Ç A N K I R I 2012 YILI İL ÖZEL İDARESİ FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç A N K I R I 2012 YILI İL ÖZEL İDARESİ FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 Ç A N K I R I 2012 YILI İL ÖZEL İDARESİ FAALİYET RAPORU 1

2 Hususi İdareler (özel idareler) büyük kalkınma savaşımızda başarı hasılasını artıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin edecek, yerine göre tedbirler bulmalı ve selahiyetlerini tam kullanmalıdır. M. KEMAL ATATÜRK 2

3 ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER 5 A- Misyon ve Vizyon 5 1- Misyonumuz 5 2- Vizyonumuz 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6 1- nin Görev ve Yetkileri 6 2- nin Devlet Teşkilatındaki Yeri 8 C- Teşkilat Yapısı 9 1- Vali İl Genel Meclisi İl Encümeni 13 II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE 14 DEĞERLENDİRMELER 1- Mali Hizmetler Müdürlüğü 15 2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 35 3-Encümen Müdürlüğü 42 4-Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 76 5-Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Hizmetler Müdürlüğü 99 7-Köye Yönelik Hizmetler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 177 III-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN 212 BELİRLENMESİ IV-DEĞERLENDİRME 214 V-ÖNERİ VE TEDBİRLER 215 VI-GÜVENCE BEYANLARI 218 3

4 Kıymetli Üyeler ve Değerli katılımcılar ; 2012 yılının genel değerlendirmesini sizlere ve kamuoyuna aktarmak istiyorum. Görev anlayışımızda; aktif ve standardın üzerinde hizmet, etkin takip ve iletişim, yapıcı-vatandaş odaklı yaklaşım, üretkenlik, cesaret, kararlılık ve tarafsızlık gibi ilkeleri ön planda tuttuk. Süregelen çalışmaların ve göreve başlamamızla birlikte Çankırı İli nde yapılabileceklerin belirlenmesi ve bu tespitlere göre uygun projelerin üretilmesini titizlikle takip ettik. Bugün sizlere ve kamu kuruluşlarınca gerçekleştirilen hizmet ve yatırımlardan özet bilgiler vereceğim. Hizmetlerin gerçekleştirilmesinde emeği geçen il Encümen Üyeleri ile İl Genel Meclisimizin siz değerli üyelerine, verilen kaynaklar ve kararları hizmete dönüştüren daire müdürleri ve maiyetindeki personele ve bizlere çalışmalarımızda katkıda bulunan herkese teşekkürlerimi ve iyi dileklerimi sunuyorum. Bilindiği üzere; Vali, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41 maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve Performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporu Mart ayında vali veya genel sekreter tarafından Meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca hazırlanan iş bu faaliyet raporu İl Genel Meclisinin takdirine arz olunmuştur. 4

5 I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON -VİZYON Misyon Çankırı nin Misyonu Çankırı İline, ildeki kişi ve kuruluşlara yönelik, başta eğitim, sağlık, tarım, kırsal altyapı, turizm, kültür, çevre ve bayındırlık alanlarında olmak üzere yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; Çeşitli zenginlikleri değerlendirerek, ilin kaynaklarının bir plan dahilinde, akılcı biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yaşam kalitesini ve ilin refah düzeyini yükseltmektir. Vizyon Çankırı nin Vizyonu Çağdaş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, kırsalkent arasındaki farklılıkları en aza indiren, sorumluluk alanındaki yurttaşların müşterek ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan; Çalışıp üreten, İnsan Odaklı, Öngörülü, İhtiyaçlara duyarlı bir kuruluş olmaktır. 5

6 Bu yolda Çankırı ; Katılımcılık ve aktif hemşehrilik: Karar alma ve uygulamada yurttaş katılımını ön planda tutar ve sorumluluk verir. Saydamlık: Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aşamalarında kamu oyunun bilgisine sunar. Hesap verebilirlik: Tüm faaliyetlerinin sonuçlarından sorumluluk duyar. Sosyal içerme: Bütün Vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda ve kır-kent arasındaki hizmet farklılıklarının azaltan bir anlayışla hizmet sunar. Ulaşılabilirlik: Vatandaşların hizmetlere ulaşabilirliliğini etkin olarak sağlar. B-GÖREV VE YETKİLERİ : 5302 Sayılı Kanununun 6.maddesi, nin görev ve sorumluluklarını belirlerken, bu görev ve sorumlulukları iki bölümde ele almıştır. Birinci bölümde yer alan görev ve sorumluluklar il sınırları içinde, ikinci bölümde yer alan görev ve sorumluluklar belediye sınırları dışında İl Özel İdarelerine görev olarak verilmiştir Sayılı Kanunun dışında, diğer bazı Kanunlarla da ne verilmiş görevler mevcuttur. a) İl Sınırları İçindeki Görevler Gençlik ve Spor Sağlık Tarım Sanayi ve Ticaret İlin Çevre Düzeni Planı Bayındırlık ve İskan Toprağın Korunması, Erozyonun Önlenmesi Kültür, Sanat, Turizm Sosyal Hizmet ve Yardımlar 6

7 Yoksullara Mikro Kredi Verilmesi Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtları İlk ve Orta Öğretim Kurumlarının Arsa Temini, Binalarının Yapım, Bakım ve Onarımları ile Diğer İhtiyaçlarının Giderilmesi b) Belediye Sınırları Dışındaki Görevleri: İmar Yol, Su, Kanalizasyon Katı Atık, Çevre Acil Yardım ve Kurtarma Orman Köylerinin Desteklenmesi Ağaçlandırma Park ve Bahçe Tesisi c) Diğer Kanunlarla Verilen Görevler: 5286 Sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu 3194 sayılı İmar Kanunu 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu 2872 Sayılı Çevre Kanunu 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu 2510 Sayılı İskan Kanunu 7478 Sayılı Köy İçme Suları Kanunu 3998 Sayılı Köy Mezarlıklarının Korunması Hakkında Kanun 7402 Sayılı Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu Ayrıca 5302 Sayılı Kanununun 69.maddesinde; "Acil durum plânlaması MADDE 69.- İl özel idaresi; yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla ilin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar. Hükmü yer almıştır. Ayrıca; İl özel idaresine, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapma görev ve yetkisi verilmiştir. nin Görevleri, Devletin tüm görev ve fonksiyonlarını (savunma, asayiş, yargı ve dışişleri dışında kalan ) kapsar niteliktedir. Bu görevlerin fiilen, kaynak ve teşkilatlanma açısından yerine getirilmesi ise, mümkün olamamaktadır. İl Özel İdarelerine 5302 sayılı Kanunu, 5286 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun ve diğer 7

8 Kanunlarla verilen görevler, o kadar geniş kapsamlıdır ki, bu görevlerin, hemen hemen tamamı merkezi yönetim birimleri tarafından da yürütülmektedir. Özel idarelere verilen görevleri, yerel yönetim görevi mi yoksa merkezi yönetim görevi mi diye kesin çizgilerle ayırmak mümkün değildir. Oysaki tarihli 5302 sayılı Kanununda sayılan görevlerin, "mahalli ve müşterek nitelikte olması" gerektiği belirtilmiştir. nin görev ve yetki alanı, kendisine yüklenen hizmetleri yürütemeyecek kadar geniş olmakla beraber, belediyeler ve köyler arasında bölünmüş durumdadır. İl Özel İdareleri günümüze dek, fiilen ellerinde kalan bir kısım görevleri, kendilerine ait olmayan personel, teşkilat ve parayla yapmak zorunda kalmıştır. Böylelikle, günümüzde başarı ile hizmet yapma olanağından uzak düşmüş bulunmaktadırlar. Bu durum, bir yandan kırsalda yaşayan vatandaşlarımız için çok önemli, bayındırlık, eğitim, sağlık ve tarım hizmetlerinin yürütülmesinde aksaklıklar yaratmakta, öte yandan siyasal katılma bakımından önemli sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bunun nedeni, bugüne kadar, il özel idarelerine verilen görev ve sorumluluklar ile orantılı gelir, yetki, imtiyaz, araç gereç ve personelin verilmemiş olmasından kaynaklanmıştır tarihli 5302 Sayılı Kanunu ile başlayan yeni dönemde bu durumun ilerleyen zaman dilimi içerisinde ortadan kalkacağı düşünülmektedir. İL ÖZEL İDARESİNİN DEVLET TEŞKİLATI İÇİNDEKİ YERİ : İl Özel İdareleri; kanunların öngördüğü belli ve ortak hizmetleri yürütmekle görevli taşınır ve taşınmaz malları ile müstakil bütçesi ve karar organları bulunan, tüzel kişiliğe sahip birer kamu kuruluşudur. Türk Demokrasisinin temel okulları sayılmakta, yapıları itibariyle de kökleri yüzyıl öncesine uzanan vazgeçilmez bir idare şekli olarak bilinmektedir. Bu yönü ile de Türkiye Cumhuriyeti nin her dönem Anayasalarında varlıkları kabul edilegelmiştir. Yerel yönetimlerin görev, yetki ve sorumluluklarının geliştirilmesi doğrultusunda 21 Kasım 1988 yılında imzalanan Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, Devletimiz tarafından da kabul edilmiştir. İl Özel İdarelerinin amacı; İl halkının yol, su, eğitim, kültür, sağlık, tarım, ekonomi gibi ortak ve mahalli ihtiyaçlarını karşılamak, Ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve kalkınma planlarının İl düzeyinde başarısını sağlamaktır. 8

9 9

10 C- TEŞKİLAT YAPISI a) Vali : 5302 Sayılı Kanununun 29. maddesine göre Vali, nin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Aynı Kanunun 30. maddesinde Valinin görev ve yetkileri şu şekilde belirtilmiştir. Valinin görev ve yetkileri Madde 30- Valinin görev ve yetkileri şunlardır: a) teşkilatının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilatını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak. b) ni stratejik plana uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) İl özel idaresini devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) İl Encümenine başkanlık etmek. e) İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. f) İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. h) İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçe meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak, j) İl özel idaresi personelini atamak. k) İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işlemlerini denetlemek. l) Şartsız bağışları kabul etmek. m) İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak. o) Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. b ) İl Genel Meclisi : 2972 Sayılı Kanuna göre yapılan 29 Mart 2009 tarihli Mahalli İdareler Seçim sonucuna göre Çankırı İl Genel Meclisi 27 üyeden ulaşmaktadır. İl Genel Meclisinin görev ve yetkileri 5302 sayılı Kanunu nun 10. maddesinde sayılmıştır. 10

11 İl Genel Meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. İl çevre düzeni planı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar planlarını görüşmek ve karara bağlamak. Borçlanmaya karar vermek. Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek. Şartlı bağışları kabul etmek. İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahalli idareler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek. Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılma veya ayrılmaya karar vermek. İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. Yeni yasal düzenlemeye göre İl Genel Meclisi her ayın ilk haftasında en çok beş gün, bütçe görüşmelerinin yapıldığı Kasım ayında ise en çok 20 gün toplanarak çalışmalarını yürütmektedir. 11

12 İl Genel Meclisi Üyelerinin İlçelere Göre Dağılımı Merkez 5 Çerkeş 2 Ilgaz 2 Kurşunlu 2 Şabanözü 2 Yapraklı 2 Orta 2 Eldivan 2 Atkaracalar 2 Kızılırmak 2 Bayramören 2 Korgun 2 TOPLAM 27 Meclis Başkanlık Divanı İl Genel Meclisi üyeleri arasından ve gizli oyla seçilen Meclis Başkanı, Meclis birinci ve ikinci başkan vekilleri, iki asıl ve iki yedek olmak üzere dört katip üyeden oluşmaktadır. İhtisas Komisyonları 5302 Sayılı Kanunun 16. maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddeleri gereği bir yıl görev yapmak üzere her yıl İl Genel Meclisi üyeleri arasından seçimle en az üç, en çok beş kişi (Plan ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık komisyonları en çok yedi kişi) olmak üzere ihtisas komisyonları oluşturulmaktadır. İhtisas komisyonları, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin il genel meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. Eğitim, Kültür ve sosyal hizmetler komisyonu, imar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu ile plan ve bütçe komisyonu kurulması zorunludur. İmar ve bayındırlık komisyonu dışındaki komisyonların çalışma süreleri meclisin toplantı süresiyle sınırlıdır. Meclis toplantısını müteakip imar ve bayındırlık komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise en fazla beş iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır. İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler komisyonlarda görüşüldükten sonra İl Genel Meclisinde karara bağlanır. Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir. Komisyon raporları alenidir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere İl Genel Meclisi tarafından belirlenecek bedel karşılığında verilir. 12

13 c) İl Encümeni : 5302 sayılı Kanunu gereği nin yürütme organı olarak düzenlenen İl Encümeni nin başkanlığını Vali yürütmektedir. İl Genel Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından gizli oyla seçeceği beş üye ile biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere, Valinin her yıl birim amirleri arasından belirleyeceği beş üye ile birlikte toplam 11 üyeden oluşmaktadır. Valinin katılmadığı İl Encümeni toplantısına Genel Sekreter başkanlık eder. İl Encümen toplantılarına ilgili birim amirleri görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. Encümen, haftada en az bir defa olmak üzere belirlenen gün ve saatte toplanır. Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğu toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Encümen gündemi Vali tarafından hazırlanır. Encümenin görev ve yetkileri şunlardır: Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek. Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararı almak ve uygulamak. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek. Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 13

14 II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER 14

15 ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ Mali Hizmetler Müdürlüğü 15

16 Mali Hizmetler Müdürlüğün yetki, görev ve sorumlulukları Bütün mali işlemleri muhasebeleştirmek ve her muhasebe kaydını belgeye dayandırmak, Genel Bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek, İdarenin diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, İncelenmek üzere Sayıştay tarafından istenilecek belgeleri hazırlamak, sorguları cevaplandırmak ve gereğini yerine getirmek, Bütçe takvimini hazırlayıp, ilgili birimlere göndermek ve uygulamayı takip etmek, mali yılı bütçesini hazırlamak, nin gelirlerini tahsil ederek, buna ait tüm iş ve işlemleri gerçekleştirmek, nin taşınmaz mallarına ait, küçük onarım bakım ve tamirlerini yaptırmak, İç denetim, ön mali kontrol, muhasebe iş ve işlemleri yürütmek. Denetim raporlarını, birimlerle koordineli şekilde cevaplamak, nin ortağı bulunduğu şirket, iştirak ve birlikler ile organize sanayi bölgelerine ait her türlü iş ve işlemleri yürütmek, Stratejik ve Kalkınma planlarına uyumlu olarak, nin yatırım planlarını yapmak, yaptırmak, Birim arşivini oluşturmak, birim personelinin eğitim çalışmalarını yürütmek. Kamu İç Kontrol Standartları Eylem Planını diğer birimlerle koordineli olarak hazırlamak, Eylem planı ile ilgili işlemlerde güncellenmesi ve faaliyetlerde Koordinatörlük yapmak. Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmak 16

17 MALİ BİLGİLER BÜTÇE VE KESİN HESAP 5302 Sayılı Kanunun 44 ve 45. maddesi çerçevesinde Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2012 Mali Yılı Bütçe Taslağı, da Vali Tarafından İl Encümenine sunulmuştur. Bütçe taslağı, İl Encümenince incelendikten ve görüşüldükten sonra görüşüyle birlikte da İl Genel Meclisine sunulmuştur Mali Yılı Bütçe Taslağı, İl Genel Meclisinin Kasım ayı toplantısının birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş ve Komisyonca hazırlanan rapor İl Genel Meclisinde görüşmeye açılmış, komisyonların görüşleri doğrultusunda son şekli verilmiş ve meclisin onayına sunulmuştur. İlimiz Özel İdaresinin 2012 yılı bütçesi tarih ve 154 sayılı İl Genel Meclisinin almış olduğu karar ile uygulamaya konulmuştur Mali Yılı Gelir Bütçesi İl Genel Meclisince kabul edilen 2012 Mali Yılı Bütçesinde Gelir Bütçesi aşağıdaki gibidir; 2012 Mali Yılı Gelir Bütçesi 0% 3% 7% 90% VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ DİĞER GELİRLER ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 17

18 GELİRLER ÖDENEK (TL) Vergi Gelirleri ,00 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 26,00 Diğer Gelirler ,00 TOPLAM , Mali Yılı Gider Bütçesi İl Genel Meclisince kabul edilen 2012 Mali Yılı Bütçesinde Gider Bütçesi Ekonomik düzeyde tablodaki gibidir; 2012 Mali Yılı Gider Bütçesi 0% 0% 8% 25% 29% 2% 5% 0% 31% PERSONEL GİDERİ SOSYAL GÜV KU. VE DEVLET PRİMİ GİDERİ MAL VE HİZMET ALIMI GİDERİ FAİZ GİDERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERİ SERMAYE TRANSFERLERİ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEK GİDERLER ÖDENEK (TL) Personel Giderleri ,00 Sosyal güv.kur.ve Devlet Primi Giderleri ,00 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ,00 Faiz Fiderleri ---- Cari Transferler ,00 18

19 95.002,00 0, , , ,00 Sermaye Giderleri ,00 Sermaye Transferleri 5.005,00 Borç Verme Yedek Ödenek ,00 TOPLAM , Mali Yılı Bütçesinin Fonksiyonel Dağılımı İl Genel Meclisince kabul edilen 2012 Mali Yılı Bütçesinde Gider Bütçesinin fonksiyonel dağılımı aşağıdaki gibidir; 2012 Mali Yılı Bütçesinin fonksiyonel Dağılımı , , , , , ,00 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ EĞİTİM HİZMETLERİ TOPLAM GİDERLER SAVUNMA HİZMETLERİ EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER İSKAN VE TOPLAM REFAHI HİZMETLERİ DİNLENME, KÜLTÜR VE GİN HİZMETLERİ SOSYAL GÜVENLİK VE SOYAL YARDIM HİZMETLERİ ÖDENEK (TL) Genel Kamu Hizmetleri ,00 Savunma Hizmetleri ,00 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri ,00 19

20 Ekonomik İşler ve Hizmetler ,00 Çevre Koruma Hizmetleri ---- İskan ve Toplam Refahı Hizmetleri ,00 Sağlık Hizmetleri ,00 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri ,00 Eğitim Hizmetleri ,00 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hiz ,00 TOPLAM , Mali Yılı Bütçe Uygulaması 2012 MALİ YILI GELİRLERİ 2012 yılı bütçesi ile verilen ödenekler programların uygulanması için yeterli ödenek bulunmadığından, geçen yıldan bu yıla devreden safi nakit artığı karşılık gösterilerek İl Genel Meclisimizin tarih ve 81 sayılı kararı ile TL ek ödenek verilmesi uygun görülmüştür TL ek ödeneğin ; TL Genel Kamu Hizmetleri harcamalarına, TL İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri harcamalarına, TL Ekonomik İşler ve Hizmetleri harcamalarına tahsis edilmiştir yılı toplam bütçemiz TL olmuştur. 20

21 0, ,70 0, , ,16 ÖZEL İDARE GELİRLERİ , ,04 1 VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ SERMAYE GELİRLERİ TOPLAM SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ DİĞER GELİRLER BAKANLIK YARDIMLARI TOPLAMI ÖZEL İDARE GELİRLERİ VERGİ GELİRLERİ ,04 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ --- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ,70 DİĞER GELİRLER ,64 SERMAYE GELİRLERİ ---- ÖZEL İDARE GELİRLERİ TOPLAMI ,38 BAKANLIK YARDIMLARI ,16 BAKANLIK YARDIMI TOPLAMI ,16 TOPLAM BÜTÇE GELİRLERİ ,54 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADELER TOPLAMI NET BÜTÇE GELİRİ ,54 21

22 Gelirlerimiz: ,04TL Vergi gelirleri(harçlar) ,70 TL Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri ( Şartname satış bedeli, Mal satış gelirleri, Sağlık hizmetlerine ilişkin gelirler, hizmet gelirleri,kiralar ) ,16 TL Alınan Bağış ve Yardımlar ( Bakanlıklardan gelen Yardımlar Muhtar Maaşları ,75 TL, Genel bütçeli İdarelerden Alınan Yardımlar ,37 TL, Eğitim hizmetleri için ,04 TL, Genel bütçeli idarelerden alınan proje yard için ,52 TL, Mahalli idareler projeleri için ,85 TL, Kişilerden alınan yardım ,00 ) ,64 TL Diğer Gelirler ( Faizler, Maden katkı payı, İller bankası payı, Cezalar ) olmak üzere toplam gelirlerimiz ,54 TL bütçe gelirlerinden olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. İl Özel İdaremizin; 5302 Sayılı Özel İdaresi Kanunun 37. maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Hükümleri gereğince Mali denetimleri yapılmaktadır. 22

23 0,00 0, , , , ,47 0,00 0, Yılı bütçesine ilişkin harcama bilgileri aşağıdaki gibidir: GİDERLER ÖDENEKLER (TL) Personel Giderleri ,20 Sosyal güv.kur.ve Devlet Primi Giderleri ,25 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ,09 Faiz Giderleri ---- Cari Transferler ,47 Sermaye Giderleri ,495,79 Sermaye Transferleri --- Borç Verme --- Yedek Ödenek --- TOPLAM , Yılı Bütçesine İlişkin harcama bilgileri , ,79 1 PERSONEL GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIMI GİDERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE TRANSFERLERİ YEDEK ÖDENEK SOSYAL GÜV.KUR. VE DEVLET PRİMİ GİDERİ FAİZ GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ BORÇ VERME TOPLAM 23

24 Giderlerimiz: ,20 TL, Personel Giderleri ( Köye Yönelik Hizmetler Personeli ,34 TL, Özel İdare Personeli ,81 TL, Muhtar maaşları ,39 TL, Afet ve Acil işler Müd. Personeli ,66 TL) ,25 TL Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ( İşçi Sigortaları ve Memur Emekli Sandığı ) ,09 TL Mal ve Hizmet Alımları Giderleri ( Tüm Kurumların Akaryakıt, Yakacak, Malzeme,Kırtasiye Elektrik, Su, Yolluklar, Tedavi,Makine Teç. Al. ve Onr. Bina Küçük Onr. vb. giderler ) ,47 TL Cari Transferler ( Paylar, Hizmet birliklerine Yardım ve Emekli ikramiyeleri, E.Y.Y yardımları vb. ) ,79 TL Sermaye Giderleri ( Tüm Kurumların Yatırımlar ) olmak üzere giderlerimiz 2012 yılında ,80 TL dir ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Kod 1 Kurumsal KURUM ADI Cari Yıl (2012) Kod Kod Kod Kod ÇANKIRI-ATKARACALAR İlçe Özel İdaresi ÇANKIRI-BAYRAMÖREN İlçe Özel İdaresi ÇANKIRI-ÇERKEŞ İlçe Özel İdaresi ÇANKIRI-ELDİVAN İlçesi Özel İdaresi ÇANKIRI- ILGAZ İlçesi Özel İdaresi , , , , , ÇANKIRI- KIZILIRMAK İlçesi ,59 24

25 Özel İdaresi ÇANKIRI- KORGUN İlçesi Özel İdaresi ÇANKIRI-KURŞUNLU İlçesi Özel İdaresi ÇANKIRI- ORTA İlçesi Özel İdaresi ÇANKIRI-ŞABANÖZÜ İlçesi Özel İdaresi ÇANKIRI-YAPRAKLI İlçesİ Özel İdaresi ÇANKIRI- GENEL SEKRETERLİK MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , , , , , ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ , SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 950, MÜDÜR(KÖYE YÖNELİK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , , ,19 GENEL TOPLAM ,80 25

