UNICEF Türkiye KURUMSAL DANIŞMANLIK ÇALIŞMA ŞARTNAMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UNICEF Türkiye KURUMSAL DANIŞMANLIK ÇALIŞMA ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 UNICEF Türkiye KURUMSAL DANIŞMANLIK ÇALIŞMA ŞARTNAMESİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM, İLKOKUL VE ORTAOKULA UYUM PROGRAMLARININ GELİŞTİRİLMESİ (REF: EDU/TURA/2015-A) Program/Proje/Etkinlik Başlığı ve Çalışma Planı Kodu: İlköğretim ve Ortaöğretime Geçiş Çalışma Planının Milli Eğitim Bakanlığı ile Birlikte Tamamlanması (Etkinlik 2.4. Uyum Programları) I. GENEL BİLGİ Dünya genelinde birçok ülke, Uluslararası kuruluşların ortaya koyduğu Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH) ve Herkes için Eğitim (HİE) gibi hedefler doğrultusunda toplumun bütün kesimlerinin kaliteli temel eğitime erişimini sağlama çabası içindedir 1. Eğitime salt erişim kendi başına yeterli değildir; dolayısıyla, eğitimin kalitesi ve süresi de en ez erişim oranı kadar önemlidir. Ülkelerin birçoğunda ilkokula kaydolan çocukların tamamı ortaöğretimi tamamlayamamaktadır. Çocuklar yalnızca okula kaydolmakla kalmamalı, eğitimlerini de tamamlamalıdır. Ayrıca, insan hakları ve değerleri de sınıflarda yönlendirici güç olmalıdır 2. Okula başlama, bir okuldan diğerine ya da eğitimin bir kademesinden diğerine geçiş çocuklar açısından son derece önemli bir deneyimdir. Bu deneyim çocukların yeni öğrenme ortamına gelişimsel açıdan yeterince hazırlıklı olmamaları durumunda sıkıntılar yaratabilmektedir. Sürmekte olan araştırmalar, çocukların okula hazırbulunuşluklarının çok yönlü bir konu olduğunu teyit etmektedir. Okul hazırbulunuşluğu çocukların sahip olmaları gereken bir dizi gelişimsel beceriyi (bilişsel, sosyal, duygusal ve psikomotor) kapsamaktadır. Dahası, çocukların okula hazırbulunuşlukları ve okula uyumları kendi bilgi ve becerileri yanında okulun çocuklardan beklentilerine ve çocuklara sağladığı desteğe de bağlıdır 3. Okul hazırbulunuşluğunun çocukların uzun dönem akademik başarıları, mesleki başarıları ve hatta okul içi ve dışındaki günlük yaşam başarıları üzerindeki etkisiyle ilgili öngörüler nedeniyle, çocukların okula uyumlarının ne kadar önemli olduğu çok büyük ölçüde kabul görmektedir. Dolayısıyla okul hazır bulunuşluğu ve okul uyumu gibi kavramlar bütün çocukların kaliteli eğitimin tüm fırsatlarından yararlanmalarını sağlama açısından sağlıklı gelişimi ve etkili öğrenmeyi hedef alan müdahalelerin merkezinde yer almaktadır. Ancak, okula hazırbulunuşluğuna ve okula uyuma yapılan yatırımın çocukların okul ve yaşam başarıları 1 Britto, P. R. (2012). School readiness: A conceptual framework. NY: UNICEF. 2 UNICEF (2015). Education for all. Online: 3 Ackerman, D. & Barnett, W. S. (2005). Prepared for kindergarten: What does readiness mean? National Institute for Early Education Research (NIEER): Policy Brief. REF: EDU/TURA/2015-A Page 1 of 9

2 açısından ne denli önemli olduğu dikkatlerden kaçmaktadır. Okul hazırbulunuşluğu ve okula uyum önemli bir siyasal ve toplumsal konu olarak Türkiye gündeminde yer tutmaktadır. Eğitime erişim, örgün eğitime kaydolma ve eğitimi tamamlama, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin önemli politika hedefleri arasında yer almaktadır. Yakınlarda TBMM, Milli Eğitim Bakanlığı nın (MEB) önerisiyle ulusal eğitim sisteminde birtakım değişikliklere gitmiştir. Bunların arasında zorunlu eğitimi 8 yıldan 12 yıla çıkaran zorunlu eğitim yasası da bulunmaktadır. Bu yasa, eğitim sisteminde okula başlama yaşının aşağıya çekilmesi ve 12 yıllık zorunlu eğitim süresinin her biri 4 yıllık olmak üzere ilk, orta ve lise olarak üç kademeye bölünmesi gibi birtakım değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. Bu değişiklikler aynı zamanda finansman, ek personel, ilköğretim binalarının ilkokul ve ortaokul şeklinde yeniden yapılandırılması, eğitim/öğretim programı reformları ve öğretmen mesleki gelişim programları gibi hususları da içermiştir. MEB bu değişiklikleri sağlıklı bir şekilde yaşama geçirmek için okul öncesi eğitim programı, ilkokul ve ortaokul öğretim programlarını değiştirme, ilkokulların fiziksel ortamlarını kısmen yeniden yapılandırma, öğretmenler için mesleki gelişim eğitimi olanakları sunma, yeni öğretmenler istihdam etme ve öğretmenleri branşlarını ve görev yerlerini değiştirmeye izin verme gibi çalışmalar ve yasal düzenlemeler gerçekleştirilmiştir 4. MEB ayrıca 2013 yılında ortaöğretim için bir uyum programı modeli geliştirip, bu modelin pilotlama çalışmasını gerçekleştirmiş olup ve bu programın okullarda uygulanması için çalışmalarına devam etmektedir. Anasınıfı, birinci ve beşinci sınıflar için birbiriyle bağlantılı bir okula uyum programına olan ihtiyaç MEB tarafından Aralık 2014 tarihlerinde düzenlenen küçük ölçekli ihtiyaç analizi ve mevcut durum incelemesi sayesinde belirlenmiştir. Milli Eğitim İstatistiklerine (MEİ) göre 5, Türkiye de ilköğretimden yararlanan çocukların oranı büyük ölçüde artmıştır. Bu artışta, eğitim alanındaki sorunlara çözüm bulmak üzere MEB ının gerçekleştirdiği ve UNICEF in teknik destek sağladığı kapsamlı reform çalışmalarının da katkısı olmuştur. Ancak, eğitimin kalitesini artırmak için ek çalışmalara da hala ihtiyaç duyulmaktadır. Bu açıdan üzerinde durulması gereken önemli bir husus da çocukların okula uyumudur. Çocukların okula uyumu, bazı dezavantajlı çocuk grupları (örneğin, sosyoekonomik açıdan dezavantajlı ailelerin çocukları, özel eğitime muhtaç çocuklar ve okul öncesi eğitimden yararlanamayan çocuklar) söz konusu olduğunda daha da önem kazanmaktadır. 6 Çocukların okula uyum sağlayabilme becerisi yetiştikleri ve içinde yaşadıkları fiziksel ve sosyal ortamlara bağlı olduğundan, okula başladıklarında ortaya çıkabilecek güçlükleri aşmalarında 4 Buldu, M. & Er, S. (Under Review). School entry age dilemma: Views and experiences of Turkish teachers and families on a new educatıon policy. Educational Sciences: Theory & Practice (ESTP). 5 Milli Eğitim Bakanlığı (2014). Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2013/'14. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi. 6 Rosier, K. & McDonald, M. (2011). Promoting positive education and care transitions for children. Melbourne: Australian Institute of Family Studies. REF: EDU/TURA/2015-A Page 2 of 9

3 çocuklara destek olma açısından okulun, ailelerin, toplumun ve hizmet sunucuların ortak sorumlulukları olduğunun akılda tutulması önemlidir. UNICEF tarafından geliştirilen Çocuk Dostu Okullar (ÇDO) girişimi çerçevesi ile çocukların okula uyumlarında önemli bir değişken olan okulların çocuklara hazır olması kavramı ortak özellikler göstermektedir. 7 Her iki çerçevede de amaç bütün çocuklara gelişim düzeylerine uygun öğrenme olanakları sağlayan güvenli, kapsayıcı ve yüksek kalitede öğrenme ortamları sunmaktır. Okul hazırbulunuşluğu ve okula uyum, dezavantajlı çocuklara eğitime erişimde ve öğrenme kazanımlarını edinmede eşit imkânlar sunma açısından güçlü bir kavramsal çerçevedir. 1 UNICEF ülke programının amacı, Türkiye nin eşitsizlikleri azaltma ve toplumsal içermeyi sağlama çabalarını desteklemektir. Bu da, kaliteli ve kapsayıcı bir eğitim sunmak üzere ulusal düzeyde kapasite geliştirmeye yönelik ulusal politika ve stratejilerin benimsenmesinin sağlanması ile gerçekleştirilebilir, böylece tüm çocuklar özellikle de dezavantajlı durumdakiler bundan yararlanabilir. Bu hedef doğrultusunda, Türk eğitim sisteminde çocuklara eşit ve kaliteli eğitim sunmak adına ilköğretim kurumlarının farklı kademelerindeki ilk sınıflara (anasınıfı, 1. sınıf, ve 5. sınıf) başlayacak çocuklara okula uyum (oryantasyon) programlarına ihtiyaç duyulmaktadır. UNICEF in bu tür programlar hazırlanmasındaki rolü, çocukların eğitim hakkını temin etmek amacıyla onlara kaliteli eğitim hizmetleri sunacak kurumların kapasitenin güçlendirilmesine destek sağlamaktır. UNICEF Türkiye Ofisi nin MEB ile yaptığı iki yıllık çalışma planında (İlköğretimin Tamamlanması ve Ortaöğretime Geçiş) belirtildiği gibi, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü eğitim hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasını taahhüt etmekte ve kapsamlı okula uyum programlarının geliştirilmesini istemektedir. Çalışmanın Amacı: Bu çalışmanın temel amacı; anasınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri ve onların aileleri ile bu kademelerde görev yapan sınıf ve branş öğretmenleri, rehber öğretmenler ve okul idarecilerini destekleyecek bütüncül ve kapsamlı okula uyum programlarının hazırlanmasıdır. Çalışma, program geliştirme aşamasından önce okul ihtiyaçlarının ve halen yürürlükte olan uygulamaların değerlendirilmesi ve geliştirilecek olan programların etkililiğinin değerlendirilmesini de kapsamaktadır. Hazırlanacak olan okula uyum programları okulöncesi eğitime, ilkokul ve ortaokula yeni başlayacak çocukları desteklemede kullanacağı bir takım stratejileri ve etkinlikleri de içermektedir. Okula yeni başlayacak olan çocuklar için planlanan uyum dönemi ders yılının ilk birkaç haftasını kapsayacak, bu haftalardan ilki (Eylül ayının ilk haftası) tümüyle uyum (oryantasyon) etkinliklerine ayrılacaktır. Bu zaman dilimi kendi içinde muhtemelen üç evre barındıracaktır: hazırlanma, yerleşme ve bütünleşme. Hazırlanacak olan programlar, yönetim, eğitim/öğretim programı, pedagoji, öğrenme ortamlarının yönetimi, çocukların 7 UNICEF (2009). Child friendly schools manual. New York: UNICEF. REF: EDU/TURA/2015-A Page 3 of 9

4 sosyal ve kişisel ihtiyaçları ve ailelerin ihtiyaçları ve benzeri öğeleri de içermelidir. Çalışma kapsamında, okula uyum programının tüm paydaşlarını destekleyecek araçların (program kılavuz kitapları/el kitabı, uyum etkinlik kitapları/kitapçıkları, öğretmen kılavuz kitapları, aile el kitapları ve eğitim paketleri) hazırlanması da yer almaktadır. Bu araçların, okulları çocuklar için hazır hale getirmede ve çocuklarını okula hazırlayan ailelere destek sunmada öğretmenlere, rehber öğretmenlere ve idarecilere destek olacağı beklenmektedir. Çalışma kapsamında yapılacak bir başka iş de, program geliştirme aşamasından önce okul ihtiyaçlarının ve halen yürürlükte olan uygulamaların değerlendirilmesidir. Uygulama aşamasından önce, program eğiticilerinin eğitimine ihtiyaç vardır. Uyum programlarının uygulanması sürecinde ise programın bütününün etkililiği, programların nasıl geliştirilebileceği açısından değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Hedef Kitle: Anasınıfı, 1. sınıf ve 5. sınıfa başlayacak çocuklar, okul öncesi öğretmenleri, ilkokul ve ortaokullarda görev yapan sınıf ve branş öğretmenleri, rehber öğretmenler, idareciler ve çocukları okula başlayan aileler II. YÖNTEM: Seçilen kurumsal danışmanın, okula uyum programlarının geliştirilmesi çerçevesinde aşağıdaki yöntemi izlemesi beklenmektedir: 1. Yöneticinin, program geliştirme sürecini başlatmak üzere UNICEF Türkiye Ülke Ofisi (TÜO), MEB ve diğer paydaş gruplarla toplantılar düzenlemesi. 2. Seçilen kurumsal danışmanlık Teknik Uzmanlar Ekibinin (TUE), okula uyum programı kavramsal çerçevesi ve temelini mevcut alan literatürünü inceleyerek analiz etmesi; literatür taramasının ulusal ve uluslar arası kaynaklar incelenerek gerçekleştirilmesi ve raporlanması. 3. TUE nin, UNICEF TÜO ve MEB tarafından düzenlenecek bir çalıştay aracılığıyla okulların ihtiyaçlarının ve mevcut uygulamaların değerlendirildiği bir ihtiyaç analizi çalışmasını gerçekleştirmesi beklenmektedir. TUE ekibi ayrıca seçilmiş örneklemler ve/veya paydaşlarla bir dizi derinlemesine mülakat ve grup paylaşımlarını da gerçekleştirebilir. 4. Okula uyum programının tüm paydaşlarını destekleyecek araçların (program kılavuz kitapları/el kitabı, uyum etkinlik kitapları/kitapçıkları, öğretmen kılavuz kitapları ve aile el kitapları) TUE tarafından geliştirilmesi. 5. TUE nin, geliştirilen okula uyum programları için (hem yüz yüze hem de web tabanlı) kullanılabilecek bir eğitim modülü geliştirmesi ve 5. maddede sözü edilen ve TUE tarafından geliştirilen araçların ve modüllerin REF: EDU/TURA/2015-A Page 4 of 9

5 MEB ve UNICEF TÜO tarafından niteliğinin değerlendirmesi. 7. TUE nin geliştirdiği araçların ve modüllerin MEB ve UNICEF TÜO nden gelen dönütler ışığında revize edilmesi. 8. TUE nin, geliştirilen eğitim modülünün yaygınlaştırılması amacıyla MEB tarafından belirlenecek bir gruba eğiticilerin eğitimi çalışmasını gerçekleştirmesi. Seçilen ekip 81 ilden gelecek birer öğretmen ve belirli sayıda ilgili MEB personelinden oluşacaktır Eylül ayında uygulanmaya başlanacak okula uyum programlarının TUE tarafından etkililiğinin değerlendirilmesi. Etkililik değerlendirmesi için TUE nin bir değerlendirme modeli ile bir takım değerlendirme soruları önermesi ve bu soruların geçerliliğini denetlemesi ve bir dizi performans göstergeleri belirleyerek geliştirilen sorulara yanıtlar araması beklenmektedir. Ayrıca, TUE sahada test edilmesi gereken varsayımları da belirleyip veri toplama ve analiz çalışma planını hazırlayacaktır. 10. TUE nin veri toplamaya yönelik çalışma planını uygulaması; planı uygularken anket, gözlem, mülakat, odak grup görüşmesi, vaka incelemesi gibi yöntemlere başvurarak veri toplaması beklenmektedir. Ek olarak, TUE den toplanan verilerin analizinden ortaya çıkacak bir nihai değerlendirme raporu beklenmektedir. 11. TUE nin değerlendirme raporunda hazırlanan sorulara yanıt veren bulgular ile sonuçları sunması ve gruplandırılarak öncelik sırasına konulmuş önerilere de yer vermesi beklenmektedir. 12. Nihai raporun MEB ve UNICEF TÜO tarafından nitelik değerlendirmesine tabi tutulması. 13. Seçilmiş kurumsal danışman tarafından geliştirilen belgeler, araçlar ve raporlar son haline getirildikten sonra ilgili paydaşlara sunulur. Ardından, MEB ının in onayından sonra okula uyum programları herkesin erişebileceği web sayfalarında yayınlanır. ÇALIŞMANIN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YER: Bu çalışma şartnamesinde tanımlanan görev genel olarak Ankara da gerçekleştirilecektir. İhtiyaç değerlendirmesi çalışması Ankara da yapılacaktır; ancak, eğitimler ve veri toplama çalışmaları MEB tarafından belirlenecek en güç durumdaki çocukların gittiği okulların olduğu herhangi bir ilde de gerçekleştirilebilir. DENETÇİ: Eğitim Uzmanı, Kapsayıcı İlköğretim REF: EDU/TURA/2015-A Page 5 of 9

6 ÇALIŞMA SÜRESİ VE MALİYETİ Süre: Görev 04 Mayıs 2015 ile 30 Kasım 2015 tarihleri arasında yerine getirilecektir. Çalışmanın tamamlanması için 510 insan/iş günü gerektiği tahmin edilmektedir. Ödeme takvimi: UNICEF TL para birimi üzerinden bir sözleşme hazırlayacaktır. Ödeme, istenilen çıktıların sözleşmede belirtildiği şekilde teslimi üzerine çalışma planına göre yapılacaktır. Şartlar: UNICEF, performansın tatmin edici bulunmaması, UNICEF ile proje ortaklarının gizlilik, etik ve usul alanlarındaki kural ve yönetmeliklerine uyulmaması, çalışmanın/çıktıların eksik olması, teslim edilmemesi ya da son tarihlere uyulmaması durumlarında önceden bildirimde bulunmadan sözleşmeyi feshetme ve/ya da ödemenin bir bölümünü yapmama hakkına sahiptir. Hazırlanan materyallere/ürünlere/belgelere ve bunlarla bağlantılı araçlara ilişkin fikri mülkiyet hakları Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı na aittir. III. GÖREVİN TANIMI Teknik teklifler İngilizce hazırlanacak ve aşağıda belirtilen formatta teslim edilecektir: I. Kapak II. İçindekiler III. Tablo ve Şekillerin Listesi IV. Kısaltmalar V. Giriş VI. Programın Tanıtımı Program Hakkında Genel Bilgi Türkiye de Eğitimin Genel Durumu Önerilen Programların Gerekçesi VII. Görevlerin Yerine Getirilmesinde İzlenecek Yöntem Program Geliştirme, Uygulama ve Değerlendirme Teslim Edilecek Çıktıların Tanımı VIII. Çalışma Planı İş Paketleri Tanımı & Muhtemel Çalışma Planı Başarı Göstergeleri İlişkili Riskler ve B Planı IX. Uzmanlarda Aranılan Vasıflar Çalışmayla Bağlantılı Mesleki Özgeçmiş ve Deneyim X. Kaynakça XI. Ekler Önerilen Teknik Ekibin Özgeçmişler (Aynı Formatta) Önerilen Çalışmaya İlişkin Süren ve Tamamlanmış Çalışmalar Kurumsal Danışmanlık Referansları XII. Finansal Teklif (kapalı olmak üzere ayrı bir zarfta teslim edilecek) REF: EDU/TURA/2015-A Page 6 of 9

7 Kurumsal danışmana ödeme, aşağıda özetlenen görevlerin başarılı biçimde yerine getirilmesi ve çıktıların teslimi üzerine yapılacaktır. GÖREV # GÖREVLER ÇIKTILAR GEÇİCİ TAKVİM VE ÖNGÖRÜLEN İŞ YÜKÜ 1 Okula uyuma ve okul hazırbulunuşluğuna ilişkin ulusal ve uluslararası literatürün taranması Literatür Taraması Raporu 4 10 Mayıs, 2015 (42 insan/gün) 2 Okul ihtiyaçlarının ve mevcut uygulamaların analizi İhtiyaç Analizi Raporu Mayıs, 2015 (42 insan/gün) 3 Okula uyum ve geçiş programlarının ve araçlarının geliştirilmesi Öğretmen Eğitim Modülünün geliştirilmesi (yüz yüze ve web tabanlı) Program Kılavuz Kitapları/El Kitapları, Uyum Etkinlik Kitapları/Kitapçıkları, Öğretmen Kılavuz Kitapları, Aile El Kitapları ve Öğretmen Eğitim Modülü (yüz yüze ve web tabanlı 18 Mayıs 21 Haziran, 2015 (180 insan/gün) 4 (MEB ve UNICEF Ülke Ofisinden Programlara ve Araçlara ilişkin Geri Bildirim) Notları 22 Haziran, Okula uyum program araçlarının ve öğretmen eğitim modülünün revizyonu Program Kılavuz Kitapları/ El Kitapları, Uyum Etkinlik Kitapları/Kitapçıkları, Öğretmen Kılavuz Kitapları, Aile El Kitapları Haziran 2015 (36 insan/gün) 6 Eğiticilerin Eğitimi (EE) EE lerinin Analiz Raporu Program değerlendirme modelinin geliştirilmesi (MEB ve UNICEF Ülke Ofisinden değerlendirme modeline ilişkin dönüt) Web tabanlı Öğretmen Eğitim Modüllerinin hazırlanması (*Teknik ekip sadece içeriği temin edecektir) Uyum programlarının uygulanmasına ilişkin izleme ve değerlendirme (MEB ve UNICEF Ülke Ofisinden uyum programlarının uygulanmasına ilişkin dönüt) Uyum ve geçiş programlarının toplanan veriler doğrultusunda gözden geçirilmesi Etki Değerlendirmesi Modeli Notları Web tabanlı Öğretmen Eğitim Modülünün açılması Etki Değerlendirme Raporu Notları Revize Edilmiş Program Kılavuz Kitapları/El Kitapları, Uyum Etkinlik Kitap(çık)ları, Öğretmen Kılavuz Kitapları, Aile El Kitapları 29 Haz 03 Tem 2015 (30 insan/gün) Temmuz2015 (60 insan/gün) 13 Temmuz Tem 16 Ağus 2015 (30 insan/gün) ders yılının ilk iki ayı (60 insan/gün) 16 Kasım Kasım 2015 (30 insan/gün) TOTAL: 510 insan/iş günü * Kısa ve konu özüne uygun olmak üzere, bu görev kapsamındaki raporlar Türkçe hazırlanacaktır. UNICEF bunları İngilizceye çevirtecektir. Çeviri giderleri UNICEF TÜO tarafından karşılanacaktır. REF: EDU/TURA/2015-A Page 7 of 9

8 VI. MESLEKİ VASIFLAR: Bu çalışmanın tamamlanması için belirli bilgi, beceri ve uzmanlıkların bir araya getirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın tamamlanması açısından kurumsal danışmanlık ekibinde yer alacak profesyonel sayısı ve bu kişilerde aranılan vasıflar aşağıda belirtilmektedir: 1. Okul Öncesi Eğitimi (OÖE) Uzmanı (1 kadro) OÖE ya da çocuk gelişimi alanında en az doktora derecesi OÖE ya da çocuk gelişimi alanında en az 3 yıllık mesleki çalışma deneyimi Program geliştirme ve değerlendirme alanında deneyim Türkiye deki OÖE uygulamaları hakkında bilgi 2. Program Geliştirme Uzmanı (1 kadro) Eğitim programları ve öğretim ya da ilgili bir başka alandan en az doktora derecesi İlkokul ve ortaokulda en az 3 yıllık mesleki çalışma deneyimi Program geliştirme ve değerlendirme alanında deneyim Türkiye de ilkokul ve ortaokullarda eğitim uygulamaları hakkında bilgi 3. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Uzmanı (2 kadro) PDR alanında en az doktora derecesi (* Kadrolardan biri yüksek lisans düzeyi olabilir.) PDR ya da ilgili bir başka alanda en az 3 yıllık mesleki çalışma deneyimi Türk Eğitim Sistemi nde rehber öğretmenlik alanında deneyim Türkiye de okul öncesi eğitimi, ilkokul ve ortaokullarda PDR uygulamaları hakkında bilgi Okula uyum çalışmalarında deneyim 4. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (EÖD) Uzmanı (1 kadro) Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında en az doktora derecesi Eğitimde ölçme ve değerlendirme ya da ilgili bir başka alanda en az 3 yıllık mesleki çalışma deneyimi Türkiye deki okullarda deneyim Program değerlendirmesi alanında bilgi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında kullanılan teknolojilere ilişkin bilgi 5. Koordinatör/Yönetici/Ekip Lideri (1 kadro) Eğitim, eğitim yönetimi ya da idari bilimler alanlarında lisans veya yüksek lisans derecesi Büyük çaplı proje yönetiminde en az 3 yıllık deneyim Sertifika ile belgelenmiş yönetim ve organizasyon becerisi Eğitim alanındaki yaklaşım ve uygulamalara ilişkin güncel bilgi * Görevlere ve çıktılara ilişkin olarak her ekip üyesinin rolünü ve sorumluluklarını özetleyen bir iş yükü dağılım çizelgesi teklifle birlikte sunulmalıdır. REF: EDU/TURA/2015-A Page 8 of 9

9 VII. TEKLİF DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ: Bu çağrı kapsamında sunulacak teklifler teknik kalite ve finansal teklif bazında değerlendirilecektir. Teknik kalitenin değerlendirilmesinde aşağıda özetlenen ölçütler geçerli olacaktır. Program Tanımı - Program Hakkında Genel Bilgi - Türkiye de Eğitimin Genel Durumu - Önerilen Programların Gerekçesi Yöntem - Program Geliştirme - Program Uygulama - Program Değerlendirmesi - Teslim Edilecek Çıktıların Tanımı Çalışma Planı - İş Paketleri Tanımı - Muhtemel Çalışma Planı - Başarı Göstergeleri - İlişkili Riskler ve B Planı Aranılan Vasıflar - Çalışmayla Bağlantılı Mesleki Özgeçmiş - Çalışmayla Bağlantılı Mesleki Deneyim - Konuyla ilgili Önceden Yapılmış Çalışmalar DEĞERLENDİRE DIŞI Teklif ölçütü karşılamıyor ya da olmayan/ek sik bilgiler nedeniyle değerlendirmeye alınması mümkün değil. ZAYIF ORTALAMA İYİ ÇOK İYİ MÜKEMMEL Ölçüt yetersiz biçimde karşılanıyor ya da içsel olarak ciddi zaaflar barındırıyor Teklif ölçütü genel olarak karşılıyor, ancak önemli zaafları var. Teklif ölçütü iyi karşılıyor, ancak belirli eksiklikleri de var. Teklif ölçütü çok iyi karşılıyor, ancak sayıca az kimi eksiklikleri de var. Teklif, ölçütün ilgili tüm yönlerini başarılı biçimde karşılıyor; çok az sayıda küçük eksiklikleri var Finansal teklifler, ancak teknik teklifler 70 puan üzerinden en az 50 puan almışsa açılacaktır. İstenilen hizmetler için en düşük ücreti talep eden kurumsal danışmana 30 puan verilecektir. Diğer finansal tekliflere orantılı puanlar verilecektir( [en düşük teklif/teklif] x 30 puan). Başvurularda finansal tekliflerinin değerlendirilmesindeki amaç, finansal tekliflerde belirlenen kalemlerin teknik tekliflerde sunulan/teklif edilen hizmetleri yeterince karşılayıp karşılamadığını kontrol etmektir. REF: EDU/TURA/2015-A Page 9 of 9

ÇALIŞMA ŞARTNAMESİ Kısa Dönemli Ulusal Kurumsal Danışmanlık UNICEF Türkiye

ÇALIŞMA ŞARTNAMESİ Kısa Dönemli Ulusal Kurumsal Danışmanlık UNICEF Türkiye ÇALIŞMA ŞARTNAMESİ Kısa Dönemli Ulusal Kurumsal Danışmanlık UNICEF Türkiye PSİKOSOSYAL DESTEK (PSD) PROGRAMI Modül Revizyonu, Eğitim, Pilot Uygulama ve Değerlendirme İlgi: EDU/TURA/2017-F Program/Etkinlik

Detaylı

UNICEF-Türkiye GÖREV TANIMI KISA SÜRELİ KURUMSAL ULUSAL DANIŞMANLIK

UNICEF-Türkiye GÖREV TANIMI KISA SÜRELİ KURUMSAL ULUSAL DANIŞMANLIK UNICEF-Türkiye GÖREV TANIMI KISA SÜRELİ KURUMSAL ULUSAL DANIŞMANLIK EĞİTİM GENÇLİK DANIŞMA KURULUNUN EĞİTİMİ (REF: EDU/TURA/2014-C) Program/Proje/Etkinlik Başlığı ve Çalışma Planı Kodu: Çalışma Planı No:

Detaylı

UNICEF Türkiye Temsilciliği GÖREV TANIMI KISA DÖNEM DANIŞMANLIK

UNICEF Türkiye Temsilciliği GÖREV TANIMI KISA DÖNEM DANIŞMANLIK UNICEF Türkiye Temsilciliği GÖREV TANIMI KISA DÖNEM DANIŞMANLIK ORTAÖĞRETİMDEKİ 9. SINIFLAR İÇİN UYUM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ (REF: ToR/EDU/TURA/2013-A) Program/Proje/Faaliyet Adı ve Çalışma Planı Kodu:

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 1 Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim...3 Eğitimin Amaçları...3 İşlevi....4 Okulun Yapısı...4 Öğrenci Kişilik Hizmetleri (Ö.K.H.)....5

Detaylı

UNICEF Türkiye Temsilciliği GÖREV TANIMI KISA DÖNEM ULUSAL VE KURUMSAL DANIŞMANLIK

UNICEF Türkiye Temsilciliği GÖREV TANIMI KISA DÖNEM ULUSAL VE KURUMSAL DANIŞMANLIK UNICEF Türkiye Temsilciliği GÖREV TANIMI KISA DÖNEM ULUSAL VE KURUMSAL DANIŞMANLIK "MÜDAHALE MODELİNİN" GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULAMANIN İLGİ: EDU/TURA/2014-A DESTEKLENMESİ Program/Proje/Faaliyetin Adı ve

Detaylı

İçindekiler. ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1. Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3. Üstün Zekânın Gelişimi 35. Ön Söz xvii. 2.

İçindekiler. ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1. Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3. Üstün Zekânın Gelişimi 35. Ön Söz xvii. 2. İçindekiler Ön Söz xvii ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1 1. Bölüm Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3 Sahip Olduğumuz Düşünceler/Araştırmaların Desteklediği Düşünceler 3 Zekâ Hakkındaki Görüşler

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I Doç. Dr. Günseli GİRGİN ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK... 1 Giriş... 2 Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri... 2 Psikolojik Danışma

Detaylı

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015 Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı Çağrı Mektubu Eğitim, dış dünyadan aldığı dönütler doğrultusunda kendisini değiştirerek yenileyen açık bir sistemdir. Günümüz eğitiminin vizyonu, kabul görmüş düşünceleri

Detaylı

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ -Güncel Çalışmalar- Osman Seçkin AKBIYIK Uzman Yardımcısı Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı 8 Mart 2013, Ankara 2 Sunum Planı Yeterlilik Kavramı Ulusal Yeterlilik

Detaylı

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SIRA NO YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR TARİH 1 Açık Öğretim Kurumları İş Takvimi * Bakanlıkça belirlenecektir. 2 Yönetici

Detaylı

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Projenin Konusu, Amacı ve Anahtar Kelimeler Projemizin Konusu: Türkiye

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU Dosya No 1) :MYK-SHK-... 05/10/2007 tarih ve 26664 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 7/2 Maddesine

Detaylı

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik BAHÇELİİEVLER İİLKOKULU PDR HİİZMETLERİİNİİN TANIITIIMII 1. REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik servisi; bireysel veya grupla psikolojik danışma, veli görüşmesi, rehberlik çalışmalarının dokümanlarının oluşturulması,

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

1.2.3 Kamu Değeri & Politika Analizi ve Değerlendirme

1.2.3 Kamu Değeri & Politika Analizi ve Değerlendirme EĞİTİM PROGRAMI 1.2.3 Kamu Değeri & Politika Analizi ve Değerlendirme EĞİTİM TARİHİ: 7.3 27.5.2011 YER: Hazine Müsteşarlığı Eğitim Binası Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:97 Ziraat Bankası Binası 6. kat Maltepe/

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI İlgi : a) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği. b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

Detaylı

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü Amaç Denetimden Sorumlu Komitenin amacı, Yönetim Kurulunun (1) şirketin mali tablolarının doğruluğu, (2) şirketin yasal şartlara ve mevzuat şartlarına

Detaylı

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2017 DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2017 DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2017 DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği. b) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları

Detaylı

ÇEŞME REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETİM YILI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ

ÇEŞME REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETİM YILI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ÇEŞME REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 201 ÖĞRETİM YILI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ İLKOKULLAR İÇİN ÇERÇEVE PROGRAMI Bu program Çeşme Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından

Detaylı

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi Yönetim Kurulu Strateji Belgesi AĞUSTOS 2017 1 "Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunlarına Çözüm Üreterek Katkı Sağlamak amacıyla yola çıkan Kamu Yönetimi Araştırma Derneğinin Haziran 2017 döneminde

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

: İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı.

: İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı. T.C. HALİLİYE KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 33136620/100/5986779 31.05.2016 Konu: Mesleki lar ( Haziran -2016). DAĞITIM YERLERİNE İlgi : İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 30.05.2016 tarih

Detaylı

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK..

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. 11 Rehberliğin Amacı... 13 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

1. BÖLÜM OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ PROGRAMI

1. BÖLÜM OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ PROGRAMI İçindekiler Önsöz... ix 1. BÖLÜM OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ PROGRAMI TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI... 1 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNİN AMAÇLARI... 2 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNİN TEMEL İLKELERİ... 2 1. OKUL ÖNCESİ DÖNEMİN

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MLMM PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MLMM PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MLMM PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) Projesi Hakkında Milli Eğitim Bakanlığı ile Koç Holding arasında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İşbirliği

Detaylı

Genel Ortaöğretim 6. Sınıflar Merkezi Ölçme Değerlendirme Sınavı (MEDES) Kılavuz Kitapçığı

Genel Ortaöğretim 6. Sınıflar Merkezi Ölçme Değerlendirme Sınavı (MEDES) Kılavuz Kitapçığı KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2010 2011 Öğretim Yılı Genel Ortaöğretim 6. Sınıflar Merkezi Ölçme Değerlendirme Sınavı (MEDES) Kılavuz Kitapçığı 6. SINIFLAR MERKEZİ

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

TED DİYARBAKIR KOLEJİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ANASINIFI İLKOKUL VE ORTAOKUL GİRİŞ KILAVUZU

TED DİYARBAKIR KOLEJİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ANASINIFI İLKOKUL VE ORTAOKUL GİRİŞ KILAVUZU TED DİYARBAKIR KOLEJİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ANASINIFI İLKOKUL VE ORTAOKUL GİRİŞ KILAVUZU 1 2 ÖNSÖZ Bu kitapçık 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında TED Diyarbakır Koleji Özel anasınıfına, Özel ilkokula

Detaylı

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden, HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı AB HİBE FONLARINA YÖNELİK PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı AB HİBE FONLARINA YÖNELİK PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı AB HİBE FONLARINA YÖNELİK PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2011 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI

Detaylı

UNICEF - TÜRKİYE GÖREV TANIMI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ ROJESİ KISA DÖNEM ULUSAL - KURUMSAL DANIŞMANLIK

UNICEF - TÜRKİYE GÖREV TANIMI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ ROJESİ KISA DÖNEM ULUSAL - KURUMSAL DANIŞMANLIK UNICEF - TÜRKİYE GÖREV TANIMI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ ROJESİ KISA DÖNEM ULUSAL - KURUMSAL DANIŞMANLIK Okul Öncesi Eğitim Kampanyası nın Değerlendirilmesi Çalışmaları için Danışmanlık Hizmeti

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Dersin Adı Öğretim Dili Erken Çocukluk Döneminde Program Geliştirme TÜRKÇE Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

EFQM KAZANANLAR KONFERANSI

EFQM KAZANANLAR KONFERANSI 24 Şubat 2016 İstanbul Deniz Müzesi KAZANANLAR KONFERANSI ASLI KANBİR OKUL MÜDÜRÜ Okul ortamını sürekli iyileştirerek çocukların iyi alışkanlıklar kazanmalarını, Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak

Detaylı

İkraz No: 8531-TR Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Proje Süresi: Başvuru Numarası:

İkraz No: 8531-TR Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Proje Süresi: Başvuru Numarası: T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK DANIŞMANLAR İÇİN İSTİHDAM DUYURUSU İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET İkraz No: 8531-TR

Detaylı

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır.

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.1 TOBB vb. kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılım sağlanması TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ TEMMUZ 2014 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın

Detaylı

UNICEF Türkiye GÖREV TANIMI KISA DÖNEM ULUSAL KURUMSAL DANIŞMANLIK

UNICEF Türkiye GÖREV TANIMI KISA DÖNEM ULUSAL KURUMSAL DANIŞMANLIK UNICEF Türkiye GÖREV TANIMI KISA DÖNEM ULUSAL KURUMSAL DANIŞMANLIK UNICEF'in Türkiye'deki Suriyeli Çocuklar için Yürüttüğü Yardım Kampanyasına İlişkin Video Filmi Program / Proje / Faaliyetin Adı ve İş

Detaylı

Öğrenci Paneli Bildiri Çizelgesi. Bildiri Metni

Öğrenci Paneli Bildiri Çizelgesi. Bildiri Metni Bildirinin Bildiriyi Hazırlayan Ek-1 Öğrenci Paneli Bildiri Çizelgesi Sunum Yapan Konusu Başlığı Özeti Bildiri Metni 1 / 2 Ek-1 2 / 2 DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genç Fikirler İmam Hatip Öğrenci Paneli

Detaylı

OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI OKUL DENEYİMİ DERSİ DANIŞMAN UYGULAMA YÖNERGESİ

OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI OKUL DENEYİMİ DERSİ DANIŞMAN UYGULAMA YÖNERGESİ OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI OKUL DENEYİMİ DERSİ DANIŞMAN UYGULAMA YÖNERGESİ Sayın danışman; Milli Eğitim Bakanlığı Okulöncesi Eğitim Programı yenilenerek 2013-2014 öğretim yılından itibaren

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

Bölgesel Bakanlar Konferansı Tüm Çocukların Kaliteli Eğitim Kapsamına Alınması Eğitimde Eşitsizliklerin Giderilmesi

Bölgesel Bakanlar Konferansı Tüm Çocukların Kaliteli Eğitim Kapsamına Alınması Eğitimde Eşitsizliklerin Giderilmesi Bölgesel Bakanlar Konferansı Tüm Çocukların Kaliteli Eğitim Kapsamına Alınması Eğitimde Eşitsizliklerin Giderilmesi Oturum 10.1: Erken Öğrenme Hizmetlerine erişimin Yaygınlaştırılması Mr. Aliev Abdujabor

Detaylı

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır.

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. 1. Özet TAIEX Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Rehberi Ağustos 2014 Versiyonu Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. Bölgesel Eğitim Programı,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti M-CARE Engelli ve Yaşlı Bireylere Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarının Mobil Eğitimi Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti İş Paketi No: İş Paketi Adı: İP2 Durum Taslak 1 Araştırma ve Analiz

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME

PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 17.12.2010 tarihinde taslak olarak hazırlanmıştır/juha Rumpunen,Kısa Dönem Uzman; 12.1.2011 tarihinde Yerleşik Eşleştirme Danışmanı tarafından gözden geçirilmiştir. EĞİTİM PROGRAMI 1.2.6. PERFORMANS YÖNETİMİ

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Sunu İçeriği Tanım ve Kapsam Proje Ortakları Hibe Ölçütleri Bütçe Kalemleri Başvuru

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Usul ve Esasların amacı, Hitit Üniversitesi Kalite Komisyonunun

Detaylı

Sekizinci Kurul Poster Çalışması

Sekizinci Kurul Poster Çalışması Sekizinci Kurul Poster Çalışması Sayın Öğretim Üyesi, Tıp Fakültesi 3. Sınıf Kardiyorespiratuvar hastalıklara giriş ders kurulu 5. Sınıftaki staj kurulu ve ilave eğitimöğretim etkinlikleri ile birlikte

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİL DERSHANELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI AY HAFTA YAPILACAK FAALİYETLER AMAÇLAR YÖNTEM- TEKNİKLER KAYNAKLAR SINIFLAR EYLÜL *Oryantasyon amaçlı Rehberlik

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Türkiye Programına Genel Bakış ve Portföy Performansı

Türkiye Programına Genel Bakış ve Portföy Performansı Türkiye Programına Genel Bakış ve Portföy Performansı Dünya Bankası tarafından finanse edilen Türkiye Programı 2008-2011 Ülke Ortaklık Stratejisi üç sütun üzerinde odaklanmaktadır: I. Rekabetçiliğin ve

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

İL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8-9 MART 2014

İL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8-9 MART 2014 İL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8-9 MART 2014 ANA EYLEM 1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Okul Eğitimi Personeline Yönelik Hareketlilik Projesi ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Eğitim, Öğretim

Detaylı

ON BAŞVURU TARİHİ 21 OCAK 2011) Eğitim Reformu Girişimi, Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2011 için eğitimcilerimizden

ON BAŞVURU TARİHİ 21 OCAK 2011) Eğitim Reformu Girişimi, Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2011 için eğitimcilerimizden EĞİTİMDE İYİ İ ÖRNEKLER KONFERANSI 2011 9 NİSAN 2011 İSTANBUL İYİ UYGULAMA/MATERYAL BAŞVURUSU İÇİN ÇAĞRI (SON BAŞVURU TARİHİ ON BAŞVURU TARİHİ 21 OCAK 2011) Eğitim Reformu Girişimi, Eğitimde İyi Örnekler

Detaylı

MERSİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUM VE İŞLETİCİ TİC. A.Ş.

MERSİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUM VE İŞLETİCİ TİC. A.Ş. MERSİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUM VE İŞLETİCİ TİC. A.Ş. PROJE ADI: PROJE KODU: AVRUPA DA İŞ BAŞINDA EĞİTİM MODELLERİ VE EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ PROJESİ 2014-1-TR01-KA200-013401 KOORDİNATÖR KURUM:

Detaylı

MUĞLA EĞİTİMİNDE BİLGE HAREKETİ ÖRNEK EĞİTİM UYGULAMALARI PROJESİ

MUĞLA EĞİTİMİNDE BİLGE HAREKETİ ÖRNEK EĞİTİM UYGULAMALARI PROJESİ T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü MUĞLA EĞİTİMİNDE BİLGE HAREKETİ ÖRNEK EĞİTİM UYGULAMALARI PROJESİ PROJE ADI: ÖRNEK EĞİTİM UYGULAMALARI PROJEYİ HAZIRLAYAN KURULUŞ: Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Detaylı

UNICEF-Türkiye GÖREV TANIMI (ToR) ÇOCUKLAR İÇİN ADALET PROJESİ KISA SÜRELİ ULUSAL DANIŞMAN

UNICEF-Türkiye GÖREV TANIMI (ToR) ÇOCUKLAR İÇİN ADALET PROJESİ KISA SÜRELİ ULUSAL DANIŞMAN UNICEF-Türkiye GÖREV TANIMI (ToR) ÇOCUKLAR İÇİN ADALET PROJESİ KISA SÜRELİ ULUSAL DANIŞMAN (Bu doküman aşağıda referans numarası verilen İngilizce görev tanımının eki ve gayrı resmi tercümesi olup, iki

Detaylı

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı? Durum ve Çözüm Önerileri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı? Durum ve Çözüm Önerileri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı? Durum ve Çözüm Önerileri Prof.Dr. R. Nükhet Demirtaşlı Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Bölümü E-posta: ndemirtasli@ankara.edu.tr

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

UNICEF-Türkiye GÖREV TANIMI (ToR) ÇOCUKLAR İÇİN ADALET PROJESİ KISA SÜRELİ ULUSAL DANIŞMAN

UNICEF-Türkiye GÖREV TANIMI (ToR) ÇOCUKLAR İÇİN ADALET PROJESİ KISA SÜRELİ ULUSAL DANIŞMAN UNICEF-Türkiye GÖREV TANIMI (ToR) ÇOCUKLAR İÇİN ADALET PROJESİ KISA SÜRELİ ULUSAL DANIŞMAN (Bu doküman aşağıda referans numarası verilen İngilizce görev tanımının eki ve gayrı resmi tercümesi olup, iki

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

MAĞDUR HAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI ÇOCUKLA İLGİLİ MEVZUATIN ANALİZİ KISA SÜRELİ BİREYSEL DANIŞMANLIK

MAĞDUR HAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI ÇOCUKLA İLGİLİ MEVZUATIN ANALİZİ KISA SÜRELİ BİREYSEL DANIŞMANLIK MAĞDUR HAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI ÇOCUKLA İLGİLİ MEVZUATIN ANALİZİ KISA SÜRELİ BİREYSEL DANIŞMANLIK 2015-2019 Yargı Reformu Stratejisi Hedef 7.1: Çocuk adalet sisteminde çocuğun etkin korunması

Detaylı

Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I (PR 421) Ders Detayları

Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I (PR 421) Ders Detayları Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I (PR 421) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I PR 421 Güz 0 3 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri On5yirmi5.com Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri Öğretmenlerin yetiştirilmesi kapsamında üniversitelerin kabul koşulları, alınan eğitimin niteliği, değerlendirilme sistemleri her ülkede farklılıklar

Detaylı

http://www.cedefop.europa.eu/en/publication s/19373.aspx bağlantısında yer alan katalogda bulunan çalışma ziyaretlerinden,

http://www.cedefop.europa.eu/en/publication s/19373.aspx bağlantısında yer alan katalogda bulunan çalışma ziyaretlerinden, 2012-2013 Akademik Yılı 2. Dönem Başvuru Duyurusu Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) / Ortak Konulu (Transversal) Program içinde yer alan "Genel ve Mesleki Eğitim Yönetici ve Uzmanlarının Çalışma Ziyaretleri"

Detaylı

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK - Program Değerlendirme Çizelgesi (Sürüm: 3.0-16.01.2017) Sayfa 1 HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ Kurum: Program: Takım Başkanı: Program Değerlendiricisi:

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI. TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI. TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN Serhat Kalkınma Ajansı tarafından TRA2 Düzey 2 (Ağrı, Kars, Iğdır,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM

İÇİNDEKİLER ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM GİRİŞ...1 ÖZEL EĞİTİMİN İLKELERİ...3 YETERSİZLİĞİN NEDENLERİ...4 Doğum Öncesinde Oluşan Nedenler... 4 Doğum Anında Oluşan Nedenler...

Detaylı

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Projenin Önemi Ülkemizin dünyadaki rekabet edebilirliğinde tarım ürünlerinin önemi Hidroponik (Topraksız)

Detaylı

Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar.

Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Tanımı Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı Personelin çalıştığı ülke dışındaki bir program ülkesinde altı haftaya kadar eğitim almasını sağlayarak,

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN 2013 ÖNSÖZ 2013 2014 Eğitim - Öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ SERAMİK(HAMUR) ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ SERAMİK(HAMUR) ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ SERAMİK(HAMUR) ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı