YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR"

Transkript

1 YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl Kamu Borçlanma Araçlar (Döviz) Emeklilik Yat r m Fonu nun 01/01/ /06/2005 dönemine ili)kin geli)melerin, Fon Kurulu taraf ndan haz rlanan faaliyet raporunun, fonun bir önceki dönemle kar) la)t rmal olarak haz rlanm ) ba1 ms z denetimden geçmi) alt ayl k fon bilanço ve gelir tablolar n n, ba1 ms z denetim raporunun, bilanço tarihi itibariyle fon portföy de1eri ve net varl k de1eri tablolar n n kat l mc lara sunulmas amac yla düzenlenmi)tir. BÖLÜM A: 01/01/ /06/2005 DÖNEMNN DE&ERLENDRLMES 2005 y l geli)mekte olan ülke tahvil piyasalar nda Amerikan Merkez Bankas (FED) in izleyece1i faiz politikas na ili)kin endi)elerle ba)lam )t r. Y l ba) ndaki Amerikan Merkez Bankas (FED) toplant s nda ekonomik büyüme ve enflasyondaki yükseli)i dengelemek için mevcut faiz oranlar n n yeterli olmad 1 yönündeki aç klamalar fiyatlarda gerilemeye yol açm )t r. Ay ortas na do1ru JP Morgan geli)mekte olan piyasalar tahvil endeksi (EMBI) spreadi 25 baz puan yükselmi)tir. Ancak, ABD de Ocak ay nda aç klanan enflasyon verilerinin beklentilere yak n gelmesi sonras nda Amerikan Merkez Bankas (FED) in faiz art r m n 25 baz puan ile s n rl tutaca1 beklentileri güçlendirmi)tir. Buna ba1l olarak 10 y l vadeli tahvilin getirisinin tekrar %4,10 seviyesine gerilemesi piyasay rahatlatm )t r. Ay sonuna do1ru geli)mekte olan piyasalar tahvil endeksi (EMBI) spreadi tekrar 15 baz puan gerileyerek sene ba) ndaki seviyesine yakla)m )t r. ubat ay nda da geli)mekte olan ülke tahvilleri piyasas n n gündemini ABD den gelen ekonomi verileri belirlemi)tir. Geli)mekte olan ülke tahvilleri geli)mi) ülke tahvillerine göre daha iyi performans göstermeye devam etmi)lerdir ve JP Morgan geli)mekte olan piyasalar tahvil endeksi (EMBI) spreadi ay icinde yaklasik 30 baz puanl k daralma göstermi)tir. Türk eurotahvil piyasas nda gündemde IMF ile ilgili geli)meler ve ABD ile ili)kilerde ya)anan gerginlik ön plana ç km )t r. Özellikle IMF ile yeni stand-by anla)mas n n imzalanmas n n Mart ay na sarkmas yat r mc lar n Türk tahvillerine olan talebini bir miktar azaltm )t r. Amerikan Merkez Bankas (FED) in faiz oranlar n daha agresif artt rma olas l 1 Mart ay nda global tahvil piyasalarda etkisini daha çok göstermeye ba)lam )t r. JP Morgan geli)mekte olan piyasalar tahvil endeksi (EMBI) endeksi yakla) k 45 baz puan art ) göstermi)tir. 10 y l vadeli ABD tahvilinin getirisi %4,36 dan 4,56 a yükselirken, en yüksek %4,64 seviyesini görmü)tür. üphesiz ay n en önemli konusu Amerikan Merkez Bankas (FED) toplant s ve Amerikan Merkez Bankas (FED) toplant s n n hemen sonras nda aç klanan enflasyon verileri olmu)tur. Amerikan Merkez Bankas (FED)toplant s sonras nda geli)mekte olan ülke tahvilleri de1er kaybetmeye devam etmi)tir. 1

2 Amerikan Merkez Bankas (FED) bask s sonucu de1er kaybeden eurotahviller, göreceli olarak daha az olsa da dövize endeksli tahvillerin de de1er kaybetmesinde etkili olmu)tur. Nisan ay nda piyasalar Mart ay n n büyük bölümünde oldu1u gibi yurtd ) ndaki geli)meleri en az yurtiçinde ya)anan geli)meler kadar yak ndan takip etmi)tir. Yurtiçi piyasalar n en önemli gündem maddesi yeni stand-by anla)mas n n ay sonunda görü)melerinin tamamlan p niyet mektubunun imzalanmak üzere IMF ye gönderilmesi olmu)tur. Nisan ay ba) nda Para Kurulu toplant s n n ard ndan Merkez Bankas n n 50 baz puanl k faiz indirimine gitmesi de piyasalar taraf ndan olumlu alg lanm )t r. Amerikan Merkez Bankas (FED) in k sa dönemli faizlerin seyri konusunda karar vermesinde etkili olabilecek ABD verileri de piyasa taraf ndan yak ndan takip edilmi)tir.10 y l vadeli ABD tahvili getirisi % 4,45 ten %4,19 a gerilemi)tir. Bu geli)meler do1rultusunda Nisan ay içinde bono faizleri yukar yönlü bir e1ilim izlemi)tir. May s ay nda geli)mekte olan ülke eurotahvillerinde tahminlerin üzerinde pozitif bir hava hakim olmu)tur. Geli)mekte olan piyasalar tahvil endeksi (EMBI) 18 puan daralarak 376 seviyesine gelmi)tir. Piyasalar etkileyen en önemli siyasi gündem ba)l klar ; Fransa daki Avrupa Birli1i Anayasas oylamas ndan hay r sonucunun ç kmas, A.D.H.M. nin Abdullah Öcalan ile ilgili karar ve Almanya daki erken seçim haberleri olmu)tur. Bunlar n yan s ra; piyasa, IMF ile imzalanan yeni 3 y ll k Stand-by Anla)mas, Nisan Ay enflasyon verileri ve Merkez Bankas n n 50 baz puanl k faiz indirimi karar yla hareketli günler ya)anm )t r. Amerikan Merkez Bankas (FED) in 3 may s toplant s nda faizleri 25 baz puan artt rarak %3 seviyesine yükseltmi)tir. ABD 10 y ll k bono faizleri 3,90% seviyesinde seyretmi)tir. 30 Haziran da yap lan Amerikan Merkez Bankas (FED) toplant s nda beklendi1i gibi 25 baz puanl k art ) karar ç km ) ve k sa vadeli faizler %3,25 e gelirken ABD 10 y ll k bono faizleri %4 seviyelerinde seyretmi)tir. Geli)mekte olan piyasalar tahvil endeksi (EMBI) endeksi %1,78 de1er kazanm )t r. Haziran ay nda piyasa gündemini olu)turan di1er önemli maddeler, Avrupa Birli1i ekseninde Türkiye yi etkileyen ve etkileyebilecek geli)meler olmu)tur. 29 May s ta Fransa da ve bunu takiben Hollanda da yap lan referandumlar sonucunda Türkiye yi de içine alan aç klamalar, piyasalar taraf ndan yak ndan izlenmi)tir. Fransa ile Dngiltere aras nda tar m politikas nedeniyle ya)anan gerginlik de, Avrupa Birli1i müzakereleri esnas nda Türkiye ye yönelik olas etkileri nedeniyle piyasalar taraf ndan yak ndan takip edilmi)tir. Bu geli)melerin ard ndan piyasada müzakerelerin daha çetin geçece1ine yönelik dü)ünceler artmas na kar) n, Türkiye ile müzakerelerin ba)lama tarihinin Dngiltere nin Avrupa Birli1i dönem ba)kanl 1 nda olmas, piyasalardaki iyimserli1in korunmas n sa1lam )t r. Haziran ay nda piyasan n gündemini olu)turan di1er konular ise, yeni stand-by anla)mas çerçevesinde ilk kredi diliminin serbest b rak lmas için IMF yöneticileri ile yap lan görü)meler, Merkez Bankas n n bu sene 3. kez do1rudan müdahale ile bankalardan döviz almas, ayr ca yine Merkez Bankas n n yapt 1 Para Politikas Kurulu toplant s ard ndan piyasa 2

3 beklentisinin alt nda çeyrek puanl k faiz indirimine gitmesi ve petrol fiyatlar n n tekrar yükseli) e1ilimine girmesi olmu)tur. BÖLÜM B: FON KURULU FAALYET RAPORU LE LGL BLGLER Fon Portföyünün en az %80'ini ters repo dahil dövize endeksli ya da yabanc para cinsinden devlet iç borçlanma senetleri ne yönlendirerek yat r mlar n de1erini enflasyon ve kur riskine kar) koruyarak faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur y l n n ilk üç ayl k dönemi, genelde geli)mekte olan piyasalara olan ilginin devam etti1i bir dönem olmu)tur. Bu nedenle, Eurotahvil piyasas nda oldu1u gibi, döviz cinsi kamu borçlanma araçlar piyasas da s n rl da olsa olumlu etkilenmi)tir. ubat ay ndan sonra, özellikle Amerikan Merkez Bankas (FED) taraf ndan enflasyon verilerine dair endi)eli aç klamalar yap lm ) ve bu nedenle yüksek faizli tahvillere ve bu tahvillere sahip ülke piyasalar na ilgi azalm )t r. Bu geli)meler döviz cinsi kamu borçlanma araçlar n da etkiledi1inden, bu dönemde fonun riske kar) korunmas amac ile fon portföyünde daha çok k sa vadeli ve iskontolu ayr ca uzun vadeli ve de1i)ken faizli döviz cinsi kamu borçlanma araçlar bulundurularak fon performans n n h zl bir )ekilde dü)en fiyatlardan minimum düzeyde etkilenmesi sa1lanmaya çal ) lm )t r y l n n ilk üç ayl k dönemi, yüksek faizli tahvillere olan ilgi sonucu, genelde YTL nin USD kar) s nda de1er kazand 1 bir dönem olmu)tur. Bu do1rultuda dönemin ba) nda fon portföyünde yasal s n rlamalar çerçevesinde YTL yat r mlar bulundurularak maksimum oranda fayda sa1lanm )t r. Daha sonra TRY/USD seviyesine göre tekrar pozisyon al nm )t r. 1 Nisan 2005 tarihinden itibaren Sermaye Piyasas Kurulu Karar do1rultusunda fon yat r m stratejisinde de1i)iklik yap larak yat r m bant aral klar belirlenmi)tir. 1 Nisan 2005 tarihinden itibaren fon portföyü %80-%100 Hazine Müste)arl 1 taraf ndan ihraç edilen döviz cinsinden ya da dövize endeksli borçlanma senetlerinden, %0-%20 Hazine Müste)arl 1 taraf ndan ihraç edilen borçlanma senetlerinden ve/veya %0 -%20 ters repo borsa para piyasas i)lemlerinden olu)maktad r y l n n ikinci üç ayl k dönemi, genelde döviz cinsi kamu borçlanma araçlar piyasas aç s ndan son derece sakin bir dönem olmu)tur. Bu dönemde daha yüksek verimlerden yararlanmak amac yla, fon portföyüne genellikle Hazine Müste)arl 1 taraf ndan yap lan ihalelerden döviz cinsi kamu borçlanma senetleri dahil edilmi)tir. Bu dönemde USD/YTL kuru 1,34-1,40 band nda yatay dalgal hareket etmi) olmakla birlikte genelde YTL nin USD kar) s nda de1er kazand 1 bir dönem olmu)tur. Bu do1rultuda dönemin ba) nda fon portföyünde yasal s n rlamalar çerçevesinde YTL yat r mlar bulundurularak maksimum oranda fayda sa1lanm )t r. Daha sonra TRY/USD seviyesine göre tekrar pozisyon al nm )t r. 3

4 dönemi Fon Kurulu Kararlar : tarihli fon kurul karar na göre; 1-) Fonun kar) la)t rma ölçütünün Ba)bakanl k Sermaye Piyasas Kurulu nun 15/12/2004 tarihli ve KYD say l karar gere1ince a)a1 daki )ekilde de1i)tirilmesine karar verilmi)tir; (De1i)iklikler 01/04/2005 tarihi itibariyle geçerli olacakt r.) Eski: Üç ayl k döviz mevduat faiz oran ortalamas Yeni: % 5 KYD O/N Repo Endeksi (Net), %5 KYD YTL Bono Endeksleri (30 Gün) ve % 90 KYD FX DDBS Endeksi USD-YTL 2-) Fonun Yat r m Stratejisinin a)a1 daki )ekilde de1i)tirilmesine karar verilmi)tir; Eski: Kamu Borçlanma Araçlar Fonu (Döviz), portföyün büyük bir k sm yla Hazine Müste)arl 1 taraf ndan döviz cinsinden ya da dövize endeksli olarak yurtiçinde ihraç edilen borçlanma senetlerine yat r m yapmaktad r. Fon portföyünün minimum %80'ini döviz ters repo ve döviz cinsinden ya da dövize endeksli devlet iç borçlanma senetleri olu)turmak zorundad r. Tasarruflar n, her zaman döviz cinsinden menkul k ymetlere yat rmay tercih eden kat l mc lar için uygundur. Yeni: Kamu Borçlanma Araçlar Fonu (Döviz), portföyün büyük bir k sm yla Hazine Müste)arl 1 taraf ndan döviz cinsinden ya da dövize endeksli olarak yurtiçinde ihraç edilen borçlanma senetlerine yat r m yapmaktad r. Bu çerçevede fon portföyü %80-%100 Hazine Müste)arl 1 taraf ndan ihraç edilen döviz cinsinden ya da dövize endeksli borçlanma senetlerinden, %0-%20 Hazine Müste)arl 1 taraf ndan ihraç edilen borçlanma senetlerinden ve/veya %0 -%20 ters repo borsa para piyasas i)lemlerinden olu)maktad r. Fon portföyünün minimum %80'ini döviz ters repo ve döviz cinsinden ya da dövize endeksli devlet iç borçlanma senetleri olu)turmak zorundad r. Tasarruflar n, her zaman döviz cinsinden menkul k ymetlere yat rmay tercih eden kat l mc lar için uygundur. 4 Nisan 2005 tarihli Fon kurul karar na göre; Fon al m sat m i)lemlerinin (Fon Portföyü Menkul K ymet D)lemleri) Sermaye Piyasas Kurulu onay ile de1i)tirilmi) olan izahnamede belirlenen yat r m stratejileri çerçevesinde belirlenmesine karar verilmi)tir. 23 May s 2005 tarihli Fon kurul karar na göre; Sermaye Piyasas Kurulu nun 20/05/2005 tarihli ve B.02.1.SPK say l karar gere1ince fon de1erleme esaslar nda a)a1 da yeralan de1i)ikliklerin yap lmas na karar verilmi)tir. 4

5 Vadeli ters repo i)lemlerinin de1erlemesinde IMKB taraf ndan saat 17:00 bülteninde ilan edilen a1 rl kl ortalama faiz oranlar kullan lacakt r. Döviz ödemeli devlet iç borçlanma senetlerinin de1erlemesinde 17:00 bülteninde aç klanan ve i)lem tarihi de1erleme tarihi olan büyük emirler pazar nda olu)an a1 rl kl ortalama fiyatlar kullan larak uygulama tarihindeki fiyatlar hesaplanacak, bu hesaplama yap l rken minimum valör (T+3) tespitinde Türkiye ve ilgili döviz cinsinin yerel piyasas ndaki tatil günleri dikkate al nacakt r. 6 Haziran 2005 tarihli Fon kurul karar na göre; Sermaye Piyasas Kurulu nun 03/06/2005 tarih ve 22/719 say l karar do1rultusunda, ek kayda alma ücretlerinin 06/06/2005 tarihinden itibaren 2005 y l sonuna kadar Kurucu taraf ndan kar) lanmas na ve gelecek y llarda bu karar n yeniden de1erlendirilmesine, karar verilmi)tir. 5

6 BÖLÜM C: BA&IMSIZ DENETMDEN GEÇM MAL TABLOLAR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELIR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 30 HAZRAN 2005 TARHL BLANÇOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras ( YTL ) olarak ifade edilmitir.) VARLIKLAR 30 Haziran Haziran 2004 I- HAZIR DE*ERLER A. KASA - - B. BANKALAR C. D1*ER HAZIR DE*ERLER - - II- MENKUL KIYMETLER A. H1SSE SENETLER1 - - B. ÖZEL KES1M BORÇLANMA SENETLER1 - - C. KAMU KES1M1 BORÇLANMA SENETLER D. D1*ER MENKUL KIYMETLER III- ALACAKLAR IV- D1*ER VARLIKLAR - - VARLIKLAR TOPLAMI BORÇLAR V- BORÇLAR A. BANKA AVANSLARI - - B. DENET1M ÜCRET C. FON YÖNET1M ÜCRET D. MENKUL KIYMET ALIM BORÇLARI E. D1*ER BORÇLAR BORÇLAR TOPLAMI NET VARLIKLAR TOPLAMI VI-FON TOPLAM DE*ER1 A.FON PAYLARI B.FON PAYLARI DE*ER ( ) C.FON GEL1R G1DER FARKI CAR1 YIL FON GEL1R G1DER FARKI YILLAR FON GEL1R G1DER FARKI FON TOPLAM DE.ER

7 YAPI KRED EMEKLLK A.. GELIR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK-30 HAZRAN 2005 ARA HESAP DÖNEMNE AT GELR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras ( YTL ) olarak ifade edilmitir.) 1 Ocak- 30 Haziran Ocak- 30 Haziran 2004 I- FON GELRLER A. MENKUL KIYMETLER PORTFÖYÜNDEN ALINAN FA1Z VE KAR PAYLARI ÖZEL KES1M MEN.KIY.FA1Z VE KAR PAYL Hisse Senetleri Kar Paylar Borçlanma Senetleri Faizleri KAMU KES1M1 MEN.KIY.FA1Z VE KAR PAYL D1*ER MENKUL KIY.FA1Z VE KAR PAYL. - - B. MENKUL KIYMET KARLARI ÖZEL KES1M KARLARI Hisse Senetleri Sat Karlar Borçlanma Senetleri Sat Karlar KAMU KES1M1 MEN.KIY. KARLARI D1*ER MENKUL KIY. KARLARI C. DE*ER D. D1*ER GEL1RLER Kur Fark Gelirleri DiEer 28 II- FON GDERLER A. MENKUL KIYMET ZARARLARI ÖZEL KES1M ZARARLARI Hisse Senetleri Sat Zararlar Borçlanma Senetleri Sat Zararlar KAMU KES1M1 MEN.KIY. ZARARLARI D1*ER MENKUL KIY. ZARARLARI B. DE*ER C. FA1Z G1DERLER1-1. KURUCU AVANS FA1ZLER1-2. BANKA KRED1 FA1ZLER1 - D. D1*ER G1DERLER HRAÇ 1ZN1 ÜCRET1-2. 1LAN G1DERLER1-3. S1GORTA ÜCRETLER1-4. ARACILIK KOM1SYONU G1DER NOTER HARÇ VE TASD1K ÜCRETLER1-6. FON YÖNET1M ÜCRET DENET1M ÜCRET KATILMA BELGELER1 BASIM G1DER1-9. VERG1, RES1M,HARÇ VB.G1DERLER KUR FARKI G1DER D1*ER III- FON GELR GDER FARKI

8 BÖLÜM D: FON PORTFÖY DE&ER-NET VARLIK DE&ER TABLOLARI YAPI KRED EMEKLLK ANONM RKET GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 30 HAZRAN 2005 TARH TBARYLE FON PORTFÖY DE.ER TABLOSU FON PORTFÖY DE.ER TABLOSU A-) BORÇLANMA SENETLER Nominal De6eri (USD) Nominal De6eri (EUR) Nominal De6eri (YTL) Rayiç De6eri (YTL) % Hazine Bonosu ,27 9,49 Devlet Tahvili ,74 87,03 Ters Repo ,62 3,48 GRUP TOPLAMI: ,63 100,00 Fon Portföy De6eri ,63 100,00 YAPI KRED EMEKLLK ANONM RKET GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 30 HAZRAN 2005 TARH TBARYLE NET VARLIK DE.ER TABLOSU NET VARLIK DE.ER TABLOSU 30/06/2005 TUTARI (YTL) Oran % 1.Fon Portföy De6eri ,63 100,18 Hazr DeEerler (+) 1.712,13 0,03 Alacaklar (+) ,87 1,11 -Menkul Kymet Satndan Alacaklar ,87 1,11 Borçlar (-) ,00 (1,32) -Menkul Kymet Alm Borçlar ,87 (1,11) -Yönetim Ücreti 9.572,13 (0,16) - DiEer Borçlar 3.033,00 (0,05) 2.Net De6eri ,63 100,00 Dolamdaki Pay Says ,271 3.Birim Pay De6eri 0,

9 BÖLÜM E: FON PERFORMANSINA LKN BLGLER 3 Ocak Temmuz 2005 tarihleri aras nda fon getirisi %1,36 olarak gerçekle)irken, Benchmark n n (Kar) la)t rma ölçütü) getirisi %1,21 olarak gerçekle)mi)tir. Fon kar) la)t rma ölçütü Ba)bakanl k Sermaye Piyasas Kurulu nun tarihli ve KYD say l karar gere1ince;1 Nisan 2005 ve öncesi için; 3 ayl k döviz mevduat faiz oran ortalamas olarak,1 Nisan 2005 sonras için; % 5 KYD O/N Repo Endeksi (Net), %5 KYD YTL Bono Endeksleri (30 Gün) ve % 90 KYD FX DDBS Endeksi USD-YTL olarak belirlenmi)tir. Ayr ca Sermaye Piyasas Kurulu'nun performans sunu) standartlar na ili)kin düzenlemeleri çerçevesinde haz rlanm ) ve ba1 ms z denetimden geçmi) 3 Ocak Temmuz 2005 dönemine ait performans sunu) raporu da bu üç ayl k rapora ek olarak sunulmaktad r. BÖLÜM F: FON HARCAMALARI LE LGL BLGLER Fon portföyüne al nan varl klar n al m sat mlar nda arac kurulu)lara ödenen komisyonlar n tespit esaslar ve oranlar a)a1 da yer almaktad r. i. Hisse Senetleri: D)lem tutar üzerinden al m-sat m i)lemlerinde BSMV ve günlük ayn hisse senedi al m-sat m i)lemlerinde BSMV ii. Borçlanma Senetleri: D)lem tutar üzerinden al m-sat m i)lemlerinde BSMV iii. Ters Repo D)lemleri: D)lem tutar üzerinden O/N i)lemlerinde BSMV ve di1er vadeli i)lemlerde ise BSMV iv. Yabanc Menkul K ymetler: Yabanc hisse senedi al m-sat m i)lemlerinde ve yabanc borçlanma senetleri al m-sat m i)lemlerinde BSMV v. Borsa Para Piyasas D)lemleri: D)lem tutar üzerinden BSMV Fon Malvarl010ndan Yap0labilecek Harcamalar0n Senelik Olarak Fon Net Varl0k De1erine Oran0 A)a1 da fondan yap lan harcamalar n 01/01/ /06/2005 dönemine ait tutarlar n n ortalama fon toplam de1erine oran dikkate al narak hesaplanm ) olan tahmini senelik olarak harcamalar n Fon Net Varl k De1erine oran yer almaktad r. Gider Türü Ortalama Fon Net Varl k De1erine Oran Fon D)letim Ücreti Arac l k Komisyonlar Denetim Ücreti Di1er Fon Giderleri Toplam Harcamalar

10 Kurucu Taraf0ndan Kar=0lanan Harcamalar: Gider Türü YTL Ortalama Fon Toplam De1erine Oran % Dçtüzük, Dzahname ve Fon Tan t m Formu De1i)ikli1i Dle Dlgili Masraflar 258,35 0,01 Resmi Defterler Noter Masraf 38,07 0,00 Ba1 ms z Denetim Ücreti (1 Ocak Ocak 2005 dönemi) 531,00 0,01 Takasbank Menkul K ymet Saklama Ve D)lem Komisyonlar (1 Ocak Ocak 2005 dönemi) 43,23 0,00 Kurumlar Vergisi Beyannamesi Damga Vergisi Ödemesi 45,00 0,00 Sermaye Piyasas Kurulu Ek Kayda Alma ve Finansal Faaliyet Harc Ödemeleri (06 Haziran Haziran 2005 Dönemi) 559,02 0,01 Toplam 1.474,67 0,03 Uzun Dönemde Giderlerin Etkilerini Aç0klay0c0 Örnek Bu örnek Fon a yap lan yat r m n maliyetinin di1er fonlarla kar) la)t r labilmesi amac yla haz rlanm )t r. Bu örnekte a)a1 da belirtilen süreler boyunca Fon a Bin YTL yat r ld 1 ve belirtilen süre sonunda fondan ç k ld 1 varsay lmaktad r. Ayr ca örnekte Fon un yukar da yer alan gider oranlar n n de1i)medi1i ve Fon un senelik getiri oran n n %10 oldu1u varsay larak tahmini maliyetler a)a1 daki gibi hesaplanm )t r. Gerçek maliyetler a)a1 daki tahmini tutarlardan daha az ya da fazla olabilecektir. 1 Sene 2 Sene 5 Sene 10 Sene 1.071,84-YTL 1.148,84-YTL 1.414,65-YTL 2.001,24-YTL EKLER: 1. Fon kurulu faaliyet raporu 2. Ba1 ms z denetimden geçmi) alt ayl k fon bilanço ve gelir tablolar 3. Son 6 ayl k ba1 ms z denetim raporu 4. Bilanço tarihi itibariyle fon portföy de1eri ve net varl k de1eri tablolar Turgut POLAT Genel Müdür Yard mc s (Fon Kurulu Üyesi) Taylan TÜRKÖLMEZ Grup Ba)kan (Fon Kurulu Üyesi) 10

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR Bu rapor Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) Emeklilik Yatırım

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01.01.2006 30.09.2006 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: Ocak aynda piyasalar üzerinde

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE BA$IMSIZ DENETM RAPORU BA$IMSIZ DENETM RAPORU Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl

Detaylı

Yap Kredi Emeklilik A..

Yap Kredi Emeklilik A.. 1 Ocak 31 Mart 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Ve Finansal tablolara %li&kin Açklayc Dipnotlar 31 MART 2013 TAR%H% %T%BAR%YLE DÜZENLENEN F%NANSAL TABLOLARIMIZA %L%K%N BEYANIMIZ liikte sunulan

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM NANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU stanbul, 2010 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM NANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU NDEK

Detaylı

AVIVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2006 YILINA İLİŞKİN YILLIK RAPOR

AVIVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2006 YILINA İLİŞKİN YILLIK RAPOR AVIVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 26 YILINA İLİŞKİN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN

Detaylı

01.01.2012 30.09.2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9.

01.01.2012 30.09.2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9. 01.01.2012 30.09.2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9. AY SONU RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ EKİM 2009, ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa BÖLÜM I GENEL EKONOMİK DURUM... 1 BÖLÜM II BÜTÇE PERFORMANSI... 17 BÖLÜM III ORTA VADELİ MALİ PLAN... 45 BÖLÜM IV 2010

Detaylı

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01.01.2008 30.06.2008 DÖNEMİNE İLİŞKİN YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: Ocak ayı başlarında

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM RAPORU Bizim Menkul

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01.01.2007 30.06.2007 DÖNEMİNE İLİŞKİN YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: Ocak ayının

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI BA IMSIZ NCELEME RAPORU Yönetim Kurulu na Giri EVG Yat r m Ortakl A.. nin ( irket ) ekte yer alan

Detaylı

05/07/2013 31/12/2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2010 i Yıllık Ekonomik Rapor 2010 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır.

Detaylı

01/01/2008 30/06/2008 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2008 30/06/2008 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2008 30/06/2008 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Para Piyasası Likit Emeklilik Yatırım Fonu(KAMU) Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Toptan eflya fiyatlar endeksi art fl h z bir önceki y la göre 0,1 puanl k düflüflle % 13,8 e gerilemekle birlikte, y lbafl nda öngörülen % 12 lik hedefin 1,8 puan üstünde

Detaylı

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR Bu rapor Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2012-30.09.2012 dönemine ilişkin

Detaylı

AK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

AK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor AK EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2007 31.12.2007 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

AK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

AK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR AK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor AK EMEKLİLİK A.Ş Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2006 31.12.2006 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TÜRKYE CUMHURYET MERKEZ BANKASI ANONM RKET 12 Nisan 2005 tarihli HSSEDARLAR GENEL KURULUNA sunulan 2004 YETM ÜÇÜNCÜ HESAP YILI HAKKINDA BANKA MECLSNCE HAZIRLANAN FAALYET RAPORU BLANÇO, KÂR VE ZARAR HESABI

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EURO)

Detaylı

ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001 SA LIKLI B R GELECEK

ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001 SA LIKLI B R GELECEK ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001 SA LIKLI B R GELECEK EYO raporu/ N 15/5/02 11:01 Page 1 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi.

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2014 31.12.2014 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

AK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

AK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR AK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor AK EMEKLİLİK A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2006 31.12.2006 dönemine ilişkin

Detaylı

band rma gübre fabrikalar a.. ÖDENM SERMAYE : 3.000.000.-YTL. MERKEZ : STANBUL

band rma gübre fabrikalar a.. ÖDENM SERMAYE : 3.000.000.-YTL. MERKEZ : STANBUL band rma gübre fabrikalar a.. KAYITLI SERMAYE : 10.000.000.-YTL. ÖDENM SERMAYE : 3.000.000.-YTL. MERKEZ : STANBUL 37. YIL 29 MART 2007 PER EMBE SAAT: 11.00 DE TOPLANAN H SSEDARLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 30.09.2012

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 30.09.2012 ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 30.09.2012 TARİH NO Kuruluşa İlişkin Kurul Kararı 24.02.2011 6/2010 Kuruluşa İlişkin Kurul İzni 04.03.2011 KYD-2621 Fon

Detaylı