26 KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİNE YAPILAN YARDIMLAR 2012 yılı Özel İdare Bütçesinin Köylere Hizmet Götürme Birliklerine yardım tertibine ayrılan ödenekten ihtiyaçlarında kullanılmak üzere toplam ,53 TL İlçelere gönderilmiştir. Buna göre İlçelere dağılımı aşağıya çıkarılmıştır. İLÇESİ YARDIM MİKTARI MERKEZ KORGUN ORTA ŞABANÖZÜ ILGAZ KURŞUNLU ,53 ATKARACALAR ELDİVAN KIZILIRMAK ÇERKEŞ BAYRAMÖREN YAPRAKLI TOPLAM ,53 26

27 KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİNE YAPILAN YARDIMLARIN AÇILIMI İLÇESİ KONUSU MİKTARI MERKEZ İnandık köyü köy konağı onarım için Danabaş köyü köy konağı yapımı için Hıdırlık köyü köy konağı onarımı için Çivi köyü imamevi inşaatı için Alıca köyünün imamevi inşaatı için Aşağıyanlar köyü çevre düzenlemesi ve kilitli parke yapımı için Ahlat Köyü imamevi yapımı için Akören Köyü içmesuyunun çeşitli işleri için İnaç Köyü gasilhane ve cami çevre düzenlemesi İç yenice Köyü kilitli parke yapımı için Balıbağa Köyü acil ihtiyaçları için Germece Köy odası yapımı, cami çevre düzenlemesi, hayvan sulama oluklarının bakımı ve onarımı için Alanpınar köyü su deposunun bakım ve onarımı için Çağabey köyü WC yapımı işi için Alaçat köyünün imam evinin bakım ve onarım için Çırçır köyünün köy odası inşaatı için Küçüklü Köyünün köy konağı bakım ve onarımı Akçavakıf köyü köy konağı bakım ve onarımı için Köylerin muhtelif inşaat malzemesi için

28 TOPLAM KORGUN Birliğin muhtelif ihtiyaçları Maruf köyü içmesuyu depolarına çatı yapımı için Buğay Köyünün sulama kanalı işi için Karatekin köyü menfez yapımı Köylerin muhtelif inşaat malzemeleri için TOPLAM ORTA Kayılar köyü köy konağı inşaatı yapımı için Kısaç köyü mezarlık ihata duvarının yapımı için Yenice köyü tarihi çeşme ve çamaşırhane onarımı için Salur Köyü köy konağı yapımı için Hasanhacı köyü içmesuyu onarım için Sancar köyünün yemekhanesinin bakım ve onarımı için Sakaeli köyünün içmesuyuna yeni trafo alımı için Salur köyü Köy konağı yapımı için Bakımevinde kullanılan araçların lastik bakım ve onarım için Birliğin muhtelif ihtiyaçları için Köye yönelik hizmetler müdürlüğüne ait bakımevi hizmet araçlarının bakımı ve onarımı için Karaağaç köyünün köy konağı inşaatı için Köylerin muhtelif inşaat malzemesi için

29 TOPLAM ŞABANÖZÜ Kar mücadelesinde kullanılan araçların giderlerinde Birliğin muhtelif ihtiyaçları Birliğin muhtelif ihtiyaçları Küçükkakalı köyünün içmesuyu sondaj kuyusu açılması için Köylerin muhtelif inşaat malzemesi için TOPLAM ILGAZ Kar mücadelesinde kullanılmak üzere araç kiralanması için Bakımevi aracının bakım ve sigorta giderleri Yıldıztepe Turizm Merkezinde gerçekleşen Uluslar arası Üniversiteler Kayaklı Koşu kupası ve Türkiye Üniversiteler Kayaklı Koşu şampiyonası için yardım İkikavak Köyü Köy Konağı inşaatı için Şehyunus Köyü içmesuyu için iş makinesi çalıştırması için Hacıhasan Köyü köy çeşmesi ve çamaşırhanesinin bakım ve onarımı için Kazancı köyü köy konağı ve imamevi yapımı için Köy yollarının tamir ve tadilat için iş makinesi kiralama işi için Yuvasaray köyünün sulama argı yapımı için Kızılıbrık köyünün köy konağı onarımı ve hazır beton alımı için

30 Yıldıztepe kayak merkezinde yapılacak resmi kurum projesinin hazırlanabilmesi için Aşıklar Köyü su deposu yapımı işi için Onaç köyü köy konağı onarımı işi için Köylerin muhtelif inşaat malzemesi için TOPLAM ELDİVAN Kar mücadelesinde kullanılan araçların giderleri Gölez köyü kilitli parke döşemesinin işçilik bedeli için Birliğin muhtelif ihtiyaçları için Sulama tesisine ilave iş yapılması için Hisarcıkkayı Köyünün içmesuyu şebeke yapımı için Elmacı Köyünün içinde bulunan köprü korkuluklarının yapılması için Hisarcık köyünün hayvan içmesuyu göleti için Köylerin muhtelif inşaat malzemesi için TOPLAM ATKARACALAR Köy.hiz.Bir.muhtelif ihtiyaçları için Birliğin muhtelif ihtiyaçları için Susuz Köyünün sulama suyu getirilmesi için Bozkuş Köyüne su biriktirme deposu yapımı ve 3 adet köprü yapım işi için Yakalı Köyü köy konağı inşaatı için Yakalı Köyü hayvan bahçe sulama göleti yapımında kullanılan boru bedeli

31 Bozkuş köyünün su biriktirme deposu yapımı için Birliğin Muhtelif ihtiyaçları Köylerin muhtelif inşaat malzemesi için TOPLAM KURŞUNLU Bereket Köyü içmesuyu motor pompası alımı için Köpürlü Köyünün sondaj kuyu çalışmaları için Demirciören köyünün köy konağının çeşitli eksikliklerinin giderilmesi için Ağılözü köyü içmesuyu çalışmaları işi için , Dağtarla köy konağı inşaatı için Ağılözü köyü sulama kanalı bakım ve onarım için Birliğin Muhtelif ihtiyaçları için Köylerin muhtelif inşaat malzemesi için TOPLAM ,53 KIZILIRMAK Sakarca Köyü kanalizasyon şebeke hattı yapımı için Birliğin muhtelif ihtiyaçları için Birliğin muhtelif ihtiyaçları için Birliğin muhtelif ihtiyaçları için Yukarıalagöz köyünün köy konağı inşaatı için Köylerin muhtelif inşaat malzemesi için TOPLAM

32 ÇERKEŞ Kepçe Kiralanması için Dozer Kiralanması için Birliğin muhtelif ihtiyaçları Uluköy, gedik-ovacık, Kadıköy, Yakuplar, saraycık, ve çaylı köylerinin köy konağı bakımı işi, akbaş köprü bakımı için, beymenlik kışla menfez yapımı için, yalıözü köyü içmesuyu deposu karo fayans yapımı, örenli köyü grup içmesuyu boru patlakları onarımı ve Çerkeş ilçesi yol çalışmalarında kullanılan Köye Yönelik hiz.müd. araçlarının lastik tamir ve bakımı için Akbaş köyü akdere mevkiindeki çeşme suyunun köy bahçelerine su dağıtım borusu alımı için Kadıköy çömlekçi mahallesi mahalle konağı inşaatı işi için Çalcıören köyü cami inşaatı işi için Dağçukurören köyünün Ömerler mahallesinin cami ve köy konağının devam eden tuvalet yapımı için Akbaş köyünün bakım ve onarım için Kabak Köyü Köy Konağı onarımı için Şıhdoğan köyü köy konağı inşaatı için Köylerin muhtelif inşaat malzemesi için TOPLAM BAYRAMÖREN Harmancık köyü devam eden inşaatları için Göynükören Köyü Köy konağı mutfak, abdesthane, tuvalet yapımı ile imamlar mahallesinin cami inşaatı için

33 Karakuzu köyünün Atıl durumdaki değirmen binasının bakım ve onarımı için Oymaağaç köyü gusülhane ve misafirhane yapımı için Yurtpınar Köyü Köy konağının bakım ve onarımı için Boğazkaya Köyünün içmesuyu şebekesi kanalı yapımı için Yaylatepe Köyü mezarlık çevresi betonarme duvar yapımı işi için Yusufoğlu köyü kıyan mahallesi içmesuyu şebekesi yapımı için İnceyekaya köyü köy konağı alt blokat betonunun yapımı için Koçlu köyü su deposunun içerisine fayans yapılması için Yurtpınar Fosseptik yapımı Akgüney ve Oymaağaç köylerinin kanalizasyon yapımı için Köylerin muhtelif inşaat malzemesi için TOPLAM YAPRAKLI Buğay köyünün imam evi yapımı için Köy Hiz.Göt.Bir.muhtelif ihtiyaçları için Ovacık köyü köy konağının bakım ve onarımı için Çiçek köyü su deposu, sulama kanalı ve sulama havuzu yapımı Ayva köyünde bulunan göletin etrafına tel örgü yapımı için Müsellim Köyü cami onarımı Doğanbey köyü köy konağı ihata duvarı yapımı ve onarımı için

34 Topuzsaray köyü gasilhane ve misafirhane yapımı için Ovacık Köyü menfez yapımı için malzeme alımı Müsellim köyü köy konağı ve imam evi bakım ve onarımı Kayacık köyü söğüt mahallesi yol istinat duvarı yapımı Yeşilyayla Köyü köy konağı inşaatı için Ayva Köyü içme suyu tesisine pompa alımı için Köylerin muhtelif inşaat malzemesi için TOPLAM GENEL TOPLAM ,53 34

35 ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 35

36 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğün yetki, görev ve sorumlulukları nin insan gücüne ilişkin her türlü hizmet ve personel alımlarını yapmak. hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için insan kaynaklarının kısa orta ve uzun vade planlamasını yapmak ve Özel İdare personeli ile ilgili bilgilerin veri tabanı haline getirilmesini sağlamak. hizmetlerindeki değişme ve gelişmeler doğrultusunda norm kadro ilke ve standartlarının uygulamasını yapmak, çalışmaların sürekliliğini sağlamak ve Kalkınma plan ve programlarında personel ile ilgili ilke ve tedbirlerin uygulanmasını sağlamak. Personelin atama ve nakil ile ilgili işlemleri yürütmek, Personelin derece ve kademe ilerlemelerini yapmak, Personele ilişkin sicil ve benzeri kayıtları mevzuata uygun olarak tutmak, Personelin emeklilik hizmetlerini yapmak, Personelin hizmet içi eğitimlerinin yapılması ve toplam kalitenin artırılması ve benzeri faaliyetleri planlamak ve organize etmek, kurum içinde ekip çalışmasını geliştirmek, ekip ruhunu oluşturmak ve Kurumun liderlik uygulamalarını güçlendirmek. Görevde yükselme eğitimine tabii personeli tespit ederek, görevde yükselme eğitimine alınmalarını ve unvan değişikliği yapmak isteyen personel ile birlikte görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılmalarına ait iş ve işlemleri yürütmek, İşçi statüsündeki çalışanların işe alınması, sosyal ve özlük işlemlerinin takibi ve sicil dosyalarını düzenlemek, İşçi statüsündeki personelin sigorta iş ve işlemlerini yürütmek, Personelin aylık maaş bordroları ile geçici görev yolluğu ve benzeri işlem ve ödemelerini Mali Hizmetler Müdürlüğü ile birlikte koordineli olarak hazırlamak, Personelin fiziki, ruhi ve benzeri sağlık sorunları ile ilgilenmek, bulaşıcı ve salgın bir hastalık durumu görüldüğünde yada sezinlendiğinde, anında ilgili kuruluşlar ve üst yönetimleri haberdar etmek, İşçi personelin periyodik sağlık muayenelerini yaptırmak ve Personelin sağlık hizmetlerine ait her türlü iş ve işlemlerini yürütmek, nin basın ve halkla ilişkilerini, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek, 4982 Sayılı Bilgi 36

37 Edinme Hakkı Kanunu gereği, bilgi edinme talepleri hakkındaki iş ve işlemleri yürütmek, Nüfus Kanunu na göre adrese dayalı kayıt sistemini uygulamak, koordine etmek ve denetlemek, Sözleşmeli personel ve geçici işçi olarak çalıştırılanların iş ve işlemlerini yürütmek, özlük dosyalarını tutmak ve bu şekilde çalıştırılanlar ile hizmet satın alımı yoluyla çalıştırılanların kayıtlarını tutmak. Birim Arşivini oluşturmak. Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmak. Bilgi İşlem Bürosu İnsan Kaynaklarında Alt Birim olarak E-Bakanlık Projesi kapsamında tüm iş ve işlemleri elektronik ortama aktarmak, yürütmek, koordine etmek ve denetlemek, Bilgi-İşlem Merkezi hizmetleri ile ilgili hizmetleri yürütmek, Faaliyetlere ait bilgisayarda yapılması gereken afiş, yazı ve benzeri basımları yapmak, yaptırmak, Kurum bilgisayarlarının bakım onarım ve tamirlerini zamanında yapmak, yaptırmak, gerekli malzemelerini satın almak, kullanılamayacak durumdaki bilgisayarları yenilemek, Bilgisayar kullanan personele, ferdi yada grup olarak gerekli olan eğitimi sağlamak, İnsan Kaynakları 5302 sayılı Kanununun 36. Maddesine dayanılarak Norm Kadro İlke ve Standartlarına uygun olarak hazırlanan Çankırı İl Özel İdaresi Teşkilatı 1 Genel Sekreter, 2 Genel Sekreter Yardımcılığı, 1 İdare Avukatı, 8 Birim Müdürü, 11 İlçe Özel İdare Müdürlüğünden oluşmuştur. İdaremizde Aralık 2012 tarihi itibariyle toplam; 77 memur, 201 işçi, 4 sözleşmeli personel olmak üzere 282 personel görev yapmaktadır. 37

38 PERSONELLERİN KADRO SINIFINA GÖRE DAĞILIMI MEMUR KADROLU İŞÇİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL TOPLAM KADRO DURUMU ÜST YÖNETİM VE AMİRLER S.NO ÜNVANI DOLU BOŞ TOPLAM 1 Genel Sekreter Genel Sekreter Yardımcısı Hukuk Müşaviri Avukat Müdür (Birim Müdürleri) Uzman Şef Mali Hizmetler Uzmanı Mali Hizmetler Uzman Yrd. 1 1 TOPLAM İDARİ PERSONEL 10 Sivil Savunma Uzmanı Ambar Memuru Ayniyat Saymanı Memur Kontrol Memuru Bilgisayar İşletmeni Şoför Veri Haz.Kont.İşletmeni Programcı Sosyolog 1 1 TOPLAM TEKNİK PERSONEL 20 Mimar Mühendis Jeolog

39 23 Şehir Plancısı Tekniker Teknisyen TOPLAM YARDIMCI HİZMETLER PERSONELİ 26 Bekçi Hizmetli Kaloriferci Teknisyen Yardımcısı 1 1 TOPLAM İLÇE ÖZEL İDARELER 30 İlçe Özel İdare Md GENEL TOPLAM DAİMİ İŞÇİ İL ÖZEL İDARESİ KÖY HİZ. TOPLAM SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEKNİKER TAM ZAMANLI 3 TEKNİSYEN TAM ZAMANLI 1 Personelin genel dağılımı ve dolu/boş kadro durumu aşağıdaki gibidir. DOLU BOŞ MEMURLAR İŞÇİLER 201 SÖZLEŞMELİ (Tam zamanlı 4 TOPLAM

40 3- Teknik Donanım : İL ÖZEL İDARESİ TEKNİK DONANIMI PC Bilgisayar Dizüstü Bilgisayar Yazıcı Tarayıcı Fotokopi makinası Faks Projeksiyon cihazı İl Özel idaresinin merkez ve ilçe birimlerinde 2012 Aralık ayı sonu itibariyle; Toplam 117 adet PC bilgisayar, 8 adet dizüstü bilgisayar, 104 adet yazıcı, 27 adet tarayıcı, 3 adet fotokopi makinesi, 8 adet faks, 1 adet projeksiyon cihazı bulunmaktadır. Ayrıca 5 adet GPS cihazı (Küresel Yer Belirleme Sistemi bulunmaktadır. Tüm birimlerin Internet e erişimi vardır. İçişleri Bakanlığı tarafından e-devlet projeleri kapsamında hazırlanan ve İl Özel İdareleri'nin "Analitik Bütçe" ve "Tahakkuk Esasına Dayalı Muhasebe" ile ilgili iş ve işlemlerini elektronik ortamda yürütebilmelerini sağlayacak olan yeni Bilgi Yönetim Sistemi İdaremizde uygulanmaktadır. İdaremiz bünyesindeki PC sayısı son yıllarda hızla artmıştır. Bilgisayarlar ve buna bağlı yan ürünlerin bakım, onarım işleri birimimizce ve hizmet alımı yolu ile Tekno Market Bilgisayar ve Bilişim Hizmetleri firmasınca yürütülmektedir. Ancak 2013 yılında daha verimli hizmet verebilmek için personel sayımızın artırılması gerekmektedir. Mevcut bilgisayar ve ağ birimleri büyük ölçüde yenilenmiştir. Ağ kablolaması uluslararası standartlar doğrultusunda yenilenmiştir. Network birimleri ihtiyacı karşılar düzeyde yenilenmiştir. 40

41 İdarenin network güvenliği ise zywall usg 200 ve usg 1000 olmak üzere 2 adet firewall, 4 adet akıllı swich, 8 adet access point ve dış ağdan iç ağa geçişini engelleyen 2 adet antivirüs yazılımları ile sağlanmaktadır. İnternete erişim merkez binada 2 adet 4 mbps ADSL, İl Genel Meclisi binasında 2 adet 4 mbps ADSL ve İlçe Özel İdare Müdürlükleri ile Bakım evlerinde ise 18 adet 4 mbps ADSL ile sağlanmaktadır. Merkezdeki sistem odasında 1 adet windows2003 server, 10KVA ve 2 KVA (Kesintisiz Güç Kaynağı KGK) bulunmaktadır.il Genel Meclisi binasında 1 adet windows2008 mini server ile 2 KVA (Kesintisiz Güç Kaynağı KGK) bulunmaktadır. e-bakanlık İçişleri Bakanlığının e-bakanlık Projesi kapsamında İl Özel İdaresi olarak, çalışmakta olan evrak modüllerinin kullanılması için, gerekli altyapı ve eğitim çalışmaları tamamlanmış elektronik imzalama uygulamalarına başlanmıştır. Ayrıca birime özel modüllerin çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmalar İçişleri Bakanlığı ile koordineli biçimde yapılmaktadır. E-Bakanlık kullanıcılarımızın kâğıtsız ortamda yazışma yapabilmelerini sağlayacak e-imzalar bu yıl itibariyle 119 adet TÜBİTAK tan talep edilerek kullanıcılara teslim edilmiştir. Ancak Kurum değişikliği nedeniyle 16 kullanıcıdan e-imzalar geri teslim alınmıştır. Web Sayfası İdaremizin web adresi olup, gerekli güncellemeler (İl Genel Meclisi ve İl Encümeni toplantı gündemleri, tutanak ve karar özetleri, İhale İlanları, Haberler, Yatırımlar, Duyurular) birimimiz tarafından yapılmaktadır. 41

42 ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ Encümen Müdürlüğü 42

43 Encümen Müdürlüğünün yetki, görev ve sorumlulukları: İl Genel Meclisinin toplanması ile ilgili gündem, ilan ve duyuruların süresinde ilgililere ulaştırılmasının sağlanması. Meclis toplantılarına ait gündem ve eklerinin divana düzenli bir şekilde sunulmasının sağlanması. Meclis oturumlarının ses veya görüntü kayıt cihazları ile kaydının yapılarak zapta geçirilmesinin sağlanması ile zabıtlara uygun şekilde meclis kararlarının yazılması, kontrolü, meclis katip ve başkanına imzalattırılması. Meclis kararlarının Valiliğe süresi içinde sunulması,takibi ve Meclis kararlarının usulüne uygun olarak kamuya ve meclis üyelerine duyurulması. Meclis üyeleri ile İhtisas komisyonlarına ödenecek huzur hakları ile ilgili puantajların hazırlanması. Meclis üyelerinin yoklama cetvellerinin düzenli şekilde tutulması. Meclis başkanı tarafından komisyonlara havale edilen önerge, yazı ve benzeri evrakların ilgili komisyon başkanlarına ulaştırılmasının sağlanması. Komisyonların diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yapacağı yazışmaları koordine etmek. Komisyonlarca hazırlanan raporların yazılıp imzalattırılmasını ve Meclis başkanına ulaştırılmasını sağlamak. Raporların kaydının yapılarak, rapor ve eklerinin çoğaltılmasının sağlanarak Meclis üyeleri ve diğer ilgililere zamanında ulaştırılmasının sağlanması. İhtiyaç duyulması halinde Komisyon çalışmalarında yardımcı olmak üzere bilirkişi, teknik eleman temini için gerekli çalışmalar yapmak. İl Genel Meclisi ve İl Encümeni toplantı salonu temizliği ve güvenliği ile ilgili önlemleri almak, takip etmek. Encümen Başkanının emir ve gözetimi doğrultusunda Encümen gündemini hazırlamak ve hazırlanan gündemi encümen üyelerine dağıtmak.encümen gündemini sırasıyla encümen karar defterine yazmak, imzalattırmak. Encümen toplantılarını ilgililere duyurmak, toplantı salonunu hazırlamak. Encümende alınan kararların raportörlüğünü yapmak, yazılan kararları varsa muhalefet şerhleriyle beraber, encümen başkan ve üyelerine imzalatmak. Görüşülmek üzere encümene gönderilen, ancak usul ve esas yönünden eksik olan belgeleri gerekçeleriyle birlikte ilgili birimlere iade etmek. 43

44 İşlemi tamamlanan encümen karar ve dosyalarının ilgili birimlere zamanında göndermek, İl Encümenin 2886 sayılı kanun uyarınca yapılan işlemlerde ihale komisyonu olduğundan, Bu Komisyonun sekretarya işlemlerini yürütmek. İl Özel İdare kurum arşivini oluşturmak, birim personelinin eğitim çalışmalarını yürütmek. nin evrak, kayıt, takip ve dağıtımı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, İl Genel Meclisi ve Encümen üyelerinin özlük işlemlerini yürütmek. Birimi ilgilendiren mevzuatın takibi,güncellenmesi ve uygulanmasının sağlanması. Yazışma usullerini kanun ve yönergeler doğrultusunda yürütmek, idareye gelen ve giden tüm evrakları kayıt altına almak, ilgili birim ve kurumlara dağıtımını yapmak. Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmak 44

45 İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIK DİVANI İL GENEL MECLİS BAŞKANI Osman CANBAZ Merkez MECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİ Nurettin ERDAL Şabanözü MECLİS 2. BAŞKAN VEKİLİ Hasan BOZKUŞ Merkez 2 ASİL KATİP 2 YEDEK KATİP Seyfettin DEMİRTAŞ Tuğrul KAYA Şerafettin KILAVUZ Ali KARACA Şabanözü Kızılırmak Korgun Orta İL GENEL MECLİSİ ÇALIŞMALARI Meclis Toplantı Sayısı 11 Olağanüstü Toplantı Sayısı - Birleşim Sayısı 70 FAALİYETLER: İl Genel Meclisinde 2012 yılı bir yıllık dönem içerisinde 175 adet karar alınmış olup, bu kararların 25 adedi oyçokluğuyla ve 150 adedi oybirliği ile kabul edilerek, gereği yapılmak üzere ilgili yerlere gönderilmiştir. 45

46 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Ali DOĞAN Başkan İl Genel Meclisi toplantılarında görüşülmek üzere; 2012 yılı içerisinde Nurettin DERELİ Başkan Vekili İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 3 adet evrakın havale edildiği, evraklar Seyfettin DEMİRTAŞ Üye komisyon toplantılarında görüşülerek rapora bağlandığı ve meclis Hüseyin KAYMAK Üye toplantılarında görüşülerek karara bağlanmıştır. PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU Recep YILMAZ Başkan İl Genel Meclisi toplantılarında görüşülmek üzere; 2012 yılı içerisinde Ali KARACA Başkan Vekili Plan ve Bütçe Komisyonuna 4 adet evrakın havale edildiği, evraklar Visali KARA Üye komisyon toplantılarında görüşülerek rapora bağlandığı ve meclis Mehmet ÇİLOĞLU Üye toplantılarında görüşülerek karara bağlanmıştır. EĞİTİM, KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU Seyfettin DEMİRTAŞ Başkan İl Genel Meclisi toplantılarında görüşülmek üzere; 2012 yılı içerisinde Mehmet ŞAHİN Başkan Vekili Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna 4 adet evrakın havale Şerafettin KILAVUZ Üye edildiği, evraklar komisyon toplantılarında görüşülerek rapora bağlandığı ve meclis Ali Rıza KÜÇÜKKUTLU Üye toplantılarında görüşülerek karara bağlanmıştır. ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU Avni DEMİRCİOĞLU Başkan İl Genel Meclisi toplantılarında görüşülmek üzere; 2012 yılı içerisinde Tuğrul KAYA Başkan Vekili Çevre ve Sağlık Komisyonuna 3 adet evrakın havale edildiği, evraklar komisyon Cengiz ÖNGEL Üye toplantılarında görüşülerek rapora Galip EKER Üye bağlandığı ve meclis toplantılarında görüşülerek karara bağlanmıştır. 46

47 TARIM VE KÖYLERE YÖNELİK HİZMETLER KOMİSYONU Faruk DİLSİZ Başkan İl Genel Meclisi toplantılarında görüşülmek üzere; 2012 yılı içerisinde Cihan SEZER Başkan Vekili Tarım ve Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonuna 2 adet evrakın havale Nurettin SATILMIŞ Üye edildiği, evraklar komisyon toplantılarında görüşülerek rapora T. Rüştü ÖZGÜR Üye bağlandığı ve meclis toplantılarında görüşülerek karara bağlanmıştır. S. Faruk KARABIYIK Başkan Hasan BOZKUŞ Niyazi ERİNCE Hasan ÇAKIR İÇİŞLERİ VE ÇEŞİTLİ İŞLER KOMİSYONU Başkan Vekili Üye Üye İl Genel Meclisi toplantılarında görüşülmek üzere; 2012 yılı içerisinde İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonuna 2 adet evrakın havale edildiği, evraklar komisyon toplantılarında görüşülerek rapora bağlandığı ve meclis toplantılarında görüşülerek karara bağlanmıştır. Ahmet ÇELİK Niyazi ERİNCE Nurettin ERDAL Osman USLU ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOMİSYONU Başkan Başkan Vekili Üye Üye İl Genel Meclisi toplantılarında görüşülmek üzere; 2012 yılı içerisinde Araştırma ve Geliştirme Komisyonuna 4 adet evrakın havale edildiği, evraklar komisyon toplantılarında görüşülerek rapora bağlandığı ve meclis toplantılarında görüşülerek karara bağlanmıştır. 47

48 2012 YILI İL GENEL MECLİS TOPLANTILARINDA ALINAN KARARLAR KARAR TARİHİ ALINAN KARARIN ÖZETİ KARAR SAYISI İn.alınan Ilgaz-Devrez çayı G31-a1 pafta üzerinde, m2 lik alanda kum-çakıl ocağı işletilme üzere 5 yıllığına kiralama 1 nin 2011 yılı gelir ve gideri ile hesap iş ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonu oluşturulması. 2 İncelemeye alınan İlimiz Merkez Ovacık köyü ile Kızılırmak İlçesi Aşağı Ovacık köyü arasındaki sınır itilafı 3 Kızılırmak Kaymakam lojmanına demirbaş alımı için İÖİ nin 2012 mali yılı bütçesinden TL ödeneğin aktarılması 4 Korgun ÇPL nin onarım giderinde kullanılmak üzere Milli Eğt.Müd.nün 2012 bütçesinden TL ödeneğin aktarılm say..sos.yard.day.teşvik K.nun,5263 S.K 19.md.değişik 7.md.ger. S.Y.D.V mütevelli heyetin belirlenmesi Ilgaz İl Genel Meclis üyesi Hasan ÇAKIR'ın Ocak ayı 5. birleşimine katılamayağına ait izin talebi 7 İlimiz Gayrisihhi Müesseseler ve İnşaat izinlerine ait rihsat harçları ile İnşaat ve İskan izni harçlarının belirlenmesi 8 Komisyonlarca incelenen İlimiz Merkez Ovacık köyü ile Kızılırmak İlçesi Aşağı Ovacık köyü arasındaki sınır itilafı 9 İl Emniyet Müd.ğünde kullanılmak üzere 1 adet binek taşıt aracın 5302 sk.7. maddesinin ( c) bendi gereğince satın alımı İGM tarihli gündem maddelerinin İGM tarihli 2. birleşimine ait gündeme alınması hakkında Önerge İlimiz Korgun İlçesi Karatepe köyünün adının Şıhlar olarak değiştirilmesi. 12 nin 2012 yılı yatırım ve performans proğramına eklenecek Sulama Suyu EK Proğramının görüşülmesi. 13 Köye Yönelik Hizmetler Müdürlünün makine parkında bulunan araç ve makinelerin kira bedellerinin tespiti. 14 Kızılırmak Devlet Hastanesine güvenlik sistemi kurulması için, 2012 yılı bütçesinden TL ödeneğin aktarılması

49 nin 2012 yılı yatırım ve performans proğramına eklenecek İçme Suyu EK Proğramının görüşülmesi İlçeler AO ve İO nın telefon ve bilgiye abonelik ücretlerinde kulanılmak üzere Toplam: TL ödeneğin aktarılması. 17 İlçeler AO ve İO nın yakacak, elektrik, su vb. giderlerinde kulanılmak üzere Toplam: TL ödeneğin aktarılması. 18 nin 2012 yılı yatırım ve performans proğramına eklenecek Kanalizasyon EK Proğramının görüşülmesi İlimiz Merkez Ovacık köyü ile Kızılırmak İlçesi Aşağı Ovacık köyü arasındaki sınır itilafı 20 Çerkeş İlçe Özel İdare Müd.ğü arşiv ve büro malzemesi alımı için İÖİ bütçesinden TL ödeneğin aktarılması. 21 İÖİ nin 2012 yılı yatırım ve performans proğramına eklenecek YOL (Stabilize-Asfalt) EK Proğramının görüşülmesi. 22 Ilgaz Halk Kütüphanesinin büyük onarımı, tadilatı ve güçlendirilme projesi için, Ilgaz KHGB Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm Müd.ve İÖİ arasında hazırlanacak protokol dahilinde Hizmet Birliğine yaptırılması ve protokolün imzalanması Atkaracalar İl Genel Meclis üyesi Cengiz ÖNGEL'in Şubat ayı 5. birleşimine katılamayağına ait izin talebi Sayılı Devlet Memurları Kanunnuna tabi İÖİ Memur personalına Aylık Sosyal Denge Ödemesi yapılabilmesi için Sendika ile görüşme yapmak ve sözleşmeyi imzalamak üzere İlimiz Vali'si Vahdettin ÖZCAN'a yetki verilmesi. 25 nin 2012 yılı yatırım ve performans proğramına eklenecek Kilit Parke EK Proğramının görüşülmesi. 26 nin 2012 yılı Yol Ağına eklenecek Ek listede belirtilen yolların 2. derece yol ağından çıkarılması ile 27 Çerkeş YİBO inşaatında kullanılmak üzere, Milli Eğitim Müd.nün yılı bütçesinden ,52-TL ödeneğin aktarılm. 28 Ilgaz Halk Eğitim Merkezi büyük onarımı, tadilatı ve güçlendirilme projesi için, Ilgaz KHGB Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm Müd.ve İÖİ arasında hazırlanacak protokol dahilinde Hizmet Birliğine yaptırılması ve protokolün imzalanması Atkaracalar İl Genel Meclis üyesi Cengiz ÖNGEL'in Mart ayı 1. birleşimine katılamayağına ait izin 30 49

Ç A N K I R I 2011 YILI ĠL ÖZEL ĠDARESĠ FAALĠYET RAPORU

Ç A N K I R I 2011 YILI ĠL ÖZEL ĠDARESĠ FAALĠYET RAPORU Ç A N K I R I 2011 YILI ĠL ÖZEL ĠDARESĠ FAALĠYET RAPORU 1 Hususi İdareler (özel idareler) büyük kalkınma savaşımızda başarı hasılasını artıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin edecek,

Detaylı

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU BİLECİK, MART 2012 ii SUNUŞ 1 A-MİSYON VE VİZYON 8 1.Vizyon: 8 2. Misyon: 8 3. İlkeler Bildirimi: 8 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 8 C- İDAREYE

Detaylı

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU BİLECİK, MART 2013 ii İçindekiler SUNUŞ... 1 A-MİSYON VE VİZYON... 8 1.Vizyon:... 8 2. Misyon:... 8 3. İlkeler Bildirimi:... 8 B- YETKİ, GÖREV VE

Detaylı

Artvin İl Özel İdaresi Performans Planı 2014 1

Artvin İl Özel İdaresi Performans Planı 2014 1 Artvin İl Özel İdaresi Performans Planı 2014 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU..4 I- GENEL BİLGİLER...5 A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.6 1- İl Özel İdaresinin Görevleri.6 2- İl Özel İdaresinin Organları.6

Detaylı

T.C. ADANA İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Başkanlığı K A R A R

T.C. ADANA İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Başkanlığı K A R A R T.C. ADANA İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Başkanlığı KARAR TARİHİ: 09.03.2012 KARAR SAYISI : 52 ÖZÜ: İl Özel İdaresinin 2011 Yılı Faaliyet Raporundaki açıklamaların yeterli görülmesi. K A R A R İl Genel

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2008

FAALİYET RAPORU 2008 FAALİYET RAPORU 2008 2 FAALİYET RAPORU 2008 ADRES Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi No:98 İzmit / KOCAELİ TELEFONLAR 0 262 322 14 80 PBX 13 Hat FAKS 0 262 331 44 18 WEB http://www.kocaeliozelidare.gov.tr

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. AMASYA İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İ TABLOLAR LİSTESİ... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iii ŞEMALAR LİSTESİ... iii I. GENEL BİLGİLER... 2 A. AMASYA İL ÖZEL İDARESİNİN

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI - 1 - " Hususi idareler ve belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda başarı hâsılasını artıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu

Detaylı

Bu rapor Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından hazırlanmıştır.

Bu rapor Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından hazırlanmıştır. 1 2 Bu rapor Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından hazırlanmıştır. İLETİŞİM Adres: Kocasinan Mahallesi Prof. Dr. Süheyl Ünver Caddesi No:2 22030 / EDİRNE Tel: 0 284 235 27 03 / 0 284 235

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ FAALĠYET RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER SAYFA SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER.. 1 A-Misyon Vizyon ve Temel Değerler 1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.. 2 İl Özel İdaresinin Görev Alanları.

Detaylı

KANUN NO: 5302 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU. Kabul Tarihi: 22 Şubat 2005. Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 4 Mart 2005 - Sayı: 25745.

KANUN NO: 5302 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU. Kabul Tarihi: 22 Şubat 2005. Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 4 Mart 2005 - Sayı: 25745. KANUN NO: 5302 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kabul Tarihi: 22 Şubat 2005 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 4 Mart 2005 - Sayı: 25745 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü SİNOP 2014 1 Hususi İdareler (özel idareler) büyük kalkınma savaşımızda başarı hasılasını artıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin edecek, yerine göre tedbirler

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir. Türkiye nin gerçek efendisi hakiki üretici olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah saadet ve servete müstehak olan da köylüdür. Binaenaleyh Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin iktisadi siyasi

Detaylı

YAHYALI BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

YAHYALI BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU YAHYALI BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Meclis Başkanı Katip Katip Mehmet POSTALLI Ayten ÖZKAN Mehmet AYDIN Meclis Başkan Vekili Faaliyet Raporu 5018 Sayılı Yasanın 41. maddesine dayanılarak Mali

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı

Yıl içerisinde 35.695.691,36 TL gelire karşılık 36.463.982,54 TL gider yapılmış, gelirin gideri karşılama oranı %98 olarak gerçekleşmiştir.

Yıl içerisinde 35.695.691,36 TL gelire karşılık 36.463.982,54 TL gider yapılmış, gelirin gideri karşılama oranı %98 olarak gerçekleşmiştir. İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I-) GENEL BİLGİLER 3 A- Düzce Genel Tanıtımı 3 B- Misyon ve Vizyon 9 C- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 9 D- İdareye İlişkin Bilgiler 10 1- Fiziksel Yapı 10 2- Örgüt Yapısı 13 3- Bilgi

Detaylı

2013 YILI ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ

2013 YILI ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Kanuni Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı

Detaylı

T.C. Kırklareli İl Özel İdaresi KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. Kırklareli İl Özel İdaresi KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Kırklareli İl Özel İdaresi KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Kırklareli 2012 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No: GİRİŞ SUNUŞ 4 I. GENEL BİLGİLER 5 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5 1.Tarihçe

Detaylı

BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER---------------------------------------------------------------------------------------5 A-Misyon ve Vizyon ---------------------------------------------------------------------------------------5

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve 1 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. 2 Değerli Didimliler;

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. ADIYAMAN ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 2

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. ADIYAMAN ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU ADIYAMAN ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 2 SUNUġ Mahalli idareler arasında köklü bir geçmişe sahip olan il özel idarelerinin kurumsal yapısı, organları, yönetim

Detaylı

...bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmeyecektir. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! M.

...bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmeyecektir. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! M. ...bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmeyecektir. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! M. Kemal ATATÜRK FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 I -... 3 A.

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Mart 2014 Sayfa 1 / 74 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 SUNUŞ:...3 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyonumuz....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4-8

Detaylı

SUNUŞ...4 I.GENEL BİLGİLER...5-12 A.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...5-12

SUNUŞ...4 I.GENEL BİLGİLER...5-12 A.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...5-12 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...4 I.GENEL BİLGİLER...5-12 A.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...5-12 1.Tarihçe...5-9 2.Vali...10 3.İl Genel Meclisi...11 4.İl Encümeni...12 B. TEŞKİLAT YAPISI...13-14 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR...15-29

Detaylı

BATMAN İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015

BATMAN İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 BATMAN İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 www.batmanozelidare.gov.tr SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 31. Maddesine göre il özel idareleri

Detaylı

2015 MALİ YILI YATIRIM,ÇALIŞMA ve PERFORMANS PROGRAMI

2015 MALİ YILI YATIRIM,ÇALIŞMA ve PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI YATIRIM,ÇALIŞMA ve PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ İl Özel idareleri, il halkının mahalli müşterek nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar alma organı seçimle oluşturulan, idari

Detaylı