KPSS'nin bu kurumsal niteli inden dolay, KPSS sonuçlar sadece kamu kurumlar nca de il; art k özel sektörce de personel seçiminde kullan lmaktad r.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KPSS'nin bu kurumsal niteli inden dolay, KPSS sonuçlar sadece kamu kurumlar nca de il; art k özel sektörce de personel seçiminde kullan lmaktad r."

Transkript

1 38 y ll k e itim deneyime sahip Kavram E itim Kurumlar, bu deneyimi Kavram Akademi çat s alt nda KPSS, SMMM, ALES, DGS ve AÖF alan nda baflar yla devam ettirmektedir. Kavram Akademi Kurumlar, stanbul ve Türkiye'nin pek çok ilinde h zl bir flekilde flubeleflerek bu alanda kurs kalitesiyle ve yay nlar yla yetkinli ini ispatlam flt r. KPSS Kurslar m z n amac, KPSS sorular do rultusunda, akademik bilgiyle ansiklopedik bilginin eflgüdümünü sa lamakt r.bu anlay flla verdi imiz e itim kursiyerlerimizin ço unlu unun baflar l olmas n sa lamaktad r. Kavram Akademi bu amac, uygun e itim program ve alanlar nda tecrübeli ö retim elemanlar yla gerçeklefltirmektedir.ça dafl e itimin temeli demokratik kurallarla örülü disiplindir. Bu disiplin anlay fl, bizler için de hem kurs program n n hem de ö retim sürecinin vazgeçilmez bir unsurudur. E itimde, kurumsal kalite ve e itim anlay fl önemlidir. KPSS kursumuza kat lan ö rencilerimize; Genel Yetenek-Genel Kültür, E itim Bilimleri ve Alan Grubu (Hukuk, ktisat, Maliye, Muhasebe, flletme) derslerinin kitaplar, deneme s navlar ve yaprak testleri ücretsiz verilmektedir. Bunun yan nda ö retim görevlilerimizin haz rlad klar ders notlar ve özgün sorular da derslerde ö rencilerimize sunulmaktad r. Kavram Akademi tüm bu özelliklerinin yan na ekip ruhunu da eklemifltir. Baflar da bu koflullarda oluflur. Kurs saatlerimizle ve yay nlar m zla ilgili sorular n z için bizleri arayabilirsiniz. Hepinize baflar lar dileriz.

2 KPSS NED R? Kamuda çeflitli ünvanlar alt nda atanacak personelin seçimi ilk kez merkezi s nav sistemiyle 1999'da DMS ad yla yap lm flt r.daha sonra 2001'de KMS ad yla bu s nav n kapsam geniflletilmifltir.2002'den itibaren ise KPSS uygulanmaya bafllanm fl ve bu s nav n ad kurumsal bir nitelik kazanm flt r. KPSS ÖSYM taraf ndan yap lmaktad r. KPSS'nin bu kurumsal niteli inden dolay, KPSS sonuçlar sadece kamu kurumlar nca de il; art k özel sektörce de personel seçiminde kullan lmaktad r. KPSS; do rudan atama yapacak kamu kurum ve kurulufllar için bir seçme s - nav,girifl s nav yapacak kamu kurum ve kurulufllar için ise bir eleme s nav d r. KPSS sonuçlar, (A) Grubu Kadrolar için bir eleme s nav iken, (B) Grubu ve Ö retmenlik Kadrolar için bir seçme s nav d r. (A) Grubu Kadrolar na sadece Lisans mezunlar girebilmektedir. (B) Grubu Kadrolar na ise; Orta Ö retim, Önlisans ve Lisans mezunlar girebilmektedir. 1

3 KADRO VE ATAMALAR KPSS sonucuna göre üç kadroya atama yap l r. Bunlar: (A) Grubu Kadrolar, (B) Grubu Kadrolar ve Ö retmenlik Kadrolar d r. 1.(A )GRUBU KADROLAR Baflbakanl k, bakanl klar, baflkanl klar, il özel idareleri, belediyelerin teftifl kurullar gibi kurumlarda çal flacak müfettifl yard mc l, uzman yard mc l, denetmen yard mc l,kaymakam adayl gibi pozisyonlara yap lacak atamalar KPSS A Grubu Kadrolar n kapsamaktad r. KPSS sonucuna göre personel atamayan baz bakanl k ve kamu kurumlar da vard r:adalet Bakanl, Milli Savunma Bakanl, Milli stihbarat Teflkilat, Jandarma Genel Komutanl gibi kurumlar kendi s navlar ile personellerini seçerler. KPSS (A) Grubu kadrolara; ktisadi dari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültelerinin baz bölümleri, Matematik, statistik, Ekonometri bölümü mezunlar ile bu bölümlerden mezun olabilecek durumda olan adaylar girer. 2

4 KPSS (A) Grubu kadrolar na lisans mezunlar veya lisans mezunu olabilecek durumda olan adaylar girebilmektedir. Ancak s navdan sonra kadrolar için baflvurulurken, lisans mezunu olabilecek adaylarda, mezuniyet flart aranmaktad r. KPSS(A) Grubu kadrolar için kamu kurumlar sadece KPSS sonuçlar n gözönünde bulundurarak direkt atama yapabilecekleri gibi KPSS sonuçlar na göre belirleyecekleri belli bir puan üzerindeki adaylar ça rarak girifl s navlar n kendileri yapabileceklerdir. Kamu kurum ve kurulufllar uygulamada yönetmeli- in kendilerine tan d ikinci yolu tercih ederek belli bir puan n üzerindeki adaylar ça rarak girifl s nav yapmaktad r. Bunun yan nda özel kurulufllar da KPSS sonuçlar n bir eleme s nav sonucu olarak de erlendirmektedir. S navda yer alan her test kendi içinde de erlendirmeye tabi tutulacakt r. Her testte,örne in Genel Yetenekte, do ru cevap say s ndan yanl fl cevap say s n n dörtte biri ç kar larak ham puanlar bulunacak, bu puanlar n ortalama ve standart sapmalar kullan larak standart puanlar hesaplanacakt r. Bir testte, do ru ya da yanl fl hiçbir cevab bulunmayan adaylar bu test için yap lacak hesaplamalara al nmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacakt r. Adaylar n bu durumu bilerek, hesaplanmas n istedikleri KPSS puan için gerekli olan testlere do ru veya yanl fl en az bir cevap vermeleri uygun olacakt r. KPSS s navlar na istedi iniz y l tekrar girebilirsiniz. Ancak, ald n z puan ve bunun geçerlilik süresi aksi belirtilmedi i sürece 2 y ld r. Bu y l girdiyseniz, ertesi y l puan n z yükseltmek amac yla tekrar girebilirsiniz. 3

5 2. (B )GRUBU KADROLAR KPSS (A) kadrolar d fl nda kalan kadrolard r. Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, Fonlar, l Özel dareleri, Belediyeler vb. kamu kurumlar çeflitli unvan ad alt nda kamuda ilk kez çal flacak adaylar KPSS s nav sonucuna göre atamaktad r. Örne in; mühendis, teknisyen, tekniker, memur, psikolog, mimar, veteriner, programc, sa l k fizikçisi, avukat Merkezi yerlefltirme sonucuna göre (B) Grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleflmek isteyen ortaö retim, önlisans ve lisans mezunu adaylar KPSS'de genel yetenek ve genel kültür s navlar na girerek KPSS (B) kadrolar na atan rlar.bu kadrolara atama yapacak kurum ve kurulufllar için KPSS bir seçme s nav niteli i tafl r. ÖSYM taraf ndan yerlefltirilen adaylar, baflka bir s nav veya mülakat yap lmaks z n, yerlefltirme yap lan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kurulufllar nca do rudan atan rlar. Yerlefltirme ifllemlerinde ortaö retim mezunlar için KPSSP94, önlisans mezunlar için KPSSP93 ve lisans mezunlar için KPSSP3 puan kullan lacakt r. Yerlefltirme sonuçlar ÖSYM'nin internet sayfas ndan ilan edilir. Yerlefltirme sonuçlar ile ilgili olarak adaylara postayla herhangi bir belge gönderilmemektedir. Yerleflme bilgileri ÖSYM'ce yaz l olarak kamu kurum ve kurulufllar na gönderilir. Bir kadro veya pozisyona yerleflen adaylar atanmak üzere do rudan yerlefltirildikleri kamu kurum veya kurulufllar na baflvurarak, atanmak için hangi evrak n gerekli oldu unu ve bu evrak n hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerekti ini bu kurum veya kurulufllardan ö renirler. 4

6 S nav tarihinden önce mezun olmufl adaylar n, bir alt ö renim düzeyinde s - nava girmeleri halinde, bu s nav n sonuçlar na göre atamalar n n yap lmas mümkün de ildir. S navdan sonraki yerlefltirmede ÖSYM taraf ndan yap laca- ndan, bir alt ö renim durumunda s nava girildi inin tespiti halinde, ilgili aday n s nav sonuçlar ÖSYM taraf ndan dikkate al nmayacakt r. Örne in, lisans mezunu bir aday n KPSS'ye meslek lisesi mezunu olarak girmesi halinde bu durum ÖSYM taraf ndan kay tlardan anlafl labilir ve aday n tercihleri bu nedenle dikkate al nmaz. 3. Ö RETMENL K KADROLARI KPSS sonuçlar, Milli E itim Bakanl taraf ndan ö retmen kadrolar na yap - lacak atamalarda da kullan l r. Ö retmen kadrolar için bu s nava baflvuran adaylar, s nav n Cumartesi Sabah ve Cumartesi Ö leden Sonraki Oturumlar na girmek zorundad r. Ö retmen atamalar KPSSP10 ile yap lmaktad r. Her y l iki dönem halinde MEB kadrolar na ö retmen atamalar bu s nav sonucuna göre yap lmaktad r. Ö retmenlik kadrolar na yap lacak atamalar için nas l baflvurulaca ve atamalar n nas l yap laca, Milli E itim Bakanl taraf ndan adaylara duyurulur. KPSS de Uygulanacak Testler Cumartesi Cumartesi Pazar Pazar Sabah Ö leden Sonra Sabah Ö leden Sonra Genel Yetenek E itim Bilimleri Hukuk Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Genel Kültür ktisat Ekonometri Yabanc Dil flletme statistik Maliye Kamu Yönetimi Muhasebe Uluslararas liflkiler 5

7 KPSS NASIL YAPILMAKTADIR VE HANG KONULARI ÇERMEKTED R? KPSS, Cumartesi ve Pazar Günleri Olmak Üzere Dört Oturumda Yap l r: 1) Cumartesi Sabah Oturumu A) Lisans Mezunlar çin Genel Yetenek ve Genel Kültür S nav (Toplam soru:120 adet Süre:120 dakika) Bu oturuma bütün lisans mezunlar kat lmak zorundad r. KPSS (B) Grubu Kadrolar na bu oturum sonucu al nan puanlarla atama yap lmaktad r. Lisans mezunlar n n girecekleri Genel Yetenek ve Genel Kültür s nav sorular n n konu da l m afla daki gibidir: GENEL YETENEK 1) Türkçe (30 soru) %50 a) Sözcük bilgisi %5 b) Dil bilgisi %10 c) Anlat m özellikleri %5 d) Okudu unu anlama %30 2) Matematik (30 soru) %50 a) Say larla ifllem yapma %10 b) Matematiksel iliflkilerden yararlanma %10 c) Problem çözme %20 d) Temel geometri bilgilerinden yararlanma %5 e) Tablo, grafik okuma ve yorumlama %5 6

8 GENEL KÜLTÜR 1) Atatürk lkeleri ve nk lap Tarihi (24 soru) %40 a) III. Selim'den itibaren Türk ink lab n haz rlayan etkenler %5 b) Ulusal Kurtulufl Savafl %10 c) Atatürk ilke ve ink laplar %15 d) Atatürk dönemi: ç olaylar ve d fl politika %10 2) Türkiye Co rafyas (18 soru) %30 a) Türkiye'nin fiziki özellikleri %5 b) Türkiye'nin befleri özellikleri %5 c) Türkiye'nin ekonomik özellikleri %20 3) Temel Yurttafll k Bilgisi (9 soru) %15 a) Hukuk bafllang c ve genel kamu hukuku, devletler umumi ve özel hukuku %5 b) Anayasa %5 c) dare %5 4) Türkiye ve Dünya ile lgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular (3 soru) %5 5) Türk Kültür ve Medeniyetleri (6 soru) %10 a) Selçuklular ve önceki dönem %5 b) Osmanl lar dönemi %5 7

9 B) Yabanc Dil S nav :Yabanc dil testine iste e ba l olarak girilir. S navda adaylara tercih etmifl oldu u alana göre ngilizce, Almanca ve Frans zca testlerinden birisi uygulan r.testler 60 sorudan oluflmaktad r. Süre 60 dakikad r. Kamu kurumlar nda (A) grubu kadrolara al nacak adaylardan istenen Yabanc Dil puan genelde minimum 42 do rudur yani aday n dil s nav nda en az %70 lik puan diliminde olmas gerekir. Ayr ca baz kurumlar bu s n r 36 do ru olarak belirlerken az da olsa birkaç kurumda adaylar n %50' lik s nav baraj olan 30 do ruyu geçmelerini istemektedir. Almanca- Frans zca- ngilizce 1) Sözcük Bilgisi %10 3) Çeviri %20 2) Dil Bilgisi %20 4) Okudu unu Anlama %50 2) Cumartesi Ö leden Sonra Oturumu (Ö retmen Adaylar ) Ö retmen adaylar n n girmek zorunda olduklar s navd r.bu s nava E itim Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlar ile mezun olabilecek durumda olan ö retmen adaylar girebilir.testlerin soru da l m flöyledir: E itim Bilimleri S nav Toplam soru:120 Süre:150 dakika Soru Da l m : E itim Bilimleri (120 soru) 1) E itim Psikolojisi %50 a) Geliflim psikolojisi %10 b) Ö renme psikolojisi %25 c) Ölçme ve de erlendirme %15 3) Rehberlik %15 2) Program Gelifltirme ve Ö retim%35 a) Program gelifltirme %10 b) Ö retim metotlar %25 8

10 3) Pazar Sabah Oturumu Hukuk, ktisat, flletme,maliye,muhasebe(40'ar soru) Toplam:200 soru Süre:210 dakika Sorular n Da l m : Hukuk (40 soru) 1) Anayasa Hukuku %10 2) dare Hukuku ve dari Yarg %15 3) kuku %15 4) Medeni Hukuk %15 5) Borçlar Hukuku %15 6) Ticaret Hukuku %15 7) cra ve flas Hukuku %15 ktisat (40 soru) 1) ktisadi Doktrinler Tarihi %5 2) Mikro ktisat %30 3) Makro ktisat %30 4) Para-Banka-Kredi %20 5) Uluslararas ktisat %5 6) Kalk nma-büyüme %5 7) Türkiye Ekonomisi %5 flletme (40 soru) 1) Temel Kavramlar %10 2) flletme Yönetimi %25 3) Üretim Yönetimi %25 4) Pazarlama Yönetimi %20 5) Finansal Yönetim %20 Muhasebe (40 soru) Maliye (40 soru) 1) Maliye Teorisi %10 2) Kamu Gelirleri %15 3) Kamu Giderleri %15 4) Kamu Borçlar %15 5) Bütçe %15 6) Vergi Hukuku %15 7) Maliye Politikas %15 1) Genel Muhasebe %70 2) Mali Tablolar Analizi %15 3) Ticari Aritmetik %10 4) htisas Muhasebesi %5 9

11 4) Pazar Ö leden Sonra Oturumu Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri, Ekonometri, statistik, Kamu Yönetimi, Uluslararas liflkiler(40'ar soru) Toplam: 200 soru Süre : 210 dakika Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri (40 soru) 1) fl ve Sosyal Güvenlik Hukuku %45 a) fl hukuku %20 b) Sosyal güvenlik hukuku %25 2) Çal flma Ekonomisi %45 3) Yönetim ve Çal flma Psikolojisi %5 4) Yönetim ve Çal flma Sosyolojisi %5 Ekonometri (40 soru) 1) Ekonometrik Tahmin ve Tahmin Ediciler %15 2) Tahmin Sonuçlar n n Ekonomik ve statistiksel Olarak De erlendirilmesi, Hipotez Testler %15 3) Kukla De iflkenler ve Ba ml De iflkenin Öngörüsü %10 4) çsel Ba nt Sorunu %15 5) De iflen Varyans ve Çoklu Ba nt Sorunlar %10 6) Tan mlama Sorunu ve Gecikmesi Da t lm fl De iflkenler %10 7) Eflanl Denklem Sistemleri %15 8) Zaman Serisi Modellemesi %10 10

12 GENEL KÜLTÜR 1) Atatürk lkeleri ve nk lap Tarihi (30 soru) %40 a) III. Selim'den itibaren Türk ink lab n haz rlayan etkenler %5 b) Ulusal Kurtulufl Savafl %10 c) Atatürk ilke ve ink laplar %15 d) Atatürk dönemi: ç olaylar ve d fl politika %10 2) Türkiye Co rafyas (23 soru) %30 a) Türkiye'nin fiziki özellikleri %5 b) Türkiye'nin befleri özellikleri %5 c) Türkiye'nin ekonomik özellikleri %20 3) Temel Yurttafll k Bilgisi (12 soru) %15 a) Hukuk bafllang c ve genel kamu hukuku, devletler umumi ve özel hukuku %5 b) Anayasa %5 c) dare %5 4) Türkiye ve Dünya ile lgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular (3 soru) %5 5) Türk Kültür ve Medeniyetleri (7 soru) %10 a) Selçuklular ve önceki dönem %5 b) Osmanl lar dönemi %5 13

13 2010 KPSS LİSANS SAYISAL BİLGİLER TEST SORU ARİTMETİK STANDART ADAY SAYISI ORTALAMA SAPMA SAYISI GENEL YETENEK 60 37,071 10, GENEL KÜLTÜR 60 29,696 12, YABANCI DİL 60 11,291 12, EĞT. BİLİMLERİ ,388 20, HUKUK 40 6,387 6, İKTİSAT 40 5,144 5, İŞLETME 40 7,385 4, MALİYE 40 7,803 5, MUHASEBE 40 5,812 5, ÇALIŞ. EKO. VE END. İLŞ. 40 6,314 4, EKONOMETRİ 40 0,614 2, İSTATİSTİK 40 3,025 3, KAMU YÖNETİMİ 40 12,955 6, ULUSLARARASI İLŞ. 40 3,552 3,

14 SINAV TAKV M ÖSYM 2010 y l nda; lisans, önlisans ve ortaö retim mezunlar için KPSS düzenleyecek. Lisans mezunlar için Temmuz 2010'da, ortaö retim ve önlisans mezunlar için 26 Eylül 2010 tarihlerinde KPSS yap lacak. Lisans adaylar May s 2010, ortaö retim ve önlisans adaylar 31 May s- 2 Temmuz 2010 tarihleri aras nda baflvuru yapabilecek. Lisans mezunlar ; 1. oturum için 35 TL, 2. oturum için 55 TL, 3. oturum için 75 TL, dördüncü oturum için 95 TL ödeyecek. Önlisans ve lise mezunlar ndan ise 35 TL s nav ücreti al nacak. ÖSYM'nin gerçeklefltirece i di er s nav tarihleri ise flöyle belirlendi: Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit S nav 'n n (KPDS) ilkbahar dönemi 2 May s 2010'da ve sonbahar dönemi 7 Kas m 2010'da gerçeklefltirilecek. Üniversiteleraras Kurul Yabanc Dil S nav 'n n (ÜDS) ilkbahar dönemi 21 Mart 2010, sonbahar dönemi 3 Ekim 2010 da yap lacak. Akademik Personel ve Lisansüstü E itime Girifl S nav 'n n (ALES) ilkbahar dönemi 9 May s 2010, sonbahar dönemi 28 Kas m 2010 da gerçeklefltirilecek. KPDS, ÜDS ve ALES'in s nav ücretleri 40 TL olarak belirlendi. Dikey Geçifl S nav da 4 Temmuz 2010'da düzenlenecek. Bu s nav n ücreti de 50 TL dir. 15

15 KPSS PUAN TÜRLER N N TANIMLARI *Ö retmenlik atamalar nda kullan lacak puan türü: KPSSP10 puanlar * KPSS-B Önlisans puan : KPSSP93 * KPSS-B Ortaö retim puan : KPSSP94 * KPSS-B Lisans puan : KPSSP3 * KPSSP1 Rekabet Kurumu * KPSSP1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas -Denetçi Yard mc s * KPSSP1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas -E itim Araflt rmac s * KPSSP1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas -Uzman Yard mc s * KPSSP3 Türkiye fl Kurumu Genel Müdürlü ü (Üniversitelerin letiflim Fakültelerinin, halkla iliflkiler ve tan t m bölümünden mezun olmak veya yukar da say lanlara denkli i yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtd fl ndaki en az dört y ll k lisans e itimi veren fakülte veya yüksekokullar n ilgili bölümlerinden mezun olmak) * KPSSP4 Sanayi ve Ticaret Bakanl -Stajyer Kontrolör (Mühendis) * KPSSP4 Sanayi ve Ticaret Bakanl -Tüketici ve Rekabet Uzman Yard mc s (Mühendis) * KPSSP4 Baflbakanl k Devlet Planlama Teflkilat Müsteflarl * KPSSP5 Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl (Çal flma ve Sosyal Güvenlik E itim ve Araflt rma Merkezi) * KPSSP5 Kamu hale Kurumu * KPSSP6 Baflbakanl k Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) (Uzman Hukukçu Yard mc s ) * KPSSP6 Baflbakanl k Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) (Uzman Yard mc s ) * KPSSP6 Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu Baflkanl * KPSSP7 Baflbakanl k Devlet statistik Enstitüsü Baflkanl (Teknik) * KPSSP8 Kültür ve Turizm Bakanl * KPSSP8 Tar m ve Köy flleri Bakanl -Müfettifl Yard mc s * KPSSP10 Türkiye fl Kurumu Genel Müdürlü ü (Üniversitelerin E itim Fakültelerinin, e itim yönetimi, planlamas, ekonomisi, denetimi bölümünden mezun olmak veya yukar da say lanlara denkli i yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt d fl ndaki en az dört y ll k lisans e itimi veren fakülte veya yüksekokullar n ilgili bölümlerinden mezun olmak.) * KPSSP12 Sa l k Bakanl Teftifl Kurulu Baflkanl -Müfettifl Yard mc s (Teknik) * KPSSP13 Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ( fl Teftifl Kurulu Baflkanl ) fl Müfettifl Yard mc s (Teknik) * KPSSP17 Baflbakanl k Hazine Müsteflarl (Hazine Uzman Yard mc s -Mühendis) * KPSSP18 Baflbakanl k Hazine Müsteflarl (Hazine Uzman Yard mc s (Uluslararas Ticaret) * KPSSP21 Baflbakanl k Hazine Müsteflarl (Hazine Uzman Yard mc s (Hukuk) * KPSSP21 Bay nd rl k ve skan Bakanl Teftifl Kurulu Baflkanl (Müfettifl Yard mc s ) * KPSSP22 Baflbakanl k Hazine Müsteflarl (Hazine Uzman Yard mc s ( ktisat) * KPSSP23 Baflbakanl k Hazine Müsteflarl (Hazine Uzman Yard mc s ( flletme) * KPSSP24 Baflbakanl k Hazine Müsteflarl (Hazine Uzman Yard mc s (Maliye) * KPSSP25 Baflbakanl k Hazine Müsteflarl (Hazine Uzman Yard mc s ( statistik) * KPSSP30 Baflbakanl k Hazine Müsteflarl (Hazine Uzman Yard mc s (Kamu Yönetimi) * KPSSP34: Baflbakanl k Devlet statistik Enstitüsü Baflkanl (Merkez) * KPSSP34: Baflbakanl k Devlet statistik Enstitüsü Baflkanl (Taflra) 16

16 KPSS PUAN TÜRLER N N TANIMLARI * KPSSP35 BA -KUR Genel Müdürlü ü * KPSSP36 D fliflleri Bakanl -Aday Meslek Memuru * KPSSP37 çiflleri Bakanl -Kaymakam Aday * KPSSP39 Maliye Bakanl Muhasebat Genel Müdürlü ü-stajyer Muhasebat Kontrolörü * KPSSP40 Maliye Bakanl Teftifl Kurulu Baflkanl -Maliye Müfettifl Yard mc s * KPSSP42 Maliye Bakanl Milli Emlak Genel Müdürlü ü -Devlet Mallar Uzman Yard mc s * KPSSP42 Maliye Bakanl Milli Emlak Genel Müdürlü ü-milli Emlak Denetmen Yard mc s * KPSSP42 Maliye Bakanl Milli Emlak Genel Müdürlü ü-milli Emlak Uzman Yard mc s * KPSSP43 Maliye Bakanl Muhasebat Genel Müdürlü ü -Muhasebe Uzman Yard mc s * KPSSP43 Maliye Bakanl Muhasebat Genel Müdürlü ü-devlet Muhasebe Uzman Yard mc s * KPSSP43 Maliye Bakanl Muhasebat Genel Müdürlü ü-muhasebe Denetmen Yard mc s * KPSSP44 Baflbakanl k Gümrük Müsteflarl * KPSSP44 Baflbakanl k Gümrük Müsteflarl Gümrükler Genel Müdürlü ü * KPSSP45 Bay nd rl k ve skan Bakanl Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü (Tapu ve Kadastro Denetmen Yard mc s ) * KPSSP46 Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ( fl Teftifl Kurulu Baflkanl ) fl Müfettifl Yard mc s (Sosyal) * KPSSP47: Baflbakanl k Devlet Personel Baflkanl * KPSSP48 Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl D fl liflkiler ve Yurtd fl flçi Hizmetleri Genel Müdürlü ü * KPSSP49 Maliye Bakanl Gelirler Genel Müdürlü ü -Gelir Uzman Yard mc s * KPSSP49 Maliye Bakanl Gelirler Genel Müdürlü ü Vergi Denetmen Yard mc s * KPSSP49 Maliye Bakanl Gelirler Genel Müdürlü ü-devlet Gelir Uzman Yard mc s * KPSSP51 Sa l k Bakanl Teftifl Kurulu Baflkanl -Müfettifl Yard mc s * KPSSP51 Sanayi ve Ticaret Bakanl Teflkilatland rma Genel Müdürlü ü-stajyer Kontrolör * KPSSP53 Kültür ve Turizm Bakanl * KPSSP54 Maliye Bakanl Hesap Uzmanlar Kurulu-Hesap Uzman Yard mc s * KPSSP56 Maliye Bakanl Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ü -Devlet Bütçe Uzman Yard mc s * KPSSP57 Maliye Bakanl Gelirler Genel Müdürlü ü Gelirler Kontrolörleri Baflkanl -Stajyer Gelirler Kontrolörü * KPSSP58 Baflbakanl k Hazine Müsteflarl (Hazine Uzman Yard mc s (Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri) * KPSSP58: Baflbakanl k Devlet statistik Enstitüsü Baflkanl * KPSSP58: Baflbakanl k Devlet statistik Enstitüsü Baflkanl * KPSSP59 çiflleri Bakanl Dernekler Dairesi Baflkanl * KPSSP62 Kamu hale Kurumu * KPSSP64 Sanayi ve Ticaret Bakanl Avrupa Birli i Koordinasyon Genel Müdürlü ü * KPSSP67 Sa l k Bakanl Teftifl Kurulu Baflkanl -Müfettifl Yard mc s ( dari) * KPSSP68 D fliflleri Bakanl -Aday dari Memur * KPSSP69 D fliflleri Bakanl -Aday Haberleflme Teknik Personeli * KPSSP70 Bay nd rl k ve skan Bakanl Teftifl Kurulu Baflkanl (Müfettifl Yard mc s ) * KPSSP77 Telekomünikasyon Kurumu-Telekomünikasyon Uzman Yard mc s (G H) * KPSSP78 Telekomünikasyon Kurumu-Telekomünikasyon Uzman Yard mc s (THS) * KPSSP82 D fliflleri Bakanl Avrupa Birli i Genel Sekreterli i 17

17 KPSS PUAN TÜRLER N N TANIMLARI * KPSSP82: Baflbakanl k Gümrük Müsteflarl Avrupa Birli i ve D fl liflkiler Genel Müdürlü ü * KPSSP84 Sanayi ve Ticaret Bakanl -Stajyer Kontrolör ( dari) * KPSSP84 Sanayi ve Ticaret Bakanl -Tüketici ve Rekabet Uzman Yard mc s ( dari) * KPSSP88 Baflbakanl k Hazine Müsteflarl (Hazine Uzman Yard mc s (Uluslararas liflkiler) * KPSSP88 Tar m ve Köy flleri Bakanl -Avrupa Toplulu u Uzman Yard mc s * KPSSP89 Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl (Teftifl Kurulu Baflkanl )-Bakanl k Müfettifl Yard mc l * KPSSP89 Tar m ve Köy flleri Bakanl -Kontrolör Yard mc s * KPSSP92 Baflbakanl k Hazine Müsteflarl (Hazine Uzman Yard mc s (Matematik) * KPSSP92 Baflbakanl k Hazine Müsteflarl (Hazine Uzman Yard mc s (Ekonometri) * KPSSP95: Baflbakanl k * KPSSP96: Baflbakanl k D fl Ticaret Müsteflarl (D fl Ticarette Standardizasyon Denetmen Yard mc s ) * KPSSP100: Baflbakanl k D fl Ticaret Müsteflarl (Stajyer D fl Ticaret Kontrolörü) * KPSSP103 Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu Baflkanl * KPSSP104 Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu Baflkanl * KPSSP105 Maliye Bakanl Araflt rma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baflkanl - Maliye Uzman Yard mc s * KPSSP106 Maliye Bakanl Avrupa Birli i ve D fl liflkiler Dairesi Baflkanl -Avrupa Birli i Uzman Yard mc s * KPSSP107 Maliye Bakanl Milli Emlak Genel Müdürlü ü-stajyer Milli Emlak Kontrolörü * KPSSP108: Baflbakanl k D fl Ticaret Müsteflarl (D fl Ticaret Uzman Yard mc s ) * KPSSP109 Baflbakanl k Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü ü * KPSSP110 Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ( fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü) * KPSSP111 Sosyal Güvenlik Kurumu Baflkanl * KPSSP112 Sosyal Güvenlik Kurumu Baflkanl * KPSSP113 Türkiye fl Kurumu Genel Müdürlü ü (Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, ktisat, ktisadi ve dari Bilimler Fakültelerinin, ktisat, flletme, Maliye, Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri, Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun olmak veya Hukuk Fakültesi ya da flletme Fakültesi mezunu olmak ya da yukar da say lanlara denkli i yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtd fl ndaki en az dört y ll k lisans e itimi veren fakülte veya yüksekokullar n ilgili bölümlerinden mezun olmak.) * KPSSP114 Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl (Avrupa Birli i Koordinasyon Dairesi Baflkanl ) * KPSSP115 Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl (Çal flma Genel Müdürlü ü) -Çal flma Uzman Yard mc l * KPSSP116 Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl (Çal flma ve Sosyal Güvenlik E itim ve Araflt rma Merkezi) * KPSSP117 Tar m ve Köy flleri Bakanl -Müfettifl Yard mc s * KPSSP118 Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl (Sosyal Sigortalar Kurumu Baflkanl ) (Baflkanl k Sigorta Müfettifl Yard mc s ) * KPSSP119 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas -Araflt rmac * KPSSP120 Sanayi ve Ticaret Bakanl ç Ticaret Genel Müdürlü ü-stajyer Kontrolör ( dari) 18

18 TABLO-2 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI SONUÇLARINA GÖRE HESAPLANACAK OLAN KPSS PUAN TÜRLER KPSS PUAN TÜRÜ NO GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR YABANCI D L E T M B L MLER HUKUK KT SAT filetme MAL YE MUHASEBE ÇALIfiMA EKONOM S VE END. L fik LER EKONOMETR STAT ST K KAMU YÖNET M ULUSLARARASI L fik LER KPSSP1 0,70 0,30 KPSSP2 0,60 0,40 KPSSP3 0,50 0,50 KPSSP4 0,50 0,40 0,10 KPSSP5 0,50 0,30 0,20 KPSSP6 0,50 0,10 0,40 KPSSP7 0,45 0,25 0,30 KPSSP8 0,40 0,40 0,20 KPSSP9 0,40 0,10 0,50 KPSSP10 0,30 0,30 0,40 KPSSP11 0,20 0,20 0,60 KPSSP12 0,45 0,30 0,10 0,15 KPSSP13 0,45 0,25 0,20 0,10 KPSSP14 0,40 0,40 0,10 0,10 KPSSP15 0,40 0,40 0,10 0,10 KPSSP16 0,35 0,10 0,30 0,25 KPSSP17 0,30 0,20 0,30 0,20 KPSSP18 0,15 0,10 0,30 0,45 KPSSP19 0,15 0,10 0,30 0,45 KPSSP20 0,10 0,10 0,65 0,15 KPSSP21 0,10 0,10 0,30 0,50 KPSSP22 0,10 0,10 0,30 0,50 KPSSP23 0,10 0,10 0,30 0,50 KPSSP24 0,10 0,10 0,30 0,50 KPSSP25 0,10 0,10 0,30 0,50 KPSSP26 0,25 0,20 0,15 0,10 0,30 KPSSP27 0,10 0,10 0,10 0,35 0,35 KPSSP28 0,10 0,10 0,10 0,60 0,10 KPSSP29 0,10 0,10 0,10 0,10 0,60 KPSSP30 0,10 0,10 0,30 0,10 0,40 KPSSP31 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10 0,20 KPSSP32 0,15 0,15 0,25 0,15 0,10 0,20 KPSSP33 0,15 0,10 0,10 0,20 0,20 0,25 KPSSP34 0,15 0,10 0,10 0,20 0,15 0,30 KPSSP35 0,10 0,10 0,20 0,20 0,20 0,20 KPSSP36 0,10 0,10 0,60 0,05 0,05 0,10 KPSSP37 0,10 0,10 0,10 0,20 0,10 0,40 KPSSP38 0,20 0,20 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 KPSSP39 0,20 0,10 0,10 0,20 0,10 0,10 0,20 19

19 TABLO-2 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI SONUÇLARINA GÖRE HESAPLANACAK OLAN KPSS PUAN TÜRLER KPSS PUAN TÜRÜ NO GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR YABANCI D L E T M B L MLER HUKUK KT SAT filetme MAL YE MUHASEBE ÇALIfiMA EKONOM S VE END. L fik LER EKONOMETR STAT ST K KAMU YÖNET M ULUSLARARASI L fik LER KPSSP40 0,20 0,10 0,10 0,15 0,15 0,15 0,15 KPSSP41 0,15 0,15 0,10 0,12 0,12 0,18 0,18 KPSSP42 0,15 0,15 0,10 0,30 0,10 0,10 0,10 KPSSP43 0,15 0,15 0,10 0,10 0,15 0,15 0,20 KPSSP44 0,15 0,10 0,10 0,20 0,20 0,15 0,10 KPSSP45 0,15 0,10 0,25 0,10 0,10 0,10 0,20 KPSSP46 0,10 0,15 0,10 0,20 0,10 0,15 0,20 KPSSP47 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20 0,10 0,20 KPSSP48 0,10 0,10 0,20 0,10 0,20 0,15 0,15 KPSSP49 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20 0,20 0,10 KPSSP50 0,10 0,10 0,20 0,10 0,10 0,30 0,10 KPSSP51 0,10 0,10 0,10 0,20 0,15 0,15 0,20 KPSSP52 0,10 0,10 0,10 0,15 0,20 0,20 0,15 KPSSP53 0,10 0,10 0,20 0,15 0,15 0,15 0,15 KPSSP54 0,30 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 KPSSP55 0,20 0,15 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,15 KPSSP56 0,20 0,10 0,10 0,15 0,15 0,15 0,10 0,05 KPSSP57 0,20 0,10 0,10 0,10 0,15 0,10 0,15 0,10 KPSSP58 0,15 0,10 0,10 0,20 0,15 0,05 0,15 0,10 KPSSP59 0,10 0,10 0,10 0,20 0,10 0,10 0,20 0,10 KPSSP60 0,10 0,10 0,30 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 KPSSP61 0,10 0,10 0,10 0,15 0,15 0,15 0,15 0,10 KPSSP62 0,10 0,10 0,10 0,30 0,10 0,10 0,10 0,10 KPSSP63 0,10 0,10 0,30 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 KPSSP64 0,20 0,20 0,30 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 KPSSP65 0,15 0,15 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 KPSSP66 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,15 0,10 0,15 KPSSP67 0,10 0,10 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 KPSSP68 0,35 0,35 0,30 KPSSP69 0,40 0,25 0,20 0,15 KPSSP70 0,40 0,30 0,30 KPSSP71 0,20 0,10 0,10 0,10 0,15 0,15 0,10 0,05 0,05 KPSSP72 0,20 0,10 0,10 0,20 0,20 0,10 0,10 KPSSP73 0,15 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,15 KPSSP74 0,10 0,10 0,20 0,25 0,10 0,10 0,15 KPSSP75 0,40 0,10 0,10 0,40 KPSSP76 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,10 KPSSP77 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,10 KPSSP78 0,40 0,35 0,15 0,10 20

20 TABLO-2 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI SONUÇLARINA GÖRE HESAPLANACAK OLAN KPSS PUAN TÜRLER KPSS PUAN TÜRÜ NO GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR YABANCI D L E T M B L MLER HUKUK KT SAT filetme MAL YE MUHASEBE ÇALIfiMA EKONOM S VE END. L fik LER EKONOMETR STAT ST K KAMU YÖNET M ULUSLARARASI L fik LER KPSSP79 0,15 0,10 0,75 KPSSP80 0,10 0,10 0,10 0,25 0,15 0,10 0,20 KPSSP81 0,30 0,30 0,10 0,15 0,15 KPSSP82 0,15 0,15 0,20 0,10 0,10 0,05 0,05 0,05 0,15 KPSSP83 0,10 0,10 0,15 0,20 0,15 0,05 0,05 0,10 0,10 KPSSP84 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20 0,15 0,15 KPSSP85 0,10 0,10 0,10 0,25 0,20 0,15 0,10 KPSSP86 0,20 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 KPSSP87 0,15 0,15 0,10 0,20 0,15 0,15 0,10 KPSSP88 0,20 0,10 0,40 0,10 0,10 0,10 KPSSP89 0,20 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 KPSSP90 0,40 0,20 0,30 0,10 KPSSP91 0,10 0,10 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0,05 0,10 0,05 KPSSP92 0,15 0,10 0,30 0,15 0,15 0,15 KPSSP93 KPSSP94 KPSSP95 0,10 0,10 0,15 0,15 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 KPSSP96 0,35 0,35 0,10 0,10 0,10 KPSSP97 0,15 0,15 0,50 0,10 0,10 KPSSP98 0,15 0,15 0,50 0,10 0,10 KPSSP99 0,15 0,15 0,10 0,50 0,10 KPSSP100 0,10 0,10 0,50 0,10 0,10 0,10 KPSSP101 0,10 0,10 0,30 0,15 0,15 0,10 0,10 KPSSP102 0,15 0,10 0,30 0,10 0,35 KPSSP103 0,10 0,10 0,20 0,60 KPSSP104 0,10 0,10 0,10 0,20 0,15 0,15 0,10 0,10 KPSSP105 0,25 0,10 0,10 0,10 0,15 0,05 0,15 0,05 0,05 KPSSP106 0,40 0,10 0,50 KPSSP107 0,10 0,10 0,10 0,30 0,15 0,15 0,10 KPSSP108 0,20 0,20 0,60 KPSSP109 0,20 0,20 0,10 0,20 0,05 0,05 0,05 0,05 0,10 KPSSP110 0,45 0,25 0,10 0,20 KPSSP111 0,10 0,10 0,15 0,10 0,15 0,40 KPSSP112 0,10 0,10 0,20 0,20 0,10 0,10 0,20 KPSSP113 0,15 0,15 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 KPSSP114 0,10 0,10 0,25 0,15 0,05 0,10 0,05 0,05 0,05 0,10 KPSSP115 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,10 0,10 KPSSP116 0,10 0,10 0,20 0,20 0,20 0,20 KPSSP117 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 KPSSP118 0,15 0,10 0,10 0,20 0,10 0,15 0,20 KPSSP119 0,60 0,10 0,30 KPSSP120 0,15 0,10 0,10 0,20 0,15 0,15 0,10 0,05 21

21 Vergi Denetmeni olarak göreve bafllayan Kavram Akademi ö rencilerimizden Ali Tando an n n s nav sonuç örne i: T.C. Kimlik Numaras Ad ve Soyad Yabanc Dil Ö renim Durumu AL TANDO AN NG L ZCE L SANS Mezun olunan/olunacak program 3254 MAL YE S nav Tarihi 27 Haziran - 28 Haziran 2009 TESTLERDEK DO RU VE YANLIfi CEVAP SAYILARI Genel Yetenek Genel Kültür Yabanc Dil E itim Bilimleri Hukuk ktisat flletme Do ru Yanl fl Do ru Yanl fl Do ru Yanl fl Do ru Yanl fl Do ru Yanl fl Do ru Yanl fl Do ru Yanl fl Maliye Muhasebe Çal fl. Eko. ve Ekonometri statistik Kamu Uluslararas End. lifl. Yönetimi liflkiler Do ru Yanl fl Do ru Yanl fl Do ru Y anl fl Do ru Yanl fl Do ru Yanl fl Do ru Yanl fl Do ru Yanl fl KPSS PUANLARI VE BAfiARI SIRALARI Puan Ad KPSS Puan Puan Ad KPSS Puan Puan Ad KPSS Puan KPSSP KPSSP KPSSP KPSSP KPSSP KPSSP KPSSP KPSSP KPSSP KPSSP KPSSP KPSSP KPSSP KPSSP KPSSP KPSSP KPSSP KPSSP KPSSP KPSSP KPSSP KPSSP KPSSP KPSSP KPSSP KPSSP

22 Ö RETMEN ADAYLARINA DUYURU ARALIK DÖNEM LK ATAMA SONUCU OLUfiAN M N MUM PUANLAR VE ATANAN SAYILARI ALAN ADI ATANMA T P ÖNCEL K M NUMUM PUAN TOPLAM Ahflap Teknolojisi SÖZLEfiMEL 1 75, Beden E itimi KADROLU 1 82,17 2 Beden E itimi SÖZLEfiMEL 1 74, Biliflim Teknolojileri SÖZLEfiMEL 1 80, Biliflim Teknolojileri KADROLU 1 84,984 7 Biyoloji SÖZLEfiMEL 1 83, Biyoloji KADROLU 1 86,469 6 Büro Yön. ve Sekreterlik SÖZLEfiMEL 1 76,17 3 Co rafya SÖZLEfiMEL 1 74, Co rafya KADROLU 1 78,653 4 Çocuk Geliflimi ve E itimi KADROLU 1 72,083 3 Çocuk Geliflimi ve E itimi SÖZLEfiMEL 1 50, Din Kült. ve Ahl.Bil. SÖZLEfiMEL 1 62, Din Kült. ve Ahl.Bil. KADROLU 1 73,31 8 El San.Tek./El Sanatlar SÖZLEfiMEL 1 75,974 3 El San.Tek./Nak fl SÖZLEfiMEL 1 72,804 4 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik SÖZLEfiMEL 1 77,5 19 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik SÖZLEfiMEL 1 83,223 4 Felsefe SÖZLEfiMEL 1 80, Fen ve Teknoloji KADROLU 1 88, Fen ve Teknoloji SÖZLEfiMEL 1 85, Fizik KADROLU 1 88,397 3 Fizik SÖZLEfiMEL 1 85, Gazetecilik SÖZLEfiMEL 1 75,901 1 Giyim Üretim Teknolojisi SÖZLEfiMEL 1 82,919 3 Görme Engelliler S n f Ö r. SÖZLEfiMEL 1 55,939 9 Görsel Sanatlar/Resim SÖZLEfiMEL 1 72, Görsel Sanatlar/Resim KADROLU 1 74,684 5 Grafik ve Foto raf/grafik SÖZLEfiMEL 1 72,185 1 Güzellik ve Saç Bak m Hiz. SÖZLEfiMEL 1 56, H.L. Meslek Dersleri SÖZLEfiMEL 1 57, HL Meslek Dersleri Arapça SÖZLEfiMEL 1 53,337 2 HL Meslek Dersleri Arapça SÖZLEfiMEL 2 59,761 4 lkö retim Matematik Ö r. KADROLU 1 89, lkö retim Matematik Ö r. SÖZLEfiMEL 1 86,

23 ALAN ADI ATANMA T P ÖNCEL K M NUMUM PUAN TOPLAM ngilizce SÖZLEfiMEL 1 75, ngilizce KADROLU 1 79,472 7 ngilizce KADROLU 2 79,511 2 nflaat Tek./Yap Tasar m SÖZLEfiMEL 1 77,611 3 flitme Engelliler S n f Ö rt. SÖZLEfiMEL 1 66,77 12 Kimya/Kimya Teknolojisi SÖZLEfiMEL 1 83, Kimya/Kimya Teknolojisi KADROLU 1 87,697 5 Makine Tek./Makine ve Kal p SÖZLEfiMEL 1 74,79 2 Matematik KADROLU 1 89,237 1 Matematik SÖZLEfiMEL 1 85, Matematik KADROLU 2 90,72 2 Metal Teknolojisi SÖZLEfiMEL 1 74,885 5 Muhasebe ve Finansman SÖZLEfiMEL 1 78, Müzik SÖZLEfiMEL 1 58, Okul Öncesi Ö rt KADROLU 1 76, Okul Öncesi Ö rt SÖZLEfiMEL 1 47, Pazarlama ve Perakende SÖZLEfiMEL 1 80,692 3 Plastik Teknolojisi SÖZLEfiMEL 1 77,135 1 Rehber Ö retmen KADROLU 1 76, Rehber Ö retmen SÖZLEfiMEL 1 64, Sa l k Bilgisi SÖZLEfiMEL 1 55,229 1 Sa l k/çevre Sa l SÖZLEfiMEL 1 44,879 1 Sa l k/hemflirelik SÖZLEfiMEL 1 50,236 7 Sa l k/t bb Sekreterlik SÖZLEfiMEL 1 76,847 5 S n f Ö retmenli i SÖZLEfiMEL 1 79, S n f Ö retmenli i KADROLU 1 84, Sosyal Bilgiler KADROLU 1 82,782 6 Sosyal Bilgiler SÖZLEfiMEL 1 80, Tarih KADROLU 1 83,47 3 Tarih SÖZLEfiMEL 1 81, Teknoloji ve Tasar m SÖZLEfiMEL 1 59, Tesisat Teknol. ve klimlen. SÖZLEfiMEL 1 72,596 7 Türk Dili ve Edebiyat KADROLU 1 81, Türk Dili ve Edebiyat SÖZLEfiMEL 1 78, Türkçe KADROLU 1 85,329 8 Türkçe SÖZLEfiMEL 1 83, Yiyecek çecek Hizmetleri SÖZLEfiMEL 1 81,108 Zihin Engelliler S n f Ö rt. KADROLU 1 60, Zihin Engelliler S n f Ö rt. SÖZLEfiMEL 1 51, TOPLAM

24 Ö RETMEN ADAYLARI Ç N KAÇ NET YAPARSAM, KAÇ PUAN ALIRIM? GENEL GENEL E T M YETENEK KÜLTÜR B L MLER PUAN 60 50,75 100,0 99,599 57, ,25 95, ,5 94,75 94,776 57,75 43,75 97,5 94,304 58,75 47,75 88,75 93,992 56,25 46,6 91,5 92, ,5 92,417 56,25 46,25 88,75 91,705 57,5 47, ,550 57,5 43,75 87,75 90,809 58, ,25 90,568 58, ,5 90, ,5 90,209 57,5 41,25 89,75 90,029 51,75 51,5 82,5 89, , ,068 49,75 47,75 87,5 88,936 53, ,25 88, ,25 89,25 88, ,5 80,5 88,378 51,5 41,25 91,5 88,200 49,5 47, , ,25 82,5 86,654 48,75 42, ,349 52,75 38, ,242 50,75 44,25 73,75 82, ,75 81,75 80,794 32,5 46,25 77,55 76,882

Sınav ve Kariyer REHBERİ

Sınav ve Kariyer REHBERİ Sınav ve Kariyer REHBERİ İLK SÖZ Değerli KPSS Adayı; KPSS nedir diye soru sorduğunuz da aklınıza birçok cevap gelebilir. Peki, bunların ne kadarı doğrudur? Bu cevapların ne kadarına internetten ya da yazılı

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS), VE KARİYER MESLEKLERİ (A GRUBU KADROLAR),

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS), VE KARİYER MESLEKLERİ (A GRUBU KADROLAR), SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS), VE KARİYER MESLEKLERİ (A GRUBU KADROLAR), AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) VE LİSANSÜSTÜ

Detaylı

2012 KPSS REHBERİ. Oğuzhan ÜNAL Eğitimci - Yazar

2012 KPSS REHBERİ. Oğuzhan ÜNAL Eğitimci - Yazar 2012 KPSS REHBERİ Oğuzhan ÜNAL Eğitimci - Yazar İLKSÖZ Değerli KPSS adayı arkadaşım, Her yıl KPSS ye başvuran aday sayısı artmakta ancak atama yapılan kadrolar ise ne yazık ki aynı paralelde artış göstermemektedir.

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS), VE KARİYER MESLEKLERİ (A GRUBU KADROLAR),

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS), VE KARİYER MESLEKLERİ (A GRUBU KADROLAR), SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS), VE KARİYER MESLEKLERİ (A GRUBU KADROLAR), AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) VE LİSANSÜSTÜ

Detaylı

YAYINCILIK. Tecrübeli Yenilik KPSS ÖAB ALES DGS. A GRUBU Selanik 2. Cad. No: 47 Kızılay / Ankara www.xakademi.com.tr Tel: 0312.

YAYINCILIK. Tecrübeli Yenilik KPSS ÖAB ALES DGS. A GRUBU Selanik 2. Cad. No: 47 Kızılay / Ankara www.xakademi.com.tr Tel: 0312. YAYINCILIK Tecrübeli Yenilik KPSS ALES ÖAB DGS A GRUBU Selanik 2. Cad. No: 47 Kızılay / Ankara www.xakademi.com.tr Tel: 0312.418 80 50 X YAYINCILIK KPSS REHBERİ ISBN 978-605-4661-83-1 YAZARLAR KOMİSYON

Detaylı

KAMU KURUMLARINDA MESLEKİ KARİYER

KAMU KURUMLARINDA MESLEKİ KARİYER KAMU KURUMLARINDA MESLEKİ KARİYER İçinde bulunduğumuz yüzyıl bilgi ve teknoloji çağı olarak adlandırılmaktadır. Bu amaçla öncelikle beşeri sermayenin artırılması önem kazanmaktadır. Beşeri sermayenin yadsınamaz

Detaylı

DEVLET DESTEKLER YATIRIMLARA SA LANAN DEVLET DESTEKLER KOSGEB TARAFINDAN SA LANAN DEVLET DESTEKLER HRACATA YÖNEL K DEVLET DESTEKLER

DEVLET DESTEKLER YATIRIMLARA SA LANAN DEVLET DESTEKLER KOSGEB TARAFINDAN SA LANAN DEVLET DESTEKLER HRACATA YÖNEL K DEVLET DESTEKLER DEVLET DESTEKLER 6 YATIRIMLARA SA LANAN DEVLET DESTEKLER KOSGEB TARAFINDAN SA LANAN DEVLET DESTEKLER HRACATA YÖNEL K DEVLET DESTEKLER stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Sanayiye

Detaylı

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Hüdai fiencan* 1. Girifl dari Reform ya da Kamu Yönetiminde Yeniden Yap lanma konusu ülkemizde uzun y llard r tart fl lmaktad r.

Detaylı

Ö RETMENL KTE MESLEK GEL fi M

Ö RETMENL KTE MESLEK GEL fi M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2592 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1561 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI Ö RETMENL KTE MESLEK GEL fi M Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Bahad r ER fit

Detaylı

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Ç NDEK LER Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu...29 Sa l k Bilimleri Yüksekokulu...34

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

KPSS. PROGRAM GEL fit RME PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL

KPSS. PROGRAM GEL fit RME PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL KPSS E T M B L MLER PROGRAM GEL fit RME O uzhan ÜNAL PRAT K E T M SER S AÇI AKADEMİ YAYINLARI Yeşilırmak Sokak Nu.: 15 Kızılay / ANKARA Tel : (312) 231 75 41 (pbx) Faks : (312) 230 75 40 DİZGİ GRAFİK MİZANPAJ

Detaylı

Madde 1 - (De ik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md.)

Madde 1 - (De ik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md.) DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numaras : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yay mland Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yay mland Resmi Gazete Say : 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ,

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

faaliyet raporu Vak f Finansal Kiralama A.fi.

faaliyet raporu Vak f Finansal Kiralama A.fi. 2010 faaliyet raporu Vak f Finansal Kiralama A.fi. Vak f Leasing kurulufludur. 2010 faaliyet raporu Vak f Finansal Kiralama A.fi. çindekiler 05 07 08 08-09 10 Baflkan' n Mesaj Genel Müdür'ün Mesaj Yöneticilerimiz

Detaylı

Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtulufl 06600 Ankara Tel: (0312) 430 45 60 Faks: (0312) 435 93 42 www.oib.gov.tr FAAL YET RAPORU 2010

Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtulufl 06600 Ankara Tel: (0312) 430 45 60 Faks: (0312) 435 93 42 www.oib.gov.tr FAAL YET RAPORU 2010 Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtulufl 06600 Ankara Tel: (0) 40 45 60 Faks: (0) 45 9 4 www.oib.gov.tr FAAL YET RAPORU 00 STRATEJ GEL fit RME DA RE BAfiKANLI I N SAN 00 BAKAN SUNUfiU Hükümetlerimiz döneminde

Detaylı

kolaylaflt rmak üzere Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP) taraf ndan 1989 da oluflturulmufltur. Birleflmifl Milletler Çevre Program (UNEP)

kolaylaflt rmak üzere Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP) taraf ndan 1989 da oluflturulmufltur. Birleflmifl Milletler Çevre Program (UNEP) 8. Bilgi ve letiflim 8.1. Bilgi ve letiflimin Sürdürülebilir Kalk nmadaki Yeri Bilgi ve iletiflim, uluslar n geliflmiflli inin göstergesi olarak kullan lmaya bafllam flt r. Bilgi üreten, bilgiye ulaflan

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi.

ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi. SA LIKLI B R GELECEK ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi. Çal flma Raporu 2002 Eczac bafl Toplulu u nun Sermaye Piyasalar ndaki Kilometre Tafllar 1973 Eczac bafl Toplulu u, Türkiye'nin halka aç

Detaylı

Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultaylar n n. Odam zca 1987 y l ndan beri her iki y lda bir gerçeklefltirilen

Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultaylar n n. Odam zca 1987 y l ndan beri her iki y lda bir gerçeklefltirilen Toprak Reformu Kongeresi TMMOB kapsam nda kurulan bir çok çal flma grubuna da odam zca aktif destek verilmektedir. Yine 39 Ola an Genel Kurulumuzda Yönetim Kurulumuza verilen Toprak Reformu Kongresi düzenlenmesi

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M Yazarlar Doç.Dr. Mehmet GÜLTEK N (Ünite 1) Ö r.gör.dr.

Detaylı

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ FAAL YET RAPORU 2005 Ç NDEK LER I. BÖLÜM: SUNUfi a) Bafll ca Finansal Göstergeler 01 b) Sermaye Yap s 01 c) Banka da Hisse Paylafl mlar 01 d) T.C. Ziraat Bankas

Detaylı

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 KARADEN Z TEKN K ÜN VERS TES SANSÜSTÜ E M-Ö RET M YÖNETMEL lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 TEDAVÜL NO: 11 Trabzon 2010 Amaç Karadeniz Teknik

Detaylı

YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ

YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ R.G. 02 Mart 2005 - Say : 25743 YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ Bakanlar Kurulu Karar 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanunun 51 inci Maddesine Göre Uygulanmakta Olan Gecikme Zamm Oran ile lgili

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M. K PLANLAMA VE ORGAN ZASYON fi DE ERLEME SEÇME YERLEfiT RME E T M VE GEL fit RME PERFORMANS, ÜCRET VE KAR YER YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M. K PLANLAMA VE ORGAN ZASYON fi DE ERLEME SEÇME YERLEfiT RME E T M VE GEL fit RME PERFORMANS, ÜCRET VE KAR YER YÖNET M NSAN KAYNAKLARI 19 YÖNET M K PLANLAMA VE ORGAN ZASYON fi DE ERLEME SEÇME YERLEfiT RME E T M VE GEL fit RME PERFORMANS, ÜCRET VE KAR YER YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK)

Detaylı

Finansal Göstergeler 07 2008 in Kilometre Tafllar 08 Misyon -Vizyon 10 Yönetim ve Mesajlar 12 Yönetim Sistemi 18

Finansal Göstergeler 07 2008 in Kilometre Tafllar 08 Misyon -Vizyon 10 Yönetim ve Mesajlar 12 Yönetim Sistemi 18 T H Y Y ı l l ı k R a p o r 2 0 0 8 çindekiler Kurumsal Finansal Göstergeler 07 2008 in Kilometre Tafllar 08 Misyon -Vizyon 10 Yönetim ve Mesajlar 12 Yönetim Sistemi 18 Operasyonel Toplam Trafik Neticeleri

Detaylı

Ö retim kelime manas ise bireyin sosyalleflmesi, hemcinslerine benzer ve ulusuna faydal bir üyenin haz rlanmas anlam na gelir (L.LEIF/ G.

Ö retim kelime manas ise bireyin sosyalleflmesi, hemcinslerine benzer ve ulusuna faydal bir üyenin haz rlanmas anlam na gelir (L.LEIF/ G. CO RAFYA Ö RET M NDE TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Rüfltü ILGAR* Özet Bu araflt rman n temeli, ülkemizde Co rafya ö retiminde yaflan lan sorunlar ve bunlar n çözüm esas na dayanmaktad r. Araflt rma,

Detaylı