T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ"

Transkript

1 T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Plato Meslek Yüksekokulu İç Denetim Birim Başkanlığı nın işleyişi ile ilgili iç denetime ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarına yönelik, usul ve esasları düzenlemektir. Hukuki Dayanak MADDE 2 Bu Yönerge İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13. maddesi uyarınca düzenlenmiştir. Tanımlar MADDE 3 Bu Yönergede geçen; a) Yönetmelik: İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği, b) Yönerge: Bu Yönergeyi, c) İç Denetim Birimi: İç denetim yapan birimi, ç) İç Denetim: Kurum bünyesindeki birimlerin kendisine yüklenen görevleri zamanında, usulüne ve mevzuata uygun olarak, etkili ve verimli bir şekilde yapıp yapmadığının izlenmesi, gözlenmesi ve kontrol edilmesidir. Bu kontrol kurum içinden görevlendirilen kişiler tarafından yapılıyorsa bu yapılan iç denetimdir. d) Mütevelli Heyet Başkanı: Plato Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Başkanı nı, e) Meslek Yüksekokulu Müdürü: Plato Meslek Yüksekokulu Müdürü nü, f) Meslek Yüksekokulu Kurulu: Plato Meslek Yüksekokulu Kurulunu, g) Yönetim Kurulu: Plato Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu, h) Akademik Kurul: Plato Meslek Yüksekokulu Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulunu, 1

2 ı) İç Denetim Birim Başkanlığı: İç Denetim Birim Başkanı ve iç denetçiler ile ihtiyaca göre diğer personelden oluşan organizasyonu, i) İç Denetçi: Bu Yönerge ve ilgili mevzuat çerçevesinde iç denetim faaliyetlerini gerçekleştirmekle sorumlu, İç Denetim Birim Başkanı ve her düzeyde sertifika sahibi iç denetçileri, ifade eder. İç Denetimin Faaliyetinin Amacı MADDE 4 İç denetim faaliyetinin amacı, Plato Meslek Yüksekokulu nun misyonu ve vizyonunda öngörülen hedeflere ulaşmak için okulun eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesini sürekli iyileştirilmek, bu konudaki çalışmalara değer katmak, kaynakların ekonomik, etkili ve verimlilik esaslarına göre kullanılmasını sağlamak amacıyla yapılan bağımsız, rehberlik niteliğindeki bir danışmanlık faaliyetini içermektedir. Bu danışmanlık hizmeti, stratejik planda belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik okul faaliyetlerinin ve işlem süreçlerinin sistemli ve düzenli bir biçimde değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmasıdır. İç Denetimin Kapsamı ve Alanı MADDE 5 Plato Meslek Yüksekokulu nun ve okula bağlı birimlerin akademik organları dışındaki tüm işlem ve faaliyetleri iç denetim kapsamındadır. İç denetim faaliyet alanı ile ilgili de birimlerin işlem ve faaliyetleri, risk esaslı denetim planı ve programları kapsamında sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla iç denetim standartlarına uygun olarak yapılır. Bu kapsamda, risk yönetimi için öneriler geliştirilir, kaynakların verimli ve ekonomik bir biçimde kullanılması için performans değerlendirilmeleri yapılarak öneriler hazırlanır, kurum faaliyet ve işlemlerin mevzuata uygunluğu incelenerek bu konuda aylık ve 3 aylık raporlar düzenlenerek, Plato Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ne İç Denetim Başkanlığı tarafından sunulur. Sunulan bu raporlar Plato Meslek Yüksekokulu Kurulu tarafından incelenerek, gerekli görülmesi halinde belirli sürelerde Plato Meslek Yüksekokulu Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu nun gündemine alınıp değerlendirilir. Kamu İç Denetim Standartları ve Meslek Ahlak Kuralları MADDE 6 - İç denetim faaliyetleri, ilgili mevzuat ve Kurul tarafından belirlenen kamu iç denetim standartları ve meslek ahlak kurallarına uygun olarak yürütülür, açıklık bulunmayan hallerde ise uluslararası denetim standartları ile etik kurallar dikkate alınır. İç Denetim Birim Başkanlığının Yapısı MADDE 7 İç Denetim Birim Başkanlığı, iç denetim faaliyetlerini yürüten bir birim olup, birim başkanı dahil olmak üzere en az 3 üyeden oluşur. Birim başkanı ve birim üyeleri Okul Müdürü nün önerisi üzerine Plato Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Başkanı tarafından 2

3 atanır. İç Denetim Birim Başkanlığı idari yönden doğrudan Plato Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ne bağlı ve sorumlu olarak faaliyetlerini yürütür. İç Denetim Birim Başkanlığı nın, görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilecek bilgi, yetenek, tecrübe ve mesleki yeterliliğe sahip, tarafsız kişilerden oluşturulması ön görülmüştür. İç Denetim Birim Başkanlığının Görevleri ve Sorumlulukları MADDE 8 İç Denetim Birim Başkanlığı; a) Risk analizlerine dayalı iç denetim plan ve programlarını hazırlamak, geliştirmek ve Plato Meslek Yüksekokulu Müdürü nün onayına sunmak, b) Onaylanan denetim plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, denetim, rehberlik ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek, Mütevelli Heyet Başkanı tarafından şayet talep edildiği takdirde görev alanına giren program dışı talepleri de gerçekleştirmek, c) Plato Meslek Yüksekokulu nun risk yönetimi, iç kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinlik ve yeterliliğini değerlendirmek, ç) İç denetim faaliyetleri sırasında tespit edilen veya iç denetim birimine intikal eden inceleme veya soruşturma yapılmasına gerek duyulan hususları Okul Müdürü nün bilgisine sunmak, d) İç denetim faaliyetlerinin sonuçlarını izlemek, e) İç denetim faaliyetlerinin değerlendirilmesi, kamu iç denetim standartları ve meslek ahlak kurallarına uygun olarak yürütülmesi ve iç denetim faaliyetlerinin geliştirilmesi için kalite güvence ve geliştirme programı oluşturmak, uygulamak ve geliştirmek, f) Kalite güvence ve geliştirme programı çerçevesinde yapılan değerlendirme sonuçlarını Mütevelli Heyet Başkanı ve okul Müdürü nün bilgisine sunmak, g) Aylık ve 3 aylık iç denetim faaliyet raporunu hazırlamak ve Okul Müdürlüğü ne sunmak, i) Denetim raporlarını, raporlama standartları ile belirlenen usul ve esaslara uygunluğunu kontrol etmek ve bir örneğini iç denetim biriminde muhafaza etmek, j) İç denetim faaliyeti ve iç denetçilerle ilgili diğer işlemleri yürütmek, k) Yükseköğretim kurumu programlarına öğrenci tercihlerini somut kriterler bazında değerlendirerek, Plato Meslek Yüksekokulu nda açılacak ve kapanacak programlar ile kontenjan ve eğitim ücretleri konusunda her yıl Ekim ayı ilk haftası içinde gerektiğinde Okul Müdürlüğüne gerekçeli ve açıklamalı raporlar sunmak, 3

4 İç Denetim Birim Başkan ve Üyelerinin Görevlendirilmesi MADDE 9- Plato Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Başkanı tarafından okul akademik ve idari kadrosunda görevli elamanları arasından İç Denetim Birim Başkanı ve üyelerinin görevlendirilmesi, Okul Müdürü nün yazılı önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanı tarafından yapılır. Atamalarda öncelikle her düzeyde iç denetim sertifikasına sahip elamanların görevlendirilmesine öncelik verilir. İç denetçilerin bağımsızlık veya tarafsızlıklarının tehlikeye girdiği veya ihlal edildiği durumların tespiti halinde, bu kişilerin görevlerine son verilme işlemi, Okul Müdürü ile istişare yapılarak, Plato Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Başkanı tarafından yapılır. İç Denetçilerin Yetkileri MADDE 10 Plato Meslek Yüksekokulu Müdürü nün önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanı tarafından görevlendirilen İç Denetçiler, denetleyeceği birim ve hususla ilgili olarak, Plato Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü nden yazılı yetki almak kaydıyla aşağıdaki yetkilere sahiptir: a) İç denetim faaliyetleriyle ilgili olarak elektronik ortamdakiler dahil her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını talep etmek, b) Denetlenen birim çalışanlarından veya yürütülen görevin ilgili olduğu birim personelinden iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek, c) İç denetim faaliyetinin gerektirdiği konularda uzman yardımı almak veya görüşünden yararlanmak, ç) İç denetim faaliyetlerinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkanlardan yararlanmak, d) Görevin yürütülmesini engelleyici tutum, davranış ve hareketlerde bulunanları Okul Müdürü ne bildirmek, İç Denetçi Üyenin Sorumlulukları MADDE 11- İç denetçi, görevlerini yerine getirirken aşağıda belirtilen hususlara riayet eder. a) Mevzuata, denetim standartlarına ve etik kurallara uygun hareket etmek, b) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek, c) Yetki ve ehliyetini aşan durumlarda İç Denetim Birim Başkanlığı na haber vermek, 4

5 ç) Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların bulunması halinde, durumu birim başkanı aracılığıyla üst yöneticiye bildirmek, d) Denetim raporlarını kanıtlara dayandırmak ve değerlendirmelerinde tarafsız olmak, e) Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak. İç Denetimin Bağımsızlığı MADDE 12 (1) İç Denetim Birim Başkanlığı ve faaliyeti okulun günlük işleyişinden bağımsızdır. İç denetçiler görevlerini kanun, yönetmelik ve bu yönerge kapsamında tam bir bağımsızlık içinde gerçekleştirir. (2) İç denetim faaliyetinin kapsamına, denetim uygulamalarına müdahale edilemez ve iç denetçilerin görüşlerini değiştirmeleri istenemez. İç denetçilerin görevlerini bağımsız ve hiç bir etki altında kalmadan yapmaları, İç Denetim Birim Başkanı ve Üst Yöneticinin sorumluluğundadır. (3) İç denetimin bağımsızlığı; kalite güvence ve geliştirme programı kapsamında Kurul tarafından düzenli olarak değerlendirilir. İç Denetçinin Tarafsızlığı MADDE 13- (1) İç denetçiler görevlerini yerine getirirken tarafsızlık ilkesiyle hareket eder. İç denetçiler; denetimin belirlenen amaçlarına ulaşması için denetim faaliyetlerinde gerekli tüm denetim tekniklerini uygular, ihtiyaç duyacağı tüm bilgi ve belgeleri toplar, Tarafsız ve yeterli bilgi ve tecrübeye sahip her denetçinin aynı sonuçlara ulaşmasını sağlayacak şekilde bu bilgi ve belgeleri değerlendirir ve denetim kalitesinden ödün vermeden, başkalarının düşünce ve telkinlerinden etkilenmeden görüşünü oluşturur. (2) İç denetçiler, görevlerini yürütürken bağımsızlık ve tarafsızlıklarını zedeleyebilecek bir durumla karşılaşmaları halinde, bu durumu derhal İç Denetim Birim Başkanı na yazılı olarak bildirir. (3) İç Denetim Birim Başkanı, iç denetçilerin görevlendirilmesinde, tarafsızlıklarını zedeleyebilecek hususları dikkate alır. İç Denetçilerin Mesleki Güvencesi MADDE 14- (1) İç denetçilere, yönetmelik ve bu yönergede belirtilen görevler dışında hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz. Ancak iç denetçi akademik kadroda bulunuyor ise, haftalık ders müfredat programı gereği okul müdürlüğü tarafından kendisine verilen görevi de yürütmekle yükümlüdür. (2) İç denetçiler vekâlet, tedvir veya mutat akademik görevi dışında başka görevlere atanamazlar ve görevlendirilemezler. 5

6 İç Denetim Stratejisi MADDE 15- İç Denetim Birim Başkanlığı, faaliyetlerine ilişkin plan ve programların hazırlanması ve uygulanmasında her üç yılda bir oluşturacağı ve üç yıllık döneme ilişkin olarak iç denetimin genel stratejisini belirleyen ve iç denetim birimlerinin planlama ve programlamalarına esas teşkil edecek iç denetim stratejik planını esas alır. Denetimde Risk Odaklılık MADDE 16 (1) İç denetim, okulun karşı karşıya olduğu riskler esas alınarak hazırlanan risk odaklı iç denetim plan ve programı çerçevesinde yapılır. (2) Risk değerlendirmesi ile ilgili olarak Plato Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Başkanı n ve Okul Müdürlüğü nün talep ve önerilerde dikkate alınarak, iç denetim birimce belirlenen esas ve usullere uyulur. (3) Plato Meslek Yüksekokulu birimleri tarafından tanımlanan riskler, İç Denetim Birim Başkanlığınca kapsamlı bir risk analizine tabi tutulur. Bu analiz sonucunda riskler, oran ve önem dereceleri belirlenerek sıralanır. İç Denetim Birim Başkanlığınca; Plato MYO hedefleri, faaliyetleri ve varlıklarını etkileyebilecek önemli risklere ilişkin olarak yapılan analiz sonucunda, en yüksek risk içeren alan ve konulardan başlanarak iç denetim planı ve uygulamaya ilişkin programlar ve projeler hazırlanır. (4) Yeni birim ve faaliyetler, yeniden yapılandırma projeleri, örgüt yapısı ve akademik ve idari yapılanmaya ilişkin insan kaynaklarındaki önemli değişiklikler, yüksek risk içerebileceğinden, denetim programına öncelikle bu durum ele alınır. (5) Plan ve programların hazırlanmasında; Üst Yöneticilerden Plato Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Başkanı ile Okul Müdürü nün riskli gördüğü ve öncelik verilmesini istediği hususlar da dikkate alınır. (6) Denetim sonuçlarına göre mevcut riskler 3 aylık dönemler halinde yeniden gözden geçirilir. İç Denetim Planı MADDE 17- (1) İç denetim planı, bu konudaki genel Yönetmeliğin 39. maddesine uygun olarak hazırlanır. (2) İç denetim planı; iç denetim faaliyetinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla; denetimin kapsamını, denetlenecek alan ve konuları, ihtiyaç duyulan işgücü ve diğer kaynakları içerecek şekilde, Plato Meslek Yüksekokulu birim yöneticileriyle görüşülerek ve Kurulca hazırlanan iç denetim stratejik planı da dikkate alınarak, üç yıllık dönemler için hazırlanır. Bu plan, iç denetim birimince her yıl risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gözden geçirilerek, gerektiğinde değiştirilir. 6

7 (3) İç denetim planı; İç Denetim Birim Başkanı ve diğer İç denetçiler tarafından hazırlanır ve Okul Müdürü ile Mütevelli Heyet Başkanı nın görüşü alındıktan sonra plana son şekli verilir. (4) İç Denetim Birim Başkanı tarafından hazırlanan plan, Mütevelli Heyet Başkanı nın görüşü de alınarak Okul Müdürü nün onayına sunulur. İç Denetim Programı MADDE 18 (1) İç denetim programı, bu konudaki genel Yönetmeliğin 40. maddesine uygun olarak hazırlanır. (2) En riskli alan ve konulara öncelik verilmek ve denetim maliyeti de dikkate alınmak suretiyle, Plato MYO birim yöneticileri ve gerektiğinde çalışanlarla da görüşülerek iç denetim planıyla uyumlu bir iç denetim programı hazırlanır. Bir yıllık süreyi geçmemek üzere hazırlanacak iç denetim programlarında; denetlenecek alanlar ve konular, İç denetçilerin isimleri belirtilerek, zaman çizelgesine bağlanır. (3) Hazırlanan iç denetim programı Okul Müdürü nün onayına sunulur. Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi MADDE 19 (1) İç denetim programı Okul Müdürü tarafından onaylandıktan sonra görevler, programdaki zamanlama da dikkate alınarak İç Denetim Birim Başkanı ve üyeleri tarafından birlikte kararlaştırılarak, bir tutanakla karar altına alınır ve görev dağılımı yazılı olarak Mütevelli Heyet Başkanı nın ve Okul Müdürü nün bilgisine sunulur. (2) İç denetçiler, görevin belirlenen süre içinde bitirilemeyeceğinin anlaşılması halinde, durumu gerekçeleriyle birlikte İç denetim Birim Başkanlığı na bildirerek ek süre talep edebilirler. Denetim Gözetim Sorumlusu MADDE 20 (1) Her iç denetim faaliyetinin denetim standartlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla Plato Meslek Yüksekokulu Müdürü, görevin niteliğine uygun olarak isterse iş tecrübesine sahip nitelikli, tarafsızlığına güvendiği bir kişiyi de devamlı ya da geçici olarak iç denetim gözetim sorumlusu olarak görevlendirebilir. (2) Denetim gözetim sorumlusu başka bir iç denetim faaliyetinde doğrudan denetimle de görevlendirilebilir. Gözetim Faaliyetinin Kapsamı MADDE 21 - (1) Denetim gözetim sorumluluğu; a) İç denetçi tarafından hazırlanan bireysel çalışma planının, denetim programında belirlenen hedeflere uygun olup olmadığı, 7

8 b) İç denetçi tarafından göreve ilişkin risklerin doğru olarak tanımlanıp tanımlanmadığı ve risklere ilişkin kontrollerin yeterlilik ve etkinliğinin değerlendirilip değerlendirilmediği, c) Denetim sonucunda varılan kanaatleri destekleyecek bulguların yeterli olup olmadığı, değerlendirmelerin sübjektif unsurlar taşıyıp taşımadığı ve ilave inceleme yapılmasına gerek olup olmadığı, d) Denetim faaliyetinin, sonuçları ve önerileri itibariyle tutarlı olup olmadığı, hususlarında değerlendirme yapmak ve gerekli düzeltmelerin yapılmasını istemek görev ve yetkisini de kapsar. (2) Denetim görevinin yürütülmesi ve raporlanması aşamalarında denetim gözetim sorumlusunun önerileri göz önünde bulundurularak gerekli çalışmalar ve düzeltmeler yapılır. İç denetçi ile denetim gözetim sorumlusu arasında doğan görüş ayrılığı, Okul Müdürü tarafından çözüme kavuşturulur. (3) Bireysel çalışma planları, denetim gözetim sorumlusu tarafından 3 iş günü içerisinde incelenir ve onaylanır veya onaylanmazsa onaylanmama gerekçeleri İç Denetim Birim Başkanı na intikal ettirilir. (4) İç denetçi tarafından hazırlanan taslak rapor denetlenen birime cevaplandırılmak üzere verilmeden önce bulgu formları ve çalışma kağıtları ile birlikte iç denetçi tarafından denetim gözetim sorumlusuna gönderilir. Denetim gözetim sorumlusu raporu okur ve görüşlerini yazılı olarak raporla birlikte iç denetçiye iade eder. (5) İç Denetim Birimi oluşturulamadığı durumlarda, Plato Meslek Yüksekokulu Müdürü, bu yönetmelikte açıklanan İç Denetim Biriminin görevlerini, belirlediği program ve plan kapsamında yaptırmak üzere Mütevelli Heyet Başkanı ile istişare yaparak, bu yönetmenlik kapsamında iç denetimi etkin bir şekilde yerine getirebilecek bilgi, yetenek, tecrübe ve mesleki yeterliliğe sahip, tarafsızlığına güvendiği bir kişiyi iç denetim ve gözetim sorumlusu olarak görevlendirebilir. Görevlendiren bu kişi, iç denetim ve gözetim faaliyetlerini bu yönetmenliğe uygun olarak yerine getirmekle yükümlüdür. Denetim Görevinin Bildirilmesi MADDE 22- İç Denetim Birim Başkanı, denetim görevinin yürütüleceği birimlere denetimin amacını, kapsamını, tarihini, görevlendirilen denetçiyi, birimden beklenenleri ve gerek görülen diğer hususları içeren bir yazılı bildirim yapar. Denetime Hazırlık ve Başlama MADDE 23 (1) İç denetim faaliyetlerinin hazırlık aşaması Ön Çalışma olarak adlandırılır. Ön çalışmada iç denetçiler görevlendirildikleri konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak denetimin amaç ve kapsamını tespit eder. 8

9 (2) İç denetçiler, denetim konusuna göre belirleyecekleri toplantı, mülakat, anket, yerinde gözlem gibi yöntemler ile denetlenecek birim veya süreç hakkında bilgi toplayarak mevcut risk ve kontrolleri tespit eder ve bunların bir değerlendirmesini yapar. Denetimin Yürütülmesi MADDE 24- İç denetçi, denetim programında ve çalışma planında belirlenen denetim hedeflerine ulaşmak için, yeterli ve güvenilir bilgi ve belgeleri tespit etmek, incelemek ve değerlendirmekle yükümlüdür. Bireysel Çalışma Planı MADDE 25 (1) İç denetçi, denetleyeceği birimle ilgili tüm denetim adımlarını ve izlenecek yöntemleri gösteren bireysel çalışma planının hazırlayarak ön çalışma tamamlanır. İlgili birimin yöneticisi ve diğer personel ile yapılacak görüşmelerin sonuçlarına göre hazırlanan bu çalışma planında; a) Denetimin amaç ve hedefleri, b) Denetimin kapsamı, c) Denetimin icrasında bilgilerin elde edilmesi, analizi ve değerlendirilmesine ilişkin yöntemler, ç) Tahmini denetim süresi yer alır. Raporlama İlkeleri MADDE 26- (1) Denetim faaliyetlerinin sonuçları, düzenlenecek raporla kayıt altına alınır. İç denetçi ulaştığı görüşü, görüşe ulaşmamışsa bunun nedenlerini raporunda açıkça belirtir. Rapor kısa, açık ve kolay anlaşılır olmalıdır. (2) İç denetim raporları Üst Yöneticinin izni, İç Denetim Birim Başkanı nın bilgisi olmaksızın kurul hariç, kurum dışına verilemez. (3) Denetim ve inceleme raporlarının sonuçları ve yapılan işlemler İç Denetim Birim Başkanlığı tarafından izlenir. (4) İç denetçi tarafından yürütülen denetim görevi kapsamında yapılan çalışmalar raporlama aşamasına geçilmeden önce, denetim gözetim sorumlusu tarafından gözden geçirilir. Denetim gözetim sorumlusunun önerileri doğrultusunda gerekli çalışma ve düzeltmeler yapıldıktan sonra kapanış toplantısı yapılır ve taslak rapor düzenlenir. 9

10 Çalışma Belgeleri MADDE 27- (1) Denetime hazırlık, risk ve kontrol değerlendirmeleri, yapılan testler, bunların sonucunda elde edilen bilgi ve kanıtlar ile raporlama ve izleme faaliyetleri gibi denetim süresince yapılan tüm çalışmaların belgelendirilmesi gerekir.. (2) Denetim sonuçlarının takibinde ve kalite güvence ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde yapılan değerlendirmelerde bu çalışma belgelerinden yararlanılır. (3) Gerekli olması halinde çalışma bilgi ve belgeleri konuyu destekleyici diğer belgeler ile desteklenir. Denetim sonuçlarının izlenmesi MADDE 28- (1) Denetim faaliyetleri sonucunda iç denetçiler tarafından düzenlenen nihai raporlarda gösterilen denetim sonuçlarına ilişkin tavsiyeler ve düzeltici tedbirler, belirtilen süre içerisinde ve denetlenen birimle İç Denetçi tarafından varılan mutabakat çerçevesinde oluşturulan eylem planına uygun olarak yerine getirilir. Önerilerin gerçekleştirilmesinin belli bir süre gerektirmesi durumunda, bu husus denetim raporuna verilen cevapta belirtilir ve eylem planına bağlanan hususlar tamamlanıncaya kadar periyodik gelişmeler ilgili birimce en az üç aylık dönemler halinde İç Denetim Birim Başkanlığı na bildirilir. (2) Raporlarda yer verilen bulgu ve öneriler ile rapora verilen cevap ve eylem planı kapsamında uzlaşmaya varılmayan hususlar ve bunlara ilişkin denetçi görüşü İç Denetim Birim Başkanı tarafından Okul Müdürü ne, Mütevelli Heyet Başkanı na sunulur. Bu konuda Okul Müdürü tarafından yapılan değerlendirme çerçevesinde alınan karara göre uygulama yapılır. Bu uygulamalar da İç Denetim Birim Başkanlığı tarafından izlenir. (3) İç Denetim Birim Başkanlığı nda, denetim raporlarının uygulanmasını izlemek üzere bir takip sistemi oluşturulur ve bu kapsamda raporlarda yer alan düzeltici tedbirlerin ve tavsiyelerin uygulanması sağlanır. (4) Denetlenen birim yöneticileri, denetim raporlarında yer alan önerilere ilişkin gerekli düzeltici tedbirleri alır. Raporlarda yer alan tavsiyelerin gerçekleştirilmemesi ve gerekli önlemlerin alınmaması halinde; İç Denetim Birim Başkanı, yapılması gerekenler ve sorumlular hakkında Okul Müdürü nü bilgilendirir. Yıllık İç Denetim Faaliyet Raporu MADDE 29- (1) İç denetim faaliyetleri sonucunda İç Denetim Birim Başkanı tarafından Yıllık İç Denetim Faaliyet Raporu düzenlenir. (2) İç Denetim Birim Başkanı tarafından düzenlenen İç Denetim Faaliyet Raporu, Plato Meslek Yüksekokulu Müdürü ile Mütevelli Heyet Başkanı na sunulur. Sunulan bu rapor 10

11 içeriğinde gerekli görülenler Okul Müdürü tarafından gereği yapılmak üzere, her yıl Ocak ayı içinde yapılacak Plato MYO kurulunun onayına sunularak, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme raporu içinde yer alması sağlanır. Hüküm Bulunmayan Haller MADDE 30- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Kanun, Yönetmelik, Kurul tarafından çıkarılmış veya çıkarılacak düzenlemeler ile İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili maddelerine uyulur. Yürürlük MADDE 31 Bu yönerge Plato Meslek Yüksekokulu Kurulu nun tarih ve 2013/27 sayılı kararı ile 25 Aralık 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Yürütme MADDE 32 Bu Yönerge hükümleri, Plato MYO Okul Müdürü tarafından yürütülür. Prof. Dr. Mete DOĞRUER Okul Müdürü 11

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi İç denetim biriminin işleyişi ve yönetimi ile iç denetçilerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 78 TEMMUZ 2015 SAYI: 2694 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İç Denetim

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığında İç Denetim Birimi nin işleyişi ve yönetimini,

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ 2014 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda,

Detaylı

DENİZLİ BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

DENİZLİ BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler DENİZLİ BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Denizli Belediyesi iç denetim faaliyetinin işleyişi ve yönetimi ile iç denetçilerin

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ MART 2008 Bu Yönerge; 12/07/2006 tarihli ve 26226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ Amaç ve kapsam KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kartal Belediyesi iç denetim biriminin işleyişi ile

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014

İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014 İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014 KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kırklareli Belediye Başkanlığı

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM. 18 Haziran 2014 Ankara

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM. 18 Haziran 2014 Ankara İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM 18 Haziran 2014 Ankara 1 İç Denetimin Tarihçesi (1) Amerika Birleşik Devletlerinde 1940 lı yıllardan itibaren yapılan bilimsel araştırmalarda, hukuka uygunluk denetimi

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçilerin; kamu idareleri itibarıyla sayılarını,

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ 2013 İ S K İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü - E Y Ü P İ S T A N B U L Sayfa 1 / 80 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4917 İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/6/2006 No : 2006/10654 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No: 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ÜST YÖNETİCİLER İÇİN İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM REHBERİ İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...1 II. İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI...2 III.

Detaylı

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ÜST YÖNETİCİLER İÇİN İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM REHBERİ İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI... 2 III.

Detaylı

POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI İÇİNDEKİLER A. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI 3 1. Amaç 3 2. Kapsam 3 3. Dayanak 4 4. Unsurları ve Genel Koşulları: 4 5.

Detaylı

14 Eylül 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28054 YÖNETMELİK

14 Eylül 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28054 YÖNETMELİK 14 Eylül 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28054 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK SEKTÖRLERİNİN GÖZETİM VE DENETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU i I- GENEL BİLGİLER 1 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 1 B- Teşkilat Yapısı 22 C- Fiziksel Kaynaklar 27 1- Fiziksel

Detaylı

na Kütle (Population): Analitik İnceleme (Analytical Review): Analitik Kanıtlar (Analytical Evidences): Anket (Questionnaire): Ara Rapor

na Kütle (Population): Analitik İnceleme (Analytical Review): Analitik Kanıtlar (Analytical Evidences): Anket (Questionnaire): Ara Rapor A na Kütle (Population): Denetçinin denetlenen alanın tamamı hakkında bir sonuca ulaşmak için örneklem seçmek istediği veri seti anlamına gelir. Bu nedenle, örnekleme yapılacak olan ana kütlenin denetimin

Detaylı