T.C. UNiVERSITELERARASI KURUL BASKANLICI ACELE VE GUNLUDUR Sap : / Konu : Docentlik Smavi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. UNiVERSITELERARASI KURUL BASKANLICI ACELE VE GUNLUDUR Sap : 22798904-204.01/336 09.01.2013 Konu : Docentlik Smavi"

Transkript

1 70 Lk -0 t 2S$4 T.C. UNiVERSITELERARASI KURUL BASKANLICI ACELE VE GUNLUDUR Sap : / Konu : Docentlik Smavi ULUDAt UNIVERSITESI REKTORLITtIJNE tarih ye sayth Resmi Gazetede yaymilanarak yururliige giren Docentlik Smav YOnetmeligi'nin ilgili hiikiimleri uyannca 2012 Ekim Doneminde Stizlu Smav Asamasmdan basvuran adaylann, Sozlii Smav Jfirilerinde gorev alan Universiteniz Ogretim tiyelerine ait gärev yazilan ekte gänderilmistir. Stizlu smavlann zamamnda ve saglikh yamlabilmesi icin; ogretim ilyelerinize alt tebligatlann ilgililere ivedilikle teslim edilmesi gerekmektedir. Docentlik Smav Yonetmeliginin 6. Maddesinin 7. bendi uyannca kendilerine bildirim yapilan asil uyeler, smav kin belirlenen yer, tarih ve saatte hanr bulunmakla yukfimliidfirler. Bu ytiktimlidtige aylun davranan jfiri iiyesinin, bildirdigi mazeret Docentlik Smav Komisyonu tarafmdan kabul edilmedigi takdirde, genet hfiktimlere gore cezai sorumlulugu yoluna gidilir. SOzlii smava gelmeyen asd tiyenin mazeretinin Docentlik Sinav Komisyonunca kabul edilmemesi, yedek iiyenin katihmlyla yamlan smavm hukuki gecerliligini etkilemez. Asti ilyelerden birinin hanr bulunmamast halinde, sezlii smav, smavm yaculacagi iiniversitenin rektorti veya gärevlendirecegi dekan tarafmdan stradaki yedek fiyeninde cagnimast suretiyle aym gun yambr. Bunun mtimktin olmadigi durumlarda veya en gec onbes gun icinde bir gun tespit edilerek Universitelerarast Kurul Baskanligma bildirilir. Yonetmeligin 6. maddesinin 8. bendi geregince St3z10 smavm yamlacagi Oniversitenin bulundugu ilin chsmda baska bir universitede gorev yapan jfiri fiyesinin yol masraflan ile yevmiyesi, Universitelerarasi Kurulun gorevlendirme yam' eras all/tank, giirevli olduklan iiniversitelerce on Odemeli olarak karplanmast gerekmektedir. Universitelerin bu Odemeleri yapabilmesi icin ogretim tiyelerinizin gorevli olduklan jiirilerle ilgili listeler de ilisikte gonderilmistir. Yonetmeligin 6. maddesinin 9. bendin uyannca soz10 smavm yaptlacagt finiversitenin rektorti, smav kin gereldi fiziki ye teknik imkanlan hazirlamakla yfikiimlficir. Docentlik Smav Yonetmeliginin 6. maddesinin 11. bendi uyannca Sealti smav, docent ye profestir unvanma sahip ogretim uyelerine acik olup, Jtiri baskam ve Oyelerin, sozlu smavm denetlenebilirligini saglamak icin gerekli tedbirleri almak zorundachr. JOri tiyelerinin BASARISIZ bulduklan adaylarla smav tutanagma kisisel gtirfislerini iceren hirer rapor eklemeleri gerekmektedir. Aynca Stizlu smavm yamlacagi yer ile gun ye saati, smavm yamlacagt finiversite rektorlugunce Internet sayfasmda yaynnlanmak zorundathr. Yonetmeligin 6. maddesinin 15. bendi uyannca Docentlik Stizlu Slim y Tutanagmm Baskanligimtza gonderilmesi gerekmektedir. Universitenizden emeklilik, vefat, istifa, ticretsiz izin vb. nedenlerle aynlan ogretim tiyelerine alt garev yanlannm Baskanligimiza ivedilikle lade edilmesi gerekmektedir. Bilgilerinizi ye ekte gonderilen juri tiyeleri ile ilgili gorev yazdannm bilgi icerigi konusunda gereken gizliliginde saglanarak ivedilikle ilgililere dagthlmasuu, Universitelerarast Kurul'un tarihli toplantsmda; birden fazla adaym smannt yapan sifalii jiirilerinin her adaym smavium bitiminde adaya Basanli/Basansiz olduldannm bildirilmesine karar verildiginin, universitenizde yapilacak sozlu sinavlarda gorevli tan iiyelerine duyurulmasnu saygi ile rica ederim. is.1.4at SaMONONraimmez CAK'm Internet Sayfaundan Edinilebilecek Blind ye Beleeler Doeentlik Smav Yonetmeligi Docentlik Stizlii Smavmm Kapsann ve Yontemi ile ilgili Esaslar Docentlik Stizlii Sinav Tutanagi Prof. Dr. Ibrahim Haul MUTLU Universitelerarast Kurul Baskant EKLER: 1: Ogretim Uyelerine alt Gtirev Yazilan (Ogretim iiyelerine dagadacak) 2: Mini Oyesi Olarak Gtirev Alan Ogretim Oyeleri Listesi (Rektbrliikte kalacak) 3: StizIll Sinavin Uygulanacagi Universitelerin Doeentlik Stizlu Sinav Bin Bilgileri (Rektarlake kalacak) Universitelerarasi Kurul Baskanligi Bilkent/ANKARA Telefon : FOB : / e-posta : Internet adresi : Bilgi icin:

2 Sum No: Temel Alan Kodu: Tema! Alan Adi: Top'anti Yeri: - Toplanti Tarihi ve Saab: Adaylar i Cevre Bilimleri ve _L J ULUDAd UNIVERSITESI / MUHENDISLIK-MIMARLIK FAKULTESI Saat: 10.00,Onvani Ad' Soyach juniversitesi / Falatesi Dr. NEVIN YAOCI ISTANBUL TEKNIK UNIVERSITESI / INSAAT FAKULTESI r T Jiiri Asd JUnvam Adi Soyach Oniversitesi / Falatesi Prof.Dr. HALIL HASAR FIRAT UNIVERSITESI / MUHENDISLIK FAKULTESI Prof.Dr. RECEP BONCUKCUOOLU ATATURK UNIVERSITESI / mühendislik FAKULTESI Prof. Dr. YUCEL TA$DEMIR ULUDAO UNIVERSITESI MOHENDISLIK-MIMARLIK FAKULTESI Prof.Dr. FATMA MIRAY BEKBOLET Boe/521c1 UNIVERSITESI QEVRE BILIMLERI ENSTITUSU Prof.Dr. YA$AR NUHOOLU YILDIZ TEKNIK UNIVERSITESI / INSAAT FAKULTESI JOri Yedek Onvani Adi Soyach Oniversitesi / Faldiltesi 13rof.Dr. UFUK ALKAN ULUDAO ONIvERsITEs1 / MOHENDISLIK-MIMARLIK FAKULTESI 1

3 1 Sira No: 15 i 7 Tema! Alan Kodu: _1903 Temel Alan Ado: Qevre Bilimleri ve MOhendis14 Toplanti Yeri: ;uludad ONIVERSITESI / MOHENDISLIK-MIMARLIK FAKULTESI Toplanti Tarihi ve Saati: Saat: Adaylar Unvam Adi Soyach 'Dr. NEVIN YAOCI Universitesi / Falatesi ISTANBUL TEKNIK ONIVERSITESI / INSAAT FAKULTESI -±h P -Kiri Asa Unvara Ado Soyach Jun Yedek 'Prof Prof.Dr. HAUL HASAR 1!Prof.Dr. RECEP BONCUKCUOOLU 4Prof.Dr. YOCEL TA$DEM1R Prof.Dr. FATMA MIRAY BEKBOLET ifrof.dr. YA$AR NUHOOLU Anyant Ado Soyach Prof.Dr. UFUK ALKAN H- / Fakfiltesi I FIRAT ONIVERSITESI / MOHENDISLIK FAKULTESI IATATURK UNIVERSITESI / MUHENDISLIK FAKULTESI ULUDA6 UNIVERSITESI MUHENDISLIK-MIMARLIK FAKULTESI BOOAZICI ONIVERSITESI / CEVRE BILIMLERI ENSTITUSU ILDIZ TEKNIK UNIVERSITESI / 1N$AAT FAKULTESI kl Universitesi / FakOltesi ULUDA6 UNIVERSITESI MUHENDISLIK-MIMARLIK FAKULTESI

4 Sira No: 2 Temel Alan Kodu: 1201 Temel Alan Adi: Bahge Bitkileri Yetistirme ye Isiah' Toplanti Yed: ULUDAG UNIVERSITESI / ZIRAAT FAKULTESI Toplanti Tarihi ye Saati: Saat: Adaylar Onvam Adi Soyadi Universitesi / FakOltesi Dr. HARUN COBAN CELAL BAYAR ONIVERSITESII ALASEHIR MESLEK YUKSEKOKULU JUri Asa Unvani Adi Soyadi Universitesi / Fakultesi JIM Yedek Prof.Dr. RUSTEM CANGI Prof. Dr. HUSEYIN QELIK Prof.Dr. HALIL IBRAHIM UZUN Prof. Dr. MUSTAFA KELEN Prof.Dr. CIHAT TURKBEN Onvam Adi Soyadi Prof.Dr. ZEK1 KARA Prof. Dr. NURAY SIVRITEPE GAZIOSMANPA$A ONIVERSITESI / ZIRAAT FAKULTESI ONDOKUZMAYIS UNIVERSITESI / ZIRAAT FAKULTESI AKDENIZ UNIVERSITESI / ZIRAAT FAKULTESI SOLEYMAN DEMIREL UNIVERSITESI / ZIRAAT FAKULTESI ULUDAG UNIVERSITESI / ZIRAAT FAKULTESI Universitesi / Fakultesi SELQUK UNIVERSITESI / ZIRAAT FAKULTESI ULUDAG UNIVERSITESI / ZIRAAT FAKULTESI

5 Temel Alan Kadu: Temel Alan Adr Toplanb Yea: Toplanti Tarihi ye Saati: Adaylar Jeri Asil JOri Yedek Sosyal Poldika ULUDAG UNIVERSITESI / IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKULTESI Saat: Onvam Ad, S adi Dniyersitesi / FakUltesi Onvam Ad, Soyadi Universitesi / Fakultesi Prof.Dr. SEVDA DEMIRBILEK DOKUZ EYLUL UNIVERSITESI / IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKULTESI Prof.Dr. CAHIDE NERGIZ MLITEVELLIOGLU AKDENIZ ONIVERSITESI / IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKULTESI Prof.Dr. AHMET SELAMO&U KOCAELI ONIVERSITESI / IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKULTESI Prof.Dr. AYSEN TOKOL ULUDAG UNIVERSITESI / IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKULTESI Prof.Dr. KUWET LORDOGLU MARMARA UNIVERSITESI / IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKULTESI Onyam Adi Swath Prof.Dr. AY$E UNAL ULUDAO UNIVERSITESI /

6 Sira No: 2534 Temel Alan Kodu: 1061 Temel Alan Adr: Veteriner Temel Bilimleri Toplanti Yen: ULUDAO UNIVERSITESI / VETERINER FAKULTESI Toplanti Tarihi ve Saati: Saat: 10:00 Adaylar Unvani Adi Soyadi Universitesi / Fakultesi Dr. Ali BAYRAKDAR FIRAT UNIVERSITESI / VETERINER FAKULTESI JO Asil Onvani Adi Soyadi Universitesi / Fakaltesi Prof.Dr. ILHAMI CELIK SELQUK UNIVERSITESI / VETERINER FAKULTESI Prof. Dr. MUMTAZ NAZLI MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITESI Prof.Dr. HAKAN HAKAN BOZKURT ISTANBUL UNIVERSITESI / VETERINER FAKULTESI Prof. Dr. HATICE ERDOST ULUDA6 ONIVERSITESI / VETERINER FAKULTESI Prof.Dr. MECIT YORUK YUZUNCU YIL UNIVERSITESI / VETERINER FAKULTESI Jun Yedek Unvani Adi Soyadi Universitesi / Falatesi Prof.Dr. BERRIN ZIK ULUDAO UNIVERSITESI / VETERINER FAKULTESI Prof. Dr. EMRAH SUR SELCUK UNIVERSITESI / VETERINER FAKULTESI

7 Sura No: 10 Temel Alan Kodu: Temel Alan A& Dermatoloji Toplanti Yen: ULUDAd ONIVERSITESI / TIP FAKULTESI Toplanti Tarihi y e Saati: Adaylar Unvani Ad! Soyadi Dr. Filiz Canpolat Saat: SB. Di5kapi Idinm Beyazit E*itim ye Arastirma Hastanesi, Dermatoloji Klini*i / Diskapi lchnm Beye 30ri Asti Unvani Ad! Soyadi Prof.Dr. ADNAN GORGULU Prof.Dr. RAFET KOCA Prof. Dr. HAYRIYE SARICAOGLU Prof.Dr. TUGRUL DERELI Prof.Dr. MURAT ORHAN OZTA..5 30ri Yedek Unvani Adu Soyadi TRAKYA ONNEFtSiTESI / TIP FAKULTESI ZONGULDAK KARAELMAS ONIVERSITESt / TIP FAKULTESI ULUDAO ONNEFtSITESI / TIP FAKULTESI EGE ONIVERSITESI / TIP FAKULTESI GAZI ONNEFtSITESI / TIP FAKULTESI Prof. Dr. EMEL BULBUL BASKAN Prof. Dr. %KR() BALM ULUDAG ONIVERSITESI / TIP FAKULTESI NECMETTIN ERBAKAN ONNERSITESI

T.C. DIsTiVERSiTELERARASI KURUL BASKANLIGI ACELE VE GUNLUDUR Sap : B.31.0.0AK.01/ 9809 23.10.2012 Konu : Dogentlik Sinavi

T.C. DIsTiVERSiTELERARASI KURUL BASKANLIGI ACELE VE GUNLUDUR Sap : B.31.0.0AK.01/ 9809 23.10.2012 Konu : Dogentlik Sinavi -2_0(A -9'3 5-1 3- T.C. PE'a_ DIsTiVERSiTELERARASI KURUL BASKANLIGI ACELE VE GUNLUDUR Sap : B.31.0.0AK.01/ 9809 23.10.2012 Konu : Dogentlik Sinavi ULUDAt UNIVERSITESI REKTORLUOUNE 31.01.2009 tarih ve 27127

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 422 TOPLANTI TARİHİ : Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mehmet DURMAN başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Şubat 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29260 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/7100 26

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 409 TOPLANTI TARİHİ : Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mehmet DURMAN başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 427 TOPLANTI TARİHİ : Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mehmet DURMAN başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 445 TOPLANTI TARİHİ : Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları

Detaylı

Yüksek Öğrenimlerini Tamamlamış Değerli Gençler;

Yüksek Öğrenimlerini Tamamlamış Değerli Gençler; JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSUNU TANIYALIM Yüksek Öğrenimlerini Tamamlamış Değerli Gençler; Ülkemizin %92 sinin güvenlik ve asayişinin sağlanmasından sorumlu olan Jandarma Genel Komutanlığının personeli

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Mart 1998 ÇARŞAMBA

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Mart 1998 ÇARŞAMBA T.C. Resmi Gazete lık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 11 Mart 1998 ÇARŞAMBA Sayı: 23283 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU 2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU DİKKAT: Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra Tercih Süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih Kılavuzu

2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih Kılavuzu 2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih Kılavuzu YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 2013 yılında bazı Üniversitelerin bünyesinde açılacak Pedagojik

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI 23 2015/23/1 03/06/2015 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İkinci Öğretim Tezsiz

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06/01/2011 2011/01

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06/01/2011 2011/01 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı 06/01/2011 2011/01 KARAR 01: Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı nın 31.12.2010 tarih ve 1696 sayılı yazısı

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 401 TOPLANTI TARİHİ : Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mehmet DURMAN başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2015/01)

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2015/01) HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2015/01) 26.12.2014 tarih 29217 sayılı Mükerrer gazetede yayımlanan 6583 Sayılı 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin, etkili,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI REKTÖR Prof.Dr.Muzaffer ELMAS Rektör Yrd. Rektör Yrd. Rektör Yrd. Prof.Dr.M.Ali YALÇIN Prof.Dr.Musa EKEN Prof.Dr.Fatih ÜSTEL Müh. Fak. Dekanı Fen-Edb. Fak. Dekanı İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekanı Prof.Dr.Etem

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 437 TOPLANTI TARİHİ : Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları

Detaylı

S.D.Ü. TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI

S.D.Ü. TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 1-Bir önceki toplantı tutanaklarının imzalanması, Bir önceki toplantı tutanakları imzalandı. 2-Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 05.09.2012 tarih ve 240 sayılı Yrd. Doç. Dr. Tülay Tunçer

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 450 TOPLANTI TARİHİ : Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları

Detaylı

2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih Kılavuzu 23 OCAK 2014

2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih Kılavuzu 23 OCAK 2014 2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih Kılavuzu 23 OCAK 2014 Bu kılavuz, 16 Ocak 2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu ile 21 Ocak 2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu nda alınan

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI ÖZÜRLÜ PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN SINAV BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

TAŞRA TEŞKİLATI ÖZÜRLÜ PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN SINAV BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI ÖZÜRLÜ PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN SINAV BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU 2010 DİKKAT: Bu kılavuzu dikkatlice okuduktan sonra Elektronik İş Talep

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI REKTÖR Prof.Dr.Muzaffer ELMAS Rektör Yrd. Rektör Yrd. Rektör Yrd. Prof.Dr.M.Ali YALÇIN Prof.Dr.Musa EKEN Prof.Dr.Fatih ÜSTEL Müh. Fak. Dekanı Fen-Edb. Fak. Dekanı İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekanı Prof.Dr.Etem

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL İŞ AKIŞI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL İŞ AKIŞI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL İŞ AKIŞI REKTÖR Prof.Dr. Sedat LAÇİNER ÜNİVERSİTE SENATOSU MÜDÜR Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakkı ÖZTÜRK ÜNİVERSİTE YÖNETİM

Detaylı

Türk Farmakoloji Derneği. 2006 Türkiye Farmakolog Rehberi

Türk Farmakoloji Derneği. 2006 Türkiye Farmakolog Rehberi Türk Farmakoloji Derneği 2006 Türkiye Farmakolog Rehberi i ii Önsöz Değerli farmakologlar, Elinizde bulunan Türkiye Farmakolog Rehberi kitabına önsöz yazmaktan son derece mutluyum. Türk Farmakoloji Derneği

Detaylı

2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih Kılavuzu 23 OCAK 2014

2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih Kılavuzu 23 OCAK 2014 2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih Kılavuzu 23 OCAK 2014 Bu kılavuz, 16 Ocak 2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu ile 21 Ocak 2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu nda alınan

Detaylı

SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU KILAVUZU

SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU KILAVUZU 2009 (LİSE/DENGİ OKUL VE İKİ YILLIK ÖNLİSANS MEZUNLARI BAŞVURAMAZ) BAŞVURULAR

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 1- Hizmet veya Yeşil Pasaport Formu

Detaylı

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY (BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY (BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY (BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 (LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNLARI VE TABLO- 3-4 TE YER ALMAYAN LİSANS/ÖNLİSANS

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Şubat 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 12 Şubat 2014 69471265-305-1107

Detaylı

PERSONEL İŞLERİ ve YAZI İŞLERİ

PERSONEL İŞLERİ ve YAZI İŞLERİ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PERSONEL İŞLERİ ve YAZI İŞLERİ SIRA NO 1. HİZMETİN ADI İstenilen Belgeler Hizmetin Tamamlanma

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Kasım 2012 PERŞEMBE BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Kasım 2012 PERŞEMBE BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 1 Kasım 2012 PERŞEMBE Sayı : 28454 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar

Detaylı