DÜZLERÇAMI ORMAN ĠġLETME ġeflġğġ NDE EKOSĠSTEM TABANLI FONKSĠYONEL PLANLAMAYA YÖNELĠK ENVANTER BĠLGĠLERĠ VE SINIFLANDIRILMASI (ODC: , 587.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜZLERÇAMI ORMAN ĠġLETME ġeflġğġ NDE EKOSĠSTEM TABANLI FONKSĠYONEL PLANLAMAYA YÖNELĠK ENVANTER BĠLGĠLERĠ VE SINIFLANDIRILMASI (ODC: 182.58, 587."

Transkript

1 Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No : 420 ISSN : Müdürlük Yayın No : 050 DÜZLERÇAMI ORMAN ĠġLETME ġeflġğġ NDE EKOSĠSTEM TABANLI FONKSĠYONEL PLANLAMAYA YÖNELĠK ENVANTER BĠLGĠLERĠ VE SINIFLANDIRILMASI (ODC: , 587.7) Inventory and Classification of Informations Intended for Functional Planning Based Forest Ecosystem in Düzlerçamı Forest Ranger District Proje No: / ) Dr. Mehmet Ali BAġARAN Dr. Ufuk COġGUN Dr. Zerrrin AY Dr. Saime BAġARAN Armağan YALÇIN Emin GÜZENGE Prof. Dr. Nevzat ÇEVĠK M. Necat BAġ TEKNİK BÜLTEN NO: T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI BATI AKDENĠZ ORMANCILIK ARAġTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ SOUTH-WEST ANATOLIA FOREST RESEARCH INSTITUTE (SAFRI) ANTALYA/TURKĠYE)

2 YAYIN KURULU Editorial Board BaĢkan Head Dr. Mehmet Ali BAŞARAN Üyeler Members Melahat ŞAHİN Dr. Ufuk COŞGUN Şenay ÇETİNAY Kader Hale GÜLER YAYINLAYAN Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü P.K.: ANTALYA PUBLISHED BY South-West Anatolia Forest Research Institute P.O. Box: ANTALYA TURKEY Tel.: +90 (242) Fax: +90 (242) E-posta: Web: http//www. baoram.gov.tr ACAR OFSET Tel : +90 (242) Faks: +90 (242)

3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER i ÖNSÖZ... ii ÖZ... iii ABSTRACT... iv 1. GİRİŞ LİTERATÜR ÖZETİ MATERYAL VE YÖNTEM Materyal Araştırma Alanının Tanıtımı Araştırma Alanının Tarihçesi Araştırma Alanında Bulunan Önemli Kaynak Değerler Yöntem Flora Çalışmaları Fauna Çalışmaları Sosyo-Ekonomik Çalışmalar Veri Sağlama Yöntemi Veri Değerlendirme Yöntemi Bölgesel İklim Tiplerinin Belirlenmesi Çalışmaları Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmaları BULGULAR Floraya İlişkin Bulgular Faunaya İlişkin Bulgular Sosyo-Ekonomik Çalışmalara İlişkin Bulgular Köyler Bıyıklı Köyü Akkoç Köyü Yağca Köyü Belediyeler Dağbeli Belediyesi Bademağacı Belediyesi Çığlık Belediyesi Düzlerçamı Belediyesi Bölgesel İklim Tiplerinin Belirlenmesine İlişkin Bulgular Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmaları İle Elde Edilen Bulgular TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERİLER ÖZET SUMMARY KAYNAKÇA EKLER Bitki Listesi Thornthwaite e göre yapılan su bilançosu analizleri (Antalya, Dağ, Korkuteli, Bozova, Bük, Bucak ve Kızılkaya) i

4 ÖNSÖZ Orman Fonksiyonlarının Belirlenmesi (Düzlerçamı Örneği) isimli araştırma projesi çalışmaları 5 yıl sürmüş olup.(proje No: / ). bu kapsamda sahaya ilişkin flora, fauna, orman durumu, topoğrafik yapı, meteorolojik durum, korunan alanlar, jeolojik yapı ve çevre köylerde yaşayan halkın sosyo-ekonomik yapısı gibi birçok özellik araştırılmış ve ortaya çıkartılmıştır. Bu bilgilerin coğrafi bilgi sistemi ortamına aktarılmasıyla sahada tespit edilen tüm kaynak değerler sorgulanabilir duruma getirilmiştir. Bu çalışmanın, bilim insanlarına, ormancılık çalışanları ve birçok meslek dalına yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın; çok sayıda korunan alanı barındıran, milli parkla sınırı bulunan, gen koruma ormanı, tohum meşceresi, tohum bahçesi, araştırma deneme alanı, klon parkı gibi ormancılığın önemli birimlerinin çalışma alanını oluşturan ve Antalya nın en çok gelişme gösteren bölgesinde yapılması bunun dışında özellikle ormancılık çalışmalarına yarar sağlayacağının düşünülmesi ayrı bir sevinç kaynağı olmuştur. Sahaya ait yaban hayatı fotoğrafları konusunda yardımlarını aldığımız Bern Üniversitesi nde master yapan Biyolog Batur Avgan a en içten teşekkürlerimizi sunarız. Proje çalışmalarına İ.Ü. Orman Fakültesi nden danışman olarak katılan Prof. Dr. Ünal ASAN a, yaban hayatıyla ilgili haritaların çıkartılması ve arazi çalışmalarında yardımlarını esirgemeyen Orman Yüksek Mühendisi Halil SARIBAŞAK ile destek ve yardımlarını gördüğüm isimlerini sayamadığım Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü teknik ve idari personeline teşekkürlerimi sunarım. Kasım, 2009 Dr. Mehmet Ali BAŞARAN Proje Lideri ii

5 ÖZ Bu çalışmada, Antalya-Düzlerçamı Orman İşletme Şefliği alanının fonksiyonlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma sahasının 1997 yılında yapılan orman amenajman planına göre genel alanı ha, orman alanı ha (%64.7), prodüktif yapıdaki ormanlık alanının ise ha (%36.1) olduğu belirlenmiştir. Çalışma alanında 5 ilçeye ait 22 yerleşim merkezi bulunmaktadır. Sahada Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Güver Kanyonu Tabiat Parkı ile dünyadaki tek doğal populasyonu Düzlerçamı nda bulunan alageyiklerin olduğu belirlenmiştir. Dünya mirası olan bu önemli yaban hayatı türünün, hem alan içi ve çevresinde (ormanlık ve açıklık alanlarda), hem de çalışma alanının Eşenadası mevkiinde bulunan 430 ha. büyüklüğündeki alageyik üretme istasyonunda yaşadığı tespit edilmiştir. Bu tür alanlar çalışma bölgesinin özellikle ormancılık alanında fonksiyonel kullanımını gerekli kılmıştır. Ayrıca çalışma alanında kaynak değerlerden flora, fauna ve orman durumu ile tehlike altında olan bitki ve yaban hayatı türleri belirlenmiştir. Sahaya ait sayısal yükseklik haritalarından eğim ve yükseklik haritaları oluşturulmuştur. Çalışma alanının jeolojik yapısının Pliosen serisine ait traverten ile Mezozoik ve Tersiyer devirlerine ait kalkerden oluştuğu tespit edilmiştir. Kalker anataşı üzerinde Terra rossa, Terra fusca ve Rendzina toprak tiplerinin olduğu, sahada tespit edilen bir diğer toprak tipinin de Kırmızımsı kahverengi Akdeniz Orman Toprağı olmuştur.(olduğu görülmüştür) Sahanın yakın çevresinde bulunan 7 adet meteorolojik istasyonun verilerinden sahanın iklim tipleri belirlenmiştir. Bunların dışında sahada ormancılık açısından önemli olan tohum meşceresi, tohum bahçesi, klon parkı ve gen koruma alanları ile Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü tarafından araştırma yapılan alanların yerleri belirlenerek bu alanlara fonksiyon kazandırılmıştır. Bunların dışında sahada bulunan köylerin alan olarak % 81.7 gibi önemli bir kısmını oluşturan ve kişinin yaşadığı Bıyıklı, Akkoç, Yağca, Kömürcüler, Dağbeli, Bademağacı, Çığlık ve Yukarıkaraman köylerinde yöre insanıyla fiili alan kullanım haritaları üzerinde genel baskı unsurlarının tespiti, alan kullanımındaki avantajlı olunan noktalar, ormancılık açısından alan kullanımından doğan tehditler ve bunların boyutları ile yine ormancılık açısından alandaki üstünlükler konusunda SWOT analizi yapılmıştır. Sahada elde edilen verilerin coğrafi bilgi sistemi ortamına girilmesi sonucunda çalışma alanına ait bazı ekolojik ve sosyal fonksiyonlar belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Düzlerçamı, Flora, Fauna, Coğrafi Bilgi Sistemi, Korunan Alan, SWOT Analizi, Alageyik, Orman Fonksiyonları iii

6 ABSTRACT In this study, it is aimed to identify the functions of Düzlerçamı- Antalya Forest Administration. According to the Forest Management plan prepared in 1997, total area of the district is ha ha (36.1%) of the total forest area ( ha -64.7%) is productive forest area. 22 settlements of 5 districts were identified in the plan unit. It is also identified the sole natural population of Red Deer in Wildlife Development Course and Güver Canyon Natural Park in Düzlerçamı. Red deer is known as one of the most important world s heritage and wild life species, spreads on 430 hectares of generation station in Eşenadası region and also on the surrounding forested and open lands. Existing of this type of unique lands in the planning unit, forces the forest lands to be used more functional. Also flora, fauna and the species which are under endangered status for both plant and wildlife animals have been identified of the planning unit. Digital maps of elevation, slope and height were generated of the area. The geological structure of the study area is travertine limestone which belongs to the Mesozoic and Tertiary periods. Terra rossa, terra fusca, some soil types of Rendzina and reddish-brown Mediterranean Forest soil were determined over limestone Anatase in the study area. The climate types have been identified by the data obtained from 7 surrounding meteorological station for the area. Also some important forest lands brought into functions like seed stands, seed gardens, clone parks and gene conservation areas and some forest research areas which are used by Southwest Anatolia Forest Research Institute. In addition to these areas in the village area of 81.7% as an important part of forming the 15745th person and lived, Bıyıklı, Akkoç, Yağca, Kömürcüler, Dağbeli, Bademağacı, Çığlık and Yukarıkaraman local people in the villages with the actual land use maps on the global printing elements detection, land use will be advantageous in points, in terms of forestry, land use and threats arising from the size of their superiority in the field again in terms of forestry issues have been made in the SWOT analysis. Obtained in the field of data into geographic information system environment as a result of the study area belongs to the some ecological and social functions were determined. Key words: Conducting Business Düzlerçamı Forest, Flora, Fauna, Geographical Information System, Protected Areas, SWOT Analysis, Fallow Deer, Forest Functions iv

7 1. GĠRĠġ Ormancılığımızda ilk defa 1917 de çıkartılan kanunla ormanların planlı olarak işletilmesine başlanmıştır yılında Türkiye deki bütün ormanların birinci devre amenajman planları düzenlenmiştir yılından sonra Türkiye deki orman amenajman planlarının revizyon dönemi başlamış ve günümüze kadar bu çalışmalar devam etmiştir. Araştırma alanını oluşturan Düzlerçamı Orman İşletme Şefliği nin halen klasik amenajman planı kapsamında odun üretim amaçlı bir anlayışla işletildiği anlaşılmıştır. Ancak günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde değişen şartlara (nüfus artışı, rekreasyon ihtiyacı, korunan alanlar, vs) bağlı olarak ormancılık anlayışına modern yaklaşımlar getirilerek ormanların fonksiyonlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar ağırlık kazanmıştır. Modern ormancılık tekniklerinin uygulanması çalışmalarına ait örnekler ülkemizde sadece proje kapsamında ve bazı bölgelerde ve küçük alanlarda gerçekleştirilebilmiştir. Aslında Düzlerçamı sahası da bu kapsamda değerlendirilebilecek ve içerisinde birçok kaynağı (yaban hayatı, rekreasyon, tarihsel ve kültürel, sosyal, vs) barındıran zengin bir yapıya sahip bölgedir. Buna rağmen araştırma alanı odun üretiminin planlandığı, diğer fonksiyonlarının gözetilmediği ve aynı zamanda yöre halkı ile çevre insanlarının yoğun bir şekilde yapılaşmaya gittiği baskı altındaki bir alandır. Yörede çok sayıda köy yerleşimi bulunmaktadır. Bunlardan bir kaçı köy statüsünden daha ileri düzeyde bir yapıya kavuşmuştur. Yakın geçmişe kadar Yukarı Karaman ve Nebiler köyü birlikteliği Düzlerçamı Belediyesini oluşturmaktaydı (günümüzde bu yapı değişmiştir). Alanda kırsal ve kentsel kökenli sosyal kullanımlar bulunmaktadır. Bu kullanımlar oluşturulacak orman fonksiyonları üzerinde de etkili olacaktır. Çalışma alandaki biyolojik kaynaklı fonksiyonlar için alan kullanımı ve sosyal amaçlı alan kullanımlarının çakıştığı bölümler bulunmaktadır. Bu alanların ortaya konularak çalışma alanındaki tüm kullanımların saptanması gerekmektedir. Oluşturulacak fonksiyonların sürekliliği bu saptamaların sağlıklı yapılmasına bağlıdır. Fonksiyonel planlamanın bazı ekolojik ve sosyal boyutlarının bir bütünlük içerisinde ortaya konulması günümüz modern yaklaşım yöntemlerindedir. Bütün gelişmiş ülkelerin ormancılık çalışmalarında benimsediği yöntemlerin Düzlerçamı gibi zengin bir potansiyele sahip ve Antalya şehrinin hemen yakınında yer alan bir sahada uygulanması doğal kaynakların korunması açısından büyük önem taşımaktadır. 1

8 Düzlerçamı bölgesi Antalya da kentleşmenin en hızlı yaşandığı alanlardan birisidir. İçerisinde değişik statüye sahip alanları barındırmaktadır. Bir yandan orman alanları ve ormancılık uygulamaları, bir yandan nüfus artışı ve kentleşme olgusu, gelecek süreçte ormancılık çalışmaları açısından ciddi sorunların yaşanma olasılığını yükseltmektedir. Döşemealtı ilçesi ve belediyesinin kurularak bölgedeki yerleşimlerin gruplandırılması bölgenin daha sistemli gelişmesine olanak sağlanması beklentisini artıran önemli bir unsur olmuştur. Fakat bu durumun beraberinde kimi olumsuzlukları da taşıyacağı düşünülmektedir. Alan kullanımının planlanmasında yerleşim bölgelerinin giderek daralması ve yerleşimlerin bu bölgede hızla artması, doğal olarak yöredeki orman alanlarının amaç dışı kullanımlarını beraberinde getirecektir. Özellikle orta ve uzun dönemde imar planları yoluyla alan kullanımlarındaki planlama yaklaşımlarının orman alanları aleyhine olacağı beklenmektedir. Bu durumda alanın planlanması daha da önem kazanmaktadır. Düzlerçamı planlama ünitesindeki sahada yaşayan nüfusun fiili alan kullanımları ile ilgili bilgiler köy yerleşimleri ve belediyeler bazında ortaya çıkarılmıştır. Halkın geçimini sağlarken doğal kaynaklardan yararlanma boyutları, bu kaynakların planlayıcıları tarafından dikkate alınması gerekmektedir. Yürürlükteki kimi yasalar fiili alan kullanımında yaşananlarla çatışmalar içerseler bile gerekli önlemler alınamamaktadır. Diğer yandan, yaşanan fiili durumlara uygun olabilecek bazı yaklaşımlar için de yasal süreçlerin çözüm üretme olanağından yoksun olduğu görülecektir. Bir alan üzerindeki fiili kullanımlara karşın, yasaların gerektirdiği yaklaşımlar ortaya konulamamaktadır. Örneğin otlatma planlarının olmaması ve orman alanlarında otlatmanın yasalara göre kısıtlayıcı olması bir olgudur. Fakat yöre halkının bu alanlarda otlatma yapmaları da bir gerçekliktir. Yani bu durumda yasal çerçevede kısıtlayıcılık olmasına karşın herhangi bir kısıtlayıcı yaklaşım oluşturulamamaktadır. Zaman-süreç geçtiğimiz bir kaç yıl öncesinde ormandan keçinin kaldırılmasını ön gören savların ne kadar büyük bir yanlış içerisinde olduklarını göstermekte gecikmemiştir. Geleneksel kullanım alışkanlığı sürdürülmektedir. Ancak bir başka olguyu da kimi korunan alanlar içerisinde tapulu yani sahipli arazilerin bulunması oluşturmaktadır. Benzer yasal kısıtlılıklardan dolayı, bu alanların terk edilmesi karşılığında kullanıcıya bir başka yerde yine orman alanı olan bir yer terk edilememektedir. Düzlerçamı bölgesi orman alanlarının plantasyon ormancılığına da olanak tanıyacak bir yapıda olmasına karşın, süreç içerisinde yerleşim alanı niteliği daha ağır basan bir yapıya dönüşmektedir. Görülen odur ki, bu süreç 2

9 yakın bir gelecekte hız kazanacaktır. Bölgenin ilçe ve bir kaç belediyenin bir araya getirilerek tek bir belediyelik niteliği kazanması bunun göstergelerinden sadece bir tanesidir. Bölgedeki orman alanlarının günün değişen koşullarına göre farklı statülerde kullanımlara konu olması bu doğal kaynak üzerinde ciddi planlama yaklaşımlarını gerektirmektedir. Ancak, bu planlama yaklaşımları salt yasal statülere dayanmaktan öteye gidemeyecekse gerçektende güzel bir planlamadan başka bir nitelik kazanamayacaktır. Unutulmamalıdır ki, en güzel planlamalar bile uygulayıcıların yaklaşımlarıyla karmaşaya dönüşebilmekte, en başarısız planlamalar dahi uygulayıcıların yaklaşımlarıyla çözümler üreten bir nitelik kazanabilmektedir. Yukarıda vurgulananlar planlama sürecinde yöre halkının fiili alan kullanımlarının ne denli önemli olduğunu, sosyo-ekonomik yaklaşımların planlamalar için kimi zaman ne denli gereksiz ve kimi zaman da ne denli can alıcı olacağına işaret etmektedir. Bölgenin planlanmasında ormanların göreceği ve/veya görmesi gerektiği düşünülen yeni üç işlev ön görülmektedir. Bunlar yemlik yaprak üretim işlevi ile eko-turizm geliştirme koridor işlevi ve Sosyal Baskı Zonu işlevidir. Bölgedeki halkın geleneksel etkinlikleri dikkate alınırken ormanların otlatma gereksinimini karşılayacak bir işlevi yerine getirmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu yaklaşım, özellikle maki alanlarına yönelik oluşturulması önerilen yemlik yaprak gereksinimini karşılayacak bir yaklaşımdır. Bir diğer yaklaşım ise bölgedeki tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin görülmesini sağlayacak yaklaşımlara temel oluşturulacak ekoturizm potansiyeli için orman alanlarından geçiş koridorları ön gören bir eko-turizm koridor işlevidir. Bu bölgedeki yaban hayatının hassas olması yörede böyle bir koridor oluşturmayı da gerekli kılmaktadır. Son olarak tartışmaya açılan ise Sosyal Baskı Zonu yaklaşımıdır. Ormanlara sosyal etkileşim işlevi yüklemeyi ön görmektedir. Özellikle hızla büyüyen ve gelişen yerleşim alanları ile orman alanları arasında olası negatif yönlü etkileşimlerden doğacak olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla öngörülmektedir. 3

10 2. LĠTERATÜR ÖZETĠ Ormanlar odun hammaddesi sağlamanın yanında çok önemli birçok fonksiyona sahiptir. ERASLAN a göre genel kabul görmüş bu fonksiyonlar ya da diğer bir deyişle işlevler; Orman Ürünleri ve üretim fonksiyonu Hidrolojik fonksiyon Antierozyonel fonksiyon Klimatik fonksiyon Toplum sağlığı fonksiyonu Estetik fonksiyon Tabiatı koruma fonksiyonu Rekreasyon fonksiyonu Ulusal Savunma fonksiyonu Bilimsel fonksiyon olarak belirtilmektedir (ERASLAN, 1982). Ancak insan ihtiyaçlarının çeşitlenmesi ve teknolojinin ilerlemesi ile birlikte ormanın başkaca fonksiyonlarının da olduğu ortaya çıkmıştır. ASAN bir makalesinde orman fonksiyonlarının haritalandırılmasını aşağıdaki nedenlerden dolayı; a-ulusal düzeyde strateji geliştirme ve planlama için (Orman alanlarının tahsisi). b-orman Bakanlığının değişik hizmet birimleri arasında koordinasyonu sağlamak ve ortaya çıkan değişik problemleri objektif biçimde çözüme kavuşturmak için. c-amenajman planlarında fonksiyonel işletme sınıflarını belirlemek ve böylece plan ünitelerinde olası işletme amaçlarını saptamak için. d-orman alanlarında çok amaçlı kullanımı gerçekleştirmek için gerekli görmektedir (ASAN, 2003). Yine ASAN A göre değişen orman fonksiyonları yönünden ülkemiz için yapılan bir durum değerlendirmesi oldukça ilginç sonuçlar ortaya koymaktadır. Şöyle ki günümüzde yuvarlak odun üretimi ve erozyon kontrolü gibi fayda ve fonksiyonların hayati önemleri halen sürmesine karşın; Belirli yörelerde bazı fonksiyonların önem sırası değişmiştir. Örneğin 4

11 İstanbul civarındaki ormanlarda yuvarlak odun üretim fonksiyonu yakın zamana kadar birinci fonksiyon iken, günümüzde rekreasyon ve hidrolojik fonksiyonlar ön plana çıkmıştır. -Endüstrinin değişik alanlarında gereksinim duyulan odun ve odun dışı orman ürünlerini üretmek, -Çığ oluşumlarını, kaya ve taş yuvarlanmalarını önlemek, -Su rejimini düzenlemek, sel ve taşkınları frenlemek, -Toprak kayması ve erozyona mani olmak, -Gürültüyü kesmek, -Bol oksijen üretmek, havada asılı diğer materyali süzerek hava kalitesini yükseltmek, -Rüzgâr hızını azaltmak, bağıl hava nemini yükseltmek ve aşırı sıcaklıkların olumsuz etkilerini yumuşatmak suretiyle, iklim koşullarını iyileştirmek, -İlginç jeolojik oluşumları, tarihsel ören yerlerini ve diğer cansız kültür mirasını doğanın yıkıcı etkilerine karşı korumak, -Havadaki karbondioksiti absorbe ederek sera etkisini azaltmak, -Sürekli değişen renkli ve canlı güzelliği ile doğal peyzajın estetik etkisini arttırmak, -Yarattığı fevkalade yaşama ortamı koşulları ile av ve yabanıl hayatın doğup gelişmesine yardımcı olmak, -Özellikle kent halkına gezme, eğlenme, rekreasyon yapma ve dinlenme olanakları sağlamak, -Değişik doğa bilimlerinin eğitim, öğretim ve geliştirilmesine katkı için, yapılacak araştırmalarda laboratuvar işlevi görmek, -Ülke sınırlarında ve askeri tesislerin yer aldığı orman bölgelerinde ulusal güvenliğe katkı sağlamak. Yukarıda özetlenen fayda ve fonksiyonlar toplumsal talep açısından ele alındığında, tarihsel süreç içinde bazı orman fonksiyonlarının başlangıçtaki önemlerini bugün de korumalarına karşın bazılarının ağırlığını yitirdiği görülmektedir (ASAN, 2002). 5

12 Helsinki Konferansının 1. Avrupa Ormanlarının Sürdürülebilir Yönetimi için Genel Esaslar kararı çerçevesinde Sürdürülebilir Orman Yönetimi tanımı yapılmış, bu tanımda da ormanların; A- Ekonomik B- Ekolojik C- Sosyal fonksiyonlarının olduğu kabul edilmiştir (ASAN, 2007). Görüldüğü üzere fonksiyon çeşitlerinde ve gruplandırmalarda farklılıklar söz konusudur. Bazı fonksiyonlarda birliktelik varken, bazılarında farklılıklar bulunmaktadır. Eraslan a göre daha genel bir sınıflandırma varken, diğerlerinde yol koruma fonksiyonu gibi daha özel fonksiyonlar bulunmaktadır. Sürdürülebilir Orman Yönetimi tanımı içindeki fonksiyonları ana grup baslıkları olarak kabul eder ve İsmail Eraslan a göre bildirilen fonksiyonlar bu ana gurup baslıkları altında toplanırsa, fonksiyonel planlamalarda kullanılacak gruplandırma ve fonksiyon çeşitleri ortaya çıkmaktadır. A-EKONOMİK FONKSİYONLAR: 1-Odun Hammaddesi Üretimi Fonksiyonu. 1-1 Tomruk 1-2 Direk ( tel direk, maden direk) 1-3 Sanayi Odunu 1-4 Kağıtlık Odun 1-5 Lif Yonga Odunu 1-6 Yakacak Odun v.s 2-Odun Dışı Ürün Üretimi Fonksiyonu. 2-1 Bitkisel Ürünler (Reçine, defne yaprağı, çam fıstığı, kestane, çam balı, kekik, tohum, mazı, sığla yağı, katran,ot, mantar vb.) 2-2-Hayvansal Ürünler (Memeliler, kuşlar, balıklar) 2-3- Su ve Mineral Ürünler (Su, kum, çakıl, tas, maden) B-EKOLOJİK FONKSİYONLAR: 6

13 1-Erozyonu Önleme (Toprak Koruma) Fonksiyonu (su ve rüzgar erozyonunu, çıg, heyelan, kaya ve tas yuvarlanmalarını önleme) 2-Klimatik (İklim Koruma) Fonksiyonu. 3-Dogayı Koruma Fonksiyonu. C-SOSYAL FONKSİYONLAR: 1-Hidrolojik Fonksiyon. 2-Toplum Sağlığı Fonksiyonu 3-Estetik (Görüntüyü Koruma) Fonksiyonu. 4-Rekreasyon Fonksiyonu. 5-Ulusal Savunma Fonksiyonu. 6-Bilimsel Fonksiyon. Fonksiyonel planlamada günümüzde en çok yararlanılan araç kuşkusuz CBS dir. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) özellikle 1980 li yıllardan sonra hızla gelişmeye başlamıştır (ERDİN, 2002). Günümüzde gelişen bilgisayar teknolojisi kullanılarak artık elle çizilen haritaların yerlerini dijital haritalar almıştır. Meşcere, bonitet, yaş sınıfları ve fonksiyon haritaları artık CBS yazılımları sayesinde son derece kolay ve en doğru hesaplamalarla ortaya konabilmektedir (BATUR, 2005). Ayrıca Orman envanteri sırasında toplanan bilgilerin Coğrafi Bilgi Sistemi Geographical Information System (GIS) temel mantığına uygun bir yaklaşım ile toplanıp depolanması, yani; veri tabanının konumsal biçimde oluşturulması halinde, hem planlamanın değişik aşamalarında gerekli muhtelif sorgulamalar sırasında, hem de düzenlenen planın kontrol ve revizyonu sırasında büyük kolaylıklar sağlanabilmektedir (BAŞKENT ve ark, 2002). 7

14 3. MATERYAL VE YÖNTEM 3.1. Materyal Çalışmanın materyalini Düzlerçamı Orman İşletme Şefliği nde bulunan kaynak değerler (flora, fauna, korunan alanlar, orman durumu, vs), topoğrafik yapıya ait veriler, araştırma yapılan alanlar, tohum meşceresi, tohum bahçesi, klon parkı ve gen koruma alanları, meteorolojik veriler ile yerleşim birimlerine ait sosyo-ekonomik veriler oluşturmaktadır. Sosyoekonomik veriler kayıtsal veriler ve alandan derlenen özgün veriler olarak iki bölümde elde edilmiştir AraĢtırma Alanının Tanıtımı Çalışma alanı olan Düzlerçamı Orman İşletme Şefliği, Türkiye nin güneybatı bölgesinde, mülki olarak Antalya ili sınırları içerisinde yer almaktadır (Şekil 1). Çalışma alanı, 13 adet orman işletme müdürlüğü, 74 adet orman işletme şefliğinin bağlı olduğu ve yaklaşık 1 milyon hektarlık ormanlık alana sahip olan Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile 8 adet orman işletme şefliğinin bulunduğu Antalya Orman İşletme Müdürlüğü ne bağlıdır (Şekil 2). ġekil 1. Çalışma alanının Türkiye haritası üzerindeki konumu Figure 1. Position of the study area on the map of Turkey Çalışma alanı European 1950 datumuna göre 30º 25' 05''-30º 37' 56'' doğu meridyenleri ile 36º 55' 00''-37º 15' 28'' kuzey paralelleri arasında ve N24b3, N24c2, N25d1, N24c3, N25d4, N25d3, O24b2, O25a1 ve O25a2 nolu 1/25000 ölçekli memleket haritaları içerisinde (Şekil 3) kalmaktadır (ANONİM, 1997). 8

15 Şefliğin en yüksek noktası 1550 m (Göktünek Tepe), en düşük yükselti 70 m ile Karaman Çayının sahanın güney sınırını kestiği bölge, ortalama yükseltisi 805 m, ortalama eğimi ise %24.8 dir. Şefliğin kuzey ve güney ucu arasındaki mesafe 38 km dir. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü içerisinde bulunan 74 şeflik içerisinde, alan bakımından 23. sırada bulunan Düzlerçamı Orman İşletme Şefliği nin ha genel alanı, ha ormanlık alanı (%66.3) bulunmaktadır (Şekil 4). ġekil 2. Çalışma alanının Antalya haritası üzerindeki konumu Figure 2. Position of the study area on the map of Antalya ġekil 3. Çalışma alanı ve pafta indeksi Figure 3 The study area and sheet index 9 ġekil 4. Çalışma alanı Figure 4 Study Area

16 Çalışma alanında en yüksek nokta 1550 m (Göktünek Tepe), en düşük yükselti 70 m (Karaman Çayının sahanın güney sınırını kestiği bölge), ortalama yükselti 805 m, ortalama eğim ise % 24.8 dir. Şefliğin kuzey ve güney ucu arasındaki mesafe 38 km dir. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü içerisinde bulunan 74 şeflik içerisinde, alan bakımından 23. sırada bulunan Düzlerçamı Orman İşletme Şefliği nin ha genel alanı, ha ormanlık alanı (% 66.3) bulunmaktadır Çalışma alanında 5 ilçeye ait 22 adet yerleşim merkezinin (köy veya ilçe merkezi) sınırı geçmektedir (Çizelge 1) (ANONİM, 2007). Bu yerleşim yerleri içerisinde en büyük paya sahip olan yerler ise Yukarıkaraman, Akkoç, Bademağacı, Çığlık, Yeşilbayır, Yeniköy ve Yağca köyleridir (Şekil 5) (ANONİM, 2009). Çizelge 1. Çalışma alanı içerisinde sınırı bulunan yerleşke nüfusları Table 1 Study area located within the boundary of the premises population İlçe Köy Nüfus Alan (ha) Alandaki % Döşemealtı Yukarıkaraman Döşemealtı Akkoç Döşemealtı Bademağacı Döşemealtı Yağca Döşemealtı Çığlık Döşemealtı Yeniköy Döşemealtı Yeşilbayır Döşemealtı Dağbeli Döşemealtı Bıyıklı Döşemealtı Kömürcüler Konyaaltı Aşağıkaraman Döşemealtı Kovanlık Döşemealtı Çıplaklı Korkuteli Bayatbademleri Döşemealtı Aşağıoba Kepez Göçerler Muratpaşa Muratpaşa Konyaaltı Doyran Korkuteli Köseler Korkuteli Karataş Korkuteli Çaykenarı Korkuteli Karakuyu AraĢtırma Alanının Tarihçesi Düzlerçamı ormanlarının planlamasına yönelik ilk çalışmalar 1929 yılında yapılmıştır. Düzlerçamı Orman İşletme Şefliği 1961 yılında 10

17 Düzlerçamı kızılçam ormanında, Antalya Orman İşletme Müdürlüğü ne bağlı, müstakil ve örnek bir bölge şefliği olarak ha büyüklüğündeki alana kurulmuştur. Şefliğin alanı tarihinde Ha a çıkartılmış ve ismi Düzlerçamı Örnek İşletme Müdürlüğü olmuştur. Daha sonra tarihinde Düzlerçamı Örnek İşletmesi nin kapatılmasıyla tekrar eski yapısına (şeflik) dönüştürülmüştür. Günümüzde bu alan daha da artarak yaklaşık otuz bin hektar büyüklüğe ulaşmıştır (Anonim, 1997). Düzlerçamı Orman İşletme Şefliği, gerek yerleşim yerlerinin çokluğu gerekse yangına hassas tür olan kızılçam ile kaplı olması gerekse Akdeniz bölgesinde yer alması gibi yangını üst düzeyde etkileyen faktörlerin bir araya gelmesinden dolayı geçmişte büyük yangınlar geçirmiştir. Bunlardan en büyüğü tarihinde çıkan ve yaklaşık 1715 ha orman alanının yandığı büyük yangındır. Bu yangında yanan alanın 745 ha ının çalışma alanında gerçekleştiği tespit edilmiştir (Şekil 6). ġekil 5. Çalışma alanı içerisinde bulunan köyler ġekil 6. Çalışma alanı içerisinde 1997 büyük yangınında yanan alan Figure 5. Villages within the study area Figure 6. The study area within the area burned in big fire in

18 AraĢtırma Alanında Bulunan Önemli Kaynak Değerler Sahanın önemli bir kısmını kapsayan ve büyüklüğü ha olan Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası (YHGS) 1966 yılında ilan edilmiştir. Düzlerçamı yaban hayatı geliştirme sahası ha olup içerisinde alageyik ve yaban keçisi türleri korunmaktadır (Şekil 7). Sahadaki önemli alanlardan bir tanesi de 2003 yılında kurulan Eşenadası Alageyik Üretme İstasyonu dur (Şekil 8). Eşenadası Alageyik Üretme İstasyonu nda bugün itibariyle yaklaşık 100 adet alageyik yaşamaktadır. Çalışma alanında bulunan önemli bir alan da tarihinde kurulan Güver Kanyonu Tabiat Parkı (TP) dır. TP 4044 ha. büyüklüğünde olup içerisindeki en önemli tür dünyadaki tek doğal popülasyonu Antalya-Düzlerçamı nda bulunan alageyiklerdir (Şekil 9). Sahada alageyik dışında, karaca, yaban domuzu, yaban keçisi, porsuk, tavşan ve bazı yırtıcı kuş türleri bulunmaktadır. Tabiat parkı alanı travertenlerden oluşmaktadır. Toroslardan itibaren alçalan ve basamak şeklinde iki adet düzlük bulunan alanda bu düzlüklerden ilki rakımdaki Döşemealtı platosudur. Travertenler, Toroslar dan gelen sular nedeniyle aşınmaya uğramış ve kanyon niteliğinde vadiler oluşmuştur. Maki ve kızılçam yörede hakim bitki örtüsüdür. ġekil 7. Çalışma alanındaki ġekil 8. Çalışma ġekil 9. Çalışma YHGS alanındaki Alageyik İst. Alanındaki TP Figure 7. YGHS in the Figure 8. Fallow deer Figure 9. Nature Park study area station in the study area in the study area 12

19 3.2.Yöntem Flora ÇalıĢmaları Bitki örneklerinin toplanması amacıyla proje başlangıcından itibaren 2 yıl boyunca yılın değişik aylarında arazi çalışmaları yapılmış, bazı bitkiler arazide, bazıları da Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Herbaryumu nda teşhis edilmiştir. Bitki teşhisi çalışmalarını yaparken ana kaynak Flora of Turkey and The East Aegean Islands (Davis ), Davis vd 1988, Güner vd 2001 olmak üzere aşağıdaki kaynaklardan yararlanılmıştır. Flora of Europe (Heywood ve Tutin ), Davis 1971, Boissier ( ), Kayacık 1980, Kayacık 1966, Kayacık 1977, Kayacık 1982, Kılınç ve Kutbay 2004, Tutel 1993, Kılınç 2005, Kılınç ve ark. 2006, Baytop 1994, Baytop 1995, Bhattacharyya ve Johri 1998, Bouchner 1997, Eler 1991, Ekim 1989, Baytop 1998, Bonnier 1986, Uluocak 1979a, Uluocak 1979b, Uluocak 1994, Yaltırık 1971, Yaltırık 1984, Yaltırık 1988a, Yaltırık 1988b, Yaltırık ve Efe 1989, Tekin 2004, Seçmen ve Leblebici 1997, Eliçin 1980, Yılmaz 1996, Yücel 2004, Yücel ve ark. 1995, Zohary 1973, Anonim 2000, Lawrence 2000, Macura 1993, Usher 1996, Woodland 1997, Yakar 1964, Yakar 1965, Nordhuis 1994, Gibbons ve Brough 1998, Godet 1991, Godet 1993, Godfrey 1997, Jager ve ark. 1991, Bozkurt 1990, Burnie 1995, Coombes 1999, Çırpıcı 1983, Alderman 1997, Anşin 1994, Peşmen 1980, Tazegül 1988, Tekin 2005, Huxley ve Taylor 1997, Rothmaler ve ark. 1991, Poulinin 1969, Poulinin 1997a, Poulinin 1997b, Waucher 1986, Poulinin ve Smythies 1997, Çetik 1997, Ayaşlıgil 1987, Göktürk ve Sümbül 1996, Atalay 2004, Kutlukve Aytuğ 2004, Çolak ve Sorger 2005, Işık 2004, Sümbül vd 2005, Öztürk ve ark. 1990, Seçmen ve ark. 1995, Özhatay ve ark., 2003, Ekim vd 2000, Deniz, 2002, Başaran ve ark., Fauna ÇalıĢmaları Araştırma alanının yaban hayatını oluşturan memeli, sürüngen ve kuş faunasının aktüel durumlarının tespit çalışması, yılın değişik tarihlerinde yapılan arazi çalışmalarında ortaya konulmaya çalışılmıştır. Arazi çalışmaları, ormanda tesadüfi olarak görülen türlerin var-yok çalışması ve teşhisi şeklinde yapılmıştır. Çalışmalar günboyu sürmüş, ormanın üst sınırlarından, genellikle sırtlardan başlayarak 100 er m aralıklarla yapılmıştır. Taramalar esnasında memeli türlerin barındıkları yatak yerleri, tünek yerleri, beslendikleri, otlandıkları ve su içtikleri yerler, kullandıkları yolaklar ve geçit yerleri tespit edilmiş ve 1/25000 ölçekli haritalara işlenmiştir. Sahadaki mevcut türlerin varlığı; tesadüfi olarak direkt canlının 13

20 görülerek veya birtakım izlerden (ayak izi, dışkı tespiti, sürtünme ve kemirme izi, toprakta besin arama şekli) tespit edilmiştir Sosyo-Ekonomik ÇalıĢmalar Veri Sağlama Yöntemi Çalışma alanına ilişkin kayıtsal veriler; bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları ile TÜİK, vb diğer kuruluşlardan kaynak tarama yoluyla elde edilmiştir (ANONİM, 2009b). Alandan elde edilen özgün veriler ise; bölgedeki köylerde ve belediyelerde ilgililerle yapılan odak grup toplantıları ve fiili alan kullanım haritalamalarının oluşturulmasıyla sağlanmıştır. Odak grup toplantılarında temel ilgi grubu pozisyonundaki katılımcılar belirlenmiştir. Bu grupla yöredeki fiili alan kullanımlarının boyutları, nüfusun genel geçim olanakları, işlendirilme şekilleri, alandaki tehditler, olanaklar, avantajlar vb. gibi unsurlar belirlenmiştir. Ayrıca alan kullanımında tarihsel ve kültürel doku, geleneksel alışkanlıklar, yemekler, toplantılar vb. gibi değerlerin de saptanmasına çalışılmıştır. Diğer yandan, yöredeki temel geçim kaynakları, yıllık geçinme etkinliğinde bu kaynakların rolü gibi temel unsurlar konusunda da bilgi edinilmeye çalışılmıştır. Alanda temel yerleşim birimleri olarak köy ve belediyelik yerleşimler bulunmaktadır. Köy yerleşimleri içerisinde; Akkoç köyü, Bıyıklı Köyü, Yağca Köyü ve Kömürcüler Köyü yer almaktadır. Köy yerleşimlerinde köy muhtar ve ihtiyar heyeti ve köy kadınları ile iki ayrı alan kullanım haritalaması gerçekleştirilmiştir. Haritalama sürecinde gruplara önceden hazırlanan temel sorular yöneltilmiştir. Alandaki belediyeler ise, Döşemealtı, Çığlık, Yeşilbayır, Yeniköy, Dağbeli ve Bademağacı belediyelerinden oluşmaktadır. Belediyelerle yapılacak görüşmelerin birinci aşaması, belediye başkanı ile konu hakkında karşılıklı görüş alış verişi şeklinde gerçekleştirilmiştir. İkinci aşamada ise; belediyeyi oluşturan mahalle muhtarları, koruma başkanı, saha koruma bekçisi ve belediye harita mühendisi yer almıştır. Bu gruplara da köylerde uygulanan çalışma yöntemi uygulanmıştır. Planlama bölgesi 2008 yılında yapılan yasal değişiklikle Antalya ilindeki yerel örgütlenme ile ilçe halini almıştır 5747 sayılı yasayla yapılan bu değişiklikle köylerin ve diğer belediyelerin bağlı oldukları yapıda değişikliler meydana gelmiştir. Bölge; Düzlerçamı, Yeşilbayır ve Çığlık ilk kademe belediyelerin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Döşemealtı İlçesi ve Döşemealtı İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Döşemealtı merkez olmak ve ekli (4) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Antalya İlinde Döşemealtı Belediyesi, Varsak İlk Kademe Belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Kepez İlk 14

21 Kademe Belediyesine katılmıştır. Kepez merkez olmak ve ekli (5) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Antalya İlinde Kepez İlçesi ve Kepez Belediyesi kuruluşları gerçekleştirilmiştir (ANONİM, 2007) Veri Değerlendirme Yöntemi Elde edilen veriler her köy ve belediye özelinde ortaya konmaya ve tartışılmaya çalışmıştır. Yapılan fiili alan kullanım haritaları üzerinde büroda tartışmalar yapılarak alan üzerindeki genel baskı unsurlarının tespiti, alan kullanımındaki avantajlı olunan noktalar, ormancılık açısından alan kullanımından doğan tehditler ve bunların boyutları ile yine ormancılık açısından alandaki üstünlükler (SWOT) analizleri yapılmıştır.(yilmaz, 2004). Diğer yandan kimi veriler için de basit istatistik yöntemleri kullanılmıştır Bölgesel Ġklim Tiplerinin Belirlenmesi ÇalıĢmaları Araştırma sahasının ha gibi büyük bir alan kaplaması yanında kuzey-güney yönünde 38 km boyunca uzaması, alanın birçok mikro klimayı barındırmasını sağlamaktadır. Böylesi büyük bir alanda, ormanların hidrolojik fonksiyonun tespitinde bölgesel iklim tiplerinin belirlenmesinin gereği ortaya çıkmaktadır. Bunun için sahanın yakın çevresinde bulunan 7 adet meteoroloji istasyonundan (Antalya, Dağbeli, Korkuteli, Bozova, Bük Lütfi Büyükyıldırım Araştırma Ormanı, Bucak ve Kızılkaya) meteorolojik veriler sağlanmıştır (Şekil 10) (ANONİM, 2008). Elde edilen meteorolojik veriler Thornthwaite yöntemine (ÇEPEL, 1988).göre analiz edilerek bölgenin ana iklim tipleri ve yağış etkenliği tipleri belirlenmiştir. Yapılan çizelge ve şekiller ekler bölümünde verilmiştir (Çizelge 12-18, Şekil 45-51) Ayrıca meteorolojik verilerin (yıllık ortalama sıcaklık, yıllık toplam yağış, yıllık su noksanı ve yıllık yüzeysel akış) ArcGIS 9.2 yazılımı içerisinde yer alan Universal Kriging Jeoistatistik metodu kullanılarak çalışma alanının; sıcaklık, yağış, su fazlası ve su noksanı parametrelerinden yararlanarak bölgesel sınıflaması (haritalar) yapılmıştır (GÜLER ve KARA, 2007). 15

22 ġekil 10. Verileri Kullanılan Meteoroloji İstasyonları Figure 10- Used data of the meterology station Coğrafi Bilgi Sistemi ÇalıĢmaları Çalışmalarda araştırma alanına ait 1997 yılında yapılmış olan orman amenajman planı meşcere haritası, coğrafi bilgi sistemi ortamında sayısallaştırılmış ve altlık olarak kullanılmıştır. Bu haritanın sayısallaştırılması sonucu ormanın niteliklerine ilişkin tematik haritalar elde edilmiştir (meşcere, bonitet, yaş sınıfları, vs). 1/25000 ölçekli sayısal yükseklik haritaları kullanılarak alanın 3 boyutlu arazi modeli ile eğim ve yükseklik haritaları oluşturulmuştur. Yine 1/25000 ölçekli raster haritalar kullanılarak sahaya ait yol, dere, tepe gibi ayrıntılar da sayısallaştırılmıştır. Köy ve yerleşim yerlerine ait sınır bilgileri Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ne bağlı Kadasto Koordinatörlüğü nden alınmıştır. Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Güver Kanyonu Tabiat Parkı na ait sınır bilgileri Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü nden alınmıştır. Eşenadası ndaki alageyik üretme istasyonuna ait sınır değerler GPS ile 16

23 ölçülerek elde edilmiştir. Sahaya ait Jeolojik yapıya ilişkin haritalar MTA dan alınarak sayısallaştırılmıştır. Sahada ormancılık açısından önemli olan tohum meşceresi, tohum bahçesi, klon parkı ve gen koruma alanları sahaya ait orman amenajman planından, araştırma yapılan alanların yerleri ise Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü nden sağlanmıştır. Arkeolojik sit alanlarına ilişkin bilgiler Antalya Koruma Kurulu ndan alınarak sayısallaştırılmıştır. Çalışma alanında bulunan taş ve kum ocakları gibi tahsisli araziler Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Mülkiyet ve Kadastro Şube Müdürlüğü nden alınarak sayısallaştırılmıştır. Çalışma alanında bulunan köylerde yapılan sosyo-ekonomik analizler sonucu Sosyal Baskı Zonu (köylülerin orman alanlarında yoğun olarak otlatma yaptıkları alanlar) ve Ekoturizm Alanı (ekoturistlerin sahada yoğun olarak kullandıkları alanlar) adı verilen alanlar ortaya ortaya çıkartılmış ve haritası oluşturulmuştur. Çalışmalarda elde edilen verilerin coğrafi bilgi sistemi ortamında analizi sonucunda Düzlerçamı Orman İşletme Şefliği ormanlarının bazı ekolojik ve sosyal fonksiyonları ortaya çıkartılmıştır. Orman fonksiyonlarının belirlenmesinde Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2009 yılında çıkartılan Fonksiyonel Amenajman Planlaması Arazi ve Büro Çalışmalarına Ait Teknik İzahname de yer alan kriterlerden yararlanılmıştır (ANONİM, 2009a). 17

24 4. BULGULAR 4.1. Floraya ĠliĢkin Bulgular Flora açısından sahada 76 familyaya ait 288 cins ve 430 takson saptanmış olup taksonların 33 ünün endemik olduğu bu bilgilerden bölgenin endemizm oranının %7.7 olduğu hesaplanmıştır. Ayrıca bitkilerden 24 ünün IUCN e, Cyclamen coum ve Alkanna pinardii isimli bitkilerin ise Bern Sözleşmesine göre tehlike altında olduğu belirlenmiştir. Sahada tespit edilen bitki taksonlarına familyalar açısından bakıldığında en fazla taksonu 50 takson ile Fabaceae, en fazla endemik takson ile IUCN e göre en fazla tehlike altındaki taksonu Lamiaceae familyasının barındırdığı belirlenmiştir (Şekil 11). En fazla takson içeren cinslere bakıldığında 7 takson ile Euphorbia cinsi olduğu belirlenmiştir (Şekil 12) Takson Endemik Takson ġekil 11. En fazla takson içeren familyalar Figure 11 Family contains of the most taxon 18

25 ġekil 12. En fazla takson içeren cinsler Figure 12 Genus contains of the most taxon Sahada 33 adet endemik (listede isminin sonuna * eklenerek belirtilmiştir), 25 adet de IUCN e göre tehlike altında olan, ayrıca 2 adet Bern Sözleşmesine göre tehlike altında olan bitki olduğu (listede isminin sonuna eklenerek belirtilmiştir) belirlenmiştir (Çizelge 2). Çizelge 2. Sahada tespit edilen endemik ve tehlike altına olan bitkiler Table 2 In the area determined as endemic and endangered plants Bitki Adı Dorystoechas hastata Boiss.Heldr. ex Bentham (Dağ çayı) * Thymus revolutus Celak* Muscari muscarimi Medikus (Müşkülüm) * Alkanna pinardii Boiss (Havacivaotu) * Onosma strigosissimum Boiss.* Cyclamen coum Miller (Domuzağırşağı) Centaurea solstitialis L. subsp. pyracantha (Boiss.) Wagenitz* Iberis carica Bornm. * Origanum minutiflorum O.Schwartz &P.H.Davis (Yaylakekiği) * Sideritis pisidica Boiss.&Heldr.* Colchicum baytopiorum C.D. Brickel* Carduus rechingeranus Kazmi* Gladiolus anatolicus (Boiss.) Stapf.* Phlomis lycia D.Don (Deliçalba) * Eryngium thorifolium Boiss.* Centaurea luschaniana Heimerl.* 19 Tehlike Kategorisi VU VU VU EN EN n/l LR (nt) LR (nt) LR (nt) LR (nt) LR (nt) LR (Ic) LR (Ic) LR (Ic) LR (cd) LR (cd)

26 Centaurea lycia Boiss.* LR (cd) Trigonella lycica Hub.-Mor.* LR (cd) Ballota glandulosissima Hub.-Mor & Patzat* LR (cd) Sideritis condensata Boiss.&Heldr.* LR (cd) Sideritis stricta Boiss.& Heldr.* LR (cd) S. aleurites Boiss.& Heldr.* LR (cd) Stachys pinardii Boiss.* LR (cd) Allium sandrasicum Kollmann, N. Özhatay & Bothmer* LR (cd) Allium junceumsm.subsp.tridentatum Kollmann, Özhatay&Koyuncu* LR (cd) Ferulago pauciradata Boiss.&Heldr. ( Çakşır otu) * Helichrysum pamphylicum Davis & Kupicha (Ölmez otu) * Onosma tauricum Pallas ex Willd. var. brevifolium * Ricotia carnosula Boiss & Heldr.* Ricotia sinuata Boiss & Heldr.* Campanula lyrata Lam. subsp. lyrata* Carex divulsa Stokes subsp. corigyne (Nelmes) Ö.Nilson* Pphlomis bourgei Boiss.* Hyacinthella heldreichii (Boiss.) Chouard* EN (ENDANGERED): Bu takson oldukça yüksek bir risk altında ve yakın gelecekte yok olma tehlikesi altında olan taksonları, VU (VULNERABLE): Doğada orta vadeli gelecekte yüksek tehdit altında ve zarar görebilir nitelikte olan taksonları, LR (Ic) (LOW RISK): Az tehdit altında ve en az endişe verici olan taksonları, LR (nt) (LOW RISK): Az tehdit altında ancak tehdit altına girebilecek olan taksonları, LR (cd) (LOW RISK): Az tehdit altında ancak koruma önlemleri gereken taksonları, n/l: Türkiye nin önemli Bitki Alanlarında bulunan ancak Kırmızı Listesi nde yer almayan taksonları, 4.2. Faunaya ĠliĢkin Bulgular Sahada faunistik açıdan memelilerde 6 takım, 14 familya ve 15 tür tespit edilmiştir (Çizelge 3). Çizelge 3. Sahada tespit edilen memeliler Table 3. In the area deternined mamals I.SINIF: MAMMALİA (MEMELİLER) 1.TAKIM:İNSECTİVORA (BÖCEKÇİLLER) 1. FAMİLYA:Erinaceidae (Kirpiler) 1.Erinaceus europaeus Linnaeus 1758 (kirpi) 2. FAMİLYA: Talpidae (köstebekler) 2.Talpa europaea Linnaeus 1758 (adi köstebek) 2.TAKIM:CHİROPTERA (YARASALAR) 3. FAMİLYA:Rhinolophidae (nalburunlu yarasalar) 3.Rhinolophus euryale Blasius 1853 (Akdeniz nalburunlu yarası) V 4. FAMİLYA:Vespertilionidae (düzburunlu yarasalar) 20

27 4.Pipistrellus pipistrellus Schreber 1774 (cüce yarasa) V 3.TAKIM:LAGOMORPHA (TAVŞANLAR) 5. FAMİLYA:Leporidae (tavşanlar) 5.Lepus europaeus Linnaeus 1758 (yabani tavşan) 4.TAKIM:RODENTİA (KEMİRİCİLER) 6. FAMİLYA:Sciuridae (sincaplar) 6.Sciurus anomalus Schreber 1758 (Anadolu Sincabı) 7. FAMİLYA:Muridae (Fareler) 7.Rattus rattus Linnaeus 1758 (ev sıçanı) 8. FAMİLYA:Gliridae (Yediuyurlar) 8.Dryomys nitedula Pallas 1779 (ağaç yediuyuru) R 5. TAKIM:CARNİVORA (YIRTICILAR) 9. FAMİLYA:Canidae (köpekler) 9.Vulpes vulpes Linnaeus 1758 (kızıl tilki) 10. FAMİLYA:Mustelidae (sansarlar) 10.Mustela nivalis Linnaeus 1758 (gelincik) 11.Meles meles Linnaeus 1758 (porsuk) R 11. FAMİLYA:Felidae (kediler) 12. Lynx lynx Linnaeus 1758 (Vaşak) E 6. TAKIM:ARTİODACTYLA (ÇİFT TOYNAKLILAR) 12. FAMİLYA: Cervidae (Geyikler) 13. Dama dama L (Alageyik) E 13. FAMİLYA: Suidae (eski dünya domuzları) 14.Sus scrofa Linnaeus 1758 (yaban domuzu) 14. FAMİLYA:Bovidae (koyunlar) 15.Capra aegagrus Erxleben 1777 (yaban keçisi) nt/e E: Tehlikede V: Tehdit altında R: Nadir Yaban hayatı açısından sahanın en önemli kaynak değerinin dünyadaki tek doğal populasyonunun Düzlerçamı nda bulunması nedeniyle alageyik türü olduğu belirlenmiştir (Şekil 13). Dünya mirası olan bu önemli yaban hayatı türü, hem alan içi ve çevresinde (ormanlık ve açıklık alanlarda), hem de çalışma alanının Eşenadası mevkiinde bulunan ve etrafı kafes telle çevrili olan 430 ha büyüklüğündeki alageyik üretme istasyonunda yaşadığı tespit edilmiştir. 21

28 ġekil 13. Düzlerçamı nda bulunan alageyiklerden görünüm Figure 13. View of the Fallow deer in the Düzlerçam Avrupa da yaygın olarak bulunduğu fosil kayıtlarından bilinen alageyiğin, son buzul çağında neslinin tükendiği birçok bilim adamı tarafından öne sürülmektedir (HUŞ 1964, TURAN 1984, CHAPMAN and CHAPMAN 1997, HEIDEMANN 1976). Varlığını sürdürdüğü Anadolu dan alınarak Romalılar tarafından İngiltere, Almanya, Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerine yeniden yerleştirme işlemleri (CHAPMAN 1997, MASSETI 2002), 15. yüzyılda Rodos şövalyeleri tarafından da sürdürülmüştür (HUŞ 1974, TURAN 1984). Avrupa da önceleri park ve çiftliklerde beslenen bu hayvanlar, daha sonra kıtaya yayılmış buradan da dünyanın her tarafına götürülerek av hayvanı olarak yaygınlaştırılmıştır. Bu ülkelerde çiftlik hayvanı olarak kültüre edilen alageyikler hızla çoğalmışlardır. Avrupa daki toplam sayının dünyadaki varlığının civarında olduğu bilinmektedir (HEIDEMANN 1976). Alageyik yaşam alanı, Doyran ve Aşağı Karaman köyleriyle içerisinden boydan boya geçen Karaman Çayının oluşturduğu kanyonun içinde 100 m, Düzlerçamı nda ortalama 250 m ve yer yer 800 m nin üzerine çıkan yüksekliklere sahiptir. Ancak alageyiklerin yaygın olarak bulundukları alan ortalama m yükseltilerde yer almaktadır. Alan: Antalya il merkezinden Aşağı Karaman köyü istikametinde 10 km, Düzlerçamı istikametinde ise 20 km uzaklıkta olup Korkuteli karayoluyla gidilmektedir. Doğal yaşama alanı, batıda Çığlık ve Düzlerçamı beldeleri, güneyde Aşağı Karaman ve Doyran köyü yerleşim alanları ile Antalya ili sanayi merkezine sınır oluşturmaktadır. Alan içerisinde, Yukarı Karaman köyünün eski yerleşim alanı ile köylülere ait tarla, zeytinlik, portakal ve nar bahçeleri ile seralar ve çoban ağılları bulunmaktadır. Düzlerçamı, Antalya ve Doyran Orman İşletme şefliklerinin amenajman planlarına göre alan içinde toplam 22

29 508.5 hektar, hayvanların yoğun olduğu alanda ise toplam ha. civarında sahipli arazi olup bu arazilerin bir kısmı tel örgüyle çevrilidir. Doğal yaşama ortamının içinde bir adet alabalık yetiştirme çiftliği ve lokantası bulunmaktadır. Bu tesis gerekli suyu, Karaman Çayının kaynağından alarak kısmen kapalı kanallarla getirmektedir. Alan içinde tapulu arazilerin yanı sıra ormanlık araziye piknik, spor, vb. nedenlerle giren insanlar, yaban hayatı üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Bu etki, araçlarla yaban hayvanlarının rahatsız edilmesi, orman yangın tehlikesi, kaçak avlanma, evcil hayvan otlatması, arıcılık gibi değişik şekillerde kendini göstermektedir Koruma alanında üç ana giriş bulunmaktadır. Bunlardan en fazla kullanılanı Düzlerçamı olup, diğerleri Doyran köyü ve Kozdağ girişidir. Geniş alanlarda yapılan dikim çalışmaları nedeniyle oluşturulan ormanlar, yangın emniyet şerit ve yollarıyla bölünmüş olup alanda yoğun bir yol şebekesi bulunmaktadır. Bu durum insanların yaban hayatı üzerindeki baskısını artırmaktadır. Antalya Orman İşletme Müdürlüğü, Düzlerçamı İşletme Şefliği sınırlarındaki Alageyik Koruma Alanı ve Üretme istasyonu ile alageyiklerin doğal olarak bulunduğu Antalya Merkez, Düzlerçamı ve Doyran İşletme şeflikleri ile Termessos Milli Park Şefliği projenin uygulama yerleri olup, buralarda alageyiklerin yoğunlukları, sayıları, beslenme alışkanlıkları, davranışları ve hastalıkları belirlenerek yaşama ortamlarının iyileştirilmesine çalışılmıştır. Günümüzde Düzlerçamı nda süregelen usulsüz avlanma, insan nüfusunun artışına paralel olarak tarım arazileri ile yerleşim alanlarının ormanlar aleyhine genişlemesine neden olmaktadır. Ayrıca tarımsal ilaç kullanımı, su kaynaklarının sulama ve diğer amaçlarla kullanımı, keçi ve koyun gibi evcil hayvan sürülerinin otlatılması gibi yaşama ortamının bozulmasına neden olan etkilerden dolayı, alageyiklerin hızla yok olma sürecine girdiği belirlenmiştir. Sahada alageyik dışında iki önemli memeli türü daha bulunmaktadır. Bunlardan birisi yaban keçisi (Şekil 14), diğeri de vaşaktır (Şekil 15). Yaban keçisi sahada genel olarak taşlık, yüksek eğimli ve yerleşim yerlerine uzak alanları tercih ederken, vaşak ise alageyik ve yaban keçisinin yırtıcısı olarak bu iki yaban hayatı türünün yayılış gösterdiği yerlerde bulunmaktadır. 23

30 ġekil 14. Sahadaki yaban keçilerinden görünüm Figure 14. View of the Wild goat in the area ġekil 15. Sahadan bir vaşak görüntüsü Figure 15 View of a lynx from the area 24

31 Sahada sürüngen faunası olarak 2 takım, 9 familya ve 19 tür tespit edilmiştir (Çizelge 4). Çizelge 4. Sahada tespit edilen sürüngenler Table 4. Determined reptiles in the area II.SINIF: REPTILIA (SÜRÜNGENLER) 1. TAKIM:TESTUDİNES 1. FAMİLYA:Testudinidae 1.Testudo graeca Linnaeus 1758 (tosbağa) 2. TAKIM:SQUAMATA 2. FAMİLYA:Gekkonidae 2.Cyrtopodion kotschyi Steindachner 1870 (ince parmaklı keler) 3.Hemidactylus turcicus Linnaeus 1758 (geniş parmaklı keler) 3. FAMİLYA:Agamidae 4.Agama stellio Linnaeus 1758 (dikenli keler) 4. FAMİLYA:Chamaeleonidae 5.Chamaeleo chamaeleon Linnaeus 1758 (bukalemun) 5. FAMİLYA:Lacertidae 6.Lacerta danforti Günther 1876 (Toros kertenkelesi) 7.Ophisops elegans Menetries 1832 (Tarla kertenkelesi) 6. FAMİLYA:Scincidae 8. Mabuya vittata Oliver 1804 (şeritli kertenkele) 9.Ablepharus kitaibeli Bibron-Broy 1833 (ince kertenkele) 7. FAMİLYA:Amphisbaenidae 10.Blanus strauchi Bedriaga 1884 (kör kertenkele) 8. FAMİLYA:Tyhlopidae 11.Typlops vermicularis Merrem 1820 (kör yılan) 9. FAMİLYA:Colubridae 12.Coluber caspius Gmelin 1789 (hazer yılanı) 13.Coluber jugularis Linnaeus 1758 (kara yılan) 14.Coluber najadum Eichwald 1831(ince yılan) 15.Eirenis modestus Martin 1838 (uysal yılan) 16.Elaphe quatuorlineata Lacepede 1789 (sarı yılan) 17.Telescopus fallax Fleischmann 1831(kedigözlü yılan) 18.Vipera xanthina Gray 1849 (şeritli engerek) 19.Elaphe quatuorlineata Lacede 1789 (sarı yılan) Sahada kuşlar konusunda yapılan araştırmalar sonucunda 24 familyaya ait 53 tür (Çizelge 5) tespit edilmiştir. Tespit edilen kuşların 29 unun yerli (Y), 27 sinin yaz göçmeni (YG), 7 sinin de kış göçmeni (KG) olduğu belirlenmiştir (Çizelge 5). 25

Enstitü Yayın No: 57 ISBN: 978-605-393-106-5

Enstitü Yayın No: 57 ISBN: 978-605-393-106-5 Enstitü Yayın No: 57 ISBN: 978-605-393-106-5 ANTALYA DÜZLERÇAMI YABAN HAYATI GELĠġTĠRME SAHASI NDA YABAN KEÇĠSĠ (CapraaegagrusErxleben 1777) POPULASYONU VE HABĠTATININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ (ODC: 156.2) Wildgoat

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:225 Müdürlük Yayın No: 020 YANGIN SÖNDÜRME PLANI TEMEL ESASLARININ BELĠRLENMESĠ (MANAVGAT ÖRNEĞĠ) (ODC: 432.

Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:225 Müdürlük Yayın No: 020 YANGIN SÖNDÜRME PLANI TEMEL ESASLARININ BELĠRLENMESĠ (MANAVGAT ÖRNEĞĠ) (ODC: 432. Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:225 Müdürlük Yayın No: 020 ISSN:1302-3624 YANGIN SÖNDÜRME PLANI TEMEL ESASLARININ BELĠRLENMESĠ (MANAVGAT ÖRNEĞĠ) (ODC: 432.32) The Plan of Forest Fire Extinguish Foundation

Detaylı

Orm. Müh. Kenan İNCE

Orm. Müh. Kenan İNCE KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMİYLE KARBON DEPOLAMA MİKTARININ BELİRLENMESİ (Artvin Örneği) YÜKSEK LİSANS TEZİ Orm. Müh. Kenan

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Mustafa ARTAR KARATEPE-ASLANTAŞ MİLLİ PARKI ÖRNEĞİNDE KORUNAN ALANLAR İÇİN BİR İZLEME YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ Or. Müh.

Detaylı

TEKNİK BÜLTEN NO: 35

TEKNİK BÜLTEN NO: 35 Bakanlık Yayın No : 300 Müdürlük Yayın No : 46 ISSN 1300-9508 İZMİR İLİNDE ORMAN KAYNAKLARINA İLİŞKİN İŞLEV ÖNCELİKLERİNİN BELİRLENMESİ Determination of the Function Priorities of Forest Resources in İzmir

Detaylı

Köprülü Kanyon Milli Parkı Orman Amenajman Planının Koruma Hedeflerine Göre Modelleme İle Hazırlanması

Köprülü Kanyon Milli Parkı Orman Amenajman Planının Koruma Hedeflerine Göre Modelleme İle Hazırlanması 22 Köprülü Kanyon Milli Parkı Orman Amenajman Planının Koruma Hedeflerine Göre Modelleme İle Hazırlanması Uzay KARAHALİL*, Selahattin KÖSE, Durmuş Ali ÇELİK, Ali KÜÇÜMEN Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman

Detaylı

ISPARTA İLİ MİLLİ PARKLARININ REKREASYONEL FAALİYETLERDE KULLANIMI (The Use of National Parks for Recreational Activities in the Province of Isparta)

ISPARTA İLİ MİLLİ PARKLARININ REKREASYONEL FAALİYETLERDE KULLANIMI (The Use of National Parks for Recreational Activities in the Province of Isparta) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 81-110 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.com ISPARTA İLİ MİLLİ PARKLARININ REKREASYONEL FAALİYETLERDE

Detaylı

Ilgaz Dağı Milli Parkı nın Rekreasyonel Olanakları

Ilgaz Dağı Milli Parkı nın Rekreasyonel Olanakları I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi: 611-628, 12 15 Nisan 2012, Kemer, Antalya, Bütün hakları saklıdır ISBN: 978-605-5437-79-4 Ilgaz Dağı Milli Parkı nın Rekreasyonel Olanakları Sevgi ÖZTÜRK T. C. Kastamonu

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yaşar GÖK KOZAN BARAJ GÖLÜ VE ÇEVRESİNİN REKREASYONEL ALAN KULLANIM KARARLARININ BELİRLENMESİ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI ADANA, 2011

Detaylı

ANTALYA KENTİNDEKİ DOĞAL SİT ALANLARINA İLİŞKİN SORUNLARIN İRDELENMESİ *

ANTALYA KENTİNDEKİ DOĞAL SİT ALANLARINA İLİŞKİN SORUNLARIN İRDELENMESİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 22(2), 179 190 ANTALYA KENTİNDEKİ DOĞAL SİT ALANLARINA İLİŞKİN SORUNLARIN İRDELENMESİ * Arzu VURUŞKAN a Veli ORTAÇEŞME Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ DÜZENLENMESİNE AİT USUL VE ESASLAR

EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ DÜZENLENMESİNE AİT USUL VE ESASLAR T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ DÜZENLENMESİNE AİT USUL VE ESASLAR TEBLİĞ

Detaylı

ÖZEL AVLAKLARIN SAĞLAYABİLECEĞİ YARARLAR VE KARŞILAŞTIĞI DARBOĞAZLARIN SOSYO-EKONOMİK AÇIDAN ÇÖZÜMLENMESİ. İsmail ŞAFAK

ÖZEL AVLAKLARIN SAĞLAYABİLECEĞİ YARARLAR VE KARŞILAŞTIĞI DARBOĞAZLARIN SOSYO-EKONOMİK AÇIDAN ÇÖZÜMLENMESİ. İsmail ŞAFAK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖZEL AVLAKLARIN SAĞLAYABİLECEĞİ YARARLAR VE KARŞILAŞTIĞI DARBOĞAZLARIN SOSYO-EKONOMİK AÇIDAN ÇÖZÜMLENMESİ İsmail ŞAFAK Orman Mühendisliği

Detaylı

EKOTURİZM PLANLAMASINDA KATILIMCI YAKLAŞIMLA ETKİNLİK SEÇİMİ: CEHENNEMDERE VADİSİ ÖRNEĞİ

EKOTURİZM PLANLAMASINDA KATILIMCI YAKLAŞIMLA ETKİNLİK SEÇİMİ: CEHENNEMDERE VADİSİ ÖRNEĞİ Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 237 DOA Yayın No: 30 ISSN:1300-7912 EKOTURİZM PLANLAMASINDA KATILIMCI YAKLAŞIMLA ETKİNLİK SEÇİMİ: CEHENNEMDERE VADİSİ ÖRNEĞİ ODC: 91 : 911 Activity Selection by Participatory

Detaylı

KÖYCEĞİZ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası YÖNETİM ve GELİŞME PLANI

KÖYCEĞİZ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası YÖNETİM ve GELİŞME PLANI T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Muğla Müdürlüğü KÖYCEĞİZ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası YÖNETİM ve GELİŞME PLANI Tablo 5: Arazi Kullanma Durumu Tablosu KÖYCEĞİZ

Detaylı

T.C. İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Karaburun Yarımadası Özel Çevre Koruma Bölgesi Ön Raporu

T.C. İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Karaburun Yarımadası Özel Çevre Koruma Bölgesi Ön Raporu T.C. İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Karaburun Yarımadası Özel Çevre Koruma Bölgesi Ön Raporu Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre DİNÇASLAN Biyolog Bayram ŞAKAR Su Ürünleri Mühendisi Emrah BATKI Biyolog

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Asuman AYSU MERSİN-MEZİTLİ DE ANALİTİK HİYERARŞİ TEKNİĞİ İLE ALAN KULLANIM ÖNERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

DOĞA KORUMANIN TARİHÇESİ ve TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER

DOĞA KORUMANIN TARİHÇESİ ve TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER DOĞA KORUMANIN TARİHÇESİ ve TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER The History of Nature Conservation and Developments of Nature Conservation in Turkey Muzaffer YÜCEL Deniz BABUŞ Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

AKDENİZ ORMANCILIĞI AÇISINDAN MERSİN İLİ, TARSUS İLÇESİ BAZI ORMAN KÖYLERİNDEKİ SOSYO-EKONOMİK YAPI VE ORMANCILIK FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKDENİZ ORMANCILIĞI AÇISINDAN MERSİN İLİ, TARSUS İLÇESİ BAZI ORMAN KÖYLERİNDEKİ SOSYO-EKONOMİK YAPI VE ORMANCILIK FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 274 DOA Yayın No: 39 ISSN:1300-7912 AKDENİZ ORMANCILIĞI AÇISINDAN MERSİN İLİ, TARSUS İLÇESİ BAZI ORMAN KÖYLERİNDEKİ SOSYO-EKONOMİK YAPI VE ORMANCILIK FAALİYETLERİNİN

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 78-85

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 78-85 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 78-85 Research article/araştırma makalesi Investıgatıon of natural water values in terms of

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Aylin SALICI ÇATALAN BARAJ GÖLÜ-DELİ BURUN AKSINDA SEYHAN NEHRİNİN YEŞİL KORİDOR POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-69-7 YAYIN NO: KB: 2872 - ÖİK: 722 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz.

Detaylı

The Importance of Mountainous Areas for Rural Tourism in Turkey

The Importance of Mountainous Areas for Rural Tourism in Turkey KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 14 (22): 45-52, 2012 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Türkiye de Dağlık Alanların Kırsal Turizm Açısından Önemi Celalettin DURAN Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma

Detaylı

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SEMPOZYUMU BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SEMPOZYUMU 22-23 Mayıs 2012 Ramada Plaza Ankara / Söğütözü 1 İÇİNDEKİLER 2 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SEMPOZYUMU GENEL OTURUM Biyolojik Çe itlilik ve Rio+20

Detaylı

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ İZMİR İLİ, TİRE İLÇESİ, TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, 1296 ADA, 13 PARSEL ATILIM ÇEVRE DANIŞMANLIK,

Detaylı

Programı : Geomatik Mühendisliği

Programı : Geomatik Mühendisliği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR AFET BİLGİ VE METEOROLOJİK ERKEN UYARI SİSTEMİ PROJESİNDE ÜÇ BOYUTLU GÖRSELLEŞTİRME YÜKSEK LİSANS TEZİ Senem BİLİR Anabilim Dalı : Jeodezi ve Fotogrametri

Detaylı

Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute

Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute Enstitü Yayın No : 71 ISSN: 1300-8579 BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA

Detaylı

ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA YAKLAŞIMLARI VE ÖNERİLER

ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA YAKLAŞIMLARI VE ÖNERİLER ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA YAKLAŞIMLARI VE ÖNERİLER ÖZET Antalya ilinde turizmin gelişimine destek vermek üzere özellikle son

Detaylı

I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş

I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 243 Adıyaman-Kâhta İlçesi Civarı Ormanlarında Yaşayan Oklu Kirpi (Hystrix indica Kerr, 1792) nin ve Porsuk (Meles meles Linnaeus, 1758) un Ekolojisi ve Yayılışının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Belirlenmesi

Detaylı

EGE BÖLGESİNDE AVLANMA KARTI OLAN AVCILARIN PROFİLİNİN BELİRLENMESİ. Determining the Profile of Licensed Hunters in Ege Region, Turkey

EGE BÖLGESİNDE AVLANMA KARTI OLAN AVCILARIN PROFİLİNİN BELİRLENMESİ. Determining the Profile of Licensed Hunters in Ege Region, Turkey Bakanlık Yayın No : 259 Müdürlük Yayın No : 36 ISSN 1300-9508 EGE BÖLGESİNDE AVLANMA KARTI OLAN AVCILARIN PROFİLİNİN BELİRLENMESİ (ODC:156.3) Determining the Profile of Licensed Hunters in Ege Region,

Detaylı