T.C. BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU ĠLK VE ACĠL YARDIM PROGRAMI DÖNEM ĠÇĠ MESLEKĠ UYGULAMALARI YÖNERGESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU ĠLK VE ACĠL YARDIM PROGRAMI DÖNEM ĠÇĠ MESLEKĠ UYGULAMALARI YÖNERGESĠ"

Transkript

1 T.C. BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU ĠLK VE ACĠL YARDIM PROGRAMI DÖNEM ĠÇĠ MESLEKĠ UYGULAMALARI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı öğrencilerinin, sağlık teknikerliği mesleğinin özelliklerine göre aldıkları teorik bilgileri uygulayabilmek için sağlık kurum ve kuruluşlarında yapacakları çalışmalarla, kurumlar, öğretim elemanları ve öğrencilerin uyması gereken usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının mesleki uygulama yapacakları yerleri, buralardaki sorumluluklarını, uygulama kıyafetlerini ve uygulamanın değerlendirilmesindeki esasları kapsar. Dayanak MADDE 3 - (1) Bu yönerge; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ön Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen; a) Bölüm Başkanı: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı nı, b) Uygulamanın Değerlendirmesi: Öğrencilerin uygulama yaptıkları kurumda her türlü çalışmaları ile ilgili öğretim elemanı tarafından yapılan değerlendirmeyi, c) Uygulamalı Ders: Yarıyıl içinde ve dışındaki klinik, laboratuvar ve sahada yürütülmesi zorunlu olan dersleri, ç) Uygulama Komisyonu: Yüksekokul müdürü, ilgili bölüm başkanı, ilgili program sorumlusu ve ilgili dersin uygulama sorumlularından oluşan komisyonu, d) Uygulama Sorumlusu: İlgili eğitim- öğretim yılında uygulaması yapılan dersin sorumlu öğretim elemanını/ elemanlarını, 1

2 e) Uygulama Süresi: Ders Planlarında belirtilen süreyi, f) Uygulama Yeri: Uygulamanın yapılacağı resmi ve özel sağlık kuruluşlarını, g) Uygulama Yöneticisi: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun ilgili Bölüm Başkanı nı, ğ) Uygulama Yürütücüsü: Uygulama konusunda görevlendirilen yardımcı öğretim elemanlarını ve yardımcılarını, h) Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini, ı) Yüksekokul: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu, i) Yüksekokul Müdürü: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü nü, ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Uygulama Sorumluları ve Görevleri Uygulama yöneticisi MADDE 5- (1) Yüksekokulun İlk ve Acil Yardım Programı öğrencilerinin uygulama işlemlerini yürütmek ve değerlendirmek üzere, ilgili programın bağlı olduğu Bölüm Başkanı dır. Uygulama yöneticisinin görevleri MADDE 6- (1) Uygulama yöneticisinin görevleri aşağıda sıralanmıştır: a) Uygulama eğitiminin eksiksiz yürütülmesi için gerekli önlemleri almak, akademik takvime bağlı olarak uygulamaları yerine getirmek, b) Uygulama yerlerinin kriterlerini, uygulama ünitelerini ve çalışma sürelerini belirlemek, c) Uygulamanın düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, ortaya çıkan problemleri çözmek ve gerektiğinde Yüksekokul Müdürlüğüne iletmektir. Uygulama sorumlusu MADDE 7- (1) Uygulama yapılacak dersin öğretim elemanları ve yardımcılarıdır. Uygulama sorumlusunun görevleri MADDE 8- (1) Uygulama sorumlusunun görevleri aşağıda sıralanmıştır: a) Uygulama yapacak öğrencilerin uygulama listesini hazırlamak ve listeyi uygulama yerlerine göndermek, 2

3 b) Uygulama esnasında öğrencilerin devamlılık durumları ve davranışlarını denetlemek, c) Uygulamanın verimli olması için gerekli önlemleri almak, öğrencilerin çalışmalarını yönlendirmek, denetlemek, ç) Uygulamalarla ilgili olarak, uygulama yeri ile Bölüm Başkanı arasındaki iletişimi sağlamak, d) Uygulama raporlarını ve uygulama değerlendirme formlarını değerlendirmek, e) Öğrencilerin uygulama amacına yönelik eğitimlerini sağlamaktır. Uygulama yürütücüsünün görevleri MADDE 9- (1) Uygulama yürütücüsünün görevleri aşağıda sıralanmıştır: a) Öğrencinin uygulama alanına uyumunu sağlamak, b) Öğrencinin ulaşılabilir hedefler geliştirmesine yardımcı olmak, c) Öğrenciye öğrenme fırsatları sağlamak, ç) Klinik uygulamalarda rol model olmak, d) Uygulama alanındaki çalışma formlarını değerlendirmek, e) Öğrenciye sürekli rehberlik yapmak, f) Öğrencinin yapacağı uygulamaları gözetimi altında uygulatmak, g) Öğrencinin vizitlere, vaka sunumlarına, uygulama yerindeki eğitimlere katılmasını sağlamak, ğ) Uygulama değerlendirme formunu doldurmak ve uygulama notu vermektir. Dönem içi mesleki uygulama eğitimi yapan öğrencilerin görev ve sorumlulukları MADDE 10- (1) Dönem içi mesleki uygulama yapan öğrencilerin görev ve sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır: a) Uygulama yapan öğrenciler, işyerlerinin çalışma, iş koşulları ile disiplin ve iş emniyetine ilişkin kurallarına uymak zorundadırlar. b) Uygulama sırasında öğrenciler, kıyafetleriyle ilgili olarak konulan kurallara uymak zorundadırlar. c) Uygulama yerinde öğrenciler, kendilerinden istenilen görevleri zamanında ve istenilen şekilde, eksiksiz olarak yaparlar. ç) Uygulama yerinde kurum personeli ile ilişkilerinde ölçülü ve dikkatli davranırlar. d) Uygulama yerindeki her türlü araç ve gerecin dikkatli kullanılmasına özen gösterirler, aksine hareket edenler meydana gelecek zararı öderler. 3

4 e) Uygulama yerinden habersiz olarak ayrılamazlar, uygulama yerini değiştiremezler ve uygulamayı terk edemezler; ancak gerekli durumda uygulama yürütücüsünün veya program başkanının görüş ve iznini alarak uygulama yerini değiştirebilirler. f) Hasta izleme formuna uygun veri toplamak, bakım vermek, formları günlük ya da haftalık derleyip yetkili uygulama yürütücüsüne teslim etmek zorundadırlar. g) Uygulama yerlerinde yapmış oldukları çalışmalarına ilişkin notlar alırlar, kullanmaları gereken formları doldururlar, bu notları uygulama sonunda rapora dönüştürürler ve kullandıkları formlar ile birlikte kendilerine bildirilen sürede uygulama yürütücüsüne teslim ederler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Genel Bilgiler Dönem içi mesleki uygulama genel bilgileri MADDE 11 - (1) Yüksekokulun İlk ve Acil Yardım Programı iki yıllık öğretim planında belirtilen mesleki uygulama dersleri ile ilgili olarak, a) Uygulamalı derslerin teorik kısmını yürüten öğretim elemanları aynı zamanda uygulamaların tam olarak yürütülmesinden sorumludur. b) Öğrenci sayısı ve uygulama alanı durumuna göre uygulamalar için birden fazla öğretim elemanı görevlendirilebilir. Uygulamalar için öğretim elemanı eksikliği varsa sağlıkla ilgili en az lisans mezunu olanlar uygulamalarda görevlendirilebilir. Kadrolu veya dışarıdan görevlendirilenler uygulamalı kısmının tamamından sorumludurlar. Devam Zorunluluğu MADDE 12 - (1) Devam zorunluluğu konusunda Üniversitenin Ön Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği geçerlidir. Uygulama devamsızlığında telafi yapmak zorunludur. Uygulamanın Çerçevesi MADDE 13 - (1) Uygulama sorumlusu Klinik/ Alan Uygulama Beceri Formu, Bakım Planı ve Öğrenci Değerlendirme Formu içeriğini hazırlar. Öğrenciler yaptıkları tüm çalışmalarla ilgili formları doldurmak ve uygulama yürütücüsüne imzalatmak zorundadırlar. Mesleki Uygulama Yerleri MADDE 14 - (1) Yüksekokulun İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri, Bilecik il merkezi ve ilçelerinde yataklı üniversite, devlet veya özel hastaneler, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu gibi sağlık hizmeti verilen kurum ve kuruluşlarda ve uygulama komisyonunca uygun görülen merkezlerde uygulama yapabilirler. 4

5 Dönem içi mesleki uygulamaların değerlendirilmesi MADDE 15 - (1) Her öğrenci, uygulamasını yaptığı birimde bir uygulama yürütücüsü ve sorumlusu tarafından denetlenir ve değerlendirilir. Öğrenciler yapmış oldukları uygulama çalışmalarında teorik bilgi, pratik beceri, çalışma disiplini, performansı, iletişimi, kayıt tutması vb. bakımından uygulama yürütücüsü tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucu öğrenci değerlendirme formuna işlenir ve dersin uygulama sorumlusu tarafından imzalanır. Öğrenciler uygulamalı meslek dersinden devam zorunluluğunu yerine getirseler bile Üniversitenin Ön Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre uygulamadan başarı notu elde edemeyen öğrenciler dersi bir sonraki yılda tekrar ederler. Uygulama süresi ve koģulları MADDE 16- (1) Mesleki uygulama süresi akademik yılın başında ders programında belirlenen gün ve süre içerisindedir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÇeĢitli ve Son Hükümler Kılık- Kıyafet MADDE 17- ( tarihli ve 107/8 sayılı Senato kararı ile değiģik) (1) Öğrenciler mesleki uygulama yerlerindeki çalışma koşullarında aşağıda teknik özellikleri belirtilen kıyafeti giyinmek zorundadırlar: a) Kısa/Uzun Kollu Tişört: Lacivert, polo yakalı ve üç düğmeli olmalı, ayrıca üzerinde öğrenci kimlik kartı takılı olmalı, sol kol omuz altında kol üzerinde Türk Bayrağı (4*7cm) bulunmalıdır. b) Pantolon: Kumaş, lacivert renkte, yandan çift cepli, sağ arkada düğmeli cepli, bel iki yandan lastikli, önden fermuarlı olmalı, ayrıca diz hizasında yanda sağda ve solda kapaklı fermateksli cep olmalı; diz altında ikişer adet sağlı sollu gri fosforlu şerit bulunmalıdır. c) Öğrenciler, sırt kısmında fosforlu 112 yazan sarı renkli yelek giyebilirler. ç) Öğrenci tanıtım kartı: Öğrenciler, uygulama boyunca görünür bir şekilde tanıtım kartlarını üzerlerinde bulundurmak zorundadır. d) Saçlar: Uzun saçlar, göz önüne gelmeyecek şekilde (örgü ya da topuz şeklinde) toplanmalıdır. Siyah ya da beyaz renkte tokalar kullanılabilir. Başörtü örtmek isteyen öğrenciler, beyaz veya lacivert renkte örtü kullanabilir. Erkek öğrenciler, sakal traşı yapmış olmalıdır. e) Takılar: Künye, kolye, hızma, piercing gibi takılar takılmaz. Sadece alyans ve vidalı beyaz renkte küpeler kullanılabilir. 5

6 f) Makyaj: Abartılı olmayacak şekilde hafif bir makyaj yapılabilir. Açık renkli oje kullanılabilir. g) Mesleki uygulama kıyafeti üzerinde farklı kurumlara ait amblemler bulunmamalıdır. ğ) Mesleki uygulama kıyafeti, uygulamanın yapıldığı kurumun belirlediği kurallar doğrultusunda değişiklik gösterebilir. (2) Öğrenciler yukarıdaki hükümlere uygun olarak giydikleri kıyafetleri, üniversite öğrenci vakarına yakışacak şekilde temiz ve özenle kullanmakla yükümlüdürler. (3) Yukarıdaki hükümlerde belirtilen hususlara uymayanlar hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Hüküm Bulunmayan Haller MADDE 18- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri, Yüksekokul Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır. Yürürlük MADDE 19- (1) Bu yönerge Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 20- (1) Bu yönergenin hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü yürütür. Senato Karar Tarihi: Sayısı: 95/4 6

02 Ekim 2013 Çarşamba YÖNERGE Sayı : 72 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA YÖNERGESİ

02 Ekim 2013 Çarşamba YÖNERGE Sayı : 72 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YARIYIL İÇİ UYGULAMALARI VE YAZ STAJ YÖNERGESİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YARIYIL İÇİ UYGULAMALARI VE YAZ STAJ YÖNERGESİ UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YARIYIL İÇİ UYGULAMALARI VE YAZ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Hemşirelik Yüksekokulunun Üniversite

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK VE EBELİK BÖLÜMÜ UYGULAMALI DERSLER VE YAZ STAJ YÖNERGESİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK VE EBELİK BÖLÜMÜ UYGULAMALI DERSLER VE YAZ STAJ YÖNERGESİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK VE EBELİK BÖLÜMÜ UYGULAMALI DERSLER VE YAZ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Amasya Üniversitesi

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, din görevlisi adaylarının, din görevliliği

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Acıbadem Üniversitesi ne bağlı Sağlık Hizmetleri

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Öğrencilerin alacakları İşyeri Uygulamaları içerikli dersler

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEKĠ VE TEKNĠK EĞĠTĠM BÖLGESĠ ĠÇĠNDEKĠ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĠLERĠNĠN Ġġ YERLERĠNDEKĠ EĞĠTĠM, UYGULAMA VE STAJLARINA ĠLĠġKĠN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BALA MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BALA MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönerge, Bala Meslek Yüksekokulu nda yer alan tüm programlarda öğrenim gören öğrencilerin, öğrenim

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ( 18 Haziran 2012 tarih ve 41 sayılı Senato toplantısının 10 nolu kararında uygun görülmüştür.) T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: İşyeri eğitiminin amacı öğrencilere; a) Lisans Programlarıyla ilgili

Detaylı

STAJ YÖNERGESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

STAJ YÖNERGESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04.02.2014 Tarih ve 1/5-8 Sayılı Kararı ile Kabul Edilmiştir STAJ YÖNERGESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ MADDE 1 - Amaç: Bu Yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Of Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin eğitim-öğretim

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı Kırklareli Üniversitesine bağlı Sağlık Yüksekokulu ile Sağlık

Detaylı

ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler

ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönerge; Erzincan Üniversitesi nde görev yapmakta olan idarî personelin günün koşullarına uygun olarak yetişmelerini

Detaylı

STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR; (Lütfen aşağıdaki maddeleri okuyunuz.)

STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR; (Lütfen aşağıdaki maddeleri okuyunuz.) STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR; (Lütfen aşağıdaki maddeleri okuyunuz.) Staj defterini gerek yazı gerekse şekil olarak teknik resim kurallarına uygun şekilde doldurunuz.

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde, eğitim faaliyetlerinde

Detaylı

ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ KAYSERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ

ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ KAYSERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ KAYSERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ AMAÇ Madde 1. Bu esaslar, Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin staj uygulama esaslarını ve ilkelerini belirler KAPSAM

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Staj Yönergesinin amacı, öğrencilerin meslekî bilgi ve becerilerini geliştirmeye, pratik, teknik ve idari

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ (25.03.2010 gün ve 03 sayılı Senato Kararı) ATILIM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin lisans programlarında

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ *

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ * STAJ YÖNERGESİ * Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek ve pekiştirmek amacıyla yapılan staj çalışmalarında uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler 08.12.2009 tarih ve 2009/226 sayılı kararın ekidir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönerge, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde görevli personelin

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1 - (1) Bu esaslar 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İstanbul

Detaylı

25 Haziran 2010 Cuma YÖNERGE Sayı :34

25 Haziran 2010 Cuma YÖNERGE Sayı :34 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE-1: (Değişik S.T:03.05.2012/55) Bu Yönerge, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde görevli personelin

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı yabancı

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : BÖLÜMÜ : PROGRAMI : SINIFI : NUMARASI : İŞ YERİNİN ADI : ADRESİ : : EĞİTİM

Detaylı