Examen HAVO. Turks. Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 1 Dinsdag 30 mei uur. Tekstboekje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Examen HAVO. Turks. Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 1 Dinsdag 30 mei 9.00 11.30 uur. Tekstboekje"

Transkript

1 Turks Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 30 mei uur Tekstboekje A Begin

2 Tekst 1 Sokak çocuklarý Fiziksel ve ruhsal yaralýlar Kulca: Sýðýnma evleri açýlmalý Sokak Çocuklarý Gönüllüleri Derneði Baþkaný Yusuf Ahmet Kulca, çocuk sýðýnma evlerinin açýlmasý ve 18 yaþýndan küçüklerin seyahat özgürlüðünün kýsýtlanmasý gerektiðini belirtiyor. Büyükþehir Belediyesi nin koordinatörlüðünde Ýstanbul daki 32 ilçede belediyelerin çocuk sýðýnma ve barýnma evi açmasý gerektiðini belirten Kulca, Eðer her belediye 100 er kiþilik yer yapsa sokakta yaþayan 3 bin 200 çocuðun kafalarýný sokacaðý bir yer olacak diyor. Devlet, gönüllü kuruluþlar, yerel yönetimler, basýn ve halkýn birlik içinde olduðu yeni bir oluþum gerektiðini dile getiren Kulca, þöyle devam ediyor: Çocuklarýn barýndýðý, yemek yiyip banyo yaptýðý, saðlýk problemlerinin çözüldüðü bir yer olursa önemli bir noktaya gelmiþ olursunuz. O zaman sokaktaki insanlara Bu çocuða para, yemek, üst baþ vermeyin diyebilirsiniz. Bakýn bunlarla ilgili birim var, oralara yardým edin, oralarý arayýn. Eðer bir çocuðu sokakta görürseniz yardýmcý olun, oraya getirin dersiniz. Böylece sokakta hayat damarý kesilen çocuk da Ýnsanlar bizimle ilgileniyor, artýk kolay kolay hýrsýzlýk yapamam; tiner, bali koklayamam, para bulamam, o zaman benim bu yerlere gitmem gerekiyor diyecektir. Bu zor bir çalýþma, zaten kolay olmadýðý için insanlar yapmýyor. Ama bir yerden baþlamak gerekiyor. Özellikle sokaða yeni çocuk kazandýrmamak için çalýþýlmasý gerektiði üzerinde duran Kulca, çocuk sýðýnma evlerinin bu nedenle de oldukça önemli olduðunu belirtiyor. Kulca, þunlarý söylüyor: Sokaklara gelen bir çocuðun kalabileceði hiçbir yer yok. O zaman sokaklarda yaþayan bu gruplara girmek zorunda kalýyor. Baþka þansý yok. Gruba girdiði zaman da tiner koklamak, hýrsýzlýk yapmak, dilenmek zorunda. Yani grup nasýl yaþýyorsa öyle yaþamak zorunda. Ýþte çocuk sýðýnma eviyle bunu engellemiþ olacaðýz. Ayrýca çocuðu tanýma fýrsatý bulacaðýz. Gerçekten çocuk evden neden kaçmýþ? Ufak tefek nedenlerden dolayý mý kaçmýþ? Uzmanlar tarafýndan saptanacaktýr. Sonra ailesine bir uzman gönderilecektir. Eðer ufak bir nedense ailesine teslim edilecek. En önemlisi de aile takip edilecektir, ayný problemlerin yaþanmamasý için. Gerçekten ailesine teslim edilemeyecek çocuklar var. Uyuþturucu kullanýp, çocuðu döven aileler var. Üvey anne-babadan vahþet gören aileler var. Bu çocuklara ne yapacaðýz, diye kafa yormamýz gerekecek. Çocuk Esirgeme Kurumu na mý verilecek, yeni yapýlanmaya mý gidilecek? Kulca, bu yapýldýktan sonra 18 yaþýndan küçük çocuklarýn seyahat özgürlüðünün kýsýtlanmasý gerektiðini vurguluyor. Annesi ve babasýnýn rýzasý olmadan þehirlerarasý dolaþmasýna izin verilmemeli. Büyük þehirlere gelmesi önlenmeli diyen Kulca, çocuklarýn ellerini kollarýný sallayarak þehir þehir dolaþtýklarýný anlatýyor. Derneðin kurduðu Avcýlar daki Umut Evi nde 40 çocuða bakýldýðýný belirten Kulca, önce çocuðu geçmiþiyle barýþýk hale getirmeye çalýþtýklarýný söylüyor. Evde ilk yaptýðýmýz þeylerden bir tanesi okuma-yazmayý öðretmek. Okula devamýný saðlayamazsak bile dýþarýdan, bir diploma almasýný saðlamak. En önemli hedeflerden bir tanesi de bu çocuklarýn ailelerine ulaþmak. Onlara ulaþtýðýmýzda çocuðu daha iyi tanýma fýrsatýmýz olacak ki onu yönlendirelim. Nüfus cüzdaný olmayan bir çocuða hiçbir þey yapamazsýnýz. Ne okula gönderirsiniz, ne iþe sokarsýnýz. Kursa dahi gönderemezsiniz. Hürriyet, A 2 Lees verder

3 Tekst 2 AL SANA TÜRKÇE RAP Almanya çýkýþlý Türk rap grubu Karakan ýn yeni albümü Al Sana Karakan memleketimizin iyi müzik dinleyen insanlarý tarafýndan büyük bir heyecanla karþýlandý. Heyecanýn nedeni ise taze müzik ve kesinlikle sýradan olmayan þarký sözleri. Onlarý ilk kez 1995 te Erci E, Cinai Þebeke ve Da Krime Posse ile birlikte oluþturduklarý Cartel le tanýmýþtýk. O zamanlar birçok müziksevere göre Cartel in içindeki en ümit veren grup, Karakan dý. Þimdi yeni albümlerinde de Alper Tunga Köksal ve Kerim Yüzer farklý þeylerden söz ediyorlar: Kýzgýnlýklarýndan, kötü Almanlar dan, dazlaklardan, Türkiye-Almanya arasý üç günlük kesintisiz yolculuklardan, kanka (kankardeþi) ruhundan, sýkýntýlý gecelerden ve tek gecelik iliþkilerden. Sürekli dinledikleri Barýþ Manço, Edip Akbayram, Jimi Hendrix gibi ünlülerden aldýklarý sample larý da hikayelerinin üstüne cuk diye oturtunca ortaya Amerikan hip hop lardan da iyi bir müzik çýkmýþ. Artýk imajlarý da farklý. Kliplerinde ve albüm kapaklarýnda Cartel projesindeki sokak çocuðu görünümlerinden 180 derece dönüp, takým elbiseli, limuzinle gezen, aðýr adam rolüne soyundular. Bununla ilgili Alper diyor ki: Bu gerçek bir görüntü deðil. Ýnsanlar bizi sadece bol pantolon, kapüþonlu, sweat shirt giyen adamlar olarak tanýyordu. Biraz da bunu deðiþtirmek istedik. Bir de tamam en alt tabakadan geliyoruz ama biz de insanýz demek istedik bizi aþaðýlayan insanlara. Rap yapanlar halk çocuðudur zaten. Tamamen göç etkisinde olan, hareketli bir gençlikleri var. Kerim, ailesinden çok sonra Almanya ya gitmiþ Kerim sözüne þöyle devam ediyor: Benimki çok arabesk bir çocukluktu. Bizim nesildeki bütün çocuklarýn kaderiydi bu zaten. Önce aile gider, çocuklar yýllarca Türkiye de akrabalarýn yanýnda kalýr, sonra ilkokul zamaný gelince kendilerini Almanya da bulurlardý. Alper in hikayesi de çok farklý deðil. Annesi ve babasý çalýþtýðý için okula baþlayana kadar hep evde yalnýz kalmýþ. Almanya da bizim yaþýmýzdaki Türklerin çoðu kriminel bir kariyer yaptýlar. Hapise düþenler, uyuþturucudan ölenler, Türkiye ye geri gönderilenler oldu. Biz ise rap le, hip-hop la yaþadýklarýmýzý anlatmaya çalýþtýk, müzikle kurtulduk diyor Alper. Ýkisi de, Almanya da bulunan bu neslin çok büyük zorluk çektiklerini düþünüyorlar. Þarkýlarýnda anlattýklarý gibi ezilmiþler, itilmiþler, kendi deyiþleriyle beþ kuruþ için beþ kuruþ gibi harcanmýþlar. Kerim ve Alper çocukluk ve ilk gençlik döneminden sonra 1983 te break-dance olaylarýna girmiþler. Nürnberg de takýldýklarý gençlik merkezinde herkes kendine bir uðraþ bulmuþ, Kerim ve Alper de diskolarda DJ olarak çalýþmaya baþlamýþlar. Ýki-üç bin kiþilik Alman diskolarýnda çaldýklarý ise tabii ki, zenci müzikleriymiþ. Ýlk kez Run DMC diye bir rap grubunu dinleyerek rap e baþlamýþlar. Alper bu olayý þöyle anlatýyor: Run DMC nin It s Like That diye bir 45 likleri vardý. O zaman deli oldum o parçaya, adamlarýn ne söylediðini anlamadan haftalarca dinledim. Rap in anlattýklarýný anlamasan bile duygusu farklýdýr. Kimisi buna isyan diyor ama bence enerji veriyor, gaza getiriyor insaný. Peki diyorum, siz Almanya nýn zencileri misiniz? Ýkisi birden Hayýr diyor. Biz esaret yaþamadýk, sadece bastýrýldýk. En baþta maddi yönden kölelik yaþadýk, çok çalýþýp az kazandýk. Þimdi o kadar kötü durumda deðiliz. Biz baþý dertte olanlara hitap ediyoruz. Alman dinleyicilerinin çoðu sol kesimdenmiþ. Ýnsanlarýn faþist yakýþtýrmalarý hakkýnda neler düþündüðünü sormak ve CD lerini almak üzere gittiðim bir plakçýnýn Ben o faþistlerin bir þeyini satmam demesini anlatýyorum. Yanlýþ anlaþýlmaktan o kadar sýkýlmýþlar ki A 3 Lees verder

4 Biz ne sað ne soluz. Orada azýnlýkta yaþayan bir gençliðiz. Vatanýmýzda Almancý, Almanya da yabancýyýz. Parçalarýnda acýmasýzca anlattýklarý dazlaklarla hiç çatýþmaya girmek istememelerine raðmen, boðaz boðaza geldikleri de çok olmuþ. Koyun deðiliz ya, bize vuranlara biz de vururuz diyorlar. Gelelim müziklerine. Nota bilmiyorlar, enstrüman da çalmýyorlar. Beðendikleri, dinledikleri parçalarý, müzik direktörleri Perulu Chill Fresh e götürüp hep beraber elden geçirtiyorlar. Ama rap söyleme tekniklerini çok geliþtirmiþler. Alper bu geliþmeyi gururla þöyle anlatýyor: Kolay gibi görünüyor rap söylemek, ama deðil. Zamanla geliþiyor. Çalýþa çalýþa hýzlandýrýyorsun, yeni söyleme teknikleri geliþtiriyorsun. Karakan a göre: Türkiye de pop müziðin yüzde 90 ý çöplüktür. Mesela Serdar Ortaç la asla bir baðlantýmýz olamaz ama Sezen Aksu, Barýþ Manço, Erkin Koray ý çocukluðumuzdan beri dinleriz. Onlar o zamanýn pop müzikçileriydiler. Onlarýn lerde yaptýðý müzik þimdikilerden daha kaliteli. Erkin Koray ýn plaklarýný 200, 300 marka alan Almanlar var. Karakan dan öðrendiðimize göre Türkiye de ilk rap i Barýþ Manço ve Cem Karaca yapmýþ. Lafý uzatmanýn anlamý yok; siz en iyisi bir Karakan albümü alýp, Türkçe rap nasýl yapýlýr dinleyin. Aslý Uðurlu Hürriyet, A 4 Lees verder

5 Tekst 3 ROMANTÝK BÝR ÝRA ÖYKÜSÜ Jim Sheridan ýn yeni filmi Boksör Berlin de yarýþýrken Türkiye de gösterime girdi Boksör / The Boxer Yönetmen: Jim Sheridan Görüntü: Chris Menges Senaryo: Jim Sheridan, Terry George Müzik: Gavin Friday, Maurice Seezer Oyuncular: Daniel Day Lewis (Danny Flynn), Emily Watson (Maggie), Ken Stott (Ike Weir), Brian Cox (Joe Hamill), Ciaran Fitzgerald (Liam), Gerald McSorley (Harry). On sekiz yaþýnda hapse girip otuz iki yaþýnda çýkan bir militan, özgürlüðüne kavuþtuðuna sevinemez bile... Hele geride neredeyse çocuk yaþta bir sevgiliden baþka kimseyi býrakmamýþsa... Onun yüzünü düþleyip kafasýnýn içinde yalnýz onunla konuþtuðu bir sevgili. Ýçinde yaþadýðý korkunç çevreye öfkesini yatýþtýran boks yapma istek ve yeteneðiyle geçen on dört yýl. Üstelik örgütün ileri gelenlerinden biri tarafýndan suç üstüne yýkýlmýþ, delikanlý kimseyi ele vermemekle birlikte örgütle iliþkisini kesmiþtir. Yapayalnýz geçirmiþtir on dört yýlý... Yalnýz yönetmen deðil senarist olarak da baþarýlý bir filmografiye sahip olan Jim Sheridan, yine duygusal bir IRA öyküsü yansýtýyor beyazperdeye. Sol Ayaðým / My Left Foot ile ünlenen Sheridan, Berlin de Altýn Ayý kazanan Babam Ýçin / In the Name of the Father ý yönetti; Some Mother s Son / O da Bir Ana nýn senaryosunu yazdý. Boksör ün öyküsü, bu güçlü filmlerinkilerle karþýlaþtýrýldýðýnda fazla duygusal ve kliþelerle dolu. Ama son derece içe dokunan yanlarý var. Eþsiz eþler Daniel Day Lewis ve Emily Watson ýn birbirlerine mükemmel uyum saðlayýp saðlam performanslar vermeseler, Brian Cox ve Gerald McSorley gibi iki iyi karakter oyuncusuyla desteklenmeseler filmin gerçekçiliði oldukça zarar görürdü. Öte yandan erkeklerin payýna þiddet ve siyasetin, kadýnlarýn payýna sabýr ve özverinin düþtüðü, ulus ve mezhep ayrýmýnýn iyice usdýþý bir boyuta ulaþtýðý, gerçek bir barýþtan umut kesilip bombalarla sona eren ateþkes ve anlaþmazlýklarla sona eren müzakerelerle eleþtirilen Belfast atmosferini çok iyi yansýtýyor Boksör. Alanýnýn en iyilerinden, özellikle politik filmlerde ( Mission / Görev, A World Apart / Ayrý Bir Dünya, Killing Fields / Öldüren Tarlalar ) baþarýlý olan, görüntü yönetmeni Chris Menges, soðuk renkler paletiyle öykünün içinde yanan koru dengelemiþ. Boksör ün temel sorunu Katolik ve Protestan Ýrlandalýlar arasýndaki düþmanlýðýn birlikte boks yaparak çözümlenebileceðini ima etmesi. Spor, sanat ya da baþka bir alanda mezhep farký gözetmeden bir araya gelmeyi öyle birdenbire olabilecek basit bir olay gibi göstermesi ki fazlasýyla Amerikanvari bir yaklaþým bu, sinemada. Kadýnlarýn da bir anlamda erkekleriyle birlikte hapse týkýldýðý, on yýllarca, býrakýn cinselliklerini yaþamalarýný, bir baþkasýyla dans etmenin, yürüyüþe çýkmanýn bile onlara ayýp ve günah sayýldýðý bu erkek düzenine eleþtirel bir bakýþý da var Boksör ün. Danny Flynn, hapisten çýkarken gencecik bir kýz, sevdiði adam ve dayanýþma uðruna kendi hapishanesine girmektedir. Cezaevinde telli duvaklý gelin olur, sonra ailesi ve dostlarýyla birlikte kente dönüp damatsýz bir düðün törenine katýlýr. O günden sonra, kim bilir kaç yýl, iradesinin geçersiz olduðu, savaþa ve kýsýr politikalara endeksli bir yaþam sürecektir. Milliyet, A 5 Lees verder

6 Tekst 4 F. Almanya da Türk Göçmenleri ve Sorunlarý Prof. Dr. Faruk Þen Essen Türkiye 35 yýlý aþkýn bir zamandýr Avrupa nýn çeþitli ülkelerine göç veriyor lý yýllarda baþlayan göç hareketi, Federal Almanya ile Ekim 1961 tarihinde imzalanan göç anlaþmasý ile resmiyet ve hýz kazandý rakamlarýna göre Federal Almanya da 2 milyon 49 bin Türk vatandaþý yaþýyor. 35 yýllýk göç tarihi ayný zamanda Avrupa ülkelerinde yaþayan Türk vatandaþlarý için bir deðiþim süreci oldu. Bugün artýk Avrupalý Türkler bulunduklarý ülkelerde büyük ölçüde 17. Federal Almanya da yaþayan göçmen Türklerin durumu deðerlendirilirken, bir yandan bulunduklarý topluma entegre olmalarý, uyum göstermeleri sorunu; diðer yandan Türkiye ye kesin dönüþ yapmalarý halinde karþýlaþtýklarý-karþýlaþacaklarý sorunlar dikkate alýnmalýdýr. Genellikle Alman kamuoyunda Türklerin farklý bir kültürden geldikleri, bu nedenle de Hýristiyan bir ortama uyum saðlayamayacaklarý, Türkiye ye geri dönmeleri halinde kendi toplumlarýna daha kolay uyum saðlayabilecekleri varsayýmýndan hareket edilir. 18 göç hareketinin baþýndan bu yana uygulanan ve önemli bir bölümü federal hükümetin desteðiyle gerçekleþtirilen reentegrasyon modelleri baþarýsýzlýða uðradý. Almanya daki Türklerin deðiþen profili Geri dönen Türkler, Türkiye deki yüksek iþsizlik, yaþam koþullarýnýn olumsuzluðu ve özellikle Türkiye nin sosyal alanda Almanya da alýþýlan ölçülerin gerisinde olmasý nedeniyle yeniden uyumda ve meslek hayatýna Türkiye de devam etmekte güçlüklerle karþýlaþtýlar. Federal Almanya da çalýþan Türk nüfusun, 1976 yýlý kýstas alýndýðýnda özellikle sanayi iþçilerinden oluþtuðu gözlenirken, 1986 yýlýnda 19 Türk nüfusunun az da olsa hizmetler grubuna doðru kaydýðý ortaya çýkýyor yýlýnda çalýþan nüfusun yüzde 7.4 ü hizmet sektöründe çalýþýrken, 1986 yýlýnda bu oranýn yüzde 13 e çýktýðý gözleniyor yýlý verilerine göre ise bu oran yüzde 17 ye ulaþmýþ durumdadýr. Buna karþýlýk sanayi sektöründe çalýþanlarýn oranýnda bir 20 görülmektedir yýlýnda çalýþan nüfusun yüzde 71 i bu sektörde çalýþýrken, 1986 yýlýnda bu sektörde çalýþanlarýn 21 yüzde 64,4 e, 1992 yýlýnda ise bu oran yüzde 61.4 e gerilemiþtir. Ýkinci ve üçüncü kuþak Türklerin öðrenim alanýndaki 22 de dikkate alýndýðýnda Türklerin 90 lý yýllarýn sonuna doðru daha büyük oranlarda sanayi sektörüne doðru kayacaklarý 23. Ýþ hayatýna atýlan gençler Bu önemli iki sektör dýþýnda diðer sektörlerde de küçümsenmeyecek geliþmeler gözlenmektedir. Bu 24 ticaret sektörüne bakýldýðýnda, çalýþan Türkler arasýnda bu sektöre yönelik olarak sürekliliðini koruyan bir artýþ gözlenmektedir yýlýnda bu sektörde çalýþanlarýn oraný yüzde 3.5 iken bu oran 1992 yýlýnda yüzde 7.4 e ulaþmýþtýr. Yeni iþ hayatýna atýlan gençler gördükleri 25 dolayý daha kalifiye iþlere yöneliyorlar. Dikkat çekici bir baþka nokta, hizmetler sektöründe çalýþan kadýnlarýn oranýnýn yüksek olmasýdýr. Bugün artýk Federal Almanya da yaþayan Türkler geri dönmeyi düþünmüyorlar. Bu olguyla birlikte Türklerin Almanya daki sosyal ve politik tutumlarýnda da belirgin deðiþiklikler ortaya çýktý. Deðerlendirme eðilimi Öncelikle 26 Almanya da deðerlendirme eðilimi güçlendi. Daha önceki yýllarda Türkiye de bir konut edinmek önemli bir hedef iken þimdi Almanya da bir konut edinmek, bir konut satýn almak öncelikli hedefler arasýna girmeye baþladý. Türkler yatýrýmlarýný da daha çok Almanya da yapmaya baþladýlar. Türkiye Araþtýrmalar Merkezi nin verilerine göre 1986 yýlýnda Federal Almanya da 42 bin Türk kendi iþletmesini kurmuþ durumda. Almanya daki Türk toplumunun sorunlarý Almanya daki Türk göçmenlerin en önemli sorunlarý arasýnda en baþta 27 sorununu saymak yerinde olur. Türkler 35 yýllýk göç sürecinde iki kültür arasýnda kaldýlar. Alýþkanlýklarý, gelenek ve göreneklerini korumakla birlikte modern bir Avrupa ülkesinin sunduðu yaþam koþullarýnýn ve kurallar bütününün, kýsacasý farklý bir kültürün de etkisi ile yaþadýlar. Özellikle ikinci ve üçüncü kuþaklar bu ikilemi daha þiddetli yaþýyorlar. Bu sorun kuþkusuz çözümü kolay olmayan bir sorundur ve ancak daha sonraki kuþaklar bu sorunun üstesinden gelebilirler. Yine de göç sürecinin bu evresinde yapýlabilecekler vardýr. 28 gerektiði gibi kullanamayan Türklerin entegrasyon sorunlarýnýn daha zor çözüldüðü, kimlik bunalýmýný daha aðýr yaþadýklarý söylenebilir. Ama burada da tek yönlü bir çözüm söz konusu deðildir. Alman hükümetleri ve Alman toplumu Türk azýnlýk ile birlikte yaþamaya, onu dikkate almaya, politik haklarýný tanýmaya alýþmak zorundadýr. Cumhuriyet, A 6 Lees verder

7 Tekst 5 Erozyona karþý Serve Hollywood bu sahneyi çok sever. Bizim yönetmenler de ara sýra kullanýrlar. Yapýlan haksýzlýða karþý önce cýlýz biri ayaða kalkar, Ben karþýyým der. Bu genellikle hiç beklenmedik, ilgisiz bir tiptir. Ardýndan tereddüt içinde biri daha ayaða kalkar Ben de diye. Sonra diðerleri gelir Biz de, biz de derler. Geriye kalanlar için ayaða kalkmak artýk kaçýnýlmazdýr. Sonra hep birlikte Hepimiz! diye baðýrýrlar Ýþte bu sahneyi belki de seyrettiðimiz yüzlerce filmin etkisiyle hayatýmýzda kullanmaya baþladýk. Hayrettin Karaca gibi bir adam çýkýp erozyon diyor. Sonra herkes yakalarýnda yeþil yapraklar taþýmaya baþlýyor. Hayrettin Karaca cýlýz bir ses olarak ortaya çýktý. Her yerde erozyon la ilgili nutuklar atmaya baþladý. Kimileri ona çýlgýn gözüyle baktýlar. Ama kafalarýmýza kazýmayý baþardý. Her yýl Türkiye, Kýbrýs adasý büyüklüðünde toprak kaybediyor. Bir þeyler yapmak lazým, hemen þimdi, vakit kaybetmeden. Artýk sokakta rastladýðýmýz herkes erozyon kelimesini duyar duymaz bunlarý söylüyor. O býkmadan, usanmadan, söylenenlere aldýrmadan erozyon tehlikesini anlattýkça, anlattýklarý beynimize monte ediliyor. Önce o ayaða kalktý, erozyon dedi. Arkasýndan diðerleri geldi. Ýlgili ilgisiz herkes ayaða kalkmaya baþladý. Serve Kýrtasiye geldi örneðin. Ne ilgisi var diye düþünmeyin. Hiçbir ilgisi yok ama bir þeyler yapmak istiyorlardý. Topraktan giderek uzaklaþan, bürolarýn içine sýkýþan insan, erozyon sorununu hatýrlatmak için harekete geçmeliydi. Onlar topraða ne kadar uzaksa, büro malzemelerine o kadar yakýndýlar. O zaman onlarý bu yolla vurmak, dikkatlerini çekmek, belki de harekete geçirmek mümkün olabilirdi. Ajandalarýna, takvimlerine, gün içinde karþýlaþabilecekleri her noktaya, not kaðýtlarýnýn üzerine, masalarýnýn önlerine asacaklarý posterlere, her yere bu sorunla ilgili bilgileri yerleþtirdiler. Ofis insaný, saðýna dönse Türkiye çöl olmasýn!, masasýna uzansa Türkiye hergün 150 bin kamyon dolusu toprak kaybediyor! yazýlý bir þeyle karþýlaþýyordu. Erozyon savaþýnýn ilk aþamasý bilinçlenme. Biz bunu yapmak için kollarý sývadýk. diyor Serve Kýrtasiye Pazarlama Müdürü Yavuz Mor. Bilinçlenen insanýn bir gün harekete geçeceðini düþünüyorlar. Harekete geçip topraklarý kurtaracaðýný. Yeni yýlla birlikte yeni ürünler piyasaya çýkartmýþ Serve. Üzerinde TEMA nýn amblemi olan yeþil yapraklý ürünlerden alanlar TEMA Vakfý na yardým etmiþ oluyorlar. Bu ürünlerden belli oranda pay TEMA ya veriliyor. Türkiye Çöl Olmasýn! yazýlý ajandalarda çevremizden uzaklaþtýrdýðýmýz aðaçlar var; Erguvan, Karadut, Mantar Meþesi, Muþmula, Beyaz Sakýz Aðacý var. Pýnar Meþesi, Japon Melezi, Fýstýk Çamý gibi yüzlerce aðaç hakkýnda bilgi var. Tempo, A 7 Lees verder

8 Tekst A 8 Lees verder

9 Tekst 7 Karagöz ün modasý geçmez Necati Aksüt Bir zamanlar ramazan aylarýnda iftar ile sahur arasýnda, özellikle erkeklerin vazgeçilmez alýþkanlýklarý arasýnda kahvelerde oynatýlan ve bilinen geçmiþi 14. yüzyýla dek uzanan Karagöz ün ayrý bir yeri vardý. Buralarda Karagöz oynatanlara usta dendiði gibi Karagöz ün oynatýlma usulünden ötürü hayali lakabýyla da anýlýrlardý. Karagöz oynatan usta ya da hayali denilen kiþilerin, bunun dýþýnda bir baþka iþleri olurdu. Camcý Ýrfan ýn asýl mesleðinin camcýlýk olmasý gibi. Bugün sadece ramazanlarda hatýrladýðýmýz bu geleneðin son temsilcilerinden olan 75 yaþýndaki Taceddin Diker, Beþiktaþ taki Sabancý Lisesi nde her hafta sonu 7 den 70 e kadar herkese eski tatlarý tekrar sunmak ve Karagöz ü yaþatmak için uðraþ veriyor. Gönlü genç usta, bu konuda yetiþenleri gördükçe þimdi daha iyimser olduðunu söylüyor. * Ama Karagöz için bitti deniyor Bu doðru deðil. Karagöz 14. Yüzyýldan bu yana kendini sürekli yenileyerek bugünlere gelmiþtir. Anakronizm olmasý nedeniyle kendini yenileyebiliyor. Karagöz için çocuk oyunu denir. Çocuklara oynanmakla birlikte eskiden ramazan ayýnda iftar sonrasý kahvelerde büyüklere oynandýðý düþünülürse aslýnda bir büyük oyunudur. Karagöz de edebiyat, müzik, sanat ve estetik, yani güzel sanatlar adýna ne biliyorsak hepsi vardýr. Dini bakýmdan bakarsanýz, tasavvuf vardýr orda. Bütün insan ruhunu anlatýr. Bu kadar güzel, bu kadar yumuþak bir sanatý nasýl yok etmeye çalýþýrýz? Bu çok acý bir þey. Geçen yýl Çocuk Vakfý kuruldu. Orada 13 arkadaþ yetiþti. Karagöz de doðaçlama hakimdir. Yazýlý metne baðlý olarak oynanmaz. Yazýlý metinler varsa da burdan temel olaný alýnýr. Çocuklar için o kadar eðitici ki Avrupa da bir kukla perdesi yapmýþlar, basit bir paravan. Öðretmen, çocuðun eline veriyor ve dün akþam evinizde annen ve babanla neler konuþtun, bize bunlarý canlandýr diyor. Böylece hem çocuðun o günkü haleti ruhiyesini anlýyor, evdeki sorunlarý ve çocuðun sorunlarýný anlýyor. Ayrýca çocuðun konuþma kabiliyeti artýyor. * Herkesin bildiklerinden baþka yönleri de var Karagöz ün Karagöz okumamýþ bir adam. Fakat halk mektebinden yetiþmiþ. Karagöz oynatacak kiþinin Ýstanbul Türkçesiyle konuþmasý þart. Çünkü en güzel Türkçe, Ýstanbul Türkçesidir. Bilhassa Hacivat sesi verirken, bu þarttýr. Okumuþ, üniversite bitirmiþ bir insan bu. Karagöz ile Hacivat ýn zýt karakteri canlandýrmasý gerekir. Ve bundan komedi doðar. Oyunun kurgusu bu. Moliere de öyle deðil mi? Kibarlýk Budalasý nda görürsünüz mesela. Bunu anlatmaya gerek yok. Herkesin bildiði þeyler. Müspet menfi. O olacak ki oyun doðsun. Bir de þimdi pek kalmamakla birlikte Türkiye de toplumla kaynaþmýþ halde azýnlýklar yaþardý. Arnavut, Rum, Yahudi ve Ermeni tipler buna örnek gösterilebilir. Karagöz günlük hayatý yaþadýðý için, tabii ki oyunda bir Yahudi eskici olacak, bir Rum doktoru olacak, bir Arap bacý olacak. * Müzikler ve konularda deðiþim var mý? Karagöz hep eski þarkýlarla donatýlmýþtýr, halbuki bugün yeni þarkýlarý da içine koyabiliyoruz. Çünkü bu konuþulan, söylenen ve hisleri ifade eden þarkýlar onlar. Niçin konmasýn? Gayet güzel dinleniyor ve seyrediliyor. Bugünün konularýný yavaþ yavaþ iþlemeye çalýþýyorum. Birden yaparsak binayý çökertiriz. Mesela sünnet oyununu yeniledim. Mesela Karagöz e frak giydirdim. Hacivat da bugünkü elbiseleriyle doktora geldi, kimse yadýrgamadý. Ama kari kadim yok içinde. Yani ya o, ya o olacak. Bunu karýþtýrmayalým. Ama oyun baþlarken, eski klasik kýyafetleriyle geliyor. Zaten eski oyunlarda da böyledir bu. Gelir eski kýyafetiyle, sonra yazýcý olacaksa yazýcý kýyafetiyle gelir, kayýkçý olacaksa kayýkçý kýyafetiyle gelir. Yani bu bir tiyatro eseridir. Artýk sadece kulaða deðil göze de hitap edeceksiniz. Bilhassa Avrupalýlar buna çok önem veriyor. Mesela eskiden sünnet oyununda çocuklarý atlarla, arabalarla dolaþtýrýrlardý. Halbuki ben þimdi otomobil koydum onun yerine. Oradan espriler de doðuyor. Yeter ki istensin. Index Yazarla Sinema Kitap Müzik Internet Tarot Astrogizem Milliyet Aralýk, 1998 Milliyet A 9 Lees verder

10 Tekst 8 GEZELÝM, ÝÇELiM, DAHA GEZELÝM HEY HEY Perihan Çakýroðlu 1. Flamenko Kadýnlar öyle içten dans ediyorlardý ki... ve etekleri onlarla birlikte öyle kývrýlýp dalgalanýyordu ki, insan bir an olsun gözünü kaçýramýyordu. Ýspanyol ökçeli ayakkabýlar, piste her deðiþinde çýkan o uyumlu ve etkileyici sesler, müzikle birleþiyor, yeniden yeniden insaný sarýyordu. Flamenko gösterisi hem de en gerçeðinden karþýmdaydý. Oynayanlar ise hakiki Roman dý. Ýspanyol meyhanesinde yaþý hayli geçkindi dans edenlerin. Ama kendileri de ruhlarý da dipdiriydi, Ýspanya nýn en güzel þehirlerinden Barselona da bir gece bu dans gösterisini izlerken, Ernest Hemingway in Çanlar Kimin için Çalýyor romanýna gidip geldim yýl önce 10 yýl sonra yýl önce Ýspanya, Türkiye ile ayný kategoride bir ülkeydi. Oysa, son yýllarda yaptýðý atýlýmlarla bizi geçmeyi bir kenara býrakýn, dünyanýn devleri arasýna girmeye hazýrlanýyor. Ýspanya nýn yarýþta bu kadar öne çýkmasýnda kuþkusuz, 1986 yýlýnda Avrupa Birliði ne girmesi büyük rol oynadý. Ýspanyol þirketleri, bugün dünyanýn her tarafýnda yatýrýma gidiyor. Ýspanya ya yolum ilk kez düþtü. Tarihle günümüz yaþamýnýn tam bir uyumla iç içe olduðu Barselona Hava alaný na gece indiðimizde hafifçe üþüdük. Gümrükten ve pasaport kontrolünden geçerken öteki Avrupa ülkelerinde olduðu gibi müstehzi süzmelerle karþýlaþmadýk. Rahat bir kabul gördük. Kentin merkezindeki Majestik Otel e yerleþip, yorgunluktan erkenden uykuya daldýk. Ertesi gün yoðun bir gezi programý bizi bekliyordu. Sabah otobüsümüzle yola çýktýðýmýzda Aralýk güneþinin tüm gayretine raðmen üþüdük. 3. Tarihle kucak kucaða Barselona nýn tarihi, M.Ö. 1. Yüzyýla kadar dayanýyor. Romalýlarýn kurucusu olduðu kent, bugün Avrupa nýn merkez þehirlerinden birisi durumunda. Tarihle kucak kucaða yaþamanýn tadýný çýkarmayý sevenler için ideal bir yer Barselona. Tarih derken, buna kültür ve sanatý da eklemeliyim. Adým attýðýnýz her yerde müzeler, sergiler ve Orta Çað dan kalan binalar sizi sarýveriyor. Sadece bu mu? Alýþveriþi sevenler için ünlü markalarý satan maðazalarýn sadece vitrinlerine bakmak bile içeriye adým atmaya ikna olmak için yeterli neden Ya meydanlar Ah onlarý hiç sormayýn. En kýskandýðým bu oldu. Þehir planlamasý olarak en ideal yerleþim birimlerinden biri olarak gösterilen Barselona nýn meydanlarý, neden Ýstanbul da da yok diye hayýflanýp durdum. Ünlü Ramblas Caddesi gerçekten baþlý baþýna bir olay Olay diyorum, çünkü caddede yok yok. 4. Aklýnýzda bulunsun * Ýspanya ya birçok tur organizasyonu gezi düzenliyor. Özellikle Barselona, bu turcularýn gözdesi. Þu sýralar, her þey dahil 495 dolara birkaç günlüðüne Barselona yý görmek mümkün. * Ýspanya nýn para birimi olan pesetayý Türkiye de almak daha doðru. Bir dolara karþýlýk peseta alýnabiliyor. Madeni para kullanýmý oldukça yaygýn olduðundan bozdurun bozdurun harcayýn. Bozdurmak için hava alanlarý ve bankalar daha karlý. Çünkü, döviz bürolarýnda kurlar daha düþük. * Barselona da ulaþým oldukça kolay. Þehri, baþtan baþa saran metro aðýyla her yere gidilebiliyor. Metro biletinin ücreti ise 130 peseta. Tüm taksiler, taksimetreli olup Türkiye den farklý olarak zamana göre çalýþýyor. Index Yazarla Sinema Kitap Müzik Internet Tarot Astrogizem Milliyet Milliyet A 10 Lees verder

11 Tekst 9 Aktüel, A 11 Lees verder

12 Tekst A 12 Lees verder

13 A 13 Lees verder

14 A 14 Lees verder

15 A 15 Lees verder

16 Tekst 11 OPRÝDON FARMAKOLOJÝK ÖZELLÝKLERÝ: OPRÝDON Film Tablet in etkin maddesi olan Opipramol trankilizan ve antidepresan özelliklere sahip dibenzazepin sýnýfýndan bir maddedir. ENDÝKASYONLARI: Anksiete, gerilim, huzursuzluk, uyku bozukluklarý, konsantrasyon zayýflýðý ve depresif durum ile birlikte görülen ruhsal bozukluklarda, menopoz sýkýntýlarýnda, psikosomatik hastalýklarda, gizli depresyonda; kardiovasküler, gastrointestinal, solunum sistemi, ürogenital sistem, deri hastalýklarý ve baþ aðrýlarýnýn yanýsýra görülebilen psiþik rahatsýzlýklarda kullanýlýr. KONTRENDÝKASYONLARI: Opipramol e ve dibenzazepin grubundan diðer ilaçlara hassasiyeti olanlarda kontredikedir. UYARILAR / ÖNLEMLER: Opipramol kullanýmý sýrasýnda deri döküntüleri görülmesi halinde tedavi kesilmelidir. Diðer trisiklik antidepresanlarýn kullanýmý ile agranülositoz görülebildiðinden, bir önlem olarak Opipramol kullananlara da belirli aralarla, (özellikle boðaz aðrýsý, ateþ ve gripal enfeksiyona benzer belirtilerin ortaya çýkmasý halinde) kan sayýmý yapýlmasý tavsiye edilir. Opipramol ile tedavi altýndakiler araç kullanýrken dikkatli davranmalýdýr. YAN ETKÝLER / ADVERS ETKÝLER: Opipramol çok iyi tolere edilen bir maddedir. Kullanýmý ile nadir olarak ortaya çýkabilecek belli baþlý yan tesirler þunlardýr: Psiþik etkiler: Uyku hali, yorgunluk, nadiren huzursuzluk, ajitasyon; çok nadir olarak anksiete. Nörolojik etkiler: Nadiren baþ aðrýsý, parestezi, tremor; daha ender olarak ataksi, konvülzyon. Antikolinerjik etkiler: Aðýz kuruluðu, nadiren terleme, bulanýk görme, idrar retansiyonu. Gastrointestinal etkiler: Nadiren bulantý, kusma, tad alma duyusunda bozukluk, kabýzlýk. Kardiovasküler etkiler: Nadiren postural hipotansiyon, taþikardi, palpitasyon. Kan: Çok nadir olarak lökopeni. Deri: Nadiren deri döküntüleri, çok ender olarak saç dökülmesi. Endokrin sistemi: Nadiren libido ve potens bozukluklarý. Karaciðer: Çok ender olarak karaciðer fonksiyon bozukluðu, sarýlýk, uzun süreli kullanýmlardan sonra ender olarak kronik hepatik hasar. BEKLENMEYEN BÝR ETKÝ GÖRÜLDÜÐÜNDE DOKTORUNUZA BAÞVURUNUZ. ÝLAÇ ETKÝLEÞMELERÝ: Opipramol un merkezi sinir sistemi depresanlarýnýn ve antikolinerjiklerin tesirlerini arttýrabileceði göz önünde tutulmalý, hastalar tedavi süresince alkollü içki kullanmamalarý konusunda uyarýlmalýdýr. KULLANIM ÞEKLÝ VE DOZU: OPRÝDON Film Tablet eriþkinlere günde 3 defa 1 tablet (1 tablet sabah, 2 tablet akþam) olarak verilir. Bu doz hekim tavsiyesine göre deðiþtirilebilir ve hafif vakalarda yalnýz gece 1-2 tablet olarak tatbik edilebilir. Aðýr vakalarda günde 3 defa 2 tablet alýnabilir. OPRÝDON Film Tablet in etkisi hemen görülmediðinden, kullanýmý hiç aksatýlmadan en az 2 hafta sürdürülmelidir. Tedavinin 4-8 hafta sürdürülmesi tavsiye edilir. DOZ AÞIMI HALÝNDE ALINACAK TEDBÝRLER: Opipramol, aþýrý dozda alýndýðýnda sersemlik, uykusuzluk, huzursuzluk, aritmi, hipotansiyon, solunum depresyonu, konvülsyon ve komaya yol açabilir. Böyle hallerde hasta kusturulmalý ve midesi yýkanmalý; solunum ve dolaþým gibi hayati fonksiyonlarý desteklenmeli ve birkaç gün kontrol altýnda tutulmalýdýr. SAKLAMA KOÞULLARI: 30 C nin altýndaki oda sýcaklýðýnda ve nemden koruyarak saklayýnýz. TÝCARÝ ÞEKLÝ: 30 film tabletlik blister ambalajlarda. ÇOCUKLARIN ULAÞAMAYACAKLARI YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ. Reçete ile satýlýr A 16 Lees verder

17 Tekst 12 Önce Saðlýk Dr. Gündüz TEZMEN Okuma özürü: Disleksi Benim merak ettiðim bir konu var, okuma güçlüðü olarak tanýmlanan disleksi Sanýrým bende de mevcut. Disleksinin tam olarak ne olduðunu, tedavi süresini ve yöntemlerini öðrenmek istiyorum. Öðrenim hayatýmý ne þekilde etkiler? Ders çalýþtýðým zaman her þeyi hatýrlýyorum, ama sýnava girdiðimde hele sözlüye kaldýðýmda, bölük pörçük þeyler geliyor aklýma. Bu disleksi midir? Nuran M./Ýstanbul Öncelikle, sizin sorununuzun disleksiye uymadýðýný belirteyim. Bu vesileyle de öðrenim çaðýndaki çocuklarýn yüzde kadarýnýn sorunu olan disleksiyi de tanýtayým. Özellikle okuma yazmayý yeni öðrenen çocuklarda kendini gösterir. En karakteristik belirtisi, kendi sýnýfýndaki ve yaþýndaki çocuklara oranla okumayý daha zor öðrenmesi, harfleri ve kelimeleri tanýmakta güçlük çekmesidir. Bu tür çocuklar anlatýlanlarý iyi anlar, konuþmasý iyidir ama sorun okumadadýr. Bunun nedeni de beyindeki okumayla ilgili merkezin ters çalýþmasýdýr. Dislektik çocuklar baktýklarýný ayna görüntüsü gibi ters görürler. Bu da ters görüntüsü de anlam ifade eden harf ve kelimelerde karýþýklýk yaratýr. Örneðin bu çocuklar b ve d harflerini karýþtýrýr. Tersten okunduðunda da anlam ifade eden, örneðin tam ve mat kelimeleri karýþýr. Bu çocuklar her kelimeyi ve harfi beyninde düze çevirmeye çalýþýp anlamýný sonradan bulmaya çabalar. Bu da seri okuma ve algýlama sorunu yaratýr. Disleksi, erkeklerde kýzlara oranla daha sýk görülür ve çoðu zaman kalýtýmla iletilir. Sorun farklý boyutlarda olabilir. Eðer bir çocukta öðrenme güçlüðü olduðu farkedilirse, öncelikle görme ve iþitme açýsýndan muayene edilmesi gerekir. Eðer bunlarda ve psikolojik yapýsýnda bir kusur yoksa psikologlarýn ve tercihan pedagoglarýn denetiminde bir seri test uygulanýr. Sorun teþhis edildikten sonra bu çocuklara görme, iþitme ve dokunma gibi tüm duyularýnýn yardýmýný almasý öðretilmelidir. Ayrýca komplekse düþmemesi açýsýndan da psikolojik destek tedavisi de uygulanmalýdýr. Sevgili Nuran, sizin sorununuz disleksiye uymuyor. Sanýyorum ders çalýþma sýrasýnda konsantrasyon eksikliði nedeniyle yeterli öðrenme olmuyor ve sýnav sýrasýnda heyecanýn da etkisiyle bilgiler karýþýyor. Bir psikologla görüþtüðünüz takdirde sorunun nedenleri ve çözümleri aydýnlýða çýkacaktýr. Hürriyet, 1998 _SAÐLIK YAZIÞMA ADRESÝ: Hürriyet Tesisleri, Güneþli Ýstanbul _FAX: 212/ Einde A 17

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Çevreyi Benim Ýçin Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Mebusevleri Mah. Þerefli Sok. 27/3 Tandoðan/ANKARA Tel : 0 312 222 03 55 Fax: 0 312 222 03 09 MUTLU ÇOCUKLAR

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr.

Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr. 1 1 Prof. Dr. Mehmet BEYAZOVA Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr. Ýþyerinizde, dýþarda veya evde yaptýðýnýz iþler, hareketler belinizi aðrýtabilir. Bulaþýk yýkama, evi süpürme, hatta telefonda

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz Yýlýn Bürokratý 90.00 Yýlýn Ýþadamý 95.00

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DEMANS ya da BUNAMA olarak bilinen hastalık

DEMANS ya da BUNAMA olarak bilinen hastalık DEMANS ya da BUNAMA olarak bilinen hastalık yaşlılığın doğal bir sonucu değildir.. Demansın en sık nedeni ALZHEİMER HASTALIĞI DIR. Yaşla gelen unutkanlık ALZHEİMER HASTALIĞI nın habercisi olabilir!!! ALZHEİMER

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR?

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Kendimi Tanýyorum HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Resimdeki kiþilerin fiziksel farklýlýklarý nelerdir? Ýnsanlarý birbirinden ayýran fiziksel ve duygusal özellikleri ile ilgi alanlarý vardýr. Bu farklýlýklar

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Keyifle geçirilecek zamanlar için... online alýþveriþ www.unigo.com.tr 2 en iyi oyun matý 3 4 Unigo Playmat, çocuklarýmýzýn renkli dünyasý için tasarlanmýþ, onlara güvenli bir oyun alaný sunan alternatif

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Ayrıca sinirler arasındaki iletişimi sağlayan beyindeki bazı kimyasal maddelerin üretimi de azalır.

Ayrıca sinirler arasındaki iletişimi sağlayan beyindeki bazı kimyasal maddelerin üretimi de azalır. Alzheimer hastalığı nedir, neden olur? Alzheimer hastalığı, yaşlılıkla beraber ortaya çıkan ve başta unutkanlık olmak üzere çeşitli zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açan ilerleyici bir beyin hastalığıdır.

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Emperyalizmin En Büyük Hýrsýzlýk Çetesi: IMF ÜZERÝNE ON DOKUZ SORU. Emek ve Özgürlük Cephesi Broþür Serisi - 1

Emperyalizmin En Büyük Hýrsýzlýk Çetesi: IMF ÜZERÝNE ON DOKUZ SORU. Emek ve Özgürlük Cephesi Broþür Serisi - 1 Emperyalizmin En Büyük Hýrsýzlýk Çetesi: IMF ÜZERÝNE ON DOKUZ SORU Emek ve Özgürlük Cephesi Broþür Serisi - 1 Devrimci Sosyalist BARÝKAT/Aylýk Sosyalist Dergi Özel Sayý 1 / Eylül/Ekim 2009 Fiyatý: 100

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ Vantaan kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto / Puheterapia Monikielisen lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ turkki ÇOK DÝLLÝ

Detaylı

LÜKS DAHA ULAÞILABÝLÝR OLMAMIÞTI Amerika nýn tercihi Viking Spas þimdi Türkiye de! 0 yýlý aþkýn deneyimi ile Viking Spas, benzersiz bir hidroterapi deneyimi ile sizleri karþýlýyor. Ýleri teknolojisi ve

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

PERFORMANS TOPLANTILARI-2

PERFORMANS TOPLANTILARI-2 PERFORMANS TOPLANTILARI-2 Kalite ve Hasta Güvenliði Ýl Performans ve Kalite Koordinatörleri Bilgilendirme ve Deðerlendirme Toplantýsý 28-29 Aðustos 2008-Ankara SAÐLIK BAKANLIÐININ PERFORMANS VE KALÝTE

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Beijing 2008 Olympic Games

Beijing 2008 Olympic Games Beijing 2008 Olympic Games Onaylayan msakgun Cumartesi, 09 Aðustos 2008 Beijing 2008 Olympic Games Rakamlarla 2008 Pekin Olimpiyatlarý: 16 gün sürecek oyunlarda 302 müsabaka düzenlenecek. çinin evsahipliðinde,

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

PERFORMANS TOPLANTILARI-2

PERFORMANS TOPLANTILARI-2 PERFORMANS TOPLANTILARI-2 Kalite ve Hasta Güvenliði Ýl Performans ve Kalite Koordinatörleri Bilgilendirme ve Deðerlendirme Toplantýsý 28-29 Aðustos 2008-Ankara EDÝTÖRLER Prof. Dr. Sabahattin AYDIN Dr.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı