DENETİMLERDE TESPİT EDİLEN UYGULAMA HATALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENETİMLERDE TESPİT EDİLEN UYGULAMA HATALARI"

Transkript

1 DENETİMLERDE TESPİT EDİLEN UYGULAMA HATALARI a) Vezne İşlemleri Kasa ve Banka İşlemleri 1- Kasa defteri kayıtlarının fiili durumu yansıtmadığı, kayıtların günlük ve muntazam bir biçimde yapılmadığı, 2- Kasadan yapılmaması gereken bazı ödemelerin kasadan yapıldığı, 3- Veznede birden fazla veznedar görevlendirildiği halde sorumluluklarının usulüne uygun ayrılmadığı, 4- Banka hesap ekstresi ile banka hesabının uyumlu olmadığı, 5- Banka hesap özet cetvellerinin (banka hesap ekstrelerinin) bankaca onaylanmadığı, 6- Gönderme emirlerini bankaya zimmetle teslim eden memurun adı, soyadı ve imza örneğinin bankaya bildirilmediği, Teminat Mektubu İşlemleri 7- Teminat mektupları defterinin fiili durumu yansıtmadığı, kayıtların muntazam yapılmadığı, 8- Geçerlilik süresi sona ermiş olan teminat mektupları hakkında gerekli işlemlerin gerçekleştirilmediği, 9- Banka teminat mektupları teslim alınırken teyit istem yazısının aranmadığı, Değerli Kağıt İşlemleri 10- Değerli kağıt satışı yapan yetkili memurların, zimmetle aldıkları değerli kağıt satış hasılatlarını en çok 15 gün içerisinde muhasebe birimi veznesine veya banka hesabına süresinde yatırmadığı, 11- Yetkili memurlara, zimmetle değerli kağıt verilmesi işlemlerinde, Defterdarlıkca belirlenen limitlere uyulmadığı, 12- Muhasebe Biriminde zimmetle değerli kağıt alıp satmakla görevlendirilen personelin kefalete tabi tutulmadığı, 13- Muhasebe Birimi veznesine yatırılan değerli kağıt satış hasılatı tutarı ile satılan değerli kağıt miktarının eşit olmadığı,

2 14- Elle düzenlenen Alındı Belgelerinin müteselsil olarak düzenlenmediği ve koçanlarda boş alındı bırakıldığı, 15- Veznedar tarafından düzenlenen Teslimat Müzekkerelerinin önemli bir kısmında Muhasebe Yetkilisi imzasının bulunmadığı, 16- Muhasebe Yetkilisi mutemetleri tarafından düzenlenen alındı belgelerinin iptal işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılmadığı, 17- Kefalet Kanunu ve Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, muhasebe yetkililerinin, muhasebe biriminin vezne ve ambarlardaki para ve değerleri ile muhasebe yetkilisi mutemetlerini her onbeş günde en az bir defa, belirsiz günlerde yapmaları gereken sayım ve kontrolleri zamanında ve usulüne uygun bir şekilde yerine getirmedikleri, 18- Trafik para cezasını tahsil edecek muhasebe yetkilisi mutemetlerinin yedi günlük sürede trafik para cezası tahsilatını muhasebe birimi veznesine yatırmadığı ve muhasebe yetkilisi mutemedi tarafından yatırılan paranın ve yapılan tahsilatı gösteren son alındının arkasına, muhasebe yetkilisi ve mutemetçe atılması gereken imzaların ve düşülmesi gereken şerhlerin düşülmediği, 19- Değerli kağıt isteme, gönderme ve teslim alma fiş kayıtlarının Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere göre tanzim edilmediği, 20- Değerli kağıt yardımcı hesap defterlerinin açıklama bölümlerine, değerli kağıt seri başlayış ve bitiş numaralarının yazılmadığı, 21- Kullanılmayacak hale gelmiş olan değerli kâğıtların Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre gerekli işlemler yapılmadan bekletildiği, 22- Evlendirme memurlarına verilen uluslararası aile cüzdanlarının nüfus müdürlüğüne aylık dönemler itibariyle bildirilmediği, 23- Kullanılma imkânı bulunmayan vize bandrol pullarının muhasebe biriminde bekletildiği, 24- Yetkili memurların görevlerinden alınmalarına rağmen ellerinde bulunan değerli kâğıtların teslim alma fişi karşılığında teslim alınmadığı, b) Harcama Belgeleri Üzerinde Yapılan İşlemler Vergi İşlemleri 25- Damga vergisi hesaplamalarında sözleşme nüshalarının dikkate alınmaması veya vergi oranlarının yanlış uygulanması nedeniyle damga vergisinin noksan tahsil edildiği,

3 26- Yapılan ödemelerde, damga vergisinin matrahına KDV nin de dâhil edilmesi nedeniyle, fazla ve yersiz damga vergisi hesaplandığı ve tevkifat yapıldığı, 27- Genel bütçeye dâhil dairelerin, hizmet alımlarına ilişkin ödemelerinde hesaplanan katma değer vergisi tutarlarına uygulanacak tevkifat oranlarının hatalı uygulanması suretiyle, hizmet satın alan kurumlarca KDV tevkifatı yapılmadığı, 28- Hizmet alımı bedellerinin ödenmesinde, fatura düzenleme sınırının altındaki tutarlardan KDV tevkifatı yapılmaması gerektiği halde, bu tutarlardan da tevkifat yapıldığı, İhale İşlemleri 29- İhale mevzuatı uyarınca, yükleniciden sözleşme yapılmadan önce kesin teminatın tahsil edilmediği ve teminat mektubunun teslim alınması gerektiği halde, bu işlemler gerçekleştirilmeden idarelerce sözleşme imzalandığı, 30- Harcama talimatı ve ihale onay belgesinde yaklaşık maliyetin belirtilmesi hususunda gerekli özenin gösterilmediği, 31- İhale Kanunlarına tabi olan resmi kurumların, her türlü ihale kararlarından dolayı yükleniciden tahsil edilmesi gereken damga vergisinin tahsil edilmediği, 32- İhale kararı onaylandıktan sonra ihalenin iptali yönünde verilen kararın onaylanması sonucunda daha önce yüklenicinin ödediği karar damga vergisinin iptal edilen ihale nedeniyle yükleniciye geri ödendiği, 33- Doğrudan temin yöntemiyle alınan akaryakıt alımlarında mevzuatında öngörülmediği halde fiyat farkı ödendiği, 34- Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde işin yüklenicisi sıfatıyla hizmet ifasında bulunan firmalar tarafından muhtasar beyanname ile bildirilmesi gereken, farklı yerlerde çalıştırdığı hizmet erbabına (işçi) ödediği ücretlerden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi uyarınca yapmaya mecbur olduğu gelir (stopaj) vergisi tevkifatı ve hizmet erbabına ödediği ücretlere ilişkin damga vergisi tevkifatını muhtasar beyannamede noksan bildirmek suretiyle vergi ziyaına yol açarak haksız kazanç elde edildiği, 35- Muhasebe Birimince hakediş ödemeleri tetkiki yapılırken borcu yoktur belgesinin aranmadığı, 36- Ödeme Emri Belgelerine eklenen kanıtlayıcı belgelerin Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtildiği gibi, tam ve eksiksiz olarak düzenlenmesine özen gösterilmediği,

4 Maaş ve Yolluk Ödemeleri 37- Maaş işlemlerinde ek gösterge, özel hizmet tazminatı ve yan ödemelere ilişkin bilgilerin doğruluğunun kontrolünün yapılmaması nedeniyle yersiz ve fazla ödemeye sebebiyet verildiği, 38- Harcama birimleri tarafından, ödeme belgeleri üzerine ilgililerin hesap numaralarının doğru yazılmadığı, 39- Aile yardımı ve asgari geçim indirimi ödemelerinde kişilerin medeni durumlarının kontrol edilmesi hususunda gerekli özenin gösterilmediği, 40- Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminden (KBS) maaş ödemesi yapılan memurlara ait verilerin güncelleştirilmemesi nedeniyle, fazla ve yersiz ödemelere sebebiyet verildiği, 41- Yabancı dil tazminatı ödemelerinde mevzuatında belirlenen oranlar doğrultusunda hesaplamaların yapılması konusunda gerekli özenin gösterilmediği, 42- Bakıma muhtaç özürlülere yapılan transfer ödemelerinin vefat etmiş kişiler adına yapılmasının önlenmesi konusunda gerekli özenin gösterilmediği, 43- Harcama Birimleri tarafından istifa ve emekli olan personele maaş ödemesi yapılmaması konusunda gereken özenin gösterilmediği, 44- Harcırah hesaplamalarında geçici görev süresinin 24 saati aşan kısmının tam gün olarak değerlendirilmediği, 45- Sürekli görev harcırah ödemelerinde memurun kadro derecesine karşılık gelen yevmiyenin doğru belirlenmediği ve resmi mesafe haritasının kullanılmadığı, Kişi Borcu İşlemleri 46- Harcama birimlerince fazla ve yersiz ödenen tutarların geri alınmasına ilişkin alacak hesaplama cetvelinin mevzuata uygun olarak düzenlenmediği ve kişi borçları alacaklarının süresinde muhasebe birimine intikalinin sağlanmadığı, 47- Tahsili sağlanamayan kamu alacakları hakkında gerekli idari ve adli takibatın yapılmaması sonucu kamu alacağının sürüncemede bırakıldığı, 48- Kişi Borçlarına kayıtlı alacakların taksitlendirilmesi halinde Resen Borç Senedi ve Kefaletnamenin düzenlenmediği, 49- Kişi borçlarında kayıtlı tutarların ve bunlara ilişkin tahakkuk edecek faiz miktarlarının tahsilatının mevzuata uygun olarak yapılmadığı,

5 50- Kurumlardan kişi borcu olarak bildirilen tutarların faizi ile birlikte toplam tutar üzerinden Tahsilinde Bütçeye Gelir Kaydedilecek Olan Alacaklar alt hesabına tahakkuk kaydı yapıldığı, bu muhasebe kaydında ve kişi borcunun tahsili için yapılan muhasebe kaydında ve kişi borcunun tahsili için yapılan muhasebe kaydında, alacağın aslı ile faiz tutarı ayırımının yapılmadığı, 51- Kişi borçlarına ilişkin muhasebe kayıtlarının doğru hesap ve alt hesap kodunda izlenmediği, 52- Kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı alacaklardan terkin edilenlerin muhasebeleştirilmesinde Kişilerden Alacaklardan Silinenler hesap kodunun kullanılmadığı, 53- Tahsilat izleme dosyaları ile ilgili yapılan taksitlendirme, faiz tahakkuku vb. işlemlere ilişkin belgelerin aynı dosya içerisinde muhafaza edilmediği, sayılı Kanun gereği yersiz ödendiği anlaşılan aylıkların geri alınmasında, anılan Kanun hükümlerine göre işlem yapılmadığı, 55- Emekli ve ölüm halleri haricinde görevinden ayrılan personele peşin ödenmiş aylıkların geri alınmasına yönelik hesaplama cetvellerinde 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunun 87. Maddesi hükümlerinden yararlanmaya hak kazanılmadığı durumlarda emekli keseneği devlet katkısının hesaba dâhil edilmemesi konusunda gerekli özenin gösterilmediği, 56- Harcama Biriminden talep yazısı gelmeden kişilerden alacaklar hesabının çalıştırıldığı, 57- Emeklilik ve ölüm haricinde görevden ayrılmalarda çalışılmayan günlere isabet eden geri alınacak tutarların hesaplamasında aile yardımı ödeneğinin hesaba dahil edildiği, 58- Kişilerden alacaklar hesabına alınacak kıst maaşlar hesaplanırken ait olduğu ayın gün sayısına göre hesaplama yapılmadığı, Taşınır İşlemleri 59- Taşınır işlemleriyle ilgili tüketim malzemelerinin çıkışları için düzenlenen onaylı listelerin üçer aylık dönemlerde muhasebe birimlerine gönderilmediği, 60- Taşınır işlemlerinde, sayım tutanağında yer aldığı halde taşınır işlem fişi düzenlenmediğinden, fiili durum ile muhasebe kayıtlarının uyumlu olmadığı,

6 Avans ve Kredi İşlemleri 61- Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre; İlgili kanunlarında ayrıca belirtilmemiş olması halinde avansların bir ay, kredilerin ise üç aylık mahsup süresine uyulmadığı, 62- Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, avans kapatılmadan aynı iş için tekrar avans verilmemesi konusuna özen gösterilmediği, 63- Ön ödeme işlemlerinde, Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğinde yer alan esas ve usullere uyulmadığı, 64- Süresinde mahsup veya iade edilmeyen avans artıklarının kişi borçlarına alınmadığı, 65- Avansın verildiği tarihten önceki bir tarihi taşıyan harcama belgelerinin avansın mahsubunda kabul edildiği, 66- Ön ödeme işlemlerine ait muhasebe kayıtlarının doğru ekonomik kodlarda izlenmediği, Emanet İşlemleri 67- Geçici teminat tutarlarından zamanaşımına uğrayanların bütçeye zamanında gelir kaydı yapılmadığı, 68- İlgilisine iade edilmeyen adli teminatların Yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde bütçeye gelir kaydedilmediği, 69- Memur sendika aidatlarının ilgili sendikaların banka hesabına zamanında aktarılmadığı, 70- İcra kesintisi ve kamu idaresi paylarının geç gönderildiği veya gönderilmediği, 71- Muhasebe Birimince tahsil edilen eğlence vergilerinin ilgili kuruluşlara zamanında aktarılmadığı, 72- Emanetler hesabında bekletilen tutarların kontrol edilmediği ve zamanaşımına uğrayan emanetlerin bütçeye gelir kaydedilmediği, Muhasebe İşlemleri 73- Gelir yansıtma hesaplarının Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak kullanılmadığı, 74- Girişilen taahhütlere ait belgeleri süresinde bildirmeyen Harcama Birimlerinin uyarılmadığı ve Muhasebe Birimince Yönetmelik hükümleri gereğince taahhüt hesaplarının zamanında çalıştırılmasına özen gösterilmediği,

7 75- Okul pansiyonları hesabının işleyişinde Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine riayet edilmediği, 76- Pansiyonlu okul mutemedinin pansiyon ücretlerini eşit taksitlerde ve süresinde tahsil etmediği ve söz konusu tahsilatlara ilişkin alındılarda şekil eksiklerinin yer aldığı, 77- Muhasebe kayıtlarının Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği gereğince doğru hesap ve alt hesap kodlarında izlenmediği, 78- İlk madde ve malzemeden tüketime sevk edilen miktarların zamanında muhasebeleştirilmediği, 79- Merkezi Yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sözleşme ile taahhüt ettiği giderleri, bunun için açılmış olan hesaplar 920-Gider Taahhütleri ve 921-Gider Taahhütleri Karşılığı hesaplarına kaydetmeleri gerektiği halde ilgili nazım hesaplarda izlenmediği, 80- Gider Taahhütleri hesabı bakiyesinin, muhasebe birimince takip edilen taahhüt dosyalarının toplam bakiyesinden fazla olduğu ve Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) üzerinden tutulan taahhüt kartlarına yapılmasına gereken kayıtların da eksik ve yetersiz olduğu, 81- Banka ödeme listesi ve hesap özet cetvelinde yer alan ve banka tarafından ilgili hesaplara aktarılmasına rağmen çeşitli nedenlerle ödenemediği için aynı gün bankaya geri dönen tutarın banka hesabına giriş kaydı yapılmadığı, ilgili tutarların 333- Emanetler hesabının Kapatılmayan Gönderme Emirleri ve Geri Gelen Tutarlar alt hesabına alınmadığı, 82- Muhtelif kişi veya kurumlarca kamu idarelerine yapılan ayni nitelikteki bağış ve yardımların bütçeye gelir kaydedilmeksizin ilgili stok veya duran varlık hesabına borç, 600-Gelirler Hesabı na alacak olarak kaydedilmediği, Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabına kayıt edildikten sonra yersiz kayıt edildiği veya sehven hatalı fonksiyon/ekonomik koda kayıt edildiği anlaşılan bütçeleştirilmiş borç tutarları için yapılan muhasebe düzeltme kayıtlarında, 630-Giderler Hesabı yerine 600- Gelirler Hesabına alacak kaydı yapıldığı, Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler hesabının ve yargı harçları ve diğer harçlar alt hesaplarından yapılan ret ve iadeler için muhasebe birimindeki tahsilat listelerine ret ve iadeye ilişkin not düşülmediği, 85- Maddi duran varlıklarla ilgili olarak verilen avanslarda 259-Yatırım Avansları Hesabı nın kullanılması gerekirken uygulamada, yüklenicilere verilen her türlü bütçe dışı avanslarda, 162-Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı kullanıldığı,

8 86- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, gerek yılı içi olsun gerek yılı geçtikten sonra olsun (yanlış muhasebe kaydı hariç) tahsil edilen tutarlardan yapılan iade tutarlarının 630-Giderler Hesabına borç kaydedilmek suretiyle muhasebeleştirilmesi gerekirken, bundan dolayı tahsil edilen tahakkuksuz bütçe gelirlerinden yapılan iadelerde 600-Gelirler Hesabı nın kullanıldığı, 87- Dönem sonu işlemlerinin yapılmaması, uzun vadeli hesapların kısa vadeli hesaplara aktarılmadığı, ( 120 Gelirlerden Alacaklar Hesabının dönem sonu bakiyesinden tahsil edilemeyenlerin 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabına alınmadığı) 88- Verilen personel avanslarının (geçici ve sürekli görev yollukları) 161- Personel Avansları Hesabı yerine 160- İş Avansları Hesabında izlendiği, Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabındaki tutarların Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliğinde belirtilen esas ve usullere göre dönem sonunda tamamının amorti edilmediği, 90- Tahakkuk etmiş giderlerden kaynaklanan ve içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemde ödenebilir duruma gelecek olan faiz tahakkukları için 381- Gider Tahakkukları hesabının kullanılmadığı, 91- Kamu idarelerine ait maddi duran varlıkların taksitle satışından kaynaklanan ve bir yıldan daha uzun sürede tahsili gereken tutarların 227- Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı yerine 127- Diğer Faaliyet Alacakları Hesabında izlendiği, 92- Aralık ayının 15 inde yapılan maaş ve ücret ödemelerinin ertesi yıl 1-14 Ocak dönemine karşılık gelen tahakkuk tutarlarının 162- Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabına borç kaydedilmediği, 93- Yerli ve yabancı film gösterimlerine ilişkin verginin Kültür ve Turizm Bakanlığına ait kısmının, 333- Emanetler Hesabının Yerli ve Yabancı Film Gösterimler Bilet Bedellerinden Emanetler yardımcı hesabı yerine, Resmi Daire ve Kurumlara Ait Diğer Emanetler yardımcı hesabında izlendiği, 94- Metruk taşınmazların izale-i şüyu yoluyla satışından elde edilen gelirlerin, 333- Emanetler Hesabında izlenmediği, Emanetler Hesabının Metrük Taşınmaz Mal Gelirleri yardımcı hesabında kayıtlı tutarlardan yönetim giderlerine ilişkin olanların işletme hesabı defterinde izlenmediği, 96- Bütçe Gelirleri Hesabından yapılan ret ve iadelerde Düzeltme ve İade Belgesi düzenlenmediği,

9 97- İdarenin kayıtlarında, amortismana tabi varlık olmamasına rağmen amortisman ayrıldığı ve kamu idarelerince amortisman ayrılırken, 1 Sıra Nolu Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Tebliğinde yer alan esas ve usullere uyulmadığı, Diğer İşlemler 98- Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına uygulanacak elektrik fiyat tarifesinin, Diğer-1 abone grubuna göre yapılması gerekirken Ticarethane abone grubuna ait için belirlenen birim fiyatlarının esas alındığı ve elektrik tüketim vergilerinin yersiz olarak tahakkuk ettirilmesi sonucunda elektrik şirketlerinin resmi kurumlara fazla elektrik faturası düzenlediği, 99- Kamu görevlerinin kişisel kusurlarından dolayı, idare bütçesinden ödenmemesi gereken idari para cezası ve gecikme zammı gibi tutarlarının idare bütçesinden ödendiği, 100- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre tutulması gereken, arşiv ve denetim defterinin tutulmadığı, 101- Harcama Yetkilisi Mutemetlerinin görevlendirme yazısı olmadan işlem gerçekleştirildiği, 102- Muhasebe Birimince Ödeme Belgelerinin Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemine (KBS) girişlerinde açıklama bölümüne yeterli miktarda açıklama yapılmadığı ve ilgililerin IBAN numaralarının yanlış yazıldığı, 103- Muhasebeleştirme belgeleri ikinci nüshalarının muhasebe biriminde düzenli muhafaza edilmediği, 104- Gönderme emirlerinin bir nüshasının muhasebeleştirme belgelerine eklenmediği, 105- UYAP siteminden çıktısı alınan alındılar karşılığında tahsil edilen yargı ve vergi harçlarının iadesinde Muhasebat Genel Müdürlüğü nün tarihli ve 5665 sayılı yazı ile öngörülen ret ve iade işlemine aykırı olarak, iade edilen tutarlara ait alındı bilgilerinin tahsilat listelerine şerh olarak düşülmediği, 106- Tahsil edilen idari para cezalarının bütçeye gelir kaydedilmediği (emanete alındığı ve devamında bir işlem yapılmadığı), 107- Okullarda diploma harçlarını tahsil etmekle görevlendirilen mutemetlerin; bu harçların tahsilinde muhasebe yetkilisi mutemedi alındısı düzenlemedikleri, muhasebe yetkilisi mutemetleri kasa defteri tutmadıkları, kefalete tabi tutulmadıkları, 108- Arsa ve arazilerin taksitli satışından doğan faiz gelirlerinin, tahakkuk ettirilmeden tahsil edildiği,

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar GİRİŞ Bilindiği gibi; Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar 1- Bütçe içi ve bütçe dışı işlemlerden doğan yersiz, fazla ve haksız ödemeler, 2- Çalınan, kaybedilen veya

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar GİRİŞ Bilindiği gibi; 1- Bütçe içi ve bütçe dışı işlemlerden doğan yersiz, fazla ve haksız ödemeler, 2- Çalınan, kaybedilen veya

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK I) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI DÜZENLİLİK DENETİMİ RAPORU 1 II) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI PERFORMANS DENETİMİ RAPORU

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunusu

Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunusu Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunusu 1 HAZIRLAYAN SUAT AKSU İÇ DENETÇİ Tanımlamalar Sorumluluk Konu Başlıkları Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri Taşınır konsolide görevlileri Muhasebe yetkililerinin

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5017 KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/9/2006 No: 2006/11058 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No: 5018 Yayımlandığı R. Gazetenin

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI Amaç ve kapsam T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Mali işlemlerin süreç akış şemasının amacı, Dicle Üniversitesi harcama

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI KONU BAŞLIKLARI 375 SAYILI KHK UYGULAMASI Döner sermaye işletmelerinde ek ödeme işlemleri 666 sayılı KHK uygulaması 657

Detaylı

Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1)

Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) 25 Ocak 2014 CUMARTESİ Sayı : 28893 Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı

Detaylı

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödeme şekillerini, devir ve mahsup işlemlerini, yapılacak ön ödemelerin

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Yayın : 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazete Amaç BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNİN FİNANSAL YÖNETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNİN FİNANSAL YÖNETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNİN FİNANSAL YÖNETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Prof.Dr.Atila Bağrıaçık Ar-Ge Hibe Fonları Uygulayıcısı, YMM abdanmer@gmail.com l- GİRİŞ Firmalar yenilikler için üstleneceği

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Mali

Detaylı

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 İÇİNDEKİLER A. ARALIK 2011 DE RESMİ GAZETELERDE YAYIMLANAN, 01.01.2012

Detaylı

66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI

66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI 66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU SözleĢmeye davet Madde 42- (DeğiĢik birinci fıkra: 20/11/2008-5812/15 md.) 41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031-727934 30 Ekim 2008 Konu : Prim ve idari para cezası borçlarının

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ MUĞLA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ KEMAL OKTAR 17 Mayıs 2014 KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER KDV iadelerine ilişkin alt limitler KDV İadelerinin

Detaylı

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler)

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 15/9/2014 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (Madde 73)... 4 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR...

Detaylı