UNICEF Türkiye KURUMSAL DANIŞMANLIK ÇALIŞMA ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UNICEF Türkiye KURUMSAL DANIŞMANLIK ÇALIŞMA ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 UNICEF Türkiye KURUMSAL DANIŞMANLIK ÇALIŞMA ŞARTNAMESİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM, İLKOKUL VE ORTAOKULA UYUM PROGRAMLARININ GELİŞTİRİLMESİ (REF: EDU/TURA/2015-A) Program/Proje/Etkinlik Başlığı ve Çalışma Planı Kodu: İlköğretim ve Ortaöğretime Geçiş Çalışma Planının Milli Eğitim Bakanlığı ile Birlikte Tamamlanması (Etkinlik 2.4. Uyum Programları) I. GENEL BİLGİ Dünya genelinde birçok ülke, Uluslararası kuruluşların ortaya koyduğu Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH) ve Herkes için Eğitim (HİE) gibi hedefler doğrultusunda toplumun bütün kesimlerinin kaliteli temel eğitime erişimini sağlama çabası içindedir 1. Eğitime salt erişim kendi başına yeterli değildir; dolayısıyla, eğitimin kalitesi ve süresi de en ez erişim oranı kadar önemlidir. Ülkelerin birçoğunda ilkokula kaydolan çocukların tamamı ortaöğretimi tamamlayamamaktadır. Çocuklar yalnızca okula kaydolmakla kalmamalı, eğitimlerini de tamamlamalıdır. Ayrıca, insan hakları ve değerleri de sınıflarda yönlendirici güç olmalıdır 2. Okula başlama, bir okuldan diğerine ya da eğitimin bir kademesinden diğerine geçiş çocuklar açısından son derece önemli bir deneyimdir. Bu deneyim çocukların yeni öğrenme ortamına gelişimsel açıdan yeterince hazırlıklı olmamaları durumunda sıkıntılar yaratabilmektedir. Sürmekte olan araştırmalar, çocukların okula hazırbulunuşluklarının çok yönlü bir konu olduğunu teyit etmektedir. Okul hazırbulunuşluğu çocukların sahip olmaları gereken bir dizi gelişimsel beceriyi (bilişsel, sosyal, duygusal ve psikomotor) kapsamaktadır. Dahası, çocukların okula hazırbulunuşlukları ve okula uyumları kendi bilgi ve becerileri yanında okulun çocuklardan beklentilerine ve çocuklara sağladığı desteğe de bağlıdır 3. Okul hazırbulunuşluğunun çocukların uzun dönem akademik başarıları, mesleki başarıları ve hatta okul içi ve dışındaki günlük yaşam başarıları üzerindeki etkisiyle ilgili öngörüler nedeniyle, çocukların okula uyumlarının ne kadar önemli olduğu çok büyük ölçüde kabul görmektedir. Dolayısıyla okul hazır bulunuşluğu ve okul uyumu gibi kavramlar bütün çocukların kaliteli eğitimin tüm fırsatlarından yararlanmalarını sağlama açısından sağlıklı gelişimi ve etkili öğrenmeyi hedef alan müdahalelerin merkezinde yer almaktadır. Ancak, okula hazırbulunuşluğuna ve okula uyuma yapılan yatırımın çocukların okul ve yaşam başarıları 1 Britto, P. R. (2012). School readiness: A conceptual framework. NY: UNICEF. 2 UNICEF (2015). Education for all. Online: 3 Ackerman, D. & Barnett, W. S. (2005). Prepared for kindergarten: What does readiness mean? National Institute for Early Education Research (NIEER): Policy Brief. REF: EDU/TURA/2015-A Page 1 of 9

2 açısından ne denli önemli olduğu dikkatlerden kaçmaktadır. Okul hazırbulunuşluğu ve okula uyum önemli bir siyasal ve toplumsal konu olarak Türkiye gündeminde yer tutmaktadır. Eğitime erişim, örgün eğitime kaydolma ve eğitimi tamamlama, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin önemli politika hedefleri arasında yer almaktadır. Yakınlarda TBMM, Milli Eğitim Bakanlığı nın (MEB) önerisiyle ulusal eğitim sisteminde birtakım değişikliklere gitmiştir. Bunların arasında zorunlu eğitimi 8 yıldan 12 yıla çıkaran zorunlu eğitim yasası da bulunmaktadır. Bu yasa, eğitim sisteminde okula başlama yaşının aşağıya çekilmesi ve 12 yıllık zorunlu eğitim süresinin her biri 4 yıllık olmak üzere ilk, orta ve lise olarak üç kademeye bölünmesi gibi birtakım değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. Bu değişiklikler aynı zamanda finansman, ek personel, ilköğretim binalarının ilkokul ve ortaokul şeklinde yeniden yapılandırılması, eğitim/öğretim programı reformları ve öğretmen mesleki gelişim programları gibi hususları da içermiştir. MEB bu değişiklikleri sağlıklı bir şekilde yaşama geçirmek için okul öncesi eğitim programı, ilkokul ve ortaokul öğretim programlarını değiştirme, ilkokulların fiziksel ortamlarını kısmen yeniden yapılandırma, öğretmenler için mesleki gelişim eğitimi olanakları sunma, yeni öğretmenler istihdam etme ve öğretmenleri branşlarını ve görev yerlerini değiştirmeye izin verme gibi çalışmalar ve yasal düzenlemeler gerçekleştirilmiştir 4. MEB ayrıca 2013 yılında ortaöğretim için bir uyum programı modeli geliştirip, bu modelin pilotlama çalışmasını gerçekleştirmiş olup ve bu programın okullarda uygulanması için çalışmalarına devam etmektedir. Anasınıfı, birinci ve beşinci sınıflar için birbiriyle bağlantılı bir okula uyum programına olan ihtiyaç MEB tarafından Aralık 2014 tarihlerinde düzenlenen küçük ölçekli ihtiyaç analizi ve mevcut durum incelemesi sayesinde belirlenmiştir. Milli Eğitim İstatistiklerine (MEİ) göre 5, Türkiye de ilköğretimden yararlanan çocukların oranı büyük ölçüde artmıştır. Bu artışta, eğitim alanındaki sorunlara çözüm bulmak üzere MEB ının gerçekleştirdiği ve UNICEF in teknik destek sağladığı kapsamlı reform çalışmalarının da katkısı olmuştur. Ancak, eğitimin kalitesini artırmak için ek çalışmalara da hala ihtiyaç duyulmaktadır. Bu açıdan üzerinde durulması gereken önemli bir husus da çocukların okula uyumudur. Çocukların okula uyumu, bazı dezavantajlı çocuk grupları (örneğin, sosyoekonomik açıdan dezavantajlı ailelerin çocukları, özel eğitime muhtaç çocuklar ve okul öncesi eğitimden yararlanamayan çocuklar) söz konusu olduğunda daha da önem kazanmaktadır. 6 Çocukların okula uyum sağlayabilme becerisi yetiştikleri ve içinde yaşadıkları fiziksel ve sosyal ortamlara bağlı olduğundan, okula başladıklarında ortaya çıkabilecek güçlükleri aşmalarında 4 Buldu, M. & Er, S. (Under Review). School entry age dilemma: Views and experiences of Turkish teachers and families on a new educatıon policy. Educational Sciences: Theory & Practice (ESTP). 5 Milli Eğitim Bakanlığı (2014). Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2013/'14. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi. 6 Rosier, K. & McDonald, M. (2011). Promoting positive education and care transitions for children. Melbourne: Australian Institute of Family Studies. REF: EDU/TURA/2015-A Page 2 of 9

3 çocuklara destek olma açısından okulun, ailelerin, toplumun ve hizmet sunucuların ortak sorumlulukları olduğunun akılda tutulması önemlidir. UNICEF tarafından geliştirilen Çocuk Dostu Okullar (ÇDO) girişimi çerçevesi ile çocukların okula uyumlarında önemli bir değişken olan okulların çocuklara hazır olması kavramı ortak özellikler göstermektedir. 7 Her iki çerçevede de amaç bütün çocuklara gelişim düzeylerine uygun öğrenme olanakları sağlayan güvenli, kapsayıcı ve yüksek kalitede öğrenme ortamları sunmaktır. Okul hazırbulunuşluğu ve okula uyum, dezavantajlı çocuklara eğitime erişimde ve öğrenme kazanımlarını edinmede eşit imkânlar sunma açısından güçlü bir kavramsal çerçevedir. 1 UNICEF ülke programının amacı, Türkiye nin eşitsizlikleri azaltma ve toplumsal içermeyi sağlama çabalarını desteklemektir. Bu da, kaliteli ve kapsayıcı bir eğitim sunmak üzere ulusal düzeyde kapasite geliştirmeye yönelik ulusal politika ve stratejilerin benimsenmesinin sağlanması ile gerçekleştirilebilir, böylece tüm çocuklar özellikle de dezavantajlı durumdakiler bundan yararlanabilir. Bu hedef doğrultusunda, Türk eğitim sisteminde çocuklara eşit ve kaliteli eğitim sunmak adına ilköğretim kurumlarının farklı kademelerindeki ilk sınıflara (anasınıfı, 1. sınıf, ve 5. sınıf) başlayacak çocuklara okula uyum (oryantasyon) programlarına ihtiyaç duyulmaktadır. UNICEF in bu tür programlar hazırlanmasındaki rolü, çocukların eğitim hakkını temin etmek amacıyla onlara kaliteli eğitim hizmetleri sunacak kurumların kapasitenin güçlendirilmesine destek sağlamaktır. UNICEF Türkiye Ofisi nin MEB ile yaptığı iki yıllık çalışma planında (İlköğretimin Tamamlanması ve Ortaöğretime Geçiş) belirtildiği gibi, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü eğitim hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasını taahhüt etmekte ve kapsamlı okula uyum programlarının geliştirilmesini istemektedir. Çalışmanın Amacı: Bu çalışmanın temel amacı; anasınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri ve onların aileleri ile bu kademelerde görev yapan sınıf ve branş öğretmenleri, rehber öğretmenler ve okul idarecilerini destekleyecek bütüncül ve kapsamlı okula uyum programlarının hazırlanmasıdır. Çalışma, program geliştirme aşamasından önce okul ihtiyaçlarının ve halen yürürlükte olan uygulamaların değerlendirilmesi ve geliştirilecek olan programların etkililiğinin değerlendirilmesini de kapsamaktadır. Hazırlanacak olan okula uyum programları okulöncesi eğitime, ilkokul ve ortaokula yeni başlayacak çocukları desteklemede kullanacağı bir takım stratejileri ve etkinlikleri de içermektedir. Okula yeni başlayacak olan çocuklar için planlanan uyum dönemi ders yılının ilk birkaç haftasını kapsayacak, bu haftalardan ilki (Eylül ayının ilk haftası) tümüyle uyum (oryantasyon) etkinliklerine ayrılacaktır. Bu zaman dilimi kendi içinde muhtemelen üç evre barındıracaktır: hazırlanma, yerleşme ve bütünleşme. Hazırlanacak olan programlar, yönetim, eğitim/öğretim programı, pedagoji, öğrenme ortamlarının yönetimi, çocukların 7 UNICEF (2009). Child friendly schools manual. New York: UNICEF. REF: EDU/TURA/2015-A Page 3 of 9

4 sosyal ve kişisel ihtiyaçları ve ailelerin ihtiyaçları ve benzeri öğeleri de içermelidir. Çalışma kapsamında, okula uyum programının tüm paydaşlarını destekleyecek araçların (program kılavuz kitapları/el kitabı, uyum etkinlik kitapları/kitapçıkları, öğretmen kılavuz kitapları, aile el kitapları ve eğitim paketleri) hazırlanması da yer almaktadır. Bu araçların, okulları çocuklar için hazır hale getirmede ve çocuklarını okula hazırlayan ailelere destek sunmada öğretmenlere, rehber öğretmenlere ve idarecilere destek olacağı beklenmektedir. Çalışma kapsamında yapılacak bir başka iş de, program geliştirme aşamasından önce okul ihtiyaçlarının ve halen yürürlükte olan uygulamaların değerlendirilmesidir. Uygulama aşamasından önce, program eğiticilerinin eğitimine ihtiyaç vardır. Uyum programlarının uygulanması sürecinde ise programın bütününün etkililiği, programların nasıl geliştirilebileceği açısından değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Hedef Kitle: Anasınıfı, 1. sınıf ve 5. sınıfa başlayacak çocuklar, okul öncesi öğretmenleri, ilkokul ve ortaokullarda görev yapan sınıf ve branş öğretmenleri, rehber öğretmenler, idareciler ve çocukları okula başlayan aileler II. YÖNTEM: Seçilen kurumsal danışmanın, okula uyum programlarının geliştirilmesi çerçevesinde aşağıdaki yöntemi izlemesi beklenmektedir: 1. Yöneticinin, program geliştirme sürecini başlatmak üzere UNICEF Türkiye Ülke Ofisi (TÜO), MEB ve diğer paydaş gruplarla toplantılar düzenlemesi. 2. Seçilen kurumsal danışmanlık Teknik Uzmanlar Ekibinin (TUE), okula uyum programı kavramsal çerçevesi ve temelini mevcut alan literatürünü inceleyerek analiz etmesi; literatür taramasının ulusal ve uluslar arası kaynaklar incelenerek gerçekleştirilmesi ve raporlanması. 3. TUE nin, UNICEF TÜO ve MEB tarafından düzenlenecek bir çalıştay aracılığıyla okulların ihtiyaçlarının ve mevcut uygulamaların değerlendirildiği bir ihtiyaç analizi çalışmasını gerçekleştirmesi beklenmektedir. TUE ekibi ayrıca seçilmiş örneklemler ve/veya paydaşlarla bir dizi derinlemesine mülakat ve grup paylaşımlarını da gerçekleştirebilir. 4. Okula uyum programının tüm paydaşlarını destekleyecek araçların (program kılavuz kitapları/el kitabı, uyum etkinlik kitapları/kitapçıkları, öğretmen kılavuz kitapları ve aile el kitapları) TUE tarafından geliştirilmesi. 5. TUE nin, geliştirilen okula uyum programları için (hem yüz yüze hem de web tabanlı) kullanılabilecek bir eğitim modülü geliştirmesi ve 5. maddede sözü edilen ve TUE tarafından geliştirilen araçların ve modüllerin REF: EDU/TURA/2015-A Page 4 of 9

5 MEB ve UNICEF TÜO tarafından niteliğinin değerlendirmesi. 7. TUE nin geliştirdiği araçların ve modüllerin MEB ve UNICEF TÜO nden gelen dönütler ışığında revize edilmesi. 8. TUE nin, geliştirilen eğitim modülünün yaygınlaştırılması amacıyla MEB tarafından belirlenecek bir gruba eğiticilerin eğitimi çalışmasını gerçekleştirmesi. Seçilen ekip 81 ilden gelecek birer öğretmen ve belirli sayıda ilgili MEB personelinden oluşacaktır Eylül ayında uygulanmaya başlanacak okula uyum programlarının TUE tarafından etkililiğinin değerlendirilmesi. Etkililik değerlendirmesi için TUE nin bir değerlendirme modeli ile bir takım değerlendirme soruları önermesi ve bu soruların geçerliliğini denetlemesi ve bir dizi performans göstergeleri belirleyerek geliştirilen sorulara yanıtlar araması beklenmektedir. Ayrıca, TUE sahada test edilmesi gereken varsayımları da belirleyip veri toplama ve analiz çalışma planını hazırlayacaktır. 10. TUE nin veri toplamaya yönelik çalışma planını uygulaması; planı uygularken anket, gözlem, mülakat, odak grup görüşmesi, vaka incelemesi gibi yöntemlere başvurarak veri toplaması beklenmektedir. Ek olarak, TUE den toplanan verilerin analizinden ortaya çıkacak bir nihai değerlendirme raporu beklenmektedir. 11. TUE nin değerlendirme raporunda hazırlanan sorulara yanıt veren bulgular ile sonuçları sunması ve gruplandırılarak öncelik sırasına konulmuş önerilere de yer vermesi beklenmektedir. 12. Nihai raporun MEB ve UNICEF TÜO tarafından nitelik değerlendirmesine tabi tutulması. 13. Seçilmiş kurumsal danışman tarafından geliştirilen belgeler, araçlar ve raporlar son haline getirildikten sonra ilgili paydaşlara sunulur. Ardından, MEB ının in onayından sonra okula uyum programları herkesin erişebileceği web sayfalarında yayınlanır. ÇALIŞMANIN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YER: Bu çalışma şartnamesinde tanımlanan görev genel olarak Ankara da gerçekleştirilecektir. İhtiyaç değerlendirmesi çalışması Ankara da yapılacaktır; ancak, eğitimler ve veri toplama çalışmaları MEB tarafından belirlenecek en güç durumdaki çocukların gittiği okulların olduğu herhangi bir ilde de gerçekleştirilebilir. DENETÇİ: Eğitim Uzmanı, Kapsayıcı İlköğretim REF: EDU/TURA/2015-A Page 5 of 9

6 ÇALIŞMA SÜRESİ VE MALİYETİ Süre: Görev 04 Mayıs 2015 ile 30 Kasım 2015 tarihleri arasında yerine getirilecektir. Çalışmanın tamamlanması için 510 insan/iş günü gerektiği tahmin edilmektedir. Ödeme takvimi: UNICEF TL para birimi üzerinden bir sözleşme hazırlayacaktır. Ödeme, istenilen çıktıların sözleşmede belirtildiği şekilde teslimi üzerine çalışma planına göre yapılacaktır. Şartlar: UNICEF, performansın tatmin edici bulunmaması, UNICEF ile proje ortaklarının gizlilik, etik ve usul alanlarındaki kural ve yönetmeliklerine uyulmaması, çalışmanın/çıktıların eksik olması, teslim edilmemesi ya da son tarihlere uyulmaması durumlarında önceden bildirimde bulunmadan sözleşmeyi feshetme ve/ya da ödemenin bir bölümünü yapmama hakkına sahiptir. Hazırlanan materyallere/ürünlere/belgelere ve bunlarla bağlantılı araçlara ilişkin fikri mülkiyet hakları Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı na aittir. III. GÖREVİN TANIMI Teknik teklifler İngilizce hazırlanacak ve aşağıda belirtilen formatta teslim edilecektir: I. Kapak II. İçindekiler III. Tablo ve Şekillerin Listesi IV. Kısaltmalar V. Giriş VI. Programın Tanıtımı Program Hakkında Genel Bilgi Türkiye de Eğitimin Genel Durumu Önerilen Programların Gerekçesi VII. Görevlerin Yerine Getirilmesinde İzlenecek Yöntem Program Geliştirme, Uygulama ve Değerlendirme Teslim Edilecek Çıktıların Tanımı VIII. Çalışma Planı İş Paketleri Tanımı & Muhtemel Çalışma Planı Başarı Göstergeleri İlişkili Riskler ve B Planı IX. Uzmanlarda Aranılan Vasıflar Çalışmayla Bağlantılı Mesleki Özgeçmiş ve Deneyim X. Kaynakça XI. Ekler Önerilen Teknik Ekibin Özgeçmişler (Aynı Formatta) Önerilen Çalışmaya İlişkin Süren ve Tamamlanmış Çalışmalar Kurumsal Danışmanlık Referansları XII. Finansal Teklif (kapalı olmak üzere ayrı bir zarfta teslim edilecek) REF: EDU/TURA/2015-A Page 6 of 9

7 Kurumsal danışmana ödeme, aşağıda özetlenen görevlerin başarılı biçimde yerine getirilmesi ve çıktıların teslimi üzerine yapılacaktır. GÖREV # GÖREVLER ÇIKTILAR GEÇİCİ TAKVİM VE ÖNGÖRÜLEN İŞ YÜKÜ 1 Okula uyuma ve okul hazırbulunuşluğuna ilişkin ulusal ve uluslararası literatürün taranması Literatür Taraması Raporu 4 10 Mayıs, 2015 (42 insan/gün) 2 Okul ihtiyaçlarının ve mevcut uygulamaların analizi İhtiyaç Analizi Raporu Mayıs, 2015 (42 insan/gün) 3 Okula uyum ve geçiş programlarının ve araçlarının geliştirilmesi Öğretmen Eğitim Modülünün geliştirilmesi (yüz yüze ve web tabanlı) Program Kılavuz Kitapları/El Kitapları, Uyum Etkinlik Kitapları/Kitapçıkları, Öğretmen Kılavuz Kitapları, Aile El Kitapları ve Öğretmen Eğitim Modülü (yüz yüze ve web tabanlı 18 Mayıs 21 Haziran, 2015 (180 insan/gün) 4 (MEB ve UNICEF Ülke Ofisinden Programlara ve Araçlara ilişkin Geri Bildirim) Notları 22 Haziran, Okula uyum program araçlarının ve öğretmen eğitim modülünün revizyonu Program Kılavuz Kitapları/ El Kitapları, Uyum Etkinlik Kitapları/Kitapçıkları, Öğretmen Kılavuz Kitapları, Aile El Kitapları Haziran 2015 (36 insan/gün) 6 Eğiticilerin Eğitimi (EE) EE lerinin Analiz Raporu Program değerlendirme modelinin geliştirilmesi (MEB ve UNICEF Ülke Ofisinden değerlendirme modeline ilişkin dönüt) Web tabanlı Öğretmen Eğitim Modüllerinin hazırlanması (*Teknik ekip sadece içeriği temin edecektir) Uyum programlarının uygulanmasına ilişkin izleme ve değerlendirme (MEB ve UNICEF Ülke Ofisinden uyum programlarının uygulanmasına ilişkin dönüt) Uyum ve geçiş programlarının toplanan veriler doğrultusunda gözden geçirilmesi Etki Değerlendirmesi Modeli Notları Web tabanlı Öğretmen Eğitim Modülünün açılması Etki Değerlendirme Raporu Notları Revize Edilmiş Program Kılavuz Kitapları/El Kitapları, Uyum Etkinlik Kitap(çık)ları, Öğretmen Kılavuz Kitapları, Aile El Kitapları 29 Haz 03 Tem 2015 (30 insan/gün) Temmuz2015 (60 insan/gün) 13 Temmuz Tem 16 Ağus 2015 (30 insan/gün) ders yılının ilk iki ayı (60 insan/gün) 16 Kasım Kasım 2015 (30 insan/gün) TOTAL: 510 insan/iş günü * Kısa ve konu özüne uygun olmak üzere, bu görev kapsamındaki raporlar Türkçe hazırlanacaktır. UNICEF bunları İngilizceye çevirtecektir. Çeviri giderleri UNICEF TÜO tarafından karşılanacaktır. REF: EDU/TURA/2015-A Page 7 of 9

8 VI. MESLEKİ VASIFLAR: Bu çalışmanın tamamlanması için belirli bilgi, beceri ve uzmanlıkların bir araya getirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın tamamlanması açısından kurumsal danışmanlık ekibinde yer alacak profesyonel sayısı ve bu kişilerde aranılan vasıflar aşağıda belirtilmektedir: 1. Okul Öncesi Eğitimi (OÖE) Uzmanı (1 kadro) OÖE ya da çocuk gelişimi alanında en az doktora derecesi OÖE ya da çocuk gelişimi alanında en az 3 yıllık mesleki çalışma deneyimi Program geliştirme ve değerlendirme alanında deneyim Türkiye deki OÖE uygulamaları hakkında bilgi 2. Program Geliştirme Uzmanı (1 kadro) Eğitim programları ve öğretim ya da ilgili bir başka alandan en az doktora derecesi İlkokul ve ortaokulda en az 3 yıllık mesleki çalışma deneyimi Program geliştirme ve değerlendirme alanında deneyim Türkiye de ilkokul ve ortaokullarda eğitim uygulamaları hakkında bilgi 3. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Uzmanı (2 kadro) PDR alanında en az doktora derecesi (* Kadrolardan biri yüksek lisans düzeyi olabilir.) PDR ya da ilgili bir başka alanda en az 3 yıllık mesleki çalışma deneyimi Türk Eğitim Sistemi nde rehber öğretmenlik alanında deneyim Türkiye de okul öncesi eğitimi, ilkokul ve ortaokullarda PDR uygulamaları hakkında bilgi Okula uyum çalışmalarında deneyim 4. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (EÖD) Uzmanı (1 kadro) Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında en az doktora derecesi Eğitimde ölçme ve değerlendirme ya da ilgili bir başka alanda en az 3 yıllık mesleki çalışma deneyimi Türkiye deki okullarda deneyim Program değerlendirmesi alanında bilgi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında kullanılan teknolojilere ilişkin bilgi 5. Koordinatör/Yönetici/Ekip Lideri (1 kadro) Eğitim, eğitim yönetimi ya da idari bilimler alanlarında lisans veya yüksek lisans derecesi Büyük çaplı proje yönetiminde en az 3 yıllık deneyim Sertifika ile belgelenmiş yönetim ve organizasyon becerisi Eğitim alanındaki yaklaşım ve uygulamalara ilişkin güncel bilgi * Görevlere ve çıktılara ilişkin olarak her ekip üyesinin rolünü ve sorumluluklarını özetleyen bir iş yükü dağılım çizelgesi teklifle birlikte sunulmalıdır. REF: EDU/TURA/2015-A Page 8 of 9

9 VII. TEKLİF DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ: Bu çağrı kapsamında sunulacak teklifler teknik kalite ve finansal teklif bazında değerlendirilecektir. Teknik kalitenin değerlendirilmesinde aşağıda özetlenen ölçütler geçerli olacaktır. Program Tanımı - Program Hakkında Genel Bilgi - Türkiye de Eğitimin Genel Durumu - Önerilen Programların Gerekçesi Yöntem - Program Geliştirme - Program Uygulama - Program Değerlendirmesi - Teslim Edilecek Çıktıların Tanımı Çalışma Planı - İş Paketleri Tanımı - Muhtemel Çalışma Planı - Başarı Göstergeleri - İlişkili Riskler ve B Planı Aranılan Vasıflar - Çalışmayla Bağlantılı Mesleki Özgeçmiş - Çalışmayla Bağlantılı Mesleki Deneyim - Konuyla ilgili Önceden Yapılmış Çalışmalar DEĞERLENDİRE DIŞI Teklif ölçütü karşılamıyor ya da olmayan/ek sik bilgiler nedeniyle değerlendirmeye alınması mümkün değil. ZAYIF ORTALAMA İYİ ÇOK İYİ MÜKEMMEL Ölçüt yetersiz biçimde karşılanıyor ya da içsel olarak ciddi zaaflar barındırıyor Teklif ölçütü genel olarak karşılıyor, ancak önemli zaafları var. Teklif ölçütü iyi karşılıyor, ancak belirli eksiklikleri de var. Teklif ölçütü çok iyi karşılıyor, ancak sayıca az kimi eksiklikleri de var. Teklif, ölçütün ilgili tüm yönlerini başarılı biçimde karşılıyor; çok az sayıda küçük eksiklikleri var Finansal teklifler, ancak teknik teklifler 70 puan üzerinden en az 50 puan almışsa açılacaktır. İstenilen hizmetler için en düşük ücreti talep eden kurumsal danışmana 30 puan verilecektir. Diğer finansal tekliflere orantılı puanlar verilecektir( [en düşük teklif/teklif] x 30 puan). Başvurularda finansal tekliflerinin değerlendirilmesindeki amaç, finansal tekliflerde belirlenen kalemlerin teknik tekliflerde sunulan/teklif edilen hizmetleri yeterince karşılayıp karşılamadığını kontrol etmektir. REF: EDU/TURA/2015-A Page 9 of 9

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER KAYNAŞTIRMA / BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK L L Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER TOHUM OTİZM VAKFI Cumhuriyet

Detaylı

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER KAYNAŞTIRMA / BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK L L Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER TOHUM OTİZM VAKFI Cumhuriyet

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumunun Kapasitesinin Güçlendirilmesine Teknik Destek, Türkiye

Sosyal Güvenlik Kurumunun Kapasitesinin Güçlendirilmesine Teknik Destek, Türkiye Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Sosyal Güvenlik Kurumunun Kapasitesinin Güçlendirilmesine Teknik Destek, Türkiye Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

Detaylı

Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar

Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar (Ekler hariç azami 12/15 sayfa) Eşleştirme Kodu: TR 07 IB FI 02 1. Temel Bilgiler 1.1 CRIS No: 1.2 Başlık - Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve

Detaylı

ERG RAPORLARI. eğitim izleme raporu 2013

ERG RAPORLARI. eğitim izleme raporu 2013 ERG RAPORLARI eğitim izleme raporu 2013 e itim izleme raporu 2013 Eğitim Reformu Girişimi (ERG) çalışmalarını iki öncelikli amaç doğrultusunda sürdürüyor. Bunlardan ilki, kız ve erkek tüm çocukların hakları

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR. Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR. Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım Ankara, 2009 Türk Eğitim Derneği ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR Türk Eğitim Derneği ISBN 978-9944-5128-7-9 1. Basım,

Detaylı

T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI OCAK 2012 İçindekiler Sunuş... 2 1. Giriş... 3 2. 2012 Yılı Öncelikleri... 5 2012 Yılı Faaliyetleri... 6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI ANKARA 2006 PKMB PROJELER KOORDÝNASYON M E R K E ZÝ B AÞKANLIÐI PROJECTS COORDINATION CENTER

Detaylı

ANKARA SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJESİ

ANKARA SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJESİ ANKARA SEKTÖREL REKABET ANALİZİ i ANKARA ANKARA SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJESİ Türkiye nin Dünyaya açılan kapısı, yaşam kalitesi yüksek, çevreye duyarlı, üreten, rekabetçi, hızla gelişen,

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ Necip POLAT 1. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliği ne (AB) üyelik sürecinde, mevcut durumunu, hedeflerini ve takvimini belirleyen Avrupa Birliği Müktesebatının

Detaylı

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Türk Kütüphaneciliği 27, 2 (2013), 317-339 FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Selda Ekici * ve Bülent Yılmaz ** Öz Bu çalışma ile FATİH Projesi nin (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi),

Detaylı

itibaren beş ay tanındı: Değişikliklerin Eylül de başlayan 2012-2013 eğitim-öğretim yılında uygulamaya konması öngörüldü.

itibaren beş ay tanındı: Değişikliklerin Eylül de başlayan 2012-2013 eğitim-öğretim yılında uygulamaya konması öngörüldü. Bu değerlendirme notuyla Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Türkiye eğitim sisteminin içine girdiği hızlı değişim sürecinde, bu değişimin en önemli bileşeni sayılabilecek 4+4+4 düzenlemesinin nasıl yönetildiğini

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ ve EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİTİMİ BİLİM DALI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KALİTE STRATEJİ BELGESİ

MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KALİTE STRATEJİ BELGESİ MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KALİTE STRATEJİ BELGESİ Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) Projesi, Vehbi Koç Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Koç Holding in işbirliğiyle,

Detaylı

BOLOGNA SÜRECİNDE TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE YENİDEN YAPILANMA

BOLOGNA SÜRECİNDE TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE YENİDEN YAPILANMA Bologna Süreci Nedir? BOLOGNA SÜRECİNDE TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE YENİDEN YAPILANMA Akademik kurumlar ve sistemler çağın gereklerine ayak uydurmak durumundadır. Bilgi toplumunda yükseköğretime talep artmaktadır.

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KALİTE STRATEJİ BELGESİ

MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KALİTE STRATEJİ BELGESİ MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KALİTE STRATEJİ BELGESİ YAYINA HAZIRLAYANLAR İREM AKTAŞLI IŞIK TÜZÜN Yapım Myra Koordinasyon Rauf Kösemen, Engin Doğan Kapak Tasarımı

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir GAZİ ÜNİVERSİTESİ E Jİ 2014 2018 Gazi Gelecektir Eğitimdir ki, bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder. SUNUŞ Gazi Üniversitesinin

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ MEVCUT DURUM RAPORU ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ 2014-2023 İZLEME ve DEĞERLENDİRME KURULU TOPLANTISI MEVCUT DURUM RAPORU UİS Koordinasyon Kurulu Ali Kemal SAYIN Ebru Öztüm TÜMER Başak BOZDEMİR Özge ÖZTÜRK

Detaylı

I. Mesleki ve teknik eğitim, Türkiye için hayati öneme sahiptir.

I. Mesleki ve teknik eğitim, Türkiye için hayati öneme sahiptir. TÜRKĠYE DE MESLEKĠ ve TEKNĠK EĞĠTĠM HAKKINDA TÜSĠAD GÖRÜġ DOKÜMANI I. Mesleki ve teknik eğitim, Türkiye için hayati öneme sahiptir. TS/SKD/EÇG/11-06 10 Ekim 2011 Revizyon-2 Mesleki ve teknik eğitim bireyler,

Detaylı

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI ARALIK 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) Giriş... 1 II) 2005 Eylem Planı Gerçekleşme Durumları: 3 Değerlendirme

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Ankara, 2009 Türk Eğitim Derneği ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Türk Eğitim Derneği ISBN 978-9944-5128-6-2 1. Basım, Kasım 2009 Copyright 2009, TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Bu kitabın

Detaylı

İLKÖĞRETİM KURUMLARININ MALİ YÖNETİMİ

İLKÖĞRETİM KURUMLARININ MALİ YÖNETİMİ İLKÖĞRETİM KURUMLARININ MALİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMA RAPORU YRD. DOÇ. DR. AYŞEN KÖSE AYTUĞ ŞAŞMAZ www.meb.gov.tr erg.sabanciuniv.edu www.unicef.org.tr Bu belgede dile getirilen görüşler yazarlara aittir ve

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI

İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI EĞİTİM DOKÜMANI Haziran / 2010 MEB İLKÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Her hakkı saklıdır) İKS 1 İÇİNDEKİLER İKS NİN GENEL AMACI İKS nin İLKELERİ İKS TERMİNOLOJİSİ İKS, ÇOCUK

Detaylı

UNICEF-Türkiye GÖREV TANIMI (ToR) ÇOCUKLAR İÇİN ADALET PROJESİ KISA SÜRELİ ULUSAL DANIŞMAN

UNICEF-Türkiye GÖREV TANIMI (ToR) ÇOCUKLAR İÇİN ADALET PROJESİ KISA SÜRELİ ULUSAL DANIŞMAN UNICEF-Türkiye GÖREV TANIMI (ToR) ÇOCUKLAR İÇİN ADALET PROJESİ KISA SÜRELİ ULUSAL DANIŞMAN (Bu doküman aşağıda referans numarası verilen İngilizce görev tanımının eki ve gayrı resmi tercümesi olup, iki

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I 2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU Nabi AVCI Millî E itim Bakanı 15 Aralık 2013 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM

Detaylı

TKY UYGULAMA PROJESİ İŞLEM BASAMAKLARI

TKY UYGULAMA PROJESİ İŞLEM BASAMAKLARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİM UYGULAMA PROJESİ ANKARA-1999 İÇİNDEKİLER SAYFA TKY Uygulama Projesi İşlem Basamakları...2 1-Gerekçe...3 2-Amaç...5 3-Kapsam...5 4-Tanımlar...5

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2015 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı