Kýyýklýk, yol arkadaþý Baþbakan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kýyýklýk, yol arkadaþý Baþbakan"

Transkript

1 Kýyýklýk, yol arkadaþý Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn, geçmiþte kendisine yol arkadaþlýðý yapan 41 ismi milletvekili aday listesinde seçilecek sýralarda gösterdiði belirtildi. * HABERÝ 2 DE Çiftçinin yükü CHP iktidarýnda azalacak Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, CHP Ýl Baþkaný Yýldýz Bek i ziyaret etti. Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte ziyarette bulunan Sayan, 12 Haziran seçimlerinde tüm siyasi partilerimize baþarýlar diliyoruz. dedi. Recep Tayyip Erdoðan * HABERÝ 6 DA Feyzullah Kýyýklýk Yýldýz Bek, partisinin tarým politikalarýna deðindi. Mustafa Kamalak Çorum a geliyor Saadet Partisi (SP) Genel Baþkaný Mustafa Kamalak, 22 Nisan Cuma günü Çorum da düzenlenecek Saadet Gecesi ne katýlacak. * HABERÝ 10 DA Mustafa Kamalak Rektörlük seçimi bugün 15 NÝSAN 2011 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Hitit Üniversitesi Rektörlük seçimlerinin ilk ayaðý bugün gerçekleþtirilecek. Seçimde 114 akademisyen 9 rektör adayý arasýnda tercih yapacak. * HABERÝ 2 DE Kýrkdilim seçim öncesi bitecek Teþkilâtlarýyla Osmancýk ta buluþan AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, havalarýn ýsýnmasýyla birlikte Kýrkdilim'de çalýþmalarýn baþlayacaðýný belirterek, seçimlerden önce çalýþmalarýn tamlanarak yolun hizmete açýlacaðýný açýkladý. * HABERÝ 4 DE E-Market ve Afacan Kitap Kýrtasiye, kardeþ okula kitap baðýþladý. Malatyalý ve Afacan dan Güzel avrat otu zehirledi Eðitime örnek destek Çorum'un Alaca ilçesinde araziden topladýklarý, týpta 'uyuþturucu' olarak kullanýlan "güzel avrat otu" olarak tabir edilen bitkiden yiyen 5'i çocuk 10 tarým iþçisi zehirlendi. * HABERÝ 3 DE Erbaþ cinayetinde son durum Çorum'da Eðridere Çarþýsý'nda 2007 yýlýnda meydana gelen kuyumcu Fahri Erbaþ cinayeti ile ilgili tutuklu bulunan sanýklarýn yargýlanmalarýna devam edildi. Çorum Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edenin davanýn duruþmasýna tutuklu sanýklar E.Þ., A.S., H.Ç. ve katil zanlýsý N.K ile sanýk ve müdafi avukatlarý ile tanýklar katýldý. Cahit Baðcý, Osmancýk ta parti teþkilâtlarý ile buluþtu. El kadar çocuklarý bile sömürüye alet ediyorlar! Bu çocuklarý kim koruyacak? * HABERÝ 3 DE Ýnsanlarýn vicdanlarýný sömürmeyi meslek haline getiren dilenciler, çocuklarý istismar ediyor. Ýlköðretimde býçaklý kavga Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir ilköðretim okulunda çýkan kavgada, 8. sýnýf öðrencisi arkadaþý tarafýndan býçakla yaralandý. * HABERÝ 3 DE Ýnsanlarýn vicdanlarýný sömürmeyi meslek haline getiren dilenciler, çocuklarýný da bu sömürüye alet etmekten geri durmuyor. Sayýlarý gün geçtikçe artan bu tür görüntüleri artýk her köþe baþýnda görmek mümkün hale geldi. * HABERÝ 6 DA Kýz kaçýrma iddiasý Ondokuz Mayýs Üniversitesi öðrencisi 20 yaþýndaki kýzý kaçýrarak Çorum'a getirdiði iddia edilen kiþi yakalandý. * HABERÝ 3 DE * SAYFA 12 DE Çorum Gazeteciler Cemiyeti nin kardeþ Çamlýgüney Ýlköðretim Okulu için baþlattýðý kitap baðýþý kampanyasý devam ediyor. Bir Kitapla Çok Þey Deðiþir sloganýyla düzenlenen kampanyaya destek veren E-Market ve Afacan Kitap Kýrtasiye, Çamlýgüney Ýlköðretim Okulu kütüphanesine toplam adet kitap baðýþladý. * HABERÝ 11 DE Kardeþ kurslardan ortak etkinlik Kardeþ Kur an Kurslarý Üyük, Köprüalan, Hz. Ömer, Veysel Karani ve Kafkasevler Kur an Kurslarý Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle ortak etkinlik düzenledi. * HABERÝ 14 DE Müftü Mehmet Aþýk, mehterana teþekkür etti. Peygamberimizin þefkatini anlatacaðýz Çorum Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Kutlu Doðum Haftasý kutlama etkinlikleri çerçevesinde dün Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yü makamýnda ziyaret etti. Müftü Aþýk ziyarette Külcü ye Kur an-ý Kerim ve gül hediye etti. * HABERÝ 5 DE SGK esnafa borç yapýlanmasýný anlattý Borçlarýn % 32 si yapýlandýrýldý Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Ayhan Yürüyen, borç yapýlanmasýný içeren Torba Yasa hakkýnda esnafý bilgilendirdi. ÇESOB ta düzenlenen toplantýda, yasanýn içeriði ve esnafa getirileri hakkýnda bilgi aktaran Yürüyen, Alacaklarýmýzýn % 32 si yapýlandýrýldý, bu yolla yapýlan tahsilat oraný 32 milyon 678 bin TL dir. dedi. Kardeþ Kur an Kurslarý ortak etkinlik düzenledi. * HABERÝ 6 DA Ayhan Yürüyen

2 2 CUMA 15 NÝSAN 2011 Rektörlük seçimi bugün Hitit Üniversitesi Rektörlük seçimlerinin ilk ayaðý bugün gerçekleþtirilecek. Fen-Edebiyat Fakültesi Salonu'nda saat da yapýlacak seçimlerde 114 akademisyen 9 rektör adayý arasýnda tercih yapacak. En fazla oy alan 6 aday YÖK'e gidecek. YÖK mülakat yaparak aday sayýsýný 3'e indirip Cumhurbaþkaný'nýn onayýna sunacak. Cumhurbaþkaný da bir ismi rektör atayacak. Seçimlerde 114 akademisyen oy kullanacak. YEDAÞ geliyor YEDAÞ Karakeçili Cami, Azapahmet Sokak ve Gazi Caddesi nde alt yapýyý güçlendirdi. Yazýn memleketin þantiyeye döneceði belirtildi. Prof. Dr. Reha Metin Alkan Prof. Dr. Ferhat Koca Prof. Dr. Satýlmýþ Basan Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar Prof.Dr. Abdülkadir Þatýroðlu Prof. Dr. Osman Aydýnlý Prof. Dr. Mehmet Arslan Prof. Dr. Mahmut Özbay YEDAÞ'ýn Karakeçili Cami civarý ile Azapahmet Sokak'ta trafik düzeni açýsýndan þikâyete neden olan alt yapý çalýþmasýnýn tamamlandýðýný öðrendim. YEDAÞ, çalýþmalarýn en kýsa sürede ve sistemli yapýlarak vatandaþýn sorun yaþamasýnýn önüne geçildiðini söylüyor. Konuyu burada kapattýktan sonra kurumun yapacaklarýna dair öðrendiklerimi aktarayým: Malûm yaz mevsiminin kavurucu sýcaklarý baþlayýnca klimalar çalýþýyor, enerji tüketimi had safha- Prof. Dr. Serdar Kýlýçkaplan Kýyýklýk, yol arkadaþý Týmetürk te yer alan haberde, Baþbakan ýn yol arkadaþlarý arasýnda Feyzullah Kýyýklýk ýn da ismi geçiyor. baþkanýyken basýn danýþmanlýðýný yürüten ve 2 dönem TBMM ye götürdüðü Hüseyin Erdoðan, belediye TEOMET KURUMSAL BÝLGÝSAYAR ELEKTRONÝK YAZILIM ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ Besli yi, 3 üncü kez aday göstermedi, ancak Baþbakanlýk a çaðýrýp Yalçýn Akdoðan dan boþalan danýþmanlýk görevine getirdi. Erdoðan, Besli yi listeler açýklandýktan Notebook Yetkili Servisi Printer Yetkili Servisi Logo Yazýlým Yetkili Satýcýsý (Ç.HAK:1005) Turhan Candan bir kitap fuarý açýlacak Mayýs 2011 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek fuarýn organizasyonunu Ýstanbul merkezli Vakýf Fuarcýlýk üstleniyor. Gelecek ay kitap fuarýnýn ziyaretçisi olabilirsiniz... Kitap Fuarý Saat Kulesi önündeki turist araçlarýnýn park ettiði alana açýlacak. Yani mekân hem þehrin tam göbeði hem de rahat ulaþýlabilecek bir alan. Fuara Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez'in de davet edilmesi bekleniyor. Bu arada fuarda imza günleri ve söyleþiler düzenlenecek. Çorum dan Sivas a atandý IBM Yazarkasa (POS) Yetkili Servisi Server, Firewall, Network Kurumsal Danýþmanlýk Hizmetleri Benderli Ýþ Merkezi Kat: 2 No: 16 Tel: Ahmet Osman Gürtürk BOL-KAR TARIM GIDA HAYVANCILIK OTOMOTÝV ÝNÞAAT TAAH.SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. HER TÜRLÜ FÝDAN VE CÝVCÝV SATIÞLARIMIZ BAÞLAMIÞTIR. Civciv çeþitleri: Broiler, hindi, ördek, yumurta civcivi, býldýrcýn. Bu köþeden sýk sýk Çorum'da kapsamlý bir kitap fuarý düzenlenmesi yönünde bazý dernek, vakýf ve sivil toplum kuruluþlarýnýn talepleri olduðunu yazmýþtým. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, konuyla yakýndan ilgilenmiþ, kendilerinin de ayný düþüncede olduklarýný ifade etmiþti. Candan dün güzel haberi verdi. Çorum Belediyesi ile Dil ve Edebiyat Derneði iþbirliðinde Diyanet Vakfý'nca desteklenen Baþbakan ýn listelerde gösterdiði ve yol arkadaþý olarak ifade edilen isimler arasýnda Baðcýlar eski Belediye Baþkaný AK Parti Ýstanbul Milletvekili Feyzullah Kýyýklýk da bulunuyor. Feyzullah Kýyýklýk, Erdoðan ýn avukatý, kapatýlan RP nin il baþkanýyken, il yönetim kurulu üyeliði görevinde bulundu. Erdoðan belediye baþkanýyken, Baðcýlar Belediye Baþkaný ydý. Þu anda Ýstanbul 3 üncü Bölge 7 inci sýradan aday. Fidan Çeþitleri: Ayva, Armut, Badem, Ceviz, Karadut, Beyazdut, Elma, Erik, Ýncir, Ýðde, Kayýsý, Kiraz, Muþmula, Þeftali, Viþne, Trabzon hurmasý, Kestane, Ihlamur, Nar, Çýnar. Kunduzhan Mah. Kiremitçiler Sokak No:25 (Tez Kantar karþýsý) Tel: Hüseyin Bolatçý Sivas'ýn Suþehri ilçesinde Devlet Su Ýþleri (DSÝ) 192. Þube Müdürlüðü görevine Ahmet Osman Gürtürk atandý yýlýndan bu güne DSÝ çatýsý altýnda hizmet verdiðini belirten yeni Þube Müdürü Ahmet Osman Gürtürk, "Atama sonucu Çorum Devlet Su Ýþleri 54. Þube Müdürlüðü'nden Suþehri 192. Þube Müdürlüðü'nde göreve baþladým.1980 yýlýnda Hollanda da arýtma tesisinde staj yaptým.1986 yýlýnda ise Strateji Þube Müdürlüðü'nde görev yaptým. Devlet Su Ýþleri çatýsý altýndaki tüm birikimlerimizi artýk Suþehri, köyleri ve çevre ilçelerdeki projelerde harcayacaðým. Suþehri ovalarý ve coðrafi konumu ile geniþ bir yelpazede bulunmasý bakýmýndan Devlet Su Ýþleri Sivas Bölge müdürlüðümüzle koordineli bir çalýþma içerisinde olacaðýz" dedi.(ýha) Ýmalattan Halka Tüm kredi kartlarýna 12 ay taksit imkaný Cam Balkon m TL Montaj Dahil (Ç.HAK:768) Týmetürk te yer alan haberde þu ifadeler yer aldý: aþbakan Recep Tayyip Erdoðan, þoföründen, okul arkadaþlarýna, danýþmanlarýndan birim müdürlerine kadar, Ýstanbul daki 41 çalýþma ve yol arkadaþýný seçilebilir yerlere koyup vefasýný bir kez daha gösterdi. (Ç.HAK:4243) Kitap Fuarý yolda sonraki ilk yurt dýþý gezisine de götürdü. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn, geçmiþte kendisine yol arkadaþlýðý yapan 41 ismi milletvekili aday listesinde seçilecek sýralarda gösterdiði belirtildi. ya çýkýnca zaman zaman enerji kesintileri yaþanýyordu. YEDAÞ yetkilileri, vatandaþýn maðduriyet yaþamamasý için üç ayrý noktaya trafo yerleþtiriyor. Muhtemelen yaz mevsiminde Karakeçili, Azap Ahmet Sokak, Gazi Caddesi üzerinde enerji sorunu yaþanmayacak. YEDAÞ yine yazýn Çorum'un yüzünü güldürecek önemli yatýrýmlara imza atacak. Bölgeye baðlý 5 il arasýnda yer alan Çorum'a 12 milyon lira deðerinde yatýrým bütçesi tahsis edildi. Yani yazýn Çorum þantiyeye dönecek... Üçtutlar Mah. Albayrak Cad. No: 36/C Çelik Kapý TL Montaj Hariç

3 CUMA 15 NÝSAN Güzel avrat otu 10 kiþiyi zehirledi 5'i çocuk 10 kiþi yediði ottan zehirlendi Çorum'un Alaca ilçesinde araziden topladýklarý, týpta 'uyuþturucu' olarak kullanýlan "güzel avrat otu" olarak tabir edilen bitkiden yiyen 5'i çocuk 10 tarým iþçisi zehirlendi. Urfa'dan geldiler Edinilen bilgilere göre olay Çorum'un Alaca ilçesine baðlý Akören köyünde meydana geldi. Þanlýurfa'dan Alaca'ya çalýþmak için gelen Büyükkýzýlgöl Ailesi, dün akþam çadýrlarýnda yemek yediler. Yemeðin ardýndan bir süre sonra rahatsýzlanan 6 aylýk Ahmet Büyükkýzýlgöl, ailesi tarafýndan havale þüphesiyle Alaca Devlet Hastanesi'ne getirildi. Küçük çocuðun yapýlan tetkiklerinde gýda zehirlenmesi olduðu tespit edildi. Diðerlerini araziden topladýlar Küçük çocukta gýda zehirlenmesi tespit edilince durum jandarma kuvvetlerine haber verildi. Jandarma, Büyükkýzýlgöl ailesinin Çorum'da Eðridere Çarþýsý'nda 2007 yýlýnda meydana gelen kuyumcu Fahri Erbaþ cinayeti ile ilgili tutuklu bulunan sanýklarýn yargýlanmalarýna devam edildi. Çorum Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edenin davanýn duruþmasýna tutuklu sanýklar E.Þ., A.S., H.Ç. ve katil zanlýsý N.K ile sanýk ve müdafi avukatlarý ile tanýklar katýldý. Tanýk F.Þ., 2007 yýlý Aðustos veya Eylül aylarýnda iþyerinin önüne sigara içmeye çýktýðýnda bu sýrada (Ç.HAK:1086) Alaca ya baðlý Akören köyünde Güzel avrat otu yiyen 10 tarým iþçisi zehirlendi. kaldýðý çadýr ve civarýnda incelemeler yapýnca ailenin diðer ferlerini arazide yatar vaziyette buldu. Bölgedeki hastanelere sevk edildiler "Güzel avrat otu" yiyen Ýbrahim Büyükkýzýlgöl (11), Zekiye Büyükkýzýlgöl (13), Emine Büyükkýzýlgöl (23), Abdurrahman aðabeyi ile Bilal Laz ý arka arkaya maðazanýn büro kapýsýndan çýkarken gördüðünü, aðabeyinin tedirgin hali üzerine ne olup bittiðini ciddî þekilde sorguladýðýnda sanýk H.Ç. nin tehdit ve þantajla önce 25 bin dolar, bir kaç gün sonra 50 bin dolar aldýðýný, paranýn yeterli bulunmayarak taleplerin devam ettiðini, ayný konuyu Bilal Laz ýn da teyid ettiðini öðrendiðini iddia etti. Tanýk E.B. ise, F.Þ. nin isteði üzerine kendisi ile görüþmek için buluþtuklarýný, iþyerine Kazançlý BÝRÝ Sýnýrsýz internet 12 ay boyunca 36,25 TL 12 aydan sonra 45,31 TL Sýnýrlý 6 Gb internet 12 ay boyunca 25,60 TL 12 aydan sonra 32,00 TL NAZ BÝLGÝSAYAR Uður Mumcu Cad. No: 44 Tel: Büyükkýzýlgöl (14), Ali Büyükkýzýlgöl (15), Mehmet Büyükkýzýlgöl (22) Ahmet Büyükkýzýlgöl (6 aylýk), Meryem Büyükkýzýlgöl (51), Sabuha Büyükkýzýlgöl (25) ve Halil Büyükkýzýlgöl (25) Alaca Devlet Hastanesi'nde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Kýrýkkale, Kayseri ve Samsun'daki hastanelere sevk edildi. Yedikleri ottan zehirlenenlerin saðlýk Fahri Erbaþ gelirken Bila Laz ile karþýlaþtýklarýný, Bilal Laz ýn F.Þ. ye görüþmek istediðini söylediðini, dükkana geçtikten sonra görüþmenin yapýldýðýný, F.Þ. nin tedirgin bir durumlarýnýn iyiye gittiði bildirildi. Mehmet Büyükkýzýlgöz kaçtý Samsun a sevk edilenlerden Mehmet Büyükkýzýlgöl ün yolda bir saðlýk ocaðýnda saðlýk görevlilerinden kaçtýðý öðrenildi. Mehmet Büyükýzýlgöl ün neden, güzel avrat otu nun etkisi ile kaçmýþ olabileceði belirtilirken halde olduðunu müþahade ettiðini, ancak sorduðunda kendisine önemli bir þey olmadýðýný belirttiðini aktardý. Sanýk E.Þ. nin avukatlarý da, Sanýk H.Ç. nin isnatlarý dýþýnda müvekkilinin atýlý suçu iþlediðine dair delil olmadýðýný ileri sürdüler. Sanýk A.S. ise, kendisinin kullanýldýðýný düþündüðünü, olaylarýn akýþýna bakýldýðýnda organizeyi sanýk H.Ç. nin yaptýðýnýn anlaþýldýðýný, Bilal Laz ýn da paradan pay istediði için öldürüldüðünü tahmin Kredi kartýyla yapýlan ödemelerde ADSL ücretinde henüz bulunamadýðý öðrenildi. Olayla ilgili soruþturma sürüyor. Çok zehirli bir bitki Kiþide bilinç kaybýna neden olan güzel avrat otunun çok zehirli bir bitki olduðu ve doktor tavsiyesi haricinde kullanýlmamasý gerektiði belirtiliyor. Uzmanlar; güzel avrat otunun çok zehirli bir bitki olduðu yönünde uyarýda bulunuyorlar. Bitkinin doðrudan kullanýlmamasý gerektiðini belirten uzmanlara göre bitkideki zehrin belirtileri; gözbebeklerinin geniþlemesi, aðýzda ve boðazda kuruluk, yutkunma zorluklarý, susuzluk, kusma, baþ aðrýsý ve baþ dönmesi þeklinde görülüyor. Bilinçsizce kullanan kiþide 3-15 saatlik sürede ölüm vakalarýnýn görülebildiði, ayrýca kiþide çýlgýnca davranýþlara neden olabildiði de bitkideki zehrin etkileri arasýnda yer alýyor. Erbaþ cinayetinde son durum ettiðini öne sürdü. Sanýk H.Ç. nin avukatý, tanýk ifadelerinin bir önceki duruþmayla benzer olduðunu, müvekkilinin tüm ifadelerinin örtüþtüðünü, çeliþkili ifadeler kullandýðýna yönelik karþý iddialarýn ispat edilemediðini iddia etti. Sanýk H.Ç. de, tüm beyan ve ifadelerin deðerlendirildiðinde kendilerini kurtarmak isteyenlerin þahsýný yakmayý hedeflediklerini ileri sürerek, tek düþüncesinin gerçeklerin ortaya çýkmasý olduðunu savundu. Mahkeme heyeti sanýklarýn tutukluluk hallerinin devamýna karar vererek, duruþmayý ileri bir tarihe erteledi. Genç kýz karakoldaki ifadesinde H.A'nýn kendisini zorla kaçýrdýðýný ileri sürerek þikayetçi oldu. Kýz kaçýrma iddiasý Ondokuz Mayýs Üniversitesi öðrencisi 20 yaþýndaki kýzý kaçýrarak Çorum'a getirdiði iddia edilen kiþi yakalandý. Alýnan bilgiye göre, Çorum Çöplü Mahallesi nde evlerinde ailesiyle yaþayan R.Ö. (20), Bahçelievler Mahallesi 5. Cadde'de ikamet eden H.A. (23) ile bir süre arkadaþlýk yaptý. Aralarýnda çýkan tartýþma sonrasý H.A'dan ayrýlan R.Ö, üniversite eðitimi için Samsun'a gitti. H.A, bunun üzerine eðitimine Ondokuz Mayýs Üniversitesinde devam eden R.Ö'nün yanýna giderek konuþmak istediðini söyledi. Ýlköðretimde býçaklý kavga Alacak kavgasý Dumlupýar Caddesi nde alacak-verecek meselesi yüzünden kavga çýktý. Ý.A. ve Y.A. arasýnda alacak-verecek meselesi yüzünden tartýþma çýktý. Tartýþma sýrasýnda taraflar birbirlerine hakaret edip saldýrdýlar. Y.A., Ý.A. nýn aracýnýn camýný kýrdý. Kocasýndan þikâyetçi oldu Bahçelievler Mahallesi Karþýyaka 2. Cadde de boþanma davasý süren çift kavga etti. Geçimsizlik nedeniyle boþanma davalarý süren K.Y. tedbir kararýna raðmen eþi H.Y. ye hakaret ve tehdit etti. Kadýn kocasýndan þikâyetçi olurken, K.Y. suçlamalarý kabul etmedi. Teklifinin geri çevrilmesi üzerine H.A, üniversite kampüsü önünde otomobiline bindirdiði R.Ö'yü zorla Çorum'a götürmek istedi. Genç kýzýn Çorum'a doðru gelirken verdikleri mola sýrasýnda telefonla aradýðý babasý Ý.Ö, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri otomobil ile Çorum'a gelen genç kýz ve zanlýyý terminal yakýnlarýnda yakaladý. R.Ö, karakoldaki ifadesinde H.A'nýn kendisini zorla kaçýrdýðýný ileri sürerek þikayetçi oldu. H.A. gözaltýna alýnýrken, olayla ilgili baþlatýlan soruþturmanýn devam ettiði öðrenildi. Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir ilköðretim okulunda çýkan kavgada, 8. sýnýf öðrencisi arkadaþý tarafýndan býçakla yaralandý. Edinilen bilgiye göre, bir ilköðretim okulunda eðitim gören 8. sýnýf öðrencisi O.E. ve T.E. arasýnda henüz belirlenemeyen bir nedenle tartýþma çýktý. Tartýþmanýn kavgaya dönüþmesi üzerine O.E., T.E.'yi karnýndan býçakla yaraladý. Öðretmenleri tarafýndan Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýnan yaralý öðrencinin hayati tehlikesinin bulunmadýðý öðrenildi. Zanlý O.E. ise, ifadesi alýnmak üzere Çocuk Þube Müdürlüðü'ne götürüldü. Hastane önünde sinir krizi geçiren çocuklarýn aileleri arasýnda da tartýþma yaþandý. Polis ekipleri, aileleri sakinleþtirmeye çalýþtý. Býçakla þaka kan akýttý Yavruturna Mahallesi Kýbrýs Caddesi nde meydana gelen olayda iki arkadaþ meyve býçaðý ile þakalaþýrken kan aktý. Y.Y. ve H.Ö. isimli arkadaþlar meyve býçaðý ile þakalaþýrken Y.Y. bacaðýndan yaralandý. Y.Y. hastanede tedavi altýna alýndý. Kalaycýoðlu Dekorasyon Ýnþ. Tic. Ltd. Þti. Sýva-alçý-boya-þap-stropiyer-asma tavan-dýþ cephe kaplamasý (ýsý yalýtýmý) daire içerisi onarým, tamirat, dekorasyon iþleri, ahþap cila iþleri itina ile yapýlýr. Farký bizimle yaþayýn 1970 ten beri gelen tecrübemizle hizmetinizdeyiz Adres: Osmancýk Cad. Ölçek Ýþ Merkezi No: 27/25 Tel: Ayhan Recep web: (Ç.HAK:948) TUZCU OTOMOTÝV Ankara Yolu 3. km Tuzcu Hyundai Plaza ÇORUM Tel: (Pbx) Fax:

4 4 CUMA 15 NÝSAN 2011 Kýrkdilim seçim öncesi bitecek AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, AK Parti kadrolarýnýn millete verilemeyecek hesabýnýn bulunmadýðýný ifade ederek, her zaman milletten aldýklarý emaneti en iyi þekilde temsil etmeye çalýþtýklarýný söyledi. Çorum ÝHA nýn servis ettiði habere göre, AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen yemekte konuþan Milletvekili Cahit Baðcý, bin 305 gün görev yaptýðý milletvekilliði sürecinde diðer milletvekilleri ile birlikte çalýþmaya, siyaset yapmaya özen gösterdiklerini belirterek, "Milletten aldýðýmýz emaneti hakkýyla hedefe ulaþtýrmak için çalýþtýk. Kimse birbirinin önüne geçmedi ve hiçbir zaman birbirimizi rakip olarak görmedik" dedi. AK Parti iktidarý ile birlikte Türkiye'de her alanda reformlara imza atýldýðýný kaydeden Baðcý, yýllardýr þikayet konusu olar devlet-millet uyumsuzluðunun bu dönemde çözüme kavuþturulduðunu belirtti. 12 Haziran'daki seçimlerde hedeflerinin yüksek olduðunu bu süreçte milletin de AK Parti'ye desteðinin süreceðini dile getiren Baðcý, partililerden kapý ka- pý dolaþarak AK Parti'nin hizmetlerini anlatmalarýný istedi. OSMANCIK MÝLLETVEKÝLÝ YÖNÜNDEKÝ ELEÞTÝRELERE GÜN GÜN CEVAP AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, kamuoyunda "Osmancýk'ýn milletvekili" olarak hakkýnda yapýlan eleþtirilere günlerle cevap verdi. Bazý dönemlerde kamuoyunda "Osmancýk milletvekili" olarak nitelendiðini belirterek, "Çoruma gelip, gitmediðim söylendi. Ancak öyle bir þey yok" dedi. Baðcý, milletvekili olarak görev yaptýðý bin 305 günün 416 gününde, 186 haftanýn da 107 haftasýnda Çorum'a geldiðini açýklayarak, "Çorum'da geçirdiðim 416 günün daðýlýmýna baktýðýmýzda merkezde 143, Alaca'da 25, Bayat'ta 17, Boðazkale'de 13, Dodurga'da 36, Ýskilip'te 23, Kargý'da 22, Laçin'de 23, Mecitözü'nde 14, Oðuzlar'da 15, Ortaköy'de 11, Osmancýk'ta 45, Sungurlu'da 15, Uðurludað'da 15 gün bulunmuþum. Mümkün olduðunda bütün ilçelere gitmeye gayret göstermiþim" dedi. Hiçbir ilçenin ne AK Parti iktidarýnda Osmancýk'a yapýlan yatýrýmlar hakkýnda da bilgi veren Baðcý, havalarýn ýsýnmasýyla birlikte Kýrkdilim'de çalýþmalarýn baþlayacaðýný belirterek, seçimlerden önce çalýþmalarýn tamlanarak Kýrkdilim yolunun hizmete açýlacaðýný açýkladý. Osmancýk'a yapýlan hizmetler hakkýnda bilgi veren Baðcý, "Anadolu Öðretmen lisesi açýlmasý istendi. Bugün Anadolu Öðretmen Lisesine kavuþtu ilçemiz. Spor kompleksimiz önümüzdeki yýl tamamlanacak. Ýçerisinde birde güreþ eðitim merkezimiz. Osmancýkta elektrik yer altýna alýndý. Ýlk sosyal güvenlik merkezi ilçemize açýldý. Ortaöðretimde eðitim gören öðrencilerimiz için pansiyon talebi vardý. Dispanser binasýný pansiyona çevirerek kýz öðrencilerimiz için modern bir ortaöðretim pansiyonu yaptýk. Erkek öðrencilerimiz içinde pansiyon çalýþmamýz var. Hastane noktasýnda zaman zaman tartýþmalar yaþandý. Osmancýklý ya modern bir hastane kazandýracaðýz. Projemiz onaylandý. 25 Mayýs'ta hastane ihalesi yapýlacak" diye konuþtu. Hizmetlerimiz saymakla bitmez AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti olarak 12 Haziran'da yapýlacak olan seçimlerde Çorum'dan Ankara'ya 4 milletvekili göndermeyi hedeflediklerini belirterek, "Çorum'un milletvekili sayýsý düþse de AK Parti'nin Çorum'daki milletvekili sayýsý düþmeyecek. Çorum'da 4x4 yapacaðýz. Meclise 4 milletvekili göndereceðiz. Bunun için tüm partililerimize büyük görevler düþüyor" dedi. Osmancýk Ýlçe Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen yemekte konuþan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 2007 seçimlerinde AK Parti'nin Osmancýk'tan yüzde 58 oy aldýðýný hatýrlatarak, Osmancýk'un her seçimde Çorum'un bir yansýmasý olarak devam ettiðini kaydetti. 12 Haziran'da yapýlacak olan seçimlerde Osmancýk'ýn çýtasýný yükselterek oy oranýný yüzde 57'den yüzde 75'e yükseltmesini isteyen Ceylan, Ak kadrolarýn bunu baþaracaðýna inancýnýn tam olduðunu vurguladý. Kýrsalda yaþayan insanlarý evlerinden çýktýktan sonra çamura bastýrmayacaklarýný anlatan Ceylan, "Osmancýk'ýn 54 köyü var. Sadece 2 köyde asfalt sorunu var. Ahmet Sami Ceylan Alt yapýsý tamamlanan köylerde kilit taþý döþeniyor. Köylüyü çamura bastýrmayacaðýz. Kýrsaldaki yaþam standartlarýný yükselttiðimizde Türkiye'nin kalkýnmasý o zaman baþlayacak" diye konuþtu yýlýndan bugüne kadar Çorumlu çiftçilerimize 623 milyon TL destek saðlandýðýný anlatan Ceylan, konuþmasýnda þunlarý kaydetti: "AK Parti iktidarýnda yapýlan hizmetler saymakla bitmez. Hangi muhalefet partisi, hangi siyasi parti il baþkaný istiyorsa 2002 ila 2011 yýllarýnýn karþýlaþtýrmasýný yapalým. Metre istiyorsa metre ile, kilogram istiyorsa kilogram ile. Bizim iktidarýmýzda yapýlan hizmetlerle daha önceki dönemlerdeki hizmetleri karþýlaþtýrmaya kalkmasýn birileri. AK kadrolar iþbaþýna gelmeden önce Türkiye'de 6 bin 600 kilomet- Ali Cum'a diyor ki sorunlarýný görmezden geldiðini, nede ihmal ettiðini dile getiren Baðcý, "Siyasetçilere bir þekilde kulp takacaklarya Osmancýk'a daha çok özen gelip gittiðimi, özen gösterdiðimi söylemiþler. Burada doðmuþum, evim burada. Bu bir suç ise bu suçu iþlemeye devam edeceðiz. Bölgemizi en iyi þekilde temsil etmenin gayreti içerisinde olduk. Hiçbir ilçenin sorununa görmezden gelmedik. Kimse bunu iddia edemez" OSMANCIK'A YAPILAN YATIRIMLAR re duble yol vardý. Þu anda 19 bin 700 kilometre duble yolumuz var. 2002'de merkez bankasýnýn kasalarýnda fareler geziyordu. Þimdi 93 milyar dolar rezervimiz var" Yapýlan hizmetlerin halka anlatýlmasý için partilileri uyaran Ceylan, "IMF'ye bizi mahkum ediyorlardý. Kemal Derviþ uçakla gelecek, Türkiye'ye ayak basar basmaz her þey düzelecek sanýyordu. Ama ne oldu deðiþen bir þey olmadý. Þimdide adým "Kemal" var. Bu Kemaller gelip geçer. Milletin derdiyle dertlenen birisi varsa oda Genel Baþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'dýr" ifadelerini kullandý. Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olan herkesin artýk 18 yaþýna kadar devlet güvencesi altýnda olduðunu dile getiren Ceylan, "Sosyal güvencesi olmayan insanlar ödünç karnelerle çocuðunu tedavi ettiriyordu. Türkiye bugünleri geride býraktý. Artýk ödünç karnelerle çocuðunu tedavi ettirme dönemi sona erdi. SSK'lýlar ilaç kuyruklarýnda bekliyordu. Hastalanmak bir dert muayene olmak bir dert ilaç almak ayrý bir dertti. Þimdi tüm eczanelerimiz SSK'lýlara açýldý" þeklinde konuþtu. Hayrettin Karaman Osmancýk ta buluþtular Canit Baðcý, Osmancýk ta parti teþkilâtlarý ile buluþtu. Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Çorum teþkilatlarý Osmancýk'ta bir araya geldi. AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen yemekte buluþan AK Partililer, seçim sürecinde izlenecek yol haritasýný masaya yatýrdý. Yemeðe AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Dodurga Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, AK Parti Ýl Baþkan Vekili Murat Kapý, Osmancýk Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya, Gençlik Kollarý Baþkaný Eyüp Arslan, belde belediye baþkanlarý ve partililer katýldý. Gecede bir açýlýþ konuþmasý yapan AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya, genel seçimlerinden zaferle çýkan AK Parti'nin 12 Haziran'da yapýlacak olan seçimlerden de birinci parti olacaðýný söyledi. Amaçlarýnýn AK Parti'nin ilçedeki oylarýný yükselterek Ankara'ya Çorum'dan 4 milletvekili göndereceklerini dile getiren Kaya, millete verilemeyecek hesaplarýnýn bulunmadýðýný belirtti. AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, AK Parti kadrolarýnýn millete verilemeyecek hesabýnýn bulunmadýðýný ifade ederek, her zaman milletten aldýklarý emaneti en iyi þekilde temsil etmeye çalýþtýklarýný söyledi. Bazý dönemlerde kamuoyunda "Osmancýk milletvekili" olarak nitelendiðini belirterek, "Çoruma gelip, gitmediðim söylendi. Ancak öyle bir þey yok" dedi. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti olarak 12 Haziran'da yapýlacak olan seçimlerde Çorum'dan Ankara'ya 4 milletvekili göndermeyi Programa bazý ilçe belediye baþkanlarý da katýldý Ýstiþarede AK Parti Ýl ve Merkez Ýlçe yöneticileri hazýr bulundu. Osmancýk a getirilen hizmetlere deðinildi. Yemeðe partili hanýmlar da katýldý. hedeflediklerini belirterek, tüm partililere büyük görev düþtüðünü vurguladý. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ise, halkýn talepleri doðrultusunda hizmet yaptýklarýný amaçlarýnýn ilçe halkýna en iyi en kaliteli hizmeti sunmak olduðunu belirtti. Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, her zaman halkýn talepleri doðrultusundaki hizmetleri hayata geçirmeye çalýþtýklarýný söyledi. AK Parti Osmancýk Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen emekte konuþan Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Osmancýk'ý bölgesinde yýldýz bir kent yapmak için çalýþtýklarýný dile getiren Yazýcý, bunun için tüm plan ve projelerinin hazýr olduðunu belirtti. Ýlçeye doðalgaz getirme çalýþmalarý noktasýnda gerekli giriþimler yapýldýðýný dile getiren Yazýcý, kendilerinden istenen 3 bin abone þartýnýn yerine getirildiðini belirtti. Osmancýk'a yapýlmasý planlanan yeni hastanenin TOKÝ kapsamýna alýndýðýný hatýrlatan Yazýcý, önümüzdeki günlerde hastane ihalesinin yapýlacaðýný sözlerine ekledi.(ýha) Mýsýr müftüsü (bizdeki Diyanet Ýþleri Baþkaný gibi) Prof. Dr. Ali Cum'a iyi yetiþmiþ, ilmiyle amil, yaþadýðý çaðý idrak etmiþ, önemli tecrübe birikimi olan bir Ýslam alimi. Birkaç ay önce Ýstanbul'da yapýlan ilmi bir toplantýda kendisiyle tanýþma ve konuþma fýrsatý da bulmuþtuk. Tunus'ta baþlayan, Mýsýr ve diðer bazý Ýslam-Arab ülkelerinde devam eden isyan hareketi ile ilgili olarak kendisiyle bir röportaj yapýlmýþ ve sitesinde yayýnlanmýþ. Olup bitene bazý yönlerden ýþýk tutan önemli bir röportaj olduðu için özetleyerek nakletmenin faydalý olacaðýný umuyorum. S (soru)- Anayasa referandumundan önce tavrýnýzý açýklamadýnýz, niçin? C (cevap)- Hakim olan kültür gereði birçok insan fetva ile þahsi görüþü karýþtýrýyorlar. Ben herkesin kendi kanaatine göre "evet" veya "hayýr" demesini ve demokrasinin bu manada tecelli etmesini isterim; reyimi açýklarsam birçok kimse beni taklid ederek oy verir ki bu saðlýklý deðildir. S- Referandumdan önce bazýlarý ve özellikle Müslüman Kardeþler ile Selefi Topluluklar "Evet" oyu için dini heyecaný kullandýlar. Siz bu konuda ne düþünüyorsunuz? C- Bunu asla kabul edemem. Demokrasi konusunda Ýslam Fýkhý'nýn görüþü þudur: Allah'ýn insanlarý birbirinden rýzýklandýrmasý için onlarý serbest býrakmak. Benim açýmdan kritik olan mesele gelecek referandumlar ve seçimlerdir. Bizim bu kültürü yerleþtirmemiz gerekiyor. Býrakalým insanlar kendilerini temsil edecek kiþileri, baþkaný, anayasa denilen "sosyal sözleþmeyi" serbestçe seçebilsinler. Evet eski demokrasilerde din kullanýlmýþtýr, ama bugün geldiðimiz noktada bunu kabul edemem. S- Fakat Allah Teâlâ bizi, "Evet" veya "Hayýr" oyumuzdan dolayý hesaba çekecek deðil mi? C- Kiþi ictihad eder de doðruyu bulursa iki sevap alýr, hata ederse bir sebap alýr. Bu ictihad yalnýzca ilim ve fýkýh alanlarýnda olmaz, dünya iþleri ile de ilgili olabilir. Bazý dünya iþlerinde hak ve batýl deðil, güzel/uygun veya daha güzel/daha uygun ikilisi vardýr. S- Ýhvan, Kýptî gençlerle doðrudan diyalog çaðrýsýnda bulundu, bu size daha çok yakýþan bir þey olduðu halde neden yapmadýnýz? C- Bu Ýhvan için yeni ve güzel, takdir de ediyoruz, ama bu konuda öncelik onlara ait deðil, kurumumuz devrimden önce de sonra da bu diyalogu uyguluyor ve sürdürüyor, ben de þahsen kilisede konferanslar veriyorum ve bazý Mesîhî kardeþlere de seminerler ve kurslar tertip ediyorum. S- Zat-ý âlînize göre din ile siyasetin birlikte olduðu alanýn sýnýrý nedir? C- Siyasetin iki manasý vardýr: 1. Ümmetin iþlerini düzene koymak, ihtiyaçlarýný karþýlamak, 2. Partilerin yaptýðý siyaset. Din, ümmetin iþlerini yoluna koymayý da üslendiði için bu bakýmdan siyasetin içindedir, ama din parti politikasýnýn dýþýnda kalýr, onun içine girmez. S. Anayasanýn ikinci maddesinin deðiþmesi/kaldýrýlmasý talebi konusunda ne dersiniz. Not: Ali Cum'a'nýn cevabýndan önce Mýsýr Anayasasý'nýn ilk iki maddesini aktarýyorum: 1. Mýsýr Arab Cumhuriyeti bir devlettir; düzeni vatandaþlýk temeline dayalý demokrasidir, Mýsýr halký Arab topluluðunun (ümmetinin) bir parçasýdýr, en kapsamlý birliði gerçekleþtirmeyi hedef edinir. 2. Ýslam devletin dinidir, Arapça devletin resmi dilidir, Ýslam Hukukunun ilkeleri yasamanýn temel kaynaðýdýr. C- Ýkinci maddenin kaldýrýlmasý meselesinde benim oyum "Hayýr, kalkmasýn" dýr. Bu madde anayasa üstü bir ilkedir ten 1971'e kadar yapýlan bütün anayasalarda yer almýþtýr. Bu maddeyi kaldýrmanýn içeride ve dýþarýdaki tesirleri çok önemlidir, Mýsýr'ýn yapý ve yön deðiþtirmesi manasýna gelir. Konu devam edecek. Eðitim-Sen in Köy Enstitüleri paneli yarýn Eðitim-Sen Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen 'Köy Enstitüleri Iþýðýnda Günümüz Eðitim Politikalarý' konulu panel, yarýn saat 13.00'de gerçekleþecek. Eðitim Sen Çorum Þubesi Eðitim Sekreteri Özgür Çolak'ýn verdiði bilgiye göre, Köy Enstitüleri'nin 71. yýlýnda Eðitim-Sen Çorum Þubesi'nce düzenlenen "Köy Enstitüleri Iþýðýnda Günümüz Eðitim Politikalarý" konulu panel, yarýn saat 13.00'da Atatürk Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleþecek. Panel Yöneticisi olarak Hitit Üniversitesi ÝÝBF Öðretim Üyesi Yar.Doç.Dr.Habib Akdoðan'ýn katýlacaðý panelde; Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Yar.Doç.Dr.Hasan Hüseyin Doðan, Eðitim Sen eski Genel Baþkaný Alaaddin Dinçer ve Köy Enstitüsü Mezunu Eðitimci-Yazar Müslüm Tunaboylu birer sunum yapacak

5 CUMA 15 NÝSAN Peygamberimizin þefkatini anlatacaðýz Çorum Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Kutlu Doðum Haftasý kutlama etkinlikleri çerçevesinde dün Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yü makamýnda ziyaret etti. Müftü Aþýk ziyarette Külcü ye Kur an-ý Kerim ve gül hediye etti. Ziyarette açýklamalarda bulunan Aþýk, bu yýl Kutlu Doðum Haftasý nda Peygamber Efendimizin merhamet ve þefkatini toplumun her kesimine anlatmak için Diyanet teþkilatý olarak seferber olduklarýný söyledi. Kayseri de bayramda komþularýndan þeker toplamak üzere evinden ayrýlan ve yaklaþýk 1,5 yýl sonra Yozgat ta cesetleri bulunan 3 çocuðun bütün Türkiye yi üzüntüye boðduðunu vurgulayan Aþýk, Toplumda çocuk katili olan anne babalar gibi, çocuklarýn da annebaba katili olmalarýnýn önüne geçmek için bu yýl Kutlu Doðum Haftasý nda Peygamber Efendimizin merhamet ve þefkatinin iþlenmesi Çorum Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Baþkan Külcü yü ziyaret etti. Kutlu Doðum Haftasý ziyaretleri baþladý. kararlaþtýrýldý. Bu kapsamda her kurs hocasý ve cami imamý kendi bölgesinde çalýþmalar yaparak çevresindeki herkese ulaþmaya çalýþacak. dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de, Çorum daki görevine yeni baþlayan Müftü Mehmet Aþýk a görevinde baþarýlar dileyerek, gerek Kutlu Doðum Haftasý ve gerekse diðer zamanlarda düzenleyecekleri etkinliklerde her zaman Müftlüðün yanýnda olacaklarýný söyledi. Külcü, Kutlu Doðum Haftasý ile ilgili olarak da 1Belki de bizi batý dünyasýndan ayýran en büyük özelliðimiz, birlik ve beraber olmayý, birbirimize merhamet göstermeyi, þefkatle yaklaþmayý baþarabilmiþ bir toplum olmamýzdýr. Kutlu Doðum Haftamýzýn bütün halkýmýza hayýrlara getirmesini diliyorum dedi. Mehterli açýlýþ Kutlu Doðum Haftasý kutlamalarý dün Mehteran Bölüðü nün gösterileri ile baþladý. Peygamber Efendimizin doðum yýldönümü nedeniyle her yýl kutlanan Kutlu Doðum Haftasý, bu hafta da çeþitli etkinliklerle kutlanacak. Kutlama etkinlikleri dün Çorum Belediyesi Mehter Bölüðü nün yaptýðý mehter gösterisi ile baþladý. Hürriyet Meydaný nda gerçekleþtirilen gösteriyi Müftü Mehmet Aþýk ve çok sayýda vatandaþ izledi. Gösteri yoðun ilgi gördü. Müftü Mehmet Aþýk, mehter gösterisinden önce kýsa bir konuþma yaprak Kutlu Doðum Müftü Mehmet Aþýk, mehterana teþekkür etti. Haftasý kutlama etkinlikleri ve amaçlarý hakkýnda bilgiler verdi. Müftü Aþýk, bu hafta kutlama etkinliklerinde Peygamber Efendimizin þefkat ve merhametini iþleyeceklerini aktardý. Müftü Mehmet Aþýk ýn konuþmasýnýn ardýndan Çorum Belediyesi Mehter Bölüðü nün mehter gösterisi baþladý. Gösteri yaklaþýk yarým saat sürdü. Mehter gösterisinin ardýndan vatandaþlara gül daðýtýldý. Ýnsanlýk merhamet üzerine kurulu Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Müftü Mehmet Aþýk ile diðer yöneticileri makamýnda aðýrladý. Baþsavcý ya Kutlu Doðum ziyareti Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle dün Baþsavcý Bayram Eray ý makamýnda ziyaret etti. Kutlu Doðum Haftasý kutlama etkinlikleri çerçevesinde önceki gün Vali Nurullah Çakýr ý makamýnda ziyaret ederek Kutlu Doðum Haftasý ziyaretlerine baþlayan Müftü Mehmet Aþýk, dün Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yü ziyaret ettikten sonra saat da da Baþsavcý Bayram Eray ý makamýnda ziyaret etti. Müftü Aþýk ziyarette Baþsavcý Bayram Eray a gül taktim etti. Müftü Aþýk ziyarette ayrýca Kutlu Doðum Haftasý kutlama etkinlikleri hakkýnda da Eray a bilgiler verdi. Baþsavcý Bayram Eray da ziyaretten dolayý Müftü Mehmet Aþýk a teþekkür etti. Çorum Müftüsü Mehmet Aþýk, insanlýðýn merhamet üzerine kurulu olduðunu söyledi. Kutlu Doðum Haftasý kutlama etkinlikleri çerçevesinde gerçekleþtirilen mehter gösterisi öncesinde bir konuþma yapan Müftü Mehmet Aþýk, Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri ve amaçlarý hakkýnda bilgiler verdi. Türkiye de son zamanlarda yaþanan bir çok olumsuz hadisenin toplumu üzdüðünü belirten Müftü Mehmet Aþýk, Son zamanlarda medyada gördüðümüz Müftü Mehmet Aþýk, Hürriyet Parký önünde yapýlan etkinlikte konuþtu. cinayetler, evlatebeveyn bunalýmlarý gibi olaylarýn temelinde, toplumda merhamet ve þefkat duygusunun azalmasý olduðunu düþünüyoruz dedi. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn buradan hareketle bu yýl Kutlu Doðum Haftasý kutlama etkinliklerinde Peygamber Efendimizin þefkat ve merhametinin iþlenmesini kararlaþtýrdýðýný anlatan Aþýk, bütün din görevlileri ile gerekli görüþmelerin yapýldýðýný ve herkesin kendi bölgesinde bu konu hakkýnda çalýþmalar yapacaðýný sözlerine GÜL ler kapýþ kapýþ Müftü, Baþsavcý Bayram Eray ý makamýnda ziyaret etti. Kutlu Doðum Haftasý nda protokol ziyaretleri yapýldý. Çorum'da Ýl Müftlüðü tarafýndan organize edilen Kutlu Doðum Haftasý kutlama etkinlikleri, dün Hürriyet Meydaný'nda gerçekleþtirilen mehter gösterisi ile baþladý. Kutlama etkinlikleri çerçevesinde, mehter gösterisini izleyen vatandaþlara gül daðýtýldý. Vatandaþlar, Müftü Mehmet Aþýk ve bazý Müftülük görevlilerince daðýtýlan güllerden alabilmek için birbirleri ile yarýþtýlar. Müftü Mehmet Aþýk, gül denildiðinde akýllara Allah Resulü'nün geldiðini, bu nedenle vatandaþlara gül daðýttýklarýný bildirdi. Kutlama etkinlikleri çerçevesinde, mehter gösterisini izleyen vatandaþlara gül daðýtýldý.

6 6 CUMA 15 NÝSAN 2011 El kadar çocuklarý bile sömürüye alet ediyorlar! Bu çocuklarý kim koruyacak? Ýnsanlarýn vicdanlarýný sömürmeyi meslek haline getiren dilenciler, çocuklarýný da bu sömürüye alet etmekten geri durmuyor. Sayýlarý gün geçtikçe artan bu tür görüntüleri artýk her köþe baþýnda görmek mümkün hale geldi. Kucaðýna aldýðý küçük bir çocukla saatlerce köþe baþýný mesken tutan dilenciler, insanlarýn temiz duygularýný sömürüyor. Kucaðýnda tuttuðu yarý çýplak vaziyetteki çocuðunu, hiç utanýp sýkýlmadan sömürü aracý olarak kullanan kiþiler ciddi bir toplumsal yara olarak varlýðýný sürdürüyor. Ýtiraz etme þansý olmayan, kýþýn soðukta, yazýn sýcakta sorumsuz anne ve Ýnsanlarýn vicdanlarýný sömürmeyi meslek haline getiren dilenciler, çocuklarý istismar ediyor. babasýnýn kendisine reva gördüðü eziyete katlanmaktan baþka çaresi olmayan sabisübyan, toplumun gözü önünde korkunç bir suistimale uðruyor. Her bir dilencinin kucaðýnda yaþ ortalamasý 2-4 arasýnda deðiþen çocuklarýn varlýðý dikkat çekerken, Uluslararasý Çocuk Sözleþmesi nde imzasý bulunan Türkiye nin acý gerçeði bir kez daha resmediliyor. Ýhtiyaç sahiplerini koruyup gözetmek, kollayýp yardýmcý olmak elbette ki hem dini hem de insani görevimiz. Ancak göz göre göre böyle bir suistimal tablosuna da prim vermemek ayrý bir sorumluluk gerektiriyor. Tüm bunlarýn yanýsýra ise, bu suistimal ve sömürüyü engellemek ve bu çocuklarý, herkesi gözü önünde gördüðü iþkenceden korumak vazifesi olan devlet yetkilileri de zahmet olmazsa eðer görevlerini yapmaya davet ediliyor. Çiftçinin yükü CHP iktidarýnda azalacak Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, CHP Ýl Baþkaný Yýldýz Bek i ziyaret etti. Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte ziyarette bulunan Sayan, 12 Haziran seçimlerinde tüm siyasi partilerimize baþarýlar diliyoruz. dedi. CHP Ýl Baþkaný Yýldýz Bek, CHP nin tarým politikalarý hakkýnda konuklarýna bilgi vererek, köylünün milletin efendisi olarak kalmasý için politikalar Yýldýz Bek, partisinin tarým politikalarýna deðindi. ürettiklerini, çiftçinin üzerindeki yükün CHP iktidarý ile hafifletileceðini dile getirdi. Ziyaretlerinin nezaket ziyareti anlamý taþýdýðýný hatýrlatan Sayan, bazý siyasi parti ziyaretlerinin yanlýþ yorumlara neden olduðunun altýný çizerek, Biz tüm siyasi partilerimize ayný mesafede duruyoruz, tüm siyasi partilerimizin yanýndayýz. diye konuþtu. ÇESOB a baðlý üyeler yeniden yapýlandýrma konusunda bilgilendirildi. SGK esnafa borç yapýlanmasýný anlattý Borçlarýn % 32 si yapýlandýrýldý Ayhan Yürüyen Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Ayhan Yürüyen, borç yapýlanmasýný içeren Torba Yasa hakkýnda esnafý bilgilendirdi. ÇESOB ta düzenlenen toplantýda, yasanýn içeriði ve esnafa getirileri hakkýnda bilgi aktaran Yürüyen, Alacaklarýmýzýn % 32 si yapýlandýrýldý, bu yolla yapýlan tahsilat oraný 32 milyon 678 bin TL dir. dedi. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, bazý oda baþkanlarý ve SGK yetkililerinin katýldýðý toplantýda yasadan nasýl faydalanýlacaðý yönünde bilgiler veren Ayhan Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Ayhan Yürüyen, bilgi verdi. Bilgilendirme ÇESOB Salonu nda gerçekleþtirildi. Yürüyen, 2 Mayýs ta baþvuru süresi dolan imkandan herkesin yararlanmasý gerektiðini hatýrlattý. Ýþlemlerin baþladýðý tarihten itibaren Çorum genelinde gerçekleþtirilen yapýlandýrma oranýnýn % 32 olduðunu hatýrlatan Yürüyen, özellikle Bað-Kur dan emekli olmayý bekleyen ancak borcu nedeniyle emekli olamayan 310 bin kiþinin bu fýrsatý çok iyi deðerlendirmesi gerektiðini duyurdu. Yürüyen in konuþmasýnýn ardýndan divan heyetine gelen SGK uzmanlarý, esnafýn sorularýný cevaplandýrdý. Lafa tutup cüzdaný aldýlar Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ile yönetim kurulu üyeleri CHP ye nezaket ziyaretinde bulundu. Tarýmsal destekler açýklandý Tarým Ýl Müdürü Cemil Usanmaz'ýn yaptýðý açýklamaya göre; Tarýmsal Yayým ve Danýþmanlýk Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapýlmasýna dair kararýn çýktýðýný belirterek, Tarýmsal Yayým ve Danýþmanlýk Destekleri'nden faydalanmak isteyen tarýmsal iþletmelerin, 24 Mayýs Cuma günü mesai bitimine kadar Ýl Tarým Müdürlüðüne müracaat etmeleri gerektiðini bildirdi. Konuyla ilgili bilgi veren Tarým Ýl Müdürü Cemil Usanmaz, Tarýmsal Yayým ve Danýþmanlýk Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapýlmasýna Dair Teblið in26 Mart 2011 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe girdiðini hatýrlatarak, "Yönetmelik ve Uygulama Esaslarý kapsamýnda tarýmsal danýþmanlýk hizmeti satýn alan ve bu Tebliðde belirtilen usul ve esaslara göre baþvuran tarýmsal iþletmelere 500 TL tarýmsal yayým ve danýþmanlýk desteði ödemesi yapýlýr. Tarýmsal Yayým ve Danýþmanlýk Destekleri'nden faydalanmak isteyen tarýmsal iþletmeler, 24 Mayýs 2011 günü mesai bitimine kadar istenen belgeler ile birlikte Ýl Tarým Müdürlüðüne müracaat edeceklerdir." dedi. Ýl Müdürü Usanmaz, konuyla ilgili ayrýntýlý bilginin Tarým Ýl ve Ýlçe Müdürlüklerinden alýnabileceðini de sözlerine ekledi. Tarým Ýl Müdürü Cemil Usanmaz 72 yaþýndaki Ahmet Gökdere, Hürriyet Parký nda gündüz gözüne soyuldu. 25 yaþlarýnda bir yankesicinin kurbaný olan yaþlý adam, yeleðinin cebindeki cüzdanýný çaldýrdý. Ýçerisinde 150 TL sinin bulunduðu anlatan yaþlý adam, parkta otururken yanýna 25 yaþlarý civarýnda sarý tenli, zayýf görünümlü birisinin yaklaþarak kendisi ile sohbet etmeye baþladýðýný anlattý. Yankesici, yaþlý adamýn çocuklarýna verilmek üzere giysi getireceðini bahane ederek sohbeti uzattý. Vedalaþma vakti geldiðinde de tokalaþarak sarýldýðý adamýn fermuarlý cebindeki cüzdaný hissettirmeden aldý. Saat 18,00 civarýnda yaþanan bu olayý, ancak yarým saat sonra anlayabilen yaþlý adam, kendisiyle sohbet eden yankesici tarafýndan soyulduðunu farketti. Ben yandým kimse yanmasýn diyen yaþlý adam, özellikle kendisi gibi yaþlý insanlarý uyararak, sohbet ya da çeþitli sebeplerle kendilerine yaklaþan insanlara karþý dikkatli olmalarýný tenbih etti. 72 yaþýndaki Ahmet Gökdere.

7 Dodurga da Kapari Çiftliði kuruluyor Çorum'un Dodurga ilçesinde belediye tarafýndan kapari çiftliði kurulmasý için çalýþma baþlatýldý. Dodurga Belediyesi, "Çiftçilere Alternatif Tarým Alanlarý Oluþturma ve Kýrsal Arazileri Deðerlendirme Projesi" kapsamýnda ilk etapta 200 dönüm arazi üzerine kurulmasý planlanan kapari çiftliði için çalýþmalara baþladý. Belediye tarafýndan ýslah çalýþmalarý yapýlan 200 dönüm çalýlýk arazinin temizlenmesinin ardýndan ýslah edilen arazide ilk etapta 40 bin fidenin toprakla buluþturulmasý hedefleniyor. Kapari iþleme tesisi kurulmasý için de çalýþmalarýn baþladýðýný dile getiren Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç, "Çiftçilerimizin yeni bir tarýma geçmesi için pazar sorununun olmamasý gerekiyor. Kaparinin Türkiye'de ve yurt dýþýnda pazarý büyük. Ancak diðer tarým ürünlerinde olduðu gibi kapariyi de üreticinin doðrudan pazara sunmasý mümkün deðil. Üretilen ürünün hem iþlemesini yapacak hem de çiftçimizin elindeki ürünü toptan satýn alacak bir firmaya ihtiyacýmýz var. Dodurga'ya kapari için salamura tesisi kurmayý hedefliyoruz. Ýlçemize bu yönde yatýrým yapmayý hedefleyen HMC Naturel Tarým ve Hayvancýlýk Ltd. Þti.'ye tesisin kurulmasýnda desteklerimizi sürdüreceðiz. Dodurga'da kapari ekilebilecek, diðer tarýmlara elveriþsiz mevcut geniþ arazileri ýslah ettik. Fide dikimi çalýþmalarýný 200 dönüm arazi üzerinde kýrk bin fide ile baþlattýk. Hem deneme amaçlý olarak dikerek, hem de Osmanlý saraylarýnýn olmazsa olmazlarýndan olan kapariyi Dodurga'da yeniden canlandýrarak faaliyete geçirmek istiyoruz. Yaptýðýmýz bu çalýþmalarla kaparinin merkezini Dodurga yapmaya çalýþýyoruz. Islah çalýþmalarýný yaptýðýmýz arazinin 100 dönümü belediyemize ait ve kalan 100 dönümü kaymakamlýðýmýzdan kiralama usulü ile aldýðýmýz arazidir. Ýnþallah bu çalýþmalarýmýz daha geniþ arazi üzerine yayý- Çiftlik 200 dönüm arazi üzerine kuruluyor. larak fide sayýmýz artýrýlacaktýr" dedi. Ýlçede alternatif tarým ürünlerine geçiþin saðlanmasýnda kaparinin ilk adým olacaðýný ifade eden Kýlýç, çiftçilerin tarýmsal ürün olarak görmediði kaparinin büyük bir ekonomik deðeri bulunduðuna dikkat çekti. "DERE TEPE HER YERE KAPARÝ DÝKECEÐÝZ" Ýlçe halkýnýn geçimini saðlayabilmesi için alternatif tarým kaynaklarýna ihtiyaç duyulduðunu kaydeden Kýlýç, çiftçilerin kapari yetiþtirmeye baþlamasýyla tarýma elveriþsiz kýraç arazilerin de deðer kazanacaðýný belirtti. Kaparinin geleceðin tarým ürünü olacaðýný ifade eden Kýlýç, "Deneme yaptýðýmýz alanlarý çiftçilerimiz görmeli. Kýraç araziler bu yönde deðerlendirilmeli. Hatta bizim bu tarýmý yapmamýz için mevcut ekilebilir arazilerimizde yaptýðýmýz tarýma veda etmemize de gerek yok. Kapari su ve bakým istemeyen bir bitki. Üstelik erozyonu önlemek için orman amaçlý da dikimi yapýlýyor. Osmancýk Hastanesi ihalesi 25 Mayýs ta Çorum'un Dodurga ilçesinde belediye tarafýndan kapari çiftliði kuruluyor. Osmancýk Devlet Hastanesi ihale aþamasýna geldi. Kaparinin kökleri, yapraklarý ve meyvesinin ilaç sanayinde kullanýldýðýný, gýda, kozmetik, boya, salamura ve sos olarak tüketildiðini biliyoruz. Ayrýca 5 ay boyunca meyve veren bir bitki. Bu bitkinin þifasýndan Evliya Çelebi 400 yýl önce bahsetmiþti. Yine Seyahatname'de kapari konusunun geçtiði yer Osmancýk'týr, yani bizim bölgemizdir. Yurt dýþý pazarý oldukça büyük bir bitki olduðundan bu bitkiden Tarým Bakanlýðý, Çevre ve Orman Bakanlýðý gibi iki önemli bakanlýðýmýzýn kaynaklarýnda 'dolar açan tomurcuklar' diye bahsedilmektedir. Dere tepe nereyi bulursak bu bitkiyi dikeceðiz ve Dodurga'nýn ekonomik sembolü haline getireceðiz. Çiftçilerimiz bu düþünceyle kapariyi yetiþtirmeye baþlamalý" diye konuþtu. Çalýþmalarý yerinde inceleyen Dodurga Kaymakamý Bülent Güven ise, "Hedefimiz Dodurga'yý Çorum'un ve Türkiye'nin kapari merkezi haline getirmek. Belediye baþkanýmýz ve çalýþmalarý yürüten þirket yetkililerimizle olsun gayretlerimiz bu yönde artarak sürecektir. Kapari için çalýþmalarýný yürüten þirketimizden ayrýca meyvecilik ve diðer tarýmsal ürünlere yönelik yatýrýmlar da bekliyoruz. Herkes Dodurga'yý izlemeye devam etsin" dedi. (ÝHA) Yeni Osmancýk Devlet Hastanesi ihalesinin 25 Mayýs 2011 tarihinde yapýlacaðýný belirten Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, milletvekillerine teþekkür etti. Hastane yapýmý konusunda bir açýklama yapan Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý; "Ýlçemizin gün geçtikçe büyüyüp geliþmesi ve göç almasý sonucu, mevcut hastanemiz yetersiz kalmaktadýr. D-100 karayolunun ilçemizden geçmesi nedeniyle sýk sýk ölümlü ya da yaralanmalý trafik kazalarý olmakta, kazazedeler il hastanesine sevk edilmektedir. Saðlýk Bakanlýðýnýn kararlaþtýrdýðý konsepte uygun olarak, trafik kazalarýnda anýnda müdahale edilebilmesi için yeni hastanenin D-100 Ýstanbul-Samsun yolunun kenarýna yapýlmasý gündeme gelmiþtir. Fizibilite ve zemin etütleri sonucunda, imar palanýnda terminal alaný olarak iþaretlenmiþ, Koyunbaba Mahallesi sýnýrlarý içinde, mülkiyeti belediyemize ait bir alan hastane yeri olarak uygun görülmüþtür. Biz belediye olarak herþeyin baþý saðlýk anlayýþý ile, önce þehir imar planýnda deðiþiklik yaparak, söz konusu bölgeyi saðlýk alaný olarak deðiþtirdik ve ilçemize yakýþýr bir hastane yapýlmasý için yaklaþýk 30 dönüm büyüklüðündeki arsamýzý Maliye Bakanlýðýna devrettik. Devir sonucunda bürokratik iþlemler baþladý. Bu süreçte, hastane yapýmýný geciktirdiðimiz konusunda haksýz spekülasyonlara maruz kaldýk. Oysa iþin baþýndan beri elimizi taþýn altýna koyan biz olduk. Bu spekülasyonlarý, vatandaþlarýmýzýn hastane isteðinin yoðunluðuna vererek alýnmadýk, gücenmedik. Baþta Sayýn Dr.Cahit Baðcý olmak üzere, Çorum Milletvekillerimizin duyarlýlýðý ve gayretleriyle proje ihalesi tamamlandý. Yapým ihalesi aþamasýna gelindi. Ýnþallah 25 Mayýs 2011 tarihinde ihalesi yapýlacaktýr. Yapým iþini Toplu Konut Ýdaresi üstlenmiþtir. Bundan sonraki aþamalarda da belediyemiz bu konuda üzerine düþeni yapacaktýr. Ýlçemize böyle güzel bir hastane kazandýrma konusundaki çabalarýndan dolayý, Osmancýk halký adýna baþta Sayýn Dr.Cahit Baðcý olmak üzere bütün milletvekillerimize þükranlarýmýzý arz ediyoruz." dedi. EDP binasý yarýn açýlýyor Eþitlik ve Demokrasi Partisi Genel Baþkaný Ferdan Ergut Çorum'a geliyor. Genel Baþkaný Ferdan Ergut'un da katýlacaðý programla, EDPÇorum Ýl binasýnýn açýlýþý yapýlacak. EDP Genel Baþkaný'nýn Çorum programýyla ilgili bilgi veren Çorum Ýl Baþkaný Þeref Karataþ, 'Kendini ve siyaseti deðiþtirmeyi, birlikte geliþirken dönüþmeyi ve dönüþtürmeyi, siyasetle toplumu buluþturmayý hedefleyen bir partiyiz' sloganýyla yola çýkan Eþitlik ve Demokrasi Partisi'nin Çorum Ýl Örgütünde yarýn açýlýþ ve dayanýþma yemeði düzenleneceðini bildirdi. Karataþ, etkinlikleri EDP Genel Baþkaný Doç. Dr. Ferdan Ergut'un da katýlacaðýný söyledi. Yarýn saat 16.00'da parti binasýnýn açýlýþý ve saat 19.00'da ise dayanýþma yemeði düzenleneceðini ifade eden Karataþ, "Bu etkinliðe tüm kamuoyunu ve Çorumlularý bekliyoruz." dedi. Vali Nurullah Çakýr, Þeker Fabrikasý ný ziyaret ederek, Fabrika Müdürü Cumhur Mehmet Demirtaþ tan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Valilik Ýnternet Sitesi nden yer alan habere göre, Cumhur Mehmet Demirtaþ, 2010 yýlý þeker üretimi konusunda verdiði bilgide, fabrikaya ton pancar alýndýðýný ve ton pancarýn iþlenerek ton ihraç kalitesinde þeker üretimi gerçekleþtirildiðini, yan ürün olarak da ton melas ve ton pancar posasý (küspe) üretildiðini söyledi. Bir önceki sezona göre ton daha fazla pancar iþlenildiðini ve ton daha fazla ihraç kalitesinde kristal þeker üretildiðini belirten Demirtaþ, üretilen þekerin tamamýnýn AB kalitesinde olduðunu Çorum Valiliði nin bahçesinin düzenlenmesi ve peyzajýnýn yapýlmasý için Çorum Belediyesi tarafýndan dün bir ihale düzenlendi. Valiliðin 10 bin 200 metrekare geniþliðindeki bahçesinde çevre düzenlemesi yapýlmasý amacýyla Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn baçkanlýðýnda gerçekleþtirilen ihaleye 6 firma teklif verdi. CUMA 15 NÝSAN Vali Nurullah Çakýr, Þeker Fabrikasý ný ziyaret ederek çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Vali, iþçilerle yemek yedi ifade etti. Demirtaþ, þöyle dedi: Kurulu kapasitemiz günde 6000 ton, hedef kapasitemiz günde 6800 ton belirlenmesine karþýlýk, günde 7400 ton ortalama ile pancar iþlenmesi gerçekleþtirilmiþtir. Bu rakam özel ve resmi toplamý 33 þeker fabrikasýnýn hedef kapasitesine göre %109 ile fabrikamýz bu alanda ülkemizde birinci sýrayý almýþtýr. Yakýt tüketiminde de fabrikamýz yine birinci sýradadýr. Fabrika diðer illerdeki çiftçilerin pancarlarýný da alýyor. Günlük pancar boþaltma ve pancar iþleme deðerleri ile 20 yýllýk Çorum Þeker Fabrikasý en yüksek rakamlarý yakaladý. Fabrikanýn iyi bir seviyede olmasýnýn memnuniyet verici olarak niteleyen Vali Çakýr, Valilik bahçesi için ihale yapýldý 1 milyon 509 bin 119,05 TL tahmini bedel ile gerçekleþtirilen ihalenin sonuçlarýnýn, Ýhale Komisyonu nun gerekli deðerlendirmeleri yapmasýnýn ardýndan açýklanacaðý bildirildi. Dün gerçekleþtirilen ihaleye göre Valilik bahçesinde yürüyüþ yolundan kamelyalara kadar bir çok düzenleme yapýlacak. Valilik bahçesi, modern bir görünüme kavuþturulacak.

8 8 CUMA 15 NÝSAN 2011 Öðrenciler sordu, Baþkan cevapladý Geleceðin Çorum'unu inþa ettiklerini belirten Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, belediyenin tüm imkanlarýný vatandaþlarýn hizmetine sunduklarýný söyledi. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Samanyolu Koleji 5-A ve 5-B sýnýfý öðrencileri sýnýf öðretmenleri Coþkun Demirtaþ ve M.Ali Zencir ile birlikte Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret ederek Sosyal Bilgiler dersinin 'Kurumlar' konusunu baþkanýn makam odasýnda yaptýlar. Öðrenciler Belediye Baþkaný Külcü'ye çeþitli sorular sorarken, Baþkan Külcü öðrencilerin her sorusunu içtenlikle cevap verdi. Öðrencilere Çorum'da yapacaðý çalýþmalar ile ilgilide bilgi veren Külcü, Marka Kent Çorum için geleceðin Çorum'unu inþa ettiklerini söyledi. Belediyenin bütçesini yatýrým aðýrlýklý yapmaya çalýþtýklarýný ifade eden Muzaffer Külcü, "Daha önce belediye bütçesinin dörtte birini yatýrýma ayýrýrken, þuanda bütçenin yüzde Samanyolu Koleji öðrencileri Baþkan a çiçek verdi. Baþkan Külcü, öðrencileri makamýnda konuk etti. 40'ýný yatýrým olarak kullanacaðýz. Kentin her tarafý adeta þantiyeye dön- dü. Halkýmýza hizmet etmek için belediyenin tüm imkanlarýný seferber ettik" þeklinde konuþtu. Belediye baþkanlýðý görevinin ilk önceliði- nin halka hizmet olduðunun altýný çizen Baþkan Muzaffer Külcü, "Belediyecilik hizmet iþidir. Halkýmýzýn her derdini çözümü konusunda uðraþ veriyoruz. Halkýmýza hizmet belediyemizin asli görevidir" þeklinde konuþtu. Öðrencilere nasihatlerde de bulunan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Çok çalýþýn birlikte baþarýn, birlikten güç doðar. Türkiye'nin bilinçli ve bilgili nesillere ihtiyacý var. Geleceðin Türkiye'sinin temel taþlarýsýnýz. Sizler çok okumalý ve çok bilgili olmalýsýnýz ki Türkiye geliþsin" diye konuþtu. Öðrencilere çeþitli hediyeler veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, öðrencilerle hatýra fotoðrafý çektirdi. Baþkan Külcü'yü ziyaret eden öðrenciler daha sonra Belediyenin çeþitli birimlerini ziyaret ederek belediye çalýþmalarý hakkýnda bilgiler aldýlar. Öðrencilerin son duraðý ise Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Kent Arþivi oldu. Kent Arþivinde bulunan kaynaklar hakkýnda bilgiler aldý. Sigara baðýmlýlýðý ölüme götürüyor Yeþilay Derneði Çorum Temsilciliði, Çorum Belediyesi'nin destekleriyle il merkezindeki liselerde "Sigara, Alkol ve Uyuþturucu ile Mücadele" konulu konferanslarýna devam ediyor. Dün Anadolu Ticaret ve Ticaret Meslek Lisesi'nde Yeþilay Derneði Çorum Ýl Temsilcisi Atilla Alpay tarafýndan verilen konferansla, öðrencilere sigara, uyuþturucu ve alkolün zararlarý anlatýlarak gençlerin bu kötü alýþkanlýklardan uzak durmalarý istendi. Okul Müdürü Galip Þahin, Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan, bazý okul idarecileri, öðretmenleri ve çok sayýda öðrencinin katýldýðý konferansta Atilla Alpay tarafýndan slayt gösterisi eþliðinde sigara, alkol ve uyuþturucunun zararlarý anlatýldý. Alpay, Dünya Saðlýk Örgütü verilerine göre, yýlda 5 milyon kiþinin tütünden kaynaklanan saðlýk sorunlarý nedeniyle hayatlarýný kaybettiðini vurgulayarak, bu rakamlarýn 2030 yýlýnda 10 milyonu bulmasýnýn beklendiðini söyledi. Türkiye'de ise günde 300 saatte 12 kiþi olmak üzere yýlda yaklaþýk 100 bin kiþinin sigara yüzünden yaþamýný yitirdiðini kaydeden Atilla Alpay, "Sigara baðýmlýlýðý insanlarý kansere, kanser ise ölüme götürmektedir. Sevgili gençler saðlýklý ve uzun bir yaþam sürmek istiyorsanýz sigara, alkol ve uyuþturucu gibi baðýmlýlýk yapan alýþkanlýklardan uzak durmalýsýnýz" dedi. Konferans sonunda Yeþilay'ýn eðitim çalýþmalarýna ve her türlü madde baðýmlýlýðýyla mücadeleye verdiði desteklerden dolayý okul adýna Müdür yardýmcýsý Nizamettin Cindoruk'a Belediye Kültür ve Sosyal Ýþleri Müdürü Mustafa Ercan tarafýndan þükran plaketi verildi. Mustafa Ercan ayrýca Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan "Alkol ve Uyuþturucu ile Mücadele" konulu CD'leri Nizamettin Cindoruk'a teslim etti. Yeþilay Derneði Çorum Ýl Temsilcisi Atilla Alpay, yine Çorum Be- Çorum Belediyesi ile Yeþilay Derneði Çorum Temsilciliði konferans düzenledi. Öðrencilere zararlý alýþkanlýklar konulu seminer verildi. lediyesi'nin desteðiyle bugün de Fatih Sultan Mehmet Ýlköðretim Okulunda saat de ko- nuyla ilgili bir konferans daha verecek. Kutlu Doðum Konseri Çorum Belediyesi Tasavvuf Musikisi Korosu, Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle konser verecek. Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle verilecek konserde ayrýca ilki geçen yýl Ýstanbul Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Görevlisi Dr. Ubeydullah Sezikli tarafýndan hazýrlanan "Ýlahi Anadolu Çorum Ýlahileri" albümünün ikincisinin tanýtýmý yapýlacak. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Dr.Ubeydullah Sezikli yönetiminde Belediye Tasavvuf Musikisi Korosunun içinde bulunulan haftanýn Kutlu Doðum Haftasý olmasý münasebetiyle, 17 Nisan Pazar günü saat 20.00'da Zeki Gül Devlet Tiyatro Salonu nda bir konser vereceðini söyledi. Konserde "Ýlahi Anadolu Çorum Ýlahileri II" albümünün tanýtýmýnýn da yapýlacaðýný belirten Zeki Gül, tanýtýmý yapýlacak albümün, Dr. Ubeydullah Sezikli tarafýndan kaynak olarak Hafýz Recep Camcý'dan Çorum Belediyesi Tasavvuf Musikisi Korosu konser verecek. alýnan "Ýlahi Anadolu Çorum Ýlahileri" albümünün devamý olduðunu bildirdi. Baþkan Yardýmcýsý Gül, bu tanýtýmla birlikte "Ýlahi Anadolu Çorum Ýlahileri II" albümünün Çorum Belediyesi Kültür Yayýnlarý arasýndaki yerini alacaðýný ifade ederek yapýlacak bu konsere tün Çorum halkýný beklediklerini kaydetti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, dün esnaf turu yaptý. Arasta da esnaf turu Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün Ayakkabacýlar Arastasý nda esnaf ve vatandaþ turu yaptý. Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Alper Zahir ve Nurettin Karakaya ile birlikte iþyeri ziyaretlerinde bulunan Baþkan Külcü, esnaf ve vatandaþlarla kýsa süreli sohbet etti. Baþkan Külcü, esnaf ve vatandaþlarla sohbet etti. Külcü, Ayakkabacýlar Arastasý ný ziyaret etti. Yapýlandýrmaya yoðun ilgi Çorum Belediyesi'nin baþlattýðý komuoyunda Torba Yasa adýyla bilinen 6111 sayýlý bazý alacaklarýn yeniden yapýlandýrýlmasýna iliþkin çalýþmalarýn hýzla devam ettiðibildirildi. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül,, 6111 sayýlý bazý alacaklarýn yeniden yapýlandýrýlmasý ile ilgili kanunun 25 Þubat 2011 tarihinde yürürlüðe girmesi ile birlikte Belediye Beyaz Masa bürosunun vatandaþlarýn akýnýna uðradýðýný belirterek, bunun memnuniyet verici bir durum olduðunu söyledi. Borçlularýn bir dilekçeyle ve kimlik fotokopileriyle birlikte Beyaz Masaya baþvurduðunu bildiren Zeki Gül, burada kayýt yaptýrdýktan sonra birinci katta Vatandaþlara daha iyi hizmet verebilmek için oluþturulan yapýlandýrma bürosuna yönlendirildiklerini ifade etti. Gül, yapýlandýrma yasasýnýn borcu olan vatandaþlar için çok önemli bir fýrsat olduðunu hatýrlatarak, " Vatandaþlarýmýz vakit geçirmeden bu fýrsattan bir an önce yararlanmalarý menfaattarý icabýdýr tarihine kadar borçlu bulunan veya hiç bildirimde bulunmayan mükelleflerimiz son gün olan 02 Mayýs 2011 tarihine kadar Beyaz Masaya müracaat edebilirler" dedi. Son günlere kalýndýðýnda Beyaz Masa ve Yapýlandýrma Bürosundaki yoðunluðun giderek artacaðý konusunda vatandaþlarý da uyaran Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, bir an önce ilgili birimlere müracaat edilmesi gerektiðini vurguladý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, çalýþmalarý yerinde inceledi. Yeniden yapýlandýrmaya ilgi olduðu belirtildi.

9 Bursa dan 120 öðrenci Çorum a konuk oluyor Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn baþlattýðý Gönül Köprüsü Projesi çerçevesinde Bursa'dan 120 öðrenci, Çorum'a gelecek. Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin'in yaptýðý açýklamaya göre, Gönül Köprüsü Projesi kapsamýnda Nisan 2011 tarihleri arasýnda Bursa'dan Çorum'a gelecek olan 120 öðrenci, 1 idareci ve 6 görevli öðretmenden oluþan misafir ekip, Ýl Proje Yürütme Ekibi Baþkaný Hüseyin Ünlü baþkanlýðýnda 10 görevli idareci, öðretmen nezaretinde Çorum'u gezecek. Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin'in verdiði bilgiye göre misafir öðrencilerin gezi programý þöyle: Konuk ekip, 22 Nisan 2011 Cuma günü saat 17.30'da karþýlanacak ve Merkez YÝBO'da akþam yemeði ikram edilecek. Gezinin birinci günü olan 23 Nisan Cumartesi günü, misafir öðrenciler kahvaltýnýn ardýndan 23 Nisan Milli Aytekin Girgin Egemenlik ve Çocuk Bayramý törenlerine katýlacaklar. Çorum Belediyesi'nin ikram edeceði öðle yemeðinin ardýndan ise Ulu Camii, Hýdýrlýk, Saat Kulesi Çorum Müzesi gezilecek. Öðleden sonra Atilla Taþ konseri ve Çocuk Þenliði programýna katýlacak olan öðrenciler, saatleri arasýnda Ýskilip turu yapacaklar ve Ýskilip Kaymakamlýðý'nýn vereceði akþam yemeðine katýlacaklar. Misafir öðrenciler, 24 Nisan Pazar günü, öðle ve akþam yemeklerini mihmandar aileleri ile birlikte yiyecekler ve akþam Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi'nin düzenlediði müzik eðlence programýný izleyecekler. Konuk ekip, gezinin üçüncü gününü, Ortaköy, Alacahöyük ve Boðazkale'yi gezerek geçirecekler. Ayný gün akþam ise Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi ve A.S.O. Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen Müzik- Halk Oyunlarý Gösterisi izleyecekler. Bursalý konuk ekip, 26 Nisan Salý günü, konakladýklarý okul olan Merkez YÝBO'da ikram edilen kahvaltýdan sonra memleketlerine uðurlanacaklar. TRT spikeri Jülide Sönmez, DED ve Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'nin konuðu olacak. TRT spikerinden Diksiyon kursu Dil ve Edebiyat Derneði Çorum Þubesi ve Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi TRT'nin ünlü spikerlerinden Jülide Sönmez'i Çorum'a getiriyor. DED'in baþlattýðý diksiyon kurslarýna her ay ünlü bir spiker gelerek ders veriyor. Jülide Sönmez, ilk olarak Velipaþa Konaðý Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'nde yarýn saatleri arasýnda diksiyon kursuna katýlacak. Jülide Sönmez daha sonra DED Konferans Salonu'nda saatleri arasýnda Diksiyon kursuna katýlanlara güzel konuþma dersi verecek. DED Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan, bu zamana kadar altý farklý diksiyon kursu açtýklarýný söyledi. Diksiyon kurslarýna yüzlerce kiþinin baþvuruda bulunduðunu, bu taleplere cevap vermeye çalýþtýklarýný ifade eden Candan, "Kursun sonunda baþarýlý olan kursiyerlerimize Milli Jülide Sönmez Nuran Hakyemez Turan Candan diye konuþtu. Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'nde yeni baþlayacak olan diksiyon kurslarý için bir açýklama yapan Merkez Müdürü H. Nuran Hakyemez de, yoðun talep doðrultusunda diksiyon kursu açmaya karar verdiklerini kaydederek ilk dersin TRT spikeri Jülide Sönmez tarafýndan verilecek Eðitim Müdürlüðü'nden onaylý sertifika veriyoruz. Diksiyon öðreticisi Meltem Çýnar gözetiminde sürdürdüðümüz diksiyon kurslarýnýn 7. sine baþlýyoruz. Kursiyerlerimizin yaný sýra bu yedinci kursun ilk dersine ilgili herkesi de bekliyoruz. DED'deki diksiyon kurslarý Cumartesi - Pazar günleri saat 13.30'da baþlayacak" olmasýnýn da kendileri açýsýndan önemli olduðunu vurguladý. Pazartesi ve Çarþamba günleri devam edecek olan ve bayanlara yönelik açýlan diksiyon kursu sonunda katýlýmcýlara sertifika verileceðini hatýrlatan Nuran Hakyemez, ilerleyen günlerde farklý kurslarla Çorumlu bayanlarýn hizmetinde olacaklarýnýn altýný çizdi. 35. Turizm Haftasý bugün baþlýyor Nisan 2011 tarihleri arasýnda kutlanacak olan '35. Turizm Haftasý', bugün yapýlacak açýlýþ programýyla baþlýyor. Turizm Haftasý açýlýþ programý, bugün saat 14.00'te Anitta Otel'de gerçekleþecek. 35. Turizm Haftasý kutlama programý belli oldu. Kültür ve Turizm Ýl Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, 35. Turizm Haftasý'nýn, tüm Türkiye'de olduðu gibi Çorum'da da Nisan 2011 tarihleri arasýnda Çorum turizminin canlandýrýlmasý, çeþitlendirilmesi, tarihi ve turistik deðerlerin korunmasý amacýyla, çeþitli etkinliklerle kutlanacaðý bildirildi. Hafta dolayýsýyla yapýlacak kutlama etkinlikleri þöyle: Turizm Haftasý etkinlikleri, bugün saat 10.00'da Atatürk Anýtý'na çelenk sunulmasýyla baþlayacak. Turizm Haftasý açýlýþ programý ise bugün saat 14.00'da Anitta Otel'de yapýlacak. Programda, açýþ konuþmalarýnýn yaný sýra, Halk Oyunlarý Gösterisi, þiirler, skeçler, müzik dinletisi, kokteyl ve slayt gösterisi yer alacak Nisan 2011 tarihlerinde, "Tarihten Günümüze Hitit Medeniyeti" konulu Resim Yarýþmasýna katýlacak ortaöðretim öðrencilerine yönelik Alacahöyük Örenyeri ve Boðazkale Hattuþa Örenyeri gezisi düzenlenecek. Alacahöyük ve Boðazkale gezisine katýlan öðrenciler, Çorum Müzesi bahçesinde jürinin huzurunda resim performanslarýný gösterecekler ve jüri deðerlendirme yapacak. 16 Nisan 2011 Cumartesi günü Ýskilip'te safari; 17 Nisan 2011 Pazar günü ise, Ortaköy'de Ýncesu Kanyonu 4 No'lu Hitit Yürüyüþ Parkuru'nda Trekking yapýlacak 19 Nisan 2011 Salý günü saat 14.00'te, Müze Müdürlüðü'nde, "Tarihten Günümüze Hitit Medeniyeti" konulu Resim Yarýþmasýnda öðrenciler tarafýndan gösterilen performanslarýn deðerlendirilmesi sonucunda jürinin seçeceði eserlerden oluþan resim sergisi açýlacak. Yine ayný gün, Ekonomist ve Yazar Dr. A. Mahfi Eðilmez tarafýndan "Hititlerde Ekonomi ve Ticaret" konulu söyleþi gerçekleþtirilecek ve Resim Yarýþmasý'nda dereceye girenlere ödülleri verilecek. "Sýlaya Bir Renk Bir Ýz" konulu Resim Sergisi, 19 Nisan Salý günü saat 16.30'da, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde açýlacak. 20 Nisan 2011 Çarþamba günü, Osmancýk Ýlçesi'nde seminer programý düzenlenecek. Osmancýk Belediyesi Kültür Salonu'nda, Arkeolog Dr. Önder Ýpek'in sunumuyla gerçekleþecek olan "Çorum Ýlimizin Kültür ve Turizm Deðerleri" konulu seminer, saat 14.00'te baþlayacak. 35. Turizm Haftasý, 21 Nisan 2011 Perþembe günü Boðazkale Ýlçesi'nde düzenlenecek seminerle sona erecek. Eðitici Abdi Dölek'in sunacaðý "Turistle Ýletiþim ve Turiste Yaklaþým Nasýl Olmalý?" konulu seminer, Perþembe günü saat 14.00'te Boðazkale Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleþecek. Hattuþa da Turizm Haftasý kutlamasý Hititlerin baþkenti Hattuþa (Boðazkale) ''Turizm Haftasý'' nedeniyle çeþitli etkinliklere ev sahipliði yapacak. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirasý listesinde yer alan, 8 bin yýllýk tarihi geçmiþe sahip baþkent Hattuþa'da Nisan Turizm Haftasý dolayýsýyla, Boðazkale Kaymakamlýðý tarafýndan çeþitli etkinlikler düzenlenecek. Boðazkale Kaymakamý Murtaza Dayanç, yaptýðý açýklamada, kaymakamlýk ile Boðazkale Belediyesinin ortaklaþa yürüttüðü etkinliklerin 15 Nisanda baþlayacaðýný bildirdi. ''Hattuþa Turizm Günleri'' adý altýnda gerçekleþtirilecek etkinliklerin ilçenin tanýtýmý için büyük bir fýrsat olduðunu belirten Dayanç, tarihe yolculuk yapmak isteyenler için dolu dolu bir Turizm Haftasý etkinlik programý hazýrladýklarýný kaydetti. Dayanç, etkinlikler kapsamýnda Hitit kýyafetlerinin sergilendiði bir defile düzenleneceðini, yaðlý ve karakucak güreþ müsabakalarý, Mehter Takýmý gösterisi, cirit müsabakasý, Kafkas Halk Oyunlarý Gösterileri yapýlacaðýný ayrýca öðrenciler için Hattuþa Gezisi ve Hattuþa Uçurtma Þenliði düzenleneceðini, Hitit Yolunda doða yürüyüþü yapýlacaðýný ve turizmle ilgili konferanslar verileceðini bildirdi. Dayanç, yerli ve yabancý tüm turistleri Çorum Lokman Hekim Derneði, geleneksel hale getirdiði aðaç bayramýný Pazar günü Elvançelebi Beldesinde kutladý. Piknik havasýnda geçen fidan dikimine çocuklarýyla katýlan davetlilere ekmek arasý, ayran ve yanýç ikram edildi. Aðaç dikiminde konuþan Çorum Lokman Hekim Derneði Baþkaný Rafet Demiray, Derneðin kurulduðu 2002 yýlýndan bu yana geleneksel hale getirilen fidan dikiminde bugüne kadar farklý belde ve köylerde 20 bin fidaný toprakla buluþturduklarýný belirterek; Bu sene de 1000 fidaný Elvan Çelebi Belediyesi, Çevre Orman Müdürlüðü ve Lokman Hekim Derneði iþbirliðinde Özel Samanyolu Lisesi öðrencileri, Yaþlýlar Haftasý münasebetiyle Çorum'daki tek huzur evi olan Atýl Uzelgün Huzurevi Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bir ziyarette bulundu. Öðrencilerin büyüklerimizle olan buluþmasýnda duygusal anlar yaþandý. Öðrenciler götürdükleri çiçekler ve küçük hediyelerle büyüklerinin gönlünü aldýlar, onlarla sohbet ettiler. Rehber öðretmen Hülya Soysever refakatinde gerçekleþen ziyaretlere 9, 10 ve 11. sýnýflar katýldý ve bu ziyaretler üç gün boyunca sürdü. Merkez çalýþanlarý, huzurevi hakkýnda öðrenci ve öðretmenlere bilgi verdi. Hülya Soysever, böyle ziyaretlerin öðrenciler için son derece anlamlý ve yaralý olduðunu belirtti. toprakla buluþturacaklarýný söyledi. Vatan topraklarýnýn erozyonla kaybýna son verecek aðaçlandýrma çalýþmalarýyla çocuklarýmýza çevre bilinci ve aðaç sevgisini aþýlamayý hedeflediklerini ifade eden Demiray; Belediye'ye, Çevre Orman Müdürlüðü'ne ve katýlýmcýlara teþekkür etti. Elvançelebi Belediye Baþkaný Hamdi Özseçer ise, misafirlere hoþ geldiniz diyerek; Devlet, STK ve vatandaþ iþbirliðinin güzel bir örneði olarak yapýlan fidan dikimiyle beldenin yeþil kuþak aðaçlandýrmasýnýn ve halkýn faydalanacaðý mesire yerlerinin geliþtirilmesini, toprak ve su kalitesinin CUMA 15 NÝSAN Çorum Lokman Hekim Derneði tarafýndan aðaçlandýrma bayramý kutlandý. Lokman Hekim Derneði Aðaç Bayramý ný kutladý Program Elvançelebi Beldesi nde gerçekleþtirildi. iyileþtirilmesini, gelecek nesillere yeþil bir dünya býrakmayý amaçladýklarýný söyledi ve emeði geçen herkese teþekkür etti. Program, misafirlere Elvançelebi Camii ve türbesi etrafýndaki mesire alýnanda yapýlan açýk büfe ikramlardan sonra sona erdi. Samanyolu ndan anlamlý ziyaret Özel Samanyolu Lisesi öðrencileri huzurevini ziyaret etti. Öðrenciler yaþlýlarla sohbet etti. Merkez çalýþanlarý, huzurevi hakkýnda öðrenci ve öðretmenlere bilgi verdi.

10 10 CUMA 15 NÝSAN 2011 Kurtuluþ Saadet te Saadet Partisi (SP) Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen basýn toplantýsý dün gerçekleþti. Parti binasýnda düzenlenen toplantýya SP Ýl Baþkaný Ahmet Bölükbaþ, Karargah Baþkaný Halil Ýbrahim Adýgüzel, SP Çorum Milletvekili Adaylarý Adnan Cýdýk, Ali Yazýcý ve Ýsmail Sarýoðlu ile bazý parti yöneticileri katýldý. SP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Adayý Prof. Dr. Arif Ersoy un katýlamadýðý toplantýda milletvekili adaylarýný tanýtan Ahmet Bölükbaþ, 12 Haziran 2011 tarihinde yapýlacak geahmet Bölükbaþ nel seçime iddialý bir þekilde hazýrlandýklarýný açýkladý. AK Parti temayül yoklamasýnda öne çýkan isimlerin liste dýþý kalmasýný yorumlayan Bölükbaþ, Kamuoyunda öne çýkan isimleri adam yerine bile koymadýlar diye konuþtu. Ýktidar partisinin temayül yoklamasýný rezalet olarak nitelendiren Bölükbaþ, Biz politika yapmýyoruz, cihat yapýyoruz. dedi. Kurtuluþ Saadet te diyen SP Ýl Baþkaný Bölükbaþ, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: 12 Haziran seçimlerine sayýlý günler kala, devam eden ömür imtihanýmýzda çok kýymete deðer bir dönemeçteyiz. Çünkü; nefsine esir olan toplumlarda adil yönetici ve liderlerin düþmaný çok olur. Bu tip toplumlarda insanlar görkemi ve tipi güzel, dýþa yansýyan sözleri hoþa giden, söylediklerinin aksini yapan karizmatik liderlerin peþine takýlýp kendilerini ve gelecek nesilleri periþan ederler Onlarýn kendilerine gerçeði hatýrlatan uyarýcýlarý yoktur. Danýþmanlarý, hakikatin katili basýn ve yayýn organlarý, ölümü hayat gösteren þakþakçýlarý vardýr. Dünyanýn þan ve debdebesine meyletme düþkünlüðü ile þeytanýn zürriyetine tabii olmakta sakýnca görmeyen bu zümre yaptýklarýnýn adýna da ince siyaset derler. Halký kandýrýyorlar yapýyoruz. Bu mukaddes davayý mesnetsiz sözlerle aþaðýlamaya çalýþan, bu davanýn yedeði olduðunu ifade eden boþ söz sahipleri 10 düþünüp l söylesin. Aklýnýzý baþýnýza alýn. Biz sizi sevdiðimiz için deli gibi çalýþýyoruz. Bu dönemlerde en zor mevzii Saadet Partisi'nde olma zorluðudur. Elhamdülillah temayüle girenlerle beraber 13 aday adayýmýzdan aday olmayan herkes canla baþla aday imiþ gibi çalýþacaðýnýn sözünü veriyor. Bu bizim kiþi esaslý deðil,dava perspektifinden duruþumuzdur. Bu ne rezalet! Þu aday listelerinin haline bakýn. Bu ne rezalet yahu. Çorum halkýnýn bu denli yok sayýldýðý, kamuoyunda öne çýkan isimlerin adam yerine bile konulmadýðý dayatma listelere AKP-CHP-MHP li kardeþlerimizin vereceði tepki anlamlý bir mesaj olacaktýr. Ey Çorumlular; bizi seviyorsunuz biliyoruz. Ama diyorsunuz oy vermiyorsunuz.yahu kiþi sevdiðiyle beraberdir. Bu anlamlý davada sýrtýnýza yük sarmýyoruz. Sadece l oy istiyoruz. Onu da senin için istiyoruz. Oy verdiðin insanlarýn vebaline ortak olma diye çýrpýnýyoruz. Çorum hepimizin. Fuhþun, çetelerin, faizin bereketsizliðinin, iþsiz gençlerin, þuursuz fikirsiz kitlelerin alkol ve uyuþturucu hatta tiner baðýmlýlarýnýn ziyadeleþtiði ilimizde köþesine çekilip dua eden sabahlara kadar zikir yapan hamasi milliyetçilik nutuklarý atan sözüm ona ehli iman ve vatanseverler istemiyoruz. Kalkýn ayaða kendinize gelin. Senin peþinden gittiðin vekillerin zinaya evet dediler. Oy vereceðin bu atama vekillerde baþka rezilliklere Tayyip bey hatýrýna evet diyecekler diyoruz. Piþman olduk Saadet'e geldik deyiniz. Nefislerinizin payandalarýný kýrmýz. Kurtuluþ buradadýr. Bu davanýn yükünü kaldýramayýp kolaycýlýðý seçen ayrýlýkçýlar, manayý býrakýp, mücahitliði býrakýp müteahhit olup gemicikleri sýrtlanmýþtýr. Benim iki partim var, üç partim var biri Saadet'tir diyenler büyük hata içindedirler. Milli Görüþ'ün tek adresi Saadet tir. Saadetliyim, Milli Görüþcüyüm, gururluyum diyerek gazi caddesinde tüm halkýmýzýn gururla yürüdüðü zaman, atama vekillere yüz verilmeyip kurtuluþu desteklediðiniz zaman iþte huzuru buldun kardeþim. Maddi manevi ve insani yönden sýkýntýda olsak ta; biz inanýyoruz ki; Allah C.C. bizimledir. Zafer inanlarýndýr ve zafer yakýndýr. Bütün baþarýlarý çok yönlü etkin propaganda gücünü kullanarak yaptýklarý yanlýþ iþlerin doðru olduðuna halklarýný inandýrmaktýr. Kötüyü örnek göstererek kötünün dahi yapmaya cesaret edemediði kötülükleri hissettirmeden yapabilmeleridir. Hanelerinde binbir düzensizlik bulunur fakat aleme nizam vermeye çalýþýrlar. Ýslam coðrafyasýnýn bu hale gelmesinin tek sebebi Hak'tan sapan kalplerin Hak düþmanlarýna olan muhabbetleridir. Toprak altýmýzdan kayýyor. Ýçimiz yanýyor. Vurdumduymaz olamýyoruz. Ýmam hatipliler, hanýmlarý baþlarýný örtüyor, 5 vakit namazlarýna gece ibadeti ekliyor diye zinayý suç kapsamýndan çýkartmalarýný, Amerikan uçaklarýna Ýncirlik'i peþkeþ çekip mazlumlarýn bombalattýrýlmasýný, Nato'nun Ne iþi var Libya'da deyip 3 gün sonra pardon diyenleri, Milli Eðitim ders kitaplarýndan AB istedi diye ayetlere (ince siyaset) adýna sansür koyanlarý hulasa pirinçteki sinsi beyaz taþlarý söylemeyelim de bu tehlikeyi anlatmamanýn vebalini Rabbimize nasýl verelim? Ey Çorumlular; sözü net ifade ediyoruz. Ýster oy verin ister vermeyin. Biz SP Ýl Baþkaný Ahmet Bölükbaþ ýn yönettiði toplantýya milletvekili adaylarý ve parti yöneticileri katýldý. politika yapmýyoruz, cihat SP lideri Kamalak geliyor Saadet Partisi (SP) Genel Baþkaný Mustafa Kamalak Çorum a geliyor. SP Ýl Baþkaný Ahmet Bölükbaþ, Genel Baþkanlarý Mustafa Kamalak ýn 22 Nisan Cuma günü saat de Kültür Düðün Salonu nda düzenlenecek Saadet Gecesi ne katýlacaðýný açýkladý. SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr. Arif Ersoy un katýlacaðý Umut Mürare gecede Çorum Milletvekili Adaylarý ný kamuoyuna tanýtacaklarýný anlatan Ahmet Bölükbaþ, özgün müzik sanatçýsý Umut Mürare nin de programda sahne alacaðýný kaydetti. Bölükbaþ, Haftaya Cuma günü düzenleyeceðimiz programa Saadet Partisi ne gönül veren tüm Çorum halkýný bekliyoruz. dedi. SP Genel Baþkaný Mustafa Kamalak Derman ýn Kutlu Doðum programý 19 Nisan da Doðum programýmýza Derman Kültür ve tüm Çorum halkýný Eðitim Derneði tarafýndan bekliyoruz. dedi. organize edilen Kutlu Doðum programý 19 Alanýnda ünlü Nisan 2011 Salý günü saat isimlerin katýlacaðý de Çorum da programla ilgili gerçekleþecek. hazýrlýklarýn TSO Fuar ve Sergi tamamlandýðýný anlatan Merkezi nde Mustafa Öztemiz, yoðun düzenlenecek programa bir katýlým bekledikleri Hafýz-ý Kurra Ýshak Danýþ, organizasyon için tüm Eðitimci-Yazar Muzaffer ayrýntýlarý Yalçýn, Ýlahiyatçý Yazar düþündüklerini ifade etti. Ömer Döngeloðlu ve Mustafa Öztemiz Özgün Müzik Sanatçýsý Çorumlular a Ömer Koçer katýlacak. manevi açýdan unutulmaz Sevgi ve Ýtaat Ýstikametinde bir gece yaþatacaðýz. diyen Öztemiz, sloganýyla düzenlenen program programla ilgili detaylarýn Derman hakkýnda bilgi veren Derman Derneði Derneði nden öðrenilebileceðini Baþkaný Mustafa Öztemiz, Kutlu sözlerine ekledi. Doðan Ticaret hizmette Doðan Ticaret, Farabi Caddesi Meydan Camii karþýsýnda hizmete girdi. Dodurga Motorlu Taþýyýcýlar Kooperatifi Baþkaný Hayrettin Doðan ýn sahibi olduðu Doðan Ticaret, Çorum da hizmete açýldý. Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi Meydan Camii karþýsý Oruç 4. Sokak numara 12 de faaliyet gösteren Doðan Ticaret, müþterilerine hizmet vermeye baþladý. Ürün ve hizmetleri hakkýnda bilgi veren Hayrettin Doðan, toptan ve perakende olarak kömür, odun, kireç, kum, çimento, alçý, kiremit, tuðla ve demir satýþý yaptýklarýný kaydetti. Kendi araç filomuzla, þehir içi ve þehirler arasý nakliye hizmeti de veriyoruz diyen Doðan, Çorum da bir ilk olarak fýndýk kabuðu satýþýna da baþlayacaklarýný duyurdu. Fýndýk kabuðu satýn almak isteyenlerden sipariþ almaya baþladýklarýný vurgulayan Doðan, Hayrettin Doðan ýn sahibi olduðu Doðan Ticaret, müþterilerinin hizmetinde. Doðan Ticaret, kömür baþta olmak üzere bazý inþaat malzemelerinin satýþý yapýyor. þömine odunu, karo ve kilit taþý çeþitlerini de müþterilerine sunduklarýný ifade etti. Doðan, Ürün ve hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Farabi Caddesi Meydan Camii karþýsýndaki iþyerimize bekliyoruz. dedi. Diyanet Yayýnevi nden Kutlu Doðum kampanyasý Türkiye Diyanet Vakfý (TDV) Çorum Yayýnevi, Kutlu Doðum Haftasý na özel bir kampanya baþlattý. TDV Yayýnlarý ný içine alan kampanya hakkýnda bilgi veren Diyanet Vakfý Çorum Yayýnevi yetkilisi Mehmet Ünlü, Hz. Muhammed (S.A.V.) in hayatýný anlatan eserlerde %70 e varan indirimler uyguladýklarýný söyledi. Nisan ayý sonuna kadar devam edecek kampanya çerçevesinde siyer kitaplarýnýn yaný sýra Kuran-ý Kerim, ilmihal ve peygamber tarihi kitaplarýnda da indirimler yaptýklarýný anlatan Mehmet Ünlü, Kampanyamýzdan yararlanmak isteyen herkesi Gazi Caddesi Valilik yanýnda faaliyet gösteren Diyanet Vakfý Çorum Yayýnevi ne bekliyoruz. diye konuþtu. Diyanet Vakfý Çorum Yayýnevi yetkilisi Mehmet Ünlü, kampanya hakkýnda bilgi verdi. Kutlu Doðum Haftasý kampanyasýnýn Nisan ayý sonuna kadar süreceði bildirildi. Alaybey esnafý, Kutlu Doðum helvasý daðýtacak Kutlu Doðum programý 19 Nisan da Alaybey Sokak esnafý tarafýndan düzenlenen geleneksel Kutlu Doðum Haftasý etkinliði bugün gerçekleþecek. Etkinlik hakkýnda bilgi veren tertip heyeti, Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle Çorum halkýna helva daðýtacaklarýný kaydettiler. Cuma namazýnýn ardýndan baþlayacak etkinliðin Alaybey Meydaný nda düzenleneceðini belirten tertip heyeti üyeleri, Kutlu Doðum helvasýna tüm Çorum halkýnýn davetli olduðunu bildirdiler.

11 Malatyalý ve Afacan dan CUMA 15 NÝSAN EÐÝTÝME ÖRNEK DESTEK Eðitim gönüllüsü iþadamlarý Rumi Ispanak ve Hasan Malatyalý (saðda), hediyeleri öðrencileri sevindirdiler. Çorum Gazeteciler Cemiyeti nin kardeþ Çamlýgüney Ýlköðretim Okulu için baþlattýðý kitap baðýþý kampanyasý devam ediyor. Bir Kitapla Çok Þey Deðiþir sloganýyla düzenlenen kampanyaya destek veren E-Market ve Afacan Kitap Kýrtasiye, Çamlýgüney Ýlköðretim Okulu kütüphanesine toplam adet kitap baðýþladý. Baðýþlanan kitaplar, geçtiðimiz günlerde düzenlenen programla Bayat Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ömer Altýnkeser e teslim edildi. Afacan Kitap Kýrtasiye de düzenlenen teslim programýna EMarket Sony Center yetkilisi Hasan Malatyalý ve Afacan Kýrtasiye sahibi Rumi Ispanak katýldý. Kampanyaya verdikleri destek nedeniyle eðitim gönüllüsü iþadamlarýný tebrik eden Ömer Altýnkeser, Çorum Gazeteciler Cemiyeti öncülüðünde Çamlýgüney Ýlköðretim Okulu na toplamda 3 bini aþkýn kitap baðýþlandýðýný açýkladý. E-Market in 1.000, Afacan Kitap Kýrtasiye nin ise 250 adet kitapla kampanyaya katkýda bulunduðunu anlatan Altýnkeser, baðýþlanan kitaplarýn Çamlýgüney Ýlköðretim Okulu kütüphanesinde yerini aldýðýný söyledi. EN GÜZEL HEDÝYE Baðýþlanan kitaplar arasýnda Dünya Klasikleri, 100 Temel Eser, hikaye, roman ve masal kitaplarýnýn yer aldýðýný hatýrlatan Altýnkeser, SBS ye hazýrlanan öðrenciler için konu anlatýmlý yardýmcý kitaplar ve soru bankasý kitaplarýnýn da bulunduðunu kaydetti. Kýsa sürede büyük destek gören kampanyaya katkýda bulunanlarý kutlayan Altýnkeser, Çamlýgüney öðrencilerini sevindiren kampanyaya verdikleri destekten dolayý EMarket yetkilisi Hasan Malatyalý ve Afacan Kýrtasiye sahibi Rumi Ispanak a teþekkür ediyoruz. dedi. Altýnkeser in ardýndan sýrasýyla birer konuþma yapan Hasan Malatyalý ve Rumi Ispanak da böylesine anlamlý bir kampanyaya katkýda bulunmaktan mutluluk duyduklarýný dile getirerek öðrencilere baþarýlar dilediler. Okuma alýþkanlýðýnýn insan hayatýndaki yeri ve önemine iþaret eden eðitim gönüllüsü iþadamlarý, eðitime desteklerinin süreceðini ifade ettiler. Çamlýgüney Ýlköðretim açýlýþa hazýrlanýyor Çorum Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan baþlatýlan kampanya ile oluþturulan kütüphane ve bilgisayar laboratuvarýnýn açýlýþýný Vali Nurullah Çakýr yapacak. Çamlýgüney Ýlköðretim Okulu kütüphanesi ve biliþim teknolojileri laboratuvarý açýlýyor. Bayat Çamlýgüney Ýlköðretim Okulu kütüphanesi ve biliþim teknolojileri laboratuvarý açýlýþ töreni 21 Nisan Perþembe günü gerçekleþecek. Kardeþ Okul-Kardeþ Kurum Projesi çerçevesinde, Çorum Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan baþlatýlan kampanya ile oluþturulan kütüphane ve laboratuvarýn açýlýþýný Vali Nurullah Çakýr yapacak. 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü nde baþlatýlan kampanya çerçevesinde kardeþ Çamlýgüney Ýlköðretim Okulu na 16 bilgisayar, 1 yazýcý ve 3 bini aþkýn kitap baðýþlandýðýný hatýrlatan Okul Müdürü Onur Ürey, Haftaya Perþembe günü saat de gerçekleþecek açýlýþa tüm eðitim gönüllülerini davet ediyoruz. dedi. Açýlýþ konuþmalarý ile baþlayacak törende öðrencilerin hazýrlayýp sunacaðý gösterilerin yer alacaðýný belirten Onur Ürey, programa katýlanlara yöresel ikramlarda bulunulacaðýný sözlerine ekledi. Kardeþ okuldan þehitlere vefa E-Market ve Afacan Kitap Kýrtasiye, Çamlýgüney Ýlköðretim Okulu kütüphanesine adet kitap baðýþladý. Bayat Çamlýgüney Ýlköðretim Okulu tarafýndan þehitleri anma programý düzenlendi. Geçtiðimiz günlerde okul bahçesinde düzenlenen programa Çamlýgüney Ýlköðretim Okulu Müdürü Onur Ürey, Müdür Yardýmcýsý Cemal Çetinkaya, bazý öðretmenler ve çok sayýda öðrenci katýldý. Günün anlam ve önemi ile ilgili sunumlarýn yapýldýðý programda Çanakkale Zaferi baþta olmak üzere vatan müdafasýnda can veren tüm þehitler saygý ve minnetle anýldý. Öðrencilerin hazýrlayýp sunduðu programýn ardýndan Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ný ziyaret eden Okul Müdürü Onur Ürey ve bazý öðretmenler, Jandarma Komutaný Abdullah Daþdemir le görüþtüler. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Ýlçe Jandarma Komutaný Daþdemir, düzenledikleri anlamlý program nedeniyle Çamlýgüney Ýlköðretim Okulu idareci ve öðretmenlerini tebrik etti. Çamlýgüney Ýlköðretim Okulu öðrencileri þehitleri andý. Okul bahçesinde düzenlenen programa öðrenciler büyük ilgi gösterdi. Okul Müdürü ve bazý öðretmenler Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ný ziyaret etti. Günün anlam ve önemi ile ilgili sunumlarýn yapýldýðý programda þehitler saygý ve minnetle anýldý.

12 12 CUMA 15 NÝSAN 2011 ÇOK ÝYÝ Babasý Kemale e sorar: - Sýnýfta durumun nasýl oðlum? Kemal cevap verir: - Çok iyi babacýðým, kaloriferin yanýnda oturuyorum. KAZI Nasreddin Hoca yer altýna ahýr yapmaya karar vermiþ. Topraðý kaza kaza komþunun ahýrýna girmiþ. Bir sürü öküz görünce koþa koþa karýsýna gitmiþ: - Haným, haným! diye baðýrmýþ. - Müjdemi isterim. Eski zamanlardan kalma bir ahýr dolusu öküz buldum.

13 CUMA 15 NÝSAN Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 12 - CEMÂZÝL-EVVEL: 1432 Hicrî Þemsi: Rûmi: 2 Nisan Kasým: 159 NÝSAN CUMA HATIRLATMA: VERGÝ Banka ve sigorta Muameleleri Vergisi, beyannamesi verilip ödenecek. Özel Ýletiþim ve Özel Tüketim vergisi C beyannameleri verilip ödenecek. VAKIF NEDÝR Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Vakýf (Vakf) kelimesinin sözlüklerdeki karþýlýðý þöyledir: Sahibi tarafýndan dinî þartlara uygun olmak kaydýyla hayýrlý bir iþe, hayýr ve hasenata býrakýlan mal ve mülktür. Bir kimsenin resmî bir senetle veya vasiyet yoluyla mallarýný yahut mallarýndan bir kýsmýný, belirli bir gaye için tüzel kiþiliðe sahip bir duruma getirmesi Vakýf adýný alýr. Yani, bir kurumun, yahut hizmetin sürmesini saðlamak gayesiyle, resmî bir belgeye ve belli þartlara baðlý olarak býrakýlan mülk veya paraya vakýf denir. Vakýf yapana Vâkýf, vakfedilen þeye de Mevkûf denir. Vakfýn çoðulu Evkaf'dýr. Vakfý idare edene Mütevellî, mütevellîyi kontrol edene Nâzýr, vakýf þartlarýnýn yazýlý olduðu belgeye de Vakfiye adý verilir. Ýmâm-ý Ebû Yûsuf ve Ýmâm-ý Muhammed hazretlerine göre; vakfedilen mal, sahibinin mülkünden çýkar, satýlmaz, baðýþlanmaz, miras býrakýlmaz. Vakýf; kiþilerin taþýnýr veya taþýnmaz bir deðeri, herhangi bir dýþ etki olmaksýzýn, sadece kendi rýza, görüþ ve istekleriyle özel mülkiyetlerinden çýkarýp, hayýr ve iyilik amacýyla yine kendileri tarafýndan belirlenen hayrýn þart ve hizmetlerinin ifasý için devamlý olarak tahsis etmesidir. Ýslâmiyette ilk vakýf, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm tarafýndan, Hicretin 3. senesinde Medine de kurulmuþtur. Peygamber efendimiz, kendi mülkü olan yedi hurmalýðý, Ýslâmiyeti korumak maksadiyla vakfetmiþtir. Peygamber efendimizin bu sünnetine uyarak Eshâb-ý kirâm da pek çok vakýf yapmýþlardýr. Ecdadýmýzýn yaptýðý bazý vakýflar: Câmi, mescid, medrese, imâret, su yollarý, su kemerleri, çeþme ve sebiller, yollar, kaldýrýmlar, aþ evleri, dul ve yetim evleri, çocuk emzirme ve büyütme yuvalarý, kütüphane, dükkân, misafirhane, kuyular, çamaþýrhane, helâ, han, hamam, bedesten, türbe, iskele, deniz feneri, esir ve köle azat etmek, fakirlere yakacak temin etmek, aðaç dikmek, borçtan hapse girenlerin borcunu ödemek, daðlara geçitler kurmak, öksüz kýzlara çeyiz hazýrlamak, borçlularýn borçlarýný ödemek, dul kadýnlara ve muhtaçlara yardým etmek, kuþlarýn beslenmesi... ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Acil Yardým 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 HASTANELER Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik VEFAT EDENLER 1- Kasap esnafýndan, Ahmet KIZILKAN"ýn annesi Merhum Elvan KIZILKAN"ýn eþi, Ruziye KIZILKAN. 2- Köserlik Köyü nden gelme, Turan ve Hayrettin GÜHER"in anneleri, Nazife GÜHER. 3- Kývýrcýk Köyü nden gelme, Servet ÇELÝK"in eþi Ar Elektrikten Mehmet ÇELÝK, Clas gazdan Yýlmaz ÇELÝK ve Ýlyas ÇELÝK"in anneleri, Derviþoðlu Toptan tuhafiye sahibi Tahir ÖZYILMAZ"ýn kayýnvalidesi, Feride ÇELÝK. 4- Alaca Koyunoðlu Köyü nden, Sabahattin, Kemal ve Aziz YILMAZ"ýn babalarý Cafer YIL- MAZ. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Ankara da kitapçýlarý dolaþýrken Felsefe diyarýndan hikmet yurduma BÝLGELÝK HÝKA- YELERÝ adlý bir kitap gördüm. Baktým ki içinde pek çok hikmetli sözün yaný sýra ibretli kýssalar ve fýkralar var. Dünyanýn ve ülkenin yoðun ve kasvetli gündeminden biraz uzaklaþalým dedim. Kitaptan bir kaç fýkra alýp sizlere sunmak istedim. Okuyup gülelim ve düþünelim diye. * * * SOKRETES ÝN SUÇU Sokretes idama mahkum edilinci karýsý aðlayarak dedi ki: - Ah Sokretes! Haksýz yere öldürülüyorsun. O da gülerek sordu: - Ne o, dedi yoksa sen benim haklý yere mi öldürülmemi isterdin? ÝKÝ KULAK BÝR AÐIZ Filozof Diyojen e sormuþlar: - Üstadým! Niçin iki kulaðýmýz, ama tek aðzýmýz var? Diyojen: - Az konuþalým ama çok dinleyelim diye, demiþ. BOÞ EV Yakýþýklý ve iyi giyimli bir gençle tanýþan Diyojen, bu gencin son derece ahmakça sözler söylediðini görür. Kendisine bu genç hakkýnda fikrini soranlara þu cevabý verir: Muhteþem bir ev. Fakat içinde kimse yok yani bomboþ KISA CEVAP Heraklit e Niçin az konuþuyorsun? diye sormuþlar. Heraklit, þu cevabý vermiþ: Sizler bol bol gevezelik edesiniz diye... VÝCDAN Zalim ve gaddar hükümdarlardan biri, bir filozofa Vicdan neye derler? diye sormuþ. Filozof, Senin bilmediðin ve sana lazým olmayan þeye derler demiþ. EN BÜYÜK FELAKET Büyük Ýskender e dünyanýn en büyük felaketinin ne olduðu sorulmuþ, o da þöyle cevaplamýþ: Ýyi adamýn kötü adama muhtaç olmasýndan daha büyük bir felaket yoktur ALLAH KÂÝNATIN NERESÝNDE? Bir gün Ýbni SÝna, meþhur mutasavvýf Ebu Said Ebu l - Hayr a Allah, kâinatýn neresinde? diye bir soru sorar. Bu soruya Þeyh, Ey Ýbni Sina! Sen hekimsin. Sen, canýn vücudun neresinde olduðunu söyle. Bende sana Allah ýn kâinatýn neresinde olduðunu söyleyeyim diye cevap verir. Gülelim ve Düþünelim ANLAMAK ve ANLATMAK Bir filozofa Dünyada en zor þey nedir? diye sormuþlar. Sözdür, diye cevap vermiþ filozof. Ethem ERKOÇ net Kutlu Doðum Haftasý Neden, diye sorduklarýnda; Çünkü anlamak da zordur, anlatmak da demiþ. KÖPEKLERÝN KARDEÞLÝÐÝ Mevlana, talebeleriyle yürürken, yol kenarýnda bir kaç köpeðin sarmaþ dolaþ uyuduklarýný görürler. Yanýndaki talebelerinden birisi, Güzel bir kardeþlik örneði der. Keþke insanlar da bundan ibret alsa Mevlana, tebessüm ederek karþýlýk verir: Aralarýna bir kemik atýver de gör bakalým kardeþliklerini ONA EN SON BÝNECEÐÝZ Necip Fazýl a sormuþlar: - Üstad, özel arabanýz yok mu? Üstad, anýnda mütefekkirâne cevap vermiþ: - Var... Ama ona en son bineceðiz. DÜNYANIN YÜZÜ Hastalýktan ötürü gözleri kapanmýþ olan bir adam, halk þairi Seyrani ye: - Bende dünyayý görecek göz mü kaldý, diye þikayette bulununca, söz ustasý Seyrani: - Hiç üzülme dostum, demiþ. Zaten dünyada da bakýlacak surat kalmadý. YETERLÝ OLAN Bir öðrencisi Konfüçyüs e dedi ki: - Yaþadýðýn kentte seni herkesin sevmesi nasýldýr? - Yeterli deðil, cevabýný alan öðrenci bir daha sordu: - Peki, kentte seni hiç kimsenin sevmemesi nasýldýr? Konfüçyüs þöyle cevapladý: - Yeterli deðil. Ýnsanlarýn arasýnda iyilerin seni sevmesi, kötülerin de sevmemesi daha iyi ve daha doðrudur. EÐÝLMEK LÂZIM Meþhur bir filozofa, Servet ayaklarýnýzýn altýnda olduðu halde neden bu kadar fakirsiniz? diye sorulduðunda þöyle demiþ: Ona ulaþmak için eðilmek lâzým da ondan SONSUZ HAYAT Yaþlýlýk yýllarýnda iken niçin kendinizi bu kadar yoruyorsunuz? diye soran arkadaþlarýna Victor Hugo, þu cevabý vermiþ: Dinlenmek için önümde sonsuz bir hayat var SAFIM BELLÝ OLDU Hz. Ýbrahim i içine atmak için büyük bir ateþ yakýlmýþtý. Bu esnada bir karýnca su taþýyordu. Yolda giderken karþýlaþtýðý karýncalar nereye gittiðini sorarlar. Karýnca, Hz. Ýbrahim i atacaklarý ateþi söndürmek için su taþýyorum, diye cevap verir. Karýncalar gülerler ve Götürdüðün su, o kocaman ateþi söndürmeye yetmez ki... derler. Olsun der karýnca, Ben de biliyorum yetmeyeceðini ama hiç olmazsa safýmýz belli olsun... Yeni yetiþen nesiller baþta olmak üzere toplumu din konusunda aydýn latmak, teþkilat olarak Baþkanlýðýmýza, mensuplarý olarak da bizlere yüklenmiþ dinî ve resmî bir görev olduðu malûmdur. Sevgili Peygam berimiz Hz. Muhammed'i (SAV) ve onun evrensel mesajýný sahih bir þekilde halkýmýza tanýtmak da sunduðumuz hizmetler arasýnda önem li bir yer tutmaktadýr. Bilindiði gibi insanlýk tarihinin en önemli hadiselerinden biri Hz. Muhammed'in (SAV) risaletidir. Allah Resulü, yeryüzüne numune-i imti sal olarak gönderilmiþ bir peygamberdir. Çünkü Ebedi Risaletin sahi bi Hz. Peygamber, insanî bütün meziyetleri kendisinde toplamýþ müs tesna bir þahsiyettir. Merhamet, þefkat, yardýmlaþma, affetme, af di leme, doðruluk, adalet, barýþ, cömertlik, Mehmet AÞIK leþmiþ mirasý, içerisin de önemli bir yer tutan Hz. Peygamber konusunu bir kez daha gün demimize almayý gerektiriyor. Yoksulluk içerisinde kývranan toplum ve ülkeler bir yana, maddi kalkýnmasýný, tamamlamýþ toplum ve ülkelerin bile manevî-ruhî buhran içinde olduðu, bunalýmlar geçirdiði göz önünde tutulursa, Hz Muhammed (SAV) mesajýna bütün beþeriyetin ihtiyacý olduðu açýkça anlaþýlýr. Binaenaleyh, yeni bin yýl, bilim ve teknolojik açýdan, maddî kalkýnma itibariyle insanlýða neler getirirse getirsin, insanlýðýn mutluluðu, toplumun barýþ ve huzuru için Hz. Peygamber'in ortaya koyduðu eþsiz ahlak prensiplerine her zaman ihtiyaç olacaktýr. Bu sebeple, huzur ve saadetin, barýþ ve kardeþliðin, iyilik ve yardýmlaþ- arkadaþlýk, dostluk, nezaket, nezafet ve benzeri bütün Ýl Müftüsü manýn yollarýný gösteren Hz. Peygamber'in eþsiz ahlâkî güzel hasletleri onun söz ve davranýþlarýnda net bir þekilde görmekteyiz. Dünyada, yaþadýklarýyla söyledikleri onunki kadar prensiplerini, arayýþlar içerisinde olan beþeriyete tanýtmak, Müslümanlar olarak, insanlýk âlemine yapabileceðimiz belki de en birbirine uygun ikinci bir insan yaþamamýþtýr. Onun eþ siz ahlâkýný imtisal ederek yaþantýlarýna istikamet verenlerin davranýþ larýnda büyük iyilik olacaktýr. Baþka bir ifadeyle onun hayatýnýn bilinmesi, sergiledikleri fevkalâde olgunluk da, onun teblið ettiði ahlak sisteminin mesajýnýn anlaþýlmasý sadece Müslümanlar için deðil, bütün insanlýk mükemmelliðini ortaya koyar. Ahlâkî deðerlerin çürüme içinde olduðu, ulvî meziyetlerin önemini yitirdiði günümüzde, Kainatýn Efendisinin beþeriyete getirdiði yüce ahlaki deðerleri insanýmýza ve bütün beþeriyete bir kez daha hatýrlatmamýz zaruret haline geliyor. Toplumumuzun kültür dokusunu oluþturan dinimizin, kültür ve gelenekler düzeyinde yer- için bir ihtiyaçtýr. Âlemlere rahmet olarak gönderilmiþ olmasý da bunu teyit etmekledir. Ama böyle bir misyonu yerine getirebilmek için, müntesipleri olarak bizlerin Rasulüllah'ý yeniden okuyup anlamamýz gerekmektedir. Ne yazýk ki, Müslümanlar olarak þu anda sergilediðimiz görüntü, hal ve gidiþatýmýz, onu gereði gibi tanýyamadýðýmýzý ortaya koymaktadýr. Kadir Yüktaþýr com Hayat Yorgunlarý 2 Direk olarak Allaha ulaþýrýz. Dertlerimizi o bilir. Ondan meded isteriz. Hayatýn yorgunluðu böyle geçer, beþ vakit ruhen temizleniriz. Namaz bu anlamda manasýz bir tekrar deðil, Bir yenilenmedir. Temizlenmedir. Bir gün Peygamberimiz sahabiler ile otururlarken þöyle demiþti: "Þuradan bir nehir aksa, insan Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net günde beþ defa burada yýkansa, o insanda kirden eser kalýr mý? " dedi. Sahabiler cevap verdiler; "Kalmaz ya Resulullah" "Ýþte insanda beþ vakit aldýðý abdestle günahlarýný temizlemiþ olur" dedi. Arkasýndan namaz, Ve sonrasýnda içten bir dua. Ýþte hayat bu Gerisi angarya. Ama, namazýný kýldýktan sonra iþlerimizi yapalým. Bu bir mertliktir. O dahi bir ibadettir. Hayatýn yorgunluklarý böylece giderilmiþ ve zinde bir hayata hazýr hale gelirsiniz. O zaman her þey gözünüzde bir baþka þekil alýr. Günlük hayattan zevk almaða baþlarsýnýz. Denemesi bedava. (Son) NÖBETÇÝ ECZANELER METEOROLOJÝ , Yýl:21 Sayý: NÝSAN 2011 CUMA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi BÝLGE BAHABEY CAD. NO:34/A - AKBANK YANI 34/A Yerel Süreli Yayýn Erol TAÞKAN Recep MEBET Kemal CEYLAN ABONE ÞARTLARI : 100 TL. : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) DÝKEN U.KAVAK MH. E.HOCA CAD.11/B 23 NÝSAN ÝLKOKULU KAR , 50 TL. 50, 00 TL. 15, 00 TL. 50, 00 TL. 250, 00 TL. 125, 00 TL. Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Ücretsiz Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu ) com www. corumhakimiyet. net

14 14 CUMA 15 NÝSAN 2011 Çaðrý Eðitim Vakfý ndan Kutlu Doðum konferansý Kullukta, Ahlâkta, Adapta En Güzel Ýnsan: Hz.Muhammed Çaðrý Eðitim Vakfý Hanýmlar Komisyonu tarafýndan organize edilen 'Kullukta, Ahlakta, Adapta En Güzel Ýnsan Hz.Muhammed' konulu konferans, dün gerçekleþti. Afra Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa konuþmacý olarak Kýrýkkale'de faaliyet gösteren Hayrunnisa Kadýn ve Aileyi Eðitme, Koruma ve Kollama Derneði Baþkaný Cemile Erdal katýldý. Kutlu Doðum Cemile Erdal Haftasý münasebetiyle düzenlenen program, Kur'an-ý Kerim tilavetiyle baþladý. Çaðrý Eðitim Vakfý Hanýmlar Komisyonu Baþkaný Emine Zahir'in açýþ konuþmasýyla devam eden programda, Peygamber Efendimiz'e yazýlmýþ þiirler ve ilahiler seslendirildi. Programýn devamýnda, Hayrunnisa Kadýn ve Aileyi Eðitme, Koruma ve Kollama Derneði Baþkaný Cemile Erdal, Çorumlu hanýmlara hitap etti. Hanýmlara Çaðrý Eðitim Vakfý Hanýmlar Komisyonu Kutlu Doðum Haftasý etkinliði düzenlendi. yönelik olarak düzenlenen ve yoðun ilgi gören programý, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün eþi Hatice Külcü de izledi. 'Kullukta, Ahlakta, Adapta En Güzel Ýnsan Hz.Muhammed' konulu konferansta konuþan Cemile Erdal, Peygamber Efendimiz'in ahlakýyla ilgili bilgiler verdi. Konuþmasýna, Peygamberimizden önce dünyanýn bunalýmda olduðunu anlatarak baþlayan Erdal, Hz.Muhammed'in teþrifleriyle dünyayý nurlandýrdýðýný kaydetti. Küçük yaþta anne ve babasýný kaybeden Hazreti Peygamberin bizzat Allah Teâlâ tarafýndan terbiye edildiðini ve böylece döneminde yaþanan bütün kötülüklerden korunduðunu belirtti. Cemile Erdal, Peygamber Efendimiz'in hayatý ve ahlakýný anlattýðý konuþmasýnda, bütün Müslümanlarýn O'nu örnek almalarý gerektiðinin altýný çizdi. Kardeþ kurslardan ortak etkinlik Kardeþ Kur an Kurslarý Üyük, Köprüalan, Hz. Ömer, Veysel Karani ve Kafkasevler Kur an Kurslarý Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle ortak etkinlik düzenledi. Kur an-ý Kerim tilavetiyle baþlayan etkinlikte Kur an Kursu öðretmenleri Berrin Hacýismailoðlu, Sündüs Özgen, Züleyha Mert, Tuðba Kutlutürk, Rüveyda Kýlýç rehberliðinde þiirler ve ilahiler okundu, sohbetler edildi. Programda ayrýca Kur an Kursu kursiyerleri kurslarla ilgili duygularýný dile getirdiler. Etkinlik öðrencilere hediye kitap çekiliþi yapýldý ve Kafkasevler Camii Derneði katkýsýyla hazýrlanan ikramda bulunuldu. Kardeþ Kur an Kurslarý ortak etkinlik düzenledi. Çorum Elektrik ve Su Tesisatçýlar Esnaf Odasý istiþare toplantýsý düzenledi. Elektrik ve Su Tesisatçýlar Odasý üyeleri istiþare etti Çorum Elektrik ve Su Tesisatçýlar Odasý tarafýndan düzenlenen istiþare toplantýsý, 13 Nisan 2011Çarþamba günü gerçekleþti. Toplantýya, YEDAÞ Perakende Müdürü Aydýn Taþkýn, Yapý Denetim Birliði Baþkaný Nazmi Þahin, Çorum Elektrik ve Su Tesisatçýlar Odasý Baþkaný Hikmet Göktepe ve Odaya kayýtlý elektrik tesisatçýlarý katýldý. Toplantýda, Yapý Denetim Birliði Baþkaný Nazmi Þahin tarafýndan, 2011 yýlý itibariyle yeni yapýlacak binalarýn tesisat yönetmeli hakkýnda bilgilendirme yapýldý. YEDAÞ Perakende Müdürü Aydýn Taþkýn da, yeni çýkan yönetmelikler hakkýnda bilgiler verdi. Ýstiþare toplantýsý, Çorum Elektrik ve Su Tesisatçýlar Odasý Baþkaný Hikmet Göktepe nin yaptýðý kapanýþ konuþmasýyla sona erdi. Toplantýda, Yapý Denetim Birliði Baþkaný Nazmi Þahin tarafýndan bilgi verildi. Toplantýya çok sayýda esnaf katýldý. Esnaf fuar yolcusu Kur an-ý Kerim tilavetiyle baþlayan etkinlikte Kur an Kursu öðretmenleri Berrin Hacýismailoðlu, Baðýmsýz Aday dan Tabip Odasý na ziyaret Çorum Baðýmsýz Milletvekili Adayý Dr. Murat Burhanoðlu, dün Çorum Tabip Odasý Baþkaný Þahatayi Þahin i ziyaret etti. Ziyarette Drç Burhanoðlu nun yaný sýra Ýþçi Partisi Ýl Baþkaný Mehmet Patlar, Merkez Ýlçe Baþkaný Müslüm Akkuþ ve Ýþçi Partili yöneticiler hazýr bulundu. Dr. Murat Burhanoðlu nun, Cumhuriyetçi Güç Birliði nin desteklediði baðýmsýz milletvekili adayý olduðu bildirildi. Çorum Baðýmsýz Milletvekili Adayý Dr. Murat Burhanoðlu, dün Çorum Tabip Odasý ný ziyaret etti. Elektrik ve Su Tesisatçýlar Odasý tarafýndan fuar organizasyonu düzenlendi. Ýstanbul CNR Fuar Merkezi'nde Elektrik Aydýnlat Fuarý'na Oda Baþkaný Hikmet Göktepe öncülüðünde Çorum esnafý da katýlacak. Elektrik ve su tesisatçýlarý fuara katýlmak üzere bu akþam yola çýkacak. Çiftçilere tarým sigortasý bilgisi Çorum'un Sungurlu Ýlçe Tarým Kredi Kooperatifi tarafýndan düzenlenen toplantýda çiftçilere tarým sigortasý anlatýldý. Ankara Bölge Müdürlüðü Sigorta Servisi Uzmaný Þevket Tahtacý ve Bireysel Emeklilik uzmanlarý, Özel Ýdare Konferans Salon'unda düzenlenen toplantýda çiftçilere devlet destekli yüzde 50 tarým sigortasý, ortak kaza sigortasý ve hayvan hayat sigortasý konusunda geniþ kapsamlý bilgiler verdi. Uzmanlar ayrýca üreticiye özel indirimler hakkýnda da paylaþýmda bulundu. (ÝHA) Sungurlu Ýlçe Tarým Kredi Kooperatifi bilgilendirme toplantýsý düzenledi.

15 CUMA 15 NÝSAN 2011 Partiler 60 bin nüfuslu Sungurlu yu hiçe saydý 15 Sungurlu Bakkallar ve Bayiiler Esnaf Odasý Baþkaný Osman Aþutoðlu ndan milletvekili aday listelerine eleþtiri Sungurlu Bakkallar ve Bayiiler Esnaf Odasý Baþkaný Osman Aþutoðlu, 11 Nisan Pazartesi günü açýklanan Siyasi Partilerin Milletvekili listelerinin ardýndan hayal kýrýklýðýna uðradýklarýný açýkladý. Aþutoðlu, "12 Haziran Genel seçimlerinde Çorumun en büyük ve geliþmiþ ilçesi olan Sungurlu'dan AKP, CHP ve MHP'den aday adayý olan þahýslarýn sýralamaya alýnmamasý ilçemiz halkýný ve bir sivil toplum örgütü olan Sungurlu Bakkallar ve Bayiiler Esnaf Odasýný ve üyelerini derinden yaralamýþtýr. Bu 60 bin nüfuslu Sungurluyu hiçe saymaktýr." dedi. Sungurlu'nun ekonomik anlamda zor günler yaþadýðýný ve iþ sahasý olmamasý sebebiyle sürekli dýþarýya göç vermekte olduðunu belirten Osman Aþutoðlu, "Sungurlumuzun siyasi açýdan yeterli yetiþmiþ insanlarýnýn olmamasý ve seçime girecek partilerde siyasi kulis yapacak Osman Aþutoðlu politikacýlarýmýzýn baþarýsýz olduðundan 24. dönemde Meclis'te ilçemizi temsil edecek ve kapýsýný rahat çalacaðýmýz insanýmýzýn olmamasýnýn çok acý bir sonuçtur." Diye konuþtu. Bu durumun oluþmasýnda ilk önce çuvaldýzý kendimize batýrmamýz gerektiðini söyleyen Aþutoðlu, artýk Sungurlu halký olarak siyasi bölünmelerin ve diðer bölünmelerin son bulmasý gerektiðini ve gerektiðinde baþta siyasal partiler, muhtarlar, dernekler, köyler yerel basýn ve biz sivil toplum örgütleri olarak bir birliktelik oluþturmanýn zamanýnýn geldiðini ve geçmekte olduðunu belirtti. Bu gidiþle Sungurlu'nun yakýn zamanda Çorumun en geliþmemiþ ilçesi durumuna düþeceðini söyleyen Osman Aþutoðlu, ilçenin sürekli göç verdiðinin altýný çizdi. Durumun ciddi olduðunu ifade eden Osman Aþutoðlu, Sungurlu olarak ayaða kalkmanýn silkinmenin gerektiðini Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasý Baþkaný, yönetim kurulu ve üyeleri olarak her türlü faaliyete hazýr olduklarýný belirtti. Bitkisel yaðda GDO yok Bitkisel Yað Sanayicileri Derneði (BYSD) Baþkaný Edip Uður, bitkisel yaðda GDO bulunmadýðýný, yaðlý tohumlarýn, en az tahýllar kadar stratejik bir ürün olduðunu söyledi. BYSD'nin bugün yapýlan 35'ince genel kurul toplantýsýnda konuþan Uður, Türkiye'deki bitkisel yað üretim tesislerinin teknolojilerinin AB standartlarýnda olduðunu ve sektör olarak gýda güvenliði ve kalitesi konusunda çok hassas davrandýklarýný belirtti. Ýnsanýn günlük 2800?3000 kalori enerjiye ihtiyaç duyduðunu, bunun 850?900 kalorilik bölümünün yaðlardan karþýlandýðýný, 1 gr yaðýn ortalama 9 kalori içerdiðini anlatan Uður, günlük yað ihtiyacýnýn 3'te birinin sývý yaðlar, 3'te birinin katý yaðlar ve 3'te 1'inin de peynir, yoðurt süt gibi gýda içeriklerinden karþýlanmasý gerektiðini, dünyada kiþi baþýna 15 kg olan yýllýk yað tüketiminin Türkiye'de 20 kg düzeyinde bulunduðunu söyledi. Dünyada 2010 yýlýnda 441 milyon ton, Türkiye'de ise 2 milyon 315 bin ton yaðlý tohum üretildiðinin tahmin edildiðini hatýrlatan Uður, Türkiye'nin bitkisel yað sanayinde net ithalatçý bir ülke olduðuna, 2009'da 1 milyon 273 bin ton olan yaðlý tohum ithalatýnýn geçen yýl 2 milyon 735 bin tona çýktýðýna dikkati çekti. Yaðlý tohum ithalatýndaki artýþa karþýn, hamyað ithalatýnýn ayný dönemde 932 bin tondan 812 bin tona gerilediðini, ayrýca yem sektörü için 945 bin ton yaðlý tohum küspesi ithal edildiðini, yaðlý tohum ve türevleri ithalatýna yýlda ortalama 2,5 milyar dolar döviz ödendiðini anlatan Uður, geçen yýl, 374 milyon dolar karþýlýðýnda 283 bin ton bitkisel yað ihraç edildiðini söyledi. -SANAYÝ HAMMADDE YÖNÜNDEN YÜZDE 70 DIÞA BAÐIMLI BYSD Baþkaný Edip Uður'un verdiði bilgiye göre, Türkiye'de 2 milyon 315 bin ton yaðlý tohum üretimine karþýn, 2 milyon 732 bin ton yaðlý tohum ithal edildi. Üretilen ve ithal edilen yaðlý tohumlarýn 3 milyon 787 bin tonu sanayide iþlendi. Ýthal edilen 815 bin ton ham yað ile birlikte 1 milyon 956 bin ton ham yað arzý gerçekleþti. Toplam yað kullanýmý 1 milyon 906 bin ton düzeyinde gerçekleþirken, bunun 1 milyon 484 bin tonu iç piyasada tüketildi, 213 bin tonu ise yem ve sabun sektöründe kullanýldý, 280 bin ton civarýnda ihracat yapýldý. Sanayinin ana girdisi olan yaðlý tohumlu bitkilerin üretiminin yetersiz, hammadde yönünden yüzde 70 düzeyinde dýþa baðýmlý olduðuna iþaret eden BYSD Baþkaný Edip Uður, sektörün sorunlarý ve sorunlarýn çözüm önerileri konusunda þu görüþleri dile getirdi: ''Yaðlý tohum bitkileri üretim tekniðindeki sertifikalý tohum ve verimlilikle ilgili sorunlar devam etmektedir. Bitkisel yað sanayisini ilgilendiren konularda strateji ve politikalar çok sýk deðiþmekte, sanayici uzun vadeli plan ve program yapamamaktadýr. Bitkisel yað sanayi ve yaðlý tohumlu bitki üretiminde uzun vadeli stratejiler ve devamlýlýk arz eden politikalar uygulanmalýdýr. Yaðlý tohumlarýn en az tahýllar kadar stratejik ürün olduðu her kesimce kabul edilmelidir. Yaðlý tohumlu bitkiler üretim alanlarý kýsa vadede geniþletilmeli, GAP üretim deseninde mutlaka yaðlý tohumlu bitkileri yer almalý, nadas alanlarýnda yaðlý tohumlu bitkilerin üretimine geçilmelidir. Sulanabilir alanlarda alternatif ürün projesinde yaðlý tohumlu bitkiler üretimi devreye girmelidir. Arazilerin miras yoluyla parçalanmasý önlenmeli, arazi toplulaþtýrýlmasýna gidilmeli, tüm tarým ürünleri tek bakanlýk çatýsý altýnda toplanmalý, Tarým Bakanlýðý tüm tarým ürünlerimizin tek sahibi ve sorumlusu olmalýdýr.'' Sektör ve sektör temsilcisi derneðin hedefinin insanlarýn saðlýklý beslenmesi için daha fazla ve kaliteli bitkisel yað tüketmesi, ayný zamanda yaðlý tohum ihtiyacýnýn ülke içinden karþýlanmasý olduðunu kaydeden Uður, bitkisel yað sanayicileri olarak gýda güvenliði ve kalite konusunda çok hassas olduklarýný vurguladý. Uður; ''Yað üreten tesisler teknolojik bakýmdan modern tesisler olup AB standardý seviyesindedir. Yanlýþ bilgilendirme sonucu bilgi kirliliði insanýmýzýn beslenmesinde olumsuzluklara yol açmaktadýr. Yazýlý ve görsel basýnda (Bitkisel yaðlarda GDO v a r d ý r, GDO'lu yað satýlmaktadýr) gibi haberler ile tüketici yanlýþ yönlendirilmektedir. Bitkisel yaðda GDO yoktur'' dedi. Çevreye ve insan saðlýðýna zarar veren kýzartmalýk atýk yaðlarýn zararlarýnýn en aza indirilmesi için projeler uygulandýðýný hatýrlatan E d i p U ð u r, evsel atýk yaðlarý toplama amacýyla tasarlanan BAYTOM'un (Bitkisel atýk yað toplama makinesi) Çorum'da 3 makine ile test çalýþmalarý devam ettiðini, sonuçlarýna göre ülke düzeyinde yaygýnlaþtýrýlacaðýný anlattý. Ta r ý m ve Köyiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Vedat Mirmahmutoðullarý ve Dýþ Ticaret Müsteþarý Ahmet Yakýcý'nýn da katýl- TEÞEKKÜR Sosyete pazarlarýnýn kapatýlmasýnda büyük emeði geçen ve Hazýr Elbiseciler Odasý üyelerine büyük katký saðlayan baþta Belediye Baþkaný Sayýn Muzaffer KÜLCÜ Turhan CANDAN olmak üzere Belediye Baþkan Yardýmcýsý Sayýn ile ilgili Belediye çalýþanlarýna ve her zaman yanýmýzda olan hazýr elbiseci esnafýna teþekkürü borç biliyoruz. (Ç.HAK:1122) Necati ÞÝMÞEK Hazýr Elbiseciler Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Okul Çevre Kulübü öðrencileri dikilen çýnarlarýn bakýmýný üstlendi. Atatürk Anadolu çýnarla donatýldý ANAKÖYDER' in baþlattýðý okul bahçelerinin aðaçlandýrýlmasý çalýþmalarýnda Atatürk Anadolu Lisesi'nin bahçesine büyük çoðunluðu okul öðretmenleri tarafýndan karþýlanan çýnarlar dikildi. Öðretmenlerin diktiði çýnarlarýn yanýnda lise son sýnýf öðrencilerin sýnýflarý adýna diktikleri beþ çýnarla çýnar sayýsý yirmi beþi buldu. Aðaçlarýn dikiminde öðretmenler bizzat bulundu ve dikime yardýmcý oldu. Fidanlarýn can suyunu da kendileri veren öðretmenler, aðaçlarýn üzerlerine de kendi isimlerini yazýlý olduðu levhalar taktýlar. Yine geçtiðimiz cumartesi günü, öðrenci ve öðretmenlerin maddi, manevi desteði ile 120'nin üzerinde sedir çamý okulun hatýra ormanýna dikildi. Okul Çevre Kulübü öðrencileri, aðaçlarýn sadece dikmekle yetiþmediðini, bundan sonra da kurumamasý için ellerinden geleni yapacaklarýný belirtiler. Ayrýca ANAKÖYDER yöneticilerine de teþekkür ettiler. Atatürk Anadolu Lisesi'nin bahçesine fidan dikildi. Okul bahçesi çýnarlarla donatýldý. Okul idarecileri ANAKÖYDER yöneticilerine teþekkür ettiler.

16 16 CUMA 15 NÝSAN 2011 DSÖ verilerine göre dünyada her yýl 2 milyondan fazla bebeðin ölü doðduðu bildirildi. Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ), Bill ve Melinda Gates Vakfý ile Save the Children'ýn da aralarýnda olduðu örgütler tarafýndan yapýlan ve týp dergisi Lancet'in internet sitesinde yayýmlanan araþtýrmaya göre, annelerin daha iyi saðlýk hizmeti almasý durumunda ölü Peygamber efendimiz (sav) 1440 yýldýr dünyayý aydýnlatýyor doðumlarýn yarýsý engellenebilir. Araþtýrmada, ölü doðumlarýn büyük çoðunluðunun geliþmekte olan ülkelerde meydana geldiði vurgulanarak, bununla birlikte uzmanlarýn Ýstismar Ömer KILIÇ hotmail.com Peygamber Efendimiz (sav) in doðumu münasebetiyle Türkiye Diyanet Vakfý öncülüðünde 1989 yýlýndan itibaren ülkemizde ve yurtdýþýnda, her yýl Kutlu Doðum Haftasý adý altýnda bir kýsým programlar düzenlenmektedir. Peygamber Efendimiz Hz Muhammed(sav) in dünyayý þereflendirmesinin 1440.yýldönümünü bütün bir millet olarak kutluyoruz. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Son Peygamber Hz Muhammed, (sav) Kuran-ý Kerim in insanlýða vaaz ettiði þahsiyet ve yaþantýnýn en yüce örneðidir. O nu anlamak ayný zamanda yüce dinimiz Ýslam ý anlamak demektir. O nun sünnetlerine riayet etmek dinimizi doðru yaþamak anlamýna gelmektedir. Dünyanýn geçici meþgaleleri altýnda insanlýðýn bunalým, buhran, ýzdýrap ve arayýþ içinde olduðu zamanýmýzda dünya ve ahirette huzur ve mutluluðun yegâne reçetesi, Peygamber Efendimiz(sav) in sünnetine ve O nun insanlýða rahmet olarak getirdiði Kuran-ý Kerim e sýmsýký sarýlmaktýr. Ýnsanlýðýn rahmete, berekete ve huzura ermesi için Peygamber Efendimiz(sav) i tanýmaya, anlamaya ve O nun insanlýða hidayet rehberi olarak getirdiði Kuran-ý Kerim i bilmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacý vardýr. Sen (sav) olmasaydýn âlemleri yaratmazdým hadis-i kutsisinde buyrulduðu gibi O, iki cihan serveri, insanlýðýn biricik nuru ve insanlarýn en yücesidir. Âlemlere rahmet olarak gönderilmiþ olan Peygamber Efendimiz(sav), üstün insani özelliklere sahip, en güzel ahlaklý, müminlere ve diðer insanlara karþý çok merhametli oluþuyla insanlýða Allah ýn bir lütfudur. Etrafýna ýþýk saçan yüce bir kandil gibi olan Peygamber Efendimiz (sav) i sevmek, imanýmýzýn bir cüzü ve O nun övülmüþ ümmetinden olmanýn bir gereðidir. Hz. Peygamber(sav) in hayatý incelendiðinde görülecektir ki; O, hayatýnýn her anýyla Allah a gönülden baðlanmanýn, O nun emir ve yasaklarýný aþkla yaþamanýn, O nun rýzasýný her þeyin üstünde görmenin, insana sýrf insan olduðu için sevgi ve saygý duymanýn, zulme ve kötülüðe karþý durmanýn, doðruluk ve adaletten asla ayrýlmamanýn, sabrýn, merhametin, alçakgönüllülüðün, kýsaca en güzel ahlakýn canlý örneðidir. Bilindiði gibi milletimizin Peygamber Efendimiz(sav) e yönelik sevgisi çok derindir. Mesela, Türkler arasýnda yaygýn olan Mahmud ve Ahmet adlarý Muhammed isminden türemiþtir Peygamber Efendimiz (sav) in bazý vasýflarýný ifade eden Mustafa, Ekrem, Beþir, Nezir, Münir ve benzeri isimler de milletimiz tarafýndan çocuklarýna yaygýn olarak verilmektedir En önemlisi de milletimizin, asýrlarca Ýslam ýn bayraktarlýðýný yaparak gazadan gazaya koþan, haçlý seferlerine karþý Ýslâmý ve Müslümanlarý aþýlmaz bir kale gibi koruyan kahraman ordusuna Mehmetçik ismini vermiþ olmasýdýr Onun için inanç ve kültürümüzde asker ocaðý Peygamber Ocaðý olarak kabul edilmekte, askerlik kutsal bir görev sayýlmakta, bu yüzden askere gidenler þenlikler ve dualarla uðurlanmaktadýr Bu çerçevede büyük milletimizin Peygamber Efendimiz (sav) e olan sevgisinin en büyük eserlerinden biri olan Mevlid-i Þerif de, O nun dünyayý þereflendirmesine ithafen yüzyýllardýr yaþattýðýmýz çok güzel bir gelenektir. Bu vesileyle bu güzel geleneðimizi yaþatmak ve gelecek nesillere en güzel þekliyle aktarmanýn hepimizin görevi olduðunu bir kez daha hatýrlatmamýz gerekmektedir. Bütün bu gerçekler ýþýðýnda Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle okunacak mevlid-i þerifleri, Kur an tilavetlerini, dualarýmýzý Yüce Allah tan kabul etmesini ve bizleri Peygamber Efendimiz (sav) in þefaatini nasip etmesini niyaz ediyorum. Aziz milletimizin ve Ýslam âleminin Kutlu Doðum Haftasý ný da saygý ve muhabbetle en içten duygularýmýzla kutluyoruz. Çorum Alperen Ocaklarý Dünyaya gelemeden ölüyorlar! GENEL KURUL ÝLANI Çorum Ýli Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliðin 4. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý Cumartesi Günü Saat 10:30 da Gazi Caddesi Kültür Sitesi Kültür Düðün Salonu adresinde aþaðýdaki gündem dahilinde yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde ikinci toplantý tarihinde ayný yer ve saatte ayný gündemle yapýlacaktýr. Genel Kurula katýlmanýz önemle rica olunur. Ýlanen duyurulur. Çorum Ýli Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Yönetim Kurulu GÜNDEM l- Yoklama ve Açýlýþ 2-Divan Baþkanlýðý Seçimi, 3-Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasý. 4-Gündemin Okunmasý ve Misafir konuþmalarý. 5-Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, Denetleme Kurulu raporu ile yýlý bilanço ve gelir gider tablosu ve 2010 yýlý tahmini bütçesinin ayrý ayrý okunmasý ve ibrasý (Yönetmelik deðiþikliði nedeniyle sonradan 4. yýl için yapýlan tahmini ek bütçenin onayý ve ibrasý) 2010 yýlý aidat ve soykütüðü hizmet bedellerinin tespiti, dönemleri çalýþma programýnýn okunmasý ve oylanmasý, dönemleri tahmini bütçesinin okunmasý ve onaylanmasý 8-BirIik Ana Sözleþmesinin 28.maddesinde belirtilen (a) ve (o) bentleri dahil olmak üzere bu bentler arasýnda diðer maddelerde belirtilen Genel Kurulun devredilebilen görevleri hususundaki konularda Yönetim Kurulunun yetkili kýlýnmasý 9-Hayvancýlýkla ilgili kamu kurum ve kuruluþlarý tarafýndan üyelere daðýtýlacak tüm teþvik ve desteklemelerin Birlik aracýlýðý ile daðýtýlmasý, Birlik üyelerinin cari borç ve aidat hizmet bedeli borçlarý olmasý durumunda ise; daðýtýlacak teþvik ve desteklemelerden kesinti yapýlarak tahsili hususlarýnda yetkili kýlýnmasý 10-Birliðe gelir temini amacýyla a) Üye giriþ aidatý b) Üye yýllýk aidatý c) Soykütüðü hizmet bedelinin belirlenmesi 11-Yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerine verilecek huzur hakký ve yolluklarýn belirlenmesi 12-Birlik için; Gayrimenkul, imalat, inþaat, her türlü araç gereç ve hizmet aracý alým-satým, kiralama konusu ve ayrýca bu konuda takip edilecek usûl ve esaslar hakkýnda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi. 13-Ýç ve Dýþ kaynaklý (AB menþeli hibe ve parasal) proje uygulanmasý için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi. 14-Birlikte çalýþtýrýlacak personel sayýsýnýn günün þartlarýna göre tespiti, iþe alýmý, iþten çýkarýlmasý ile ücretlerin belirlenmesi konularýnda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi. 15-Merkez Birliðince uygulanacak olan yatýrým projelerine katýlým hususunun görüþülerek yönetim kuruluna yetki verilmesi 16-Mevcut mevzuata göre tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanan Yönetmelik deðiþikliðine göre Birlik Ana Sözleþmesinin 4,5,14,15,26,27,29,30,32,33, 34,37,38,42,43,48,53, 56. Maddelerinde deðiþiklik yapýlarak intibakýnýn saðlanmasý. 17- Mevzuata göre Her il de bir adet damýzlýk birliði olmasý gerektiðinden Mecitözü ilçesinde kurulan Çorum Ýli Holþtayn Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði ile birleþmenin görüþülerek yönetime yetki verilmesi 18-Yönetim ve denetleme kurulu üyeleri ve Merkez Birliði delegelerinin seçimi 19-Dilek ve temenniler 20-Kapanýþ (Basýn: 338) tüm beklentilerine raðmen Ýngiltere, Fransa ve ABD gibi geliþmiþ ülkelerde de ölü doðum oranýnýn düþürülemediði kaydedildi. Uzmanlar, daha iyi gebelik takibi, annelerde þeker, yüksek tansiyon ve frengi gibi hastalýklarýn tedavisiyle her yýl 1 milyondan fazla bebeðin hayatýnýn kurtarýlabileceðini belirtti. Öte yandan araþtýrmacýlar, ölü doðum sayýsýný tahmin ederken hata payýný yüksek tuttu. Çoðu batý ülkesi olmak üzere 33 ülkeden elde ettikleri istatistikleri kullanan araþtýrmacýlar, ölü doðan bebeklerin sayýsýnýn, diðer 160 ülke de göz önüne alýndýðýnda, 2.1 milyon ile 3.8 milyon arasýnda olabileceðini bildirdi. Araþtýrmaya göre, dünyada ölü doðum oranýnýn en düþük olduðu ülkeler 1000'de 2 ile Finlandiya ve Singapur. Listenin en altýnda ise 1000'de 42 ve 47 ile Nijerya ve Pakistan bulunuyor. ABD'de ise siyahlarda iki katý olmak üzere, ölü doðum oraný 1000'de 6. (AA) Cumhuriyeti kuran kadrolar, rejimi Osmanlýdan tamamen kopararak yüzü batýya dönük bir sistem kurmayý hedeflerken iki konuda asla taviz vermeyeceklerini ilan etmiþlerdir: Birincisi, yeni sistem dine dayanmayacak, diðeri ise herkes Türk olacak veya en azýndan kendini Türk hissedecek. Baþka bir ifade ile Cumhuriyet, kurulduðu günden beri kendisini iki þeye karþý þiddetle koruma altýna almýþtýr ki, bulardan birisi Kürtler, diðeri ise Ýslam'dýr. Yeni sistem, uzun yýllar uyguladýðý baský ve asimilasyon politikalarýna raðmen her iki konuda da baþarýlý olamadý. Ne herkese Türk etnik kimliðini kabul ettirebildi, ne de dini tamamen unutturabildi. Dünyada o günlerde moda olan faþist ve tek partili rejimlerden de alýnan moral destekle tek tip insan yetiþtirmek için en karakuþi yöntemler uygulanmasýna raðmen sistem, çeyrek yüzyýl sonra týkandý. Oðuz Atay'ýn deyiþiyle, girmeden girdiðimiz savaþtan çýktýðýmýz yýllarda, yani 2. Dünya savaþý sonlarýnda önce din konusunda tavizler verildi. Dini tamamen ortadan kaldýrabileceðinden ümidini kesen batýcý kadro, dine kýsmi ve kontrollü bir alan açarak yok etmek yerine ondan faydalanma yoluna gittiler. Bu konuda diyanet teþkilatýný ve ona baðlý camileri kelimenin tam anlamýyla kullandýlar. Dinin yönetim iþlerine karýþmamasý konusunda teyakkuzu bir an elinden býrakmayan rejim, dinle ilgili her türlü kararý almýþ, adeta vatandaþýnýn ne kadar dindar olabileceðinin sýnýrlarýný kendisi tayin etmiþtir. Bu memlekete komünizm lazýmsa onu da biz getiririz diyen jakoben elitler, din konusunda da asla farklý düþünmemiþlerdir. Dini bireysel yaþamýn en dar alanýna hapsederek sosyal alanda görünürlüðüne yasak koyan sistem, bu konuda hiçbir taviz vermeye yanaþmamýþtýr. Mesela, bu konudaki tahammülsüzlüðün en bilineni olan baþörtüsü konusundaki inatçý tavýr, günümüzde de aynen devam ettirilmektedir. Ama doðuda PKK ile mücadele edilirken helikopterlerden ayet ve hadislerin yazýlý olduðu broþürler atýlarak gerektiði yerde gerektiði kadar dindarlýk yapýlmýþtýr. Yine camilerin minberlerinden din kardeþliðine dair hutbeler okutulurken Kuran ayetlerinden fitne, fesat ile ilgili ayetler, ulus devlet amaçlarýna uygun þekilde yorumlanmaktan geri durulmamýþtýr. Dini yok saymak yerine onu kullanmanýn ne kadar kazançlý bir iþ olduðunu biraz geç de kalsa PKK de anlamýþ olmalý ki son günlerde onlar da bu iþe el attýlar. Devletin imamlarýnýn arkasýnda namaz kýlmayýn çaðrýsý, beklenmeyen bir ilgi gördü. Çaðrýyý yapanlarýn namaz kýlmayýp, kýlanlarý seyretmelerine raðmen çaðrýlarýnýn bu denli etkili olmasý insanýmýzýn cahilliði ile mi açýklanmalý, yoksa örgütün gücü ile mi bilmiyorum. Bu arada bizim mahallenin kafasý karýþýklarýnýn bu konuda gösterdikleri tepki de bir o kadar düþündürücü. Ýslam'a hiçbir saygýsý olmayan Marksist Leninist bir örgütün dini kullanmaya kalkýþmasý karþýsýnda gösterdikleri hassasiyet elbette ki övgüye deðer ama yýllardýr bu iþi en kaba yöntemlerle yapanlara karþý en küçük bir rahatsýzlýk duymamalarýný nasýl anlamak zor. PEYZAJ ÇALIÞMALARI VE BAKIM HÝZMETÝ ALINACAKTIR Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü TCK 7.Bölge Müdürlüðü 73.Þube ÇORUM bölünmüþ yollarýnda peyzaj çalýþmalarý ve bakýmý iþi hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2011/ Ýdarenin a) Adresi : Esenevler Mahallesi Atatürk Bulvari ATAKUM SAMSUN b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : TCK 7.Bölge Müdürlüðü 73.Þube ÇORUM bölünmüþ yollarýnda muhtelif km ler c) Süresi : Ýþe baþlama tarihinden itibaren 210(iki yüz on) gündür 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Esenevler Mah. Atatürk Bulv. No:380 Atakum / SAMSUN b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler, 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Çerve Düzenlenmesi ( Peyzaj), fidan dikim bakým ve sulama iþleri benzer iþ olarak kabul edilecektir 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Bakým Baþmühendisliði Atakum / Samsun adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Bakým Baþmühendisliði Atakum / Samsun adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz Yirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Basýn: 338),

17 CUMA 15 NÝSAN Bugün ( )herkes bir çözüm bekliyordu, çünkü devlet baþkaný Suudi Arabistan da ve Körfez ülkelerinin temsilcileriyle görüþmeler yapýyor; yönetimden çekildiði zaman kendisine, ailesine dokunulmayak, itibarý korunacak baþka bir memlekete bile gitmek zorunda kalmayacak deniliyordu. Metafizik gerilim iyice týrmandý ve kötümserlik artmaya baþladýðý bir zamanda bu haber iyi geldi herkese. Bende bu sefer kampüs icinde deðil de, hemen yakýndaki ikinci (Ensar) mescide gideyim dedim. 12 sularýnda çýktým, herkes caddeleri dolduruyor, ellerinde yeþil kaðýtlara basýlmýþ Cumatu t-sebat günü yazýyor. Mescide geldigimde ezan okunuyordu. Herkes ana caddelere gidiyor, yarýyarýya boþtu içerisi. Yanýmdaki gence sordum bu kaðýt ne, diye, Ali Abdullah Salih in eðitim durumunda baþladý ve aðýr sözler söyledi. Kaðýtýn arkasýnda Suudi Arabistan, Kuveyt, Imarat, Uman, Katar, Bahreyn ve Yemen bayraklarý var. Irhal (Defol) Ali Abdullah Salih ve Körfez ülkelerindeki kardeþlerimize teþekkür ederiz yazýyor. Cumadan hemen çýktým, kapýda hiç çocuk veya bayan dilenci yoktu, oysa dolu olurdu, hýzlýca kampuse yürümeye baþladým. Kapýdan girerken göstericiler yeni baþlýyordu Cuma namazýna. Eve geçtim ve radyoyu açtým, canlý olarak veriliyor, selam verildi. Gür sesli biri, Halk ne istiyor diye soruyor. Kalabalýk; Halk Ali Abdullah Salih istiyor. Halk Seni Seviyor Halk Seni Ýstiyor, sloganlarýyla cevaplýyor. Ardýndan biri Kur an okudu. Cennet ve Cehennem ehlini anlatan kýsa bir kaç ayet okumasý ilginçti, çünkü yönetim taraftarý da kendini ehli cennet olarak nitelendiriyor. Kur an okunmasý bitti yeniden sloganlar baþladý. Þu satýrlarý yazdýðýmda dýþarda, üniversite kapýsýnýn önündeki Daiiri meydanýndan itibaren oldukça geniþ bir alana Tagyir yani Deðiþim Meydaný diyen muhalifler, Halk Yönetimin Gitmesini Ýstiyor derken, (13.41) öbür tarafta yani Hürriyet meydaný, vefa meydaný diye isimlendirelen Devlet Baþkanlýðý ve Mescid-i Reisi önünde Dr. Reþid almu konuyor. Ondan önce Þair Abdullah Ömer, Abdullh Katý þiirlerini okudular. Özellikle ikincisinin þiiri oldukça ateþliydi ve yönetimin ve Mutemer partisi için herþeyi yapacaklarýný söyledi. Hikmetin Yemen de olduðunu göstermenin zamaný olduðunu, birliðimizi, beraberliðimizi korumanýn zamaný diyor ve halký ateþliyor. Körfez ülkelerinin kararýný reddettiklerini özellikle Katar ve Cezire kanalýnýn yaptýklarýnýn hepsini reddediyoruz. ''Bu, Yemen'in içiþlerine aþikar biçimde karýþmaktýr'' ifadesini kullandý. Salih, ''Bizler özgür doðduk, karar vermekte de özgürüz. Diðerleri bize saygý duymalýdýr. Demokrasiye, anayasaya ve özgürlüðe karþý bütün komplolarý reddediyoruz'' diye konuþtu. Demokratik bir yönetimde ýsrar ediyoruz. Her þey seçimle olmalý diyoruz iye sözlerini bitirdi. Evet anladýðým kadarýyla karamsarlýk daha devam edecek bu ülkede, ardýndan sert bir yaðmur bastýrdý ve bir kaç el silah sesi duyuldu. Sebat gününde de bir þey çýkmadý ve her iki tarafta sebat ediyor gerçekten, problem iyice kördüðüm haline gelmeye devam ediyor.. Sadece Türkler Kaldý Galiba! Evet, Özbekistan bile vatandaþlarýný çektiði bölgede bir biz kaldk galiba. Alt katta oturan Çinliler bile yok, bile diyorum çünkü buradaki yol ihalelerin çoðunu onlar almýþ. Hatta yeni Hudeybe yolu üzerindeki Türk okulunun inþaatýný görmeye giderken bir Çin mezarlýðý anýtý gördük. Ölen iþçilerin anýsýna yapmýþlar. Yeni meclis binasýný da onlar yapýyor, hatta bunun için Dýþiþleri Bakanlýðý binasýný hediye olarak yapmýþlar. Kolay dedi Ahmet hoca, çünkü isçiler Çindeki mahkumlarmýþ; malzemeleri de oradan getiriyorlar, maliyeti iyice düþürüyorlarmýþ. Sebat Cumasý: Özgürlük berbat bir yalan buralarda Yemen Notlarý: 7 Mevlüt Uyanýk Prof. Dr. Hitit Üniversitesi Ýyi ama bizim Türk müteahhid alacaðný bir türlü tahsil edememiþ, üstelik para Arap birliinden geldiði halde. Çinliler iþi biliyor, öðrenciler de yok, çekilmiþler. Dil kursunda Said sordu, sefaretiniz sizi uyarmadý mý diye? Yok dedim, dun (Salý günü) Tahrir meydaný ve Biru l-azeb,yani tatlý su kuyusu isimli kadim Türk mahellesini gezdik. Bizden baþka da yabancý yoktu, deyince, siz yabancý deðilsiniz ki, iþte bundan dolayý sizi seviyoruz dedi. Hakikaten Türk okulu ve Kuran kursunda arkadaþlar da duruyor, okul inþaatý bütün hýzýyla devam ediyor ve Yemenliler bundan çok memnun. Onlar deyince benim de tuhafýma gitti, yani hakiketen bir tuhaflýk yok mu?. Yok, çünkü bize yönelik herhangi bir olumsuzluk olmadý ki. Kadim Türk Mahallesine Buyuruz! Bu vesileyle kadim Türk mahallesi Biru l-azeb ten bahsedeyim biraz. Ali Abdullah Salih taraftarlarýnýn çadýrlarýnýn arasýndan geçiyoruz, gat molasý verilmiþ, herkes sessizce oturmuþ gatýný ciðniyor, normalde buraya yabancý sokmuyorlar ama bize bir þey diyen yok, hatta sefirimizle tokalaþmak istiyorlar. Güzel Türk bir taþ binasýnýn önüne geliyoruz. Bombeli ahþap harika çatal kapýsý var, önünde üç kiþi gat ciðniyor. Buranýn havasý ilginç, Erzurumdan yüksek 2350 m. bu yüzden öðleye doðru acaip bir aðýrlýk çöküyor, belki de gat bundan dolayý, yani canlýlýk versin diye Habeþistandan getirilmiþtir. Ýyi de hem muhalefet, hem iktidar uzun süre gat molasý veriyor, benim anlayamadýðým taraf burasý iþte. Kapýnýn üstünde taþ bir kitabe var. Onu iþlemeli hilal þeklinde bir örgü süslüyor. Örgüler iki sutuna baðlý kapýnýn iki tarafýndan aþaðý iniyor. Herbirinin yanýnda bir pencere var, o da ahþap iþlemeli. Harika bir bina, ama kapý kapalý. Önünde resimler çektiriyoruz, burasý aslýnda çok güzel bir Türk kültür merkezi olur, bir düzelirse ortam diye sesli düþünüyoruz. Ardýndan Ýmam yahya nýn ilk dýþiþleri bakaný yaptýðý Ragýp Paþamýzýn konaðýýnýn önünde duruyoruz. Birçok görev Osmanlý paþalarýna verilmiþ, yeni yönetim kurulduðu zaman. Onun icin Babu l Yemen de bir çok Türk kökenli aile varmýþ. O evlerden birine gidiyoruz, önünde kuyu var, ama su yok tabiki. Ýbrahim Ahmed isimli þahýs arap, dedesi Ýmam Yahya nýn oðlu Ýmam Ahmed in önemli bürokratlarýndanmýþ, 7 dil bilirmiþ, resmini gösteriyor. Sefirimiz ona önceden çektiði resimleri ve guzel bir duvar saati hediye ediyor. Çocuklarýna da çukolata ikram ediyor. Emekli müfettiþmiþ, 11 çocuðu varmýþ, çok hoþ aðýrlýyor bizi. Osmanlý Mescidi:Hanzal Oradan çýktýktan sonra 1600 yýllardan kalma bir osmanlý mescidine gidiyoruz. Hanzal camii, habeþ taþýnda yapýlmýþ, sulayýnca serinletiyormuþ, siyah. Ýçerisinde yirmi hilal þeklinde sutun var, ortasý güneþ gelecek þekilde biraz yüksekce ve yan taraflarý cam, içerisi doðal bir aydýnlýkta. Mescut ufak bir sokakta, karþýsýnda büyük bir Türk konaðý var, Unesco da çalýþan bir Alman, ailesiyle birlikte yaþýyormuþ. Bu biraz zoruma gitti doðrusu. Sefirimiz bizi Tahrin meydanýnda bir kafeye götürüyor, sulu yemeklerde var, hoþ narin bir yer. Ben mangoya az zencifil katýlmýþ olarak istiyorum. Yanýnda güzel ve incecik kýzartýlmýþ patetes geliyor. Çýkýþta sefirimizle tokalaþýyorlar ve resim çektiriyorlar.türkiye nin bu özgüveni onlara da güven veriyor ve seviniyorlar. Oradan Türk þehitliðine geçiyoruz, Sayýn Cumhurbaþkanýmýz tarafýndan açýldýðýný belirten levhanýn yerini beraberce tespit edelim diyor sefirimiz. O zaman öðreniyorum ki, Taiz de önceden olan þehitlik anýtýnýn Ýmam Ahmed tarafýndan yýkýlan þehitlik anýtýnýn benzeriymiþ. Bahçe daha bir güzelleþmiþ, Pakistanlý bahçývan, üç sefaretin de bahcesine bakýyormuþ. Haftada üç gün gelip bakmasý gerekirken bu sýralar hergün geliyormuþ. Yemende bu kadar temiz ve güzel, bakýmlý bir yer olmasýyla iftihar ediyoruz. Özgürlük berbat bir yalan buralarda Artýk ingilizce kursuna gitme zamaným geldi. Kampus etrafýnda sürekli gösteriler oluyor ve gece yarýsýna kadar konuþmalar, sloðanlar devam ediyor. En az 170 marþ (enþide) bestelenmiþ, herhalde tamamýna yakýnýný dinlemiþimizdir. Bu açýdan kurs iyi oldu, her gün dýþarý çýkýyorum, orada farklý insanlarla tanýþýyorum ve hava deðiþikliði oluyor. Ama bu sefer her iki gösteri alanýndan uzakta olan Yemen Amerikan Yali Ýngilizce eðitim merkezinin civarýndan gösteri sesleri gelmeye baþladý. Dersten erken çýktým ve dolmuþa atladým. Taksiden daha güvenli dolmuþlar ve doðrudan götürüyor ama bu sefer Hayl caddesinde büyük tüplerle yolu kesmiþ siviller. Bunlar tüp karaborcalýðýný proteste etmek isteyenlermiþ. Ýdariciler, güneyde gaz borusuna yönelik saldýrýdan dolayý bu sýkýntý var derken, muhalifler bunun yalan olduðunu, þehre gelen tüp araçlarýnýn yönetim tarafýndan durdurulduðunu, halkýn sýkýntýya sokulup, yeter artýk biz yönetimin istikrarýný istiyoruz demeleri için yapýldýðýný söylüyorlar riyallik tüp, 3 ile 5 bin riyal arasýnda satýlýyor. Bunlarý geçince ellerinde sopalar olan siviller gördüm, balatýcý dedikleri bunlar olsa gerek. Daha önce bahsetmiþtim, çeþitli nedenlerle hapiste olanlar serbest býrakýlmýþlar, maaþ da alýyorlarmýþ. ilk defa bazýlarýnýn elinde silahlar gördüm. Kampüsten girerken göstericilerin oradani Uluslararý kuruluþlarý, Birleþmiþ milletleri Yemen de ve özellikle dün Taiz de iþlenen cinayetlere karþý önlem almaya davet ediyoruz sesi geliyordu. (9.4.11:19) Ýnsanýn morali bozuluyor, bir yandan en zor þartlarda Ýngilizce eðitimini çok sýký güvenlik altýnda sürdüren Amerika Dil Merkezi, diðer tarafta kapalý devlet üniversitesi. En iyisi film seyretmek dedim. Geceyarýsýna doðru siren sesleri ve megafondan uyarýlar artmaya baþladý, sularýnda ise silah sesleri duyulmaya baþladý. Sabah ola hayr ola dedim ama bu topraklarda özgürlüðün bir yalan olduðu da gerçek maalesef. 11 þubatta baþlayan gösterilerden 120 yakýn insan ölmüþ, son iki gösterilerde on beþi aðýr, iki yüze yakýn insan yaralanmýþ. Muhalefet, Abyanda patlayan silah fabrikasýnda ölen yaklaþýk iki yüz kiþiyi de sayýyor, çünkü bunun prokavasyon olduðunu söylüyorlar. La Havle ve kuvvete illa billah, demekten baþka bir þey gelmeyince insanýn elinden caným daha bir sýkýlýyor. SENÝ SENDEN KURTARMAK LAZIM Stanley Kubric, tuhaf ve dahi yönetmen, Otomatik Portakal filmiyle bir fýrtýna gibi esti zihnimde yeniden. Galiba nereye gidersem gideyim beni benden kurtaramýyorum. Ýman ve hikmetin memleketine geldim, daha büyük toplumsal karmaþanýn içine düþtüm. Bireysel özgürlüðümün sýnýrlarýný zorlarken, bunun bir hiç olduðunu, çünkü toplumsal ve kolektif özgürlük diye de bir þey olmadýðýný gördüm bizatihi. Kalmaktan daha zordur gitmek diyordu biri ama hatýrlayamadým þimdi, gene bir filmdendi galiba. Ama bir de þarký sözü var, gençlerin dinleði bir grup (Mango muydu yoksaj) gitmek istiyorsan git, ama ne kazanýr ne de kaybedersin, gitmek sadece gitmektir diyor. Kaç gündür bunlar düþünüyorum, özgürlük denen nedir? 10 Nisan kurs çýkýnda sýký bir muson yaðmuruna rastladým. Yollar resmen nehire dönüþmüþ, kadýn, çoluk çocuk kimsenin umurunda deðil, þemsiye de yok, yani bu mevsimde her gün yaðarmýþ, nasýl olmaz, yok kardeþim yok, kimsede yok. Peki göstericiler ne olacak, çadýrlarý hep su altýnda kalmýþtýr, yarýn bir kontrol edeyim bakalým, ne olacak derken yanýmdaki arkadaþa sordum. Kurþunun bir þey yapamadýðýna yaðmur ne yapabilir ki, dedi. Her çadýrýn altýna on beþ yirmi cm tahta altýklar yapmýþlar, ama genede su altýnda kalan çadýrlar var, ertesi gün gördüm. Battaniyeleri dýþarý atmýþlar kurumasý için. Evet ne diyordum, özgürlük bir hiç, bir defolasý yalan buralarda; aslýnda bu terim ingilizceden aþýrýlma; daha aðýr (malum bir küfür þeklinde) yazýyordu ama ben böyle kullandým. Kubric seyrettiðim sýrada silah sesleri gelmeye baþladý demiþtim ya, muhalifler gösterilerin sadece üniversite çevresinde olmasý ve halkýn diðer bölgelerde hiç ilgilerinin olmamasýndan dolayý olsa gerek, günde üç kez, caddeler de yürüyorlarmýþ. Sabah 9, ikindi sonrasýnda ve gece 9 da. Ýþte gece yürüþünün sonlarýna doðru Devlet Baþkanýnýn Mekanýna giden cadde (Sittin) önünde ateþ açýlmýþ; epey yaralý varmýþ. Ben de oturup Kubric in Otomatik Portakal ýný yeniden izleyim,özgürlük, iyi, kötü ne, þiddet sarmalý insaný nasýl kuþatýyor, þiddetin müzikle ya da protestolarla ilgisi ne? Seyretmekten baþka bir þey elimden gelmiyor ki? Niye Bethoween gibi bir dahinin 9. senfonisi kiþiyi þiddete daha doðrusu acaip bir aktifiðe yöneltiyor, þiddeti ya da o dürtüyü adý her neyse bitirince senfoninin verdiði huzuru buluyor. Ya da, burada balatýcýlar, yani her ülkedeki sokak serserileri hapishaneler ýslah mý oluyorlar; daha kalifiye suçlu olarak mý çýkýyorlar oradan? Hapishaneler insan nasýl iki yüzlü yapýlýr, kutsal metinler nasýl uç ve aþýrý þekilde yorumlanýr ve papaz dinleyin kafirler diyerek zorla vaaz vererek ne yapmak ister? ÝNSANLAR HUZURLARI ÝÇÝN ÖZGÜRLÜKLE- RÝNÝ SATABÝLÝRLER Bir sahne var, insanlar huzurlarý için özgürlüklerini satabilirler, diyor, beni çok etkiledi. Müslüman toplumlarýn çoðunda zaten özgürlük yoktu ama bugün yaðmurda her tarafýn sel olduðunu milletin neredeyse diz kapak altlarýna kadar ýslanýp suda yürüdüðünü, ama gösterilerin devam ettiðini görünce aklýma yukardaki cümle geldi: Ýki aydýr devam ediyor ve 120 yakýn insan öldü, artýk huzurlarý için (varsa) özgürlüklerinde vazgecebilicek hale geldiler anladýðým kadarýyla. Kýrýn sonsuz karanlýðý diyor Kubrik, ama bu olmayacak, olmuyor bireysel ve kolektif hayatta. Zorbalýk her alanda ve olaganlaþarak devam ediyor. Filmin ilginç sahnesi, her türlü zorbalýð,ý pisliði yaptýktan sonra evine geliyor ve Bethowen dinliyor, beslediði yýlaný çýkarýyor ve yýlan bir köpek gibi yataðýnýn üstünde uyuyor. Dünyanýn herhangi bir yerinde, bu karanlýk iþleri yapanlar, neler yapýyorlar ki acaba diye aklýma geliyor, akþam baþlarýný yastýða koyduklarýnda, ne düþünüyorlar acaba? Filmde bunun cevabý var: En sevdiði muzikle delirtiyorlar ve intihara sürüklüyorlar, þiddet baðýmlýsý genci. Islah projesinden faydalanýp hapisten çýkmak istiyor, denek oluyor. Ama bir türlü dayanamýyor 9.senfonin Hitlere arkaplan müziði olmasýna, oysa kendi hayatýnda hep arkaplan oluþturuyordu. Soymaya gidikleri evde, kadýn ona Bethewon büstüyle saldýrýyor, yani her alanda üstüne üstüne geliyor Bethoween. Ve þiddetin yalýnlýðýnýn bu kadar aðýr bir þekilde insanýn gözüne gözüne sokulmasý, siyasetle iç içelik, totaliterizm ve en sonunda anarþist, kendi garip dilini oluþturan gencin iki yüzülük göstererek sisteme iyi bir iþ ve iyi bi maaþ karþýlýndýðýnda teslim olmasý. Gerçi ilgili bakanla alay ediyor kendince ama olsun; o artýk özgür,yani hapishande deðil, dört duvar içinde deðil yani. Ama muhaliflerin dediðine göre, devlet baþkaný dört duvar içinde yaþýyor ve hapishaneye dönüþtürdü kasrný, uyuyamýyormuþ. Bana göre pek doðru dürüst uyuyan kimse yok! ÝNSÝYATÝF BEKLEMESÝNÝ BÝLENE GELÝR diyor Kubrik. Bir umut, herþeye raðmen bir umut peþinde buradaki muhalifler. Barýþcý gösterimize devam edeceðiz, bütün komplolara raðmen, devam edeceðiz ve ülkemizin Libya ya dönüþmesini engelleyeceðiz diyorlar. Peki nasýl yapacaksýnýz kardeþim, hani projeniz, adamýn bana ve aileme dokunmayýn önerisini de reddettiniz, evet sizin deyiminizle cahil de olsa halkýn bir kýsmý onu destekliyor, hani nerde karþý projeleriniz, gitsin demekle olmuyor deyince arkadaþým biraz bozuldu. 'Devlet Baþkaný, KÝK'teki kardeþlerimizin Yemen'deki mevcut krizin çözülmesi yönündeki çabalarýný memnuniyetle karþýlar demeye baþladý, bu sefer siz halk halk hareketinin hiçe sayýlmasý anlamýný taþýr, bu eman vermeyizi diyerek reddettiðiniz, daha asker kýþlasýndan çýkmadý dedim. Adam iç savaþ istiyor diyorsunuz, buna siz zemin hazýrlamýyor musunuz, dolaylý da olsa diye sorunca, hiç ummuyordu böyle bir þeyi benden. Kubric in yukardaki ifadelerini andýran bir söz söyledi, biz devam edeceðiz, çünkü benim dediðim hususlarý, yani Husi, Güney Kuzey ayrýlýðý ve el-kaide meselesine çözüm önerileri ne diye sormuþtum, büyük bir býkkýnlýkla. Bunlarýn hepsi temelde özel kuvvetlerin iþi, yani Baþkanýn çevre ülkeleri ve ABD nin yardýmýný almak için demesin mi? Bak dün (12.Nisan) önemli bir tehlike atlattýk, özel güvenlik birimleri ve emni kavmi ýstýhbarat) görevlileri bizim tarafýmýzda olan Ali Muhsin in askerlerinin üniformalarýný giyerek aramýza karýþmak istedi, büyük bir karþaga çýkacaktý, son anda önlendi, dedi. Hemen aklýma Kod Adý Kýlýç Balýðý Filmi geldi. John Trovalta, Halle Berry ve Hugh Jacman nýn oynadýð 2001 yapýmý film, ama bunlar film, komplo teorileri diye geçiþtirdim. Ýyi de caným ülkemde, her ayrýldýðýmda biraz daha hasretinin büyüdüðü ve daha müreffeh yaþamayý hak eden insanýmýzýn uðradýðý operasyanlar. Silivre de yatanlar, 28 Þubat ta yaþananlar, ama bunlar komplo deðil, bizatihi 12 Eylülü ve 28 Þubatý yaþanlardaným. Tövbe her yerde mi ayný durum deyince; öyle bizce öyle, çünkü bu durumda sürekli ve her yerden yardým alýyor, diye cevap verdi. Husiler için Suudi Arabistan dan, el-kaide için ABD ve Batýlý ülkelerden yardým alýyor. Yoksa o kadar operasyon yapýlýyor, niye bir kaç asker ve militan dýþýnda ölenlerin çoðu sivil, çocuk, kadýnlardan oluþuyor diye sordu. Ben ne bileyim kardeþim dedim. Dolayýsýyla bu deðiþim meydanýnda Husiler, güneyli sosyalistler de var ve kimse ayrýlmayý düþünmüyor, ortak noktamýz bu zaten. Ülke bütünlüðü hepimiz için önemli, o ayrýlýk senaryolarýný Batýlýlara anlatsýnlar diyor. Peki, ana muhalefet partisinin uzun süre yönetimle beraber iþbirliði yaptýðý dolayýsýyla aslýnda barýþcýl devrim gerçekleþse bile, mevcut yolsuzluklarýn önemli bir kesimini de Ahmar ailesi yapmýþ, önemli þirketleri var deyince, biraz sessiz kalýyor. Evet, denilen þahýs Hamid Abdullah Ahmar, Islah ýn reisi deðil. Kardeþlerden birisi. Babalarý herkes tarafýndan kabul edilen alim ve fazýl birisiydi ve kökten zengin bir ailedir. Karýþtýrmamak lazým dedi. Ýyi de Suudi Arabistan ona epey para yardýmý yapmýþ deyince, þaþýrdý. Evet haklýsýn, Saada bölgesinde çok etkilidir, Husilerin bölgedeki etnliðini kýrmak için para yardýmý yapmýþ olabilir, Cidde de evleri var zaten diyerek hafifce söylendi. Ne kadar yardým aldý yani deyince ayda yüz bin suudi riyali, 6. milyon yemen riyali, diye cevap verince, ben anlamam dolar olarak söyleyin diye ýsrar edince, sinirli bir þeklide otuz bin dolar dedi. Yahu ben iyi gazeteciyim galibaj Husilerle mücadele ediyorum diye yönetim her gün Suudilerden on milyon riyal yardým aldý diye sert bir þekilde söze baþlayýnca, iþin karýþýklýðý iyice çýktý ortaya. Ýyi iþ, problem çözümü için hem iktidar hem de ana muhalefet ayný yerden para alýyor. Bir baþka arkadaþ da benimle ayný kanaatta olsa gerek ki, ama bugün petrol çýkan dört bölgeyi parayla sattý Suudlulara diye söze karýþtý. O kadar da deðildir, diyerek fazla üzerilerine gitmedim. Þimdi Abdullah b. Huseyin al-ahmar var, babasý gibi alim ve fazýl, herkes onu sever, çok yardýmseverdir, yani kiþilerle deðerlendirmemek gerek, biz bu sorunu çözeceðiz ve Türkiye gibi müslüman ve geliþmiþ bir devlet olacaðýz deyince, bende inþallah dedim. Bir diðeri, fakat siz Avrupa Birliðine girmeye niye ýsrar ediyorsunuz, anlayamýyoruz diye sordu. Hah bu önemli, iþte tam da bu gösterilerin amacý için diye cevap verince anlayamadý garibim. Bunun için, daha fazla özgürlük, ekonomik kalkýnma, serbest rekabet, daha müreffeh bir ortam, sosyal adalet, sorgulayan, hesap soran deðil, hesap veren þeffaf bir devlet ve açýk toplum için diye cevap vermeye çalýþtým. Pek de anlatamadým olsa gerek ki, inanmadýlar. Ama öyle, þu anda bizim müslümanlýðýmýzdan dolayý almak istemiyorlar, oysa alsalar gerçekten demokratik, çoðulcu, özgürlükçü bir birlik olacaklar. Fakat artýk fazla umurumuzda deðil, maksat daha fazla demokrasi, adalet, özgürlük ve eþitlik de uluslararasý standartlarý yakalamak dedim. Ýçimden bunlarý yýllarca çok gören ve sözde Batýlý, modern geçinen, totaliteler geçirdim. Atatürk ün tarihin belirdiði çizgiye uygun olarak yönümüzü Muasýr Medeniyet Seviyesini Aþmak olarak göstermesine raðmen, ufkumuzu totaliter yapýlara çevirmek isteyenler aklýma geldi. Halkýna yönelik her türlü örtülü ve açýk operasyonu yapan ve yönümüzü Batý ya deðil de, Çin, Rusya veya Ýran gibi doðu ülkelerine yönlendirmek isteyenler, tarih önünde nasýl hesap verecekler acaba? Komplo teorilerini test mümkün mü? Bunlarý nerede mi konuþuyoruz, onu söylemeyi unuttum deðil mi? Sormayýn, gene kurstan on dakika önce çýkayým dedim, ama beþ dakika önce çýktým, ilk dolmuþa bindim, maalesef Hayl denilen ve orta sýnýfýn alýþveriþ caddesinde kaldým. Çünkü yol kapalý, yürüyüþ var. Ýkindi sonrasýndaki yürüþüye dek gelmiþiz yani beþ dakikalýk farkla. Bende indim, en yakýnda bir gözleme (mutabbag) dükkanýna girdim, zaten tanýyorlar artýk, hemen þekersiz çayýmý ve anamýn bükmesine benzediði için çok sevdiðim yeþil soðan (ýspanak olsaydý daha iyi olurdu ama), yumarta ve bir takým baharatlardan oluþan bükmem geldi. Alýþveriþ için gelen hanýmlar, dükkanlarda bekliyor, gözlemeci de bir ben bir kaç da ihtiyar sözde erkekj var. Krem tiþört, pantolan ve beyaz saçla kabak gibi bir ben yabancýyým yani. Bir kaç gün önce bu göstericilerin tarandýðýný hatýrlayýnca, yahu ben ne olurum bu durumda diye düþündüm. Ne þehit, ne gazi, olsa ola niyazi olurum diye tebessüm ettiðim sýrada iki genç girdi içeri. Ýçeri dediysem kapý yok zaten, açýk, birinin boynunda gaz maskesi var. Limonta istediler ve bana sordular, irhal mi diye, ben anlamam, misafirim, Allah yardmcýnýz olsun deyince güldüler ve oturdular yanýma. Ben çay içiyorum ve göstericilerin sonunun gelmesini bekliyorum. O sýrada nerelisiniz, Arapça biliyorsunuz deyince, Türkiyelim dedim. Zaten baþka kim olabilir ki, bu akþam karanlýðýnda, gösterinin merkezinde deyince, bunun iltifat mý,yoksa deli cesareti olarak mý söyledi anlamadým. Oysa yol kapanmýþtý, bende oturuyým þurada dedim. Fasih arapça konuþdular benimle, zaten bir yabancý görünce hemen ilgileniyorlar, bilgi vermek istiyorlar. Benim de aksilik damarým tuttu ya, milleti böyle taciz ettikleri için olsa gerek, yukarýda sorularý sordum. Þaþýrdýlar bu kadar haberdar olmama, iki aydýr burada olduðuma ise inanmadýlar. Kendileri bilir, ne yapayým. Halbuki bazen erken gidince Dil Merkezine, kütüphanedeki gazeteleri tarýyorum. Ýlginç, günlük gazete yok, eskileri var. Ve çoðunun ilk sayfasýnda ya el-kaide ya da Husi hareketiyle ilgili haberler bulunuyor. Aslýnda gençlerin dediklerini doðruluyor bu haberler, ama onlara söylemedim tabiiki. Örneðin Yemen Observer ( :Cumartesi) Gordon Brown Pakistan dan sonra teröristlerin barýndýðý en önemli bölge, Somali ve Yemen hattý olduðunu söylüyür. Vatandaþlarýmýzýn güvenliði birinci önceliðimizdir, bu bölgeden gelecek her türlü tehlikeye karþý önlem almalýyýz diyerek Batýlý ülkelerin Yemen ekonomisine yardým etmesi gerektiðini belirtiyor. (s.4) Ayný gazetede Yemen güvenilðini tehdit eden üç tehkile olarak, Güney ayrýlýkçý hareketi, el-kaide ve Saada bölgesinde Husiler zikrediliyor Ocak 2010 tarihleri arasýnda Sanaa Sheraton otelinde düzenlenen sempozyumda Yemen Stratejik Araþtýrmalar Baþkaný Dr.Muhammed Ahmed el-efendi (bunlar Türk kökenli) Körfez ülkeleriyle iþbirliðinden söz ediyor. Yemen zor durumda diyor. Yemen Post ( ) adlý gazetede Dünya Bankasýnýn bir milyon dolar yardým öngördüðünü bunun 478 milyonunun 16 proje için gönderildiðini yazýyor. Ayný gazetenin ilk sayfasýnda gene el-kaide haberi var. Daha da ilginç olaný, karmaþa ve uzlaþmazlýk açýsýndan Irak ýn yerini alacak ülkelerin baþýnda Yemen geldiði belirtiliyor. Heidelberg Uluslararasý Çatýþmalar Merkezi Araþtýrma Enstitüsü (HIIIK)raporundan bahsedilerek diðer ülkleri Afganistan, Pakistan, Somali, Sri Lanka ve Israil zikrediliyor. (s.3) Arkadaþlarýn bahsettiði ve hemen akla gelen hususu bu gazetenin editörü soruyor: Geçen hafta, (yani Kasým 2009 ortalarýnda) Abyan bölgesinde al-kaide militanlarýna yönelik operasyonlarda ölen 62 insanýn çoðu sivil, kadýn ve çocuklardan oluþuyormuþ. Bu nasýl oluyor, bir kaç militan öldürülüyor, geri kalanlarýn tamamý sivil, böylece bir kamuoyu mu oluþturuluyor? Diye akla geliyor, çünkü bu insanlarýn evlerinin yakýnlarda el-kaide nin kamplar kurduðunu herkes biliyordu. Yönetim hiç bir þey yapmadý bu zamana kadar, bu nasýl açýklanacak diye soruyor ve baþarýsýzlýðýn sebebini soruyordu. Galiba komplo deðil bunlar, filmlerde milletin gazýný almak için çevriliyor olsa gerek, diyerek gene bir komplo teorisi üretelim, ne dersiniz? Göstericilerin en arkadakilerde gözden kaybolunca çýktým dýþarý. Cadde yeniden hareketlendi, bende tezgahlara bakarak gidiyorum. Mango aldým bir yerden, biraz ilerde Ebu l-fazlý gördüm. Kim mi, 12 yaþlarýnda; kuman, yani bizim Osmanlý askerinin tayýný olan küçük bazlama þeklindeki karafýrýn ekmeði satan çocuk. Benim arkadaþým o, önceden kampüse yakýn yerde satardý, gösterilerden dolayý buraya taþýndý. El arabasýnda satýyor ekmekleri! Yüz riyal veriyorum, 7 ekmek veriyor, tanesi on beþ riyal. Beþ riyal kardayým yani! Oturuyoruz beraber birer mango yiyoruz, biraz daha yol açýlsýn diye bekliyorum. Ebu l fazla pek anlaþamýyoruz, çünkü lehçesini çözemiyorum, o da hep gülümsüyor zaten. Ýyi de, bu genç, herþeyi, rahat güzel ve müreffeh bir hayatý hak etmiyor mu? Özgürlük dediðin þey ne gülüm? Ýnsan haklarý, demokrasi, hukuk devleti mi?bu bölgelerde adý ne o dediðinin? Ve ne zaman gelecek, ne zaman gülecek bu insanlarýn kaderi! ( :22:05; Yemen, Sana a)

18 18 CUMA 15 NÝSAN 2011 Umutlar son maça kaldý: 1-1 SAHA: 19 Mayýs Yan Sentetik. HAKEMLER: Murat Kök, Ümit Ordulu, Oktay Hüseyin Karatepe. ÇORUMSPOR : Serkan, Harun, Avne, A. Oðuz, Alihan, Onur, Gökhan (Samet), Ubeydullah (Furkan Onur), M, Yasin, Fatih, Yasin Tüzün (Abdussamet). RÝZE BELEDÝYESPOR: Cem, Osman, Emirhan, Ramazan, Atilla, Uður, Samet, Ayhan, Ahmet, Yunus Emre, Özkan. KIRMIZI KART: 74. dak. Samet (Çorumspor). GOLLER: 40. dak. Samet (Rize Belediyespor), 55. dak. M. Yasin (Çorumspor) U 17 Yarý Final Belediyespor ile 1-1 Grubu ilk maçýnda berabere kalarak final Çorumspor, Rize umutlarýný yarýnki Samsun da dün baþlayan U 17 yarý final grubu ilk maçýnda Çorumspor baþtan sona kadar üstün bir futbol ortaya koyduðu maçta Rize Belediyespor karþýsýnda ilk yarýsýný 1-0 maðlup tamamladý. Ýkinci yarýnýn baþlarýnda bulduðu golle skoru 1-1 yapan kýrmýzý siyahlý takým kalan bölümde galibiyet golünü bulamayýnca sahadan 1-1 beraberlikle ayrýlarak final umutlarýný yarýn oynayacaðý Giresunspor maçýna býraktý. Giresunspor maçýna býraktý. Samsun da dün baþlayan yarý final grubu Çorumspor ile Rize Belediyespor takýmlarý 19 Mayýn Yan sentetik çim sahada karþý karþýya geldiler. Maça iki takýmda temkinli baþladý ve ilk dakikalarda birbirlerini tanýdýlar. Rakibini çözdükten sonra Çorumspor oyunun kontrolünü eline geçirdi ve rakip kaleye yüklendi. Bu ataklarda rakip kalede gol bulamayan kýrmýzý siyahlý takým ilk yarýnýn son dakikasýnda Rize Belediyespor maçtaki ilk korner atýþýný kazandý ve bu atýþta Samet in attýðý golle yeþil beyazlý takým 1-0 öne geçti ve ilk yarýyý bu skorla önde tamamladý. Ýkinci yarýya Çorumspor tüm hatlarý ile gol için yüklendi ve bu baskýsý sonucunda da 55. dakikada M. Yasin in attýðý golle rakibi önünde skoru 11 e getirdi. Beraberlik golünü bulduktan sonrada rakip kalede ataklarýný sürdüren Çorumspor girdiði net pozisyonlardan yararlanamadý. Maçýn 74. dakikasýnda oyuna sonradan giren Samet in ikinci sarý karttan kýrmýzý kart görünce sahada 10 kiþi kalan Çorumspor son bölümde daha temkinli oynadý ve karþýlaþma her iki yarýda karþýlýklý atýlan gollerle 1-1 beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Çorumspor bugünü bay geçecek. Grupta bugün saat da Giresunspor ile Rize Belediyespor takýmlarý karþý karþýya gelecekler. Bu maçtan çýkacak sonuca göre kýrmýzý siyahlý takým grubundaki ikinci maçýnda yarýn saat da Giresunspor ile karþýlaþacak ve bu karþýlaþmayý kazanarak finale yükselmeyi amaçlýyor. Genç Bayanlar Futsal a sade açýlýþ Liseli Genç Bayanlar Futsal yarý final grup birinciliði dün düzenlenen tören ve oynanan maçlarla baþladý. Dün saat da Tevfik Kýþ Spor Salonu nda yapýlan açýlýþ törenine Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýþler, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Milli Eðitim Þube Müdürü Hüseyin Ünlü, Gençlik ve Spor Þube Müdürü Satý Yücel, Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan ve davetliler katýldýlar. Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþý ile baþlayan futsal yarý final grup birinciliðinde daha sonra Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer bir konuþma yaptý. Eðer, organizasyon için Çorum a gelen tüm kafilelere hoþ geldiniz dedi ve müsabakalarýn centilmenlik içinde geçmesi dileðinde bulundu. Bu konuþmanýn ardýndan müsabakalara kaldýðý yerden devam edildi. Dün oynanan Çorumspor - Rize Belediyespor maçýnda iki takým oyuncularý bir yan top mücadelesinde görülüyor Liseli Genç Bayanlar Futsal da mücadele baþladý Aksaray, Kastamonu ve Trabzon gruptan birinci olarak yarý finale yükseldiler SALON: Tevfik Kýþ. HAKEMLER: Mustafa Ömür Soytemiz. Ecevit, AKSARAY YUNUS EMRE ANADOLU LÝSESÝ: Naciye, Büþra, Kübra, Mehtap, Esma, Funda, Nadiye, Hatice, Leyla, Nazife. SAMSUN AHMET SARI LÝSESÝ: Meryem, Esra, Eda, Neþe, Neslihan, Sedanur, Havanur, Þule, Þevval, Saadet. Liseli Genç Kýzlar Futsal yarý final grup birinciliðinde mücadele dün oynanan yedi karþýlaþma ile baþladý. Tevfik Kýþ Spor Salonu nda dün oynanan maçlar sonunda üç grupta yarý finale yükselen takýmlar belli oldu. A grubunda ilk maçta Ordu Giresun u 3-2 yenerken ikinci maç dün akþam geç saatlerde oynandý. B grubunda ise Aksaray Yunus Emre Anadolu Lisesi iki maçýndan da galibiyetle ayrýlarak grupta birinciliði garantiledi ve yarý finalde mücadele edecek. C grubunda ise Kastamonu Kýz SALON: Tevfik Kýþ. HAKEMLER: Ömür Mustafa Ecevit. Soytemiz, KASTAMONU KIZ MESLEK LÝSESÝ: Büþra, Arzu, Duygu, Hatice, SALON: Tevfik Kýþ. HAKEMLER: Mustafa Ömür Soytemiz. Ecevit, TRABZON SPOR LÝSESÝ: Nida, AKSARAY YUNUS EMRE ANADOLU LÝSESÝ: Naciye, Büþra, Mustafa Ecevit. can, Neslihan, Merve, Bahar. ORDU TÝCARET LÝSESÝ: Dilara, Sinem, Tuðba, Aslý, Aylin, Burcu, Gül- SÝNOP KIZ MESLEK LÝSESÝ: Yasemin, Büþra, Hülya, Türkan, Buse, Seda, Fatma, Gülþah, Neþe, Özge. GÝRESUN EYNESÝL ÇOK PROÐRAMLI LÝSESÝ: Bilgehan, Büþra, Ezgi, Hülya Yayla, Güler, Hülya Aydoðdu, Hanife, Ayþenur, Özge. Gebzespor lu futbolcu tecavüzden tutuklandý Futbolcu 14 yaþýndaki kýza tecavüzden tutuklandýmesut IÞIK/GEBZE (Kocaeeli), (DHA)14 Nisan 2011Türkiye 2 nci Lig Beyaz Grup takýmlarýndan Gebzespor da oynayan 30 yaþýndaki F.A.14 yaþýndaki bir kýza tecavüz ettiði iddiasýyla tutuklandý.gebzespor a geçen sezon ortasýnda Fethiyespor dan transfer olan forvet oyuncusu F.A. iddiaya göre internetteki bir paylaþým sitesinde tanýþtýðý F.C. ile birkaç kez Gebze nin sahil köyü Eskihisar ile Darýca Ýlçesi nde kez buluþtu. Genç kýzýn iddiasýna göre F.A., kendisini bir arkadaþýnýn evine götürerek tecavüz etti. Durumu ailesine anlatan F.C. polise baþvurdu. Gözaltýna alýnan futbolcu F.A. suçlamayý kabul etmedi. Ancak þikayetçi F.C. nin çamaþýrýndaki sperm örneklerinin inceleme sonucu F.A.'ya ait olduðu kesinleþti. Bunun üzerine F.A. dün akþam sevk edildiði Gebze Adliyesi nde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Yeni Malatya Spor'da futbolcular Play-off'a inanýyor. Takýmýn tecrübeli defans oyuncusu Serdar Karkýn, Bandýrmaspor maçýný kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istediklerini belirterek, "Bandýrmaspor þampiyonluða oynayan bir takým ama rakibin ne düþündüðü bizi ilgilendirmiyor. Takým olarak okyanuslarý geçtik derede boðulmak istemiyoruz. Bu maça o doðrultuda hazýrlanýyoruz. Diðer maçlara nasýl hazýrlandýysak, bu maça da öyle hazýrlanýyoruz. Bu maçý kayýpsýz atlatarak, galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. Kalan maçlarýmýzý da galip tamamlayarak, play off'a kalacaðýz. Kulübüme, baþkanýma, yönetime, teknik heyete ve futbolcu arkadaþlarýma güveniyorum. Bunu baþaracak güçteyiz. Ýnþallah Allah yüzümüzü kara çýkartmaz. Bu maçtan da galip çýkarýz. Ve yolumuza devam ederiz" dedi. Karkýn, taraftarlarýn kendilerini yalnýz býrakmamalarýný isteyerek, "Ben açýkçasý tribünlerin dolu olacaðýný düþünüyorum. Çankýrý Belediyespor maçýndan sonra Bandýrmaspor maçýný nasýl kazanacaðýmýzý konuþmaya baþladýk. Ne tarz futbol oynadýklarýný biliyoruz. Bu yönde de çalýþýyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz. Ýyi bir seri yakaladýk ve bu serinin bozulmamasýný istiyoruz. Taraftarlarýmýz da bizleri yalnýz býrakmasýnlar. Ýnþallah sahamýzda bu zorlu maçtan 3 puanla ayrýlacaðýz" diye konuþtu. Ýyi bir çýkýþ yakaladýklarýný kaydeden Karkýn, "Ýyi bir çýkýþ yakaladýk ve iyi de bir ekibiz. Güzel bir galibiyet serisi yakaladýk. Rakiplerin ne yaptýðýndan ziyade bizim kazanmamýz gerekiyor. Kritik bir dönemdeyiz. Ýnþallah bu dönemi en iyi þekilde atlatýrýz" þeklinde konuþtu. Karkýn, puan farkýnýn kapandýðýný ve rakiplerini yakaladýklarýný belirterek, "Geriden gelmek daha iyi bence çünkü dört elle sarýlýyorsunuz. Üstteki takýmlarýn rehavet yaþadýðý bir dönemde rakiplerimizi yakaladýk. Böyle de devam etmemiz gerekiyor" dedi. Tecrübeli futbolcu, maçlara çýkmadan önce eþini aradýðýný kaydederek, "Bandýrmaspor maçý final gibi gözüküyor. Ýyi bir takýmýz. 5 haftadýr çýkýþa geçtik. Bunun tesadüf olmadýðýný gösteriyoruz. Bu maçý kazanmaktan baþka bir düþüncemiz yok. Herkes ayrý þekilde takýma motive oluyor. Eþimle konuþmadan maçlara hiç çýkmadým. Duasýný alýp, öyle maça çýkarým. Ýnþallah Bandýrmaspor maçý öncesinde de eþimi arayacaðým ve mutlaka galip geleceðiz" þeklinde konuþtu. Takýmýn orta saha oyuncusu Gökhan Sinanoðlu ise, "Bandýrmaspor grubun iyi takýmý ve birinciliði hedefliyor. Bizde iyi bir takýmýz. Özgüvenimiz yerinde ve bu maçý kesinlikle kazanacaðýz. Bandýrmaspor ve ardýndan Çorumspor maçlarý bizim için büyük önem taþýyor. Rakiplerimizde birbirleriyle karþýlaþacak. Bandýrmaspor ve Çorumspor maçlarýný kazanýrsak, play off'a kalýrýz" ifadelerini kullandý. Kalan 4 maçý kazanmak zorunda olduklarýný ifade eden Sinanoðlu, "4'te 4 yapmak zorundayýz. Bu iki hafta büyük önem taþýyor. Ýki maçý alýrsak play off'a büyük oranda kalacaðýz. Kalan maçlarýmýzýn hepsini kazanmak istiyoruz" diye konuþtu. Desteðe ihtiyacýmýz var SALON: Tevfik Kýþ. HAKEMLER: Yunus Emre Öztaþ, Soytemiz, Ýlknur, Nagihan, Sultan, Gülþen, Tuðba, Zeliha. Tuðba, Nurten, Gamze, Nazlýcan, Göknur, Sonay. ANKARA ÝNCÝRLÝ LÝSESÝ: Yeter, Esma, Melek, Deniz, Büþra Alifaki, Ezgi, Tuðçe, Gülbahar, Büþra Çetin. Celal Bayraklý. SALON: Tevfik Kýþ. HAKEMLER: Ömür Teknik ve Meslek Lisesi iki maçýnýda kazanarak yarý finale yükselen ikinci takým oldu. D grubunda ise iki takýmýn mücadelesinde Trabzon Gençlik ve Spor Lisesi, Ankara Ýncirli Lisesi ni farklý yenerek yarý finale yükselen üçüncü takým oldu. Bugün oynanacak grup maçlarý sonunda son yarý finalist belli olacak. Yarý finalde saat da Trabzon Kastamonu maçý oynanacak. Saat de ise Aksaray ve A grubundan çýkacak takým karþýlaþacak. Bu maçý kazanan takýmlar saat de final maçýnda karþýlaþacaklar ve heyecan sona erecek. Kübra, Mehtap, Esma, Funda, Nadiye, Hatice, Leyla, Nazife. BURSA GEMLÝK KIZ MESLEK LÝSESÝ: Cansu, Gamze Býyýk, Güler, Merve, Gamze, Ecem, Büþra, Aslýhan, Gülnur, Meltem.

19 ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE 15 NÝSAN Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Çorum þube ve çevre yolarý için gerekli agreganýn taþ ocaðýndan temini ve nakli yapým iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No. 380 Atakum -Samsun Saat: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Sungurlu ve çevre yolarý için gerekli agreganýn taþ ocaðýndan temini, nakli ve serme sýkýþtýrma yapýlmasý iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No. 380 Atakum -Samsun Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Osmancýk þube ve çevre yolarý için gerekli agreganýn taþ ocaðýndan temini ve nakli yapým iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No. 380 Atakum -Samsun Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Ýskilip ve çevre yolarý için gerekli malzemenin Bayat dere ocaðýndan temini ve nakli iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No. 380 Atakum -Samsun Çorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði 2011 yýlý 6 kalem temizlik malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði Ýhale Salonu * 17 NÝSAN Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü Çorum Merkeze baðlý Palabýyýk Köyünde bulunan deðiþik büyüklük ve vasýflardaki 9 parça taþýnmazýn satýþý iþi. Saat: * 18 NÝSAN Bayat Sulh Hukuk Mahkemesi Satýþ Memurluðu Çorum Ýli, Bayat Ýlçesi, Yeni Mahalle de bulunan m2 alanlý arsanýn satýþý iþi. Yer: Bayat Hükümet Konaðý önü Saat: Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü Çorum Merkez Ulukavak Mahallesi nde bulunan 7 katlý binanýn 5. katýndaki 144 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Trafik ve sinyalizasyon malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü Çorum merkez Eþençay 1. kýsým barajdan pompajla toplu damla sulama tesisi yapým iþi. YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ebubekir EMÝROÐLU Osman oðlu Seydim Doðumlu (Ç.HAK:1120) YÝTÝK Çorum Valiliðinden almýþ olduðum Yeþil Kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Satýlmýþ ÖZKESKÝN Yusuf oðlu Çorum Doðumlu (Ç.HAK:1118) YÝTÝK Çorum Ticaret ve Sanayi Odasýndan almýþ olduðum 19 KV 900 plakalý aracýmýzýn taþýt kartýný kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet Vahdettin KÜÇÜKBENLÝ Kadir oðlu 1968 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:1119) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mustafa ÖZKADER Abdulkadir oðlu 1955 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:1117) Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi- Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: Çorum Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Týbbi sarf malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Çorum Devlet Hastanesi Týbbi cihaz (Eforlu EKG ve Otoskop Oflatmaskop) alýmý iþi. Yer: Çorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði Ýhale Salonu Çorum Belediye Baþkanlýðý Karo dökümü yaptýrýlmasý hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý ** 19 NÝSAN Çorum 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Çorum Merkez Çoraklýk Mahallesi nde 712,35 m2 alanýnda arsa niteliðinde gayrimenkulün satýþý iþi. Müzayede salonu Saat: Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü Çorum Merkez Ýbrahimçayýrý nda bulunan 7 katlý binanýn 3. katýnda yer alan 130 m2 alanýndaki dairenin satýþý iþi. Saat: Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü Çorum Merkez Yavruturna Mahallesi nde bulunan 9 katlý binanýn 1. katýnda yer alan 85 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Saat: Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü Çorum Merkez Gülabibey Mahallesi nde bulunan binanýn 4. katýndaki yaklaþýk 117 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Çorum Belediye Baþkanlýðý Buhar kürsüz muayene bacasý alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Çorum Emniyet Müdürlüðü Mecitözü Ýlçe Emniyet Amirliði 20 daireli polis lojmaný onarýmý yapým iþi. Yer: Çorum Emniyet Müdürlüðü 2. Kat Brifing Salonu Saat: * 20 NÝSAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Giriþ kapýsý ve kulübe yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý * 21 NÝSAN Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Ekmek alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. Km. Çorum * 22 NÝSAN Mecitözü Ýcra Müdürlüðü Massey Ferguson 240-S tenteli kabinsiz 2008 model kýrmýzý renkli traktörün satýþý iþi. Yer: Mecitözü Ýtfaiye Amirliði Saat: Baþbakanlýk Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüðü Çorum Ýl Sosyal Hizmeler Huzurevi, Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Yangýn ihbar sistemi tesisatý yapým iþi. Yer: Bahçelievler Mahallesi Þenyurt 2, Sokak No: 14 Çorum * 25 NÝSAN Çorum Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ýhale Servisi Çorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði Oksijen tanký ( LT lik) yapý iþi. Yer: Çorum Devlet hastanesi Baþtabipliði Ýhale Salonu ** 26 NÝSAN Çorum 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satýþ Memurluðu Çorum Merkez Ulukavak Mahallesi nde bulunan 135,53 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Ýskilip Sulh Hukuk Mahkemesi Satýþ Müdürlüðü Uðurludað a baðlý Yeniyapan Köyü nde bulunan deðiþim büyüklük ve vasýflardaki 17 parça taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Ýskilip Sulh Hukuk Mahkemesi Satýþ Müdürlüðü Çorum Belediye Baþkanlýðý Mülkiyeti Belediye ye ait olan, Çepni Mahallesi Sebze Halinde bulunan 65 m2 alanlý 12 iþyeri ve 10 m2 alanlý bir çay ocaðýnýn 1 yýllýðýna kiraya verilmesi iþi. Yer: Çorum Belediyesi Meclis salonu Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü 2006 model, MAN D 20 TGA BLS/LX marka beyaz renkli çekicinin satýþý iþi. Yer: Güleryüz Otoparký, Samsun Yolu 5. Km. Çorum ** 28 NÝSAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýçmesuyu malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý ** 29 NÝSAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Hdpe Koruge Boru alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý 5. Kat Ýhale Odasý * 2 MAYIS Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü Buharaevler Mahallesinde bulunan 6 katlý binanýn 4. katýndaki 135 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Saat: * 3 MAYIS Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Halannesi Ýnönü Caddesi No. 179 Çorum Saat: ** 4 MAYIS Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü 2003 model Serin marka, beyaz renkli yarý römork çcinsinde aracýn satýýþý iþi. Yer: Ankara Yolu 7. Km. Hizmetgaz Dolum Tesisi- Çorum Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü 2006 model, Scoda Octavia marka, siyah renkli aracýn satýþý iþi. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü 2008 model, Peugeot marka, beyaz renkli kapalý kasa kamyonetin satýþý iþi. Saat: * 9 MAYIS Çorum Belediye Baþkanlýðý Lastik alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý 5. Kat Ýhale Odasý 20 MAYIS Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü Çorum Merkez Gülabibey Mahallesinde bulunan bodrum kat dairenin satýþý iþi. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü Çorum Merkeze baðlý Uðrak Köyü nde, deðiþik büyüklük ve vasýflardaki 5 parça taþýnmazýn satýþý iþi. Saat: Çorum 1. Sulh Hukku Mahkemisi Satýþ Memurluðu Çorum merkez Gülabibey Mahallesinde bulunan 475 m2 alanlý arsanýn satýþý iþi. Çorum 1. Sulh Hukku Mahkemisi Satýþ Memurluðu Çorum merkez Gülabibey Mahallesinde bulunan m2 alanlý arsanýn satýþý iþi. Saat: * 23 MAYIS Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü Tepecik Mahallesinde bulunan 6 katlý binanýn bodrum katýndaki 100 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü Gülabibey Mahallesinde bulunan 7 katlý binadaki 81 m2 alanlý dükkanýn satýþý iþi. Saat: Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü Gülabibey Mahallesinde bulunan 7 katlý binadaki 65 m2 alanlý dükkanýn satýþý iþi. Saat: HAZÝRAN Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü Buharýaevler Mahallesinde bulunan 7 katlý binanýn zemin katýndaki, yaklaþýk 142 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü Bahçelievler Mahallesinde bulunan 6 katlý binanýn 2. katýndaki, yaklaþýk 100 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Saat: Eleman Aranýyor Fabrikamýz ihtiyacý için gýda üretimi konusunda, kalite kontrol sorumlu yönetici, yeterlilik belgesine sahip erkek Mühendis alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen Yüksel Un A.Þ. (Ç.HAK:1121) (Ç.HAK:1076) Çiðdem Tepe Bahçeleri Çorum Osmancýk Karayolu na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde Çorum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su (Ç.HAK:988) SATILIK DÜKKAN Yeniyol 16. Gazi Sok. 3 de bulunan Eylül Ýþ Merkezi giriþindeki asma katlý bodrumlu toplam alaný 93 m2 olan dükkan (Ç.HAK:997) (Ç.HAK:1088) (Ç.HAK:1011) KÝRALIK DÜKKAN Bahabey Cad. Karakol Yaný Tel: sahibinden acele satýlýktýr. Mür. Tel: Eleman Aranýyor Ýþletmemizde çalýþtýrýlmak üzere AÞÇI YARDIMCISI TABAKÇI ve KOMÝ alýnacaktýr. Müracaatlarýn 30 yaþýný geçmemiþ ve þahsen yapýlmasý rica olunur. Hasan Zahir Et Lokantasý Samsun Yolu 5. Km. ÇORUM Sahibinden Satýlýk Bað Bakýmlý evi, elektriði, suyu bulunan 1250 m2 Çomar Barajý manzaralý bað satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1081) (Ç.HAK:1115) Ankara Yolu 4. Km. Çorum adresine yapýlmasý rica olunur. SATILIK ARSALAR * Binevlerde villa arsasý * Belediye su deposu karþýsýnda köþe parsel (Özel Elitpark Hastanesi yakýný) Ziraat Mühendisi Alýnacak Firmamýzýn pazarlama departmanýnda görevlendirilmek üzere Ziraat Mühendisi Alýnacaktýr. Yurtben Yem Ankara Yolu 4. Km. ÇORUM Mür. Tel: Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere E Sýnýfý ehliyeti olan, gýda sektöründe deneyimli, 30 yaþýný aþmamýþ, tercihen lise mezunu personel alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Gýda Toptancýlar Sitesi 2. Blok No: 28 (Ç.HAK:1113) (Ç.HAK:1110) DUYURU Çorum Birlik Toprak Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi 2011 Yýlý Mevsimlik Çalýþma Dönemi tarihinde baþlayacaktýr. Bütün iþçilerimize duyurulur. (Ç.HAK:1090) (Ç.HAK:1078) SATILIK DÜKKAN Buharaevler Mah. Dr. Sadýk Ahmet Caddesinde güney batý köþe baþý cadde cepheli 175 m2+60 m2 deposu, fýrýn ruhsatlý dükkan satýlýktýr. (Ç.HAK:1057) (Ç.HAK:973) (Ç.HAK:863) SADETTÝNOÐLU ÝNÞAAT Mür. Tel: Elemanlar Alýnacak Pvc imalat ve montaj iþinde çalýþtýrýlmak üzere Usta ve Kalfa alýnacaktýr. Zirvem Plastik Egepen Deceunink Tel: KÝRALIK DAÝRE Bahçelievler 1. Cadde de 2+1, 3. kat daire kiralýktýr Elemanlar Alýnacak Üretim bölümünde çalýþacak askerliðini yapmýþ yaþ arasý elemanlar alýnacaktýr. Müracat: Teknik Ateþ Ltd. Þti. Organize Sanayi Bölgesi 6. Cd. No: 4 (Ç.HAK:1064) ÇORUM Tel: SATILIK FORKLÝFT ORJÝNAL LPG LÝ HYSTER MARKA 1998 MODEL 3 TONLUK FORKLÝF SAHÝBÝNDEN SATILIKTIR. (Ç.HAK:1070) ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR GAZ ALTI KAYNAKÇILARI MONTAJ ELEMANLARI BAÞVURULARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. ADRES: ORGANÝZE SAN. BÖL. 4. CAD. NO:13 ÇORUM TEL: KÝRALIK BÜRO (Ç.HAK:1116) KÝRALIK BÜRO Segam Ýþ Merkezinde Kiralýk Bürolar. Adres: Ziraat Odasý Karþýsý Gazi 3. Sokak 3/ Autocad kullanabilen Elemanlar alýnacaktýr Ülker Mimarlýk Mühendislik Ltd. Þti. Adres: Yeniyol Mah. Sel Sok. Kaynak Ýþ Merkezi No: 36/16 (Ç.HAK:1112) Gazi Caddesi Amasyalýlar Ýþ Merkezi 5. katta Kiralýk Büro (Mevlana otopark yaný) MÜR. TEL: (Ç.HAK:1038) (Ç.HAK:883) CUMA 15 NÝSAN SATILIK TOPLU BAÐ PARSELLERÝ Yukarý Ilýca Baðlarý, Mühendislik Fakültesi yanýnda þehir manzaralý 6 Adet bað parseli toplu olarak satýlýktýr. Müracat Tel: Eleman Aranýyor Firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere askerliðini yapmýþ ön muhasebe konusunda deneyimi olan eleman alýnacaktýr. Müracatlarýn aþaðýda belirtmiþ olduðumuz telefon numarasýndan akþam 16:30 dan sonra ulaþarak þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Müracat Tel: (Ç.HAK:923) Devren Satýlýk Bay-Bayan Giyim Maðazasý Yeniyol Mah. Sel Sokakta bulunan maðaza devren satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:986) ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR MAKÝNE MÜHENDÝSLERÝ MAKÝNE TEKNÝKERLERÝ VE TEKNÝSYENLERÝ Adaylarýn Talaþlý Ýmalat konusunda deneyimli ve askerlik görevlerini yapmýþ olmalarý gerekmektedir. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur KARADAYI MAKÝNA SAN. VE TÝC. A.Þ Organize San. Böl. 7. Cad. No:21 ÇORUM Tel: Elemanlar Aranýyor Firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebeden anlayan müþteri iliþkileri iyi Bay-Bayan elemanlar alýnacaktýr. Efe Aksesuar ve Orman Ürün. San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:1044) (Ç.HAK:1091) Adres: K.S.S. 5. Sk. No: 6 Tel: Nitelikli Eleman Aranýyor Ejder Otomotiv de çalýþtýrýlmak üzere Kaportacý kalfasý ya da usta aranýyor. (Ç.HAK:1085) Satýlýk Ticari Arsa Ulucami civarý köþebaþý sorunsuz tek tapu tek parsel tamamý inþaat alaný ticari bölge bitiþim nizam 425 m2 kýymetli arsa sahibinden (Ç.HAK:1043) (Ç.HAK:1089) Mür. Tel: Adres: K.S.S. 35. Sokak No: 3 satýlýktýr. Mür. Tel: SATILIK BÜRO Leblebicioðlu Ýþ Merkezi 4. Kat No: 46 da 200 m2 alanlý büro satýlýktýr. Mür. Tel:

20 CUMA 15 NÝSAN 2011 Ýskenderun provasý yapýldý! Pazar günü grupta ilk beþ umutlarýný son üç haftaya taþýmak için mutlak kazanmak zorunda olduðu maçta Ýskenderunspor ile deplasmanda karþýlaþacak olan Çorumspor dün yaptýðý prova ile bu maçýn hazýrlýklarýný sürdürdü. Kýrmýzý Siyahlý takým provada tatsýz göründü Çorumspor pazar günü deplasmanda oynayacaðý Ýskenderun Demir Çelikspor maçýnýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý prova ile sürdürdü. Teknik Direktör Gürses Kýlýç yönetiminde yapýlan çalýþmaya tüm futbolcular katýldýlar. Isýnma hareketlerinin ardýndan geçilen çift kalede Teknik Direktör Gürses Kýlýç mavi takýmda Ozan (Hamdi Tevfik), Hasan Ali, Mustafa, Abdullah (Oðuz), Sefa, Volkan, Ceyhun (Ali Köse), Ferdi, Emrah, Özkan (Veysi), Eren oynarken diðer takýmda ise Emrah, Orhan, Ömür, Oðuz, Fatih (Ali), Veysi, Erkan, Ali Köse, Muhammet, Vedat ve Þaban mücadele etti. Çorumspor Genel Kaptaný Yetkin Özbey sezonu kapattý. Ligde geçtiðimiz hafta sonu Beypazarý Þekerspor maçýnda hakem tarafýndan rapor edilen ve ceza kuruluna sevk edilen Yetkin Özbay a PFDK tarafýndan 30 gün hak mahrumiyeti ve 4 bin TL para cezasý verildi. Bu kararla Yetkin Özbey ligin kalan dört haftasýnda kýrmýzý siyahlý takýmýn maçlarýnda saha içinde görev alamayacak. Taktik çift kalenin ilk bölümünde futbolcular arasýnda yaþanan tartýþma ve itirazlar nedeniyle Teknik Direktör Gürses Kýlýç çift kaleyi durdurdu ve uyarýda bulundu. Ýkinci yarýda ise daha derli toplu bir çift kale ile Ýskenderun provasýný yapan kýrmýzý siyahlý takým hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çalýþma ile tamamlayacak. Sibel Þimþek ten bir gümüþ iki bronz madalya Çift kaleyi KILIÇ kesti futbolcularla toplantý yaptý Rusya ya Baðlý Tataristan Özerk Cumhuriyeti nin baþkenti Kazan da devam eden Avrupa Halter Þampiyonasý nda dün 63 Kg da podyuma çýkan milli takýmýn Çorumlu sporcusu Sibel Þimþek bir gümüþ iki bronz madalyanýn sahibi oldu. Koparmada ilk hakkýnda 108 Kg ý kaldýramayan Þimþek ikinci hakkýnda bu aðýrlýðý kaldýrdý son hakkýnda 110 Kg ý deneyen Þimþek bunda baþarýlý olamayýnca 108 Kg ile ikinci oldu ve gümüþ madalyanýn sahibi oldu. Silkmede ilk hakkýnda 130 Kg ý kaldýran Sibel Þimþek ikinci hakkýnda 137 Kg a çýkardý bu aðýrlýðý iki hakkýnda da kaldýramayýnca toplamda ve silkmede üçüncü olarak bronz madalyanýn sahibi oldu. Bu sýklette iki Rus sporcu diðer madalyalarýn sahibi oldular. Çorumspor un dün yapýlan çift kale çalýþmasýnda Teknik Direktör Gürses Kýlýç futbolcularýn birbirlerine baðýrmalarý ve yanlýþ hareketler nedeniyle çift kaleyi yarýda kesti ve sahanýn maraton tribü önünde toplayarak uyarýlarda bulundu. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn çift kale çalýþmasýnýn ilk bölümünde futbolcularýn top atmada, yanlýþ atma sonucunda birbirlerine tepki göstermeleri üzarine ortaya çýkan çirkin görüntü Teknik Direktör Gürses Kýlýç ýn tepesini attýrdý. Kýlýç çift kaleyi yöneten Engin hocaya çalýþmayý durdurmasýný istedi ve tüm futbolcularý basýn ve taraftarlarýn bulunduðu bölümden en uzak köþeye topladý. Futbolculara Yetkin sezonu kapattý! burada sert uyarýlarda bulunan Gürses Kýlýç, gelinen bu noktada kimsenin birbirinin kalbini kýrmasýna gerek olmadýðýný dört haftalýk sürecide ayný ikinci yarýnýn baþýndaki ciddiyet içinde tamamlamalarýný isteyerek buna uymayanlar için gerekeni yapacaðýný söyledi. Kýsa süren bu toplantýnýn ardýndan çift kale kaldýðý yerden devam etti. Teknik Direktör Gürses Kýlýç çalýþmayý yarýda keserek futbolcularý toplantýya çaðýrdý (üstte), uyarýlarda bulunken (altta). Mehmet Akif Ersoy yýldýz erkek voleybol takýmý Kütahya da oynadýðý zorlu maçlar öncesinde Okul Müdürü Salim Söylemez ve Beden Eðitimi Öðretmeni Hasan Öztürk ile birlikte görülüyor Haydi Aslanlar bir daha... Mehmet Akif Ersoy erkek voleybol takýmý Türkiye nin en iyi sekiz takýmý arasýna girmek için bugün saat da diðer grubun ikincisi Kayseri Develi Ýlköðretim ile karþýlaþacak. Temsilcimiz son maçýnda dün Ankara Prof. Dr. Mehmet Saðlam Ýlköðretim i de 3-0 yenerek set vermeden grubunda birinciliði kazandý. Mehmet Akif Ersoy Ýlköðretim erkek voleybol takýmý Türkiye nin en iyi sekiz okulu arasýna girmek için nan Mehmet Akif Ersoy Türkiye nin en iyi sekiz taký- maçtada sürdürdü. Bu sonuçla grupta birinciliði kaza- bugün Kayseri Develi Ýlköðretim ile karþýlaþacak. mý arasýna girmek için bugün saat da Kayseri Beden Eðitimi Öðretmenleri Hasan Öztürk ün Develi Ýlköðretim ile karþý karþya gelecek. uzun vadeli ve planlý çalýþmalarý sonucunda oluþturulan kadro ile Çorum da yapýlan il birinciliðinde ardýn- temsilcileri karþýlaþacak ve bu maçý kazanan takýmda Diðer yarý final maçýnda ise Ýstanbul ile Kocaeli dan Sivas ta yapýlan grup birinciliði müsabakalarýnda Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazanacak. rakibine set vermeden yarý final grubuna yükselen Kütahya da üç gündür devam eden Yýldýzlar Yarý Mehmet Akif bu baþarýsýný devam ettiriyor. Final Grup birinciliði müsabakalarýnda kafile baþkaný Yarý Final Grubu ilk maçýnda Kocaeli Deniz Yurdalan Ýlköðretim i ardýndan Muðla Yunus Nadi Ýlköðcularýnýn gösterdiði performanstan son derece mem- olarak bulunan okul müdürü Salim Söylemez de sporretim i yine set vermeden 3-0 yenen Mehmet Akif Ersoy dün grubundaki son maçýnda Ankara Prof. Dr. Söylemez, geçtiðimiz yýllarda temeli atýlan bu tanun. Mustafa Saðlam ile karþýlaþtý. kýmýn ortaya koyduðu performansýn tüm spor otoriteleri tarafýndan tam not aldýðýný belirterek hedeflerinin bu- Rakibi önünde yine üstün bir oyun sonunda 25-16, ve lýk setlerle 3-0 galip ayrýlan Mehmet Akif Ersoy set vermeden kazanma geleneðini bu mý arasýna girmek olduðunu günki maçýda kazanarak Türkiye nin en iyi sekiz taký- söyledi. Federasyon yolcusu 10 u buldu Çorumspor da alacaklarý için Federasyon a baþvuran futbolculardan Muhammet, Volkan, Ceyhun ve H. Tevfik in tebligatlarý geldi. Ýki futbolcunun daha baþvurusunun bugün gelmesi bekleniyor. Devre arasýndan buyana hiç bir ödeme yapýlmayan Çorumspor la futbolcularýn baþvuru tebligatlarýnda sayý 10 a ulaþtý. Daha önce gelen altý futbolcuya ilave Fatih olarak dünde Muhammed, Volkan, Ceyhun ve Hamdi Tevfik in baþvuru tebligatlarý Çorumspor kulübüne ulaþtý. Nazlým dan Ekonomik sýkýntýlar nedeniyle sezon sonunda alacaklarý tahsil etmek için Federasyon a baþvuran futbolcularýn noter aracýlýðýyla kulübe tebligatlarý dünde dört kötü haber futbolcuyla devam etti. Daha önce kýrmýzý siyahlý takýmda Hasan Ali, Mustafa Özgen, Ozan, Eren, Abdullah ve Erkan Futbol Federasyonu na baþvurmuþtu. Son dört baþvuruyla birlikte bu sayý 10 a yükseldi. Kýrmýzý Siyahlý takýmda Þaban ve Fatih Nazlým ýn da Federasyona baþvurduðu ancak henüz resmi yazýnýn gelmidiði ve bu iki sporcununda gelmesiyle sayýnýn 12 ye çýkacaðý tahmin ediliyor. Muhammet Hamdi Tevfik Akþemsettin kýzlarý galibiyetle veda etti Kütahya da devam eden Ýlköðretimli Yýldýzlar Yarý Final Voleybol grubunda kýzlarda ilimizi temsil eden Osmancýk Akþemsettin Ýlköðretim son maçýnda Antalya Konyaaltýný 3-0 yenerek galibiyetle veda etti. Grubundaki ilk maçýnda Ýstanbul Ýlhami Örnek ilköðretim e 3-1 maðlup olarak baþlayan Osmancýk Akþemsettin kýz takýmý ikinci maçýnda da Kocaeli TOBB Ýlköðretim e 3-0 yenilmiþ ve çapraza girme þansýný bitirmiþti. Osmancýk Akþemsettin Ýlköðretim kýz takýmý son maçýnda dün Antalya Konyaaltý Ýlköðretimi ile karþýlaþtý. Rakibi önünde üstün bir oyun sonunda 25-8, 25-9 ve lik skorlarla 3-0 galip ayrýlan Osmancýk Çorumspor da bir kötü haberde Fatih Nazlým dan. Tecrübeli futbolcu dün aþil tendonundaki aðrý nedeniyle çalýþmayý yarýda býraktý ve tedavisine baþlandý. Genel Kaptan Yetkin Özbey, aþil tendonunda aðrý olan Fatih Nazlým ýn bu hafta oynamasýnýn zor olduðunu bu sakatlýkta 3-4 gün dinlendikten sonra yapýlan muayeninin kesin sonuç vereveðini söyledi. Özbey, önümüzdeki hafta yapýlacak kontrol ve muayene sonunda Fatih Nazlým ýn durumunun netlik kazanacaðýný söyledi. Akþemsettin gruba galibiyetle veda etti. Temsilcimiz bu maçýn ardýndan Çorum a döndü.

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

100 e yakýn kardeþ kurum belirlendi

100 e yakýn kardeþ kurum belirlendi Kutlu Doðum coþkusu baþlýyor Çorum Müftülüðü tarafýndan düzenlenen Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri bugün baþlýyor. Konuyla ilgili olarak dün bir basýn toplantýsý düzenleyen Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Kutlu

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Vali Kara nýn özel konuðu Vali Ahmet Kara'nýn giriþimleri sonucu Valilik binasý, engelli asansörüne kavuþtu. * HABERÝ 4 DE

Vali Kara nýn özel konuðu Vali Ahmet Kara'nýn giriþimleri sonucu Valilik binasý, engelli asansörüne kavuþtu. * HABERÝ 4 DE Çorum a 5 bin konut 450 milyon yatýrým Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Finansman Daire Baþkaný hemþerimiz Ayhan Karaca, Milletvekili Uslu yu ziyaret ÇORUM AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Finansman

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

YÝBO lar mercek altýnda Ýl Genel Meclisi'nin dünki toplantýsýnda, toplumun gizli yarasý halini alan YÝBO sorunu masaya yatýrýldý.

YÝBO lar mercek altýnda Ýl Genel Meclisi'nin dünki toplantýsýnda, toplumun gizli yarasý halini alan YÝBO sorunu masaya yatýrýldý. HASParti GenelBaþkanYardýmcýsý Prof.Dr. Zeki Kýlýçarslan, partilileriyle buluþtu Korku siyasetinden nemalanýyorlar HAS Parti Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen konferansa konuþmacý olarak katýlan HAS

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Ne oldu bize böyle. Bölge illeri arasýnda en çok doktor Tokat'ta bulunuyor. Çorum 6 yüz 39 doktor sayýsýyla bölgenin üçüncü kenti.

Ne oldu bize böyle. Bölge illeri arasýnda en çok doktor Tokat'ta bulunuyor. Çorum 6 yüz 39 doktor sayýsýyla bölgenin üçüncü kenti. Ne oldu bize böyle Ü zerimize ölü topraðý serpilmiþ gibi, insanlarýn yüzü gülmüyor suratlar asýk nerdeyse birine bir þey sormaya korkar olduk. Bu baþarýsýzlýk halleri bizi asabi yapýyor. Daha fazla çekilmez

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

416 aile ev hayaline kavuþtu. Mustafa Eker güven tazeledi

416 aile ev hayaline kavuþtu. Mustafa Eker güven tazeledi Külcü den Arasta müjdesi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TOKÝ tarafýndan yaptýrýlan yoksul ve alt gelir gurubu evlerin kur'a töreninde arasta ile ilgili müjde verdi. Esnafla prensip anlaþmasý saðladýklarýný

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı

(Ç.HAK:684) * HABERÝ 8 DE

(Ç.HAK:684) * HABERÝ 8 DE Ümmet Platformu ndan idam protestosu Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan 257.346 m2 lik bir arazinin tahsisinin yapýldýðý Güney Kampüsü için arazi tahsisi * HABERÝ 2 DE Mýsýr da 529 Müslüman ýn haksýz

Detaylı

Hedef, Çorum-Samsun tren hattý

Hedef, Çorum-Samsun tren hattý Mikrokrediyle iþveren oldu Kütüphaneler, yenilenen mekanlarý ve zengin içeriðiyle kitap dostlarýný bekliyor. Kütüphanelerde büyük deðiþim * HABERÝ 9 DA Çorum'da, 13 yýl önce eþinden ayrýlan iki çocuk annesi

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Erdal Özkan. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Mimar Sinan Mahallesi Cuma Pazarý nda yoðun katýlýmla miting yaptý.

Erdal Özkan. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Mimar Sinan Mahallesi Cuma Pazarý nda yoðun katýlýmla miting yaptý. (Ç.HAK:516) BBP den iktidara tepki Artýk yeter! 25 MART 2014 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Erdal Özkan Hizmetlerimiz konuþuyor Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 30 Mart seçimlerinin yerel

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı