ayýn konusu barýºa pedal eylemi birleºmiº milletlerin yapýsý ve son dönemdeki dünya gerçekleri çalýþma gruplarýmýz sýnav sonuçlarý yorum

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ayýn konusu barýºa pedal eylemi birleºmiº milletlerin yapýsý ve son dönemdeki dünya gerçekleri çalýþma gruplarýmýz sýnav sonuçlarý yorum"

Transkript

1

2 içindekiler 1965 odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 155 Eylül 2006 Dernek Adýna Sahibi Himmet SAHIN (EDS'83) Yazý Ýþleri Müdürü M. Nilgün EGEMEN (CHE 89) Yayýn Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY'83) Nermin FENMEN (CHE'80) Çiðdem Berdi GÖKHAN (ARCH'71) Ümit ÇAÐLAR (EE'93) Tuna KOLAT (EE'76) Eren AKDUR (METE'97) H. Nafi ÝPEK (PETE'82) Özcan YALÇINKAYA (MINE '82) Tanju ERYILMAZ (ME'83) Þule ÞAHÝN (PSY'85) Melda TANRIKULU (CP'06) Reklam Sorumlusu Kemal BULUT Grafik Tasarým Harman Þaner ÇAKMAK Renk Ayrýmý ve Baský Ayrýntý Basým Yayým Matbaacýlýk Hizmetleri San. Tic. Ltd. Þti. Tel.: (0312) Baský Tarihi: Eylül 2006 Ýmzalý yazýlardaki görüþ ve düþünceler yazarlarýna ait olup, ODTÜ Mezunlarý Derneði ni ve odtülüler bülteni ni sorumlu kýlmaz. Yayýnlanan yazýlar ve fotoðraflar Derneðin ve yazarlarýn izni olmadan kullanýlamaz. ODTÜ Mezunlarý Derneði Yönetim Kurulu Himmet ÞAHÝN (EDS'83), Baþkan Bayraktar BAYRAKTAR (CE'87), II. Baþkan M. Nilgün EGEMEN (CHE'89), Yazman Nevres DABIL (CE'98), Sayman Cem YAÞIN (CP'89) Sedef SOMALTIN (EE'92) Taner ÖZDEMÝR (EE'88) Ödentileriniz Ýçin T. Ýþ Bankasý, ODTÜ Þubesi 4229/ Garanti Bankasý, Maltepe Þubesi Burs ve Yardýmlar Fonu T. Ýþ Bankasý, ODTÜ Þubesi 4229/ (TL) 4229/ (EUR) 4229/ (USD) Garanti Bankasý, Maltepe Þubesi (TL) ODTÜ Mezunlarý Derneði 428. Sokak 100. Yýl ANKARA Tel: Faks: e-posta: ayýn konusu 4 barýþ gecesi, barýþ hemen þimdi... ama nasýl? barýºa pedal eylemi birleºmiº milletlerin yapýsý ve son dönemdeki dünya gerçekleri 12 bop çalýþma grubu BOP/GOKAP geniþletilmiþ ortadoðu ve kuzey afrika su kaynaklarý ve politikalar 16 dernekten dönemi çalýþma programý kültür sanat ilk meclis ve cumhuriyet in bir ilk ressam ý: refik epikman 35 çalýþma gruplarýmýz 21 güncel sýnav sonuçlarý yorum etkinlik izlencesi hocam inecek var karatepe aslantaþ 32 kitaplar arasýnda odtü lü bir öðrencinin gözünden, odtü nün 50. yýlýna armaðan bir kitap: odtü den geliyorum odtü den bir köþe odtü de odtü logolarý 36 ankara dan bir zamanlar bir havagazý fabrikasý vardý! 38 anýlarla odtü türk halk bilimleri topluluðu nun (thbt) kuruluþu tesadüf denilen ºey üyelerden avrupa da üç gün saðlýða uzanan yol organik tarým 44 tarihte gelecek ay 45 etkinlik stk dayanýþmasýna örnek: lösev i aðýrladýk çaliºma gruplarý piknikte biraradaydý kalecik te bað bozumundaydýk Savas Insanlýða Yakýþmýyor Yerel Süreli Yayýn ISSN odtülüler bülteni odtülüler bülteni 155 eylül

3 bizden size bizden size 10 YTL KAMPANYASI 10 YTL KAMPANYASI 10 YTL KAMPANYASI 10 YTL KAMPANYASI Burs fonuna yapacaðýnýz YTL ayda 10 YTL veya üzeri yardýmlar KAMPANYASI biraraya geldiðinde, 10 YTL kaynak yetersizliði yüzünden burs veremediðimiz KAMPANYASI bir 10 YTL güldürecek... KAMPANYASI Dileriz, bu 10 YTL kampanyada bizi yalnýz KAMPANYASI býrakmazsýnýz YTL KAMPANYASI 10 YTL KAMPANYASI çok ODTÜ lü öðrencimizin yüzünü 10 YTL KAMPANYASI 10 YTL KAMPANYASI Burs ve Yardýmlar 10 YTL Fonu KAMPANYASI 10 YTL (EUR) (USD) Garanti Bankasý, Maltepe Þubesi (YTL) T. Ýþ Bankasý, ODTÜ Þubesi (YTL)- KAMPANYASI KAMPANYASI odtülüler bülteni 155 eylül

4 ayýn konusu barýþ gecesi barýþ hemen þimdi... ama nasýl? Yýllardan beri, paylaþým amaçlý savaþlara, bu uðurda sivil olsun, asker olsun feda edilen canlara, katlanýlan acýlara, dökülen gözyaþlarýna karþý tepkisini her biçimde göstermiþ bulunan ODTÜ Mezunlarý Derneði, bu dönemde de emperyalist güçlerin Orta Doðu'da sürdürmekte olduklarý yayýlma ve egemenlik politikalarýna karþý bir dizi etkinlik planladý. Öncelikle, Ülkemizde ve dünyanýn çeþitli ülkelerinde bulunan ODTÜ mezun dernekleri, þubeleri ve temsilciliklerinin ortak sesini duyurmak amacýyla bir bildiri yayýmlandý. Bu bildiriyle, gerek Orta Doðu'da sürdürülmekte olan iþgalci politikalara, gerekse Ülkemizin bu politikalara alet edilmesine karþý ODTÜ mezunlarýnýn tepkisi dile getirildi. Ardýndan, 1 Eylül Dünya Barýþ Günü nü deðerlendirerek, bu günün birçok yerde yapýldýðý gibi Ankara'da da gerek barýþtan yana diðer sivil toplum örgüt ve inisiyatiflerinin, gerekse ODTÜ mezunlarýnýn dayanýþmasýný güçlendirmek amacýna hizmet etmesini saðlamak üzere 2 Eylül Cumartesi günü Viþnelik Çim Amfi de Barýþ Gecesi düzenlendi. Böyle bir gece yalnýzca ODTÜ Mezunlarý Derneði'nin olanaklarýyla da düzenlenebilir ve yalnýzca ODTÜ mezunlarýnýn katýlýmýyla da yapýlabilirdi. Ancak, barýþýn yalnýzca, barýþtan yana olan tüm bireylerin, sivil toplum örgütlenmelerinin ve dünya halklarýnýn dayanýþmasý, mücadelesi ve direniþiyle korunabileceðinin; her türlü paylaþým, yayýlma ve iþgal amaçlý savaþa karþý, ancak bu güçlerin ortak mücadelesiyle direnilebileceðinin bilincinde olan ODTÜ Mezunlarý Derneði böyle bir gecenin düzenlenmesini de barýþa hizmet edecek bir dayanýþmanýn mütevazi bir adýmý olarak deðerlendirmeyi seçti. Derneðimizin bu giriþimi, barýþtan yana bireylerin ve örgütlenmelerin gerçekten de ne denli dayanýþma isteði içerisinde olduklarýný ve bu amaçla kendilerini seferber etmeye ne denli hazýr olduklarýný gösterdi. Barýþ, dayanýþma amaçlarýmýz ve bu doðrultuda güçlü bir ortak sesin duyurulmasý arzusu, bizi destekleyen sivil toplum örgütlenmelerini, basýn-yayýn organlarýný, gençleri bu ortak amaç için bir araya getirdi. Son dört yýldýr Ýstanbul'da Barýþa Rock adlý ücretsiz ve sponsorsuz alternatif etkinliði düzenlemekte olan ve bu yýl bu etkinlik için 132 bin barýþseverin bir araya gelmesini saðlayan Küresel Barýþ ve Adalet Koalisyonu (Küresel BAK), iþbirliði çaðrýmýzý büyük bir þevkle kabul etti ve bu konuda sahip olduklarý deneyimi ve 4 odtülüler bülteni 155 eylül 2006

5 ayýn konusu zengin iliþkilerini derhal seferber etti. Gecemizi gerçekleþtirmeyi planladýðýmýz tarihe çok kýsa bir süre kalmýþ olmasýna karþýn, büyük bir hýzla diðer destekleyici kuruluþlarýmýza, KESK'e, DÝSK'e, TMMOB'ye, YOL-ÝÞ'e, Türk Mühendisler Birliði Derneði'ne, 68'liler Dayanýþma Derneði'ne, 78'liler Dayanýþma Derneði'ne, Radyo ODTÜ'ye, Radyo Özgür'e, Birgün Gazetesi'ne ulaþýldý. Destek isteðimiz, duraksanmadan derhal kabul gördü. Bütün kitle örgütleri geceye üyelerinin yoðun katýlýmýný saðlamak için çareler üretmeye baþladýlar: Batýkent, Mamak, Keçiören, Dikmen ve Kýzýlay'dan Viþnelik e otobüsler kaldýrýlmasýný saðladýlar hatta bu otobüsler bu semtlerde geceye katýlmak için bekleyen kiþi sayýsýnýn çokluðu nedeniyle birkaç sefer yapmak zorunda kaldýlar. Baðlý birimler, gecemizin afiþ ve el ilanlarýný hýzla ulaþtýrdýlar; üyelerine internet kanalýyla duyurdular, semt-semt, kapý-kapý dolaþarak el ilanlarýný daðýttýlar. Bununla kalmayýp, geceye çok mütevazi bir bedel karþýlýðýnda Ýstanbul'dan katýlmayý kabul eden Moðollar Grubunun yol ve konaklama ihtiyaçlarýnýn tamamýný da üstlendiler. Derneðimizin payýna düþen mali yükü ise mezunlarýmýz büyük ölçüde baðýþlarýyla karþýladýlar. Basýn destekçilerimiz, gecemizin duyurusunu etkili bir biçimde radyolarýndan ve gazetelerinden yaptýlar. Bütün destekleyenlerimiz internet sitelerinde çaðrýmýza yer verdiler. Destekleyen kuruluþlarýmýzýn baþkanlarý ve temsilcileri geceye bizzat katýlarak, Derneðimizin ve Üniversitemizin yöneticileriyle birlikte, barýþ çaðrýmýzý çok güçlü bir biçimde dile getirdiler. Gecenin katýlýmcýlarý güçlü sloganlarýyla, Moðollar Grubu ve Grup Vira ise þarkýlarýyla coþkuyu zirveye çýkardýlar. Gecenin sonlarýna doðru hiç kimse yerinde durmuyor, herkes sahnenin önünde toplanmýþ, þarkýlara ve coþkuya dansla eþlik ediyordu. Gecenin sonunda, geceye katýlan ve geceyi izleyen herkesin ortak düþüncesi bu etkinliðin her yýl tekrarlanmasý ve yýldan yýla katýlýmýn, coþkunun ve dayanýþmanýn artýrýlmasý yönündeydi. Böyle mütevazi bir barýþ etkinliði için bile barýþsever kiþi ve kuruluþlarýn ortaya koyduðu katýksýz dayanýþma ve özveri, barýþ ýn hepimizin hayali olmanýn ötesinde, Ülkemizde, Orta Doðu da ve tüm dünyada nasýl gerçek olabileceðini görmemizi saðlýyordu. Yalçýn GÜLERMAN (ECON 79) odtülüler bülteni 155 eylül

6 ayýn konusu barýþa pedal eylemi Çocuklar ölmesin diye... Amerika'nýn nükleer füzeleri Ýncirlik'ten temizlensin diye... Daha güzel günlere hep beraberce ulaþabilelim diye... Barýþa pedal çevirdik. Böyle diyor, 24 Aðustos 2006 günü Adana Ýncirlik'ten baþlayarak Ýstanbul Sarýyer'deki Barýþa Rock Festival'inde son bulan 3 günlük bisiklet yolcuðundan oluþan eyleme katýlanlar. Basýnýn ve emniyet güçlerinin yoðun ilgisi eþliðinde Ýncirlik'ten yola çýktýlar. Adana il merkezinden geçen ekibe Adana Barýþ ve Adalet Koalisyonu (BAK) eylemcileri, Adana halký, gazeteciler, Barýþa Pedal lojistik destek otobüsü ve bisikletçilerden çok polis ve jandarma aracý eþlik etti. Adana kent dýþýndan baþlayan otobüs yolculuðu ile yolda 3 polis ve jandarma çevirmesi sonrasýnda Aksaray il merkezine ulaþýldý. Aksaray BAK tarafýndan verilen akþam yemeði kent dýþýndaki küçük bir kýr lokantasýnda yenildi. Basýn açýklamasý sonrasýnda KESK eylemine destek veren bisiklet ekibi yüzlerce KESK üyesi tarafýndan halaylarla karþýlandý. Barýþa Pedal grubu, kýsa destek ziyaretini tamamlayarak Ýstanbul'a hareket etti. Yavaþ süren yolculuk, 26 Aðustos Cumartesi sabahý saat 10:00'da Ýstanbul Beyoðlu'nda son buldu. Bisikletler otoparka býrakýldý, Sarýyer'e, Barýþa Rock alanýna hareket edildi. Geceyi kendilerine ayrýlan alanda kamp kurarak geçiren gençler, sabahýnda Beyoðlu'na dönerek 13:00'de yeniden pedallere basýyor, Beþiktaþ Ýskele meydanýna iniyordu. Burada yaptýklarý basýn açýklamasý basýnýn ve halkýn yoðun ilgisi ile karþýlaþtý. Sobacýda yaptýrdýklarý nükleer füze eþliðinde pedal basarak yeniden Barýþa Rock konser alanýna hareket edildi. Ýstanbul'dan bisikletli gençlerin katýlýmý ile muhteþem görüntüler ve halk desteði eþliðinde konser alanýna ulaþýldý. Festival alanýnda kiþilik coþkulu bir kitle Alýnan duþ ve kýsa bir uyku sonrasýnda Ankara eylemini gerçekleþtirmek için Ahlatlýbel'e hareket edildi. Ahlatlýbel'den hareket eden bisiklet grubu polis ekipleri eþliðinde Sýhhiye - Kurtuluþ - Baðlar Caddesi üzerinden Kocatepe Camii rotasýný takip ederek Kýzýlay Yüksel caddesine ulaþtý. Yüksel Caddesinde yapýlan bir basýn açýklamasý ile eylemin içeriði Ankaralýlara anlatýldý. tarafýndan karþýlandýlar. Ekip adýna Mehmet Demir'in yapmýþ olduðu konuþma sahne önündeki Barýþa rock katýlýmcýsý tarafýndan sýk sýk destek sloganlarý ile kesildi. Barýþa Pedal eyleminde görev alan gençlerimiz, Türkiye'de barýþ adýna savaþanlara sadece bir örnek. 1 Eylül Dünya Barýþ Günümüz kutlu olsun. Nermin FENMEN (CHE'80) 6 odtülüler bülteni 155 eylül 2006

7 lübnan temsilcimizden çaðrý var! Sevgili ODTÜ lüler, Adým Massoud Naboulsi. ODTÜ Ýnþaat Müh mezunuyum. Sizlere, yaralý Lübnan'dan sesleniyorum. 2 Lübnan, km yüzölçümüne yayýlmýþ 4 milyon insanýn yaþadýðý küçük bir ülke. Lübnan, stratejik konumu ve halkýnýn bir mozaik gibi farklý kökenlerden gelmiþ olmasý ile tarihinde pek çok savaþa sahne olmuþtur. Her savaþýn ardýndan yaralarýmýzý sarýp dünyanýn pek çok ülkesindeki kerdeþlerimiz ve dostlarýmýzýn da yardýmýyla yeniden ayaða kalkarak varlýðýmýzý kaldýðýmýz yerden sürdürmeye çalýþtýk. Ta ki 12 Temmuz 2006'ya kadar Bu eþitliksiz savaþ, Lübnan toplumuna, altyapýsýna ve ekonomisine çok büyük zarar vermiþtir. Medyadan da izlemiþsinizdir, acýmasýz saldýrýlarla sivil halkýn barýndýðý mahalleler, okullar, hastaneler, kýsacasý canlý herþey hedef alýnarak yerle bir edildi. Ölenlerin üçtebirinden fazlasý 10 yaþýn altýnda çocuklardý. Tüm sýnýrlar çevrildi, Lübnan'a hava ve deniz yoluyla gelen mallara ambargo uygulandý. Ýkinci dünya savaþýndan sonra ikinci en büyük zorunlu göç durumunu yaþayan Lübnan'da sivil halk, her gün hoparlörlerden yapýlan anonslarla oradan oraya gönderiliyor, okullarda, yurtlarda, bir odada on kiþi olmak üzere, saðlýksýz koþullarda barýnmaya çalýþýyorlar. Baþta Türkiye'den olmak üzere dünyanýn çeþitli ülkelerinden gelen yardýmlar, acýmýzý bir parça olsun dindirdi ve bizlere umut verdi. Þimdi bizler, küçük ve güzel ülkemizi yeniden kurmaya, onarmaya ve yaralarýmýzý sarmaya baþladýk. Þimdi tüm dünyadaki barýþseverlerden, özellikle ODTÜ'lü kardeþlerimizden, moral, ayni, nakdi, her türlü katkýya ihtiyacýmýz olduðunu buradan duyurmak istiyorum. Deðerli kardeþlerim, Sizleri olanaðýnýz varsa buraya, Lübnan'ý ziyarete çaðýrýyorum. Yýkýmý ve acýmýzý gözlerinizle görünüz. Özellikle mühendislerimize, mühendislik firmalarýna seslenmek istiyorum: Þimdi en acil ihtiyacýmýz barýnma olanaklarýnýn hýzla saðlanmasý. Bunun dýþýnda savaþtan en büyük yarayý alan çocuklarýmýzýn acýsýný bir parça hafifletmek için okul malzemeleri ve çocuk giysilerine ihtiyacýmýz var. Tüm ODTÜ mezunu kardeþlerime Lübnan'dan sevgilerle, Massoud NABOULSÝ (CE'72) ODTÜ Mezunlarý Derneði Lübnan Temsilcisi odtülüler bülteni 155 eylül

8 ayýn konusu birleþmiþ milletlerin yapýsý ve son dönemdeki dünya gerçekleri Birleþmiþ Milletler (BM) 24 Ekim 1945 yýlýnda dünya barýþýnýn korunmasý ve uluslararasý iþbirliðinin artýrýlmasý amacýyla 51 ülkenin katýlýmýyla kurulmuþtur. Bugün yaklaþýk bütün dünya ülkeleri BM üyesidir. Bir ülke BM üyesi olduðunda uluslararasý iliþkilerin prensiplerini ortaya koyan BM Anayasasýndan (UN Charter) doðan yükümlülükleri kabul etmiþ demektir. BM Anayasasýna göre BM'nin dört önemli amacý bulunmaktadýr: dünya güvenliði ve barýþýn saðlanmasý, ülkeler arasýnda iyi iliþkilerin temini, uluslararasý krizlerin çözümü ve insan haklarýnýn korunmasý, ülkelerarasý iliþkilerin düzenlenmesinde baþvuru mercii olmak. Bilindiði gibi, BM bir dünya devleti deðil ve kanun çýkarma yetkisi yoktur, ancak uluslararasý krizlerin çözümü için politika üretmek ve yardým mekanizmalarýný harekete geçirme gibi görevleri bulunmaktadýr. Bu süreçte bütün BM üyesi ülkeler büyüklüklerine bakýlmaksýzýn eþit söz hakkýna sahiptirler. BM uluslararasý çatýþmalara çözüm üretmekten, açlýk ile mücadeleye kadar pek çok sorunun ele alýndýðý çok geniþ bir uluslararasý kurumdur. BM bu sorunlarýn çözümü amacýyla otuzun üstünde baðlý kuruluþla birlikte Birleþmiþ Milletler Sistemi dediðimiz yapýyý oluþturmaktadýr. Bütün bu kurumlarýyla BM ailesi, insan haklarý ihlalleri ile mücadele, çevrenin korunmasý, bulaþýcý hastalýklar ile mücadele, fakirlikle mücadele konularýna iliþkin çalýþmalar yapmaktadýr. Bunun yanýsýra, BM kuruluþlarý tüketici haklarýnýn korunmasý, telekomünikasyon teknolojilerinin iyileþtirilmesi, güvenli, ve verimli uçuþ standartlarýnýn belirlenmesi konularýnda çalýþmalar yürütmektedir. Ayný zamanda, terörizm ve uyuþturucu trafiði konularýnda uluslararasý kampanyalar düzenlemektedir. Bütün dünyada, BM ve baðlý kuruluþlarý, bütün dünyada politik sýðýnmacýlarý yönlendirip yardým etmek, AIDS ile mücadele, gýda güvenliði ve gýda üretiminin artýrýlmasý, mayýnlarýn temizlenmesi gibi etkinlikler de yürütmektedir. BM altý temel yapýdan oluþmaktadýr: Bunlardan beþ tanesi; Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Vesayet Konseyi (Trusteeship Council) New York'ta BM merkezinde bulunmaktadýr, Uluslararasý Adalet Divaný Lahey'de bulunmaktadýr. BM Genel Kurulu bütün BM üyelerinden oluþmaktadýr ve her üyenin bir oy hakký vardýr. Olaðan toplantýlarý dýþýnda olaðanüstü krizlere iliþkin olarak da toplanýr, dünya barýþýný ilgilendiren önemli konularda veya yeni üye kabulü ve bütçe kararlarýnýn görüþülmesinde üçte iki çoðunluðun oyu, diðer konularda genel çoðunluk oyu aranýr. Son yýllarda daha çok uzlaþma yoluyla kararlar alýnmaktadýr. Her yýl olaðan dönem toplantýsýnýn baþlangýcýnda yapýlan genel görüþmede üye ülkeler, genellikle devlet ya da hükümet baþkaný düzeyinde katýlarak, çeþitli uluslararasý sorunlar hakkýndaki görüþlerini açýklarlar. Genel görüþmenin ardýndan, Genel Kurul gündeminde bulunan konularýn büyük bölümü altý ana komitede ele alýnýr: Birinci Komite (Silahsýzlanma ve Uluslararasý Güvenlik); Ýkinci Komite (Ekonomik ve Mali); Üçüncü Komite (Sosyal, Ýnsani ve Kültürel); Dördüncü Komite (Siyasi Sorunlar ve Sömürgecilik); Beþinci Komite (Ýdari ve Bütçe); Altýncý Komite (Yasal Sorunlar). Güvenlik Konseyi bir kriz durumunda öncelikle sorunu barýþçý yöntemlerle gidermek için deðiþik arayýþlara gider, taraflarý diplomatik yöntemlerle ikna etmeye çalýþýr, taraflarý uzlaþtýrma yolunu dener. Savaþ durumunda öncelikle ateþkesin saðlanmasý için uðraþýr, daha sonra karþýt güçleri birbirinden uzaklaþtýrmak, taraflar arasýnda barýþ anlaþmasýný tesis etmek ve sürdürmek amacýyla barýþ gücü görevlendirebilir. Konsey kararýnýn taraflarca kabul edilmesinin kesin olarak saðlanabilmesi için karara uymayan tarafa ekonomik yaptýrýmlar uygulanmakta veya silah ambargosu kararý alýnmaktadýr. Çok nadir durumlarda, üye ülkeler Konsey kararlarýnýn uygulandýðýndan emin olmak için askeri harekat da dahil olmak üzere gerekli bütün yaptýrýmlarýn uygulanmasýnda Konseye görev yükleyebilmektedir. Güvenlik Konseyi ayrýca, BM Genel Sekreterinin seçiminde ve yeni üye kabulünde Genel Kurul'a önerilerde bulunmaktadýr. Ekonomik ve Sosyal Konsey, Genel Kurulun yetkisi altýnda ilgili BM kurumlarýyla birlikte bütün sosyal ve ekonomik konularý koordine etmekle görevlidir. 8 odtülüler bülteni 155 eylül 2006

9 ayýn konusu Ekonomik ve Sosyal Konsey Genel Kurulca üç yýllýðýna seçilen 54 üyeden oluþmaktadýr. Ekonomik ve Sosyal Konsey, Genel Kurulun yetkisi altýnda ilgili BM kurumlarýyla birlikte bütün sosyal ve ekonomik konularda eþgüdüm saðlamakla görevlidir. Ekonomik ve Sosyal Konsey Genel Kurulca üç yýllýðýna seçilen 54 üyeden oluþmaktadýr. Konsey, çalýþmalarýný komisyonlar aracýlýðýyla yürütür. Belirli alanlarda Konsey'e danýþmanlýk yapan "iþlevsel komisyonlar" þunlardýr: Ýnsan Haklarý Komisyonu, Uyuþturucu Maddeler Komisyonu, Sosyal Kalkýnma Komisyonu, Nüfus ve Kalkýnma Komisyonu, Kadýn Komisyonu, Ýstatistik Komisyonu, Suç Önleme ve Adli Yargý Komisyonu, Sürdürülebilir Kalkýnma Komisyonu, Bilim ve Teknoloji Komisyonu. Ayrýca, farklý coðrafi bölgelerin sorunlarý üzerinde çalýþan bölgesel komisyonlar vardýr: Afrika Ekonomik Komisyonu (ECA), Avrupa Ekonomik Komisyonu (ECE), Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu (ECLAC), Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP), Batý Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyou (ESCWA). Ekonomik ve Sosyal Konsey düzenli aralýklarla bütün yýl boyunca toplanmaktadýr ancak önemli sosyal, ekonomik ve insani konularýn görüþüldüðü ve üye ülkelerin bakanlarýnýn temsil edildiði üst düzey komite her yýl Eylül ayýnda toplanmaktadýr. Konseyin alt çalýþma gruplarý düzenli olarak toplanmakta ve sonuçlarý Konseye raporlamaktadýr. Orneðin Ýnsan Haklarý Komisyonu yýl boyunca dünyada insan haklarý ihlallerini gözlemekte ve sonuçlarý Konseye rapor etmektedir. Diðer birimler daha çok sosyal kalkýnma, kadýn haklarý, uyuþturucuyla ve diðer suçlarla mücadele ve narkotik, sürdürülebilir kalkýnma gibi konulara yoðunlaþmaktadýr. BM Vesayet Konseyi'nin görevi BM vesayeti altýna alýnmýþ olan 11 bölgenin kendi yönetimlerini oluþturmalarý ya da baðýmsýzlýklarýný ilan etmelerine yardýmcý olmaktýr. Hali hazýrda, bu 11 bölgenin tamamý kendi baþlarýna veya komþu ülkelerle birleþerek kendi yönetimlerini kurduklarý / baðýmsýzlýklarýný ilan ettikleri için Vesayet Konseyi koþullar gerektirdiðinde herhangi bir ihtiyaç durumunda yeniden baþlamak üzere çalýþmalarýna 1994 yýlýnda ara vermiþtir. BM Güvenlik Konseyinin beþ daimi üyesi Vesayet Konseyinden de sorumludur. Uluslararasý Adalet Divaný BM'nin asýl yargý organýdýr. BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi tarafýndan seçilmiþ her biri farklý ülkeden olmak üzere 15 baðýmsýz yargýç Uluslararasý Adalet Divaný'nda görev yapmaktadýr. Mahkeme, ülkeler arasýndaki anlaþmazlýklarý uluslararasý hukuka göre ilgili ülkelerin baþvurusu halinde karara baðlar. Ülke, Uluslararasý Adalet Divaný'na üye olduðunda Mahkemenin yargýlama usullerini de kabul etmiþ olduðundan mahkemenin verdiði kararlarýn gereðini yerine getirmekle yükümlüdür. Uluslararasý Adalet Divaný Mahkemesi ayný zamanda BM'ye ve kuruluþlarýna kendisini ilgilendiren konularda danýþmanlýk yapmaktadýr. Divan, Hollanda'nýn Lahey kentinde faaliyet göstermektedir. BM Genel Sekreteryasý, Genel Kurul, Güvenlik Konseyi ve diðer BM organlarýnýn yönelttiði idari ve esasa iliþkin görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. BM Genel Sekreteri bu organýn en üst yetkilisidir. Sekreterya, 170 ülkeden saðlanan bütçe ve 4700'ü genel merkezde olmak üzere 9000 civarýnda çalýþanýyla pek çok departman ve ofisten oluþmaktadýr. Görev yerleri New York'taki genel merkezin yanýsýra, Geneva, Vienna, Nairobi, Bankok ve diðer bölgelerdeki ofislerden oluþmaktadýr. BM Sistemi dediðimiz yapý; Uluslararasý Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasý'nýn yanýsýra 13 tane alanýnda uzmanlaþmýþ kuruluþtan oluþmaktadýr, BM Kalkýnma Programý (UNDP), BM Dünya Saðlýk Örgütü (WHO), BM Çocuk Fonu (UNICEF), Uluslararasý Çalýþma Örgütü, (ILO), Uluslararasý Sivil Havacýlýk Örgütü bunlardan bazýlarýdýr. Bu kuruluþlar BM'ye karþýlýklý iþbirliði yoluyla baðlanmýþ olup her biri ülkelerarasý anlaþmalar ile kurulmuþ olan baðýmsýz yapýlardýr. Her birinin ekonomik, sosyal, kültürel, eðitim, saðlýk ve diðer alanlarda pek çok görevleri bulunmakta olup dünya ülkelerinde yaþam standartlarýný yükseltmeyi amaçlamaktadýrlar. Her bir kurumun baðýmsýz bütçesi ve sekreteryasý bulunmaktadýr. Ülkeler ile bütün ekonomik ve sosyal alanlarda teknik iþbirliði ve direk yardýmlar yaparak ekonomik ve sosyal problemlerin çözümüne katkýda bulunmaktadýrlar. Çalýþmalarýnýn sonuçlarýný Ekonomik ve Sosyal Konseye veya Genel Kurula raporlamaktadýrlar. Birleþmiþ Milletlerin birincil amacý dünya barýþýnýn saðlanmasý ve silahsýzlanmadýr. BM üyesi ülkeler (ki yaklaþýk dünya ülkelerinin yaklaþýk tamamý demektir -185 ülke-)anlaþmazlýklarýn tehdit ve güç kullanarak deðil barýþçýl yollarla çözülmesi konusunda anlaþmýþ olmalarýna raðmen dünyada halen savaþlar ve anlaþmazlýklar devam etmektedir. Her ne kadar BM'nin uluslararasý anlaþmazlýklarýn çözümünde etkisinin azaldýðý yönünde söylemler olsa da kuruluþundan bugüne kadar anlaþmazlýklarýn çözümünde, savaþ durumlarýnýn önlenmesinde, savaþ sonrasý ateþkesin ilaný, barýþýn saðlanmasý, barýþýn korunmasý, ve insani yardým kapsamýnda azýmsanmayacak görevler üstlenmiþtir. Bazý örnekler vermek gerekirse, tarih odtülüler bülteni 155 eylül

10 ayýn konusu içinde 1962'de Küba füze krizini, 1973 yýlýnda Ortadoðu kririzin atlatýlmasýnda 1988 yýlýnda Ýran-Irak savaþýnýn sona erdirilerek barýþýn saðlanmasýnda ve 19892da Sovyetler Birliði'nin Afganistaný iþgalinin ardýndan Sovyet ordusunun Afganistan'dan geri çekilmesinde, yine 1990'larda Kamboçya, El Salvador, Guatamala ve Mozambik'te iç savaþýn sona erdirilmesinde çok önemli görev üstlenmiþtir. 11 Eylül 2001 saldýrýsýnýn ardýndan çok hýzlý hareket etmiþ ve Güvenlik Konseyinden terörizmi destekleyen her türlü faaliyetin cezalandýrýlmasýnýn saðlanmasý konusunda ülkeleri baðlayýcý bir karar çýkartmýþtýr. BM Afrika'da, Asya ve Uzak Doðu'da, Avrupa'da, Ortadoðu'da, Latin Amerika'da savaþlý veya savaþsýz biten pek çok krizde savaþýn sona erdirilmesi ve barýþýn tesisinde çok deðiþik þekillerde hareket etmiþtir. Bu farklý hareket ihtiyacý, sorunlarýn farklýlýðýndan da kaynaklanmýþtýr. Pek çok sorun ülke içindeki karþýt güçlerin iç savaþa varan anlaþmazlýklarýndan kaynaklandýðý gibi bir kýsmý da iki komþu ülkenin sýnýr anlaþmazlýklarý neticesinde ortaya çýkmýþtýr. Diðer taraftan, dünya lideri diyebileceðimiz ülkelerin çýkarlarýnýn gözetilmesi de krizlerin BM kapsamýnda çözümlenmesi aþamasýnda yöntemin belirlenmesinde çok önemli olmuþtur. BM Güvenlik Konseyinin karar alma mekanizmasý bu konuda ABD baþta olmak üzere geliþmiþ Batý ülkelerinin ellerini güçlendirmiþtir. Güvenlik Konseyi beþ tanesi daimi olmak üzere toplam 15 üyeden oluþmaktadýr. Beþ daimi üye Çin, Fransa, Rusya Federasyonu, Ýngiltere ve Amerika Birleþik Devletleri'dir. Her bir daimi üyenin veto hakký bulunmaktadýr. Diðer on geçici üye iki yýllýk bir süre için coðrafi denge gözetilerek Genel Kurul tarafýndan seçilmektedir. Konsey kararý dokuz evet oyunu gerektirmektedir ancak bir daimi üyenin dahi hayýr oyu olmasý halinde karar alýnamamaktadýr. BM'ye, her ülkeye eþit mesafede durmasý prensibinden hareketle kurulmuþ olan bu yapýnýn güçlü ülkelerin çýkarlarýnýn gözetildiði bir yapý haline dönüþtüðü ve bu durumun uluslararasý demokrasiye zarar verdiði yönünde ciddi eleþtiriler yöneltilmiþtir. Bundan dolayýdýr ki, Güvenlik Konseyinin yeniden yapýlanmasý ihtiyacý son yýllarda sýkça gündeme getirilmektedir. Dünyada ortaya çýkan krizler ile baþetmede BM'nin geç kaldýðý ve bu arada pek çok insan hakký ihlallerinin yaþandýðý yönünde de BM ciddi eleþtirler almaktadýr. Örnek verecek olursak, Bosna-Hersek, Doðu Timor ve Afrika'da ortaya çýkan kanlý savaþlarýn engellenmesi ve barýþýn tesisi hemen saðlanamamýþtýr. Burada dikkat edilmesi gereken diðer önemli nokta, böylesine büyük çaplý bir yapýnýn bütçe kaynaklarý konusudur. Dünya devletleri BM'nin iþlevlerini devam ettirebilmesi için BM'ye milli gelirlerinin belirli bir oranýnda katký saðlamaktadýrlar. Geliþmiþ ülkelerin milli gelirleri diðerlerine oranla çok yüksek olduðundan BM'ye katkýlarý da çok yüksek görünmektedir. Dolayýsýyla bu ülkeler bütün kararlarda daha aðýrlýklý yer almak istemektedirler. Veya ödemeleri gereken paralarý ödememektedirler. Bu nedenledir ki; çýkarlarýný doðrudan ilgilendirmeyen sorunlarda dünya lideri diyebileceðimiz devletler daha rahat davranabilmektedirler. Buradan çýkan sonuç, BM'nin ülkelerden ayrý baðýmsýz bir yapý olamadýðý yönündedir. Kararlarý BM çatýsý altýnda bir araya gelen ve uluslararasý arenada hiç de ayný aðýrlýkta olmayan ülkeler vermektedir. Bilindiði gibi BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin veto hakký vardýr ve bu üyelerin dengesi son dönemdeki uluslararasý gerçekler ile fazla örtüþmemektedir. Dünya iki kutuplu yapýdan çok kutuplu yapýya doðru bir gidiþat göstermektedir. Ayrýca son yýllarda Orta Doðu'da, Rusya Federasyonu'nda, Afganistan'da ortaya çýkan krizlerden de görüleceði üzere, dünyada dinler üzerinden giden bir kutuplaþma oluþturulmaya çalýþýlmaktadýr. Müslüman ülkelerin BM Güvenlik Konseyi'ndeki dezavantajlý durumu, müslüman ülkelerin yönetimlerinin halklarýyla bütünleþememiþ yapýsý, uluslararasý demokrasinin son yýllarda içinin iyice boþaltýlmýþ olmasý dünyanýn bu bolgelerinde terörizmin hortlamasýna katkýda bulunmuþtur. Artýk tehlikenin adresi karýþmýþtýr. Tehlike tanýmlý deðildir. Tehlike ile baþedecek yapýlar buna göre biçimlenmemiþtir. Dolayýsýyla El-Kaide ile yapýldýðý söylenen savaþ bütün Afganistan, Irak -ve belki de Lübnan, Suriye, Iran sathýnda yürümektedir! Büyük boyutlarda sivil halk ölmektedir. Amaç ile araç örtüþmemektedir. Bu durum insanlarý demokrasi, insan haklarý, adalet kavramlarý açýsýndan ciddi umutsuzluða itmekte, BM'nin etkisini görünmez kýlmaktadýr. Bu nedenledir ki BM üye devletlerince Güvenlik Konseyi üyeliði ve çalýþma yöntemi son yýllarda fazlaca sorgulanmaktadýr ve yeni bir yapýlanmaya gidilmesi gereði sýkça ifade edilmektedir. Giderek aðýrlýk kazanmakta olan bu görüþ yönünde adýmlar atýlmasý halklar arasýnda BM'ye olan güvenin güçlenmesi için gerekli görülmektedir. Zeynep DEMÝRHAN DARVISH (SOC'88) 10 odtülüler bülteni 155 eylül 2006

11 bop çalýþma grubu BOP/GOKAP Geniþletilmiþ Ortadoðu ve Kuzey Afrika su kaynaklarý ve politikalar GÝRÝÞ Enerji, ülkelerin ulaþtýrma, üretim, savunma ve toplumun yaþamsal ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için vazgeçilmez ve ülkelerin kalkýnmasýnýn belirlenmesinde bir ölçüt olmakla birlikte, alternatifleri olan bir kaynaktýr. Ancak, yaþam için çok daha önemli ve olmazsa olmaz bir unsur da, yaþamýn kaynaðý olan su ve bu kaynaða sahipliliktir. Su, alternatifi olmayan, yaþamsal öneme haiz bir maddedir. Suyun haiz olduðu bu vazgeçilmez önemden hareketle, Bölge içindeki diðer bir sorun da dünyanýn dört bir tarafýnda yaþanan ve bölgede de sýkýntýsý olan, insanlarýn kullanýlabilir/içilebilir su ile ilgili sorunlarýdýr. Enerji yanýnda konunun su ile ilgili cephesine gelindiðinde ve olaya gene küresel düzeyde bakýldýðýnda, bu kaynaðýn da dünya ihtiyaçlarý içindeki öneminin her geçen gün arttýðý bir gerçektir. Dünya'nýn %67'sini kaplamakta olan denizlerin çeþitli nedenlerden dolayý giderek kirlenmeleri de ekosistemde ortaya çýkan tehlikeler içindedir. Denizlerdeki kirlenmenin boyutlarý, endüstriyel atýklarýn yanýnda, çeþitli kimyasal döküntülerin de katýlmasýyla hýzla büyümektedir. Dünya nüfusunun %33'ü, mevcut kaynaklarýn yetersiz olduðu ülkelerde yaþamaktadýr. Yaklaþýk bir milyarý aþkýn insan, temiz içme suyu bulamamaktadýr. Bu sayýnýn, önümüzdeki 25 yýlda nüfus artýþýyla orantýlý olarak daha da yükselmesi beklenmektedir. Sorunun, su kaynaklarýnýn tükenmesinden öte, göllere, nehir ve yeraltý sularýna karýþan kimyasal atýklarýn içilebilir sularý giderek kirletmesi ile baðlantýlýdýr. Küresel kirlenme dikkate alýndýðýnda, kullanýlabilir su kaynaklarýndaki kirlenme nedeniyle meydana gelen azalma, artan nüfusun neden olduðu yükselen ihtiyaçla, kaynaklar arasýndaki açýðýn büyümesine neden olmaktadýr. Genel hatlarý ile bakýldýðýnda, su konusunun kaynaklar ve ihtiyaçlar açýsýndan sadece bölge ülkelerinin deðil, küresel güçlerin de politik hedeflerinde yer almasýna neden olmaktadýr. Bu nedenle, GOKAP bölgesinde, su faktörü de enerji kaynaklarý gibi, politik ve stratejik hedeflerin içinde önemli bir yere sahiptir. Toplumlarýn su talebi genelde yaþam ve üretim olarak iki þekilde olmaktadýr. Birincisi; Biyolojik ihtiyaç olarak adlandýrýlan, bir insanýn biyolojik ihtiyaçlarýný karþýlama ve yaþamý için günlük ihtiyaç duyduðu deðerdir ve asgari 25 litredir. Ancak; sosyal ve saðlýklý yaþamýn gereði, yeme-içme, yýkanma-çamaþýr, temizlik vb. amaçlý sarflarda eklenmesiyle ortaya çýkan deðer 200 litre/gün-kiþi olmaktadýr. Geliþmiþ ülkelerde bu deðer litre / gün- kiþi mertebesindedir. Ýkincisi ise; üretim için (sanayi ve tarým) kullanýlan deðerdir. Bilhassa sulamalý tarým yapýlan bölgelerde sadece tarým kesiminin talebi, ekonominin tüm diðer 1 bölümünün talebini katlamaktadýr yýlý itibariyle, dünya nüfusunun % 41'ini oluþturan 3 2,3 milyar insan 1700 m /kiþi/yýl deðerinin altýnda su arzý olan bölgelerde ve bu sayýnýn 1,7 milyarý da, m /kiþi/yýl deðerinin altýnda su arzý olan aþýrý su sorunlu olarak adlandýrýlan bölgelerde yaþamaktadýr. Mevcut tüketim deðerlerinin devamý halinde, 2025 yýlý itibariyle, dünya nüfusunun % 48'ini oluþturacak 3,5 milyar insan su sorunlu bölgelerde, bunun da 2,4 milyarý aþýrý su sorunlu bölgelerde yaþamak zorunda kalacaktýr. Bu sorunlu bölgelerde, ancak yüksek gelire sahip ülkeler, teknolojik imkânlarý kullanarak (tuzlu sularý tatlandýrma, geri kazaným 2 vb.) ihtiyaçlarýný karþýlayabileceklerdir. BÖLGE SU KAYNAKLARI 3 Ortadoðu ve Kuzey Afrika MENA bölgesi, dünyanýn en kuru, su kaynaklarý bakýmýndan en fakir bölgesidir. Su kaynaklarýnýn kýtlýðý, bölgedeki ülkelerin ekonomik ve sosyal geliþmesini olumsuz etkilemektedir. MENA 12 odtülüler bülteni 155 eylül 2006

12 bop çalýþma grubu bölgesi, dünya nüfusunun % 5'ini barýndýrmakla birlikte, dünya yenilenebilir su kaynaklarýnýn %1'inden daha azýna sahiptir. Bütün bu olumsuz tabloya raðmen, bölgedeki ülkelerin çoðu, bu az olan kaynaklarý zirai alanlarýn sulanmasý, sanayi ve evsel su arzý için verimsiz kullanmaya devam etmektedir. 3 Halen bölgedeki su varlýðý ortalama 1500 m /kiþi/yýl mertebesindedir. Dünya ortalamasý ise m /kiþi/yýl dýr. Bu ortalama deðer Ürdün, Yemen, 3 Filistin de 200 m /kiþi/yýl deðerine kadar düþmektedir. Bölgenin nüfus artýþý yýllýk % 2, yani yaklaþýk 7 milyon kiþi/yýl mertebesinde olup, nüfus artýþýnda Afrika'dan sonra gelmektedir. Her ne kadar doðum oraný 1960'lardaki 7 doðum/kadýn oranýndan 2001 de 3,6 doðum/kadýn seviyesine düþmüþ ve bu deðerin daha da düþmesi beklense de, gelecek 50 yýlda bölge nüfusunun mevcut durumun iki kat olacaðý 4 öngörülmektedir. Sulamalý tarým bu bölgede kullanýlabilir su kaynaklarýnýn % 90'ýný harcamaktadýr. Artan nüfusun gýda ihtiyacýnýn karþýlayabilmek için, 1965 ve 1997 arasýnda bölgede sulu tarým alanlarý iki kat olmuþtur. Yine nüfusa baðlý sanayi üretiminin artýþý su talebini de yükseltmiþtir. Bölgede Su Yönetimi nin iyi ve verimli olduðu da söylenemez. Gerek sulamada gerekse evsel ve sanayi su ihtiyacý için kullanýlan suyun fiyatlandýrmasýndaki yanlýþlar, atýk sularýn geri dönüþ sisteminin olmamasý artan talebi karþýlamak için devreye sokulan yeraltý sularýnýn yenilenebilme oranlarýnýn üstünde harcanmasý, mevcut kaynaklarýn hýzlý tükenmesine sebep olmaktadýr. Bölgedeki su kaynaklarýnýn sabit oluþu nedeniyle, ekonominin tüm sektörlerinde (tarým, sanayi) ve evsel kullanýmda su talebi yükseliþi sonucu, 3 halen ortalama 1500 m /kiþi/yýl mertebesinde olan 3 su arzýnýn, 2025 yýlýnda ortalama 500 m /kiþi/yýl seviyelerine düþmesi beklenmektedir. Ülkelerin çoðunda (Arap Yarýmadasý hariç) tarým üretimi, toplam üretim içinde önemli bir yer tutmaktadýr. Tümü petrol üreticisi olan Arap Yarýmadasý'ndaki ülkeler, petrolün saðladýðý gelir ile, daha önceleri pahalý gelen sistemlerle (tuzlu su arýtýmý, atýk sularýn arýtýmý, derin yeraltý sularý/akifer kullanýmý v.b) tatlý su elde ederek tarýma yönelmiþlerdir. Sanayileþme ise, tarýma kýyasla daha düþük olsa da suya olan talebi artýrmaktadýr. Bölgede, hýzlý artan nüfus, geliþen sanayi ve tarým sektörlerinin talebi, su ihtiyacýný hýzla artýrmakta ve bu talebi karþýlamak, GOKAP coðrafyasý ülkeleri için þu anda olmasa dahi yakýn gelecek için güç olacaðý ve bu talep büyümesinin büyük anlaþmazlýklar, hatta çatýþmalar çýkaracaðý öngörülmektedir. Suriye-Ýsrail savaþý çýplak Golan Tepeleri için deðil, bu bölgedeki su kaynaklarý ve verimli tarým arazileri hâkimiyeti için çýkmýþtýr. Halen süregelen ve Türkiye'nin de içine çekilmesi için uðraþ verilen, Ýsrail-Filistin-Lübnan anlaþmazlýk ve çatýþmalarý, Ýsrail'in bu bölgedeki Hasbani, Litan nehirleri ve Tabaraiyah (Tiberiade) Gölü'nün oluþturduðu su ve tarým havzasýna kýsaca su kaynaklarýný kontrol amaçlý politikalarýnýn sonucudur. GOKAP coðrafyasýnda Ortadoðu bölgesinde sularý yenilenebilen ve akýþ devamlýlýðý gösteren Fýrat-Dicle, Asi, Litani, Þeria Kuzey Afrika bölgesinde Nil ve Draa nehirleri vardýr. Bu su kaynaklarýnýn arasýnda; Nil, Fýrat-Dicle ve Draa üç büyük su havzasýdýr. Nil nehri 6,825 km. olarak Ortadoðu'nun en uzun nehridir. Uganda, Etopya ve Sudan'dan kaynak bulan 2 Nil, drenaj alaný yaklaþýk km alaný kaplamakta, suladýðý alanýn nüfus yoðunluðu 44 2 kiþi/km olup bulunduðu coðrafyada kaynaklarý kollarýyla birlikte 10 ülkeden geçmektedir. (5)(6) (Harita 1) Draa nehri, Fas ve Cezayir sýnýrýný oluþturarak Atlas 2 Okyanusuna dökülmekte, suladýðý alan 114,562 km 2 olup, alan nüfus yoðunluðu 11 kiþi/km olup 3 ülkeden (6) geçmektedir ( Harita 2 ). Fýrat nehri 1,180 km si Türkiye'de, 1,750 km si Suriye ve Irak'ta olmak üzere toplam 2,930 km dir. Fýrat nehrini, Türkiye'de Karasu ve Murat Suyu Elazýð'ýn 45 km kuzeybatýsýnda birleþerek oluþturmaktadýr. Dicle nehri 523 km si Türkiye'de, olmak üzere toplam 1,840 km dir. Doðu Toroslar'dan kaynak bulan Dicle nehri, Irak'ta Fýrat ile Ýran Körfezi'ne kavuþmadan 110 km önce birleþerek Þatt el-arab adýný almaktadýr. Fýrat 2 ve Dicle nehirleri 765,831 km alaný sulamakta, 2 suladýðý alanýn nüfus yoðunluðu 58 kiþi/km olup her (5)(6) ikisi de 3 ülkeden geçmektedir (Harita 3). Mevcut nüfusun ihtiyaçlarýný karþýlamaktan uzak kalan bu sularýn, gelecekte nasýl bir paylaþým ve kullaným arz edeceði bilinememektedir. Uluslararasý hukukta, sýnýr aþan veya uluslararasý sulara iliþkin baðlayýcý bir yasa, kural ilke ya da alýþýlmýþ bir uygulama yoktur. Bu alanda ortaya çýkan sorunlar, ülkeler arasýnda daha önce yapýlmýþ benzer nitelikteki anlaþmalar, konu ile ilgili uluslararasý teamül ve hukukun genel ilkeleri dikkate alýnarak anlaþmalar yoluyla çözülmeye çalýþýlmaktadýr. Birleþmiþ Milletler Uluslararasý Hukuk Komisyonu - UN-ILC 1978,1989, 1991 ve 1994 yýllarýnda yayýnladýðý raporlar bu 7 alanda yapýlan en önemli çalýþmadýr. TÜRKÝYE'NÝN KONUMU VE POLÝTÝKALAR Türkiye'nin sýnýr aþan sularý, coðrafi konumu itibariyle, çok geniþ bir alaný ve dolayýsýyla büyük bir nüfusu kapsamaktadýr ( Harita 3 ). Ortadoðu'da yeterli su kaynaklarýna sahip ülke olarak Türkiye, stratejik bakýmdan kuvvetli bir pozisyona sahip olmaktadýr. Bölgede Suriye ve Irak topraklarýný sulayan ve bu coðrafyaya suyu getiren nehirler Türkiye'den doðmakta ve bu da Türkiye'ye kaynaklar üzerinde etkili bir kontrol saðlama olanaðý vermektedir. 3 Türkiye, bölgesinde her ne kadar 3,170 m /kiþi/yýl yenilenebilir su kaynaðýna sahip olan ülke olsa da, odtülüler bülteni 155 eylül

13 bop çalýþma grubu 3 dünya ortalamasý olan 7,000 m /kiþi/yýl deðerinin ancak yarýsýna ulaþmaktadýr. Nüfus artýþý, sahip olunan genç nüfus (0 35 yaþ % 50) ve bu nüfusun yaþam ve geçim ihtiyaçlarýný karþýlayacak zirai ve sanayi geliþmesi göz önüne alýndýðýnda, sabit olan su kaynaklarý çerçevesinde uygulanacak etkin ve ekonomik bir su yönetiminin dahi, mevcut seviyenin altýna düþülmesini önleyememekte ve Türkiye de su zengini ülke olmaktan çok uzak kalmaktadýr. Türkiye, mevcut kaynaklarýyla, Ortadoðu'nun su sorununa çözüm getirecek konumda deðildir. Bunun bilincinde, olunarak, Fýrat ve Dicle sularýnýn yanýnda, Akdeniz'e çýkan Seyhan, Ceyhan, Manavgat, Göksu gibi nehirlerin sularýný fazla görerek barýþ suyu vb. projelerle ortaya çýkmak, bu ülkenin gelecek nesillerinin yaþam kaynaðýný riske atmak olacaktýr. (6) HARÝTA 1 : Nil Nehri Havzasý Türkiye uluslararasý sözleþmelerden doðan vecibelerini yerine getirerek kendi topraklarýndan çýkan sularýn tasarrufunda komþuluk iliþkilerini gözetmekte ve Birleþmiþ Milletler Uluslararasý Hukuk Komisyonu ( UN-ILC) raporlarýna uyumlu davranmaktadýr. Buna raðmen, Ortadoðu'daki su sorunu ile ilgili ileriye yönelik hassasiyete yer verilen yorumlar olduðu da gözden kaçýrýlmamasý gerekmektedir. Türkiye'nin imzaladýðý uluslararasý sözleþme ve hükümlere uyum göstermedeki tüm hassasiyetine raðmen AB konuya bu çerçevede yaklaþmamaktadýr. Bilindiði üzere AB tarafýndan 6 Ekim 2004 tarihi üç Belge yayýnlanmýþtýr. Bunlardan aþaðýda verilen 1 ve 2 numaralý belgelerde, Türkiye'deki sýnýr aþan sularýn, bu sularla ilgili baraj, sulama ve ilgili diðer altyapýnýn kullanýmýna iliþkin ifadeler yer almaktadýr. Bu belgeler þöyledir. Belge 1: Komisyon Kurmaylarý Çalýþma Belgesi; Türkiye'nin Üyelik Perspektifi Açýsýndan Ortaya 8 Çýkan Önemli Konular (6) HARÝTA 2 : Fýrat Dicle Nehirleri Havzasý Bölgedeki bir anahtar konu, kalkýnma ve sulama için suya ulaþmaktýr. Su, önümüzdeki yýllarda Orta Doðu'da giderek artan bir stratejik konu olacaktýr ve Türkiye'nin katýlýmýyla, beklenmelidir ki, su kaynaklarý ve ilgili altyapýnýn (Fýrat ve Dicle nehir havzalarýndaki barajlar ve sulama projeleri, Ýsrail ve komþu ülkeler arasýndaki sýnýr aþan su iþbirliði) uluslararasý yönetimi, AB için önemli bir konu haline gelecektir. Türkiye'nin katýlýmýnýn sonucu olarak, Türkiye ve bölgedeki diðer ülkelerdeki, boyutu yadsýnamayacak Kürt azýnlýk ve AB'deki Kürt diasporasý, AB'nin bu ülkelerle iliþkileri de karýþýklýklara neden olabilecektir (6) HARÝTA 3 : Draa Nehri Havzasý Bu madde de, Türkiye'nin AB'ye katýlým sonrasý oluþturulacak uluslararasý su yönetimine katýlýmý 14 odtülüler bülteni 155 eylül 2006

14 bop çalýþma grubu sorgulanmakta olup, sýnýr aþan Fýrat ve Dicle sularýnýn, AB ülkesi olmayan Ýsrail'in mevcut sýnýrlarý da göz önüne alýndýðýnda, neden bu belgede yer aldýðý da anlaþýlamamaktadýr!.. Belge 2: Komisyondan Konsey ve Avrupa Parlamentosuna Teblið, Katýlýma Doðru Türkiye'nin Geliþmesi Hakkýnda Avrupa Komisyonuna Tavsiye; Türkiye'nin Üyelik Perspektifi Açýsýndan Ortaya 9 Çýkan Konularýn Tespiti Türkiye'nin katýlýmý AB için daha güvenli enerji ikmal yollarý saðlayabilecektir. Bu durum muhtemelen, su kaynaklarý ve ilgili altyapýnýn yönetimi için AB politikalarýnýn geliþtirilmesini gerekli kýlacaktýr. Çünkü bunlarýn bazen ortaya çýkan sýnýr aþan etkileri nedeniyle, AB'nin çevre, taþýma, enerji ve tüketici korunmasý alanlarýndaki diðer politikalarýnýn Türkiye tarafýndan iyi uygulanmasý, herhangi bir yerdeki AB vatandaþlarý için önemli ölçüde olumlu etkilere sahip olacaktýr. Metinde yer alan herhangi bir yer neresidir. Konu AB ve Türkiye coðrafyasý olmasý gerekir iken, bu herhangi bir yerdeki AB için önem arz eden AB vatandaþlarý kimlerdir? Bu soruya da cevap bulunamamaktadýr! Bu ifadelerden de anlaþýlacaðý üzere, AB raporlarý, Türkiye'nin sýnýr aþan sularýnýn öneminin, önümüzdeki yýllarda Ortadoðu'da artarak stratejik bir konuya dönüþeceðini vurgulamakta ve Fýrat ve Dicle havzalarýndaki baraj ve ilgili altyapý projelerinin, daha önce bu konuda muhatap kabul edilmeyen Ýsrail, Suriye ve Irak gibi komþu ülkelerin su yönetimi konusundaki iþbirliðini öngörmektedir. Yukarýda bahse konu belge ve raporlarda, AB, Türkiye'nin bu iliþkiye katýlmasýnýn AB için yaratacaðý karýþýklýk/sorunlar vurgulanarak, bu sular ve ilgili altyapýnýn yönetilmesi için bir "uluslararasý yönetim" oluþacaðýný açýk olarak belirtmektedir. Irak'ýn ABD tarafýndan iþgali sonrasý kurulan hükümette, daha önce olmayan bir bakanlýk, Su Bakanlýðý tesis edilmiþtir. Bu hazýrlýklar, uluslar arasý su anlaþmalarýnda genel ilke olarak kullanýlan havza ilkesini kabul etmeyen ABD'nin yönetiminde olan Irak ile yakýn gelecekte, daha önceleri Suriye ile yaþanan su sorunlarýnýn Irak ile daha da yoðun olarak yaþanacaðý iþaretini vermektedir. Su kaynaklarýnýn kýt olduðu bölgemizde, yakýn gelecekte sýnýr aþan sularýn paylaþýmýnda, daha önceki gibi Suriye ve Irak'ýn yanýnda, devreye girecek veya girmesi muhtemel ABD, Ýsrail gibi yeni aktörlere, Fýrat ve Dicle sularýnýn hakkaniyete uygun-equitable paylaþýmý ile eþit-equal paylaþýmý arasýndaki farký 10 anlatmakta zorluk çekileceði görülmektedir. O nedenle, içinde bulunduðumuz 21. yüzyýlda, yeni enerji kaynaklarý arayýþý sonucu alternatifleri bulunabilecek petrol veya doðalgazýn yerine alternatifsiz bir yaþam kaynaðý olan su kaynaklarýna hâkim olma stratejilerinin ve/veya kavgalarýnýn hâkim olacaðý zamanlar çok uzak gözükmemektedir. Yukarýda açýklanan nedenlerle; baþta Bölgeyi askeri olarak kontrol olmak üzere, enerji kaynaklarý ve ihraç yollarýný kontrol, bölgesel su kaynaklarýný kontrol konularýnda, Türkiye'nin içinde olmadýðý, GOKAP vurgusuyla ortaya atýlan planýn baþarýlý olmasý veya tamamlanabilmesi mümkün görülememektedir. Türkiye'nin, jeopolitik ve jeostratejik konumunun bilincinde olarak, dýþ politikada, Türkiye'yi ve kazanýmlarýný her alanda öne çýkaracak, Ortadoðu'da ve komþularý ile denge saðlayacak bir program ve strateji uygulamasý gerekli ve þarttýr. Bugüne kadar uygulanan, önceliklerin belirlenmediði, iç ve dýþ politikalarla, bir yerlere ulaþmanýn mümkün olamayacaðý bir gerçektir. M. Mete GÖKNEL (CH.E '63/'70) 1 Prof. Dr. Özhan Uluatam, Ortadoðu'nun Su Sorunu Damlaya Damlaya, TÝB Kültür Yayýnlarý, Nisan Carmen Revegna, Will There Be Enough Water, WRI-World Resources Institute, EarthTrends, October Yazar Notu: Su kaynaklarý ile ilgili kaynak ve yazýlarda MENA Middle East and North Africa-Orta Doðu ve Kuzey Afrika tarifi yaygýn olarak kullanýlmaktadýr. Burada tarif edilen coðrafya Fas, Cezayir, Libya, Tunus, Mýsýr, Ýsrail, Ürdün, Filistin, Lübnan, Suriye, Türkiye, Irak, Ýran, Katar, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, B.A.E., Umman, Yemen Devletlerini kapsamakta, Pakistan ve Afganistan bu tarif içine girmemektedir. Kaynaklardaki tarife uygun olarak yazýda bu isim kullanýlmýþtýr. 4 Farzaneh Roudi-Fahimi, Liz Creel, Roger-Mark De Souza Finding the Balance: Population and Water Scarcity in the Middle East and North Africa, PRB-Population Reference Bureau, June 2002, 5 Prof. Dr. Özhan Uluatam, Ortadoðu'nun Su Sorunu Damlaya Damlaya, TÝB Kültür Yayýnlarý, Nisan WRI-EarthTrends, The Enviromental Information Portal, earthtrends.wri.org. 7 Prof. Dr. Mehmet Tomanbay, Dünya Su Bütçesi ve Ortadoðu Gerçeði, Gazi Kitapevi, COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT; Issues Arising From Turkey's Membership Perspective, Brussels , SEC (2004) 1202, COM (2004), 656 final, Section 1.3 Trans-national issues, pg.9, paragraph: 6. 9 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT; Recommendation of The European Commission on Turkey's Progress Towards Accession; Brussels , COM (2004), 656 final, Section 3 Assessing The Issues Arising From Turkey's Membership Perspective pg: 6, paragraph Prof. Dr. Özhan Uluatam, Ortadoðu'nun Su Sorunu Damlaya Damlaya, TÝB Kültür Yayýnlarý, Nisan odtülüler bülteni 155 eylül

15 dernekten dönemi çalýþma programý 1. GÝRÝÞ 4 Haziran 2006 tarihinde gerçekleþtirilen Genel Kurulumuz ile baþlayan Yönetim Döneminde üye katýlýmýný esas alan, üniversitemiz ve diðer sivil toplum kuruluþlarý ile iletiþimi güçlü, kamuoyunda ODTÜ mezunlarýnýn sesi olmayý hedefleyen bir yönetim anlayýþýnýn Derneðimizde yer edinmesi amaçlanmaktadýr. 2. ANA ÝLKELER 2.1. Toplumsal Sorumluluk ODTÜ mezunu olmamýzýn bizlere kazandýrdýðý cesur, sorgulayýcý, slogancýlýktan uzak, bilimsel temellere dayanan söylemlerle ülkemizin ve insanlýðýn yararýný temel alan politikalar geliþtirmek ve bu yönde ilkeli, tutarlý bir duruþ sergilemek olarak anladýðýmýz toplumsal sorumluluk anlayýþýmýz ile eðitim, ekonomi, enerji gibi ülkemizin gündeminde yer alan konulara iliþkin söylem ve politika geliþtirecek çalýþmalarýn yapýlacaðý platformlar oluþturulacaktýr Katýlýmcýlýk ve Saydamlýk Katýlýmcýlýðý, dernek üyelerinin tümünün, karar süreçlerine katýlýmý olarak anlýyoruz. Katýlýmcýlýðýn vazgeçilmez altyapýsýný oluþturan saydamlýðýn en temel öðesi tüm üyelere dilediklerinde bilgi verecek platformlar oluþturulmasýdýr. Yönetim organýnýn temel görevlerinden birinin üyelerin karar süreçlerine katýlýmýný saðlayacak platformlarý oluþturmak ve bunlarýn sürekliliðini saðlamak olduðunu düþünüyoruz. Karar alma süreçlerinde üyelerimizin öneri ve uyarýlarý dikkate alýnacak ve yürütülen çalýþmalara iliþkin üyelerimiz bilgilendirilecektir Gönüllülük Sivil toplum kuruluþlarý, üyelerin gönüllü katýlýmlarý ile varlýklarýný sürdürülebilirler. Gönüllü etkinliklerde çalýþmanýn kapsamý ve niteliðinin yanýsýra, kaç üyenin katkýsýný kapsadýðý ve ayný þekilde hangi ölçüde kaç üyeyi etkilediði önemli göstergelerdir. Gönüllülüðün teþvik edilmesinin, her üyenin çalýþmalar içinde yer alabilmesi, çalýþmalarda ve ortaya çýkan ürünlerde emeði olmaktan duyacaðý mutluluk ile saðlanacaðýna inanmaktayýz. ODTÜ Mezunlarý Derneði'nde üyelerin, ilgi alanlarý, beklentileri ve tercihleri doðrultusunda Dernek çalýþma gruplarýnda gönüllü görev alabilmeleri ve görüþlerini, komite, komisyon olarak dile getirme haklarý ve özgürlükleri kýsýtlanmayacaktýr Üretkenlik ODTÜ Mezunlarý Derneði'nde üretkenliðin ölçütlerini; üyelerinin desteðiyle üyelerinin iþ ve toplumsal yaþamýndaki sorunlarýna çözüm aramasý, üyeleri arasýnda bilgi ve deneyimlerin paylaþýldýðý etkin bir dayanýþma örgütü olmasý ve üniversitemizle, diðer ODTÜ mezun dernekleri ile el ele, ülkenin gündemine ODTÜ'lü damgasýný vurmasý olarak deðerlendiriyoruz. 3. HEDEFLER Çalýþma Programý hazýrlanýrken esas alýnan Dernek tüzüðümüzün 2. Maddesinde: DERNEK'in amacý üyelerinin sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve bilimsel yaþantýlarýna katkýda bulunmak, üyeler arasýnda dayanýþmayý artýrmak, iþ olanaklarý saðlamak amacýyla çalýþmalar yapmak, ÜNÝVERSÝTE'nin, ÖÐRENCÝ'lerin ve MEZUN'larýn sorunlarý ile ilgilenmek, Atatürk devrim ve kazanýmlarýnýn genelde ülke, özelde ODTÜ camiasýnda yaygýnlaþtýrýlmasý için çaba sarfetmek, bu amaçla diðer kuruluþ ve dernekler ile iþbirliðini geliþtirmek, MEZUN'larýn birikimlerini ülkenin ve ÜNÝVERSÝTE'nin sosyal, teknik ve kültürel geliþimine 16 odtülüler bülteni 155 eylül 2006

16 dernekten katkýda bulunacak þekilde yönlendirmek, bu amaçla organizasyonlar yapmak olarak tanýmlanan amaçlara ulaþmak ana hedefimiz olarak alýnmýþtýr. Bu amaçlarý baþarabilmek güçlü bir kurumsal yapýnýn varlýðýný kaçýnýlmaz kýlmaktadýr. Kurumsallaþma sürecinin tamamlanmasý öncelikli hedef olarak ele alýnacak ve Kurumsal Geliþimin vazgeçilmez ögesi olan özdeðerlendirme çalýþmalarý, üyelere sunulacak düzenli anketlerle beslenerek sürdürülecektir. 4. ÇALIÞMA KONULARI Yukarýda belirtilen hedeflere ulaþmak için gerçekleþtirilecek çalýþmalar konularýna göre aþaðýda kýsaca özetlenmiþtir ÖRGÜTLENME ODTÜ Mezunlarý Derneði tüm üyeleri kucaklayan bir dayanýþma örgütü olacaktýr. Meslekler ve üyelerin yoðun olarak çalýþtýðý sektörler temelinde ODTÜ mezunlarýnýn birlik ve dayanýþmasýna yönelik olanaklar ve platformlar yaratýlacaktýr. Ýþ yaþamýnda karþýlaþýlan sorunlarda çözüm arayýþý için ODTÜ Mezunlarý Derneði, üyeler için güvenilir bir ilk baþvuru noktasý olacaktýr. Üyelerin iþ yaþamlarýna katký ve açýlým oluþturmak üzere düzenlenen kurs ve seminerlerde ana amaç Derneðe gelir getirmek deðil, üyelere hizmet sunulmasý olacaktýr. Üyeler arasýnda bilgi birikimlerini paylaþabilecekleri, birlikte üretime dönüþtürebilecekleri platformlar, çalýþma gruplarý desteklenecek, üyelerin Dernek içinde kendilerini ifade edebilecekleri olanaklar saðlanacaktýr. Üyeler için bir sosyal dayanýþma fonunun kurulmasý yönünde gerekli altyapý çalýþmalarý baþlatýlacaktýr. Üyelerin görüþlerine deðer veren, iletiþime açýk, saydamlýðý ve hesap verilebilirliði ilke edinen bir yönetim anlayýþýndan ödün verilmeyecektir. Üyelerin beklentilerini ve memnuniyetini ölçmek üzere Derneðin etkinlik alanlarýnýn tümü için anketler düzenlenecek, bu anketlerin sonuçlarý ve bunlarýn ýþýðýnda öngörülen çalýþmalarýn yine üyelerle paylaþýlmasý saðlanacaktýr. Dernek çalýþmalarýna gönüllü katký veren üyeler ile Dernek çalýþanlarýnýn üretime olduðu kadar yönetime de katýlmalarý, kurumsallýðýn olduðu kadar yönetim anlayýþýnýn da en temel ilkelerinden biri olacaktýr. Etkin katýlýmýn saðlanmasý için çalýþma gruplarýnda gönüllü katký saðlayan üyelerden oluþan Çalýþma Gruplarý Kurulu, Dernek çalýþanlarýnýn üretim sürecindeki deneyimlerini, görüþ ve önerilerini yönetimle paylaþtýklarý Çalýþanlar Kurulu gibi platformlarla katýlým ve karþýlýklý geri bildirim yollarý açýk tutulacaktýr. Ýþyeri Temsilcileri Kurulu'na etkinlik kazandýrýlarak yönetim ve iþyerleriyle iliþkiler geliþtirilecek, üyelerin görüþ ve beklentilerini iþyeri temsilcileri aracýlýðýyla yönetime taþýmalarý için platform oluþturulacak ve teþvik edilecektir. Dernek çalýþmalarýnýn genel olarak deðerlendirildiði forumlarýn yaný sýra örneðin tesis iþletmesi, yatýrýmlar ve altyapý çalýþmalarý gibi belli bir konuya yönelik forumlar yapýlarak üyelerin görüþ ve önerilerine baþvurulacaktýr. Tüzüðümüzde yer alan Danýþma Kurulu geniþletilerek Danýþma Kurulu üyeleri baþta olmak üzere, geçmiþ yönetimlerde görev alanlar, iþyeri temsilcileri, komisyon, komite, kurul ve çalýþma grubu üyelerinin katýlacaðý bir Danýþma Meclisi kurulmasýna yönelik gerekli çalýþmalar baþlatýlacaktýr. ODTÜ örgütlenmesinin daha güçlü olmasý gerektiðine inancýmýzla yurtiçi ve yurtdýþýndaki diðer mezun örgütlenmeleriyle güçbirliði ve dayanýþma içinde ortak etkinlikler düzenlenecektir. Bunun yaný sýra üye sayýmýzý arttýrmak için yeni mezunlara ulaþýlacak ve Dernek ile iletiþimi zayýflamýþ eski üyelerimizin yeniden Derneðe kazandýrýlmasý için gerekli çalýþmalar yapýlacaktýr. Üye sayýsýnýn artýrýlmasý çalýþmalarý kapsamýnda yeni mezunlarýn Derneðe üyelik koþullarý kolaylaþtýrýlacak ve Derneðimizde öðrencilerin kiþisel ve mesleki geliþimlerine yönelik etkinlikler düzenlenecektir SÝVÝL TOPLUM KURULUÞU KÝMLÝÐÝ Sivil Toplum Kuruluþlarý, insanlarýn gönüllü olarak bir araya geldikleri ve birlikte yaptýklarý çalýþmalarla üyesi olduklarý kuruluþu ileriye götürmek istedikleri topluluklardýr. Bu kuruluþlar varlýklarýný, onlara deðer veren ve sahip çýkanlarýn çabalarýyla sürdürürler ve etkinlikleriyle baðlantýlý olarak benimsenir, büyür ve geliþirler. Derneðimiz üyelerimizin özlemini duyduðu bir Sivil Tolum Kuruluþu olarak, sadece kendi üyelerini deðil, toplumun tüm kesimlerini harekete geçirebilecek bir yapýya kavuþturulacaktýr. Derneðimize diðer sivil toplum kuruluþlarýyla güçbirliði içinde Cumhuriyet ilke ve kazanýmlarý ýþýðýnda, yurtseverlik ve demokratlýk ilkeleri çerçevesinde, ülke ve insanlýk yararýna düþünce üretip görüþ geliþtirmekle kalmayýp, bunlarý layýkýyla ve gereðince duyuran, ses getiren güçlü ve önder bir sivil toplum kuruluþu kimliði kazandýrmak öncelikli olarak ele alýnacaktýr. Derneðimizin odalar, sendikalar, çevre platformlarý ve diðer sivil toplum kuruluþlarýyla iliþkileri güçlendirilecek, güçbirliðine gereksinim duyulan bu ortamda ODTÜ Mezunlarý Derneði'nin adý bu platformlarda layýk olduðu yeri alacaktýr. ODTÜ Mezunlarý Derneði'nin, gönüllü üye katýlýmýný somutlaþtýran en etkin platformlarý, Çalýþma Gruplarýdýr. Derneðimizde yapýlan çalýþmalarýn tümü, gönüllü olarak biraraya gelen üyelerin oluþturduklarý Çalýþma Gruplarý eliyle yürütülmektedir. Gönüllülük esasýna dayalý bu çalýþma biçimi, ODTÜ Mezunlarý Derneði'nin Tüzüðüne, Yönetmeliklerine yansýmýþ, iþletme, burs çalýþmalarý, yayýn çalýþmalarý ile dernek çalýþmalarý kapsamýnda gerek görülen diðer tüm konularda çalýþmalar, gönüllü üyelerden oluþan Çalýþma Gruplarý tarafýndan yürütülmesi öngörülmüþtür. Derneðimizin etkin ve lider bir sivil toplum örgütü olmasýnýn ve gönüllü olarak bir araya odtülüler bülteni 155 eylül

bak þu bebelerin güzelliðine kaþý destan gözü destan elleri kan içinde kör olasýn demiyorum kör olma da gör beni

bak þu bebelerin güzelliðine kaþý destan gözü destan elleri kan içinde kör olasýn demiyorum kör olma da gör beni bak þu bebelerin güzelliðine kaþý destan gözü destan elleri kan içinde kör olasýn demiyorum kör olma da gör beni Acýyý Bal Eyledik Hasan Hüseyin Korkmazgil içindekiler 1965 odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý

Detaylı

içindekiler içindekiler

içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 156 Ekim 2006 Dernek Adýna Sahibi Himmet Þahin (EDS'83) 4 6 içindekiler içindekiler 83. yýlýnda

Detaylı

TÜRKÝYE NÝN STRATEJÝSÝ

TÜRKÝYE NÝN STRATEJÝSÝ DEÐÝÞEN DÜNYADA TÜRKÝYE NÝN STRATEJÝSÝ Dr. Atilla SANDIKLI Ýstanbul / 2008 Deðiþen Dünyada Türkiye nin Stratejisi BÝLGESAM Yayýnlarý No: 2 2008, bu kitabýn yayýn haklarý BÝLGESAM a aittir. Adres: BÝLGESAM

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr. ocak 2009. odtülüler bülteni

ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr. ocak 2009. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr 181 ocak 2009 odtülüler bülteni ÝÇÝNDEKÝLER ODTÜLÜLER BÜLTENÝ ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Ocak 2009 Dernek Adýna

Detaylı

etkinlik izlencesi antalya dan batýya kemer/ phaselis/ çýralý/ termesos üyelerden 23 nisan çocuk bayramýný kutlarken odtü den bir köþe eymir

etkinlik izlencesi antalya dan batýya kemer/ phaselis/ çýralý/ termesos üyelerden 23 nisan çocuk bayramýný kutlarken odtü den bir köþe eymir içindekiler 1965 odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 151 Nisan 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) 4 odtü 50 yaþýnda orta

Detaylı

KÜRESELLEÞME SÜRECÝNDE ÝÞ DÜNYASI KURULUÞLARININ DEÐÝÞEN ROL VE ÝÞLEVLERÝ

KÜRESELLEÞME SÜRECÝNDE ÝÞ DÜNYASI KURULUÞLARININ DEÐÝÞEN ROL VE ÝÞLEVLERÝ KÜRESELLEÞME SÜRECÝNDE ÝÞ DÜNYASI KURULUÞLARININ DEÐÝÞEN ROL VE ÝÞLEVLERÝ Abdullah Akyüz (Baþyazar & Türkiye) Bernhard Welschke (AB) Kiran Pasricha (Hindistan) Peter S. Rashish (ABD) Stefan Bogdan Salej

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ KÜRESEL SU KRÝZÝNE ÇÖZÜM ARAYIÞLARI: ÞEBEKE SUYU HÝZMETLERÝNE ÖZEL SEKTÖR KATILIMI DÜNYA ÖRNEKLERÝ IÞIÐINDA TÜRKÝYE ÝÇÝN ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/470

Detaylı

Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013

Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 Ýzmir Bölge Planý 2010-2013 Baský Tarihi Ekim 2010 Baský Yeri ÝZMÝR Grafik Tasarým ve Uygulama

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

VÝZYON 2050 TÜRKÝYE Eylül 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-09/518 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212) 249 13 50 www.tusiad.org 2011, TÜSÝAD Tüm haklarý

Detaylı

MÝMARLAR ODASI DERGÝSÝ

MÝMARLAR ODASI DERGÝSÝ Sahibi: KTMMOB MÝMARLAR ODASI Genel Yayýn Yönetmeni: Tarkan DAVULCU Genel Koordinatör: Ekrem BODAMYALIZADE Yayýn Ekibi: Azmi Öge, Cem KARA,Fatma ÝLKÝN, Burak TÜRSOY, Fatma TERLÝK, Pýnar ULUÇAY, Aysel ALÝHAN,

Detaylı

Sayý:14 Temmuz 2003 Çaðdaþ Sosyal Demokrasi ve Türkiye Gümrük Birliði nin Zararý 70 Milyar Dolar mý? Dünyadaki Ekonomik Dengesizlik Ceza Adaletinin Anatomisi Çanakkale Savaþlarýnýn Önemi ve Sonuçlarý Ýktisat

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F Yrd. Doç. Dr.. Faruk F SAPANCALI ANCALI Dokuz Eylül Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi F Öðretim Üyesi. 1969 yýlýnda Sorgun da doðdu. Ýlk ve orta öðrenimini Ýzmir de tamamladýktan sonra

Detaylı

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme GELECEÐÝN PAZARLARI Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý World Resources Institute UNEP United Nations Environment Programme Önsöz Deðerli Okurlar Sanayi devrimiyle birlikte geçen yüzyýlýn baþlarýnda

Detaylı

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL Prof.Dr.Haydar BAÞ Kapak-Tasarým : Hasan YAR Ýç dizayn : Selim AYANOÐLU Baský no : 2. Baský, Þubat 2007 Matbaa : Ayyýldýz Matbaacýlýk ISBN 975-7081-16-7 Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK REKABET GÜCÜ TEMEL BULGULAR

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK REKABET GÜCÜ TEMEL BULGULAR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK REKABET GÜCÜ TEMEL BULGULAR ekonomiye Umut Sofradan, Can Topraktan gelir Kasým 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-11/561 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU. TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU. TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ BÝLGESAM Yayýnlarý No: 1 ISBN: 978-605-89672-0-5 2008, bu kitabýn yayýn haklarý BÝLGESAM a aittir. Adres: BÝLGESAM Konaklar Mah. Çýnar Sok. Emlak Bankasý

Detaylı

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 92 Eylül 2011

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 92 Eylül 2011 Merhaba, Ýçinde bulunduðumuz sýcak yaz aylarýnda mimarlýk ve Mimarlar Odasý'nýn gündemi de oldukça sýcak. Önceki Bülten'de de duyurduðumuz 644 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte mimarlýk mesleðinin

Detaylı

Üzerine RÖPORTAJLAR - II

Üzerine RÖPORTAJLAR - II Üzerine RÖPORTAJLAR - II Üzerine RÖPORTAJLAR - II Eser Adý Dizi Editörü Yayýna Hazýrlýk & Dizgi-Tasarým Telif Haklarý : Yerel Siyaset Üzerine Röportajlar II : Hulusi ÞENTÜRK : OKUTAN YAYINCILIK Serhat

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1. Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim

KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1. Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1 Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim T.C. Baþbakanlýk Ankara, Ekim 2003 Kamu Yönetiminde Yeniden Yapýlanma: 1 Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim T. C.

Detaylı

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL Kerkük kimin topraðý? - sayfa: 3 Emeðin sesinin inþasý acil bir görev - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL SIRA ÝRAN A GELÝYOR BUSH ÝRAN A DOKUNMA! ABD Baþkaný Bush yeni

Detaylı

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ Remzi Çiftepýnar* 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Ýl özel idareleri Osmanlý döneminde 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuþtur. Bu nizamname

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

Merhabalar, Aylýk Bölgesel Süreli Yayýn. Yayýna Hazýrlayan Esin Soydemir

Merhabalar, Aylýk Bölgesel Süreli Yayýn. Yayýna Hazýrlayan Esin Soydemir Merhabalar, Hiç kuþkusuz geçtiðimiz ayýn gündemini; ulusal ve uluslararasý medyayý aylarca meþgul eden, sonucun nasýl olacaðýna dair bir çok senaryonun tartýþýldýðý, yazýlýp çizildiði, 40 küsur yýllýk

Detaylı

sosyalist isci Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik!

sosyalist isci Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik! sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 293 11 Aðustos 2007 1 YTL Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik! ÞÝMDÝ SOKAKTA DA KAZANABÝLÝRÝZ BAK ve KEG aktivisti Kerem Kabadayý

Detaylı

Sayý:15 Ekim 2003 Dünya da ve Türkiye de Doðrudan Yabancý Sermaye Yatýrýmlarý Türkiye-AB Ýliþkileri: 2003 Strateji Belgesi ve Ýlerleme Raporuna Göre Gelinen Son Durum Uluslararasý Mali Skandallar Yüksek

Detaylı

BİRLİK haberleri TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANDI.

BİRLİK haberleri TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANDI. T Ü R K M Ü H E N D Ý S V E M Ý M A R O D A L A R I B Ý R L Ý Ð Ý BÝ R L Ý K HABERLERÝ B Ü L T E N Ý Haziran-Temmuz 2004 / Sayı 96 TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANDI. Seçimler sonucu oluşan Yönetim

Detaylı

Grant Thornton. Haber Bülteni

Grant Thornton. Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý : 8 Nisan - Mayýs - Haziran 2013'ün ilk çeyreðinde güzel bir ödül haberi ile mutlu olduk. Grant Thornton, International Accounting Bulletin jürisi tarafýndan "Network

Detaylı