SERMAYE PİYASASI KURULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU 21/26 HAFTALIK BÜLTEN 21/6/21 25/6/21 A TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Talep Edilen Tablo: 1 Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Adet Adet Tutarı Tutarı Adet Adet Tutarı Tutarı Hisse Senedi , ,75 Yatırım Fonu Katılma Payı Emeklilik Yatırım Fonu Payı Tahvil Finansman Bonosu Banka Bonosu Aracı Kuruluş Varantı TOPLAM , , tarihleri arasında kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul'a yapılan başvuru sayısı 18'e ulaşmıştır. Aynı dönem içinde Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 8 olmuştur. 1

2 B T A R İ H L E R İ A R A S I N D A K U R U L A B A Ş V U R A N O R T A K L I K L A R : 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran Ortaklıklar: Tablo: 2 Hisse Senetleri İhraç Edilecek Bede lsiz Menkul Kıymetin Türü Bedelli İç Kaynaklardan 1. Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Hisse Senedi Cicisan Gıda Sanayi v e Ticaret A.Ş. Hisse Senedi Hisse Senedi Hisse Senedi 3. Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi v e Ticaret A.Ş.(*) 4. Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve inşaat Taahhüt A.Ş. Diğer Temettüden Halka Açılma Menkul Kıymetler 6.. (*) Şirketin nakit olarak artıracağı 4.. TL nominal değerli paylar ile ortaklarından ismail KATMERCİ'nin sahibi bulunduğu paylardan 2.. TL nominal değerli kısmının halka arz yoluyla satılması planlanmaktadır. (**) Başvuru tarihi itibariyle, halka arz tutarı ve şekline ilişkin Şirket tarafından alınmış bir karar bulunmamaktadır. 2. Menkul Kıymet İhraç Başvuruları Ertelenen veya İşlemden Kaldırılan Ortaklıklar: Tablo: 3 TL) Hisse Senetleri 1. Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (*) Başvuru İhraç Edilecek Tarihi Menkul Kıymetin Türü Bedelli Hisse Senedi Bede siz IÇ Kaynaklardan Temettüden Diğer Menkul Kıymetler Halka Açılma (*) Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin halka açılma başvurusu halka arz tutarında değişiklik yapılacak olması sebebiyle şirketin talebi üzerine işlemden kaldırılmıştır. C T A R İ H L E R İ A R A S I N D A K A Y D A A L M A K A R A R I V E R İ L E N İ H R A Ç T A L E P L E R İ : 1. Hisse Senedi İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar: Tablo: 4 Ödenmiş veya Çıkarılmış Sermayesi Kayıtlı Sermaye Tavanı Eski 1. iş Yatırım Menkul Değerler A.Ş Petkim Petrokimya Holding A.Ş Pancar Motor Sanayi v e Ticaret A.Ş. (Bakınız Özel Durumlar Md. No: 1) Yeni İhraç; Edilecek Nom. Tutar Bedelsiz Temettüden Bedelli İç Kaynaklardan Halka Açılan Ortaklıklar : Tablo: 5 Halka Açılmanın Türü ve Nominal Değer Üzerinden Tutarı (*) (**) Aracılık Yüklenimini Y a p a n Kuruluşlar A k Yatırım Menkul Değerler A.Ş.liderliğindeki Konsorsiyum ,65 Bizim Menkul Değerler A.Ş. Sermaye Artırımı Mevcut Hisselerin Satışı 1. Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (*) 2. Ekiz Yağ v e S a b u n Sanayii A.Ş. (**) Bir Payın Ortaklıkça Belirlenen Satış Fiyatı Nakit İÇ Kaynaklar TL nominal değerdeki pay ek satışa konudur. Şirket'in mevcut sermayesini temsil eden 5.5. TL nominal değerli paylarının tamamı ile artırılan sermayesi Kurul kaydına alınmıştır. 2

3 3. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına A l ı n m a l a r : Tablo: 6 Fon Tutarı 1. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. B Tipi Altın Borsa Yatırım Fonu Pay Sayısı (Adet) Aracı Kuruluş Varantı İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar : Tablo: 7 Nominal Değeri 1. Deutsche Bank A G Londra Şubesi V a r a n t Sayısı (Adet) D. Y E N İ F A A L İ Y E T İZNİ 1. C e n s a Menkul Değerler A.Ş'nin Vadeli işlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş.'de ( V O B A Ş ) faaliyet göstermek üzere, türev araçların alım satımına aracılık yetki belgesi alma talebiyle Kurulumuza yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmıştır. 2. Erste Securities istanbul Menkul Değerler A.Ş.'nin Vadeli işlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.'de ( V O B A Ş ) faaliyet göstermek üzere türev araçların alım satımına aracılık yetki belgesi almak üzere Kurulumuza yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmıştır. 3. J.P. Morgan Menkul Değerler A.Ş.'nin Vadeli işlem v e Opsiyon Borsası A.Ş.'de ( V O B A Ş ) faaliyet göstermek üzere türev araçların alım satımına aracılık yetki belgesi almak üzere Kurulumuza yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmıştır. 4. Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin Vadeli işlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş.'de ( V O B A Ş ) faaliyet göstermek üzere, türev araçların alım satımına aracılık yetki belgesi alma talebiyle Kurulumuza yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmıştır. 5. G ü n e y Menkul Değerler A.Ş'nin Vadeli işlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.'de ( V O B A Ş ) faaliyet göstermek üzere türev araçların alım satımına aracılık yetki belgesi almak üzere Kurulumuza yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmıştır. 6. iş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, 25.. TL başlangıç tutarlı "iş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A r m a Portföy Yönlü Serbest Yatırım Fonu"nun kuruluşuna izin verilmiştir. E. Ö Z E L D U R U M L A R 1. Pancar Motor Sanayi ve Ticaret A. Ş (Şirket)'nin, 5.., T L olan sermayesinin t a m a m ı nakden karşılanmak suretiyle 8.., TL'ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek 3.., TL nominal değerli 6. tertip hisse senetlerinin Kurul kaydına alınmasına ilişkin talebinin; a) Şirket'in tarihli mali tablolarına göre sermayesinin %87'sinin karşılıksız kalması nedeniyle T T K n ' n u n 324'üncü maddesi ile 5/9/25 tarih ve 35/115 sayılı Kurul kararı uyarınca tarihi itibarıyla aktiflerin satış fiyatları üzerinden Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılan değerleme s o n u c u n d a hazırlanan bilançonun v e değerleme raporunun izahname ile açıklanması, b) Şirket'in 2 1 yılı mali tablolarına ilişkin bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin tarihli Şirket genel kurulunun onayına s u n u l m a m a s ı nedeniyle, Şirket'in Seri:X, No:22 Sayılı Tebliği'nin 3. Kısmının 6. M a d d e s i n e uyum konusunda uyarılması suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 2. Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve inşaat Taahhüt A.Ş.'nin 1.. T L kayıtlı sermaye tavanı ile kayıtlı sermaye sistemine geçişi ile halka açılması amacıyla hazırlanan esas sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19'uncu maddelerinin tadili ile geçici madde 12'nin terkin edilmesine uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 3. D K N E T Elektronik iletişim v e Bilgilendirme A.Ş.'nin sermayesinin %99,99'unun 1 ortağa ait olması nedeniyle Kurulumuzun Seri:IV, No:39 ihraççıların Muafiyet Şartlarına v e Kurul Kaydından Çıkarılmalarına ilişkin Esaslar Tebliği'nin 71/a maddesi uyarınca Kurul kaydından çıkarılmasına karar verilmiştir. 4. Deutsche Bank A G Londra Şubesi (ihraççı) tarafından ihraç edilmek istenen aracı kuruluş varantlarının (varant), sertifikaların v e senetlerin Kurul kaydına alınması talebinin olumlu karşılanmasına v e ihraççı'nın; a) Her bir ihraç öncesinde güncel derecelendirme notunun kamuya açıklanması gerektiği, b) Bir yıllık d ö n e m içerisinde satışı yapılacak menkul kıymetlerle ilgili olarak, her satıştan en az 5 işgünü önce sirkülerin de içinde bulunduğu, Tebliğ'in 2 numaralı ekinde yer alan bilgi v e belgelerin Kurulumuza iletilmesi gerektiği, c) ihraççı tarafından izahnameye eklenmiş olan v e ilgili konulardaki sorumlulukların hafifletilmesi ve/veya ilgili araçların niteliği gereği yatırımcıların bilgisine sunulması gereken hususların, yatırımcıların dikkatini çekecek şekilde (koyu puntolarla veya altı çizili olarak) sunulması gerektiği, d) i. Menkul kıymetlerin satış fiyatının, bu menkul kıymetlerin imkb'de işlem görmeye başlayacağı gün, başlamasından en geç yarım saat önce özel d u r u m açıklaması yoluyla kamuya duyurulabileceği, 3 seansın

4 ii. Bu durumda yapılacak özel durum açıklamasında menkul kıymetlerin satış fiyatına ilişkin bilginin yanında, söz konusu satış fiyatının sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyat olduğu, menkul kıymetlerin imkb'de işlem görmeye başlamasından itibaren satış fiyatının değişiklik gösterebileceği ve seans boyunca açılış fiyatından işlem görmeye devam etmesinin esas olmadığı bilgisine yer verilmesi gerektiği, iii. Sirkülerde fiyatın yer alması yerine, izahnamede yer aldığı şekliyle fiyatın hesaplanmasında kullanılan esas ve usullere yer verilebilmesinin ve sirkülerde fiyata ilişkin olarak yapılacak bilgilendirmede bu maddenin (ii) bendinde belirtilmiş olan hususlara yer verilmesi gerektiği, e) Halka arza ilişkin izahnamenin ihraççı'nın internet sitesinde yayımlanması ve ayrıca yayımlanmak üzere KAP'a iletilmesi gerektiği, hususlarında bilgilendirilmesine karar verilmiştir. 5. Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin, Ran Lojistik Hizmetleri A.Ş.'nin Kurulumuza yapmış olduğu halka açılma başvurusuna ilişkin olarak aynı döneme ilişkin birden fazla ve hatalı bağımsız denetim raporu düzenlenerek Kurulumuza gönderilmesi nedeniyle, Sermaye Piyasası Kanun'un 47/A maddesi gereğince hatalı olarak düzenlenen bağımsız denetim raporları nedeniyle toplam 33.6 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 6. Optimal Menkul Değerler A.Ş.'nin "Optimal Menkul" işletme adını kullanması uygun görülmüştür. 7. Fortis Bank A.Ş.'nin kurucusu olduğu ve yatırım dönemi sona eren Fortis Bank A.Ş. B Tipi %1 Anapara Koruma Amaçlı ikinci Yatırım Fonu'nun tasfiye edilmesi talebi olumlu karşılanmıştır. 8. Millennium Bank A.Ş.'nin temsilcisi olduğu BCP Global SICAV şemsiyesi altında yer alan Euro Short Term Fund, USD Short Term Fund, Euro Fixed Income Fund, USD Fixed Income Fund, Emerging Markets Debt Securities Fund, North American Equities Fund ve Euro Equities Fund paylarının Kurul kaydından çıkarılması talebi olumlu karşılanmıştır. 9. Van Et Ticari Yatırımlar Gıda Sanayi Turizm iç ve Dış Ticaret A.Ş. (Van Et) hisse senedinde döneminde gerçekleşen işlemlerin incelenmesi sonucunda; a) döneminde Van Et hisse senedinde gerçekleştirilen, SPKn'nun 47/IA2 maddesinde tanımlanan suçun unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle, Bekir Sani KARAYAL, Serkan Kamil KIRALIOĞLU, Engin KIRALIOĞLU, Levent AĞAN, Ercan ibrahim işal, Şahin DENiZ, Özgecan FIRILDAK, Hayati ÜSTÜN, Faruk MEMiŞ ve Burak SARAL hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, b) Bekir Sani KARAYAL, Serkan Kamil KIRALIOĞLU, Engin KIRALIOĞLU, Levent AĞAN, Ercan ibrahim işal, Şahin DENiZ, Özgecan FIRILDAK, Hayati ÜSTÜN, Faruk MEMiŞ ve Burak SARAL hakkında sürekli işlem yasağı getirilmesine, karar verilmiştir. 1. Aksu iplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları T.A.Ş. (Aksu iplik) hisse senedinde döneminde gerçekleşen işlemlerin incelenmesi sonucunda; a) döneminde Aksu iplik hisse senedinde gerçekleştirilen, SPKn'nun 47/IA2 maddesinde tanımlanan suçun unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle, Kenan AK, Kemal AK, Bekir Sani KARAYAL ve Murat BURAN hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, b) Kenan AK, Kemal AK, Bekir Sani KARAYAL ve Murat BURAN hakkında sürekli işlem yasağı getirilmesine, karar verilmiştir. 11. Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (Vakıf Finansal) hisse senedinde döneminde gerçekleşen işlemlerin incelenmesi sonucunda; a) döneminde Vakıf Finansal hisse senedinde gerçekleştirilen, SPKn'nun 47/IA2 maddesinde tanımlanan suçun unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle, Akın ŞAPÇI, Bahadır KARLIDAĞ, Bekir Sani KARAYAL, Çetin GANiOĞLU, Ercan ibrahim işal, Hayati ÜSTÜN, Özgecan FIRILDAK, Serhat Serdar ÜSTÜN, Şahin DENiZ ve Şükrü Şanlı YÜCEL hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, b) Akın ŞAPÇI, Bahadır KARLIDAĞ, Bekir Sani KARAYAL, Çetin GANiOĞLU, Ercan ibrahim işal, Hayati ÜSTÜN, Özgecan FIRILDAK, Serhat Serdar ÜSTÜN, Şahin DENiZ ve Şükrü Şanlı YÜCEL hakkında sürekli işlem yasağı getirilmesine, c) SPKn'nun 47/IA2 maddesi çerçevesinde hakkında suç duyurusunda bulunulacak olan Özgecan FIRILDAK'ın, tüm lisanslarının iptal edilmesine karar verilmiştir. 12. Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş. (Viking) hisse senedinde döneminde gerçekleşen işlemlerin incelenmesi sonucunda; a) döneminde Viking hisse senedinde gerçekleştirilen, SPKn'nun 47/IA2 maddesinde tanımlanan suçun unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle, Akın ŞAPÇI, Bekir Sani KARAYAL, Şahin DENiZ, Çetin SOYSAL, Ercan ibrahim işal, Şükrü Şanlı YÜCEL, Bahadır KARLIDAĞ, Murat AKSOY, Hüseyin Uğur AKSOY, Serkan Kamil KIRALIOĞLU ve Engin KIRALIOĞLU hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, b) Akın ŞAPÇI, Bekir Sani KARAYAL, Şahin DENiZ, Çetin SOYSAL, Ercan ibrahim işal, Şükrü Şanlı YÜCEL, Bahadır KARLIDAĞ, Murat AKSOY, Hüseyin Uğur AKSOY, Serkan Kamil KIRALIOĞLU ve Engin KIRALIOĞLU hakkında sürekli işlem yasağı getirilmesine, c) SPKn'nun 47/IA2 maddesi çerçevesinde hakkında suç duyurusunda bulunulacak olan Engin KIRALIOĞLU'nun tüm lisanslarının iptal edilmesine, karar verilmiştir. 4

