YAZILIM KURULUM REHBERÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAZILIM KURULUM REHBERÝ"

Transkript

1 YAZILIM KURULUM REHBERÝ DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM Safya GÝRÝÞ YÜKLEMEDEN ÖNCE YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN KURULUMU BÝLGÝSAYARA BAÐLAMA 9 YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN YAPILANDIRILMASI 0 ÇEVRÝMÝÇÝ KILAVUZUN KULLANILMASI SORUN GÝDERME

2

3 GİRİŞ Bu kitapçýk makinenin yazýcý fonksiyonlarý için gerekli olan yazýlým kurulumu ve ayarlamasýný açýklamaktadýr. Ayrýca Çevirim içi Kitapçýða bakma prosedürü de açýklanmaktadýr. Bu kýlavuzda gösterilen ekran görüntüleri esas olarak Windows XP içindir, diðer Windows sürümleri için, bazý ekran görüntüleri kýlavuzdakinden farklý olabilir. Bu kýlavuzda "AR-XXXX" geçen yerlerde "XXXX" yerine makinenizin modelini getirin. Modelinizin adý için kullanim kýlavuzu'nda "MODELLER ARASINDAKÝ FARKLAR" konusuna bakýn. Bu kýlavuzda, birlikte verilen Kurulum CD-ROM u kýsaca CD-ROM olarak ifade edilmiþtir. Ticari marka beyaný Microsoft Windows iþletim sistemi ticari marka ve telif haklarý ABD ve diðer ülkelerde Microsoft Corporation þirketine aittir. Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT.0, Windows 000, ve Windows XP ticari marka ve telif haklarý ABD ve diðer ülkelerde Microsoft Corporation þirketine aittir. Adobe, Adobe logosu, Acrobat, Adobe PDF logosu ve Reader, Birleþik Devletlerinde ve diðer ülkelerde Adobe Systems Incorporated'ýn tescilli ticari markalarý veya ticari markalarýdýr. IBM ve PC/AT, International Business Machines Corporation Þirketi ticari markalarýdýr. Diðer bütün ticari markalar ilgili hak sahiplerine aittir. Kılavuzda görülen ekran mesajları ve tuş adları, ürün geliştirme ve modifikasyonlar nedeniyle gerçek makinede görülenlerden farklı olabilir. YAZILIM LİSANSI Programý CD-ROM'dan kurarken YAZILIM LÝSANSI ekrana gelecektir. CD-ROM'daki veya makinedeki yazýlýmýn tamamýný veya herhangi bir kýsmýný kullanýrken, YAZILIM LÝSANSININ þartlarýný kabul etmiþ olursunuz. İÇİNDEKİLER GÝRÝÞ... YÜKLEMEDEN ÖNCE... DONANIM VE YAZILIM GEREKLÝLÝKLERÝ... YÜKLEME ORTAMI VE YÜKLEME ÝÞLEMÝ... YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN KURULUMU... WINDOWS XP (USB/PARALEL KABLO) ALTINDA YÜKLEME... WINDOWS 98/Me/000 (USB KABLOSU) ALTINDA YÜKLEME... 5 WINDOWS 95/98/Me/NT.0/000 (PARALEL KABLO) ALTINDA YÜKLEME... 7 BÝLGÝSAYARA BAÐLAMA... 9 USB KABLOSU BAÐLAMA... 9 PARALEL KABLO BAÐLAMA... 0 YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN YAPILANDIRILMASI... 0 ÇEVRÝMÝÇÝ KILAVUZUN KULLANILMASI... SORUN GÝDERME...

4 YÜKLEMEDEN ÖNCE DONANIM VE YAZILIM GEREKLÝLÝKLERÝ Yazýlýmý yüklemeden önce aþaðýdaki donaným ve yazýlým gerekliliklerinin saðlandýðýný kontrol ediniz. Bilgisayar tipi Ýþletim sistemi* Diðer donaným gereklilikleri USB.0* /USB.* veya (IEEE 8) çift yönlü paralel arayüz donanýmlý IBM PC/AT veya uyumlu bilgisayar Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation.0 (Service Pack 5 veya üzeri) *, Windows 000 Professional *, Windows XP Professional *, Windows XP Home Edition * Yukarýdaki iþletim sistemlerinin herhangi birinin tam olarak çalýþacaðý ortam * Makinenin USB.0 portu, verileri, ancak Microsoft USB.0 sürücüsü bilgisayara önceden kurulmuþsa veya Microsoft un Windows Update üzerinden saðladýðý Windows 000 Professional/XP için USB.0 sürücüsü kurulmuþsa USB.0 (Hi-Speed) ile belirlenen hýzda iletecektir. * Standart bir USB arayüzüyle donatýlan Windows 98, Windows Me, Windows 000 Professional, Windows XP Professional veya Windows XP Home Edition önceden kurulu modelleriyle uyumlu. * Yazdýrma MS-DOS modunda kullanýlamaz. * Yükleyiciyi kullanarak yazýlýmý yüklemek için Yönetici haklarý gerekir. YÜKLEME ORTAMI VE YÜKLEME ÝÞLEMÝ Aþaðýda belirtildiði þekilde iþletim sistemi ve kablo türüne göre uygun yükleme prosedürlerini izleyin: Ýþletim sistemi Kablo Takip edilecek prosedür Windows XP USB/Paralel WINDOWS XP (USB/PARALEL KABLO) ALTINDA YÜKLEME (s. ) Windows 98/Me/000 USB WINDOWS 98/Me/000 (USB KABLOSU) ALTINDA YÜKLEME (s. 5) Windows 95/98/Me/ NT.0/000 Paralel WINDOWS 95/98/Me/NT.0/000 (PARALEL KABLO) ALTINDA YÜKLEME (s. 7)

5 YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN KURULUMU WINDOWS XP (USB/PARALEL KABLO) ALTINDA YÜKLEME Aþaðýdaki açýklamalarda farenin sað elde kullaným için yapýlandýrýldýðý varsayýlmýþtýr. Eðer bir hata mesajý görünürse, sorunu çözmek için aþaðýdaki yönergeleri izleyin. Sorun çözüldükten sonra, yükleme iþlemi devam eder. Soruna göre yükleyiciden çýkmak için "Ýptal" düðmesini týklatmanýz gerekebilir. Bu durumda, sorunu giderdikten sonra yazýlýmý yeni baþtan yükleyin. USB veya paralel kablo makineye baðlanmalýdýr. Devam etmeden önce kablonun baðlý olmadýðýndan emin olun. Eðer kablo baðlýysa, bir Tak ve Kullan penceresi görünecektir. Eðer bu durum ortaya çýkarsa pencereyi kapatmak için "Ýptal" düðmesini týklatýn ve kabloyu ayýrýn. 7 "Yazýcý Sürücüsü" düðmesini týklayýn. Yazýlýmý kurmadan önce, mutlaka "BENÝOKÜ yu Görüntüle" düðmesini týklayýn ve yazýlým konusunda ayrýntýlý bilgileri görüntüleyin. Kablo. adýmda baðlanacaktýr. CD-ROM'u CD-ROM sürücünüze yerleþtirin. "Baþlat" düðmesini ve "Bilgisayarým" ý ( ) týklatýn ve ardýndan CD-ROM simgesini ( ) "Kur" simgesini ( ) çift 5 "Kur" simgesini çift týkladýktan sonra dil seçme ekraný görünürse kullanmak istediðiniz dili girerek "Ýleri" düðmesini (Normal olarak doðru dil otomatik seçilir.) "YAZILIM LÝSANSI" penceresi ekrana gelecektir. Lisans sözleþmesinin içeriðini anladýðýnýzdan emin olun ve "Evet" düðmesini týklayýn. 8 9 "Ýleri" düðmesini týklayýn. Yazýcýnýn nasýl baðlandýðý sorulduðunda "Bu bilgisayara baðlý" seçeneðini seçerek "Ýleri" düðmesini 6 "Hoþ Geldiniz" penceresindeki mesajý okuyun ve sonra "Ýleri" tuþuna týklayýn.

6 YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN KURULUMU 0 Ekran yönergelerini izleyin. Dikkat Eðer dosyalar kopyalanýrken aþaðýdaki ekran görünürse (mesaj bir kereden fazla görünebilir), "Devam Et" düðmesini Yazýcý sürücüsünü yüklemeyi baþlatýn. "Yeni Donaným Bulma Sihirbazý" iletiþim kutusunda "SHARP AR-XXXX" görünecektir. "Yazýlýmý otomatik olarak yükle (önerilen)"'i seçerek "Ýleri" düðmesini Ekran yönergelerini izleyin. Dikkat Eðer "Windows Logo sýnamasýný" uyarý penceresi görünürse muhakkak "Devam Et" düðmesini Çift fonksiyonlu klavyenin takýlýysa, "AR-XXXX (EB)" yazýcý sürücüsü kurulacaktýr. Son ekran karþýnýza geldiðinde, "OK" düðmesine týklayýn. Adým 7 penceresinde "Kapat" düðmesini týklayýn. Makineyi bilgisayarýnýza baðlamanýzý isteyen bir mesaj ekrana gelince, "TAMAM" düðmesini týklayýn. Bu yazýlýmýn yüklenmesini tamamlayacaktýr. "YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN YAPILANDIRILMASI" (s. 0)'da açýklandýðý þekilde yazýcý sürücüsünü ayarlayýn. Yüklemeden sonra bilgisayarýný yeniden baþlatmanýz isteyen mesaj görünebilir. Bu durumda bilgisayarýnýzý yeniden baþlatmak için "Evet" düðmesini Arayüz kablosunu makine ve bilgisayarýnýza baðlayýn (s. 9). Eðer bir USB kablosu kullanýyorsanýz, önce makinenin kapalý olduðundan emin olun ve sonda kabloyu baðlayýn. Eðer paralel bir kablo kullanýyorsanýz, makine ve bilgisayarý kapatýn ve kabloyu baðlayýn, makineyi açýn ve sonra bilgisayarýnýzý açýn. Windows makineyi algýlar ve Tak ve Kullan ekraný görünür. Eðer bilgisayar ekranýnda aþaðýdaki mesaj Dikkat görünürse kapatýn. Bundan sonra, "HI-SPEED USB aygýt" ile ilgili bir pencere görünecektir. Pencereyi kapatýn. Bu mesaj makinenin USB.0 modu "Hi-Speed"'e ayarlanmadýysa görünür. USB.0 moduna geçiþ için Kullanim kilavuzu'nda Bkz Bölüm,"YAZICI FONKSÝYONLARI".

7 YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN KURULUMU WINDOWS 98/Me/000 (USB KABLOSU) ALTINDA YÜKLEME USB kablosu makineye baðlý olmamalýdýr. Devam etmeden önce kablonun baðlý olmadýðýndan emin olun. Eðer kablo baðlýysa, bir Tak ve Kullan penceresi görünecektir. Eðer bu durum ortaya çýkarsa pencereyi kapatmak için "Ýptal" düðmesini týklatýn ve kabloyu ayýrýn. 7 "Yazýcý Sürücüsü" düðmesini týklayýn. Yazýlýmý kurmadan önce, mutlaka "BENÝOKÜ yu Görüntüle" düðmesini týklayýn ve yazýlým konusunda ayrýntýlý bilgileri görüntüleyin. Kablo.adýmýnda baðlanacaktýr. CD-ROM'u CD-ROM sürücünüze yerleþtirin. "Bilgisayarým"'ý ( ) çift týklatýn ve ardýndan CD-ROM simgesini ( ) 5 "Kur" simgesini ( ) çift "Kur" simgesini çift týkladýktan sonra dil seçme ekraný görünürse kullanmak istediðiniz dili girerek "Ýleri" düðmesini (Normal olarak doðru dil otomatik seçilir.) "YAZILIM LÝSANSI" penceresi ekrana gelecektir. Lisans sözleþmesinin içeriðini anladýðýnýzdan emin olun ve "Evet" düðmesini týklayýn. 8 9 "Ýleri" düðmesini týklayýn. Yazýcýnýn nasýl baðlandýðý sorulduðunda "Bu bilgisayara baðlý" seçeneðini seçerek "Ýleri" düðmesini 6 "Hoþ Geldiniz" penceresindeki mesajý okuyun ve sonra "Ýleri" tuþuna týklayýn. 0 Arayüz seçme ekraný göründüðünde "USB" yi seçin ve "Ýleri" düðmesini 5

8 YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN KURULUMU Ekran yönergelerini izleyin. Dikkat Windows 000'de dosyalar kopyalanýrken aþaðýdaki ekran görünürse (mesaj bir kereden çok görünebilir), "Evet" düðmesini Son ekran karþýnýza geldiðinde, "OK" düðmesine týklayýn. Adým 7 penceresinde "Kapat" düðmesini týklayýn. Makineyi bilgisayarýnýza baðlamanýzý isteyen bir mesaj ekrana gelince, "TAMAM" düðmesini týklayýn. Yüklemeden sonra bilgisayarýný yeniden baþlatmanýz isteyen mesaj görünebilir. Bu durumda bilgisayarýnýzý yeniden baþlatmak için "Evet" düðmesini 5 Önce makinenin kapalý olduðundan emin olun ve ardýndan USB kablosunu baðlayýn (s. 9) Windows makineyi algýlar ve Tak ve Kullan ekraný görünür. Yüklemeyi baþlatmak için Windows sürümünüzde görünen Tak ve Kullan ekranýndaki yönergeleri izleyin. Çift fonksiyonlu klavyenin takýlýysa, "AR-XXXX (EB)" yazýcý sürücüsü kurulacaktýr. Bu yazýlýmýn yüklenmesini tamamlayacaktýr. "YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN YAPILANDIRILMASI" (s. 0)'da açýklandýðý þekilde yazýcý sürücüsünü ayarlayýn. 6

9 YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN KURULUMU WINDOWS 95/98/Me/NT.0/000 (PARALEL KABLO) ALTINDA YÜKLEME USB veya paralel kablo makineye baðlanmalýdýr. Devam etmeden önce kablonun baðlý olmadýðýndan emin olun. Eðer kablo baðlýysa, bir Tak ve Kullan penceresi görünecektir. Eðer bu durum ortaya çýkarsa pencereyi kapatmak için "Ýptal" düðmesini týklatýn ve kabloyu ayýrýn. 7 "Yazýcý Sürücüsü" düðmesini týklayýn. Yazýlýmý kurmadan önce, mutlaka "BENÝOKÜ yu Görüntüle" düðmesini týklayýn ve yazýlým konusunda ayrýntýlý bilgileri görüntüleyin. Kablo 7.adýmda baðlanacaktýr. CD-ROM'u CD-ROM sürücünüze yerleþtirin. "Bilgisayarým"'ý ( ) çift týklatýn ve ardýndan CD-ROM simgesini çift týklatýn ( ). "Kur" simgesini ( ) çitf 8 "Ýleri" düðmesini týklayýn. "Kur" simgesini çift týkladýktan sonra dil seçme ekraný görünürse kullanmak istediðiniz dili girerek "Ýleri" düðmesini (Normal olarak doðru dil otomatik seçilir.) 9 Yazýcýnýn nasýl baðlandýðý sorulduðunda "Bu bilgisayara baðlý" seçeneðini seçerek "Ýleri" düðmesini 5 "YAZILIM LÝSANSI" penceresi ekrana gelecektir. Lisans sözleþmesinin içeriðini anladýðýnýzdan emin olun ve "Evet" düðmesini týklayýn. 6 "Hoþ Geldiniz" penceresindeki mesajý okuyun ve sonra "Ýleri" tuþuna týklayýn. Eðer Windows 95/NT.0 kullanýyorsanýz. adýma geçin. 0 Arayüz seçme ekraný göründüðünde "Paralel" i seçin ve "Ýleri" düðmesini 7

10 YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN KURULUMU Yazýcý baðlantý noktasýný seçerek "Ýleri" düðmesini Yazýcý baðlantý noktasý olarak "LPT"'i seçin. 6 Adým 7 penceresinde "Kapat" düðmesini týklayýn. Makineyi bilgisayarýnýza baðlamanýzý isteyen bir mesaj ekrana gelince, "TAMAM" düðmesini týklayýn. Yüklemeden sonra bilgisayarýný yeniden baþlatmanýz isteyen mesaj görünebilir. Bu durumda bilgisayarýnýzý yeniden baþlatmak için "Evet" düðmesini Eðer "LPT" görünmüyorsa, LPT baðlantý noktasý baþka bir yazýcý veya çevre aygýtý tarafýndan kullanýlmaktadýr. Bu durumda yüklemeye devam edin ve yükleme iþlemi bittikten sonra makinenin LPT'i kulllanabilceði þekilde baðlantý noktasý ayarýný deðiþtirin. Bu prosedür sayfa "'daki "Baþka bir yazýcý paralel baðlantý noktasýný kullanýyor (Paralel bir kablo kullanýldýðýnda)" konusunda anlatýlmýþtýr. 7 Makine ve bilgisayarý kapatýn ve makineyi bilgisayarýnýza paralel bir kabloyla baðlayýn. (s. 0) Makineyi bilgisayarýnýza baðladýktan sonra, makineyi açýn ve bilgisayarý baþlatýn. Bu yazýlýmýn yüklenmesini tamamlayacaktýr. "YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN YAPILANDIRILMASI" (s. 0)'da açýklandýðý þekilde yazýcý sürücüsünü ayarlayýn. 5 Yüklenecek yazýcý sürcüsünü seçmeniz istendiðinde, Çift fonksiyonlu klavye'nin kurulu olup olmadýðýna göre uygun sürücüyü seçin ve ardýndan "Ýleri" düðmesini Eðer Çift fonksiyonlu klavye kurulu deðilse "Standart model için" seçeneðini seçtiðinizden emin olun. Eðer Çift fonksiyonlu klavye kurulu deðilse ve yazýcý sürücüsünü Çift fonksiyonlu klavye'ye göre seçtiyseniz yazdýrma iþlemi yapýlamaz. Model seçme penceresi göründüðünde, makinenizin model adýný seçerek "Ýleri" düðmesini Kullandýðýnýz modelin adý için Kullanim kilavuzu'nda "MODELLER ARASINDAKÝ FARKLAR" konusuna bakýn. Yazýcý sürücüsünü kurmak için ekran yöngergelerini izleyin. Son ekran karþýnýza geldiðinde, "OK" düðmesine týklayýn. 8

11 BİLGİSAYARA BAĞLAMA Makineyi bilgisayarýnýza baðlamak için aþaðýdaki prosedürü izleyin. Makinenizi bilgisayara baðlamak için arayüz kablolarý makineyle birlikte verilmez. Lütfen bilgisayarýnýz için uygun kabloyu satýn alýn. Arayüz kablosu USB kablosu Zýrhlý çift bükümlü kablo, yüksek hýzlý aktarma dengi ( m maks.) (Çift fonksiyonlu klavye takýlýyken) makine, bir USB.0 arabirimi kullanýlarak baðlanacaksa, USB.0 destekleyen bir USB kablosu satýn alýnýz. Paralel kablo IEEE 8-Zýrhlý tip çift yönlü paralel arayüz kablosu ( m maks.) Dikkat Önceden kurulu Windows 98, Windows Me, Windows 000 Professional, Windows XP Professional or Windows XP Home Edition ve orijinal USB ile donatýlmýþ bir PC/AT uyumlu bilgisayarda kullanýlabilirdir. Yazýcý sürücüsünü kurmadan önce arabirim kablosunu baðlamayýn. Arabirim kablosu, yazýcý sürücüsünün kurulumu süresince baðlý olmak zorundadýr. USB KABLOSU BAÐLAMA USB. baðlantý noktasýna baðlama Bu kabloyu makinede USB. konnektörüne takýnýz. Kablonun diðer ucunu bilgisayarýnýzdaki USB konektörüne takýn. USB.0 baðlantý noktasýna baðlama (Çift fonksiyonlu klavye kurulduðunda) (USB.0 destekleyen) Kabloyu makinenin USB.0 arayüzü baðlantý noktasýna takýn. Kablonun diðer ucunu bilgisayarýnýzýn USB baðlantý noktasýna takýn. Makinenin USB.0 baðlantý noktasý ancak Microsoft USB.0 sürücüsü bilgisayarda önceden kuruluysa veya Microsoft'un "Windows Update" Web sayfasýndan Windows 000 Professional/XP USB.0 sürücüsü yüklendiyse, USB.0 (Hi-Speed) tarafýndan belirtilen hýzda veri aktarýmý yapacaktýr. Tam USB.0 veri aktarma hýzýný elde etmek için makinenin Kullanýcý programlarý'ndaki "USB.0 mod degisitirme", "Hi-Speed" ayarýna getirilmelidir. Daha fazla bilgi için Kullanim kilavuzu'nda "KULLANÝCÝ PROGRAMLARÝ"'na bakýn. Makinenin "Hi-Speed" modunu sadece Windows 000/XP altýnda çalýþan bilgisayarda kullanýn. Microsoft USB.0 sürücüsü kullanýlsa dahi, USB.0 destekleyen bir bilgisayar kartý kullanýldýðýnda USB.0 tam hýzý elde edilmesi mümkün olmayabilir. En son sürücüyü edinmek için (daha yüksek hýz saðlayabilir) bilgisayar kartý üretici þirketiyle temas kurun. Kablo bir USB. baðlantý noktasýna da takýlabilir. Bununla beraber baþarým USB. ile ayný olacaktýr. 9

12 BÝLGÝSAYARA BAÐLAMA PARALEL KABLO BAÐLAMA Bilgisayarýnýz ve makinenizin kapalý olduðundan emin olun. Kabloyu makine üzerindeki paralel konektöre takýn ve klipsleri sýkýn. Kablonun diðer ucunu bilgisayarýnýzýn konektörüne takýn. YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN YAPILANDIRILMASI Yazýcý sürücüsü kurulduktan sonra, makinedeki kaðýt tablalarýn sayýsýna ve her bir tablaya yüklenmiþ kaðýdýn boyutuna uygun olarak yazýcý sürücü ayarlarýný yapýlandýrmak zorundasýnýz. 0 "Baþlat" düðmesini týklatýn, "Denetim Masasý" ve "Yazýcýlar ve Diðer Donaným"'ý týklatýn ve ardýndan "Yazýcý ve Fakslar"'ý Windows XP dýþýndaki diðer iþletim sistemlerinde "Baþlat" düðmesini týklatýn ve "Ayarlar"'ý seçin ve "Yazýcýlar"'ý "Dosya" menüsünde "Özellikler"'den "SHARP AR-XXXX" yazýcý sürücüsü simgesini Windows NT.0/000/XP kullanýyorsanýz. adýma gidin. Windows 95/98/Me'de "Kur" sekmesini Ayar sekmesine týklayýnýz ve kurulu olan seçeneklere göre yazýcý ayarýný yapýnýz. Yazýcý yapýlandýrmasýný doðru yapýn. Aksi takdirde, yazdýrma iþlemi düzgün yapýlmayabilir "Tepsi Durumunu Ayarla" düðmesini týklatýn ve her bir kasette yüklenen kaðýt boyutunu seçin. "Kaðýt Kaynaðý" menüsünden bir kaset seçin ve "Kaðýt Boyutu Ayarý" menüsünden bu kasette yüklü kaðýdýn boyutunu seçin. Her bir kaset için tekrarlayýn. Dikkat Eðer Çift fonksiyonlu klavye yüklü deðilse yukarýdaki "Tepsi Durumunu Ayarla" ayarýný yapýlandýrdýðýnýzdan emin olun ve ardýndan yazýcý sürücüsü kur ekranýnýn "Kaðýt" sekmesinde "Kaðýt Kaynaðý"'ndaki "Otomatik Seç" dýþýnda bir kaset belirtin. "Tepsi Durumunu Ayarla" penceresinde "Tamam" düðmesini Yazýcý özellikleri penceresinde "Tamam" düðmesini seçin.

13 ÇEVRİMİÇİ KILAVUZUN KULLANILMASI Çevrimiçi kýlavuz, makinenin bir yazýcý olarak çalýþmasý için ayrýntýlý talimatlar saðlamaktadýr. Baþlangýç kur iþlemi tamamlandýktan sonra yazýcý fonksiyonunu kullanmak için çevrim içi kýlavuza bakýn. Çevrimiçi Kullaným kýlavuzunu görmek için, bilgisayarýnýzda Acrobat Reader 5.0 veya üzeri bulunmalýdýr. Eðer Acrobat Reader yüklü deðilse, yüklemek için "Acrobat Reader Yükleme"'deki yönergeleri izleyin. CD-ROM'u CD-ROM sürücünüze yerleþtirin. "Baþlat" düðmesini ve "Bilgisayarým"'ý ( ) týklatýn ve ardýndan CD-ROM simgesini ( ) çift Windows 95/98/Me/NT.0/000'de "Bilgisayarým"'ý çift týklatýn ve ardýndan CD-ROM simgesini "Manual" klasörünü çift týklatýn, "Turkish" klasörünü çift týklatýn, ve ardýndan "AR_56E_50E.pdf" simgesini çift Çevrimiçi kullaným kýlavuzu görünür. Eðer çevrimiçi kýlavuzu sýk sýk gözden geçirmeniz gerekecekse, Çevrimiçi Kýlavuz dosyasýný bilgisayarýnýza kopyalamanýz daha uygun olabilir. Çevrimiçi kýlavuz Acrobat Reader kullanýlarak yazdýrýlabilir. SHARP sýk sýk baþvurduðunuz bölümlerin yazýcýdan çýktýsýnýn alýnmasýný tavsiye eder. Acrobat Reader kullanýmýyla ilgili bilgi için Acrobat Reader "Help"'e bakýn. Acrobat Reader Yükleme CD-ROM'u CD-ROM sürücünüze yerleþtirin. "Baþlat" düðmesini ve "Bilgisayarým"'ý ( ) týklatýn ve ardýndan CD-ROM simgesini ( ) çift Windows 95/98/Me/NT.0/000'de "Bilgisayarým"'ý çift týklatýn ve ardýndan CD-ROM simgesini çift "Acrobat" klasörünü çift týklatýn ve ardýndan "ar500enu.exe" simgesini çift Acrobat Reader yüklemek için ekran yönergelerini izleyin.

14 SORUN GİDERME Eðer yazýlým düzgün yüklenmezse bilgisayarýnýzda aþaðýdaki öðeleri kontrol edin. Yazýlýmý bilgisayardan kaldýrmak için Ýþletim Kýlavuzunda ARIZA GÝDERME baþlýklý Bölüm 6 ya bakýnýz. Yazýcý sürücüsü kurulamýyor (Windows 000/XP) Yazýcý sürücüsü Windows 000/XP de kurulamaz ise, bilgisayarýnýzýn ayarlarýný kontrol etmek için, þu adýmlarý uygulayýn. "Baþlat" düðmesini ve ardýndan "Denetim Masasý"'ný Windows 000'de, "Baþlat" düðmesini týklatarak "Ayarlar"'ý seçin ardýndan "Denetim Masasý"'ný "Performans ve Bakým"'ý týklatýn ve ardýndan "Sistem"'i Windows 000'de "Sistem" simgesini çift "Donaným" sekmesini týklatýn ve ardýndan "Sürücü Ýmzalama" düðmesini "Windows'un hangi eylemi gerçekleþtirmesini istiyorsunuz?" seçeneðini seçin. (Windows 000'de "Dosya Ýmza Doðrulamasý"). Tak ve Kullan ekraný görünmüyor (USB kablosu kullanýldýðýnda) Makineyi bilgisayarýnýza bir USB kablosuyla baðladýktan ve açtýktan sonra Tak ve Kullan ekraný görünmüyorsa, USB baðlantý noktasýnýn kullanýlabilir olduðunu saðlamak için aþaðýdaki adýmlarý izleyin. "Baþlat" düðmesini ve "Denetim Masasý"'ný týklatýn ve ardýndan "Performans ve Bakým"'ý Windows 98/Me/000'de, "Baþlat" düðmesini týklatarak "Ayarlar"'ý seçin ardýndan "Denetim Masasý"'ný "Sistem"'i týklatýn ve "Donaným" sekmesini ve "Aygýt Yöneticisi" düðmesini Aygýt listesinde "Evrensel Seri Yol Denetleyicisi" görünecektir. Windows 98/Me'de, "Sistem" simgesini çift týklatýn ve "Aygýt Yöneticisi" sekmesini Windows 000'de, "Sistem" simgesini çift týklatýn, "Donaným" sekmesini týklatýn ve "Aygýt Yöneticisi" düðmesini Eðer "Sistem" simgesi Windows Me'de görünmüyorsa "Tüm Denetim Masasý seçeneklerini göster"'i "Evrensel Seri Yol Denetleyicisi" yanýndaki simgesini "Önle" seçimi yapýldýysa, yazýcý sürücüsünü kurmak mümkün olmayacaktýr. "Uyar" seçimini yapýn ve sonra "YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN KURULUMU" kýsmýnda açýklandýðý gibi yazýcý sürücüsünü kurun. Ýki öðe görünür: Denetleyici yonga kümesi ve Kök hub. Eðer bu öðeler görünürse USB baðlantý noktasýný kullanabilirsiniz. Eðer "Evrensel Seri Yol Denetleyicisi" sarý bir ünlem iþareti gösterirse veya görünmezse USB sorun giderme için bilgisayar kýlavuzunu kontrol edin veya bilgisayarýnýz üreticisi firmasýyla temas kurun. USB baðlantý noktasýnýn etkin olduðunu saðladýktan sonra, yazýlýmý "YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN KURULUMU"'de açýklandýðý gibi yükleyin.

15 SORUN GÝDERME Yazýcý sürücüsü Tak ve Çalýþtýr (Windows 000/XP) özelliði tarafýndan doðru olarak kurulamýyor. Windows 000/XP de, yazýcý sürücüsü Tak ve Çalýþtýr özelliði tarafýndan (örneðin, Tak ve Çalýþtýr özelliði, yazýcý sürücü kurulumu için gerekli dosyalar kopyalanmaksýzýn gerçekleþir) doðru olarak kurulamýyorsa, gereksiz aygýtlarý kaldýrmak için þu adýmlarý uygulayýn, ve sonra "YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN KURULUMU" (s. ) kýsmýnda açýklandýðý gibi yazýcý sürücüsünü kurun. "Baþlat" düðmesini ve "Denetim Masasý"'ný týklatýn ve ardýndan "Performans ve Bakým"'ý Windows 000'de, "Baþlat" düðmesini týklatarak "Ayarlar"'ý seçin ardýndan "Denetim Masasý"'ný "Sistem"'i týklatýn ve "Donaným" sekmesini ve "Aygýt Yöneticisi" düðmesini Windows 000'de, "Sistem" simgesini çift týklatýn, "Donaným" sekmesini týklatýn ve "Aygýt Yöneticisi" düðmesini "Diðer aygýtlar" yanýnda simgesini Baþka bir yazýcý paralel baðlantý noktasýný kullanýyor (Paralel bir kablo kullanýldýðýnda) Eðer baþka bir yazýcý paralel baðlantý noktasýný kullanýyorsa ve yazdýrmak için makine kullanýlamýyorsa, diðer yazýcýnýn baðlantý noktasý ayarlarýný deðiþtirmek için aþaðýdaki adýmlarý izleyin ve makinenin yazýcý sürücüsü baðlantý noktasýnýn LPT'e ayarlandýðýndan emin olun. "Baþlat" düðmesini týklatýn, "Denetim Masasý" ve "Yazýcýlar ve Diðer Donaným"'ý týklatýn ve ardýndan "Yazýcý ve Fakslar"'ý Windows 95/98/Me/ NT.0/000'de, "Baþlat" düðmesini týklatarak "Ayarlar"'ý seçin ardýndan "Denetim Masasý"'ný Baðlantý noktasý ayarlarýný deðiþtireceðiniz yazýcýnýn simgesini týklatýn ve "Dosya" menüsünden "Özellikler"'i seçin. Baðlantý "Noktalarý" sekmesini Windows 95/98/Me'de "Ayrýntýlar" sekmesini "Aþaðýdaki baðlantý noktalarýna yazdýrýn" liste kutusundan "FILE:"'yý seçin ve "Tamam" düðmesini Diðer aygýtlar "SHARP AR-XXXX" görünürse, onu seçin ve silin. Eðer "Diðer aygýtlar" görünmüyorsa "Aygýt Yöneticisi" penceresini kapatýn. Yazýlýmý "YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN KURULUMU"'de anlatýldýðý gibi yükleyin "FILE" menüsünde "Özellikler"'den "SHARP AR-XXXX" yazýcý sürücüsü simgesini Baðlantý "Noktalarý" sekmesini Windows 95/98/Me'de "Ayrýntýlar" sekmesini "Aþaðýdaki baðlantý noktalarýna yazdýrýn" liste kutusunda "LPT"' i seçin ve "Tamam" düðmesini Diðer yazýcýyý kullanmanýz gerektiðinde makinenin baðlantý noktasýný "FILE:"'ya ayarlamak için yukarýdaki adýmlarý tekrarlayýn ve diðer yazýcýnýn baðlantý noktasý ayarýný yeniden "LPT"'e ayarlayýn.

16 SHARP CORPORATION FRANSA DA BASILMIÞTIR TINSZ68TSZZ

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz AR-56/50 Çevrimiçi Kýlavuz Baþlat Bu "Baþlat" düðmesine basýn. Giriþ Bu kitapçýk AR-56/50 dijital çok fonksiyonlu sistemin yazýcý fonksiyonlarýný açýklamaktadýr. Aþaðýdaki konularda bilgi için dijital

Detaylı

AR-M160 AR-M205 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM YAZILIM KURULUM REHBERİ

AR-M160 AR-M205 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM YAZILIM KURULUM REHBERİ !install_ar6005.book Page Friday, August, 00 7:56 PM MODEL AR-M60 AR-M05 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM YAZILIM KURULUM REHBERİ GİRİŞ SHARP AR-M60/M05 YAZILIMI YÜKLEMEDEN ÖNCE YAZILIMIN YÜKLENMESİ BİLGİSAYARA

Detaylı

YAZILIM KURULUM KILAVUZU

YAZILIM KURULUM KILAVUZU YAZILIM KURULUM KILAVUZU DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM İÇİNDEKİLER YAZILIM HAKKINDA YÜKLEMEDEN ÖNCE YAZILIMIN YÜKLENMESİ BİLGİSAYARA BAĞLAMA YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN YAPILANDIRILMASI SORUN GİDERME Sayfa 3 8

Detaylı

Sharpdesk Kurulum DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: YAZILIMI KURMADAN ÖNCE

Sharpdesk Kurulum DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: YAZILIMI KURMADAN ÖNCE DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MODEL: MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Yazılım Yazýlým Kurulum Kılavuzu Kýlavuzu YAZILIMI KURMADAN ÖNCE WINDOWS ORTAMINA KURULUM BİR MACINTOSH OTAMINA

Detaylı

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM BAÞLAMA KILAVUZU MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N KULLANMADAN ÖNCE Bu bölümde, makineyi kullanýma iliþkin emniyet bilgileri yer

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu Sürüm 1.0 Temmuz 2008 Ofis Son Ýþlemci LX Kullaným Kýlavuzu Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AR-M205

Kullanım kılavuzunuz SHARP AR-M205 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP DESKJET 3600 http://tr.yourpdfguides.com/dref/898570

Kullanım kılavuzunuz HP DESKJET 3600 http://tr.yourpdfguides.com/dref/898570 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP DESKJET 3600 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

PC Suite Kurulum Kýlavuzu

PC Suite Kurulum Kýlavuzu PC Suite Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Detaylı

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1 Ana þebeke için baþlangýç Nokia N93i-1 Ana þebeke ile baþlangýç 2. Baský, TR 9200202 Giriþ UPnP mimarisi ve kablosuz yerel að (WLAN) ile uyumlu cihazlardan oluþan bir ana þebeke oluþturabilirsiniz. Þebeke

Detaylı

HIZLI BAşVURU KILAVUZU

HIZLI BAşVURU KILAVUZU HIZLI BAşVURU KILAVUZU Windows Vista için İçindekiler Bölüm 1: Sistem Gereksinimleri...1 Bölüm 2:...2 Yerel Yazdırma Yazılımını Yükleme... 2 Ağdan Yazdırma Yazılımını Yükleme... 5 Bölüm 3: WIA Sürücüsünü

Detaylı

Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU

Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU İçindekiler 1. Giriş...1 2. Olması gerekenler...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yükleme...2 3.1 Yüklemeden önce...2 3.2

Detaylı

Dell Precision M6400 Kurulum ve Hýzlý Baþvuru Kýlavuzu

Dell Precision M6400 Kurulum ve Hýzlý Baþvuru Kýlavuzu Dell Precision M6400 Kurulum ve Hýzlý Baþvuru Kýlavuzu Bu kýlavuz özelliklerin genel bir özetini, teknik özellikleri ve bilgisayarýnýz için çabuk kurulum, yazýlým ve sorun giderme bilgilerini saðlar. Ýþletim

Detaylı

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Bu belge, Hyperion Business Performance Management ürünlerinin en son sürümlerini baþarýyla yüklemenize ve yapýlandýrmanýza yardýmcý olur.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AR-5726 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3874068

Kullanım kılavuzunuz SHARP AR-5726 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3874068 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu

Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu Windows 8.1 Yükleme ve Güncelleştirme BIOS yazılımını, uygulamaları, sürücüleri güncelleştirme ve Windows Update'i çalıştırma Yükleme türünü seçme Windows

Detaylı

kullanýcý kýlavuzu Bir soruya yanýt arýyorsanýz, aþaðýdaki konulardan birini seçin:

kullanýcý kýlavuzu Bir soruya yanýt arýyorsanýz, aþaðýdaki konulardan birini seçin: kullanýcý kýlavuzu Bir soruya yanýt arýyorsanýz, aþaðýdaki konulardan birini seçin: bildirimler özel iþlevler baþlarken baðlanabilirlik yazdýrma bakým sorun giderme özellikler bildirimler bildirimler ve

Detaylı

PC Suite for Nokia 8850

PC Suite for Nokia 8850 PC Suite for Nokia 8850 Kurulum Kýlavuzu The contents of this document are copyright Nokia Mobile Phones 1999. All rights reserved. Reproduction, transfer, distribution or storage of part or all of the

Detaylı

Touchstone Kisisel-Egitim Sürümü Level 2 DVD-ROM ve Video DVD talimatlari ve bilinen teknik konulari

Touchstone Kisisel-Egitim Sürümü Level 2 DVD-ROM ve Video DVD talimatlari ve bilinen teknik konulari Touchstone Kisisel-Egitim Sürümü Level 2 DVD-ROM ve Video DVD talimatlari ve bilinen teknik konulari DVD-ROM u kullanma Touchstone Self Study DVD-ROM Kopyasını iki şekilde çalıştırabilirsiniz: 1. Programı

Detaylı

Sorunun yanýtýný bulmak için, yazýcý modelinizin resminin yanýndaki bir konuyu týklatýn:

Sorunun yanýtýný bulmak için, yazýcý modelinizin resminin yanýndaki bir konuyu týklatýn: kullanýcý kýlavuzu Sorunun yanýtýný bulmak için, yazýcý modelinizin resminin yanýndaki bir konuyu týklatýn: bildirimler özel iþlevler baþlarken baðlanabilirlik yazdýrma bakým sorun giderme özellikler bildirimler

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

PARALEL PCI ARABİRİM KARTI

PARALEL PCI ARABİRİM KARTI PARALEL PCI ARABİRİM KARTI Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş IEEE1284 arabirim PCI eklenti kartını satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kart, kullanıcıların paralel aygıtlarını bağlamak üzere bilgisayar

Detaylı

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Yazıcıyı yerel olarak yükleme (Windows) Yerel yazdırma nedir? Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma

Bağlantı Kılavuzu. Yazıcıyı yerel olarak yükleme (Windows) Yerel yazdırma nedir? Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Yazıcıyı yerel olarak yükleme (Windows) Not: Yazılım ve Belgeler CD'si işletim sistemini desteklemiyorsa, Yazıcı Ekle Sihirbazı'nı kullanmanız gerekir. Yazıcı yazılımının

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide ND8301 Network Video Recorder Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Nederlands Dansk Indonesia VAST inside HD Local

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA MU-SIC PLAYER http://tr.yourpdfguides.com/dref/825130

Kullanım kılavuzunuz NOKIA MU-SIC PLAYER http://tr.yourpdfguides.com/dref/825130 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

KWorld PlusTV Analog USB Stick

KWorld PlusTV Analog USB Stick KWorld PlusTV Analog USB Stick PlusTV Analog USB Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.5 Bölüm 1 : PlusTV Analog USB Stick Donanım Kurulumu Kurulum...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

Türkçe. Güvenlik bilgileri. Türkçe

Türkçe. Güvenlik bilgileri. Türkçe Bu kılavuzda ele alınan konular: "Güvenlik bilgileri" sayfa 53. "Kurulum sorunlarını giderme" sayfa 54. "Daha fazla bilgi alma" sayfa 58. Güvenlik bilgileri Sadece bu ürünle birlikte sağlanan güç kaynağı

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri

Yazılım Güncelleştirmeleri Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Kablosuz USB Adaptörü AirTies WUS-200 Kullaným Kýlavuzu Rev.0.1 Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies WUS-200 Kablosuz USB Adaptörü nün kurulmasý ve ilk ayarlarýnýn yapýlmasý için gereken basamaklarý

Detaylı

MX-FR26U MX-FR27U MX-FR28U

MX-FR26U MX-FR27U MX-FR28U MX-FR26U MX-FR27U MX-FR28U VERÝ GÜVENLÝK KÝTÝ KULLANMA KILAVUZU Ýçindekiler Giriþ...2 Veri güvenlik kiti yüklendiðinde...4 Veri güvenlik kitinin sistem ayarlarý...4 Belge kontrol iþlevi...4 Belge Dosyalama...4

Detaylı

BAÞLANGIÇ KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N

BAÞLANGIÇ KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM BAÞLANGIÇ KILAVUZU MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N Bu kýlavuzu, ihtiyaç duyduðunuzda baþvurmak amacýyla kolayca ulaþýlan bir yere koyunuz. Dikkat! Elektrik baðlantýsýnýn

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2 Windows 7 SP1 Windows

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Ürünle ilgili not Bu

Detaylı

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Bu ürün WinXP, 2000, ME, Win98 de çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Her işletim sistemi için yükleme yordamı yaklaşık olarak aynıdır.

Bu ürün WinXP, 2000, ME, Win98 de çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Her işletim sistemi için yükleme yordamı yaklaşık olarak aynıdır. 78 Türkçe Hızlı Yükleme Kılavuzu Bu yükleme kılavuzu GW-7100U ve yazılımının yüklenmesinde size yol gösterecektir. Kablosuz ağ bağlantınızı kurmak için, aşağıdaki işlemleri sırayla uygulayın. 1. Yükleme

Detaylı

Bilgisayar Kurulumu Kullanýcý Kýlavuzu

Bilgisayar Kurulumu Kullanýcý Kýlavuzu Bilgisayar Kurulumu Kullanýcý Kýlavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, sahibinin ticari markasýdýr ve Hewlett-Packard Company tarafýndan lisanslý olarak kullanýlmaktadýr.

Detaylı

Blu- ray Writer lariniz hakkinda Önemli Not

Blu- ray Writer lariniz hakkinda Önemli Not Blu- ray Writer lariniz hakkinda Önemli Not Cihazınızın kurulumunu tamamlamak için bu ilave talimatları kullanın. Disc Publisher cihazınızdaki Blu- ray sürücü (leri) bilgisayara bağlamak için esata kullanılır.

Detaylı

USB 2.0 External HDD Enclosure 3.5" (8,89cm)

USB 2.0 External HDD Enclosure 3.5 (8,89cm) USB 2.0 External HDD Enclosure 3.5" (8,89cm) Kullanım Kılavuzu DA-71051 Önsöz Ürünümüzü satın aldığınız için tebrik ederiz! Güvenilir ve sağlam yeni depolama konseptini göstereceğiz. HDD kapasitenizi artırmak

Detaylı

Dell Vostro 200 Kullanýcý El Kitabý Mini Tower

Dell Vostro 200 Kullanýcý El Kitabý Mini Tower Dell Vostro 200 Kullanýcý El Kitabý Mini Tower DCMF Modeli www.dell.com support.dell.com Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarýlar NOT: Bir NOT bilgisayarýnýzdan daha iyi yararlanmanýza yardýmcý olacak

Detaylı

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır:

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır: K A B L O S U Z N I - 7 0 7 5 0 3 N I - 7 0 7 5 0 7 N I - 7 0 7 5 0 8 1 PA K E T I N I Ç I N D E K I L E R 4 T E K N I K Ö Z E L L I K L E R 5 U Y G U L A M A Y E L PA Z E S I 6 P C / P C I K A R T I D

Detaylı

Ricoh SG 7100DN. PowerDriver V4 YÜKLEME KILAVUZU. Windows 7 ve 8

Ricoh SG 7100DN. PowerDriver V4 YÜKLEME KILAVUZU. Windows 7 ve 8 Ricoh SG 7100DN PowerDriver V4 YÜKLEME KILAVUZU Windows 7 ve 8 DİKKAT! YAZICIYLA BİRLİKTE GELEN RICOH (OEM) MÜREKKEPLERİ YÜKLEMEYİN. SAWGRASS SUBLIJET-R MÜREKKEP KARTUŞARINI TAKMASDAN YAZICIYI AÇMAYIN.

Detaylı

Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu

Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Sürüm B TUR 1 Toplu bakış 1 Brother Universal

Detaylı

Dell Vostro 200 Kullanýcý El Kitabý Slim Tower

Dell Vostro 200 Kullanýcý El Kitabý Slim Tower Dell Vostro 200 Kullanýcý El Kitabý Slim Tower Model DCSLF www.dell.com support.dell.com Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarýlar NOT: Bir NOT bilgisayarýnýzdan daha iyi yararlanmanýza yardýmcý olacak

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir.

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir. Buradan Başlayın Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin

Detaylı

TR Kullaným Kýlavuzu

TR Kullaným Kýlavuzu TR Kullaným Kýlavuzu Ýçindekiler TR 3 Ýçindekiler 4 Önemli Bilgiler 5 Ambalaj içeriði 6 VOIP080 8 Baðlantý 8 Kurulum 10 Arama 12 Arama esnasýndaki özellikler 12 Sesli mesaj dinleme 14 Konfigürasyon 18

Detaylı

Google Cloud Print Kılavuzu

Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print Kılavuzu Sürüm 0 TUR ların açıklamaları Bu kullanıcı kılavuzunda aşağıdaki simgeyi kullanıyoruz: lar ortaya çıkabilecek durumu nasıl çözmeniz gerektiğini size bildirir veya işlemin diğer

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

HP LaserJet P2015 Series Baskı Sistemi Yükleme Notları

HP LaserJet P2015 Series Baskı Sistemi Yükleme Notları HP LaserJet P2015 Series Baskı Sistemi Yükleme Notları Telif Hakkı ve Lisans 2006 Telif Hakkı Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında, önceden yazılı

Detaylı

Yeni HP Connection Manager 3.1 sürüm 0.60 uygulamasıyla Compaq ve HP Mini 110 u Yükseltme Prosedürü (Turkcell aracılığıyla satın alınan birimler)

Yeni HP Connection Manager 3.1 sürüm 0.60 uygulamasıyla Compaq ve HP Mini 110 u Yükseltme Prosedürü (Turkcell aracılığıyla satın alınan birimler) Yeni HP Connection Manager 3.1 sürüm 0.60 uygulamasıyla Compaq ve HP Mini 110 u Yükseltme Prosedürü (Turkcell aracılığıyla satın alınan birimler) Bu Yükseltmenin amacı: GSM Veri performanslarını yükseltmek

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

ÞEBEKE ANALÝZÖRÜ ÝZLEME PROGRAMI MPR-SW

ÞEBEKE ANALÝZÖRÜ ÝZLEME PROGRAMI MPR-SW 2 programý Windows 98, Windows XP ve Windows 2000 iþletim sistemlerinde çalýþan PC tabanlý bir SCADA programýdýr. 2, ENTES markalý haberleþmeli cihazlarla çalýþýr ve bu cihazlarýn elektrik þebekesinde

Detaylı

Bu bölüm V- Ray License Server lisans sunucusu uygulamasının kurulumundan

Bu bölüm V- Ray License Server lisans sunucusu uygulamasının kurulumundan Lisans Sunucusu Kurulumu bahsedecektir. Bu bölüm V- Ray License Server lisans sunucusu uygulamasının kurulumundan V-Ray in bazı dağıtımlarında V-Ray License Server uygulamasını kuruludur. Yine de V- Ray

Detaylı

Yazılım Kurulum Kılavuzu

Yazılım Kurulum Kılavuzu Yazılım Kurulum Kılavuzu YAZILIMI KURMADAN ÖNCE WINDOWS ORTAMINDA KURULUM İ ARIZA GİDERME Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kılavuzda makinenin bir bilgisayar için bir yazıcı veya tarayıcı

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu 9238694 1. Baský 2005 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

KWorld. PlusTV DVB-S USB. PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu. İçindekiler

KWorld. PlusTV DVB-S USB. PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu. İçindekiler KWorld PlusTV DVB-S USB PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.1 Bölüm 1 : PlusTV DVB-S USB Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanım Kurulumu...2 Bölüm

Detaylı

WeldEYE. Kurulum Kılavuzu. İçindekiler

WeldEYE. Kurulum Kılavuzu. İçindekiler WeldEYE Kurulum Kılavuzu İçindekiler Giriş... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Kurulum... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sistem/Ortam gerekleri... 3 Yazılımın kurulması... 3 Kamera sürücüsünün kurulumu...

Detaylı

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI 1 Başlarken Satın almış olduğunuz TL-WPS510U nun kullanım diagramı aşağıdaki gibidir. Cihazınızı bir ağ yazıcısı değilse veya kablolu ağ yazıcınızı kablosuz olarak

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

FLASH ile Kayan Menüler

FLASH ile Kayan Menüler FLASH ile Kayan Menüler Eðer sayfanýza koyacaðýnýz linklerin sayýsý az ise, deðiºik efektler kullanýlabilir. En çok tercih edilen menülerden birisi de, kayan menülerdir. Projemiz, menülerin yeraldýðý fotoðraflarý,

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu i ÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 3 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 GARANTÝSÝZ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

USB 2.0 Harici Disk Koruncağı 2.5"

USB 2.0 Harici Disk Koruncağı 2.5 USB 2.0 Harici Disk Koruncağı 2.5" Kullanım Kılavuzu DA-71001 DA-71002 Önsöz Ürünümüzü satın aldığınız için tebrik ederiz! Güvenilir ve sağlam yeni depolama konseptini göstereceğiz. HDD kapasitenizi artırmak

Detaylı

Safety and Certifications

Safety and Certifications 007-07-003.qxd 5.03.004 9:37 Uhr Seite (,) xxxx Başlamadan önce: Aşağıdaki parçaların da DSL kitinizle birlikte verildiğinden emin olun: SpeedStream SpeedStream Safety and Certifications Safety and Certifications

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

RightFax'e Tara. Yönetici Kılavuzu

RightFax'e Tara. Yönetici Kılavuzu RightFax'e Tara Yönetici Kılavuzu Kasım 2016 www.lexmark.com İçerikler 2 İçerikler Genel Bakış...3 Dağıtıma hazır olma denetim listesi... 4 Uygulamayı yapılandırma... 5 Uygulamanın yapılandırma sayfasına

Detaylı

KWorld. PlusTV Hybrid PCI (DVB-T 210SE) İçindekiler

KWorld. PlusTV Hybrid PCI (DVB-T 210SE) İçindekiler KWorld PlusTV Hybrid PCI (DVB-T 210SE) İçindekiler V1.1 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid PCI Kartın Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanım Kurulumu...2 Bölüm 2 : PlusTV

Detaylı

KODAK D4000 Duplex Photo Printer. Photo Printer. D4000 Duplex Photo Printer. Kalibrasyon Uygulaması Kullanım Kılavuzu

KODAK D4000 Duplex Photo Printer. Photo Printer. D4000 Duplex Photo Printer. Kalibrasyon Uygulaması Kullanım Kılavuzu Rewind/Unload Advance/Load KODAK D4000 Duplex Photo Printer Photo Printer D4000 Duplex Photo Printer Kalibrasyon Uygulaması Kullanım Kılavuzu Kasım 2011 Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650

Detaylı

Türkçe. Güvenlik bilgileri. Türkçe. DİKKAT: Bu ürünü şimşekli havalarda kurmayın ya da elektrik kablosu gibi bağlantılar yapmayın

Türkçe. Güvenlik bilgileri. Türkçe. DİKKAT: Bu ürünü şimşekli havalarda kurmayın ya da elektrik kablosu gibi bağlantılar yapmayın Bu kılavuzun içindekiler: Güvenlik bilgileri sayfa 53. Kurulum sorunlarını giderme sayfa 54. Daha geniş bilgi edinme sayfa 58. Güvenlik bilgileri Yalnızca bu ürünle birlikte verilen Lexmark güç kaynağını

Detaylı

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri ESM-EZM VIEWER ESM-EZM Viewer veri toplama yazýlýmý; proses deðerlerinin kaydedilmesi,text-excel formatýnda çýktý alýnmasý ve uzaktan cihaz parametrelerine eriþim ihtiyacý duyulan endüstrideki bir çok

Detaylı

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu İÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 3 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 3 Güvenlik Önlemleri... 3 Saðlýk Önlemleri... 3 Bilgisayarýnýzý Tanýma... 4 Klavye ve Touchpad... 4 Bilgisayarýnýzýn

Detaylı

Yazýlýmý yüklemeden önce bu kullaným kýlavuzunu okuyun!

Yazýlýmý yüklemeden önce bu kullaným kýlavuzunu okuyun! Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir Yazýlýmý yüklemeden önce bu kullaným kýlavuzunu okuyun! Dijital müzik çalar, FM radyo

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. USB2.0 dan IDE ve SATA ya Adaptör Kablosu. Model: DA-70202

Kullanım Kılavuzu. USB2.0 dan IDE ve SATA ya Adaptör Kablosu. Model: DA-70202 Kullanım Kılavuzu USB2.0 dan IDE ve SATA ya Adaptör Kablosu Model: DA-70202 I. Önsöz Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz! Güvenlik ve emniyet ile birlikte yeni bir depolama konseptini size göstereceğiz.

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı