ayýn konusu barýºa pedal eylemi birleºmiº milletlerin yapýsý ve son dönemdeki dünya gerçekleri çalýþma gruplarýmýz sýnav sonuçlarý yorum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ayýn konusu barýºa pedal eylemi birleºmiº milletlerin yapýsý ve son dönemdeki dünya gerçekleri çalýþma gruplarýmýz sýnav sonuçlarý yorum"

Transkript

1

2 içindekiler 1965 odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 155 Eylül 2006 Dernek Adýna Sahibi Himmet SAHIN (EDS'83) Yazý Ýþleri Müdürü M. Nilgün EGEMEN (CHE 89) Yayýn Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY'83) Nermin FENMEN (CHE'80) Çiðdem Berdi GÖKHAN (ARCH'71) Ümit ÇAÐLAR (EE'93) Tuna KOLAT (EE'76) Eren AKDUR (METE'97) H. Nafi ÝPEK (PETE'82) Özcan YALÇINKAYA (MINE '82) Tanju ERYILMAZ (ME'83) Þule ÞAHÝN (PSY'85) Melda TANRIKULU (CP'06) Reklam Sorumlusu Kemal BULUT Grafik Tasarým Harman Þaner ÇAKMAK Renk Ayrýmý ve Baský Ayrýntý Basým Yayým Matbaacýlýk Hizmetleri San. Tic. Ltd. Þti. Tel.: (0312) Baský Tarihi: Eylül 2006 Ýmzalý yazýlardaki görüþ ve düþünceler yazarlarýna ait olup, ODTÜ Mezunlarý Derneði ni ve odtülüler bülteni ni sorumlu kýlmaz. Yayýnlanan yazýlar ve fotoðraflar Derneðin ve yazarlarýn izni olmadan kullanýlamaz. ODTÜ Mezunlarý Derneði Yönetim Kurulu Himmet ÞAHÝN (EDS'83), Baþkan Bayraktar BAYRAKTAR (CE'87), II. Baþkan M. Nilgün EGEMEN (CHE'89), Yazman Nevres DABIL (CE'98), Sayman Cem YAÞIN (CP'89) Sedef SOMALTIN (EE'92) Taner ÖZDEMÝR (EE'88) Ödentileriniz Ýçin T. Ýþ Bankasý, ODTÜ Þubesi 4229/ Garanti Bankasý, Maltepe Þubesi Burs ve Yardýmlar Fonu T. Ýþ Bankasý, ODTÜ Þubesi 4229/ (TL) 4229/ (EUR) 4229/ (USD) Garanti Bankasý, Maltepe Þubesi (TL) ODTÜ Mezunlarý Derneði 428. Sokak 100. Yýl ANKARA Tel: Faks: e-posta: ayýn konusu 4 barýþ gecesi, barýþ hemen þimdi... ama nasýl? barýºa pedal eylemi birleºmiº milletlerin yapýsý ve son dönemdeki dünya gerçekleri 12 bop çalýþma grubu BOP/GOKAP geniþletilmiþ ortadoðu ve kuzey afrika su kaynaklarý ve politikalar 16 dernekten dönemi çalýþma programý kültür sanat ilk meclis ve cumhuriyet in bir ilk ressam ý: refik epikman 35 çalýþma gruplarýmýz 21 güncel sýnav sonuçlarý yorum etkinlik izlencesi hocam inecek var karatepe aslantaþ 32 kitaplar arasýnda odtü lü bir öðrencinin gözünden, odtü nün 50. yýlýna armaðan bir kitap: odtü den geliyorum odtü den bir köþe odtü de odtü logolarý 36 ankara dan bir zamanlar bir havagazý fabrikasý vardý! 38 anýlarla odtü türk halk bilimleri topluluðu nun (thbt) kuruluþu tesadüf denilen ºey üyelerden avrupa da üç gün saðlýða uzanan yol organik tarým 44 tarihte gelecek ay 45 etkinlik stk dayanýþmasýna örnek: lösev i aðýrladýk çaliºma gruplarý piknikte biraradaydý kalecik te bað bozumundaydýk Savas Insanlýða Yakýþmýyor Yerel Süreli Yayýn ISSN odtülüler bülteni odtülüler bülteni 155 eylül

3 bizden size bizden size 10 YTL KAMPANYASI 10 YTL KAMPANYASI 10 YTL KAMPANYASI 10 YTL KAMPANYASI Burs fonuna yapacaðýnýz YTL ayda 10 YTL veya üzeri yardýmlar KAMPANYASI biraraya geldiðinde, 10 YTL kaynak yetersizliði yüzünden burs veremediðimiz KAMPANYASI bir 10 YTL güldürecek... KAMPANYASI Dileriz, bu 10 YTL kampanyada bizi yalnýz KAMPANYASI býrakmazsýnýz YTL KAMPANYASI 10 YTL KAMPANYASI çok ODTÜ lü öðrencimizin yüzünü 10 YTL KAMPANYASI 10 YTL KAMPANYASI Burs ve Yardýmlar 10 YTL Fonu KAMPANYASI 10 YTL (EUR) (USD) Garanti Bankasý, Maltepe Þubesi (YTL) T. Ýþ Bankasý, ODTÜ Þubesi (YTL)- KAMPANYASI KAMPANYASI odtülüler bülteni 155 eylül

4 ayýn konusu barýþ gecesi barýþ hemen þimdi... ama nasýl? Yýllardan beri, paylaþým amaçlý savaþlara, bu uðurda sivil olsun, asker olsun feda edilen canlara, katlanýlan acýlara, dökülen gözyaþlarýna karþý tepkisini her biçimde göstermiþ bulunan ODTÜ Mezunlarý Derneði, bu dönemde de emperyalist güçlerin Orta Doðu'da sürdürmekte olduklarý yayýlma ve egemenlik politikalarýna karþý bir dizi etkinlik planladý. Öncelikle, Ülkemizde ve dünyanýn çeþitli ülkelerinde bulunan ODTÜ mezun dernekleri, þubeleri ve temsilciliklerinin ortak sesini duyurmak amacýyla bir bildiri yayýmlandý. Bu bildiriyle, gerek Orta Doðu'da sürdürülmekte olan iþgalci politikalara, gerekse Ülkemizin bu politikalara alet edilmesine karþý ODTÜ mezunlarýnýn tepkisi dile getirildi. Ardýndan, 1 Eylül Dünya Barýþ Günü nü deðerlendirerek, bu günün birçok yerde yapýldýðý gibi Ankara'da da gerek barýþtan yana diðer sivil toplum örgüt ve inisiyatiflerinin, gerekse ODTÜ mezunlarýnýn dayanýþmasýný güçlendirmek amacýna hizmet etmesini saðlamak üzere 2 Eylül Cumartesi günü Viþnelik Çim Amfi de Barýþ Gecesi düzenlendi. Böyle bir gece yalnýzca ODTÜ Mezunlarý Derneði'nin olanaklarýyla da düzenlenebilir ve yalnýzca ODTÜ mezunlarýnýn katýlýmýyla da yapýlabilirdi. Ancak, barýþýn yalnýzca, barýþtan yana olan tüm bireylerin, sivil toplum örgütlenmelerinin ve dünya halklarýnýn dayanýþmasý, mücadelesi ve direniþiyle korunabileceðinin; her türlü paylaþým, yayýlma ve iþgal amaçlý savaþa karþý, ancak bu güçlerin ortak mücadelesiyle direnilebileceðinin bilincinde olan ODTÜ Mezunlarý Derneði böyle bir gecenin düzenlenmesini de barýþa hizmet edecek bir dayanýþmanýn mütevazi bir adýmý olarak deðerlendirmeyi seçti. Derneðimizin bu giriþimi, barýþtan yana bireylerin ve örgütlenmelerin gerçekten de ne denli dayanýþma isteði içerisinde olduklarýný ve bu amaçla kendilerini seferber etmeye ne denli hazýr olduklarýný gösterdi. Barýþ, dayanýþma amaçlarýmýz ve bu doðrultuda güçlü bir ortak sesin duyurulmasý arzusu, bizi destekleyen sivil toplum örgütlenmelerini, basýn-yayýn organlarýný, gençleri bu ortak amaç için bir araya getirdi. Son dört yýldýr Ýstanbul'da Barýþa Rock adlý ücretsiz ve sponsorsuz alternatif etkinliði düzenlemekte olan ve bu yýl bu etkinlik için 132 bin barýþseverin bir araya gelmesini saðlayan Küresel Barýþ ve Adalet Koalisyonu (Küresel BAK), iþbirliði çaðrýmýzý büyük bir þevkle kabul etti ve bu konuda sahip olduklarý deneyimi ve 4 odtülüler bülteni 155 eylül 2006

5 ayýn konusu zengin iliþkilerini derhal seferber etti. Gecemizi gerçekleþtirmeyi planladýðýmýz tarihe çok kýsa bir süre kalmýþ olmasýna karþýn, büyük bir hýzla diðer destekleyici kuruluþlarýmýza, KESK'e, DÝSK'e, TMMOB'ye, YOL-ÝÞ'e, Türk Mühendisler Birliði Derneði'ne, 68'liler Dayanýþma Derneði'ne, 78'liler Dayanýþma Derneði'ne, Radyo ODTÜ'ye, Radyo Özgür'e, Birgün Gazetesi'ne ulaþýldý. Destek isteðimiz, duraksanmadan derhal kabul gördü. Bütün kitle örgütleri geceye üyelerinin yoðun katýlýmýný saðlamak için çareler üretmeye baþladýlar: Batýkent, Mamak, Keçiören, Dikmen ve Kýzýlay'dan Viþnelik e otobüsler kaldýrýlmasýný saðladýlar hatta bu otobüsler bu semtlerde geceye katýlmak için bekleyen kiþi sayýsýnýn çokluðu nedeniyle birkaç sefer yapmak zorunda kaldýlar. Baðlý birimler, gecemizin afiþ ve el ilanlarýný hýzla ulaþtýrdýlar; üyelerine internet kanalýyla duyurdular, semt-semt, kapý-kapý dolaþarak el ilanlarýný daðýttýlar. Bununla kalmayýp, geceye çok mütevazi bir bedel karþýlýðýnda Ýstanbul'dan katýlmayý kabul eden Moðollar Grubunun yol ve konaklama ihtiyaçlarýnýn tamamýný da üstlendiler. Derneðimizin payýna düþen mali yükü ise mezunlarýmýz büyük ölçüde baðýþlarýyla karþýladýlar. Basýn destekçilerimiz, gecemizin duyurusunu etkili bir biçimde radyolarýndan ve gazetelerinden yaptýlar. Bütün destekleyenlerimiz internet sitelerinde çaðrýmýza yer verdiler. Destekleyen kuruluþlarýmýzýn baþkanlarý ve temsilcileri geceye bizzat katýlarak, Derneðimizin ve Üniversitemizin yöneticileriyle birlikte, barýþ çaðrýmýzý çok güçlü bir biçimde dile getirdiler. Gecenin katýlýmcýlarý güçlü sloganlarýyla, Moðollar Grubu ve Grup Vira ise þarkýlarýyla coþkuyu zirveye çýkardýlar. Gecenin sonlarýna doðru hiç kimse yerinde durmuyor, herkes sahnenin önünde toplanmýþ, þarkýlara ve coþkuya dansla eþlik ediyordu. Gecenin sonunda, geceye katýlan ve geceyi izleyen herkesin ortak düþüncesi bu etkinliðin her yýl tekrarlanmasý ve yýldan yýla katýlýmýn, coþkunun ve dayanýþmanýn artýrýlmasý yönündeydi. Böyle mütevazi bir barýþ etkinliði için bile barýþsever kiþi ve kuruluþlarýn ortaya koyduðu katýksýz dayanýþma ve özveri, barýþ ýn hepimizin hayali olmanýn ötesinde, Ülkemizde, Orta Doðu da ve tüm dünyada nasýl gerçek olabileceðini görmemizi saðlýyordu. Yalçýn GÜLERMAN (ECON 79) odtülüler bülteni 155 eylül

6 ayýn konusu barýþa pedal eylemi Çocuklar ölmesin diye... Amerika'nýn nükleer füzeleri Ýncirlik'ten temizlensin diye... Daha güzel günlere hep beraberce ulaþabilelim diye... Barýþa pedal çevirdik. Böyle diyor, 24 Aðustos 2006 günü Adana Ýncirlik'ten baþlayarak Ýstanbul Sarýyer'deki Barýþa Rock Festival'inde son bulan 3 günlük bisiklet yolcuðundan oluþan eyleme katýlanlar. Basýnýn ve emniyet güçlerinin yoðun ilgisi eþliðinde Ýncirlik'ten yola çýktýlar. Adana il merkezinden geçen ekibe Adana Barýþ ve Adalet Koalisyonu (BAK) eylemcileri, Adana halký, gazeteciler, Barýþa Pedal lojistik destek otobüsü ve bisikletçilerden çok polis ve jandarma aracý eþlik etti. Adana kent dýþýndan baþlayan otobüs yolculuðu ile yolda 3 polis ve jandarma çevirmesi sonrasýnda Aksaray il merkezine ulaþýldý. Aksaray BAK tarafýndan verilen akþam yemeði kent dýþýndaki küçük bir kýr lokantasýnda yenildi. Basýn açýklamasý sonrasýnda KESK eylemine destek veren bisiklet ekibi yüzlerce KESK üyesi tarafýndan halaylarla karþýlandý. Barýþa Pedal grubu, kýsa destek ziyaretini tamamlayarak Ýstanbul'a hareket etti. Yavaþ süren yolculuk, 26 Aðustos Cumartesi sabahý saat 10:00'da Ýstanbul Beyoðlu'nda son buldu. Bisikletler otoparka býrakýldý, Sarýyer'e, Barýþa Rock alanýna hareket edildi. Geceyi kendilerine ayrýlan alanda kamp kurarak geçiren gençler, sabahýnda Beyoðlu'na dönerek 13:00'de yeniden pedallere basýyor, Beþiktaþ Ýskele meydanýna iniyordu. Burada yaptýklarý basýn açýklamasý basýnýn ve halkýn yoðun ilgisi ile karþýlaþtý. Sobacýda yaptýrdýklarý nükleer füze eþliðinde pedal basarak yeniden Barýþa Rock konser alanýna hareket edildi. Ýstanbul'dan bisikletli gençlerin katýlýmý ile muhteþem görüntüler ve halk desteði eþliðinde konser alanýna ulaþýldý. Festival alanýnda kiþilik coþkulu bir kitle Alýnan duþ ve kýsa bir uyku sonrasýnda Ankara eylemini gerçekleþtirmek için Ahlatlýbel'e hareket edildi. Ahlatlýbel'den hareket eden bisiklet grubu polis ekipleri eþliðinde Sýhhiye - Kurtuluþ - Baðlar Caddesi üzerinden Kocatepe Camii rotasýný takip ederek Kýzýlay Yüksel caddesine ulaþtý. Yüksel Caddesinde yapýlan bir basýn açýklamasý ile eylemin içeriði Ankaralýlara anlatýldý. tarafýndan karþýlandýlar. Ekip adýna Mehmet Demir'in yapmýþ olduðu konuþma sahne önündeki Barýþa rock katýlýmcýsý tarafýndan sýk sýk destek sloganlarý ile kesildi. Barýþa Pedal eyleminde görev alan gençlerimiz, Türkiye'de barýþ adýna savaþanlara sadece bir örnek. 1 Eylül Dünya Barýþ Günümüz kutlu olsun. Nermin FENMEN (CHE'80) 6 odtülüler bülteni 155 eylül 2006

7 lübnan temsilcimizden çaðrý var! Sevgili ODTÜ lüler, Adým Massoud Naboulsi. ODTÜ Ýnþaat Müh mezunuyum. Sizlere, yaralý Lübnan'dan sesleniyorum. 2 Lübnan, km yüzölçümüne yayýlmýþ 4 milyon insanýn yaþadýðý küçük bir ülke. Lübnan, stratejik konumu ve halkýnýn bir mozaik gibi farklý kökenlerden gelmiþ olmasý ile tarihinde pek çok savaþa sahne olmuþtur. Her savaþýn ardýndan yaralarýmýzý sarýp dünyanýn pek çok ülkesindeki kerdeþlerimiz ve dostlarýmýzýn da yardýmýyla yeniden ayaða kalkarak varlýðýmýzý kaldýðýmýz yerden sürdürmeye çalýþtýk. Ta ki 12 Temmuz 2006'ya kadar Bu eþitliksiz savaþ, Lübnan toplumuna, altyapýsýna ve ekonomisine çok büyük zarar vermiþtir. Medyadan da izlemiþsinizdir, acýmasýz saldýrýlarla sivil halkýn barýndýðý mahalleler, okullar, hastaneler, kýsacasý canlý herþey hedef alýnarak yerle bir edildi. Ölenlerin üçtebirinden fazlasý 10 yaþýn altýnda çocuklardý. Tüm sýnýrlar çevrildi, Lübnan'a hava ve deniz yoluyla gelen mallara ambargo uygulandý. Ýkinci dünya savaþýndan sonra ikinci en büyük zorunlu göç durumunu yaþayan Lübnan'da sivil halk, her gün hoparlörlerden yapýlan anonslarla oradan oraya gönderiliyor, okullarda, yurtlarda, bir odada on kiþi olmak üzere, saðlýksýz koþullarda barýnmaya çalýþýyorlar. Baþta Türkiye'den olmak üzere dünyanýn çeþitli ülkelerinden gelen yardýmlar, acýmýzý bir parça olsun dindirdi ve bizlere umut verdi. Þimdi bizler, küçük ve güzel ülkemizi yeniden kurmaya, onarmaya ve yaralarýmýzý sarmaya baþladýk. Þimdi tüm dünyadaki barýþseverlerden, özellikle ODTÜ'lü kardeþlerimizden, moral, ayni, nakdi, her türlü katkýya ihtiyacýmýz olduðunu buradan duyurmak istiyorum. Deðerli kardeþlerim, Sizleri olanaðýnýz varsa buraya, Lübnan'ý ziyarete çaðýrýyorum. Yýkýmý ve acýmýzý gözlerinizle görünüz. Özellikle mühendislerimize, mühendislik firmalarýna seslenmek istiyorum: Þimdi en acil ihtiyacýmýz barýnma olanaklarýnýn hýzla saðlanmasý. Bunun dýþýnda savaþtan en büyük yarayý alan çocuklarýmýzýn acýsýný bir parça hafifletmek için okul malzemeleri ve çocuk giysilerine ihtiyacýmýz var. Tüm ODTÜ mezunu kardeþlerime Lübnan'dan sevgilerle, Massoud NABOULSÝ (CE'72) ODTÜ Mezunlarý Derneði Lübnan Temsilcisi odtülüler bülteni 155 eylül

8 ayýn konusu birleþmiþ milletlerin yapýsý ve son dönemdeki dünya gerçekleri Birleþmiþ Milletler (BM) 24 Ekim 1945 yýlýnda dünya barýþýnýn korunmasý ve uluslararasý iþbirliðinin artýrýlmasý amacýyla 51 ülkenin katýlýmýyla kurulmuþtur. Bugün yaklaþýk bütün dünya ülkeleri BM üyesidir. Bir ülke BM üyesi olduðunda uluslararasý iliþkilerin prensiplerini ortaya koyan BM Anayasasýndan (UN Charter) doðan yükümlülükleri kabul etmiþ demektir. BM Anayasasýna göre BM'nin dört önemli amacý bulunmaktadýr: dünya güvenliði ve barýþýn saðlanmasý, ülkeler arasýnda iyi iliþkilerin temini, uluslararasý krizlerin çözümü ve insan haklarýnýn korunmasý, ülkelerarasý iliþkilerin düzenlenmesinde baþvuru mercii olmak. Bilindiði gibi, BM bir dünya devleti deðil ve kanun çýkarma yetkisi yoktur, ancak uluslararasý krizlerin çözümü için politika üretmek ve yardým mekanizmalarýný harekete geçirme gibi görevleri bulunmaktadýr. Bu süreçte bütün BM üyesi ülkeler büyüklüklerine bakýlmaksýzýn eþit söz hakkýna sahiptirler. BM uluslararasý çatýþmalara çözüm üretmekten, açlýk ile mücadeleye kadar pek çok sorunun ele alýndýðý çok geniþ bir uluslararasý kurumdur. BM bu sorunlarýn çözümü amacýyla otuzun üstünde baðlý kuruluþla birlikte Birleþmiþ Milletler Sistemi dediðimiz yapýyý oluþturmaktadýr. Bütün bu kurumlarýyla BM ailesi, insan haklarý ihlalleri ile mücadele, çevrenin korunmasý, bulaþýcý hastalýklar ile mücadele, fakirlikle mücadele konularýna iliþkin çalýþmalar yapmaktadýr. Bunun yanýsýra, BM kuruluþlarý tüketici haklarýnýn korunmasý, telekomünikasyon teknolojilerinin iyileþtirilmesi, güvenli, ve verimli uçuþ standartlarýnýn belirlenmesi konularýnda çalýþmalar yürütmektedir. Ayný zamanda, terörizm ve uyuþturucu trafiði konularýnda uluslararasý kampanyalar düzenlemektedir. Bütün dünyada, BM ve baðlý kuruluþlarý, bütün dünyada politik sýðýnmacýlarý yönlendirip yardým etmek, AIDS ile mücadele, gýda güvenliði ve gýda üretiminin artýrýlmasý, mayýnlarýn temizlenmesi gibi etkinlikler de yürütmektedir. BM altý temel yapýdan oluþmaktadýr: Bunlardan beþ tanesi; Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Vesayet Konseyi (Trusteeship Council) New York'ta BM merkezinde bulunmaktadýr, Uluslararasý Adalet Divaný Lahey'de bulunmaktadýr. BM Genel Kurulu bütün BM üyelerinden oluþmaktadýr ve her üyenin bir oy hakký vardýr. Olaðan toplantýlarý dýþýnda olaðanüstü krizlere iliþkin olarak da toplanýr, dünya barýþýný ilgilendiren önemli konularda veya yeni üye kabulü ve bütçe kararlarýnýn görüþülmesinde üçte iki çoðunluðun oyu, diðer konularda genel çoðunluk oyu aranýr. Son yýllarda daha çok uzlaþma yoluyla kararlar alýnmaktadýr. Her yýl olaðan dönem toplantýsýnýn baþlangýcýnda yapýlan genel görüþmede üye ülkeler, genellikle devlet ya da hükümet baþkaný düzeyinde katýlarak, çeþitli uluslararasý sorunlar hakkýndaki görüþlerini açýklarlar. Genel görüþmenin ardýndan, Genel Kurul gündeminde bulunan konularýn büyük bölümü altý ana komitede ele alýnýr: Birinci Komite (Silahsýzlanma ve Uluslararasý Güvenlik); Ýkinci Komite (Ekonomik ve Mali); Üçüncü Komite (Sosyal, Ýnsani ve Kültürel); Dördüncü Komite (Siyasi Sorunlar ve Sömürgecilik); Beþinci Komite (Ýdari ve Bütçe); Altýncý Komite (Yasal Sorunlar). Güvenlik Konseyi bir kriz durumunda öncelikle sorunu barýþçý yöntemlerle gidermek için deðiþik arayýþlara gider, taraflarý diplomatik yöntemlerle ikna etmeye çalýþýr, taraflarý uzlaþtýrma yolunu dener. Savaþ durumunda öncelikle ateþkesin saðlanmasý için uðraþýr, daha sonra karþýt güçleri birbirinden uzaklaþtýrmak, taraflar arasýnda barýþ anlaþmasýný tesis etmek ve sürdürmek amacýyla barýþ gücü görevlendirebilir. Konsey kararýnýn taraflarca kabul edilmesinin kesin olarak saðlanabilmesi için karara uymayan tarafa ekonomik yaptýrýmlar uygulanmakta veya silah ambargosu kararý alýnmaktadýr. Çok nadir durumlarda, üye ülkeler Konsey kararlarýnýn uygulandýðýndan emin olmak için askeri harekat da dahil olmak üzere gerekli bütün yaptýrýmlarýn uygulanmasýnda Konseye görev yükleyebilmektedir. Güvenlik Konseyi ayrýca, BM Genel Sekreterinin seçiminde ve yeni üye kabulünde Genel Kurul'a önerilerde bulunmaktadýr. Ekonomik ve Sosyal Konsey, Genel Kurulun yetkisi altýnda ilgili BM kurumlarýyla birlikte bütün sosyal ve ekonomik konularý koordine etmekle görevlidir. 8 odtülüler bülteni 155 eylül 2006

9 ayýn konusu Ekonomik ve Sosyal Konsey Genel Kurulca üç yýllýðýna seçilen 54 üyeden oluþmaktadýr. Ekonomik ve Sosyal Konsey, Genel Kurulun yetkisi altýnda ilgili BM kurumlarýyla birlikte bütün sosyal ve ekonomik konularda eþgüdüm saðlamakla görevlidir. Ekonomik ve Sosyal Konsey Genel Kurulca üç yýllýðýna seçilen 54 üyeden oluþmaktadýr. Konsey, çalýþmalarýný komisyonlar aracýlýðýyla yürütür. Belirli alanlarda Konsey'e danýþmanlýk yapan "iþlevsel komisyonlar" þunlardýr: Ýnsan Haklarý Komisyonu, Uyuþturucu Maddeler Komisyonu, Sosyal Kalkýnma Komisyonu, Nüfus ve Kalkýnma Komisyonu, Kadýn Komisyonu, Ýstatistik Komisyonu, Suç Önleme ve Adli Yargý Komisyonu, Sürdürülebilir Kalkýnma Komisyonu, Bilim ve Teknoloji Komisyonu. Ayrýca, farklý coðrafi bölgelerin sorunlarý üzerinde çalýþan bölgesel komisyonlar vardýr: Afrika Ekonomik Komisyonu (ECA), Avrupa Ekonomik Komisyonu (ECE), Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu (ECLAC), Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP), Batý Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyou (ESCWA). Ekonomik ve Sosyal Konsey düzenli aralýklarla bütün yýl boyunca toplanmaktadýr ancak önemli sosyal, ekonomik ve insani konularýn görüþüldüðü ve üye ülkelerin bakanlarýnýn temsil edildiði üst düzey komite her yýl Eylül ayýnda toplanmaktadýr. Konseyin alt çalýþma gruplarý düzenli olarak toplanmakta ve sonuçlarý Konseye raporlamaktadýr. Orneðin Ýnsan Haklarý Komisyonu yýl boyunca dünyada insan haklarý ihlallerini gözlemekte ve sonuçlarý Konseye rapor etmektedir. Diðer birimler daha çok sosyal kalkýnma, kadýn haklarý, uyuþturucuyla ve diðer suçlarla mücadele ve narkotik, sürdürülebilir kalkýnma gibi konulara yoðunlaþmaktadýr. BM Vesayet Konseyi'nin görevi BM vesayeti altýna alýnmýþ olan 11 bölgenin kendi yönetimlerini oluþturmalarý ya da baðýmsýzlýklarýný ilan etmelerine yardýmcý olmaktýr. Hali hazýrda, bu 11 bölgenin tamamý kendi baþlarýna veya komþu ülkelerle birleþerek kendi yönetimlerini kurduklarý / baðýmsýzlýklarýný ilan ettikleri için Vesayet Konseyi koþullar gerektirdiðinde herhangi bir ihtiyaç durumunda yeniden baþlamak üzere çalýþmalarýna 1994 yýlýnda ara vermiþtir. BM Güvenlik Konseyinin beþ daimi üyesi Vesayet Konseyinden de sorumludur. Uluslararasý Adalet Divaný BM'nin asýl yargý organýdýr. BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi tarafýndan seçilmiþ her biri farklý ülkeden olmak üzere 15 baðýmsýz yargýç Uluslararasý Adalet Divaný'nda görev yapmaktadýr. Mahkeme, ülkeler arasýndaki anlaþmazlýklarý uluslararasý hukuka göre ilgili ülkelerin baþvurusu halinde karara baðlar. Ülke, Uluslararasý Adalet Divaný'na üye olduðunda Mahkemenin yargýlama usullerini de kabul etmiþ olduðundan mahkemenin verdiði kararlarýn gereðini yerine getirmekle yükümlüdür. Uluslararasý Adalet Divaný Mahkemesi ayný zamanda BM'ye ve kuruluþlarýna kendisini ilgilendiren konularda danýþmanlýk yapmaktadýr. Divan, Hollanda'nýn Lahey kentinde faaliyet göstermektedir. BM Genel Sekreteryasý, Genel Kurul, Güvenlik Konseyi ve diðer BM organlarýnýn yönelttiði idari ve esasa iliþkin görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. BM Genel Sekreteri bu organýn en üst yetkilisidir. Sekreterya, 170 ülkeden saðlanan bütçe ve 4700'ü genel merkezde olmak üzere 9000 civarýnda çalýþanýyla pek çok departman ve ofisten oluþmaktadýr. Görev yerleri New York'taki genel merkezin yanýsýra, Geneva, Vienna, Nairobi, Bankok ve diðer bölgelerdeki ofislerden oluþmaktadýr. BM Sistemi dediðimiz yapý; Uluslararasý Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasý'nýn yanýsýra 13 tane alanýnda uzmanlaþmýþ kuruluþtan oluþmaktadýr, BM Kalkýnma Programý (UNDP), BM Dünya Saðlýk Örgütü (WHO), BM Çocuk Fonu (UNICEF), Uluslararasý Çalýþma Örgütü, (ILO), Uluslararasý Sivil Havacýlýk Örgütü bunlardan bazýlarýdýr. Bu kuruluþlar BM'ye karþýlýklý iþbirliði yoluyla baðlanmýþ olup her biri ülkelerarasý anlaþmalar ile kurulmuþ olan baðýmsýz yapýlardýr. Her birinin ekonomik, sosyal, kültürel, eðitim, saðlýk ve diðer alanlarda pek çok görevleri bulunmakta olup dünya ülkelerinde yaþam standartlarýný yükseltmeyi amaçlamaktadýrlar. Her bir kurumun baðýmsýz bütçesi ve sekreteryasý bulunmaktadýr. Ülkeler ile bütün ekonomik ve sosyal alanlarda teknik iþbirliði ve direk yardýmlar yaparak ekonomik ve sosyal problemlerin çözümüne katkýda bulunmaktadýrlar. Çalýþmalarýnýn sonuçlarýný Ekonomik ve Sosyal Konseye veya Genel Kurula raporlamaktadýrlar. Birleþmiþ Milletlerin birincil amacý dünya barýþýnýn saðlanmasý ve silahsýzlanmadýr. BM üyesi ülkeler (ki yaklaþýk dünya ülkelerinin yaklaþýk tamamý demektir -185 ülke-)anlaþmazlýklarýn tehdit ve güç kullanarak deðil barýþçýl yollarla çözülmesi konusunda anlaþmýþ olmalarýna raðmen dünyada halen savaþlar ve anlaþmazlýklar devam etmektedir. Her ne kadar BM'nin uluslararasý anlaþmazlýklarýn çözümünde etkisinin azaldýðý yönünde söylemler olsa da kuruluþundan bugüne kadar anlaþmazlýklarýn çözümünde, savaþ durumlarýnýn önlenmesinde, savaþ sonrasý ateþkesin ilaný, barýþýn saðlanmasý, barýþýn korunmasý, ve insani yardým kapsamýnda azýmsanmayacak görevler üstlenmiþtir. Bazý örnekler vermek gerekirse, tarih odtülüler bülteni 155 eylül

10 ayýn konusu içinde 1962'de Küba füze krizini, 1973 yýlýnda Ortadoðu kririzin atlatýlmasýnda 1988 yýlýnda Ýran-Irak savaþýnýn sona erdirilerek barýþýn saðlanmasýnda ve 19892da Sovyetler Birliði'nin Afganistaný iþgalinin ardýndan Sovyet ordusunun Afganistan'dan geri çekilmesinde, yine 1990'larda Kamboçya, El Salvador, Guatamala ve Mozambik'te iç savaþýn sona erdirilmesinde çok önemli görev üstlenmiþtir. 11 Eylül 2001 saldýrýsýnýn ardýndan çok hýzlý hareket etmiþ ve Güvenlik Konseyinden terörizmi destekleyen her türlü faaliyetin cezalandýrýlmasýnýn saðlanmasý konusunda ülkeleri baðlayýcý bir karar çýkartmýþtýr. BM Afrika'da, Asya ve Uzak Doðu'da, Avrupa'da, Ortadoðu'da, Latin Amerika'da savaþlý veya savaþsýz biten pek çok krizde savaþýn sona erdirilmesi ve barýþýn tesisinde çok deðiþik þekillerde hareket etmiþtir. Bu farklý hareket ihtiyacý, sorunlarýn farklýlýðýndan da kaynaklanmýþtýr. Pek çok sorun ülke içindeki karþýt güçlerin iç savaþa varan anlaþmazlýklarýndan kaynaklandýðý gibi bir kýsmý da iki komþu ülkenin sýnýr anlaþmazlýklarý neticesinde ortaya çýkmýþtýr. Diðer taraftan, dünya lideri diyebileceðimiz ülkelerin çýkarlarýnýn gözetilmesi de krizlerin BM kapsamýnda çözümlenmesi aþamasýnda yöntemin belirlenmesinde çok önemli olmuþtur. BM Güvenlik Konseyinin karar alma mekanizmasý bu konuda ABD baþta olmak üzere geliþmiþ Batý ülkelerinin ellerini güçlendirmiþtir. Güvenlik Konseyi beþ tanesi daimi olmak üzere toplam 15 üyeden oluþmaktadýr. Beþ daimi üye Çin, Fransa, Rusya Federasyonu, Ýngiltere ve Amerika Birleþik Devletleri'dir. Her bir daimi üyenin veto hakký bulunmaktadýr. Diðer on geçici üye iki yýllýk bir süre için coðrafi denge gözetilerek Genel Kurul tarafýndan seçilmektedir. Konsey kararý dokuz evet oyunu gerektirmektedir ancak bir daimi üyenin dahi hayýr oyu olmasý halinde karar alýnamamaktadýr. BM'ye, her ülkeye eþit mesafede durmasý prensibinden hareketle kurulmuþ olan bu yapýnýn güçlü ülkelerin çýkarlarýnýn gözetildiði bir yapý haline dönüþtüðü ve bu durumun uluslararasý demokrasiye zarar verdiði yönünde ciddi eleþtiriler yöneltilmiþtir. Bundan dolayýdýr ki, Güvenlik Konseyinin yeniden yapýlanmasý ihtiyacý son yýllarda sýkça gündeme getirilmektedir. Dünyada ortaya çýkan krizler ile baþetmede BM'nin geç kaldýðý ve bu arada pek çok insan hakký ihlallerinin yaþandýðý yönünde de BM ciddi eleþtirler almaktadýr. Örnek verecek olursak, Bosna-Hersek, Doðu Timor ve Afrika'da ortaya çýkan kanlý savaþlarýn engellenmesi ve barýþýn tesisi hemen saðlanamamýþtýr. Burada dikkat edilmesi gereken diðer önemli nokta, böylesine büyük çaplý bir yapýnýn bütçe kaynaklarý konusudur. Dünya devletleri BM'nin iþlevlerini devam ettirebilmesi için BM'ye milli gelirlerinin belirli bir oranýnda katký saðlamaktadýrlar. Geliþmiþ ülkelerin milli gelirleri diðerlerine oranla çok yüksek olduðundan BM'ye katkýlarý da çok yüksek görünmektedir. Dolayýsýyla bu ülkeler bütün kararlarda daha aðýrlýklý yer almak istemektedirler. Veya ödemeleri gereken paralarý ödememektedirler. Bu nedenledir ki; çýkarlarýný doðrudan ilgilendirmeyen sorunlarda dünya lideri diyebileceðimiz devletler daha rahat davranabilmektedirler. Buradan çýkan sonuç, BM'nin ülkelerden ayrý baðýmsýz bir yapý olamadýðý yönündedir. Kararlarý BM çatýsý altýnda bir araya gelen ve uluslararasý arenada hiç de ayný aðýrlýkta olmayan ülkeler vermektedir. Bilindiði gibi BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin veto hakký vardýr ve bu üyelerin dengesi son dönemdeki uluslararasý gerçekler ile fazla örtüþmemektedir. Dünya iki kutuplu yapýdan çok kutuplu yapýya doðru bir gidiþat göstermektedir. Ayrýca son yýllarda Orta Doðu'da, Rusya Federasyonu'nda, Afganistan'da ortaya çýkan krizlerden de görüleceði üzere, dünyada dinler üzerinden giden bir kutuplaþma oluþturulmaya çalýþýlmaktadýr. Müslüman ülkelerin BM Güvenlik Konseyi'ndeki dezavantajlý durumu, müslüman ülkelerin yönetimlerinin halklarýyla bütünleþememiþ yapýsý, uluslararasý demokrasinin son yýllarda içinin iyice boþaltýlmýþ olmasý dünyanýn bu bolgelerinde terörizmin hortlamasýna katkýda bulunmuþtur. Artýk tehlikenin adresi karýþmýþtýr. Tehlike tanýmlý deðildir. Tehlike ile baþedecek yapýlar buna göre biçimlenmemiþtir. Dolayýsýyla El-Kaide ile yapýldýðý söylenen savaþ bütün Afganistan, Irak -ve belki de Lübnan, Suriye, Iran sathýnda yürümektedir! Büyük boyutlarda sivil halk ölmektedir. Amaç ile araç örtüþmemektedir. Bu durum insanlarý demokrasi, insan haklarý, adalet kavramlarý açýsýndan ciddi umutsuzluða itmekte, BM'nin etkisini görünmez kýlmaktadýr. Bu nedenledir ki BM üye devletlerince Güvenlik Konseyi üyeliði ve çalýþma yöntemi son yýllarda fazlaca sorgulanmaktadýr ve yeni bir yapýlanmaya gidilmesi gereði sýkça ifade edilmektedir. Giderek aðýrlýk kazanmakta olan bu görüþ yönünde adýmlar atýlmasý halklar arasýnda BM'ye olan güvenin güçlenmesi için gerekli görülmektedir. Zeynep DEMÝRHAN DARVISH (SOC'88) 10 odtülüler bülteni 155 eylül 2006

11 bop çalýþma grubu BOP/GOKAP Geniþletilmiþ Ortadoðu ve Kuzey Afrika su kaynaklarý ve politikalar GÝRÝÞ Enerji, ülkelerin ulaþtýrma, üretim, savunma ve toplumun yaþamsal ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için vazgeçilmez ve ülkelerin kalkýnmasýnýn belirlenmesinde bir ölçüt olmakla birlikte, alternatifleri olan bir kaynaktýr. Ancak, yaþam için çok daha önemli ve olmazsa olmaz bir unsur da, yaþamýn kaynaðý olan su ve bu kaynaða sahipliliktir. Su, alternatifi olmayan, yaþamsal öneme haiz bir maddedir. Suyun haiz olduðu bu vazgeçilmez önemden hareketle, Bölge içindeki diðer bir sorun da dünyanýn dört bir tarafýnda yaþanan ve bölgede de sýkýntýsý olan, insanlarýn kullanýlabilir/içilebilir su ile ilgili sorunlarýdýr. Enerji yanýnda konunun su ile ilgili cephesine gelindiðinde ve olaya gene küresel düzeyde bakýldýðýnda, bu kaynaðýn da dünya ihtiyaçlarý içindeki öneminin her geçen gün arttýðý bir gerçektir. Dünya'nýn %67'sini kaplamakta olan denizlerin çeþitli nedenlerden dolayý giderek kirlenmeleri de ekosistemde ortaya çýkan tehlikeler içindedir. Denizlerdeki kirlenmenin boyutlarý, endüstriyel atýklarýn yanýnda, çeþitli kimyasal döküntülerin de katýlmasýyla hýzla büyümektedir. Dünya nüfusunun %33'ü, mevcut kaynaklarýn yetersiz olduðu ülkelerde yaþamaktadýr. Yaklaþýk bir milyarý aþkýn insan, temiz içme suyu bulamamaktadýr. Bu sayýnýn, önümüzdeki 25 yýlda nüfus artýþýyla orantýlý olarak daha da yükselmesi beklenmektedir. Sorunun, su kaynaklarýnýn tükenmesinden öte, göllere, nehir ve yeraltý sularýna karýþan kimyasal atýklarýn içilebilir sularý giderek kirletmesi ile baðlantýlýdýr. Küresel kirlenme dikkate alýndýðýnda, kullanýlabilir su kaynaklarýndaki kirlenme nedeniyle meydana gelen azalma, artan nüfusun neden olduðu yükselen ihtiyaçla, kaynaklar arasýndaki açýðýn büyümesine neden olmaktadýr. Genel hatlarý ile bakýldýðýnda, su konusunun kaynaklar ve ihtiyaçlar açýsýndan sadece bölge ülkelerinin deðil, küresel güçlerin de politik hedeflerinde yer almasýna neden olmaktadýr. Bu nedenle, GOKAP bölgesinde, su faktörü de enerji kaynaklarý gibi, politik ve stratejik hedeflerin içinde önemli bir yere sahiptir. Toplumlarýn su talebi genelde yaþam ve üretim olarak iki þekilde olmaktadýr. Birincisi; Biyolojik ihtiyaç olarak adlandýrýlan, bir insanýn biyolojik ihtiyaçlarýný karþýlama ve yaþamý için günlük ihtiyaç duyduðu deðerdir ve asgari 25 litredir. Ancak; sosyal ve saðlýklý yaþamýn gereði, yeme-içme, yýkanma-çamaþýr, temizlik vb. amaçlý sarflarda eklenmesiyle ortaya çýkan deðer 200 litre/gün-kiþi olmaktadýr. Geliþmiþ ülkelerde bu deðer litre / gün- kiþi mertebesindedir. Ýkincisi ise; üretim için (sanayi ve tarým) kullanýlan deðerdir. Bilhassa sulamalý tarým yapýlan bölgelerde sadece tarým kesiminin talebi, ekonominin tüm diðer 1 bölümünün talebini katlamaktadýr yýlý itibariyle, dünya nüfusunun % 41'ini oluþturan 3 2,3 milyar insan 1700 m /kiþi/yýl deðerinin altýnda su arzý olan bölgelerde ve bu sayýnýn 1,7 milyarý da, m /kiþi/yýl deðerinin altýnda su arzý olan aþýrý su sorunlu olarak adlandýrýlan bölgelerde yaþamaktadýr. Mevcut tüketim deðerlerinin devamý halinde, 2025 yýlý itibariyle, dünya nüfusunun % 48'ini oluþturacak 3,5 milyar insan su sorunlu bölgelerde, bunun da 2,4 milyarý aþýrý su sorunlu bölgelerde yaþamak zorunda kalacaktýr. Bu sorunlu bölgelerde, ancak yüksek gelire sahip ülkeler, teknolojik imkânlarý kullanarak (tuzlu sularý tatlandýrma, geri kazaným 2 vb.) ihtiyaçlarýný karþýlayabileceklerdir. BÖLGE SU KAYNAKLARI 3 Ortadoðu ve Kuzey Afrika MENA bölgesi, dünyanýn en kuru, su kaynaklarý bakýmýndan en fakir bölgesidir. Su kaynaklarýnýn kýtlýðý, bölgedeki ülkelerin ekonomik ve sosyal geliþmesini olumsuz etkilemektedir. MENA 12 odtülüler bülteni 155 eylül 2006

12 bop çalýþma grubu bölgesi, dünya nüfusunun % 5'ini barýndýrmakla birlikte, dünya yenilenebilir su kaynaklarýnýn %1'inden daha azýna sahiptir. Bütün bu olumsuz tabloya raðmen, bölgedeki ülkelerin çoðu, bu az olan kaynaklarý zirai alanlarýn sulanmasý, sanayi ve evsel su arzý için verimsiz kullanmaya devam etmektedir. 3 Halen bölgedeki su varlýðý ortalama 1500 m /kiþi/yýl mertebesindedir. Dünya ortalamasý ise m /kiþi/yýl dýr. Bu ortalama deðer Ürdün, Yemen, 3 Filistin de 200 m /kiþi/yýl deðerine kadar düþmektedir. Bölgenin nüfus artýþý yýllýk % 2, yani yaklaþýk 7 milyon kiþi/yýl mertebesinde olup, nüfus artýþýnda Afrika'dan sonra gelmektedir. Her ne kadar doðum oraný 1960'lardaki 7 doðum/kadýn oranýndan 2001 de 3,6 doðum/kadýn seviyesine düþmüþ ve bu deðerin daha da düþmesi beklense de, gelecek 50 yýlda bölge nüfusunun mevcut durumun iki kat olacaðý 4 öngörülmektedir. Sulamalý tarým bu bölgede kullanýlabilir su kaynaklarýnýn % 90'ýný harcamaktadýr. Artan nüfusun gýda ihtiyacýnýn karþýlayabilmek için, 1965 ve 1997 arasýnda bölgede sulu tarým alanlarý iki kat olmuþtur. Yine nüfusa baðlý sanayi üretiminin artýþý su talebini de yükseltmiþtir. Bölgede Su Yönetimi nin iyi ve verimli olduðu da söylenemez. Gerek sulamada gerekse evsel ve sanayi su ihtiyacý için kullanýlan suyun fiyatlandýrmasýndaki yanlýþlar, atýk sularýn geri dönüþ sisteminin olmamasý artan talebi karþýlamak için devreye sokulan yeraltý sularýnýn yenilenebilme oranlarýnýn üstünde harcanmasý, mevcut kaynaklarýn hýzlý tükenmesine sebep olmaktadýr. Bölgedeki su kaynaklarýnýn sabit oluþu nedeniyle, ekonominin tüm sektörlerinde (tarým, sanayi) ve evsel kullanýmda su talebi yükseliþi sonucu, 3 halen ortalama 1500 m /kiþi/yýl mertebesinde olan 3 su arzýnýn, 2025 yýlýnda ortalama 500 m /kiþi/yýl seviyelerine düþmesi beklenmektedir. Ülkelerin çoðunda (Arap Yarýmadasý hariç) tarým üretimi, toplam üretim içinde önemli bir yer tutmaktadýr. Tümü petrol üreticisi olan Arap Yarýmadasý'ndaki ülkeler, petrolün saðladýðý gelir ile, daha önceleri pahalý gelen sistemlerle (tuzlu su arýtýmý, atýk sularýn arýtýmý, derin yeraltý sularý/akifer kullanýmý v.b) tatlý su elde ederek tarýma yönelmiþlerdir. Sanayileþme ise, tarýma kýyasla daha düþük olsa da suya olan talebi artýrmaktadýr. Bölgede, hýzlý artan nüfus, geliþen sanayi ve tarým sektörlerinin talebi, su ihtiyacýný hýzla artýrmakta ve bu talebi karþýlamak, GOKAP coðrafyasý ülkeleri için þu anda olmasa dahi yakýn gelecek için güç olacaðý ve bu talep büyümesinin büyük anlaþmazlýklar, hatta çatýþmalar çýkaracaðý öngörülmektedir. Suriye-Ýsrail savaþý çýplak Golan Tepeleri için deðil, bu bölgedeki su kaynaklarý ve verimli tarým arazileri hâkimiyeti için çýkmýþtýr. Halen süregelen ve Türkiye'nin de içine çekilmesi için uðraþ verilen, Ýsrail-Filistin-Lübnan anlaþmazlýk ve çatýþmalarý, Ýsrail'in bu bölgedeki Hasbani, Litan nehirleri ve Tabaraiyah (Tiberiade) Gölü'nün oluþturduðu su ve tarým havzasýna kýsaca su kaynaklarýný kontrol amaçlý politikalarýnýn sonucudur. GOKAP coðrafyasýnda Ortadoðu bölgesinde sularý yenilenebilen ve akýþ devamlýlýðý gösteren Fýrat-Dicle, Asi, Litani, Þeria Kuzey Afrika bölgesinde Nil ve Draa nehirleri vardýr. Bu su kaynaklarýnýn arasýnda; Nil, Fýrat-Dicle ve Draa üç büyük su havzasýdýr. Nil nehri 6,825 km. olarak Ortadoðu'nun en uzun nehridir. Uganda, Etopya ve Sudan'dan kaynak bulan 2 Nil, drenaj alaný yaklaþýk km alaný kaplamakta, suladýðý alanýn nüfus yoðunluðu 44 2 kiþi/km olup bulunduðu coðrafyada kaynaklarý kollarýyla birlikte 10 ülkeden geçmektedir. (5)(6) (Harita 1) Draa nehri, Fas ve Cezayir sýnýrýný oluþturarak Atlas 2 Okyanusuna dökülmekte, suladýðý alan 114,562 km 2 olup, alan nüfus yoðunluðu 11 kiþi/km olup 3 ülkeden (6) geçmektedir ( Harita 2 ). Fýrat nehri 1,180 km si Türkiye'de, 1,750 km si Suriye ve Irak'ta olmak üzere toplam 2,930 km dir. Fýrat nehrini, Türkiye'de Karasu ve Murat Suyu Elazýð'ýn 45 km kuzeybatýsýnda birleþerek oluþturmaktadýr. Dicle nehri 523 km si Türkiye'de, olmak üzere toplam 1,840 km dir. Doðu Toroslar'dan kaynak bulan Dicle nehri, Irak'ta Fýrat ile Ýran Körfezi'ne kavuþmadan 110 km önce birleþerek Þatt el-arab adýný almaktadýr. Fýrat 2 ve Dicle nehirleri 765,831 km alaný sulamakta, 2 suladýðý alanýn nüfus yoðunluðu 58 kiþi/km olup her (5)(6) ikisi de 3 ülkeden geçmektedir (Harita 3). Mevcut nüfusun ihtiyaçlarýný karþýlamaktan uzak kalan bu sularýn, gelecekte nasýl bir paylaþým ve kullaným arz edeceði bilinememektedir. Uluslararasý hukukta, sýnýr aþan veya uluslararasý sulara iliþkin baðlayýcý bir yasa, kural ilke ya da alýþýlmýþ bir uygulama yoktur. Bu alanda ortaya çýkan sorunlar, ülkeler arasýnda daha önce yapýlmýþ benzer nitelikteki anlaþmalar, konu ile ilgili uluslararasý teamül ve hukukun genel ilkeleri dikkate alýnarak anlaþmalar yoluyla çözülmeye çalýþýlmaktadýr. Birleþmiþ Milletler Uluslararasý Hukuk Komisyonu - UN-ILC 1978,1989, 1991 ve 1994 yýllarýnda yayýnladýðý raporlar bu 7 alanda yapýlan en önemli çalýþmadýr. TÜRKÝYE'NÝN KONUMU VE POLÝTÝKALAR Türkiye'nin sýnýr aþan sularý, coðrafi konumu itibariyle, çok geniþ bir alaný ve dolayýsýyla büyük bir nüfusu kapsamaktadýr ( Harita 3 ). Ortadoðu'da yeterli su kaynaklarýna sahip ülke olarak Türkiye, stratejik bakýmdan kuvvetli bir pozisyona sahip olmaktadýr. Bölgede Suriye ve Irak topraklarýný sulayan ve bu coðrafyaya suyu getiren nehirler Türkiye'den doðmakta ve bu da Türkiye'ye kaynaklar üzerinde etkili bir kontrol saðlama olanaðý vermektedir. 3 Türkiye, bölgesinde her ne kadar 3,170 m /kiþi/yýl yenilenebilir su kaynaðýna sahip olan ülke olsa da, odtülüler bülteni 155 eylül

13 bop çalýþma grubu 3 dünya ortalamasý olan 7,000 m /kiþi/yýl deðerinin ancak yarýsýna ulaþmaktadýr. Nüfus artýþý, sahip olunan genç nüfus (0 35 yaþ % 50) ve bu nüfusun yaþam ve geçim ihtiyaçlarýný karþýlayacak zirai ve sanayi geliþmesi göz önüne alýndýðýnda, sabit olan su kaynaklarý çerçevesinde uygulanacak etkin ve ekonomik bir su yönetiminin dahi, mevcut seviyenin altýna düþülmesini önleyememekte ve Türkiye de su zengini ülke olmaktan çok uzak kalmaktadýr. Türkiye, mevcut kaynaklarýyla, Ortadoðu'nun su sorununa çözüm getirecek konumda deðildir. Bunun bilincinde, olunarak, Fýrat ve Dicle sularýnýn yanýnda, Akdeniz'e çýkan Seyhan, Ceyhan, Manavgat, Göksu gibi nehirlerin sularýný fazla görerek barýþ suyu vb. projelerle ortaya çýkmak, bu ülkenin gelecek nesillerinin yaþam kaynaðýný riske atmak olacaktýr. (6) HARÝTA 1 : Nil Nehri Havzasý Türkiye uluslararasý sözleþmelerden doðan vecibelerini yerine getirerek kendi topraklarýndan çýkan sularýn tasarrufunda komþuluk iliþkilerini gözetmekte ve Birleþmiþ Milletler Uluslararasý Hukuk Komisyonu ( UN-ILC) raporlarýna uyumlu davranmaktadýr. Buna raðmen, Ortadoðu'daki su sorunu ile ilgili ileriye yönelik hassasiyete yer verilen yorumlar olduðu da gözden kaçýrýlmamasý gerekmektedir. Türkiye'nin imzaladýðý uluslararasý sözleþme ve hükümlere uyum göstermedeki tüm hassasiyetine raðmen AB konuya bu çerçevede yaklaþmamaktadýr. Bilindiði üzere AB tarafýndan 6 Ekim 2004 tarihi üç Belge yayýnlanmýþtýr. Bunlardan aþaðýda verilen 1 ve 2 numaralý belgelerde, Türkiye'deki sýnýr aþan sularýn, bu sularla ilgili baraj, sulama ve ilgili diðer altyapýnýn kullanýmýna iliþkin ifadeler yer almaktadýr. Bu belgeler þöyledir. Belge 1: Komisyon Kurmaylarý Çalýþma Belgesi; Türkiye'nin Üyelik Perspektifi Açýsýndan Ortaya 8 Çýkan Önemli Konular (6) HARÝTA 2 : Fýrat Dicle Nehirleri Havzasý Bölgedeki bir anahtar konu, kalkýnma ve sulama için suya ulaþmaktýr. Su, önümüzdeki yýllarda Orta Doðu'da giderek artan bir stratejik konu olacaktýr ve Türkiye'nin katýlýmýyla, beklenmelidir ki, su kaynaklarý ve ilgili altyapýnýn (Fýrat ve Dicle nehir havzalarýndaki barajlar ve sulama projeleri, Ýsrail ve komþu ülkeler arasýndaki sýnýr aþan su iþbirliði) uluslararasý yönetimi, AB için önemli bir konu haline gelecektir. Türkiye'nin katýlýmýnýn sonucu olarak, Türkiye ve bölgedeki diðer ülkelerdeki, boyutu yadsýnamayacak Kürt azýnlýk ve AB'deki Kürt diasporasý, AB'nin bu ülkelerle iliþkileri de karýþýklýklara neden olabilecektir (6) HARÝTA 3 : Draa Nehri Havzasý Bu madde de, Türkiye'nin AB'ye katýlým sonrasý oluþturulacak uluslararasý su yönetimine katýlýmý 14 odtülüler bülteni 155 eylül 2006

14 bop çalýþma grubu sorgulanmakta olup, sýnýr aþan Fýrat ve Dicle sularýnýn, AB ülkesi olmayan Ýsrail'in mevcut sýnýrlarý da göz önüne alýndýðýnda, neden bu belgede yer aldýðý da anlaþýlamamaktadýr!.. Belge 2: Komisyondan Konsey ve Avrupa Parlamentosuna Teblið, Katýlýma Doðru Türkiye'nin Geliþmesi Hakkýnda Avrupa Komisyonuna Tavsiye; Türkiye'nin Üyelik Perspektifi Açýsýndan Ortaya 9 Çýkan Konularýn Tespiti Türkiye'nin katýlýmý AB için daha güvenli enerji ikmal yollarý saðlayabilecektir. Bu durum muhtemelen, su kaynaklarý ve ilgili altyapýnýn yönetimi için AB politikalarýnýn geliþtirilmesini gerekli kýlacaktýr. Çünkü bunlarýn bazen ortaya çýkan sýnýr aþan etkileri nedeniyle, AB'nin çevre, taþýma, enerji ve tüketici korunmasý alanlarýndaki diðer politikalarýnýn Türkiye tarafýndan iyi uygulanmasý, herhangi bir yerdeki AB vatandaþlarý için önemli ölçüde olumlu etkilere sahip olacaktýr. Metinde yer alan herhangi bir yer neresidir. Konu AB ve Türkiye coðrafyasý olmasý gerekir iken, bu herhangi bir yerdeki AB için önem arz eden AB vatandaþlarý kimlerdir? Bu soruya da cevap bulunamamaktadýr! Bu ifadelerden de anlaþýlacaðý üzere, AB raporlarý, Türkiye'nin sýnýr aþan sularýnýn öneminin, önümüzdeki yýllarda Ortadoðu'da artarak stratejik bir konuya dönüþeceðini vurgulamakta ve Fýrat ve Dicle havzalarýndaki baraj ve ilgili altyapý projelerinin, daha önce bu konuda muhatap kabul edilmeyen Ýsrail, Suriye ve Irak gibi komþu ülkelerin su yönetimi konusundaki iþbirliðini öngörmektedir. Yukarýda bahse konu belge ve raporlarda, AB, Türkiye'nin bu iliþkiye katýlmasýnýn AB için yaratacaðý karýþýklýk/sorunlar vurgulanarak, bu sular ve ilgili altyapýnýn yönetilmesi için bir "uluslararasý yönetim" oluþacaðýný açýk olarak belirtmektedir. Irak'ýn ABD tarafýndan iþgali sonrasý kurulan hükümette, daha önce olmayan bir bakanlýk, Su Bakanlýðý tesis edilmiþtir. Bu hazýrlýklar, uluslar arasý su anlaþmalarýnda genel ilke olarak kullanýlan havza ilkesini kabul etmeyen ABD'nin yönetiminde olan Irak ile yakýn gelecekte, daha önceleri Suriye ile yaþanan su sorunlarýnýn Irak ile daha da yoðun olarak yaþanacaðý iþaretini vermektedir. Su kaynaklarýnýn kýt olduðu bölgemizde, yakýn gelecekte sýnýr aþan sularýn paylaþýmýnda, daha önceki gibi Suriye ve Irak'ýn yanýnda, devreye girecek veya girmesi muhtemel ABD, Ýsrail gibi yeni aktörlere, Fýrat ve Dicle sularýnýn hakkaniyete uygun-equitable paylaþýmý ile eþit-equal paylaþýmý arasýndaki farký 10 anlatmakta zorluk çekileceði görülmektedir. O nedenle, içinde bulunduðumuz 21. yüzyýlda, yeni enerji kaynaklarý arayýþý sonucu alternatifleri bulunabilecek petrol veya doðalgazýn yerine alternatifsiz bir yaþam kaynaðý olan su kaynaklarýna hâkim olma stratejilerinin ve/veya kavgalarýnýn hâkim olacaðý zamanlar çok uzak gözükmemektedir. Yukarýda açýklanan nedenlerle; baþta Bölgeyi askeri olarak kontrol olmak üzere, enerji kaynaklarý ve ihraç yollarýný kontrol, bölgesel su kaynaklarýný kontrol konularýnda, Türkiye'nin içinde olmadýðý, GOKAP vurgusuyla ortaya atýlan planýn baþarýlý olmasý veya tamamlanabilmesi mümkün görülememektedir. Türkiye'nin, jeopolitik ve jeostratejik konumunun bilincinde olarak, dýþ politikada, Türkiye'yi ve kazanýmlarýný her alanda öne çýkaracak, Ortadoðu'da ve komþularý ile denge saðlayacak bir program ve strateji uygulamasý gerekli ve þarttýr. Bugüne kadar uygulanan, önceliklerin belirlenmediði, iç ve dýþ politikalarla, bir yerlere ulaþmanýn mümkün olamayacaðý bir gerçektir. M. Mete GÖKNEL (CH.E '63/'70) 1 Prof. Dr. Özhan Uluatam, Ortadoðu'nun Su Sorunu Damlaya Damlaya, TÝB Kültür Yayýnlarý, Nisan Carmen Revegna, Will There Be Enough Water, WRI-World Resources Institute, EarthTrends, October Yazar Notu: Su kaynaklarý ile ilgili kaynak ve yazýlarda MENA Middle East and North Africa-Orta Doðu ve Kuzey Afrika tarifi yaygýn olarak kullanýlmaktadýr. Burada tarif edilen coðrafya Fas, Cezayir, Libya, Tunus, Mýsýr, Ýsrail, Ürdün, Filistin, Lübnan, Suriye, Türkiye, Irak, Ýran, Katar, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, B.A.E., Umman, Yemen Devletlerini kapsamakta, Pakistan ve Afganistan bu tarif içine girmemektedir. Kaynaklardaki tarife uygun olarak yazýda bu isim kullanýlmýþtýr. 4 Farzaneh Roudi-Fahimi, Liz Creel, Roger-Mark De Souza Finding the Balance: Population and Water Scarcity in the Middle East and North Africa, PRB-Population Reference Bureau, June 2002, 5 Prof. Dr. Özhan Uluatam, Ortadoðu'nun Su Sorunu Damlaya Damlaya, TÝB Kültür Yayýnlarý, Nisan WRI-EarthTrends, The Enviromental Information Portal, earthtrends.wri.org. 7 Prof. Dr. Mehmet Tomanbay, Dünya Su Bütçesi ve Ortadoðu Gerçeði, Gazi Kitapevi, COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT; Issues Arising From Turkey's Membership Perspective, Brussels , SEC (2004) 1202, COM (2004), 656 final, Section 1.3 Trans-national issues, pg.9, paragraph: 6. 9 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT; Recommendation of The European Commission on Turkey's Progress Towards Accession; Brussels , COM (2004), 656 final, Section 3 Assessing The Issues Arising From Turkey's Membership Perspective pg: 6, paragraph Prof. Dr. Özhan Uluatam, Ortadoðu'nun Su Sorunu Damlaya Damlaya, TÝB Kültür Yayýnlarý, Nisan odtülüler bülteni 155 eylül

15 dernekten dönemi çalýþma programý 1. GÝRÝÞ 4 Haziran 2006 tarihinde gerçekleþtirilen Genel Kurulumuz ile baþlayan Yönetim Döneminde üye katýlýmýný esas alan, üniversitemiz ve diðer sivil toplum kuruluþlarý ile iletiþimi güçlü, kamuoyunda ODTÜ mezunlarýnýn sesi olmayý hedefleyen bir yönetim anlayýþýnýn Derneðimizde yer edinmesi amaçlanmaktadýr. 2. ANA ÝLKELER 2.1. Toplumsal Sorumluluk ODTÜ mezunu olmamýzýn bizlere kazandýrdýðý cesur, sorgulayýcý, slogancýlýktan uzak, bilimsel temellere dayanan söylemlerle ülkemizin ve insanlýðýn yararýný temel alan politikalar geliþtirmek ve bu yönde ilkeli, tutarlý bir duruþ sergilemek olarak anladýðýmýz toplumsal sorumluluk anlayýþýmýz ile eðitim, ekonomi, enerji gibi ülkemizin gündeminde yer alan konulara iliþkin söylem ve politika geliþtirecek çalýþmalarýn yapýlacaðý platformlar oluþturulacaktýr Katýlýmcýlýk ve Saydamlýk Katýlýmcýlýðý, dernek üyelerinin tümünün, karar süreçlerine katýlýmý olarak anlýyoruz. Katýlýmcýlýðýn vazgeçilmez altyapýsýný oluþturan saydamlýðýn en temel öðesi tüm üyelere dilediklerinde bilgi verecek platformlar oluþturulmasýdýr. Yönetim organýnýn temel görevlerinden birinin üyelerin karar süreçlerine katýlýmýný saðlayacak platformlarý oluþturmak ve bunlarýn sürekliliðini saðlamak olduðunu düþünüyoruz. Karar alma süreçlerinde üyelerimizin öneri ve uyarýlarý dikkate alýnacak ve yürütülen çalýþmalara iliþkin üyelerimiz bilgilendirilecektir Gönüllülük Sivil toplum kuruluþlarý, üyelerin gönüllü katýlýmlarý ile varlýklarýný sürdürülebilirler. Gönüllü etkinliklerde çalýþmanýn kapsamý ve niteliðinin yanýsýra, kaç üyenin katkýsýný kapsadýðý ve ayný þekilde hangi ölçüde kaç üyeyi etkilediði önemli göstergelerdir. Gönüllülüðün teþvik edilmesinin, her üyenin çalýþmalar içinde yer alabilmesi, çalýþmalarda ve ortaya çýkan ürünlerde emeði olmaktan duyacaðý mutluluk ile saðlanacaðýna inanmaktayýz. ODTÜ Mezunlarý Derneði'nde üyelerin, ilgi alanlarý, beklentileri ve tercihleri doðrultusunda Dernek çalýþma gruplarýnda gönüllü görev alabilmeleri ve görüþlerini, komite, komisyon olarak dile getirme haklarý ve özgürlükleri kýsýtlanmayacaktýr Üretkenlik ODTÜ Mezunlarý Derneði'nde üretkenliðin ölçütlerini; üyelerinin desteðiyle üyelerinin iþ ve toplumsal yaþamýndaki sorunlarýna çözüm aramasý, üyeleri arasýnda bilgi ve deneyimlerin paylaþýldýðý etkin bir dayanýþma örgütü olmasý ve üniversitemizle, diðer ODTÜ mezun dernekleri ile el ele, ülkenin gündemine ODTÜ'lü damgasýný vurmasý olarak deðerlendiriyoruz. 3. HEDEFLER Çalýþma Programý hazýrlanýrken esas alýnan Dernek tüzüðümüzün 2. Maddesinde: DERNEK'in amacý üyelerinin sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve bilimsel yaþantýlarýna katkýda bulunmak, üyeler arasýnda dayanýþmayý artýrmak, iþ olanaklarý saðlamak amacýyla çalýþmalar yapmak, ÜNÝVERSÝTE'nin, ÖÐRENCÝ'lerin ve MEZUN'larýn sorunlarý ile ilgilenmek, Atatürk devrim ve kazanýmlarýnýn genelde ülke, özelde ODTÜ camiasýnda yaygýnlaþtýrýlmasý için çaba sarfetmek, bu amaçla diðer kuruluþ ve dernekler ile iþbirliðini geliþtirmek, MEZUN'larýn birikimlerini ülkenin ve ÜNÝVERSÝTE'nin sosyal, teknik ve kültürel geliþimine 16 odtülüler bülteni 155 eylül 2006

16 dernekten katkýda bulunacak þekilde yönlendirmek, bu amaçla organizasyonlar yapmak olarak tanýmlanan amaçlara ulaþmak ana hedefimiz olarak alýnmýþtýr. Bu amaçlarý baþarabilmek güçlü bir kurumsal yapýnýn varlýðýný kaçýnýlmaz kýlmaktadýr. Kurumsallaþma sürecinin tamamlanmasý öncelikli hedef olarak ele alýnacak ve Kurumsal Geliþimin vazgeçilmez ögesi olan özdeðerlendirme çalýþmalarý, üyelere sunulacak düzenli anketlerle beslenerek sürdürülecektir. 4. ÇALIÞMA KONULARI Yukarýda belirtilen hedeflere ulaþmak için gerçekleþtirilecek çalýþmalar konularýna göre aþaðýda kýsaca özetlenmiþtir ÖRGÜTLENME ODTÜ Mezunlarý Derneði tüm üyeleri kucaklayan bir dayanýþma örgütü olacaktýr. Meslekler ve üyelerin yoðun olarak çalýþtýðý sektörler temelinde ODTÜ mezunlarýnýn birlik ve dayanýþmasýna yönelik olanaklar ve platformlar yaratýlacaktýr. Ýþ yaþamýnda karþýlaþýlan sorunlarda çözüm arayýþý için ODTÜ Mezunlarý Derneði, üyeler için güvenilir bir ilk baþvuru noktasý olacaktýr. Üyelerin iþ yaþamlarýna katký ve açýlým oluþturmak üzere düzenlenen kurs ve seminerlerde ana amaç Derneðe gelir getirmek deðil, üyelere hizmet sunulmasý olacaktýr. Üyeler arasýnda bilgi birikimlerini paylaþabilecekleri, birlikte üretime dönüþtürebilecekleri platformlar, çalýþma gruplarý desteklenecek, üyelerin Dernek içinde kendilerini ifade edebilecekleri olanaklar saðlanacaktýr. Üyeler için bir sosyal dayanýþma fonunun kurulmasý yönünde gerekli altyapý çalýþmalarý baþlatýlacaktýr. Üyelerin görüþlerine deðer veren, iletiþime açýk, saydamlýðý ve hesap verilebilirliði ilke edinen bir yönetim anlayýþýndan ödün verilmeyecektir. Üyelerin beklentilerini ve memnuniyetini ölçmek üzere Derneðin etkinlik alanlarýnýn tümü için anketler düzenlenecek, bu anketlerin sonuçlarý ve bunlarýn ýþýðýnda öngörülen çalýþmalarýn yine üyelerle paylaþýlmasý saðlanacaktýr. Dernek çalýþmalarýna gönüllü katký veren üyeler ile Dernek çalýþanlarýnýn üretime olduðu kadar yönetime de katýlmalarý, kurumsallýðýn olduðu kadar yönetim anlayýþýnýn da en temel ilkelerinden biri olacaktýr. Etkin katýlýmýn saðlanmasý için çalýþma gruplarýnda gönüllü katký saðlayan üyelerden oluþan Çalýþma Gruplarý Kurulu, Dernek çalýþanlarýnýn üretim sürecindeki deneyimlerini, görüþ ve önerilerini yönetimle paylaþtýklarý Çalýþanlar Kurulu gibi platformlarla katýlým ve karþýlýklý geri bildirim yollarý açýk tutulacaktýr. Ýþyeri Temsilcileri Kurulu'na etkinlik kazandýrýlarak yönetim ve iþyerleriyle iliþkiler geliþtirilecek, üyelerin görüþ ve beklentilerini iþyeri temsilcileri aracýlýðýyla yönetime taþýmalarý için platform oluþturulacak ve teþvik edilecektir. Dernek çalýþmalarýnýn genel olarak deðerlendirildiði forumlarýn yaný sýra örneðin tesis iþletmesi, yatýrýmlar ve altyapý çalýþmalarý gibi belli bir konuya yönelik forumlar yapýlarak üyelerin görüþ ve önerilerine baþvurulacaktýr. Tüzüðümüzde yer alan Danýþma Kurulu geniþletilerek Danýþma Kurulu üyeleri baþta olmak üzere, geçmiþ yönetimlerde görev alanlar, iþyeri temsilcileri, komisyon, komite, kurul ve çalýþma grubu üyelerinin katýlacaðý bir Danýþma Meclisi kurulmasýna yönelik gerekli çalýþmalar baþlatýlacaktýr. ODTÜ örgütlenmesinin daha güçlü olmasý gerektiðine inancýmýzla yurtiçi ve yurtdýþýndaki diðer mezun örgütlenmeleriyle güçbirliði ve dayanýþma içinde ortak etkinlikler düzenlenecektir. Bunun yaný sýra üye sayýmýzý arttýrmak için yeni mezunlara ulaþýlacak ve Dernek ile iletiþimi zayýflamýþ eski üyelerimizin yeniden Derneðe kazandýrýlmasý için gerekli çalýþmalar yapýlacaktýr. Üye sayýsýnýn artýrýlmasý çalýþmalarý kapsamýnda yeni mezunlarýn Derneðe üyelik koþullarý kolaylaþtýrýlacak ve Derneðimizde öðrencilerin kiþisel ve mesleki geliþimlerine yönelik etkinlikler düzenlenecektir SÝVÝL TOPLUM KURULUÞU KÝMLÝÐÝ Sivil Toplum Kuruluþlarý, insanlarýn gönüllü olarak bir araya geldikleri ve birlikte yaptýklarý çalýþmalarla üyesi olduklarý kuruluþu ileriye götürmek istedikleri topluluklardýr. Bu kuruluþlar varlýklarýný, onlara deðer veren ve sahip çýkanlarýn çabalarýyla sürdürürler ve etkinlikleriyle baðlantýlý olarak benimsenir, büyür ve geliþirler. Derneðimiz üyelerimizin özlemini duyduðu bir Sivil Tolum Kuruluþu olarak, sadece kendi üyelerini deðil, toplumun tüm kesimlerini harekete geçirebilecek bir yapýya kavuþturulacaktýr. Derneðimize diðer sivil toplum kuruluþlarýyla güçbirliði içinde Cumhuriyet ilke ve kazanýmlarý ýþýðýnda, yurtseverlik ve demokratlýk ilkeleri çerçevesinde, ülke ve insanlýk yararýna düþünce üretip görüþ geliþtirmekle kalmayýp, bunlarý layýkýyla ve gereðince duyuran, ses getiren güçlü ve önder bir sivil toplum kuruluþu kimliði kazandýrmak öncelikli olarak ele alýnacaktýr. Derneðimizin odalar, sendikalar, çevre platformlarý ve diðer sivil toplum kuruluþlarýyla iliþkileri güçlendirilecek, güçbirliðine gereksinim duyulan bu ortamda ODTÜ Mezunlarý Derneði'nin adý bu platformlarda layýk olduðu yeri alacaktýr. ODTÜ Mezunlarý Derneði'nin, gönüllü üye katýlýmýný somutlaþtýran en etkin platformlarý, Çalýþma Gruplarýdýr. Derneðimizde yapýlan çalýþmalarýn tümü, gönüllü olarak biraraya gelen üyelerin oluþturduklarý Çalýþma Gruplarý eliyle yürütülmektedir. Gönüllülük esasýna dayalý bu çalýþma biçimi, ODTÜ Mezunlarý Derneði'nin Tüzüðüne, Yönetmeliklerine yansýmýþ, iþletme, burs çalýþmalarý, yayýn çalýþmalarý ile dernek çalýþmalarý kapsamýnda gerek görülen diðer tüm konularda çalýþmalar, gönüllü üyelerden oluþan Çalýþma Gruplarý tarafýndan yürütülmesi öngörülmüþtür. Derneðimizin etkin ve lider bir sivil toplum örgütü olmasýnýn ve gönüllü olarak bir araya odtülüler bülteni 155 eylül

17 dernekten gelen üyelerimizin dayanýþmasýnýn vazgeçilmez unsuru olan Çalýþma Gruplarýnýn çalýþmalarý teþvik edilecek, ülkemizin sorunlarýný tartýþacak ve çözüm önerileri üretecek yeni çalýþma gruplarý oluþturulacaktýr TESÝS ÝÞLETMESÝ Viþnelik tesisi, üyeleri, ailelerini ve dostlarýný aðýrlamaktan öte sýcak bir buluþma noktasý, dayanýþma için bir çatý, bir paylaþým ortamý olacaktýr. Ýþletme anlayýþýnda ana hedef, her üyenin bütçesi oranýnda tesisten yararlanmasý olacaktýr. Üye çocuklarýna yönelik olarak tesis içinde yaþ gruplarýna uygun etkinlikler sunulacaktýr. Tesis mekanýnýn etkin ve verimli kullanýlmasý için üye beklentilerini esas alan bir kullaným modeli geliþtirilecektir. Ana noktalardan servis olanaðý ile daha çok sayýda üyenin tesisten yaralanmasý saðlanacaktýr. Tesis iþletmesi amaç deðil, derneðin ilkelerini hayata geçirmek, uygulanacak proje ve programlar için önemli ve deðerli bir araç olarak deðerlendirilmektedir. Bu kapsamda öncelikle Yönetmelik gereði en fazla 7 kiþiden oluþan Ýþletme Komitesi bu konuda uzman ve deneyimli üyelerimizin katýlýmý ile yenilenecektir. Tesis Ýþletme Yönetmeliðinin 4/g maddesinde belirtilen Tesisin hizmet olanaklarýný geliþtirmek için iktisadi kaynaklar yaratmak ilkesi gereðince tesisin tüm mekanlarýnýn verimli ve etkin kullanýmý için gerekli projeler hazýrlanarak iþletme giderlerine yeni kaynaklar yaratýlacaktýr. Bu kapsamda restoran ve diðer birimlerin yeniden dekorasyonu, iç ve dýþ mekanlarýn yeniden düzenlenmesi ile üyeleri cezbeden görsellikte bir ortam yaratýlacaktýr ÜNÝVERSÝTE ÝLE ÝLÝÞKÝLER Mezunlarýn bilgi birikim ve deneyimlerinden üniversitenin etkin olarak yararlanabilmesi yönünde projeler üretilecek, üniversite - mezun iþbirliði ile ülke gündemindeki konulara yönelik ortak çalýþmalarýn yapýlmasý saðlanacaktýr. Üniversitemizin üniversite adaylarýna tanýtýlmasýnda etkin destek saðlanacaktýr. ODTÜ'lü öðrencilere burs saðlama çalýþmalarýnýn yaný sýra önceki dönemlerde baþlatýlan Öðrenci Danýþmanlýðý projesi ile bölüm öðrenci, mezun ve akademik kadrosunu biraraya getirmeyi hedefleyen Bizim Bölüm Buluþuyor projeleri, geliþtirilerek sürdürülecektir. Üniversitemizin 50. kuruluþ yýlý kutlamalarý çerçevesinde çeþitli etkinlikler düzenlenecektir BURS Daha fazla öðrenciye burs verebilmek için Burs ve Yardýmlar Fonuna üyelerimizin katkýsýný artýracak etkinlikler düzenlenecektir. ODTÜ'de okuyan daha fazla öðrenciye el uzatmak, onlarýn Cumhuriyet deðerlerine sahip çýkan aydýn bireyler olarak yetiþmelerine katký koymak öncelikli çalýþmalar olarak ele alýnacaktýr YAYIN Bültenimizin üyeler arasýndaki iletiþimin olmazsa olmaz ögesi olduðunun bilinci ile içeriðinin zenginleþtirilmesi, bilgi verici, aydýnlatýcý olmasýnýn yanýsýra kolay okunabilir ve üyelerle iletiþimi güçlendirici þekilde geliþtirilmesi amaçlanmaktadýr. Ayrýca etkin bir yayýn politikasý izlenerek ülkenin gündeminde olan veya olmasý gereken konularda her ay uzmanlarýn da katkýlarýyla oluþturulacak görüþler, raporlar kamuoyuna aktarýlacaktýr. Derneðimizin yayýn politikasýný sadece Bülten ile sýnýrlamayýp çalýþma gruplarýmýzýn ülke gündeminde yer alan önemli konulara iliþkin yayýn hazýrlamalarý teþvik edilecektir ETKÝNLÝKLER Üyelerimizin ve çocuklarýnýn yanýsýra çalýþanlarýmýzýn sosyo-kültürel geliþimlerine katký koymayý amaçlayan etkinlikler düzenlenecektir. Düzenlenmesi planlanan etkinlikler aþaðýda belirtilmiþtir: Çalýþanlara düzenli aralýklarla hizmetiçi eðitim Dernek çalýþanlarýný teþvik/ödüllendirmek amacýyla etkinliklere ücretsiz katýlým saðlama KÝM Komitesinin üyelerimizin kiþisel geliþimine yönelik düzenledikleri eðitimlere devam edilmesi Çocuklar için yaþ gruplarýna göre kitap okuma günleri, yorumlar, tartýþmalar Çocuklara yönelik bilgi/beceri yarýþmalarý Çocuklara yönelik yaþ gruplarýna göre, zihinsel geliþmelerine yardýmcý olabilecek oyunlar, oyun alanlarý geliþtirme (çocuk aileyi derneðe çekmeli) Resim-plastik ve el sanatlar kurslarý/sergileri Günübirlik-2 günlük-uzun süreli kültürel/tatil amaçlý geziler Halk ozanlarýmýz, þairlerimiz, aydýnlarýmýz için tiyatral anma etkinlikleri/söyleþiler Sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile ortak çalýþma baba beni okula gönder kampanyasý ve benzer kampanyalara Dernek olarak katýlma ODTÜ çizgisindeki tüm lise/üniversite mezunlarý dernekleri ile ortak bir konsey oluþturma, ülke sorunlarýna karþý ortak hareket etme, panel, söyleþi düzenleme Üniversite topluluklarýnýn tesisimizde etkinlik yapabilmelerine imkân saðlama Viþnelik alanýnda sera (çiçek-aðaç) oluþturma Çim amfide yazlýk sinema 18 odtülüler bülteni 155 eylül 2006

18 dernekten çalýþma gruplarýmýz Çalisma Döneminde faaliyetlerine devam eden Çalisma Gruplarimiz ve yürütmekle sorumlu oldugu çalismalar asagida kisaca sunulmustur: KOMÝTELER Burs ve Yardýmlar Komitesi Çalýþmalarýný Burs ve Yardýmlar Yönetmeliðine göre yürüten Komite, burs verilecek öðrencilerin seçiminde aranacak koþullarýn belirlenmesi ve burs verilmesi öngörülen öðrencileri gerekçeleriyle Yönetim Kurulu'na sunulmasýndan sorumludur. Ayrýca Burs Fonu'na kaynak saðlanmasý ve burs verilen öðrencilerle ortak etkinlikler düzenlenmesi ile ilgili çalýþmalarý da yürütmektedir. Ýletiþim: Yayýn Komitesi Derneðimizin aylýk yayýn organý ODTÜ'lüler Bülteni'nin içeriðinin belirlenmesi, yazýlarýn hazýrlanmasý ve yayýnlanmasýndan sorumlu olmasýnýn yanýsýra, Dernek tarafýndan basýmýnda fayda olacak diðer yayýnlar için öneri geliþtirmek ve bunlarýn yayýnlanmasýnda yönlendirici olmaktan sorumludur. Ýletiþim: Ýþletme Komitesi Viþnelik Tesisi, Tesis Ýþletme Yönetmeliði uyarýnca Derneðimiz tarafýndan iþletilmektedir. Ýþletme Komitesi, tesisin iþletilmesinde doðrudan üyelerin katkýsýný saðlamak, görüþ ve öneriler geliþtirmekten sorumludur. Ýletiþim: Konsey Ýþ Merkezi Komitesi Ýsmini tüm ODTÜ Mezunlarý Dernekleri ve Þubelerini bir çatý altýnda toplayan Konsey'den alan Konsey Ýþ Merkezi (KÝM) Komitesi; tüm ODTÜ'lülerin çalýþma hayatlarýna yönelik iletiþim ve dayanýþma içerisinde olacaklarý ortamlar oluþturma hedefine yönelik etkinlikler düzenlemektedir. Konsey Ýþ Merkezi Sitesi, Öðrenci Danýþmanlýðý Programý, Bizim Bölüm Buluþuyor toplantýlarý, Ýçimizden Biri toplantýlarý, kariyer geliþtirmeye yönelik Eðitim Programlarý bu amaçla yürütülen etkinliklerdir. Ýletiþim: Örgütlenme Komitesi Derneðin öncelikli çalýþma konularýndan biri olan üyelerle çift yönlü iletiþim, iþyeri temsilciliði kurumunun güçlendirilmesi, yeni üye kazanmaya yönelik çalýþmalarda yöntem ve model önerileri geliþtirmek, diðer mezun dernekleri ile iþbirliðinin geliþtirilmesi üzerine çalýþmaktadýr. Ýletiþim: Sivil Toplum Komitesi Dünya Ülke ve Kent gündeminde yer alan ve/veya yer alacagi öngörülebilen konularin Sivil Toplum etkisine iliskin görüs ve önerileri tartiºarak, Üniversitemiz kültürü ve Dernegimiz amaçlarina uygun olarak, gerektiginde demokratik kitle ve sivil toplum örgütleri ile ortak çaliºmalar ve etkinlikler düzenlemekten sorumludur. Ýletiþim: KOMÝSYONLAR Yatýrýmlar Komisyonu 2500'ü aþkýn ODTÜ mezunun baðýþlarýyla inþa edilen Viþnelik tesisinin bugüne kadar tamamlanmýþ olan ana bina, otopark ve yüzme havuzu projelerinin yanýsýra, tesisi geliþtirecek baþka düzenlemelerin yapýlmasý ile bakým ve onarýmýnda sürekliliðin saðlanmasý gerekmektedir. Komisyon, mevcut tesisin sürdürülebilirliði ve yeni düzenlemelerde önceliklerinin saptanmasý, projelendirilmesi ve maliyetlerinin çýkarýlmasýndan sorumludur. Ýletiþim: Etkinlikler Komisyonu Güncel konularda düzenlenecek panel, söyleþi, dinleti, kurs vb sosyal ve kültürel etkinliklerin yanýsýra, Dernek üyelerinin farklý alanlarda geliþimine ve dayanýþmasýna katkýda bulunacak doða yürüyüþleri, geziler ve sportif etkinliklerin düzenlenmesinden sorumludur. Ýletiþim: Kurumsal Geliþim Komisyonu Dernek olarak hedeflerimizin, deðerlerimizin ve ideallerimizin en etkin biçimde gerçekleþtirilmesini kolaylaþtýracak kurumsallaþma çalýþmalarý ve yönetim kalitesi üzerine çalýþmalarý yürütmektedir. Ýletiþim: Toplumsal Duyarlýlýk Komisyonu Bu komisyonda çeþitli alt açýlýmlar bulunmaktadýr. Gönüllü Eðitim Çalýþma Grubu'nda, gönüllü ODTÜ öðrencileri eðitmen olarak görev yapmakta, sosyo-ekonomik durumu elveriþsiz olan ilköðretim ve lise öðrencilerine derslerinde takviye olmanýn yanýsýra satranç, drama, halkoyunlarý vb etkinliklerle bu öðrencilerin ufuklarýný açacak çalýþmalar yürütmektedir. Yardýmlaþma Çalýþma Grubu, ayni ve parasal yardýmlarý toplumsal dayanýþma adýna gereksinim sahiplerine ulaþtýrmaktadýr. Toplum Gönüllüleri Çalýþma Grubu, çocuklarýn ve ailelerinin eðitim düzeyinin yükseltilmesi yönünde çalýþmalar yapmaktadýr. Komisyon, bu açýlýmlarýn bir eþgüdüm ortamýnda sürdürülmesi yönünde çalýþmalarýný yürütmektedir. Ýletiþim: odtülüler bülteni 155 eylül

19 dernekten Biliþim Komisyonu Derneðimizin e-dernek hedefine ulaþmasýna yönelik, biliþim altyapýsý gereksinimleriyle ilgili öneriler geliþtirmek, Dernek internet sayfasýnýn güncelliðinin saðlanmasý konusunda çalýþmalar yapmak, Konsey Ýþ Merkezi (KIM)'in ve Viþnelik Ýþletmesi'nin çalýþmalarýnda gereksinim duyduðu konularda Biliþim altyapýsýnýn geliþtirilmesine yardýmcý olmaktan sorumludur. Ýletiþim: Çevre ve Kent Komisyonu ODTÜ yerleþkesi, Eymir Gölü ve Ankara baþta olmak üzere çevre duyarlýlýðý ve kentlilik bilincini yaygýnlaþtýrmak amacýyla çalýþmalar yürütmekten sorumludur. Ýletisim: AB Komisyonu Avrupa Birliði'ne giriþ ve uyum sürecinde bilgi üretme çalýþmalarýnýn yanýsýra çeþitli AB projelerine katýlým konularýnda çalýþmalar yapacaktýr. Ýletiþim: Büyük Ortadoðu Projesi (BOP) Komisyonu Son günlerde oldukça gündemde olan ve ülkemizi yakýndan ilgilendiren Büyük Orta Doðu Projesini tüm boyutlarý ile incelemek ve üyelerimizi bilgilendirecek etkinlikler düzenlemek amaçlanmaktadýr. Ýletiþim: 50. Yýl Çalýþma Grubu Üniversitemizin kuruluþunun 50. yýlý olan 2006 yýlý içerisinde deðiþik etkinliklerin planlanmasý yönünde çalýþmalarýný yürütmektedir. Ýletiþim: Engelsiz Yaþam Komisyonu Toplumda engellilere yönelik bilinci arttýrma, üyelerimizi bilgilendirme ve ODTÜ Mezunlarý Derneði'nin engelli üyelerimizin de kullanabileceði bir tesis haline dönüþtürme çalýþmalarýný yürütmektedir. Engelsiz Viþnelik ve Engelsiz ODTÜ için öneriler/projeler geliþtirmekten sorumludur. Ýletiþim: Uzaktan Eðitim Proje Grubu Derneðimiz ile ODTÜ Eðitim Fakültesi arasýnda imzalan protokol cercevesinde oluþturulmuþ olan bu çalýþma grubu, özellikle son yýllarda bilim ve teknoloji alanýnda yaþanan geliþmeler sonucunda ortaya çýkan ve bireylerin sýnýrlý kaynaklarla eðitiminde kullanýlan araçlar konusunda toplumda farkýndalýk yaratmak ve yayýn hazýrlamaktan sorumludur. Yeni dönemde çalýþma grubu çalýþmalarýna devam etmenin yanýsýra, bu protokol çerçevesinde yeni proje gruplarýnýn da oluþturulmasý planlanmaktadýr. Ýletiþim: Eðitimde Yeni Yaklaþýmlar Proje Grubu Bir taraftan küreselleþmenin ve bilgi toplumunun gereði olarak bilginin sürekli yeniden üretilmesi; diðer taraftan teknolojinin hýzla geliþmesi; eleþtirel düþünebilen, sorun çözebilen, geliþmeye açýk, çaðdaþ, demokratik ve deðiþik alanlarda bilgi ve beceri sahibi bireylerin yetiþtirilmesini zorunlu kýlmaktadýr. Bu bireylerin yetiþmesini saðlayacak eðitim sisteminin kalitesinin artmasý için yapýlacaklar konusunda toplumda farkýndalýk yaratmak ve ve yayýn hazýrlamaktan sorumludur. Yeni dönemde çalýþma grubu çalýþmalarýna devam etmenin yanýsýra, bu protokol çerçevesinde yeni proje gruplarýnýn da oluþturulmasý planlanmaktadýr. Ýletiþim: "100 YTL'ye Okul" Projesi Grubu Dünya'nýn dört bir tarafýna daðýlmýþ, siyasi düþüncesi ne olursa olsun, "ODTÜlü olmak" ortak paydasýnda birleþen bütün ODTÜ mezunlarýnýn eðitim ve öðretime verdiði önemin doðal bir sonucu olarak ortaya çýkmýþtýr. Bu proje, dayanýþmanýn en güzel örnekelerinden birini vererek, yakýndan uzaða, bolluktan yokluða, bilgiden cehalete bir köprü kurmayý, sürekli farklý yönlere çekmek yerine, bir defa olsun ayný yöne iterek neler yapýlabileceðinin farkýna varmakla bizim hayatýmýzda, farkedilmenin, deðer verilmenin, ilginin ve sevginin ne demek olduðunu öðrenmelerini saðlamakla baþkalarýnýn hayatýnda önemli bir deðiþiklik yapmayý amaçlamaktadýr. Ýletiþim: Sigarasýz Yaþam Komisyonu "Sigarasiz Toplum"a eriþme yönünde neler yapabilir? Bu düþünceyle yola çýkmýþ bir çalýþma grubu ODTÜ Mezunlarý Derneði olarak gerek viþnelik Tesisi içinde gerek toplumda neler yapýlabileceðini araþtýrmaktadýr. Ýletiþim: PROJE GRUPLARI Mühendislikte Tasarým Proje Grubu Türkiye'de Mühendislik Tasarýmýnýn Yeri ve Önemi konusunu temel alacak þekilde ülke gündemindeki veya gündeminde olmasý gereken konularda, toplumda farkýndalýk yaratmaya yönelik çalýþmalar yapmak ve yayýnlar hazýrlamayý amaçlamaktadýr. Dernegimiz ile ODTÜ Mühendislik Fakültesi arasýndaki protokol çervesinde oluþturulmuþ olan bu proje grubu çalýþmalarýný devam ettirmenin yanýs sýra, Yeni dönemde bu protokol çercevesinde yeni proje gruplarýnýn da oluþturulmasý planlanmaktadýr. Ýletiþim: Ýþ Yaþamýnda ODTÜ'lüler Proje Grubu: ODTÜ'lülerin iþ yaþantýsýnda son yýldýr uðradýðý erezyonun sebeplerini araþtýrýp bulmak, bu anlamda çözüm önerileri üretmek ve iþ yaþantýsýnda mesleki veya kiþisel problemler yaþayan mezunlarýn sýkýntý anýnda çalabilecekleri Dernek bünyesinde bir kapý tesis edip iþletmektir. Yýpranan ODTÜ'lü dayanýþmasýný tekrar yaratmak ve yükseltmeyi amaçlamaktadýr. Ýletiþim: Toplumsal olaylara duyarli, Dernek çalismalarina katki koymak isteyen üyelerimizi Çalisma Gruplarimizda görmeyi arzuladigimizi bir kez daha yenilemek istiyoruz. Ayrica yukarida kisaca tanitmaya çalistigimiz çalisma gruplarinin yani sira, tüm üyelerimizi ilgi duyduklari, çalismalarina katki koymak istedikleri diger konulara iliskin çalisma gruplari önermeye ve olusturmaya davet ediyoruz. 20 odtülüler bülteni 155 eylül 2006

20 güncel sýnav sonuçlarý yorum ÖSS sisteminin köklü deðiþikliði ile oluþan kaos, arkasýnda birçok sorun býrakmýþtýr. Açýklanan ÖSS yerleþtirme sonuçlarýna göre lisans programlarýnda önceki yýllara göre daha çok boþ kontenjan kalmýþtýr. Nedenleri, deðiþen sýnav sisteminin yanlýþ algýlanmasý, açýklayýcý bilgilerin yeterli düzeyde olmamasý ve dershane rehberlerinin yanlýþ yönlendirmeleri þeklinde sýralanabilir. ÖSYM'nin düzenlediði sýnavýn içeriði, adaylarýn %66 oranýnda temel bilgisini, %34 oranýnda alan bilgisini ölçecek þekilde düzenlenmiþtir. Birinci bölümdeki 120 soru temel bilgileri; ikinci bölümdeki 60 soru ise alan bilgilerini ölçmektedir. ÖSS sistemini iki ayrý biçimde deðerlendirmekte yarar vardýr: 1. Önlisans ve bazý lisans programlarý için birinci bölümdeki 120 soruyu cevaplandýrmak ve 2 yýllýk programlar için 160 barajýný, bu bölümle ilgili bazý lisans programlarý için ise 185 puan barajýný aþmak þartý vardýr. 2. Diðer 4 yýllýk lisans programlarýna tercih kullanabilmek için ise birinci bölümdeki 120 sorunun üzerine, adayýn kendi alaný ile ilgili ikinci bölümdeki 60 soru cevaplandýrýlmalýdýr. Bu ikinci bölüm kendi içinde ayrýca deðerlendirilir ve 185 puan barajýný aþma koþulu aranýr. Birinci bölümdeki 185 puan barajý ile ikinci bölümdeki 185 puan barajý birbirinden ayrý özellik taþýr; çünkü ham puanlarýn çarpým katsayýlarý birbirinden farklýdýr. Bu bölümlerde ayný net yanýt sayýsý ayný puaný getirmemektedir. Ýkinci bölümle ilgili alan testlerinden yeterli ölçüde puan alabilmek için bu bölümlerden net soru yapmak gereklidir. Bu durumu gözden kaçýran binlerce öðrenci, ikinci bölümle ilgili puan alamamýþtýr ve dolayýsýyla 4 yýllýk lisans programlarýnýn pekçoðuna tercih kullanamamýþtýr. ÖSYS'ye baþvuran aday sayýsý 'tür. Bu sayýnýn 'u alanlarýndaki 2 yýllýk meslek yüksekokulu programlarýna sýnavsýz geçiþ hakkýna sahip meslek lisesi öðrencileridir. Sýnavý geçerli sayýlan aday sayýsý ise , puaný hesaplanmayan öðrenci sayýsý 'tür. Puanlarýn hesaplanmasý için iki testten en az 2'þer net yanýt yapýlmasý gerekmektedir. Testlerin yanýtlanma ortalamalarýna bakýldýðýnda, ilk ve ortaöðretimin içler acýsý olduðu görülür: Ders Türkçe1 Mat1 Fen 1 Sosyal 1 Mat 2 Fen 2 Ed-sos Sos 2 Soru Say Ortalama 14,7 8,5 5,6 12, ,6 8,1 Lisans programlarýný tercih edebilen öðrenci sayýlarý ve üniversite kontenjanlarý SAYISAL 2 EÞÝT AÐIRLIK 2 SÖZEL 2 PUAN OLUÞAN KONTENJAN Yerleþtirme sonrasýnda kontenjaný dolmayan lisans programlarý Yerleþen Öðrenci Sayýsý Boþ Kontenjan Devlet Üniversiteleri Vakýf Üniversiteleri KKTC Üniversiteleri Ankara'dan sýnava giren öðrenci sayýsý , yerleþen ' dur. Okul türlerine göre yerleþen aday Baþvuran Lisans Önlisans sayýlarý Lise Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise ( Süper ) Özel Lise Anadolu Lisesi Fen Lisesi Ýmam Hatip Lisesi Öðretmen Liseleri Tüm Meslek Liseleri Derneðimiz tarafýndan gerçekleþtirilen tercih danýþmanlýðý sürecinde 79 öðrenciye rehberlik yapýlmýþtýr. Bu öðrencilerden, 17'si ODTÜ'nün çeþitli bölümlerine olmak üzere 73'ü tercihlerine göre yerleþmiþtir. Önümüzdeki yýllarda Derneðimizin, sýnav ve puanlama sistemine iliþkin bilgilendirme etkinlikleriyle gençlerimize yol göstererek üye dayanýþmasýna katkýda bulunmaya devam etmesi öngörülmelidir. Himmet ÞAHÝN (EDS'83) odtülüler bülteni 155 eylül

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ALTERNATÝF TURÝZMÝN GELÝÞÝMÝNE YÖNELÝK DEÐERLENDÝRMELER Eylül 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-09/556 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Bu yayýn, Türkiye Yerel Gündem 21 Programý nýn þemsiyesi altýnda yürütülen Kent Konseyleri nin güçlendirilmesi ve yerel demokratik yönetiþim mekanizmalarý olarak iþlev görmelerine yönelik eðitim ve kapasite

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı