Examen HAVO. Turks. Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 1 Dinsdag 30 mei uur. Tekstboekje

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Examen HAVO. Turks. Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 1 Dinsdag 30 mei 9.00 11.30 uur. Tekstboekje"

Transkript

1 Turks Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 30 mei uur Tekstboekje A Begin

2 Tekst 1 Sokak çocuklarý Fiziksel ve ruhsal yaralýlar Kulca: Sýðýnma evleri açýlmalý Sokak Çocuklarý Gönüllüleri Derneði Baþkaný Yusuf Ahmet Kulca, çocuk sýðýnma evlerinin açýlmasý ve 18 yaþýndan küçüklerin seyahat özgürlüðünün kýsýtlanmasý gerektiðini belirtiyor. Büyükþehir Belediyesi nin koordinatörlüðünde Ýstanbul daki 32 ilçede belediyelerin çocuk sýðýnma ve barýnma evi açmasý gerektiðini belirten Kulca, Eðer her belediye 100 er kiþilik yer yapsa sokakta yaþayan 3 bin 200 çocuðun kafalarýný sokacaðý bir yer olacak diyor. Devlet, gönüllü kuruluþlar, yerel yönetimler, basýn ve halkýn birlik içinde olduðu yeni bir oluþum gerektiðini dile getiren Kulca, þöyle devam ediyor: Çocuklarýn barýndýðý, yemek yiyip banyo yaptýðý, saðlýk problemlerinin çözüldüðü bir yer olursa önemli bir noktaya gelmiþ olursunuz. O zaman sokaktaki insanlara Bu çocuða para, yemek, üst baþ vermeyin diyebilirsiniz. Bakýn bunlarla ilgili birim var, oralara yardým edin, oralarý arayýn. Eðer bir çocuðu sokakta görürseniz yardýmcý olun, oraya getirin dersiniz. Böylece sokakta hayat damarý kesilen çocuk da Ýnsanlar bizimle ilgileniyor, artýk kolay kolay hýrsýzlýk yapamam; tiner, bali koklayamam, para bulamam, o zaman benim bu yerlere gitmem gerekiyor diyecektir. Bu zor bir çalýþma, zaten kolay olmadýðý için insanlar yapmýyor. Ama bir yerden baþlamak gerekiyor. Özellikle sokaða yeni çocuk kazandýrmamak için çalýþýlmasý gerektiði üzerinde duran Kulca, çocuk sýðýnma evlerinin bu nedenle de oldukça önemli olduðunu belirtiyor. Kulca, þunlarý söylüyor: Sokaklara gelen bir çocuðun kalabileceði hiçbir yer yok. O zaman sokaklarda yaþayan bu gruplara girmek zorunda kalýyor. Baþka þansý yok. Gruba girdiði zaman da tiner koklamak, hýrsýzlýk yapmak, dilenmek zorunda. Yani grup nasýl yaþýyorsa öyle yaþamak zorunda. Ýþte çocuk sýðýnma eviyle bunu engellemiþ olacaðýz. Ayrýca çocuðu tanýma fýrsatý bulacaðýz. Gerçekten çocuk evden neden kaçmýþ? Ufak tefek nedenlerden dolayý mý kaçmýþ? Uzmanlar tarafýndan saptanacaktýr. Sonra ailesine bir uzman gönderilecektir. Eðer ufak bir nedense ailesine teslim edilecek. En önemlisi de aile takip edilecektir, ayný problemlerin yaþanmamasý için. Gerçekten ailesine teslim edilemeyecek çocuklar var. Uyuþturucu kullanýp, çocuðu döven aileler var. Üvey anne-babadan vahþet gören aileler var. Bu çocuklara ne yapacaðýz, diye kafa yormamýz gerekecek. Çocuk Esirgeme Kurumu na mý verilecek, yeni yapýlanmaya mý gidilecek? Kulca, bu yapýldýktan sonra 18 yaþýndan küçük çocuklarýn seyahat özgürlüðünün kýsýtlanmasý gerektiðini vurguluyor. Annesi ve babasýnýn rýzasý olmadan þehirlerarasý dolaþmasýna izin verilmemeli. Büyük þehirlere gelmesi önlenmeli diyen Kulca, çocuklarýn ellerini kollarýný sallayarak þehir þehir dolaþtýklarýný anlatýyor. Derneðin kurduðu Avcýlar daki Umut Evi nde 40 çocuða bakýldýðýný belirten Kulca, önce çocuðu geçmiþiyle barýþýk hale getirmeye çalýþtýklarýný söylüyor. Evde ilk yaptýðýmýz þeylerden bir tanesi okuma-yazmayý öðretmek. Okula devamýný saðlayamazsak bile dýþarýdan, bir diploma almasýný saðlamak. En önemli hedeflerden bir tanesi de bu çocuklarýn ailelerine ulaþmak. Onlara ulaþtýðýmýzda çocuðu daha iyi tanýma fýrsatýmýz olacak ki onu yönlendirelim. Nüfus cüzdaný olmayan bir çocuða hiçbir þey yapamazsýnýz. Ne okula gönderirsiniz, ne iþe sokarsýnýz. Kursa dahi gönderemezsiniz. Hürriyet, A 2 Lees verder

3 Tekst 2 AL SANA TÜRKÇE RAP Almanya çýkýþlý Türk rap grubu Karakan ýn yeni albümü Al Sana Karakan memleketimizin iyi müzik dinleyen insanlarý tarafýndan büyük bir heyecanla karþýlandý. Heyecanýn nedeni ise taze müzik ve kesinlikle sýradan olmayan þarký sözleri. Onlarý ilk kez 1995 te Erci E, Cinai Þebeke ve Da Krime Posse ile birlikte oluþturduklarý Cartel le tanýmýþtýk. O zamanlar birçok müziksevere göre Cartel in içindeki en ümit veren grup, Karakan dý. Þimdi yeni albümlerinde de Alper Tunga Köksal ve Kerim Yüzer farklý þeylerden söz ediyorlar: Kýzgýnlýklarýndan, kötü Almanlar dan, dazlaklardan, Türkiye-Almanya arasý üç günlük kesintisiz yolculuklardan, kanka (kankardeþi) ruhundan, sýkýntýlý gecelerden ve tek gecelik iliþkilerden. Sürekli dinledikleri Barýþ Manço, Edip Akbayram, Jimi Hendrix gibi ünlülerden aldýklarý sample larý da hikayelerinin üstüne cuk diye oturtunca ortaya Amerikan hip hop lardan da iyi bir müzik çýkmýþ. Artýk imajlarý da farklý. Kliplerinde ve albüm kapaklarýnda Cartel projesindeki sokak çocuðu görünümlerinden 180 derece dönüp, takým elbiseli, limuzinle gezen, aðýr adam rolüne soyundular. Bununla ilgili Alper diyor ki: Bu gerçek bir görüntü deðil. Ýnsanlar bizi sadece bol pantolon, kapüþonlu, sweat shirt giyen adamlar olarak tanýyordu. Biraz da bunu deðiþtirmek istedik. Bir de tamam en alt tabakadan geliyoruz ama biz de insanýz demek istedik bizi aþaðýlayan insanlara. Rap yapanlar halk çocuðudur zaten. Tamamen göç etkisinde olan, hareketli bir gençlikleri var. Kerim, ailesinden çok sonra Almanya ya gitmiþ Kerim sözüne þöyle devam ediyor: Benimki çok arabesk bir çocukluktu. Bizim nesildeki bütün çocuklarýn kaderiydi bu zaten. Önce aile gider, çocuklar yýllarca Türkiye de akrabalarýn yanýnda kalýr, sonra ilkokul zamaný gelince kendilerini Almanya da bulurlardý. Alper in hikayesi de çok farklý deðil. Annesi ve babasý çalýþtýðý için okula baþlayana kadar hep evde yalnýz kalmýþ. Almanya da bizim yaþýmýzdaki Türklerin çoðu kriminel bir kariyer yaptýlar. Hapise düþenler, uyuþturucudan ölenler, Türkiye ye geri gönderilenler oldu. Biz ise rap le, hip-hop la yaþadýklarýmýzý anlatmaya çalýþtýk, müzikle kurtulduk diyor Alper. Ýkisi de, Almanya da bulunan bu neslin çok büyük zorluk çektiklerini düþünüyorlar. Þarkýlarýnda anlattýklarý gibi ezilmiþler, itilmiþler, kendi deyiþleriyle beþ kuruþ için beþ kuruþ gibi harcanmýþlar. Kerim ve Alper çocukluk ve ilk gençlik döneminden sonra 1983 te break-dance olaylarýna girmiþler. Nürnberg de takýldýklarý gençlik merkezinde herkes kendine bir uðraþ bulmuþ, Kerim ve Alper de diskolarda DJ olarak çalýþmaya baþlamýþlar. Ýki-üç bin kiþilik Alman diskolarýnda çaldýklarý ise tabii ki, zenci müzikleriymiþ. Ýlk kez Run DMC diye bir rap grubunu dinleyerek rap e baþlamýþlar. Alper bu olayý þöyle anlatýyor: Run DMC nin It s Like That diye bir 45 likleri vardý. O zaman deli oldum o parçaya, adamlarýn ne söylediðini anlamadan haftalarca dinledim. Rap in anlattýklarýný anlamasan bile duygusu farklýdýr. Kimisi buna isyan diyor ama bence enerji veriyor, gaza getiriyor insaný. Peki diyorum, siz Almanya nýn zencileri misiniz? Ýkisi birden Hayýr diyor. Biz esaret yaþamadýk, sadece bastýrýldýk. En baþta maddi yönden kölelik yaþadýk, çok çalýþýp az kazandýk. Þimdi o kadar kötü durumda deðiliz. Biz baþý dertte olanlara hitap ediyoruz. Alman dinleyicilerinin çoðu sol kesimdenmiþ. Ýnsanlarýn faþist yakýþtýrmalarý hakkýnda neler düþündüðünü sormak ve CD lerini almak üzere gittiðim bir plakçýnýn Ben o faþistlerin bir þeyini satmam demesini anlatýyorum. Yanlýþ anlaþýlmaktan o kadar sýkýlmýþlar ki A 3 Lees verder

4 Biz ne sað ne soluz. Orada azýnlýkta yaþayan bir gençliðiz. Vatanýmýzda Almancý, Almanya da yabancýyýz. Parçalarýnda acýmasýzca anlattýklarý dazlaklarla hiç çatýþmaya girmek istememelerine raðmen, boðaz boðaza geldikleri de çok olmuþ. Koyun deðiliz ya, bize vuranlara biz de vururuz diyorlar. Gelelim müziklerine. Nota bilmiyorlar, enstrüman da çalmýyorlar. Beðendikleri, dinledikleri parçalarý, müzik direktörleri Perulu Chill Fresh e götürüp hep beraber elden geçirtiyorlar. Ama rap söyleme tekniklerini çok geliþtirmiþler. Alper bu geliþmeyi gururla þöyle anlatýyor: Kolay gibi görünüyor rap söylemek, ama deðil. Zamanla geliþiyor. Çalýþa çalýþa hýzlandýrýyorsun, yeni söyleme teknikleri geliþtiriyorsun. Karakan a göre: Türkiye de pop müziðin yüzde 90 ý çöplüktür. Mesela Serdar Ortaç la asla bir baðlantýmýz olamaz ama Sezen Aksu, Barýþ Manço, Erkin Koray ý çocukluðumuzdan beri dinleriz. Onlar o zamanýn pop müzikçileriydiler. Onlarýn lerde yaptýðý müzik þimdikilerden daha kaliteli. Erkin Koray ýn plaklarýný 200, 300 marka alan Almanlar var. Karakan dan öðrendiðimize göre Türkiye de ilk rap i Barýþ Manço ve Cem Karaca yapmýþ. Lafý uzatmanýn anlamý yok; siz en iyisi bir Karakan albümü alýp, Türkçe rap nasýl yapýlýr dinleyin. Aslý Uðurlu Hürriyet, A 4 Lees verder

5 Tekst 3 ROMANTÝK BÝR ÝRA ÖYKÜSÜ Jim Sheridan ýn yeni filmi Boksör Berlin de yarýþýrken Türkiye de gösterime girdi Boksör / The Boxer Yönetmen: Jim Sheridan Görüntü: Chris Menges Senaryo: Jim Sheridan, Terry George Müzik: Gavin Friday, Maurice Seezer Oyuncular: Daniel Day Lewis (Danny Flynn), Emily Watson (Maggie), Ken Stott (Ike Weir), Brian Cox (Joe Hamill), Ciaran Fitzgerald (Liam), Gerald McSorley (Harry). On sekiz yaþýnda hapse girip otuz iki yaþýnda çýkan bir militan, özgürlüðüne kavuþtuðuna sevinemez bile... Hele geride neredeyse çocuk yaþta bir sevgiliden baþka kimseyi býrakmamýþsa... Onun yüzünü düþleyip kafasýnýn içinde yalnýz onunla konuþtuðu bir sevgili. Ýçinde yaþadýðý korkunç çevreye öfkesini yatýþtýran boks yapma istek ve yeteneðiyle geçen on dört yýl. Üstelik örgütün ileri gelenlerinden biri tarafýndan suç üstüne yýkýlmýþ, delikanlý kimseyi ele vermemekle birlikte örgütle iliþkisini kesmiþtir. Yapayalnýz geçirmiþtir on dört yýlý... Yalnýz yönetmen deðil senarist olarak da baþarýlý bir filmografiye sahip olan Jim Sheridan, yine duygusal bir IRA öyküsü yansýtýyor beyazperdeye. Sol Ayaðým / My Left Foot ile ünlenen Sheridan, Berlin de Altýn Ayý kazanan Babam Ýçin / In the Name of the Father ý yönetti; Some Mother s Son / O da Bir Ana nýn senaryosunu yazdý. Boksör ün öyküsü, bu güçlü filmlerinkilerle karþýlaþtýrýldýðýnda fazla duygusal ve kliþelerle dolu. Ama son derece içe dokunan yanlarý var. Eþsiz eþler Daniel Day Lewis ve Emily Watson ýn birbirlerine mükemmel uyum saðlayýp saðlam performanslar vermeseler, Brian Cox ve Gerald McSorley gibi iki iyi karakter oyuncusuyla desteklenmeseler filmin gerçekçiliði oldukça zarar görürdü. Öte yandan erkeklerin payýna þiddet ve siyasetin, kadýnlarýn payýna sabýr ve özverinin düþtüðü, ulus ve mezhep ayrýmýnýn iyice usdýþý bir boyuta ulaþtýðý, gerçek bir barýþtan umut kesilip bombalarla sona eren ateþkes ve anlaþmazlýklarla sona eren müzakerelerle eleþtirilen Belfast atmosferini çok iyi yansýtýyor Boksör. Alanýnýn en iyilerinden, özellikle politik filmlerde ( Mission / Görev, A World Apart / Ayrý Bir Dünya, Killing Fields / Öldüren Tarlalar ) baþarýlý olan, görüntü yönetmeni Chris Menges, soðuk renkler paletiyle öykünün içinde yanan koru dengelemiþ. Boksör ün temel sorunu Katolik ve Protestan Ýrlandalýlar arasýndaki düþmanlýðýn birlikte boks yaparak çözümlenebileceðini ima etmesi. Spor, sanat ya da baþka bir alanda mezhep farký gözetmeden bir araya gelmeyi öyle birdenbire olabilecek basit bir olay gibi göstermesi ki fazlasýyla Amerikanvari bir yaklaþým bu, sinemada. Kadýnlarýn da bir anlamda erkekleriyle birlikte hapse týkýldýðý, on yýllarca, býrakýn cinselliklerini yaþamalarýný, bir baþkasýyla dans etmenin, yürüyüþe çýkmanýn bile onlara ayýp ve günah sayýldýðý bu erkek düzenine eleþtirel bir bakýþý da var Boksör ün. Danny Flynn, hapisten çýkarken gencecik bir kýz, sevdiði adam ve dayanýþma uðruna kendi hapishanesine girmektedir. Cezaevinde telli duvaklý gelin olur, sonra ailesi ve dostlarýyla birlikte kente dönüp damatsýz bir düðün törenine katýlýr. O günden sonra, kim bilir kaç yýl, iradesinin geçersiz olduðu, savaþa ve kýsýr politikalara endeksli bir yaþam sürecektir. Milliyet, A 5 Lees verder

6 Tekst 4 F. Almanya da Türk Göçmenleri ve Sorunlarý Prof. Dr. Faruk Þen Essen Türkiye 35 yýlý aþkýn bir zamandýr Avrupa nýn çeþitli ülkelerine göç veriyor lý yýllarda baþlayan göç hareketi, Federal Almanya ile Ekim 1961 tarihinde imzalanan göç anlaþmasý ile resmiyet ve hýz kazandý rakamlarýna göre Federal Almanya da 2 milyon 49 bin Türk vatandaþý yaþýyor. 35 yýllýk göç tarihi ayný zamanda Avrupa ülkelerinde yaþayan Türk vatandaþlarý için bir deðiþim süreci oldu. Bugün artýk Avrupalý Türkler bulunduklarý ülkelerde büyük ölçüde 17. Federal Almanya da yaþayan göçmen Türklerin durumu deðerlendirilirken, bir yandan bulunduklarý topluma entegre olmalarý, uyum göstermeleri sorunu; diðer yandan Türkiye ye kesin dönüþ yapmalarý halinde karþýlaþtýklarý-karþýlaþacaklarý sorunlar dikkate alýnmalýdýr. Genellikle Alman kamuoyunda Türklerin farklý bir kültürden geldikleri, bu nedenle de Hýristiyan bir ortama uyum saðlayamayacaklarý, Türkiye ye geri dönmeleri halinde kendi toplumlarýna daha kolay uyum saðlayabilecekleri varsayýmýndan hareket edilir. 18 göç hareketinin baþýndan bu yana uygulanan ve önemli bir bölümü federal hükümetin desteðiyle gerçekleþtirilen reentegrasyon modelleri baþarýsýzlýða uðradý. Almanya daki Türklerin deðiþen profili Geri dönen Türkler, Türkiye deki yüksek iþsizlik, yaþam koþullarýnýn olumsuzluðu ve özellikle Türkiye nin sosyal alanda Almanya da alýþýlan ölçülerin gerisinde olmasý nedeniyle yeniden uyumda ve meslek hayatýna Türkiye de devam etmekte güçlüklerle karþýlaþtýlar. Federal Almanya da çalýþan Türk nüfusun, 1976 yýlý kýstas alýndýðýnda özellikle sanayi iþçilerinden oluþtuðu gözlenirken, 1986 yýlýnda 19 Türk nüfusunun az da olsa hizmetler grubuna doðru kaydýðý ortaya çýkýyor yýlýnda çalýþan nüfusun yüzde 7.4 ü hizmet sektöründe çalýþýrken, 1986 yýlýnda bu oranýn yüzde 13 e çýktýðý gözleniyor yýlý verilerine göre ise bu oran yüzde 17 ye ulaþmýþ durumdadýr. Buna karþýlýk sanayi sektöründe çalýþanlarýn oranýnda bir 20 görülmektedir yýlýnda çalýþan nüfusun yüzde 71 i bu sektörde çalýþýrken, 1986 yýlýnda bu sektörde çalýþanlarýn 21 yüzde 64,4 e, 1992 yýlýnda ise bu oran yüzde 61.4 e gerilemiþtir. Ýkinci ve üçüncü kuþak Türklerin öðrenim alanýndaki 22 de dikkate alýndýðýnda Türklerin 90 lý yýllarýn sonuna doðru daha büyük oranlarda sanayi sektörüne doðru kayacaklarý 23. Ýþ hayatýna atýlan gençler Bu önemli iki sektör dýþýnda diðer sektörlerde de küçümsenmeyecek geliþmeler gözlenmektedir. Bu 24 ticaret sektörüne bakýldýðýnda, çalýþan Türkler arasýnda bu sektöre yönelik olarak sürekliliðini koruyan bir artýþ gözlenmektedir yýlýnda bu sektörde çalýþanlarýn oraný yüzde 3.5 iken bu oran 1992 yýlýnda yüzde 7.4 e ulaþmýþtýr. Yeni iþ hayatýna atýlan gençler gördükleri 25 dolayý daha kalifiye iþlere yöneliyorlar. Dikkat çekici bir baþka nokta, hizmetler sektöründe çalýþan kadýnlarýn oranýnýn yüksek olmasýdýr. Bugün artýk Federal Almanya da yaþayan Türkler geri dönmeyi düþünmüyorlar. Bu olguyla birlikte Türklerin Almanya daki sosyal ve politik tutumlarýnda da belirgin deðiþiklikler ortaya çýktý. Deðerlendirme eðilimi Öncelikle 26 Almanya da deðerlendirme eðilimi güçlendi. Daha önceki yýllarda Türkiye de bir konut edinmek önemli bir hedef iken þimdi Almanya da bir konut edinmek, bir konut satýn almak öncelikli hedefler arasýna girmeye baþladý. Türkler yatýrýmlarýný da daha çok Almanya da yapmaya baþladýlar. Türkiye Araþtýrmalar Merkezi nin verilerine göre 1986 yýlýnda Federal Almanya da 42 bin Türk kendi iþletmesini kurmuþ durumda. Almanya daki Türk toplumunun sorunlarý Almanya daki Türk göçmenlerin en önemli sorunlarý arasýnda en baþta 27 sorununu saymak yerinde olur. Türkler 35 yýllýk göç sürecinde iki kültür arasýnda kaldýlar. Alýþkanlýklarý, gelenek ve göreneklerini korumakla birlikte modern bir Avrupa ülkesinin sunduðu yaþam koþullarýnýn ve kurallar bütününün, kýsacasý farklý bir kültürün de etkisi ile yaþadýlar. Özellikle ikinci ve üçüncü kuþaklar bu ikilemi daha þiddetli yaþýyorlar. Bu sorun kuþkusuz çözümü kolay olmayan bir sorundur ve ancak daha sonraki kuþaklar bu sorunun üstesinden gelebilirler. Yine de göç sürecinin bu evresinde yapýlabilecekler vardýr. 28 gerektiði gibi kullanamayan Türklerin entegrasyon sorunlarýnýn daha zor çözüldüðü, kimlik bunalýmýný daha aðýr yaþadýklarý söylenebilir. Ama burada da tek yönlü bir çözüm söz konusu deðildir. Alman hükümetleri ve Alman toplumu Türk azýnlýk ile birlikte yaþamaya, onu dikkate almaya, politik haklarýný tanýmaya alýþmak zorundadýr. Cumhuriyet, A 6 Lees verder

7 Tekst 5 Erozyona karþý Serve Hollywood bu sahneyi çok sever. Bizim yönetmenler de ara sýra kullanýrlar. Yapýlan haksýzlýða karþý önce cýlýz biri ayaða kalkar, Ben karþýyým der. Bu genellikle hiç beklenmedik, ilgisiz bir tiptir. Ardýndan tereddüt içinde biri daha ayaða kalkar Ben de diye. Sonra diðerleri gelir Biz de, biz de derler. Geriye kalanlar için ayaða kalkmak artýk kaçýnýlmazdýr. Sonra hep birlikte Hepimiz! diye baðýrýrlar Ýþte bu sahneyi belki de seyrettiðimiz yüzlerce filmin etkisiyle hayatýmýzda kullanmaya baþladýk. Hayrettin Karaca gibi bir adam çýkýp erozyon diyor. Sonra herkes yakalarýnda yeþil yapraklar taþýmaya baþlýyor. Hayrettin Karaca cýlýz bir ses olarak ortaya çýktý. Her yerde erozyon la ilgili nutuklar atmaya baþladý. Kimileri ona çýlgýn gözüyle baktýlar. Ama kafalarýmýza kazýmayý baþardý. Her yýl Türkiye, Kýbrýs adasý büyüklüðünde toprak kaybediyor. Bir þeyler yapmak lazým, hemen þimdi, vakit kaybetmeden. Artýk sokakta rastladýðýmýz herkes erozyon kelimesini duyar duymaz bunlarý söylüyor. O býkmadan, usanmadan, söylenenlere aldýrmadan erozyon tehlikesini anlattýkça, anlattýklarý beynimize monte ediliyor. Önce o ayaða kalktý, erozyon dedi. Arkasýndan diðerleri geldi. Ýlgili ilgisiz herkes ayaða kalkmaya baþladý. Serve Kýrtasiye geldi örneðin. Ne ilgisi var diye düþünmeyin. Hiçbir ilgisi yok ama bir þeyler yapmak istiyorlardý. Topraktan giderek uzaklaþan, bürolarýn içine sýkýþan insan, erozyon sorununu hatýrlatmak için harekete geçmeliydi. Onlar topraða ne kadar uzaksa, büro malzemelerine o kadar yakýndýlar. O zaman onlarý bu yolla vurmak, dikkatlerini çekmek, belki de harekete geçirmek mümkün olabilirdi. Ajandalarýna, takvimlerine, gün içinde karþýlaþabilecekleri her noktaya, not kaðýtlarýnýn üzerine, masalarýnýn önlerine asacaklarý posterlere, her yere bu sorunla ilgili bilgileri yerleþtirdiler. Ofis insaný, saðýna dönse Türkiye çöl olmasýn!, masasýna uzansa Türkiye hergün 150 bin kamyon dolusu toprak kaybediyor! yazýlý bir þeyle karþýlaþýyordu. Erozyon savaþýnýn ilk aþamasý bilinçlenme. Biz bunu yapmak için kollarý sývadýk. diyor Serve Kýrtasiye Pazarlama Müdürü Yavuz Mor. Bilinçlenen insanýn bir gün harekete geçeceðini düþünüyorlar. Harekete geçip topraklarý kurtaracaðýný. Yeni yýlla birlikte yeni ürünler piyasaya çýkartmýþ Serve. Üzerinde TEMA nýn amblemi olan yeþil yapraklý ürünlerden alanlar TEMA Vakfý na yardým etmiþ oluyorlar. Bu ürünlerden belli oranda pay TEMA ya veriliyor. Türkiye Çöl Olmasýn! yazýlý ajandalarda çevremizden uzaklaþtýrdýðýmýz aðaçlar var; Erguvan, Karadut, Mantar Meþesi, Muþmula, Beyaz Sakýz Aðacý var. Pýnar Meþesi, Japon Melezi, Fýstýk Çamý gibi yüzlerce aðaç hakkýnda bilgi var. Tempo, A 7 Lees verder

8 Tekst A 8 Lees verder

9 Tekst 7 Karagöz ün modasý geçmez Necati Aksüt Bir zamanlar ramazan aylarýnda iftar ile sahur arasýnda, özellikle erkeklerin vazgeçilmez alýþkanlýklarý arasýnda kahvelerde oynatýlan ve bilinen geçmiþi 14. yüzyýla dek uzanan Karagöz ün ayrý bir yeri vardý. Buralarda Karagöz oynatanlara usta dendiði gibi Karagöz ün oynatýlma usulünden ötürü hayali lakabýyla da anýlýrlardý. Karagöz oynatan usta ya da hayali denilen kiþilerin, bunun dýþýnda bir baþka iþleri olurdu. Camcý Ýrfan ýn asýl mesleðinin camcýlýk olmasý gibi. Bugün sadece ramazanlarda hatýrladýðýmýz bu geleneðin son temsilcilerinden olan 75 yaþýndaki Taceddin Diker, Beþiktaþ taki Sabancý Lisesi nde her hafta sonu 7 den 70 e kadar herkese eski tatlarý tekrar sunmak ve Karagöz ü yaþatmak için uðraþ veriyor. Gönlü genç usta, bu konuda yetiþenleri gördükçe þimdi daha iyimser olduðunu söylüyor. * Ama Karagöz için bitti deniyor Bu doðru deðil. Karagöz 14. Yüzyýldan bu yana kendini sürekli yenileyerek bugünlere gelmiþtir. Anakronizm olmasý nedeniyle kendini yenileyebiliyor. Karagöz için çocuk oyunu denir. Çocuklara oynanmakla birlikte eskiden ramazan ayýnda iftar sonrasý kahvelerde büyüklere oynandýðý düþünülürse aslýnda bir büyük oyunudur. Karagöz de edebiyat, müzik, sanat ve estetik, yani güzel sanatlar adýna ne biliyorsak hepsi vardýr. Dini bakýmdan bakarsanýz, tasavvuf vardýr orda. Bütün insan ruhunu anlatýr. Bu kadar güzel, bu kadar yumuþak bir sanatý nasýl yok etmeye çalýþýrýz? Bu çok acý bir þey. Geçen yýl Çocuk Vakfý kuruldu. Orada 13 arkadaþ yetiþti. Karagöz de doðaçlama hakimdir. Yazýlý metne baðlý olarak oynanmaz. Yazýlý metinler varsa da burdan temel olaný alýnýr. Çocuklar için o kadar eðitici ki Avrupa da bir kukla perdesi yapmýþlar, basit bir paravan. Öðretmen, çocuðun eline veriyor ve dün akþam evinizde annen ve babanla neler konuþtun, bize bunlarý canlandýr diyor. Böylece hem çocuðun o günkü haleti ruhiyesini anlýyor, evdeki sorunlarý ve çocuðun sorunlarýný anlýyor. Ayrýca çocuðun konuþma kabiliyeti artýyor. * Herkesin bildiklerinden baþka yönleri de var Karagöz ün Karagöz okumamýþ bir adam. Fakat halk mektebinden yetiþmiþ. Karagöz oynatacak kiþinin Ýstanbul Türkçesiyle konuþmasý þart. Çünkü en güzel Türkçe, Ýstanbul Türkçesidir. Bilhassa Hacivat sesi verirken, bu þarttýr. Okumuþ, üniversite bitirmiþ bir insan bu. Karagöz ile Hacivat ýn zýt karakteri canlandýrmasý gerekir. Ve bundan komedi doðar. Oyunun kurgusu bu. Moliere de öyle deðil mi? Kibarlýk Budalasý nda görürsünüz mesela. Bunu anlatmaya gerek yok. Herkesin bildiði þeyler. Müspet menfi. O olacak ki oyun doðsun. Bir de þimdi pek kalmamakla birlikte Türkiye de toplumla kaynaþmýþ halde azýnlýklar yaþardý. Arnavut, Rum, Yahudi ve Ermeni tipler buna örnek gösterilebilir. Karagöz günlük hayatý yaþadýðý için, tabii ki oyunda bir Yahudi eskici olacak, bir Rum doktoru olacak, bir Arap bacý olacak. * Müzikler ve konularda deðiþim var mý? Karagöz hep eski þarkýlarla donatýlmýþtýr, halbuki bugün yeni þarkýlarý da içine koyabiliyoruz. Çünkü bu konuþulan, söylenen ve hisleri ifade eden þarkýlar onlar. Niçin konmasýn? Gayet güzel dinleniyor ve seyrediliyor. Bugünün konularýný yavaþ yavaþ iþlemeye çalýþýyorum. Birden yaparsak binayý çökertiriz. Mesela sünnet oyununu yeniledim. Mesela Karagöz e frak giydirdim. Hacivat da bugünkü elbiseleriyle doktora geldi, kimse yadýrgamadý. Ama kari kadim yok içinde. Yani ya o, ya o olacak. Bunu karýþtýrmayalým. Ama oyun baþlarken, eski klasik kýyafetleriyle geliyor. Zaten eski oyunlarda da böyledir bu. Gelir eski kýyafetiyle, sonra yazýcý olacaksa yazýcý kýyafetiyle gelir, kayýkçý olacaksa kayýkçý kýyafetiyle gelir. Yani bu bir tiyatro eseridir. Artýk sadece kulaða deðil göze de hitap edeceksiniz. Bilhassa Avrupalýlar buna çok önem veriyor. Mesela eskiden sünnet oyununda çocuklarý atlarla, arabalarla dolaþtýrýrlardý. Halbuki ben þimdi otomobil koydum onun yerine. Oradan espriler de doðuyor. Yeter ki istensin. Index Yazarla Sinema Kitap Müzik Internet Tarot Astrogizem Milliyet Aralýk, 1998 Milliyet A 9 Lees verder

10 Tekst 8 GEZELÝM, ÝÇELiM, DAHA GEZELÝM HEY HEY Perihan Çakýroðlu 1. Flamenko Kadýnlar öyle içten dans ediyorlardý ki... ve etekleri onlarla birlikte öyle kývrýlýp dalgalanýyordu ki, insan bir an olsun gözünü kaçýramýyordu. Ýspanyol ökçeli ayakkabýlar, piste her deðiþinde çýkan o uyumlu ve etkileyici sesler, müzikle birleþiyor, yeniden yeniden insaný sarýyordu. Flamenko gösterisi hem de en gerçeðinden karþýmdaydý. Oynayanlar ise hakiki Roman dý. Ýspanyol meyhanesinde yaþý hayli geçkindi dans edenlerin. Ama kendileri de ruhlarý da dipdiriydi, Ýspanya nýn en güzel þehirlerinden Barselona da bir gece bu dans gösterisini izlerken, Ernest Hemingway in Çanlar Kimin için Çalýyor romanýna gidip geldim yýl önce 10 yýl sonra yýl önce Ýspanya, Türkiye ile ayný kategoride bir ülkeydi. Oysa, son yýllarda yaptýðý atýlýmlarla bizi geçmeyi bir kenara býrakýn, dünyanýn devleri arasýna girmeye hazýrlanýyor. Ýspanya nýn yarýþta bu kadar öne çýkmasýnda kuþkusuz, 1986 yýlýnda Avrupa Birliði ne girmesi büyük rol oynadý. Ýspanyol þirketleri, bugün dünyanýn her tarafýnda yatýrýma gidiyor. Ýspanya ya yolum ilk kez düþtü. Tarihle günümüz yaþamýnýn tam bir uyumla iç içe olduðu Barselona Hava alaný na gece indiðimizde hafifçe üþüdük. Gümrükten ve pasaport kontrolünden geçerken öteki Avrupa ülkelerinde olduðu gibi müstehzi süzmelerle karþýlaþmadýk. Rahat bir kabul gördük. Kentin merkezindeki Majestik Otel e yerleþip, yorgunluktan erkenden uykuya daldýk. Ertesi gün yoðun bir gezi programý bizi bekliyordu. Sabah otobüsümüzle yola çýktýðýmýzda Aralýk güneþinin tüm gayretine raðmen üþüdük. 3. Tarihle kucak kucaða Barselona nýn tarihi, M.Ö. 1. Yüzyýla kadar dayanýyor. Romalýlarýn kurucusu olduðu kent, bugün Avrupa nýn merkez þehirlerinden birisi durumunda. Tarihle kucak kucaða yaþamanýn tadýný çýkarmayý sevenler için ideal bir yer Barselona. Tarih derken, buna kültür ve sanatý da eklemeliyim. Adým attýðýnýz her yerde müzeler, sergiler ve Orta Çað dan kalan binalar sizi sarýveriyor. Sadece bu mu? Alýþveriþi sevenler için ünlü markalarý satan maðazalarýn sadece vitrinlerine bakmak bile içeriye adým atmaya ikna olmak için yeterli neden Ya meydanlar Ah onlarý hiç sormayýn. En kýskandýðým bu oldu. Þehir planlamasý olarak en ideal yerleþim birimlerinden biri olarak gösterilen Barselona nýn meydanlarý, neden Ýstanbul da da yok diye hayýflanýp durdum. Ünlü Ramblas Caddesi gerçekten baþlý baþýna bir olay Olay diyorum, çünkü caddede yok yok. 4. Aklýnýzda bulunsun * Ýspanya ya birçok tur organizasyonu gezi düzenliyor. Özellikle Barselona, bu turcularýn gözdesi. Þu sýralar, her þey dahil 495 dolara birkaç günlüðüne Barselona yý görmek mümkün. * Ýspanya nýn para birimi olan pesetayý Türkiye de almak daha doðru. Bir dolara karþýlýk peseta alýnabiliyor. Madeni para kullanýmý oldukça yaygýn olduðundan bozdurun bozdurun harcayýn. Bozdurmak için hava alanlarý ve bankalar daha karlý. Çünkü, döviz bürolarýnda kurlar daha düþük. * Barselona da ulaþým oldukça kolay. Þehri, baþtan baþa saran metro aðýyla her yere gidilebiliyor. Metro biletinin ücreti ise 130 peseta. Tüm taksiler, taksimetreli olup Türkiye den farklý olarak zamana göre çalýþýyor. Index Yazarla Sinema Kitap Müzik Internet Tarot Astrogizem Milliyet Milliyet A 10 Lees verder

11 Tekst 9 Aktüel, A 11 Lees verder

12 Tekst A 12 Lees verder

13 A 13 Lees verder

14 A 14 Lees verder

15 A 15 Lees verder

16 Tekst 11 OPRÝDON FARMAKOLOJÝK ÖZELLÝKLERÝ: OPRÝDON Film Tablet in etkin maddesi olan Opipramol trankilizan ve antidepresan özelliklere sahip dibenzazepin sýnýfýndan bir maddedir. ENDÝKASYONLARI: Anksiete, gerilim, huzursuzluk, uyku bozukluklarý, konsantrasyon zayýflýðý ve depresif durum ile birlikte görülen ruhsal bozukluklarda, menopoz sýkýntýlarýnda, psikosomatik hastalýklarda, gizli depresyonda; kardiovasküler, gastrointestinal, solunum sistemi, ürogenital sistem, deri hastalýklarý ve baþ aðrýlarýnýn yanýsýra görülebilen psiþik rahatsýzlýklarda kullanýlýr. KONTRENDÝKASYONLARI: Opipramol e ve dibenzazepin grubundan diðer ilaçlara hassasiyeti olanlarda kontredikedir. UYARILAR / ÖNLEMLER: Opipramol kullanýmý sýrasýnda deri döküntüleri görülmesi halinde tedavi kesilmelidir. Diðer trisiklik antidepresanlarýn kullanýmý ile agranülositoz görülebildiðinden, bir önlem olarak Opipramol kullananlara da belirli aralarla, (özellikle boðaz aðrýsý, ateþ ve gripal enfeksiyona benzer belirtilerin ortaya çýkmasý halinde) kan sayýmý yapýlmasý tavsiye edilir. Opipramol ile tedavi altýndakiler araç kullanýrken dikkatli davranmalýdýr. YAN ETKÝLER / ADVERS ETKÝLER: Opipramol çok iyi tolere edilen bir maddedir. Kullanýmý ile nadir olarak ortaya çýkabilecek belli baþlý yan tesirler þunlardýr: Psiþik etkiler: Uyku hali, yorgunluk, nadiren huzursuzluk, ajitasyon; çok nadir olarak anksiete. Nörolojik etkiler: Nadiren baþ aðrýsý, parestezi, tremor; daha ender olarak ataksi, konvülzyon. Antikolinerjik etkiler: Aðýz kuruluðu, nadiren terleme, bulanýk görme, idrar retansiyonu. Gastrointestinal etkiler: Nadiren bulantý, kusma, tad alma duyusunda bozukluk, kabýzlýk. Kardiovasküler etkiler: Nadiren postural hipotansiyon, taþikardi, palpitasyon. Kan: Çok nadir olarak lökopeni. Deri: Nadiren deri döküntüleri, çok ender olarak saç dökülmesi. Endokrin sistemi: Nadiren libido ve potens bozukluklarý. Karaciðer: Çok ender olarak karaciðer fonksiyon bozukluðu, sarýlýk, uzun süreli kullanýmlardan sonra ender olarak kronik hepatik hasar. BEKLENMEYEN BÝR ETKÝ GÖRÜLDÜÐÜNDE DOKTORUNUZA BAÞVURUNUZ. ÝLAÇ ETKÝLEÞMELERÝ: Opipramol un merkezi sinir sistemi depresanlarýnýn ve antikolinerjiklerin tesirlerini arttýrabileceði göz önünde tutulmalý, hastalar tedavi süresince alkollü içki kullanmamalarý konusunda uyarýlmalýdýr. KULLANIM ÞEKLÝ VE DOZU: OPRÝDON Film Tablet eriþkinlere günde 3 defa 1 tablet (1 tablet sabah, 2 tablet akþam) olarak verilir. Bu doz hekim tavsiyesine göre deðiþtirilebilir ve hafif vakalarda yalnýz gece 1-2 tablet olarak tatbik edilebilir. Aðýr vakalarda günde 3 defa 2 tablet alýnabilir. OPRÝDON Film Tablet in etkisi hemen görülmediðinden, kullanýmý hiç aksatýlmadan en az 2 hafta sürdürülmelidir. Tedavinin 4-8 hafta sürdürülmesi tavsiye edilir. DOZ AÞIMI HALÝNDE ALINACAK TEDBÝRLER: Opipramol, aþýrý dozda alýndýðýnda sersemlik, uykusuzluk, huzursuzluk, aritmi, hipotansiyon, solunum depresyonu, konvülsyon ve komaya yol açabilir. Böyle hallerde hasta kusturulmalý ve midesi yýkanmalý; solunum ve dolaþým gibi hayati fonksiyonlarý desteklenmeli ve birkaç gün kontrol altýnda tutulmalýdýr. SAKLAMA KOÞULLARI: 30 C nin altýndaki oda sýcaklýðýnda ve nemden koruyarak saklayýnýz. TÝCARÝ ÞEKLÝ: 30 film tabletlik blister ambalajlarda. ÇOCUKLARIN ULAÞAMAYACAKLARI YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ. Reçete ile satýlýr A 16 Lees verder

17 Tekst 12 Önce Saðlýk Dr. Gündüz TEZMEN Okuma özürü: Disleksi Benim merak ettiðim bir konu var, okuma güçlüðü olarak tanýmlanan disleksi Sanýrým bende de mevcut. Disleksinin tam olarak ne olduðunu, tedavi süresini ve yöntemlerini öðrenmek istiyorum. Öðrenim hayatýmý ne þekilde etkiler? Ders çalýþtýðým zaman her þeyi hatýrlýyorum, ama sýnava girdiðimde hele sözlüye kaldýðýmda, bölük pörçük þeyler geliyor aklýma. Bu disleksi midir? Nuran M./Ýstanbul Öncelikle, sizin sorununuzun disleksiye uymadýðýný belirteyim. Bu vesileyle de öðrenim çaðýndaki çocuklarýn yüzde kadarýnýn sorunu olan disleksiyi de tanýtayým. Özellikle okuma yazmayý yeni öðrenen çocuklarda kendini gösterir. En karakteristik belirtisi, kendi sýnýfýndaki ve yaþýndaki çocuklara oranla okumayý daha zor öðrenmesi, harfleri ve kelimeleri tanýmakta güçlük çekmesidir. Bu tür çocuklar anlatýlanlarý iyi anlar, konuþmasý iyidir ama sorun okumadadýr. Bunun nedeni de beyindeki okumayla ilgili merkezin ters çalýþmasýdýr. Dislektik çocuklar baktýklarýný ayna görüntüsü gibi ters görürler. Bu da ters görüntüsü de anlam ifade eden harf ve kelimelerde karýþýklýk yaratýr. Örneðin bu çocuklar b ve d harflerini karýþtýrýr. Tersten okunduðunda da anlam ifade eden, örneðin tam ve mat kelimeleri karýþýr. Bu çocuklar her kelimeyi ve harfi beyninde düze çevirmeye çalýþýp anlamýný sonradan bulmaya çabalar. Bu da seri okuma ve algýlama sorunu yaratýr. Disleksi, erkeklerde kýzlara oranla daha sýk görülür ve çoðu zaman kalýtýmla iletilir. Sorun farklý boyutlarda olabilir. Eðer bir çocukta öðrenme güçlüðü olduðu farkedilirse, öncelikle görme ve iþitme açýsýndan muayene edilmesi gerekir. Eðer bunlarda ve psikolojik yapýsýnda bir kusur yoksa psikologlarýn ve tercihan pedagoglarýn denetiminde bir seri test uygulanýr. Sorun teþhis edildikten sonra bu çocuklara görme, iþitme ve dokunma gibi tüm duyularýnýn yardýmýný almasý öðretilmelidir. Ayrýca komplekse düþmemesi açýsýndan da psikolojik destek tedavisi de uygulanmalýdýr. Sevgili Nuran, sizin sorununuz disleksiye uymuyor. Sanýyorum ders çalýþma sýrasýnda konsantrasyon eksikliði nedeniyle yeterli öðrenme olmuyor ve sýnav sýrasýnda heyecanýn da etkisiyle bilgiler karýþýyor. Bir psikologla görüþtüðünüz takdirde sorunun nedenleri ve çözümleri aydýnlýða çýkacaktýr. Hürriyet, 1998 _SAÐLIK YAZIÞMA ADRESÝ: Hürriyet Tesisleri, Güneþli Ýstanbul _FAX: 212/ Einde A 17

BU SAYIDA... 9 12 15 16 19 20 30 42 Yoksulluk Sempozyumu baþlýyor... Gelemeyene Gidiyoruz... Bir El hikayesi... Tavþanýn son atlayýþý... Deniz Feneri Ýzmir de... Dünyada ve Türkiye de yoksul olmak... Mustafa

Detaylı

Examen HAVO. Turks 1,2 (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 1 Dinsdag 29 mei 13.30 16.00 uur. Tekstboekje.

Examen HAVO. Turks 1,2 (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 1 Dinsdag 29 mei 13.30 16.00 uur. Tekstboekje. Turks 1,2 (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 29 mei 13.30 16.00 uur 20 01 Tekstboekje 100016 11A Begin Tekst 1 Gülmenin Ýyileþtirici Özelliði 1 2 3 4 5 6 7

Detaylı

Kültür 'Paylaþým'ý Geleneklerimiz, göreneklerimiz daima iyiyi, doðruyu, güzeli gösterir bize Türkiye Finans da bu toplumun gelenek, göreneklerine saygý duyan, onlarý sizlerle paylaþan, sizlerle yaþayan

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

Cazname I. Tunçel Gülsoy

Cazname I. Tunçel Gülsoy Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy www.altkitap.com Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy altkitap - deneme 3 Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy Þubat 2001 Yayýna Hazýrlayan: Düzelti:

Detaylı

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ÖDÜLLÜ ÞÝÝR YARIÞMASI AYLIK KÜLTÜR-SANAT VE ENFORMASYON GAZETESÝ YIL: 2 SAYI: 10 1 ÞUBAT 02 0,25 EURO Türkiye geri git, yerinde say, devam et... KÝM NE DÝYOR! MGK nin resmen sivilleþtirilmeli, mahkeme

Detaylı

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK Yazýlar Sorular ve Cevaplar Mesajlar Prof. Dr. Þükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Endokrinoloji ve Diyabet Bilim

Detaylı

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 indeks 2 I N D E K S 7 Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71 36 Maariften Yetiþenler Turhan Dökmeci 41 46 Mesaj Gurme/Tike 38 Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 8 Portre Devrim Gürkan 91 48 Kutusu Asým Arar 73 50 52

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE Bursa Valisi Þahabettin Harput, Garnizon ve Jandarma Bölge Komutaný Tuððeneral Ümit Yýlmaz ve Bursa Büyükþehir Belediyesi Baþkanvekili Abdullah Karadað'ýn çelenk koyduðu Atatürk Anýtý'nda saygý duruþunda

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE 14 Nisan'da 15 ilde DTP'ye yönelik baþlatýlan eþzamanlý operasyonlarda aralarýnda DTP'nin üç genel baþkan yardýmcýsýnýn da bulunduðu 53 kiþinin gözaltýndaki sorgusu sürerken dün de 4 ilde DTP'ye, yeni

Detaylı

olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr.

olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr. 8 Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, Ýstanbul Karacaahmet Mezarlýðý nda yaptýrdýðý aile kabristaný için tarihi mezarlarýn kazýlýp tescilli mezar taþlarýnýn Koruma Kurulu kararý olmadan vinçlerle

Detaylı

TV BEYÝNSÝZLEÞTÝRÝYOR MU? E

TV BEYÝNSÝZLEÞTÝRÝYOR MU? E SÝVAS KATLÝAMI Ali Yýldýrým ANLI SÝVAS TAN OZANLAR ÞEHRÝ NE Pir Sultan kýzýydým ben de Banaz da Kanlý yaþ akýttým baharda yazda Dedemi astýlar KANLI SÝVAS TA Daraðacý aðlar Pir Sultan deyü Pir Sultan Abdal

Detaylı

ALMANYA VE TÜRKÝYE SEÇÝME KÝLÝTLENDÝ

ALMANYA VE TÜRKÝYE SEÇÝME KÝLÝTLENDÝ Deutschland Österrich Holland Belgien Luxemburg Frankreich 1,50 E 1,60 E 1,75 E 1,50 E 1,50 E 1,50 E England 1,20 GBR Danemark 14,- DKR Norwegen 14 NKR Schweden 17 SEK Schweiz 2,8 CHF Ausgabe:17 Monatliche

Detaylı

Etik mi, tetik mi? Emekliler. Hakký Devrim. Ümit Otan. Darwin in hatýrlattýklarý. Yaþamadan ölenler(2) Ali ÖZCÝVAN Halk Ozaný.

Etik mi, tetik mi? Emekliler. Hakký Devrim. Ümit Otan. Darwin in hatýrlattýklarý. Yaþamadan ölenler(2) Ali ÖZCÝVAN Halk Ozaný. 48 sendika, meslek odasý, toplumsal hareket, dernek, siyasi parti ve çevrelerin bir araya gelerek oluþturduðu 'Suyun Ticarileþmesine Hayýr Platformu, 16-22 Mart tarihlerinde beþincisi Ýstanbul'da yapýlacak

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

» Hikâyeniz Ankara da baþlýyor. Oyuncu olacaðý belli olacaklardan mýydýnýz çocukken, yoksa zamanla mý bu isteði keþfettiniz? 4 DE

» Hikâyeniz Ankara da baþlýyor. Oyuncu olacaðý belli olacaklardan mýydýnýz çocukken, yoksa zamanla mý bu isteði keþfettiniz? 4 DE 9 Merkez Bankasý, dolarýn 2,40 TL yi görmesine kadar giden döviz þoku karþýsýnda, uzun zamandýr, özellikle Baþbakan Erdoðan ýn telkinleriyle uzak durduðu faiz silahýna sarýlmak zorunda kaldý. 28 Ocak gece

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:109 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý olan TEÜÞ eski Genel Müdürü Nurettin Kulalý, Milletvekilliðini amaç deðil, memleketine hizmet etmek için araç olarak gördüðünü

Detaylı

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama Barýþ gruplarý dün Habur dan giriþ yaptý. PKK, piþmanlýk yasasýndan yararlanmaya karþýyken hükümetin bu konuda yeni çalýþmasý yok. Uzmanlar ise affýn tartýþýlmasýndan yana 4 DE Kandil ve Mahmur dan gelen

Detaylı

Yunanistan'ýn önemli gazetelerinden Kathimerini, Theo Angelopoulos'un ölüm haberini, ölümünün þüpheli olabileceði imasý ile, manþetten verdi.

Yunanistan'ýn önemli gazetelerinden Kathimerini, Theo Angelopoulos'un ölüm haberini, ölümünün þüpheli olabileceði imasý ile, manþetten verdi. KESK Ankara Þubeler Platformu 4688 sayýlý yasa tasarýsýnýn TBMM'de görüþülmesini protesto etmek için meclis önüne yürümek istedi. Polis biber gazý sýkarak kamu emekçilerine müdahale etti. Kamu emekçilerinin

Detaylı

25 binlik ALI CENGIZ oyununa dur diyelim

25 binlik ALI CENGIZ oyununa dur diyelim Tercihli oy konusunda dikkatli olalým: 25 binlik ALI CENGIZ oyununa dur diyelim Analiz Sayfa 9 da Cumhurbaþkaný ndan Bayram Mesajý! Die besten Glückwünsche an Yeni Vatan Gazetesi Leserinnen und Leser zum

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN -

Detaylı