<*> CANIK BA ARI UNIVERSITES! VE ONDOKUZ MAYIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "<*> CANIK BA ARI UNIVERSITES! VE ONDOKUZ MAYIS"

Transkript

1 <*> CANIK BA ARI UNIVERSITES! VE ONDOKUZ MAYIS UNiVERSITESi ARASINDA ORTAK HASTANE VE SAGLIK KURUMLARIYONETIMITEZSIZ YUKSEK LlSANS PROGRAMIACILMASINA ILiSKIN PROTOKOL Protokol yapan taraflar, Canik Ba an Universitesi ile Ondokuzmayis Universitesi, a agidaki maddeler hususunda anlasmi lardir. Ama? Madde 1. Bu protokoliin amaci, Canik Ba an Universitesi ve Ondokuz Mayis Universitesi arasmda ortaklasa yiirutiilecek Ortak Hastane ve Saghk Kurumlan Yonetimi Tezsiz Yuksek Lisans Programmm uygulama esaslarmi dtizenlemektir. Kapsam Madde 2. Bu protokol, Ortak Hastane ve Saghk Kurumlan Yonetimi Tezsiz Yuksek Lisans Programma ogrenci kabulti, mufredat, smav, degerlendirme, devam, izin, verilecek diploma gibi programm baslangicmdan sonu9landinlmcaya kadar ortak Hastane ve Saghk Kurumlan Yonetimi Tezsiz Yuksek Lisans programmda yapilacak uygulamalara iliskin hukiimleri kapsar. Dayanak Madde 3. Bu protokol tarihli ( tarih ve sayih RG degi ik) Lisansiistti Egitim Ogretim Enstitiilerinin Teskilat ve! leyi Yonetmeligi Ek Madde 1 ve tarihli ve sayih Resmi Gazete'de yayimlanan "Yiiksekogretim Kurumlanmn Yurti9indeki Yiiksekogretim Kurumlanyla Ortak Lisansiistii Egitim ve Ogretim Programlan Tesisi Hakkmda Yonetmelik" hukiimlerine dayanmaktadir. Tanimlar Madde 4. Bu protokolde ge9en; Ortak Enstitii: Canik Ba an Universitesi Sosyal Bilimler Enstitiisii ve Ondokuz Mayis Universitesi Saghk Bilimleri Enstitusiinu, Yuriitiicii Enstitii: Ortak programm sekreteryasim yuriitecek olan Canik Ba an Universitesi Sosyal Bilimler Enstitiisiinu, Ortak Lisansiistii Programi Yiiriitme Kurulu (OLUPYK): Canik Ba an Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusii Mudurii, Ondokuz Mayis Universitesi Saghk Bilimleri Enstitiisii Miidiirii, Canik Basan Universitesi Isletme Anabilim Dah Ba kam ve Ondokuz Mayis Universitesi Saghk Kurumlan Yonetimi Anabilim Dah Ba kanmdan olu an kurulu,

2 Ogrenci: Iki iiniversite arasmda ytirtitiilecek Ortak Hastane ve Saghk Kurumlan Yonetimi Tezsiz Yuksek Lisans Pro gramma kayit yaptiran ogrenciyi, Proje Danifmam: Canik Bas.an Universitesi Sosyal Bilimler Enstitiisii i letme Anabilim Dah Ba kam tarafmdan onerilen ve Ortak Lisansustu Programi Yurtitme Kurulu (OLUPYK) tarafmdan proje damsmam olarak atanan Ortak Enstitii Anabilim Dallarmdan (EABD) birinde gorevli ogretim iiyesini, Ortak Proje Dani mam: Kayith ogrenciye Ortak Enstitii Anabilim Dallarmm birisinden atanacak proje danis.manmin yam sira gerekli goriildiigii hallerde diger Enstitu Anabilim Dalmdan "Ortak Proje Damsmam" olarak atanacak ikinci bir ogretim iiyesini, tanimlar. Ortak Programm Amaci Madde 5. Canik Ba an Universitesi ve Ondokuz Mayis Universitesi arasmda ortaklas.a yurutulecek Ortak Hastane ve Saghk Kurumlan Yonetimi Tezsiz Yuksek Lisans programmm amaci; iki iiniversite arasmdaki akademik i birligini geli tirmek ve etkile imi saglamak, g^lii taraflarmi bir araya getirmek ve Ortak Hastane ve Saghk Kurumlan Yonetimi Tezsiz Yiiksek Lisans programma katilan ogrencilerin en ustun akademik standartlarda egitim ve ogretim almalanm saglamak ve arastirma imkam vermektir. Programm Madde 6: Canik Basan Universitesi Isletme Anabilim Dah ile Ondokuz Mayis Universitesi Saghk Kurumlan Yonetimi Anabilim Dah tarafmdan teklif edilen ortak bas.vuru formu, Canik Ba an Universitesi Sosyal bilimler Enstitiisii ve Ondokuz Mayis Universitesi Saghk Bilimleri Enstitusii kurullarmda kabul edildikten sonra Canik Ba an Universitesi ve Ondokuz Mayis Universitesi Rektorleri tarafmdan imzalamr ve ortak tezsiz yuksek lisans programmm a9ilmasi i9in Yiiksekogretim Kurulu'na ba vuru yapihr. Ortak Programlarm Yiiriitulmesi Madde 7. Ortak Lisansustu Programi Yuriitme Kurulu, Ortak Hastane ve Saghk Kurumlan Yonetimi Tezsiz Yuksek Lisans Programmm yiiriitiilmesine ili kin her tiirlii karari ahr ve uygulamasim saglar. Canik Ba ari Universitesi Sosyal Bilimler Enstitiisu ve Ondokuz Mayis Universitesi Saghk Bilimleri Enstitiisii, OLUPYK'mn kararlarmi kendi yonetim kurullannin onaymdan ge9irirler. OLUPYK, her yanyil, biri yariyil basinda digeri yanyil sonunda olmak iizere, en az iki kez toplamr. Toplantilar normal olarak, Canik Ba an Universitesi Sosyal Bilimler Enstitiisii'nde yapihr. Ancak, Canik Bas.an Universitesi Sosyal Bilimler Enstitiisii ve Ondokuz Mayis Universitesi Saghk Bilimleri Enstitu miidurlerinin karanyla toplanti Ondokuz Mayis Universitesi Saghk Bilimleri Enstitiisii'nde de yapilabilir. Toplanti cagrilari Canik Ba ari Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusii miidiirii tarafmdan yapihr. Toplanti hangi enstitiide yapihyorsa o enstitii miidurii toplantiya ba kanhk eder.

3 Toplanti yeter sayisi OLUPYK'nm iiye sayismm yandan fazlasidir. Karar yeter sayisi ise bu kurulun iiye sayismm salt 90gunlugudur. Ogrenci Kabulii ve Ba an Ko ullan Madde 8. Kabul kos.ullan Ortak Lisansiistii Programi Yiiriitme Kurulu (OLUPYK) tarafmdan belirlenir ve Canik Ba an Universitesi Sosyal Bilimler Enstitiisii ve Ondokuz Mayis Universitesi Saghk Bilimleri Enstitiisii yonetim kurullannm onaymdan ge9irilir. Ogrenci ahmi i9in ilan, ba vuru kabiilii, degerlendirme ve smav isjemleri ile sekreterya, yiirtitucii enstitu tarafmdan yiiriitiiliir. Ortak Hastane ve Saghk Kurumlan Yonetimi Tezsiz Yiiksek Lisans programma ogrencilerin kabul ve bas,an artlan a agida belirtilmi tir. Bir lisans diplomasma sahip olmak. Lisansiistii programlara ogrenci kabulii i9in ilgili yiiriitiicti enstitu anabilim dali ba kanligmm onerisi iizerine, Enstitu Yonetim Kurulu her program i9in 119 asil ve bir yedek iiyeden olu an bir degerlendirme kurulu olu turur. Bu degerlendirme kurulu programa ba vuran ogrencinin miilakat smavmi yapar. Gorevlendirme Madde 9. Lisansiistii egitim programlarmm yiiriitiilmesinde ihtiya9lar dikkate almarak yiiriitiicii enstitu ve ortak enstitu arasmda ogretim iiyesi gorevlendirilir. Ortak programlar lisansiistii egitim programlan kapsammda gorevlendirilecek ogretim elemanlarma yiiriitucii enstitiiniin bagh oldugu iiniversite tarafmdan belirlenecek saat iicreti odenir. Egitim Siiresi, Krediler, Not Sistemi ve Akademik Ba arisizhk Madde 10. Ortak Hastane ve Saghk Kurumlan Yonetimi Tezsiz Yiiksek Lisans programma kabul edilen ogrenci, Canik Ba an Universitesi Sosyal Bilimler Enstitiisii'ne kayit yaptinr ve Tezsiz Yiiksek Lisans egitimi siiresince kayit ve diger i lemleri Canik Ba ari Universitesi Sosyal Bilimler Enstitiisii tarafmdan yiiriitiiliir. Izinler Madde 11. Zorunlu nedenlerle ve belgelenmek ko ulu ile Qgrenciye her iki enstitiiniin mutabakati ile bir yariyil veya bir akademik yil izin verilebilir. Izinde ge9en siire azami ogretim suresinden sayilmaz. Ogrenim siiresi boyunca kullamlabilecek toplam izin siiresi, normal ogretim siiresinin yansmdan fazla olamaz. Kredi Yiikii Madde 12. Ortak Hastane ve Saghk Kurumlan Yonetimi Tezsiz Yiiksek Lisans Programmda ogrencilerin almasi gereken zorunlu asgari toplam ders kredi miktari Ortak Lisansiistii Programi Yiirutme Kurulu (OLUPYK) tarafmdan kararla tinhr. Tezsiz Yiiksek lisans ogrencileri mezuniyeti hak etmek i9in 30 krediden (120 AKTS) az olmamak kaydiyla en az 10 ders ve donem projesini ba ari ile tamamlamis, olmalari gerekmektedir.

4 Kiitiiphane vb kaynaklardan yararlanma Madde 13. Ortak Hastane ve Saghk Kurumlan Yonetimi Tezsiz Ytiksek Lisans Programma kayitli ogrenciler, Canik Ba an Universitesi ve Ondokuz Mayis Universitesi'nin kiituphane, laboratuar vb. imkanlanndan yararlanma bakimmdan Canik Bas.an Universitesi ve Ondokuz Mayis Universitesi ogrencileri gibidir. Ogretimin Takibi ve Ortak Diploma Madde 14. Ogrencilerin bas.an durumlan ders/proje dam maninm verecegi faliyet raporuna gore her yariyil sonunda enstituler aracihgi ile kayitli oldugu tiniversiteye gonderilir. Mezuniyet ko ullanni yerine getiren ogrenciler i9in Canik Ba an Universitesi ve Ondokuz Mayis Universitesi Rektorleri tarafmdan ortak diploma diizenlenir. Diger Hukiimler Madde 15. Bu protokolde &$ik$a hiikiim bulunmayan konularda 2547 sayih Yiiksekogretim Kanunu, Yuksekogretim Kurulu Cerfeve "Lisansiistfi Egitim ve Ogretim Yonetmeligi", tarihli ve sayili Resmi Gazete'de yayimlanan "Yuksekogretim Kurumlarmin Yurti9indeki Yuksekogretim Kurumlanyla Ortak Lisansiistu Egitim ve Ogretim Programlan Tesisi Hakkmda Yonetmelik, Canik Ba an Universitesi ve Ondokuz Mayis Universitesi Lisansiistti Egitim Ogretim Yonetmeliklerinin ilgili hiikumleri uygulamr. Yiirurliik ve Yiiriitme Madde 16. Bu protokol rektorler tarafmdan imzalandlktan sonra yiiriirliige girer ve rektorler tarafmdan yiiriitiiliir. Protokol Anabilim Dallarmdaki ogretim iiye sayilarmdaki degi meler dikkate almarak iki yilda bir gozden ge9irilir. Protokolde degi iklik ve yeni diizenleme yapilmasi durumunda Yuksekogretim Kurulu'na bilgi sunulur. Protokol taraflardan birinin istegi olmadik9a devam eder. Prof.Dr. Hiiseyin AKAN Ondokuz Mayis Universitesi Rektoru Prof.Dr. Yunus BEKDEMIR Canik Ba an Universitesi Rektorii

5 CANIK BASARI UNIVERSITES! VE ONDOKUZ MAYIS UNiVERSITESi ARASINDA ORTAK EGITIM BILIMLERI TEZSIZ YUKSEK LISANS PROGRAMIACILMASINA 'ILiSKlN PROTOKOL f Protokol yapan taraflar, Canik Ba an Universitesi ile Ondokuzmayis Universitesi, a agidaki maddeler hususunda anla mi lardir. Ama? Madde 1. Bu protokoliin amaci, Canik Ba an Universitesi ve Ondokuz Mayis Universitesi arasmda ortakla a yiirutulecek Ortak Egitim Bilimleri Tezsiz Yiiksek Lisans Programmm uygulama esaslarmi diizenlemektir. Kapsam Madde 2. Bu protokol, Ortak Egitim Bilimleri Tezsiz Yiiksek Lisans Programma ogrenci kabulii, mufredat, smav, degerlendirme, devam, izin, verilecek diploma gibi programm ba langicmdan sonu9landinlmcaya kadar ortak Egitim Bilimleri Tezsiz Yiiksek Lisans programmda yapilacak uygulamalara ili kin hiikiimleri kapsar. Dayanak Madde 3. Bu protokol tarihli ( tarih ve sayih RG degi ik) Lisansiistii Egitim Ogretim Enstitiilerinin Te kilat ve l leyi Yonetmeligi Ek Madde 1 ve tarihli ve sayih Resmi Gazete'de yayimlanan "Yiiksekogretim Kurumlarmm Yurtifindeki Yiiksekogretim Kurumlanyla Ortak Lisansiistii Egitim ve Ogretim Programlan Tesisi Hakkmda Yonetmelik" hiikiimlerine dayanmaktadir. Tanimlar Madde 4. Bu protokolde ge9en; Ortak Enstitii: Canik Ba an Universitesi Sosyal Bilimler Enstittisii ve Ondokuz Mayis Universitesi Egitim Bilimleri Enstitiisiinii, Yiirutucii Enstitii: Ortak programm sekreteryasmi yiiriitecek olan Canik Ba an Universitesi Sosyal Bilimler Enstitiisunii, Ortak Lisansiistii Programi Yiiriitme Kurulu (OLtJPYK): Canik Ba an Universitesi Sosyal Bilimler Enstitiisii Miidiirti, Ondokuz Mayis Universitesi Egitim Bilimleri Enstitiisii Miidtirii, Canik Ba an Universitesi Egitim Bilimleri Anabilim Dah Ba kam ve Ondokuz Mayis Universitesi Egitim Bilimleri Anabilim Dah Ba kanmdan olu an kurulu,

6 Ogrenci: Iki iiniversite arasmda yiiriitiilecek Ortak Egitim Bilimleri Tezsiz Yuksek Lisans Programma kayit yaptiran ogrenciyi, Proje Damsmam: Canik Basan Universitesi Sosyal Bilimler Enstitiisii Egitim Bilimleri Anabilim Dali Baskam tarafmdan onerilen ve Ortak Lisansiistii Programi Yiiriitme Kurulu (OLUPYK) tarafmdan proje danismam olarak atanan Ortak Enstitii Anabilim Dallarmdan (EABD) birinde gorevli ogretim iiyesini, Ortak Proje Danismam: Kayitli ogrenciye Ortak Enstitii Anabilim Dallarmm birisinden atanacak proje danismaninm yam sira gerekli goriildiigii hallerde diger Enstitii Anabilim Dalmdan "Ortak Proje Danismam" olarak atanacak ikinci bir ogretim iiyesini, tammlar. Ortak Programm Amaci Madde 5. Canik Basan Universitesi ve Ondokuz Mayis Universitesi arasmda ortaklasa yuriitiilecek Ortak Egitim Bilimleri Tezsiz Yuksek Lisans programimn amaci; iki iiniversite arasmdaki akademik isbirligini gelistirmek ve etkilesimi saglamak, gii9lii taraflanm bir araya getirmek ve Ortak Egitim Bilimleri Tezsiz Yiiksek Lisans programma katllan ogrencilerin en iistiin akademik standartlarda egitim ve ogretim almalanni saglamak ve arastirma imkani vermektir. Programm A9il Madde 6: Canik Basan Universitesi ile Ondokuz Mayis Universitesi Egitim Bilimleri Anabilim Dali tarafmdan teklif edilen ortak basvuru formu, Canik Basan Universitesi Sosyal bilimler Enstitusii ve Ondokuz Mayis Universitesi Egitim Bilimleri Enstittisii kurullannda kabul edildikten sonra Canik Basan Universitesi ve Ondokuz Mayis Universitesi Rektorleri tarafmdan imzalamr ve ortak tezsiz yuksek lisans programimn a9ilmasi i9in Yiiksekogretim Kurulu'na basvuru yapihr. Ortak Programlarm Yurutulmesi Madde 7. Ortak Lisansustii Programi Yiirutme Kurulu, Ortak Egitim Bilimleri Tezsiz Yuksek Lisans Programimn yiirutiilmesine iliskin her tiirlii karan alir ve uygulamasim saglar. Canik Basan Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusii ve Ondokuz Mayis Universitesi Egitim Bilimleri Enstitiisii, OLUPYK'nm kararlarmi kendi yonetim kurullarmin onayindan ge9irirler. OLUPYK, her yanyil, biri yanyil basmda digeri yanyil sonunda olmak iizere, en az iki kez toplamr. Toplantilar normal olarak, Canik Basan Universitesi Sosyal Bilimler Enstitiisti'nde yapihr. Ancak, Canik Basan Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusii ve Ondokuz Mayis Universitesi Egitim Bilimleri Enstitii miidiirlerinin karanyla toplanti Ondokuz Mayis Universitesi Egitim Bilimleri Enstitiisii'nde de yapilabilir. Toplanti 9agnlan Canik Basan Universitesi Sosyal Bilimler Enstitiisii miidiiru tarafmdan yapihr. Toplanti hangi enstitiide yapihyorsa o enstitii miidiirii toplantiya baskanlik eder.

7 Toplanti yeter sayisi OLUPYK'mn iiye sayismin yandan fazlasidir. Karar yeter sayisi ise bu kurulun iiye sayismin salt gogunlugudur. Ogrenci Kabulii ve Ba an Ko ullari Madde 8. Kabul kosullan Ortak Lisansiistii Programi Yiiriitme Kurulu (OLUPYK) tarafmdan belirlenir ve Canik Basan Universitesi Sosyal Bilimler Enstitiisii ve Ondokuz Mayis Universitesi Egitim Bilimleri Enstitiisii yonetim kurullannm onaymdan ge9irilir. Ogrenci alimi i9in ilan, bas.vuru kabutii, degerlendirme ve smav islemleri ile sekreterya, yiiriitiicii enstitii tarafmdan yiiriitiiliir. Ortak Egitim Yonetimi Denetimi Planlamasi ve Ekonomisi Tezsiz Yxiksek Lisans programma Qgrencilerin kabul ve basart artlan asagida belirtilmistir. Bir lisans diplomasma sahip olmak. Lisansiistii programlara ogrenci kabulii i9in ilgili yuriitiicii enstitii anabilim dali baskanliginm onerisi iizerine, Enstitii Yonetim Kurulu her program igin iig asil ve bir yedek iiyeden olusan bir degerlendirme kurulu olu turur. Bu degerlendirme kurulu programa basvuran ogrencinin miilakat smavmi yapar. Gorevlendirme Madde 9. Lisansiistii egitim prograrnlarimn yuriitiilmesinde ihtiyaglar dikkate almarak yuriitiicii enstitii ve ortak enstitii arasinda ogretim iiyesi gorevlendirilir. Ortak programlar lisansiistii egitim programlan kapsammda gorevlendirilecek ogretim elemanlanna yiiriitiicu enstitiiniin bagli oldugu universite tarafmdan belirlenecek saat iicreti odenir. Egitim Siiresi, Krediler, Not Sistemi ve Akademik Basansizhk Madde 10. Ortak Egitim Yonetimi Denetimi Planlamasi ve Ekonomisi Tezsiz Yiiksek Lisans programma kabul edilen ogrenci, Canik Bas.an Universitesi Sosyal Bilimler Enstitiisii'ne kayit yaptmr ve Tezsiz Yiiksek Lisans egitimi siiresince kayit ve diger : lemleri Canik Ba an Universitesi Sosyal Bilimler Enstitiisii tarafmdan yuriitiilur. Izinler Madde 11. Zorunlu nedenlerle ve belgelenmek kosulu ile ogrenciye her iki enstitiiniin mutabakati ile bir yanyil veya bir akademik yil izin verilebilir. izinde ge9en siire azami ogretim siiresinden sayilmaz. Ogrenim siiresi boyunca kullamlabilecek toplam izin siiresi, normal ogretim siiresinin yansmdan fazla olamaz. Kredi Yiikii Madde 12. Ortak Egitim Yonetimi Denetimi Planlamasi ve Ekonomisi Tezsiz Yiiksek Lisans Programinda ogrencilerin almasi gereken zorunlu asgari toplam ders kredi miktari Ortak Lisansiistii Programi Yiiriitme Kurulu (OLUPYK) tarafmdan kararlastmlir. Tezsiz Yiiksek lisans

8 ogrencileri mezuniyeti hak etmek igin 30 krediden (120 AKTS) az olmamak kaydiyla en az 10 ders ve donem projesini bas.ari ile tamamlami olmalan gerekmektedir. Kutuphane vb. kaynaklardan yararlanma Madde 13. Ortak Egitim Yonetimi Denetimi Planlamasl ve Ekonomisi Tezsiz Ytiksek Lisans Programma kayitli ogrenciler, Canik Bas.an Universitesi ve Ondokuz Mayis Universitesi'nin kiitiiphane, laboratuar vb. imkanlanndan yararlanma bakmimdan Canik Ba an Universitesi ve Ondokuz Mayis Universitesi ogrencileri gibidir. Ogretimin Takibi ve Ortak Diploma Madde 14. Ogrencilerin ba an durumlari ders/proje dani mamnin verecegi faliyet raporuna gore her yariyil sonunda enstitiiler aracihgi ile kayitli oldugu iiniversiteye gonderilir. Mezuniyet ko ullanm yerine getiren ogrenciler ifin Canik Ba an Universitesi ve Ondokuz Mayis Universitesi Rektorleri tarafmdan ortak diploma dtizenlenir. Diger Hukumler Madde 15. Bu protokolde a?ik9a huktim bulunmayan konularda 2547 sayili Yuksekogretim Kanunu, Yuksekogretim Kurulu Geneve "Lisansiistii Egitim ve Ogretim Yonetmeligi", tarihli ve sayili Resmi Gazete'de yayimlanan "Yuksekogretim Kurumlarmm Yurti9indeki Yuksekogretim Kurumlanyla Ortak Lisansiistii Egitim ve Ogretim Programlan Tesisi Hakkmda Yonetmelik, Canik Ba an Universitesi ve Ondokuz Mayis Universitesi Lisansiistii Egitim Ogretim Yonetmeliklerinin ilgili hukumleri uygulamr. Yiiriirliik ve Yiiriitme Madde 16. Bu protokol rektorler tarafmdan imzalandlktan sonra yiiriirliige girer ve rektorler tarafmdan yuriitiiliir. Protokol Anabilim Dallanndaki ogretim iiye sayilanndaki degi meler dikkate almarak iki yilda bir gozden ge9irilerek yenilenir. Protokolde degi iklik ve yeni diizenleme yapilmasi durumunda Yuksekogretim Kurulu'na bilgi sunulur. Protokol taraflardan birinin istegi olmadik9a devam eder. ft Hiiseyin AKAN Ondokuz Mayis Universitesi Rektorii Prof.Dr. Yunus BEKDEMIR Canik Ba an Universitesi Rektorii

9 CANiK BA ARI UNIVERSITES! VE ONDOKUZ MAYIS UNiVERSiTESi ARASINDA ORTAK 1 LETME TEZSIZ YUKSEK LlSANS PROGRAMI A^ILMASINA ili KIN PROTOKOL Protokol yapan taraflar, Canik Ba an Universitesi ile Ondokuzmayis Universitesi, a agidaki maddeler hususunda anla mi lardir. Madde 1. Bu protokoliin amaci, Canik Ba an Universitesi ve Ondokuz Mayis Universitesi arasmda ortakla a yiirutiilecek Ortak l letme Tezsiz Yuksek Lisans Programmm uygulama esaslarmi diizenlemektir. Kapsam Madde 2. Bu protokol, Ortak l letme Tezsiz Yiiksek Lisans Pro gramma ogrenci kabulu, mufredat, smav, degerlendirme, devam, izin, verilecek diploma gibi programm ba langicmdan sonuflandinlmcaya kadar ortak l letme Tezsiz Yiiksek Lisans programmda yapilacak uygulamalara iliskin hiikumleri kapsar. Dayanak Madde 3. Bu protokol tarihli ( tarih ve sayih RG degisik) Lisansustii Egitim Ogretim Enstittilerinin Te kilat ve Isleyis. Yonetmeligi Ek Madde 1 ve tarihli ve sayih Resmi Gazete'de yayimlanan "Yuksekogretim Kurumlannin Yurtipindeki Yuksekogretim Kurumlanyla Ortak Lisansiistii Egitim ve Ogretim Programlan Tesisi Hakkmda Yonetmelik" hiiktimlerine dayanmaktadir. Tanimlar Madde 4. Bu protokolde ge9en; Ortak Enstitii: Canik Basan Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusii ve Ondokuz Mayis Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusunu, Yuriitiicu Enstitii: Ortak programm sekreteryasmi ytiriitecek olan Canik Ba an Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusiinu, Ortak Lisansiistii Programi Yiiriitme Kurulu (OLUPYK): Canik Ba an Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Miiduru, Ondokuz Mayis Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Mtidurii, Canik Ba an Universitesi l letme Anabilim Dali Ba kam ve Ondokuz Mayis Universitesi i letme Anabilim Dali Ba kanmdan olu an kurulu, Ogrenci: Iki iiniversite arasmda yuruttilecek Ortak l letme Tezsiz Yiiksek Lisans Programma kayit yaptiran ogrenciyi,

10 Proje Dam mani: Canik Ba an Universitesi Sosyal Bilimler Enstitiisii Isletme Anabilim Dah Baskam tarafmdan onerilen ve Ortak Lisansiistii Programi Yiiriitme Kurulu (OLUPYK) tarafmdan proje damsmam olarak atanan Ortak Enstitu Anabilim Dallarmdan (EABD) birinde gorevli Qgretim iiyesini, Ortak Proje Damsmam: Kayith ogrenciye Ortak Enstitu Anabilim Dallarimn birisinden atanacak proje dani mamnm yam sira gerekli goriildiigii hallerde diger Enstitu Anabilim Dalmdan "Ortak Proje Dams.mam" olarak atanacak ikinci bir ogretim iiyesini, tammlar. Ortak Programm Amaci Madde 5. Canik Ba an Universitesi ve Ondokuz Mayis Universitesi arasmda ortakla a yuriitulecek Ortak l letme Tezsiz Ytiksek Lisans programmm amaci; iki iiniversite arasmdaki akademik isbirligini gelistirmek ve etkilesimi saglamak, gii9lii taraflanni bir araya getirmek ve Ortak i letme Tezsiz Yiiksek Lisans programma katilan ogrencilerin en iistiin akademik standartlarda egitim ve ogretim almalarmi saglamak ve ara tirma imkani vermektir. Programm Madde 6. Canik Basan Universitesi ile Ondokuz Mayis Universitesi Isletme Anabilim Dali tarafmdan teklif edilen ortak ba vuru formu, Canik Ba an Universitesi ve Ondokuz Mayis Universitesi Sosyal Bilimler Enstitiisii kurullannda kabul edildikten sonra Canik Ba ari Universitesi ve Ondokuz Mayis Universitesi Rektorleri tarafmdan imzalamr ve ortak tezsiz yiiksek lisans programmm a9ilmasi i9in Yiiksekogretim Kurulu'na ba vuru yapihr. Ortak Programlarm Yiirutiilmesi Madde 7. Ortak Lisansiistii Programi Yuriitme Kurulu, Ortak Isletme Tezsiz Yiiksek Lisans Programmm yiiriitiilmesine ilisjdn her tiirlti karan alir ve uygulamasmi saglar. Canik Basan Universitesi Sosyal Bilimler Enstitiisii ve Ondokuz Mayis Universitesi Sosyal Bilimler Enstitiisii, OLUPYK'nm kararlarmi kendi yonetim kurullarmm onaymdan ge9irirler. OLUPYK, her yanyil, biri yanyil ba mda digeri yanyil sonunda olmak iizere, en az iki kez toplamr. Toplantilar normal olarak, Canik Basan Universitesi Sosyal Bilimler Enstitiisii' nde yapihr. Ancak, Canik Basan Universitesi ve Ondokuz Mayis Universitesi Sosyal Bilimler Enstitu mudiirlerinin karariyla toplanti Ondokuz Mayis Universitesi Sosyal Bilimler Enstitiisii 'nde de yapilabilir. Toplanti 9agnlari Canik Ba an Universitesi Sosyal Bilimler Enstitiisii miidiirii tarafmdan yapihr. Toplanti hangi enstitiide yapiliyorsa o enstitu miidiirii toplantiya ba kanhk eder. Toplanti yeter sayisi OLUPYK'nm uye sayismin yaridan fazlasidir. Karar yeter sayisi ise bu kurulun iiye sayismin salt 90gunlugudur.

11 Ogrenci Kabulii ve Ba an Kosullan Madde 8. Kabul kos.ullan Ortak Lisansiistii Programi Ytiriitme Kurulu (OLUPYK) tarafmdan belirlenir ve Canik Bas.an Universitesi Sosyal Bilimler Enstitiisii ve Ondokuz Mayis Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusii yonetim kurullarmm onaymdan ge9irilir. Ogrenci alimi i9in ilan, ba vuru kabulii, degerlendirme ve smav isjemleri ile sekreterya, yiiriitucti enstitu tarafmdan yiiriitiirur. Ortak j letme Tezsiz Yiiksek Lisans programma ogrencilerin kabul ve bas.an artlan as.agida belirtilmiftir. Bir lisans diplomasma sahip olmak. - Lisanstistii programlara ogrenci kabulii i9in ilgili yiiriitiicu enstitu anabilim dah ba kanhginm onerisi iizerine, Enstitu Yonetim Kurulu her program i9in 119 asil ve bir yedek iiyeden olu an bir degerlendirme kurulu olu turur. Bu degerlendirme kurulu programa ba vuran ogrencinin miilakat smavmi yapar. Gorevlendirme Madde 9. Lisansiistii egitim programlanmn yiirutulmesinde ihtiya9lar dikkate almarak yiirutucu enstitu ve ortak enstitu arasmda ogretim iiyesi gorevlendirilir. Ortak programlar lisansiistu egitim programlan kapsammda gorevlendirilecek ogretim elemanlanna yurutucii enstitiiniin bagh oldugu tiniversite tarafmdan belirlenecek saat iicreti odenir. Egitim Suresi, Krediler, Not Sistemi ve Akademik Ba ansizhk Madde 10. Ortak t letme Tezsiz Yiiksek Lisans programma kabul edilen ogrenci, Canik Ba an Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusii'ne kayit yaptinr ve Tezsiz Yiiksek Lisans egitimi siiresince kayit ve diger i lemleri Canik Bas,an Universitesi Sosyal Bilimler Enstitiisii tarafmdan yiirutuliir. Izinler Madde 11. Zorunlu nedenlerle ve belgelenmek ko ulu ile ogrenciye her iki enstitiiniin mutabakati ile bir yanyil veya bir akademik yil izin verilebilir. Izinde ge9en siire azami ogretim siiresinden sayilmaz. Ogrenim siiresi boyunca kullamlabilecek toplam izin siiresi, normal ogretim siiresinin yansmdan fazla olamaz. Kredi Yiikii. Madde 12. Ortak l letme Tezsiz Yiiksek Lisans Programinda ogrencilerin almasi gereken zorunlu asgari toplam ders kredi miktan Ortak Lisansustii Programi Yiirutme Kurulu (OLUPYK) tarafmdan kararlaftinlir. Tezsiz Yiiksek lisans Qgrencileri mezuniyeti hak etmek krediden (120 AKTS) az olmamak kaydiyla en az 10 ders ve donem projesini ba an ile tamamlami olmalan gerekmektedir.

12 Kiitiiphane vb kaynaklardan yararlanma Madde 13. Ortak Isletme Tezsiz Yiiksek Lisans Programma kayitli ogrenciler, Canik Basan Universitesi ve Ondokuz Mayis Universitesi'nin kiitiiphane, laboratuar vb. imkanlarmdan yararlanma bakimmdan Canik Ba an Universitesi ve Ondokuz Mayis Universitesi ogrencileri gibidir. Ogretimin Takibi ve Ortak Diploma Madde 14. Ogrencilerin basan durumlan ders/proje damsmanmin verecegi faliyet raporuna gore her yanyil sonunda enstituler aracihgi ile kayitli oldugu iiniversiteye gonderilir. Mezuniyet kosullarim yerine getiren ogrenciler ifin Canik Ba an Universitesi ve Ondokuz Mayis Universitesi Rektorleri tarafmdan ortak diploma diizenlenir. Diger Hiikiimler Madde 15. Bu protokolde a9ik9a hukiim bulunmayan konularda 2547 sayih Yuksekogretim Kanunu, Yuksekogretim Kurulu Cer9eve "Lisansiistu Egitim ve Ogretim Yonetmeligi", tarihli ve sayih Resmi Gazete'de yayimlanan "Yuksekogretim Kurumlanmn Yurtigindeki Yuksekogretim Kurumlanyla Ortak Lisansiistu Egitim ve Ogretim Programlan Tesisi Hakkmda Yonetmelik, Canik Basan Universitesi ve Ondokuz Mayis Universitesi Lisansiistu Egitim Ogretim Yonetmeliklerinin ilgili hiikiimleri uygulamr. Yiiriirliik ve Yiinitme Madde 16. Bu protokol rektorler tarafmdan imzalandlktan sonra yiiriirliige girer ve rektorler tarafmdan yuriitiiliir. Protokol Anabilim Dallanndaki Ogretim iiye sayilarmdaki degi meler dikkate almarak iki yilda bir gozden gefirilir. Protokolde degi iklik ve yeni duzenleme yapilmasi durumunda Yuksekogretim Kurulu'na bilgi sunulur. Protokol taraflardan birinin istegi olmadik9a devam eder. Prof.Dr. Hiiseyin AKAN Ondokuz Mayis Universitesi Rektorii Prof.Dr. Yunus BEKDEMIR Canik Basari Universitesi Rektorii

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK TEK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASİ ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK TEK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASİ ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK TEK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASİ ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı;

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam **** MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

3843 19.11.1992 İkinci öğretim uygulanan yükseköğretim kurumlarında gerektiğinde hafta tatilinde de eğitim - öğretim yapılabilir.

3843 19.11.1992 İkinci öğretim uygulanan yükseköğretim kurumlarında gerektiğinde hafta tatilinde de eğitim - öğretim yapılabilir. 13 Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı :

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde ön lisans, lisans,

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ve DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ve DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ve DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ Bu yönergenin amacı Erasmus ve diğer Değişim Programlarına ilişkin işleyişi düzenlemektir. KAPSAM Madde 2. Yönergede belirtilen

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

Yükseköğretim Kurumları. Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumları. Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmelik, yükseköğretim kurumlarında öğretim üyeleri

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ Amaç Madde 1-) Bu Yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce, Erzurum Teknik Üniversitesi dahil

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Yükseköğretim Genel Kurulu nun 01.02.2013 tarihli toplantısında; Yükseköğretim Genel Kurulu nun 6-7.12.2012 tarihli toplantısında Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar ile

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde yürütülen

Detaylı

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi yaz okuluna ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu) BİRİNCİ BÖLÜM

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu) BİRİNCİ BÖLÜM YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Değişik; BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, yükseköğretim kurumlarında, bilgi

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, yükseköğretim kurumlarına Öğretim Üyesi

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1: Amaç: Bu Yönergenin amacı, Erasmus ve diğer değişim programlarına ilişkin işleyişi düzenlemektir. Kapsam: Yönerge,

Detaylı

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Resmî Gazete Sayı : 28058 YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden:

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Resmî Gazete Sayı : 28058 YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Resmî Gazete Sayı : 28058 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ ve DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ ve DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ ve DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam Madde 1 - (1) Bu yönerge; Artvin Çoruh Üniversitesinin ilgili eğitim-öğretim ve sınav

Detaylı