5 13. Polen Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Sıdıka KANAT adına açılmış hesaplardan döneminde istanbul Menkul Kıymetler Borsası (imkb) hisse senedi piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda; Kurulumuzun Seri:V, No:6 Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliği'nin 9'uncu maddesine aykırılık nedeniyle Polen Menkul Değerler A.Ş. hakkında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A maddesinde öngörülen idari para cezalarının 21 yılı için asgari tutarı olan TL idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir. 14. Kurulumuzun tarih ve 35/122 sayılı ilke Kararı (ilke Kararı)'nda hakkında işlem yasağı uygulanan şahsın aracı kurumlara olan kredi borcunun kapatılması usulünün ortaya konulması amacıyla, i) ilke Kararı'nın (B) bendinin 6 numaralı altbendinin; "a) Kurulumuzca verilen işlem yapma yasağı kararının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)'ya tebliği ile birlikte MKK'dan, aracı kurumlara yapacağı bildirim sırasında, hakkında işlem yapma yasağı getirilen kişilere yasağın getirildiğinin ilan veya tebliğ edildiği tarih itibariyle kullandırılmış bulunan kredi tutarlarına ve bu kredilerin teminatı olarak aracı kurumca tutulan ilgili kişilere ait kıymetlere ilişkin bilgilerin Kurulumuza gönderilmek üzere MKK'ya bildirilmesinin istemesine, b) Kullandırdıkları kredilerin teminatı olan kıymetleri satarak kredi borcunu kapatmak isteyen aracı kurumların MKK'ya yapılacak bildirimle birlikte ekte yer alan taahhütnameyi (EK), aracı kurum imza sirküleri ve Taahhütnamede verilen bildiriml eri destekleyici belge ve kayıtları da göndermelerine, ilke Kararı'nın (B) bendinin 5 numaralı altbendinde belirtilen şekilde satışı gerçekleştirilecek kıymetlerin borsalarda satılabilir duruma getirilmesinde MKK'nın aracı kurumlarca gönderilen taahhütnamele ri dikkate almasına, ancak kıymet satışına öncelikle suça konu olmayan paylardan başlamayan, suça konu olmayan payların satışı sonucu kredi borcu kapandığı halde suça konu payları da satan aracı kurum hakkında ve işlem yasaklısı olan kişinin aracı kuruma olan kredi borcunu kapatacak tutardan daha fazla kıymet satan aracı kurum hakkında idari ve cezai yaptırımların uygulanabileceğine, c) işlem yasağı getirilen kişilerin takas süresi içinde yükümlülüklerini yerine getirmemelerinden kaynaklanan temerrüt borçlarına istinaden aracı kurumlarca kıymet satışı yapılmak istenmesi halinde de yukarıda belirtilen taahhütnamenin belirtilen sürede MKK'ya gönderilmesine, kıymet dönüşümünde MKK'nın aracı kurum tarafından gönderilen taahhütnameyi dikkate alarak kıymet kodlarının dönüşüm işlemlerini gerçekleştirmesine, d) Hakkında işlem yasağı getirilen şahıstan olan alacağını tahsil etmek isteyen aracı kurum yetkililerinin işlem yasağı getirilen şahsa kullandırılmış olan kredi miktarını ve yukarıdaki süreçler hakkındaki bilgileri ivedilikle aracı kurum yönetim kuruluna sunmalarına," şeklinde değiştirilmesine, ii) ilke Kararı'nın (B) bendinin 5 numaralı bendinde yer alan "ve Seri: IV, No:28 Sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına ilişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'in 19'uncu maddesinde belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak," ibaresinin metinden çıkarılmasına, iii) ilke Kararı'nda "Seri: I, No: 26 Tebliği Ek Madde 2 nin 1 ve 2 nci" şeklinde yer alan ibarelerin "Seri: I, No: 4 Tebliği 8'inci maddesi" şeklinde değiştirilmesine, iv) ilke Kararı'nın (A) bendinin 2 numaralı alt bendine " yeni işlem yasağının önceki işlem yasaklı payları etkilememesine," ibaresinin eklenmesine, v) Kurulumuzca işlem yasağı getirilmiş olup söz konusu şahıslardan kredi alacağı ve temerrüt alacağı olan ve daha önce MKK'ya başvuran aracı kurumlara Kurul Karar tarihinden itibaren söz konusu borçları kapatmak için yapılacak satışın gerçekleştirilebilmesi amacıyla 3 günlük ek süre verilmesine, vi) ilke Kararı'nın (B5) bendinde yer alan "ancak, bu 3 günlük sürenin," ibaresinden sonra gelen kısmın "işlem yasaklıların kredili menkul kıymet işlemlerine ilişkin olarak aracı kurumların işlem yasaklı kişiden olan nakit alacaklarının karşılanması için piyasalarda yapılacak satışlarda fiyatlarda ciddi dalgalanma ve düşüş ihtimalinin bulunması durumunda, uygulanmayacabileceğine, bu durumlarda satış işlemlerinin, ilgili aracı kurumun talebi de dikkate alınarak Kurulca belirlenecek sürede gerçekleştirilmesine, ayrıca aracı kurumların bu Madde uyarınca yapacakları satış işlemlerinin Seri: I, No: 4 Tebliği 8'inci maddesi kapsamında gerçekleştirilmesine, satış işlemlerine öncelikle suça konu edilmemiş paylardan başlanmasına, söz konusu payların satışından elde edilen tutarın kredi borcunu karşılamaması durumunda suça konu payların satışına geçilmesine," şeklinde değiştirilmesine, vii) MKK'nın tarihli başvurusu ile Kurulumuza ibraz edilen Deniz Yatırım'ın başvurusunun mevcut ilke Kararının kapsamında olmaması nedeniyle reddedilmesine karar verilmiştir. 5

6 F. DİĞER ÖZEL D U R U M L A R 1. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen Shell&Turcas Petrol A.Ş.'nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: "Şirketimizin Douglas S. Boyle'un Yönetim Kurulu üyelerinin tarihi itibariyle almış oldukları karar ile Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atanmıştır." 2. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding A.Ş.'nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: Ortaklarımızın sahibi bulundukları hissederi kayıp ettiklerine ilişkin mahkeme kararı ile iptal ettirdikleri ve iptal kararları ile şirketimize müracaat edecek yerlerine yeni hisse senetleri talepleri neticesinde Yönetim Kıtnulümuzun 5/5/21 tarih ve 9 say ıh kararı ile.spk'nun Seri I No:5 Tebliğ hükümlerine göre tertibi.kupürü,,türü,adedi,hissî başlaagıç ve bitiş numaralan belirtilen 54 Kupür, adet yeni hisse senedi basımı gerçekleştirilir iş ve hisse senetleri bafvuralannja göre maliklerine teslim edilmek Üzere tutanak ile teslim alınmıştır. Hisse senetler nin maliklerine teslimi sona erdiğinde tarafınıza ayrıca bilgi verilecektir. Gereği Bilgilerinize arz olunur; 6

7 3. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen Erçimsan Holding A.Ş.'nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: "Şirketimizin tarihinde yapılan, 29 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı aşağıdadır." ERÇİMSAN HOLDİNG A.Ş.'NİN 29 YILINA AİT TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ERÇ1MSAN H O L D İ N G A.Ş.'nin 29 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinde saat 14:'da ErzurumIlıca Karayolu üzeri 14.Km. deki Hazır Beton Tesislerimizde Erzurum valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü tarih ve B İLM..25./627 sayılı yazılan ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn: İlhan A Y D I N ve Sn: Sadık ÇETİN'in katılımıyla yapılmıştır. Toplantıya ait davetin, Kanun ve Ana sözleşmede ön görülen şekle uygun olarak şirket hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması nedeniyle tarihli taahhütlü yazılı duyurular gönderilerek ayrıca gündemi de ihtiva cdecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin tarih ve 7555 sayılı nüshasında ve ayrıca Erzurum'da yayınlamakta olan Yeni Kuşak Gazetesinin tarih ve sayılı nüshasında ilan edilerek süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir. Hazirun Cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 12. TL'lik sermayesine tekabül eden 12. adet hisseden adet asaleten, adet vekâleten olmak üzere toplam adet hissenin Genel Kuru! Toplantısında hazır oldukları anlaşılarak toplantı nisabının mevcut olması ile gündemdeki konuların görüşülmesine başlandı. 1. Açılış, Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü YÜCELİK tarafından yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Divan teşekkülüne geçildi. Divan Başkanlığına Sn: Sadrettin HAŞILOĞLU, üyeliğe Sn: N a z i m AKILLIOĞLU ve Sn: Yüksel BİLİCİ Genel Kurulca oy birliği ile seçildiler. 2. Başkanlık Divanına çoğunlukla, Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi oy birliği ile veri İdi yılı faaliyet hesapların^ ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkam Sn: Lütfü Y Ü C E L İ K Tarafından okundu ve Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Yönetim Kurulu Raporu müzakerelere açıldı. Yönetim Kurulunun faaliyetleri ortaklar tarafından müzakere edildi. Denetleme Kumlu Faaliyet Raporu Denetçi Şimşek A K P I N A R tarafından okundu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Bağımsız Dış Denetim Raporu Şimşek AKPINAR tarafından okundu, müzakereye açıldı s ö z alan olmadı. Şirketin 29 yılına ait Bilanço ve K/Z hesaplan, Başkan Yardımcısı Naci ER tarafından okundu. Müzakereye açıldı söz alan olmadı. Bilanço ve K/Z cetvelleri ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi. 4. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin 29 takvim yılı faaliyetlerinden dolayı aklanmalan o y a sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi. 5. K U R U M S A L V İ Z Y O N B A Ğ I M S I Z D E N E T İ M V E YEMİNLİ M A L İ M Ü Ş A V İ R L İ K A.Ş. nin 2 1 yılını kapsayan 1 (bir) yıllık süre için Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi o y birliği ile kabul edildi. 7

8 6. T.T.K "Şirketle M u a m e l e Yapma Yasağı " T.T.K "Şirketle Rekabet Y a p m a Yasağı" ile ilgili olarak m u a m e l e izinlerinin Y ö n e t i m v e Denetim Kurulu Ü y e l e r i n e verilmesi o y birliği ile 7. Yönetim Kurulu üyelerinin s e ç i m i n e geçildi. Divan başkanlığına Lütfü Y Ü C E L İ K tarafından verilen teklifle; Lütfü Y Ü C E L İ K, N a c i ER, Y a v u z S A A T C İ O Ğ L U, İhsan Y A Ğ I Z, Efrahim G Ü N G Ö R, Yönetim Kurulu üyeliğine teklif edildi. Başkaca teklif o l m a d ı ğ ı görüldü. Yapılan oylamada o y birliği ile teklif edilenler 3 (iiç) yıl süre ile Yönetim Kurulu ü y e l i ğ i n e seçildiler. 8. Denetim Kurulu üyelerinin s e ç i m i n e geçildi. Divan başkanlığına Lütfü Y Ü C E L İ K tarafından verilen teklifle; Sebahattin Ö Z T Ü R K, Ş i m ş e k A K P I N A R ve Nihat Ç A Ğ L A R D e n e t i m Kurulu üyeliğine teklif edildi. Başkaca teklif olmadığı görüldü. Yapılan o y l a m a d a o y birliği ile teklif 9. Şirketin 2 9 yılı karının dağıtılması konusu görüşüldü. 2 9 yılı karından hisse başına net 6.TI., Brüt 7, 5 9 TL olmak üzere toplam S , 2 4 TL brüt kar dağıtılmasına; G e ç m i ş yıl karının , 7 2 T L olmasından dolayı dağıtılacak kar payının eksik kalan kısmı olan ,34 T L nin olağan üstü yedeklerden karşılanmasına ve kar payı dağıtımının Dilek v e temenni olarak başka s ö z alan olmadı, Yönetim Kurulu Başkanı teşekkür konuşması Gündemde başka görüşülecek madde kalmadığından Genel Kurul Toplantısı Divan Başkanı 4. K u r u l u m u z k a y d ı n d a b u l u n a n v e hisse senetleri İ M K B ' d e i ş l e m g ö r m e y e n K o m b a s s a n H o l d i n g A. Ş. ' n i n tarihli özel d u r u m a ç ı k l a m a s ı a ş a ğ ı d a d ı r : O r t a k l a r ı m ı z ı n s a h i b i b u l u n d u k l a r ı h i s s e l e r i k a y ı p e t t i k l e r i n e ilişkin m a h k e m e k a r a n i l e iptal e t t i r d i k l e r i v e i p t a l k a r a r l a n ile şirketimize m ü r a c a a t e d e r e k yerlerine yeni hisse senetleri talepleri neticesinde Yönetim K u r u l u m u z u n 5 / 5 / 2 1 t a r i h v e 9 s a y ı l ı k a r a r t i l e, S P K ' n u n S e r i I. N o : 5 T e b l i ğ h ü k ü m l e r i n e g ö r e t e r t i b i, k u p ü r ü, t ü r ü, a d e d i, h i s s e başlangıç v e bitiş n u m a r a l a r ı belirtilen 3 K u p ü r, 3.77 adet yeni hisse senedi b a s ı m ı gerçekleştirilmiş ve hisse senetleri b a ş v u r u l a r ı n a g ö r e m a l i k l e r i n e t e s l i m e d i l m e k ü z e r e t u t a n a k ile t e s l i m a l ı n m ı ş t ı r. H i s s e s e n e t l e r i n i n m a l i k l e r i n e t e s l i m i s o n a e r d i ğ i n d e t a r a f ı n ı z a a y r ı c a bilgi v e r i l e c e k t i r. G e r e ğ i B i l g i l e r i n i z e a r z o l u n u r. 'i^rîs ^ KOMBASSAN H O L D İ N G A.5. T o p l a n t ı Y ö n e t i m Toplantı Y e r i K u r u l u K a r a r ı K a r a r Tarihi N o 9 Şirket Merkezi 5/5/21 K a r a r ı n K o n u s u : K a y ı p hisseler y e r i n e yeni hisse hasuııı H k. Y ö n e t i m K u r u l u B a ş k a n ı : Haşini Ş A H İ N Y ö n e t i m K u r ulu Üyeleri : A h m e t Ş A N. S a m i Selçuk DU RAN, Hulusi R a h m a n B O S T A N, A l i B A L O Ü L U KARAR: Y ö n e l i m K u r u l u, şirket m e r k e z i n d e B a ş k a n Haşiııı Ş A H İ N b a ş k a n l ı ğ ı n d a t o p l a n a r a k, O r t a k l a r ı m ı z ı n sahibi b u l u n d u k l a r ı hisseleri k a y ı p e t l i k l e r i n e ilişkin m a h k e m e k a r a n ile iptal ettirdikleri ve iptal k a r a r l a r ı ile ş i r k e t i m i z e m ü r a c a a t e d e r e k y e r l e r i n e yeni h i s s e s e n e t l e r i t a l e p l e r i n i n d e ğ e r l e n d i r i l m e s i s o n u c u n d a S P K ' n u ı ı Seri 1 N o : 5 T e b l i ğ h ü k ü m l e r i n e g ü r e b a s ı l a c a k d ö k ü m ü a ş a ğ ı d a s u n u l a n 3 k u p ü r H i s s e s e n e d i n i n b a s t ı r ı l m a s ı n a, y e n i s e n e t l e r i n m a l i k l e r i n e teslim e d i l m e s i n e, t e s l i m e ilişkin S e r m a y e P i y a s a s ı K u r u l u n a bilgi v e r i l m e s i n e, K a t ı l a n l a r ı n o y birliği ile k a r a r verildi. KAYIP HİSSELER YERİNE BASILACAK HİSSE SENETLERİ TABLOSU A D E T H İ S S E B A Ş. N O H İ S S E BİTİŞ NO TERTİBİ KUPUR TURU 4, TERTİP 1'LUK HAMİLİNE TERTİP 2'LİK NAMA TERTİP SO'LİK NAMA TERTİP 1O'LÜK NAMA TERTİP 2'LÜK NAMA 4 TERTİP 4'LÜK NAMA TERTİP 4'LÜK HAMİLİNE

9 5. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Luis Miguel DA SILVEIRA RIBEİRO VAZ Yönetim Kurulu Üyeliğinden tarihi itibariyle istifa etmiş ve yerine tarihi itibariyle ilk Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Sayın Alvaro Luis VELOSO atanmıştır. 6. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen Pancar Motor San. Ve Tic. A.Ş.'nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: "TTK'nın 324'üncü maddesinin 2'nci fıkrası kapsamında; TTK'nın 324'üncü maddesi uyarınca satış fiyatları esas alınarak hazırlanan bilançoların düzenleme esaslarının Kurulunuz finansal raporlama standartlarından tümüyle bağımsız olduğu ve Kurulunuz finansal raporlama standartlarına göre hazırlanan finansal raporların yerine geçemeyeceği; ektedir." Kurulunuzun özel durumların açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri kapsamında kamuya duyurulması gerekli mali tablolar Değerleme öncesi Satış Fiyatı ile Değerlenmiş VARLIKLAR 31.Aralik.29 Değerleme Sonucu 31.Aralik.29 bilanço Düzeltmeler Bilançosu Dönen Varlıklar Nakil ve Nakit Benzerleri Fiııansal Yatırımlar Ticari Alacaklar İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar üiütt Dönen Varlıklar o (1, ) D ö nen Var ilk la r Topl sı mı ( ) Duran Varlıklar Diğer Alacaklar 2İ 1 ["inansal Yatırımlar 965 Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Ertelenmiş Vergi Varlığı Diğer Dıııan Varlıklar i 965 4, Duran Varlıklar Toplamı TOPLAM VARLIKLAR

10 KAYNAKLAR Değerleme iineesi '31.Anilik.29 hilançu Snfış Fiyatı ile Değerleme Sonucu Düzeltmeler Değerlenin iş 31.Anilik.29 Bilançosu Kısa Vadeli Yükümlülükler 1inansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar I icat ı Borçlar İlişkili Lira II ara 1 icar i Borçlar Diğeı Borçlar I)iğer Borçlar İlişkili i arailara Diğer Borçlar SOS , u ,88 [ >önem Kars Vergi Yükümlülüğü Diğeı Kısa Vadeli Yükümlülükler i) ,967 Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı > Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Kıdem Tazminatı Karşılığı Eıtelenmıv Vergi Yükümlülüğü Diğer I J/un Vadeli Y'ükümUilükler ! Uzun Vadeli Y&kiimitilükler Toplamı OZKAYNAKLAR Ödenmiş Seımaye C klenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları Değer Ari ış Fonları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıl Karları / (Zararları) Net Donem Karı / (Zararı) S. 6 9 ( ) ( ) 2, i) i) , ( ) ( ) T o p 1 a m Özkay n a k 1 a r TOPLAM KAYNAKLAR , (*)IIK'nın 324'iirıcü maddesi uyarınca satış değerleri esas alınarak hazırlanan bu bilançonun düzenleme esasları Sermaye Piyaysası Kurulunun finansal raporlama standartlarından tümüyle bağımsız olarak hazırlanmıştır ve Kurulun finansal raporlama staikiartlarına göre hazırlanan finansal tablolarının yerine geçmez. 1

11 7. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: Resmi Gazetenin tarih sayılı nüshasında yayımlanan Özelleştirme Yüksek Kurulıı'nun tarih,21/21 sayılı kararı ile şirketimizdeki Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'ye ait hisselerin ( adet hisse) nominal bedel üzerinden özelleştirme kapsam ve programına alındığı, şirketimizin 446 sayılı kanunun 1 7/B maddesi gereğince Özelleştirme Yüksek Kurul kararının alındığı tarihte başka bir işleme gerek olmadan Özelleştirme İdaresine devredilmiş sayıldığı ve tarihi itibariyle hisse devrinin gerçekleştirilmiş olması da dikkate alınarak ortaklar pay defterinde gerekli düzeltmenin yapılması hususunda gereğinin yapılması tarafımıza bildirilmiştir. 8. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.'nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: Sermaye Piyasası Kurulu'nun ,21 tarihleri arasını kapsayan 21/24 no'lu haftalık bülteninde yayınlanan inşaat çalışmamız ve arsa satışımızla ilgili daha detaylı açıklama yapılmasına İhtiyaç hissedilmiştir. Söz konusu haftalık bültende yayınlanan özel durum açıklamasında belirtildiği üzere Şirketimiz Ankara, Yenimahalle Yuva Mahallesi, Ostim Bölgesi Ada 1 Parselde bulunan m2 arsa üzerinde OFİM (Ostim Finans ve İş Merkezi) olarak isimlendirdiği bina için inşaat çalışmalarını başlatmıştır. Tefirom İnşaat Enerji San. Tic. A.Ş, tarafından inşa edilen bina tamamlandığında kapalı aleni yaklaşık 65. m2 olacaktır. Yapıian araştırmalar ve mali danışmanlarımızın yönlendirmesi çerçevesinde Tefirom İnşaat Ener]! San. i ic. A.Ş. ile ortak olacağımız bir şirket kurulacak. OFİM yatırımları bu şirketin aktifinde olacaktır. OFİM'le ilgili arsa, bina, inşaat yatırımları bu şirketin aktifine, vergi mevzuatımız hükümleri (552 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 19. Ve 2. Maddeleri) gereği konulacaktır, Yatırım sürecinde Şirketimizin ve ortağımız Tenrom'un aktifinde biriken OFİM'le ilgili arsa, bina ve inşaat yatırım tutarlarının yarısı diğer firmaya fatura edilecek, yatırım sürecinin belli bir aşamasında şirket kurulacak ve her iki şirketin aktifinde bulunan OFİMle ilgili yatırımlar yeni şirkete devredilecektir. Bu model çerçevesinde Şirketimizin duran varlıklarında bufunan m2'!ik arsanın yarısı yatırımcı ortağımız Tefirom İnşaat Enerji San. Tic. A.Ş.'ye fatura edilerek satılmıştır. MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No: ANKARA Tel: (312) Faks:(312) İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No: Şişli İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212)

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/36 HAFTALIK BÜLTEN 31/08/2010 03/09/2010 A. 04.01.2010 03.09.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/26 HAFTALIK BÜLTEN 21/06/2010 25/06/2010 A. 04.01.2010 25.06.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 103.2012 16.03.2012 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1. Kılıç

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/17 HAFTALIK BÜLTEN 21/04/2008 25/04/2008 A. 02.01.2008 25.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/40 HAFTALIK BÜLTEN 22/09/2008 26/09/2008 A. 02.01.2008 26.09.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/4 HAFTALIK BÜLTEN 19/01/2009 23/01/2009 A. 02.01.2009-23.01.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/3 HAFTALIK BÜLTEN 15/01/2007 19/01/2007 A. 1.1.2007 19.01.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 18 Mayıs 2016 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 12.03.2012 16.03.2012 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/8 HAFTALIK BÜLTEN 18/02/2008 22/02/2008 A. 02.01.2008 22.02.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış ve başkanlık divanının seçimi 2- Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için başkanlık divanına yetki

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/23 HAFTALIK BÜLTEN 25/05/2009 29/05/2009 A. 02.01.2009-29.05.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/15 08/05/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Paylar Bedelsiz Kaynaklardan Payından Halka Açılma

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/18 30/05/2013 A. BAŞVURULAR 1. Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Aracı Paylar Kâr Payından Halka Açılma Diğer Araçları 1. Şekerbank T.A.Ş. (1)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/16 HAFTALIK BÜLTEN 16/04/2007 20/04/2007 A. 01.01.2007 20.04.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/12 HAFTALIK BÜLTEN 21/03/2011 25/03/2011 A. 03.01.2011 25.03.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı 25/01/2012 Özet Bilgi: Şube Kapanışı Bankamızın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın Bahreyn Şubesi'nin kapatılmasına, bu çercevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda

Detaylı

AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait,

AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait, AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait, T U T A N A K Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları Türk

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/19 28/07/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/36 12/11/2013 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar Paylar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/27 23/09/2014 1. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/21 21/06/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] 19.12.2013 09:21:44 Hisse Alım Satım Bildirimi Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No:185, Kanyon Ofis 34394 Levent -İstanbul Telefon ve Faks No.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/27 15/08/2013 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. Gedik Girişim si Yatırım Ortaklığı A.Ş. İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/33 07/12/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 22.05.2012 172553 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/30 HAFTALIK BÜLTEN 23/7/2001 27/7/2001 A. 1.1.2001 27.7.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 27.7.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/15 HAFTALIK BÜLTEN 07/04/2008 11/04/2008 A. 02.01.2008 11.04.2008 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu mı Sermaye Piyasası Kurulu HAFTALIK BÜLTEN 1999/32 23/8/199927/8/1999 A. 1.1.1999 27.8.1999 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: ^ ^ 1.1.1999 27.8.1999 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere;

Detaylı

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:08/04/2008 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 08.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında ekte bulunan gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2005-31.12.2005 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH:14/02/2012 Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 Mali Tablonun Verilme Tarihi : 14.02.2012 Şirketimizin 31.12.2011 tarihli Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Büyük Mükellefler Vergi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/15 HAFTALIK BÜLTEN 30/03/2009 03/04/2009 A. 02.01.2009-03.04.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/9 21/03/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç EdilecekSermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 08/01/2010 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Orjinal Açıklamanın Tarihi: 09.11.2009 : Moody's Investors Service, Inc.'in Bankamızla ilgili kredi notunun açıklanması

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/3 03/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi nin 2004 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMİŞ DEĞERİ (TL) VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDE YER ALAN YATIRIM ABD DOLARI YATIRIM

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/52 HAFTALIK BÜLTEN 04/12/2006 08/12/2006 A. 1.1.2006 08.12.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/11 31/03/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık 1. Teknik Yapı Teknik Yapılar Sanayi ve Ticaret (1)

Detaylı

AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 19 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 19 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 19 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Avea İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi nin ( Şirket ) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/20 HAFTALIK BÜLTEN 10/05/2010 14/05/2010 A. 04.01.2010 14.05.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/14 HAFTALIK BÜLTEN 05/04/2010 09/04/2010 A. 04.01.2010 09.04.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI Toplantı Tarihi : 14/07/2015 Toplantı No : 2015-9 Toplantı Yeri :Şirket Yönetim Merkezi Toplantı Saati : 10.00 Toplantıya Katılanlar : Ömer Saçaklıoğlu,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 06500 Beşevler ANKARA

T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 06500 Beşevler ANKARA T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 MG-03/077 06500 Beşevler ANKARA Konu : Sermaye Artışı kesinleştirme. Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olan

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

ĐŞ GĐRĐŞĐM SERMAYESĐ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 30 NĐSAN 2008 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Đş Girişim Sermayesi Yatırım

ĐŞ GĐRĐŞĐM SERMAYESĐ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 30 NĐSAN 2008 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Đş Girişim Sermayesi Yatırım ĐŞ GĐRĐŞĐM SERMAYESĐ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 30 NĐSAN 2008 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Đş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin 2007 yılına ait Olağan Genel

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat)

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat) İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı Adresi Telefon No. Faks No. : 0 (212) 641 96 44 Ortaklığın yatırımcı/pay Sahipleri ile ilişkiler biriminin Telefon No. : 0 (216) 586

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-30 HAZİRAN 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye Ödenmiş Sermaye : 12.500.000 TL : 12.500.000 TL Şirketimizn

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/32 HAFTALIK BÜLTEN 08/08/2011 12/08/2011 A. 03.01.2011 12.08.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Verusaturk Girişim si Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : III no 48.1 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 212 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Giriş : Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba

Detaylı

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 02.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 02.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:31/01/2007 Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı ve Muhasebe Müdürü Mustafa Demirpalta'nın Genel Müdür

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/4 HAFTALIK BÜLTEN 30/01/2006 03/02/2006 A. 02.01.2006 03.02.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/03 22/01/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Paylar Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Ġç Kaynaklardan Bedelsiz Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/13 HAFTALIK BÜLTEN 24/03/2008 28/03/2008 A. 02.01.2008 28.03.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi

9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi 9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. nin 18.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2009 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

TARİH:06/03/2003 HURGZ

TARİH:06/03/2003 HURGZ TARİH:06/03/2003 HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin 06.03.2003 tarihli yazısı aşağıya Yönetim Kurulumuzun 28.02.2003 tarih ve 2003/2 sayılı kararı ile, 1- Şirket Ana Sözleşmesi nin Maksat

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/47 HAFTALIK BÜLTEN 08/11/2010 12/11/2010 A. 04.01.2010 12.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Tarih : 09/03/2009 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:54 sayılı Tebliğine uygun olarak yapılan açıklama Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu

Detaylı

2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 26.02.2013 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Akhan Mah. 104 Sok N0 8 DENİZLİ Telefon ve Faks No. Tel 258-2680580 Fax 258-2681085 Ortaklığın Yatırımcı/Pay

Detaylı

3 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. 01.01.2015-31.03.2015 Dönemi

3 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. 01.01.2015-31.03.2015 Dönemi 3 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. nin 18.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel

Detaylı

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĐĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 03.04.2008 TARĐHĐNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TAT KONSERVE SANAYĐĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 03.04.2008 TARĐHĐNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI TAT KONSERVE SANAYĐĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 03.04.2008 TARĐHĐNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Tat Konserve Sanayii Anonim Şirketi nin 2007 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 03 Nisan 2008 tarihinde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/18 01/06/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET PETROL OFİSİ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/30 13/09/2013 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/50 HAFTALIK BÜLTEN 29/11/2004 03/12/2004 A. 1.1.2004 03.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 03.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

"Bu döküman yanlızca tanıtım ve bilgilendirme amaçlı olup, yatırım kararlarının izahname incelenerek verilmesi gerekmektedir. İzahname ve sirküler;

Bu döküman yanlızca tanıtım ve bilgilendirme amaçlı olup, yatırım kararlarının izahname incelenerek verilmesi gerekmektedir. İzahname ve sirküler; GLOBAL MENKUL DEĞERLER Halka Arz Tanıtım Notu Genel Bilgiler HALKA ARZ ÖZETİ Talep Toplama Tarihleri 22 23 Haziran 2011 Halka Arz Fiyatı 1,50 TL - 1,65 TL İMKB İşlem Kodu GLBMD İMKB'de İşlem Görme Tarihi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/14 HAFTALIK BÜLTEN 31/03/2008 04/04/2008 A. 02.01.2008 04.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi

SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 26.01.2012 104615 SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 - (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. ICG YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Ana Sözleşmenin Şirket Unvanı konusuna taalluk eden 2. madde sinin ekteki yer alan şekliyle tadili konusunda gerekli işlemlerin yapılarak tescilinin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/6 HAFTALIK BÜLTEN 05/02/2007 09/02/2007 A. 01.01.2007 09.02.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı