SERMAYE PİYASASI KURULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU 21/26 HAFTALIK BÜLTEN 21/6/21 25/6/21 A TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Talep Edilen Tablo: 1 Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Adet Adet Tutarı Tutarı Adet Adet Tutarı Tutarı Hisse Senedi , ,75 Yatırım Fonu Katılma Payı Emeklilik Yatırım Fonu Payı Tahvil Finansman Bonosu Banka Bonosu Aracı Kuruluş Varantı TOPLAM , , tarihleri arasında kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul'a yapılan başvuru sayısı 18'e ulaşmıştır. Aynı dönem içinde Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 8 olmuştur. 1

2 B T A R İ H L E R İ A R A S I N D A K U R U L A B A Ş V U R A N O R T A K L I K L A R : 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran Ortaklıklar: Tablo: 2 Hisse Senetleri İhraç Edilecek Bede lsiz Menkul Kıymetin Türü Bedelli İç Kaynaklardan 1. Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Hisse Senedi Cicisan Gıda Sanayi v e Ticaret A.Ş. Hisse Senedi Hisse Senedi Hisse Senedi 3. Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi v e Ticaret A.Ş.(*) 4. Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve inşaat Taahhüt A.Ş. Diğer Temettüden Halka Açılma Menkul Kıymetler 6.. (*) Şirketin nakit olarak artıracağı 4.. TL nominal değerli paylar ile ortaklarından ismail KATMERCİ'nin sahibi bulunduğu paylardan 2.. TL nominal değerli kısmının halka arz yoluyla satılması planlanmaktadır. (**) Başvuru tarihi itibariyle, halka arz tutarı ve şekline ilişkin Şirket tarafından alınmış bir karar bulunmamaktadır. 2. Menkul Kıymet İhraç Başvuruları Ertelenen veya İşlemden Kaldırılan Ortaklıklar: Tablo: 3 TL) Hisse Senetleri 1. Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (*) Başvuru İhraç Edilecek Tarihi Menkul Kıymetin Türü Bedelli Hisse Senedi Bede siz IÇ Kaynaklardan Temettüden Diğer Menkul Kıymetler Halka Açılma (*) Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin halka açılma başvurusu halka arz tutarında değişiklik yapılacak olması sebebiyle şirketin talebi üzerine işlemden kaldırılmıştır. C T A R İ H L E R İ A R A S I N D A K A Y D A A L M A K A R A R I V E R İ L E N İ H R A Ç T A L E P L E R İ : 1. Hisse Senedi İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar: Tablo: 4 Ödenmiş veya Çıkarılmış Sermayesi Kayıtlı Sermaye Tavanı Eski 1. iş Yatırım Menkul Değerler A.Ş Petkim Petrokimya Holding A.Ş Pancar Motor Sanayi v e Ticaret A.Ş. (Bakınız Özel Durumlar Md. No: 1) Yeni İhraç; Edilecek Nom. Tutar Bedelsiz Temettüden Bedelli İç Kaynaklardan Halka Açılan Ortaklıklar : Tablo: 5 Halka Açılmanın Türü ve Nominal Değer Üzerinden Tutarı (*) (**) Aracılık Yüklenimini Y a p a n Kuruluşlar A k Yatırım Menkul Değerler A.Ş.liderliğindeki Konsorsiyum ,65 Bizim Menkul Değerler A.Ş. Sermaye Artırımı Mevcut Hisselerin Satışı 1. Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (*) 2. Ekiz Yağ v e S a b u n Sanayii A.Ş. (**) Bir Payın Ortaklıkça Belirlenen Satış Fiyatı Nakit İÇ Kaynaklar TL nominal değerdeki pay ek satışa konudur. Şirket'in mevcut sermayesini temsil eden 5.5. TL nominal değerli paylarının tamamı ile artırılan sermayesi Kurul kaydına alınmıştır. 2

3 3. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına A l ı n m a l a r : Tablo: 6 Fon Tutarı 1. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. B Tipi Altın Borsa Yatırım Fonu Pay Sayısı (Adet) Aracı Kuruluş Varantı İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar : Tablo: 7 Nominal Değeri 1. Deutsche Bank A G Londra Şubesi V a r a n t Sayısı (Adet) D. Y E N İ F A A L İ Y E T İZNİ 1. C e n s a Menkul Değerler A.Ş'nin Vadeli işlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş.'de ( V O B A Ş ) faaliyet göstermek üzere, türev araçların alım satımına aracılık yetki belgesi alma talebiyle Kurulumuza yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmıştır. 2. Erste Securities istanbul Menkul Değerler A.Ş.'nin Vadeli işlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.'de ( V O B A Ş ) faaliyet göstermek üzere türev araçların alım satımına aracılık yetki belgesi almak üzere Kurulumuza yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmıştır. 3. J.P. Morgan Menkul Değerler A.Ş.'nin Vadeli işlem v e Opsiyon Borsası A.Ş.'de ( V O B A Ş ) faaliyet göstermek üzere türev araçların alım satımına aracılık yetki belgesi almak üzere Kurulumuza yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmıştır. 4. Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin Vadeli işlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş.'de ( V O B A Ş ) faaliyet göstermek üzere, türev araçların alım satımına aracılık yetki belgesi alma talebiyle Kurulumuza yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmıştır. 5. G ü n e y Menkul Değerler A.Ş'nin Vadeli işlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.'de ( V O B A Ş ) faaliyet göstermek üzere türev araçların alım satımına aracılık yetki belgesi almak üzere Kurulumuza yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmıştır. 6. iş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, 25.. TL başlangıç tutarlı "iş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A r m a Portföy Yönlü Serbest Yatırım Fonu"nun kuruluşuna izin verilmiştir. E. Ö Z E L D U R U M L A R 1. Pancar Motor Sanayi ve Ticaret A. Ş (Şirket)'nin, 5.., T L olan sermayesinin t a m a m ı nakden karşılanmak suretiyle 8.., TL'ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek 3.., TL nominal değerli 6. tertip hisse senetlerinin Kurul kaydına alınmasına ilişkin talebinin; a) Şirket'in tarihli mali tablolarına göre sermayesinin %87'sinin karşılıksız kalması nedeniyle T T K n ' n u n 324'üncü maddesi ile 5/9/25 tarih ve 35/115 sayılı Kurul kararı uyarınca tarihi itibarıyla aktiflerin satış fiyatları üzerinden Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılan değerleme s o n u c u n d a hazırlanan bilançonun v e değerleme raporunun izahname ile açıklanması, b) Şirket'in 2 1 yılı mali tablolarına ilişkin bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin tarihli Şirket genel kurulunun onayına s u n u l m a m a s ı nedeniyle, Şirket'in Seri:X, No:22 Sayılı Tebliği'nin 3. Kısmının 6. M a d d e s i n e uyum konusunda uyarılması suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 2. Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve inşaat Taahhüt A.Ş.'nin 1.. T L kayıtlı sermaye tavanı ile kayıtlı sermaye sistemine geçişi ile halka açılması amacıyla hazırlanan esas sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19'uncu maddelerinin tadili ile geçici madde 12'nin terkin edilmesine uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 3. D K N E T Elektronik iletişim v e Bilgilendirme A.Ş.'nin sermayesinin %99,99'unun 1 ortağa ait olması nedeniyle Kurulumuzun Seri:IV, No:39 ihraççıların Muafiyet Şartlarına v e Kurul Kaydından Çıkarılmalarına ilişkin Esaslar Tebliği'nin 71/a maddesi uyarınca Kurul kaydından çıkarılmasına karar verilmiştir. 4. Deutsche Bank A G Londra Şubesi (ihraççı) tarafından ihraç edilmek istenen aracı kuruluş varantlarının (varant), sertifikaların v e senetlerin Kurul kaydına alınması talebinin olumlu karşılanmasına v e ihraççı'nın; a) Her bir ihraç öncesinde güncel derecelendirme notunun kamuya açıklanması gerektiği, b) Bir yıllık d ö n e m içerisinde satışı yapılacak menkul kıymetlerle ilgili olarak, her satıştan en az 5 işgünü önce sirkülerin de içinde bulunduğu, Tebliğ'in 2 numaralı ekinde yer alan bilgi v e belgelerin Kurulumuza iletilmesi gerektiği, c) ihraççı tarafından izahnameye eklenmiş olan v e ilgili konulardaki sorumlulukların hafifletilmesi ve/veya ilgili araçların niteliği gereği yatırımcıların bilgisine sunulması gereken hususların, yatırımcıların dikkatini çekecek şekilde (koyu puntolarla veya altı çizili olarak) sunulması gerektiği, d) i. Menkul kıymetlerin satış fiyatının, bu menkul kıymetlerin imkb'de işlem görmeye başlayacağı gün, başlamasından en geç yarım saat önce özel d u r u m açıklaması yoluyla kamuya duyurulabileceği, 3 seansın

4 ii. Bu durumda yapılacak özel durum açıklamasında menkul kıymetlerin satış fiyatına ilişkin bilginin yanında, söz konusu satış fiyatının sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyat olduğu, menkul kıymetlerin imkb'de işlem görmeye başlamasından itibaren satış fiyatının değişiklik gösterebileceği ve seans boyunca açılış fiyatından işlem görmeye devam etmesinin esas olmadığı bilgisine yer verilmesi gerektiği, iii. Sirkülerde fiyatın yer alması yerine, izahnamede yer aldığı şekliyle fiyatın hesaplanmasında kullanılan esas ve usullere yer verilebilmesinin ve sirkülerde fiyata ilişkin olarak yapılacak bilgilendirmede bu maddenin (ii) bendinde belirtilmiş olan hususlara yer verilmesi gerektiği, e) Halka arza ilişkin izahnamenin ihraççı'nın internet sitesinde yayımlanması ve ayrıca yayımlanmak üzere KAP'a iletilmesi gerektiği, hususlarında bilgilendirilmesine karar verilmiştir. 5. Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin, Ran Lojistik Hizmetleri A.Ş.'nin Kurulumuza yapmış olduğu halka açılma başvurusuna ilişkin olarak aynı döneme ilişkin birden fazla ve hatalı bağımsız denetim raporu düzenlenerek Kurulumuza gönderilmesi nedeniyle, Sermaye Piyasası Kanun'un 47/A maddesi gereğince hatalı olarak düzenlenen bağımsız denetim raporları nedeniyle toplam 33.6 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 6. Optimal Menkul Değerler A.Ş.'nin "Optimal Menkul" işletme adını kullanması uygun görülmüştür. 7. Fortis Bank A.Ş.'nin kurucusu olduğu ve yatırım dönemi sona eren Fortis Bank A.Ş. B Tipi %1 Anapara Koruma Amaçlı ikinci Yatırım Fonu'nun tasfiye edilmesi talebi olumlu karşılanmıştır. 8. Millennium Bank A.Ş.'nin temsilcisi olduğu BCP Global SICAV şemsiyesi altında yer alan Euro Short Term Fund, USD Short Term Fund, Euro Fixed Income Fund, USD Fixed Income Fund, Emerging Markets Debt Securities Fund, North American Equities Fund ve Euro Equities Fund paylarının Kurul kaydından çıkarılması talebi olumlu karşılanmıştır. 9. Van Et Ticari Yatırımlar Gıda Sanayi Turizm iç ve Dış Ticaret A.Ş. (Van Et) hisse senedinde döneminde gerçekleşen işlemlerin incelenmesi sonucunda; a) döneminde Van Et hisse senedinde gerçekleştirilen, SPKn'nun 47/IA2 maddesinde tanımlanan suçun unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle, Bekir Sani KARAYAL, Serkan Kamil KIRALIOĞLU, Engin KIRALIOĞLU, Levent AĞAN, Ercan ibrahim işal, Şahin DENiZ, Özgecan FIRILDAK, Hayati ÜSTÜN, Faruk MEMiŞ ve Burak SARAL hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, b) Bekir Sani KARAYAL, Serkan Kamil KIRALIOĞLU, Engin KIRALIOĞLU, Levent AĞAN, Ercan ibrahim işal, Şahin DENiZ, Özgecan FIRILDAK, Hayati ÜSTÜN, Faruk MEMiŞ ve Burak SARAL hakkında sürekli işlem yasağı getirilmesine, karar verilmiştir. 1. Aksu iplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları T.A.Ş. (Aksu iplik) hisse senedinde döneminde gerçekleşen işlemlerin incelenmesi sonucunda; a) döneminde Aksu iplik hisse senedinde gerçekleştirilen, SPKn'nun 47/IA2 maddesinde tanımlanan suçun unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle, Kenan AK, Kemal AK, Bekir Sani KARAYAL ve Murat BURAN hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, b) Kenan AK, Kemal AK, Bekir Sani KARAYAL ve Murat BURAN hakkında sürekli işlem yasağı getirilmesine, karar verilmiştir. 11. Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (Vakıf Finansal) hisse senedinde döneminde gerçekleşen işlemlerin incelenmesi sonucunda; a) döneminde Vakıf Finansal hisse senedinde gerçekleştirilen, SPKn'nun 47/IA2 maddesinde tanımlanan suçun unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle, Akın ŞAPÇI, Bahadır KARLIDAĞ, Bekir Sani KARAYAL, Çetin GANiOĞLU, Ercan ibrahim işal, Hayati ÜSTÜN, Özgecan FIRILDAK, Serhat Serdar ÜSTÜN, Şahin DENiZ ve Şükrü Şanlı YÜCEL hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, b) Akın ŞAPÇI, Bahadır KARLIDAĞ, Bekir Sani KARAYAL, Çetin GANiOĞLU, Ercan ibrahim işal, Hayati ÜSTÜN, Özgecan FIRILDAK, Serhat Serdar ÜSTÜN, Şahin DENiZ ve Şükrü Şanlı YÜCEL hakkında sürekli işlem yasağı getirilmesine, c) SPKn'nun 47/IA2 maddesi çerçevesinde hakkında suç duyurusunda bulunulacak olan Özgecan FIRILDAK'ın, tüm lisanslarının iptal edilmesine karar verilmiştir. 12. Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş. (Viking) hisse senedinde döneminde gerçekleşen işlemlerin incelenmesi sonucunda; a) döneminde Viking hisse senedinde gerçekleştirilen, SPKn'nun 47/IA2 maddesinde tanımlanan suçun unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle, Akın ŞAPÇI, Bekir Sani KARAYAL, Şahin DENiZ, Çetin SOYSAL, Ercan ibrahim işal, Şükrü Şanlı YÜCEL, Bahadır KARLIDAĞ, Murat AKSOY, Hüseyin Uğur AKSOY, Serkan Kamil KIRALIOĞLU ve Engin KIRALIOĞLU hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, b) Akın ŞAPÇI, Bekir Sani KARAYAL, Şahin DENiZ, Çetin SOYSAL, Ercan ibrahim işal, Şükrü Şanlı YÜCEL, Bahadır KARLIDAĞ, Murat AKSOY, Hüseyin Uğur AKSOY, Serkan Kamil KIRALIOĞLU ve Engin KIRALIOĞLU hakkında sürekli işlem yasağı getirilmesine, c) SPKn'nun 47/IA2 maddesi çerçevesinde hakkında suç duyurusunda bulunulacak olan Engin KIRALIOĞLU'nun tüm lisanslarının iptal edilmesine, karar verilmiştir. 4

5 13. Polen Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Sıdıka KANAT adına açılmış hesaplardan döneminde istanbul Menkul Kıymetler Borsası (imkb) hisse senedi piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda; Kurulumuzun Seri:V, No:6 Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliği'nin 9'uncu maddesine aykırılık nedeniyle Polen Menkul Değerler A.Ş. hakkında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A maddesinde öngörülen idari para cezalarının 21 yılı için asgari tutarı olan TL idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir. 14. Kurulumuzun tarih ve 35/122 sayılı ilke Kararı (ilke Kararı)'nda hakkında işlem yasağı uygulanan şahsın aracı kurumlara olan kredi borcunun kapatılması usulünün ortaya konulması amacıyla, i) ilke Kararı'nın (B) bendinin 6 numaralı altbendinin; "a) Kurulumuzca verilen işlem yapma yasağı kararının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)'ya tebliği ile birlikte MKK'dan, aracı kurumlara yapacağı bildirim sırasında, hakkında işlem yapma yasağı getirilen kişilere yasağın getirildiğinin ilan veya tebliğ edildiği tarih itibariyle kullandırılmış bulunan kredi tutarlarına ve bu kredilerin teminatı olarak aracı kurumca tutulan ilgili kişilere ait kıymetlere ilişkin bilgilerin Kurulumuza gönderilmek üzere MKK'ya bildirilmesinin istemesine, b) Kullandırdıkları kredilerin teminatı olan kıymetleri satarak kredi borcunu kapatmak isteyen aracı kurumların MKK'ya yapılacak bildirimle birlikte ekte yer alan taahhütnameyi (EK), aracı kurum imza sirküleri ve Taahhütnamede verilen bildiriml eri destekleyici belge ve kayıtları da göndermelerine, ilke Kararı'nın (B) bendinin 5 numaralı altbendinde belirtilen şekilde satışı gerçekleştirilecek kıymetlerin borsalarda satılabilir duruma getirilmesinde MKK'nın aracı kurumlarca gönderilen taahhütnamele ri dikkate almasına, ancak kıymet satışına öncelikle suça konu olmayan paylardan başlamayan, suça konu olmayan payların satışı sonucu kredi borcu kapandığı halde suça konu payları da satan aracı kurum hakkında ve işlem yasaklısı olan kişinin aracı kuruma olan kredi borcunu kapatacak tutardan daha fazla kıymet satan aracı kurum hakkında idari ve cezai yaptırımların uygulanabileceğine, c) işlem yasağı getirilen kişilerin takas süresi içinde yükümlülüklerini yerine getirmemelerinden kaynaklanan temerrüt borçlarına istinaden aracı kurumlarca kıymet satışı yapılmak istenmesi halinde de yukarıda belirtilen taahhütnamenin belirtilen sürede MKK'ya gönderilmesine, kıymet dönüşümünde MKK'nın aracı kurum tarafından gönderilen taahhütnameyi dikkate alarak kıymet kodlarının dönüşüm işlemlerini gerçekleştirmesine, d) Hakkında işlem yasağı getirilen şahıstan olan alacağını tahsil etmek isteyen aracı kurum yetkililerinin işlem yasağı getirilen şahsa kullandırılmış olan kredi miktarını ve yukarıdaki süreçler hakkındaki bilgileri ivedilikle aracı kurum yönetim kuruluna sunmalarına," şeklinde değiştirilmesine, ii) ilke Kararı'nın (B) bendinin 5 numaralı bendinde yer alan "ve Seri: IV, No:28 Sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına ilişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'in 19'uncu maddesinde belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak," ibaresinin metinden çıkarılmasına, iii) ilke Kararı'nda "Seri: I, No: 26 Tebliği Ek Madde 2 nin 1 ve 2 nci" şeklinde yer alan ibarelerin "Seri: I, No: 4 Tebliği 8'inci maddesi" şeklinde değiştirilmesine, iv) ilke Kararı'nın (A) bendinin 2 numaralı alt bendine " yeni işlem yasağının önceki işlem yasaklı payları etkilememesine," ibaresinin eklenmesine, v) Kurulumuzca işlem yasağı getirilmiş olup söz konusu şahıslardan kredi alacağı ve temerrüt alacağı olan ve daha önce MKK'ya başvuran aracı kurumlara Kurul Karar tarihinden itibaren söz konusu borçları kapatmak için yapılacak satışın gerçekleştirilebilmesi amacıyla 3 günlük ek süre verilmesine, vi) ilke Kararı'nın (B5) bendinde yer alan "ancak, bu 3 günlük sürenin," ibaresinden sonra gelen kısmın "işlem yasaklıların kredili menkul kıymet işlemlerine ilişkin olarak aracı kurumların işlem yasaklı kişiden olan nakit alacaklarının karşılanması için piyasalarda yapılacak satışlarda fiyatlarda ciddi dalgalanma ve düşüş ihtimalinin bulunması durumunda, uygulanmayacabileceğine, bu durumlarda satış işlemlerinin, ilgili aracı kurumun talebi de dikkate alınarak Kurulca belirlenecek sürede gerçekleştirilmesine, ayrıca aracı kurumların bu Madde uyarınca yapacakları satış işlemlerinin Seri: I, No: 4 Tebliği 8'inci maddesi kapsamında gerçekleştirilmesine, satış işlemlerine öncelikle suça konu edilmemiş paylardan başlanmasına, söz konusu payların satışından elde edilen tutarın kredi borcunu karşılamaması durumunda suça konu payların satışına geçilmesine," şeklinde değiştirilmesine, vii) MKK'nın tarihli başvurusu ile Kurulumuza ibraz edilen Deniz Yatırım'ın başvurusunun mevcut ilke Kararının kapsamında olmaması nedeniyle reddedilmesine karar verilmiştir. 5

6 F. DİĞER ÖZEL D U R U M L A R 1. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen Shell&Turcas Petrol A.Ş.'nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: "Şirketimizin Douglas S. Boyle'un Yönetim Kurulu üyelerinin tarihi itibariyle almış oldukları karar ile Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atanmıştır." 2. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding A.Ş.'nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: Ortaklarımızın sahibi bulundukları hissederi kayıp ettiklerine ilişkin mahkeme kararı ile iptal ettirdikleri ve iptal kararları ile şirketimize müracaat edecek yerlerine yeni hisse senetleri talepleri neticesinde Yönetim Kıtnulümuzun 5/5/21 tarih ve 9 say ıh kararı ile.spk'nun Seri I No:5 Tebliğ hükümlerine göre tertibi.kupürü,,türü,adedi,hissî başlaagıç ve bitiş numaralan belirtilen 54 Kupür, adet yeni hisse senedi basımı gerçekleştirilir iş ve hisse senetleri bafvuralannja göre maliklerine teslim edilmek Üzere tutanak ile teslim alınmıştır. Hisse senetler nin maliklerine teslimi sona erdiğinde tarafınıza ayrıca bilgi verilecektir. Gereği Bilgilerinize arz olunur; 6

7 3. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen Erçimsan Holding A.Ş.'nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: "Şirketimizin tarihinde yapılan, 29 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı aşağıdadır." ERÇİMSAN HOLDİNG A.Ş.'NİN 29 YILINA AİT TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ERÇ1MSAN H O L D İ N G A.Ş.'nin 29 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinde saat 14:'da ErzurumIlıca Karayolu üzeri 14.Km. deki Hazır Beton Tesislerimizde Erzurum valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü tarih ve B İLM..25./627 sayılı yazılan ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn: İlhan A Y D I N ve Sn: Sadık ÇETİN'in katılımıyla yapılmıştır. Toplantıya ait davetin, Kanun ve Ana sözleşmede ön görülen şekle uygun olarak şirket hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması nedeniyle tarihli taahhütlü yazılı duyurular gönderilerek ayrıca gündemi de ihtiva cdecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin tarih ve 7555 sayılı nüshasında ve ayrıca Erzurum'da yayınlamakta olan Yeni Kuşak Gazetesinin tarih ve sayılı nüshasında ilan edilerek süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir. Hazirun Cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 12. TL'lik sermayesine tekabül eden 12. adet hisseden adet asaleten, adet vekâleten olmak üzere toplam adet hissenin Genel Kuru! Toplantısında hazır oldukları anlaşılarak toplantı nisabının mevcut olması ile gündemdeki konuların görüşülmesine başlandı. 1. Açılış, Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü YÜCELİK tarafından yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Divan teşekkülüne geçildi. Divan Başkanlığına Sn: Sadrettin HAŞILOĞLU, üyeliğe Sn: N a z i m AKILLIOĞLU ve Sn: Yüksel BİLİCİ Genel Kurulca oy birliği ile seçildiler. 2. Başkanlık Divanına çoğunlukla, Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi oy birliği ile veri İdi yılı faaliyet hesapların^ ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkam Sn: Lütfü Y Ü C E L İ K Tarafından okundu ve Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Yönetim Kurulu Raporu müzakerelere açıldı. Yönetim Kurulunun faaliyetleri ortaklar tarafından müzakere edildi. Denetleme Kumlu Faaliyet Raporu Denetçi Şimşek A K P I N A R tarafından okundu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Bağımsız Dış Denetim Raporu Şimşek AKPINAR tarafından okundu, müzakereye açıldı s ö z alan olmadı. Şirketin 29 yılına ait Bilanço ve K/Z hesaplan, Başkan Yardımcısı Naci ER tarafından okundu. Müzakereye açıldı söz alan olmadı. Bilanço ve K/Z cetvelleri ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi. 4. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin 29 takvim yılı faaliyetlerinden dolayı aklanmalan o y a sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi. 5. K U R U M S A L V İ Z Y O N B A Ğ I M S I Z D E N E T İ M V E YEMİNLİ M A L İ M Ü Ş A V İ R L İ K A.Ş. nin 2 1 yılını kapsayan 1 (bir) yıllık süre için Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi o y birliği ile kabul edildi. 7

8 6. T.T.K "Şirketle M u a m e l e Yapma Yasağı " T.T.K "Şirketle Rekabet Y a p m a Yasağı" ile ilgili olarak m u a m e l e izinlerinin Y ö n e t i m v e Denetim Kurulu Ü y e l e r i n e verilmesi o y birliği ile 7. Yönetim Kurulu üyelerinin s e ç i m i n e geçildi. Divan başkanlığına Lütfü Y Ü C E L İ K tarafından verilen teklifle; Lütfü Y Ü C E L İ K, N a c i ER, Y a v u z S A A T C İ O Ğ L U, İhsan Y A Ğ I Z, Efrahim G Ü N G Ö R, Yönetim Kurulu üyeliğine teklif edildi. Başkaca teklif o l m a d ı ğ ı görüldü. Yapılan oylamada o y birliği ile teklif edilenler 3 (iiç) yıl süre ile Yönetim Kurulu ü y e l i ğ i n e seçildiler. 8. Denetim Kurulu üyelerinin s e ç i m i n e geçildi. Divan başkanlığına Lütfü Y Ü C E L İ K tarafından verilen teklifle; Sebahattin Ö Z T Ü R K, Ş i m ş e k A K P I N A R ve Nihat Ç A Ğ L A R D e n e t i m Kurulu üyeliğine teklif edildi. Başkaca teklif olmadığı görüldü. Yapılan o y l a m a d a o y birliği ile teklif 9. Şirketin 2 9 yılı karının dağıtılması konusu görüşüldü. 2 9 yılı karından hisse başına net 6.TI., Brüt 7, 5 9 TL olmak üzere toplam S , 2 4 TL brüt kar dağıtılmasına; G e ç m i ş yıl karının , 7 2 T L olmasından dolayı dağıtılacak kar payının eksik kalan kısmı olan ,34 T L nin olağan üstü yedeklerden karşılanmasına ve kar payı dağıtımının Dilek v e temenni olarak başka s ö z alan olmadı, Yönetim Kurulu Başkanı teşekkür konuşması Gündemde başka görüşülecek madde kalmadığından Genel Kurul Toplantısı Divan Başkanı 4. K u r u l u m u z k a y d ı n d a b u l u n a n v e hisse senetleri İ M K B ' d e i ş l e m g ö r m e y e n K o m b a s s a n H o l d i n g A. Ş. ' n i n tarihli özel d u r u m a ç ı k l a m a s ı a ş a ğ ı d a d ı r : O r t a k l a r ı m ı z ı n s a h i b i b u l u n d u k l a r ı h i s s e l e r i k a y ı p e t t i k l e r i n e ilişkin m a h k e m e k a r a n i l e iptal e t t i r d i k l e r i v e i p t a l k a r a r l a n ile şirketimize m ü r a c a a t e d e r e k yerlerine yeni hisse senetleri talepleri neticesinde Yönetim K u r u l u m u z u n 5 / 5 / 2 1 t a r i h v e 9 s a y ı l ı k a r a r t i l e, S P K ' n u n S e r i I. N o : 5 T e b l i ğ h ü k ü m l e r i n e g ö r e t e r t i b i, k u p ü r ü, t ü r ü, a d e d i, h i s s e başlangıç v e bitiş n u m a r a l a r ı belirtilen 3 K u p ü r, 3.77 adet yeni hisse senedi b a s ı m ı gerçekleştirilmiş ve hisse senetleri b a ş v u r u l a r ı n a g ö r e m a l i k l e r i n e t e s l i m e d i l m e k ü z e r e t u t a n a k ile t e s l i m a l ı n m ı ş t ı r. H i s s e s e n e t l e r i n i n m a l i k l e r i n e t e s l i m i s o n a e r d i ğ i n d e t a r a f ı n ı z a a y r ı c a bilgi v e r i l e c e k t i r. G e r e ğ i B i l g i l e r i n i z e a r z o l u n u r. 'i^rîs ^ KOMBASSAN H O L D İ N G A.5. T o p l a n t ı Y ö n e t i m Toplantı Y e r i K u r u l u K a r a r ı K a r a r Tarihi N o 9 Şirket Merkezi 5/5/21 K a r a r ı n K o n u s u : K a y ı p hisseler y e r i n e yeni hisse hasuııı H k. Y ö n e t i m K u r u l u B a ş k a n ı : Haşini Ş A H İ N Y ö n e t i m K u r ulu Üyeleri : A h m e t Ş A N. S a m i Selçuk DU RAN, Hulusi R a h m a n B O S T A N, A l i B A L O Ü L U KARAR: Y ö n e l i m K u r u l u, şirket m e r k e z i n d e B a ş k a n Haşiııı Ş A H İ N b a ş k a n l ı ğ ı n d a t o p l a n a r a k, O r t a k l a r ı m ı z ı n sahibi b u l u n d u k l a r ı hisseleri k a y ı p e t l i k l e r i n e ilişkin m a h k e m e k a r a n ile iptal ettirdikleri ve iptal k a r a r l a r ı ile ş i r k e t i m i z e m ü r a c a a t e d e r e k y e r l e r i n e yeni h i s s e s e n e t l e r i t a l e p l e r i n i n d e ğ e r l e n d i r i l m e s i s o n u c u n d a S P K ' n u ı ı Seri 1 N o : 5 T e b l i ğ h ü k ü m l e r i n e g ü r e b a s ı l a c a k d ö k ü m ü a ş a ğ ı d a s u n u l a n 3 k u p ü r H i s s e s e n e d i n i n b a s t ı r ı l m a s ı n a, y e n i s e n e t l e r i n m a l i k l e r i n e teslim e d i l m e s i n e, t e s l i m e ilişkin S e r m a y e P i y a s a s ı K u r u l u n a bilgi v e r i l m e s i n e, K a t ı l a n l a r ı n o y birliği ile k a r a r verildi. KAYIP HİSSELER YERİNE BASILACAK HİSSE SENETLERİ TABLOSU A D E T H İ S S E B A Ş. N O H İ S S E BİTİŞ NO TERTİBİ KUPUR TURU 4, TERTİP 1'LUK HAMİLİNE TERTİP 2'LİK NAMA TERTİP SO'LİK NAMA TERTİP 1O'LÜK NAMA TERTİP 2'LÜK NAMA 4 TERTİP 4'LÜK NAMA TERTİP 4'LÜK HAMİLİNE

9 5. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Luis Miguel DA SILVEIRA RIBEİRO VAZ Yönetim Kurulu Üyeliğinden tarihi itibariyle istifa etmiş ve yerine tarihi itibariyle ilk Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Sayın Alvaro Luis VELOSO atanmıştır. 6. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen Pancar Motor San. Ve Tic. A.Ş.'nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: "TTK'nın 324'üncü maddesinin 2'nci fıkrası kapsamında; TTK'nın 324'üncü maddesi uyarınca satış fiyatları esas alınarak hazırlanan bilançoların düzenleme esaslarının Kurulunuz finansal raporlama standartlarından tümüyle bağımsız olduğu ve Kurulunuz finansal raporlama standartlarına göre hazırlanan finansal raporların yerine geçemeyeceği; ektedir." Kurulunuzun özel durumların açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri kapsamında kamuya duyurulması gerekli mali tablolar Değerleme öncesi Satış Fiyatı ile Değerlenmiş VARLIKLAR 31.Aralik.29 Değerleme Sonucu 31.Aralik.29 bilanço Düzeltmeler Bilançosu Dönen Varlıklar Nakil ve Nakit Benzerleri Fiııansal Yatırımlar Ticari Alacaklar İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar üiütt Dönen Varlıklar o (1, ) D ö nen Var ilk la r Topl sı mı ( ) Duran Varlıklar Diğer Alacaklar 2İ 1 ["inansal Yatırımlar 965 Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Ertelenmiş Vergi Varlığı Diğer Dıııan Varlıklar i 965 4, Duran Varlıklar Toplamı TOPLAM VARLIKLAR

10 KAYNAKLAR Değerleme iineesi '31.Anilik.29 hilançu Snfış Fiyatı ile Değerleme Sonucu Düzeltmeler Değerlenin iş 31.Anilik.29 Bilançosu Kısa Vadeli Yükümlülükler 1inansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar I icat ı Borçlar İlişkili Lira II ara 1 icar i Borçlar Diğeı Borçlar I)iğer Borçlar İlişkili i arailara Diğer Borçlar SOS , u ,88 [ >önem Kars Vergi Yükümlülüğü Diğeı Kısa Vadeli Yükümlülükler i) ,967 Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı > Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Kıdem Tazminatı Karşılığı Eıtelenmıv Vergi Yükümlülüğü Diğer I J/un Vadeli Y'ükümUilükler ! Uzun Vadeli Y&kiimitilükler Toplamı OZKAYNAKLAR Ödenmiş Seımaye C klenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları Değer Ari ış Fonları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıl Karları / (Zararları) Net Donem Karı / (Zararı) S. 6 9 ( ) ( ) 2, i) i) , ( ) ( ) T o p 1 a m Özkay n a k 1 a r TOPLAM KAYNAKLAR , (*)IIK'nın 324'iirıcü maddesi uyarınca satış değerleri esas alınarak hazırlanan bu bilançonun düzenleme esasları Sermaye Piyaysası Kurulunun finansal raporlama standartlarından tümüyle bağımsız olarak hazırlanmıştır ve Kurulun finansal raporlama staikiartlarına göre hazırlanan finansal tablolarının yerine geçmez. 1

11 7. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: Resmi Gazetenin tarih sayılı nüshasında yayımlanan Özelleştirme Yüksek Kurulıı'nun tarih,21/21 sayılı kararı ile şirketimizdeki Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'ye ait hisselerin ( adet hisse) nominal bedel üzerinden özelleştirme kapsam ve programına alındığı, şirketimizin 446 sayılı kanunun 1 7/B maddesi gereğince Özelleştirme Yüksek Kurul kararının alındığı tarihte başka bir işleme gerek olmadan Özelleştirme İdaresine devredilmiş sayıldığı ve tarihi itibariyle hisse devrinin gerçekleştirilmiş olması da dikkate alınarak ortaklar pay defterinde gerekli düzeltmenin yapılması hususunda gereğinin yapılması tarafımıza bildirilmiştir. 8. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.'nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: Sermaye Piyasası Kurulu'nun ,21 tarihleri arasını kapsayan 21/24 no'lu haftalık bülteninde yayınlanan inşaat çalışmamız ve arsa satışımızla ilgili daha detaylı açıklama yapılmasına İhtiyaç hissedilmiştir. Söz konusu haftalık bültende yayınlanan özel durum açıklamasında belirtildiği üzere Şirketimiz Ankara, Yenimahalle Yuva Mahallesi, Ostim Bölgesi Ada 1 Parselde bulunan m2 arsa üzerinde OFİM (Ostim Finans ve İş Merkezi) olarak isimlendirdiği bina için inşaat çalışmalarını başlatmıştır. Tefirom İnşaat Enerji San. Tic. A.Ş, tarafından inşa edilen bina tamamlandığında kapalı aleni yaklaşık 65. m2 olacaktır. Yapıian araştırmalar ve mali danışmanlarımızın yönlendirmesi çerçevesinde Tefirom İnşaat Ener]! San. i ic. A.Ş. ile ortak olacağımız bir şirket kurulacak. OFİM yatırımları bu şirketin aktifinde olacaktır. OFİM'le ilgili arsa, bina, inşaat yatırımları bu şirketin aktifine, vergi mevzuatımız hükümleri (552 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 19. Ve 2. Maddeleri) gereği konulacaktır, Yatırım sürecinde Şirketimizin ve ortağımız Tenrom'un aktifinde biriken OFİM'le ilgili arsa, bina ve inşaat yatırım tutarlarının yarısı diğer firmaya fatura edilecek, yatırım sürecinin belli bir aşamasında şirket kurulacak ve her iki şirketin aktifinde bulunan OFİMle ilgili yatırımlar yeni şirkete devredilecektir. Bu model çerçevesinde Şirketimizin duran varlıklarında bufunan m2'!ik arsanın yarısı yatırımcı ortağımız Tefirom İnşaat Enerji San. Tic. A.Ş.'ye fatura edilerek satılmıştır. MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No: ANKARA Tel: (312) Faks:(312) İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No: Şişli İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212)

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/26 HAFTALIK BÜLTEN 21/06/2010 25/06/2010 A. 04.01.2010 25.06.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/28 HAFTALIK BÜLTEN 05/07/2004 09/07/2004 A. 1.1.2004 09.07.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 09.07.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/56 HAFTALIK BÜLTEN 26/12/2005 30/12/2005 A. 1.1.2005 30.12.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 30.12.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/14 HAFTALIK BÜLTEN 28/03/2005 01/04/2005 A. 1.1.2005 01.04.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 01.04.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/18 HAFTALIK BÜLTEN 28/04/2008 02/05/2008 A. 02.01.2008 02.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/9 HAFTALIK BÜLTEN 01/03/2004-05/03/2004 A. 01.01.2004-05.03.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004-05.03.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/3 HAFTALIK BÜLTEN 23/01/2006 27/01/2006 A. 02.01.2006 27.01.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/41 HAFTALIK BÜLTEN 27/09/2004 01/10/2004 A. 1.1.2004 01.10.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 01.10.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/13 HAFTALIK BÜLTEN 29/03/2010-02/04/2010 A. 04.01.2010-02.04.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Talep Edilen Tablo: 1 Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/12 HAFTALIK BÜLTEN 14/03/2005 18/03/2005 A. 1.1.2005 18.03.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 18.03.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/16 HAFTALIK BÜLTEN 16/04/2007 20/04/2007 A. 01.01.2007 20.04.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/10 HAFTALIK BÜLTEN 28/02/2005 04/03/2005 A. 01.01.2005 04.03.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 04.03.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/7 HAFTALIK BÜLTEN 13/02/2006 17/02/2006 A. 02.01.2006 17.02.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/30 HAFTALIK BÜLTEN 19/07/2010 23/07/2010 A. 04.01.2010 23.07.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/32 HAFTALIK BÜLTEN 06/08/2007 10/08/2007 A. 01.01.2007 10.08.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/6 HAFTALIK BÜLTEN 13/02/2006 17/02/2006 A. 1.1.2006 17.02.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/10 03/04/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık 1. Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. (1) 2. Atılım

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH: 05/01/2009 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin 5/h-1 ve 14 üncü maddeleri kapsamında

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/51 HAFTALIK BÜLTEN 06/12/2004 10/12/2004 A. 1.1.2004 10.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 10.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/31 HAFTALIK BÜLTEN 26/07/2010 30/07/2010 A. 04.01.2010 30.07.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/18 HAFTALIK BÜLTEN 25/04/2005 29/04/2005 A. 1.1.2005 29.04.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 25.04.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/17 HAFTALIK BÜLTEN 10/04/2006 14/04/2006 A. 1.1.2006 14.04.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/6 HAFTALIK BÜLTEN 05/02/2007 09/02/2007 A. 01.01.2007 09.02.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/47 HAFTALIK BÜLTEN 08/11/2010 12/11/2010 A. 04.01.2010 12.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: TARİH: 18/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 18.05.1999 tarihli toplantısında, Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 490 Milyar TL nominal değerli, 1. Tertip, B grubu hamiline yazılı hisse

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2002/4 HAFTALIK BÜLTEN 21/1/2002-25/1/2002 A. 1.1.2002-25.1.2002 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2002-25.1.2002 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/54 HAFTALIK BÜLTEN 27/12/2004 31/12/2004 A. 1.1.2004 31.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 31.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/34 16/12/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/53 HAFTALIK BÜLTEN 07/12/2009 11/12/2009 A. 2.1.2009 11.12.2009 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/32 HAFTALIK BÜLTEN 6/8/2001 10/8/2001 A. 1.1.2001 10.8.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 10.8.2001 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı