TUM OKUL VE KURUM MUDURLUKLERINE SINCAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TUM OKUL VE KURUM MUDURLUKLERINE SINCAN"

Transkript

1 Say1 : oY Konu : Gorevde Yiikselme Yazili Sinav Duyurusu T.C. SINCAN KAYMAKAMLIGI llqe Milli Egitim Mudurlugu TUM OKUL VE KURUM MUDURLUKLERINE SINCAN ilgi : a) M.E.B. Personelinin Gorevde Yukselme, Unvan Degi~ikligi ve Yer Degi~tirme Suretiyle Atanmasi Hakkinda Yonetmelik. b) M.E.B. Insan Kaynaklari Gene1 Miidurluguniin tarih ve sayill onayi. Bakanllgimiz merkez ve tagra te~kilatinda gorev yapan personelin, ilgi (a) Yonetmelige gore, il-ilqe milli egitim mudurlukleri gube miidiirii kadrosuna gorevde yiikselme sinavi ile atama yapilabilmesi igin gorevde yiikselme slnav siirecinin ba~latildigina ili~kin, Milli Egitim Miidurluguniin tarih ve sayill yazisl ve ekleri iligikte gonderilmigtir. flgi (a) Yonetmelik ve sinav duyurusu dogrultusunda i~lem yapilmaslni, sinav duyurusunun tiim personele duyurulmas~ni, ba~vuruda bulunacak adaylarln MEBBIS e-personel modulundeki bilgilerinin titizlikle incelenmesini, bilgilerde eksiklik veya yanllglik olmasl durumunda, okul mudurlugu tarafindan duzeltilmesi, okul mudiirlugu tarafindan duzeltilemeyen bilgiler iqin Miidurlu~umuze gerekli muracaatlarin yapilmasinl, aksi takdirde dogacak sonuqlardan ki~inin ve kurumunun sorumlu olacaginin bilinmesi gerekmektedir. Ba~vuru onay surecinde (01-08 Kas~m 2013) belgelerinin titizlikle incelenerek, hataslz ba~vurular~n onaylanmaslni, adaylarln ba~vuru belgelerinin (basvuru ekran ~~ktls~, hizmet belgesi, mezunivet belgesi) bekletilmeden 2' $er nusha halinde, Mudurlu~umuze gonderilmesini rica ederim. EK: 1 - Yazl(2 Adet) 2- Sinav Duyurusu ( 7 Sayfa) Sube Muduru 06/11/2013 Mem. : S.YILDIR1 06/11/2013 $ef : A.G~~NDUZ.f- Hiikiirnet Konagl Tandogan Mah.Zeki Ugur Cad. SincanIANKARA Telefon: Fax: e-posta: web adresi: Bilgi lgin $ef Arzu GUNDUZ

2 Sayfa 11 1 {imden: (ime: Gonderme tarihi: Ek: Konu: "Sincan il~e MEM" "sincano6-atama" 06 Kas~m 2013 Car~arnba 10:15 Scanned-image.pdf Fwd: S~nav Duyurusu Yoi~lendirilmig ileti Kimden: $ef Atama - Yonetici2 Tarih: 5 Kasim :01 Konu: Sinav Duyurusu Kime: 1lge Altindag 1lqe Cankaya 1lqe Etimesgut 1lqe Golbaqi <golbasi06(i$,meb.~ov.tr>, 1lqe Kegioren 1lqe Mamak 1lqe Pursaklar 1lge Sincan <sincan060,meb.gov.tr>, 1lge Yenimahallle Ilge Akyurt ilge Ayaq ilge Bala llge Beypazari Ilqe Camlidere <camlidere060meb.~ov.tr>, ilqe Cubuk llqe Elmadag 1lqe Evren 1lqe Gudiil 1lge Haymana 1lge Kalecik 1lge Kazan Kkazan06 meb.gov.tr>, 1lge Kizilcahamam <kizilcahamam06~meb.gov.tr>, 1lge Nallihan <nallihan06~meb.gov. tr>, 1lqe Polatli 1lge Sereflikoqhisar Sayin Yetkili, Mili Egitim Bakanligi Personelinin Gorevde Yukselme, Unvan Degi~ikligi ve Yer Degiqtirme Suretiyle Atanmasi yonetmeligi qer~evesinde yapilacak olan qube mudurii yazili sinavina iliqkin yazilar ektedir. - - Sincan ilce Milli Egitim Mudurliigii

3 T.C. ANKARA VAL~L~GI MiUi Egitirn Miidiirliigii Sayr : /903.02/ Konu; Slnav Duyurusu ilgi : a) 12/10/2013 tarihli ve say111 Resmi Gazete' de yaylmlanan MiHi Egitim Bakanf~jji Personelinin GGrevde Yiiksetme, Unvan Degigikiigi ve Y cs Degi,i~tirme Suretiylt: Atanmasr HaMclnda Yonetmelik b) 31/010/2013 tarihli Milii Egitim Bakanlikr Tapra Te~kilatl Sube Mudiirlii* i'+n Gorevde Y iikselme Y aztli Smav Duyurusu c) Milli Egitirn BakanJtfjl hsan Kaynaklan Genei Miidiirlijmiin 05/ tarih ve say111 yazisi. llgi {a) yonetmelik ve ilgi (b) yazll~ slnav duyurusu do&ultusunda iplem yapilmas~ni ve ilgi (b) yazlli seav duyurusunun 11~enizde gorev yapn~akta olan tiim personele duquulrnas~m, ba~vuruda bulunacak adaylarln MEBB~ e- Personel Modiiliindcki iigrenim dururnu, hizmet dmmu vr: benzeri bilgiierinde eksiklik yada yanl~~l~k olmasi dunununda, diizeltmeye esas belgelexi ile birlikte Miidiirlii&ihiize miiracaat etmelerinin saj?jlanmaanr aksi takdirde dagacak sonuqlardan lciginin, burnun ve ilce Milli Egitim Mudiirlii&iniiz yetkcililerinin sorurnlu olaca~inm bilinmesini gerekmektedir. Bqvurulam anay siirecinde belgelerin titizlikle incelenmesini ve batasiz ba~mmlann onaylanmasm~, hatall bqsvuru onaylanmas~ndan dogacak sonu+trdan IIFe Milli Egitim Miidiir1iiSi;iiniiziin sorumlu olacafjlnm, basvuruda bulunacak adaylarln bapvurularrnin siras~yla &I- kurtm, ilqe ve il onayi verileceginin bilinmesini ve ba~vuru belgelerinin bir onreginin sksi iqerisinde diizenli bir pekilde dosyalanarak tesliminin saglanmasm~ rica ederirn. Ek : 1 -Smav Durusu (7 Say fa) 2-Bakanllk Yazrs~ (1 Sayfa) Yalqn ZERDALI Miidiir Miidiirii DAGITIM : Bu beige, 5070 sayllt Elektmnik rmza Kanununun 5 inci maddesi gereiince $venli elektronik imza ile irnzaianm~pt!r E d teyidi adresinden dca0-108c-37b3-a kodu ile yapllabilir. Meb Kpiisii I Wok BqcvlertANKAM Aynnt111 biigi i~in: E.G~)KKAYA VHK~ EWonik Ag: www,rneb.gov.tr Tel: (0 312) e-postn: Faks: (O 312)

4 T.C. MILL^ EC~T~M BAKANLI~T insan Kaynaklarl Gene1 Miidiirliiiii Say1 : /903.02/ Konu: Garevde yukselrne yaz111 slnav duyurusu ilgi: a) Milli Egitim Bakanl~gl Personelinin Gore\.de Yiikselme, U~lvan Deki~ikligi ve Yer Degi9tirrne Suretiyie Atanmas1 Hakkinda Y onetmelik, b) Milli Egitim Bakanhgl insan Kaynaklm Gcncl 31/10/2013 taxihli ve /20/ say111 onayl. Bakanligirn~z lnerkez ve ta~ra tc~kilatinda gorcv yapan personelden, ilgi (a) Yonetmelige gore, il-ilqe rnilli eg~tim iniidiirliiklcri pube mudilrii kadrosuna gorevde yiiksellne sinavl ile atamalarm yap~labilrnesi iqin gorevde y'iikselme yaz111 slnav siireci onay ilc baglatllmi~tn. Yapllacak iglemlere iligkin hususlar, ilgi (b) onay ekj duyuruda belirtilmigtir. Gorevde Wselme yaz~l~ slnav ba~vum ig ve i~lemlerinin yiiriitiilmcsindc EK-I Takviinc uyulacakm. Yaz~lt slnav bagvurw i~lemlerinin s6z konusu duyunl qerqevcsinde azami ozen gosterilerek yiiriitiilmesi hususunda gereiini rica ederim. EK: Duyuna (7 sayfa) YUSU~TEK~N Bakan a, Miiste~ar Bu bclge, 5070 sayill Elektronik irnza Knnununun 5 inci maddesi geregince givenli elektronik imza ile imzalanrnqit~r Amtiirk Dlu K1z1laylANKhRA Ayrlr~tllt btlgi iqn: hal UE~I~R Sb,Md. Elektronik A& Tel: (0 3 12) e-poxla; Faks: (0 3 12)

5 TASRA TES~LATI ~el~i~ BAKANLI~I SUBE MUDBRLUMI &fn G~REVDE 2013 MLL~ SINAV DUYURUSU YUKSELME YAZILI "Milli Egitim Bakani~gt Personelinin Gorevde YiTkselrne, Unvan Degigiklii3;i ve Yer Degigtirme Suretiyle Atanmast Hakkmda Yonetmelik" htildmleri taqra teqkilati il ve il~e milli egitim rniidiirliiklcri 1709 ~ubc miidiirii kadrosuna s~navla atatna yapllacaktlt.. Sube miidiirlij&,i iqin gorevde yiikselmc slnavi, yazll~ vc sozlii slnav olmak.uzere iki aqarnada ger~eklqtirileccktir. Ysa~lt slnav Ol$me, Seqmc ve Yci.lcytirmc Merkczi (OSY M) tarafindan gert;ekle$tirilecek olup, 29 Arallk 2013 tarihinde yap~lacdktir. Slnav siirecine iiigkin aqkladar Milti Egitirn Bakanl~gl (www-rneb.gov.&) internet adresinde ilpn edilecektir. Taqra Te~kilatlnda ilan Edilecek Kadrolar: A- YAZILT SINAV BASVURU SARTLARI say11 Devlet Memurlan Ksnununun 68'inci maddesinin (B) bcndinde belirtiten qartlan tagitnak. 2. En az fakiilte veya dbrt y1111k yiiksekokul rnezunu oimak (18/4/1999 tarihinde gorevde bulunan ve aynl brih itibanyla iki y1111k veya ii~ yllllk yuksck:kiigrenim rnczunu olanlar, diger qartlara sahip olduklan'tak&rde dijrt yillik yiikseko&;renirn mezunu olanlara tanlnrnry haklardan yararlan~rlar,) 3. Talim ve Terbiye Kurulu uzmanl, egitim umam, uzman, raportor, sivil savunma uzrnanl veya sapan kadrolannda iki; okul miidiirii gbrevinde iki; mudiir ba$yardimcrs~ veya miidur yardlmclsl gijrevlerinde a*;"ayn veya t~plarnda~np; pef kadrosunda diirt veya dwtmen kadrosunda be? ya da bu kadrolarda topiam dsrt y11dm az olmamak iizerc: asitleten gorev yapmr;; almak. 4. Yiinetmelikte ongoriilen g6rcvde yiikselme yaz~lt ve sozlii slnavlannda bayan11 olmalan ~art~yla, il ve ilqe mil li egitim miidiirliiklerinde Bakanllgimrz merkez tet kilat~nda bulunan insaat ve Ernlak Grup Bqkanl~Ejl ile Bilgi iglcm Grup Ra~kanh~inin iglcrini yiiriiten ~ubc iniidiirii kadrolanna; Bakanltgln rnirnar, muhendis, bran~i Biliqim Teknolojileri ve Elektrik -Elektronik Teknolojisi alan ogretmen kadrolarmda en az be* yll hizmcti buiunmlar aras~ndan atama yap~hr.

6 1. GGrevde yiikselme yazili slna\llna, ba~vuru tarihinin son giinii itibanyla gerekli $arttart taqyanlar ba~vuruda bulunabilir say111 Devlet Mernurlan fonununun 68/B maddesinc gore, lisans mezunlarinln 10 hizmet yaljn~, iki yrll~k veya ac; ylll~k yiiksekiigrenim mezunlarlnln 12 hizmet yrl~ni tamamtayanlar bqvuruda bulunabilir. 3, Ayl~ksiz izinde bulunanlar dilhil olmak Uzcre, ilgili mcvzuaci uymca verilen izinleri kullamnakta olanlar da bqvtlruda bulumbilir. 4. Diger kurumlann personefi, ilan edilen kadrolara slnavslz atanma hakluna sahip olanlar ite aday rnemur statitsiinde bulunanlar yazllt sinava baqvuruda bulu~~amazlar. Bayvurunun Geqersiz Durumlar a) Gerekli gartlari taq~madigr halde bagvuruda bulunan, b) Elekkronik Baqwru Formu drqrnda bir belgeyle yapltan, B- YAPILACAK ~SLEMLER 1.1. Dtiyum, tiim ta$ra tevkiiat~ personeline duyurulacakt~r Gljrevde yi&selmc yaz~lt sinavlna yap~lacuk bagvurulara ili~kin iq ve igle~nlerin yiiriirillmesinde herhangi bir aksamaya meydan verilrnernesi iqin gerckli ijnlernler almacaktrr Baqvuruda bulunanlarln durumlan, iizliik dosyalann~n il veya ilqe mjlli egtim miidiirluklerince incelenecektir, 1.4. Giirevde yukselrne yaz111 slnavtna bavvuracak tqra tegkilatt personelinden Yonetmelikte aranan ~artlarl ta~iyanlann bagvurulan slras~yla okul, il~e ve son oiarak il milli etitim elektronik artamda onaylanncaktir MEBBIS e-personcl Modiiliindeki bilgilerin ilgili 11 Milli Egitirn insan Maynaklarr Yiinetimi hizmetlcri boliimii sonrrnlu olacaktlr. Bu ncdenle ba~vurularin incelenmesi ve onaylanmastnda gerekli axen ve dikkat gosterilecektir. 2- Merkez TeSkilatl Birimlerince Yapllacak i~lemler 2.1. Duyusu, Birimlerince personeline duyurulacakt~r Gorevde yiikselme yazll~ sinavina ba~vuracak merkez teykilatr personelinden YonetmeIikte aranan gartlm taqlyanlann baqvunrlan Birimlerince incelenerek onaylanacaktir.

7 3- Yaz~h S~nav Kurulunea Yap~lacak ~~lemler 3.1. Giirevde yiikselme y azill slnavlna girecek persondin listesini htip:/fikm.rneb.~ov. tr internet adresinde ilan edecektir Yaz111 slnav sonuqlarinin ve baqanh olanlartn listesini httrt:/likg~n.meb.eov.~r internet adrcsinde ilan edecektir Sinav siirecinc ilivkin diger ig vc i~lemleri yiiriltecektir, 3.4. Ymlll Smav Kurulu sckrcterya hizrnctleri. hsan Kaynaktari Gene1 Miidiirliisnce yiiriltiilecektis. 1- Yanh Sinava Ba~vuru 1.1. GiTsevde j.ilkselme yazlli slnavlna bayvuruda bulunacilklar~n MEBBTS e-personel Modulii'ndeki 6Benim dummu, hiznel durumu ve bc=cri bilgilcrindc cksiklik ya da pnh$llk olmasi durumunda, diizelfmeye esas belgeleri ile birlikte ba~vurula-1 iizerine ilgili birimce gerek1i diizeltmeler MEBBIS ortam~nda yaptlacakt~r Gorevde ykselme yazllt sinavina ba~vuruda bulunmak isteyen adaylar EK-1 TAKViM'de belirtilen siireler iqerisinde, htip:/hnebbis.tneb.nov.tr internet adresindeki elektronik batpuru formunu eksiksiz ve olarak doldurmak suretiyle bagvuntlann~ yapacamardlr Onaylaniln ba~vutulrrnn qikttsi alinarak 11 Milli Egitim Insm Kaynitklm Yiinetimi Biunetltk? boliirniindc mulrafaza cdilccektir Bquunrda bulunanlar, bagvurular~nm onaylanip onayiann~adlgin~ ba~'~wu yapt~klari internet adresinden baqvuru siiresi iqerisinde takip edeceklerdir Aday, Elektronik Baqvuru Fomu ile yapmi8 oldufju ba~vurusunda, duyuruda belirtilen biitiin gartlarl ta$idiginl kabul ctmi~ saytl~r ve bu konularda yaplfan eksiklik ve yanl~yliklardan dogacak sonuqlardan aday ssorumlu alacakt~r Yaulr smava katilacak adaylarln Bakanlikqa ilanindan soiua, yazlli srnava iliykin ig ve i~lemler {S~nav iicreti yatlrma, hangi bina ve salonda slnava g~rcceklerini, smav ttarihini ve saatini gosteren Sinava Giriq Belgesi vb.) i~in OSYM tarafindan yapllacak duyurular takip edilecektir. D- G~REVDE Y~KSELIWE YAZlLl SINAVINDA UYGULANACAK TESTLER Smavda, Milli Egitim Bakanlib Personelinin Gijrevde Yiiksclme, Unvan Degi~ikligi ve Yer Degi~tirme Surefiyle Atanmas~ Hakktnda Y8netmeligin 12. maddesi hiikmiine gore, konu baqllklarl ile agirliklar~ z.pgxda belinilmigtir. Adaylara toplan 60 adet (5) pkt~ qoktan se~meli sorulsrdan olugan bir test uypplanacaktlr.

8 E- STNAVDA ADAYLARIN UYMASl GEREKEN RASVURU VE STNAVLARA ~LI$K~N KURALLAR a) MEB taratindan TC Kimlik Numaralan OSYM'~~ bildirilen adaylar, slnav iicretini yatrrarak, ba~vurulann~ yapacaklardtr. Slnav iieretini belirtilen banka, merkez ve ~ubclerine yatlmayan, kendi kusum ile olmasa dahi hatah veya cksik ya~nlan adayiann bap-urulart velveya stnavlari gc~crsiz sayilacak, bu konuda MEB veya b ~ ~ ~ ' bir n n olmayacaktir. S~nava bagvurular, Kaslm 2013 tarihlcri arasinda elektronik orlamda OSYM Basvuru Merkczlcri (Tiim il/ilge OSYM

9 Slnav Koordinatijrliiklcri) aracllili;~ylalinacaktlr. OSYM Stnav Koordimtijrliiklerinin adresi 6 ~~M'nin inter-net sayfas~nda yet almaktadlr. b) S~nav iicretini yat~ran adaylat, OSYM'~~~ Internet adresinden edinecekleri Aday Bagvuru Formunu doldurmug olarak OSYM Ba~vuru Merkezlerine gahsen bagnuacaklardlt. Adaylmn ba~vurularln~ yaparbn, doldurulmug Aday I3agvum Forniu ile birlikte niifus cozdanl veya / siiresi gqerii pasaportlarlnl yaniarlnda bulundurmrtlar~ zorunludur. Ba~vuni merkezi gorevlisi tarafindm aday~n Aday Bagvuru Formundaki bilgileri ile birlikte web kamerayla altnacak foto&afi da elektronik ortarna akmr~lacakttr. adayln fizikscl olarak tanrnrnas~n~ saglayacak nitelikte olmalldlr. Ba~vuru merkezi gorcvlisi adayin bilgilerini ve fotojjrafinl elektronik ortana aktard~ktan sonra yazlcldan alacak~ Aday Ba~vuru Kaylt Bilgileri formunu kontrol ctmesi iqin adaya verecektir. Bu aqamadan sonra kigisel bilgilerin dogrulugundan aday sorumlu olacakt~r. Aday belgeyi kontrol edecek ve bilgilet do$u ise imzalaylp gijrevliye onaylamasi i~in geri verecektir. Adaylar ba~vuru merkezine Bagvuru Hiztncti Ucreti oiarak 3,00 TL odcycceklc~dir. Adaylar, slnava ba~vuru i~lemini tan~srnladlktan sonra, ba~vuru bilgilerini GSYM'~~~ https://ais.os~lm.gov.b jrzternel adresinden kontrol etmelidirler. c) Ba~vurusunu yapmayan, ba$wru ko~ullann~ taymayan, ba~vurusu gqersiz saylan, slnava girmeyen veya giremeyen, slnava alinrnayan veya s~navdan qikanlan, slnavda bagar~ saglayamayan veya slnavl geqcrsiz sayilan, iicret gerektirmeyen bir iglern iqin iicret yatlran, ayni iglem iqin birden fazla Sdenzc yapan adaylar~n ijdcdiklcri ucretler geri vcrilmez. d) Adaylann Aday Bagvuru Fonnuna yazdiklan bilgilerin sorumlulugu kendilerine aittir. Aday Bagvuru Pomuna yazilan bilgilerdeki eksik ve yanh~lar ytiziinden dogacak sonuqlardan aday sorumlu olacaktlr. Bir adayln heyan~nin gerqege uyrnadlgl tespit edildigi takdirde bu aday, aradan geqen siireye bak~lmaks~zln bu srnavdan elde ettifji tiirn haklann~ kaybedecckdr. e) Adayfar smava, 19 Aralik 2013 giinii saal 14.00'ten itibarerr 6 ~ ~ ~ ' htl~s://ai.~.o.~v~n.~~~~~.tr n i n inlelnet adresinden T.C. Kimlik Nutnaras~ \re aday $ifiesi girerek edinecekleri Sinava Girig Relgesi ile birlikte niifus ciizdanl veya / siiresi geqerti pasaportu ile kabul edilecektir. Niifus ciizdanl veya pasaport di~rnda, zorunlu askerlik giirevini ifa eden erferbaglar ile askeri Ggrenciler iqin askeri kimlik belgesi (Bu 6zel dururn, rnuvazzaf askerlcr iqin gcqerli dcgildir.), Turk vatandagbgindan izin ilc ayr~lanlar ve bunlann kanuni rnirasqlanna ait PembetMavi Karzlar ksibui edilecektir. Bunlann dlglndaki, siirucii belgesi, mesiek ki~nli kartlari vb. diger tiin? belgeler slnava giriq iqin geqerli bdgelcr olarak kabul ediirneyecektir. Niifus ciizdaninda so&k damga bas111 olrnali, adayrn giincel bir fotoaaft ve T.C. Kimlik Numarasr bulunrnai~, pasaporlun siiresi geqerli olmalrdlr. Uzerinde soguk damga, giincel bir fotogaf veya T.C. Kimlik Numaras1 bulunmayan niihs ciizdanlan ile ge~erlilik siiresi bitmi8 pasaportlar kabul ediirneyecektir. Bir aday bu belgeleri yan~nda olrnad~gl hllde Sinav Merkezi KoordinatiSrlerinin, USYM Temsilcilerinin, bina veya salon gorevlilerinin karanyla herhangi bir salonda slnava alinmlq olsa bile, bu adayin srnavl ~SYM Yijnetim Kurulunca gec;ersiz saylacaktlr. f) QSYM Aday lglemleri Sisternine eriqim iqin ~ifresini unutan adaylar, ba;s~ru merkezlerine niifis ciizdani veya siiresi geqerli pasaportlan ile ~ahsen ba~vurarak 2,OQ TL ucrcti karpl~ginda yeni vifielerini edinebileceklcrdir. $ifrenin edinilmesi ile ilgili ayrlnt~li bilgi bsyh4'nin h~ternet sayfasinda bulunmaktadir.

10 Slnav i~in gerekli olan iki adet kurqunkalem, silgi, kalenltlra~, peqete ve ~ekcr her bir aday i~in OSYM tarafindan tcmin edilccektir. Tiim adaylar OSYM'~~~ ~nternet sayfastnda yayll~~lanan "Smav Uygularnalarlna ili~kin Gilvenlik Tedbirleri" duyurusu ile bu tedbirlere yiinelik ~lkarilan Adaylarln ve Slnav Gorevlilerinin S~nav Binillarlna Giri~ Kogullarma 11i~kin Yonctmelik hiikiirnlerine uymak zorundad~r, Slnav binafsalonlari &WM tarafindan kurulacak giivenlik karneralan i1e izlenebilecektir. F- SINAV SONUCLARINiN DE~ERLEND~MLMES~ a) Adaylar testteki sorularln cevaplarinr optik okumaya elveri~li cevap kbg~tlarrna igaretleyecekler, ccvap kf krtlan 0~YM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortmlnda dcgcrlcndiritecektir. b) Degerlendirme siraslnda yalnlz cevaplar dikkate ahnacak, yanliq cevaplar dikkate al~nmayacaktrr. Testteki sorulardan herhangi biri, biqirnsel veya bitimscl bir nedenic OSYM tarafindan "gcqersiz" sayildijy takdirde bu soru, ilgili testtc m az bir i~areti bulunan tiim adaylar iqin dogm ccvaptanmt$ kabul edilecektir. c) Degerlendirme 100 puan iizerinden yapllacaktlr. 100 iizerinden 70 puan alanlar bagariii sayllacaktlr. G SINAV SONUCLARINJN DUYURULMASI S~nav sonuclan OSYM'nin internet sayfas~ndan duyurulacak, adaylann adresine ayrlca stnav sonuq bclgesi giinderilrneyecektir. Adaylar sinav sonuqlanni, t)~ym'nin h~tps://sonuc.o.s~vn~.,euv.~r internet adresinden T.C. Kirnlik Numaralan ve aday qifreleri ile iigrenebileceklerdip. Sonuq bilgisinde do&u/yanlig cevap sayrlan ve adayin aldigi puan belirtilecektir. internet sayfas~nda ilpn edilcn sonuq bilgileri adaylara teblig hiikrniindcdir. a) Sinav sonucunun incclenmesini isteyen adaylar, sonuqlarln OSYM tarafindan elektronik orbrnda aqtklanrnaslndan itibaren en geq 5 gun iginde, 5,00 TL yatirdrklann~ gosteren dekont ile birliktc; slnav sorularlnln bilimsel agrdan dogru olup oitnad~gmln incelenmesini talep eden itirazlarda ise sinav tarihinden itibaren 3 ig giinii iqcrisinde her bir dilekgeye ozgii ve her bir soru baqina 20,00 TL yatirdtklar~nl gostercn dekont iic birlikte QiSYM'nin internet sayfaanda yer alan "Adaylar I'arafrndan Dilekye Giinderilmesi" konulu duyuru dogrultusunda Genel Ama~ll Dilekqe bme& kullanarak OSYM'~~ bqvu~mal~d~rlar. Adaylann inceieme masraflanni, 0SYM7nin T.C. Ziraat Bankas1 Ankara Giivenevler Subesi numarall hesablna (IBAN NO: TR ) yatlmaildirlar. Dilekqe OSYM Slnav I-Eizmetleri Daire Bagkanllg~ BiIkcntlAnkara adrcsinc ulagtir~lmalidir. OSYM siiresi iqinde yapllan itirazlari inceleyecek, sonu~larinr adaylara ve gerektiginde ilgili kuruma 10 gun iqerisindc posta ile bildirccektir. Siiresi geqtikten sonm yap~lan itirdzlar ile iizerinde adayin T.C. Kinllik Nurnarasi, adresi, evrak rcfcrans numarasi vb, bilgiler yazili olmayan, in~zalanmami~ dilekqcler iqlerne alinmayacakt~r. Siire hesab~nda 0SYM Genel Evrak kayd~na girig tarihi esas alinacaktir. OSYM aday diiekqelerini 6 ~ ~ ~ ' n i n

11 https://ais.osym.gav.f~ itrternet adresinden alabilecck ve/vcya adaylartn vermiq dilck~clcl-i l~tternet adresinden cevaplayabileccktir. b) 0~YM'de bulman her tiirlii sinav evrakinin as11 veya sureti, yargl organlannln aksi kararlari olmadlkqa, aday ddhil hiqbir ki9i ya &a kuruma vcrilmez. Slnava girecek adaylar Kasun 2013 Varihleri arasmda, Akbank, Denizbank, T. Hak bank as^, T. Vkflar Banknsl, Kuveyt Turk Katllim Bankasl, Tiirk Ekonomi Bankasl, T.C. Ziraat Bankasinln tiim ~ubeleri ve jnternet bankac~lrg~ araclllk~yla vc PTT i-9 Yerlecinden slnav iicreti olarak QSYM adina TL yatlracaklardir. Slnav iicreti OSYM'~~~ internet sayfasmda ycr alan "ODEMELER" alanindan kredi kart~lbanka kaa ile de yat~nlabilecektir. Adaylar QSYM'YC ba~vurulanni yapmadan iince slnav iicretini yat~mlg olmalid~r. (EK-I ) G~REVDE Y~~KSELME YAZILI SINAV TAKV~MI Ymill slnav internet ba~vurusu ve onay siireci 1-8 Kasim 20 13

24 MAYIS 2014 SINAV UYGULAMA DUYURUSU

24 MAYIS 2014 SINAV UYGULAMA DUYURUSU 24 MAYIS 2014 SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAVIN ADI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı için 4 ayrı sertifika alanında

Detaylı

23 MAYIS 2015 SINAV UYGULAMA DUYURUSU

23 MAYIS 2015 SINAV UYGULAMA DUYURUSU 23 MAYIS 2015 SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAVIN ADI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2015-İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı" için 5 ayrı sertifika

Detaylı

2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2014-İSG)

2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2014-İSG) 2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2014-İSG) SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR 2014-İSG Mayıs Dönemi Sınavı 24 Mayıs 2014

Detaylı

İ L Â N A D A L E T B A K A N L I Ğ I N D A N

İ L Â N A D A L E T B A K A N L I Ğ I N D A N İ L Â N A D A L E T B A K A N L I Ğ I N D A N 1- Bakanlığımızca, yazılı ve sözlü sınavlar ile 9-5 inci dereceli kadrolara 300 adet icra müdür ve icra müdür yardımcısı açıktan ve naklen alınacaktır. 2-

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME SINAVI İLANI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME SINAVI İLANI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 13.02.2014 GÖREVDE YÜKSELME SINAVI İLANI Kurumumuz Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Hizmet Grupları

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN ::: İLAN :::

T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN ::: İLAN ::: T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN ::: İLAN ::: A-2015 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı ve mülâkat ile 9-5 dereceli kadrolara; 1) 1500 adlî yargı hâkim ve savcı

Detaylı

2012 YILI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

2012 YILI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU 2012 YILI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU GENEL BİLGİLER 1.1. Türk kamu yönetimine iç denetim, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Polis Akademisi Başkanlığı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Polis Akademisi Başkanlığı T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Polis Akademisi Başkanlığı 2014 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ http://www.egm.gov.tr POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI http://www.pa.edu.tr İNTERNET ÜZERİNDEN ÖN BAŞVURU http://pmyo.pa.edu.tr

Detaylı

2015 Adalet Bakanlığı Sınavları-1 SINAVLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

2015 Adalet Bakanlığı Sınavları-1 SINAVLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 2015 Adalet Bakanlığı Sınavları-1 SINAVLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 2015 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2015-Adli Yargı), 2015 Adalet

Detaylı

ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU

ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU Sayfa 1 / 15 Bu kılavuz, 27/10/2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Enerji

Detaylı

DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2013-YLSY KILAVUZU

DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2013-YLSY KILAVUZU Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yetişmiş İnsan Kaynağı İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK

Detaylı

FEN LİSELERİ, SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ, GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ İLE HER TÜRDEKİ ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLERİ SEÇME SINAVI e KILAVUZU

FEN LİSELERİ, SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ, GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ İLE HER TÜRDEKİ ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLERİ SEÇME SINAVI e KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FEN LİSELERİ, SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ, GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ İLE HER TÜRDEKİ ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLERİ

Detaylı

2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2015-İSG)

2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2015-İSG) 2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2015-İSG) SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR 2015-İSG Mayıs Dönemi Sınavı 23 Mayıs 2015

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASLİ ÖĞRETMENLİĞE GEÇİŞ YAZILI SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2015 Bu kılavuz

Detaylı

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI 1) DENETÇİ KADROSU İÇİN AÇIK BULUNAN ve ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR (9 ADET) 5648 Sayılı Tarım

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2015/3 TERCİH KILAVUZU SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2015/3 TERCİH KILAVUZU SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2015/3 TERCİH KILAVUZU SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 1.1 Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları tarafından 657 sayılı Devlet

Detaylı

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU UZMAN ve DESTEK PERSONEL ALIMI SEÇME SINAV İLANI

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU UZMAN ve DESTEK PERSONEL ALIMI SEÇME SINAV İLANI T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU UZMAN ve DESTEK PERSONEL ALIMI SEÇME SINAV İLANI 1.1 UZMAN ALIMI SEÇME SINAVI İÇİN AÇIK BULUNAN VE ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR A. KAMUDAN ALIMLARA İLİŞKİN

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) KILAVUZU

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) KILAVUZU 2014 ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) KILAVUZU 2012-ÖMSS/Kuraya başvuru yapan adayların başvuruları, 2014-EKPSS/kura için geçerli değildir. 2014-EKPSS/kuraya yeniden katılmak isteyen adayların

Detaylı

2015-II BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015-II BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-II YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara, 2015 Bakanlar Kurulu

Detaylı

İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR

İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR 2015 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıkları İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı (2015-KİT İç Denetçi) SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR 2015 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı

Detaylı

2013 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı Kılavuzu

2013 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı Kılavuzu 2013 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı Kılavuzu Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir.

Detaylı

2011 YILI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

2011 YILI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU 2011 YILI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU GENEL BİLGİLER 1.1. Türk kamu yönetimine iç denetim, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) KILAVUZU

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) KILAVUZU 2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) KILAVUZU A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK - Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, sınava başvuru için yeterli değildir. Başvurunuzu

Detaylı

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONEL ALIMI SEÇME SINAVI İLANI

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONEL ALIMI SEÇME SINAVI İLANI T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONEL ALIMI SEÇME SINAVI İLANI. DENETÇİ KADROSU İÇİN AÇIK BULUNAN VE ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR: 5648 Sayılı Tarım ve Kırsal

Detaylı

2014 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) LİSANS KILAVUZU

2014 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) LİSANS KILAVUZU 2014 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) LİSANS KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, sınava başvuru için yeterli değildir. Sınava başvuru işleminizi

Detaylı

T.C. MİLLi EGİTİM BAKANLIGI Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü GENELGE 2011 104

T.C. MİLLi EGİTİM BAKANLIGI Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü GENELGE 2011 104 MİLLi EGİTİM BAKANLIGI Sayı :B.08.0. YEG.0.09.01.001010-06-02/~'::) GENELGE 2011 104 İlgi: a)03 Temmuz 2003 tarih ve 25157 sayılı "Resmi Gazetede" yayımlanan 05/06/2003 tarih ve 2003/5753 sayılı Bakanlar

Detaylı

ELEKTRONİK YABANCI DİL SINAVI

ELEKTRONİK YABANCI DİL SINAVI 2014 ELEKTRONİK YABANCI DİL SINAVI (e-yds) KILAVUZU Sınav ücretini ödemek sınava katılmak için yeterli değildir. Sınav ücretini ödedikten sonra Aday İşlemleri Sistemindeki e-yds için işleme alınan aday

Detaylı

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara, 2014 Bakanlar Kurulu Kararınca,

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2013 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir.

Detaylı

ELEKTRONİK YABANCI DİL SINAVI

ELEKTRONİK YABANCI DİL SINAVI 2015 ELEKTRONİK YABANCI DİL SINAVI (e-yds) KILAVUZU Sınav ücretini ödemek sınava katılmak için yeterli değildir. Sınav ücretini ödedikten sonra Aday İşlemleri Sistemindeki e-yds için işleme alınan aday

Detaylı