DÜZLERÇAMI ORMAN ĠġLETME ġeflġğġ NDE EKOSĠSTEM TABANLI FONKSĠYONEL PLANLAMAYA YÖNELĠK ENVANTER BĠLGĠLERĠ VE SINIFLANDIRILMASI (ODC: , 587.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜZLERÇAMI ORMAN ĠġLETME ġeflġğġ NDE EKOSĠSTEM TABANLI FONKSĠYONEL PLANLAMAYA YÖNELĠK ENVANTER BĠLGĠLERĠ VE SINIFLANDIRILMASI (ODC: 182.58, 587."

Transkript

1 Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No : 420 ISSN : Müdürlük Yayın No : 050 DÜZLERÇAMI ORMAN ĠġLETME ġeflġğġ NDE EKOSĠSTEM TABANLI FONKSĠYONEL PLANLAMAYA YÖNELĠK ENVANTER BĠLGĠLERĠ VE SINIFLANDIRILMASI (ODC: , 587.7) Inventory and Classification of Informations Intended for Functional Planning Based Forest Ecosystem in Düzlerçamı Forest Ranger District Proje No: / ) Dr. Mehmet Ali BAġARAN Dr. Ufuk COġGUN Dr. Zerrrin AY Dr. Saime BAġARAN Armağan YALÇIN Emin GÜZENGE Prof. Dr. Nevzat ÇEVĠK M. Necat BAġ TEKNİK BÜLTEN NO: T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI BATI AKDENĠZ ORMANCILIK ARAġTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ SOUTH-WEST ANATOLIA FOREST RESEARCH INSTITUTE (SAFRI) ANTALYA/TURKĠYE)

2 YAYIN KURULU Editorial Board BaĢkan Head Dr. Mehmet Ali BAŞARAN Üyeler Members Melahat ŞAHİN Dr. Ufuk COŞGUN Şenay ÇETİNAY Kader Hale GÜLER YAYINLAYAN Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü P.K.: ANTALYA PUBLISHED BY South-West Anatolia Forest Research Institute P.O. Box: ANTALYA TURKEY Tel.: +90 (242) Fax: +90 (242) E-posta: Web: http//www. baoram.gov.tr ACAR OFSET Tel : +90 (242) Faks: +90 (242)

3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER i ÖNSÖZ... ii ÖZ... iii ABSTRACT... iv 1. GİRİŞ LİTERATÜR ÖZETİ MATERYAL VE YÖNTEM Materyal Araştırma Alanının Tanıtımı Araştırma Alanının Tarihçesi Araştırma Alanında Bulunan Önemli Kaynak Değerler Yöntem Flora Çalışmaları Fauna Çalışmaları Sosyo-Ekonomik Çalışmalar Veri Sağlama Yöntemi Veri Değerlendirme Yöntemi Bölgesel İklim Tiplerinin Belirlenmesi Çalışmaları Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmaları BULGULAR Floraya İlişkin Bulgular Faunaya İlişkin Bulgular Sosyo-Ekonomik Çalışmalara İlişkin Bulgular Köyler Bıyıklı Köyü Akkoç Köyü Yağca Köyü Belediyeler Dağbeli Belediyesi Bademağacı Belediyesi Çığlık Belediyesi Düzlerçamı Belediyesi Bölgesel İklim Tiplerinin Belirlenmesine İlişkin Bulgular Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmaları İle Elde Edilen Bulgular TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERİLER ÖZET SUMMARY KAYNAKÇA EKLER Bitki Listesi Thornthwaite e göre yapılan su bilançosu analizleri (Antalya, Dağ, Korkuteli, Bozova, Bük, Bucak ve Kızılkaya) i

4 ÖNSÖZ Orman Fonksiyonlarının Belirlenmesi (Düzlerçamı Örneği) isimli araştırma projesi çalışmaları 5 yıl sürmüş olup.(proje No: / ). bu kapsamda sahaya ilişkin flora, fauna, orman durumu, topoğrafik yapı, meteorolojik durum, korunan alanlar, jeolojik yapı ve çevre köylerde yaşayan halkın sosyo-ekonomik yapısı gibi birçok özellik araştırılmış ve ortaya çıkartılmıştır. Bu bilgilerin coğrafi bilgi sistemi ortamına aktarılmasıyla sahada tespit edilen tüm kaynak değerler sorgulanabilir duruma getirilmiştir. Bu çalışmanın, bilim insanlarına, ormancılık çalışanları ve birçok meslek dalına yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın; çok sayıda korunan alanı barındıran, milli parkla sınırı bulunan, gen koruma ormanı, tohum meşceresi, tohum bahçesi, araştırma deneme alanı, klon parkı gibi ormancılığın önemli birimlerinin çalışma alanını oluşturan ve Antalya nın en çok gelişme gösteren bölgesinde yapılması bunun dışında özellikle ormancılık çalışmalarına yarar sağlayacağının düşünülmesi ayrı bir sevinç kaynağı olmuştur. Sahaya ait yaban hayatı fotoğrafları konusunda yardımlarını aldığımız Bern Üniversitesi nde master yapan Biyolog Batur Avgan a en içten teşekkürlerimizi sunarız. Proje çalışmalarına İ.Ü. Orman Fakültesi nden danışman olarak katılan Prof. Dr. Ünal ASAN a, yaban hayatıyla ilgili haritaların çıkartılması ve arazi çalışmalarında yardımlarını esirgemeyen Orman Yüksek Mühendisi Halil SARIBAŞAK ile destek ve yardımlarını gördüğüm isimlerini sayamadığım Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü teknik ve idari personeline teşekkürlerimi sunarım. Kasım, 2009 Dr. Mehmet Ali BAŞARAN Proje Lideri ii

5 ÖZ Bu çalışmada, Antalya-Düzlerçamı Orman İşletme Şefliği alanının fonksiyonlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma sahasının 1997 yılında yapılan orman amenajman planına göre genel alanı ha, orman alanı ha (%64.7), prodüktif yapıdaki ormanlık alanının ise ha (%36.1) olduğu belirlenmiştir. Çalışma alanında 5 ilçeye ait 22 yerleşim merkezi bulunmaktadır. Sahada Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Güver Kanyonu Tabiat Parkı ile dünyadaki tek doğal populasyonu Düzlerçamı nda bulunan alageyiklerin olduğu belirlenmiştir. Dünya mirası olan bu önemli yaban hayatı türünün, hem alan içi ve çevresinde (ormanlık ve açıklık alanlarda), hem de çalışma alanının Eşenadası mevkiinde bulunan 430 ha. büyüklüğündeki alageyik üretme istasyonunda yaşadığı tespit edilmiştir. Bu tür alanlar çalışma bölgesinin özellikle ormancılık alanında fonksiyonel kullanımını gerekli kılmıştır. Ayrıca çalışma alanında kaynak değerlerden flora, fauna ve orman durumu ile tehlike altında olan bitki ve yaban hayatı türleri belirlenmiştir. Sahaya ait sayısal yükseklik haritalarından eğim ve yükseklik haritaları oluşturulmuştur. Çalışma alanının jeolojik yapısının Pliosen serisine ait traverten ile Mezozoik ve Tersiyer devirlerine ait kalkerden oluştuğu tespit edilmiştir. Kalker anataşı üzerinde Terra rossa, Terra fusca ve Rendzina toprak tiplerinin olduğu, sahada tespit edilen bir diğer toprak tipinin de Kırmızımsı kahverengi Akdeniz Orman Toprağı olmuştur.(olduğu görülmüştür) Sahanın yakın çevresinde bulunan 7 adet meteorolojik istasyonun verilerinden sahanın iklim tipleri belirlenmiştir. Bunların dışında sahada ormancılık açısından önemli olan tohum meşceresi, tohum bahçesi, klon parkı ve gen koruma alanları ile Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü tarafından araştırma yapılan alanların yerleri belirlenerek bu alanlara fonksiyon kazandırılmıştır. Bunların dışında sahada bulunan köylerin alan olarak % 81.7 gibi önemli bir kısmını oluşturan ve kişinin yaşadığı Bıyıklı, Akkoç, Yağca, Kömürcüler, Dağbeli, Bademağacı, Çığlık ve Yukarıkaraman köylerinde yöre insanıyla fiili alan kullanım haritaları üzerinde genel baskı unsurlarının tespiti, alan kullanımındaki avantajlı olunan noktalar, ormancılık açısından alan kullanımından doğan tehditler ve bunların boyutları ile yine ormancılık açısından alandaki üstünlükler konusunda SWOT analizi yapılmıştır. Sahada elde edilen verilerin coğrafi bilgi sistemi ortamına girilmesi sonucunda çalışma alanına ait bazı ekolojik ve sosyal fonksiyonlar belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Düzlerçamı, Flora, Fauna, Coğrafi Bilgi Sistemi, Korunan Alan, SWOT Analizi, Alageyik, Orman Fonksiyonları iii

6 ABSTRACT In this study, it is aimed to identify the functions of Düzlerçamı- Antalya Forest Administration. According to the Forest Management plan prepared in 1997, total area of the district is ha ha (36.1%) of the total forest area ( ha -64.7%) is productive forest area. 22 settlements of 5 districts were identified in the plan unit. It is also identified the sole natural population of Red Deer in Wildlife Development Course and Güver Canyon Natural Park in Düzlerçamı. Red deer is known as one of the most important world s heritage and wild life species, spreads on 430 hectares of generation station in Eşenadası region and also on the surrounding forested and open lands. Existing of this type of unique lands in the planning unit, forces the forest lands to be used more functional. Also flora, fauna and the species which are under endangered status for both plant and wildlife animals have been identified of the planning unit. Digital maps of elevation, slope and height were generated of the area. The geological structure of the study area is travertine limestone which belongs to the Mesozoic and Tertiary periods. Terra rossa, terra fusca, some soil types of Rendzina and reddish-brown Mediterranean Forest soil were determined over limestone Anatase in the study area. The climate types have been identified by the data obtained from 7 surrounding meteorological station for the area. Also some important forest lands brought into functions like seed stands, seed gardens, clone parks and gene conservation areas and some forest research areas which are used by Southwest Anatolia Forest Research Institute. In addition to these areas in the village area of 81.7% as an important part of forming the 15745th person and lived, Bıyıklı, Akkoç, Yağca, Kömürcüler, Dağbeli, Bademağacı, Çığlık and Yukarıkaraman local people in the villages with the actual land use maps on the global printing elements detection, land use will be advantageous in points, in terms of forestry, land use and threats arising from the size of their superiority in the field again in terms of forestry issues have been made in the SWOT analysis. Obtained in the field of data into geographic information system environment as a result of the study area belongs to the some ecological and social functions were determined. Key words: Conducting Business Düzlerçamı Forest, Flora, Fauna, Geographical Information System, Protected Areas, SWOT Analysis, Fallow Deer, Forest Functions iv

7 1. GĠRĠġ Ormancılığımızda ilk defa 1917 de çıkartılan kanunla ormanların planlı olarak işletilmesine başlanmıştır yılında Türkiye deki bütün ormanların birinci devre amenajman planları düzenlenmiştir yılından sonra Türkiye deki orman amenajman planlarının revizyon dönemi başlamış ve günümüze kadar bu çalışmalar devam etmiştir. Araştırma alanını oluşturan Düzlerçamı Orman İşletme Şefliği nin halen klasik amenajman planı kapsamında odun üretim amaçlı bir anlayışla işletildiği anlaşılmıştır. Ancak günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde değişen şartlara (nüfus artışı, rekreasyon ihtiyacı, korunan alanlar, vs) bağlı olarak ormancılık anlayışına modern yaklaşımlar getirilerek ormanların fonksiyonlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar ağırlık kazanmıştır. Modern ormancılık tekniklerinin uygulanması çalışmalarına ait örnekler ülkemizde sadece proje kapsamında ve bazı bölgelerde ve küçük alanlarda gerçekleştirilebilmiştir. Aslında Düzlerçamı sahası da bu kapsamda değerlendirilebilecek ve içerisinde birçok kaynağı (yaban hayatı, rekreasyon, tarihsel ve kültürel, sosyal, vs) barındıran zengin bir yapıya sahip bölgedir. Buna rağmen araştırma alanı odun üretiminin planlandığı, diğer fonksiyonlarının gözetilmediği ve aynı zamanda yöre halkı ile çevre insanlarının yoğun bir şekilde yapılaşmaya gittiği baskı altındaki bir alandır. Yörede çok sayıda köy yerleşimi bulunmaktadır. Bunlardan bir kaçı köy statüsünden daha ileri düzeyde bir yapıya kavuşmuştur. Yakın geçmişe kadar Yukarı Karaman ve Nebiler köyü birlikteliği Düzlerçamı Belediyesini oluşturmaktaydı (günümüzde bu yapı değişmiştir). Alanda kırsal ve kentsel kökenli sosyal kullanımlar bulunmaktadır. Bu kullanımlar oluşturulacak orman fonksiyonları üzerinde de etkili olacaktır. Çalışma alandaki biyolojik kaynaklı fonksiyonlar için alan kullanımı ve sosyal amaçlı alan kullanımlarının çakıştığı bölümler bulunmaktadır. Bu alanların ortaya konularak çalışma alanındaki tüm kullanımların saptanması gerekmektedir. Oluşturulacak fonksiyonların sürekliliği bu saptamaların sağlıklı yapılmasına bağlıdır. Fonksiyonel planlamanın bazı ekolojik ve sosyal boyutlarının bir bütünlük içerisinde ortaya konulması günümüz modern yaklaşım yöntemlerindedir. Bütün gelişmiş ülkelerin ormancılık çalışmalarında benimsediği yöntemlerin Düzlerçamı gibi zengin bir potansiyele sahip ve Antalya şehrinin hemen yakınında yer alan bir sahada uygulanması doğal kaynakların korunması açısından büyük önem taşımaktadır. 1

8 Düzlerçamı bölgesi Antalya da kentleşmenin en hızlı yaşandığı alanlardan birisidir. İçerisinde değişik statüye sahip alanları barındırmaktadır. Bir yandan orman alanları ve ormancılık uygulamaları, bir yandan nüfus artışı ve kentleşme olgusu, gelecek süreçte ormancılık çalışmaları açısından ciddi sorunların yaşanma olasılığını yükseltmektedir. Döşemealtı ilçesi ve belediyesinin kurularak bölgedeki yerleşimlerin gruplandırılması bölgenin daha sistemli gelişmesine olanak sağlanması beklentisini artıran önemli bir unsur olmuştur. Fakat bu durumun beraberinde kimi olumsuzlukları da taşıyacağı düşünülmektedir. Alan kullanımının planlanmasında yerleşim bölgelerinin giderek daralması ve yerleşimlerin bu bölgede hızla artması, doğal olarak yöredeki orman alanlarının amaç dışı kullanımlarını beraberinde getirecektir. Özellikle orta ve uzun dönemde imar planları yoluyla alan kullanımlarındaki planlama yaklaşımlarının orman alanları aleyhine olacağı beklenmektedir. Bu durumda alanın planlanması daha da önem kazanmaktadır. Düzlerçamı planlama ünitesindeki sahada yaşayan nüfusun fiili alan kullanımları ile ilgili bilgiler köy yerleşimleri ve belediyeler bazında ortaya çıkarılmıştır. Halkın geçimini sağlarken doğal kaynaklardan yararlanma boyutları, bu kaynakların planlayıcıları tarafından dikkate alınması gerekmektedir. Yürürlükteki kimi yasalar fiili alan kullanımında yaşananlarla çatışmalar içerseler bile gerekli önlemler alınamamaktadır. Diğer yandan, yaşanan fiili durumlara uygun olabilecek bazı yaklaşımlar için de yasal süreçlerin çözüm üretme olanağından yoksun olduğu görülecektir. Bir alan üzerindeki fiili kullanımlara karşın, yasaların gerektirdiği yaklaşımlar ortaya konulamamaktadır. Örneğin otlatma planlarının olmaması ve orman alanlarında otlatmanın yasalara göre kısıtlayıcı olması bir olgudur. Fakat yöre halkının bu alanlarda otlatma yapmaları da bir gerçekliktir. Yani bu durumda yasal çerçevede kısıtlayıcılık olmasına karşın herhangi bir kısıtlayıcı yaklaşım oluşturulamamaktadır. Zaman-süreç geçtiğimiz bir kaç yıl öncesinde ormandan keçinin kaldırılmasını ön gören savların ne kadar büyük bir yanlış içerisinde olduklarını göstermekte gecikmemiştir. Geleneksel kullanım alışkanlığı sürdürülmektedir. Ancak bir başka olguyu da kimi korunan alanlar içerisinde tapulu yani sahipli arazilerin bulunması oluşturmaktadır. Benzer yasal kısıtlılıklardan dolayı, bu alanların terk edilmesi karşılığında kullanıcıya bir başka yerde yine orman alanı olan bir yer terk edilememektedir. Düzlerçamı bölgesi orman alanlarının plantasyon ormancılığına da olanak tanıyacak bir yapıda olmasına karşın, süreç içerisinde yerleşim alanı niteliği daha ağır basan bir yapıya dönüşmektedir. Görülen odur ki, bu süreç 2

9 yakın bir gelecekte hız kazanacaktır. Bölgenin ilçe ve bir kaç belediyenin bir araya getirilerek tek bir belediyelik niteliği kazanması bunun göstergelerinden sadece bir tanesidir. Bölgedeki orman alanlarının günün değişen koşullarına göre farklı statülerde kullanımlara konu olması bu doğal kaynak üzerinde ciddi planlama yaklaşımlarını gerektirmektedir. Ancak, bu planlama yaklaşımları salt yasal statülere dayanmaktan öteye gidemeyecekse gerçektende güzel bir planlamadan başka bir nitelik kazanamayacaktır. Unutulmamalıdır ki, en güzel planlamalar bile uygulayıcıların yaklaşımlarıyla karmaşaya dönüşebilmekte, en başarısız planlamalar dahi uygulayıcıların yaklaşımlarıyla çözümler üreten bir nitelik kazanabilmektedir. Yukarıda vurgulananlar planlama sürecinde yöre halkının fiili alan kullanımlarının ne denli önemli olduğunu, sosyo-ekonomik yaklaşımların planlamalar için kimi zaman ne denli gereksiz ve kimi zaman da ne denli can alıcı olacağına işaret etmektedir. Bölgenin planlanmasında ormanların göreceği ve/veya görmesi gerektiği düşünülen yeni üç işlev ön görülmektedir. Bunlar yemlik yaprak üretim işlevi ile eko-turizm geliştirme koridor işlevi ve Sosyal Baskı Zonu işlevidir. Bölgedeki halkın geleneksel etkinlikleri dikkate alınırken ormanların otlatma gereksinimini karşılayacak bir işlevi yerine getirmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu yaklaşım, özellikle maki alanlarına yönelik oluşturulması önerilen yemlik yaprak gereksinimini karşılayacak bir yaklaşımdır. Bir diğer yaklaşım ise bölgedeki tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin görülmesini sağlayacak yaklaşımlara temel oluşturulacak ekoturizm potansiyeli için orman alanlarından geçiş koridorları ön gören bir eko-turizm koridor işlevidir. Bu bölgedeki yaban hayatının hassas olması yörede böyle bir koridor oluşturmayı da gerekli kılmaktadır. Son olarak tartışmaya açılan ise Sosyal Baskı Zonu yaklaşımıdır. Ormanlara sosyal etkileşim işlevi yüklemeyi ön görmektedir. Özellikle hızla büyüyen ve gelişen yerleşim alanları ile orman alanları arasında olası negatif yönlü etkileşimlerden doğacak olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla öngörülmektedir. 3

10 2. LĠTERATÜR ÖZETĠ Ormanlar odun hammaddesi sağlamanın yanında çok önemli birçok fonksiyona sahiptir. ERASLAN a göre genel kabul görmüş bu fonksiyonlar ya da diğer bir deyişle işlevler; Orman Ürünleri ve üretim fonksiyonu Hidrolojik fonksiyon Antierozyonel fonksiyon Klimatik fonksiyon Toplum sağlığı fonksiyonu Estetik fonksiyon Tabiatı koruma fonksiyonu Rekreasyon fonksiyonu Ulusal Savunma fonksiyonu Bilimsel fonksiyon olarak belirtilmektedir (ERASLAN, 1982). Ancak insan ihtiyaçlarının çeşitlenmesi ve teknolojinin ilerlemesi ile birlikte ormanın başkaca fonksiyonlarının da olduğu ortaya çıkmıştır. ASAN bir makalesinde orman fonksiyonlarının haritalandırılmasını aşağıdaki nedenlerden dolayı; a-ulusal düzeyde strateji geliştirme ve planlama için (Orman alanlarının tahsisi). b-orman Bakanlığının değişik hizmet birimleri arasında koordinasyonu sağlamak ve ortaya çıkan değişik problemleri objektif biçimde çözüme kavuşturmak için. c-amenajman planlarında fonksiyonel işletme sınıflarını belirlemek ve böylece plan ünitelerinde olası işletme amaçlarını saptamak için. d-orman alanlarında çok amaçlı kullanımı gerçekleştirmek için gerekli görmektedir (ASAN, 2003). Yine ASAN A göre değişen orman fonksiyonları yönünden ülkemiz için yapılan bir durum değerlendirmesi oldukça ilginç sonuçlar ortaya koymaktadır. Şöyle ki günümüzde yuvarlak odun üretimi ve erozyon kontrolü gibi fayda ve fonksiyonların hayati önemleri halen sürmesine karşın; Belirli yörelerde bazı fonksiyonların önem sırası değişmiştir. Örneğin 4

11 İstanbul civarındaki ormanlarda yuvarlak odun üretim fonksiyonu yakın zamana kadar birinci fonksiyon iken, günümüzde rekreasyon ve hidrolojik fonksiyonlar ön plana çıkmıştır. -Endüstrinin değişik alanlarında gereksinim duyulan odun ve odun dışı orman ürünlerini üretmek, -Çığ oluşumlarını, kaya ve taş yuvarlanmalarını önlemek, -Su rejimini düzenlemek, sel ve taşkınları frenlemek, -Toprak kayması ve erozyona mani olmak, -Gürültüyü kesmek, -Bol oksijen üretmek, havada asılı diğer materyali süzerek hava kalitesini yükseltmek, -Rüzgâr hızını azaltmak, bağıl hava nemini yükseltmek ve aşırı sıcaklıkların olumsuz etkilerini yumuşatmak suretiyle, iklim koşullarını iyileştirmek, -İlginç jeolojik oluşumları, tarihsel ören yerlerini ve diğer cansız kültür mirasını doğanın yıkıcı etkilerine karşı korumak, -Havadaki karbondioksiti absorbe ederek sera etkisini azaltmak, -Sürekli değişen renkli ve canlı güzelliği ile doğal peyzajın estetik etkisini arttırmak, -Yarattığı fevkalade yaşama ortamı koşulları ile av ve yabanıl hayatın doğup gelişmesine yardımcı olmak, -Özellikle kent halkına gezme, eğlenme, rekreasyon yapma ve dinlenme olanakları sağlamak, -Değişik doğa bilimlerinin eğitim, öğretim ve geliştirilmesine katkı için, yapılacak araştırmalarda laboratuvar işlevi görmek, -Ülke sınırlarında ve askeri tesislerin yer aldığı orman bölgelerinde ulusal güvenliğe katkı sağlamak. Yukarıda özetlenen fayda ve fonksiyonlar toplumsal talep açısından ele alındığında, tarihsel süreç içinde bazı orman fonksiyonlarının başlangıçtaki önemlerini bugün de korumalarına karşın bazılarının ağırlığını yitirdiği görülmektedir (ASAN, 2002). 5

12 Helsinki Konferansının 1. Avrupa Ormanlarının Sürdürülebilir Yönetimi için Genel Esaslar kararı çerçevesinde Sürdürülebilir Orman Yönetimi tanımı yapılmış, bu tanımda da ormanların; A- Ekonomik B- Ekolojik C- Sosyal fonksiyonlarının olduğu kabul edilmiştir (ASAN, 2007). Görüldüğü üzere fonksiyon çeşitlerinde ve gruplandırmalarda farklılıklar söz konusudur. Bazı fonksiyonlarda birliktelik varken, bazılarında farklılıklar bulunmaktadır. Eraslan a göre daha genel bir sınıflandırma varken, diğerlerinde yol koruma fonksiyonu gibi daha özel fonksiyonlar bulunmaktadır. Sürdürülebilir Orman Yönetimi tanımı içindeki fonksiyonları ana grup baslıkları olarak kabul eder ve İsmail Eraslan a göre bildirilen fonksiyonlar bu ana gurup baslıkları altında toplanırsa, fonksiyonel planlamalarda kullanılacak gruplandırma ve fonksiyon çeşitleri ortaya çıkmaktadır. A-EKONOMİK FONKSİYONLAR: 1-Odun Hammaddesi Üretimi Fonksiyonu. 1-1 Tomruk 1-2 Direk ( tel direk, maden direk) 1-3 Sanayi Odunu 1-4 Kağıtlık Odun 1-5 Lif Yonga Odunu 1-6 Yakacak Odun v.s 2-Odun Dışı Ürün Üretimi Fonksiyonu. 2-1 Bitkisel Ürünler (Reçine, defne yaprağı, çam fıstığı, kestane, çam balı, kekik, tohum, mazı, sığla yağı, katran,ot, mantar vb.) 2-2-Hayvansal Ürünler (Memeliler, kuşlar, balıklar) 2-3- Su ve Mineral Ürünler (Su, kum, çakıl, tas, maden) B-EKOLOJİK FONKSİYONLAR: 6

13 1-Erozyonu Önleme (Toprak Koruma) Fonksiyonu (su ve rüzgar erozyonunu, çıg, heyelan, kaya ve tas yuvarlanmalarını önleme) 2-Klimatik (İklim Koruma) Fonksiyonu. 3-Dogayı Koruma Fonksiyonu. C-SOSYAL FONKSİYONLAR: 1-Hidrolojik Fonksiyon. 2-Toplum Sağlığı Fonksiyonu 3-Estetik (Görüntüyü Koruma) Fonksiyonu. 4-Rekreasyon Fonksiyonu. 5-Ulusal Savunma Fonksiyonu. 6-Bilimsel Fonksiyon. Fonksiyonel planlamada günümüzde en çok yararlanılan araç kuşkusuz CBS dir. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) özellikle 1980 li yıllardan sonra hızla gelişmeye başlamıştır (ERDİN, 2002). Günümüzde gelişen bilgisayar teknolojisi kullanılarak artık elle çizilen haritaların yerlerini dijital haritalar almıştır. Meşcere, bonitet, yaş sınıfları ve fonksiyon haritaları artık CBS yazılımları sayesinde son derece kolay ve en doğru hesaplamalarla ortaya konabilmektedir (BATUR, 2005). Ayrıca Orman envanteri sırasında toplanan bilgilerin Coğrafi Bilgi Sistemi Geographical Information System (GIS) temel mantığına uygun bir yaklaşım ile toplanıp depolanması, yani; veri tabanının konumsal biçimde oluşturulması halinde, hem planlamanın değişik aşamalarında gerekli muhtelif sorgulamalar sırasında, hem de düzenlenen planın kontrol ve revizyonu sırasında büyük kolaylıklar sağlanabilmektedir (BAŞKENT ve ark, 2002). 7

14 3. MATERYAL VE YÖNTEM 3.1. Materyal Çalışmanın materyalini Düzlerçamı Orman İşletme Şefliği nde bulunan kaynak değerler (flora, fauna, korunan alanlar, orman durumu, vs), topoğrafik yapıya ait veriler, araştırma yapılan alanlar, tohum meşceresi, tohum bahçesi, klon parkı ve gen koruma alanları, meteorolojik veriler ile yerleşim birimlerine ait sosyo-ekonomik veriler oluşturmaktadır. Sosyoekonomik veriler kayıtsal veriler ve alandan derlenen özgün veriler olarak iki bölümde elde edilmiştir AraĢtırma Alanının Tanıtımı Çalışma alanı olan Düzlerçamı Orman İşletme Şefliği, Türkiye nin güneybatı bölgesinde, mülki olarak Antalya ili sınırları içerisinde yer almaktadır (Şekil 1). Çalışma alanı, 13 adet orman işletme müdürlüğü, 74 adet orman işletme şefliğinin bağlı olduğu ve yaklaşık 1 milyon hektarlık ormanlık alana sahip olan Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile 8 adet orman işletme şefliğinin bulunduğu Antalya Orman İşletme Müdürlüğü ne bağlıdır (Şekil 2). ġekil 1. Çalışma alanının Türkiye haritası üzerindeki konumu Figure 1. Position of the study area on the map of Turkey Çalışma alanı European 1950 datumuna göre 30º 25' 05''-30º 37' 56'' doğu meridyenleri ile 36º 55' 00''-37º 15' 28'' kuzey paralelleri arasında ve N24b3, N24c2, N25d1, N24c3, N25d4, N25d3, O24b2, O25a1 ve O25a2 nolu 1/25000 ölçekli memleket haritaları içerisinde (Şekil 3) kalmaktadır (ANONİM, 1997). 8

15 Şefliğin en yüksek noktası 1550 m (Göktünek Tepe), en düşük yükselti 70 m ile Karaman Çayının sahanın güney sınırını kestiği bölge, ortalama yükseltisi 805 m, ortalama eğimi ise %24.8 dir. Şefliğin kuzey ve güney ucu arasındaki mesafe 38 km dir. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü içerisinde bulunan 74 şeflik içerisinde, alan bakımından 23. sırada bulunan Düzlerçamı Orman İşletme Şefliği nin ha genel alanı, ha ormanlık alanı (%66.3) bulunmaktadır (Şekil 4). ġekil 2. Çalışma alanının Antalya haritası üzerindeki konumu Figure 2. Position of the study area on the map of Antalya ġekil 3. Çalışma alanı ve pafta indeksi Figure 3 The study area and sheet index 9 ġekil 4. Çalışma alanı Figure 4 Study Area

16 Çalışma alanında en yüksek nokta 1550 m (Göktünek Tepe), en düşük yükselti 70 m (Karaman Çayının sahanın güney sınırını kestiği bölge), ortalama yükselti 805 m, ortalama eğim ise % 24.8 dir. Şefliğin kuzey ve güney ucu arasındaki mesafe 38 km dir. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü içerisinde bulunan 74 şeflik içerisinde, alan bakımından 23. sırada bulunan Düzlerçamı Orman İşletme Şefliği nin ha genel alanı, ha ormanlık alanı (% 66.3) bulunmaktadır Çalışma alanında 5 ilçeye ait 22 adet yerleşim merkezinin (köy veya ilçe merkezi) sınırı geçmektedir (Çizelge 1) (ANONİM, 2007). Bu yerleşim yerleri içerisinde en büyük paya sahip olan yerler ise Yukarıkaraman, Akkoç, Bademağacı, Çığlık, Yeşilbayır, Yeniköy ve Yağca köyleridir (Şekil 5) (ANONİM, 2009). Çizelge 1. Çalışma alanı içerisinde sınırı bulunan yerleşke nüfusları Table 1 Study area located within the boundary of the premises population İlçe Köy Nüfus Alan (ha) Alandaki % Döşemealtı Yukarıkaraman Döşemealtı Akkoç Döşemealtı Bademağacı Döşemealtı Yağca Döşemealtı Çığlık Döşemealtı Yeniköy Döşemealtı Yeşilbayır Döşemealtı Dağbeli Döşemealtı Bıyıklı Döşemealtı Kömürcüler Konyaaltı Aşağıkaraman Döşemealtı Kovanlık Döşemealtı Çıplaklı Korkuteli Bayatbademleri Döşemealtı Aşağıoba Kepez Göçerler Muratpaşa Muratpaşa Konyaaltı Doyran Korkuteli Köseler Korkuteli Karataş Korkuteli Çaykenarı Korkuteli Karakuyu AraĢtırma Alanının Tarihçesi Düzlerçamı ormanlarının planlamasına yönelik ilk çalışmalar 1929 yılında yapılmıştır. Düzlerçamı Orman İşletme Şefliği 1961 yılında 10

17 Düzlerçamı kızılçam ormanında, Antalya Orman İşletme Müdürlüğü ne bağlı, müstakil ve örnek bir bölge şefliği olarak ha büyüklüğündeki alana kurulmuştur. Şefliğin alanı tarihinde Ha a çıkartılmış ve ismi Düzlerçamı Örnek İşletme Müdürlüğü olmuştur. Daha sonra tarihinde Düzlerçamı Örnek İşletmesi nin kapatılmasıyla tekrar eski yapısına (şeflik) dönüştürülmüştür. Günümüzde bu alan daha da artarak yaklaşık otuz bin hektar büyüklüğe ulaşmıştır (Anonim, 1997). Düzlerçamı Orman İşletme Şefliği, gerek yerleşim yerlerinin çokluğu gerekse yangına hassas tür olan kızılçam ile kaplı olması gerekse Akdeniz bölgesinde yer alması gibi yangını üst düzeyde etkileyen faktörlerin bir araya gelmesinden dolayı geçmişte büyük yangınlar geçirmiştir. Bunlardan en büyüğü tarihinde çıkan ve yaklaşık 1715 ha orman alanının yandığı büyük yangındır. Bu yangında yanan alanın 745 ha ının çalışma alanında gerçekleştiği tespit edilmiştir (Şekil 6). ġekil 5. Çalışma alanı içerisinde bulunan köyler ġekil 6. Çalışma alanı içerisinde 1997 büyük yangınında yanan alan Figure 5. Villages within the study area Figure 6. The study area within the area burned in big fire in

18 AraĢtırma Alanında Bulunan Önemli Kaynak Değerler Sahanın önemli bir kısmını kapsayan ve büyüklüğü ha olan Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası (YHGS) 1966 yılında ilan edilmiştir. Düzlerçamı yaban hayatı geliştirme sahası ha olup içerisinde alageyik ve yaban keçisi türleri korunmaktadır (Şekil 7). Sahadaki önemli alanlardan bir tanesi de 2003 yılında kurulan Eşenadası Alageyik Üretme İstasyonu dur (Şekil 8). Eşenadası Alageyik Üretme İstasyonu nda bugün itibariyle yaklaşık 100 adet alageyik yaşamaktadır. Çalışma alanında bulunan önemli bir alan da tarihinde kurulan Güver Kanyonu Tabiat Parkı (TP) dır. TP 4044 ha. büyüklüğünde olup içerisindeki en önemli tür dünyadaki tek doğal popülasyonu Antalya-Düzlerçamı nda bulunan alageyiklerdir (Şekil 9). Sahada alageyik dışında, karaca, yaban domuzu, yaban keçisi, porsuk, tavşan ve bazı yırtıcı kuş türleri bulunmaktadır. Tabiat parkı alanı travertenlerden oluşmaktadır. Toroslardan itibaren alçalan ve basamak şeklinde iki adet düzlük bulunan alanda bu düzlüklerden ilki rakımdaki Döşemealtı platosudur. Travertenler, Toroslar dan gelen sular nedeniyle aşınmaya uğramış ve kanyon niteliğinde vadiler oluşmuştur. Maki ve kızılçam yörede hakim bitki örtüsüdür. ġekil 7. Çalışma alanındaki ġekil 8. Çalışma ġekil 9. Çalışma YHGS alanındaki Alageyik İst. Alanındaki TP Figure 7. YGHS in the Figure 8. Fallow deer Figure 9. Nature Park study area station in the study area in the study area 12

19 3.2.Yöntem Flora ÇalıĢmaları Bitki örneklerinin toplanması amacıyla proje başlangıcından itibaren 2 yıl boyunca yılın değişik aylarında arazi çalışmaları yapılmış, bazı bitkiler arazide, bazıları da Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Herbaryumu nda teşhis edilmiştir. Bitki teşhisi çalışmalarını yaparken ana kaynak Flora of Turkey and The East Aegean Islands (Davis ), Davis vd 1988, Güner vd 2001 olmak üzere aşağıdaki kaynaklardan yararlanılmıştır. Flora of Europe (Heywood ve Tutin ), Davis 1971, Boissier ( ), Kayacık 1980, Kayacık 1966, Kayacık 1977, Kayacık 1982, Kılınç ve Kutbay 2004, Tutel 1993, Kılınç 2005, Kılınç ve ark. 2006, Baytop 1994, Baytop 1995, Bhattacharyya ve Johri 1998, Bouchner 1997, Eler 1991, Ekim 1989, Baytop 1998, Bonnier 1986, Uluocak 1979a, Uluocak 1979b, Uluocak 1994, Yaltırık 1971, Yaltırık 1984, Yaltırık 1988a, Yaltırık 1988b, Yaltırık ve Efe 1989, Tekin 2004, Seçmen ve Leblebici 1997, Eliçin 1980, Yılmaz 1996, Yücel 2004, Yücel ve ark. 1995, Zohary 1973, Anonim 2000, Lawrence 2000, Macura 1993, Usher 1996, Woodland 1997, Yakar 1964, Yakar 1965, Nordhuis 1994, Gibbons ve Brough 1998, Godet 1991, Godet 1993, Godfrey 1997, Jager ve ark. 1991, Bozkurt 1990, Burnie 1995, Coombes 1999, Çırpıcı 1983, Alderman 1997, Anşin 1994, Peşmen 1980, Tazegül 1988, Tekin 2005, Huxley ve Taylor 1997, Rothmaler ve ark. 1991, Poulinin 1969, Poulinin 1997a, Poulinin 1997b, Waucher 1986, Poulinin ve Smythies 1997, Çetik 1997, Ayaşlıgil 1987, Göktürk ve Sümbül 1996, Atalay 2004, Kutlukve Aytuğ 2004, Çolak ve Sorger 2005, Işık 2004, Sümbül vd 2005, Öztürk ve ark. 1990, Seçmen ve ark. 1995, Özhatay ve ark., 2003, Ekim vd 2000, Deniz, 2002, Başaran ve ark., Fauna ÇalıĢmaları Araştırma alanının yaban hayatını oluşturan memeli, sürüngen ve kuş faunasının aktüel durumlarının tespit çalışması, yılın değişik tarihlerinde yapılan arazi çalışmalarında ortaya konulmaya çalışılmıştır. Arazi çalışmaları, ormanda tesadüfi olarak görülen türlerin var-yok çalışması ve teşhisi şeklinde yapılmıştır. Çalışmalar günboyu sürmüş, ormanın üst sınırlarından, genellikle sırtlardan başlayarak 100 er m aralıklarla yapılmıştır. Taramalar esnasında memeli türlerin barındıkları yatak yerleri, tünek yerleri, beslendikleri, otlandıkları ve su içtikleri yerler, kullandıkları yolaklar ve geçit yerleri tespit edilmiş ve 1/25000 ölçekli haritalara işlenmiştir. Sahadaki mevcut türlerin varlığı; tesadüfi olarak direkt canlının 13

20 görülerek veya birtakım izlerden (ayak izi, dışkı tespiti, sürtünme ve kemirme izi, toprakta besin arama şekli) tespit edilmiştir Sosyo-Ekonomik ÇalıĢmalar Veri Sağlama Yöntemi Çalışma alanına ilişkin kayıtsal veriler; bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları ile TÜİK, vb diğer kuruluşlardan kaynak tarama yoluyla elde edilmiştir (ANONİM, 2009b). Alandan elde edilen özgün veriler ise; bölgedeki köylerde ve belediyelerde ilgililerle yapılan odak grup toplantıları ve fiili alan kullanım haritalamalarının oluşturulmasıyla sağlanmıştır. Odak grup toplantılarında temel ilgi grubu pozisyonundaki katılımcılar belirlenmiştir. Bu grupla yöredeki fiili alan kullanımlarının boyutları, nüfusun genel geçim olanakları, işlendirilme şekilleri, alandaki tehditler, olanaklar, avantajlar vb. gibi unsurlar belirlenmiştir. Ayrıca alan kullanımında tarihsel ve kültürel doku, geleneksel alışkanlıklar, yemekler, toplantılar vb. gibi değerlerin de saptanmasına çalışılmıştır. Diğer yandan, yöredeki temel geçim kaynakları, yıllık geçinme etkinliğinde bu kaynakların rolü gibi temel unsurlar konusunda da bilgi edinilmeye çalışılmıştır. Alanda temel yerleşim birimleri olarak köy ve belediyelik yerleşimler bulunmaktadır. Köy yerleşimleri içerisinde; Akkoç köyü, Bıyıklı Köyü, Yağca Köyü ve Kömürcüler Köyü yer almaktadır. Köy yerleşimlerinde köy muhtar ve ihtiyar heyeti ve köy kadınları ile iki ayrı alan kullanım haritalaması gerçekleştirilmiştir. Haritalama sürecinde gruplara önceden hazırlanan temel sorular yöneltilmiştir. Alandaki belediyeler ise, Döşemealtı, Çığlık, Yeşilbayır, Yeniköy, Dağbeli ve Bademağacı belediyelerinden oluşmaktadır. Belediyelerle yapılacak görüşmelerin birinci aşaması, belediye başkanı ile konu hakkında karşılıklı görüş alış verişi şeklinde gerçekleştirilmiştir. İkinci aşamada ise; belediyeyi oluşturan mahalle muhtarları, koruma başkanı, saha koruma bekçisi ve belediye harita mühendisi yer almıştır. Bu gruplara da köylerde uygulanan çalışma yöntemi uygulanmıştır. Planlama bölgesi 2008 yılında yapılan yasal değişiklikle Antalya ilindeki yerel örgütlenme ile ilçe halini almıştır 5747 sayılı yasayla yapılan bu değişiklikle köylerin ve diğer belediyelerin bağlı oldukları yapıda değişikliler meydana gelmiştir. Bölge; Düzlerçamı, Yeşilbayır ve Çığlık ilk kademe belediyelerin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Döşemealtı İlçesi ve Döşemealtı İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Döşemealtı merkez olmak ve ekli (4) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Antalya İlinde Döşemealtı Belediyesi, Varsak İlk Kademe Belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Kepez İlk 14

21 Kademe Belediyesine katılmıştır. Kepez merkez olmak ve ekli (5) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Antalya İlinde Kepez İlçesi ve Kepez Belediyesi kuruluşları gerçekleştirilmiştir (ANONİM, 2007) Veri Değerlendirme Yöntemi Elde edilen veriler her köy ve belediye özelinde ortaya konmaya ve tartışılmaya çalışmıştır. Yapılan fiili alan kullanım haritaları üzerinde büroda tartışmalar yapılarak alan üzerindeki genel baskı unsurlarının tespiti, alan kullanımındaki avantajlı olunan noktalar, ormancılık açısından alan kullanımından doğan tehditler ve bunların boyutları ile yine ormancılık açısından alandaki üstünlükler (SWOT) analizleri yapılmıştır.(yilmaz, 2004). Diğer yandan kimi veriler için de basit istatistik yöntemleri kullanılmıştır Bölgesel Ġklim Tiplerinin Belirlenmesi ÇalıĢmaları Araştırma sahasının ha gibi büyük bir alan kaplaması yanında kuzey-güney yönünde 38 km boyunca uzaması, alanın birçok mikro klimayı barındırmasını sağlamaktadır. Böylesi büyük bir alanda, ormanların hidrolojik fonksiyonun tespitinde bölgesel iklim tiplerinin belirlenmesinin gereği ortaya çıkmaktadır. Bunun için sahanın yakın çevresinde bulunan 7 adet meteoroloji istasyonundan (Antalya, Dağbeli, Korkuteli, Bozova, Bük Lütfi Büyükyıldırım Araştırma Ormanı, Bucak ve Kızılkaya) meteorolojik veriler sağlanmıştır (Şekil 10) (ANONİM, 2008). Elde edilen meteorolojik veriler Thornthwaite yöntemine (ÇEPEL, 1988).göre analiz edilerek bölgenin ana iklim tipleri ve yağış etkenliği tipleri belirlenmiştir. Yapılan çizelge ve şekiller ekler bölümünde verilmiştir (Çizelge 12-18, Şekil 45-51) Ayrıca meteorolojik verilerin (yıllık ortalama sıcaklık, yıllık toplam yağış, yıllık su noksanı ve yıllık yüzeysel akış) ArcGIS 9.2 yazılımı içerisinde yer alan Universal Kriging Jeoistatistik metodu kullanılarak çalışma alanının; sıcaklık, yağış, su fazlası ve su noksanı parametrelerinden yararlanarak bölgesel sınıflaması (haritalar) yapılmıştır (GÜLER ve KARA, 2007). 15

22 ġekil 10. Verileri Kullanılan Meteoroloji İstasyonları Figure 10- Used data of the meterology station Coğrafi Bilgi Sistemi ÇalıĢmaları Çalışmalarda araştırma alanına ait 1997 yılında yapılmış olan orman amenajman planı meşcere haritası, coğrafi bilgi sistemi ortamında sayısallaştırılmış ve altlık olarak kullanılmıştır. Bu haritanın sayısallaştırılması sonucu ormanın niteliklerine ilişkin tematik haritalar elde edilmiştir (meşcere, bonitet, yaş sınıfları, vs). 1/25000 ölçekli sayısal yükseklik haritaları kullanılarak alanın 3 boyutlu arazi modeli ile eğim ve yükseklik haritaları oluşturulmuştur. Yine 1/25000 ölçekli raster haritalar kullanılarak sahaya ait yol, dere, tepe gibi ayrıntılar da sayısallaştırılmıştır. Köy ve yerleşim yerlerine ait sınır bilgileri Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ne bağlı Kadasto Koordinatörlüğü nden alınmıştır. Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Güver Kanyonu Tabiat Parkı na ait sınır bilgileri Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü nden alınmıştır. Eşenadası ndaki alageyik üretme istasyonuna ait sınır değerler GPS ile 16

23 ölçülerek elde edilmiştir. Sahaya ait Jeolojik yapıya ilişkin haritalar MTA dan alınarak sayısallaştırılmıştır. Sahada ormancılık açısından önemli olan tohum meşceresi, tohum bahçesi, klon parkı ve gen koruma alanları sahaya ait orman amenajman planından, araştırma yapılan alanların yerleri ise Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü nden sağlanmıştır. Arkeolojik sit alanlarına ilişkin bilgiler Antalya Koruma Kurulu ndan alınarak sayısallaştırılmıştır. Çalışma alanında bulunan taş ve kum ocakları gibi tahsisli araziler Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Mülkiyet ve Kadastro Şube Müdürlüğü nden alınarak sayısallaştırılmıştır. Çalışma alanında bulunan köylerde yapılan sosyo-ekonomik analizler sonucu Sosyal Baskı Zonu (köylülerin orman alanlarında yoğun olarak otlatma yaptıkları alanlar) ve Ekoturizm Alanı (ekoturistlerin sahada yoğun olarak kullandıkları alanlar) adı verilen alanlar ortaya ortaya çıkartılmış ve haritası oluşturulmuştur. Çalışmalarda elde edilen verilerin coğrafi bilgi sistemi ortamında analizi sonucunda Düzlerçamı Orman İşletme Şefliği ormanlarının bazı ekolojik ve sosyal fonksiyonları ortaya çıkartılmıştır. Orman fonksiyonlarının belirlenmesinde Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2009 yılında çıkartılan Fonksiyonel Amenajman Planlaması Arazi ve Büro Çalışmalarına Ait Teknik İzahname de yer alan kriterlerden yararlanılmıştır (ANONİM, 2009a). 17

24 4. BULGULAR 4.1. Floraya ĠliĢkin Bulgular Flora açısından sahada 76 familyaya ait 288 cins ve 430 takson saptanmış olup taksonların 33 ünün endemik olduğu bu bilgilerden bölgenin endemizm oranının %7.7 olduğu hesaplanmıştır. Ayrıca bitkilerden 24 ünün IUCN e, Cyclamen coum ve Alkanna pinardii isimli bitkilerin ise Bern Sözleşmesine göre tehlike altında olduğu belirlenmiştir. Sahada tespit edilen bitki taksonlarına familyalar açısından bakıldığında en fazla taksonu 50 takson ile Fabaceae, en fazla endemik takson ile IUCN e göre en fazla tehlike altındaki taksonu Lamiaceae familyasının barındırdığı belirlenmiştir (Şekil 11). En fazla takson içeren cinslere bakıldığında 7 takson ile Euphorbia cinsi olduğu belirlenmiştir (Şekil 12) Takson Endemik Takson ġekil 11. En fazla takson içeren familyalar Figure 11 Family contains of the most taxon 18

25 ġekil 12. En fazla takson içeren cinsler Figure 12 Genus contains of the most taxon Sahada 33 adet endemik (listede isminin sonuna * eklenerek belirtilmiştir), 25 adet de IUCN e göre tehlike altında olan, ayrıca 2 adet Bern Sözleşmesine göre tehlike altında olan bitki olduğu (listede isminin sonuna eklenerek belirtilmiştir) belirlenmiştir (Çizelge 2). Çizelge 2. Sahada tespit edilen endemik ve tehlike altına olan bitkiler Table 2 In the area determined as endemic and endangered plants Bitki Adı Dorystoechas hastata Boiss.Heldr. ex Bentham (Dağ çayı) * Thymus revolutus Celak* Muscari muscarimi Medikus (Müşkülüm) * Alkanna pinardii Boiss (Havacivaotu) * Onosma strigosissimum Boiss.* Cyclamen coum Miller (Domuzağırşağı) Centaurea solstitialis L. subsp. pyracantha (Boiss.) Wagenitz* Iberis carica Bornm. * Origanum minutiflorum O.Schwartz &P.H.Davis (Yaylakekiği) * Sideritis pisidica Boiss.&Heldr.* Colchicum baytopiorum C.D. Brickel* Carduus rechingeranus Kazmi* Gladiolus anatolicus (Boiss.) Stapf.* Phlomis lycia D.Don (Deliçalba) * Eryngium thorifolium Boiss.* Centaurea luschaniana Heimerl.* 19 Tehlike Kategorisi VU VU VU EN EN n/l LR (nt) LR (nt) LR (nt) LR (nt) LR (nt) LR (Ic) LR (Ic) LR (Ic) LR (cd) LR (cd)

26 Centaurea lycia Boiss.* LR (cd) Trigonella lycica Hub.-Mor.* LR (cd) Ballota glandulosissima Hub.-Mor & Patzat* LR (cd) Sideritis condensata Boiss.&Heldr.* LR (cd) Sideritis stricta Boiss.& Heldr.* LR (cd) S. aleurites Boiss.& Heldr.* LR (cd) Stachys pinardii Boiss.* LR (cd) Allium sandrasicum Kollmann, N. Özhatay & Bothmer* LR (cd) Allium junceumsm.subsp.tridentatum Kollmann, Özhatay&Koyuncu* LR (cd) Ferulago pauciradata Boiss.&Heldr. ( Çakşır otu) * Helichrysum pamphylicum Davis & Kupicha (Ölmez otu) * Onosma tauricum Pallas ex Willd. var. brevifolium * Ricotia carnosula Boiss & Heldr.* Ricotia sinuata Boiss & Heldr.* Campanula lyrata Lam. subsp. lyrata* Carex divulsa Stokes subsp. corigyne (Nelmes) Ö.Nilson* Pphlomis bourgei Boiss.* Hyacinthella heldreichii (Boiss.) Chouard* EN (ENDANGERED): Bu takson oldukça yüksek bir risk altında ve yakın gelecekte yok olma tehlikesi altında olan taksonları, VU (VULNERABLE): Doğada orta vadeli gelecekte yüksek tehdit altında ve zarar görebilir nitelikte olan taksonları, LR (Ic) (LOW RISK): Az tehdit altında ve en az endişe verici olan taksonları, LR (nt) (LOW RISK): Az tehdit altında ancak tehdit altına girebilecek olan taksonları, LR (cd) (LOW RISK): Az tehdit altında ancak koruma önlemleri gereken taksonları, n/l: Türkiye nin önemli Bitki Alanlarında bulunan ancak Kırmızı Listesi nde yer almayan taksonları, 4.2. Faunaya ĠliĢkin Bulgular Sahada faunistik açıdan memelilerde 6 takım, 14 familya ve 15 tür tespit edilmiştir (Çizelge 3). Çizelge 3. Sahada tespit edilen memeliler Table 3. In the area deternined mamals I.SINIF: MAMMALİA (MEMELİLER) 1.TAKIM:İNSECTİVORA (BÖCEKÇİLLER) 1. FAMİLYA:Erinaceidae (Kirpiler) 1.Erinaceus europaeus Linnaeus 1758 (kirpi) 2. FAMİLYA: Talpidae (köstebekler) 2.Talpa europaea Linnaeus 1758 (adi köstebek) 2.TAKIM:CHİROPTERA (YARASALAR) 3. FAMİLYA:Rhinolophidae (nalburunlu yarasalar) 3.Rhinolophus euryale Blasius 1853 (Akdeniz nalburunlu yarası) V 4. FAMİLYA:Vespertilionidae (düzburunlu yarasalar) 20

27 4.Pipistrellus pipistrellus Schreber 1774 (cüce yarasa) V 3.TAKIM:LAGOMORPHA (TAVŞANLAR) 5. FAMİLYA:Leporidae (tavşanlar) 5.Lepus europaeus Linnaeus 1758 (yabani tavşan) 4.TAKIM:RODENTİA (KEMİRİCİLER) 6. FAMİLYA:Sciuridae (sincaplar) 6.Sciurus anomalus Schreber 1758 (Anadolu Sincabı) 7. FAMİLYA:Muridae (Fareler) 7.Rattus rattus Linnaeus 1758 (ev sıçanı) 8. FAMİLYA:Gliridae (Yediuyurlar) 8.Dryomys nitedula Pallas 1779 (ağaç yediuyuru) R 5. TAKIM:CARNİVORA (YIRTICILAR) 9. FAMİLYA:Canidae (köpekler) 9.Vulpes vulpes Linnaeus 1758 (kızıl tilki) 10. FAMİLYA:Mustelidae (sansarlar) 10.Mustela nivalis Linnaeus 1758 (gelincik) 11.Meles meles Linnaeus 1758 (porsuk) R 11. FAMİLYA:Felidae (kediler) 12. Lynx lynx Linnaeus 1758 (Vaşak) E 6. TAKIM:ARTİODACTYLA (ÇİFT TOYNAKLILAR) 12. FAMİLYA: Cervidae (Geyikler) 13. Dama dama L (Alageyik) E 13. FAMİLYA: Suidae (eski dünya domuzları) 14.Sus scrofa Linnaeus 1758 (yaban domuzu) 14. FAMİLYA:Bovidae (koyunlar) 15.Capra aegagrus Erxleben 1777 (yaban keçisi) nt/e E: Tehlikede V: Tehdit altında R: Nadir Yaban hayatı açısından sahanın en önemli kaynak değerinin dünyadaki tek doğal populasyonunun Düzlerçamı nda bulunması nedeniyle alageyik türü olduğu belirlenmiştir (Şekil 13). Dünya mirası olan bu önemli yaban hayatı türü, hem alan içi ve çevresinde (ormanlık ve açıklık alanlarda), hem de çalışma alanının Eşenadası mevkiinde bulunan ve etrafı kafes telle çevrili olan 430 ha büyüklüğündeki alageyik üretme istasyonunda yaşadığı tespit edilmiştir. 21

28 ġekil 13. Düzlerçamı nda bulunan alageyiklerden görünüm Figure 13. View of the Fallow deer in the Düzlerçam Avrupa da yaygın olarak bulunduğu fosil kayıtlarından bilinen alageyiğin, son buzul çağında neslinin tükendiği birçok bilim adamı tarafından öne sürülmektedir (HUŞ 1964, TURAN 1984, CHAPMAN and CHAPMAN 1997, HEIDEMANN 1976). Varlığını sürdürdüğü Anadolu dan alınarak Romalılar tarafından İngiltere, Almanya, Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerine yeniden yerleştirme işlemleri (CHAPMAN 1997, MASSETI 2002), 15. yüzyılda Rodos şövalyeleri tarafından da sürdürülmüştür (HUŞ 1974, TURAN 1984). Avrupa da önceleri park ve çiftliklerde beslenen bu hayvanlar, daha sonra kıtaya yayılmış buradan da dünyanın her tarafına götürülerek av hayvanı olarak yaygınlaştırılmıştır. Bu ülkelerde çiftlik hayvanı olarak kültüre edilen alageyikler hızla çoğalmışlardır. Avrupa daki toplam sayının dünyadaki varlığının civarında olduğu bilinmektedir (HEIDEMANN 1976). Alageyik yaşam alanı, Doyran ve Aşağı Karaman köyleriyle içerisinden boydan boya geçen Karaman Çayının oluşturduğu kanyonun içinde 100 m, Düzlerçamı nda ortalama 250 m ve yer yer 800 m nin üzerine çıkan yüksekliklere sahiptir. Ancak alageyiklerin yaygın olarak bulundukları alan ortalama m yükseltilerde yer almaktadır. Alan: Antalya il merkezinden Aşağı Karaman köyü istikametinde 10 km, Düzlerçamı istikametinde ise 20 km uzaklıkta olup Korkuteli karayoluyla gidilmektedir. Doğal yaşama alanı, batıda Çığlık ve Düzlerçamı beldeleri, güneyde Aşağı Karaman ve Doyran köyü yerleşim alanları ile Antalya ili sanayi merkezine sınır oluşturmaktadır. Alan içerisinde, Yukarı Karaman köyünün eski yerleşim alanı ile köylülere ait tarla, zeytinlik, portakal ve nar bahçeleri ile seralar ve çoban ağılları bulunmaktadır. Düzlerçamı, Antalya ve Doyran Orman İşletme şefliklerinin amenajman planlarına göre alan içinde toplam 22

29 508.5 hektar, hayvanların yoğun olduğu alanda ise toplam ha. civarında sahipli arazi olup bu arazilerin bir kısmı tel örgüyle çevrilidir. Doğal yaşama ortamının içinde bir adet alabalık yetiştirme çiftliği ve lokantası bulunmaktadır. Bu tesis gerekli suyu, Karaman Çayının kaynağından alarak kısmen kapalı kanallarla getirmektedir. Alan içinde tapulu arazilerin yanı sıra ormanlık araziye piknik, spor, vb. nedenlerle giren insanlar, yaban hayatı üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Bu etki, araçlarla yaban hayvanlarının rahatsız edilmesi, orman yangın tehlikesi, kaçak avlanma, evcil hayvan otlatması, arıcılık gibi değişik şekillerde kendini göstermektedir Koruma alanında üç ana giriş bulunmaktadır. Bunlardan en fazla kullanılanı Düzlerçamı olup, diğerleri Doyran köyü ve Kozdağ girişidir. Geniş alanlarda yapılan dikim çalışmaları nedeniyle oluşturulan ormanlar, yangın emniyet şerit ve yollarıyla bölünmüş olup alanda yoğun bir yol şebekesi bulunmaktadır. Bu durum insanların yaban hayatı üzerindeki baskısını artırmaktadır. Antalya Orman İşletme Müdürlüğü, Düzlerçamı İşletme Şefliği sınırlarındaki Alageyik Koruma Alanı ve Üretme istasyonu ile alageyiklerin doğal olarak bulunduğu Antalya Merkez, Düzlerçamı ve Doyran İşletme şeflikleri ile Termessos Milli Park Şefliği projenin uygulama yerleri olup, buralarda alageyiklerin yoğunlukları, sayıları, beslenme alışkanlıkları, davranışları ve hastalıkları belirlenerek yaşama ortamlarının iyileştirilmesine çalışılmıştır. Günümüzde Düzlerçamı nda süregelen usulsüz avlanma, insan nüfusunun artışına paralel olarak tarım arazileri ile yerleşim alanlarının ormanlar aleyhine genişlemesine neden olmaktadır. Ayrıca tarımsal ilaç kullanımı, su kaynaklarının sulama ve diğer amaçlarla kullanımı, keçi ve koyun gibi evcil hayvan sürülerinin otlatılması gibi yaşama ortamının bozulmasına neden olan etkilerden dolayı, alageyiklerin hızla yok olma sürecine girdiği belirlenmiştir. Sahada alageyik dışında iki önemli memeli türü daha bulunmaktadır. Bunlardan birisi yaban keçisi (Şekil 14), diğeri de vaşaktır (Şekil 15). Yaban keçisi sahada genel olarak taşlık, yüksek eğimli ve yerleşim yerlerine uzak alanları tercih ederken, vaşak ise alageyik ve yaban keçisinin yırtıcısı olarak bu iki yaban hayatı türünün yayılış gösterdiği yerlerde bulunmaktadır. 23

30 ġekil 14. Sahadaki yaban keçilerinden görünüm Figure 14. View of the Wild goat in the area ġekil 15. Sahadan bir vaşak görüntüsü Figure 15 View of a lynx from the area 24

31 Sahada sürüngen faunası olarak 2 takım, 9 familya ve 19 tür tespit edilmiştir (Çizelge 4). Çizelge 4. Sahada tespit edilen sürüngenler Table 4. Determined reptiles in the area II.SINIF: REPTILIA (SÜRÜNGENLER) 1. TAKIM:TESTUDİNES 1. FAMİLYA:Testudinidae 1.Testudo graeca Linnaeus 1758 (tosbağa) 2. TAKIM:SQUAMATA 2. FAMİLYA:Gekkonidae 2.Cyrtopodion kotschyi Steindachner 1870 (ince parmaklı keler) 3.Hemidactylus turcicus Linnaeus 1758 (geniş parmaklı keler) 3. FAMİLYA:Agamidae 4.Agama stellio Linnaeus 1758 (dikenli keler) 4. FAMİLYA:Chamaeleonidae 5.Chamaeleo chamaeleon Linnaeus 1758 (bukalemun) 5. FAMİLYA:Lacertidae 6.Lacerta danforti Günther 1876 (Toros kertenkelesi) 7.Ophisops elegans Menetries 1832 (Tarla kertenkelesi) 6. FAMİLYA:Scincidae 8. Mabuya vittata Oliver 1804 (şeritli kertenkele) 9.Ablepharus kitaibeli Bibron-Broy 1833 (ince kertenkele) 7. FAMİLYA:Amphisbaenidae 10.Blanus strauchi Bedriaga 1884 (kör kertenkele) 8. FAMİLYA:Tyhlopidae 11.Typlops vermicularis Merrem 1820 (kör yılan) 9. FAMİLYA:Colubridae 12.Coluber caspius Gmelin 1789 (hazer yılanı) 13.Coluber jugularis Linnaeus 1758 (kara yılan) 14.Coluber najadum Eichwald 1831(ince yılan) 15.Eirenis modestus Martin 1838 (uysal yılan) 16.Elaphe quatuorlineata Lacepede 1789 (sarı yılan) 17.Telescopus fallax Fleischmann 1831(kedigözlü yılan) 18.Vipera xanthina Gray 1849 (şeritli engerek) 19.Elaphe quatuorlineata Lacede 1789 (sarı yılan) Sahada kuşlar konusunda yapılan araştırmalar sonucunda 24 familyaya ait 53 tür (Çizelge 5) tespit edilmiştir. Tespit edilen kuşların 29 unun yerli (Y), 27 sinin yaz göçmeni (YG), 7 sinin de kış göçmeni (KG) olduğu belirlenmiştir (Çizelge 5). 25

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-4. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-4. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-4 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Helsinki Konferansının I.Avrupa Ormanlarının Sürdürülebilir Yönetimi İçin Genel Esaslar kararı çerçevesinde Sürdürülebilir Orman Yönetimi tanımı yapılmış

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI III. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Köprülü Kanyon Milli Parkının Kısa Tanıtımı Gerçekleştirilen Envanter Çalışmaları Belirlenen Orman Fonksiyonları Üretim Ekolojik Sosyal

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI IV. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL İşletme Amaçları Biyolojik çeşitliliği korumak, Rekreasyon ve estetik değerleri topluma sunabilmek, Yangın riskini azaltmak, Net karbon

Detaylı

YAYLALARDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN CBS İLE İZLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATASOY

YAYLALARDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN CBS İLE İZLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATASOY YAYLALARDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN CBS İLE İZLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATASOY AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü TMMOB Harita

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI I. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Sunum Akışı Tanışma Ders İçeriği Derste Uyulacak Kurallar Ödev ve Sınavlar Derse Giriş Ders Akışı Dünya da ve Türkiye de Doğa Korumanın Tarihsel

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 8 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Geographical

Detaylı

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI TÜRKİYE 17. ESRI KULLANICILARI TOPLANTISI ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI Kıvanç ÇALIŞKAN Harita Mühendisi 25 Mayıs 2012 - ANKARA SUNUM İÇERİĞİ GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM MATERYAL,

Detaylı

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ Kırgızistan Cumhuriyeti Çevre Koruma ve Ormancılık Devlet Ajansı Key words: Kırgızistan Orman Kadastro, Kırgızistan Orman CBS SUMMARY

Detaylı

ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906

ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906 ISBN: 978-605-4610-19-8 ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906 The Determinition of The Problems and Solution ways, Interested in Allocated Forest Resources

Detaylı

TÜBİTAK 107 G 029. 5.2. Proje Sonuçları

TÜBİTAK 107 G 029. 5.2. Proje Sonuçları 5.2. Proje Sonuçları Proje sonuçlandığında; uygulayıcının (DMP) eline sadece bir uygulama planı (Yazılıkaya YGS Yönetim Planı) değil aynı zamanda bir YGS plan/planlama modeli geçeceği için, YGS planlamasıyla

Detaylı

Orman Fonksiyonları -Zonlama Biyoçeşitlilik Koruma Alanları Estetik-Ekotuirzm İğneada: Fonksiyonlar: Ölçüt, Gösterge ve Aktiviteler Fonksiyonlar: Ölçüt, Gösterge ve Aktiviteler (Camili) Fonksiyonlar Ölçüt

Detaylı

Antalya nın Yaban Hayatı ve Yaban Hayatı Koruma Statüleri. Wildlife and Wildlife Conservation Status of Antalya Province.

Antalya nın Yaban Hayatı ve Yaban Hayatı Koruma Statüleri. Wildlife and Wildlife Conservation Status of Antalya Province. Güllükdağı (Termessos) Milli Parkı nda yaban hayatı Capra aegagrus(yaban Keçisi ) Antalya nın Yaban Hayatı ve Yaban Hayatı Koruma Statüleri Wildlife and Wildlife Conservation Status of Antalya Province

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI IV. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Ödev Konuları Gelibolu Tarihi Yarımadası MP ında statü konusunda yeni gelişmeler Altındere Vadisi MP Uzun Devreli Gelişme Planının irdelenmesi

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ

KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ Dr. Jale SEZEN Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şubesi,Tekirdağ TABİAT VARLIKLARI VE KORUNAN ALANLAR Jeolojik devirlerle, tarih öncesi

Detaylı

ALAGEYİK TÜR KORUMA EYLEM PLANI

ALAGEYİK TÜR KORUMA EYLEM PLANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ALAGEYİK TÜR KORUMA EYLEM PLANI ANTALYA ARALIK 2013 ÖNSÖZ Ülkemizde biyolojik çeşitlilik,

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2012 YÜKLENİCİ: DOĞUKAN & BHA İŞ ORTAKLIĞI 1 "Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli

Detaylı

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29 1.1. Orman ve Ormancılık Türkiye yaklaşık olarak 80 milyon hektar (ha) yüzölçümüyle dağlık ve eko-coğrafya bakımından zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Bu ekolojik zenginliğe paralel olarak ormanlar da

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İ Ü ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ %m İm ar v e b a y in d ir lik kom îsyo nu r a p o r u BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU 1 KOMİSYON RAPORU: Tarih: 27.10.2014

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler KORUNAN ALANLAR Korunan alanlar incelenip, değerlendirilirken ve ilan edilirken yalnız alanın yeri ile ilgili ve ekolojik kriterler değil, onların yanında tarih, kültürel ya da bilimsel değerleri de dikkate

Detaylı

GÖLBAŞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESĐNDE ALAN YÖNETĐMĐ VE ÇEVRE DÜZENĐ PLANI KARARLARININ CBS DESTEĞĐ ĐLE OLUŞTURULMASI

GÖLBAŞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESĐNDE ALAN YÖNETĐMĐ VE ÇEVRE DÜZENĐ PLANI KARARLARININ CBS DESTEĞĐ ĐLE OLUŞTURULMASI TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir GÖLBAŞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESĐNDE ALAN YÖNETĐMĐ VE ÇEVRE DÜZENĐ PLANI KARARLARININ CBS DESTEĞĐ ĐLE A. Erdoğan 1, S. Meriç 2 1 Dr,

Detaylı

Ağaçlandırma Tekniği (2+1) Bahar yarıyılı Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

Ağaçlandırma Tekniği (2+1) Bahar yarıyılı Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Ağaçlandırma Tekniği (2+1) 2015-2016 Bahar yarıyılı Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Ülkenin %27.3'si ormanlarla kaplıdır. Bu da 21.403.805 hektar ormana karşılık gelmektedir. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 Ağaçlandırma

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ I. Analitik Çerçeve ve Kapsam, Tanımlamalar ve Sınıflamalar a) Analitik Çerçeve ve Kapsam: Korunan alan istatistikleri; korunan alanlar (milli park, tabiat parkı,

Detaylı

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı Havza? Hidrolojik olarak; Bir akarsu tarafından parçalanan, kendine

Detaylı

Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri,

Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri, Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri, KIRSAL ARAZİ YÖNETİMİNDE ANALİTİK VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE SENTEZ PAFTALARININ ÜRETİLMESİ; Prof. Dr. Yusuf KURUCU

Detaylı

KORUNAN ALANLAR ULUSAL SINIFLANDIRMASI

KORUNAN ALANLAR ULUSAL SINIFLANDIRMASI KORUNAN ALANLAR ULUSAL SINIFLANDIRMASI 01a Mutlak Koruma Alanı 01a.01 Kesin Korunacak Hassas Alan Kaynak değerlerinin korunması için alan kullanımı ve alana tüm etkilerin sınırlandırıldığı, gerektiğinde

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ ile ARAZİ ÖRTÜSÜ ve ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ

UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ ile ARAZİ ÖRTÜSÜ ve ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ ile ARAZİ ÖRTÜSÜ ve ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ Demir DEVECİGİL Alpaslan SAVACI Doç. Dr. D.Murat

Detaylı

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, BAŞKÖY MEVKİİ, HURDACILAR SİTESİ KAVŞAK, YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI BALLIBUCAK SERİSİ NİN KONUMSAL ve ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ

KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI BALLIBUCAK SERİSİ NİN KONUMSAL ve ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI BALLIBUCAK SERİSİ NİN KONUMSAL ve ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ Arş. Gör. Uzay KARAHALİL Arş. Gör. Ali İhsan KADIOĞULLARI Prof. Dr. Selahattin

Detaylı

CBS KULLANARAK KEMALPAŞA DAĞI'NDAKİ ORMAN YANGIN GÖZETLEME KULELERİNİN GÖRÜNÜRLÜK ANALİZLERİNİN YAPILMASI VE ALTERNATİF GÖZLEM NOKTALARININ SAPTANMASI

CBS KULLANARAK KEMALPAŞA DAĞI'NDAKİ ORMAN YANGIN GÖZETLEME KULELERİNİN GÖRÜNÜRLÜK ANALİZLERİNİN YAPILMASI VE ALTERNATİF GÖZLEM NOKTALARININ SAPTANMASI CBS KULLANARAK KEMALPAŞA DAĞI'NDAKİ ORMAN YANGIN GÖZETLEME KULELERİNİN GÖRÜNÜRLÜK ANALİZLERİNİN YAPILMASI VE ALTERNATİF GÖZLEM NOKTALARININ SAPTANMASI VISIBILITY ANALYSES FOR OBSERVATION FIRE TOWERS IN

Detaylı

YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak. (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) I. Bölüm

YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak. (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) I. Bölüm YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) I. Bölüm YGS yönetimi; Hedef, prensipler,araçlar,gerekli şartlar ve detaylar Hedef: EtkinYGS yönetimi Prensip:

Detaylı

Orman Yol Ağı Planlarının Sayısal Ortamda Üretilmesi (Antalya-Doyran İşletme Şefliği Örneği)

Orman Yol Ağı Planlarının Sayısal Ortamda Üretilmesi (Antalya-Doyran İşletme Şefliği Örneği) 103 Orman Yol Ağı Planlarının Sayısal Ortamda Üretilmesi (Antalya-Doyran İşletme Şefliği Örneği) Kenan MELEMEZ1*, Ayhan ATEŞOĞLU1, Metin TUNAY1, Celal EMİR2 1 Bartın Üniversitesi, Orman Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR TUCBS TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA TÜGEM TAGEM TRGM KKGM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM ANKARA 2010 1 TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR 1-1/25 000 Ölçekli

Detaylı

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER SIRA 1 2 5 8 DAİRE BAŞKANLIĞININ ADI Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER Oduna Dayalı Orman Ürünleri Üretim Süreçleri Takip Sistemi Biyokütle

Detaylı

ORMAN KORUMA ORMAN KORUMA YA GİRİŞ

ORMAN KORUMA ORMAN KORUMA YA GİRİŞ ORMAN KORUMA ORMAN KORUMA YA GİRİŞ Prof. Dr. Ertuğrul BİLGİLİ Ekim 2014 Foto: İ.BAYSAL Balıkesir, 2006 Orman Korumanın Tanımı Modern ormancılığın amacı, ormanın devamlılığını sağlayarak en uygun yararlanmayı

Detaylı

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul Taşkınların Sebepleri, Ülkemizde Yaşanmış Taşkınlar ve Zararları, CBS Tabanlı Çalışmalar Taşkın Tehlike Haritaları Çalışmaları Sel ve Taşkın Strateji

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ITU Faculty of Civil Engineering Department of Geomatics Engineering http://web.itu.edu.tr/tahsin

Detaylı

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, BAŞKÖY MEVKİİ, HURDACILAR SİTESİ KAVŞAK, YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

Detaylı

TRA1 FLORA. Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA

TRA1 FLORA. Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA TRA1 FLORA Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA Avrupa dan Asya ya geçiş, saatten saate belli oluyor. Yiten ormanların yerini sık ve bitek çayırlar alıyor. Tepeler yassılaşıyor. Bizim ormanlarımızda bulunmayan

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME

UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Milli Parklar Daire Başkanlığı Cihad ÖZTÜRK Orman Yüksek Mühendisi PLANLAMA NEDİR? Planlama, sorun

Detaylı

Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde

Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde orman mühendisinin sadece ağaç mı kesip kesmediği belli

Detaylı

GÖKSU DELTASI KIYI YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ ÖZET

GÖKSU DELTASI KIYI YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ ÖZET 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 197 GÖKSU DELTASI KIYI YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ Sibel MERİÇ Jeoloji Yüksek Mühendisi Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Ankara,TÜRKİYE sibelozilcan@gmail.com Seçkin

Detaylı

SEÇ 422 KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

SEÇ 422 KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI SEÇ 422 KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI V. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Ödev Konuları Gelibolu Tarihi Yarımadası MP ında statü konusunda yeni gelişmeler (Emre ÖZDEMİR, Fatih AKARSU, Osman KICI) Altındere

Detaylı

REHABİLİTASYON VE RESTORASYON PROJESİ YAPIM ESASLARI. Muharrem MARAZ Orman Mühendisi 24/05/2016 ANKARA 1

REHABİLİTASYON VE RESTORASYON PROJESİ YAPIM ESASLARI. Muharrem MARAZ Orman Mühendisi 24/05/2016 ANKARA 1 REHABİLİTASYON VE RESTORASYON PROJESİ YAPIM ESASLARI Muharrem MARAZ Orman Mühendisi 24/05/2016 ANKARA 1 1. GİRİŞ 1.1- Projenin Amacı ve Kapsamı Projesi yapılacak sahanın programa alınma nedenleri, yapılacak

Detaylı

AĞAÇLANDIRMALARDA UYGULAMA ÖNCESİ ÇALIŞMALAR

AĞAÇLANDIRMALARDA UYGULAMA ÖNCESİ ÇALIŞMALAR AĞAÇLANDIRMALARDA UYGULAMA ÖNCESİ ÇALIŞMALAR Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Ağaçlandırma çalışmalarında amaç tespiti ile işe başlamak ilk hedeftir. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 Amaç tespiti ülkemizin ormancılık

Detaylı

TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM. Özet

TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM. Özet TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM Mesut Uyanık 1*, Ş. Metin Kara 2, Bilal Gürbüz 1, Yasin Özgen 1 1 Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Dışkapı-Ankara 2 Ordu Üniversitesi,

Detaylı

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2011 31 Ekim - 04 Kasım 2011, Antalya BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU Eylem Kaya 1, M. Erkan

Detaylı

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU MAYIS 2016 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

TRAKYA ORMAN ALANLARİ İLE ORMANLARIN AĞAÇ SERVETİ DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELENME

TRAKYA ORMAN ALANLARİ İLE ORMANLARIN AĞAÇ SERVETİ DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELENME Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu II 127 T.C. ORMAN BAKANLIĞI O.G.M.. Çanakkale Bölge Müdürlüğü Çalışma Programı TRAKYA ORMAN ALANLARİ İLE ORMANLARIN AĞAÇ SERVETİ DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELENME

Detaylı

Şekil 2: /496 Antalya Büyükşehir BMK ile kabul edilen /35 sayılı BMK ile kesinleşen 1/ NIP

Şekil 2: /496 Antalya Büyükşehir BMK ile kabul edilen /35 sayılı BMK ile kesinleşen 1/ NIP ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Plan revizyonuna konu alan; Antalya Merkez, Kepez İlçesi,

Detaylı

T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇÖLLEŞME ve EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ & BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI SEDİMENT MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ İLE PROF. DR. GÜNAY ERPUL - Ağustos 2011 - İÇERİK Sayısal

Detaylı

TRABZON İLİ SÜRMENE İLÇESİ ÇAMBURNU YÖRESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI HAKKINDA RAPOR

TRABZON İLİ SÜRMENE İLÇESİ ÇAMBURNU YÖRESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI HAKKINDA RAPOR TRABZON İLİ SÜRMENE İLÇESİ ÇAMBURNU YÖRESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI HAKKINDA RAPOR 1. Giriş Türkiye Ormancılar Derneği genel merkezinin talebi ve görevlendirmesi üzerine TOD KTÜ Orman Fakültesi temsilcisi

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2023 YILI HEDEFLERİ

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2023 YILI HEDEFLERİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Sanayi tesislerinin alıcı ortama olan etkilerinin ve kirlilik yükünün azaltılması, yeni tesislerin kurulmasına karar verilmesi aşamasında alıcı ortam kapasitesinin dikkate alınarak

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI Ali Baran AKGÜN Egemen ÇAKIR Melike ERSOY Özlem PALABIYIK Danışman: Y. Doç. Dr. Esin ERGEN 1 İçerik CBS nedir? CBS nin inşaatta kullanım alanları

Detaylı

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME Müşteri Kamu Kurumu : T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Yürütücü kuruluş :

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

ÇIĞ DUYARLILIK ANALİZİ RAPORU

ÇIĞ DUYARLILIK ANALİZİ RAPORU T.C... VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü..İli, İlçesi, Beldesi.. Mevkii ÇIĞ DUYARLILIK ANALİZİ RAPORU Hazırlayanlar:. Arşiv No:.. Tarih: İÇİNDEKİLER DİZİNİ İÇINDEKILER DIZINI ŞEKILLLER DIZINI ÇIZELGELER

Detaylı

Aksi durumda yabacı bir bölgeden getirilen ırk/ırklar o yöreye uyum sağlamış yerel ırklarla polen alışverişine giriştiklerinde genetik tabanda

Aksi durumda yabacı bir bölgeden getirilen ırk/ırklar o yöreye uyum sağlamış yerel ırklarla polen alışverişine giriştiklerinde genetik tabanda Ağaçlandırma çalışmalarına temel oluşturacak tohum sağlanmasını emniyetli hale getirebilmek için yerel ırklardan elde edilen tohum kullanılması doğru bir yaklaşımdır. Aynı türde de olsa orijin denemeleri

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon. www.gislab.ktu.edu.tr

Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon. www.gislab.ktu.edu.tr Planlamada Uygulama Araçları Yrd. Doç. Dr. Volkan YILDIRIM,yvolkan@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr II. Ders_İçerik 6. Planlamada Veri Yönetimi Coğrafi Bilgi

Detaylı

Silivri Nüfus Bilgileri Yıl Toplam Kadın Erkek

Silivri Nüfus Bilgileri Yıl Toplam Kadın Erkek SİLİVRİ Coğrafi Durum: Silivri 41 derece 03 kuzey paraleli ve 28 derece 20 doğu meridyenlerinin birleştiği noktada,istanbul iline bağlı ve il merkezinin 67 km batısında, Marmara Denizi sahilindedir. İlçe

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

Dr. Saime BAŞARAN 10.12.1969 ANTALYA. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Orman Fakültesi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi 1994

Dr. Saime BAŞARAN 10.12.1969 ANTALYA. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Orman Fakültesi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi 1994 GENEL BİLGİLER Doğum Tarihi, Yeri Yazışma Adresi Çalıştığı Yer, İş Adresi Telefon : 345 04 38 Faks : 345 04 50 E-mail : basaransaime@hotmail.com Dr. Saime BAŞARAN 10.12.1969 ANTALYA Enstitüsü Müdürlüğü,

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

Projenin İşD a ğ ı l ı m A ğ a c ı ve İş Paketleri TÜBİTAK 107 G 029

Projenin İşD a ğ ı l ı m A ğ a c ı ve İş Paketleri TÜBİTAK 107 G 029 Projenin İşD a ğ ı l ı m A ğ a c ı ve İş Paketleri Veri Toplama 2.1 Analitik Değerlend. 2.2 YGS Genel Sörveyi ve Verilerin Değerlendir. 2 Proje Yönetimi 1 Kış Dönemi Gözlem ve Sayımlar 3.1.1 Yaz Dönemi

Detaylı

Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler)

Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler) Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler) Başak Avcıoğlu Çokçalışkan Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Biraz ekolojik bilgi Tanımlar İlişkiler

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı 2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı SAAT/GÜN 1. GÜN 2. GÜN 3. GÜN 4. GÜN 08:00-08:45 DERS ADI: Vejetasyon Bilgisi DERS ADI: Ekosistem Bilgisi DERS ADI: Korelasyon analizleri (Pearson) uygulama Sezgin

Detaylı

Deprem, yerkabuğunun içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamı ve yeryüzünü

Deprem, yerkabuğunun içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamı ve yeryüzünü Deprem, yerkabuğunun içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamı ve yeryüzünü sarsma olayıdır. Bir deprem planı hazırlamalıyız. Bu planda

Detaylı

ORMANCILIK UYGULAMALARI I Dersi Orman Amenajmanı Uzungöl Uygulaması (2016-Güz) ( )

ORMANCILIK UYGULAMALARI I Dersi Orman Amenajmanı Uzungöl Uygulaması (2016-Güz) ( ) ORMANCILIK UYGULAMALARI I Dersi Orman Amenajmanı Uzungöl Uygulaması (2016-Güz) (19.10.2016) 1. Çaykara Orman İşletme Şefliği Orman Kaynaklarında Meydana Gelen Zamansal ve Konumsal Değişimin İncelenmesi

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ SIRA NO 1. VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ FETHİYE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) C ve D tipi

Detaylı

ORMANCILIK UYGULAMALARI I Dersi Orman Amenajmanı Uzungöl Uygulaması (2016-Güz)

ORMANCILIK UYGULAMALARI I Dersi Orman Amenajmanı Uzungöl Uygulaması (2016-Güz) ORMANCILIK UYGULAMALARI I Dersi Orman Amenajmanı Uzungöl Uygulaması (2016-Güz) 1. Çaykara Orman İşletme Şefliği Orman Kaynaklarında Meydana Gelen Zamansal ve Konumsal Değişimin İncelenmesi 2. Korunan Alanlarda

Detaylı

Düzenlenmesi. Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN BARTIN.

Düzenlenmesi. Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN BARTIN. Ekonomik Ömrünü Tamamlamıs s Açık A k Maden Ocaklarının n Rekreasyonel Amaçlarla Düzenlenmesi Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN ZKÜ,, Bartın n Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, BARTIN. Teknolojik gelismelere

Detaylı

KONUMSAL VERĐ ANALĐZĐ ĐLE KIRSAL YERLEŞĐK ALAN SINIRLARININ BELĐRLENMESĐ: DATÇA-BOZBURUN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESĐ ÖRNEĞĐ

KONUMSAL VERĐ ANALĐZĐ ĐLE KIRSAL YERLEŞĐK ALAN SINIRLARININ BELĐRLENMESĐ: DATÇA-BOZBURUN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESĐ ÖRNEĞĐ TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir KONUMSAL VERĐ ANALĐZĐ ĐLE KIRSAL YERLEŞĐK ALAN SINIRLARININ BELĐRLENMESĐ: DATÇA-BOZBURUN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESĐ ÖRNEĞĐ D. Tezel 1,

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU

REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU 1- GİRİŞ : 1.1- Projenin Amacı ve Kapsamı : Projesi yapılacak sahanın programa alınma nedenleri, yapılacak faaliyet şekilleri, tesiste ulaşılmak istenilen amaç ve tesisi

Detaylı

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Alanın Tanımı: Planlama Alanı Bursa, Nilüfer İlçesi nin güneyinde yer alan İnegazi Köyü, h21c13a4 pafta 101 ada 22,23,25 ve 26 numaralı parsellerde yer alan

Detaylı

REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU

REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU 1- GİRİŞ : 1.1- Projenin Amacı ve Kapsamı : Projesi yapılacak sahanın programa alınma nedenleri, yapılacak faaliyet şekilleri, tesiste ulaşılmak istenilen amaç ve tesisi

Detaylı

TEMATİK COĞRAFİ HARİTALARIN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

TEMATİK COĞRAFİ HARİTALARIN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ TEMATİK COĞRAFİ HARİTALARIN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Cihan Yalçın 1, * Edirne Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Engin Bişar 1 Edirne Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Seda Yalçın

Detaylı

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Marjinal ekolojik şartlardaki gevşek kapalı bir Ardıç ormanı, ana amacı odun üretimi ise bu orman verimsiz kabul edilmektedir. Ancak işletme amacı

Detaylı

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR Osman İYİMAYA Genel Müdür Enerji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak başta sanayi, teknoloji,

Detaylı

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Genel

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Antalya Büyükşehir Belediyesi

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Antalya Büyükşehir Belediyesi ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU f BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU KOMİSYON RAPORU: İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016-298 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 14.10.2016-7164 İZMİR Manisa

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ŞUBAT 2016 A) PLANLAMA ALANI KONUMU Planlama alanı; Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Üçkuyu Mahallesinde;

Detaylı

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr Pilot Bölge Uygulaması Altyapı bilgi sistemlerine altlık olacak

Detaylı

29.06.2011 Tarih ve 645 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, Merkezi Manisa olan, İzmir, Aydın ve Muğla İllerini Kapsayan, Orman ve Su İşleri

29.06.2011 Tarih ve 645 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, Merkezi Manisa olan, İzmir, Aydın ve Muğla İllerini Kapsayan, Orman ve Su İşleri 1 29.06.2011 Tarih ve 645 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, Merkezi Manisa olan, İzmir, Aydın ve Muğla İllerini Kapsayan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğü Kurulmuştur. 2 Şube Müdürlüğü

Detaylı

Harita 12 - Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası

Harita 12 - Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası AFET YÖNETİMİ Kütahya ve çevresi illeri yoğun deprem kuşağında olan illerdir. Bu çevrede tarih boyunca büyük depremler görülmüştür. Kütahya ve çevre iller doğal afet riski taşıyan jeolojik ve topografik

Detaylı

YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI

YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI Ülkemizin nadide şehirlerinden birisi olan Bolu alanlarında bulunan ve yedi adet gölden oluşan Yedigöller milli parkı adeta bir saklı cennet köşesi gibidir.. Gerçek huzur ve doğa

Detaylı

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 Đçerik 1 1-Planlama Alanının Tanımı 2 1-1 Alanın Coğrafi Konumu 2 1-2 Alanın Fiziki Yapısı 3 1-3 Alanın Uydu Görüntüsü 3 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 2-1-Üst Ölçekli Plan Durumu 3 2-2-Mevcut

Detaylı

ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ALANYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ALANYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ALANYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER (şirket ise imza sirküsü, yetki belgesi ve vekâletname) HİZMETİN

Detaylı

İlimizde Memelilerin Populasyon Durumları ve Tehdit Eden Faktörler. Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAVUZ Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

İlimizde Memelilerin Populasyon Durumları ve Tehdit Eden Faktörler. Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAVUZ Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü İlimizde Memelilerin Populasyon Durumları ve Tehdit Eden Faktörler Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAVUZ Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ülkemizde yayılış gösteren 170 civarındaki memeli türünün

Detaylı