp ve Bingazi tenis turnuvalar na da Dimes markas ile sponsor olaca n söyledi. Diyetisyen Seçil Kenar Yaz aylar n n vazgeçilmez tatl s d r dondurma. Fakat yerken ve çocu umuza yedirirken hep düflünürüz. Acaba kilo al r m y m, diyetimi bozar m, çocu um hasta olur mu veya içeri inde renklendirmek için kullan lan birçok boya var, acaba sa l a zararl m d r gibi birçok soru gelir akl m za. Dondurman n yap m nda süt ve süt ürünlerinin yan s ra fleker, glikoz flurubu gibi tatl l k verici maddeler, bitkisel ya ve/veya süt ya, çeflidine göre çikolata, kakao, meyve, f nd k, f st k, karamel gibi besinler, sahlep, k vam verici, do- al ve do ala özdefl aromalar bulunmaktad r. Yüksek miktarda süt içermesinden dolay besin de eri aç s ndan zengindir. Dondurmada protein, karbonhidrat ve ya n yan s ra A, B, C, D ve E grubu vitaminlerle birlikte kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, demir ve çinko gibi mineraller de bulunur. Gelelim dondurman n kilo ald rmas na: A rl k art fl günlük tüketilen kalori miktar ve harcanan enerji miktar ile iliflkilidir. Dondurman n kalori de eri di er baklava, pasta gibi hamurlu tatl lara oranla çok daha düflüktür. E er siz sa l kl ve dengeli besleniyorsan z ve egzersizinizi yap yorsan z o zaman bir sorun yok demektir. kalsiyum ihtiyac n n karfl lanmas nda, enerji aç olan çocuklarda tüketimi önerilebilir. Ayr ca diabet (fleker hastal ), kalp-damar hastalar na özel üretilen diyet dondurmalar da diyetisyeninize sorarak beslenme program n zda bulundurabilece iniz g dalardand r. Fakat dondurma seçiminde ve tüketiminde dikkat edilmesi gereken noktalar vard r. Süt mikroorganizmalar n k sa sürede üreyebilmesi ve sa l ks z koflullarda beklemifl sütlerin bireyde ciddi sa l k problemlerine sebep olabilecek bir besin ö esi olmas ndan dolay dondurman n mutlaka pastörize sütten yap lm fl olmas gerekir. Üretim esnas nda g da maddeleri tüzü üne uygun olan katk ve renk vericilerin kullan lmas, uygun paketleme ve etiketlemenin yap lm fl olmas, üretim sonras da t m n n so uk zincire uygun yap lmas da çok önemlidir. Sa l kl ve dengeli bir beslenme program nda haftada 1-2 kez dondurma tüketimi önerilebilir. Önemli olan besinlerin tüketim s kl ve miktar n n ayarlanarak beslenme program na konmas d r. Özellikle çocuklarda fazla olan 24 25

15 Tan d k Bir Yüz Söylefli: fiafak fiahin H zla Yükselen, Be eniyle zlenen Oyuncu Sarp Apak Avrupa Yakas seti, en çok meyve yenen set Biraz e itiminizden bahseder misiniz. Ben Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi nden oyunculuk mezunuyum. Fakülte ekolünden geliyorum diyebilirim. Kuramsal a rl kl birçok ders ald k. Bildi im kadar yla birçok okula göre daha fazla kuramsal ve tarihi dersler ald k. Mesela Antik Yunan dan günümüze kadar gelen tiyatro sürecini, Türk Tiyatrosu nun evrimini falan çok iyi ö rendi imizi düflünüyorum. Bu anlamda Dokuz Eylül de okuman n çok do ru bir seçim oldu unu görüyorum. Tabii oraya girmem baz tesadüflere dayan yor ama iyi ki de seçmiflim. Bugün olsun, bugün de seve seve seçerim. Peki hedefleriniz neler? En büyük hedefim, kendi projelerini yapan birisi olmak. Hem kendi yazd m, hem kendi oynad m bir proje hayata geçirmek istiyorum. Yönetmenlik gibi bir hayalim yok bu arada, ama bu ifli yapan bütün ekibi arkadafllar mdan kurmak istiyorum aç kças. Yap mc s ndan yönetmenine, bütün oyuncular na kadar herkesin arkadafllar mdan oluflmas n istiyorum. Mesela yak n arkadafl m Kaan grafik sanatç - s, afifli o yaps n istiyorum. Veya film için yap lmas gereken bir 3D modellemeyi yine arkadafl m yaps n falan... Öyle bir hedefim ve hayalim var. yi ifller, dünya standartlar nda birfleyler yapmak hayalim. Ama hepsinden önemlisi, kendi üretimiyle, art k marka de erini garantilemifl bir oyuncu olmak en büyük hayalim. Bir filmde ad m veya yüzüm varsa, o film kesin gidilir bir film olarak an ls n isterim. Bir tiyatro oyununda ad m yaz yorsa bu adam kötü oyun seçmez denilsin isterim. Yani hep proje seçimlerimle bunu sa lamak isterim. Uzun vadede tabii bu hedefler. Hep setlerdesiniz. Dizi, sinema, reklam filmi çekimleri derken kendinize dik- kat edemiyormuflsunuz gibi geliyor insanlara. Gerçekten öyle mi, özellikle de beslenmenize dikkat edebiliyor musunuz? Yani asl nda biraz da bu meslek özensiz bir hayat tarz gibi birfley oluyor bir süre sonra. Ana ö ünleri falan erteliyorsunuz. Ben o yüzden sa l kl beslenmeye çal fl yorum. En az ndan öyle oldu unu düflünüyorum. Vücut direncimin düfltü ü dönemlerde ekinejya, vitamin haplar falan al yorum. Kendimi ayakta tutmaya çal fl yorum ama normal beslenme düzeninin bozuk olaca kesin. Çünkü ister istemez, gece çok geç yat p da sabah ifltahs zca kahvalt yapmak çok zor. Biraz daha ay lmak, zaman geçirmek falan laz md r ya hani. O yüzden Bir tiyatro oyununda ad m yaz yorsa bu adam kötü oyun seçmez denilsin isterim kahvalt y es geçip direkt ö le yeme- ine ba lamalar falan oluyor. Öyle olunca da çok sa l kl olmuyor tabii. Meyve falan yeme i unutuyoruz. Onun için bazen sette meyve dolaflt r yorlar. Bir de bizim set sitkom ve dekor oldu u için yerimiz belli. O yüzden d flar dan meyve falan söyleyebiliyoruz. Avrupa Yakas n n böyle bir avantaj vard. En çok meyve yenen set diye söyleyebilirim rahatl kla. Peki bu beslenememe durumu sadece size has birfley mi yoksa sektörde genelde böyle mi? Sa l kl beslenmeyi baflaranlar biraz daha tecrübeli oyuncular. Asl nda baflarabilenleri görüyorum ama genelde gördü üm kadar yla yüzde seksen, doksan sa l ks z besleniyor. Sa l kl beslenmeyi baflaranlar biraz daha tecrübeli oyuncular. Geçmiflte gidiflat görüp, ha, sette do ru düzgün bir beslenme sistemi olmuyor, o yüzden ben kendi sistemimi kurar m gibisinden kendi yeme- ini getirenler oluyor. Set yemekleri düzenli ç kar asl nda ama ifltah n z olmuyor, saçma zamanlarda ac k yorsunuz. O yüzden bizim sektörde büyük bir beslenme sorunu var. fiark c s falan da dahil bunun içine bence... Peki spor, aerobik, en az ndan hareket falan yapabiliyor musunuz? Ben futbolu ve futbol oynamay çok seviyorum. Hal saha maçlar yap yorum. Haftada 2 gün maç yap yorum. nan n beni toplad n düflünüyorum. Belki kilomu korumama da yard mc oluyordur ama as l vücudumu, kaslar falan zinde tuttu unu hissediyorum. Vücut direnci dedi imiz bir mekanizma sonuçta, top oynay nca da t pk çocuklu umuzdaki gibi tekrar terleyerek falan bana hat rlat yor bu mekanizmay. yi geliyor yani

16 Türkiye den Taze Haber MEYED, meyve suyunun bilinçli tüketilmesini ve sa l kl beslenmeyi desteklemek için Ya 5 Meyve Ye Ya Suyunu ç kampanyas n bafllatt 600 bin kifliye istihdam yaratan Türk meyve suyu sektörü krize ra men bu y l % 5 büyüme hedefini aflacak Meyve Suyu Endüstrisi Derne i (MEYED) Baflkan Alaaddin Güç, parasal büyüklü ü 1 milyar TL ye ulaflan sektörün krize karfl direndi ini söyledi. Güç, hracatta yüzde 20 lik bir azalma öngörmekle beraber, 2009 bafl nda belirledi imiz yüzde 5 lik büyüme hedefini aflarak, y l yüzde 8 büyümeyle kapataca m z düflünüyoruz dedi. Avrupa Meyve Suyu Birli i (AIJN) Genel Sekreteri Jan Hermans ve MEYED Genel Sekreteri Ebru Akda n da kat ld toplant - da, sektörde faaliyet gösteren tüm firmalar n el ele vererek bir bilinçlendirme kampanyas na bafllad klar n ifade etti. Ya 5 Meyve Ye Ya Suyunu ç kampanyas sayesinde tüketicinin meyve ve meyve suyunun sa l kl beslenmedeki rolü konusunda bilgilendirilmesi amaçlan yor. Türk meyve suyu sektöründe faaliyet gösteren ve Dimes in de dahil oldu u 42 flirketi bünyesinde toplayan Meyve Suyu Endüstrisi Derne i (MEYED) Baflkan Alaaddin Güç, 600 bin kifliye istihdam yaratan sektörün bu y l ortaya koydu u yüzde 5 büyüme hedefini gerçeklefltirmek için var gücüyle çal flt n söyledi. 27 May s ta Feriye de düzenlenen toplant da bas nla bir araya gelen Alaaddin Güç, 1970 de 6 bin ton gibi sembolik bir rakamla bafllayan meyve suyu ihracat - n n, 2007 y l nda 81 bin tona, de er olarak da 160 milyon dolara ulaflt na dikkat çekerek, flunlar söyledi: yüzde 5 rakam n n da üzerine ç karak y l yüzde 8 büyümeyle kapataca m z tahmin ediyoruz. Bu konuda sektör olarak elimizden gelen her fleyi yap yoruz. Krizi bahane ederek hiçbir üretici firmam z n iflçi ç karmamas bu inanc m z n en büyük göstergesidir. nan yoruz ki, bafllatt m z Ya 5 Meyve Ye Ya Suyunu ç kampanyam zla hedeflerimizin de üzerine ç kaca z. Sektörde önde gelen 35 firman n ayn zamanda 150 nin üzerinde ülkeye ihracat yapt n ve üretilen toplam meyve suyunun yüzde 30 unun ihraç edildi ini vurgulayan Alaaddin Güç, Kifli bafl na düflen meyve suyu tüketimi de 2000 y l ndan bu yana, sa l kl g da tüketimi bilincinin geliflmesiyle yaklafl k 3 kat artarak 2007 y l nda 11 litreye, toplam meyve suyu, nektar, meyveli ve aromal içecek tüketimi yaklafl k 710 milyon litreye, sektörün parasal büyüklü- ü ise 1 milyar TL ye ulaflt diye konufltu. Süt Üreticilerinden Dünya Süt Günü nde Yeni Dernek: ASÜD Süt ve süt ürünleri sektörünün sürdürülebilir büyümesine katk sa lamak amac yla Ambalajl Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derne i (ASÜD) kuruldu. ASÜD, tüketiciyi bilinçlendirerek ambalajl süt ürünleri tüketimini art rmay hedefliyor. 13 üretici firman n bir araya gelmesiyle kurulan ASÜD ün kurucular aras nda Dimes ten Erol Diren de yer al yor. 21 May s Dünya Süt Günü nde faaliyete bafllayan ASÜD ün baflkanl na Y ld z Holding Ülker Grubu Baflkan Ali Ülker getirildi. Baflkan Ali Ülker yapt konuflmada sa l kl bireyler için süt tüketiminin önemine dikkat çekti. Tüketicinin özellikle son dönemde ambalajl ürünlere yönelmeye bafllad n sözlerine ekledi. Ayr ca, kriz zaman paran n daha da de er kazand n kaydeden Ülker, tüketici paras n do ru ve güvendi i ürünlere harcamak istiyor. Bu nedenle ambalajl süt ve süt ürünlerine talep artt. fiu anda sektörün yüzde 40 kay t alt nda diye konufltu. Krizi bahane ederek iflçi ç karmad k fiu anda hepinizin yak ndan takip etti i bir krizle karfl karfl ya olmam za ra men her ne kadar ihracat - m zda bu y l yüzde 20 bir azalma olaca n öngörsek de büyüme hedefimizin, 2009 için koymufl oldu umuz 28 29

17 Kiflisel Geliflim Sporda Beslenme Bilinen ve bilinmeyen yönleriyle Prof. Dr. Ali At f Bir Temel Hatlar yla Vizyon ve Misyon Günümüzde birçok flirket art k bir vizyona ve misyona sahip olmas gerekti inin fark nda. Ama bazen öyle vizyon ve misyon ifadeleri ile karfl lafl yorum ki; bunlar n masa bafl nda, stratejik süreçlerden geçmek bir yana, kurumun sahip oldu u de erleri ve hedefleri bile göz önüne almadan yaz ld n hemen anl yorum. Peki nedir, neredeyse her flirketin internet sitesinde yer bulan bu vizyon ve misyon ifadeleri? Nereden kaynaklan r ve ne ifle yararlar? Vizyon Cümlesi: Öncelikle vizyonun bir hedef, bir ideal oldu unu ak ldan ç karmamak gerekir. Kurumun belli bir süre sonunda ulaflmak istedi i noktad r. Yani tamamen gelecekle ilgilidir ve kurumun iliflkide oldu u tüm paydafllar etkiler. Zaten do ru bir vizyon, herkes taraf ndan benimsenen vizyondur. Vizyon cümleleri; Paydafllar, flirketin hedefleri konusunda bilgilendirir, tüketicilere ve onlar n uzun dönemli isteklerine fayda getirir. Gelece e yöneliktir ve zaman k s tlamas yoktur. Tüm ilgililerin motive olmas n sa lar. Uzun dönemli büyüme hedeflerine ve araflt rmalar na rehberlik eder. Misyon Cümlesi: Gelelim misyon ifadelerine. Misyon, bir kurumun bu hayattaki varolufl sebebini oluflturur. Bir iflletmede çal flan herkesin, ben burada çal fl - yorum çünkü, diye kendine yapt ortak aç klamad r. Bu cümlenin devam, bir kurumda çal flan herkes için ayn olmal d r. Misyon belirlemede ve uygulamada belirli bir zamanda ulafl lmas amaçlanan bir hedef yoktur. Dolay s yla süreklilik arz eder. SPOR ve ENERJ L fik S 1- nsan vücudunun enerji kaynaklar nelerdir? Tüm besinlerin bileflmesinde çeflitli kimyasal moleküller bulunmaktad r. Bunlar besin ö esi diye adland r l r. A zda bafllayan sindirimin sonunda besin ö eleri parçalan r. Olaya enerji kaynaklar baz nda bakt m zda, insan vücudunun enerji gereksinimi üç temel besin grubundan sa lan r. Bunlar s ras yla; karbonhidratlar, ya lar ve proteinlerdir. Genel olarak karbonhidratlar ve ya lar egzersiz s ras nda temel yak t olarak kullan lan enerji kaynaklar d r. Proteinler organizmada yap tafl olarak görev yaparlar. 2- Vücutta hangi enerji kaynaklar depolan r? nsan vücudundaki temel enerji kaynaklar ndan karbonhidratlar ve ya lar depo edilir. Proteinler depo edilmez. Bu yüzden gerekli oldu u kadar protein kullan l r, geriye kalan d flar at l r. Ayr - ca, fazla olarak protein almak çeflitli sa l k sorunlar na da yol açabilir. 3- Hangi enerji kayna ne kadar enerji verir? Karbonhidratlar ve proteinler gram bafl na yaklafl k 4 kilokalori, ya lar ise gram bafl na 9 kilokalori enerji verir. Genel olarak kilokalori ve kalori de erleri, ülkemizde birbirinin yerine kullan lan de erlerdir. 4- nsan vücudu hangi koflullarda enerjiye gerek duyar? nsan organizmas üç koflulda enerjiye gerek duyar. Bunlar: a. Bazal metabolizma, b. Fiziksel aktivite, c. Besinlerin spesifik dinamik etkisi; Burada bazal metabolizma organizman n dinlenik durumda yaflam n sürdürmesi için gerek duydu- u enerji gereksinimidir. Bazal metabolizma kiflinin vücut a rl, yafl, cinsiyeti, sa l k durumu ve di er faktörlere göre de iflir. Fiziksel aktivite ise yürümekten, koflmaya;okumaktan, araba sürmeye kadar tüm fiziksel ve zihinsel aktivitelerimiz için gereksinim duydu umuz enerjidir. Besinlerin spesifik dinamik etkisi ise, besinlerin sindirimi s - ras nda ortaya ç kan s n n, ortadan kald r lmas için harcanmas gereken enerjidir. 5- Hangi sporda, hangi enerji kaynaklar kullan l r? Egzersiz s ras nda genelde karbonhidratlar kullan l r. Özellikle k sa süreli aktivitelerde sadece bu enerji kayna kullan l r. Egzersizin süresi uzad kça enerji kullan m nda ya lar da devreye girer. Özellikle uzun süren aktivitelerde eforun süresi uzay p, fliddeti düfltükçe vücut ya depolar enerji üretiminde devreye girmektedir. Bu tür aktivitelere en belirgin örnek maratondur. Misyon cümleleri bu sorular n cevaplar ndan oluflmal d r: Hangi iflle u rafl yoruz, hangi iflle u raflmak istiyoruz? Önemli baflar faktörlerimiz ve ana rekabet silah m z ne? Amaçlar m z nas l baflaraca z? Hangi stratejiler benimsenecek? Davran fllar m z ve de erlerimiz ne olacak? Kurumsal vatandafl olarak hangi de erlerimizi ön plana ç karaca z? Nerede faaliyet gösterece iz? Yerel mi, ulusal m yoksa küresel mi? Paydafllar m za yönelik sorumluluklar m z neler? Ne vaat ediyoruz? Hepsinden önemlisi; biz ne için var z? 30 Kaynak: 31

18 English Dimes in China We made an interview with head of Shanghai Lilian's Trading Company, Lilian Zhang Would you please tell us about your company? We started our business in April 2007 so we have been in this sector for two years. In our company we work with 7 employees and 2 vehicles. Now we have 17 distribution points in Shanghai and outside Shanghai we go through 13 dealers. When did you start making business with Dimes as a distributor? We started making business with Dimes as a distributor in December Would you please describe the fruit juice market in China? Fruit juice is only 10% market share of the total fruit juice, nectar and fruit beverage market. In this category, education lags far behind milk, therefore most of the customers even don't understand the definition of fruit juice and nectar. Fruit juice is normally displayed and sold in supermarkets in the shopping malls in big cities and in food sevices channels. Which flavors are mostly preferred in nectars and 100 % fruit juices? Orange juice, Grape juice, mixed juices are the most preferred flavors in 100% fruit juice category. What is the consumption of fruit juice per capita in China? Annual consumption of fruit juice per capita in China is less than 1 liter. Would you describe the consumer profile in fruit juice market in China? Fashionable young people and house wives are the main consumers of fruit juices in China. Would you please express your ideas about Dimes brand and Dimes company? Dimes company is a great company with 50 years history and a professional company in juice sector. Its people are nice, active with high efficiency. Dimes brand has wide products with good quality. What are the opinions of China consumers about Dimes products? Which Dimes flavors do they prefer? Dimes brand is fairly new to China consumers. Foreigners living in China recognize Dimes products quickly while local consumers are still in the period of understanding Dimes products. Some of local consumers feel Dimes juices are sweeter than their expectation because local people, especially women are advocating slim. They worry about sweet food brings fat. Have you ever experienced an interesting case about Dimes fruit juices? We have experienced an encouraging case rather than an interesting case. One day a lady called in, she appreciated our effort bringing Dimes grape juice into Shanghai market, she said that almost every grape juice she tried among every brand she could find in Shanghai market and felt that Dimes is the No.1 tasteful. Going forward, she is a loyal fan of Dimes grape juice and only drinks Dimes brand. Meanwhile she ordered 3 boxes of Dimes grape juice to share with her friends and relatives. Her call brought us lots of confidence on Dimes juices. Two New Flavors From Dimes: D MES BUZZ LEMONADE & D MES BUZZ ICE TEA The new members to Dimes product family; Dimes Buzz Lemonade & Dimes Buzz Ice Tea have joined and introduced to the company employees. Dimes has launched these new tastes in Tokat where heart of Dimes lays, on May. More than 100 salespeople met for Dimes Buzz launching organization in Tokat. In this organization the aim was to introduce the new products and to get together with the new members of Dimes family. Participants have enjoyed and experienced a pleasant time. Mr. Ali R za Diren, the chairman of Dimes, has given a speech to the guests and sent solidarity messages in the tough conditions of competition. In the presentations; Ms. Ceyda Paydafl, the Marketing Manager of Dimes said; Dimes Buzz is identified with freshness, coolness and naturalness. She also shared that Dimes Buzz Lemonade is not an aromatic beverage, but it is made from real lemons and tastes like home made lemonade. Ms. Paydafl has pointed out that Dimes is aiming to reach out to 25% of the market share by end of 2009 with Dimes Buzz Lemonade. Dimes Buzz Ice Tea is aiming to get the 10% of the market share with its fresh taste especially at summer time. 32

19 Temmuz-A ustos-eylül 2009 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 9 - Say : 37 Dimes ten bu yaza damgas n vuracak iki yeni lezzet! Dimes Buzz Limonata ve Dimes Buzz Ice Tea Tan d k Bir Yüz Sarp Apak Bizden Biri Ali Hasdemir K rm z Meyvelerin Mucizesi Tüm Yönleriyle Verimli Bir Tatil Yaz=Tatil ise Tatil=?

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMALEKMEK ekmek k vam nda sofralar n gözdesi Normal ekmek; un, su, tuz, maya ve gerekli durumlarda katk maddesi ilave edilerek üretilmektedir. nsan beslenmesi aç s ndan

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Kalp Damar Hastal klar

Kalp Damar Hastal klar Kalp Damar Hastal klar Kalp damar hastal klar (kardiyovasküler hastal klar) dünyada en fazla ölüme sebep olan hastal klar n bafl nda gelmektedir. 2005 y l nda ölen her üç kifliden birinin hayat n kalp

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor.

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Etkili letiflim Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Resim ve bafll n iki görevi vard r: Okuyucuyu durdurmak ve mesaj n gerisini okutmak. Reklam n z n amac ürünü satmak de il vermek

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

Havayolu Pilotlarının Sırları

Havayolu Pilotlarının Sırları Havayolu Pilotlarının Sırları Ercan Caner, Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin yanı sıra, uçak ve helikopter lisanslarına sahip olan Caner, BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Firmasında

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Türk nflaat sektörünün deneyimli ve yenilikçi firmalar ndan Reskon nflaat olarak, iki y ld r üzerinde çal flt m z Maritza Evleri projesiyle gelece i infla etmeye devam ediyoruz. Geçmiflten günümüze, hayata

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE Vega G da Sanayi A.fi. Çikolatal, fiekerli ve Unlu Mamuller Sektöründe faaliyet göstermekte olup; unlu mamuller, çikolata ve çikolata kaplamal ürünler, flekerli - oyuncakl

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Sevgili öğrenciler, ne düşündüğünüz bizim için önemli! Okulumuzun daha da iyi olmasını istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda başarılı olduğunu ve hangi alanlarda olası iyileştirmelere ihtiyaç

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı