TMMOB PEYZAJ MİMARLARI MARLARI ODASI. Yasal -Yönetsel Alanda ekleşen en ve Hedeflenen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMMOB PEYZAJ MİMARLARI MARLARI ODASI. Yasal -Yönetsel Alanda ekleşen en ve Hedeflenen"

Transkript

1 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI MARLARI ODASI Yasal -Yönetsel Alanda Gerçekle ekleşen en ve Hedeflenen Çalışmalar

2 PMO Amaç ve Hedefleri Mücadelenin kollektif, bir arada yürümesi y gereken, örgütlülüğün n de böyle b olduğunda unda anlam kazanacağı ğı,, gelişece eceği i ve hedeflerine yakınla nlaşacağı düşüncesindeyiz. Bu bağlamda Oda mızın n gerek program gerekse de pratik düzeyde d açılım a m ve adımlar mlarının üyelerimiz tarafından takip edilerek, olumlu ve olumsuz her türlt rlü eleştirinin tirinin- önerinin bu kollektif birikimi zenginleştirdi tirdiğini, ini, toplumsal-mesleki mesleki mücadelemiz ve bununla direkt bağlant lantılı olarak Oda örgütlülüğümüzü ileriye taşı şıdığıığı düşünüyoruz. Yönetim Kurulu olarak son yıllarda y mesleki tanınırl rlık k ve Oda örgütlülüğünün n gelişimi imi açısından projeksiyonumuzu oldukça a geniş tutmaya, bu çerçevede evede üniversiteler, bürokrasi, kamu kurumları ve gerektiği i oranda özel sektörle, doğru düzlemlerde d kişilikli ilişkiler kurmaya özen ve hassasiyet göstermeye g çalışıyoruz. Bu bütünlüklü mücadelemizin bir ayağı ğını oluşturuyor. Mesleki örgütlenmemizin bugün n en önemli örgütlü gücünü ifade Oda mızı monolitik, statükocu, içe i e kapanık k bir yapı olarak değil, tersinden dışd ışa a açık, a katılımc mcı, değişimlere imlere açık, a şeffaf, dinamik bir organizasyon haline getirmek içindir i indir bütün b çabamız.

3 MESLEKİ ÖRGÜTLENMENİN N DEĞER ER VE ÖNEMİ 1968 yılından y itibaren Ziraat Fakülteleri altında başlayan eğitim e süreci ile birlikte 1973 yılında y ilk olarak mesleki yaşama ama başlayan Peyzaj Mimarlarının n diploma karşı şılığıığı hepimizin de bildiği i gibi Ziraat Mühendisi M ünvanı ile Peyzaj Mimarı lisansı ile mezun oldukları ve 1990 yılında y ise Orman Fakültelerinde başlayan eğitim sonrasında nda ise hangi fakülteden mezun olunursa olunsun diploma ünvanlarında nda Peyzaj Mimarı olması hususundaki önemli gelişmenin, kamu kurum ve kuruluşlar larında çalışan meslektaşlar larımızın n yaşam amına çok fazla yansımad madığı,, mesleki tanımlama ve yer alışı ışında diploma unvanının n karşı şılığını bulamadığı ığı,diğer planlama ve tasarım m meslek disiplinleri kadar şanslı çalışma ortamları bulamadıklar kları konusu tüm t m meslek camiamızca bilinmektedir.

4 Türk toplumuna düzenli d bir yaşama ama mekanı hazırlanmas rlanmasında nda ve yurdun imarında taze bilgileriyle yararlı olacaklarına kani olduğum um 14 kabiliyetli genç,, bugün çalışma azmi ve hevesi içindedirler. i indedirler. Ancak, her şeyden evvel; ülke ölçüsünde hayati önemi olan fiziki planlama çalışmalarında Peyzaj Plancısına na olan ihtiyacın n idrak edilmiş olması şarttır. r. Aynı zamanda İmar ve İskan Bakanlığı ığımız z başta olmak üzere, Turizm Bakanlığı ığı, İller Bankası,, Bayınd ndırlık k Bakanlığı ığı, özellikle Karayolları Genel MüdürlM rlüğü,, Devlet Su İşleri Genel MüdürlM rlüğü,, Tarım m Bakanlığı ve tüm t İllerimiz ile Belediyelerimizin bu kıymetli gençlere ilgi göstermeleri g gerekir. diyor mesleğimizin kurucularından Sn. Prof.Dr. Sadri ARAN 1973 yılında y ki ilk mezunlarımıza za hitaben.. Sayın n Aran ın n bizlere ve ülkenin idarecilerine ithafen söyledis ylediği i sözler s çalışma hedef ve programımızın n temel taşı şını oluşturuyor. Bu ideal uğruna u çalışmalarımıza azimle devam ediyoruz Bu çerçevede evede yaptığı ığımız çalışmalardan ana başlıklar verecek olursak:

5 MESLEKİ TANINIRLIKTA 1.ADIM Kamusal alanda ki tanınırl rlıkla ilgili mesleklerin çalışma disiplinlerini ve çerçevelerini evelerini belirleyen, mesleğimizin nasıl l yer alacağı ile ilgili Devlet Kurumlarını yönlendiren; Çalışma Ve Sosyal Güvenlik G Bakanlığı İşKur Genel MüdürlM rlüğü İş ve Meslek Analizleri Daire Başkanl kanlığı ile görüşmelere g başlad ladık.. Yıl.2005 Ve şaşırtan sonuç Bakanlık k yetkilileri ve ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerde g mesleğimizin devlet tarafından Bahçe e Mimarı olarak tanımland mlandığını gördük

6 MESLEKİ KODLAMAMIZI DEĞİŞ ĞİŞTİRDİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik G Bakanlığı Meslek Bilgi Yaprağı Meslek Kodu: Meslek Adı : Bahçe e Mimarı Meslek Tanımı: Bir arazi parças asının n daha cazip bir hale getirilmesi için i in planlar ve projeler yapan, parklar, spor ve eğlence e yerleri için i in planlar hazırlayan kişidir. idir.

7 Bahçe e Mimarının n Görev G ve İşlemler Tanımı İse: Bahçe e Mimarı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç,, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi i i sağlığı ığı,, işi güvenliği i ve çevre koruma düzenlemelerine d ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) Ticari, edüstriyel ve yerleşim siteleri ve kamu binalarının n bahçe e ve alanlarına na estetik görünüm m verme amacıyla plan ve düzenlemeler d yapıp çalışmalara nezaret etmek, b) Düzenlenecek yerin drenaj, zemin toprağı ğı,, ağaçlar, a lar, kaya oluşumunu umunu tetkik edip binaları,, tesisleri göz g önünde nde tutarak tanzim şartlarını incelemek, c) Bölgenin yol, trotuar, bina, köprk prü, çit ve kanalizasyonunu gösteren g krokiler ve mikyaslı projeler hazırlamak, d) Nerelerde ne cins ağaç, a çalı ve çiçek dikileceğini ini tavsiye ederek bu işlerin i o alanın genel görünüşüg ve mimari yapılar ları ile ahenkli bir tarzda gerçekle ekleştirilmesini sağlamak,

8 e) Bir bölgenin b düzen d ve dağı ğılımı ile ilgili şartnameleri ve maliyet keşiflerini yaparak şartname ve maliyetin mahalli tüzük t k ve yönetmeliklere y uygunluğunu unu inceleyip tavsiyelerde bulunmak, f) Spor, eğlence e, parklar ve meydanlar için i in fide, heykel ve diğer eşyaların mübayası da dahil olmak üzere plan detaylarının n uygulanmasına na nezaret etmek, g) Spor, eğlence, e parklar ve meydanların n tespiti için i in kuruluşlarla larla görüşmelerde g bulunup bu faaliyetlerin geliştirilmesini koordine etmek, h) Yapılan projelerin tetkik ve tasvibinden sonra uygulamada plana uygunlu nluğunu unu sağlamak, vb. görev g ve işlemleri i yerine getirir.

9 Mesleki kodlaması olmaksızın n yapılm lmış PEYZAJ MİMARIM MARI TANIMI: Doğa a ve çevrenin ihtiyaçlar larını en iyi karşı şılayabilecek biçimde imde ekonomik, işlevsel, i ekolojik ve estetik ölçülere uygun olarak planlanması,, düzenlenmesi, d korunması ve geliştirilmesi konularında nda çalışan kişidir. idir. GÖREVLERİ - Topluma açık a k yeşil sahaların, çocuk oyun alanlarının, n, spor sahalarının düzenlenmesi konularında nda çalışmalar yapar, - Çevre sorunlarının n (çevre( kirlenmesi, erozyon vb.) giderilmesi için i in gerekli çalışmalar yapar, - Arazi kullanımının çevreye uygunluğunu unu değerlendirir, erlendirir, - Özel veya resmi kuruluşlara lara ait bahçeleri düzenler. d

10 Meslek Bilgi Yaprağı ğını Güncelledik ve Kodlamamızı değiştirdik tirdik tarihinden itibaren resmi kayıtlarda; Meslek Kodu: Meslek Adı : Peyzaj Mimarı Meslek Tanımı: Peyzajı oluşturan doğal ve kültk ltürel bileşenlerin enlerin ve çevrelerin koruma - kullanım m dengesi gözetilerek; g ekolojik, ekonomik, estetik ve işlevsel i ölçütlere uygun (olarak) planlaması, tasarımı,, onarımı,, korunması ve yönetim y konularında nda bilim ve sanat temelinde proje üreten kişidir idir.

11 Meslek Analizimiz GüncellendiG ncellendi tarihi itibariyle.. Planlama, tasarım, onarım m ve yönetimi y ana başlıklar kları altında uzmanlık k ve hizmet alanları analizi yapılan mesleğimizin alt açılımlara mları ise; Görevleri (Yaptıklar kları İşler) Peyzaj Mimarlığı ığı na ilişkin konularda; planlama, yapısal ve bitkisel tasarım, proje uygulama / yapım, bakım, yönetim, y fizibilite, denetim, danış ışmanlık k ve bilirkişilik ilik hizmetleri vermektir. Peyzaj planlama alanında: nda: Ülkesel ve yerel ölçeklerdeki fiziksel planlama çalışmalarında yer alarak, kültk ltürel ve ve doğal değerlerin erlerin korunması ve sürds rdürülmesi temelinde alan kullanım m projeleri üretir. Korunacak alanların n belirlenmesi çalışmalarını yürütür, r, koruma alanı statüsündeki yerlerin (milli parklar, tarihi ve arkeolojik alanlar vb.) Gelişme ve Yönetim Y Planlarını yapar. Sulak alanlar, akarsu koridorları,, maden ocakları,, katı atık k depolama alanları,, ormanlar gibi insanlar tarafından tahrip edilmiş veya edilmekte olan alanların sürdürülebilirliği i ve onarımı için in planlama yapar. Doğal kaynakların n sürds rdürülebilirliğini ini ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla bu kaynaklara yönelik y envanter oluşturma, haritalama, analiz ve planlama koruma çalışmaları yapar, Turizm alanların n fiziksel planlamalarında nda doğal ve kültk ltürel değerlerin erlerin korunması için in ekolojik öncelikli planlarını hazırlar. Kentsel açık a k ve yeşil alan sistem(ler)i oluşturulmas turulmasını sağlar.

12 Peyzaj tasarımı alanında: nda: Kentsel yerleşimlerin bir bölümünüb ya da bütününüb kapsayan kentsel tasarım m ve kent yenileme çalışmalarını yürütür. r. Topluma açık a k yeşil alanların n (parklar, meydanlar, dinlenme alanları,, yaya yolu ve bölgesi, b kıyık bantları,, botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri, çocuk bahçeleri, oyun alanları spor alanları,, otopark vb.) yapısal ve bitkisel tasarımını yapar, uygulama ve bakımını yürütür. r. Toplu konut alanları ve toplu kullanım m ortamlarında (üniversite( kampusları,, alış ışveriş merkezleri, toplu işyerleri vb.) yapısal ve bitkisel tasarım, uygulama ve bakım çalışmalarını yapar. Turizm ve dinlenme tesisleri, eğlence e tesisleri (lunapark, aquapark vb.) ve su kıyısık rekreasyon tesislerinin yapısal sal ve bitkisel tasarımını yapar, uygular ve bakımını yürütür. r. Tarımsal msal amaçlı çiftlik ve hobi bahçeleri tasarlar, uygular ve bakımını yürütür. r. Çevre koruma ve peyzaj onarımı alanında: nda: Çevre kirlenmesi, arazi bozunumu gibi çevre sorunlarının n giderilmesi, bozulan yerlerin onarımı ve çevre kalitesinin yükseltilmesi y için i in karayolları,, maden ocakları,, hareketli kumul alanları,, havzalar, deniz kıyı kirliliği, i, dere kenarları,, bataklıklar, klar, katı atık k depo alanları,, tahrip olmuş tarım m alanları,, tahrip olmuş orman alanları gibi ortamlarda gerekli planlama, yapısal ve bitkisel tasarım, mühendislik, m uygulama ve danış ışmanlık k hizmetlerini yürütür. y r. Peyzaj mühendislim hendisliği i hizmetlerini ilgilendiren sulama, aydınlatma, nlatma, drenaj, atık k bertaraf etme, arazi biçimlendirme imlendirme (grading) gibi çalışmalarını yürütür. r. "Çevresel Etki Değerlendirmesi" erlendirmesi" çalışmalarında yer alarak raporlarını hazırlar

13 Peyzaj yönetimi y alanında: nda: Kentsel veya kırsal k peyzaj yönetimi y konularında nda fikir üretimi, projelendirme, uygulama, izleme, denetleme ve danış ışmanlık k hizmetlerini yürütür. y r. Kırsal yerleşim kalkınma programlarında yer alır r ve köy k y yenileme çalışmaları yapar. Bölge, yöre y ve havza yönetimi y çalışmalarında yer alır.

14 ÖNEMLİ 2. ADIM Türk Meslekler SözlS zlüğünde 35 Yıl Y l Sonra İlk Kez Yer Aldık Türk Meslekler SözlS zlüğü (TMS); işgücü piyasasında mevcut olan mesleklerin sınıflands flandırıldığı ve mesleklerin unvanlarının, n, tanımlar mlarının, n, görevlerinin g ve kodlarının n yer aldığı TC. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel MüdürlM rlüğü Meslek Araştırma rma ve Geliştirme tirme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ülkemizin önemli ve bu alandaki yegane kaynağı ğıdır. Türk Meslekler SözlS zlüğünde bir meslek disiplininin yer almasının n yararları aşağıda sıralanms ralanmıştır. TMS; öncelikle İŞKUR birimleri arasında, sonra da işçi, i i, işveren i ve Kurum çalışanları arasındaki görüşme ve yazış ışmalarda, buna ek olarak da, akademik ve bilimsel kurum ve kuruluşlar ların n ilgili bölümlerinin çalışmalarında ve yargıda kullanılır. İş piyasasının n ihtiyaç duyduğu u mesleklerdeki işgücüi ile açık a k iş in i in eşlee leştirilmesine olanak sağlar. Ülke çapında ortak, dolayısıyla yla standart bir meslek terminolojisi ve tanım m birliği i sağlar. İşgücü piyasasında bulunan mesleklerin, kod ve unvan tanımlar mlarında, standardizasyonunu sağlar. İşgücü piyasası hakkında bilgi sahibi olmak isteyen ilgililere, çalışma hayatındaki mevcut meslekleri; kod, unvan, tanım m ve işlem i basamakları ile tanıtır.

15 İşgücü iş piyasasına ve işsizlere i ilişkin istatistiksel verilerin sağlam ve sağlıkl klı bir şekilde hazırlanmas rlanmasına, na, işi analizi çalışmalarının n objektif olarak yapılmas lmasına ve dolayısıyla yla işsizlik i sorunlarına na tam ve doğru olarak teşhis konulmasına na olanak sağlar. İstihdam ve eğitim e politikaları ve bu politikalara dayalı olarak hazırlanan plan ve programların n sağlıkl klı ve günün g n koşullar ullarına göre g hazırlanmas rlanmasına na katkı sağlar. İşgücü ekonomisi ile ilgili çevrelerin,istatistiki bilgi derleyen,insangücü kaynaklarının n geliştirilmesi ile ilgili olan kurum ve kuruluşlar ların, insangücü -işgücü ve eğitim e plancılar larının n ve uygulayıcılar larının çalışmalarında kaynak olarak yararları vardır. r.

16 ÖNEMLİ 3. ADIM Resmi Gazete de GÖREV ALAN VE SORUMLULUKLARIMIZIN YAYINLANDIĞI İLK YÖNETSEL Y HAK Kazanımlar mlarımızı Gerçekle ekleştirdik tarihine Ana YönetmeliY netmeliğimizi, imizi, tarihinde Serbest Peyzaj Mimarlığı Hizmetleri Uygulama - Tescil - Belgelendirme - Mesleki Denetim ve En Az Ücret YönetmeliY netmeliğimizi, imizi, tarihinde Meslekiçi i Eğitim, E Uzmanlık k Ve Belgelendirme YönetmeliY netmeliğimizi imizi yayınlayarak ilk Yönetsel Y haklarımız z elde ettik tarihine yayımlanan SMM yönetmeliy netmeliği i mesleğimizin tanımlanmas mlanmasındaki ndaki en önemli araçlardan lardan biri olmuştur. Çünk nkü 2006 yılına y kadar hiçbir yasal ve tanımsal bir açılımıa yapılmam lmamış olan Peyzaj Planlama alanında nda ilk kez açılım a m sağlanm lanmış,, tanımlama ve alt başlıklar kları oluşturulmu turulmuş,, hizmet alanı olarak planlama hizmetinin asgari çizim ve ücret tablosu hazırlanm rlanmış ve ölçekleri ile resmi statüye kavuşmu muştur. Mesleki açılımımız a z için i in çok önemli olan söz s z konusu yönetmelik, y mesleğimizi kamu kurum ve kuruluşlar ları ile yapılan tüm t m görüşmelerde g daha güvenli g ve tanıml mlı kılmıştır.

17 ÖNEMLİ 4. ADIM Resmi Gazete de yayımlanarak elde edinilen yasal hak kazanımı ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik G Bakanlığı ığı nda gerçekle ekleştirmiş olduğumuz umuz meslek kodlama ve analizlerinden aldığı ığımız z güçg ile Türk T Standartlar Enstitüsünce nce mesleğimiz ile ilgili hazırlanm rlanmış olan 5 adet standartın n güncellenmesi g için i in müracaat m ettik.. ÖNEMLİ BİR R KAZANIMI DA BURADA SAĞLADIK LADIK standart no su ile yayımlanan Peyzaj Mimarlığı Genel Hizmetleri Standartını yeniledik standart no lu lu-peyzaj mimarlığı - Bakım onarım- yenileştirme ve sağlıkla klaştırma hizmetleri Kurallar - güncelleme çalışmaları devam ediyor, standart no su ile -Peyzaj Mimarlığı - Proje Hizmetleri Kurallar - güncelleme çalışmaları devam ediyor, standart no lu lu-peyzaj mimarlığı - Uygulama hizmetleri Kurallar- güncelleme çalışmaları devam ediyor, 127 no lu Kriter- Peyzaj Mimarlığı Hizmetleri-Dan Danışmanlık; k; Proje Yapma ve Uygulama; Açık-YeA Yeşil Alanların Bakım, Onarım, İlaçlama lama ve Temizliği-Genel Kriterleri- güncelleme çalışmaları devam ediyor,

18 Teşekk ekkür r ediyoruz.. Meslek analizimizin güncellenmesi, g uzmanlık k alanlarımızın belirlenmesi,tse Standart çalışmalarında bizleri yalnız bırakmayan,destek ve katkılar larını esirgemeyen değerli erli üyelerimiz olan Akademisyenlerimize teşekk ekkür r ediyoruz

19 MESLEK ÖRGÜTÜ OLARAK NASIL BİR B MÜCADELE ARACI OLUŞTURULMAKTADIR 1. Öncelikle, üye - Oda ilişkilerinin güven g ve emek üretim süreci s içerisinde i ve gerçek ek dayanış ışma araçlar larının n var edilebilmesi ilkesinden hareket etmeye özen gösteren g Yönetim Y Kurulumuz; mücadele m aracının n en önemli unsuru olarak kamu üniversite serbest ücretli - işsiz tüm t üyeleri ile birlikte üretmek, birlikte karar almak ve birlikte çalışmak mücadelesi vermenin, başarman armanın öznesi olduğu u ve mücadele m araçlar larının n en önemli öğesi olduğunu, unu, 2. Bilim ve tekniğin in emekle birleşti tiğinde inde ortaya konulacak ürünlerin niteliğinin inin önemli ölçüde artacağı ğını, 3. Ülkemizin, son yıllarda y karşı şılaştığı yeni düzenlemeler d karşı şısında peyzaj mimarlığı meslek disiplinin varlığı ığına bu gün g n her zamandan daha fazla ihtiyacı olduğunu, unu, 4. Kamu alanlarından ndan başka bir hizmet alanı olmayan peyzaj mimarlığı ığı hizmet alanının mevzuatlarla tanımlanmas mlanmasından ndan başka bir çözümünün n olmadığı ığından hareketle tüm t çalışmalarını kamu kurum ve kuruluşlar ları üzerinde yoğunla unlaştırmayı ana çalışma planı olarak gündemine almış ıştır.

20 MEVZUAT VE YÖNETMELY NETMELİK ÇALIŞMALARI Mesleğimizin çalışma konularını içeren kamu kurum ve kuruluşlar larının n tüm t m mevzuat ve yönetmeliklerinde uzmanlık k alanlarımız z gereğince tanımlanmad mlanmadığımız, kısmi k olarak var olanlarda bile mutlak olarak başka meslek alanları ile ikame edilebilir bir şekilde tanımlanm mlanmış olduğu u tüm t m meslek camiamızca bilinen bir gerçektir. ektir. Bayınd ndırlık k ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan tüm t m mevzuatlar mesleğimizin icrasının temel taşlar larını oluşturur, tanımlanmada yer verilmemiştir;k tir;kültür r ve Turizm, Çevre ve Orman, Tarım m ve Köy K İşleri, İç İşleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik G venlik Bakanlığı mevzuatlarında ya hiç yokuzdur ya da planlama ve tasarım m ağıa ğırlıklı diğer meslek disiplinlerinin alan ihlali ile karşı şılarız. Uzun süres reçli bir alan daraltması ülkemiz koşullar ullarında hep yaşanm anmış ve yaşanmaya anmaya devam etmektedir.

21 NELER YAPTIK?

22 Bayınd ndırlık k ve İskan Bakanlığı 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri y üzerinde çalışmalar yaparak, öncelikle peyzaj mimarlığı bölüm başkanl kanlıklarına dosya sunumu gerçekle ekleştiren Oda Yönetim Y Kurulu olarak, Bakanlık k düzeyinde d Stratejik Eylem Planı oluşturabilmek için i in birlikte çalışmak, üretmek talebinde bulunduk 17 Eylül l 2008 tarihinde Bölüm B m Başkanlar kanlarımız z ile gerçekle ekleştirdiğimiz imiz toplantıda; da; Ulusal Plan Kademelerinde neden yer almamız z ile ilişkin detaylı bir rapor hazırlayan Oda Yönetim Y Kurulu, İmar Kanunu Değişiklik iklik olarak hazırlanan İmar ve Şehirleşme Kanun Taslağı Tip İmar YönetmeliY netmeliği Plan Yapımına Ait Esaslara Dair YönetmelikY Yapı Denetim Kanunu Yapı Denetimi Uygulama YönetmeliY netmeliği İl İmar YönetmelikleriY Mühendislik ve Mimarlık k Proje Düzenleme D Esaslarına Dair YönetmelikY Kamu İhale Kanunu- Uygulama ve Hizmet Alımı Yönetmelikleri Dönüşüm m Alanları Yasa Tasarısı 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler 297 Tip İmar YönetmeliY netmeliği Genelgesi Çevre Düzeni D Planı yapımı yetki karmaşas ası ile ilgili yayımlanan Genelge TOKİ mevzuat ve uygulamalarında mesleğimiz ile ilgili yaşanan anan sorunlar

23 Toplam 11 konulu dosya ile mesleğimizin kamuda tanınırl rlığı ve meslektaşı şımızın n icrası ile ilgili önemli bulduğumuz umuz çalışma konularının n sunumunu gerçekle ekleştirdik. Üzülerek paylaşmak istiyoruz ki akademilerimizde sunduğumuz umuz içerikte i bir mevzuat çalışması bulunmamaktadır. Beklentimiz ise, mesleki açılımımızın a n en önemli bölümü,, Bayınd ndırlık k ve İskan Bakanlığı ığının n uhdesinde olan çalışma alanlarıdır r ve ivedilikle stratejik bir çalışma işbirlii birliğine ine ve görev g paylaşı şımına ihtiyacımız z bulunmaktadır. Uzun soluklu ve yoğun diplomasi ile çözülebilece lebileceğine ine inandığı ığımız z bu süreçte, Bakanlık k ile olan işbirlii birliğimizi imizi kesintiye uğratmaksu ratmaksızın çalışmalarımıza devam ettik..

24 Özellikle Şura 6 nolu Komisyon raporlarında, Odamızın n belirlediği i sorun ve çözüm önerileri Komisyon üyemiz olan Sn.K. Tuluhan YILMAZ tarafından kayıt t altına alınmas nmasını sağlayarak belge haline gelmesini sağlam lamıştır. Kentleşme Şurası Sonuç Bildirgesinde bu güne g kadar ilke kez peyzaj mimarlığı disiplini Bayınd ndırlık camiası tarafından telafuz edilmiş ve Planlama, mimarlık k ve peyzaj mimarlığı ığını bütünleştiren - kentsel tasarım- ülke planlama sisteminde yerini almalıdır şeklinde ifade edilmiştir. Bakanlık k düzeyinde d diplomasinin zorlukları ile karşı şılaşan an Oda Yönetim Y kurulu olarak, umut verici bulduğumuz umuz ve hepimiz için i in önemli bir gün g n olarak kutladığı ığımız z 13 mayıs s günüg Bayınd ndırlık k ve İskan Bakanı Sn. Mustafa Demir tarafından yapılan basın n açıklamasa klaması bizlere kapılar ların n aralandığı ığı, emeklerimizin karşı şılığının n alınabikece nabikeceği i günlerin g yakın n olduğu u konusunda umut vermiştir. Sayın n Bakan, yaptığı basın n açıklamasa klamasında kentsel tasarım m içerisinde i mimarlık k ve peyzaj mimarlığı ığının n bütüncb ncül l olduğundan undan söz s z etmektedir. İlk kez bir Bakan hem de mimar lisanslı bir Bakanın n mesleğimizi kent dokusu içerinde i varlığı ığından söz z etmesi elbette çok geç ama yarının n mücadeleini m veren bizler için i in umut verici olmuştur. Bizim hedefimiz, aynı Bakanın n ulusal plan kademesindeki planlama sürecinde s peyzaj mimarlığı ana bilim dalının n varlığı ığını kabul etmesidir.

25 Kentleşme Şurası ve Sonuçlar ları 2008 yılıy ile başlayan Bayınd ndırlık k ve İskan Bakanlığı ığı nın n Kentleşme Şurası Genel Kuruluna hazırl rlık k amaçlı başlatt lattığı çalışmalar öncelikle Komisyonlar şeklinde başlad ladı. 10 Çalışma Komisyonu oluşturan Bakanlığ ığa a ilk müracaatm racaatımız z 6 Çalışma Komiyonu olmasına rağmen Odamızın n 4 Komisyonda temsiline onay verildi. Komisyon çalışmalarını Oda örgütlülüğümüz z adına takip eden Komisyon üyelerimizle 2 kez ara toplantılar lar düzenleyerek d özellikle Bayınd ndırlık k Bakanlığı dosyası içerisinde yer alan konuların gündeme taşı şınmasını sağlad ladık Mayıs s 2009 tarihinde Komisyon sonuçlar larının n değerlendirildi erlendirildiği yoğun ve gergin bir Kentleşme Şurası Genel Kurulunda Komisyon üyesi temsilcilerimiz ile Yönetim Y Kurulumuz temsilcileri Sonujç Bildirgesi hazırlanmas rlanması sürecinde yoğun çalışmalar sundu.

26 Ayrıca Yine Bayınd ndırlık k ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan 3621 sayılı Kıyı Kanunu Kıyı Kenar Çizgisinin Tespiti Madde 9 - Kıyı kenar çizgisi, valiliklerce, kamu görevlilerinden g oluşturulacak en az 5 kişilik ilik bir komisyonca tespit edilir. Bu komisyon; jeoloji mühendisi, m jeolog veya jeomorfolog, harita ve kadastro mühendisi, m ziraat mühendisi, m mimar ve şehir plancısı,, inşaat mühendisinden m oluşur.komisyonca ur.komisyonca tespit edilip valiliğin in uygun görüşü ile birlikte gönderilen g kıyık kenar çizgisi, Bayınd ndırlık k ve İskan Bakanlığı ığınca onaylandıktan sonra yürürly rlüğe girer. maddesi ile ilgili yapmış olduğumuz umuz madde değişikli ikliği i talebimiz kanunda madde değişikli ikliği i gündeme g geldiğinde inde talebiniz değerlendirmeye erlendirmeye alınacakt nacaktır denmektedir. Söz z konusu kanun ve ilgili hüküm h m ile ilgili olarak bölüm b m başkanl kanlıklarımızın n yapacağı akademik girişimin imin önemli olacağı ğını düşünmekteyiz.

27 KÜLTÜR R ve TURİZM BAKANLIĞI Kültür r ve tabiat varlıkl klıklarını koruma, turizm alanlarında nda çevre düzeni d planı onaylama gibi peyzaj alanları üzerinde geniş yetkilere sahip olan bakanlık k mevzuatı ile ilgili; 2863 sayılıyasa ile hüküm h m altına alınan Koruma Kurullarının n Oluşturulmas turulması 58.maddesinde mesleki tanılığı ığımızın n sağlanmas lanması için in yürütty ttüğümüz z bütün b çalışmada bakanlığı ığın önemsedi nemsediğimiz imiz bir konudur, en kısa k zamanda konu ile ilgili çalışma yapılacakt lacaktır cevabı ile karşı şılaşılmaktadır.oda Yönetim Y Kurulu olarak kesintisiz lobi ve kulis çalışmalarımız z devam etmektedir. Bu konuda tüm t m bölüm b m başkanl kanlıklarımızın n bakanlık üzerinde çalışma yapmasının önemli bir açılım a m sağlayaca layacağına inancımız z tamdır. Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme D Peyzaj Projelerinin Hazırlanmas rlanması, Gösterimi, Uygulaması,, Denetimi ve Müelliflerine M İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik çalışmasında peyzaj mimarlarının n yetkili kılınmask nması çalışmalarımız z sonuç vermiştir. Burada en önemli kazanımımız z ise ; Danış ıştay 8. Dairesi nin tarihinde vermiş olduğu Çevre Düzenlemesi diğer bir deyişle peyzaj, ayrı bir uzmanlık alanı olup, Peyzaj Mimarları Odasına üye meslek mensuplarının ihtisas alanını oluşturdu turduğu yönündende karar vermiştir tir. daire tarafından alınm nmış yargı kararı olmuştur.

28 Kültür r ve Turizm bakanlığı ığına bağlı olarak görev g sürds rdüren ren ülke genelindeki tüm m Koruma Kurulları Başkanl kanlıklarına Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe e giren meslek alan sınır, s hak ve yetkilerimizle ilgili resmi yazış ışmalar yapılm lmış olup, çalışma alanları içerisinde kalan yerlerde peyzaj mimarı imzası olmaksızın n proje onayı olmması konusunda ilke kararı almaları ve kamu yararı hassasiyeti göstermeleri g talep edilmiş,, kısmi k uygulamalar alınarak başar arı sağlanm lanmıştır. Bu anlamdaki çalışmalarımızı da kollektif çalışmalar yaparak ülke geneline yayılmas lması konusunda özen göstermemiz g gerekmektedir. Türkiye Turizm Stratejisi. (2023) ve Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı (2007/2013), ülkemiz içi turizminin planlanması,, yatırım m fizibilitelerinin yapılabilmesi, turizm sektörünün n güçg üçlendirilmesinden ziyade ülke turizm kaynaklarının n doğru planlanması sonucunda oluşacak uzun vadeli ve sağlıkl klı bir planlamanın n rehberi olması açısından önemsenmiş ve meslek alanımızı bire bir ilgilendirmesi ve turizm strateji belgesinin uygulanması sürecinde faal olarak görev g alacak kurum ve kuruluşlar ların örgütlenme şemasında yer alan meslek odası olarak; Peyzaj Mimarlığı ve Turizm/Turizm Sektörünü ile ilgili görüşlerimiz ile Eylem Planında nda nasıl l yer alınabilece nabileceği i ile ilgili görüşlerimiz g paylaşmak ve değerlendirme erlendirme yapmak üzere Oda Yönetim Y Kurulu olarak görüşlerimizi bildirdik.

29 ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI Odamız z tarafından 02 Mayıs s 2009 tarihinde gerçekle ekleştirilen 1. ULUSAL ÇED ÇALIŞTAYI önemli bir ses getirmiştir. tir. Mesleki uygulama alanlarımızdan önemli bir istihdam alanı olan ÇED raporlarının hazırlama ve yeterlik sürecinde s recinde bulunulması ile ilgili olarak iyi bir zemin oluşturdu turduğuna una inandığı ığımız ÇED Çalıştayı sonrasında nda tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan Yeterlik Belgesi Tebliği i Değişiklik iklik Taslağı ğı gündeme gelmiştir. ÇED Yeterlik Belgesi ile ilgili maddeleri üzerinde Oda Yönetim Y Kurulu olarak hazırlam rlamış olduğumuz umuz görüşlerimizle g birlikte tüm t m bölüm b m başkanl kanlıkları, Öğretim üye ve elemanları tarafından oluşturulacak teknik desteğe e ve Bakanlık k ile resmi görüşmeler yapılarak bu anlamda sürds rdürülen çalışmalara destek verilmesi ÇED ile ilgili tarihsel sürecimizin s tanınmas nması anlamında nda örgütlülüğümüzü anlamlı kılacaktır.

30 BİYOÇEŞİTLİLİK K VE DOĞA A KORUMA KANUNU TASLAĞI Mesleğimizin çalışma alanları için in önemli bir yasa olarak değerlendiriyor erlendiriyor ve bakanlıkça a gerçekle ekleştirilen çalışmaları takip ediyoruz. Taslağı ğın n ekolojik unsurlarla ilgili geniş bir bakış açısı getirmesi ve doğa korunma yaklaşı şımının n fiziki planlama düzeyindeki d girişimlerle imlerle bütünleştirilmesine olanak vereceği i saptanmış ıştır. Ancak öngörülen çalışmaların, devlet tarafından yerine getirilecek toplumsal bir hizmet olarak kurgulandığı taslakta vurgulanmasına na rağmen, bu yükümly mlülüğün n başka kurumlar ile gönüllg llü şahıs s ya da kuruluşlara lara devredilebilecek oluşu, u, gerek bilimsel yaklaşı şım m ve uzmanlık, gerekse yasa ile devlete verilen sorumluluğun un özelleştirmeye devri gibi sorunlar yaratabilecektir. Ayrıca kanun taslağı ğında fiziki planlama disiplinlerinden hiç bahsedilmemekle birlikte, yönetim y planlarında nda etkili plan kararlarını alacak uzman kişilerin ilerin mesleki yönden y yeterli düzeyde d tanımlanmad mlanmadığına da dikkat çekilmiştir.

31 Kıyı alanlarının n sahip olduğu u ekolojik değer er ve kullanım taleplerinin çeşitliliği, i, planlama ve yönetim y süres reçlerinde uzun vadeli öngörü sağlayabilecek veri envanterini zorunlu kılmaktadk lmaktadır. Yüksek biyoçeşitlili itliliğe e ve dinamik ortamlara sahip kıyık alanlarında nda mevcut durumun belirlenmesi yanında, nda, alan kullanımlar mlarının n baskı derecesi ve olası kullanımlar mların n potansiyel etkisi de geriye dönük d izleme çalışmalarıyla objektif olarak anlaşı şılabilir. Yasalaşmas ması beklenen Biyolojik-çeşitlilik itlilik ve Doğa a Koruma Kanunu Taslağı ğı veri envanteri ( Anonim, 2006a) oluşturma ve çevre politikasına katkılar ları yönünden nden incelenmiş,, tartışı ışılmış ve içerdii erdiği çelişkiler ile ilgili çalışma yapan Prof. Dr. K. Tuluhan Yılmaz Y lmaz ve KıvılcK lcım Yalçın ın çalışması Oda görüşüg olarak bakanlığ ığa a bildirilmiştir.

32 MADENCİLİK K FAALİYETLER YETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLER LERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELY NETMELİĞİ Söz z konusu Yönetmelikte; Y mesleki tanımlamalar mlamalarımızla ilgili maddeler bulunması açılımlar konusunda umut verici.. meslektaşlar larımızın çalışma alanı olarak önemli bir çalışma oldu. Çevre ve Orman Bakanlığı ile yönetmelik y üzerinde tekrar görüşmelerimiz oldu. Revizyon için i in Bakanlık k Peyzaj Koruma Şubesinden meslektaşlar larımızla yaptığı ığımız çalışma ilgili Genel MüdürlM rlüğe e sunuldu.

33 11/11/2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan; ÇEVRE DÜZEND ZENİ PLANLARINA DAİR R YÖNETMELY NETMELİK ve 7/1/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan PLÂN YAPIMINI YÜKÜMLENECEK Y MÜELLM ELLİFLERİN N YETERLİLİĞİ İĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK K ile ilgili olarak mesleki yetki anlamında nda çalışmalarına devam eden Oda Yönetim Kurulumuzun mesleki dayanış ışma ve lobi çalışmalrına gereksinimi bulunmaktadır. Çevre ve Orman Bakanlığı ığı üzerinde ciddi lobi çalışması yapılarak sonuçlanabilece lanabileceğini ini düşündüğümüz z her iki yönetmelik y ile ilgili tüm t m akademilerimizin katkı ve desteğine ihtiyaç bulunmaktadır. Çevre ve Orman bakanlığı ile Odamızın n yürütty ttüğü diplomatik ve teknik dil birlikteliği i her geçen en gün g n artmakta ancak orman mühendislim hendisliği i ve şehir plancılar ları meslek disiplinlerinin önemli sayıda kadrolaşmış olmasının n olumsuz yansımalar malarının n yaşand andığı Bakanlık k ile iyi diplomasi ilişkileri kurulması yönünde, nde, ortak etkinlikler yapılarak mesleki tanınırl rlığımız konusunda çalışmalar yapılmaktad lmaktadır.

34 İÇ İŞLER LERİ BAKANLIĞI Başbakanl bakanlıkça a yürütülen y e Dönüşüm m TürkiyeT rkiye projesi kapsamında bazı illerin Coğrafi Bilgi Sistemi kurma çalışmaları başlatt lattıkları,, bu konuda İç İşleri Bakanlığı ığı ndan idari ve teknik destek talep etmeleri üzerine her ilin ayrı Coğrafi Bilgi Sistemi kurmasının n genel çerçevesinin evesinin belirlenmesi için in İç İşleri leri Bakanlığı tarafından valilik ve bağlı belediyelere rehber oluşturacak Coğrafi Tabanlı İl Kent Yönetimi Y Bilgi Sistemi Teknik Kılavuzu K hazırlanm rlanmıştır. Hazırlanan kılavuzun k Valilikte Görevlendirilecek G Personel Kapsamı başlığı altında tanımlamas mlaması yapılan Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanı (CBSU) içerinde i mesleğimizin tanımlanmad mlanmadığı görülmüş olup, gerekli müdahale m yapılarak hem resmi yazı ile hem de kılavuzun hazırland rlandığı teknik servis ile yapılan görüşmeler g sonunda kılavuzun k 1. versiyon olarak tanımland mlandığı ve geliştirilmeye açık a k olduğu, u, peyzaj mimarlığı meslek disiplininin mutlak yer alacağı Oda mıza iletilmiş bulunmaktadır. Konu ile ilgili olarak Oda birimlerimizin bulunduğu u il ve çevre illerde ki valilikler ve bağlı belediyelerde Coğrafi Bilgi Sistemi birimlerinin kurulup kurulmadığı konularının n araştırılarak mesleki istihdamların n takip edilmesi önem kazanmaktadır. Meslektaşlar larımızın n istihdamı ve mesleğimizin teknik anlamda yer edinimi ile ilişkin Valilik ve İl Özel İdare Genel Sekreterliği i bünyesinde b kurulacak olan birimlerle ilgili alan çalışmasının önemli olduğu u konusunda ısrarlı çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

35 TARIM ve KÖY K İŞLER LERİ BAKANLIĞI TOHUMCULUK SEKTÖRÜNDE YETKİLEND LENDİRME VE DENETLEME YÖNETMELY NETMELİĞİ ile ilgili çalışmalarımız z sonuçlanm lanmış olup,resmi Gazete de yayımlanmak üzere Bakanlık tarafından gönderilmig nderilmiş bulunmaktadır. Tohum Üreticilerireticileri Tohumculuk Bayiliği Süs s Bitkileri Üretim sektöründe peyzaj mimarının n yetkilendirilmesi ile ilgili olarak yetkilendirilmesi talebimiz yerinde bulunmuş ve kabul edilmiştir. Ayrıca, Sanayi Bakanlığı ile yapılan görüşmeler g sonucunda süs s s bitkileri (peyzaj bitkileri)üreticili reticiliği i yapan meslektaşlar larımızın n ortak sorunu olan KOBİ kapsamına alınmalar nmaları ile ilgili görüşmelerimiz g olumlu sonuç vermiş ve KOBİ kapsamına alınarak ticari faaliyetlerinde kolaylık k almaları sağlanm lanmıştır.

36 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK K BAKANLIĞI İş Sağlığı ve Güvenlik G Kanunu tasarısı ile söz s z konusu kanunun destekleyicisi olarak hazırlanan 5753 sayılı İş Kanunu ve Bazı Maddelerinde Değişiklik iklik Yapılmas lması Hakkında Kanun ile ilgili 16/12/2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İşyeri Sağlık k Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri G ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin in 21 inci maddesi uyarınca oluşturulan Komisyonun görüşleri g doğrultusunda işyerlerinin i işi sağlığı ve güvenlig venliği i açısından a yer aldığı risk grupları listesi ndeki (EK:1) risk grupları içinde inde hizmet alanlarımızın n yer almasına rağmen, eğitim e programlarına peyzaj mimarının n alınmamas nmaması,, işi güvenliği i ve işi sağlığı uzmanı pozisyonunda değerlendirilmesi erlendirilmesi yeni bir istihdam alanı olarak meslektaşlar larımızın n yararlanabileceği i bir yeni açılım a olması sebebiyle Oda gündemimizde g tutulmakta ve takip edilmektedir.

37 İSTİHDAM ALANINDA ÇALIŞMALARIMIZ Peyzaj Mimarlarının çalışma alanlarının n yasal zeminde tanımlanmas mlanmasında nda son yıllarda y yaşanan anan gelişmeler son derece önemlidir. Bu kapsamda; Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına na Dair Yönetmelik Y ile istihdam, İl Özel İdarelerde E-devlet Uygulamaları kapsamında İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanl kanlığı tarafından hazırl rlıkları sürdürülen Coğrafi Tabanlı İl-Kent Yönetim Y ve Bilgi Sistemi Teknik KılavuzuK lavuzu ile birlikte Valiliklerde istihdam olanaklarının n açılmasa lması dikkat çekici ekici gelişmelere işaret i etmektedir. Kamu kurumlarında çalışan üyelerimizin görev g ve unvan değişikli ikliği i sınavlars navlarında nda yer alması için in yaptığı ığımız z görüşmeler g olumlu olarak geçmekte ve kazanım m elde edilmekte YÖK K tarafından teknik eleman kadromuzun uygulama ve arazi çalışmaları nedeniyle Mühendis olarak belirlenmiş olma avantajını mutlak değerlendirip, erlendirip, büro b görevlisi g teknik personel statüsü olan Mimar kadrosu verilmek üzere yapılan tüm t m kamu kurumlarında yapılan yanlış ışlığıığı takip etmeye özen gösteriyoruz. g

38 Hukuk Dosyaları Meslek alanımızla ilgili konularda Anayasanın n 135.maddesi gereği i kurulmuş ve kamu kurum niteliğinde inde kurulmuş meslek odalarının n kuruluş amaçlar larında yer alan; toplumsal ve kamusal sorumlulukları sebebiyle kamusal alanlarda yaşanan anan ve kaynaklarımızın n planlı kullanılmamas lmaması sebebi taşı şıyan alanlarda ve meslek alanımızla ilgili ihlallerde mutlaka yer aldık. Yargı önünde nde tanınırl rlığımızın n artmasının n ve mesleki örgütlenmenin önemli bir aracı olan hukuk mücadelesini başar arı ile sürds rdüren ren Odamız; 2A ve 2B yasaları ile orman alanlarımızın n yok edilişine, ine, Kültür r varlıklar klarımız z olan Allianoi ve Hasankeyf in sular altında kalmasının n toplumsal ve hukuksal mücadelesinde, m Maden işletmecilii letmeciliği i adı altında tüm t m orman ve zeytinliklerimizin yok edilişine, ine, Termik santral ve HES alan seçimlerinin yanlış ışlığına, Çimento fabrikası yapılmak için i in Kastabala nın n elimizden alınmas nmasına, na, Kamu kurumları tarafından düzenlenen d proje yarış ışmalarında haklı savunularda, Kentlerimizde yaşanan anan dönüşüm, d yenileme, iyileştirme tirme adı altında kimlik kayıplar pları ve kamusal alan tasfiyelerinde, Tohum yasası ile ülke tarımının n ve tarımsal alanların n tehdidine, Dönüşüm m Alanları Yasa Tasarısında yer alan imarlı imarsız z tüm t m alanlar dönüşüm d alanıdır olarak ilan edilmesine, Ülke topraklarımızın n yabancılara satışı ile mülksm lksüzleştirilme çalışmalarına Turizm teşvik adı altında ormanlarımızın n golf alanına na dönüştürülmesine, d Suyun temel insan hakkı olduğu u ve özelleştirilmemesine karşı şı peyzaj mimarlarının n haklı savunularında nda yer aldık.

39 30 Eylül l 2006 Birlikteliğin, in, Dayanış ışmanın Simgesi Oldu Oda Yönetim Y Kurulu olarak, 5531 sayılı yasa ile meslek alanlarımızın n hak ve yetki devirlerinin Orman MühendisliM hendisliği i disiplinine verilmeye çalışmalarında başlatm latmış olduğumuz umuz ve hem ülkemizde hem dünyada d ilk kez tek başı şına bir meslek disiplininin hak ve yetkilerinin, lisanslarından ndan kaynaklı özlük k haklarının n haklı sesini yükselttikleri y miting, peyzaj mimarlarının n dayanış ışmasının n simgesi ve önemli bir başlang langıcı oldu.. İlk kez TBMM nde soru önergeleri ile gündeme g taşı şınması,, TBMM gündemine g girmesi anlamında nda da önemli bir başlang langıca imza atan onurlu mücadele m cadele günümüzde g akademisyeni, kamu çalışanı, serbest peyzaj mimarı, ücretli çalışanı, öğrencisi ile meydanları dolduran peyzaj mimarları bu güne g daha sağlam adımlarla yürümenin y temellerini attı. Oda Yönetim Y Kurulu olarak, 30 Eylül l 2006 yı meslek camiamızın dayanış ışmasının n arttığı ığı,, artık k birbirimizle daha fazla birlikte olmanın üretmenin tarihsel bir dönüm d m noktası olarak görüyoruz. g

40

41

42

43

44

45

46 Türkiye de 1968 yılından y bu yana peyzaj mimarlığı eğitimi verilmesine rağmen mesleki gelişimin imin istenilen hızda h gerçekle ekleştirilememiştir. tir. Bu durum temelde ülke bütününde b nde ekonomik kalkınma yetersizliğine ine bağlanmaktad lanmaktadır. Çünk nkü peyzaj mimarlığı meslek disiplini fonksiyonel faydalarından çok estetik katkısı ile ön n plana çıkartılmıştır. Oysa peyzaj mimarlığı meslek disiplini sadece lüks l konut alanlarında nda ya da prestijli kentsel mekanlarda etkiyi arttıran ran estetik uygulamalar gerçekle ekleştiren bir meslek disiplini olmaktan çok kaynakların n akılc lcı kullanımına, na, ekonomik kalkınma sürecinin s hızlandh zlandırılmasına katkı sağlayan bir meslek disiplini olduğu u konusunda çok daha etkin ve kısa k erimli sonuçlar alabileceğimiz imiz çalışmalar ortaklaştırılmal lmalıdır.

47 Peyzaj kavramının n içerii eriğinde inde birbirine zıt z t gibi görünen g doğa - bilim - kültür - sanat olgularını ve bunların n birbirleriyle olan etkileşimini imini barınd ndırması; peyzaj' ve peyzaj mimarlığı ığı'nın olumlu yönde y geniş bir tabana oturmasını sağlamakla beraber tam olarak anlaşı şılmasını güçleştirmektedir. Ortak bir platforma işlerlik i lerlik kazandırılamad lamadığı,, doğal süreçler ile kültk ltürel süres reçleri canlı yaşam am ortamları ya da peyzajları oluşturma koruma -biçimlendirme imlendirme ve yönetme y temelinde uzlaştırma hususu kendine kamuoyunda yeterince yer bulamamaktadır. Halbuki PM'nin temel çerçevesinde, evesinde, birbirine zıt z t olan ya da öyle algılanan lanan olguları bir pota içinde i inde birlikte var etmek ( peyzaj'( ve mimarlık' etkileşiminde iminde olduğu u gibi) ve bunların n gücünüg kullanarak yeni sentezlere ulaşabilmek abilmek yatmak olduğu u konusunda her türlt rlü tanıtım m aracını(nitelikli ürünler, yayın, konferans ve kongreler vb. etkinliklerin çoğul sayıda yapılabilmesi) harekete geçirmeliyiz. Bu kapsamda Peyzaj Mimarlığı camiası,, planlama, tasarım, mühendislik, m doğal bilimlerle sosyal-davran davranış bilimlerini ve kamu yönetimini y daha etkin bir şekilde entegre etmek durumunda olduğunu unu düşünüyoruz. d

48 Meslek disiplininin bu yöndeki y açılımıa ve de özellikle peyzaj mimarlığı ığının meslek disiplini' olarak temellerini atan F.L. Olmsted'in çalışmaları ve düşünceleri d görmezden g gelinerek doğa- sanat, bilim-sanat, doğa-şehir, ekoloji-kült ltür, çevre koruma-estetik gibi birbirini tamamlaması gereken hususlarda kutuplaşmalar yaşanmaktad anmaktadır. Meslek disiplininde süregelen s kutuplaşmalar maların ötesinde çelişik ik durumlar ve belirsizlikler bütünleb nleşik bir anlayış ışa a karşı olarak, ciddi boyutta çatlamalara ve giderek ayrılmalara yol açabilir. a abilir. Bu durumda bazı kesim ya da kişilerin ilerin referanslarını salt ana kökenlerine kenlerine (ziraat, orman, mimarlık, şehir planlama, coğrafya, güzel sanatlar...) dayandırmaya başlamas laması, PM'nin kendi kökleri k kleri üzerinde yeterince güçg üçlenememesi gibi tehlikeler söz s z konusu olabilir. Bu anlamda etkin ve verimli diyaloglar geliştirebilmeliyiz.

49 Meslek Odası Olarak Temel Hedefimiz Ulusal yasal tanınırl rlığın arttırılmas lması konusunda daha etkin bir yapı kazanabilmek için; i in; Mevzuata yönelik y araştırmalar rmalar yapmanın, n, Bakanlıklar klar ve politikacılar lar ile diyalogu arttırılmas lmasının, n, Eğitim kurumları ile güçg üçlü bağlant lantıların n kurulmasının, n, Strateji gruplarının n oluşturulmas turulmasına katkı sağlamanmas lamanmasının, Tanıtım m konusuna ağıa ğırlık k vermenin ve medya ile güçg üçlü ilişkiler kurmanın, n, IFLA-EFLA EFLA dan mevzuat hiyerarşisi isi konusunda destek almanın, n, Ulusal ve yerel karar vericiler, akademisyenler, ilgi grupları ve diğer meslek disiplinleriyle atölye çalışmaları düzenlenemenin, Düzenlenen atölye çalışmalarına ve lobi faaliyetlerine aktif katılım m sağlanmas lanmasının, n, Çalışma gruplarının n içinde i inde yer alarak mesleki bilgi ve birikimlerini paylaşı şılmasının, n, Mevzuata yönelik y bilgi altyapılar larını güçlendirmelerinin önemini biliyor ve bu yönde y çalışmalar yaparak, tüm t üyelerimizle birlikte üretmenin gücüne g inanıyor. yor. Akademi camiamızdan destek ve katkılar larını bekliyoruz.

50 Saygılar larımızla.. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu

PEYZAJ MİMARI TANIM A- GÖREVLER

PEYZAJ MİMARI TANIM A- GÖREVLER TANIM Doğa ve çevrenin insanın ihtiyaçlarını en iyi karşılayabilecek biçimde ekonomik, işlevsel, ekolojik ve estetik ölçülere uygun olarak planlanması, düzenlenmesi, korunması ve geliştirilmesi konularında

Detaylı

Sivil Toplum Diyalogu: Avrupa Bilgi AVRUPA BİRLB RLİĞİ NE KATILIM SÜRECS

Sivil Toplum Diyalogu: Avrupa Bilgi AVRUPA BİRLB RLİĞİ NE KATILIM SÜRECS Sivil Toplum Diyalogu: Avrupa Bilgi Köprüleri Programı AVRUPA BİRLB RLİĞİ NE KATILIM SÜRECS RECİNDE TÜRK T İNŞAAT SEKTÖRÜ PROJESİ Projenin Konusu Projemiz, Avrupa Birliği ne tam üyelik sürecinde yol alan

Detaylı

GAZİ İÇ DENETİM M UYGULAMALARI

GAZİ İÇ DENETİM M UYGULAMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİNDE İÇ DENETİM M UYGULAMALARI Sunum Başlıklar kları İç Denetimle İlgili Mevzuat İç Denetim Hakkında Genel Bilgi Gazi Üniversitesi İç Denetim Biriminin faaliyetleri İç Denetim Uygulamaları

Detaylı

MLİLİĞİİĞİ KANUNUNDA NDA BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI. Murat BAYRAM Mak.Y netmeliği Hazırlama Komisyonu Üyesi

MLİLİĞİİĞİ KANUNUNDA NDA BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI. Murat BAYRAM Mak.Y netmeliği Hazırlama Komisyonu Üyesi ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ KANUNUNDA NDA BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Murat BAYRAM Mak.Y.Yük.Müh. B.İ.B..B. BEP YönetmeliY netmeliği Hazırlama Komisyonu Üyesi ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ KANUNU Kabul Tarihi

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZİN/LİSANS SÜREÇLERİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZİN/LİSANS SÜREÇLERİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZİN/LİSANS SÜREÇLERİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Kuruluş 1992 TMMOB Kanunu çerçevesinde kurulmuştur. Resmi Gazete yayımlanan yönetmelikler çerçevesinde

Detaylı

T.C. İŞ KURUMU. Yücel KARAKOYUN İstihdam ve Meslek Uzmanı

T.C. İŞ KURUMU. Yücel KARAKOYUN İstihdam ve Meslek Uzmanı T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLG VENLİK K BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM M KURULLARI Yücel KARAKOYUN İstihdam ve Meslek Uzmanı 1 İl İstihdam ve Mesleki Eğitim E Kurulları İl İstihdam

Detaylı

HABİTAT DİREKTİFİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALAR

HABİTAT DİREKTİFİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA A KORUMA VE MİLLM LLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ Doğa a Koruma Dairesi Başkanl kanlığı HABİTAT DİREKTİFİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALAR Hazırlayan: Serhan ÇAĞIRANKAYA Ziraat

Detaylı

KELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA

KELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA TEHLİKEL KELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA M İLİŞKİN GÜVENLİK K BİLGB LGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Müfide DEMİRURAL Tehlikeli Kimyasallar Yönetimi Y Şube MüdürüM ÇOB, Çevre

Detaylı

LANGIÇ TOPLANTISI BAŞLANGI. Sayın: H.Abdullah KAYA. Eşleştirme Projesine Genel Bir Bakış 30 MART 2005

LANGIÇ TOPLANTISI BAŞLANGI. Sayın: H.Abdullah KAYA. Eşleştirme Projesine Genel Bir Bakış 30 MART 2005 BAŞLANGI LANGIÇ TOPLANTISI 30 MART 2005 Sayın: H.Abdullah KAYA Eşleştirme Projesine Genel Bir Bakış (BÖLÜM M II) 1 2 Eşleştirme Projesinin Gelişimi imi Proje başvurusu 5018 sayılı KMYK Kanununun hazırl

Detaylı

Projesi 2005 EYLEM PLANI. Sonuç Raporu. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi

Projesi 2005 EYLEM PLANI. Sonuç Raporu. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi e-dönüşüm m Türkiye T Projesi 2005 EYLEM PLANI Sonuç Raporu DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi İÇERİK 11 Eylem Planı Genel Yaklaşı şımı 22 Eylem Planı Gerçekle ekleşme Durumu 33 Başar arılar

Detaylı

Şehircilik Dairesi Başkanl

Şehircilik Dairesi Başkanl İller Bankası Genel MüdürlM rlüğü Şehircilik Dairesi Başkanl kanlığı İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASINDA KURUM GÖRÜŞLERG LERİ UYGULAMALARI VE SORUNLARI Sedef GÖNENG NENÇ Planlama Şube MüdürüM Hulusi ADIGÜZEL

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. 15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28648 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

IPPC Türkiye de Uygulama Takvimi

IPPC Türkiye de Uygulama Takvimi T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Y Genel MüdürlM rlüğü IPPC Türkiye de Uygulama Takvimi A. Teoman SANALAN Çevre Mühendisi, M AB Uzmanı IPPC-III III IPPC-II II 2010 2005 IPPC-I 2003 Buradasınız

Detaylı

IPPC Türkiye de Uygulama Takvimi

IPPC Türkiye de Uygulama Takvimi T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Y Genel MüdürlM rlüğü IPPC Türkiye de Uygulama Takvimi A. Teoman SANALAN Çevre Mühendisi, M AB Uzmanı Politik İlgi Politika üretme ENVIRONMENT Bilgilenme SUBCOMMITTEE

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Söz konusu yönetmelikte;

Söz konusu yönetmelikte; 15.05.2013 (SİRKÜLER 2013 37) Konu: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. İş yerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenlik eğitimlerinin usul

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler MADDE 1 AMAÇ : İlgili Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde, Karaman

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 30. yıl

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 30. yıl İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 30. yıl Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kuruluş 30. yıl Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1985 te İ.Ü. Orman Fakültesinin 3. bölümü olarak açılmıştır. Fakültemiz,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

İHRACATA İLK ADIM PROGRAMI - İİAP - START EXPORTING PROGRAM - S.E.P -

İHRACATA İLK ADIM PROGRAMI - İİAP - START EXPORTING PROGRAM - S.E.P - İHRACATA İLK ADIM PROGRAMI - İİAP - START EXPORTING PROGRAM - S.E.P - NEDİR R? İhracata İlk Adım m Programı (İİAP), TOBB ve Avrupa Odalar Birliği i (Eurochambres( Eurochambres) tarafından geçti tiğimiz

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK YETKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 648 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Madde-13/A. (c) Milli parklar, tabiat parkları,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI. Stajın yurtiçi ve/veya yurtdışında şu alanlarda yapılması söz konusudur:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI. Stajın yurtiçi ve/veya yurtdışında şu alanlarda yapılması söz konusudur: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI Amaç: Birim dışı eğitim ve uygulama, öğrencilerin peyzaj mimarlığı eğitimi süresince bölümde teorik ve uygulamalı derslerde edindikleri

Detaylı

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları,

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları, TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 40. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal, ve kültürel gelişmelerin, yaşam ve meslek alanlarımıza yansımaları ağırlaşarak

Detaylı

Mimarlık Meslek Pratiği

Mimarlık Meslek Pratiği Mimarlık Meslek Pratiği Mimarlık Meslek Pratiği Mimarlık yapı sektörünün ayrılmaz bir parçasıdır. Yapı sektörü ise tüm dünyada diğer sektörler için itici güç oluşturan dinamik bir sektördür. Son elli yıldır

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım..

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor; şahsım ve

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ( 14/10/2014 tarih ve 316 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.)

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 İstanbul, 16.05.2013 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

REÇLERİ VE BANKACILIK SİSTEMİNİN N YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA KURUMSAL İŞBİRL VE KOORDİNASYON: RLİĞİ

REÇLERİ VE BANKACILIK SİSTEMİNİN N YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA KURUMSAL İŞBİRL VE KOORDİNASYON: RLİĞİ BANKA ÇÖZÜMLEME SÜRES REÇLERİ VE BANKACILIK SİSTEMİNİN N YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA KURUMSAL İŞBİRL RLİĞİ VE KOORDİNASYON: TÜRKİYE DENEYİMİ Dr. Hicabi ERSOY Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, TürkiyeT Sunum

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ KÜLTÜRPARK İMAR PLANLARINA İLİŞKİN EK RAPOR TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından oluşturulan Kültürpark Projesi Değerlendirme Raporu nda belirtilen görüşlerimizin

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

14.4. Mesleki Uygulama ve Denetim Komitesi (MUDK)

14.4. Mesleki Uygulama ve Denetim Komitesi (MUDK) 14.4. Mesleki Uygulama ve Denetim Komitesi (MUDK) Mimarlar Odası nın Anayasanın 124. maddesine ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu na dayanarak çıkarmış olduğu yönetmelik, tarife

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

üzere, beş startejik öncelik ortaya koymaktadır r :

üzere, beş startejik öncelik ortaya koymaktadır r : ICEM TÜRKT RKİYE ULUSAL KONFERANSI ÖRG RGÜTLENME VE SOSYAL DİYALOG Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Performans Standartları ve Örgütlenme Olanakları 15 Haziran 2009 Ankara, Türkiye Kemal Özkan, ICEM Kimya

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi TEPAV 7 Aralık k 2006

İstanbul Bilgi Üniversitesi TEPAV 7 Aralık k 2006 Türkiye-AB ilişkileri Emre GönenG İstanbul Bilgi Üniversitesi TEPAV 7 Aralık k 2006 Müzakere sürecis Aday ülke için i in en zor dönemdird Her genişleme, müzakere m sürecini s daha da ayrınt ntılı duruma

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATINDA ODAMIZIN YERİ VE GÖREVLERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATINDA ODAMIZIN YERİ VE GÖREVLERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATINDA ODAMIZIN YERİ VE GÖREVLERİ Şuayip Yalman MMO Yönetim kurulu Başkan Vekili Giriş Enerji verimliliği kapsamındaki konular Makine Mühendisliği meslek disiplini içerisinde bulunan

Detaylı

20. Dönem Çalışma Raporu İçindekiler Dönem Çalışma Programı Çalışma Döneminde Örgütsel Durum ve İşleyiş...

20. Dönem Çalışma Raporu İçindekiler Dönem Çalışma Programı Çalışma Döneminde Örgütsel Durum ve İşleyiş... İçindekiler 1-Sunuş... 1 2-Jeoloji ve Jeoloji Mühendisliğine Genel Bir Bakış... 15 2.1-Jeoloji... 15 2.1.1-Jeolojinin Diyalektiği... 16 2.2-Jeoloji Mühendisliği... 26 3-TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından ORMAN KANUNUNUN 16. MADDESİ İLE 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİKLERİNE GÖRE VERİLECEK İZİNLERDE MESLEK MENSUPLARININ

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

HUKUKİ SORUMLULUĞU. Av. TANER SAVAŞ

HUKUKİ SORUMLULUĞU. Av. TANER SAVAŞ ŞANTİYE ŞEFİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU Av. TANER SAVAŞ Şantiye Şefinin Sorumluluğu Mevzuattaki Eksiklikler Uygulamada Ortaya Çıkan Hatalar Çözüm Yolları Şantiye Şefi İnşa a faaliyetini müteahhit m adına yürüten,

Detaylı

PEYZAJ MİMARI. Topluma açık yeşil sahaların, çocuk oyun alanlarının, spor sahalarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapar,

PEYZAJ MİMARI. Topluma açık yeşil sahaların, çocuk oyun alanlarının, spor sahalarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapar, PEYZAJ MİMARI TANIM Doğa ve çevrenin insanın ihtiyaçlarını en iyi karşılayabilecek biçimde ekonomik, işlevsel, ekolojik ve estetik ölçülere uygun olarak planlanması, düzenlenmesi, korunması ve geliştirilmesi

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmelik, Konak Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'nün,

Detaylı

JEOMORFOLOG TANIM. Günümüzdeki yer şekillerinden elde edilen verilere dayanarak, geçmişteki yer şekillerinin gelecekteki durumunu açıklayan kişidir.

JEOMORFOLOG TANIM. Günümüzdeki yer şekillerinden elde edilen verilere dayanarak, geçmişteki yer şekillerinin gelecekteki durumunu açıklayan kişidir. TANIM Günümüzdeki yer şekillerinden elde edilen verilere dayanarak, geçmişteki yer şekillerinin gelecekteki durumunu açıklayan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Jeomorfologların görevleri

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Park ve Bahçeler Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TEKİRDAĞ KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Park ve Bahçeler Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TEKİRDAĞ KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Park ve Bahçeler Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Tekirdağ Kapaklı Belediye Park ve

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA 2. HAFTA 1 ÇEVRE DÜZENİ PLANI : Çevre Düzeni Planları, Bölge Planlarına uygun olarak, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırlarını kapsayan planlardır. Bu planlar

Detaylı

Düzenlenmesi. Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN BARTIN.

Düzenlenmesi. Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN BARTIN. Ekonomik Ömrünü Tamamlamıs s Açık A k Maden Ocaklarının n Rekreasyonel Amaçlarla Düzenlenmesi Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN ZKÜ,, Bartın n Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, BARTIN. Teknolojik gelismelere

Detaylı

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ön koşul kavramsal uzlaşı niçin planlama? toplumsal-ekonomikhukuksal gerekçe plan kapsam çerçevesi plan yapımında yetkiler planın ilkesel doğrultuları ve somut koşulları plan

Detaylı

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ AMAÇ MADDE-1 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

KIBRIS TÜRK MÜHENDĐS VE MĐMAR ODALARI BĐRLĐĞĐ YASASI

KIBRIS TÜRK MÜHENDĐS VE MĐMAR ODALARI BĐRLĐĞĐ YASASI KIBRIS TÜRK MÜHENDĐS VE MĐMAR ODALARI BĐRLĐĞĐ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

( tarih ve132 sayılı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.)

( tarih ve132 sayılı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.) (12.03.2010 tarih ve132 sayılı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.) Madde 1 AMAÇ Bu Yönetmeliğin amacı Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisindeki

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

OECD ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER REHBERİ 15.06.2009

OECD ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER REHBERİ 15.06.2009 OECD ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER REHBERİ ZERGÜL ÖZBİLGİÇ DAİRE BAŞKANI 15.06.2009 OECD ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER REHBERİ OECD Çok UlusluŞirketler Rehberi, iyi kurumsal davranışı sağlamak için i in çok uluslu şirketlere

Detaylı

15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28648 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Çelik Derneği. Haziran 2007- Mayıs s 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Çelik Derneği. Haziran 2007- Mayıs s 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu Türk Yapısal Çelik Derneği Haziran 2007- Mayıs s 2008 Dönemi Faaliyet Raporu TUCSA YÖNETY NETİMİ 26 Haziran 2006 tarihinde gerçekle ekleştirilen Genel Kurul Toplantısı nda nda 2 yılly llığına Dernek Yönetimine

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 08 Temmuz 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29764 YÖNETMELİK Bitlis Eren Üniversitesinden: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

SeyitGazi yi. Gürcan Banger. 4 Eylül l 2005

SeyitGazi yi. Gürcan Banger. 4 Eylül l 2005 SeyitGazi yi Düşünmek Gürcan Banger 4 Eylül l 2005 Önce: Sosyo Ekonomik Durum Eskişehir, sosyo ekonomik gelişmi mişlik açısından a Türkiye nin 6 ınc6 ncı ilidir. Eskişehir merkez ilçesi, ülkenin en gelişmi

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Yetkin İnşaat Mühendisliği Uygulama Yönetmeliği nin [10] bazı hükümleri aşağıda belirtilmiştir;

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Yetkin İnşaat Mühendisliği Uygulama Yönetmeliği nin [10] bazı hükümleri aşağıda belirtilmiştir; 12. Yetkin Mühendislik TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Yetkin İnşaat Mühendisliği Uygulama Yönetmeliği nin [10] bazı hükümleri aşağıda belirtilmiştir; 1. no lu maddede, bu yönetmeliğin amacının, tüm ülkede

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında çimento işveren ocak 2010 Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Ekim-Kasım-Aralık 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 22 Ekim 2009 tarih ve 27384 sayılı Resmi Gazete de Çevre Denetimi

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

HABER BÜLTENİ DOSYA. JEOLOJİ VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORU VE EKLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR'a göre yapılması genelgede

HABER BÜLTENİ DOSYA. JEOLOJİ VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORU VE EKLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR'a göre yapılması genelgede aykırı düzenlemeler içermesi nedeniyle, o günkü muhalefet par tileri tarafından Anayasa Mahkemesine götürülmesi sonucu yasa maddelerinin bir çoğu kısmen veya tamamen iptal edilmiştir. Yasa maddelerinin

Detaylı

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006 TTB Merkez Konseyi YÖK Başkanı sayın Erdoğan Teziç ile 26 temmuz çarşamba günü görüştü. Görüşmede TTB Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi 2006 Raporu sunuldu. Yeni tıp fakülteleri açılması, öğrenci sayıları,

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI MESLEĞİ VE KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

PEYZAJ MİMARLIĞI MESLEĞİ VE KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ PEYZAJ MİMARLIĞI MESLEĞİ VE KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ BU DOSYADA ULAŞABİLECEĞİNİZ BİLGİLER 1. PEYZAJ MİMARLIĞI NIN TANIMI 2. PEYZAJ MİMARLIĞI İŞ OLANAKLARI VE ÇALIŞMA

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

PEYZAJ, PEYZAJ İLE İLGİLİ TANIMLAR, PEYZAJ TASARIMI VE ÖRNEKLER

PEYZAJ, PEYZAJ İLE İLGİLİ TANIMLAR, PEYZAJ TASARIMI VE ÖRNEKLER PEYZAJ, PEYZAJ İLE İLGİLİ TANIMLAR, PEYZAJ TASARIMI VE ÖRNEKLER PEYZAJ NEDİR? PEYZAJ SÖZLÜK ANLAMI GÖRÜNÜM, MANZARA OLAN FRANSIZCA PAYSAGE KELİMESİNDEN DİLİMİZE GİRMİŞTİR. İNGİLİZCEDE LANDSCAPE, ALMANCADA

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ İletişim: www.bartin.edu.tr/ Tel : 03782235126 Fax : 03782235065 Adres : Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi,

Detaylı

Yönetmelikler. tmmob makina mühendisleri odası. Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği

Yönetmelikler. tmmob makina mühendisleri odası. Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği Yönetmelikler tmmob makina mühendisleri odası Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği 263 tmmob makina mühendisleri odası Yönetmelikler 21 Şubat 2008 PERŞEMBE günü resmi gazetede

Detaylı

e-devlet HİZMETLERİ HUKUKİ DÜZENLEMELER

e-devlet HİZMETLERİ HUKUKİ DÜZENLEMELER e-devlet HİZMETLERH ZMETLERİ HUKUKİ DÜZENLEMELER e-devlet ve Hukuk Çalış e-devlet Kapısı Projesi kapsamında ön çalışma ve fizibiliteleri yapılan bazı elektronik hizmetlerde karşılaşılan sorunlar sebebi

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi MADENCİLİK VE ÇEVRE M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi 1-MADEN SAHALARI İLE İLGİLİ MADEN HAKLARI 2- ARAMA VE FİZİBİLİTE 3-OCAK İŞLETMECİLİĞİ 4-OCAK ÜRETİM YÖNTEMLERİ 5-CEVHER HAZIRLAMA VE ZENGİNLEŞTİRMEİ 6-MADEN

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı