ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI"

Transkript

1

2

3

4 ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / TEMMUZ 2005 / SAYI:210 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za AKINCI Arif SELÇUK Özda ÇANCI YAYINA HAZIRLIK: Mete TEK N Orhan ÇAKMUR TASARIM: Kaan ES NGÜNER BASKI: EK NC MATBAA Ofset-Tipo Tesisleri Ambalaj Sanayi smetpafla Caddesi Kökmen flhan No:37/7, ANTALYA TEL.: FAX: ATSO: Kaz m Özalp Caddesi 2. Sokak No: 4 ANTALYA Tel : Faks : URL : Y ll k Abone Bedeli : 35 YTL Ayda bir yay nlan r Dergimizdeki yaz lar kaynak gösterilerek al nabilir. Dergimizde yay nlanan yaz lardaki görüfller yazarlar na aittir. lan ve konular n z için lütfen bas n bürosu ile irtibat kurunuz BAfiYAZI ATSO NUN EKONOM ANKET TUR ZM ÇOK C DD SORUNLARLA KARfiI KARfiIYA BATI AKDEN Z TUR ZM DÜNYA MARKASI OLUYOR ANTALYA AYAKKABI VE TERL K SEKTÖRÜNÜN DE GÖZDES MARKANIZ GERÇEKTEN S Z N M? ATSO ÖRTÜALTI TARIMI ARAfiTIRMA VE GEL fit RME PROJES HAZIRLADI KALEKAPISI NDA fienl K COfiKUSU KOB LERDE F NANSMAN SIKINTISI VE KRED KAYNAKLARI TEKST L SEKTÖRÜ MED -TEX 2005 TE BULUfiUYOR NOSTALJ AB den GÜNCEL HABERLER ATSO-ANTALYA EKONOM K BÜLTEN ANTALYA da KÜLTÜR SANAT ATSO MESLEK KOM TELER TOPLANTI KARARLARI FUARLAR fib RL TEKL FLER YEN GELEN YAYINLAR ATSO TEMMUZ

5 12 Bat Akdeniz Turizmi Dünya Markas Oluyor Antalya, ayakkab ve terlik sektörünün de gözdesi ATSO Örtüalt Tar m Araflt rma ve Gelifltirme Projesi Haz rlad 29 Kalekap s nda fienlik Coflkusu 3 TEMMUZ 2005 ATSO

6 Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan Antalya'n n gelece i planlan rken ortak hedeflerde uzlafl lmal Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, De erli Okuyucular, Temmuz ay n n en önemli konusunun Avrupa Birli i ile Gümrük Birli i'ni 10 yeni AB ülkesi ile birlikte K br s Cumhuriyeti ad yla Güney K br s Rum Yönetimine de geniflleten Ek Protokolün imzalanmas oldu una flüphe yoktur. Bilindi i gibi, AB Londra ve Zürih Anlaflmalar 'na ayk r olarak Rum Yönetimi'ni Ada'n n tek temsilcisi olarak üyeli e kabul etmifltir. Türkiye 1995 y l nda Gümrük Birli i'nin yürürlü e girmesi için Rum yönetiminin üyelik sürecinin bafllamas na sessiz kalm flt r y l nda Helsinki Zirvesi'nde K br s sorunu ile Türkiye'nin üyeli inin iliflkilendirilmesinin fiili süreci bafllam flt r. K br s'ta gelecekte çok farkl bir tablo öngören Annan Plan 'n Türkiye'nin kabul etmesine ve KKTC'de referandumun olumlu sonucuna ra men, AB KKTC için verdi i sözleri yerine getirmemifltir. Ek Protokolün imzalanmas ile Rum Yönetiminin AB üyesi olmas n n uluslararas hukuka ayk r l n iddia etme flans ortadan kalkm flt r. Protokol ekinde verilen deklarasyonla Protokolün tan ma anlam na gelmedi inin belirtilmesi Rum yönetiminin üyeli inin meflruiyet kazanmas n engellememektedir. Nitekim, deklarasyon AB dönem baflkan ngiltere taraf ndan yap lan aç klama ve al nan tepkiler bunu ortaya koymaktad r. Türkiye'nin bu süreçte verdi i tüm tavizlere ra men, Rum Yönetimi ve baz AB üyesi ülkelerin Türkiye'nin uluslar aras hukuka dayanan bu deklarasyonuna dahi tahammül etmedikleri görülmektedir. Türkiye'yi K br s'ta iflgalci güç olarak gösterme gelene ine sahip olan Avrupa bas n deklarasyonu ayn tarzda sunmaya devam etmektedir. Deklarasyonda kamuoylar dikkate al nmad için, Türkiye'nin hukuka dayal gerekçelerinin aç klanmam fl olmas bu aç dan hata olmufltur. Önümüzdeki günlerde protokol imzas TBMM gündemine gelirken, AB içinde deklarasyon gerekçe gösterilerek üyelik müzakerelerinin bafllat lmamas yönünde giriflimlerin bafllamas da muhtemeldir. Üyelik müzakerelerine iliflkin 17 Aral k Brüksel Zirvesi kararlar n n ve daha sonra AB içinde ortaya ç kan geliflmelerin Türkiye için anlaml bir AB üyeli i ufku sa lamad aç kt r. Kamuoyu art k Türkiye'nin AB üyelik çabalar n n yaratt tablodan ciddi bir b kk nl k duymaktad r. Bu konu yaln zca diplomatik bir konu de ildir. Konu hem siyasetle hem de AB ülkeleri kamuoylar n n e ilimleri ile iliflkilidir. Bu ülkelerde Türkiye ile ilgili kesin ve bizim aç m zdan olumlu bir siyasi karar yoktur. Tüm bu olumsuzluklara ra men, diplomatik nezakete dayal sözlere dayanmak ve hiçbir sorun yokmufl gibi davranmak faydas zd r. Türkiye gerekti i noktada AB üyelik sürecinin dondurulmas na haz r olmal d r. Tabii ki, bir devlet d fl politika kararlar n al rken duygusal davranamaz, kararlar n iç siyasete endeksleyemez, kararlar n ekonomi, d fl siyaset ve güvenlik üzerine etkileri birlikte de erlendirilir. K br s'ta Türkiye'nin bir kuflatma karfl s nda oldu u, Kuzey'de artan iç sorunlar n varl ve baz durumlarda K br s'ta BM yapt r mlar yla bafllayabilecek bir bask ile karfl karfl ya kal nabilece i Devletin kurumlar taraf ndan de erlendirilen hususlard r. Bu bak mdan konunun hangi yönde olursa olsun iç siyaset konusu yap lmamas gerekir. Ayr ca Türkiye ekonomisi döneminde Gümrük Birli i'nin bedelini ödemifl, flimdi bundan faydalan r hale gelmifltir. D fl ticaret aç m zda AB'nin pay azalmaktad r. Konunun bu boyutunun da mutlaka dikkate al nmas gerekir. Fakat bütün bunlardan sonra durulmas gereken bir noktan n olmas da zorunludur. AB art k Türkiye'nin Almanya gibi Türk nüfusunun güçlü oldu u ülkelerde, Bosna-Hersek'te, Bulgaristan'da, Bat Trakya'da ve K br s'ta vazgeçilmez istikrar unsuru oldu u gerçe ini Türkiye kadar bir sorumluluk gözlü üyle görmek zorundad r. Sonuç olarak, Türkiye Rum Yönetimini tan mama tavr n güçlendirerek korumal, gerekçelerini de uluslar aras kamuoyuna tekrar etmeyi ihmal etmemelidir. Sonu belirsizlik üyelik süreci için K br s'ta daha fazla taviz verilmemelidir. Konunun TBMM'de bütün yönleriyle de erlendirilerek kamuoyunu tatmin edecek bir karar n al nmas n, bu arada bas n m zda da konuya gereken ilginin gösterilmesini temenni ediyoruz. De erli okuyucular, Son dönemde Türkiye'nin de iflik kaynakl terör eylemlerine hedef olmas n bütün milletimiz ile birlikte nefretle karfl l yoruz. Bu eylemlere verilecek en iyi cevab n endifleye kap lmamak, teslimiyete gitmemek, tam tersine daha kararl olmak oldu unu biliyoruz. Bu konudaki tek üzüntümüz kendilerine minnettar oldu umuz flehitlerimizdir. Bunun d fl nda terör odaklar n n eylemlerinden bir fleyler ümit etmeleri, ancak tarihten hiçbir fley ö renmemifl olduklar anlam na gelir. Bu konuda bir baflka gerekli, fakat ihmal edilen husus terörün insanl k d fl vahfletinin, bu vahflet karfl s nda sessiz kal nmas n n kesin bir flekilde reddedilmesidir. ATSO TEMMUZ

7 Say n Üyelerimiz, De erli Okuyucular, Bilindi i gibi, bu y l n ilk üç ay ndaki GSY H büyüme h z % 4.8'dir. Bu oran 2003 y l nda % 11.8, 2004 y l nda % 8.9 olarak gerçekleflmifltir. Sektörel büyüme h zlar ise tar mda 0, sanayide % 5.5, ticarette % 5.8, ulaflt rmada % 1.6'd r. Yaln zca inflaat sektörü % 16.5 ile yüksek bir büyüme performans içindedir. Sanayi üretimi bir çok sektörde geçen y l n üretim art fl n n çok alt ndad r. Tekstilde üretim art fl - % 12, g dada % 1'dir. Tafl t arac üretim art fl geçen y l % 78 iken bu y l % 12'dir. Makine-teçhizat üretiminde art fl yoktur. Bununla birlikte inflaat sektöründeki canlanman n metal, plastik, mobilya gibi yan sanayileri de canland rd n görüyoruz ve bunun artarak devam etmesini ümit ediyoruz. Her zaman tekrarlad m z gibi ekonomimiz kur bask s ve kay td fl ekonomi bask s alt nda kalmaya devam etmektedir. Kur bask s yat r mlar azaltmakta, maliyetlerin kay td fl ile afla ya çekilmesi çabas na neden olmaktad r. Bu nedenle kamu bankalar n n ve büyük bankalar n da k sa vadeli karl l k yerine, ekonominin gelece ini düflünerek, bu konuda Merkez Bankas ile uyumlu hareket etmeleri ve döviz pozisyonlar n güçlendirmeleri gerekti ini düflünüyoruz. Türkiye'de bu konular n yeterince konuflulmad n tekrarlamak istiyoruz. Dünya kapitalizminin merkezi olan ABD ve ngiltere'de borsada kote edilmifl flirketlerin Çin flirketleri taraf ndan sat n al nmas n önlemek için çaba harcan yor, Fransa'da yabanc sermaye ve özellefltirme sürekli olarak genifl bir tart flman n konusu olmaya devam ediyor. Türkiye'de devletin verimsiz yap s n n de iflmesi gerekti ine, devletin ekonomideki varl n n israf ve rant yaratt na, kamuda tasarrufun önce en son bafllamas gereken yer olan yat r m harcamas ndan bafllad na, kamu kurulufllar n n siyasi istihdam deposu oldu una, kamu iflçilerinin yüksek ücretlerinin adaletsiz oldu una, kamu kurumlar nda liyakat ve performans n gözetilmedi ine, mevcut yap n n ifl ahlak nda bozulma yaratt na kim itiraz edebilir? Özellefltirme daha verimli ve sa l kl bir yap oluflturmak için zorunludur. Günümüzde ça dafl yönetim tekni i budur. Geçmiflte tüfe in icad nas l teknik bir geliflme olduysa, özellefltirme de ekonomide teknik bir yeniliktir. Gelecekte insanl k yeni bir kamu yönetimi tekni i ile tersine bir yöne gidecek dahi olsa bu bugünün gerçe ini de ifltirmez. Türk sermayesinin Almanya'da, Rusya'da çok büyük ifllere imza atmas n alk fllarken, içerde yabanc sermaye düflmanl yapamay z. Fakat bütün bu gerçekler bu konular n çok derinlemesine tart fl lmas gerekti i gerçe ini de de ifltirmemektedir. Bu konuda bas n m za çok büyük bir görev düfltü ü aç kt r. Aç k tart flma, bir konuda ortak akl yaratman n, hata ve risk oran n düflürmenin, sorumlulu u paylaflman n, demokratik kat l m n ve uzlaflman n tek yoludur. Milletin ve vatandafl n gelece ini ilgilendiren temel konularda tatmin edici bir aç kl n sa lanmamas gerilim, kaos, sahiplenmeme, sorumluluk kayb yaratmakta ve yönetilemez bir durum ortaya ç kmaktad r. Vatandafl n iletiflim ihtiyac n n en yüksek oldu u bir dönemdeyiz. Yaln zca ülke çap nda olan konular de il, yerel konular, günlük hayat n içindeki konularda da iletiflim ihtiyac büyüktür. Bu gerçe i Antalya'n n ekonomik, siyasi, sosyal hayat nda da görüyoruz. Biz Ticaret ve Sanayi Odas olarak çal flmalar m z en yak n m zdaki mensubumuza anlatmaktaki zorlu u görürken, Antalyal n n Antalya'n n temel konular üzerine bilgi ihtiyac n n karfl lanamad n rahatl kla söyleyebiliriz. De erli Üyelerimiz, Son demografik istatistikler son befl y lda Türkiye nüfusu % 6.3 artarken, Antalya nüfusunun % 16.7 artt n göstermektedir. limiz nüfusu 5 y lda 1.7 milyondan, 2 milyon kifliye yükselmifltir. Buna göre göçe ba l olarak ortalaman n üzerindeki art fl 200 bin kiflidir. Bu e ilimin artan ulafl m imkanlar ve ekonomik geliflme ile h z kesmeden birkaç y l daha devam etmesi mümkündür. K y lardaki yerleflme yo unlu unun h zla artmas karfl s nda yo unlu un iç bölgelere kayd r lmas zorunlulu u y llard r söylenmekte, fakat henüz bu yönde hiçbir çaba görülmemektedir. Antalya kent merkezinin ve ilçelerimizin sayfiye yeri kimli inin korunmas bu k y yo unlu unun iyi yönetilmesine ve azalt lmas na ba l d r. Bu nedenle Antalya için en iyi politika ve proje k y yo unlu unu azaltacak olanlard r. Antalya'n n gelece ini planlamada en büyük güçlük, bu plan yapabilecek ve uygulayacak yasal sorumlunun olmamas d r. Antalya k y lar n tahsis eden kurum Kültür ve Turizm Bakanl 'd r. Bakanl n planlar ve tahsis kararlar Antalya'da al nmakta, bazen de Lara-Kundu örne indeki gibi Bakanl k plan arkadan gelmektedir. En önemli konulardan birisi olan ar tma tesisleri belediyelerin alan ndad r. Özellikle beldelerde il ve ilçe merkezleri d fl ndaki yerleflim alanlar nda tam bir boflluk vard r. Oysa 600 km boyunca sahillerde deniz suyunu etkileyen her kirlilik unsurunun kontrol alt na al nmas Antalya'n n gelece ini ipotek alt na alan bir konudur. Dolay s yla Antalya'n n ve özellikle turizm sektörünün stratejik plan öncelikle sürdürülebilir geliflme-çevre altyap s n n s n rlar n n belirlenmesini ve planlanmas n gerektirir. Gelece in planlanmas nda ikinci unsur tüm önemli karar vericilerin bir araya gelerek ortak hedeflerde uzlaflmalar d r. Oysa her bakanl n, her belediyenin, her turizm veya sanayi gurubunun, her bölge müdürlü ünün ço u kez birbirinden farkl senaryolarla plan yapt bir ortamda ilin veya flehrin gelece inin planlanmas mümkün olamaz. Stratejik plan Avrupa flehirlerinde art k 1990'lar n konusudur ve plan teknik bir çal flma olmay p, gerekli kat l m sa layan bir koordinasyon çal flmas d r. Bu aç dan bak ld nda, son günlerde Antalya kamuoyunu meflgul eden kamu kurumlar na ait bina ve arsalar n gelifligüzel biçimde de iflik tasarruflara konu olmas flehrimizin gelece i aç s ndan kayg vericidir. ATSO olarak bu konu üzerinde hassasiyetle durdu umuzu belirtmek istiyorum. De erli üyelerimiz, Odam z üye hizmetlerinde etkinli in sa lanmas na yönelik olarak TOBB-Net sistemi ile üye sicil ifllemlerinde otomasyona geçilmesi ifllemlerini tamamlam flt r. Aidat ödemelerinin kredi kart ile yap lmas imkan yarat lm flt r. ATSO kredi kart ve ATSO ö renci bursu çal flmalar m zla üye hizmetlerimizi geniflletece iz y l çal flma program m zda yer alan önemli konulardan birisi olan Bat Akdeniz Bölgesi çin Turizm Sektörüne Yönelik Sürdürülebilir Yerel Kalk nma Modeli projemiz ile ilgili ayr nt l bilgi dergimizde sunulmufltur. fiehir merkezine bir turizm dan flma bürosu kazand rma çal flmam z son aflamaya gelmifltir. Kalekap s Derne imizle birlikte Kalekap s fienli imizi Mehter ve sanat gösterileriyle gerçeklefltirdik. Üyelerimiz ve esnaf m z bir araya gelerek bu tür organizasyonlara kat ld kça biz de destek olaca z. fiehir merkezinde sosyal hayat sanat gösterileriyle canland rmak, bu canl l devaml hale getirerek, akflam saatlerinde akflam ticareti ile bütünlefltirmek arzusunu tafl yoruz. Bu konuda herkesin kendi imkan yla katk yapmas gerekmektedir. fiehir merkezimizde, özellikle Kalekap s 'nda özel güvenlik elemanlar n n görevlendirilmesi ile bu konuda do ru bir örnek verdi imizi düflünüyoruz. Bu tür sosyal sorumluluk organizasyonlar n n geliflmesi gerekti ine inan yoruz. Antalya tar m sektörünü tan tan CD çal flmam z tamamlanm flt r. Böylece ilk kez oda olarak tar m sektörümüze tan t m deste i sa lam fl oluyoruz. Berlin Früsticha gibi önemli fuarlara Antalya stand ile kat l m planl yoruz. Tar m sektörümüzün en önemli sorunlar ndan birisi olan Haller Kanunu ve hallerin sorunu konusunda çok faydal bir toplant gerçeklefltirdik. Bu konuda Odam z tespit ve önerilerini ilgili kurumlar ve kamuoyu ile paylaflaca z. Yaz s caklar nda gönlünüzün ferah olmas dile iyle sevgi ve sayg lar sunuyorum. 5 TEMMUZ 2005 ATSO

8 Antalya ifl dünyas na göre ekonomideki en önemli 3 sorun; Kay t D fl, Cari Aç k ve stikrars zl k Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n Meslek Komitesi üyeleri aras nda yapt ankete kat lanlar n yüzde 30 u ekonomideki en önemli sorun olarak kay t d fl n gösterirken, yüzde 20 si cari aç k, yüzde 14 ü istikrars zl k, yüzde 10.5 i durgunluk, yüzde 10.5 i ise yat r m azl ndan flikayet etti. fladamlar Antalya n n en önemli sorununun ise Betonlaflma oldu u konusunda birlefliyor. Betonlaflmay, güvenlik, göç, görüntü kirlili i, altyap, kent merkezine turist gelmemesi ve trafik sorunu izliyor. Anket ATSO E itim ve Araflt rma Merkezi Müdürlü ü Odam z seçimleri 13 Mart 2005 tarihinde gerçeklefltirilmifl olup, 35 meslek grubu için 239 meslek komite üyesi ve bu üyelerden 102 i meclis üyesi olarak belirlenmifltir. Meclisin yeni çal flma döneminde izleyece i politikalar, hedefleri ve projeleri, uzun dönemli bir vizyon içerisinde, düflünce ve önerilerinin belirlenmesi ve zenginleflmesi amac yla, Meslek Komite Üyelerine bu anket uygulanm flt r. Antalya Ticaret ve Sanayi Odas olarak; Antalya markas -marka flehir projesi, ATSO Kulüp Kart projesi, Antalya Turizm ve Tan tma A.fi. Projesi, fiehir merkezi-kaleiçi düzenleme projeleri, intranet projesi, Hizmet Binas, E itim Merkezi, Kent Müzesi gibi projeler üzerinde çal fl lmaktad r. Anket sonuçlar n n bu konu bafll kl hizmetlere ve ileride yap lmas düflünülen çal flmalara fl k tutmas hedeflenmektedir. ARAfiTIRMANIN YÖNTEM Seçilen 239 Meslek Komite Üyesine uygulanan anket formunda; üyelerin iflyerleri ve sektörleri ile ilgili sorunlar tespit edilmeye çal fl lm fl, Türkiye ekonomisini genel olarak de erlendirmeleri ve önemli gördükleri sorunlar dile getirmeleri istenmifltir. Ayr ca sorularla Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n öncelikli görevleri ve Antalya da üzerinde durulmas gereken sorunlar irdelenmeye çal fl lm flt r. Son olarak Meslek Komite Üyelerine; Antalya n n geliflimine, ATSO üyelerine ve sektörlerine yönelik proje önerileri sorulmufltur. ARAfiTIRMA BULGULARI Ankete kat lan Meslek Komite Üyelerinin % 35 i do rudan veya dolayl olarak turizm veya turistik ticaretle ilgilidir. ç piyasaya dönük çal flan ticaret iflletmeleri oran % 24 tür. nflaat-yap ve ilgili dallardaki üyelerin oran % 17 dir. Sanayi ve tar m sektöründe faaliyet gösterenlerin oran ise %5 dir. Meslek Komite Üyelerinin iflyerlerinde çal flt rd klar personellerin da l m na bak ld nda, %26,7 si 1-4 personel, %27,9 ü 5-10 personel, %22,1 i personel, %5,8 i personel çal flt rmaktad r. %17,4 ü ise 50 nin üzerinde personel çal flt rd saptanm flt r. Dolay s yla 10 kifliden daha az eleman çal flt ranlar m z n oran % 54 tür. Yani %70 oran nda üyemiz, mikro veya küçük iflletme ölçe inde. Orta ve üzeri ölçekteki üyeleri-mizin oran da % 17 gibi düflük olmayan bir orand r. Grafik 1. Meslek Komite Üyelerin faaliyet alanlar na göre da l m ATSO TEMMUZ

9

10 Kriterler 1.önem 2.önem 3.önem toplam puan Girdi maliyeti Talep eksikli i Kay td fl ekonomi * Döviz kur. Sev. ve riski Nitelikli iflgücü eksikli i Haks z rekabet *** SSK primleri ve vergiler ** Para ak fl Güven eksikli i Di er ekonomi haricinde büyük ço unlukla tehlike olarak görülen bir problem gözükmemektedir. Meslek Komitesi Üyeleri için, Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n en önemli görevlerinin neler oldu una dair görüflleri soruldu unda en önemli 5 kriter belirlenmeye çal fl lm flt r. Buna göre ATSO nun en önemli görevi; öncelikle ticari hayat canland r c faaliyetlerde bulunmakt r. Bu kriteri, Antalya ya yönelik büyük projeler, üyelere dönük do rudan hizmetler, e itimbilgilendirme hizmetleri ve iflyerlerini bir araya getirerek öncülük etme görevleri takip etmektedir. Tablo1. Sektörel sorunlar için önem s ralamas Üyelerimizin sektörleri veya flirketlerinin en önemli üç sorunu soruldu unda al nan cevaplara göre önemli kriterler belirlenmifltir. En önemli sorun haks z rekabet 1.derece önemli, SSK primleri ve vergiler 2.derece önemli, kay td fl ekonomi 3. derece önemli sorun olarak ortaya ç kan kriterlerdir. Bu kriterleri; para ak fl, girdi maliyetleri, nitelikli iflgücü eksikli i, talep eksikli i sorunlar takip etmektedir. Meslek Komiteleri Üyelerinin sektörel sorunlarda belirttikleri di er hususlar; Turistlerin flehir içine gelmemesi Tapu iptalinden kaynaklanan ma duriyet Spot piyasa Denetim eksikli i Rekabet Ekonomik büyümenin yavafl olmas KDV Akaryak t Kanunu Kar marjlar n n düflüklü ü Tüketici Hakem Heyeti nin kararlar Grafik 3. Önemli Görülen Sektörel Sorunlar n Da l m gelen cevaplar aras nda yer almaktad r. Türkiye ekonomisinin genel durumunu üyelerimizin; % 43 ü belirsiz, % 22 i riskli, % 20 i iyi, % 9 u ayn, % 6 s ise kötü olarak de erlendirmifllerdir. Grafik 4. Türkiye Ekonomisinin Genel De erlendirmesi Ekonomik yap daki en önemli sorun % 30 luk oran ile kay td fl ekonomi görülmektedir. Kay td fl ekonomiyi %20 cari aç k, %14 istikrars zl k, %10,5 ile durgunluk yine %10,5 ile yat r m azl konular takip etmektedir. Yani ekonomide belirsizlik var, fakat kay td fl Meslek Komitesi Üyeleri ayr ca sanayi-imalat üretiminin artt r lmas ve flehrin merkezi yerlerinde görüntü kirlili inin giderilmesi yönünde çal flmalar yapmay görüfl olarak belirtmifllerdir. Antalya n n sorunlar n belirlemek istedi imizde verilen cevaplara göre; betonlaflma, Antalya n n en önemli sorunu olarak ortaya ç kmaktad r. Bu sorunu adi suçlarda art fl-güvenlik konusu ve göç sorunu takip etmektedir. Görüntü kirlili i dördüncü s radad r, altyap ve trafik bu sorunu takip eden di er kriterlerdir. Görülüyor ki, as l sorunun kayna veya sebepler iyi teflhis edilmifltir. Son olarak Meslek Komitesi Üyelerinin; ATSO üyeleri, Antalya ve sektörleri için proje önerileri belirlenmeye çal fl lm flt r. Kriterler Oran Önem S ras Kente turist 0,07 8 gelmemesi Trafik 0,10 6 Altyap 0,11 5 Görüntü kirlili i 0,13 4 Betonlaflma 0,17 1 Göç 0,14 3 Adi suçlarda 0,16 2 art fl-güvenlik Yerel yönetim 0,08 7 uygulamalar Di er 0,04 9 Tablo 3. Antalya Sorunlar n n Önem S ralamas ATSO TEMMUZ

11 Grafik 5. Ekonomideki Sorunlar n Da l m Ankette Yer Alan Öneriler fiöyle: Kalekap s ve çevresi araç trafi ine kapat lmal, Antalya ad n n hormonlu sebze ve meyve ile an lmamas için çal flma yap lmal, Üyelerimize yönelik sosyal faaliyetler yap lmas, (Örne in: Odam z n kurulufl y l dönümünde üyelerimize yönelik flenlikler düzenlenmesi gibi) Üyelerimizi bilgilendirmeye yönelik her türlü arac etkin kullan lmas, (Odam z n WEB sayfas n n yenilenmesi gibi) Merkezde cadde üzerindeki okullar sat larak, Kepez üzerine e itim kampüsleri aç lmal, Özel hastane ve üniversite aç larak Avrupa da Antalya sa l k turizmi ala nda cazibe merkezi haline getirilmeli, Falez alt ndaki ma azalar e lence merkezi haline getirilmeli, Antalya n n kuyumculuk konusunda markalaflmas yönünde çal flma yap lmal, Antalya çevre yollar n n bat -do u ba lant s biran önce aç lmal, Uygulamal mesleki e itime a rl k verilmesi için çaba harcanmal, Akdeniz Sanayi Sitesi nde Küçük ve orta ölçekli firmalara yönelik ithalat-ihracat konular nda bilgi-dan flmanl k yapacak birim oluflturulmal, fl makineleri tamir ve bak m servislerini sanayi sitesi veya d fl nda bir araya Kriterler 1.önem 2.önem 3.önem 4.önem 5.önem T.puan Sicil gibi yasal ifllemler E itim -bilgilendirme ** hizmetleri Üyelere dönük *** do rudan hizmetler Antalya n n d fl tan t m Fuar - d fl ticaret hizmetleri ATSO Dergisi ve di er yay nlar Antalya ya yönelik **** büyük projeler Kamuoyu oluflturma Ticari hayat canland r c ***** faaliyetler Altyap projelerine maddi destek Belediye nezdinde giriflim flyerlerini bir araya * getirerek öncülük etmek Kaleiçi sorunlar n kamuoyuna duyurmak Herfley dahil sistemi sorunlar ile ilgilenmek toplayarak endüstriyel at k kontrollü bir site oluflturulmal, Meslek Komiteleri baz nda e itimler verilmeli, Büyük e lence merkezleri yap lmal, Tar mda, sermaye yetersizli i nedeniyle yeterince büyük üretim yap lamamas en önemli sorunumuz. Büyük sermaye ve üreticilerin büyük alanlarda ( dönüm) bir araya gelerek uzun soluklu üretimlere öncülük yap lmal, Sosyal tesislerden üyelerin daha ekonomik yararlanmalar sa lanmal, Mesleki e itime ç rak seviyesinden bafllayarak önem verilmesi, Geliflen ve çok h zl büyüyen Antalya n n gelecek ve 50 y llar için yerleflim ve yat r m ana planlar n gerekli yerlere bildirmek. Antalya da spor ve sanat dal nda yetenekli gençlerin ve ö rencilerin Antalya markas yarat lmas na yard mc olmas, Kent markas n n içinde divalar ve rekortmenlerin yer almas, Perge Bulvar, Havaalan aras imara aç lmadan tar m uygulama alan yap labilmesi, Tafl ma sektöründe birli i sa lamak amaçl bir çal flma yapmas, Antalya da ifl yapan flirketlerin vergilerini de Antalya ya yat r lmas yönünde çal flma yap lmas, Kent merkezine kiflilik kongre merkezi yap lmas, tane küçük boyutlarda müze, Yaz sezonunda çarfl n n gece 24:00 e kadar aç k kalmas, uluslararas sanat spor organizasyonu, Disneyland gibi büyük projeler gerçeklefltirilmesi, Ayl k toplant lar düzenlenmesi, araflt rma-istatistik projelerine a rl k verilmesi, bas n-halkla iliflkiler gelifltirilmesi, Antalya da yaflayan, ifl yapan flirketlerin vergilerinin Antalya ya yat rmalar yönünde çal flma yap lmas, Antalya n n mesire yerlerinin ve Kaleiçi nin yaflan r boyuta getirilmesi ve otantik yap s korunarak turizme arz edilmesi. Di er (belirtiniz) Tablo 2. ATSO nun Görevlerinin Önem S ralamas 9 TEMMUZ 2005 ATSO

12 Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Baflkan Hisarc kl o lu; Turizm sektörü çok ciddi sorunlarla karfl karfl ya Antalya'ya günde uçak iniyor, Türk turizmi alt n ça n yafl yor, Kum gibi turist kayn yor gibi k sa vadeli yorumlar n sektörü rehavete sürüklememesi gerekti ini vurgulayan TOBB Baflkan Hisarc kl o lu: Zira turizm sektörümüz, çok ciddi sorunlarla karfl karfl yad r. Turizmde sorun yaflanmas demek, 40 ayr sektörde 3 milyona yak n vatandafl n da sorun yaflamas demektir. Bunlar n bafl ndaysa, a r vergi yükü gelmektedir dedi TOBB Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu, HABER ATSO Bas n ve Halkla liflkiler Müdürlü ü Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i ve Kültür ve Turizm Bakanl n n ortaklafla gerçeklefltirdi i Kültür ve Turizm Master Plan Çal flma Toplant s TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi nde yap ld. Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Çank r, Çorum, Eskiflehir, Isparta, K rflehir, Konya, Yozgat, Aksaray, Karaman, K r kkale valileri ile bu 14 ilin oda ve borsa baflkanlar, belediye baflkanlar ve kültür ve turizm müdürlerinin kat ld çal flma toplant s n n aç l fl nda bir konuflma yapan TOBB Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu, turizm sektörünün son 10 y lda Türkiye nin dünya çap nda bir baflar öyküsü oldu unu söyledi. Hisarc kl o lu, 1995 y l nda turizm gelirlerinde dünyada 22. s rada yer alan ülkemiz, bugün ilk 10 aras nda girmifltir. Kültür ve Turizm Bakan Atilla Koç. Dünyada turizm y lda ortalama yüzde 3 büyürken, Türkiye de yüzde 10 büyümektedir. Turizm potansiyelinin de erlendirilmesinde yerel yönetimlerimize de büyük rol düflmektedir. Özellikle hatal ve çevreyi kirleten yap laflman n önlenmesi, altyap n n tesisi, bu sektörün geliflmesinde kritik öneme sahiptir. Bugün Ege ve Akdeniz k y lar nda çok say da 5 y ld zl ve yeni tesislere sahibiz. Ama tesis d fl ndaki ortam, tek y ld z standard nda kald nda, gelen turistin hem ekonomiye katk s, hem de ülkemizi tan malar s n rl kal yor. flte, Herfley dahil sisteminin yol açt olumsuzluklar n çözümü de, olumsuz çevre ve ulafl m koflullar n n düzeltilmesidir dedi. ATSO TEMMUZ

13 Konaklama vergisi yanl fl Antalya'ya günde uçak iniyor, Türk turizmi alt n ça n yafl yor, Kum gibi turist kayn yor gibi k sa vadeli yorumlar n sektörü rehavete sürüklemesi gerekti ini vurgulayan Hisarc kl o lu sözlerini flöyle sürdürdü: Zira turizm sektörümüz, çok ciddi sorunlarla karfl karfl yad r. Turizmde sorun yaflanmas demek, 40 ayr sektörde 3 milyona yak n vatandafl n da sorun yaflamas demektir. Bunlar n bafl ndaysa, a r vergi yükü gelmektedir. Yerel yönetimlere gelir sa lamak üzere turizm sektörüne ciro üzerinden yüzde 3 konaklama vergisi getirilmesinin, her halde bundan daha kötü bir zamanlamas olmazd. Kamu idaremiz, kendi harcamalar nda tasarrufa gitmek yerine, zaten a r bir vergi yükü alt nda çal flmak durumunda b rak lan bu alt n sektörün üzerine, bir ilave vergi daha bindirmektedir. Üstelikte bu yüzde 3 lük vergi, ciro üzerinden getiriliyor. Yani net kar rakam na oranlad n zda yüzde 25'e geliyor. Neredeyse sektörden ikinci defa kurumlar vergisi ödemesi isteniyor. Peki kâr geçtik, zarar edilince ne olacak? Yine verilecek. Böyle mant k olur mu? 10 milyar dolarl k konaklama sektöründe bu verginin toplam yükü 300 milyon dolard r. kaynak s k nt s içindeki bu sektörün flimdi de 300 milyon dolar verebilmesi mümkün de ildir. fiimdi pek çok flirket, merkezini yurtd fl na tafl maya kalkarsa, cirolar düflük gösterilirse, kay t d fl na yönelme artarsa, bunlar n yanl fll n kim söyleyebilir. E er devletimizin ilave kayna a ihtiyac varsa, bunu alt n yumurtlayan tavu u öldürmek yerine, kamu harcamalar nda tasarruf yaparak karfl lamal d r. Öte yandan ülkemizdeki alkollü içeceklerin yüzde 70'i de bu sektörde tüketilmektedir. Ancak sadece son bir y lda alkollü içkilerin vergisinin bir anda yüzde 40'a varan oranda art r lmas da, fiyatlar n önceden belirleyen sektörümüze büyük bir darbe vurmufltur. Ne yaz k ki bu uygulama da, hem kaçakç l hem de insan sa l n tehdit eden sahte üretimi teflvik etmektedir. Üstelik yüksek vergi oranlar, sigara ve petroldeki kaçakç l da körüklemektedir. Bu sektörlerdeki vergi kayb n n da, toplam 5 milyar dolara ulaflt ifade edilmektedir. bu durum bu kadar aç kken, düflünmeden edemiyoruz, acaba yüksek oranda vergi koyarak, kaçakç l k teflvik mi edilmektedir? Özetle bu tür yanl fl uygulamalarla sektörün ve ekonominin önü t kanmamal, yasalara sayg l flekilde çal flan müteflebbisler ma dur edilmemelidir. Telif yasas darbe vurdu Turizme büyük bir darbe vuran di er bir uygulaman n da, 2004 y l nda yürürlü e giren 5846 Say l Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu oldu unu belirten Hisarc kl o lu, Kültür ve Turizm Bakanl n n, eski bakan zaman nda maalesef, hiçbir ciddi bir çal flma yapmadan, alelacele ç kard bu mevzuat yüzünden, sektör içindeki tüm taraflar, birbiriyle ihtilafa düflmüfltür. Esnaf, her bir müzik birli ine, ayr ayr ve her y l, üstelik de hiç bir standarda ba l olmayan, fahifl miktarlarda telif hakk ödemek zorunda b rakan bir anlay fl, yat r m ortam n iyilefltirme kavram ile nas l örtüflür, anlamak mümkün de ildir. Söz konusu kanun kapsam ndaki pek çok giriflimcimiz, özellikle konaklama sektörü mensuplar, hürriyeti ba lay c hapis cezalar yla karfl karfl ya kalm flt r. Öte yandan say lar 14 e ulaflan meslek birlikleri taraf ndan talep edilen tarifeler, ülkemizin ekonomik gerçekleriyle da ba daflmamaktad r. Meslek birliklerin her birinin 5 y ld zl bir otelden, ayr ayr ücret talep etmesi sonucu, oda bafl na, y ll k 70 dolara tekabül eden bir masraf ortaya ç kmaktad r. 500 odal bir tesiste bu rakam y ll k 35 bin dolara ulaflmaktad r. üstelik buna, otele ba l restoranlar, diskolar, aç k alanlar, toplant salonlar dahil de ildir. Onlardan da ayr ca ücret talep edilmektedir. Toplumda daha ciddi tepkiler do madan, Kültür ve Turizm Bakanl m z, bu hatal mevzuat n uygulamas n hemen durdurmal ve bandrol sistemine geçmelidir dedi. Turist say s nda rekor Antalya'ya turizmde rekor üstüne rekor k r yor. Kültür ve Turizm l Müdürlü ü verilerine göre, 24 Temmuz tarihi itibariyle Antalya'ya y lbafl ndan bu yana havayoluyla gelen turist say s 3.8 milyonu aflt Temmuz günleri aras nda Antalya'ya 911 bin 323 turist gelirken, bölgeye gelen toplam turist say s 3 milyon 811 bin 675 oldu. Hem ayl k, hem de y ll k bazda geçen y la göre yüzde 25 art fl yafland belirtildi. lk 6 ayda Türkiye'ye gelen toplam turist say s ise 8 milyon 558 bin 834 olarak gerçekleflti. Antalya'ya ocak-haziran döneminde en fazla turist gönderen ülkeler s ralamas nda turistle Almanya birinci, turistle Rusya ikinci, turistle Hollanda üçüncü s rada yer ald. 11 TEMMUZ 2005 ATSO

14 Turizm Proje ATSO - D fl Ekonomik liflkiler Müd. Türk Oda Gelifltirme Program Bat Akdeniz Turizmi Dünya Markas Oluyor Antalya Ticaret ve Sanayi Odas öncülü ünde Antalya- Isparta-Burdur illerini kapsayacak flekilde Barselona Ticaret ve Sanayi Odas ile ortaklafla haz rlanan, Bat Akdeniz Bölgesi çin Turizm Sektörüne Yönelik Sürdürülebilir Yerel Kalk nma Modeli konulu pilot proje tamamland. Antalya, Isparta ve Burdur dan toplam 29 firman n yer ald proje çerçevesinde, 21 adet konaklama tesisi, 45 paket program, 2 aktivite, 1 araba kiralama hizmetinin oldu u toplam 68 yeni ürün oluflturuldu. ATSO TEMMUZ

15 13 TEMMUZ 2005 ATSO

16 Bat Akdeniz Turizmi için yeni bir imaj yarat lmas n n hedeflendi i proje ile; turizmden sa lanan faydalar n, Antalya n n iç k s mlar ile Burdur ve Isparta illerine yay lmas, iç bölgelerin zengin kaynaklar na dayanarak yeni ürünler gelifltirilmesi hedefleniyor. Türkçe, ngilizce, Frans zca haz rlanan ve alternatif turizm olanaklar n n yer ald web sitesinde rezervasyon yapt rarak; Antalya, Burdur ve Isparta da bulunan k rsal konaklama evlerinde, butik otellerde kalabilir; kayak, yamaç paraflütü ve rafting yapabilir; yürüyüfl, t rmanma, kültür, macera ve jeep safari turlar na, kamplara kat labilirsiniz. Antalya ve Barselona Ticaret ve Sanayi Odas ile birlikte gerçeklefltirilen projenin Türkiye de turizme yeni bir bak fl aç s getirece ini ifade eden ATSO Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Özgen flunlar söyledi: AB Komisyonu nun mali deste i, AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu nun giriflimi; Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) ile Avrupa Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (EUROCHAMBRES) iflbirli inde yürütülen Türk Oda Gelifltirme Program n n ikinci aflamas tamamlanm fl bulunmaktad r. Türk ve AB Odalar aras nda sürdürülebilir ba lar kurulmas, Türk Odalar n n yerel kalk nmadaki anahtar konumlar n n güçlendirilmesi ve Türk Odalar nca ifl dünyas na sunulan hizmet kalitesinin sürekli olarak gelifltirilmesi amac yla bafllat lan program n ilk aflamas nda, Odam z Antalya-Isparta-Burdur illerini kapsayacak flekilde Barselona Ticaret ve Sanayi Odas ile ortaklafla, Bat Akdeniz Bölgesi çin Turizm Sektörüne Yönelik Sürdürülebilir Yerel Kalk nma Modeli konulu bir pilot proje haz rlam flt r. Odam z, Barselona Ticaret ve Sanayi ATSO TEMMUZ

17 Odas ile birlikte, TOGP 2 kapsam nda haz rlad Bat Akdeniz Bölgesi nde Destinasyon Pazarlama Organizasyonu Kurulmas na Yönelik Teknik Destek bafll kl proje çal flmalar na 2005 y l Ocak ay nda bafllam fl olup, Haziran ay nda tamamlam flt r. Bu proje, günümüz ekonomisinin en önemli kavramlar ndan biri olan sürdürülebilirli in, Antalya turizm sektöründe sa lanmas amac yla haz rlanan bir projedir. Bilindi i gibi, turizm dünyada sürekli olarak büyüyen faaliyetlerden birisi olup, özellikle yak nlar nda büyük turizm faaliyetlerinin bulundu u geliflmemifl bölgelerin kalk nmas için önemli araçt r. Bu çerçevede, bölge olarak Antalya sahil fleridine gelen y ll k 6,5 milyon turisti kapsayan bir pazar potansiyeline ilave olarak, Avrupa da, do a ve kültüre dayal olarak oluflan yeni turizm pazar aç s ndan da büyük bir potansiyele sahibiz. Dolay s yla bu proje ile, kalk nmaya yard mc olacak ekonomik sektör olarak turizmin, Bat Akdeniz Bölgesi nin tüm iç kesimlerine yay lmas için büyük bir flansa sahip olduk. Projenin bafll ca amaçlar : Turizmden sa lanan faydalar n, Antalya n n iç k s mlar ile Burdur ve Isparta illerine yay lmas, Hem sahil bölgesini hem de iç kesim turizmini kapsayan Bat Akdeniz Turizmi için yeni bir imaj yarat lmas, ç bölgelerin zengin kaynaklar na dayanarak yeni ürünler gelifltirilmesi, ç bölgelerde yaflayan giriflimcilerin, Avrupa n n birçok yerinde oldu u gibi yeni turizm alternatifleri ve ürünleri ile 15 TEMMUZ 2005 ATSO

18 turizm sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulan veya kurulacak olan KOB lerin desteklenmesi olarak s ralayabiliriz. Alt ayda haz rland Yaklafl k alt ay süren proje çal flmalar sonucunda Türkçe, ngilizce, Frans zca dillerinde bir web sayfas oluflturulmufltur. Alternatif turizm olanaklar n n yer ald bu web sayfas nda yerli ve yabanc turistler kendi tatillerini organize edebilme imkan na sahiptirler. Toplam 29 firman n yer ald projede, Antalya dan 23 firma, Isparta dan 4 firma ve Burdur dan 2 firma bulunmaktad r. Bununla birlikte 21 konaklama tesisi, 6 seyahat acentas, 1 araba kiralama hizmeti veren firma, 1 hava sporlar (yamaç paraflütü) yapan firma web sayfas nda ürünlerini tan tmaktad r. Proje çerçevesinde, 21 adet konaklama tesisi, 45 paket program, 2 aktivite, 1 araba kiralama hizmetinin oldu u toplam 68 yeni ürün oluflturulmufltur. Proje çerçevesinde oluflturulan web sayfas ndan rezervasyon yapt rarak; Antalya, Burdur ve Isparta da bulunan k rsal konaklama evlerinde, butik otellerde kalabilir; kayak, yamaç paraflütü ve rafting yapabilir; yürüyüfl, t rmanma, kültür, macera ve jeep safari turlar na, kamplara kat labilirsiniz. Ayr ca, Bat Akdeniz Ekonomisini Gelifltirme Vakf (BAGEV) bünyesinde sözkonusu projede yer alan firma temsilcilerinin yer ald bir çal flma grubu kurulmufltur. Çal flma grubu, özel sektör ile kamu iflbirli ini gelifltirmek, projede yer alan firmalar n sektörleri ile ilgili sorunlar n duyurmak ve çözüm bulmak amac yla oluflturulmufltur. Proje çerçevesinde oluflturulan internet sayfas ndan rezervasyon yap labilecektir. Bu projede yer alan spanyol proje uzmanlar m za, Barselona Ticaret ve Sanayi Odas na ve proje internet sayfas n programlayan web tasar mc m za teflekkür ediyorum. Türkiye nin Avrupa Birli ine üyeli i sürecinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i ile Avrupa Odalar Birli i iflbirli inde oluflturulan bu tür projeler, Odalar m z ile Avrupal Odalar aras ndaki iflbirli i imkanlar n artt racakt r. PROJEYE KATILAN F RMALAR BURDUR Firma Ad Faaliyet alan Firma Ad Faaliyet alan ISPARTA Firma Ad Faaliyet alan : Erdal Sertkaya-K rsal Konaklama - Çaltepe Köyü Yeflilova : K rsal konaklama evi iflletmecili i : Hotel Özeren : Otel iflletmecili i : Akita Turizm : Seyahat acentas Faaliyet alan Firma Ad Faaliyet alan Firma Ad Faaliyet alan Firma Ad Faaliyet alan Firma Ad Faaliyet alan : Yamaç paraflütü (Paragliding) : Argos Hotel - Kaleiçi : Butik otel iflletmecili i : Aspen Hotel Kaleiçi : Butik otel iflletmecili i : Bagana Horse Club Düzlerçam : Otel flletmecili i, binicilik : Eros Turizm Sey. Ltd. fiti : Araba kiralama Faaliyet alan Firma Ad Faaliyet alan Firma Ad Faaliyet alan Firma Ad Faaliyet alan Firma Ad Faaliyet alan : Butik otel iflletmecili i : Medraft Turizm San. ve Tic. A.fi. : Seyahat acentas - Macera turizmi : Ninova Pension / Kaleiçi : Butik otel iflletmecili i : Pera Palace / Kaleiçi : Butik otel iflletmecili i : Postac Konak / Kaleiçi : K rsal konaklama evi Firma Ad Faaliyet alan Firma Ad Faaliyet alan Firma Ad Faaliyet alan ANTALYA Firma Ad Faaliyet alan Firma Ad Faaliyet alan Firma Ad : Akkoç Otel : Otel iflletmecili i : Çobanisa Köy Muhtarl - Isparta : K rsal konaklama evi iflletmecili i : Hotel E irdir : Otel iflletmecili i : Ali Pascha Palace Emirafl klar Köyü Akseki : Butik otel iflletmecili i : Alp Pafla Hotel - Kaleiçi : Butik otel iflletmecili i : Antalya Paragliding Kemer Firma Ad Faaliyet alan Firma Ad Faaliyet alan Firma Ad Faaliyet alan : Gönül Köflküm Yayla Evi Bayatbademleri Köyü : K rsal konaklama evi iflletmecili i (Butik otel) : Hobby Tour : Seyahat Acentas - Macera turizmi : Hotel Urcu / Kaleiçi : Butik otel iflletmecili i Firma Ad : Hotel Villa il Castello / Kemer Faaliyet alan : Butik otel iflletmecili i Firma Ad Faaliyet alan : J.T.C. Turizm : Seyahat acentas -Macera turizmi Firma Ad : Marina Residence Hotel / Kaleiçi Firma Ad Faaliyet alan Firma Ad Faaliyet alan : Tekeli Konaklar / Kaleiçi : Butik otel iflletmecili i : Trans Nature Turizm : Seyahat acentas - Macera turizmi Firma Ad : Tropical Turizm A.fi. / Emirafl klar Akseki Faaliyet alan : Otel iflletmecili i Firma Ad Faaliyet alan : Tuvana Hotel / Kaleiçi : Butik otel iflletmecili i Firma Ad : TÜTAV Türk Evi Otelleri / Kaleiçi Faaliyet alan : Butik otel iflletmecili i Firma Ad Faaliyet alan : YULE TOUR : Seyahat acentas - Macera ve k rsal turizm ATSO TEMMUZ

19 Proje AB den övgü ald Antalya ve Barselona Ticaret ve Sanayi Odas ile ortaklafla haz rlanan proje, Temmuz 2005 tarihleri aras nda zmir de yap lan Türk Oda Gelifltirme Program kapan fl toplant s nda tan t ld. Devlet Bakan ve AB Bafl Müzakerecisi Ali Babacan, EUROCHAMBRES Baflkan Yard mc s George Kassimatis, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu, Büyükelçi, AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Hansjörg Kretschmer in de kat ld toplant da Antalya ve Barselona n n projesi büyük övgü ald. Büyükelçi, AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Hansjörg Kretschmer toplant sonunda ATSO Baflkan Kemal Özgen e sertifika verdi. nternet Rezervasyon sistemine dahil olmay isteyen ve turizm sektöründe faaliyet gösteren KOB niteli indeki firmalar Antalya Ticaret ve Sanayi Odas na baflvurabilirler. rtibat Telefonu: pbx Arife Ünal (Dahil:1316, Nurhayat Ayan (Dahili:1612, 17 TEMMUZ 2005 ATSO

20 Antalya, ayakkab ve terlik sektörünün de gözdesi Ayakkab Sektörü Veysel COfiKUN ATSO 1. Grup. Mes. Kom. Bflk. Antalya, iklimsel özelli i ve turizm merkezinin kalbi konumunda olmas nedeniyle Türkiye'de ayakkab, terlik, sandalet ve çanta sat fllar n n en yo un oldu u kentlerden biri. Özellikle yazl k ayakkab, terlik ve sandalet sat fl n n yüzde 30'a yak n Akdeniz bölgesinde yap l yor. Buna karfl n Antalya'da ayakkab ve çanta imalat yok denecek kadar az. ATSO TEMMUZ

21 Türkiye'de 1950 y l ndan itibaren küçük sanayi görünümünü kazanmaya bafllayan ayakkab sanayii, son y llarda önemli geliflmeler kaydetmifltir. Özellikle 1980'li y llarda sektörde oldukça ciddi say labilecek makine park yat r mlar yap lm fl ve böylelikle sektörün %15'i sanayileflmeyi tamamlam flt r. Türkiye Ayakkab Sanayiciler Derne i'nin verilerine göre, sektörde 300 bin kiflinin çal flt, bunun 20 bin kiflilik grubunun sanayileflmifl, kalan 280 bin kiflilik grubun ise sanayileflmemifl iflletmelerde istihdam edildi i varsay lmaktad r. Sektördeki iflletmelerin ço unlu u stanbul ve zmir'de yo unlaflm flt r. Üretici iflletmelerin yaklafl k %50'si stanbul'da faaliyet göstermektedir. Konya, Bursa, Ankara, Gaziantep, Manisa ve Denizli ayakkab üretiminin yap ld di er önemli flehirlerdir. Kamu sektöründe faaliyette bulunan 4 fabrikan n kurulu kapasitesi günlük 2 bin ile 6 bin çift aras nda de iflmekte olup, toplam kapasite 12 bin çifttir. Özel sektörde faaliyette bulunan 325 ayakkab tesisi vard r. Özel sektördeki tesislerin günlük kapasitesi 1300 çift ile 36 bin çift aras nda de iflmekte olup söz konusu özel sektör fabrikas n n toplam kapasitesi 316 bin çifttir. Bunun yan nda sektörde çok say da küçük ve orta ölçekteki iflletme varolup bunlar n say lar bilinmemektedir. Türkiye'nin ayakkab üretimi D E verilerine göre, 1985 y l nda 85.5 milyon çift iken, 1995 y l nda 130 milyon çifte ulaflm flt r y l nda ise 102 milyon çift ayakkab üretilmifltir. Üretimin yaklafl k %50'sini ise deri ayakkab oluflturmaktad r. Üretilen ayakkab çeflitleri aras nda son y llarda plastik ve terlik ayakkab üretiminde daha h zl art fl olmas na ra men, resmi kay tlarda gözükmemektedir. Ülkemizde ayakkab üretiminde geleneksel ve enjeksiyon yöntemi olmak üzere iki yöntem kullan lmakta olup, daha çok geleneksel yöntem tercih edilmektedir. Bu yöntemde saya ve taban ayr aflamalarda üretilerek birbirlerine yap flt rma veya yap flt rma/dikme veya enjeksiyon yöntemlerinden biriyle monte edilmektedir. Türk Standartlar Enstitüsü taraf ndan haz rlanan 9 tane ayakkab standard vard r. Ancak bunlar n hiçbiri mecburi uygulamada de ildir. hracata dönük çal flan üreticiler, al c lar taraf ndan talep edilen standarda uygun üretim yapmaktad rlar. Türkiye'ye son y llarda ithal mallar n say s artt. Özellikle Çin, Malezya ve Brezilya'dan yo un bir ithalat bafllad. thalat ya muru sektördeki küçük ve orta ölçekli iflletmeleri bitirme noktas na geldi. Çok say da firma üretmek yerine ithal etmek yolunu seçti. Bugün Türkiye'de sektör, tekelleflme yolunda ilerlemektedir. Türkiye'de üretilen ayakkab n n kalitesi, Çin ayakkab s na göre daha kaliteli. Ancak fiyatlar n n düflük ve modellerin albenili oluflu nedeniyle Çin mallar tercih sebebi. Tekstilde var z ama maalesef ayakkab da dünya modas nda söz sahibi de iliz. Antalya da tüketim çok, üretim yok Antalya bölgesi, iklimsel özelli i ve turizm merkezinin kalbi konumunda olmas nedeniyle ayakkab, terlik, sandalet ve çanta sat fllar n n en yo un oldu u yerlerden biridir. Özellikle yazl k ayakkab, terlik ve sandalet tüketiminin yüzde 30'a yak n Akdeniz bölgesinde gerçekleflmektedir. Buna karfl n Antalya'da ayakkab ve çanta imalat yok denecek kadar azd r. Antalya'da imalat n geliflmemesinin en büyük nedenlerinden biri, bölgede sanayileflmenin geç bafllamas ve kalifiye eleman s k nt s mevcuttur. Sektörün önemli s k nt lar ndan bir tanesi büyük marketlerde dahi ayakkab, çanta, terlik sat lmas d r. Bir ayakkab c n n, dükkan n bir köflesinde peynir satt görülmemifltir. Oysa bugün Türkiye'de marketlerde, konfeksiyonlarda da ayakkab sat l yor. Yine aç k semt pazarlar nda, iflportalarda yo un olarak ayakkab, terlik ve çanta sat fl yap l yor. Yasal olmayan bu sat fl hem merdiven alt tabir edilen kaçak üretimi körüklüyor hem de kay t d fl nedeniyle vergi kaç r l yor. Yerel yönetimler buna izin vermemeli ve mutlaka önlem almal. Bu konuda ne yaz k ki denetimler yetersiz. Bir di er önemli konu sahil band nda sezonluk iflletmeler, sektörün imaj n olumsuz etkiliyor. Sezon bafl nda aç l p, sezon sonu kapanan iflletmeler nedeniyle, üreticiler ve ithalatç lar, Antalya'daki müflterilerine mal verirken tereddüt ediyor ve dürüst esnaf n zarar görmesine sebebiyet veriyor. Antalya'da son dönemde çok fazla büyük al flverifl merkezi aç ld. Bunlar çarfl içindeki hareketi yüzde 50 azaltt. Eskiden insanlar çok katl al flverifl merkezlerine gitmezdi. Binalar n sadece girifl katlar ndaki dükkanlar ifl yapard. fiimdi trend de iflti. Yeni nesil büyük al flverifl merkezlerine gidiyor. Bu konuda ATSO ve Kalekap s Derne i'nin kent içinde al flverifli canland rmak için yapt çal flmalar memnuniyetle karfl l yoruz. Bu çal flmalar için teflekkür ediyoruz. Bu tip aktivitelerin tüm Antalya genelinde artarak gelifltirilmesini arzu ediyoruz. ATSO 1. Meslek Komitesi olarak, gelecekte; bir arazi sat n al p, sadece ayakkab ve çanta imalat, toptan ve perakende sat fl yapabilece imiz bir site kurmak istiyoruz. Bununla ilgili çal flmalar m z devam ediyor. Konuyla ilgili olarak baflta Antalya Büyükflehir Belediyemiz olmak üzere, tüm yerel yönetimlerimizin desteklerini beklemekteyiz. 19 TEMMUZ 2005 ATSO

22 Markan z Gerçekten Sizin mi? Marka m s n z?, nas l marka olunur?, marka yaratman n kural, marka konumland rmas, marka fark, marka genifllemesi gibi konularda say s z söylem uzun süredir gündemde. Peki NED R BU MARKA? ve MARKA NE ZAMAN S Z N OLUR Marka - Patent Nilgün Soydan BAL Marka Vekili - Avukat Mal piyasaya sürmesini ve hatta bu amaçla stoklamas n engelleyebilece iniz gibi, ithalat ve ihracat na engel olabilir, gümrüklerde mallar na el koyabilirsiniz. Markan z sizden izin almadan kullanan hakk nda hapis cezas istemli davalar açabilece iniz gibi, kullanan kiflinin markan z kullanarak elde etti in kazanc n büyük bir bölümüne de el koyabilirsiniz. Madalyonun arka yüzüne bakt m zda da e er isminiz tescilli de ilse ve kazara sizden önce bir baflkas taraf ndan Türk Patent Enstitüsüne tescillenmiflse ayn durum bu sefer olumsuz yönde sizin hakk n zda uygulanabilecektir. Sözlük anlam yla marka, bir ürünün veya bir hizmetin ad d r. Hukuken de, belli bir mal ya da hizmeti, di er mal ve hizmetlerden ay rdetmeye yarayan her türlü sözcük, flekil, harf, say ve iflaretler dir. Daha eski bir tan mla da flah s veya fleyin di erlerinden tefriki için vazolunan iflareti mahsusa d r. Markay anlatmak için a r tan mlardan ziyade çok basit bir benzetmeyle yola ç kmak san r m daha kolay olacak. Yeni bir ürün ya da hizmet sunmak ve bu iflten para kazanmak istedi inizde ilk yap lan fley, iflinize bir isim bulmakt r. T pk yeni do an çocu a verilecek isim gibi hassas davran l r, kolay okunsun, ak lda kals n, ürünü ya da hizmeti temsil etsin, an msats n, hatta internete uyumlu olsun, yumuflak g si, ü sü olmas n gibi. sim bulunur, hatta bazen güzel bir çal flma ile logosu tamamlan r ve faaliyet bafllar. Marka yaratman n ilk aflamas olan uygun ve özellikli bir isim ve logodan sonra as l önemli olan ikinci aflama devreye girer. Bu ismin korunmas yani s k kullan lan ve asl nda yanl fl olan bir ifade ile markaya patent al nmas. Bizim ülkemizde en çok ihmal edilen konu da budur. Marka bulunur, kullan l r ancak tescil edilmedi i ve koruma alt na al nmad için sonra içinden ç k lmaz bir hale gelinir. Ya yüksek miktarlarda paralar verilerek kendi yaratt n z ve emek verdi iniz marka baflkalar ndan sat n al n r ya da y llarca yap lan emek ve markaya yat r m bir kenara b rak larak yeni bir isim bulunur ve o ismin markalaflmas için de y llarca u rafl l r. Bunlarla karfl lafl lmamas için en önemli aflama, markan n yani isminizin koruma alt na al nmas yani tescil ettirilmesi, daha basit bir ifade ile markan za R al nmas d r. Türkiye de Türk Patent Enstitüsü, markalar n koruma alt na al nmas nda tek yetkili resmi kurumdur. Türk Patent Enstitüsü ne kendiniz bizzat ya da uzman bir marka vekili arac l yla isminizin tescili için baflvuruda bulundu unuz anda (gün ve dakikada) kabul flart na ba l olarak marka koruman z bafllar. Bu aflamadan sonra, Türk Patent Enstitüsü, markan z gün, saat ve dakika olarak kay tlar na al r ve inceleme aflamas n bafllat r. Bu aflamada, markan z n kullan laca ürün yada hizmet s n flar incelenir, hukuki aç dan seçti iniz ismin marka olup olamayaca incelenir ve son olarak da sizin markan z n ayn s ya da benzeri olan ve daha önceden kay tl baflka bir marka var m o araflt r l r. Markan z n yukar da say lan flartlara uymas halinde kabulüne karar verilir ve 3 ay süre ile Resmi Marka Bülteni nde ilana ç kar. Burada, markaya karfl üçüncü kiflilerin itiraz olup olmad beklenir ve e er üç ay içinde herhangi bir itiraz gelmezse markan z n tesciline karar verilir. Ancak bu aflamadan sonra marka art k resmi olarak sizindir ve 10 y l süre ile koruma alt na al nm flt r. Markay miras b rakabilir, lisans verebilir hatta baflkalar na satabilirsiniz bile. Yani sonuç olarak seçti iniz isim, enstitü taraf ndan tescil edilene kadar ASLINDA S Z N DE LD R. Ve ANCAK TESC LDEN SONRA S Z N OLUR. Markan z tescillendikten sonra, yasan n size tan m fl oldu u çok genifl hak ve yetkilere sahip olursunuz ve birçok iflleminizi gerek hukuki gerekse faaliyet alan aç s ndan daha kolay ve daha çabuk halledersiniz. Mesela, Baflka birisinin sizin markan z kullanmas n (ürün ve ambalaj üzerinde, ifl evraklar nda, tabelalar nda) engelleyebilirsiniz. Markan z yani y llard r kulland n z isminizi e er koruma alt na almam flsan z, tesciliniz yoksa birileri gelip bu benim markamd r, tescil belgesi de budur, indir tabelalar n dedi i ve ürünlerinizi toplatt anda bütün emekleriniz, mallar n z, itibar n z yok olur. (ki burada bir ekleme yapmak isterim. Ticaret ya da esnaf odalar ndaki kay t, marka tescili de ildir ve hukuki anlamda isminizi korumaz. Buradaki kay tlar, sadece ayn hizmet alan nda baflka bir iflletme ünvan n n verilmesini engeller. Oysa ki iflletme ünvan farkl olan birçok firma, flafl ve etkili isimlerle piyasada görünmeyi tercih ettikleri için markalar farkl d r ve marka tescili yap l rken de ticaret odas kay tlar n n hiçbir hükmü yoktur.) Hatta, birçok firman n flu anda kulland isimlerin ço u, Türk Patent Enstitüsü kay tlar uyar nca baflkas na ait görünmektedir. Ve itiraz edilmedikçe de tüm yasal olanaklardan, flu anda tescil yapt ran firma yararlanacakt r. E er markan z tescilli de ilse, gerçekten size ait de ildir ve Türk Patent Enstitüsü ne S ZDEN ÖNCE TESC LLENM fi OLMA HT MAL çok yüksektir ve o firman n bugün size marka benim ad ma tescillidir, de ifltir dememesi, ilerde de demeyece i anlam n tafl maz. flte bu yüzden bir an önce markalaflma serüvenindeki yerinizi al n ve MARKANIZIN TESC L N SAKIN HMAL ETMEY N. Ve unutmay n ki, MARKANIZ ANCAK TÜRK PATENT ENST TÜSÜ NE TESC L filem NDEN SONRA GERÇEKTEN S Z N OLUR! ATSO TEMMUZ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI Enerji arz güvenliğine küçük küçük ama toplamda en büyük katkıyı sağlayacak bir çözümdür. Çaılarımız boş ve kullanılmıyor. Ülkemizde 8.000.000 konut çatısı ve

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 Konu: SANAYĐ SĐCĐL BELGELERĐNĐN ALINMASI VE ĐKĐ YILDA BĐR VĐZE ETTĐRĐLMESĐ HAKKINDA Özet: Sanayi/üretim işletmelerinin sanayi siciline kaydolmaları

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

YEBKO 2013. Kocaeli İli Kandıra Kıyı Bölge Turizmi Gelişiminin Önündeki. Engeller ve Geliştirmeye Yönelik Çözüm Önerileri: Bir Alan Araştırması

YEBKO 2013. Kocaeli İli Kandıra Kıyı Bölge Turizmi Gelişiminin Önündeki. Engeller ve Geliştirmeye Yönelik Çözüm Önerileri: Bir Alan Araştırması YEBKO 2013 Kocaeli İli Kandıra Kıyı Bölge Turizmi Gelişiminin Önündeki Engeller ve Geliştirmeye Yönelik Çözüm Önerileri: Bir Alan Araştırması Dr. Nilay Kaleli Karasakal ARAŞTIRMANIN AMACI Bölge turizminin

Detaylı

Çev. Ayfle Merve KAMACI

Çev. Ayfle Merve KAMACI 329 MAKEDONYA CUMHUR YET NDE YABANCI DO RUDAN YATIRIMLAR VE fi ORTAMI P rof. Dr. Angelova BILJANA St. Cyril and Methodius Üniversitesi, Makedonya Çev. Ayfle Merve KAMACI Küreselleflme süreci, geliflmekte

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Reel Sektörün Cari İşlemler. Ekonomistler Platformu Ekonominin Nabzı Araştırmaları Şubat 2012

Reel Sektörün Cari İşlemler. Ekonomistler Platformu Ekonominin Nabzı Araştırmaları Şubat 2012 Reel Sektörün Cari İşlemler Açığı na Bakışı Araştırması Ekonomistler Platformu Ekonominin Nabzı Araştırmaları Şubat 2012 Giriş Ekonomistler Platformu tarafından Aksoy Pazar ve Kamuoyu Araştırma Şirketi

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı