TMMOB PEYZAJ MİMARLARI MARLARI ODASI. Yasal -Yönetsel Alanda ekleşen en ve Hedeflenen

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMMOB PEYZAJ MİMARLARI MARLARI ODASI. Yasal -Yönetsel Alanda ekleşen en ve Hedeflenen"

Transkript

1 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI MARLARI ODASI Yasal -Yönetsel Alanda Gerçekle ekleşen en ve Hedeflenen Çalışmalar

2 PMO Amaç ve Hedefleri Mücadelenin kollektif, bir arada yürümesi y gereken, örgütlülüğün n de böyle b olduğunda unda anlam kazanacağı ğı,, gelişece eceği i ve hedeflerine yakınla nlaşacağı düşüncesindeyiz. Bu bağlamda Oda mızın n gerek program gerekse de pratik düzeyde d açılım a m ve adımlar mlarının üyelerimiz tarafından takip edilerek, olumlu ve olumsuz her türlt rlü eleştirinin tirinin- önerinin bu kollektif birikimi zenginleştirdi tirdiğini, ini, toplumsal-mesleki mesleki mücadelemiz ve bununla direkt bağlant lantılı olarak Oda örgütlülüğümüzü ileriye taşı şıdığıığı düşünüyoruz. Yönetim Kurulu olarak son yıllarda y mesleki tanınırl rlık k ve Oda örgütlülüğünün n gelişimi imi açısından projeksiyonumuzu oldukça a geniş tutmaya, bu çerçevede evede üniversiteler, bürokrasi, kamu kurumları ve gerektiği i oranda özel sektörle, doğru düzlemlerde d kişilikli ilişkiler kurmaya özen ve hassasiyet göstermeye g çalışıyoruz. Bu bütünlüklü mücadelemizin bir ayağı ğını oluşturuyor. Mesleki örgütlenmemizin bugün n en önemli örgütlü gücünü ifade Oda mızı monolitik, statükocu, içe i e kapanık k bir yapı olarak değil, tersinden dışd ışa a açık, a katılımc mcı, değişimlere imlere açık, a şeffaf, dinamik bir organizasyon haline getirmek içindir i indir bütün b çabamız.

3 MESLEKİ ÖRGÜTLENMENİN N DEĞER ER VE ÖNEMİ 1968 yılından y itibaren Ziraat Fakülteleri altında başlayan eğitim e süreci ile birlikte 1973 yılında y ilk olarak mesleki yaşama ama başlayan Peyzaj Mimarlarının n diploma karşı şılığıığı hepimizin de bildiği i gibi Ziraat Mühendisi M ünvanı ile Peyzaj Mimarı lisansı ile mezun oldukları ve 1990 yılında y ise Orman Fakültelerinde başlayan eğitim sonrasında nda ise hangi fakülteden mezun olunursa olunsun diploma ünvanlarında nda Peyzaj Mimarı olması hususundaki önemli gelişmenin, kamu kurum ve kuruluşlar larında çalışan meslektaşlar larımızın n yaşam amına çok fazla yansımad madığı,, mesleki tanımlama ve yer alışı ışında diploma unvanının n karşı şılığını bulamadığı ığı,diğer planlama ve tasarım m meslek disiplinleri kadar şanslı çalışma ortamları bulamadıklar kları konusu tüm t m meslek camiamızca bilinmektedir.

4 Türk toplumuna düzenli d bir yaşama ama mekanı hazırlanmas rlanmasında nda ve yurdun imarında taze bilgileriyle yararlı olacaklarına kani olduğum um 14 kabiliyetli genç,, bugün çalışma azmi ve hevesi içindedirler. i indedirler. Ancak, her şeyden evvel; ülke ölçüsünde hayati önemi olan fiziki planlama çalışmalarında Peyzaj Plancısına na olan ihtiyacın n idrak edilmiş olması şarttır. r. Aynı zamanda İmar ve İskan Bakanlığı ığımız z başta olmak üzere, Turizm Bakanlığı ığı, İller Bankası,, Bayınd ndırlık k Bakanlığı ığı, özellikle Karayolları Genel MüdürlM rlüğü,, Devlet Su İşleri Genel MüdürlM rlüğü,, Tarım m Bakanlığı ve tüm t İllerimiz ile Belediyelerimizin bu kıymetli gençlere ilgi göstermeleri g gerekir. diyor mesleğimizin kurucularından Sn. Prof.Dr. Sadri ARAN 1973 yılında y ki ilk mezunlarımıza za hitaben.. Sayın n Aran ın n bizlere ve ülkenin idarecilerine ithafen söyledis ylediği i sözler s çalışma hedef ve programımızın n temel taşı şını oluşturuyor. Bu ideal uğruna u çalışmalarımıza azimle devam ediyoruz Bu çerçevede evede yaptığı ığımız çalışmalardan ana başlıklar verecek olursak:

5 MESLEKİ TANINIRLIKTA 1.ADIM Kamusal alanda ki tanınırl rlıkla ilgili mesleklerin çalışma disiplinlerini ve çerçevelerini evelerini belirleyen, mesleğimizin nasıl l yer alacağı ile ilgili Devlet Kurumlarını yönlendiren; Çalışma Ve Sosyal Güvenlik G Bakanlığı İşKur Genel MüdürlM rlüğü İş ve Meslek Analizleri Daire Başkanl kanlığı ile görüşmelere g başlad ladık.. Yıl.2005 Ve şaşırtan sonuç Bakanlık k yetkilileri ve ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerde g mesleğimizin devlet tarafından Bahçe e Mimarı olarak tanımland mlandığını gördük

6 MESLEKİ KODLAMAMIZI DEĞİŞ ĞİŞTİRDİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik G Bakanlığı Meslek Bilgi Yaprağı Meslek Kodu: Meslek Adı : Bahçe e Mimarı Meslek Tanımı: Bir arazi parças asının n daha cazip bir hale getirilmesi için i in planlar ve projeler yapan, parklar, spor ve eğlence e yerleri için i in planlar hazırlayan kişidir. idir.

7 Bahçe e Mimarının n Görev G ve İşlemler Tanımı İse: Bahçe e Mimarı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç,, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi i i sağlığı ığı,, işi güvenliği i ve çevre koruma düzenlemelerine d ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) Ticari, edüstriyel ve yerleşim siteleri ve kamu binalarının n bahçe e ve alanlarına na estetik görünüm m verme amacıyla plan ve düzenlemeler d yapıp çalışmalara nezaret etmek, b) Düzenlenecek yerin drenaj, zemin toprağı ğı,, ağaçlar, a lar, kaya oluşumunu umunu tetkik edip binaları,, tesisleri göz g önünde nde tutarak tanzim şartlarını incelemek, c) Bölgenin yol, trotuar, bina, köprk prü, çit ve kanalizasyonunu gösteren g krokiler ve mikyaslı projeler hazırlamak, d) Nerelerde ne cins ağaç, a çalı ve çiçek dikileceğini ini tavsiye ederek bu işlerin i o alanın genel görünüşüg ve mimari yapılar ları ile ahenkli bir tarzda gerçekle ekleştirilmesini sağlamak,

8 e) Bir bölgenin b düzen d ve dağı ğılımı ile ilgili şartnameleri ve maliyet keşiflerini yaparak şartname ve maliyetin mahalli tüzük t k ve yönetmeliklere y uygunluğunu unu inceleyip tavsiyelerde bulunmak, f) Spor, eğlence e, parklar ve meydanlar için i in fide, heykel ve diğer eşyaların mübayası da dahil olmak üzere plan detaylarının n uygulanmasına na nezaret etmek, g) Spor, eğlence, e parklar ve meydanların n tespiti için i in kuruluşlarla larla görüşmelerde g bulunup bu faaliyetlerin geliştirilmesini koordine etmek, h) Yapılan projelerin tetkik ve tasvibinden sonra uygulamada plana uygunlu nluğunu unu sağlamak, vb. görev g ve işlemleri i yerine getirir.

9 Mesleki kodlaması olmaksızın n yapılm lmış PEYZAJ MİMARIM MARI TANIMI: Doğa a ve çevrenin ihtiyaçlar larını en iyi karşı şılayabilecek biçimde imde ekonomik, işlevsel, i ekolojik ve estetik ölçülere uygun olarak planlanması,, düzenlenmesi, d korunması ve geliştirilmesi konularında nda çalışan kişidir. idir. GÖREVLERİ - Topluma açık a k yeşil sahaların, çocuk oyun alanlarının, n, spor sahalarının düzenlenmesi konularında nda çalışmalar yapar, - Çevre sorunlarının n (çevre( kirlenmesi, erozyon vb.) giderilmesi için i in gerekli çalışmalar yapar, - Arazi kullanımının çevreye uygunluğunu unu değerlendirir, erlendirir, - Özel veya resmi kuruluşlara lara ait bahçeleri düzenler. d

10 Meslek Bilgi Yaprağı ğını Güncelledik ve Kodlamamızı değiştirdik tirdik tarihinden itibaren resmi kayıtlarda; Meslek Kodu: Meslek Adı : Peyzaj Mimarı Meslek Tanımı: Peyzajı oluşturan doğal ve kültk ltürel bileşenlerin enlerin ve çevrelerin koruma - kullanım m dengesi gözetilerek; g ekolojik, ekonomik, estetik ve işlevsel i ölçütlere uygun (olarak) planlaması, tasarımı,, onarımı,, korunması ve yönetim y konularında nda bilim ve sanat temelinde proje üreten kişidir idir.

11 Meslek Analizimiz GüncellendiG ncellendi tarihi itibariyle.. Planlama, tasarım, onarım m ve yönetimi y ana başlıklar kları altında uzmanlık k ve hizmet alanları analizi yapılan mesleğimizin alt açılımlara mları ise; Görevleri (Yaptıklar kları İşler) Peyzaj Mimarlığı ığı na ilişkin konularda; planlama, yapısal ve bitkisel tasarım, proje uygulama / yapım, bakım, yönetim, y fizibilite, denetim, danış ışmanlık k ve bilirkişilik ilik hizmetleri vermektir. Peyzaj planlama alanında: nda: Ülkesel ve yerel ölçeklerdeki fiziksel planlama çalışmalarında yer alarak, kültk ltürel ve ve doğal değerlerin erlerin korunması ve sürds rdürülmesi temelinde alan kullanım m projeleri üretir. Korunacak alanların n belirlenmesi çalışmalarını yürütür, r, koruma alanı statüsündeki yerlerin (milli parklar, tarihi ve arkeolojik alanlar vb.) Gelişme ve Yönetim Y Planlarını yapar. Sulak alanlar, akarsu koridorları,, maden ocakları,, katı atık k depolama alanları,, ormanlar gibi insanlar tarafından tahrip edilmiş veya edilmekte olan alanların sürdürülebilirliği i ve onarımı için in planlama yapar. Doğal kaynakların n sürds rdürülebilirliğini ini ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla bu kaynaklara yönelik y envanter oluşturma, haritalama, analiz ve planlama koruma çalışmaları yapar, Turizm alanların n fiziksel planlamalarında nda doğal ve kültk ltürel değerlerin erlerin korunması için in ekolojik öncelikli planlarını hazırlar. Kentsel açık a k ve yeşil alan sistem(ler)i oluşturulmas turulmasını sağlar.

12 Peyzaj tasarımı alanında: nda: Kentsel yerleşimlerin bir bölümünüb ya da bütününüb kapsayan kentsel tasarım m ve kent yenileme çalışmalarını yürütür. r. Topluma açık a k yeşil alanların n (parklar, meydanlar, dinlenme alanları,, yaya yolu ve bölgesi, b kıyık bantları,, botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri, çocuk bahçeleri, oyun alanları spor alanları,, otopark vb.) yapısal ve bitkisel tasarımını yapar, uygulama ve bakımını yürütür. r. Toplu konut alanları ve toplu kullanım m ortamlarında (üniversite( kampusları,, alış ışveriş merkezleri, toplu işyerleri vb.) yapısal ve bitkisel tasarım, uygulama ve bakım çalışmalarını yapar. Turizm ve dinlenme tesisleri, eğlence e tesisleri (lunapark, aquapark vb.) ve su kıyısık rekreasyon tesislerinin yapısal sal ve bitkisel tasarımını yapar, uygular ve bakımını yürütür. r. Tarımsal msal amaçlı çiftlik ve hobi bahçeleri tasarlar, uygular ve bakımını yürütür. r. Çevre koruma ve peyzaj onarımı alanında: nda: Çevre kirlenmesi, arazi bozunumu gibi çevre sorunlarının n giderilmesi, bozulan yerlerin onarımı ve çevre kalitesinin yükseltilmesi y için i in karayolları,, maden ocakları,, hareketli kumul alanları,, havzalar, deniz kıyı kirliliği, i, dere kenarları,, bataklıklar, klar, katı atık k depo alanları,, tahrip olmuş tarım m alanları,, tahrip olmuş orman alanları gibi ortamlarda gerekli planlama, yapısal ve bitkisel tasarım, mühendislik, m uygulama ve danış ışmanlık k hizmetlerini yürütür. y r. Peyzaj mühendislim hendisliği i hizmetlerini ilgilendiren sulama, aydınlatma, nlatma, drenaj, atık k bertaraf etme, arazi biçimlendirme imlendirme (grading) gibi çalışmalarını yürütür. r. "Çevresel Etki Değerlendirmesi" erlendirmesi" çalışmalarında yer alarak raporlarını hazırlar

13 Peyzaj yönetimi y alanında: nda: Kentsel veya kırsal k peyzaj yönetimi y konularında nda fikir üretimi, projelendirme, uygulama, izleme, denetleme ve danış ışmanlık k hizmetlerini yürütür. y r. Kırsal yerleşim kalkınma programlarında yer alır r ve köy k y yenileme çalışmaları yapar. Bölge, yöre y ve havza yönetimi y çalışmalarında yer alır.

14 ÖNEMLİ 2. ADIM Türk Meslekler SözlS zlüğünde 35 Yıl Y l Sonra İlk Kez Yer Aldık Türk Meslekler SözlS zlüğü (TMS); işgücü piyasasında mevcut olan mesleklerin sınıflands flandırıldığı ve mesleklerin unvanlarının, n, tanımlar mlarının, n, görevlerinin g ve kodlarının n yer aldığı TC. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel MüdürlM rlüğü Meslek Araştırma rma ve Geliştirme tirme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ülkemizin önemli ve bu alandaki yegane kaynağı ğıdır. Türk Meslekler SözlS zlüğünde bir meslek disiplininin yer almasının n yararları aşağıda sıralanms ralanmıştır. TMS; öncelikle İŞKUR birimleri arasında, sonra da işçi, i i, işveren i ve Kurum çalışanları arasındaki görüşme ve yazış ışmalarda, buna ek olarak da, akademik ve bilimsel kurum ve kuruluşlar ların n ilgili bölümlerinin çalışmalarında ve yargıda kullanılır. İş piyasasının n ihtiyaç duyduğu u mesleklerdeki işgücüi ile açık a k iş in i in eşlee leştirilmesine olanak sağlar. Ülke çapında ortak, dolayısıyla yla standart bir meslek terminolojisi ve tanım m birliği i sağlar. İşgücü piyasasında bulunan mesleklerin, kod ve unvan tanımlar mlarında, standardizasyonunu sağlar. İşgücü piyasası hakkında bilgi sahibi olmak isteyen ilgililere, çalışma hayatındaki mevcut meslekleri; kod, unvan, tanım m ve işlem i basamakları ile tanıtır.

15 İşgücü iş piyasasına ve işsizlere i ilişkin istatistiksel verilerin sağlam ve sağlıkl klı bir şekilde hazırlanmas rlanmasına, na, işi analizi çalışmalarının n objektif olarak yapılmas lmasına ve dolayısıyla yla işsizlik i sorunlarına na tam ve doğru olarak teşhis konulmasına na olanak sağlar. İstihdam ve eğitim e politikaları ve bu politikalara dayalı olarak hazırlanan plan ve programların n sağlıkl klı ve günün g n koşullar ullarına göre g hazırlanmas rlanmasına na katkı sağlar. İşgücü ekonomisi ile ilgili çevrelerin,istatistiki bilgi derleyen,insangücü kaynaklarının n geliştirilmesi ile ilgili olan kurum ve kuruluşlar ların, insangücü -işgücü ve eğitim e plancılar larının n ve uygulayıcılar larının çalışmalarında kaynak olarak yararları vardır. r.

16 ÖNEMLİ 3. ADIM Resmi Gazete de GÖREV ALAN VE SORUMLULUKLARIMIZIN YAYINLANDIĞI İLK YÖNETSEL Y HAK Kazanımlar mlarımızı Gerçekle ekleştirdik tarihine Ana YönetmeliY netmeliğimizi, imizi, tarihinde Serbest Peyzaj Mimarlığı Hizmetleri Uygulama - Tescil - Belgelendirme - Mesleki Denetim ve En Az Ücret YönetmeliY netmeliğimizi, imizi, tarihinde Meslekiçi i Eğitim, E Uzmanlık k Ve Belgelendirme YönetmeliY netmeliğimizi imizi yayınlayarak ilk Yönetsel Y haklarımız z elde ettik tarihine yayımlanan SMM yönetmeliy netmeliği i mesleğimizin tanımlanmas mlanmasındaki ndaki en önemli araçlardan lardan biri olmuştur. Çünk nkü 2006 yılına y kadar hiçbir yasal ve tanımsal bir açılımıa yapılmam lmamış olan Peyzaj Planlama alanında nda ilk kez açılım a m sağlanm lanmış,, tanımlama ve alt başlıklar kları oluşturulmu turulmuş,, hizmet alanı olarak planlama hizmetinin asgari çizim ve ücret tablosu hazırlanm rlanmış ve ölçekleri ile resmi statüye kavuşmu muştur. Mesleki açılımımız a z için i in çok önemli olan söz s z konusu yönetmelik, y mesleğimizi kamu kurum ve kuruluşlar ları ile yapılan tüm t m görüşmelerde g daha güvenli g ve tanıml mlı kılmıştır.

17 ÖNEMLİ 4. ADIM Resmi Gazete de yayımlanarak elde edinilen yasal hak kazanımı ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik G Bakanlığı ığı nda gerçekle ekleştirmiş olduğumuz umuz meslek kodlama ve analizlerinden aldığı ığımız z güçg ile Türk T Standartlar Enstitüsünce nce mesleğimiz ile ilgili hazırlanm rlanmış olan 5 adet standartın n güncellenmesi g için i in müracaat m ettik.. ÖNEMLİ BİR R KAZANIMI DA BURADA SAĞLADIK LADIK standart no su ile yayımlanan Peyzaj Mimarlığı Genel Hizmetleri Standartını yeniledik standart no lu lu-peyzaj mimarlığı - Bakım onarım- yenileştirme ve sağlıkla klaştırma hizmetleri Kurallar - güncelleme çalışmaları devam ediyor, standart no su ile -Peyzaj Mimarlığı - Proje Hizmetleri Kurallar - güncelleme çalışmaları devam ediyor, standart no lu lu-peyzaj mimarlığı - Uygulama hizmetleri Kurallar- güncelleme çalışmaları devam ediyor, 127 no lu Kriter- Peyzaj Mimarlığı Hizmetleri-Dan Danışmanlık; k; Proje Yapma ve Uygulama; Açık-YeA Yeşil Alanların Bakım, Onarım, İlaçlama lama ve Temizliği-Genel Kriterleri- güncelleme çalışmaları devam ediyor,

18 Teşekk ekkür r ediyoruz.. Meslek analizimizin güncellenmesi, g uzmanlık k alanlarımızın belirlenmesi,tse Standart çalışmalarında bizleri yalnız bırakmayan,destek ve katkılar larını esirgemeyen değerli erli üyelerimiz olan Akademisyenlerimize teşekk ekkür r ediyoruz

19 MESLEK ÖRGÜTÜ OLARAK NASIL BİR B MÜCADELE ARACI OLUŞTURULMAKTADIR 1. Öncelikle, üye - Oda ilişkilerinin güven g ve emek üretim süreci s içerisinde i ve gerçek ek dayanış ışma araçlar larının n var edilebilmesi ilkesinden hareket etmeye özen gösteren g Yönetim Y Kurulumuz; mücadele m aracının n en önemli unsuru olarak kamu üniversite serbest ücretli - işsiz tüm t üyeleri ile birlikte üretmek, birlikte karar almak ve birlikte çalışmak mücadelesi vermenin, başarman armanın öznesi olduğu u ve mücadele m araçlar larının n en önemli öğesi olduğunu, unu, 2. Bilim ve tekniğin in emekle birleşti tiğinde inde ortaya konulacak ürünlerin niteliğinin inin önemli ölçüde artacağı ğını, 3. Ülkemizin, son yıllarda y karşı şılaştığı yeni düzenlemeler d karşı şısında peyzaj mimarlığı meslek disiplinin varlığı ığına bu gün g n her zamandan daha fazla ihtiyacı olduğunu, unu, 4. Kamu alanlarından ndan başka bir hizmet alanı olmayan peyzaj mimarlığı ığı hizmet alanının mevzuatlarla tanımlanmas mlanmasından ndan başka bir çözümünün n olmadığı ığından hareketle tüm t çalışmalarını kamu kurum ve kuruluşlar ları üzerinde yoğunla unlaştırmayı ana çalışma planı olarak gündemine almış ıştır.

20 MEVZUAT VE YÖNETMELY NETMELİK ÇALIŞMALARI Mesleğimizin çalışma konularını içeren kamu kurum ve kuruluşlar larının n tüm t m mevzuat ve yönetmeliklerinde uzmanlık k alanlarımız z gereğince tanımlanmad mlanmadığımız, kısmi k olarak var olanlarda bile mutlak olarak başka meslek alanları ile ikame edilebilir bir şekilde tanımlanm mlanmış olduğu u tüm t m meslek camiamızca bilinen bir gerçektir. ektir. Bayınd ndırlık k ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan tüm t m mevzuatlar mesleğimizin icrasının temel taşlar larını oluşturur, tanımlanmada yer verilmemiştir;k tir;kültür r ve Turizm, Çevre ve Orman, Tarım m ve Köy K İşleri, İç İşleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik G venlik Bakanlığı mevzuatlarında ya hiç yokuzdur ya da planlama ve tasarım m ağıa ğırlıklı diğer meslek disiplinlerinin alan ihlali ile karşı şılarız. Uzun süres reçli bir alan daraltması ülkemiz koşullar ullarında hep yaşanm anmış ve yaşanmaya anmaya devam etmektedir.

21 NELER YAPTIK?

22 Bayınd ndırlık k ve İskan Bakanlığı 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri y üzerinde çalışmalar yaparak, öncelikle peyzaj mimarlığı bölüm başkanl kanlıklarına dosya sunumu gerçekle ekleştiren Oda Yönetim Y Kurulu olarak, Bakanlık k düzeyinde d Stratejik Eylem Planı oluşturabilmek için i in birlikte çalışmak, üretmek talebinde bulunduk 17 Eylül l 2008 tarihinde Bölüm B m Başkanlar kanlarımız z ile gerçekle ekleştirdiğimiz imiz toplantıda; da; Ulusal Plan Kademelerinde neden yer almamız z ile ilişkin detaylı bir rapor hazırlayan Oda Yönetim Y Kurulu, İmar Kanunu Değişiklik iklik olarak hazırlanan İmar ve Şehirleşme Kanun Taslağı Tip İmar YönetmeliY netmeliği Plan Yapımına Ait Esaslara Dair YönetmelikY Yapı Denetim Kanunu Yapı Denetimi Uygulama YönetmeliY netmeliği İl İmar YönetmelikleriY Mühendislik ve Mimarlık k Proje Düzenleme D Esaslarına Dair YönetmelikY Kamu İhale Kanunu- Uygulama ve Hizmet Alımı Yönetmelikleri Dönüşüm m Alanları Yasa Tasarısı 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler 297 Tip İmar YönetmeliY netmeliği Genelgesi Çevre Düzeni D Planı yapımı yetki karmaşas ası ile ilgili yayımlanan Genelge TOKİ mevzuat ve uygulamalarında mesleğimiz ile ilgili yaşanan anan sorunlar

23 Toplam 11 konulu dosya ile mesleğimizin kamuda tanınırl rlığı ve meslektaşı şımızın n icrası ile ilgili önemli bulduğumuz umuz çalışma konularının n sunumunu gerçekle ekleştirdik. Üzülerek paylaşmak istiyoruz ki akademilerimizde sunduğumuz umuz içerikte i bir mevzuat çalışması bulunmamaktadır. Beklentimiz ise, mesleki açılımımızın a n en önemli bölümü,, Bayınd ndırlık k ve İskan Bakanlığı ığının n uhdesinde olan çalışma alanlarıdır r ve ivedilikle stratejik bir çalışma işbirlii birliğine ine ve görev g paylaşı şımına ihtiyacımız z bulunmaktadır. Uzun soluklu ve yoğun diplomasi ile çözülebilece lebileceğine ine inandığı ığımız z bu süreçte, Bakanlık k ile olan işbirlii birliğimizi imizi kesintiye uğratmaksu ratmaksızın çalışmalarımıza devam ettik..

24 Özellikle Şura 6 nolu Komisyon raporlarında, Odamızın n belirlediği i sorun ve çözüm önerileri Komisyon üyemiz olan Sn.K. Tuluhan YILMAZ tarafından kayıt t altına alınmas nmasını sağlayarak belge haline gelmesini sağlam lamıştır. Kentleşme Şurası Sonuç Bildirgesinde bu güne g kadar ilke kez peyzaj mimarlığı disiplini Bayınd ndırlık camiası tarafından telafuz edilmiş ve Planlama, mimarlık k ve peyzaj mimarlığı ığını bütünleştiren - kentsel tasarım- ülke planlama sisteminde yerini almalıdır şeklinde ifade edilmiştir. Bakanlık k düzeyinde d diplomasinin zorlukları ile karşı şılaşan an Oda Yönetim Y kurulu olarak, umut verici bulduğumuz umuz ve hepimiz için i in önemli bir gün g n olarak kutladığı ığımız z 13 mayıs s günüg Bayınd ndırlık k ve İskan Bakanı Sn. Mustafa Demir tarafından yapılan basın n açıklamasa klaması bizlere kapılar ların n aralandığı ığı, emeklerimizin karşı şılığının n alınabikece nabikeceği i günlerin g yakın n olduğu u konusunda umut vermiştir. Sayın n Bakan, yaptığı basın n açıklamasa klamasında kentsel tasarım m içerisinde i mimarlık k ve peyzaj mimarlığı ığının n bütüncb ncül l olduğundan undan söz s z etmektedir. İlk kez bir Bakan hem de mimar lisanslı bir Bakanın n mesleğimizi kent dokusu içerinde i varlığı ığından söz z etmesi elbette çok geç ama yarının n mücadeleini m veren bizler için i in umut verici olmuştur. Bizim hedefimiz, aynı Bakanın n ulusal plan kademesindeki planlama sürecinde s peyzaj mimarlığı ana bilim dalının n varlığı ığını kabul etmesidir.

25 Kentleşme Şurası ve Sonuçlar ları 2008 yılıy ile başlayan Bayınd ndırlık k ve İskan Bakanlığı ığı nın n Kentleşme Şurası Genel Kuruluna hazırl rlık k amaçlı başlatt lattığı çalışmalar öncelikle Komisyonlar şeklinde başlad ladı. 10 Çalışma Komisyonu oluşturan Bakanlığ ığa a ilk müracaatm racaatımız z 6 Çalışma Komiyonu olmasına rağmen Odamızın n 4 Komisyonda temsiline onay verildi. Komisyon çalışmalarını Oda örgütlülüğümüz z adına takip eden Komisyon üyelerimizle 2 kez ara toplantılar lar düzenleyerek d özellikle Bayınd ndırlık k Bakanlığı dosyası içerisinde yer alan konuların gündeme taşı şınmasını sağlad ladık Mayıs s 2009 tarihinde Komisyon sonuçlar larının n değerlendirildi erlendirildiği yoğun ve gergin bir Kentleşme Şurası Genel Kurulunda Komisyon üyesi temsilcilerimiz ile Yönetim Y Kurulumuz temsilcileri Sonujç Bildirgesi hazırlanmas rlanması sürecinde yoğun çalışmalar sundu.

26 Ayrıca Yine Bayınd ndırlık k ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan 3621 sayılı Kıyı Kanunu Kıyı Kenar Çizgisinin Tespiti Madde 9 - Kıyı kenar çizgisi, valiliklerce, kamu görevlilerinden g oluşturulacak en az 5 kişilik ilik bir komisyonca tespit edilir. Bu komisyon; jeoloji mühendisi, m jeolog veya jeomorfolog, harita ve kadastro mühendisi, m ziraat mühendisi, m mimar ve şehir plancısı,, inşaat mühendisinden m oluşur.komisyonca ur.komisyonca tespit edilip valiliğin in uygun görüşü ile birlikte gönderilen g kıyık kenar çizgisi, Bayınd ndırlık k ve İskan Bakanlığı ığınca onaylandıktan sonra yürürly rlüğe girer. maddesi ile ilgili yapmış olduğumuz umuz madde değişikli ikliği i talebimiz kanunda madde değişikli ikliği i gündeme g geldiğinde inde talebiniz değerlendirmeye erlendirmeye alınacakt nacaktır denmektedir. Söz z konusu kanun ve ilgili hüküm h m ile ilgili olarak bölüm b m başkanl kanlıklarımızın n yapacağı akademik girişimin imin önemli olacağı ğını düşünmekteyiz.

27 KÜLTÜR R ve TURİZM BAKANLIĞI Kültür r ve tabiat varlıkl klıklarını koruma, turizm alanlarında nda çevre düzeni d planı onaylama gibi peyzaj alanları üzerinde geniş yetkilere sahip olan bakanlık k mevzuatı ile ilgili; 2863 sayılıyasa ile hüküm h m altına alınan Koruma Kurullarının n Oluşturulmas turulması 58.maddesinde mesleki tanılığı ığımızın n sağlanmas lanması için in yürütty ttüğümüz z bütün b çalışmada bakanlığı ığın önemsedi nemsediğimiz imiz bir konudur, en kısa k zamanda konu ile ilgili çalışma yapılacakt lacaktır cevabı ile karşı şılaşılmaktadır.oda Yönetim Y Kurulu olarak kesintisiz lobi ve kulis çalışmalarımız z devam etmektedir. Bu konuda tüm t m bölüm b m başkanl kanlıklarımızın n bakanlık üzerinde çalışma yapmasının önemli bir açılım a m sağlayaca layacağına inancımız z tamdır. Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme D Peyzaj Projelerinin Hazırlanmas rlanması, Gösterimi, Uygulaması,, Denetimi ve Müelliflerine M İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik çalışmasında peyzaj mimarlarının n yetkili kılınmask nması çalışmalarımız z sonuç vermiştir. Burada en önemli kazanımımız z ise ; Danış ıştay 8. Dairesi nin tarihinde vermiş olduğu Çevre Düzenlemesi diğer bir deyişle peyzaj, ayrı bir uzmanlık alanı olup, Peyzaj Mimarları Odasına üye meslek mensuplarının ihtisas alanını oluşturdu turduğu yönündende karar vermiştir tir. daire tarafından alınm nmış yargı kararı olmuştur.

28 Kültür r ve Turizm bakanlığı ığına bağlı olarak görev g sürds rdüren ren ülke genelindeki tüm m Koruma Kurulları Başkanl kanlıklarına Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe e giren meslek alan sınır, s hak ve yetkilerimizle ilgili resmi yazış ışmalar yapılm lmış olup, çalışma alanları içerisinde kalan yerlerde peyzaj mimarı imzası olmaksızın n proje onayı olmması konusunda ilke kararı almaları ve kamu yararı hassasiyeti göstermeleri g talep edilmiş,, kısmi k uygulamalar alınarak başar arı sağlanm lanmıştır. Bu anlamdaki çalışmalarımızı da kollektif çalışmalar yaparak ülke geneline yayılmas lması konusunda özen göstermemiz g gerekmektedir. Türkiye Turizm Stratejisi. (2023) ve Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı (2007/2013), ülkemiz içi turizminin planlanması,, yatırım m fizibilitelerinin yapılabilmesi, turizm sektörünün n güçg üçlendirilmesinden ziyade ülke turizm kaynaklarının n doğru planlanması sonucunda oluşacak uzun vadeli ve sağlıkl klı bir planlamanın n rehberi olması açısından önemsenmiş ve meslek alanımızı bire bir ilgilendirmesi ve turizm strateji belgesinin uygulanması sürecinde faal olarak görev g alacak kurum ve kuruluşlar ların örgütlenme şemasında yer alan meslek odası olarak; Peyzaj Mimarlığı ve Turizm/Turizm Sektörünü ile ilgili görüşlerimiz ile Eylem Planında nda nasıl l yer alınabilece nabileceği i ile ilgili görüşlerimiz g paylaşmak ve değerlendirme erlendirme yapmak üzere Oda Yönetim Y Kurulu olarak görüşlerimizi bildirdik.

29 ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI Odamız z tarafından 02 Mayıs s 2009 tarihinde gerçekle ekleştirilen 1. ULUSAL ÇED ÇALIŞTAYI önemli bir ses getirmiştir. tir. Mesleki uygulama alanlarımızdan önemli bir istihdam alanı olan ÇED raporlarının hazırlama ve yeterlik sürecinde s recinde bulunulması ile ilgili olarak iyi bir zemin oluşturdu turduğuna una inandığı ığımız ÇED Çalıştayı sonrasında nda tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan Yeterlik Belgesi Tebliği i Değişiklik iklik Taslağı ğı gündeme gelmiştir. ÇED Yeterlik Belgesi ile ilgili maddeleri üzerinde Oda Yönetim Y Kurulu olarak hazırlam rlamış olduğumuz umuz görüşlerimizle g birlikte tüm t m bölüm b m başkanl kanlıkları, Öğretim üye ve elemanları tarafından oluşturulacak teknik desteğe e ve Bakanlık k ile resmi görüşmeler yapılarak bu anlamda sürds rdürülen çalışmalara destek verilmesi ÇED ile ilgili tarihsel sürecimizin s tanınmas nması anlamında nda örgütlülüğümüzü anlamlı kılacaktır.

30 BİYOÇEŞİTLİLİK K VE DOĞA A KORUMA KANUNU TASLAĞI Mesleğimizin çalışma alanları için in önemli bir yasa olarak değerlendiriyor erlendiriyor ve bakanlıkça a gerçekle ekleştirilen çalışmaları takip ediyoruz. Taslağı ğın n ekolojik unsurlarla ilgili geniş bir bakış açısı getirmesi ve doğa korunma yaklaşı şımının n fiziki planlama düzeyindeki d girişimlerle imlerle bütünleştirilmesine olanak vereceği i saptanmış ıştır. Ancak öngörülen çalışmaların, devlet tarafından yerine getirilecek toplumsal bir hizmet olarak kurgulandığı taslakta vurgulanmasına na rağmen, bu yükümly mlülüğün n başka kurumlar ile gönüllg llü şahıs s ya da kuruluşlara lara devredilebilecek oluşu, u, gerek bilimsel yaklaşı şım m ve uzmanlık, gerekse yasa ile devlete verilen sorumluluğun un özelleştirmeye devri gibi sorunlar yaratabilecektir. Ayrıca kanun taslağı ğında fiziki planlama disiplinlerinden hiç bahsedilmemekle birlikte, yönetim y planlarında nda etkili plan kararlarını alacak uzman kişilerin ilerin mesleki yönden y yeterli düzeyde d tanımlanmad mlanmadığına da dikkat çekilmiştir.

31 Kıyı alanlarının n sahip olduğu u ekolojik değer er ve kullanım taleplerinin çeşitliliği, i, planlama ve yönetim y süres reçlerinde uzun vadeli öngörü sağlayabilecek veri envanterini zorunlu kılmaktadk lmaktadır. Yüksek biyoçeşitlili itliliğe e ve dinamik ortamlara sahip kıyık alanlarında nda mevcut durumun belirlenmesi yanında, nda, alan kullanımlar mlarının n baskı derecesi ve olası kullanımlar mların n potansiyel etkisi de geriye dönük d izleme çalışmalarıyla objektif olarak anlaşı şılabilir. Yasalaşmas ması beklenen Biyolojik-çeşitlilik itlilik ve Doğa a Koruma Kanunu Taslağı ğı veri envanteri ( Anonim, 2006a) oluşturma ve çevre politikasına katkılar ları yönünden nden incelenmiş,, tartışı ışılmış ve içerdii erdiği çelişkiler ile ilgili çalışma yapan Prof. Dr. K. Tuluhan Yılmaz Y lmaz ve KıvılcK lcım Yalçın ın çalışması Oda görüşüg olarak bakanlığ ığa a bildirilmiştir.

32 MADENCİLİK K FAALİYETLER YETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLER LERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELY NETMELİĞİ Söz z konusu Yönetmelikte; Y mesleki tanımlamalar mlamalarımızla ilgili maddeler bulunması açılımlar konusunda umut verici.. meslektaşlar larımızın çalışma alanı olarak önemli bir çalışma oldu. Çevre ve Orman Bakanlığı ile yönetmelik y üzerinde tekrar görüşmelerimiz oldu. Revizyon için i in Bakanlık k Peyzaj Koruma Şubesinden meslektaşlar larımızla yaptığı ığımız çalışma ilgili Genel MüdürlM rlüğe e sunuldu.

33 11/11/2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan; ÇEVRE DÜZEND ZENİ PLANLARINA DAİR R YÖNETMELY NETMELİK ve 7/1/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan PLÂN YAPIMINI YÜKÜMLENECEK Y MÜELLM ELLİFLERİN N YETERLİLİĞİ İĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK K ile ilgili olarak mesleki yetki anlamında nda çalışmalarına devam eden Oda Yönetim Kurulumuzun mesleki dayanış ışma ve lobi çalışmalrına gereksinimi bulunmaktadır. Çevre ve Orman Bakanlığı ığı üzerinde ciddi lobi çalışması yapılarak sonuçlanabilece lanabileceğini ini düşündüğümüz z her iki yönetmelik y ile ilgili tüm t m akademilerimizin katkı ve desteğine ihtiyaç bulunmaktadır. Çevre ve Orman bakanlığı ile Odamızın n yürütty ttüğü diplomatik ve teknik dil birlikteliği i her geçen en gün g n artmakta ancak orman mühendislim hendisliği i ve şehir plancılar ları meslek disiplinlerinin önemli sayıda kadrolaşmış olmasının n olumsuz yansımalar malarının n yaşand andığı Bakanlık k ile iyi diplomasi ilişkileri kurulması yönünde, nde, ortak etkinlikler yapılarak mesleki tanınırl rlığımız konusunda çalışmalar yapılmaktad lmaktadır.

34 İÇ İŞLER LERİ BAKANLIĞI Başbakanl bakanlıkça a yürütülen y e Dönüşüm m TürkiyeT rkiye projesi kapsamında bazı illerin Coğrafi Bilgi Sistemi kurma çalışmaları başlatt lattıkları,, bu konuda İç İşleri Bakanlığı ığı ndan idari ve teknik destek talep etmeleri üzerine her ilin ayrı Coğrafi Bilgi Sistemi kurmasının n genel çerçevesinin evesinin belirlenmesi için in İç İşleri leri Bakanlığı tarafından valilik ve bağlı belediyelere rehber oluşturacak Coğrafi Tabanlı İl Kent Yönetimi Y Bilgi Sistemi Teknik Kılavuzu K hazırlanm rlanmıştır. Hazırlanan kılavuzun k Valilikte Görevlendirilecek G Personel Kapsamı başlığı altında tanımlamas mlaması yapılan Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanı (CBSU) içerinde i mesleğimizin tanımlanmad mlanmadığı görülmüş olup, gerekli müdahale m yapılarak hem resmi yazı ile hem de kılavuzun hazırland rlandığı teknik servis ile yapılan görüşmeler g sonunda kılavuzun k 1. versiyon olarak tanımland mlandığı ve geliştirilmeye açık a k olduğu, u, peyzaj mimarlığı meslek disiplininin mutlak yer alacağı Oda mıza iletilmiş bulunmaktadır. Konu ile ilgili olarak Oda birimlerimizin bulunduğu u il ve çevre illerde ki valilikler ve bağlı belediyelerde Coğrafi Bilgi Sistemi birimlerinin kurulup kurulmadığı konularının n araştırılarak mesleki istihdamların n takip edilmesi önem kazanmaktadır. Meslektaşlar larımızın n istihdamı ve mesleğimizin teknik anlamda yer edinimi ile ilişkin Valilik ve İl Özel İdare Genel Sekreterliği i bünyesinde b kurulacak olan birimlerle ilgili alan çalışmasının önemli olduğu u konusunda ısrarlı çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

35 TARIM ve KÖY K İŞLER LERİ BAKANLIĞI TOHUMCULUK SEKTÖRÜNDE YETKİLEND LENDİRME VE DENETLEME YÖNETMELY NETMELİĞİ ile ilgili çalışmalarımız z sonuçlanm lanmış olup,resmi Gazete de yayımlanmak üzere Bakanlık tarafından gönderilmig nderilmiş bulunmaktadır. Tohum Üreticilerireticileri Tohumculuk Bayiliği Süs s Bitkileri Üretim sektöründe peyzaj mimarının n yetkilendirilmesi ile ilgili olarak yetkilendirilmesi talebimiz yerinde bulunmuş ve kabul edilmiştir. Ayrıca, Sanayi Bakanlığı ile yapılan görüşmeler g sonucunda süs s s bitkileri (peyzaj bitkileri)üreticili reticiliği i yapan meslektaşlar larımızın n ortak sorunu olan KOBİ kapsamına alınmalar nmaları ile ilgili görüşmelerimiz g olumlu sonuç vermiş ve KOBİ kapsamına alınarak ticari faaliyetlerinde kolaylık k almaları sağlanm lanmıştır.

36 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK K BAKANLIĞI İş Sağlığı ve Güvenlik G Kanunu tasarısı ile söz s z konusu kanunun destekleyicisi olarak hazırlanan 5753 sayılı İş Kanunu ve Bazı Maddelerinde Değişiklik iklik Yapılmas lması Hakkında Kanun ile ilgili 16/12/2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İşyeri Sağlık k Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri G ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin in 21 inci maddesi uyarınca oluşturulan Komisyonun görüşleri g doğrultusunda işyerlerinin i işi sağlığı ve güvenlig venliği i açısından a yer aldığı risk grupları listesi ndeki (EK:1) risk grupları içinde inde hizmet alanlarımızın n yer almasına rağmen, eğitim e programlarına peyzaj mimarının n alınmamas nmaması,, işi güvenliği i ve işi sağlığı uzmanı pozisyonunda değerlendirilmesi erlendirilmesi yeni bir istihdam alanı olarak meslektaşlar larımızın n yararlanabileceği i bir yeni açılım a olması sebebiyle Oda gündemimizde g tutulmakta ve takip edilmektedir.

37 İSTİHDAM ALANINDA ÇALIŞMALARIMIZ Peyzaj Mimarlarının çalışma alanlarının n yasal zeminde tanımlanmas mlanmasında nda son yıllarda y yaşanan anan gelişmeler son derece önemlidir. Bu kapsamda; Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına na Dair Yönetmelik Y ile istihdam, İl Özel İdarelerde E-devlet Uygulamaları kapsamında İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanl kanlığı tarafından hazırl rlıkları sürdürülen Coğrafi Tabanlı İl-Kent Yönetim Y ve Bilgi Sistemi Teknik KılavuzuK lavuzu ile birlikte Valiliklerde istihdam olanaklarının n açılmasa lması dikkat çekici ekici gelişmelere işaret i etmektedir. Kamu kurumlarında çalışan üyelerimizin görev g ve unvan değişikli ikliği i sınavlars navlarında nda yer alması için in yaptığı ığımız z görüşmeler g olumlu olarak geçmekte ve kazanım m elde edilmekte YÖK K tarafından teknik eleman kadromuzun uygulama ve arazi çalışmaları nedeniyle Mühendis olarak belirlenmiş olma avantajını mutlak değerlendirip, erlendirip, büro b görevlisi g teknik personel statüsü olan Mimar kadrosu verilmek üzere yapılan tüm t m kamu kurumlarında yapılan yanlış ışlığıığı takip etmeye özen gösteriyoruz. g

38 Hukuk Dosyaları Meslek alanımızla ilgili konularda Anayasanın n 135.maddesi gereği i kurulmuş ve kamu kurum niteliğinde inde kurulmuş meslek odalarının n kuruluş amaçlar larında yer alan; toplumsal ve kamusal sorumlulukları sebebiyle kamusal alanlarda yaşanan anan ve kaynaklarımızın n planlı kullanılmamas lmaması sebebi taşı şıyan alanlarda ve meslek alanımızla ilgili ihlallerde mutlaka yer aldık. Yargı önünde nde tanınırl rlığımızın n artmasının n ve mesleki örgütlenmenin önemli bir aracı olan hukuk mücadelesini başar arı ile sürds rdüren ren Odamız; 2A ve 2B yasaları ile orman alanlarımızın n yok edilişine, ine, Kültür r varlıklar klarımız z olan Allianoi ve Hasankeyf in sular altında kalmasının n toplumsal ve hukuksal mücadelesinde, m Maden işletmecilii letmeciliği i adı altında tüm t m orman ve zeytinliklerimizin yok edilişine, ine, Termik santral ve HES alan seçimlerinin yanlış ışlığına, Çimento fabrikası yapılmak için i in Kastabala nın n elimizden alınmas nmasına, na, Kamu kurumları tarafından düzenlenen d proje yarış ışmalarında haklı savunularda, Kentlerimizde yaşanan anan dönüşüm, d yenileme, iyileştirme tirme adı altında kimlik kayıplar pları ve kamusal alan tasfiyelerinde, Tohum yasası ile ülke tarımının n ve tarımsal alanların n tehdidine, Dönüşüm m Alanları Yasa Tasarısında yer alan imarlı imarsız z tüm t m alanlar dönüşüm d alanıdır olarak ilan edilmesine, Ülke topraklarımızın n yabancılara satışı ile mülksm lksüzleştirilme çalışmalarına Turizm teşvik adı altında ormanlarımızın n golf alanına na dönüştürülmesine, d Suyun temel insan hakkı olduğu u ve özelleştirilmemesine karşı şı peyzaj mimarlarının n haklı savunularında nda yer aldık.

39 30 Eylül l 2006 Birlikteliğin, in, Dayanış ışmanın Simgesi Oldu Oda Yönetim Y Kurulu olarak, 5531 sayılı yasa ile meslek alanlarımızın n hak ve yetki devirlerinin Orman MühendisliM hendisliği i disiplinine verilmeye çalışmalarında başlatm latmış olduğumuz umuz ve hem ülkemizde hem dünyada d ilk kez tek başı şına bir meslek disiplininin hak ve yetkilerinin, lisanslarından ndan kaynaklı özlük k haklarının n haklı sesini yükselttikleri y miting, peyzaj mimarlarının n dayanış ışmasının n simgesi ve önemli bir başlang langıcı oldu.. İlk kez TBMM nde soru önergeleri ile gündeme g taşı şınması,, TBMM gündemine g girmesi anlamında nda da önemli bir başlang langıca imza atan onurlu mücadele m cadele günümüzde g akademisyeni, kamu çalışanı, serbest peyzaj mimarı, ücretli çalışanı, öğrencisi ile meydanları dolduran peyzaj mimarları bu güne g daha sağlam adımlarla yürümenin y temellerini attı. Oda Yönetim Y Kurulu olarak, 30 Eylül l 2006 yı meslek camiamızın dayanış ışmasının n arttığı ığı,, artık k birbirimizle daha fazla birlikte olmanın üretmenin tarihsel bir dönüm d m noktası olarak görüyoruz. g

40

41

42

43

44

45

46 Türkiye de 1968 yılından y bu yana peyzaj mimarlığı eğitimi verilmesine rağmen mesleki gelişimin imin istenilen hızda h gerçekle ekleştirilememiştir. tir. Bu durum temelde ülke bütününde b nde ekonomik kalkınma yetersizliğine ine bağlanmaktad lanmaktadır. Çünk nkü peyzaj mimarlığı meslek disiplini fonksiyonel faydalarından çok estetik katkısı ile ön n plana çıkartılmıştır. Oysa peyzaj mimarlığı meslek disiplini sadece lüks l konut alanlarında nda ya da prestijli kentsel mekanlarda etkiyi arttıran ran estetik uygulamalar gerçekle ekleştiren bir meslek disiplini olmaktan çok kaynakların n akılc lcı kullanımına, na, ekonomik kalkınma sürecinin s hızlandh zlandırılmasına katkı sağlayan bir meslek disiplini olduğu u konusunda çok daha etkin ve kısa k erimli sonuçlar alabileceğimiz imiz çalışmalar ortaklaştırılmal lmalıdır.

47 Peyzaj kavramının n içerii eriğinde inde birbirine zıt z t gibi görünen g doğa - bilim - kültür - sanat olgularını ve bunların n birbirleriyle olan etkileşimini imini barınd ndırması; peyzaj' ve peyzaj mimarlığı ığı'nın olumlu yönde y geniş bir tabana oturmasını sağlamakla beraber tam olarak anlaşı şılmasını güçleştirmektedir. Ortak bir platforma işlerlik i lerlik kazandırılamad lamadığı,, doğal süreçler ile kültk ltürel süres reçleri canlı yaşam am ortamları ya da peyzajları oluşturma koruma -biçimlendirme imlendirme ve yönetme y temelinde uzlaştırma hususu kendine kamuoyunda yeterince yer bulamamaktadır. Halbuki PM'nin temel çerçevesinde, evesinde, birbirine zıt z t olan ya da öyle algılanan lanan olguları bir pota içinde i inde birlikte var etmek ( peyzaj'( ve mimarlık' etkileşiminde iminde olduğu u gibi) ve bunların n gücünüg kullanarak yeni sentezlere ulaşabilmek abilmek yatmak olduğu u konusunda her türlt rlü tanıtım m aracını(nitelikli ürünler, yayın, konferans ve kongreler vb. etkinliklerin çoğul sayıda yapılabilmesi) harekete geçirmeliyiz. Bu kapsamda Peyzaj Mimarlığı camiası,, planlama, tasarım, mühendislik, m doğal bilimlerle sosyal-davran davranış bilimlerini ve kamu yönetimini y daha etkin bir şekilde entegre etmek durumunda olduğunu unu düşünüyoruz. d

48 Meslek disiplininin bu yöndeki y açılımıa ve de özellikle peyzaj mimarlığı ığının meslek disiplini' olarak temellerini atan F.L. Olmsted'in çalışmaları ve düşünceleri d görmezden g gelinerek doğa- sanat, bilim-sanat, doğa-şehir, ekoloji-kült ltür, çevre koruma-estetik gibi birbirini tamamlaması gereken hususlarda kutuplaşmalar yaşanmaktad anmaktadır. Meslek disiplininde süregelen s kutuplaşmalar maların ötesinde çelişik ik durumlar ve belirsizlikler bütünleb nleşik bir anlayış ışa a karşı olarak, ciddi boyutta çatlamalara ve giderek ayrılmalara yol açabilir. a abilir. Bu durumda bazı kesim ya da kişilerin ilerin referanslarını salt ana kökenlerine kenlerine (ziraat, orman, mimarlık, şehir planlama, coğrafya, güzel sanatlar...) dayandırmaya başlamas laması, PM'nin kendi kökleri k kleri üzerinde yeterince güçg üçlenememesi gibi tehlikeler söz s z konusu olabilir. Bu anlamda etkin ve verimli diyaloglar geliştirebilmeliyiz.

49 Meslek Odası Olarak Temel Hedefimiz Ulusal yasal tanınırl rlığın arttırılmas lması konusunda daha etkin bir yapı kazanabilmek için; i in; Mevzuata yönelik y araştırmalar rmalar yapmanın, n, Bakanlıklar klar ve politikacılar lar ile diyalogu arttırılmas lmasının, n, Eğitim kurumları ile güçg üçlü bağlant lantıların n kurulmasının, n, Strateji gruplarının n oluşturulmas turulmasına katkı sağlamanmas lamanmasının, Tanıtım m konusuna ağıa ğırlık k vermenin ve medya ile güçg üçlü ilişkiler kurmanın, n, IFLA-EFLA EFLA dan mevzuat hiyerarşisi isi konusunda destek almanın, n, Ulusal ve yerel karar vericiler, akademisyenler, ilgi grupları ve diğer meslek disiplinleriyle atölye çalışmaları düzenlenemenin, Düzenlenen atölye çalışmalarına ve lobi faaliyetlerine aktif katılım m sağlanmas lanmasının, n, Çalışma gruplarının n içinde i inde yer alarak mesleki bilgi ve birikimlerini paylaşı şılmasının, n, Mevzuata yönelik y bilgi altyapılar larını güçlendirmelerinin önemini biliyor ve bu yönde y çalışmalar yaparak, tüm t üyelerimizle birlikte üretmenin gücüne g inanıyor. yor. Akademi camiamızdan destek ve katkılar larını bekliyoruz.

50 Saygılar larımızla.. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu

Ekonomi Şurası. 27 Ağustos 2008

Ekonomi Şurası. 27 Ağustos 2008 IV. Türkiye T Sektörel Ekonomi Şurası 27 Ağustos 2008 Türkiye Ambalaj Meclisi TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ Sorun 1 Gıda ve gıda g ile temas eden ambalajlara ait yönetmeliy netmeliğin in etkin bir şekilde uygulanamaması

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYES YESİ SAĞLIKLI KENT PROJESİ. Çankaya Belediyesi klı Kent Proje Koordinatörü. Çengel Cafe Proje Sorumlusu

ÇANKAYA BELEDİYES YESİ SAĞLIKLI KENT PROJESİ. Çankaya Belediyesi klı Kent Proje Koordinatörü. Çengel Cafe Proje Sorumlusu ÇANKAYA BELEDİYES YESİ SAĞLIKLI KENT PROJESİ Dr. Ethem TORUNOĞLU Çankaya Belediyesi Sağlıkl klı Kent Proje Koordinatörü Nilay OĞULTÜRK Çankaya Belediyesi Çengel Cafe Proje Sorumlusu SAĞLIKLI KENT KAVRAMI

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 13. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan, en geniş

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAŞKAN'IN MESAJI 5 BAŞKAN YARDIMCISI'NIN MESAJI SKEP GENEL KOORDİNATÖRÜ'NÜN MESAJI 16 KISACA SARIYER

İÇİNDEKİLER BAŞKAN'IN MESAJI 5 BAŞKAN YARDIMCISI'NIN MESAJI SKEP GENEL KOORDİNATÖRÜ'NÜN MESAJI 16 KISACA SARIYER SARIYER KALKINMA EYLEM PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BAŞKAN'IN MESAJI 5 11 BAŞKAN YARDIMCISI'NIN MESAJI SKEP GENEL KOORDİNATÖRÜ'NÜN MESAJI 16 18 CA SARIYER KENTSEL YAŞAM, YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

Detaylı

TMMOB KENTLEȘME VE YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU 20-21 ȘUBAT 2009 TARİHLERİNDE ANKARA DA

TMMOB KENTLEȘME VE YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU 20-21 ȘUBAT 2009 TARİHLERİNDE ANKARA DA 196 ISSN 1300-7300 Șubat-Mart 2009 www.spo.org.tr ODAMIZ 25. DÖNEM 2. DANIȘMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI... 4 BURSA KENT RAPORU HAZIRLANDI......5 İSTANBUL KENT RAPORU HAZIRLANDI......5 ANTALYA ȘUBE İLE

Detaylı

Bizler, önümüzdeki bu zorlu dönemden de, tüm örgütlü üyelerimizin desteği ve katkısı ile başarılı bir şekilde çıkacağımıza olan inancımız tamdır.

Bizler, önümüzdeki bu zorlu dönemden de, tüm örgütlü üyelerimizin desteği ve katkısı ile başarılı bir şekilde çıkacağımıza olan inancımız tamdır. 13. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan, en geniş

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 14. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. Giriş Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan,

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

T.C. BURSA L ÖZEL DARES STRATEJ K PLAN 2010-2014

T.C. BURSA L ÖZEL DARES STRATEJ K PLAN 2010-2014 T.C. BURSA L ÖZEL DARES STRATEJ K - 24 8 T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ 5 BİR BAKIŞTA 1. İdari ve Mali İşlerin Geliştirilmesi 1.1. Kurumumuzun Sahip Olduğu Mevcut Kaynakların (İnsan, Para, Malzeme, vb.) En

Detaylı

E-İMZA ve UYGULAMALARI

E-İMZA ve UYGULAMALARI TODAİE E edevlet MERKEZİ UYGULAMALI E-İMZA E SEMİNER NERİ 16-17 17 KASIM 2011 E-DÖNÜŞÜM ve E-İMZA ve UYGULAMALARI KAYA BENSGHİR TODAİE Öğretim Üyesi tkaya@todaie.gov.tr Tel: 2317360/ 1803 TODAİE Kasım

Detaylı

http://izmir.mmo.org.tr

http://izmir.mmo.org.tr BİRLİKTE KARAR ALMA, BİRLİKTE ÜRETME VE BİRLİKTE YÖNETME ANLAYIŞIYLA, haktan ve emekten yana duruşuyla, eşit, özgür, demokratik bir Türkiye yaratılmasına olan inancıyla, planlı, sağlıklı, güvenli kentleşen,

Detaylı

2- TMMOB nin Temel İlkeleri ve Çalışma Anlayışı. 3- TMMOB Mesleki Denetim Uygulamaları Tarihçesi

2- TMMOB nin Temel İlkeleri ve Çalışma Anlayışı. 3- TMMOB Mesleki Denetim Uygulamaları Tarihçesi 1 GİRİŞ 1- TMMOB Yasası nda Birliğin Amaçları 2- TMMOB nin Temel İlkeleri ve Çalışma Anlayışı 3- TMMOB Mesleki Denetim Uygulamaları Tarihçesi 4- Mesleki Denetim Nedir? 5- Neden Mesleki Denetim? 6- İdare

Detaylı

sayı 212 / 1 temmuz 2011 42. Dönem Kongre ve

sayı 212 / 1 temmuz 2011 42. Dönem Kongre ve sayı 212 / 1 temmuz 2011 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR 42. Dönem Kongre ve Sempozyumları 1 Temmuz Başladı 2011...2 de 1 Oda Başkanları KHK Gündemiyle Toplandı...6 da Danışma Kurulu Toplantısının

Detaylı

2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Performans Programı www.dsi.gov.tr STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

TMMOB JEOLOJİ MÜNDİSLERİ ODASI ADANA ŞUBESİ VI. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

TMMOB JEOLOJİ MÜNDİSLERİ ODASI ADANA ŞUBESİ VI. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB JEOLOJİ MÜNDİSLERİ ODASI ADANA ŞUBESİ VI. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU ADANA, 2008 SUNUŞ ÖNSÖZ Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şubesi, çalışma programı çerçevesinde başta meslek içi eğitim, serbest çalışan

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ 2006-2010 STRATEJİK PLANI. Çankaya Belediyesi Stratejik Planlama Üst Kurulu

ÇANKAYA BELEDİYESİ 2006-2010 STRATEJİK PLANI. Çankaya Belediyesi Stratejik Planlama Üst Kurulu ÇANKAYA BELEDİYESİ 2006-200 STRATEJİK PLANI Çankaya Belediyesi Stratejik Planlama Üst Kurulu İÇİNDEKİLER SUNU I. GİRİŞ II. GENEL BİLGİLER III. YASAL DAYANAK VE YÖNTEM III.. Yasal Çerçeve ve Dayanak III.

Detaylı

Kentsel Dönüşüm Rehberi

Kentsel Dönüşüm Rehberi Kentsel Dönüşüm Rehberi gelecek öngörenlere, doğru ve yararlı işler yapsınlar diye... İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BÖLÜM I GENEL OLARAK KENTSEL DÖNÜŞÜM... 5 A. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TARİHSEL GELİŞİMİ... 5 B. KENTSEL

Detaylı

2012 YILI BÜTÇE SUNUŞU

2012 YILI BÜTÇE SUNUŞU 2012 YILI BÜTÇE SUNUŞU (TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU) Erdoğan BAYRAKTAR Çevre ve Şehircilik Bakanı 25 Kasım 2011 2012 YILI BÜTÇE SUNUŞU (TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU) Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 212 Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 41. Dönem Çalışma Raporu. TMMOB la YAZIŞMALAR

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 41. Dönem Çalışma Raporu. TMMOB la YAZIŞMALAR TMMOB la YAZIŞMALAR 485 486 Tarih: 09.05.2008 Sayı: 1541/B İlgi: 18 Nisan 2008 tarih ve 776 sayılı yazınız Bilindiği gibi Mimarlık ve Mühendislik Şartnamesi kapsamında yapılan Elektrik iç tesisat projeleri

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu... Misyon ve Vizyon...1 BÖLÜM I- GENEL BİLGİLER...2 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...2 B- İdareye İlişkin

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2017 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu.. 2 GİRİŞ. 3 1. GENEL BİLGİLER...... 4 Tarihçe.. 5 Organizasyon 6 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 8

Detaylı

23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU ISBN: 978-605-01-0338-0 55122 JEO TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 23. Dönem Çalışma Raporu, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Ankara. TMMOB Jeoloji

Detaylı

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU Ankara, 2006 İÇİNDEKİLER KATILIMCILAR LİSTESİ... i GİRİŞ... 1 1.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Misyon ve Vizyon...3 Üst Yönetici Sunuşu...4

İÇİNDEKİLER. Misyon ve Vizyon...3 Üst Yönetici Sunuşu...4 1 İÇİNDEKİLER Misyon ve Vizyon...3 Üst Yönetici Sunuşu...4 BÖLÜM I-Genel Bilgiler...5 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...5 B- İdareye İlişkin Bilgiler...8 1- Fiziksel Yapı...8 2- Örgüt Yapısı...8 3- Bilgi

Detaylı

BİYO-MEDAK KURULDU BİYOMÜHENDİSLİK BÜLTENİ. Bültenimiz 1 yaşında! I. Türkiye Biyomühendislik Zirvesi 20 Nisan 2012 KMO DA 41 BİYOMÜHENDİS OLDUK!

BİYO-MEDAK KURULDU BİYOMÜHENDİSLİK BÜLTENİ. Bültenimiz 1 yaşında! I. Türkiye Biyomühendislik Zirvesi 20 Nisan 2012 KMO DA 41 BİYOMÜHENDİS OLDUK! BİYOMÜHENDİSLİK BÜLTENİ Sayı:5 Haziran 2012 Bültenimiz 1 yaşında! BİYO-MEDAK KURULDU I. Türkiye Biyomühendislik Zirvesi 20 Nisan 2012 Meslek Hayatına Biyomühendis Bakışı yazıları KMO DA 41 BİYOMÜHENDİS

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

SUNUŞ 1 1. GENEL BİLGİLER 3 2. PERFORMANS BİLGİLERİ 13

SUNUŞ 1 1. GENEL BİLGİLER 3 2. PERFORMANS BİLGİLERİ 13 H i ç b i r ş e y e i h t i y a c ı m ı z y o k, y a l n ı z b i r ş e y e i h t i y a c ı m ı z v a r d ı r ; ç a l ı ş k a n o l m a k! M u s t a f a K e m a l A T A T Ü R K İÇİNDEKİLER SUNUŞ. GENEL

Detaylı

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası. Türkiye Turizm Stratejisi (2023) ve Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı (2007/2013) Raporu 1

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası. Türkiye Turizm Stratejisi (2023) ve Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı (2007/2013) Raporu 1 TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Türkiye Turizm Stratejisi (2023) ve Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı (2007/2013) Raporu 1 TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak; doğal-kültürel tüm değerlerin koruyarak-kullanıma

Detaylı