Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ REPUBLIC OF TURKEY GENERAL DIRECTORATE OF PTT FAALÝYET RAPORU ANNUAL REPORT ( ) Araþtýrma Planlama Koordinasyon Dairesi Baþkanlýðý Research Planning Coordination Department 1

2 GAZÝ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2

3 ÝBRAHÝM ÞAHÝN YÖNETÝM KURULU BAÞKANI GENEL MÜDÜR CHAIRMAN OF THE BOARD AND DIRECTOR GENERAL Ýletiþim ve bilgi teknolojilerinin inanýlmaz geliþmeler kaydettiði günümüzde, geliþmiþlik düzeyine baðlý olmaksýzýn tüm ülkeleri ve ekonomileri önemli derecede etkileyen, bilgi akýþýný ülkelerarasý boyutlara taþýyan ve dünya dengelerinin yeniden tanýmlanmasýný gerektiren köklü bir dönüþüm ve deðiþim süreci yaþanmaktadýr. Bilim ve teknolojilerdeki bu geliþmelerin haberleþme alanýna uygulanmasýyla haberleþme araçlarý günümüzdeki çeþitliliðe ve yaygýnlýða eriþmiþ ürün yelpazesi üretim hacmi ve tasarýmýnýn geliþtirilmesi ile esneklik yoluyla rekabetin önü açýlmýþtýr. In our age, information technologies have been advanced incredibly. Radical transformation and change process which affect considerably all the countries and their economies, regardless of their development level, bring the flow of information to the worldwide and require the redefinition of the world s balances. Thanks to the use of these scientific and technological developments in the field of communications, the means of communications have become now varied and widespread and due to the progress in product range, volume, design, the competition has been grown. 3

4 Haberleþme hedeflerinin her türlü hizmet anlayýþýný çok yönlü karþýlayabilmesi için çaðýmýzýn ihtiyacý olan ve hýzla deðiþen ana unsurlara günün teknolojisi uygulanarak beklenen kalite standartlarýna ulaþýlmasýna çalýþýlmaktadýr. Müþteri isteklerinin hizmet özelliklerine dönüþtürülebilmesine yönelik arzulanan ve seçilen kalite düzeyi, Kuruluþumuzun stratejik bir kararýdýr. Ülkemizin ekonomik geliþmesine katkýda bulunabilmek amacýyla Hizmette Sýnýr Yoktur felsefesini hayata geçirmeye çalýþan, sürekli geliþtirilen otomasyon aðý kaliteli personeli ve tüm teknik donanýmlarý ile geliþmiþ ülkelerde uygulanan modern posta hizmetlerinden halkýmýzýn yararlandýrýlmasý düþünülerek yapýsal deðiþiklikler süratle uygulamaya konulmaktadýr. Artýk günümüzde ülkelerin ve endüstrilerin geliþmiþlik düzeyinin ve rekabet gücünün deðerlendirilmesinde en önemli unsurlardan biri sürat ve güvendir. Bu nedenle endüstrilerin temel amacý rekabette üstünlük saðlamak için daha fazla mal ve hizmet üretmekten, daha hýzlý, daha güvenli mal ve hizmet üretimine kaymaktadýr. Ülke ekonomisinin mevcut yapýsý göz önüne alýndýðýnda sadece yürütülen posta ve telgraf hizmetleri ile deðil yürütülen finansal iþlemlerin farklý ürün ve hizmette uzman finansal kuruluþlarýn desteði eþliðinde çeþitlendirilmesi ve hükümet politikalarý doðrultusunda sosyo-ekonomik yapýya katma deðer saðlamasý gerekmektedir. Bu baðlamda toplumun her kesiminin güvenine mazhar olmuþ Kuruluþumuz posta lojistik faaliyetlerine aðýrlýk vererek kurumsal kimliðini de yenileme yolunu seçmiþtir. Böylece ülkemizdeki ekonomik geliþmelere paralel olarak tek bir Tahsilat Merkezi olmak ve küçülerek büyümek isteyen özel bankalarýn güvenilir uç noktalarýný oluþturmak amaçlanmýþtýr. Bu kapsamda bankalarla iþbirliði çerçevesinde; Garanti Bankasý, Denizbank, Finansbank, Citibank, Koçbank, Türk Dýþ Ticaret Bankasý, C Kredi ve Kalkýnma Bankasý, Yapý Kredi Bankasý, Kuveyt Türk, Anadolu Finans Kurumu, Asya Finans Kurumu, Family Finans Kurumu gibi bazý banka ve finans kurumlarý ile anlaþma yapýlarak hizmetlerimizin geniþ kitlelere yayýlmasý ve bankacýlýk-nakit iþlemlerinde Pazar payýnýn artýrýlmasý saðlanmýþtýr. Diðer banka ve finans kurumlarýyla da görüþmeler sürdürülmektedir. The studies on the achievement of targeted quality standards are being carried out by using today s technology for basic elements which are the requirements of our age and which change quickly in order to make the communicational targets and to meet the service understanding of any kind in every aspect. The desired and selected quality level aiming at the transformation of the customer s demands into service qualifications is our strategic decision. The structural changes which will enable the citizens to benefit from the modern postal services offered in the developed countries and from the continuously developing automation network with its qualified personnel and all its technical hardware which tries to bring into life the philosophy of limitless service are put into practice immediately in order to contribute to the economical development of Our Country. In these days most important elements for considering the development level and competition power of the countries and industries are speed and trust. So the basic aim of the industries is to shift from production of more goods and services to production of speedier, more secure goods and services in order to be superior in the competition. When the current structure of Our Country s economy is taken into consideration, besides the basic postal and telegraphic services, the financial transactions carried out in collaboration with the financial organisations in accordance with the governmental policies should be diversified in order to provide added value to the socio-economic structure. In this context, Our Administration which achieved the trust of all segments in the society has chosen the way of renewing the organisational identity by focusing on postal logistics activities. Thus as PTT Administration, it is aimed to become the trusted extreme branches of the private banks which want to grow by limiting their sizes and to become the sole collection centre parallel to the economical developments in Our Country. Therefore, in the framework of the cooperation with the banks we have signed agreements with some of the banks and financial organisations like Garanti Bank, Denizbank, Finansbank, Citibank, Koçbank, Türk Dýþ Ticaret Bank, C Kredi ve Kalkýnma Bank, Yapý Kredi Bank, Kuveyt Türk, Anadolu Finance, Asya Finance, and Family Finance. So our services have spreaded to the wide masses of people and the market share in the banking-cash transactions have increased. The negotiations with the other banks and financial institutions still continue. 4

5 Tahsilat iþlemleri olarak; GSM Þirketleriyle iþbirliði kapsamýnda Telsim, Aria, Aycell, Turkcell ile yapýlan anlaþmalar sonucunda gelirimiz kayda deðer bir oranda artýrýlmýþ olup, Hazineye katma deðer saðlanmaya çalýþýlmaktadýr. Ayrýca çeþitli Kurum ve Kuruluþlarla da iþbirliði yapýlmýþ olup;tedaþ Fatura Tahsilatý, Su fatura Tahsilatý, (Ýzmir) FLY Hava Yollarý Uçak Bileti Rezervasyon Ýþlemleri yapýlmakta, SSK ve Emekli Sandýðý emeklilerinin maaþlarý da Kuruluþumuzca ödenmektedir. Ülke genelinde Toplu Gönderilerin çok daha hýzlý ve ucuz iletilmesi, elektronik ticaretin gerektirdiði lojistik desteðin güvenilir bir biçimde saðlanabilmesi için en uygun modeller incelenerek özel sektör iþbirliði ile PTT Lojistik (Koli-Kargo) alanýnda yeni atýlýmlara baþlanacaktýr. PTT de mevcut potansiyelin ve bilgi birikiminin gelecek yýllarda da baþarýyý saðlayacaðýna ve gerek yatýrým gerekse iþletme hizmetlerinde kalite, güven ve zaman üçlüsünü en uygun noktada buluþturacaðýna inanmaktayým. Posta ve Telgraf Teþkilatýnda sürekli yenilikler peþinde olan, üreten ve hizmette sýnýr tanýmayan personelimiz gerçekleþtirecekleri hedefleri ile ülkemize katkýda bulunmaya devam edecektir. Bu görüþü benimseyen her kademe ve görevdeki personelimize teþekkür ediyor, çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum. In the scope of cooperation with GSM Operators as a result of the agreements signed with Telsim, Aria, Aycell and Turkcell, our revenue has increased considerably and it is aimed to provide added value to the Treasure with this increased revenue. Also Our Administration has signed agreements with some institutions and organisations, to collect electricity and water bill collection, to make Fly Airlines Ticket Reservations and to pay the pensions of Social Securities Institution and Retiree Fund. In order to distribute the bulk mail items more cheaply and speedily all across the Country and to provide the logistic support required by electronic trade reliably, the new projects will be started in the scope of PTT Logistics (Parcel-Cargo) by choosing the most suitable models in collaboration with the private sector. I believe that the existing potential and accumulated information of PTT will bring success in the following years and in both investment and operational services PTT will make quality, trust and time join in the most suitable point. Our staff, who follow the innovations, produce continuously and who have no limits in services will continue to contribute to Our Country, with their targets to be realised. I thank to all of our personnel at each degree and duty who adopt this view and wish success to them. Ýbrahim ÞAHÝN Yönetim Kurulu Baþkaný Genel Müdür Chairman of the Board and Director General 5

6 YÖNETÝM KURULU BOARD OF MANAGEMENT Ýbrahim Þahin Yönetim Kurulu Baþkaný Genel Müdür Chaýrman of The Board And Dýrector General OSMAN TURAL DÇ. DR. E.ETHEM ATAY 6

7 GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI ASSISTANT DIRECTORS GENERAL MEHMET HABÝB SOLUK HÜSEYÝN BALCI 7

8 Savunma Sekreterliði Secretariat of Defence Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý Department of Inspection Hukuk Müþavirliði Legal Affairs Department Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müþavirliði Press and Publýc Relations Department Genel Müdür Yardýmcýsý Assistant Director General Muh. ve Finansman Dairesi Baþkanlýðý Account and Finance Department Personel D. Baþkanlýðý Department of Personnel Posta Telgraf Dairesi Baþkanlýðý Department of Post and Telegraph Saðlýk ve Sosyal Ýþler Dairesi Baþkanlýðý Health and Social Affairs Department APK Dairesi Baþkanlýðý Research Planning and Coordination Department Ýdari Ýþler Dairesi Baþkanlýðý Administrative Affairs Department YÖNETÝM KURULU BOARD OF MANAGEMENT Genel Müdür Yardýmcýsý Assistant Director General GENEL MÜDÜR DIRECTOR GENERAL Genel Müdür Yardýmcýsý Assistant Director General Malzeme Dairesi Baþkanlýðý Material Department Teknik Ýþler ve Otomasyon D.Bþk Department of Technical Affairs and Automation Yapý Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý Department of Construction Parasal Posta Ýþletme Dairesi Baþkanlýðý Postal Financial Department Uluslararasý Ýliþkiler Dairesi Baþkanlýðý Department of International Relations Eðitim Dairesi Baþkanlýðý Training Department BAÞMÜDÜRLÜKLER - PRÝNCIPAL DIRECTORATES MÜSTAKÝL ÜNÝTELER - INDEPENDENT UNITS 8

9 PTT BAÞMÜDÜRLÜKLERÝ PRINCIPAL DIRECTORATES OF PTT ADANA ADIYAMAN AFYON AÐRI AMASYA ANKARA ANTALYA ARTVÝN AYDIN BALIKESÝR BÝLECÝK BÝNGOL BÝTLÝS BOLU BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENÝZLÝ DÝYARBAKIR EDÝRNE ELAZIÐ ERZÝNCAN ERZURUM ARDAHAN ESKÝÞEHÝR GAZÝANTEP GÝRESUN GÜMÜÞHANE HAKKARÝ HATAY ISPARTA ÝÇEL ÝST. AND. YAK. (Ýst. Ant. Side) ÝST. AVRP. YAK. (Ýst. European Sýde) ÝZMÝR KARS KASTAMONU KAYSERÝ KIRKLARELÝ KIRÞEHÝR KOCAELÝ KONYA KÜTAHYA MALATYA MANÝSA K. MARAÞ MARDÝN MUÐLA MUÞ IGDIR NEVÞEHÝR NÝÐDE ORDU RÝZE SAKARYA SAMSUN SÝÝRT MÜSTAKÝL ÜNÝTELER INDEPENDENT UNITS SÝNOP SÝVAS TEKÝRDAÐ TOKAT TRABZON TUNCELÝ Þ.URFA UÞAK VAN YOZGAT ZONGULDAK AKSARAY BAYBURT KARAMAN KIRIKKALE BATMAN ÞIRNAK BARTIN KÝLÝS OSMANÝYE POSTA ÇEKLERÝ BAÞMÜDÜRLÜÐÜ POST CHEQUES ANKARA EÐÝTÝM MERKEZÝ MÜDÜRLÜÐÜ ANKARA Training Center ÝSTANBUL EÐÝTÝM MERKEZÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÝSTANBUL Training Center SANATORYUM VE HASTANE BAÞHEKÝMLÝÐÝ Sanatorium Hospital HAVALE KONTROL MRK. MÜDÜRLÜÐÜ Money Order Exchange and Control Center DEÐERLÝ KAÐITLAR DEPO MÜDÜRLÜÐÜ Directorate Of Valuable Papers KEFALET SANDIÐI MÜDÜRLÜÐÜ Caution Fund Center LARA EÐÝTÝM VE DÝNLENME TESÝSLERÝ MÜD. Lara Training Center ERDEK EÐÝTÝM VE DÝNLENME TESÝSLERÝ MÜD. ERDEK Training Center ANKARA DEPO MÜDÜRLÜÐÜ Directorate of Ankara Warehouse 9

10 POSTA HÝZMETLERÝ Posta hizmetlerinin ülkemizin sosyo-ekonomik ve kültürel geliþmesindeki önemi dikkate alýnarak posta servislerinden beklenen sürat, emniyet ve düzenli çalýþma ortamýnýn saðlanabilmesi için her yýl sürdürülmekte olan çalýþmalara 2003 yýlýnda da devam edilmiþtir. Hizmetlerimizin geliþen teknolojiye paralel olarak adil, süratli, kaliteli, etkili ve verimli bir þekilde yerine getirilmesini teminen yürürlükteki yönetmeliklerimizde sürekli düzenlemeler yapýlmaktadýr. POSTAL SERVICES The studies in order to achieve speed, security, and regular working atmosphere expected at the postal services were continued in 2003 considering the importance of the postal services in the socioeconomical and cultural development of our country. Amendments are made continuously at the regulations in force in order to enable that our services are offered fairly, speedily, with quality and efficiently parallel to developing technology. Bu kapsamda Kuruluþumuzca; Mektup Postasý Gönderileri, Ücret Ödeme Makineleri, PP (Ücreti Peþin Alýnmýþtýr) Gönderileri, Yurtiçi ve Yurtdýþý Posta Kolileri, Yönetmelikleri ile Toplu Gönderiler Ücret Ýndirim ve Posta Ýhaleleri Yönergelerinde münferit, Yurtiçi ve Yurtdýþý Acele Posta Gönderileri, PTT Acentelikleri, Posta Pulu Satýcýlýklarý, Yönetmelikleri ile Tele-Post (faks) Hizmeti Yönergesi tamamen deðiþtirilmiþtir. Posta Ýþletme hizmetlerinde meydana gelebilecek aksaklýklarý tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak, posta sevk ve daðýtýmýna sürat kazandýrmak amacýyla zaman zaman deðiþik kontrol ve metotlar geliþtirilerek 2003 yýlýnda da etkin ve sürekli çalýþmalar yapýlmýþtýr. Yurtiçinde bir gönderinin il ve ilçe merkezleri arasýnda 1-2 gün, Ýlden Ýle ise en geç 2. gün daðýtýmýnýn yapýlmasý hedeflenmektedir. Posta ulaþým sürelerinin daha da iyileþtirilmesini teminen Baþmüdürlükler arasý kalite kontrol çalýþmalarýna etkin ve sürekli bir þekilde devam edilmiþtir. Ankara, Ýzmir, Ýstanbul Avrupa ve Anadolu Yakasý Posta Ýþleme Merkezlerinde mevcut olan ve operatör vasýtasý ile mektup üzerindeki posta kod numaralarýný bilgisayara kaydetmek suretiyle çalýþan otomatik mektup ayýrým sistemine (OMAS) ilave olarak Ankara ve In this context; several amendments have been made in the Regulations of Letter Post Items, Franking Machines, PP Items, Domestic Parcels and in the Directives of Bulk Mail Discount and Postal tenders and the Regulations of Domestic EMS Items, PTT Agencies, Postal Stamps Selling and Tele-Post Directive have been re-prepared. In order to determine the potential problems of postal services, take the necessary actions and accelerate the transportation and distribution of mail items, efficient and continuous studies were conducted in 2003 by developing different quality control methods from time to time. It is targeted that a domestic item is delivered in 1-2 days between the provinces and towns and in the second day at the latest between provinces. In order to improve delivery time the quality control studies among the regional directorates have been realised efficiently and continuously. In addition to the Automated Mail Sorting Machine (AMSM) which operates as recording the postal code numbers on the letters to a computer by an operator and which exists in Ankara, Ýzmir, Istanbul Anatolian and European Sides Mail Sorting Centers optical 10

11 Ýstanbul daki sistemi daha modernize bir yapýya kavuþturmak amacýyla mektup üzerindeki posta kodlarýný otomatik olarak okuyan ve OCR/CS olarak adlandýrýlan optik okuyuculu ayýrým sistemleri faal olarak kullanýlmaktadýr Yýlý Yatýrým programýnda yer alan ve otomasyon projesinin 2. aþamasý olarak faaliyete geçirilmesi planlanan Kayýtlý Posta Hizmetlerinin Otomasyonu Projesinin hayata geçirilerek paralý posta hizmetlerinde (Çek ve Havalelerde) olduðu gibi Mektuplar, Acele Posta Gönderileri, Koli ve Teblið evraký gibi her türlü kayýtlý posta gönderilerinin de kabul iþleminden teslim aþamasýna kadar olan her evresi bilgisayar ortamýnda takip edilebilecektir. Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Bursa, Eskiþehir, Erzurum, Gaziantep, Ýzmir, Kayseri, Mersin, Sivas, Samsun, Trabzon, Ýstanbul Anadolu, Avrupa Yakasý ve Van Posta Ýþleme Merkezleri hizmet vermektedir. character reader sorting machines, called OCR/CS, are used to modernise the systems in Ankara and Istanbul. When the second stage of the registered postal items automation project which is included in the 2004 investment plan is realised, just as postal financial products; registered letters, EMS items, parcels and notifications will be traced from the acceptance to the delivery. Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Bursa, Eskiþehir, Erzurum, Gaziantep, Ýzmir, Kayseri, Mersin, Sivas, Samsun, Trabzon, Istanbul European and Anatolian Sides and Van Sorting Centres are in service. Ayrýca Bakýrköy Daðýtým Toplama Merkezi, Konya PÝM ve Diyarbakýr PÝM binasý ihale edilecek binalar kapsamýnda bulunmaktadýr. Furthermore, buildings of Bakýrköy Distribution and Collection Centre, Diyarbakýr Sorting Centre and Konya Sorting Centre will be tendered. KABUL EDÝLEN YURTÝÇÝ MEKTUP VE KOLÝ POSTASI - ACCEPTED INLAND LETTER AND PARCELPOSTS (Bin)(Thousand) me MEKTUP- LETTER KOLÝ - PARCEL yýlýnda yurtiçi mektup postasý gönderileri trafiði 881 milyon 669 bin, yurtiçi koli trafiði ise 935 bin adet olmuþtur. In 2003, the traffic of domestic letters was 881 million and 669 thousand, the traffic of domestic parcels was 935 thousand. 11

12 616,3 KABUL EDÝLEN YURTÝÇÝ HABERLEÞME MADDELERÝ ACCEPTED INLAND PRÝNTED COMMUNÝCATION MATTERS (Milyon) (Million) 637,6 638,3 761,2 768,1 795,9 ACELE POSTA SERVÝSÝNE AÇIK YERLER REPLACEMENTS OPEN FOR URGENT DELÝVERY POSTAL SERVÝCES , ,6 141,8 113,5 121, MEKTUP/Letters DÝÐERLERÝ/Others me Posta Telgraf hizmetlerine ait Ücret Tarifesi ve Posta Ýstatistikleri ile diðer faaliyetlere ait bilgilere bilgisayar ortamýnda Ýdaremizin web adresinden ulaþma imkaný saðlanmýþtýr ÝL/Provencial Capital City ÝLÇE/Country me The information of tariffs and postal statistics and other activities can be reached from Posta kod kullanýmý bu yýl içerisinde % 57 seviyesine ulaþmýþtýr. Posta Kodlarýný telefonla öðrenme hizmeti veren 119 Posta Kodu Danýþma Servislerine ilave olarak web adresinden de öðrenebilme imkaný getirilmiþtir. Ýstanbul Ýlinin Posta Kod numarasý 34, Osmaniye nin 80 ve Düzce nin de 81 rakamý ile baþlayacak þekilde Posta Kodlarý yeniden düzenlenerek uygulamaya konulmuþtur. Acele Posta servisi ( APS) 81 il, 989 Merkez ve 647 Þube olmak üzere toplam 1717 iþyerimizde hizmet vermekte olup, 2003 yýlýnda yurtiçinde 8 Milyon 437 bin adet Acele Posta Gönderisi kabul edilmiþtir. Ayrýca halkýmýza süratli hizmet sunmanýn yanýnda, hizmetin daha güvenli hale getirilmesi ve Kuruluþumuz gelirlerinin de artýrýlmasý amacýyla Sigortalý Acele Posta Gönderisi hizmeti de verilmektedir. Sigortalý APG hizmeti ile APS ye açýk merkezlere gönderilen ve elinde bulunduranýn faydalanabileceði altýn, gümüþ, mücevher gibi deðerli maddelerin, bono, senet, çek, tahvil gibi deðerli kaðýtlarýn ve uçak, tren vapur ve milli piyango bileti gibi deðerli kaðýtlarýn alýcýlarýna tam bir güvence ile ulaþtýrýlmasý saðlanmýþtýr. The usage of postal code increased up to 57% this year. Postal codes can be learned from the web address in addition to call centre 119. Postal code of Istanbul changed as starting with 34, Osmaniye with 80 and Düzce with 81. Express Mail Service (EMS) was provided in 81 provinces and 1717 post offices (989 post offices and 647 branch offices) in million and 437 thousand express mail items were accepted within the country. Besides providing a fast service, Insured Express Mail Service has been launched in order to offer more secure services. Thanks to Insured EMS, valuable articles like gold, silver, jewels, and bonds, shares, cheques and securities, plane, train, ship and lottery tickets payable to bearer can be forwarded and delivered to their addressees securely. 12

13 Ticari eþya, doküman ve hediyelik eþyanýn kapýdan kapýya teslimine imkan saðlayan ALO-POST Servisi Ankara, Ýstanbul ve Ýzmir þehirleri belediye hudutlarý ile bu iller arasýnda hizmet vermeye devam etmekte olup, 2003 yýlýnda 9464 adet gönderi kabul edilmiþtir. Alo-Post gönderisi yollamak isteyen göndericilerin Alo-Post servisini sadece 169 No lu telefonla aramalarýnýn yanýsýra ayný zamanda internetten de kabul sipariþi verebilmesi ve müþteriler tarafýndan internetten takip edilmesi iþlemi Ankara, Ýstanbul ve Ýzmir illerinde Aðustos 2003 tarihinden itibaren yapýlmaktadýr yýl sonu itibariyle Kuruluþumuz hizmetlerinin 1068 merkez, 1954 þube, 1399 acente olmak üzere toplam 4421 iþyerinde verilmesi saðlanmýþtýr. Alo Post service which enables door-to-door delivery in the boundaries of Ankara, Istanbul and Ýzmir Municipalities for commercial goods, documents and souvenirs is being offered and 9464 items were accepted in Our customers have been forwarding Alo-Post items by calling 169 Alo-Post Service as well as by giving an order via internet and have been tracking these items on internet in Ankara, Ýstanbul and Ýzmir since August By the end of 2003, Our Organisation has offered its services in 1068 centres, 1954 branches and 1399 agencies, in total 4421 post offices TOPLAM PTT ÝÞYERLERÝ SAYISI TOTAL NUMBER OF PTT OFFICES (Adet) (Number) KÝÞÝ BAÞINA MEKTUP POSTASI GÖNDERÝLERÝ LETTER POSTAL DISPATCHES PER\PERSON 15, me Piyasada rekabet koþullarýna uygun þekilde hizmet verebilmek amacýyla; Posta tekeli kapsamýnda olmayan, Koli, Acele Posta Gönderisi, Küçük Paket ve kitap, gazete, dergi ve broþür gibi basýlmýþ kaðýtlara, ayný anda ve ayný gönderici tarafýndan tarifesinde belirtilen sayýdan az olmamak koþuluyla postaya verilmeleri halinde ücret indirimi uygulanmasýný saðlayan Toplu Posta Gönderileri Ücret Ýndirimi Yönergesi uygulanmaktadýr me In order to offer postal services in the market according to the conditions of competition; Bulk Postal Items Price Discount Tariff, which provides price discount for Parcels, EMS Items, Small Packages, not subject to the postal monopoly, and printed papers like book, newspaper, magazine, and brochure, on condition that they be posted by the same sender, in the same mail and with a number prescribed in the tariff; is being applied. (Km) POSTA HATLARI - POSTAL LINES me KARA YOLU -HIGHWAY DEMÝR YOLU -RAILWAY HAVA YOLU - AIRLINE TOPLAM - TOTAL Birçok Avrupa ülkesinde uygulanmakta olan Katalogla Mal Satýþý sisteminin Ülkemizde uygulanmasýna imkan saðlanmýþtýr. Söz konusu hizmetin firma ve þirketlerle anlaþma yapýlarak yaygýnlaþtýrýlmasýna çalýþýlmaktadýr. The service of sales by catalogue which is very widespread in most of the European countries has been started to be implemented in our country as well. Studies to expand this service, are still continuing. 13

14 Köylerde yaþayan vatandaþlarýmýza süratli ve daha düzenli posta hizmeti sunulmasý amacýyla Motorize Köy Posta Daðýtým Hizmeti arazi, yol ve iklim durumu müsait olan yerlerde uygulanmakta olup, Ülkemiz genelinde 155 adedi Ýdaremize ait, 347 adedi kiralýk taþýt olmak üzere toplam 502 taþýtla köye haftada 1 veya 2 seferli olmak üzere motorize daðýtým hizmeti yapýlmaktadýr. In order to provide a faster and a more organised postal service for the citizens living in the villages, motorised delivery service is being offered where road and climate conditions are suitable. This service is being offered once or twice a day in 23,533 villages by 502 vehicles, 155 of which belong to our administration and 347 are rented. POSTA HATLARINA ÖDENEN - AMOUNT PAID FOR POSTAL TRANSPORTATION (Bin TL.) - (Thousand TL.) me KARA YOLU - HIGHWAY DEMÝR YOLU - RAILWAY HAVA YOLU - AIRLINE TOPLAM - TOTAL PTT ÝÞYERLERÝ - PTT OFFICES (Adet)(Number) me MERKEZ-CENTRAL OFFICES ÞUBE-BRANCH OFFICES ACENTE-AGENCIES TOPLAM-TOTAL

15 TELGRAF HÝZMETLERÝ - Yurtiçi Telgraflar; 2003 yýl sonu itibariyle Telem hizmetine açýk iþyeri sayýsý 704 adettir. 737 TELEM VE GENTEKS'E AÇIK ÝÞYERÝ SAYISI OFFICES OPEN FOR TELEX AND GENTEX SERVÝCES TELEGRAPH SERVICES The number of post offices available for Telem communication was 704 as of the end of the year (Milyon Adet) (Numbers In Millions) 1,5 1,6 YURTÝÇÝ TELGRAF TRAFÝÐÝ INLAND TELEGRAM TRAFFÝCS 1,7 1,6 1,8 1, ,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0, TELEME AÇIK ÝÞYERÝ / Offices Open for Telex Services me GENTEKSE AÇIK ÝÞYERÝ/Offices Open for Gentex Services Genteks iþletmesine açýk iþyeri sayýsý 2003 Yýl sonu itibari ile 235 e ulaþmýþtýr. Halen 939 iþyerimizde Telgraf Muhabere hizmeti verilmektedir. Tele-Post trafiði 2003 yýlýnda 1 milyon 544 bin adet olmuþtur yýlýnda 81 il, 1110 ilçe ve bucak olmak üzere toplam 1191 iþyerimizde Tele-Post hizmeti verilmiþtir. Yurtiçi telgraf trafiði, 2003 yýlýnda 1 milyon 893 bin adet olmuþtur. Telefaks abonelerinin telgraflarýný, muhaberedeki faksimil cihazýna iletmelerini saðlayan Fakstel hizmeti halen 28 ilimizde verilmektedir NORMAL/Ordinary ACELE+YILDIRIM/Urgent+Very Urgent me The number of post offices available for Gentex operation has reached 235 by the end of The telegraph service is offered in 939 post offices. Domestic Tele-Post traffic reached 1 million 544 thousand as of In 2003, Tele-Post service was offered in 1,191 post offices in total, 81 of which are in the provinces and 1110 of which are in the districts. Domestic telegraph traffic was 1 million 893 thousand in Fax-tel service, enabling the tele-fax subscribers to transfer their telegraphs to the facsimile device is offered in 28 provinces. TELEPOST HÝZMETÝ-TELEPOST SERVICE, (Adet)(Number) me ÝÞYERÝ SAYISI - NUMBER OF PTT OFFICES YURTÝÇÝ MEKTUP TRAFÝÐÝ INTERNALTRAFFIC YURTDIÞI MEKTUP TRAFÝÐÝ INTERNATIONALTRAFFIC 15

16 PARALI POSTA HÝZMETLERÝ 2003 yýlý sonunda otomasyona açýk merkez sayýmýzýn 710 a ulaþmasý ile, Otomasyon sistemi belirli bir alt yapýya kavuþmuþtur. Otomasyon sistemi sayesinde posta çeki hesaplarýna para yatýrma veya hesaptan para çekme iþlemleri otomasyona açýk herhangi bir PTT merkezinden anýnda on-line olarak gerçekleþtirilebilmektedir. Posta Çekleri Baþmüdürlüðü ve otomasyona açýk iþ yerlerimizle bu sistem sayesinde hesap sahiplerine daha çaðdaþ ve kaliteli hizmet sunulmaktadýr. POSTAL PAYMENT SERVICES Automation system has reached a certain infrastructure in parallel with the number of automated post offices increased to 710 at the end of the year Owing to automation system, transactions of crediting or withdrawing postal cheque accounts can be realised instantly as on-line in any automated post office and more contemporary and qualified service is offered to our customers by the Regional Directorate of Postal Cheques and by the automated post offices. PTT Merkezlerinde otomasyon sistemiyle verilmekte olan parasal posta hizmetlerinin (havale, çek, telefon tahsilat, efektif ve tahsilat iþlemleri) þubelerde de yapýlabilmesi amacýyla gerekli yazýlým tamamlanmýþtýr. ýn ülke genelinde sýkýntý yaþanmadan yaygýnlaþtýrýlmasý amacýyla uygulamaya pilot çalýþma olarak Ankara PTT Baþmüdürlüðü bünyesinde MTS üzerinden telefon tahsilat iþlemi yapan þubelerin de tarihinden itibaren paralý posta hizmetleri otomasyon ortamýnda verilmeye baþlanmýþ olup uygulama ülke geneline yaygýnlaþtýrýlacaktýr. Kuruluþumuz ile Garanti Bankasý A.Þ. arasýnda imzalanan sözleþme uyarýnca Garanti Bankasý, Denizbank ve Alternatif Bank a ait kredi kartý tahsilatý yaný sýra posta çeki yatýrma ve borç sorgulama yöntemiyle tahsilat iþlemi yapýlmaktadýr. Kuruluþumuz ile Anadolu Finans Kurumu arasýnda otomasyona açýk merkezlerimizden Anadolu Finans Kurumu müþterilerine hesap açma, hesaplarýna para gönderme ve para çekme konusunda hizmet In order to carry out postal payment services (money order, cheque, telephone bill collection, cash and collection transactions) which are offered in post offices through automation system, necessary software has been completed for the branch offices. In order to expand programme to all over the country without any problem; implementation has been started as a pilot study in branch offices collecting telephone bills via MTS of the Ankara PTT Regional Directorate as from by carrying out automated postal payment services. This implementation will be spreaded to all over the country. In accordance with the agreement signed between our Administration and Garanti Bank, transaction of collection by crediting postal cheque account and by means of debt inquiry as well as collection of credit card debts belonging to Garanti Bank, Denizbank and Alternatif Bank are carried out. In accordance with the agreement signed between our Administration and Anadolu Finance Institution, services of opening an account, money transfer to the account and withdrawing money from 16

17 vermeye devam edilmektedir. Buna ilave olarak tarihinde yapýlan yeni bir sözleþme ile adý geçen Kuruma ait kredi kartý tahsilatýna da baþlanmýþtýr. the account are offered to the Anadolu Finance Institution s customers in our automated post offices. In addition to this, by a new agreement signed on , it was started to collect credit card debts belonging to the said Institution. Bu kapsamda çalýþtýðýmýz kurumlara ilave olarak; Kuruluþumuz ile Citibank A.Þ. arasýnda kredi kartý tahsilatý, bireysel kredi tahsilatý, nakit yatýrma ve ödeme ile çek toplama iþlemleri konusunda tarihinde bir sözleþme imzalanmýþ olup, kredi kartý ve bireysel kredi tahsilatý iþlemlerine baþlanmýþtýr. Kuruluþumuz ile Finansbank A.Þ. arasýnda kredi kartý tahsilatý konusunda tarihinde bir sözleþme imzalanmýþ olup, iþlemlere baþlanmýþtýr. Kuruluþumuz ile Asya Finans Kurumu A.Þ. Genel Müdürlüðü arasýnda tarihinde imzalanan sözleþme uyarýnca Þirkete ait baþvuru formu sözleþme vb evraklarýnýn iþ yerlerimize teslimi evrak toplama iþlemine, ayrýca, tarihinde imzalanan ek sözleþme ile kredi kartý tahsilatý, bireysel kredi tahsilatý nakit yatýrma ve ödeme iþlemlerine baþlanmýþtýr. Kuruluþumuz ile Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.Þ. Genel Müdürlüðü arasýnda tarihinde imzalanan sözleþme uyarýnca Þirket adýna posta çeki hesabý açýlarak posta çeki vasýtasý ile hesap hareketlerinin düzenlenmesi ve iþleyiþ ilkelerinin belirlenmesi, Þirket müþterilerine hesap açma, hesaptan para ödeme, kredi kartý ve bireysel kredi tahsilatlarý, Þirket hesaplarýna nakit olarak gönderilmek istenen diðer bedellerin kabulünün yaný sýra Þirketin göstereceði kiþilere Þirket adýna nakit ödeme yapýlmasý, Þirkete ait çek, senet, deðerli evrak ile baþvuru formu, sözleþme v.b. evrakýn PTT ye teslimine iliþkin iþlemler konusunda hizmet verilecektir. Ayrýca Kuruluþumuz ile Türk Dýþ Ticaret Bankasý A.Þ. ve Koçbank A.Þ. arasýnda da sözleþme imzalanmýþ olup, iþbirliði yapýlan banka ve finans kurumlarýný yaygýnlaþtýrmak amacýyla görüþmeler devam etmektedir. In addition to the Institutions with which we work in this scope, a contract was signed between our Administration and Citibank on to collect credit card debts and individual credit debts, to pay as cash and to collect cheques. It was launched to collect credit card debts and individual credit debts. For the collection of credit card debts, an agreement was signed between our Administration and Finansbank on and procedures were begun. In accordance with the contract signed between our Administration and General Directorate of Asya Finance Institution on , it was commenced to deliver the documents; such as, application form, contract, etc. belonging to the Company to our post offices and to collect documents. Besides, by the supplementary contract signed on , collection of credit card debts and individual credit debts, cash payment and payment transactions are ensured. In accordance with the agreement signed between our Administration and General Directorate of Kuveyt Türk Evkaf Finance Institution on , postal cheque account in the name of Company will be opened and by means of the postal cheque, account statements will be prepared and operation principles will be determined. Services of opening an account, payment from the account, collection of credit card debts and individual credit debts, acceptance of other amounts to be transferred, as cash, to the Company s accounts will be offered to the Company s customers. Moreover services of cash payment in the name of Company to the persons nominated by the Company, delivery of cheque, bond, valuable document, application form, contract, etc. belonging to the Company to post offices will be carried out. Besides, agreements were signed with Türk Dýþ Ticaret Bank and Koçbank. In order to increase banks and finance institutions with which we cooperate, negotiations continue. 17

18 Kuruluþumuz ile daha önce yapýlan Telsim, Aria ve Aycell arasýndaki sözleþmelere ilave olarak Turkcell Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. arasýnda tarihinde imzalanan sözleþme uyarýnca Turkcell abonelerinin fatura ara ödeme, cari ödeme, taksitli ödeme ve faturalanmamýþ tutar bedellerinin otomasyona açýk merkez ve þubelerden tahsilatý yapýlmaktadýr. Ayrýca; tarihinde imzalanan ek sözleþme ile Turkcell tarafýndan belirlenmiþ 200 iþyerimizden POS cihazý üzerinden kontör yükleme iþlemlerine baþlanmýþtýr. Deri Sanayicileri Sektörel Dýþ Ticaret A.Þ. arasýnda tarihinde imzalanan sözleþme uyarýnca yurt dýþýnda yerleþik T.C. ve yabancý uyruklu kiþilerin Türkiye de yapmýþ olduklarý alýþ-veriþler karþýlýðýnda ödemiþ olduklarý KDV nin yurt dýþýna çýkýþlarý sýrasýnda ödemesinin yapýlmasý iþlemine Ankara, Antalya, Ýzmir, Ýstanbul, Edirne ve Kýrklareli PTT Baþmüdürlüklerine baðlý çýkýþ kapýsý PTT Merkez ve Þubelerinden ödeme iþlemleri devam etmektedir. Kuruluþumuz ile Türkiye Elektrik Daðýtým A.Þ. (TEDAÞ) arasýnda tarihinde imzalanan sözleþme uyarýnca Þirkete ait Elektrik faturalarýnýn tahsilatýna tüm iþ yerlerimizden baþlanmýþtýr. Ýzmir PTT Baþmüdürlüðümüzle Ýz-Su Genel Müdürlüðü arasýnda tarihinde imzalanan sözleþme uyarýnca Ýzmir ili sýnýrlarý içerisinde Ýz-Su fatura tahsilatýna baþlanmýþtýr. In addition to the contracts which had been signed with Telsim, Aria and Aycell before, in accordance with the contract signed between our Administration and Turkcell Communication Services Coop. on , services of payment of cellular phone bills and other debts, current payment, instalment payment and collection of the amounts not invoiced are offered to the Turkcell s subscribers in the automated post offices and branch offices. Besides, by the supplementary contract signed on , sale of phone cards via POS machine was launched in our 200 post offices which were determined by Turkcell. In accordance with the agreement signed with Leather Industrialists Sector Foreign Trade Coop. on , transaction of refund of VAT that was paid for shopping in Turkey by the Turkish people living outside of Turkey and by the foreigners, is carried out at the border post offices and branch offices of the Ankara, Antalya, Ýzmir, Ýstanbul, Edirne and Kýrklareli PTT Regional Directorates. In accordance with the contract signed between our Administration and Turkey Electricity Distribution Coop. (TEDAÞ) on , electricity bills belonging to the Company are collected in all post offices. In accordance with the contract signed between Ýzmir PTT Regional Directorate and General Directorate of Ýz-Su on , it was started to collect Ýz-Su bills within Ýzmir region. Kuruluþumuzla Fly Hava Yollarý A.Þ arasýnda tarihinde yapýlan sözleþme uyarýnca Þirket müþterilerinin Ankara Ýstanbul ve Trabzon Baþmüdürlüklerine baðlý otomasyona açýk merkezlere baþvurarak giþeden ödeme yöntemiyle uçak bileti rezervasyonu yaptýrma iþlemlerine baþlanmýþtýr. In accordance with the agreement signed between our Administration and Fly Air Lines Coop. on , service of reservation of air tickets by paying at the counters is offered to the Company s customers in the automated post offices of the Ankara, Ýstanbul and Trabzon PTT Regional Directorates. 18

19 2003 yýlýnda da efektif iþlemlerine devam edilmiþ ve 102,5 Trilyon TL. ciro elde edilmiþ olup, bunun karþýlýðýnda 1 Trilyon 25 Milyar TL. komisyon geliri elde edilmiþtir. In the year 2003, effective transactions were made and 1 trillion 25 billion Turkish Liras commission income was gained from 102,5 trillion Turkish Liras turnover. POSTA ÇEK ÝÞLEM SAYISI- POSTAL CHEQUE OPERATIONS (Bin)(Thousand) me HESAP SAYISI -NUMBER OF ACCOUNT 180,4 183,5 206,3 233,9 282,9 332,9 YATIRILAN - DEPOSITED 8862,2 7660, ÇEKÝLEN - PAID 325,3 227, AKTARILAN -TRANSFERRED 154,0 139, Posta Çeki hesap sahiplerinin hesap hareketlerini Internet üzerinden takip etmeleri için bir program hazýrlanmýþ ve testlerine baþlanmýþtýr. A programme was prepared in order that owners of post cheque accounts can check their account statements via Internet and testing of this programme was started. POSTA,TELGRAF VE ÇEK HAVALELERÝ SAYISI- TRAFFIC OF MONEY ORDERS BY POST, CABLE AND CHEQUES (Bin)(Thousand) me YURTÝÇÝ KABUL INLAND ACCEPTED YURTDIÞI GELEN RECEIVED FROM ABROAD 2003 yýlý sonu itibari ile posta çeki hesap sayýsý adede ulaþmýþtýr. By the end of the year 2003, the number of post cheque accounts reached 282,933. POSTA,TELGRAF VE ÇEK HAVALE TUTARLARI - TOTAL VALUE OF MONEY ORDERS (Milyon TL.) (Millions TL.) me YURTÝÇÝ KABUL RECEIVED INLAND YURTDIÞI GELEN RECEIVED FROM ABROAD POSTA ÇEK ÝÞLEMLERÝ PARASAL TUTARI TOTAL VALUE OF POSTAL CHEQUE OPERATIONS (Milyar TL.) (Billion TL.) YATIRILAN / Deposited ÇEKÝLEN / Paid AKTARILAN / Transferred HESAP BAKÝYESÝ / Total blance me

20 Bayrak ve para gibi Ülkemizin baðýmsýzlýðýnýn sembolü sayýlan posta pullarý; Ülkemizin tarih, sosyal ve kültür varlýklarýnýn, bitki ve hayvan varlýklarýnýn, turizm varlýklarýnýn, sanatýnýn, Türk meþhurlarýnýn tanýtýmýnda önemli bir görev üstlenmektedir. Bu nedenle; yýllýk pul emisyon programlarýnýn hazýrlýk aþamasýnda çok titiz davranýlmakta olup Cumhurbaþkanlýðý Genel sekreterliðinin, Baþbakanlýðýn, Bakanlýklarýn ve Üniversitelerin, konu ile ilgili diðer Kurum ve Kuruluþlarýn pul çýkarýlmasý konusunda görüþ, teklif ve önerileri alýnmakta, alýnan bu görüþ, teklif ve öneriler deðerlendirilmektedir. The postal stamps that are considered to be the symbol of independence of our country as national flag and money have an important role in the introduction of historical, social, cultural, touristic and artistic values, plant and animal richness of our country and the introduction of Turkish celebrities. For this reason, great emphasis is given during the preparation stage of annual stamp issuing programmes. Opinions, suggestions and proposals of the General Secretariat of Presidency, Prime Ministry, Ministries and Universities, and other Organizations and Institutions concerned with this issue are taken and evaluated. Pullarda filatelistler tarafýndan en çok aranan konulara öncelik verilmektedir. Pul ve pulculuk konusunda sürekli araþtýrma, iyileþtirme ve geliþtirme anlayýþý içinde çalýþmalarýmýz devam etmektedir. Filateli tanýtým çalýþmalarý çerçevesinde Erzincan, Amasya, Erzurum, Sivas, Ýzmir ve Ankara illerinde filateli sergileri düzenlenmiþtir. Kuruluþumuzun gelir kaynaklarýndan biri olan filatelinin yaygýnlaþtýrýlmasý, sevdirilmesi, her yaþ grubuna hitap etmesi için bu hizmetin daha geniþ kitlelere tanýtýlmasý önemlidir. Her yýl eðitim ve öðretim döneminde ilk ve orta dereceli okullara, ayrýca turizm sezonu boyunca yerli ve yabancý turistlere gezici filateli For the issue of stamps, philatelists prefer the themes are given priority. For the stamp and philately issues, our studies are continued in the concept of continuous investigation, improvement and development. In the framework of philatelic introduction studies, philately exhibitions were organised in Erzincan, Amasya, Erzurum, Sivas, Ýzmir and Ankara. In order that philately, one of the main resources of our Administration s revenue, can be expanded and loved, and well-known by every age group; it is important to introduce many groups of people to this service. For the primary and middle schools at every education term and for the foreign and domestic tourists 20

21 araçlarýmýzla filatelik satýþ ve tanýtým yapýlmaktadýr. Daha önce Cumhuriyet dönemi pullarýnýn tanýtýmýna baþlatýlan internet sitesinde 1990 yýlýndan günümüze kadar olan pullarýn tanýtýmý tamamlanmýþtýr. Filateli hizmetlerinin daha saðlýklý ve hýzlý bir þekilde yürütülmesi için tüm takip iþlemleri ile abone bilgileri bilgisayar ortamýnda aktarýlmýþtýr. throughout tourism season, philatelic sale and introduction are carried out by means of mobile philately vehicles. It was started to introduce people to the stamps of Republic period in web site via Internet and introduction of these stamps from the year 1990 to nowadays was completed. In order to provide more secure and faster philately services, all tracing transactions and subscriber information were entered to computers yýlý sonu itibariyle filateli gelirlerimiz 273 Milyar 500 Milyon TL. dir. Our philately revenues have been 273 billion 500 million Turkish Liras by the end of the year

22 Emekli Sandýðý Genel Müdürlüðü ile yapýlan protokol uyarýnca 60 yaþ üzeri emeklilerimizden isteyenlerin tüm Türkiye de maaþlarý PTT ce konutta teslim olarak ödenmektedir. Emekli Sandýðý ve SSK ile yapýlan protokoller uyarýnca Ziraat Bankasýnýn kapatýldýðý yerlerde Emekli ödemeleri PTT iþyerlerimizden yapýlmaktadýr. In accordance with the protocol signed with General Directorate of Retiree Fund, pensions for over 60 years old are paid by delivering to their homes on demand by PTT all over Turkey. In accordance with the protocols signed with Retiree Fund and Social Securities Institution, pension payment is made in post offices in the cities where the branches of Ziraat Bank were closed. Konutta Teslim ve Giþeden yapýlan Emekli Ödemelerine ait vergi iade zarflarýnýn toplanmasý ve vergi iadesi ödemeleri ayný yöntemle yapýlmaktadýr. Ayrýca SSK ile tarihinde yenilenen protokol doðrultusunda, havale olarak ödenen emekli maaþý ödemesine son verilerek mevcut PTT iþyerlerinden maaþ alan emekliler ile bundan sonra adý geçen Kurumdan emekli olanlarýn tamamý PTT ye yönlendirilerek sorgulamalý ödeme iþlemlerine baþlanmýþtýr yýlý Ocak ayýndan itibaren SSK emeklileri maaþlarýný istedikleri otomasyona açýk PTT iþyerlerinden almaya baþlamýþlardýr. Collection of tax refund documents and payment of tax refunds belonging to the pension payments at their homes and at counters are carried out in the same way. Besides, in accordance with the protocol renewed with Social Securities Institution on , the service of pension payment as money order was stopped. In addition to the current pensioners getting their pensions from post offices, all persons retired from this Institution from now on are directed to the PTT and payment transaction with inquiry service was launched. From January 2004, the persons retired from Social Securities Institution have received their pensions from any automated post office. 22

23 TEKNOLOJÝK YAPILANMA FAALÝYETLERÝ Merkez Otomasyonu Projesi 371 Merkezin otomasyon sistemine dahil edilmesi amacýyla proje kapsamýnda alýnacak PC ve yazýcýlarýn ihaleleri yapýlmýþ olup, teslim alýnmýþtýr. Kablolamasý yapýlmayan 12 Merkezin kablolamasý 2004 yýlýnda yapýlacaktýr. Merkez Otomasyonu Yazýlým ve Donaným Revizyonu Kuruluþumuzun otomasyona açýk merkezlerdeki artan iþlem trafiði nedeniyle ihtiyaç duyulan yazýlým ve donanýmlarýn alýnmasý ve mevcut yazýlým ve donanýmlarýn günümüz teknolojisine uygun hale getirilmesi için proje kapsamýnda bilgisayar ve yazýcýlarýn ihaleleri yapýlmýþtýr. Proje 2004 Yýlý Yatýrým ýnda bitecek olup, yazýlým çalýþmalarý devam etmektedir. TECHNOLOGICAL RESTRUCTURING ACTIVITIES Automation Project of Post Offices In order to cover 371 Post Offices with the automation system, the tendering procedure was completed for purchase of PCs and printers, and the delivery of all equipment was realised. The cabling of 12 Post Offices will be completed in Revision of Software and Hardware for the Automation of Post Offices Tendering procedure was completed for the computers and printers within the project for purchase of software and hardware equipment to be needed due to the increasing traffic in the automated post offices and for updating the softwares and hardwares for keeping up with the contemporary technology. The project will be completed within the Investment of Software studies are still in progress. Kayýtlý Posta Hizmetlerinin Otomasyonu Projesi Kayýtlý posta maddelerinin kabul, sevk ve daðýtým/teslim iþlemlerinin otomasyon ortamýnda bilgisayar marifetiyle yapýlmasý ve gönderilerin her aþamasýnda izlenmesi özellikle maliyet, personel, iþ gücü ve zamandan tasarruf ederek daha hýzlý, güvenli ve kaliteli bir yapýya kavuþturulmasýný amaçlayan þimdilik 24 pilot merkezin otomasyonunu öngören bu projenin donaným ihalesi yapýlmýþ olup, yazýlýmlar yüklenmiþ ve test amaçlý uygulamalar baþlamýþtýr. Projenin baþlatma raporu hazýrlanarak Dünya Posta Birliði ne sunulmuþ olup, karþýlýksýz olarak verilecek yaklaþýk US Dolarlýk meblaðýn US Dolarlýk ilk dilimi Ýdaremize kazandýrýlmýþ bulunmaktadýr. Kayýtlý Posta Hizmetlerinin Otomasyonu Projesi kapsamýnda gelinen aþamada yazýlým Kurum personelimiz ile hazýrlanmaktadýr. Devreye alýnacak Automation Project of Registered Mails Tendering procedure for the hardware of the project which is envisaged for posting, forwarding, and delivering of registered postal items with the support of computer technology and monitoring of the items at the all stages, providing faster, reliable and qualified service by decreasing the cost, staff, laborforce and saving the time, and which has been envisaged to be implemented in 24 Post Offices as a pilot project was completed and software works are loaded and applications for testing was started. Starting report of the project was submitted to the UPU and USD as the first part out of USD which is allocated to our Administration was transferred to our account. Within the content of the Automation of Registered Postal Services Project, the sotware is being prepared by the staff of our Administration. 23

24 PIM, PTT Merkez ve þubeleri için satýn alýnacak donanýmlarýn sözleþmeleri yapýlmýþ olup, teslimatlarý tamamlanmýþtýr. Yazýlým iþlemlerinin sonuçlandýrýlmasýný müteakip hizmete konulmasý planlanan projenin ara ve bitiþ raporlarý da hazýrlanacak, Dünya Posta Birliði ne gönderilerek geri kalan tutarlarýn da Ýdaremize ödenmesi saðlanacaktýr. The contracts for the equipment to be bought for the Sorting Centres, Post Offices and Branch Offices were made, and the delivery process was completed. After the software procedure is completed, middle and final reports of the project which is planned to be in process will be prepared and submitted to the UPU, and the payment for the remaining part of the amount allocated for our Administration will be provided. Posta Tahsilat Sistemi Yazýlým ve Donanýmý Kuruluþumuz PTT Ýþyerlerinden tüm iletiþim araçlarý ile (Telsim, Aria, Aycell, Turkcell) elektrik, su ve doðalgaz faturalarýnýn tahsil edilebilmesi teminen gerekli yazýlýmlar hazýrlanmýþtýr. Muhasebe Finansman Yönetimi Sistemi (MFYS) PTT Genel Müdürlüðü, Baþmüdürlük, Müstakil Üniteler ve Merkez Müdürlükleri ile Þubelerdeki muhasebe iþlemlerini Muhasebe Finansman Yönetim Sistemi (MFYS) ile yaparak, Yönetim Karar Destek Sistemine yönelik istatistiksel bilgi ve raporlarý almayý ve tüm muhasebe iþlemlerinin on-line ortamda kontrol ve denetimini saðlamayý amaçlamaktadýr. Söz konusu projenin tarihi itibariyle geçici kabulleri tamamlanmýþ olup, proje kapsamýnda yer alan Baþmüdürlük muhasebe servisleri ile PTT Merkezlerinde devreye alýnmýþtýr. Personel Ýþlemleri Yönetim Sistemi Yazýlým ve Donanýmý Proje kapsamýnda personel birimlerinin ihtiyacý olan bilgisayar ve yazýcýlarýn alýmý yapýlmýþ olup, yazýlým çalýþmalarý Kurum kaynaðý ile yapýlmaktadýr. Software and Hardware of Postal Collection System Necessary softwares have been prepared in order to collect electricity, water and gas bills as well as all GSM ( Telsim, Aria, Aycell, Turkcell) bills. Management System for Accounting and Finance General Directorate of PTT, through carrying out the accounting transactions in Regional Directorates, Autonomous Units, Post Offices and Branch Offices, via Management System for Accounting and Finance, aims to have statistical information and reports and to provide the control and audit of all accounting transactions on-line. Provisional acceptance of the above mentioned project was completed on and the project has been put into force at the Accounting Sections of Regional Directorates and Post Offices which are taking place in the project. Software and Hardware of Personnel Information Management System Computer and printers needed by the personnel units were bought, and software works are carried out with the own sources of PTT. 24

TABLO-3. LÝSANS MEZUNLARININ TERCÝHLERÝ ARASINDA GÖSTEREBÝLECEÐÝ KADROLAR VE POZÝSYONLAR

TABLO-3. LÝSANS MEZUNLARININ TERCÝHLERÝ ARASINDA GÖSTEREBÝLECEÐÝ KADROLAR VE POZÝSYONLAR 45 ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (MERKEZ) 3176421 AVUKAT (BOLU)... AH 6 1... 1213, 4419, 7207 ADALET BAKANLIÐI (MERKEZ) 3176423 MÜHENDÝS (ANKARA)... TH 6 2... 1223, 4531, 6003, 7225, 7257, 7265 3176424

Detaylı

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ REPUBLIC OF TURKEY GENERAL DIRECTORATE OF PTT FAALÝYET RAPORU ANNUAL REPORT (2004-2005) Araþtýrma Planlama Koordinasyon Dairesi Baþkanlýðý Research Planning Coordination Department

Detaylı

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ REPUBLIC OF TURKEY GENERAL DIRECTORATE OF PTT FAALÝYET RAPORU ANNUAL REPORT (2002-2003) Araþtýrma Planlama Koordinasyon Dairesi Baþkanlýðý Research Planning Coordination Department

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan Adý Adý ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011045 Ýngilizce Öðretmenliði 4 1 7 1011061 Sýnýf Öðretmenliði 4 4 1011375 Sosyoloji 4 2 6, 21 1011326 Tarih 4 1 6, 21 1011367 Türk Dili ve Edebiyatý 4 2

Detaylı

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES 17 TÜRKİYE TOPLAMI T 492828 1841546 289579 38293 6383 90333 24891 16433 2815 4121 15892 2408 78804 10864 5298 13555 49087 11534 3204 1625 3850 2855 TOTAL FOR TURKEY K 202734 762487 126623 16538 2530 37671

Detaylı

T.C. MINISTRY OF HEALTH. Central Hospital Appointment System (MHRS)

T.C. MINISTRY OF HEALTH. Central Hospital Appointment System (MHRS) T.C. MINISTRY OF HEALTH Central Hospital Appointment System (MHRS) Definition of MHRS Central Hospital Appointment System(MHRS); MHRS is an application that enables people to get appointment for themselves

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) ARTIŞ (%) SHARE SHARE INCREASE GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 6,88 VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 1.725

Detaylı

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REPUBLIC OF TURKEY GENERAL DIRECTORATE OF PTT ISSN 1300-2198 PTT İSTATİSTİKLERİ PTT STATISTICS

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REPUBLIC OF TURKEY GENERAL DIRECTORATE OF PTT ISSN 1300-2198 PTT İSTATİSTİKLERİ PTT STATISTICS T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REPUBLIC OF TURKEY GENERAL DIRECTORATE OF PTT ISSN 300298 PTT İSTATİSTİKLERİ PTT STATISTICS ARAŞTIRMA PLANLAMA KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI RESEARCH PLANNING COORDINATION DEPARTMENT

Detaylı

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey.

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey. Av. Serdar B. SADAY Tel : 0 216 290 13 16 GSM : 0 532 204 28 80 E-mail: serdar@bilgehukuk.gen.tr Av. A. Akın AYSAN Tel :0 216 290 12 20 Gsm :0 505 668 85 90 E- mail: akin@bilgehukuk.gen.tr Address : Bahariye

Detaylı

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 2015 OKUL ADI SORU SAYISI TEMEL SOSYAL YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 1 40 26,62 10,91 27,58 22,46 325,218 310,003 355,402 349,084 357,564 344,551 2 40 17,46 10,35 25,77 16,44 275,100 268,374 307,336

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

2014 PTT İSTATİSTİKLERİ

2014 PTT İSTATİSTİKLERİ T.C PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REPUBLIC OF TURKEY GENERAL DIRECTORATE OF PTT ISSN 1300-2198 2014 PTT İSTATİSTİKLERİ PTT STATISTICS STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DEPARTMENT OF STRATEGY DEVELOPMENT ISSN

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REPUBLIC OF TURKEY GENERAL DIRECTORATE OF PTT ISSN 1300-2198 PTT İSTATİSTİKLERİ PTT STATISTICS

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REPUBLIC OF TURKEY GENERAL DIRECTORATE OF PTT ISSN 1300-2198 PTT İSTATİSTİKLERİ PTT STATISTICS T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REPUBLIC OF TURKEY GENERAL DIRECTORATE OF PTT ISSN 300298 PTT İSTATİSTİKLERİ PTT STATISTICS ARAŞTIRMA PLANLAMA KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI RESEARCH PLANNING COORDINATION DEPARTMENT

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REPUBLIC OF TURKEY GENERAL DIRECTORATE OF PTT ISSN 1300-2198 PTT İSTATİSTİKLERİ PTT STATISTICS

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REPUBLIC OF TURKEY GENERAL DIRECTORATE OF PTT ISSN 1300-2198 PTT İSTATİSTİKLERİ PTT STATISTICS T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REPUBLIC OF TURKEY GENERAL DIRECTORATE OF PTT ISSN 300298 PTT İSTATİSTİKLERİ PTT STATISTICS STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DEPARTMENT OF STRATEGY DEVELOPMENT ISSN 300298

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) PAY ( %) ARTIŞ (%) GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES SHARE SHARE SHARE INCREASE GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 2.476 97,96 4,73 VERGİ

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Presentation Plan Possible Amendments Strategic Policies Performance Targets Activities Operational

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji Dr. Aysın Yeltekin EUREKA PROJELERİMİZ EUREKA, E!1770 St. Joseph 2000, EUREKA E!2007, Pack 2000 EUREKA E! 2659 ONE ECOPOWER, EUROSTARS EUREKA E!4720 PLUG and PACK St. Joseph 2000, EUREKA project, E!1770,

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

DD MORTGAGE. 18 Mayıs 2011. Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group

DD MORTGAGE. 18 Mayıs 2011. Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group DD MORTGAGE 18 Mayıs 2011 Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS

TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS MASS VALUATION ACTIVITIES CONDUCTED BY GENERAL DIRECTORATE OF LAND REGISTRY AND CADASTRE TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TOPLU DEĞERLEME ÇALIŞMALARI TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS Land

Detaylı

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make payment to the Government. MUHASEBECİ: Kişilerin veya

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

FVAÖK yıllık bazda %129 artmış ve FVAÖK marjı da 9A09 da %12 olmuştur. Bu artış ARGE teşvikleri ve maliyet düşürücü önlemlerden kaynaklanmaktadır.

FVAÖK yıllık bazda %129 artmış ve FVAÖK marjı da 9A09 da %12 olmuştur. Bu artış ARGE teşvikleri ve maliyet düşürücü önlemlerden kaynaklanmaktadır. 9A09 (mntl) Satışlar FVAÖK Net Kar Açıklanan 160 19 23 GY tahmini 159 21 25 Netaş 9A09 finansal sonuçlarında 23mn TL net kar açıkladı, ki bu da bizim beklentimiz olan 25mn TL net karın biraz altındadır.

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Ders Verme ve Eğitim Alma Faaliyeti Teaching and Training Mobility Yıldız Technical University European Union Office 1 İkili anlaşma

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL

MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

2013 PTT İSTATİSTİKLERİ

2013 PTT İSTATİSTİKLERİ T.C PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REPUBLIC OF TURKEY GENERAL DIRECTORATE OF PTT ISSN 1300-2198 2013 PTT İSTATİSTİKLERİ PTT STATISTICS STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DEPARTMENT OF STRATEGY DEVELOPMENT ISSN

Detaylı

Software R&D Center. Generate future softwares

Software R&D Center. Generate future softwares Software R&D Center Generate future softwares WHO WE ARE? Served in Bursa R&D Center and İstanbul Service Office with more than 70 qualified staff, Litera is a turkish software company that established

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki yapılacak işler ve projenin başka bir şekilde evrilmesi

Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki yapılacak işler ve projenin başka bir şekilde evrilmesi Welcome Proje Arka Planı Partners Türkiye BIT ihtiyaçları 2011-2016 Science Technology and Inovation Strategy 2023 Vizyonu FATIH Projesi 10. Kalkınma Planı Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HÜKÜMETİ POSTA TARİHİ 1920-1923

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HÜKÜMETİ POSTA TARİHİ 1920-1923 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HÜKÜMETİ POSTA TARİHİ 1920-1923 TURKISH GRAND NATIONAL ASSEMBLY GOVERNMENT POSTAL HISTORY 1920-1923 Tarihi açıdan bakıldığında, Türk Kurtuluş Savaşı Mustafa Kemal ve arkadaşlarının

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

PTT 2009 Faaliyet Raporu / PTT 2009 Annual Report

PTT 2009 Faaliyet Raporu / PTT 2009 Annual Report www.ptt.gov.tr Haberleşme ve posta sektörlerinde bir Türkiye markası olan PTT nin başarısının arkasında inanç, hizmet verme heyecanı ve ekip ruhuyla çalışmanın büyük bir payı vardır. Bu başarının gelecek

Detaylı

Organizasyon Şeması / Organizational Chart Yönetim Kurulu / Board of Directors Genel Koordinatör / General Coordinator Teknik Danışmanlar Technical Consultants Genel Müdür General Manager Finansal Hukuki

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue ürün katalogu product catalogue 2011 FİRMA PROFİL Türkiye nin lider cam kuruluşlarından olan Okandan Cam 1954 yılında kurulmuştur. Sektörde yaptığı yatırımlar sayesinde gelişen ve büyüyen firma, 1968 yılında

Detaylı

PROJE, İMALAT, SERVİS

PROJE, İMALAT, SERVİS HİZMET KATALOĞU SERVICE BROCHURE PROJE, İMALAT, SERVİS PROJECT, PRODUCTION, SERVICE 2010 TR-EN ÖNSÖZ INTRODUCTION B.N.:34/14.01/9310 B. N.:01.09.0218.513 Onurmak ısı sistemleri 2001 yılında Onur Metal

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak FİRMAMIZ ; Mobilya İmalat&Satış taki 30 yıllık tecrübemizle, MKS MOBİLYA DEKORASYON SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. adı altında uzun yıllardır müşterilerimize hizmet

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL 1. YARIYIL BUS 1101 Introduction to Business 3 0 3 4 BUS 1111 Micro Economics 3 0 3 4 BUS 1121 Financial Accounting I 3 0 3 5 BUS 1131 Introduction to Law 3 0 3 4 BUS 1141 Mathematics 3 0 3 4 BUS 1151

Detaylı

Ali Kablan 1. UFRS nin Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamaları

Ali Kablan 1. UFRS nin Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamaları UFRS nin Ali Kablan 1 Abstract: Standardization has become neccessary because of some reasons such as the removal of borders between countries,increase in competition,the expansion of trade,rapid globalization

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

YATIRIMA. Özet. olarak verilen az vergi ödemektedirler. durumunda ncelemektir. Anahtar Kelimeler:

YATIRIMA. Özet. olarak verilen az vergi ödemektedirler. durumunda ncelemektir. Anahtar Kelimeler: Marmara Üniversitesi YIL 2010 IX, SAYI II, S. 431-453 YATIRIMA Özet olarak verilen az vergi ödemektedirler. durumunda ncelemektir. Anahtar Kelimeler: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr FOREIGN TRADE Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets www.worldsert.com.tr www.worldsert.com.tr World Sert Dış Ticaret Hakkında / About World Sert

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumları olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

REPORT Period: up to 01 November 2007 M. Zafer Zog FAO National Consultant

REPORT Period: up to 01 November 2007 M. Zafer Zog FAO National Consultant Appendix 8 REPORT Period: up to 0 November 2007 M. Zafer Zog FAO National Consultant Introduction This report compiles progress of Support for FMD surveillance and control in Turkey from FAO, under EC/FAO

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY The Regional Workshop The World Trade Organisation (WTO) and Fisheries St. Petersburg, 29 31 October 2013 Binnur CEYLAN (MSc) Erdal USTUNDAG (PhD) Department of Aquaculture

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z 2015 İLKBAHARYAZ İÇİNDEKİLER / INDEX KIRAL MOBİLYA 1996 yılından beri ofis ve bahçe mobilyaları sektöründe hizmet vermektedir. Merkez ofis ve ilk mağaza Alanya da açıldı. Faaliyetlerine ilk aşamada bölge

Detaylı

TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ

TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ JANUARY 2015 OCAK 2015 COLLECTIONS / TAHSİLATLAR Documentary collection / Dosya masrafı Presentation for acceptance / Kabule ibraz Aval / Aval Return of bill

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö. BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞLİÖ-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com 335 TRAKTÖR KOLTUKLARI ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE www.gurexseat.com Certificate Sertifikalarımız Sertifikalarımız Marka Tescil ISO 9001 : 00 HAKKIMIZDA ABOUT US Certificate Marka Tescil Şirket 197

Detaylı

LOGO USING INSTRUCTION

LOGO USING INSTRUCTION REVISION TABLE Revision Revision Date Reason of Revision No 00 06.11.2012 First issue 01 16.03.2013 The instruction was revised according to document review of JAS-ANZ. 02 13.07.2016 ISO 17021-1:2015 sistem

Detaylı

CHANGE GUIDE BSP Turkey

CHANGE GUIDE BSP Turkey IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE BSP Turkey CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership/Legal Status of Ownership Commercial Registry Gazette ( Ticaret Sicil Gazetesi ) containing information

Detaylı

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities January February March 2013 IYLA Trainings and Activities In the months of January February March 2013, various local trainings on 5 different subjects were conducted. In total, our trainers conducted

Detaylı

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing Turizm Pazarlaması Tourism Marketing 1980 li yılların başında dünya üzerinde seyahat eden turist sayısı 285 milyon ve toplam gelir 92 milyar dolar iken, 2000 yılında bu rakam, 698 milyona ulaşmış ve bu

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

BOTAŞ TURKEY. Network Principles, Tariffs, International Integration and Re- Export Opportunities. H. Hakan ÜNAL (M.Sc.) Dr. iur.

BOTAŞ TURKEY. Network Principles, Tariffs, International Integration and Re- Export Opportunities. H. Hakan ÜNAL (M.Sc.) Dr. iur. BOTAŞ TURKEY Network Principles, Tariffs, International Integration and Re- Export Opportunities H. Hakan ÜNAL (M.Sc.) Dr. iur. Cafer EMİNOĞLU BOTAŞ CIS Oil & Gas Summit 2012-16 May, Paris Turkish Natural

Detaylı

Network Principles, Tariffs, International Integration and Re- Export Opportunities. H. Hakan ÜNAL (M.Sc.) Dr. iur. Cafer EMİNOĞLU

Network Principles, Tariffs, International Integration and Re- Export Opportunities. H. Hakan ÜNAL (M.Sc.) Dr. iur. Cafer EMİNOĞLU BOTAŞ TURKEY Network Principles, Tariffs, International Integration and Re- Export Opportunities H. Hakan ÜNAL (M.Sc.) Dr. iur. Cafer EMİNOĞLU BOTAŞ Gas Transmission Management European Gas Conference

Detaylı