KPSS'nin bu kurumsal niteli inden dolay, KPSS sonuçlar sadece kamu kurumlar nca de il; art k özel sektörce de personel seçiminde kullan lmaktad r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KPSS'nin bu kurumsal niteli inden dolay, KPSS sonuçlar sadece kamu kurumlar nca de il; art k özel sektörce de personel seçiminde kullan lmaktad r."

Transkript

1 38 y ll k e itim deneyime sahip Kavram E itim Kurumlar, bu deneyimi Kavram Akademi çat s alt nda KPSS, SMMM, ALES, DGS ve AÖF alan nda baflar yla devam ettirmektedir. Kavram Akademi Kurumlar, stanbul ve Türkiye'nin pek çok ilinde h zl bir flekilde flubeleflerek bu alanda kurs kalitesiyle ve yay nlar yla yetkinli ini ispatlam flt r. KPSS Kurslar m z n amac, KPSS sorular do rultusunda, akademik bilgiyle ansiklopedik bilginin eflgüdümünü sa lamakt r.bu anlay flla verdi imiz e itim kursiyerlerimizin ço unlu unun baflar l olmas n sa lamaktad r. Kavram Akademi bu amac, uygun e itim program ve alanlar nda tecrübeli ö retim elemanlar yla gerçeklefltirmektedir.ça dafl e itimin temeli demokratik kurallarla örülü disiplindir. Bu disiplin anlay fl, bizler için de hem kurs program n n hem de ö retim sürecinin vazgeçilmez bir unsurudur. E itimde, kurumsal kalite ve e itim anlay fl önemlidir. KPSS kursumuza kat lan ö rencilerimize; Genel Yetenek-Genel Kültür, E itim Bilimleri ve Alan Grubu (Hukuk, ktisat, Maliye, Muhasebe, flletme) derslerinin kitaplar, deneme s navlar ve yaprak testleri ücretsiz verilmektedir. Bunun yan nda ö retim görevlilerimizin haz rlad klar ders notlar ve özgün sorular da derslerde ö rencilerimize sunulmaktad r. Kavram Akademi tüm bu özelliklerinin yan na ekip ruhunu da eklemifltir. Baflar da bu koflullarda oluflur. Kurs saatlerimizle ve yay nlar m zla ilgili sorular n z için bizleri arayabilirsiniz. Hepinize baflar lar dileriz.

2 KPSS NED R? Kamuda çeflitli ünvanlar alt nda atanacak personelin seçimi ilk kez merkezi s nav sistemiyle 1999'da DMS ad yla yap lm flt r.daha sonra 2001'de KMS ad yla bu s nav n kapsam geniflletilmifltir.2002'den itibaren ise KPSS uygulanmaya bafllanm fl ve bu s nav n ad kurumsal bir nitelik kazanm flt r. KPSS ÖSYM taraf ndan yap lmaktad r. KPSS'nin bu kurumsal niteli inden dolay, KPSS sonuçlar sadece kamu kurumlar nca de il; art k özel sektörce de personel seçiminde kullan lmaktad r. KPSS; do rudan atama yapacak kamu kurum ve kurulufllar için bir seçme s - nav,girifl s nav yapacak kamu kurum ve kurulufllar için ise bir eleme s nav d r. KPSS sonuçlar, (A) Grubu Kadrolar için bir eleme s nav iken, (B) Grubu ve Ö retmenlik Kadrolar için bir seçme s nav d r. (A) Grubu Kadrolar na sadece Lisans mezunlar girebilmektedir. (B) Grubu Kadrolar na ise; Orta Ö retim, Önlisans ve Lisans mezunlar girebilmektedir. 1

3 KADRO VE ATAMALAR KPSS sonucuna göre üç kadroya atama yap l r. Bunlar: (A) Grubu Kadrolar, (B) Grubu Kadrolar ve Ö retmenlik Kadrolar d r. 1.(A )GRUBU KADROLAR Baflbakanl k, bakanl klar, baflkanl klar, il özel idareleri, belediyelerin teftifl kurullar gibi kurumlarda çal flacak müfettifl yard mc l, uzman yard mc l, denetmen yard mc l,kaymakam adayl gibi pozisyonlara yap lacak atamalar KPSS A Grubu Kadrolar n kapsamaktad r. KPSS sonucuna göre personel atamayan baz bakanl k ve kamu kurumlar da vard r:adalet Bakanl, Milli Savunma Bakanl, Milli stihbarat Teflkilat, Jandarma Genel Komutanl gibi kurumlar kendi s navlar ile personellerini seçerler. KPSS (A) Grubu kadrolara; ktisadi dari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültelerinin baz bölümleri, Matematik, statistik, Ekonometri bölümü mezunlar ile bu bölümlerden mezun olabilecek durumda olan adaylar girer. 2

4 KPSS (A) Grubu kadrolar na lisans mezunlar veya lisans mezunu olabilecek durumda olan adaylar girebilmektedir. Ancak s navdan sonra kadrolar için baflvurulurken, lisans mezunu olabilecek adaylarda, mezuniyet flart aranmaktad r. KPSS(A) Grubu kadrolar için kamu kurumlar sadece KPSS sonuçlar n gözönünde bulundurarak direkt atama yapabilecekleri gibi KPSS sonuçlar na göre belirleyecekleri belli bir puan üzerindeki adaylar ça rarak girifl s navlar n kendileri yapabileceklerdir. Kamu kurum ve kurulufllar uygulamada yönetmeli- in kendilerine tan d ikinci yolu tercih ederek belli bir puan n üzerindeki adaylar ça rarak girifl s nav yapmaktad r. Bunun yan nda özel kurulufllar da KPSS sonuçlar n bir eleme s nav sonucu olarak de erlendirmektedir. S navda yer alan her test kendi içinde de erlendirmeye tabi tutulacakt r. Her testte,örne in Genel Yetenekte, do ru cevap say s ndan yanl fl cevap say s n n dörtte biri ç kar larak ham puanlar bulunacak, bu puanlar n ortalama ve standart sapmalar kullan larak standart puanlar hesaplanacakt r. Bir testte, do ru ya da yanl fl hiçbir cevab bulunmayan adaylar bu test için yap lacak hesaplamalara al nmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacakt r. Adaylar n bu durumu bilerek, hesaplanmas n istedikleri KPSS puan için gerekli olan testlere do ru veya yanl fl en az bir cevap vermeleri uygun olacakt r. KPSS s navlar na istedi iniz y l tekrar girebilirsiniz. Ancak, ald n z puan ve bunun geçerlilik süresi aksi belirtilmedi i sürece 2 y ld r. Bu y l girdiyseniz, ertesi y l puan n z yükseltmek amac yla tekrar girebilirsiniz. 3

5 2. (B )GRUBU KADROLAR KPSS (A) kadrolar d fl nda kalan kadrolard r. Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, Fonlar, l Özel dareleri, Belediyeler vb. kamu kurumlar çeflitli unvan ad alt nda kamuda ilk kez çal flacak adaylar KPSS s nav sonucuna göre atamaktad r. Örne in; mühendis, teknisyen, tekniker, memur, psikolog, mimar, veteriner, programc, sa l k fizikçisi, avukat Merkezi yerlefltirme sonucuna göre (B) Grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleflmek isteyen ortaö retim, önlisans ve lisans mezunu adaylar KPSS'de genel yetenek ve genel kültür s navlar na girerek KPSS (B) kadrolar na atan rlar.bu kadrolara atama yapacak kurum ve kurulufllar için KPSS bir seçme s nav niteli i tafl r. ÖSYM taraf ndan yerlefltirilen adaylar, baflka bir s nav veya mülakat yap lmaks z n, yerlefltirme yap lan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kurulufllar nca do rudan atan rlar. Yerlefltirme ifllemlerinde ortaö retim mezunlar için KPSSP94, önlisans mezunlar için KPSSP93 ve lisans mezunlar için KPSSP3 puan kullan lacakt r. Yerlefltirme sonuçlar ÖSYM'nin internet sayfas ndan ilan edilir. Yerlefltirme sonuçlar ile ilgili olarak adaylara postayla herhangi bir belge gönderilmemektedir. Yerleflme bilgileri ÖSYM'ce yaz l olarak kamu kurum ve kurulufllar na gönderilir. Bir kadro veya pozisyona yerleflen adaylar atanmak üzere do rudan yerlefltirildikleri kamu kurum veya kurulufllar na baflvurarak, atanmak için hangi evrak n gerekli oldu unu ve bu evrak n hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerekti ini bu kurum veya kurulufllardan ö renirler. 4

6 S nav tarihinden önce mezun olmufl adaylar n, bir alt ö renim düzeyinde s - nava girmeleri halinde, bu s nav n sonuçlar na göre atamalar n n yap lmas mümkün de ildir. S navdan sonraki yerlefltirmede ÖSYM taraf ndan yap laca- ndan, bir alt ö renim durumunda s nava girildi inin tespiti halinde, ilgili aday n s nav sonuçlar ÖSYM taraf ndan dikkate al nmayacakt r. Örne in, lisans mezunu bir aday n KPSS'ye meslek lisesi mezunu olarak girmesi halinde bu durum ÖSYM taraf ndan kay tlardan anlafl labilir ve aday n tercihleri bu nedenle dikkate al nmaz. 3. Ö RETMENL K KADROLARI KPSS sonuçlar, Milli E itim Bakanl taraf ndan ö retmen kadrolar na yap - lacak atamalarda da kullan l r. Ö retmen kadrolar için bu s nava baflvuran adaylar, s nav n Cumartesi Sabah ve Cumartesi Ö leden Sonraki Oturumlar na girmek zorundad r. Ö retmen atamalar KPSSP10 ile yap lmaktad r. Her y l iki dönem halinde MEB kadrolar na ö retmen atamalar bu s nav sonucuna göre yap lmaktad r. Ö retmenlik kadrolar na yap lacak atamalar için nas l baflvurulaca ve atamalar n nas l yap laca, Milli E itim Bakanl taraf ndan adaylara duyurulur. KPSS de Uygulanacak Testler Cumartesi Cumartesi Pazar Pazar Sabah Ö leden Sonra Sabah Ö leden Sonra Genel Yetenek E itim Bilimleri Hukuk Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Genel Kültür ktisat Ekonometri Yabanc Dil flletme statistik Maliye Kamu Yönetimi Muhasebe Uluslararas liflkiler 5

7 KPSS NASIL YAPILMAKTADIR VE HANG KONULARI ÇERMEKTED R? KPSS, Cumartesi ve Pazar Günleri Olmak Üzere Dört Oturumda Yap l r: 1) Cumartesi Sabah Oturumu A) Lisans Mezunlar çin Genel Yetenek ve Genel Kültür S nav (Toplam soru:120 adet Süre:120 dakika) Bu oturuma bütün lisans mezunlar kat lmak zorundad r. KPSS (B) Grubu Kadrolar na bu oturum sonucu al nan puanlarla atama yap lmaktad r. Lisans mezunlar n n girecekleri Genel Yetenek ve Genel Kültür s nav sorular n n konu da l m afla daki gibidir: GENEL YETENEK 1) Türkçe (30 soru) %50 a) Sözcük bilgisi %5 b) Dil bilgisi %10 c) Anlat m özellikleri %5 d) Okudu unu anlama %30 2) Matematik (30 soru) %50 a) Say larla ifllem yapma %10 b) Matematiksel iliflkilerden yararlanma %10 c) Problem çözme %20 d) Temel geometri bilgilerinden yararlanma %5 e) Tablo, grafik okuma ve yorumlama %5 6

8 GENEL KÜLTÜR 1) Atatürk lkeleri ve nk lap Tarihi (24 soru) %40 a) III. Selim'den itibaren Türk ink lab n haz rlayan etkenler %5 b) Ulusal Kurtulufl Savafl %10 c) Atatürk ilke ve ink laplar %15 d) Atatürk dönemi: ç olaylar ve d fl politika %10 2) Türkiye Co rafyas (18 soru) %30 a) Türkiye'nin fiziki özellikleri %5 b) Türkiye'nin befleri özellikleri %5 c) Türkiye'nin ekonomik özellikleri %20 3) Temel Yurttafll k Bilgisi (9 soru) %15 a) Hukuk bafllang c ve genel kamu hukuku, devletler umumi ve özel hukuku %5 b) Anayasa %5 c) dare %5 4) Türkiye ve Dünya ile lgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular (3 soru) %5 5) Türk Kültür ve Medeniyetleri (6 soru) %10 a) Selçuklular ve önceki dönem %5 b) Osmanl lar dönemi %5 7

9 B) Yabanc Dil S nav :Yabanc dil testine iste e ba l olarak girilir. S navda adaylara tercih etmifl oldu u alana göre ngilizce, Almanca ve Frans zca testlerinden birisi uygulan r.testler 60 sorudan oluflmaktad r. Süre 60 dakikad r. Kamu kurumlar nda (A) grubu kadrolara al nacak adaylardan istenen Yabanc Dil puan genelde minimum 42 do rudur yani aday n dil s nav nda en az %70 lik puan diliminde olmas gerekir. Ayr ca baz kurumlar bu s n r 36 do ru olarak belirlerken az da olsa birkaç kurumda adaylar n %50' lik s nav baraj olan 30 do ruyu geçmelerini istemektedir. Almanca- Frans zca- ngilizce 1) Sözcük Bilgisi %10 3) Çeviri %20 2) Dil Bilgisi %20 4) Okudu unu Anlama %50 2) Cumartesi Ö leden Sonra Oturumu (Ö retmen Adaylar ) Ö retmen adaylar n n girmek zorunda olduklar s navd r.bu s nava E itim Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlar ile mezun olabilecek durumda olan ö retmen adaylar girebilir.testlerin soru da l m flöyledir: E itim Bilimleri S nav Toplam soru:120 Süre:150 dakika Soru Da l m : E itim Bilimleri (120 soru) 1) E itim Psikolojisi %50 a) Geliflim psikolojisi %10 b) Ö renme psikolojisi %25 c) Ölçme ve de erlendirme %15 3) Rehberlik %15 2) Program Gelifltirme ve Ö retim%35 a) Program gelifltirme %10 b) Ö retim metotlar %25 8

10 3) Pazar Sabah Oturumu Hukuk, ktisat, flletme,maliye,muhasebe(40'ar soru) Toplam:200 soru Süre:210 dakika Sorular n Da l m : Hukuk (40 soru) 1) Anayasa Hukuku %10 2) dare Hukuku ve dari Yarg %15 3) kuku %15 4) Medeni Hukuk %15 5) Borçlar Hukuku %15 6) Ticaret Hukuku %15 7) cra ve flas Hukuku %15 ktisat (40 soru) 1) ktisadi Doktrinler Tarihi %5 2) Mikro ktisat %30 3) Makro ktisat %30 4) Para-Banka-Kredi %20 5) Uluslararas ktisat %5 6) Kalk nma-büyüme %5 7) Türkiye Ekonomisi %5 flletme (40 soru) 1) Temel Kavramlar %10 2) flletme Yönetimi %25 3) Üretim Yönetimi %25 4) Pazarlama Yönetimi %20 5) Finansal Yönetim %20 Muhasebe (40 soru) Maliye (40 soru) 1) Maliye Teorisi %10 2) Kamu Gelirleri %15 3) Kamu Giderleri %15 4) Kamu Borçlar %15 5) Bütçe %15 6) Vergi Hukuku %15 7) Maliye Politikas %15 1) Genel Muhasebe %70 2) Mali Tablolar Analizi %15 3) Ticari Aritmetik %10 4) htisas Muhasebesi %5 9

11 4) Pazar Ö leden Sonra Oturumu Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri, Ekonometri, statistik, Kamu Yönetimi, Uluslararas liflkiler(40'ar soru) Toplam: 200 soru Süre : 210 dakika Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri (40 soru) 1) fl ve Sosyal Güvenlik Hukuku %45 a) fl hukuku %20 b) Sosyal güvenlik hukuku %25 2) Çal flma Ekonomisi %45 3) Yönetim ve Çal flma Psikolojisi %5 4) Yönetim ve Çal flma Sosyolojisi %5 Ekonometri (40 soru) 1) Ekonometrik Tahmin ve Tahmin Ediciler %15 2) Tahmin Sonuçlar n n Ekonomik ve statistiksel Olarak De erlendirilmesi, Hipotez Testler %15 3) Kukla De iflkenler ve Ba ml De iflkenin Öngörüsü %10 4) çsel Ba nt Sorunu %15 5) De iflen Varyans ve Çoklu Ba nt Sorunlar %10 6) Tan mlama Sorunu ve Gecikmesi Da t lm fl De iflkenler %10 7) Eflanl Denklem Sistemleri %15 8) Zaman Serisi Modellemesi %10 10

12 GENEL KÜLTÜR 1) Atatürk lkeleri ve nk lap Tarihi (30 soru) %40 a) III. Selim'den itibaren Türk ink lab n haz rlayan etkenler %5 b) Ulusal Kurtulufl Savafl %10 c) Atatürk ilke ve ink laplar %15 d) Atatürk dönemi: ç olaylar ve d fl politika %10 2) Türkiye Co rafyas (23 soru) %30 a) Türkiye'nin fiziki özellikleri %5 b) Türkiye'nin befleri özellikleri %5 c) Türkiye'nin ekonomik özellikleri %20 3) Temel Yurttafll k Bilgisi (12 soru) %15 a) Hukuk bafllang c ve genel kamu hukuku, devletler umumi ve özel hukuku %5 b) Anayasa %5 c) dare %5 4) Türkiye ve Dünya ile lgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular (3 soru) %5 5) Türk Kültür ve Medeniyetleri (7 soru) %10 a) Selçuklular ve önceki dönem %5 b) Osmanl lar dönemi %5 13

13 2010 KPSS LİSANS SAYISAL BİLGİLER TEST SORU ARİTMETİK STANDART ADAY SAYISI ORTALAMA SAPMA SAYISI GENEL YETENEK 60 37,071 10, GENEL KÜLTÜR 60 29,696 12, YABANCI DİL 60 11,291 12, EĞT. BİLİMLERİ ,388 20, HUKUK 40 6,387 6, İKTİSAT 40 5,144 5, İŞLETME 40 7,385 4, MALİYE 40 7,803 5, MUHASEBE 40 5,812 5, ÇALIŞ. EKO. VE END. İLŞ. 40 6,314 4, EKONOMETRİ 40 0,614 2, İSTATİSTİK 40 3,025 3, KAMU YÖNETİMİ 40 12,955 6, ULUSLARARASI İLŞ. 40 3,552 3,

14 SINAV TAKV M ÖSYM 2010 y l nda; lisans, önlisans ve ortaö retim mezunlar için KPSS düzenleyecek. Lisans mezunlar için Temmuz 2010'da, ortaö retim ve önlisans mezunlar için 26 Eylül 2010 tarihlerinde KPSS yap lacak. Lisans adaylar May s 2010, ortaö retim ve önlisans adaylar 31 May s- 2 Temmuz 2010 tarihleri aras nda baflvuru yapabilecek. Lisans mezunlar ; 1. oturum için 35 TL, 2. oturum için 55 TL, 3. oturum için 75 TL, dördüncü oturum için 95 TL ödeyecek. Önlisans ve lise mezunlar ndan ise 35 TL s nav ücreti al nacak. ÖSYM'nin gerçeklefltirece i di er s nav tarihleri ise flöyle belirlendi: Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit S nav 'n n (KPDS) ilkbahar dönemi 2 May s 2010'da ve sonbahar dönemi 7 Kas m 2010'da gerçeklefltirilecek. Üniversiteleraras Kurul Yabanc Dil S nav 'n n (ÜDS) ilkbahar dönemi 21 Mart 2010, sonbahar dönemi 3 Ekim 2010 da yap lacak. Akademik Personel ve Lisansüstü E itime Girifl S nav 'n n (ALES) ilkbahar dönemi 9 May s 2010, sonbahar dönemi 28 Kas m 2010 da gerçeklefltirilecek. KPDS, ÜDS ve ALES'in s nav ücretleri 40 TL olarak belirlendi. Dikey Geçifl S nav da 4 Temmuz 2010'da düzenlenecek. Bu s nav n ücreti de 50 TL dir. 15

15 KPSS PUAN TÜRLER N N TANIMLARI *Ö retmenlik atamalar nda kullan lacak puan türü: KPSSP10 puanlar * KPSS-B Önlisans puan : KPSSP93 * KPSS-B Ortaö retim puan : KPSSP94 * KPSS-B Lisans puan : KPSSP3 * KPSSP1 Rekabet Kurumu * KPSSP1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas -Denetçi Yard mc s * KPSSP1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas -E itim Araflt rmac s * KPSSP1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas -Uzman Yard mc s * KPSSP3 Türkiye fl Kurumu Genel Müdürlü ü (Üniversitelerin letiflim Fakültelerinin, halkla iliflkiler ve tan t m bölümünden mezun olmak veya yukar da say lanlara denkli i yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtd fl ndaki en az dört y ll k lisans e itimi veren fakülte veya yüksekokullar n ilgili bölümlerinden mezun olmak) * KPSSP4 Sanayi ve Ticaret Bakanl -Stajyer Kontrolör (Mühendis) * KPSSP4 Sanayi ve Ticaret Bakanl -Tüketici ve Rekabet Uzman Yard mc s (Mühendis) * KPSSP4 Baflbakanl k Devlet Planlama Teflkilat Müsteflarl * KPSSP5 Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl (Çal flma ve Sosyal Güvenlik E itim ve Araflt rma Merkezi) * KPSSP5 Kamu hale Kurumu * KPSSP6 Baflbakanl k Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) (Uzman Hukukçu Yard mc s ) * KPSSP6 Baflbakanl k Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) (Uzman Yard mc s ) * KPSSP6 Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu Baflkanl * KPSSP7 Baflbakanl k Devlet statistik Enstitüsü Baflkanl (Teknik) * KPSSP8 Kültür ve Turizm Bakanl * KPSSP8 Tar m ve Köy flleri Bakanl -Müfettifl Yard mc s * KPSSP10 Türkiye fl Kurumu Genel Müdürlü ü (Üniversitelerin E itim Fakültelerinin, e itim yönetimi, planlamas, ekonomisi, denetimi bölümünden mezun olmak veya yukar da say lanlara denkli i yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt d fl ndaki en az dört y ll k lisans e itimi veren fakülte veya yüksekokullar n ilgili bölümlerinden mezun olmak.) * KPSSP12 Sa l k Bakanl Teftifl Kurulu Baflkanl -Müfettifl Yard mc s (Teknik) * KPSSP13 Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ( fl Teftifl Kurulu Baflkanl ) fl Müfettifl Yard mc s (Teknik) * KPSSP17 Baflbakanl k Hazine Müsteflarl (Hazine Uzman Yard mc s -Mühendis) * KPSSP18 Baflbakanl k Hazine Müsteflarl (Hazine Uzman Yard mc s (Uluslararas Ticaret) * KPSSP21 Baflbakanl k Hazine Müsteflarl (Hazine Uzman Yard mc s (Hukuk) * KPSSP21 Bay nd rl k ve skan Bakanl Teftifl Kurulu Baflkanl (Müfettifl Yard mc s ) * KPSSP22 Baflbakanl k Hazine Müsteflarl (Hazine Uzman Yard mc s ( ktisat) * KPSSP23 Baflbakanl k Hazine Müsteflarl (Hazine Uzman Yard mc s ( flletme) * KPSSP24 Baflbakanl k Hazine Müsteflarl (Hazine Uzman Yard mc s (Maliye) * KPSSP25 Baflbakanl k Hazine Müsteflarl (Hazine Uzman Yard mc s ( statistik) * KPSSP30 Baflbakanl k Hazine Müsteflarl (Hazine Uzman Yard mc s (Kamu Yönetimi) * KPSSP34: Baflbakanl k Devlet statistik Enstitüsü Baflkanl (Merkez) * KPSSP34: Baflbakanl k Devlet statistik Enstitüsü Baflkanl (Taflra) 16

16 KPSS PUAN TÜRLER N N TANIMLARI * KPSSP35 BA -KUR Genel Müdürlü ü * KPSSP36 D fliflleri Bakanl -Aday Meslek Memuru * KPSSP37 çiflleri Bakanl -Kaymakam Aday * KPSSP39 Maliye Bakanl Muhasebat Genel Müdürlü ü-stajyer Muhasebat Kontrolörü * KPSSP40 Maliye Bakanl Teftifl Kurulu Baflkanl -Maliye Müfettifl Yard mc s * KPSSP42 Maliye Bakanl Milli Emlak Genel Müdürlü ü -Devlet Mallar Uzman Yard mc s * KPSSP42 Maliye Bakanl Milli Emlak Genel Müdürlü ü-milli Emlak Denetmen Yard mc s * KPSSP42 Maliye Bakanl Milli Emlak Genel Müdürlü ü-milli Emlak Uzman Yard mc s * KPSSP43 Maliye Bakanl Muhasebat Genel Müdürlü ü -Muhasebe Uzman Yard mc s * KPSSP43 Maliye Bakanl Muhasebat Genel Müdürlü ü-devlet Muhasebe Uzman Yard mc s * KPSSP43 Maliye Bakanl Muhasebat Genel Müdürlü ü-muhasebe Denetmen Yard mc s * KPSSP44 Baflbakanl k Gümrük Müsteflarl * KPSSP44 Baflbakanl k Gümrük Müsteflarl Gümrükler Genel Müdürlü ü * KPSSP45 Bay nd rl k ve skan Bakanl Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü (Tapu ve Kadastro Denetmen Yard mc s ) * KPSSP46 Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ( fl Teftifl Kurulu Baflkanl ) fl Müfettifl Yard mc s (Sosyal) * KPSSP47: Baflbakanl k Devlet Personel Baflkanl * KPSSP48 Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl D fl liflkiler ve Yurtd fl flçi Hizmetleri Genel Müdürlü ü * KPSSP49 Maliye Bakanl Gelirler Genel Müdürlü ü -Gelir Uzman Yard mc s * KPSSP49 Maliye Bakanl Gelirler Genel Müdürlü ü Vergi Denetmen Yard mc s * KPSSP49 Maliye Bakanl Gelirler Genel Müdürlü ü-devlet Gelir Uzman Yard mc s * KPSSP51 Sa l k Bakanl Teftifl Kurulu Baflkanl -Müfettifl Yard mc s * KPSSP51 Sanayi ve Ticaret Bakanl Teflkilatland rma Genel Müdürlü ü-stajyer Kontrolör * KPSSP53 Kültür ve Turizm Bakanl * KPSSP54 Maliye Bakanl Hesap Uzmanlar Kurulu-Hesap Uzman Yard mc s * KPSSP56 Maliye Bakanl Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ü -Devlet Bütçe Uzman Yard mc s * KPSSP57 Maliye Bakanl Gelirler Genel Müdürlü ü Gelirler Kontrolörleri Baflkanl -Stajyer Gelirler Kontrolörü * KPSSP58 Baflbakanl k Hazine Müsteflarl (Hazine Uzman Yard mc s (Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri) * KPSSP58: Baflbakanl k Devlet statistik Enstitüsü Baflkanl * KPSSP58: Baflbakanl k Devlet statistik Enstitüsü Baflkanl * KPSSP59 çiflleri Bakanl Dernekler Dairesi Baflkanl * KPSSP62 Kamu hale Kurumu * KPSSP64 Sanayi ve Ticaret Bakanl Avrupa Birli i Koordinasyon Genel Müdürlü ü * KPSSP67 Sa l k Bakanl Teftifl Kurulu Baflkanl -Müfettifl Yard mc s ( dari) * KPSSP68 D fliflleri Bakanl -Aday dari Memur * KPSSP69 D fliflleri Bakanl -Aday Haberleflme Teknik Personeli * KPSSP70 Bay nd rl k ve skan Bakanl Teftifl Kurulu Baflkanl (Müfettifl Yard mc s ) * KPSSP77 Telekomünikasyon Kurumu-Telekomünikasyon Uzman Yard mc s (G H) * KPSSP78 Telekomünikasyon Kurumu-Telekomünikasyon Uzman Yard mc s (THS) * KPSSP82 D fliflleri Bakanl Avrupa Birli i Genel Sekreterli i 17

17 KPSS PUAN TÜRLER N N TANIMLARI * KPSSP82: Baflbakanl k Gümrük Müsteflarl Avrupa Birli i ve D fl liflkiler Genel Müdürlü ü * KPSSP84 Sanayi ve Ticaret Bakanl -Stajyer Kontrolör ( dari) * KPSSP84 Sanayi ve Ticaret Bakanl -Tüketici ve Rekabet Uzman Yard mc s ( dari) * KPSSP88 Baflbakanl k Hazine Müsteflarl (Hazine Uzman Yard mc s (Uluslararas liflkiler) * KPSSP88 Tar m ve Köy flleri Bakanl -Avrupa Toplulu u Uzman Yard mc s * KPSSP89 Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl (Teftifl Kurulu Baflkanl )-Bakanl k Müfettifl Yard mc l * KPSSP89 Tar m ve Köy flleri Bakanl -Kontrolör Yard mc s * KPSSP92 Baflbakanl k Hazine Müsteflarl (Hazine Uzman Yard mc s (Matematik) * KPSSP92 Baflbakanl k Hazine Müsteflarl (Hazine Uzman Yard mc s (Ekonometri) * KPSSP95: Baflbakanl k * KPSSP96: Baflbakanl k D fl Ticaret Müsteflarl (D fl Ticarette Standardizasyon Denetmen Yard mc s ) * KPSSP100: Baflbakanl k D fl Ticaret Müsteflarl (Stajyer D fl Ticaret Kontrolörü) * KPSSP103 Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu Baflkanl * KPSSP104 Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu Baflkanl * KPSSP105 Maliye Bakanl Araflt rma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baflkanl - Maliye Uzman Yard mc s * KPSSP106 Maliye Bakanl Avrupa Birli i ve D fl liflkiler Dairesi Baflkanl -Avrupa Birli i Uzman Yard mc s * KPSSP107 Maliye Bakanl Milli Emlak Genel Müdürlü ü-stajyer Milli Emlak Kontrolörü * KPSSP108: Baflbakanl k D fl Ticaret Müsteflarl (D fl Ticaret Uzman Yard mc s ) * KPSSP109 Baflbakanl k Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü ü * KPSSP110 Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ( fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü) * KPSSP111 Sosyal Güvenlik Kurumu Baflkanl * KPSSP112 Sosyal Güvenlik Kurumu Baflkanl * KPSSP113 Türkiye fl Kurumu Genel Müdürlü ü (Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, ktisat, ktisadi ve dari Bilimler Fakültelerinin, ktisat, flletme, Maliye, Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri, Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun olmak veya Hukuk Fakültesi ya da flletme Fakültesi mezunu olmak ya da yukar da say lanlara denkli i yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtd fl ndaki en az dört y ll k lisans e itimi veren fakülte veya yüksekokullar n ilgili bölümlerinden mezun olmak.) * KPSSP114 Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl (Avrupa Birli i Koordinasyon Dairesi Baflkanl ) * KPSSP115 Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl (Çal flma Genel Müdürlü ü) -Çal flma Uzman Yard mc l * KPSSP116 Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl (Çal flma ve Sosyal Güvenlik E itim ve Araflt rma Merkezi) * KPSSP117 Tar m ve Köy flleri Bakanl -Müfettifl Yard mc s * KPSSP118 Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl (Sosyal Sigortalar Kurumu Baflkanl ) (Baflkanl k Sigorta Müfettifl Yard mc s ) * KPSSP119 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas -Araflt rmac * KPSSP120 Sanayi ve Ticaret Bakanl ç Ticaret Genel Müdürlü ü-stajyer Kontrolör ( dari) 18

18 TABLO-2 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI SONUÇLARINA GÖRE HESAPLANACAK OLAN KPSS PUAN TÜRLER KPSS PUAN TÜRÜ NO GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR YABANCI D L E T M B L MLER HUKUK KT SAT filetme MAL YE MUHASEBE ÇALIfiMA EKONOM S VE END. L fik LER EKONOMETR STAT ST K KAMU YÖNET M ULUSLARARASI L fik LER KPSSP1 0,70 0,30 KPSSP2 0,60 0,40 KPSSP3 0,50 0,50 KPSSP4 0,50 0,40 0,10 KPSSP5 0,50 0,30 0,20 KPSSP6 0,50 0,10 0,40 KPSSP7 0,45 0,25 0,30 KPSSP8 0,40 0,40 0,20 KPSSP9 0,40 0,10 0,50 KPSSP10 0,30 0,30 0,40 KPSSP11 0,20 0,20 0,60 KPSSP12 0,45 0,30 0,10 0,15 KPSSP13 0,45 0,25 0,20 0,10 KPSSP14 0,40 0,40 0,10 0,10 KPSSP15 0,40 0,40 0,10 0,10 KPSSP16 0,35 0,10 0,30 0,25 KPSSP17 0,30 0,20 0,30 0,20 KPSSP18 0,15 0,10 0,30 0,45 KPSSP19 0,15 0,10 0,30 0,45 KPSSP20 0,10 0,10 0,65 0,15 KPSSP21 0,10 0,10 0,30 0,50 KPSSP22 0,10 0,10 0,30 0,50 KPSSP23 0,10 0,10 0,30 0,50 KPSSP24 0,10 0,10 0,30 0,50 KPSSP25 0,10 0,10 0,30 0,50 KPSSP26 0,25 0,20 0,15 0,10 0,30 KPSSP27 0,10 0,10 0,10 0,35 0,35 KPSSP28 0,10 0,10 0,10 0,60 0,10 KPSSP29 0,10 0,10 0,10 0,10 0,60 KPSSP30 0,10 0,10 0,30 0,10 0,40 KPSSP31 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10 0,20 KPSSP32 0,15 0,15 0,25 0,15 0,10 0,20 KPSSP33 0,15 0,10 0,10 0,20 0,20 0,25 KPSSP34 0,15 0,10 0,10 0,20 0,15 0,30 KPSSP35 0,10 0,10 0,20 0,20 0,20 0,20 KPSSP36 0,10 0,10 0,60 0,05 0,05 0,10 KPSSP37 0,10 0,10 0,10 0,20 0,10 0,40 KPSSP38 0,20 0,20 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 KPSSP39 0,20 0,10 0,10 0,20 0,10 0,10 0,20 19

19 TABLO-2 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI SONUÇLARINA GÖRE HESAPLANACAK OLAN KPSS PUAN TÜRLER KPSS PUAN TÜRÜ NO GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR YABANCI D L E T M B L MLER HUKUK KT SAT filetme MAL YE MUHASEBE ÇALIfiMA EKONOM S VE END. L fik LER EKONOMETR STAT ST K KAMU YÖNET M ULUSLARARASI L fik LER KPSSP40 0,20 0,10 0,10 0,15 0,15 0,15 0,15 KPSSP41 0,15 0,15 0,10 0,12 0,12 0,18 0,18 KPSSP42 0,15 0,15 0,10 0,30 0,10 0,10 0,10 KPSSP43 0,15 0,15 0,10 0,10 0,15 0,15 0,20 KPSSP44 0,15 0,10 0,10 0,20 0,20 0,15 0,10 KPSSP45 0,15 0,10 0,25 0,10 0,10 0,10 0,20 KPSSP46 0,10 0,15 0,10 0,20 0,10 0,15 0,20 KPSSP47 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20 0,10 0,20 KPSSP48 0,10 0,10 0,20 0,10 0,20 0,15 0,15 KPSSP49 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20 0,20 0,10 KPSSP50 0,10 0,10 0,20 0,10 0,10 0,30 0,10 KPSSP51 0,10 0,10 0,10 0,20 0,15 0,15 0,20 KPSSP52 0,10 0,10 0,10 0,15 0,20 0,20 0,15 KPSSP53 0,10 0,10 0,20 0,15 0,15 0,15 0,15 KPSSP54 0,30 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 KPSSP55 0,20 0,15 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,15 KPSSP56 0,20 0,10 0,10 0,15 0,15 0,15 0,10 0,05 KPSSP57 0,20 0,10 0,10 0,10 0,15 0,10 0,15 0,10 KPSSP58 0,15 0,10 0,10 0,20 0,15 0,05 0,15 0,10 KPSSP59 0,10 0,10 0,10 0,20 0,10 0,10 0,20 0,10 KPSSP60 0,10 0,10 0,30 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 KPSSP61 0,10 0,10 0,10 0,15 0,15 0,15 0,15 0,10 KPSSP62 0,10 0,10 0,10 0,30 0,10 0,10 0,10 0,10 KPSSP63 0,10 0,10 0,30 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 KPSSP64 0,20 0,20 0,30 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 KPSSP65 0,15 0,15 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 KPSSP66 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,15 0,10 0,15 KPSSP67 0,10 0,10 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 KPSSP68 0,35 0,35 0,30 KPSSP69 0,40 0,25 0,20 0,15 KPSSP70 0,40 0,30 0,30 KPSSP71 0,20 0,10 0,10 0,10 0,15 0,15 0,10 0,05 0,05 KPSSP72 0,20 0,10 0,10 0,20 0,20 0,10 0,10 KPSSP73 0,15 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,15 KPSSP74 0,10 0,10 0,20 0,25 0,10 0,10 0,15 KPSSP75 0,40 0,10 0,10 0,40 KPSSP76 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,10 KPSSP77 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,10 KPSSP78 0,40 0,35 0,15 0,10 20

20 TABLO-2 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI SONUÇLARINA GÖRE HESAPLANACAK OLAN KPSS PUAN TÜRLER KPSS PUAN TÜRÜ NO GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR YABANCI D L E T M B L MLER HUKUK KT SAT filetme MAL YE MUHASEBE ÇALIfiMA EKONOM S VE END. L fik LER EKONOMETR STAT ST K KAMU YÖNET M ULUSLARARASI L fik LER KPSSP79 0,15 0,10 0,75 KPSSP80 0,10 0,10 0,10 0,25 0,15 0,10 0,20 KPSSP81 0,30 0,30 0,10 0,15 0,15 KPSSP82 0,15 0,15 0,20 0,10 0,10 0,05 0,05 0,05 0,15 KPSSP83 0,10 0,10 0,15 0,20 0,15 0,05 0,05 0,10 0,10 KPSSP84 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20 0,15 0,15 KPSSP85 0,10 0,10 0,10 0,25 0,20 0,15 0,10 KPSSP86 0,20 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 KPSSP87 0,15 0,15 0,10 0,20 0,15 0,15 0,10 KPSSP88 0,20 0,10 0,40 0,10 0,10 0,10 KPSSP89 0,20 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 KPSSP90 0,40 0,20 0,30 0,10 KPSSP91 0,10 0,10 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0,05 0,10 0,05 KPSSP92 0,15 0,10 0,30 0,15 0,15 0,15 KPSSP93 KPSSP94 KPSSP95 0,10 0,10 0,15 0,15 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 KPSSP96 0,35 0,35 0,10 0,10 0,10 KPSSP97 0,15 0,15 0,50 0,10 0,10 KPSSP98 0,15 0,15 0,50 0,10 0,10 KPSSP99 0,15 0,15 0,10 0,50 0,10 KPSSP100 0,10 0,10 0,50 0,10 0,10 0,10 KPSSP101 0,10 0,10 0,30 0,15 0,15 0,10 0,10 KPSSP102 0,15 0,10 0,30 0,10 0,35 KPSSP103 0,10 0,10 0,20 0,60 KPSSP104 0,10 0,10 0,10 0,20 0,15 0,15 0,10 0,10 KPSSP105 0,25 0,10 0,10 0,10 0,15 0,05 0,15 0,05 0,05 KPSSP106 0,40 0,10 0,50 KPSSP107 0,10 0,10 0,10 0,30 0,15 0,15 0,10 KPSSP108 0,20 0,20 0,60 KPSSP109 0,20 0,20 0,10 0,20 0,05 0,05 0,05 0,05 0,10 KPSSP110 0,45 0,25 0,10 0,20 KPSSP111 0,10 0,10 0,15 0,10 0,15 0,40 KPSSP112 0,10 0,10 0,20 0,20 0,10 0,10 0,20 KPSSP113 0,15 0,15 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 KPSSP114 0,10 0,10 0,25 0,15 0,05 0,10 0,05 0,05 0,05 0,10 KPSSP115 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,10 0,10 KPSSP116 0,10 0,10 0,20 0,20 0,20 0,20 KPSSP117 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 KPSSP118 0,15 0,10 0,10 0,20 0,10 0,15 0,20 KPSSP119 0,60 0,10 0,30 KPSSP120 0,15 0,10 0,10 0,20 0,15 0,15 0,10 0,05 21

21 Vergi Denetmeni olarak göreve bafllayan Kavram Akademi ö rencilerimizden Ali Tando an n n s nav sonuç örne i: T.C. Kimlik Numaras Ad ve Soyad Yabanc Dil Ö renim Durumu AL TANDO AN NG L ZCE L SANS Mezun olunan/olunacak program 3254 MAL YE S nav Tarihi 27 Haziran - 28 Haziran 2009 TESTLERDEK DO RU VE YANLIfi CEVAP SAYILARI Genel Yetenek Genel Kültür Yabanc Dil E itim Bilimleri Hukuk ktisat flletme Do ru Yanl fl Do ru Yanl fl Do ru Yanl fl Do ru Yanl fl Do ru Yanl fl Do ru Yanl fl Do ru Yanl fl Maliye Muhasebe Çal fl. Eko. ve Ekonometri statistik Kamu Uluslararas End. lifl. Yönetimi liflkiler Do ru Yanl fl Do ru Yanl fl Do ru Y anl fl Do ru Yanl fl Do ru Yanl fl Do ru Yanl fl Do ru Yanl fl KPSS PUANLARI VE BAfiARI SIRALARI Puan Ad KPSS Puan Puan Ad KPSS Puan Puan Ad KPSS Puan KPSSP KPSSP KPSSP KPSSP KPSSP KPSSP KPSSP KPSSP KPSSP KPSSP KPSSP KPSSP KPSSP KPSSP KPSSP KPSSP KPSSP KPSSP KPSSP KPSSP KPSSP KPSSP KPSSP KPSSP KPSSP KPSSP

22 Ö RETMEN ADAYLARINA DUYURU ARALIK DÖNEM LK ATAMA SONUCU OLUfiAN M N MUM PUANLAR VE ATANAN SAYILARI ALAN ADI ATANMA T P ÖNCEL K M NUMUM PUAN TOPLAM Ahflap Teknolojisi SÖZLEfiMEL 1 75, Beden E itimi KADROLU 1 82,17 2 Beden E itimi SÖZLEfiMEL 1 74, Biliflim Teknolojileri SÖZLEfiMEL 1 80, Biliflim Teknolojileri KADROLU 1 84,984 7 Biyoloji SÖZLEfiMEL 1 83, Biyoloji KADROLU 1 86,469 6 Büro Yön. ve Sekreterlik SÖZLEfiMEL 1 76,17 3 Co rafya SÖZLEfiMEL 1 74, Co rafya KADROLU 1 78,653 4 Çocuk Geliflimi ve E itimi KADROLU 1 72,083 3 Çocuk Geliflimi ve E itimi SÖZLEfiMEL 1 50, Din Kült. ve Ahl.Bil. SÖZLEfiMEL 1 62, Din Kült. ve Ahl.Bil. KADROLU 1 73,31 8 El San.Tek./El Sanatlar SÖZLEfiMEL 1 75,974 3 El San.Tek./Nak fl SÖZLEfiMEL 1 72,804 4 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik SÖZLEfiMEL 1 77,5 19 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik SÖZLEfiMEL 1 83,223 4 Felsefe SÖZLEfiMEL 1 80, Fen ve Teknoloji KADROLU 1 88, Fen ve Teknoloji SÖZLEfiMEL 1 85, Fizik KADROLU 1 88,397 3 Fizik SÖZLEfiMEL 1 85, Gazetecilik SÖZLEfiMEL 1 75,901 1 Giyim Üretim Teknolojisi SÖZLEfiMEL 1 82,919 3 Görme Engelliler S n f Ö r. SÖZLEfiMEL 1 55,939 9 Görsel Sanatlar/Resim SÖZLEfiMEL 1 72, Görsel Sanatlar/Resim KADROLU 1 74,684 5 Grafik ve Foto raf/grafik SÖZLEfiMEL 1 72,185 1 Güzellik ve Saç Bak m Hiz. SÖZLEfiMEL 1 56, H.L. Meslek Dersleri SÖZLEfiMEL 1 57, HL Meslek Dersleri Arapça SÖZLEfiMEL 1 53,337 2 HL Meslek Dersleri Arapça SÖZLEfiMEL 2 59,761 4 lkö retim Matematik Ö r. KADROLU 1 89, lkö retim Matematik Ö r. SÖZLEfiMEL 1 86,

23 ALAN ADI ATANMA T P ÖNCEL K M NUMUM PUAN TOPLAM ngilizce SÖZLEfiMEL 1 75, ngilizce KADROLU 1 79,472 7 ngilizce KADROLU 2 79,511 2 nflaat Tek./Yap Tasar m SÖZLEfiMEL 1 77,611 3 flitme Engelliler S n f Ö rt. SÖZLEfiMEL 1 66,77 12 Kimya/Kimya Teknolojisi SÖZLEfiMEL 1 83, Kimya/Kimya Teknolojisi KADROLU 1 87,697 5 Makine Tek./Makine ve Kal p SÖZLEfiMEL 1 74,79 2 Matematik KADROLU 1 89,237 1 Matematik SÖZLEfiMEL 1 85, Matematik KADROLU 2 90,72 2 Metal Teknolojisi SÖZLEfiMEL 1 74,885 5 Muhasebe ve Finansman SÖZLEfiMEL 1 78, Müzik SÖZLEfiMEL 1 58, Okul Öncesi Ö rt KADROLU 1 76, Okul Öncesi Ö rt SÖZLEfiMEL 1 47, Pazarlama ve Perakende SÖZLEfiMEL 1 80,692 3 Plastik Teknolojisi SÖZLEfiMEL 1 77,135 1 Rehber Ö retmen KADROLU 1 76, Rehber Ö retmen SÖZLEfiMEL 1 64, Sa l k Bilgisi SÖZLEfiMEL 1 55,229 1 Sa l k/çevre Sa l SÖZLEfiMEL 1 44,879 1 Sa l k/hemflirelik SÖZLEfiMEL 1 50,236 7 Sa l k/t bb Sekreterlik SÖZLEfiMEL 1 76,847 5 S n f Ö retmenli i SÖZLEfiMEL 1 79, S n f Ö retmenli i KADROLU 1 84, Sosyal Bilgiler KADROLU 1 82,782 6 Sosyal Bilgiler SÖZLEfiMEL 1 80, Tarih KADROLU 1 83,47 3 Tarih SÖZLEfiMEL 1 81, Teknoloji ve Tasar m SÖZLEfiMEL 1 59, Tesisat Teknol. ve klimlen. SÖZLEfiMEL 1 72,596 7 Türk Dili ve Edebiyat KADROLU 1 81, Türk Dili ve Edebiyat SÖZLEfiMEL 1 78, Türkçe KADROLU 1 85,329 8 Türkçe SÖZLEfiMEL 1 83, Yiyecek çecek Hizmetleri SÖZLEfiMEL 1 81,108 Zihin Engelliler S n f Ö rt. KADROLU 1 60, Zihin Engelliler S n f Ö rt. SÖZLEfiMEL 1 51, TOPLAM

24 Ö RETMEN ADAYLARI Ç N KAÇ NET YAPARSAM, KAÇ PUAN ALIRIM? GENEL GENEL E T M YETENEK KÜLTÜR B L MLER PUAN 60 50,75 100,0 99,599 57, ,25 95, ,5 94,75 94,776 57,75 43,75 97,5 94,304 58,75 47,75 88,75 93,992 56,25 46,6 91,5 92, ,5 92,417 56,25 46,25 88,75 91,705 57,5 47, ,550 57,5 43,75 87,75 90,809 58, ,25 90,568 58, ,5 90, ,5 90,209 57,5 41,25 89,75 90,029 51,75 51,5 82,5 89, , ,068 49,75 47,75 87,5 88,936 53, ,25 88, ,25 89,25 88, ,5 80,5 88,378 51,5 41,25 91,5 88,200 49,5 47, , ,25 82,5 86,654 48,75 42, ,349 52,75 38, ,242 50,75 44,25 73,75 82, ,75 81,75 80,794 32,5 46,25 77,55 76,882

KPSS'nin bu kurumsal niteli inden dolay, KPSS sonuçlar sadece kamu kurumlar nca de il; art k özel sektörce de personel seçiminde kullan lmaktad r.

KPSS'nin bu kurumsal niteli inden dolay, KPSS sonuçlar sadece kamu kurumlar nca de il; art k özel sektörce de personel seçiminde kullan lmaktad r. NED R? Kamuda çeflitli ünvanlar alt nda atanacak personelin seçimi ilk kez merkezi s nav sistemiyle 999'da DMS ad yla yap lm flt r.daha sonra 00'de KMS ad yla bu s nav n kapsam geniflletilmifltir.00'den

Detaylı

KPSS LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI

KPSS LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI 2012 - LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI Genel Yetenek 1) Türkçe %50 2) Matematik %50 a) Sözcük bilgisi %5 a) Sayılarla işlem yapma %10 b) Dil bilgisi %10 b) Matematiksel ilişkilerden yararlanma

Detaylı

MURAT EĞİTİM KURUMLARI

MURAT EĞİTİM KURUMLARI 2013 KPSS de Testlerin Kapsamları Değişti ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2013 KPSS de uygulanacak testlerin içeriğinde bir takım değişiklikler yapıldı. Bu değişikler başta Genel Yetenek - Genel

Detaylı

KAMU KURUMLARINDA MESLEKİ KARİYER

KAMU KURUMLARINDA MESLEKİ KARİYER KAMU KURUMLARINDA MESLEKİ KARİYER İçinde bulunduğumuz yüzyıl bilgi ve teknoloji çağı olarak adlandırılmaktadır. Bu amaçla öncelikle beşeri sermayenin artırılması önem kazanmaktadır. Beşeri sermayenin yadsınamaz

Detaylı

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI ve KONTENJAN VE KOŞULLARI İŞLETME ANABİLİM DALI Muhasebe ve Finansman 15 2 1 18 İİBF, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat, Mühendislik ve Turizm Fakültelerinin İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği, Turizm

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

(24.05.2013 / 28656 R.G.)

(24.05.2013 / 28656 R.G.) İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: (24.05.2013 / 28656 R.G.) 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN GEÇİCİ 21 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz döneminde Enstitümüz Anabilim / Bilim Dallarına alınacak Doktora ve Yüksek Lisans öğrenci kontenjanları

Detaylı

Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,2

Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,2 KPSS A Grubu Kadroların Tam Listesi Başbakanlık KPSSP86 Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Başbakanlık Uzman Yardımcısı Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,2 Kurumca

Detaylı

ARELSEM ve BİLİM İSTANBUL İŞBİRLİĞİ İLE

ARELSEM ve BİLİM İSTANBUL İŞBİRLİĞİ İLE ARELSEM ve BİLİM İSTANBUL İŞBİRLİĞİ İLE Kamu da Kariyer; Geleceğin Kamu Lideri İçin! KPSS KPSS Nedir? Kamu Personeli Seçme Sınavı Kamu kurumlarında görev alacak personeli belirlemek amacıyla yapılan bir

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (Tesmer)

SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (Tesmer) SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (Tesmer) 24 Mart 2007 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 26472 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşüvirler Odaları

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

olmak üzere toplam 35 Uzman Yardımcısı alımı öngörülmektedir.

olmak üzere toplam 35 Uzman Yardımcısı alımı öngörülmektedir. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAV İLANI Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ne sınavla; - Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ya da en az 4 yıllık

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI (SÖZLÜ SINAV) KILAVUZU 2014/1

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI (SÖZLÜ SINAV) KILAVUZU 2014/1 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI (SÖZLÜ SINAV) KILAVUZU 2014/1 DİKKAT: Bu kılavuzu dikkatlice Bu kılavuzu okuduktan dikkatle

Detaylı

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok, Pedagojik Formasyon Birimi, ELAZIĞ. Tlf: 0-424-2370000/4928

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok, Pedagojik Formasyon Birimi, ELAZIĞ. Tlf: 0-424-2370000/4928 D U Y U R U ÜNİVERSİTELERİN ÖĞRETMENLİĞE KAYNAK OLUŞTURAN BÖLÜMLERİNİN SON SINIF ÖĞRENCİLERİ İLE MEZUNLAR İÇİN 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİNDE BAŞLATILACAK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA

Detaylı

KPSS Hakkında Bilmeniz Gerekenler

KPSS Hakkında Bilmeniz Gerekenler On5yirmi5.com KPSS Hakkında Bilmeniz Gerekenler Ülkemizde kamu personeli olarak çalışmak isteyenlerin yolu mutlaka KPSS'den geçer. Peki nedir bu KPSS? Kimler katılabilir, ne zaman yapılır ya da nasıl sorular

Detaylı

ÖNCELİK ALAN ADI MİNİMUM PUAN ATANAN SAYI BAŞVURU SAYI TARİH

ÖNCELİK ALAN ADI MİNİMUM PUAN ATANAN SAYI BAŞVURU SAYI TARİH ÖNCELİK ALAN ADI MİNİMUM PUAN ATANAN SAYI BAŞVURU SAYI TARİH 1 Adalet 76,92152 28 156 19.9.2014 1 Adalet 78,31843 6 105 5.2.2015 2 Adalet 6 6.2.2015 1 Aile ve Tüketici Hizmetleri 66,24 23 52 19.9.2014

Detaylı

Hoş geldiniz! www.femakademiankara.net. @FemAkademiAnkara

Hoş geldiniz! www.femakademiankara.net. @FemAkademiAnkara Hoş geldiniz! www.femakademiankara.net @FemAkademiAnkara KARİYER BASAMAKLARI VE KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI BİLGİLENDİRME SUNUSU KPSS NEDİR? B grubu memuriyetler için iki yılda bir; A grubu kadrolar ve

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU BAŞKANLIĞI SİGORTA DENETLEME UZMAN YARDIMCILIĞI ve SİGORTA DENETLEME AKTÜER YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI TANITIM BROŞÜRÜ KASIM 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI Sosyal Bilimler Enstitüsü üstü Programlarına 2012-2013 Öğretim yılı birinci yarıyılında öğrenci alınacaktır. BAŞVURU TARİHİ VE YERİ Adayların

Detaylı

BAŞVURU KILAVUZU. A- YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI

BAŞVURU KILAVUZU. A- YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI BAŞVURU KILAVUZU A- ve KONTENJAN VE KOŞULLARI a.1 - İşletme Anabilim Dalı a.15 - Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı a.2 - İktisat Anabilim Dalı a.16 - Felsefe Anabilim Dalı a.3 - Çalışma Ekonomisi Anabilim

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü ne 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı Güz yarıyılında Doktora ve Yüksek Lisans eğitimi için aşağıda belirtilen programlara

Detaylı

2014-2015 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ LİSANS EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI. Öğrenim Süresi

2014-2015 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ LİSANS EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI. Öğrenim Süresi Öğretim Kurumu ve Önlisans / Lisans Programı Yıllık Öğrenim Ücreti (2013-2014) Diş Hekimliği Fakültesi 5 2-1.976 TL Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği 4 5 Bkz.83 1.136 TL Almanca Öğretmenliği (İÖ )

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılına kurum içi yatay geçiş ile ilgili kontenjanlar, başvuru koşulları,

Detaylı

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından:

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından: Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından: Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın, sınıfı,

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

2016-2017 KAYIT KATALOĞU KPSS B ÖABT DGS YDS KPSS A ALES KURUM SINAVLARI

2016-2017 KAYIT KATALOĞU KPSS B ÖABT DGS YDS KPSS A ALES KURUM SINAVLARI KPSS-YDS-ALES-DGS Kazanmak YDS Artık Kolay... 2016-2017 KPSS B ALES KAYIT KATALOĞU DGS ÖABT KPSS A KURUM SINAVLARI KPSS B GRUBU (Lisans Düzeyi İçin) B GRUBU GENEL YETENEK Matematik Sayısal Mantık Türkçe

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL ALIMI Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web Sitesinde, Akademik Kadro İlanları Bölümünde İlan Edilmiştir.

AKADEMİK PERSONEL ALIMI Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web Sitesinde, Akademik Kadro İlanları Bölümünde İlan Edilmiştir. AKADEMİK PERSONEL ALIMI Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web Sitesinde, Akademik Kadro İlanları Bölümünde İlan Edilmiştir. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU: Üniversitemiz birimlerine, 2547

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI DUYURUSU Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 25/11/2015 tarih

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI DUYURUSU Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 25/11/2015 tarih 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI DUYURUSU Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 25/11/2015 tarih ve 64968 sayılı yazısı gereği 2015-2016 Eğitim- Öğretim

Detaylı

KPSS. Kamu Personeli Seçme Sınavı. KPSS Nedir? Sınavların Uygulanması. A Grubu Kadro Nedir? B Grubu Kadro Nedir?

KPSS. Kamu Personeli Seçme Sınavı. KPSS Nedir? Sınavların Uygulanması. A Grubu Kadro Nedir? B Grubu Kadro Nedir? KPSS Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS Nedir? KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı), Kamu Kurumlarına ilk defa atanacaklar için yapılan sınavların genel adıdır. Kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar

Detaylı

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, muhasebe ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Muhasebe ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİUZMAN

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİUZMAN ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİUZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE UZMANLIK YETERLİK SINAVLARI HAKKINDA

Detaylı

VERGİ DENETMENİ TANIM

VERGİ DENETMENİ TANIM TANIM Vergi vermekle yükümlü şahıs ve tüzel kişilerin (vergi mükelleflerinin) vergilerini yasalara uygun olarak verip vermediklerini denetleyen kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Vergi

Detaylı

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1359-1364 Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Dokuz

Detaylı

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVLARI GENEL AÇIKLAMALAR

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVLARI GENEL AÇIKLAMALAR ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVLARI GENEL AÇIKLAMALAR İSTEK ÖZEL ACIBADEM ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKVİMİ Sınıf Dönem Sınav Tarihleri Mazeret Sınavı Tarihleri

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

2013-2014 AKADEMİK YILI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİ SEÇİMİ BAŞLAMIŞTIR

2013-2014 AKADEMİK YILI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİ SEÇİMİ BAŞLAMIŞTIR 2013-2014 AKADEMİK YILI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİ SEÇİMİ BAŞLAMIŞTIR Başvuruyla ilgili önemli hususlar: 1. Lütfen ilanı sonuna kadar okuyunuz. 2. Mevlana Değişim Programından; açık, dışarıdan, yaygın

Detaylı

BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI

BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Hizmet Cetveli Dilekçe 1 İŞ GÜNÜ 2 Diploma Kaydının Çıkarılması Dilekçe,

Detaylı

Başvuru Tarihi Başlangıcı 28 Aralık 2015. Başvuru Tarihi Sonu 08 Ocak 2016. Sonuçların İlan Tarihi 13 Ocak 2016

Başvuru Tarihi Başlangıcı 28 Aralık 2015. Başvuru Tarihi Sonu 08 Ocak 2016. Sonuçların İlan Tarihi 13 Ocak 2016 İLAN AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARASINDA ORTAKLAŞA AÇILAN ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA 2015-2016

Detaylı

BAŞVURULARDA HATA YAPILMAMASI İÇİN İLANIMIZI SON SAYFAYA KADAR LÜTFEN DİKKATLİCE İNCELEYİNİZ

BAŞVURULARDA HATA YAPILMAMASI İÇİN İLANIMIZI SON SAYFAYA KADAR LÜTFEN DİKKATLİCE İNCELEYİNİZ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014 2015 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları ve Başvuru Koşulları Doktora Programları ANABİLİM DALI TÜRÜ / DERECE TC

Detaylı

En yükseği dikkate alınır. 2 *

En yükseği dikkate alınır. 2 * Yüksek Lisans 4 Yüksek Lisans SAYSÖZEA En yükseği dikkate alınır. 2* 10 (a) 2 ( b) Programın Türü PUAN T.C. Uyruklu Yabancı Uyruklu Milli Sporcu ÜNİP T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Koşulları ve Kontenjanları. Genel Başvuru Koşulları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Koşulları ve Kontenjanları. Genel Başvuru Koşulları FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Koşulları ve Kontenjanları Genel Başvuru Koşulları Lisansüstü Eğitim Sınavı ALES-GRE-GMAT İngilizce Sınavları

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 SAYIŞTAY YÖNETİM MENSUPLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR

PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

hak kazandığı takdirde, Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim eder.

hak kazandığı takdirde, Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim eder. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İLAN METNİ Üniversitemiz 2015 2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Anadolu Üniversitesi ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA/ SANATTA YETERLİK. (Lisansa. Yabancı Uyruklu T.C.

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA/ SANATTA YETERLİK. (Lisansa. Yabancı Uyruklu T.C. Anabilim / Anasanat Dalı MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1314 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALIMI VE YATAY GEÇİŞ İLE ÖĞRENCİ ALIMI, KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI Bilim / Sanat Dalı SOSYAL

Detaylı

2013 2014 ÖĞRETİM YILI GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ ve MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ MÜDÜRLÜKLERİ KADROLARINDAKİ MUHTEMEL MÜNHALLER

2013 2014 ÖĞRETİM YILI GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ ve MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ MÜDÜRLÜKLERİ KADROLARINDAKİ MUHTEMEL MÜNHALLER 2013 2014 ÖĞRETİM YILI GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ ve MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ MÜDÜRLÜKLERİ KADROLARINDAKİ MUHTEMEL MÜNHALLER TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ (3) b. Kadro Sayısı : MTÖD 3 c. Muhtemel

Detaylı

KAYIT KATALOĞU. Kazanmak Artık Kolay... ]KPSS ]ÖABT ]DGS ]YDS ]ALES

KAYIT KATALOĞU. Kazanmak Artık Kolay... ]KPSS ]ÖABT ]DGS ]YDS ]ALES KAYIT KATALOĞU Kazanmak Artık Kolay... ]KPSS ]ÖABT ]DGS ]YDS ]ALES KPSS B GRUBU (Lisans Düzeyi İçin) SINIRSIZ BİRE BİR ETÜT SINIRSIZ VİDEO DERS ÇALIŞMA SALONU HEDİYE KİTAPLARIMIZ Genel Kültür Tarih Soru

Detaylı

TEMİNİ YAPILACAK MEMUR ADAYLARINDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLERİ GÖSTERİR DUYURU METNİ

TEMİNİ YAPILACAK MEMUR ADAYLARINDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLERİ GÖSTERİR DUYURU METNİ TEMİNİ YAPILACAK MEMUR ADAYLARINDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLERİ GÖSTERİR DUYURU METNİ Askeri Veteriner Okul ve Eğitim Merkez Komutanlığı Döner Sermaye İşletmesi ihtiyacı için aşağıda unvanı yazılı kadroya

Detaylı

SUNU İÇERİĞİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSKOKULU

SUNU İÇERİĞİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSKOKULU SUNU İÇERİĞİ AMAÇ GENEL BİLGİLER BAŞVURU KOŞULLARI SINAV DEĞERLENDİRME AŞAMALARI DGS SORULARI KONU BAŞLIKLARI 2014 DGS SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER YÜKSEKOKULUMUZDA YÜRÜTÜLEN PROGRAMLARA GÖRE ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

HOġ GELDĠNĠZ!...

HOġ GELDĠNĠZ!... HOġ GELDĠNĠZ!... 1 A Grubu kadrolar, Çeşitli üst kurullar, Bölgesel kalkınma ajansları, Uzman, Uzman Yardımcısı, Müfettiş yardımcısı, Kaymakamlık, Sermaye Piyasası Kurulu, Hazine Müsteşarlığı, Adlî ve

Detaylı

COMU EZINE MESLEK YÜKSEKOKULU Dış Ticaret 2015-2016 Öğretim Yılı 2. dönem 1. Sınıf- Sınav Takvimi Sınav Tarihleri COMU EZINE MESLEK YÜKSEKOKULU

COMU EZINE MESLEK YÜKSEKOKULU Dış Ticaret 2015-2016 Öğretim Yılı 2. dönem 1. Sınıf- Sınav Takvimi Sınav Tarihleri COMU EZINE MESLEK YÜKSEKOKULU Dış Ticaret 2015-2016 Öğretim Yılı 2. dönem 1. Sınıf- Takvimi Tarihleri Ders adi Dersliği Saati Sınıv Türü Türk Dili II Konferans- 11:00 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Derslik 1 12:00 Yabancı Dil II (İngilizce)

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNE 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılında aşağıda belirtilen programlardaki anabilim ve bilim dallarına

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU DUYURUSU

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU DUYURUSU KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU DUYURUSU KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN: Üniversitemiz Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans programlarına

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Projeler ve Komisyonlar İçin Gönüllü Personel Müracaat ve Bilgi Formu

ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Projeler ve Komisyonlar İçin Gönüllü Personel Müracaat ve Bilgi Formu Formun doldurulmasına yönelik açıklama: Ayrılan alana yazı karakterini değiştirmeden istediğiniz kadar yazabilirsiniz. Tablolarda satır yeterli değilse satır ekleyebilirsiniz. 3-Forma son 2 yıl içinde

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Lisansüstü Programlarımıza 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Başvuru ile ilgili detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

--> İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN VERMİŞ OLDUĞU KONTENJANLAR <--

--> İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN VERMİŞ OLDUĞU KONTENJANLAR <-- www.mebpersonel.com Ziyaret Ediniz --> İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN VERMİŞ OLDUĞU KONTENJANLAR

Detaylı

Hangi Kurum Kaç Puanla Alıyor?

Hangi Kurum Kaç Puanla Alıyor? On5yirmi5.com Hangi Kurum Kaç Puanla Alıyor? KPSS ile hangi alanda hangi puan türüyle kaç puanla nereye girilir... Yayın Tarihi : 25 Eylül 2012 Salı (oluşturma : 1/7/2017) PUAN TÜRÜ KURUM PUAN İÇERİĞİ

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Mezunlarına Verilen Unvanlar. Meslek Yüksekokullarının - Teknik Programlar bölümünden mezun olanlara, - Diğer bölümlerinden mezun olanlara

Mezunlarına Verilen Unvanlar. Meslek Yüksekokullarının - Teknik Programlar bölümünden mezun olanlara, - Diğer bölümlerinden mezun olanlara Yükseköğretim Kurulu Karar Tarihi Program Adı Mezunlarına Verilen Unvanlar 31.01.1984 Meslek Yüksekokullarının - Teknik Programlar bölümünden mezun olanlara, - Diğer bölümlerinden mezun olanlara Tekniker

Detaylı

KPSS-A. İçin Hangi Sınavlara Girilmeli? 2- KPSS-A Her Yıl Yapılır mı? 3- KPSS A Grubu Sınavına Kimler Katılabilir?

KPSS-A. İçin Hangi Sınavlara Girilmeli? 2- KPSS-A Her Yıl Yapılır mı? 3- KPSS A Grubu Sınavına Kimler Katılabilir? 1- A Grubu Kadro Ne Demektir? Kamu kurum ve kuruluşlarındaki müfettiş, uzman, denetmen, kontrolör yardımcılıkları ile kaymakam adaylığı kadrolarına A grubu kadrolar denir. 2- KPSS-A Her Yıl Yapılır mı?

Detaylı

2015-2016 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI

2015-2016 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI 2015-2016 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖZEL ŞARTLAR ANABİLİM DALI BİLİM DALI ÖZEL ŞARTLAR Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi ve Denetimi Eğitimde Programları ve Öğretimi n Sosyal

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

CELÂL BAYAR ÜN VERS TES 2013-ÖSYS Yüksekö retim Programlar n En Küçük ve En Büyük Puanlar Listesi (Tablo 4) Sayfa 1 / 2

CELÂL BAYAR ÜN VERS TES 2013-ÖSYS Yüksekö retim Programlar n En Küçük ve En Büyük Puanlar Listesi (Tablo 4) Sayfa 1 / 2 CELÂL BAYAR ÜN VERS TES 2013-ÖSYS Yüksekö retim lar n ve Puanlar Listesi (Tablo 4) n Ad Puan Türü Yerle en Aday 102510186 p Fakültesi MF-3 175 175 469,362 485,367 459,786 467,936 itim Fakültesi 102510017

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılında, Sosyal Bilimler Enstitüsü ne aşağıdaki anabilim dallarına lisansüstü eğitim için öğrenci alınacaktır.

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

2.1.2 ADALET MESLEK LİSELERİ

2.1.2 ADALET MESLEK LİSELERİ 2.1.2 ADALET MESLEK LİSELERİ 2.1.7.1. Adalet meslek liselerinin amacı nedir? Adalet Meslek Liseleri, bilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda adalet alanında istihdam edilecek orta kademedeki nitelikli insan

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 15.07.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29417 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İŞÇİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞÇİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞÇİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİNDE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ PERSONELİN İŞÇİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuracak Yabancı Uyruklu Adaylardan İstenilen Belgeler

Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuracak Yabancı Uyruklu Adaylardan İstenilen Belgeler İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yüksek Lisans ve Doktora Programları için öğrenci alınacaktır. yarıyılında 1-İSTENİLEN

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

KPPS-B P3 ile Hangi Bölümler Atanabilir?

KPPS-B P3 ile Hangi Bölümler Atanabilir? On5yirmi5.com KPPS-B P3 ile Hangi Bölümler Atanabilir? KPPS B- P3 türünden sınava girecekler hangi oturumlara girmek zorunda. Yayın Tarihi : 20 Nisan 2012 Cuma (oluşturma : 5/29/2016) ÖSYM her 2 yılda

Detaylı

2012 ÖSYS YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ

2012 ÖSYS YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ 2012 ÖSYS YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ MF Matematik Sınavı (-1): (16 Haziran 2012 Cumartesi, Saat:10:00, Tek Oturum: 120 dakika)

Detaylı

6 245 say l Harc rah Kanunu nun 3/a maddesinde harc rah, bu Kanun a göre

6 245 say l Harc rah Kanunu nun 3/a maddesinde harc rah, bu Kanun a göre mali ÇÖZÜM 111 HARCIRAH BEYANNAME VE MAKBUZLARINDA DAMGA VERG S Bilal KOCABAfi* I. G R fi 6 245 say l Harc rah Kanunu nun 3/a maddesinde harc rah, bu Kanun a göre ödenmesi gereken yol masraf, gündelik,

Detaylı

T.C. a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu Toplant ve 03 Eylül 2012 Pazartesi

T.C. a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu Toplant ve 03 Eylül 2012 Pazartesi a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu ve Zümre Ba kanlar n 03 Eylül 2012 Pazartesi 1 b) Orta Ö retim Kurumlar Zümre Toplant lar ve Y ll k Planlar n Haz rlanmas 04-07 Eylül

Detaylı

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Gıda mühendisi gıda hammaddelerinin besin değerini kaybetmeden standartlara uygun olarak verimli bir şekilde işlenmesini, korunmasını ve depolanmasını planlayan, uygulamasını yürüten ve yeni sistemleri

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAVI VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAVI VE ATAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28711 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAVI VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıda sayılan şartları taşımaları gerekmektedir:

Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıda sayılan şartları taşımaları gerekmektedir: T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI HAZİNE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 1- GENEL T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına giriş sınavı ile, Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece Hazine

Detaylı

2013 ŞUBAT DÖNEMİ ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ÖZÜR DURUMUNDAN YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2013 ŞUBAT DÖNEMİ ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ÖZÜR DURUMUNDAN YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 2013 ŞUBAT DÖNEMİ ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ÖZÜR DURUMUNDAN YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il içi eş ve sağlık durumu ile genel ve özel

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1) Bu Yönerge,

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

2 2 Yüksek Lisans (Tezli): Çevre Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Biyoloji, Kimya, Kimya Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabilirler.

2 2 Yüksek Lisans (Tezli): Çevre Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Biyoloji, Kimya, Kimya Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabilirler. Öğretim Kurumu ve Yüksek Lisans Programı Yüksek Lisans Kontenjanı Doktora Kontenjanı Özel Koşul Yıllık Öğrenim Ücreti Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri (Tükçe) 2 Bahçe Bitkileri Bilgisayar (İngilizce)

Detaylı

YÖNETMELİK İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 8 Haziran 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26546 İçişleri Bakanlığından: YÖNETMELİK İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU E itim - Kültür limizde e itim faaliyetleri Milli E itime ba l çeflitli kademedeki okullar, Sa l k Bakanl na ba l Sa l k Meslek Liseleri ve birisi özel olmak üzere iki üniversite kanal yla yürütülmektedir.

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU OCAK 2014 1- GENEL BİLGİLER Bu kılavuz Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına ekli tabloda belirtilen Anabilim

Detaylı

REKTÖRLÜK MAKAMINA

REKTÖRLÜK MAKAMINA 17.06.2010 REKTÖRLÜK MAKAMINA Ekte sunulan Enstitümüz ilanının Türkiye genelinde bir gazetede yayınlanmak üzere Basın İlan Kurumu na gönderilmesi gerekmektedir. Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. Eki

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin

Detaylı